Kysynnän ennustaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysynnän ennustaminen"

Transkriptio

1 t Sovelletun matematiikan erikoistyöt ura Salmi 41917D Kysynnän ennustaminen

2 Sisällys 1 1. Johdanto Kysyntä Ennustamismenetelmät Kvalitatiiviset menetelmät Kvantitatiiviset menetelmät Kausaalimallit Aikasarjamallit Ennustevirhe Esimerkkitapaus: hygieniatuotteiden päivittäinen kysyntä Kysyntä Käytetyt mallit llien vertailu Yhteenveto Lähteet... 19

3 2 1. Johdanto Kysynnän ennustaminen ja ennakoiminen on kaikessa liiketoiminnassa tärkeää. Kysyntä vaikuttaa resurssien käyttöön, josta on päätettävä aina jonkin verran etukäteen. Kysynnän arvioiminen yläkanttiin aiheuttaa resurssien hukkaa, esimerkiksi ylimääräisiä tuotantokustannuksia tai työvoimakuluja. Kysynnän aliarvioiminen puolestaan aiheuttaa esimerkiksi toimitusvaikeuksia tai palveluiden ruuhkautumista. Nämä taas aiheuttavat ongelmia asiakastyytyväisyydessä, mahdollisesti asiakassuhteiden katkeamista, mikä vaikuttaa osaltaan kustannuksiin ja kannattavuuteen. (Waller, 2003) Varastointi on yksi kustannusten aiheuttaja ja kysynnän ennustaminen on varaston hallinnan kannalta erityisen tärkeää. Yleensä pyritään optimoimaan varaston koko siten, että varaston koko olisi mahdollisimman pieni mutta kuitenkin niin, että normaali kysynnän vaihtelu kyetään hallitsemaan. (Vollman et al., 1992) Nimenomaan kysynnän vaihtelu aiheuttaa ongelmia myös ennustamisen kannalta; normaali satunnaisvaihtelu pitäisi saada eroteltua oikeista muutoksista, kuten trendeistä ja kausivaihteluista, jotta kysynnän kehityksestä saataisiin realistinen kuva. Yritystoiminnassa ennustamistarpeet kohdistuvat myös muihin asioihin, kuten kustannuksiin tai hintoihin. Kysynnän ennustaminen on kuitenkin jatkuva tarve; kysyntä vaikuttaa konkreettisesti yrityksen jokapäiväiseen operatiiviseen toimintaan, niin logistiikkaan ja tuotantoon kuin markkinointiinkin. Kysynnän ennustamiseen käytettyjä menetelmiä voi tilannekohtaisesti soveltaa myös muihin tarpeisiin. Esittelen tässä työssä kysynnän ennustamistapoja, keskittyen niihin menetelmiin joita yritykset eniten käyttävät. Pyrin antamaan kokonaiskuvan käytössä olevista menetelmistä sekä erittelemään niiden hyviä ja huonoja puolia. Pääpaino tässä selvityksessä on kvantitatiivisissa menetelmissä.

4 2. Kysyntä 3 Kysynnällä tarkoitetaan jonkin tuotteen tai palvelun menekkiä. Kysyntä ei kuitenkaan rajoitu asiakasrajapintaan ostotoimenpiteeseen, vaan kysyntänä voidaan pitää muutakin tuotteiden ja palveluiden liikettä eri osapuolien välillä. Kysyntä voi olla esimerkiksi valmistajan tarve raaka-aineelle tai organisaation sisäisen palvelun tarve jossain yksikössä. Silloinkin kun kysymys on loppuasiakasrajapinnan kysynnästä, voi havaittu kysyntä erota itse kulutuksesta. Näin voi käydä esimerkiksi jos kysyntää mitataan varaston muutoksina eikä myyntinä. Kysyntä voi olla riippumatonta silloin kun hankintapäätökset tehdään yksittäisinä ja toisistaan riippumatta, kuten yksittäisten asiakkaiden ostot tai riippuvaista, kuten silloin kun kysyntä riippuu vaikkapa tuotannon tarpeista. (Kiely, 1999) Jälkimmäisessä tapauksessa tilastollinen tarkastelu ei ole perusteltua, sillä ilmiö ei ole luonteeltaan tilastollinen. isaalta tällöin ennustaminen voi olla huomattavasti yksinkertaisempaa, kun tiedossa on tarkkaan kysynnän syy ja muodostuminen. Tällöin kysyntä voidaan ennustaa jopa täsmälleen oikein. Kysyntäennusteita tehdään lyhyelle, keskipitkälle tai pitkälle aikavälille. Lyhyen aikavälin korkeintaan muutaman kuukauden ennusteet vastaavat konkreettisiin operatiivisiin tarpeisiin: ostopäätökset, likviditeettitarve, työvoiman tarve ja aikatauluttaminen, tuotannon taso. skipitkän aikavälin muutamasta kuukaudesta vuoteen ennusteita hyödynnetään yleensä myynnin ja tuotannon suunnittelussa sekä alihankintasopimusten laatimisessa. Investointipäätökset, tuotekehitys ja tutkimus, mahdollinen tuotantolaitosten rakentaminen sekä muut strategiset kysymykset tarvitsevat tuekseen pitkän aikavälin ennusteita. Yli viiden vuoden päähän ennusteita ei kuitenkaan yleensä laadita. Ennusteiden hyödyntäminen eri aikahorisonteilla vaihtelee jonkin verran ja riippuu sekä toimialasta että muista olosuhteista kuten työvoimapolitiikan aiheuttamista eripituisista viiveistä toiminnan suunnittelussa. (Waller, 2003) Kysynnän ennustamisen pohjana käytetään lähes aina olemassa olevaa kysyntätietoa. Jopa täysin uusien tuotteiden kohdalla yleensä tarkastellaan suuntaa-antavasti kysynnän toteutumista jollekin toiselle tuotteelle. Kysyntätiedon hyödyntäminen onkin suuri haaste monelle organisaatiolle. edon keräämisestä sen hyödylliseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön on usein pitkä askel. Myös tiedon kerääminen on ongelmallista, sillä kysyntä on monesti arkaluontoinen asia ja kysyntämäärät halutaan pitää yrityksen omana tietona. Monesti tietoa kuitenkin tarvitaan myös muista lähteistä. (Konsynski, McFarlan, 1990)

5 4 imitusketjuksi sanotaan eri osapuolista, kuten valmistajista, alihankkijoista ja jakelijoista muodostuvaa ketjua, jossa tuotteet tai palvelut liikkuvat osapuolten välillä. edon välitys osapuolten välillä on monesti ongelmallista, sillä se vaatii edellä mainituista tiedon salaamistarpeista johtuen hyvää keskinäistä luottamusta. Monesti osapuolet luovuttavat tietoa vain mikäli kokevat saavansa tämän seurauksena itselleen selvää hyötyä. Hyödyn näkyminen konkreettisesti puolestaan on harvinaista, vaikka koko ketju parantaisikin suoritustaan tiedon hyödyntämisen seurauksena. Hyötyjen näkyminen voi olla hidasta. (pide, 1999) 3. Ennustamismenetelmät Ennustamisen lähestymistavat voidaan jakaa kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin menetelmiin. Menetelmän valintaan vaikuttavat kysynnän luonne, käytettävissä olevat työkalut ja resurssit, sekä haluttu ennustetulos. Tässä luvussa esitellään eri menetelmätyypit. Kysynnän ennustaminen on tarpeen paitsi ajan, myös paikan suhteen. Kysyntä on luonnollisesti tyydytettävä oikealla ajanhetkellä, mutta myös oikeassa paikassa. Ennusteen voi tehdä ylhäältä alas ennustamalla ensin kokonaiskysyntä ja jakamalla se osiin tai alhaalta ylös ennustamalla toimipistekohtaiset kysynnät ja yhdistämälle ne. (Kahn, 1998) Menetelmän valintaan vaikuttaa myös aikaväli jolle ennuste halutaan laatia. Lyhyen ja keskipitkän aikavälin ennustamisessa kvantitatiiviset menetelmät ovat hyödyllisimmillään ja tähän tarkoitukseen niitä myös käytetään eniten. Kysyntä muuttuu ajan myötä, sillä siihen vaikuttavat yleensä ainakin jotkut ulkoiset tekijät. Lisäksi tuotteilla on oma elinkaarensa jonka eri vaiheissa kysyntä on erilaista. Käytetyn ennustemallin täytyy siis olla muunneltavissa ja päivitettävissä tarvittaessa. 3.1 Kvalitatiiviset menetelmät Kvalitatiivisille eli laadullisille menetelmille on tyypillistä, että ennusteita ei tehdä automatisoidusti esimerkiksi tietokoneen avulla, vaan arvion tekevät ihmiset. Kun kvantitatiivisissa menetelmissä hyödynnetään tietokoneen laskutehoa ja nopeutta, kvalitatiivisissa menetelmissä hyödynnetään asiaan perehtyneiden henkilöiden

6 5 asiantuntemusta. Asiantuntijat voivat olla kysynnän kanssa säännöllisesti tekemisissä olevia henkilöitä, esimerkiksi myyjiä tai tuotannonsuunnittelijoita. Asiakastuntemus on ennusteiden laatijoille erityisen tarpeellinen taito. Apuna voidaan käyttää myös henkilöitä jotka ovat perehtyneet johonkin kysyntään liittyvään ilmiöön, esimerkiksi muotiin tai uusien teknologioiden käyttöönottoon, joskin nämäkin asiantuntijat yleensä löytyvät organisaation sisältä. (Chase, 1997) Vaikka kysyntäennusteet tehtäisiinkin subjektiivisina arvioina, voidaan niiden tukena käyttää erilaisia numeerisia indikaattoreita. Varsinkin kulutukseen vaikuttavat tekijät, kuten korkotaso, valuuttakurssit tai työllisyys, voivat kertoa odotettavissa olevasta kysynnän kehityksestä. Myös hintataso, kilpailijoiden toiminta ja tuotteen saama vastaanotto tai sen kokemat vastoinkäymiset voidaan hyödyntää kysyntäarvioissa. (Waller, 2003) Varsinaisia menetelmiä ovat esimerkiksi Delfoi-menetelmä ja konsensuspaneelit. Delfoimenetelmässä asiantuntijoilta kerätään tietoa kyselyllä ja saatua tietoa hyödynnetään uuden kyselyn laatimisessa. Samalla asiantuntijoiden alkuperäiset tiedot leviävät koko asiantuntijajoukon käytettäväksi ja arvioita tarkennetaan ja täydennetään uudella kierroksella. Konsensuspaneelitekniikka on kommunikaatiota painottava ryhmätyötekniikka jossa useampi asiantuntija muodostaa konsensusarvion. Myös muita vastaavia keskustelutekniikoita on käytössä. Niille ovat luonteenomaista subjektiivinen näkemystieto joiden avulla kysyntää arvioidaan esimerkiksi historiallisen kysyntätiedon puutteessa. Näitä menetelmiä käytetään ja ne soveltuvat pitkän aikavälin ennusteille. (Ballou, 1999) Näitä menetelmiä voidaan yhdistää kvantitatiiviseen tarkasteluun siten, että automatisoidut ennusteet alistetaan asiantuntijoiden arvioille ja niitä korjataan tarpeen mukaan. Tästä on esimerkkinä ns. Accurate Response menetelmä, jossa erotellaan toisistaan ennustettava ja hankalasti ennakoitavissa oleva kysyntä. Ennakoimatonta kysyntää pyritään hallitsemaan sopeuttamalla toiminta siihen nopeiden reaktioaikojen ja joustavuuden avulla sekä hankkimalla ja tulkitsemalla aikaisia kysyntäsignaaleja nopeasti. Menetelmää on sovellettu mm. urheiluvaatteisiin, joiden kysyntää, erityisesti värien ja mallien jakaumaa, on hankala ennustaa kovin paljon etukäteen. (Fisher, Raman, 1994)

7 3.2 Kvantitatiiviset menetelmät 6 Kvantitatiiviset menetelmät voidaan jakaa aikasarja- ja kausaalityyppisiin menetelmiin. Molemmat perustuvat kysynnästä rakennettuun malliin, mutta eroavat siten, että aikasarjamalli ennustaa kysyntää itse kysynnän menneisyyden perusteella ja kausaalimalli puolestaan ulkopuolisten tekijöiden perusteella. Myös sekamuodot ovat mahdollisia. Kausaalimallit ovat hankalampia ja monimutkaisempia, sillä niiden käyttö edellyttää kysynnän taustatekijöiden tutkimista ja ymmärrystä, minkä lisäksi ne vaativat jonkinlaista ymmärrystä tilastollisista menetelmistä. Aikasarjamallit ovat rakennettavissa pelkästään kysynnän itsensä perusteella, joten niiden käyttö ei vaadi lisäinformaatiota kysyntään vaikuttavista tekijöistä. Myöskään tilastollista asiantuntemusta ei välttämättä vaadita, sillä käytössä on myös yksinkertaisia ei-tilastollisia malleja joiden ymmärtäminen on helppoa Kausaalimallit Kausaalimalli selittää kysyntää tekijöillä joista kysyntä riippuu. Nämä tekijät muodostavat mallin riippumattomat muuttujat ja kysyntä on riippuva muuttuja. llin parametrit kertovat millä tavalla kysyntä riippuu eri tekijöistä. Esimerkiksi jäätelön kysyntää voitaisiin mallintaa vaikkapa lämpötilan ja myyntiajankohdan (esim. etäisyytenä jostain ajankohdasta) avulla. Riippumattomien muuttujien ei tarvitse olla täysin ulkopuolisia, myös yrityksen toimintaan liittyvillä asioilla, kuten asiakaspalvelun määrällä ja laadulla, voidaan ennustaa kysyntää. Parametrit estimoidaan yleensä pienimmän neliösumman menetelmällä siten, että saatu malli kuvaa mahdollisimman hyvin havaittua kysyntää. Usein käytetään lineaarisia malleja, mutta myös eksponentiaalisia tai logaritmisia malleja on käytössä. (Waller, 2003) Kausaalimallien huono puoli on, kuten jo todettiin, niiden monimutkaisuus. Ennusteita tekevät henkilöt eivät yleensä ole perehtyneitä tilastollisiin menetelmiin ja mallintamiseen, vaan ovat työssään tekemisissä käytännön myynti- ja asiakastyön sekä myynnin suunnittelun kanssa. Kausaalimalli häivyttää suoran näkyvyyden kysynnän muodostumiseen käytännössä, vaikka se kertoisikin tilanteen selkeästi malleihin perehtyneelle. isaalta mallien rakentaminen vaatii hyvää ymmärrystä kysynnän takana olevista ilmiöistä, joten mallinnusta ei voi myöskään jättää rutiinitehtäväksi tiedon käsittelijälle.

8 7 llien hyvä puoli on niiden hyvä selittävyys, mikäli mallinnus onnistuu ja sopivat tekijät löydetään. Tällöin malli kertoo kysynnän takana olevista ilmiöistä, eikä rajoitu hyödyntämään sokeasti olemassa olevaa kysyntätietoa. llin ennustavuus pitäisi näin ollen olla hyvä jopa pitkän ajan päähän, ellei selittävissä tekijöissä tapahdu muutoksia. (Bowersox, Closs, 1996) isaalta mallin selittävyys voi jäädä myös matalaksi, vaikka uskottavia muuttujia löytyisikin, sillä kysynnässä saattaa sittenkin olla mukana myös paljon satunnaisvaihtelua Aikasarjamallit Aikasarja on kysynnän tapauksessa kysynnän määrä eri ajanhetkinä. Aikasarjamallintaminen perustuu aikasarjan edellisten arvojen hyödyntämiseen tulevan ennustamisessa. Oletuksena on, että aikasarjan arvoissa on jotain aikaan sidottua säännönmukaisuutta. Kysynnän määrä jollakin viikolla voisi riippua esimerkiksi kysynnän määrästä samaan aikaan edellisenä vuonna tai kysynnän määrästä edellisellä viikolla. Aikasarja voidaan jakaa komponentteihin joita ovat trendi, kausivaihtelu, syklinen vaihtelu sekä satunnaisvaihtelu. Trendi kuvaa nousevaa tai laskevaa kehitystä, kuten esimerkiksi väestön vakaa kasvu ajan myötä. Kausivaihtelu on tyypillistä joidenkin tuotteiden kysynnälle, kuten hiihtovälineiden, joiden kysyntä on korkea syksyllä ja talvella ja matala kesällä. Syklinen vaihtelu kuvaa yleisesti taloudessa esiintyvää pidemmän aikavälin vaihtelua. On esitetty, että talouden vaihtelu esiintyisi seitsemän vuoden sykleissä, joskin havainnot eivät täysin tue väitettä viime vuosikymmenen osalta. Kysynnän ennustamisessa syklinen vaihtelu yleensä jätetään huomioimatta, sillä ennusteet tehdään huomattavasti sykliä lyhyemmälle aikavälille. Satunnaisvaihtelu on se vaihtelu kysynnässä, jota muut komponentit eivät selitä. (Waller, 2003) Aikasarjamalli rakennetaan tilastollisia menetelmiä hyödyntäen, kuten regressiomallikin, estimoimalla mallin parametrit. llin selittävinä muuttujina eivät kuitenkaan ole ulkopuoliset tekijät vaan kysyntä itse. Näin ollen mallin rakentaminen ei vaadi laajaa asiantuntemusta kysyntään vaikuttavista tekijöistä. lastollista asiantuntemusta malli silti vaatii. llien käyttö ei myöskään sovi kovin monien organisaatioiden tarpeisiin; sopivien ohjelmistojen ja tietoteknisten valmiuksien olemassaolo ei ole kovin yleistä. Käytössä on

9 8 kuitenkin useita ei-tilastollisia lähestymistapoja jotka toteuttavat aikasarjamallintamisen perusajatusta. (Pindyck, Rubinfeld, 1998) Liukuva keskiarvo ja eksponentiaalinen tasoitus Liukuvan keskiarvon menetelmä on ehkä aikasarjamenetelmistä yksinkertaisin. Liukuvan keskiarvon menetelmässä tulevan ajanhetken kysynnän ennuste on keskiarvo menneiden ajanhetkien kysynnästä. Esimerkiksi tulevan viikon ennuste voidaan laskea keskiarvona menneiden neljän viikon kysynnästä. Menetelmän perusoletus on, että kysyntä on suhteellisen tasaista ajan yli, vaikka liukuva keskiarvo reagoikin muutoksiin kysynnässä. Reaktio kuitenkin on hidas; mitä pidemmältä ajalta keskiarvo lasketaan, sitä hitaammin se reagoi muutoksiin. Mikäli keskiarvo lasketaan painotettuna tuoreimpiin ajanhetkiin, kutsutaan menetelmää nimellä eksponentiaalinen tasoitus. Painotuksen valinta vaikuttaa ennusteen reaktiivisuuteen. Korkea painotus tuoreimpiin kysyntäarvoihin aiheuttaa sen, että ennuste reagoi herkästi muutoksiin. isaalta nopea reagointi ei aina ole hyväksi vaan saattaa tehdä ennusteesta poukkoilevan; yksittäisiin poikkeaviin kysyntäarvoihin reagoiminen voi aiheuttaa turhia hälytyksiä ja johtaa tarpeettomiin toimenpiteisiin tai muutoksiin. Väliaikaisesti, jos arvellaan kysynnässä erityisesti tapahtuvan muutoksia, voidaan painotusta muuttaa reaktiivisempaan suuntaan. (Ballou, 1999) Eksponentiaalisen tasoituksen malli voidaan yksinkertaisesti ilmaista seuraavan lausekkeen avulla: f ) t+ 1 = αdt + (1 α ft (1) missä f on ennuste, d on kysyntä ja a on painokerroin välillä [0, 1]. Koska ennuste edellisellä ajanhetkellä, f t, koostuu rekursiivisesti edellisten ajanhetkien ennusteista ja sitä kautta kysynnästä, yllä oleva lauseke on itse asiassa painotettu keskiarvo menneistä kysyntäarvoista. lliin voidaan lisätä komponentteja jotka ottavat huomioon kysynnän trendin ja kausivaihtelun. Niiden avulla malli saadaan ottamaan huomioon nämä vaihtelut oikeaan aikaan; pelkkä tasoitusmalli reagoi kyllä näihin muutoksiin, mutta viiveellä. Kausivaihtelun tulisi kuitenkin erottua kysynnästä selvemmin kuin satunnaisvaihtelun, jotta sen

10 9 mallintaminen olisi mielekästä. Lisäksi sen täytyy olla säännöllistä ja noudattaa jatkuvasti samaa ajanjaksoa. Jos trendi halutaan huomioida, muutetaan tasoitusmallia siten, että siihen lisätään trendikomponentti: f (2) t+ 1 = ct+ 1 + Tt + 1 missä c on alkuperäinen ennuste ja T on trendikomponentti. Trendikomponentti lasketaan ennusteissa tapahtuneen muutoksen ja aikaisemman trendin perusteella ottamalla niistä painotettu keskiarvo: T ) t+ 1 = β ( ct+ 1 ct ) + (1 β Tt (3) missä ß on painokerroin välillä [0, 1]. Painokerroin ilmaisee missä määrin malli painottaa tuoreinta muutosta kysynnässä. Alkuperäinen ennuste c lasketaan kuten lausekkeessa 1, mutta käyttämällä trendikomponentilla korjattua ennustetta: c = α d + (1 )( c + T ) (4) t+ 1 t α t t Ennuste c on laskettava ensin, sitten sen perusteella trendikomponentti. Ne yhdistetään lopuksi korjatuksi ennusteeksi f. Ennusteelle c on valittava jokin alkuarvo c 0, joka voi olla oikea kysyntä alkuhetkellä tai vaikkapa kysynnän keskiarvo tietyllä aikavälillä [-t,, 0]. Trendikomponentin alkuarvo T 0 on nolla. Kausivaihtelun integroiminen malliin tapahtuu lisäämällä malliin kausitekijä eli indeksi jolla ennuste kerrotaan: f (5) t+ 1 = ( ct+ 1 + Tt + 1) It L+ 1 missä I on kausi-indeksi ja L on ajanjakson pituus jonka aikana kausi toistuu, esimerkiksi yksi vuosi. Indeksi ilmaisee kuinka paljon kysyntä eroaa ennusteesta jollakin ajanhetkellä. Ajanhetkelle t tehdyssä ennusteessa käytetään ajanhetken t-l indeksiä. Näin edellisen

11 10 kauden kysynnän toteutuminen muokkaa ajankohtaista ennustetta. Myös aikaisemmat kaudet otetaan mukaan indeksin laskemiseen painottamalla niitä halutulla tavalla: I t d γ It L (6) c t = + ( 1 γ ) t missä? on painokerroin välillä [0, 1]. Kausi-indeksi huomioidaan myös ennustetta c laskettaessa suhteuttamalla kysyntä d kausi-ilmiöön jakamalla se kausi-indeksillä: dt c t+ 1 = α + (1 α)( ct + Tt ) (7) I t Indeksin lähtöarvoksi voidaan valita 1. lli pitää sisällään yhteensä kolme painokerrointa. rtoimet tulisi valita siten, että ennustevirhe minimoituu. Sopivan painokertoimen etsiminen saattaa kuitenkin olla työlästä jos malliin liittyvät laskelmat joudutaan toteuttamaan ns. käsin, esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmalla. On olemassa ohjelmistoja jotka auttavat painokertoimien määrittämisessä, mutta niiden puutteessa kertoimet joudutaan usein valitsemaan subjektiivisen arvion perusteella. Hyvänä suuntaviivana pidetään kertoimille arvoja alle 0.3, jotta malli ei reagoisi liian herkästi satunnaisiin muutoksiin (Ballou, 1999). Aikasarjadekompositio Aikasarjadekomposition nimellä kutsutaan toista mallia jonka rakennuselementit ovat samat kuin yllä esitellyssä tasoitusmallissa. Myös dekompositiomalli rakentuu trendi- ja kausikomponenteista. llin rakenne on kuitenkin hiukan suoraviivaisempi kuin tasoitusmallin, sillä ennuste muodostetaan yksinomaan trendiviivan ja kausi-indeksin perusteella. lli voidaan ilmaista tulomuodossa tai summamuodossa. llin runkona on trendiviiva, joka ilmaisee kysynnän ajan funktiona. Lineaarinen trendiviiva estimoidaan toteutuneesta kysynnästä pienimmän neliösumman menetelmällä. Trendiviivan lausekkeeseen lisätään kausikomponentti (additiivisessa mallissa) tai se kerrotaan kausi-indeksillä (tulomuotoisessa mallissa). Näihin voidaan vielä lisätä syklinen komponentti, joka kuvaa pidemmän aikavälin kysynnän sykliä, sekä satunnaiskomponentti. Kysynnän sykliä voi

12 11 kuitenkin olla hankala selvittää. Satunnaiskomponentin puolestaan kuuluisi onnistuneessa mallissa olla nolla (tai tulomuotoisessa mallissa yksi), sillä muiden komponenttien kuuluisi mallintaa kysyntä kokonaan. (Ballou, 1999) Tässä tarkastelussa käytetään tulomuotoista mallia. Kausi-indeksi on kysynnän suhde keskikysyntään tietyllä ajanhetkellä. skikysyntänä voidaan käyttää keskiarvoa, liukuvaa keskiarvoa tai muuta arviota. Myös trendiviivaa voidaan käyttää keskikysyntää kuvaamaan. Tällöin saadaan mallin lausekkeeksi: f t d t L = Tt (8) Tt L missä d on kysyntä, T on trendiviivan lauseke (muotoa at+b) ja L on ajanjakso jonka jälkeen kausi toistuu. ARIMA-mallit ARIMA-mallit perustuvat kysynnän riippuvuuteen kysynnän määristä edellisinä ajanhetkinä sekä menneistä kysyntävirheistä. Kysyntäarvot ja virheet toimivat muuttujina ja mallin parametrit estimoidaan tilastollisesti kuten regressiomallissa. Tarvittavat muuttujat eivät kuitenkaan ole etukäteen tiedossa vaan tilastollisesti merkitsevät sellaiset joudutaan etsimään kaikkien mahdollisuuksien joukosta. hdollisia muuttujia voi periaatteessa olla kymmeniä, jopa satoja. Siksi ARIMA-mallien käyttö vaatii erikoistuneempia tilasto-ohjelmia ja enemmän laskentatehoa kuin edellä esitellyt mallit. ARIMA-mallien käyttö kysynnän ennustamisessa on melko harvinaista. (Pindyck, Rubinfeld, 1998) Yhdistelmämallit Menneen kysynnän avulla voidaan verrata toisiinsa eri mallien antamia tuloksia. Ennusteen laatimiseen voidaan käyttää parhaan tuloksen antanutta mallia tai mallien yhdistelmää. Yhdistäminen voidaan tehdä esimerkiksi laskemalla yksinkertainen tai painotettu keskiarvo mallien ennusteista. Painokertoimet valitaan esimerkiksi käänteisessä suhteessa mallien antamiin virheisiin. (kridakis et al., 1998)

13 3.3 Ennustevirhe 12 Ennustevirhe on ennusteen poikkeama toteutuneesta kysynnästä. Usein käytetty tunnusluku kuvaamaan kokonaisvirhettä on keskivirhe: s f = t ( d t n f t ) 2 (9) missä n on ennusteiden lukumäärä. skivirhe painottaa, neliöimisestä johtuen, suurien yksittäisten virheiden merkitystä. Mikäli yksittäisten virheiden merkitystä ei tarvitse korostaa, voidaan käyttää muita virhelukuja. Yksi paljon käytetty virheen mitta on absoluuttinen keskivirhe (mean absolute deviation, MAD): MAD f dt ft = t n (10) (Vollman et al., 1992). Ennustevirheen syntyminen on väistämätöntä kysynnän satunnaisluonteen vuoksi, mutta virheen suuruutta kannattaa vertailla eri ennustemalleilla sopivan mallin löytämiseksi. Virhettä kannattaa myös seurata, jotta havaitaan kysynnässä mahdollisesti tapahtuvat muutokset joiden seurauksena mallin sopivuus huononee. Seurannan voi toteuttaa esimerkiksi vertaamalla uusinta virhettä tietyn ajan virheiden keskiarvoon. Variaatiokertoimen avulla virheitä voidaan vertailla eri ennusteissa (esimerkiksi eri tuotteille). Variaatiokerroin on keskihajonnan tai keskivirheen suhde keskiarvoon. (Blom, 1989) Se ilmaisee kuinka suuri virhe on suhteessa kysyntämääriin. Variaatiokertoimen avulla voidaan myös tutkia kysyntää ennakkoon laskemalla kysynnästä keskihajonta ja vertaamalla sitä kysynnän keskiarvoon. Tällöin voidaan arvioida etukäteen, kuinka suurta kysynnän vaihtelu on, mikä vaikuttaa ennustemallin valintaan.

14 4. Esimerkkitapaus: hygieniatuotteiden päivittäinen kysyntä 13 Edellä esiteltyjä malleja kokeiltiin todellisen kysyntätiedon ennustamiseen. Vertailuun otettiin mukaan liukuvan keskiarvon malli ja aikasarjadekompositio. Molemmilla malleilla tehtiin ennusteet samalle ajanjaksolle ja mallien sopivuutta arvioitiin ennustevirheen perusteella. 4.1 Kysyntä Esimerkkikysyntä oli kolmen hygieniatuotteen (kaksi pesuainetta ja yksi deodorantti) päivittäinen kysyntä tietyn alueen päivittäistavaraliikkeiden myyntinä. Kysyntätietoa oli saatavissa neljän viikon ajalta. Liikkeet ovat auki viikon jokaisena päivänä, joten myyntitietoa oli kaikilta päiviltä. edot on kerätty kassapäätetietona ja niiden luotettavuus on arvioitu hyväksi. oranaisia virheitä tiedossa ei silmämääräisesti havaittu. Tuotteiden kysyntä näkyy kuvissa 1, 2 ja 3. suaine 1 - Kysyntä suaine 1 Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 Kuva 1 Ensimmäisen tuotteen kysyntä tarkasteluajanjaksolla suaine 2 - Kysyntä suaine Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 Kuva 2 isen tuotteen kysyntä tarkasteluajanjaksolla

15 14 Hygienia 1 - Kysyntä Hygienia Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 Kuva 3 Kolmannen tuotteen kysyntä tarkasteluajanjaksolla Kysyntätiedon ensimmäisen viikon perusteella laadittiin tuotekohtainen ennuste kolmelle seuraavalle viikolle ja saatua ennustetta verrattiin toteutuneeseen kysyntään. 4.2 Käytetyt mallit Jokaiselle tuotteelle tehtiin viisi ennustetta. Käytetyt mallit olivat: 1. Eksponentiaalisen tasoituksen malli pelkkään liukuvaan keskiarvoon perustuen (kaava 1) 2. Edellinen trendikomponentilla lisättynä (kaavat 2, 3 ja 4) 3. Edellinen kausi-indeksillä lisättynä (kaavat 5, 6 ja 7) 4. Lineaarinen trendiviiva 5. Edellinen kausi-indeksillä lisättynä (kaava 8) llin 1 parametri a valittiin kokeilemalla parametrille arvoja 0,1:n välein ja valitsemalla arvo, joka minimoi ennustevirheen. Tämä arvo otettiin pohjaksi mallille 2 ja samaa menetelmää käytettiin parametrin ß valintaan. Nämä kaksi parametria otettiin pohjaksi mallille 3, jolle valittiin lisäksi parametri? samalla keinolla. llin 4 trendiviiva saatiin regressiolla. Kautena käytettiin viikkoa eli seitsemää päivää, sillä tuotteilla havaittiin silmämääräisesti viikoittainen sykli kysynnässä, joskin syklin voimakkuus vaihteli tuotteittain. Ennusteet tehtiin päiväksi kerrallaan.

16 4.3 llien vertailu 15 llien vertaamiseksi jokaiselle ennusteelle laskettiin kokonaiskeskivirhe 1 (kaava 9) ja siitä variaatiokerroin. Tulokset on vedetty yhteen taulukossa 1. Ennustemalli suaine 1 suaine 2 Hygienia 1 Eksponentiaalinen tasoitus 22,4 % 15,1 % 66,4 % Eksp. tasoitus + trendi 21,1 % 15,3 % 65,5 % Eksp. tasoitus + trendi + kausi 18,5 % 12,1 % 44,6 % Aikasarjadekompositio trendi 16,9 % 15,1 % 63,7 % Aikasarjadekomp. trendi + kausi 18,3 % 12,7 % 42,2 % Taulukko 1 Kysyntäennusteiden variaatiokertoimet tuotteittain eri malleilla Taulukon esittämät tulokset osoittavat, että ennustemallit antavat tuotteesta riippuen melko vaihtelevia tuloksia. Hygienia 1 tuotteen ennusteet olivat selvästi huonompia kuin kahden muun tuotteen, minkä voidaan päätellä johtuvan tuotteen pienistä myyntimääristä muihin tuotteisiin verraten. Tällöin pienetkin vaihtelut kysynnässä ovat prosentuaalisesti merkittävämpiä kuin suurilla myyntimäärillä. isaalta on yllättävää, että suaine 1 - tuotteen ennusteet olivat niinkin hyviä, sillä tuote oli uusi ja sen kysynnän olisi voinut luulla olevan vaikeammin ennustettavissa. Yleisesti voidaan todeta, että kokeillut yksinkertaiset mallit suoriutuivat ennustamisesta melko hyvin. Trendi- ja kausikomponenttien lisääminen malleihin tarkensi ennusteita; tästä oli poikkeuksena ainoastaan tuote suaine 1, jolle aikasarjakompositio pelkällä trendiviivalla (eli yksinkertainen lineaarinen regressiosuora) antoi parhaan tuloksen. Tämä on kuitenkin nähtävä yksittäisenä erikoistapauksena, sillä lienee harvinaista, että kysyntää, ainakaan pitkällä aikavälillä, kuvaisi parhaiten pelkkä suora. Tuotteen kysyntä ja trendiviivan mukainen ennuste näkyvät kuvasta 4. Näillä tuotteilla kausikomponentin lisääminen paransi ennusteita. Tässä tapauksessa kuitenkin käytettiin kautena seitsemää päivää, mikä sopi sekä tuotteiden kysyntään että lyhyelle aikavälille. Usein kuitenkin, kun ennusteita tehdään pidemmälle aikavälille, kauden ajatellaan ennemminkin tarkoittavan esimerkiksi vuotta. Tällöin kausikomponentin 1 Aikasarjadekomposition tapauksessa on keskivirheen kaavaa muunnettava siten, että jakajana on n:n sijasta n-2, johtuen trendiviivan regressiosuoran estimoinnista. (Waller, 2002)

17 16 toimivuus voi olla huonompi, ellei kausivaihtelu ole yhtä selvää. Päivittäistavaroiden ollessa kyseessä viikon kausi on kuitenkin hyvin perusteltu suaine 1 Ennuste Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 Kuva 4 Ensimmäisen tuotteen kysyntä ja paras ennuste Kuvassa 5 on esitetty tuotteen suaine 2 kysyntä ja ennuste, joka saatiin lisäämällä eksponentiaaliseen tasoitukseen sekä trendi- että kausikomponentti. Tälle tuotteelle kysyntä oli keskimäärin melko tasaista, jolloin trendikomponentin käyttö ei tuonut malliin mitään oleellista lisää. Kausikomponentti sen sijaan oli tehokas lisä, johtuen selvästä viikkoprofiilista kysynnässä. Kausikomponentin lisäys mahdollisti viikkoprofiilin myötäilemisen, mikä pienensi yksittäisiä ennustevirheitä suaine 2 Ennuste Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 Kuva 5 isen tuotteen kysyntä ja paras ennuste Kuva 6 esittää tuotteen Hygienia 1 kysyntää ja kausikomponentilla täydennetyllä aikasarjadekompositiolla saatua ennustetta. Vaikka tälle tuotteelle ennustevirheet olivat suhteessa paljon suuremmat kuin kahdelle muulle, voidaan kuvasta huomata, että ennuste

18 17 myötäilee kysyntää pääpiirteissään hyvin. Tämän tuotteen kohdalla viikkoprofiilissa oli jonkin verran enemmän vaihtelua kuin muilla, mistä syystä ennuste ei toimi aivan yhtä hyvin. Tässäkin tapauksessa viikkoprofiilista oli kuitenkin ennustamisessa selkeää hyötyä Hygienia 1 Ennuste Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 Kuva 6 Kolmannen tuotteen kysyntä ja paras ennuste Kausikomponentin tuoma hyöty ennustemalleille on nimenomaan toistuvien säännönmukaisuuksien lisääminen malliin. Myös yksinkertaisilla liukuvan keskiarvon malleilla saadaan ennuste myötäilemään kysyntää, mutta se tapahtuu aina viiveellä. Kausikomponentti mahdollistaa tarkemman ennusteen oikeaan aikaan. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että näille tuotteille tällä aikavälillä tehdyillä subjektiivisilla ennusteilla kokonaisvirheet olivat 188 % suaine 1:lle ja 180 % Hygienia 1:lle. Ennusteet teki myyntipäällikkö. 5. Yhteenveto Tässä työssä kokeillut mallit ovat hyvin yksinkertaisia eivätkä varsinaisesti ole tilastollisia malleja, pois lukien lineaarinen regressiomalli jota käytettiin aikasarjadekomposition yhteydessä. Näin ollen niiden käyttö ei vaadi kovin syvällistä matemaattista osaamista, eikä tilastollisia ohjelmistoja. Siitä huolimatta niillä saadaan aikaan hyvin tyydyttäviä tuloksia. Harvoilla toimialoilla on ennustamiseen käytössä sellaisia aika- tai koulutusresursseja jotka mahdollistaisivat työläämpien mallien käytön. On myös hyödyksi jos ennusteiden

19 18 varsinaiset käyttäjät ymmärtävät mallien toimintaperiaatteen. Siksi esitellyt mallit ovatkin melko laajasti hyväksyttyjä yleisiä kysynnän ennustamismenetelmiä. Tässä yhteydessä käytetyssä esimerkissä kysyntätietoa oli saatavissa melko niukasti ja lyhyeltä aikaväliltä. Käytetyt menetelmät kuitenkin soveltuvat hyvin pidemmällekin ajalle. Koska päivätason kysyntä oli helppo mallintaa selkeän viikkosyklin vuoksi, voi sitä käyttää vaikka ennuste olisikin tarpeellinen vain viikkotasolla. Pidemmälle ajalle ennustettaessa voi olla erityistä hyötyä mallien seurannasta ja ennusteiden korjaamisesta tarvittaessa. Varsinkin uuden tuotteen kysynnässä viikkosykli luultavasti voimistuu ajan myötä, jolloin pelkkä lineaarinen regressio ei ole enää paras malli kysynnälle. Kausaalimalleja ei tässä työssä kokeiltu lainkaan, sillä niiden käyttö näille tuotteille ei ollut perusteltua. Selkeitä tekijöitä, jotka olisivat selittäneet tuotteiden kysyntää, ei ollut löydettävissä. Huolimatta näiden mallien yksinkertaisuudesta ja käyttökelpoisuudesta tehdään ennusteet monesti pelkästään asiantuntija-arvioina. bjektiivisia ja kvantitatiivisia ennusteita ei kuitenkaan kannata suoraan verrata toisiinsa, sillä niiden käyttö eroaa toisistaan merkittävästi. Erot ennustetarkkuuksissa eivät välttämättä riitä perustelemaan ennustamiseen käytettyjen lisäresurssien tarvetta.

20 19 6. Lähteet Ballou R., Business Logistics nagement Planning, Organizing and Controlling the pply Chain, Prentice-Hall, 1999 Blom G., Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Studentlitteratur, 1989 Bowersox D., Closs D., Logistical nagement The Integrated pply Chain Process, McGraw-Hill, 1996 Chase C., Selecting the Appropriate Forecasting Method, The Journal of Business Forecasting, Fall 1997, pääkirjoitus Fisher M., Raman A., Reducing the Cost of Demand Uncertainty through Accurate Response to Early Sales, Operations Research, Vol. 44, No. 1, s Kahn K., Revisiting p-down Versus Bottom-Up Forecasting, The Journal of Business Forecasting, mmer 1998, s Kiely D., Synchronizing pply Chain Operations with Consumer Demand Using Customer Data, The Journal of Business Forecasting, Winter , s. 3-9 Konsynski B., McFarlan E., Information Partnerships Shared Data, Shared Scale, Harvard Business Review, September-October 1990, s pide L., How About Collaborative Forecasting?, The Journal of Business Forecasting, Fall 1999, s kridakis S., Andersen A., Carbone R., Fildes R., Hibon M., Lewandowski R., Newton J., Parzen E., Winkler R., The Accuracy of Extrapolation (me Series) Methods: Results of a Forecasting Competition, Journal of Forecasting, Vol. 1, s

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ Liiketaloustiede: Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Laatija Tuomas Nevanranta 50222

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

Hinnoittelu mitä se on käytännössä?

Hinnoittelu mitä se on käytännössä? Hinnoittelu mitä se on käytännössä? Harri I. Kulmala, VTT Hinnoittelun tausta Olipa kyseessä mikä tahansa myytäväksi aiottu tuote, palvelu tai niiden yhdistelmä, hinnoittelulla on myyjän näkökulmasta kaksi

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

Liiketilan markkina-analyysi kauppakeskusympäristössä

Liiketilan markkina-analyysi kauppakeskusympäristössä 28 Maanmittaus 81:1-2 (2006) Saapunut 4.4.2006 ja tarkistettuna 28.6.2006 Hyväksytty 14.8.2006 Patrik Skogster Turun kauppakorkeakoulu, Kilpailuinstituutti Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku patrik.skogster@tse.fi

Lisätiedot

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla Käyntiosoite: Uusikatu 26 Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki Puhelin: (08) 558 410 Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla etunimi.sukunimi@ouka.fi www.ouka.fi/tekninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

ASIAKASARVOON PERUSTUVA HINNOITTELU JA SEN SOVELTAMINEN PALVELUISSA

ASIAKASARVOON PERUSTUVA HINNOITTELU JA SEN SOVELTAMINEN PALVELUISSA MIIKA JÄRVINEN ASIAKASARVOON PERUSTUVA HINNOITTELU JA SEN SOVELTAMINEN PALVELUISSA Kandidaatintyö miika.jarvinen@iki.fi +358 50 4910576 Tarkastajat: TkT Aki Jääskeläinen i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN

Lisätiedot

Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa

Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa ESPOO 2003 VTT TIEDOTTEITA 2225 Kai Häkkinen Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa Käytäntöjä suomalaisessa pk-konepajateollisuudessa vuonna 2003 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

WWW-sivuston Google-optimointi

WWW-sivuston Google-optimointi Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Heigo Anto WWW-sivuston Google-optimointi Insinöörityö 4.5.2009 Ohjaaja: kirjapainojohtaja Mika Saloranta Ohjaava opettaja: yliopettaja Erkki

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU Kansantaloustiede, pro gradu - tutkielma Maaliskuu 2003 Laatija: Heikki Nupponen Ohjaaja:

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

LUOTON HINNOITTELUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA HEDONISTEN HINTOJEN MENETELMÄ

LUOTON HINNOITTELUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA HEDONISTEN HINTOJEN MENETELMÄ LUOTON HINNOITTELUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA HEDONISTEN HINTOJEN MENETELMÄ - KULUTTAJAN LAADULLISTEN JA DEMOGRAFISTEN OMINAISUUKSIEN VAIKUTUS LUOTON HINTAAN Toni Hautamäki Kansantaloustieteen koulutusohjelma

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos TAMPEREEN Y L I O P I S T O Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2006 Ohjaaja: Markus

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala

Anne Ikonen. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN TARPEET PK-YRITYKSISSÄ Case Pohjois-Karjala 1 ISBN: 978-952-61-1521-4 (PDF) 2 TIIVISTELMÄ Tilitoimistopalveluja ei ole vielä osattu hyödyntää yritysten talousohjauksessa

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

Emmi-Stina Pirttimäki ERP-JÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTIIN KÄYTETYT MENETELMÄT

Emmi-Stina Pirttimäki ERP-JÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTIIN KÄYTETYT MENETELMÄT Emmi-Stina Pirttimäki ERP-JÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTIIN KÄYTETYT MENETELMÄT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Pirttimäki, Emmi-Stina ERP-järjestelmän kannattavuuden

Lisätiedot