Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa"

Transkriptio

1 Tiina Muukkonen ja Hanna Tulensalo TEEMA: LASTEN KALTOINKOHTELU Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa Lastensuojelu on mukana selvittämässä lapsen tilannetta ja tarjoamassa apua silloin, kun epäillään lapseen kohdistunutta väkivaltaa. Lastensuojelun asiakas on aina lapsi. Hänen lisäkseen työskennellään myös vanhempien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Väkivaltaepäilyn tilanteessa lastensuojelussa arvioidaan lapsen välitön avun tarve ja selvitetään koko perheen tilannetta. Lapsen kokonaistilannetta arvioidaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat poliisi ja terveyden huolto. Väkivaltatyön keskeisiä haasteita ovat väkivallan tunnistaminen sekä lapsen tilanteen arvioinnin, kriisityön ja muun avun yhdistäminen lapsen edun mukaiseksi kokonaisuudeksi. Myös eri ammattilaisten sujuva yhteistyö vaatii kehittämistä. Väkivallalle altistunut lapsi on avun ja tuen tarpeessa ja oikeutettu saamaan lastensuojelun apua. Lapsen kokema fyysinen väkivalta tai epäily siitä on viranomaisille syy tehdä lastensuojeluilmoitus. Lapselle on haitallista myös lähisuhdeväkivallan näkeminen (1), ja tällaisen tilanteen jälkipuintiin lapsen on mahdollista saada apua. Esimerkiksi turva kotien työssä on huomioitu myös lapsen auttaminen (1, 2, 3, 4). Sen sijaan lapsen tilanteen tunnistamisessa ja lapsen auttamisessa silloin, kun häneen itseensä epäillään kohdistuneen väkivaltaa, on vielä runsaasti kehittämistä. Oikeusministeriön selvityksessä 8-vuotiaan tytön kuolemaan johtaneista tapahtumista tulee esiin se, että terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kyvyssä tunnistaa lapseen kohdistuva väkivalta on puutteita. Lisäksi puutteita on pahoinpitelyepäilytilanteiden monitoimijaisessa työskentelyssä (5). Myös monien toimijoiden prosessien liittämisessä toisiinsa lasta ja hänen perhettään tukevaksi työskentelyksi on vielä tekemistä. Kuvaamme artikkelissa lastensuojelun toimintaa ja erityisesti lapsen tilanteen ar vioin tia tilanteissa, joissa läheisen epäillään kohdistaneen lapseen fyysistä väkivaltaa. Lapseen kohdistuva väkivalta on lähtökohtaisesti aina vakavaa. Väkivaltaa on esimerkiksi lyöminen, potkiminen, ravistelu, huumaaminen, tyrkkiminen, töniminen, ravistelu, tukistaminen, läimäyttäminen, piiskaaminen tai selkäsaunan antaminen (6, 7). Viimeisimmän tutkimustiedon mukaan lasten (6.- ja 9.-luokkalaisten) perheessä kokema väkivalta on vähentynyt. Silti 18 % yhdeksäsluokkalaisista ja 11 % kuudesluokkalaisista oli joskus elämänsä aikana kokenut vanhempiensa taholta lievää väkivaltaa. Yhdeksäsluokkalaisista 3 % oli kokenut usein lievää väkivaltaa (7). Kehittyneissä maissa lasten fyysisen pahoinpitelyn vuosittaiseksi esiintyvyydeksi on arvioitu noin 4 16 % (6). Lastensuojelun toimintaperiaatteita ja käytäntöjä Kaikilla lastensuojelun asiakkaana olevilla lapsilla on lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti iästä riippumatta oikeus kohdatuksi ja kuulluksi tulemiseen sekä erityiseen suojeluun (8, 9). Suomalaista lastensuojelua pidetään lainsäädännön tasolla erittäin lapsikeskeisenä, ja lastensuojelulaki korostaa lapsen etua ja osallisuutta (10). Lapsen kohtaaminen ja lapsen mielipiteen selvittäminen on lastensuojelun keskeinen työtehtävä, jonka tulee tapahtua hienovaraisesti niin, että siitä ei aiheudu tarpeettomasti haittaa lapsen ja hänen läheistensä suhteille. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen käynnistyy sosiaalihuoltolain mukainen lapsen pal- 973 = Toimitus suosittelee erityisesti opiskelijoille Duodecim 2015;131:973 8

2 LASTEN KALTOINKOHTELU 974 velutarpeen arviointi, jonka yhteydessä selvitetään lastensuojelun tarve. Sen yhteydessä arvioidaan myös kiireellisten toimenpiteiden tarve. Seitsemän vuorokauden aikana on tehtävä päätös palvelutarpeen arviointiin ryhtymisestä. Palvelutarpeen sekä siihen liitetyn lastensuojelun tarpeen selvittäminen tehdään sosiaalihuolto- ja lastensuojelulakien mukaisesti ja asian edellyttämässä laajuudessa (11) ja sen tulee toteutua kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Lastensuojelun osalta selvityksen vastuutyöntekijä on aina sosiaalityöntekijä. Lastensuojelun asiakkuus alkaa tarvittaessa arvioinnin jälkeen. Selvityksen aikana tavataan lasta, huoltajia ja mahdollisuuksien mukaan huollosta erotettua vanhempaa. Yleensä ollaan myös yhteydessä muihin lapsen tunteviin tahoihin. Työskentelyn päätteeksi arvio lapsen tilanteesta ja asiakkuuden tarpeesta kirjataan yhteenvetoon. Selvityksen aikana kartoitetaan eri osapuolten näkemykset ilmoituksessa mainittuihin asioihin ja selvitetään lapsen arkielämää laajemmin: lapsen tarpeita, vanhempien kykyä vastata lapsen tarpeisiin ja perheen toimintaympäristöä (12). Arviointi lastensuojelun tar peesta tehdään lapsi- ja perhekohtaisesti. Asiak kaiden tarpeita ja ongelmia tulkitaan suhteessa heidän sosiaalisiin verkostoihinsa sekä ongelmatilanteita tasapainottaviin tekijöihin (13). Arviointi voi johtaa asiakkuuden alkamiseen lastensuojelussa ja suunnitelmalliseen muutostyöhön lapsen hyvinvoinnin tukemiseksi (14). Ilmoitus lapseen kohdistuneesta väkivallasta voi yhtä lailla koskea jo lastensuojelun asiakkaana olevaa lasta. Tällöin selvitetään lapsen tilannetta ja ilmoitusta osana suunnitelmallista sosiaalityötä samoin tavoin kuin alkuvaiheen arvioinnissakin. Lastensuojelun toiminta väkivaltaepäilyssä Lastensuojelun toiminta lapseen kohdistuneessa väkivaltaepäilyssä tarkoittaa välitöntä lapsen tilanteen, palvelutarpeen ja lastensuojelun tarpeen arviointia sekä ilmoituksen tekoa poliisille niissä tilanteissa kun ilmoittaja ei ole sitä velvollinen tekemään (Lsl 25, Laki TAULUKKO. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön eteneminen. Lastensuojeluilmoituksen vastaanottaminen ja kiireellisen avun tarpeen arviointi Palvelutarpeen ja lastensuojelutarpeen selvitys Selvityksen päättäminen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sen aloittamisesta Asiakassuunnitelman laadinta, jos asiakkuus lastensuojelussa arvioinnin perusteella jatkuu Suunnitelman mukainen toiminta ja sen arviointi lastensuojelulain muuttamisesta 1302/2014). Epäily väkivallasta voi olla selvä (esim. terveydenhuollossa todettu fyysinen jälki tai vamma) tai epäselvä (epäily perustuu jonkun kertomaan), akuutti (epäily on tuore ja väkivallasta on esim. jälkiä) tai ei-akuutti (epäillyn väkivallan teosta on kulunut aikaa). Väkivaltaepäilyn ilmoituksen tekijä voi olla muu viranomainen, huoltaja, lapsi tai nuori itse tai anonyymi ilmoittaja. Jos lastensuojeluilmoitus koskee epäilyä lapseen kohdistuneesta väkivallasta, lastensuojelun tulee arvioida, onko lapsi turvassa vai tarvitseeko hän välitöntä suojelua. Arviointi voidaan jakaa lapsen, lapsen huoltajien ja yhteistyökumppanien kanssa tehtävään työhön. Arviointi rakentuu lastensuojelun omasta toiminnasta ja yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa. Keskeiset yhteistyötahot ovat ilmoituksen tehnyt taho, terveydenhuolto ja poliisi sekä myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti myös oikeuspsykiatrinen osaamiskeskus. Huomionarvoista on se, että lastensuojelutyön lähtökohta on usein vasta epäily väkivallasta, milloin tapahtumaa on selvitettävä sen verran, että on mahdollista arvioida lastensuojelun tarvetta. Väkivallan teon todentaminen on poliisi tutkinnallinen asia. Lastensuojelun välitön toiminta väkivaltaepäilyn tilanteessa koostuu usein seuraavista tapaamisista ja yhteydenotoista: lapsen tapaaminen, lapsen tuntevan työntekijän kuvaus lapsesta, yhteys huoltajiin sekä mahdollisesti yhteistyö terveydenhuollon ja poliisin kanssa. Prosessi voi edetä tilannekohtaisesti, mutta pääsääntö on se, että ensimmäisenä työntekijät tapaavat aina lasta. Yhteys huoltajiin pyri- T. Muukkonen ja H. Tulensalo

3 tään toteuttamaan mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan varmistaa huoltajien osallisuus asiassa. Seuraavassa kuvataan lyhyesti toimintojen sisältöä. Lapsen tapaamisessa keskeistä on arvioida lapsen kanssa hänen tilannettaan ja kuulla lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden hänen näkemyksiään hänelle mahdollisesti tapahtuneista asioista. Tapaamisessa tulee olla rauha jutella ja käytössä lapselle mahdollisimman turvallinen tila. Lapsen tapaamisessa voidaan hyödyntää erilaisia lapsen kanssa työskentelyn välineitä (2). Välittömässä lapsen tilanteen arvioinnissa on usein käytettävissä rajallisesti aikaa, mikä voi vaikuttaa kohtaamiseen kulkuun ja sisältöön. Lapsen tuntevan työntekijän tai ilmoituksen tekijän kuvaus lapsesta. Jos lasta tavataan esimerkiksi koulussa tai päiväkodissa ja paikalla on ilmoituksen tehnyt henkilö tai muu lapsen tuntema työntekijä, hänen kanssaan keskustellaan lapsesta ja tehdystä ilmoituksesta. Yhteys lapsen huoltajiin. Lastensuojelu arvioi tilannekohtaisesti, missä kohtaa ovat yhteydessä huoltajiin. Yleisin käytäntö on, että huoltajiin ollaan yhteydessä mahdollisimman pian lapsen tapaamisen jälkeen. Joissain tilanteissa voidaan sopia poliisin kanssa, milloin on sopivaa olla yhteydessä huoltajiin. Huoltajien osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kannalta on tärkeää, että he voivat kertoa oman näkemyksensä lapsen kokonaistilanteesta sekä mahdollisesta väkivaltatilanteesta pian epäilyn ilmitulon jälkeen. Lapsen kertomuksen kannalta tärkeää kuitenkin on, etteivät huoltajat pääse vaikuttamaan lapsen omaan kertomukseen tilanteesta. Huoltajien kanssa käydään läpi samoja asioita kuin lapsen kanssa. Heitä pyydetään kertomaan heidän näkemyksensä siitä, mitä lapselle on tapahtunut. Huoltajien kanssa sovitaan myös työskentelyn jatkosta. Jos arvioidaan, ettei lapsi ole välittömän suojelun tarpeessa, on tuettava lapsen ja huoltajan turvallista kohtaamista selvittelyn jälkeen. Yhteistyö terveydenhuollon kanssa tarkoittaa, että sosiaalityöntekijä huolehtii siitä, että lapsi saa terveydenhuollollista apua (11). Lapsen tilanteen selvittelyssä tämä tarkoittaa TIETOLAATIKKO. Lapsen tapaamisessa lastensuojelussa käydään läpi seuraavia asioita. Lapselle kerrotaan kuka työntekijä on, mitä hän tekee ja lyhyesti syy siihen, miksi hän tapaa lapsen. Keskustellaan lapsen kanssa hänen tavallisesta arjestaan, jotta työntekijä ja lapsi tutustuvat toisiinsa. Keskustellaan lapsen kanssa kodin kasvatuskäytännöistä. Kuullaan lapsen mahdollisia väkivaltakokemuksia ja lapsen oma kertomus väkivaltatilanteesta. Kysymykset ovat avoimia eikä lapselle puhuta tilanteesta sellaista, mitä hän ei ole vielä kertonut. Selvitetään lapsen turvallisuuden tunne ja selviytymiskeinot. Päätetään tapaaminen johonkin mukavaan asiaan ja selitetään lapselle, mitä seuraavaksi tapahtuu, milloin häntä seuraavan kerran tavataan ja kuka tapaa. käytännössä sitä, että sosiaalityöntekijä käy lapsen kanssa lääkärin vastaanotolla. Usein miten vanhemmille tarjotaan mahdollisuus tulla mukaan lääkäriin, ellei se ole selkeästi lapsen edun vastaista. Lääkärin tutkinta ja arvio on tärkeä osa lapsen tilanteen arviointia. Lastensuojelun näkökulmasta terveydenhuollon tehtävä on tunnistaa ja arvioida jälkien syntytapa ja näin osallistua omalla panoksellaan lapsen kokonaistilanteen ar vioin tiin. Lapsen tutkiminen on tärkeää, jotta arviointi ei perustu vain osallisten kertomaan. Tärkeää olisi myös se, että lääkäreillä esimerkiksi terveysasemilla olisi yhtenäiset käytännöt pahoinpitelyepäilyn selvittämisessä. Terveydenhuollon tehtävä on arvioida mahdollisen väkivallan aiheuttamat vammat ja turvata lapselle asianmukainen terveydenhuollollinen apu. Jos taas terveydenhuollossa tavataan väkivaltaa kokenut lapsi, lastensuojeluilmoitus on tehtävä salassapitosäännösten estämättä. Lastensuojelulle on siis kerrottava tilanteesta kaikki se, mikä voi auttaa lapsen tilanteen turvaamisessa. Lastensuojeluilmoituksen lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia tekemään ilmoituksen myös suoraan poliisille tilanteissa, joissa on syytä epäillä lapsen joutuneen henkeen tai terveyteen kohdistuneen rikoksen uhriksi. 975 Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa

4 LASTEN KALTOINKOHTELU Poliisin konsultaatio ja tutkintapyyntö. Uuden voimaan tulleen lastensuojelulain muutoksen myötä lastensuojelun ilmoitusvelvollisilla on velvollisuus tehdä suoraan myös poliisi-ilmoitus. Lapsen tilanteen arvioin nin yhteydessä on selvitettävä yhteistyökumppaneiden kanssa, onko ilmoitus poliisille tehty sekä tarvittaessa ohjata heitä konsultoimaan asiassa poliisia. Mikäli tieto lapseen kohdistuvasta väkivallan epäilystä tulee muilta kuin ilmoitusvelvollisilta tahoilta, tulee lastensuojelun konsultoida poliisia tutkintapyynnön tekemisessä. Jos väkivaltaan liittyvä lastensuojelu ilmoitus ei ole tullut poliisilta ja poliisi arvioi, että ilmoituksen tekemisen kynnys ylittyy, tulee lastensuojelun näkökulmasta ilmoitus poliisille tehdä välittömästi ja näin edistää asian nopeaa käsittelyä (11). Mahdollisimman sujuva yhteistyö poliisin kanssa palvelee lapsen etua ja tukee vanhempien osallisuutta. Kuva: Lehtikuva 976 Välittömän arvioinnin jälkeinen työ Akuutin tilanteen selvittämisen jälkeen so siaali työntekijät arvioivat jatkotyöskentelyn tarpeen lapsen ja perheen kanssa. Jos lapsi päädytään kiireellisesti sijoittamaan tai hän siirtyy toisen läheisen luokse, sosiaalityössä lapsen ja perheen kanssa jatketaan suunnitelmallista työskentelyä. Tässä kohden on myös arvioitava lastensuojelun edunvalvojan hakemista lapselle. Jos tarvetta kiireellisiin toimenpiteisiin ei ole, työskentely jatkuu lastensuojelun tarpeen selvitystyönä sekä mahdollisten avohuollon tukitoimien tarpeen arvioimisena ja järjestämisenä. Joissain tilanteissa voi jo seitsemässä vuorokaudessa selvitä, ettei tarvetta laajempaan lastensuojelutarpeen selvitykseen ole. Lasten väkivaltatyön haasteita Väkivaltaa kokeneiden lasten avun tarve ja väkivallasta aiheutuvat seuraukset lapselle on tunnistettu. Esimerkiksi turvakotityössä (2) ja oikeuspsykiatrisissa osaamiskeskuksissa on kehitetty menetelmiä ja välineitä lapsen kanssa työskentelyyn. Valtakunnallista mallinnusta T. Muukkonen ja H. Tulensalo

5 moniammatilliseen lastenasiaintalotoimintaan haetaan Turussa LASTA-hankkeessa niissä tilanteissa, joissa poliisi on jo aloittanut esitutkinnan (15). Kehittämistyöstä huolimatta väkivaltatyössä on edelleen useita ongelmakohtia, jotka haittaavat väkivallan tunnistamista ja lapsen avun saamista (16, 17). Väkivaltatyö vaatii moniammatillista yhteistyötä, mutta toisin kuin joissain maissa Suomessa ei ole nimenomaan lapsen auttamiseen yhteisiä, selkeitä ja yhtenäisiä toimintaohjeita tai -malleja (18). Yhteistyötä ei välttämättä johda kukaan (19) eikä eri auttamistahojen toimimista koordinoida. Koordinoinnin ja yhteisten toimintaohjeiden puute ilmenee akuuteissa tilanteissa esimerkiksi siten, että moni taho kuulee lasta. On esimerkkejä, joissa lasta on samasta tilanteesta kuullut seitsemän eri viranomaistoimijaa. Ongelma on myös eri toimijoiden aikataulujen kohtaamattomuus. Lastensuojelulain mukaiset aikarajat raamittavat kuitenkin lastensuojelun toimintaa tilanteissa. Yhteistyön ongelmista seuraa väistämättä myös väkivallan uusiutumisriskin arvioinnin vaarantuminen. Yhteistyön koordinointivastuuta on vaikea etukäteen määrittää tietylle toimijalle, sillä lapsen ja perheen kanssa eniten asiaa työstävä taho voi vaihdella tapauskohtaisesti. Väkivaltatilanteen selvittämisen alkuun tarvitaankin vahvaa moniammatillista yhteistyötä, jotta voidaan sopia vastuutahoista sekä toimijoiden työskentelystä lapsen hyväksi. Eri viranomaisten toiminta lapsen kanssa voi sisältää kriisiapua, vamman tutkintaa ja hoitoa, rikostutkintaa, arjen asioiden selvittämistä sekä tukena oloa. Näistä tulisi muodostua lapselle ja hänen läheisilleen ajallisesti mielekäs ja auttava prosessi. Lopuksi Lastensuojelussa suoraa lapsen kanssa työskentelyä on kehitetty (12, 20). Työntekijöillä ei kuitenkaan välttämättä ole riittävää lasten tilanteiden yhdenmukaista ja lapsen kokeman väkivallan tunnistavaa arviointimallia. Lapsen tiedon korostaminen tuo työhön erityisiä haasteita tilanteissa, joissa lapsen ja vanhempien kertomukset ja näkemykset tapahtuneista eroavat ja joissa eri kertomusten painoarvoa on punnittava. Oman haasteensa väkivaltatyöhön tuovat perheiden erilaiset kulttuuritaustat ja siihen liittyvät perhekäsitykset. Myös erityistä tukea tarvitsevat lapset ja heidän kohtaaminen vaatisi erityistä paneutumista. Moniammatillisen yhteistyön kehittämisen lisäksi lastensuojelun sisällä tarvittaisiin edelleen paljon suoraa lapsen kanssa tehtävän väkivaltatyön kehittämistä ja täydennyskoulutusta. TIINA MUUKKONEN, lastensuojelun erityisasiantuntija THL HANNA TULENSALO, kehittäjäsosiaalityöntekijä Vantaan kaupunki SIDONNAISUUDET Kirjoittajilla ei ole sidonnaisuuksia Summary Duties of child protection in suspected child abuse Child protection is taking part in the elucidation of the child s situation and providing help in cases of suspected child abuse. The child is always the client of child protection. Additional persons to be worked with include the parents and other partners. When abuse is suspected, the child s immediate need for help will be assessed and the situation of the whole family is discussed in child protection. The child s overall situation is evaluated in collaboration with the police and healthcare. It is essential to recognize the violence and to combine the various supportive measures into an entity to the best interest of the child. 977 Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa

6 LASTEN KALTOINKOHTELU KIRJALLISUUTTA 1. Oranen M. Lapsi ja perheväkivalta. Kirjassa: Söderholm A, Kivitie-Kallio S, toim. Lapsen kaltoinkohtelu. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2012, s Oranen M, Keränen E. Lasten auttami nen. Kirjassa: Perhe- ja lähisuhdeväkivalta auttamisen käytäntöjä. Ensi- ja turvakotienliiton julkaisu 35. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto ry 2006, s Eskonen I. Perheväkivalta lasten kertomana. Miten ja mitä lapset kertovat terapeuttisissa ryhmissä perheväkivallasta? Väitöskirja. Tampereen yliopisto Vikman E. Lasten kerronta ja sen merkitys: narratiivinen tutkimus lasten ja kriisikeskuksen työntekijän välisistä keskusteluista. Sosiaalityön erikoistumis koulutukseen kuuluva lisensiaatintutki mus. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaa miskeskuksen julkaisuja A.7: vuotiaan lapsen kuolemaan joh ta - neet tapahtumat [verkkodokumentti]. Selvityksiä ja ohjeita. Oikeus ministeriö 2013;32. julkaisut/julkaisuarkisto/ html. 6. Tupola S, Kivitie-Kallio S, Kallio P, Söderholm A. Lapsen fyysinen pahoinpitely. Kirjassa: Söderholm A, Kivitie-Kallio S, toim. Lapsen kaltoinkohtelu. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2012, s Fagerlund, M, Peltola M, Kääriäinen J, Ellonen N, Sariola H. Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset Lapsiuhritutkimuksen tuloksia. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 110. Tampere: Poliisi ammattikorkeakoulu Hakalehto-Wainio S. Lapsen oikeudet ja lapsen etu lapsen oikeuksien sopimuksessa. Kirjassa: Hakalehto-Wainio S, Niemi nen L, toim. Lapsioikeus murroksessa. Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus 2013, s Bardy M, Heino T. Katsaus lastensuojelun toimintaympäristöihin: paniikista toivoon ja näköalat auki. Kirjassa: Bardy M, toim. Lastensuojelun ytimissä. 4. painos. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013, s Pösö T, Skivenes M, Hestbaeck AD. Child protection systems within the Danish, Finnish and Norwegian welfare states time for a child centric approach? Eur J Social Work 2014;17: Lastensuojelulaki /417. www. finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/ Ervast SA, Tulensalo H. Sosiaalityötä lapsen kanssa. Kokemuksia lapsikeskeisen tilannearvion kehittämisestä. Helsinki: SOC- CAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 2006: Pösö T. Havaintoja suomalaisen lastensuojelun institutionaalisesta rajasta. Janus 2010;18; Lastensuojelun käsikirja. Helsinki: Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos Moniammatillinen toimintamalli epäillyn väkivalta- ja/tai seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneen lapsen tutkinnan ja auttamisen koordinoinniksi (LASTA). Helsinki: Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-jaohjelmat/hankkeet/ Puustinen-Korhonen A. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset. Helsinki: Suomen Kuntaliitto Toimiva lastensuojelu. Selvitysryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:19. stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/ Red Tree Consulting. Assessing children and young people experiencing family violence. A practice guide for family violence practitioners. Melbourne: Victorian Government Department of Human Services Rautava M. Yhteistyön karikkoja ja keinoja lapsen kaltoinkohtelussa. Kirjassa: Söderholm A, Kivitie-Kallio S, toim. Lapsen kaltoinkohtelu. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2012, s Muukkonen T, Tulensalo H. Kohtaavaa lastensuojelua: lapsikeskeisen lastensuojelun sosiaalityön tilannearvion käsikirja. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston selvityksiä 2004:1. tilannearvion_kasikirja.pdf. 978 T. Muukkonen ja H. Tulensalo

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön Martta October 5.4.2016 Martta October 1 Lähisuhdeväkivallan ehkäisy kunnissa säädösten soveltaminen Jotakin vanhaa Jotakin uutta Jotakin

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI JA ARJEN KOHTAAMINEN

LASTENSUOJELULAKI JA ARJEN KOHTAAMINEN LASTENSUOJELULAKI JA ARJEN KOHTAAMINEN Seinäjoen lastensuojelupäivät 16.2.2017 OTK Kati Saastamoinen LAPSEN SUOJELU: OSA VIRANOMAISEN JULKISTA HALLINTOTEHTÄVÄÄ Lapsen suojelu kuuluu julkiselle vallalle

Lisätiedot

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Lapsuus tässä ja nyt. Valtakunnalliset Lastensuojelupäivät 7.-8.10.08 Jyväskylässä Alaseminaari Lasten osallisuus ja toimijuus tutkimuksen näkökulmasta LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Tiina

Lisätiedot

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö Mitä lastensuojelu on? Lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lapin ensi- ja turvakoti ry

Lapin ensi- ja turvakoti ry Lapin ensi- ja turvakoti ry Turvakotipalvelut Työkokous lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyen 25.2.2016 Turvakotilaki Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalveluiden tuottajalle

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Vertaiskonsultaatioseminaari 8.-9.6.2006 Metsä-Luostolla / 8.6.2006 / Maija Uramo Lapsikeskeisen lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Perhekeskustyöpaja 23.11.2017 Leena Normia-Ahlsten 27.11.2017 1 Lähtökohdat Palvelujen piiriin voi hakeutua itse halutessaan, ei edellytetä ilmoitusta

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Miten lasta ja perhettä tuetaan sosiaalihuollossa ja lastensuojelussa kun olen ilmaissut huoleni?

Miten lasta ja perhettä tuetaan sosiaalihuollossa ja lastensuojelussa kun olen ilmaissut huoleni? Miten lasta ja perhettä tuetaan sosiaalihuollossa ja lastensuojelussa kun olen ilmaissut huoleni? Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystys Pia Mäkeläinen 7.3.2019 Lastensuojelu mediassa Mielenterveyspalvelut

Lisätiedot

TERVE-SOS 13.-14.5.2009 Miten se tehdään? Millaisiin ideoihin lapsilähtöisen kriisityön hyvä käytäntö perustuu?

TERVE-SOS 13.-14.5.2009 Miten se tehdään? Millaisiin ideoihin lapsilähtöisen kriisityön hyvä käytäntö perustuu? TERVE-SOS 13.-14.5.2009 Miten se tehdään? Millaisiin ideoihin lapsilähtöisen kriisityön hyvä käytäntö perustuu? Lapsikeskeisen työn idea Tiina Muukkonen Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto Yhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito. Päihdelääketieteen kurssi

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito. Päihdelääketieteen kurssi Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito Päihdelääketieteen kurssi 13.11.2014 Esityksen sisältö Taustaa lyhyesti Lastensuojeluilmoitus ja ennakollinen lastensuojeluilmoitus Erityiskysymyksenä tahdonvastainen

Lisätiedot

Lapsikeskeisyys lastensuojelun arvioinnissa 2000-luvun kehityksen ja nykytilan arviointia Tampere LasSe ja LaskeTut seminaari

Lapsikeskeisyys lastensuojelun arvioinnissa 2000-luvun kehityksen ja nykytilan arviointia Tampere LasSe ja LaskeTut seminaari Lapsikeskeisyys lastensuojelun arvioinnissa 2000-luvun kehityksen ja nykytilan arviointia Tampere LasSe ja LaskeTut seminaari Tiina Muukkonen Kehittämispäällikkö Ensi- ja turvakotien liitto Hanna Tulensalo

Lisätiedot

LAPSEN SUOJELU VIRANOMAISTEN VÄLISENÄ YHTEISTYÖNÄ

LAPSEN SUOJELU VIRANOMAISTEN VÄLISENÄ YHTEISTYÖNÄ LAPSEN SUOJELU VIRANOMAISTEN VÄLISENÄ YHTEISTYÖNÄ Erityisesti lastensuojeluilmoituksen näkökulmasta Lakimies Kati Saastamoinen Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ETU JA SEN HUOMIOIMINEN Kaikkien lasten

Lisätiedot

SOINTU AIKUISEN PALVELUTARPEEN ARVIOINNIN PROSESSI

SOINTU AIKUISEN PALVELUTARPEEN ARVIOINNIN PROSESSI SOINTU AIKUISEN PALVELUTARPEEN ARVIOINNIN PROSESSI Salon kaupunki / Sosiaalityön palvelut Versio 1.1 Tehdaskatu 2 Päivämäärä: 14.8.2018 24100 SALO Laatija: Paula Markula puh. 02 7781/ Keskus Hyväksyjä:

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II 25.9.2012 RIIKKA PYYKÖNEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE). STM TAVOITTEENA: Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa?

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa? Sosiaalihuoltolaki uudistuu Mikä muuttuu lastensuojelussa? VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 1.10.2014 Lotta Hämeen-Anttila Valmisteluvaiheet Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä:

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden palvelut Lapsiperheiden palvelut Vaasa ja Pietarsaari Eeva Liukko Erityisasiantuntija Järjestelmät/Reformit Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 15.2.2019 1 SOSIAALIHUOLTOLAIN UUDISTAMINEN VUONNA 2015 LAPSIPERHEIDEN

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset

Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 15.9.2009 18.09.2009 Projektipäällikkö Hanna Heinonen 1 Mihin tarvitaan laatukriteerejä? Varmistamaan lastensuojelun

Lisätiedot

MYYRMÄEN KEHITTÄMISHETKI VARHAISKASVATUS JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN

MYYRMÄEN KEHITTÄMISHETKI VARHAISKASVATUS JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN MYYRMÄEN KEHITTÄMISHETKI VARHAISKASVATUS JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II 17.9.2012 RIIKKA PYYKÖNEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE). STM TAVOITTEENA: Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012. Minna Piispa 1

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012. Minna Piispa 1 Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012 Minna Piispa 1 Selvityksen tavoitteet: Tuottaa tietoa, olisiko viranomaisilla tai muilla toimijoilla ollut mahdollisuutta ennalta ehkäistä

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan kohtaaminen. Naantalin toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan kohtaaminen. Naantalin toimintamalli ähisuhdeväkivallan kohtaaminen Naantalin toimintamalli ähisuhdeväkivallasta kysyminen ähisuhdeväkivallasta kysytään tapaamisissa, kun tehdään potilaan/asiakkaan elämäntilanteen kartoitusta ja/tai kerätään

Lisätiedot

LAPSEN PAHOINPITELYN JA SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN EPÄILYn SELVITTELY Lastensuojelu

LAPSEN PAHOINPITELYN JA SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN EPÄILYn SELVITTELY Lastensuojelu LAPSEN PAHOINPITELYN JA SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN EPÄILYn SELVITTELY Lastensuojelu Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Mykrä Lapsiperhepalvelut, Lapsiperheiden tuki Lahti VIRANOMAISYHTEISTYÖ LAPSEN PAHOINPITELYN

Lisätiedot

Uusi lastensuojelulaki

Uusi lastensuojelulaki 1 Uusi lastensuojelulaki, STM 2 Valmisteluvaiheet Lastensuojelulain kokonaisuudistustyöryhmä 5.1.2005 31.3.2006 Asiantuntijoiden kuuleminen keväällä 2005 Lastensuojelun kehittämisohjelman kehittämisehdotukset

Lisätiedot

Toimiva lastensuojelu? Ajankohtaista lastensuojelusta

Toimiva lastensuojelu? Ajankohtaista lastensuojelusta Toimiva lastensuojelu? Ajankohtaista lastensuojelusta Marjo Lavikainen ja Mikko Oranen, THL 10/31/13 Lastensuojelu suurennuslasin alla Perhesurmat, lastensurmat julkinen keskustelu Lastensuojelun tarkastuskertomus,

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Toimiva lastensuojelu

Toimiva lastensuojelu Toimiva lastensuojelu - selvitysryhmän keskeiset tulokset ja päätelmät 27.2.2014 Lastensuojelun tila Useita lastensuojelun tilaa arvioivia selvityksiä, mm: Lastensuojelun tarkastuskertomus, Valtiontalouden

Lisätiedot

Uuden lainsäädännön vaikutukset väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October

Uuden lainsäädännön vaikutukset väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October Uuden lainsäädännön vaikutukset väkivallan ehkäisytyöhön Martta October 2.6.2016 Martta October 1 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy säädösten soveltaminen Jotakin vanhaa Jotakin uutta Jotakin lainattua

Lisätiedot

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta Minna Piispa 1

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta Minna Piispa 1 Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012 Minna Piispa 1 Selvityksen tavoitteet: Tuottaa tietoa, olisiko viranomaisilla tai muilla toimijoilla ollut mahdollisuutta ennalta ehkäistä

Lisätiedot

Arviointi asiakkuuden alussa. - Lastensuojelutarpeen arviointi päihdeperheissä

Arviointi asiakkuuden alussa. - Lastensuojelutarpeen arviointi päihdeperheissä Arviointi asiakkuuden alussa - Lastensuojelutarpeen arviointi päihdeperheissä Myyrmäen vastaanottotiimi - Aloitti toimintansa 1.1.2010 - Johtava sosiaalityöntekijä, 5 sosiaalityöntekijää, 3 sosiaaliohjaajaa

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

Kohtaamisia lastensuojelussa

Kohtaamisia lastensuojelussa Kohtaamisia lastensuojelussa Lastensuojelun alkuarviointi -hanke Ritva Salpakoski Jyväskylä 10.9.08 15.9.2008 Hankkeen taustaa Sosiaalialan kehittämishanke 2004-2007 Lastensuojelun kehittämisohjelma 2004-2007

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

Hei, mulla ois yksi juttu. LAPSEN VÄKIVALTAKOKEMUKSEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN KOULUSSA Outi Abrahamsson, perhepsykoterapeutti

Hei, mulla ois yksi juttu. LAPSEN VÄKIVALTAKOKEMUKSEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN KOULUSSA Outi Abrahamsson, perhepsykoterapeutti Hei, mulla ois yksi juttu LAPSEN VÄKIVALTAKOKEMUKSEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN KOULUSSA Outi Abrahamsson, perhepsykoterapeutti Hei, mul ois yks juttu! -lapsen väkivaltakokemuksen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

Lastensuojelulain toimeenpano

Lastensuojelulain toimeenpano Lastensuojelulain toimeenpano Oppilaan parhaaksi - yhteistä huolenpitoa 24.9.2009 28.9.2009 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Käsitemäärittely Lastensuojelulaki > uudistuksen tausta ja tavoitteet Ehkäisevä

Lisätiedot

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen TUTKINTAPYYNTÖ LAATU! Tutkintapyynnön sisällöstä käytävä ilmi, mitä on tapahtunut tai

Lisätiedot

Sosiaalista tukea Väkivallan ja rikosten ehkäisyä Nopeasti ja moniammatillisesti

Sosiaalista tukea Väkivallan ja rikosten ehkäisyä Nopeasti ja moniammatillisesti Sosiaalista tukea Väkivallan ja rikosten ehkäisyä Nopeasti ja moniammatillisesti Ankkuri-tiimi Vrk Marju Kujansivu Sosiaalityöntekijä Sari Luoma Psykiatrinen sairaanhoitaja Teija Kunnari (50%) Ohjaaja

Lisätiedot

Ankkuritoimintaa Hämeen poliisilaitoksella

Ankkuritoimintaa Hämeen poliisilaitoksella Ankkuritoimintaa Hämeen poliisilaitoksella Nuorten rikoksiin ja häiriökäyttäytymiseen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen Sirkku Nurmi vanhempi konstaapeli Forssan Ankkuri-tiimi Hämeen poliisilaitos

Lisätiedot

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Systemaattinen kysyminen parisuhdeväkivallasta jos lapsi on vanhemman mukana pyritään kysymään ilman lasta; lapsen

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Vastaanottotiimin arviointia. Herttoniemi-Itäkeskus Syksy 2010

Vastaanottotiimin arviointia. Herttoniemi-Itäkeskus Syksy 2010 Vastaanottotiimin arviointia Herttoniemi-Itäkeskus Syksy 2010 Lastensuojelun kansalliset laatusuositukset 1b Palvelurakenne vastaa lasten, nuorten ja perheiden tarpeita Suurimmat voimavarat ovat aina lapsen

Lisätiedot

Ravistellun vauvan oireyhtymä

Ravistellun vauvan oireyhtymä Ravistellun vauvan oireyhtymä Sarimari Tupola LT, Lastentautien erikoislääkäri HUS Lasten ja nuorten sairaala, sosiaalipediatrian yksikkö 10.5.2007 Ravistellun vauvan oireyhtymä Syntyy ravistelemalla vauvaa

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Väkivalta ja päihteet Miestyön keskuksessa tehtävän työn näkökulmasta

Väkivalta ja päihteet Miestyön keskuksessa tehtävän työn näkökulmasta Väkivalta ja päihteet Miestyön keskuksessa tehtävän työn näkökulmasta Alkoholi ja väkivalta -seminaari 6.11.2013 Petteri Huhtamella Miestyön keskus Lapin ensi- ja turvakoti ry. Miestyön keskus Lähtenyt

Lisätiedot

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Skidi Kids -seminaari Tampere 22.5.2013 Tutkimuksen tausta Kansainvälisissä

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Toimiva lastensuojelu

Toimiva lastensuojelu Toimiva lastensuojelu selvitys lastensuojelun tilasta Marjo Lavikainen 2.12.2013 Lastensuojelu suurennuslasin alla Perhesurmat, lastensurmat julkinen keskustelu Lastensuojelun tarkastuskertomus, Valtiontalouden

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OIKEUSPSYKIATRIAN YKSIKKÖ

LASTEN JA NUORTEN OIKEUSPSYKIATRIAN YKSIKKÖ 1 (5) LASTEN JA NUORTEN OIKEUSPSYKIATRIAN YKSIKKÖ Tietoa vanhemmille ja viranomaisille Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikön tehtävä Yksikössä tutkitaan alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuneita

Lisätiedot

Lastensuojelun näkökulma. ja sen jälkeen

Lastensuojelun näkökulma. ja sen jälkeen Lastensuojelun näkökulma -Lapsen ja perheen tukeminen rikosprosessin aikana ja sen jälkeen 1 Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Sen lisäksi kunta järjestää lasten ja nuorten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET Jenni Weck-Näse LSL 25 C Ennen lapsen syntymää 25 :n 1 momentissa mainittujen henkilöiden on salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus,

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

JÄRJESTÖT LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISIJÖINÄ

JÄRJESTÖT LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISIJÖINÄ JÄRJESTÖT LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISIJÖINÄ Lähisuhdeväkivalta sosiaalisena ongelmana Suomen sosiaalioikeudellinen seura 27.2.2014 Helsinki Aulikki Kananoja JÄRJESTÖT JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA Järjestöillä

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO VERKOSTOFOORUMI 17.8.2012 KUOPIO Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ilmoitusvelvollisuus ja tutkiminen Petra Kjällman Ensi ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus/, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen

Lisätiedot

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito Esityksen sisältö Taustaa lyhyesti Lastensuojelulaki ja ennakollinen lastensuojeluilmoitus Erityiskysymyksenä tahdonvastainen hoito 2 7.11.2013 Paula Hurttia

Lisätiedot

Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia

Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia Johanna Hietamäki, Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Monialainen, lapsilähtöinen

Lisätiedot

Monialainen MARAK -toimintamalli. Työkalu vakavan parisuhdeväkivallan uhrin auttamiseksi

Monialainen MARAK -toimintamalli. Työkalu vakavan parisuhdeväkivallan uhrin auttamiseksi Monialainen MARAK -toimintamalli Työkalu vakavan parisuhdeväkivallan uhrin auttamiseksi 5.6.2017 Martta October 1 Esityksen rakenne 1) Mikä MARAK on? Toimintamallin esittely 2) Miksi MARAK on kehitetty?

Lisätiedot

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia paivi.sinko@helsinki.fi Voimaan 1.1.2008 2

Lisätiedot

Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä. Helsinki Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen

Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä. Helsinki Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä Helsinki 28.5.2013 Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen Toiminnan taustaa Ankkuri -hanke vuosina 2004-2006 Hämeenlinnan kihlakunnan poliisilaitoksella (rahoitus kunnilta, Hämeen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät FSKC:n lastensuojelun kehittämisverkosto 11.2.2015 26-02-15 Esityksen nimi / Tiina Muukkonen 1 Asialista 1. Ajankohtaista

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Uusi varhaiskasvatuslaki mikä muuttuu tietosuojan ja salassapidon osalta?

Uusi varhaiskasvatuslaki mikä muuttuu tietosuojan ja salassapidon osalta? Uusi varhaiskasvatuslaki mikä muuttuu tietosuojan ja salassapidon osalta? Lakimies Sanna Haanpää Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Mikä uudessa varhaiskasvatuslaissa muuttuu salassapidon kannalta?

Lisätiedot

IDEA-projekti. II koulutus Tampereen yliopisto

IDEA-projekti. II koulutus Tampereen yliopisto IDEA-projekti II koulutus 3.-4.5.2018 Tampereen yliopisto Twitter: @IDEAchildrights @UniTampere #lapsenoikeudet Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union Toimiva

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

Lastensuojelun rajoilla

Lastensuojelun rajoilla Lastensuojelun rajoilla Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten Kaste Lapissa-aloitusseminaari Rovaniemi 8.4.2014 15.4.2014 Esityksen nimi / Tekijä 1 Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushanke, LaskeTut

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttö

Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttö Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttö Prosessikoulutus 1 15.10.2013 Reetta Siukola 1 Lähisuhdeväkivallan systemaattinen kartoittaminen Tavoitteena on että lähisuhdeväkivallasta kysytään

Lisätiedot

Lastensuojelun näkökulmia nuorisopsykiatristen palveluiden kysyntään Minna Kuusela Lastensuojelun palvelupäällikkö, YTM Tampereen kaupunki

Lastensuojelun näkökulmia nuorisopsykiatristen palveluiden kysyntään Minna Kuusela Lastensuojelun palvelupäällikkö, YTM Tampereen kaupunki Lastensuojelun näkökulmia nuorisopsykiatristen palveluiden kysyntään 8.2.2018 Minna Kuusela Lastensuojelun palvelupäällikkö, YTM Tampereen kaupunki Sisällys Lastensuojelun tehtävät Lastensuojelun asiakkuuden

Lisätiedot

Helsinki 26.9.2013 VÄESTÖLIITTO RY. erityisasiantuntija

Helsinki 26.9.2013 VÄESTÖLIITTO RY. erityisasiantuntija OIKEUSMINISTERIÖLLE Pyydettynä lausuntonaan luonnoksesta lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun EU direktiivin suhteesta Suomen lainsäädäntöön

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Lastensuojelu tutuksi

Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Johanna Mäkipelkola 21.10.2011 Lasten suojelun kokonaisuus (Taskinen 2010. 23) Lastensuojeluilmoitusten ja lasten lukumäärä maakunnittain ja ikäryhmittäin v.2010

Lisätiedot

Turku Anna-Mari Salmivalli OTK, LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Ayl, Turun lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikkö

Turku Anna-Mari Salmivalli OTK, LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Ayl, Turun lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikkö Turku 12.10.2018 Anna-Mari Salmivalli OTK, LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Ayl, Turun lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikkö Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikkö TYKS:ssa vuodesta

Lisätiedot

Pyöreän pöydän keskustelu lasten osallisuudesta Säätytalo

Pyöreän pöydän keskustelu lasten osallisuudesta Säätytalo Pyöreän pöydän keskustelu lasten osallisuudesta 31.10.2016 Säätytalo 8.11.2016 1 Näkökulmia lasten osallisuuteen Terhi Tuukkanen Ylitarkastaja Lapsiasiavaltuutetun toimisto 8.11.2016 2 Lasten osallisuuden

Lisätiedot

HUOLEN ARVIOINTI LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESSÄ. Avohuollon sosiaalityön yksikkö Etelä-Itäinen Herttoniemen-Itäkeskuksen toimipiste

HUOLEN ARVIOINTI LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESSÄ. Avohuollon sosiaalityön yksikkö Etelä-Itäinen Herttoniemen-Itäkeskuksen toimipiste HUOLEN ARVIOINTI LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESSÄ Avohuollon sosiaalityön yksikkö Etelä-Itäinen Herttoniemen-Itäkeskuksen toimipiste Herttoniemi Itäkeskus toimipiste alueena Alueellamme asuu n. 80.000

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTATYÖ

LÄHISUHDEVÄKIVALTATYÖ LÄHISUHDEVÄKIVALTATYÖ Asumissosiaalisen työn päivät 22.1.2019 Laura Keisanen Lähisuhdeväkivaltatyön sosiaalityöntekijä Sosiaalipäivystys Lähisuhdeväkivaltatyön työpari Pilottina 2016 Vakituista toimintaa

Lisätiedot

SUOJELE LASTA. Lastensuojelulain 25 :n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen

SUOJELE LASTA. Lastensuojelulain 25 :n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen SUOJELE LASTA Lastensuojelulain 25 :n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen Mikä on ilmoitusvelvollisuus ja keitä se koskee? Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Luo luottamusta suojele lasta. Opas ja verkkokoulutus lasten suojelemisen yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. Oppaaseen ja verkkokoulutukseen on

Lisätiedot

Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa

Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa Mia Tuominen ja Noora Ellonen TEEMA: LASTEN KALTOINKOHTELU Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa Lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkinta poikkeaa aikuisiin

Lisätiedot

SYYSKUU 2015 UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI KOULUTUS SOSIAALITOIMEN YHTEISTYÖTAHOILLE

SYYSKUU 2015 UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI KOULUTUS SOSIAALITOIMEN YHTEISTYÖTAHOILLE SYYSKUU 2015 UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI KOULUTUS SOSIAALITOIMEN YHTEISTYÖTAHOILLE KOULUTUKSEN TARKOITUS Esitellä uuden sosiaalihuoltolain sisältö pääpiirteissään Keskittyminen käytännön työn kannalta olennaisimpiin

Lisätiedot

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954 63177)

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYS

ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYS ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYS Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystys, puh 040-517 4194, toimii vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden.

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

LasSe LASTEN PAHOINPITELY- JA SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTTÖEPÄILYN TOIMINTAOHJEET. Pohjanmaan

LasSe LASTEN PAHOINPITELY- JA SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTTÖEPÄILYN TOIMINTAOHJEET. Pohjanmaan Pohjanmaan toimintaohjeet perustuvat PsT Julia Korkmanin koulutukseen ja niitä työstivät LasSe -hankkeessa keväällä 2015: Vanhempi rikoskonstaapeli Virve Haikonen, Pohjanmaan poliisilaitos Psykologi Susanna

Lisätiedot