Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla (ylempi amk)

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla (ylempi amk)"

Transkriptio

1 Metropolia Ammattikorkeakoulu Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla (ylempi amk) Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisia taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja sekä sosiaalisia taitoja. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää valmiuksia soveltaa tutkimustietoa ja hyödyntää soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä työelämän kehittämiseksi sekä valmiuksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Tutkinto parantaa opiskelijan valmiuksia toimia nykyisissä ja tulevissa asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä ja edistää hänen urakehitystään. Tutkinto tuottaa työelämän kehittäjiä ja uudistajia, joilla on tarvittava tutkimus- ja kehittämisosaaminen. Opinnot rakentuvat Metropolian oppijan polun viitekehykseen, jossa keskeisiä ydinasioita ovat työelämälähtöinen osaaminen, kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminnan tutkiva oppiminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, elinikäinen oppiminen ja monialaisuus. Opiskelijat edustavat työelämää ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus koulutuksen alkaessa. Opiskelijat hyödyntävät aiempaa asiantuntemustaan ja työelämäyhteyttään opintojen aikana sekä luovat asiantuntijaverkostoja opiskelijoiden, korkeakoulun omien ja ulkopuolisten kouluttajien sekä alumnien kautta. Opinnoissa opiskelijat kehittyvät itsearvioinnissa ja itsensä ja muiden johtamisessa sekä kansainvälisissä ja kansallisissa viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa. Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen, kv- matkojen ja - vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä toimimista varten. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa kliinisiä asiantuntijoita, jotka osaavat toimia erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijatehtävissä. Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen on keskeistä kliinisen asiantuntijuuden osaamisessa ja sen kehittämisessä. Tavoitteena on, että koulutus mahdollistaa opiskelijoiden syventää ja kehittää oman substanssialan asiantuntemusta ja kehittää osaamistaan, uudistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja hoitotyötä näyttöön perustuen. Opetuksessa painotetaan myös työelämässä vaadittavan hyvän viestintä- ja kielitaidon kehittymistä. Metropolia Ammattikorkeakoulusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan osaamista kuvataan Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n suositusten mukaisesti. Yleiset kompetenssit: Kompetenssien kuvaukset Oppimisen taidot osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta Eettinen osaaminen kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä Sivu 1 / 17

2 osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen Työyhteisön osaaminen osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä Innovaatio-osaaminen osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista osaa johtaa projekteja osaa johtaa tutkimus-,kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa Kansainvälistymisosaaminen kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan Tutkintokohtaiset kompetenssit Kompetenssien kuvaukset Sosiaali- ja terveysalan osaaminen Kykenee hyödyntämään työtehtävissään laaja-alaisia ja pitkälle erikoistuneita sosiaali- ja terveysalan erityisosaamista vastaavia tietoja Hallitsee sosiaali- ja terveysalan käsitteet ja menetelmät, joita käyttää itsenäisen ajattelun ja/tai alansa kehittämisen perustana. Osaa toimia sosiaali- ja terveysalan monimuotoisissa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä Asiantuntija - ja johtamisosaaminen Hallitsee eettisesti korkeatasoisen asiantuntija -ja johtamistoiminnan Hallitsee asiantuntijatehtävissä näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisen Osaa toimia moninaisten työyhteisöjen asiantuntija -ja johtamistehtävissä Osaa arvioida asiantuntijatyön tuloksellisuutta ja onnistuneisuutta. Opetussuunnitelma Palveluosaaminen Osaa kehittää yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa yhteiskunnassa haluttuja sosiaali- ja terveyspalveluja Osaa soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja palvelujen tuottamisessa Osaa johtaa, kehittää ja arvioida sosiaali- ja terveysalan muuttuvia prosesseja ja palveluketjuja sekä luoda uusia vaikuttavia palveluja ja menetelmiä. Osaa ratkaista alansa vaativia palveluliiketoiminnan haasteita Sivu 2 / 17

3 S1516S Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta: 40 op Opiskelija on sisäistänyt TKI-toiminnan merkityksen osana organisaation kehittämistä ja osaa toteuttaa organisaation toiminnan kehittämishankkeen. Opiskelija osaa toimia organisaation kehittämistoiminnassa kehittämis- ja projektipäällikön tehtävissä. Opiskelija hallitsee tutkimuksellisen kehittämistyön ja projektitoiminnan prosessit ja menetelmät. Opiskelija hallitsee systemaattisen tiedonhankinnan osana näyttöön perustuvaa toimintaa sekä arvioida tutkimustiedon luotettavuutta ja käytettävyyttä käytännön TKI -toiminnassa. Opiskelija osaa soveltaa opinnäytetyössään tarkoituksenmukaisia tutkimuksen tai kehittämistyön menetelmiä. Opiskelija osaa kirjoittaa tutkimusten ja kehittämisprojektien raportit ja viestiä tieteellisen- ja hankekirjoittamisen periaatteiden mukaan. Hän osaa soveltaa opinnäytetyönsä tuloksia käytäntöön. S000CO35 Tutkimustyön lähtökohdat, prosessit ja menetelmät: 5 op Opiskelija hallitsee tutkimustyön lähtökohdat ja osaa valita tarkoituksenmukaisen tutkimusotteen. Opiskelija osaa - käyttää systemaattista tiedonhankintaa osana näyttöön perustuvaa toimintaa ja - arvioida tutkimustiedon luotettavuutta ja käyttöä käytännön tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa(tki). - osaa keskeiset tutkimustyön prosessit ja menetelmät - osaa soveltaa niitä opinnäytetyön prosessissa. - tutkimuksen filosofiset lähtökohdat, luotettavuus ja etiikka - tutkimustyön prosessit ja menetelmät - systemaattinen tiedonhaun prosessi (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen) Jos opiskelija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai tiedekorkeakoulun syventävät aineopinnot (60 op), opiskelijalle myönnetään ahot tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-opinnoista (10 op). Opintojakson arvioinnissa on käytössä Kliininen asiantuntijuus sosiaali-ja terveysalalla sekä Sosiaali- Sivu 3 / 17

4 ja S000CO36 Projektitoiminta ja tutkimuksellinen kehittämistyö: 5 op Opiskelija osaa kartoittaa ja määritellä organisaation kehittämiskohteita sekä etsiä niihin ratkaisuja projektitoiminnan ja tutkimuksellisen kehittämistyön avulla. Hän nojaa kaikessa projektitoiminnassa ja kehittämistyössä aiempaan tutkimus- ja kokemustietoon. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, johtaa, hallinnoida ja arvioida projektia. Opiskelija osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti keskeisiä projektitoiminnassa sekä kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä. Hän tuntee keskeisiä kehittämisprosessin toimintamalleja ja osaa soveltaa kehittämisprosessin eri vaiheissa käytettäviä menetelmiä sekä projektityökaluja. Opiskelija osaa viestiä projektin ja tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksista sekä arvioida projektin ja kehittämistyön luotettavuutta, eettisyyttä ja tuloksellisuutta. Hän osaa soveltaa projektitoiminnan ja tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksia osaksi työelämän käytäntöjä. - projektitoiminnan ja kehittämistyön lähtökohdat - projektin suunnittelu - projektinhallinta ja johtaminen - projektityökalut - projektin raportointi ja arviointi - tutkimuksellisen kehittämistyön prosessit - kehittämisprosessissa käytettävät menetelmät - kehittämistoiminnan eettisyys, luotettavuus ja tuloksellisuus - projektin ja tutkimuksellisen kehittämistyön viestintä ja tulosten juurruttaminen (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen) Jos opiskelija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai tiedekorkeakoulun syventävät aineopinnot (60 op), opiskelijalle myönnetään ahot tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-opinnoista (10 op). Projektitoiminnan ja tutkimuksellisen kehittämistyön osaaminen voidaan hyväksi lukea jos opiskelija on toiminut useissa projekteissa johtotehtävissä ja/tai hänellä on ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia tämän jakson sisältöä vastaavia opintoja. Sivu 4 / 17

5 S000CO37 Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte: 30 op Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tutkimuksellisen kehittämistyön yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelija osaa soveltaa tuloksellisesti oman alansa asiantuntijatietoa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä työelämän kehittämistarpeisiin vastaamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi. Työssään opiskelija toimii aloitteellisesti ja osoittaa hyvää kehittämis- ja muutosjohtamiskykyä. Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana. Opiskelija laatii tutkimuksellisesta kehittämistyöstään kirjallisen opinnäytetyöraportin ja viestii kirjallisesti ja suullisesti osoittaen alansa asiantuntijaviestinnän taitoa. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa opinnäytetyönsä aihepiirin hyvää hallintaa ja taitoa viestiä asiantuntevasti sen tuloksista. Opinnäytetyöprosessin kaikki vaiheet tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaan: työpajat, seminaarit, yksilöohjaus, ryhmäohjaus, kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte voi olla lehdistötiedote, julkaisukelpoinen artikkeli, ns. Executive Summary tai muu tiedottava teksti. Opiskelija sopii kypsyysnäytteen muodon ja kohdeyleisön opinnäytetyön ohjaajan kanssa. (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen) Opinnäytetyöstä voidaan myöntää aikaisemman soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon perusteella Metropolian tutkintosäännön mukaisin ehdoin. TKI-opinnot integroidaan opiskelijan opinnäytetyöprosessiin. Opinnäytetyön arviointikohteet ovat Työn merkitys työelämäkumppanille, ammattialalle ja/tai alueen kehittämiseen Tietolähteiden hyödyntäminen ja menetelmällinen osaaminen Tulokset ja johtopäätökset Työn toteutuminen prosessina ja tutkimuksellinen kehittämisote Työn viestivyys, kieli ja ulkoasu Opinnäytetyön arviointikriteereiden kuvaus, ks. opsin liite. Opinnäytetyön arviointikohteet ovat Työn merkitys työelämäkumppanille, ammattialalle ja/tai alueen kehittämiseen Tietolähteiden hyödyntäminen ja menetelmällinen osaaminen Tulokset ja johtopäätökset Työn toteutuminen prosessina ja tutkimuksellinen kehittämisote Työn viestivyys, kieli ja ulkoasu Opinnäytetyön arviointikriteereiden kuvaus, ks. opsin liite. Sivu 5 / 17

6 Opinnäytetyön arviointikohteet ovat Työn merkitys työelämäkumppanille, ammattialalle ja/tai alueen kehittämiseen Tietolähteiden hyödyntäminen ja menetelmällinen osaaminen Tulokset ja johtopäätökset Työn toteutuminen prosessina ja tutkimuksellinen kehittämisote Työn viestivyys, kieli ja ulkoasu Opinnäytetyön arviointikriteereiden kuvaus, ks. opsin liite. S1517S Kliinisen asiantuntijuuden yhteiset opinnot: 20 op Kliinisen asiantuntijuuden syventävät opinnot perustuvat näyttöön perustuvan terveydenhuollon malliin, jossa keskeisinä elementteinä ovat väestön terveys, näytön tuottaminen, näytön tiivistäminen, näytön levittäminen ja sen hyödyntäminen. Kliinisen asiantuntijuuden yhteisissä syventävissä opinnoissa opiskelija perehtyy kliinisen asiantuntijan ja kliinisen toiminnan kehittämisen rooleihin, vastuisiin ja tehtäviin sekä eettiseen ja lailliseen perustaan. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida oman alan hoito-, tutkimus- ja palvelukäytäntöjä ja perustella niiden näyttöön perustuvan kehittämisen. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida asiakkaan/potilaan terveys- ja palvelutarpeita, terveys- ja sosiaalialan kehittämiskohteita sekä asiakaslähtöisten palveluiden ja henkilöstön osaamisen muutostarpeita. Opiskelija osaa systemaattisesti hakea, hyödyntää sekä arvioida tiivistettyä tutkimustietoa ja kriittisesti pohtia sen merkitystä yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja päätöksenteossa sosiaali- ja terveysalalla. Opiskelija osaa hyödyntää ja vertailla kriittisesti erilaisia menetelmiä ja tukirakenteita näytön implementoinnissa ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Opiskelija osaa johtaa näytön levittämisen ja hyödyntämisen prosessin. Opiskelija osaa arvioida sosiaali- ja terveysalan prosesseja ja palveluketjuja sekä suunnitella uusia vaikuttavia palveluja ja menetelmiä. Opiskelija osaa koordinoida sosiaali- ja terveysalan asiakaslähtöisiä prosesseja ja palveluketjuja. S000CO47 Prosessit, laatu ja potilas - asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla: 5 op Opiskelija osaa johtaa, kehittää ja arvioida sosiaali- ja terveysalan muuttuvia prosesseja ja palveluketjuja sekä luoda uusia vaikuttavia palveluja ja menetelmiä. - muutosjohtaminen ja organisaatioiden oppiminen - prosessijohtaminen - sosiaali- ja terveysalan prosessit ja palveluketjut - prosessien ja palveluketjujen mallintaminen, arviointi ja kehittäminen - hoidon priorisointi, hoitoprosessit, niiden muutokset ja kehittäminen, arviointi ja seuranta sekä kustannusvaikuttavuus - turvallisuuden ja laadun hallintajärjestelmät sosiaali- ja terveysalalla - lait ja standardit - laadun hallinnan, arvioinnin ja kehittämisen työkalut -ja menetelmät - tiedonhallinta ja tietojärjestelmien kehittäminen : Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen. Sivu 6 / 17

7 S000CO49 Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla: 5 op Opiskelija perehtyy kliinisen asiantuntijan ja kliinisen toiminnan kehittämisen rooleihin, vastuisiin ja tehtäviin sekä eettiseen ja lailliseen perustaan. Opiskelija rakentaa oman kehittymissuunnitelmansa ja ymmärtää itsensä johtamisen merkityksen osana ammatillista kasvua kliinisenä asiantuntijana. Hän on toiminnassaan reflektiivinen ja osaa toimia ja viestiä työyhteisössään rakentavasti. Opiskelija osaa analysoida omaa toimintaansa ja personallisuuttaan yksilön, työyhteisön ja esimies/asiantuntijatyön näkökulmasta. - opiskelijan esittelyportfolio omasta kehittymisestä, ammatillisesta kasvusta ja osaamisesta sekä uramotivaatiosta - asiantuntijaksi kasvun suunnitelmallinen kehittäminen HOPS:in avulla - itsensä johtaminen omassa ammatillisessa kehittymisessä - tavoitesuuntautuneet opiskeluvalmiudet - kliinisen asiantuntijuuden perusteet sosiaali- ja terveysalalla - kliinisen asiantuntijuuden eettinen ja laillinen perusta - kliinisen asiantuntijuuden roolit, tasot ja vastuut Opintojaksoa ei voi hyväksilukea aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella. Opintojakso toteutetaan integroidusti Sosiaali- ja terveysalan johtaminen tutkinto-ohjelman kanssa. Sivu 7 / 17

8 Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Opintojakson arvioinnissa on käytössä Kliininen asiantuntijuus sosiaali-ja terveysalalla sekä Sosiaali-ja terveysalan johtaminen tutkinto-ohjelmien yhteiset arviointikriteerit. Ks. opetussuunnitelman liite. S000CO50 Näyttöön perustuva toiminta sosiaali- ja terveysalalla: 5 op Opiskelija osaa kriittisesti arvioida oman alan hoito-, tutkimus- ja palvelukäytäntöjä ja perustella niiden näyttöön perustuvan kehittämisen. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida asiakkaan/potilaan terveys- ja palvelutarpeita, terveys- ja sosiaalialan kehittämiskohteita sekä asiakaslähtöisten palveluiden ja henkilöstön osaamisen muutostarpeita. Opiskelija osaa systemaattisesti hakea, hyödyntää sekä arvioida tiivistettyä tutkimustietoa ja kriittisesti pohtia sen merkitystä yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä ja päätöksenteossa sosiaali- ja terveysalalla. Opiskelija omaksuu näyttöön perustuvan toiminnan lähtökohdaksi asiakkaan/potilaan tutkimuksiin, hoitoon ja palveluihin liittyvissä tilanteissa. Opiskelija omaksuu asiantuntijan vastuullisen roolin tiedolla johtamisessa ja näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä. - näyttöön perustuvan terveydenhuollon malli - näyttöön perustuvan toiminnan käsitteet ja prosessit sosiaali- ja terveysalalla - systemaattinen tiedonhaku ja käsittely näyttöön perustuvassa toiminnassa - keskeiset kansalliset ja kansainväliset tietolähteet ja suositukset - tiivistetyn tiedon kriittinen hyödyntäminen ammatillisessa päätöksenteossa - asiakas/potilaslähtöinen terveydentilan arviointi ja mittaaminen - näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen - tiedolla johtaminen Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen (esimerkiksi muu asianmukainen koulutus ja kliinisten hoitosuositusten laatimistyöryhmässä työskentely). Opintojakso toteutetaan integroidusti Sosiaali- ja terveysalan johtaminen tutkinto-ohjelman kanssa. Sivu 8 / 17

9 Opetussuunnitelma S000CO51 Asiakas- ja potilaslähtöisten hoito- ja tutkimuskäytäntöjen näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen: 5 op Opiskelija osaa hyödyntää ja vertailla kriittisesti erilaisia menetelmiä ja tukirakenteita näytön implementoinnissa ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Opiskelija osaa käyttää erilaisia arviointimenetelmiä tunnistaakseen ja ennakoidakseen asiakkaan/potilaan terveys- ja palvelutarpeita, terveys- ja sosiaalialan kehittämiskohteita sekä asiakaslähtöisten palveluiden ja henkilöstön osaamisen muutostarpeita. Opiskelija osaa johtaa näytön levittämisen ja hyödyntämisen prosessin. - näytön implementointi, levittäminen ja hyödyntäminen - näyttöön perustuvan toiminnan vaikuttavuuden arviointi - tiivistetty tutkimustieto ja käytäntöjen yhtenäistäminen - näyttöön perustuvan toiminnan tukirakenteet Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen (esimerkiksi muu asianmukainen koulutus ja kliinisten hoitosuositusten laatimistyöryhmässä työskentely). S1517S Kliinisen asiantuntijuuden valinnaiset syventävät opinnot: 20 op Sivu 9 / 17

10 Opiskelija laajentaa ja syventää kliinisen toiminnan kehittämisen ja johtamisen osaamistaan henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmansa mukaisesti. Opetussuunnitelma S1517S Yritystoiminta sosiaali- ja terveysalalla: 10 op Opiskelijalla on valmiudet ryhtyä sosiaali- ja terveysalan yksityiseksi palveluntuottajaksi. Opiskelija osaa analysoida ja tehdä synteesin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastarpeista, yritystoiminnasta ja sen toimintaympäristöstä sekä niiden erityispiirteistä ja kehittymissuunnista. Hän osaa analysoida yrittäjän vastuuta yrityksen liiketoiminnasta ja taloudesta. Hän osaa kehittää yrityksen tuotteita ja palveluita käyttäjälähtöisesti ja kustannustehokkaasti sekä markkinoida niitä asiakkaille. S000CO43 Yrittäjyys sosiaali- ja terveyspalveluissa: 5 op Opiskelija osaa toimia sosiaali- ja terveyspalvelujen yritystoiminnassa ohjaavan lainsäädännön mukaan huomioiden henkilöstön pätevyysvaatimukset sekä toiminnan luvanvaraisuutta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevat asiat. Hän osaa analysoida sosiaali- ja terveysalan asiakastarpeita, toimintaympäristöjä ja niiden kehityssuuntia. Opiskelijalla on valmiudet ryhtyä sosiaali- ja terveysalan yksityiseksi palveluntuottajaksi. - minustako yrittäjä -testi - yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut - keskeiset lait, asetukset ja laatusuositukset - luvat ja valvonta - asiakastarpeet ja toimintaympäristö - liiketoimintasuunnitelma sekä talouslaskelmat - yrityksen perustamistoiminta Opintojakson voi hyväksi lukea aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella, jos opiskelijalla on vähintään kahden tilikauden mittainen kokemus sosiaali- ja terveysalan yrittäjänä toimimisesta ja hän esittää osaamista osoittavia dokumentteja. Opintojakson arvioinnissa on käytössä Kliininen asiantuntijuus sosiaali-ja terveysalalla sekä Sosiaali- Sivu 10 / 17

11 ja Opetussuunnitelma S000CX82 Yrityksen liiketoiminnan johtaminen: 5 op Opiskelija osaa eritellä sosiaali- ja terveysalan julkisen toiminnan ja yksityisen yritystoiminnan ja niiden talousjohtamisen erityispiirteet. Hän osaa analysoida yrityksen toimintaedellytykset ja vastuutaan yritystoiminnan kehittämisessä ja strategiasuuntautuneessa päivittäisjohtamisessa. Hän osaa tulkita yrityksen tilinpäätösinformaatiota sekä suunnitella ja seurata tilikauden aikana yrityksen toimintaa ja taloutta. Opiskelija osaa kehittää yrityksen tarjoamia sosiaali- ja/tai terveyspalveluita tai tuotteita käyttäjälähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Hän osaa markkinoida yrityksen tuotteita/palveluita. Opiskelija ymmärtää julkisten hankintojen merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajana ja yrittäjän vastuun palvelujen tarjoajana sekä tuottajana. - yrityksen strategiasuuntautunut päivittäisjohtaminen - talouden suunnittelu, seuranta ja kehittäminen - palvelumuotoilu, tuotteistaminen ja hinnoittelu - markkinointi ja myynti - investoinnit ja hankinnat yritystoiminnassa Opintojakson voi hyväksi lukea aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella, jos opiskelija on suorittanut vastaavan sisältöiset korkeakouluopinnot ja/tai hän on toiminut yrittäjänä ja osallistunut palvelujen kehittämiseen ja kilpailutukseen. terveysalan palvelujen johtaminen tutkinto-ohjelmien yhteiset arviointikriteerit. Ks. opetussuunnitelman liite. terveysalan palvelujen johtaminen tutkinto-ohjelmien yhteiset arviointikriteerit. Ks. opetussuunnitelman liite. terveysalan palvelujen johtaminen tutkinto-ohjelmien yhteiset arviointikriteerit. Ks. opetussuunnitelman liite. terveysalan palvelujen johtaminen tutkinto-ohjelmien yhteiset arviointikriteerit. Ks. Sivu 11 / 17

12 opetussuunnitelman liite. S1517S Digitalisaation ja teknologian soveltaminen sosiaali- ja terveysalalla: 10 op Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveysalan digitalisaation mahdollisuudet, keskeiset trendit, teknologiat ja työkalut, joita hyödyntää sosiaali- ja terveysalan keskeisimmissä prosesseissa ja projekteissa. Opiskelija osaa seurata ja ennakoida terveysteknologian kehitystä omalla asiantuntijuusalueellaan sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida sen käyttöönottoa. S000CO42 Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla: 5 op Opiskelija tuntee digitalisaation keskeiset trendit, teknologiat ja työkalut. Hän osaa hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan keskeisimmissä prosesseissa ja projekteissa. Opiskelija osaa käyttää verkkomediaa ja eri sovelluksia organisaatioiden / yrityksen päivittäisjohtamisessa, viestinnässä ja asiakassuhteen kehittämisessä. Hän tunnistaa digitalisaation mahdollistamat kehityskohteet ja osaa vastata niihin esimiehenä, asiantuntijana tai yrittäjänä. - digitalisaation keskeisimmät ilmiöt ja vaikutukset - keskeisimmät digitalisoituneet prosessit sosiaali- ja terveysalalla - digitalisaatio esimies -ja asiantuntijatyössä ja organisaation viestinnässä - digitalisaation tuomat mahdollisuudet tiedon hakemisessa, oppimisessa ja tiedolla johtamisessa - keskeisimmät työkalut esimies- ja asiantuntijatyössä Opintojakson voi hyväksi lukea jos opiskelija on toiminut keskeisessä roolissa digitalisoitumista koskevissa sote-alan palveluiden tuotanto- tai asiakasprojekteissa tai keskeisten prosessien digitalisoimisessa ja/ tai hänellä on ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia tämän jakson sisältöä vastaavia opintoja. Opintojakson arvioinnissa on käytössä Kliininen asiantuntijuus sosiaali-ja terveysalalla sekä Sosiaali- Sivu 12 / 17

13 ja S000CX88 Terveysteknologia sosiaali- ja terveysalalla: 5 op Opiskelija osaa analysoida terveysteknologian eri osa-alueita, nykytilannetta ja tulevaisuutta. Opiskelija ennakoi terveysteknologian kehitystä omalla asiantuntijuusalueellaan ja soveltaa tietoa. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveysteknologian käyttöönottoa ja kehittämistä. - lähtökohdat, nykytilanne ja tulevaisuus - terveysteknologian eri ulottuvuudet (ehealth, mhealth, telelääketiede, laitteet, robotiikkasovellukset, oma -ja itsehoito) - terveysteknologia sosiaali- ja terveysalalla - käyttäjän näkökulma teknologiaan - terveysteknologian soveltaminen Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen. terveysalan palvelujen johtaminen tutkinto-ohjelmien yhteiset arviointikriteerit. Ks. opetussuunnitelman liite. terveysalan palvelujen johtaminen tutkinto-ohjelmien yhteiset arviointikriteerit. Ks. opetussuunnitelman liite. terveysalan palvelujen johtaminen tutkinto-ohjelmien yhteiset arviointikriteerit. Ks. opetussuunnitelman liite. terveysalan palvelujen johtaminen tutkinto-ohjelmien yhteiset arviointikriteerit. Ks. opetussuunnitelman liite. S1517S Toiminnan johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla: 10 op Opiskelija tuntee erilaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden palvelutarpeita ja osaa kehittää asiakaslähtöisiä ja asiakkaiden valinnan vapautta tukevia palveluja. Opiskelija tuntee palvelujen kehittämisen prosessin ja osaa käyttää siinä erilaisia palvelumuotoilun ja tuotteistamisen työkaluja. Sivu 13 / 17

14 Opiskelija osaa arvioida asiakkaan, potilaan, henkilökunnan, työyhteisön oppimistarvetta sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida työhönsä liittyvää ohjausta, opetusta sekä innovatiivisia, vaikuttavia ja erilaisia opetusmenetelmiä hyödyntäen. S000CO48 Palvelujen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla: 5 op Opiskelija tuntee innovaatioiden ja palvelumuotoilun teoriat, menetelmät ja työkalut. Opiskelija tunnistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden palvelutarpeita, osaa kehittää ja luoda uusia asiakaslähtöisiä ja asiakkaiden valinnan vapautta tukevia palveluja. Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen julkisia hankintoja koskevat säädökset, hankintaprosessin ja kilpailuttamisen sekä palvelujen tilaajan että tuottajan näkökulmasta. Hän osaa viestiä sosiaali- ja terveyspalveluista. - innovaatioiden ja palvelumuotoilun teoriat, menetelmät ja työkalut - tuotteistaminen ja hinnoittelu - julkiset hankinnat, palvelujen kilpailutus - palvelujen markkinointi, viestintä Opintojakso voidaan hyväksilukea, jos opiskelija on suorittanut vastavansisältöiset korkeakouluopinnot ja/tai hänellä on työelämässä hankittu osaaminen palvelujen kehittämisestä sekä kilpailutuksesta. S000CO52 Asiantuntijuuden jakaminen ja kehittäminen organisaatioissa: 5 op Opiskelija osaa arvioida asiakkaan, potilaan, henkilökunnan ja työyhteisön oppimistarvetta sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida työhönsä liittyvää ohjausta, opetusta sekä innovatiivisia, vaikuttavia ja erilaisia opetusmenetelmiä hyödyntäen. Sivu 14 / 17

15 - oppimisen, ohjauksen ja opetuksen perusteet ja vaikuttavuus - ohjaus- ja konsultaatiotoiminnan vaikuttavat ja innovatiiviset menetelmät - potilaiden ja asiakkaiden ohjausprosessi - henkilöstökoulutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi Opintojakso voidaan hyväksi lukea vastaavan sisältöisten korkeakouluopintojen tai muuten hankitun vastaavan osaamisen perusteella. Opetussuunnitelma S1516S Hoitotyön kliinisen osaamisen syventäminen: 10 op Opiskelija tuntee alansa tietoperustan ja osaa hyödyntää niitä kriittisesti. Opiskelija osaa arvioida asiakkaan/potilaan terveyttä, tunnistaa terveysongelmia, käyttää näyttöön perustuvia hoitotyön tutkimus- ja hoitotoimintoja sekä arvioida näitä asianmukaisin menetelmin. S000CO53 Potilaan hoidon tarpeen tunnistaminen ja arviointi: 5 op Opiskelija tuntee oman erikoisalan ajantasaisen substanssin ja osaa arvioida potilaan terveyttä sekä hoidon tarvetta näyttöön perustuvin menetelmin. Oman alan hoitotyön ajankohtainen tietoperusta. Potilaan terveyden ja hoidon tarpeen arviointimenetelmät. Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen Sivu 15 / 17

16 Opetussuunnitelma S000CO54 Hoitotyön näyttöön perustuvat tutkimus- ja hoitomenetelmät: 5 op Opiskelija osaa arvioida näyttöön perustuvien tutkimus- ja hoitomenetelmien vaikuttavuutta ja käyttää sekä kehittää niitä hoitotyössä. - oman substanssialan hoitotyön keskeiset näyttöön perustuvat tutkimus- ja hoitomenetelmät - hoito- ja tutkimuskäytäntöjen jatkuva kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Vastaavat korkeakouluopinnot tai muuten hankittu sisällöllisesti vastaava vahva osaaminen S1517S Vapaasti valittavat opinnot: 10 op Sivu 16 / 17

17 Vapaasti valittavat opinnot ovat valittavissa ylempien korkeakoulututkintojen opinnoista opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Vapaasti valittavat opinnot voi valita: 1. Oman opetussuunnitelman valinnaisista syventävistä opinnoista, joita ei valittu aiemmin. 2. Sosiaali- ja terveysalan palveluiden johtaminen opetussuunnitelman yhteisistä tai valinnaisista syventävistä opinnoista. 3. Metropolian tai muiden ammattikorkeakoulujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opetussuunnitelmista tai suomalaisten ja ulkomaisten tiedekorkeakoulujen opetussuunnitelmista. 4. Lisäksi on tarjolla muita soveltuvia opintoja, joista on neuvoteltava tutoropettajan kanssa. Sivu 17 / 17

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen (ylempi AMK)

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen (ylempi AMK) Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen (ylempi AMK) Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus

Lisätiedot

Kliininen asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa (ylempi AMK)

Kliininen asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa (ylempi AMK) Metropolia Ammattikorkeakoulu Kliininen asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa (ylempi AMK) Metropolia on jatkuvasti uudistuva monialainen oppimisyhteisö, joka kouluttaa korkealaatuisen,

Lisätiedot

Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla (ylempi amk)

Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla (ylempi amk) Metropolia Ammattikorkeakoulu Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla (ylempi amk) Metropolia Ammattikorkeakoulusta ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan osaamista kuvataan

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Kliininen asiantuntija (ylempi AMK)

Kliininen asiantuntija (ylempi AMK) Metropolia Ammattikorkeakoulu Kliininen asiantuntija (ylempi AMK) Metropolia ammattikorkeakoulun Terveys ja hoitaminen tulosalueelta ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen osaamista kuvataan kansallisen

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (ylempi AMK)

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (ylempi AMK) Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (ylempi AMK) Metropolia Ammattikorkeakoulusta ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan osaamista kuvataan kansallisen viitekehyksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Master s Degree Programme in Entrepreneurial and Business Competence YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 op OPS 2014 2016 Tradenomi (ylempi amk) Koulutuksesta valmistuu tradenomi (ylempi

Lisätiedot

Vaatetusala (ylempi AMK)

Vaatetusala (ylempi AMK) Metropolia Ammattikorkeakoulu Vaatetusala (ylempi AMK) Vaatetusalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto vahvistaa opiskelijan osaamista vaatetusalan kansainvälisellä toimintakentällä asiantuntija- ja johtotehtävissä

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointi, Toimintaterapia Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja Tavoite- ja arviointilomake Opiskelijan nimi ja ryhmätunnus Opintojakson

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (ylempi AMK)

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (ylempi AMK) Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (ylempi AMK) Metropolia ammattikorkeakoulun Terveys ja hoitaminen tulosalueelta ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen osaamista kuvataan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA RUOKASI VALMISTETAAN Enni Mertanen 31.3.2011 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Ruoanvalmistajilla pitäisi olla toisen asteen tutkinto Ruokapalvelujen esimiestehtävissä toimivilla

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (90 op) Tradenomi (ylempi AMK) 2.3.2011 Liiketalous Kuopio 2 Koulutuksen lähtökohdat Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu. Edistynyt osaaja

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu. Edistynyt osaaja 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointi, Toimintaterapia Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu Edistynyt osaaja Tavoite- ja arviointilomake Opiskelijan

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

ARVIOINTIKRITEERIT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS OPINTOKOKONAISUUDEN OPINNOILLE

ARVIOINTIKRITEERIT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS OPINTOKOKONAISUUDEN OPINNOILLE SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelma Päivätoteutus ja monimuotototeutus ARVIOINTIKRITEERIT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS OPINTOKOKONAISUUDEN OPINNOILLE

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

1. Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen lähtökohdat

1. Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen lähtökohdat OPETUSSUUNNITELMA, alustava 2.5.2018 Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta erikoistumiskoulutus, 30 op 1. Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen lähtökohdat Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

Lisätiedot

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA [ASIAKIRJAN NIMI] [nro] 1(5) [Nimen täydenne] AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutus, Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta OPETUSSUUNNITELMA

Erikoistumiskoulutus, Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta OPETUSSUUNNITELMA Erikoistumiskoulutus, Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus, 30 op 1. Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen lähtökohdat Sairaanhoitajan

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto)

Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) OPETUSSUUNNITELMA 90 op Päihteet ja syrjäytyminen (Päsy) Hyväksytty Diakin johtoryhmässä 3.11.2015 Hyväksytty Diakin hallituksessa

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYDENHOITAJAN KOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

YKEJO19 Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

YKEJO19 Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy YKEJO19 Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto Koulutus muodostuu viidestä opintokokonaisuudesta: kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

b. Osaat arvioida käyttämiäsi tiedonlähteitä kriittisesti

b. Osaat arvioida käyttämiäsi tiedonlähteitä kriittisesti Green Care yrittäjävalmiuksia Tunnistat green care liiketoiminnan mahdollisuuksia ja erityispiirteitä. Osaat hyödyntää palvelumuotoilun keinoja green care palvelun tai tuotteen kehittämisessä. Tiedät keskeiset

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJAKSI KEHITTYMINEN (2 op)

KOTIKUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJAKSI KEHITTYMINEN (2 op) 1 KOTIKUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJAKSI KEHITTYMINEN (2 op) - osaa tunnistaa ja kuvata oman kotikuntoutusta ohjaavan käyttöteoriansa ja oman osaamisensa osana moniammatillista toimintaa - ymmärtää kotikuntoutusta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön laatusuositusehdotukset. Tuulikki Viitala, AMOK

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön laatusuositusehdotukset. Tuulikki Viitala, AMOK Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön laatusuositusehdotukset Tuulikki Viitala, AMOK Tuulikki Viitala, 20.4.2006 Mikä on sinun kokemuksesi ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä? Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa

Lisätiedot

OPPIMISEN JA OSAAMINEN ARVIOINTI AMK-TUTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA

OPPIMISEN JA OSAAMINEN ARVIOINTI AMK-TUTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA OPPIMISEN JA OSAAMINEN ARVIOINTI AMK-TUTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA Opetussuunnitelman osaamistavoitteet on kuvattu oppijan toimintana niin, että osaamisen kehittymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Osaat kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa ottaen huomioon Osaamistavoitteet digitalisaation tuomat mahdollisuudet.

Osaat kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa ottaen huomioon Osaamistavoitteet digitalisaation tuomat mahdollisuudet. OPINTOJAKSOKUVAUKSET Kaikille yhteiset opinnot (yhteensä 10 op) Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä erikoistumiskoulutus (30 op) Opintojakso Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa tutkintojen

Lisätiedot

Muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia

Muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia LUKUJÄRJESTYS SYKSY 2017 YAMK Sosiaali ja terveysalan palvelujen tutkinto ohjelma Ensihoitopalveluiden ammatillinen suuntautumisvaihtoehto C Sosiaali ja terveysalan palvelujen ammatillinen suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op. Hakijan opas. Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op. Hakijan opas. Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op Hakijan opas Tradenomi (ylempi AMK) Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30op

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30op Turun Ammattikorkeakoulu Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30op Ajankohta 12.09.2019-15.05.2020 Päivämäärät ovat alustavia Missä Turun AMK, Joukahaisenkatu 3, Turku Hinta 1500 (alv 0%).

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa

Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa TAITO2017 Osaamisen ydintä etsimässä. Taitokeskus, Tampere 25.- 26.4.2017 Piia Silvennoinen & Outi Ahonen

Lisätiedot

Master-tutkinnot Turun AMK:ssa

Master-tutkinnot Turun AMK:ssa Master-tutkinnot Turun AMK:ssa Nimi ja pvm Suomen korkeakoulujärjestelmä perustuu duaalimalliin Yliopistot Tohtori Lisensiaatti Ylemmät korkeakoulututkinnot Maisteri 120 op Ammattikorkeakoulut Ylemmät

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä erikoistumiskoulutus (30 op) OPINTOJAKSOKUVAUKSET. Kaikille yhteiset opinnot (yhteensä 10 op)

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä erikoistumiskoulutus (30 op) OPINTOJAKSOKUVAUKSET. Kaikille yhteiset opinnot (yhteensä 10 op) OPINTOJAKSOKUVAUKSET Kaikille yhteiset opinnot (yhteensä 10 op) Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön

Lisätiedot

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Lisätiedot

KOULUTUKSEN LAATU JA OPINTOJAKSOMALLIT. Asiantuntija Mia Valanne, Opintokeskus Sivis

KOULUTUKSEN LAATU JA OPINTOJAKSOMALLIT. Asiantuntija Mia Valanne, Opintokeskus Sivis KOULUTUKSEN LAATU JA OPINTOJAKSOMALLIT Asiantuntija Mia Valanne, Opintokeskus Sivis MIKÄ ON OPINTOJAKSOMALLI? Kyse on järjestön koulutuksesta, jonka osaamistavoitteet, sisältö ja laajuus ovat samat toteuttajasta

Lisätiedot

OPPIMISEN JA OSAAMINEN ARVIOINTI AMK-TUTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA

OPPIMISEN JA OSAAMINEN ARVIOINTI AMK-TUTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA OPPIMISEN JA OSAAMINEN ARVIOINTI AMK-TUTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA Opetussuunnitelman osaamistavoitteet on kuvattu oppijan toimintana niin, että osaamisen kehittymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA

OPETUSSUUNNITELMA Yhteisöpedagogi ylempi koulutus OPETUSSUUNNITELMA 2018 2024 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Yhteisöpedagogi ylempi (AMK) 90 opintopistettä / 2 vuotta 2 Sisällys 1. KOULUTUSLUPAUS... 3 2. TUTKINNON OSAAMISTAVOITTEET...

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Turun Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Koulutustyyppi

Lisätiedot

Maisteri-info. kevät

Maisteri-info. kevät Maisteri-info kevät 2018 1.3.2018 Kevät 2018 Tarvittaessa hops-keskustelu omaopettajan kanssa Maisterivaiheen hopsin tekeminen oodihops-työkalulla Huolehdi keskeneräiset opinnot valmiiksi -kandintyö, harjoittelu,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Terveysalan ammattikorkeakouluverkoston yhteistyöpäivä

Terveysalan ammattikorkeakouluverkoston yhteistyöpäivä Digitaalisuus ja sen tuomat mahdollisuudet koulutuksessa - Digisairaanhoitaja Tiina Pelander Turun amk, Terveys ja hyvinvointi, Terveysala, koulutusvastaava, yliopettaja tiina.pelander@turkuamk.fi Terveysalan

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Valmistuminen ja. maisteriopintoihin siirtyminen

Valmistuminen ja. maisteriopintoihin siirtyminen Valmistuminen ja maisteriopintoihin siirtyminen 3. vuosikurssi kevät 2019 Kevät 2019 Tarkista opinnot omasta opintorekisteristä! Tarvittaessa hops-keskustelu omaopettajan kanssa https://www.oulu.fi/sites/default/files/ects-

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 JOHTAMISEN ERKOISAMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot