Tarkastettu pöytäkirja nähtävänä kaupungin verkkosivuilla lähtien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkastettu pöytäkirja nähtävänä kaupungin verkkosivuilla lähtien"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Aika klo 17:00-21:12 Paikka Teams Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja Hakonen Eero I varapuheenjohtaja Ahola Lotta II varapuheenjohtaja Haaparanta Jukka jäsen Kankainen Markku jäsen Patronen Ulla jäsen Rajala Sanna jäsen Salokorpi Timo jäsen Kyrö Mika varajäsen Muut läsnäolleet Lahtinen Merja valtuuston pj. Rantanen Piritta valtuuston I vpj. Laaksonen Erja valtuuston II vpj. Korhonen Auli hallintojohtaja Juurinen Anna-Liisa vs.kaupunginjohtaja Kainulainen Erkki talous-ja suunnittelupäällikkö Luostarinen Ari talousjohtaja Haggren Ulla matkailu- ja markkinointijohtaja poistui klo poistui klo Poissa Pärnäjärvi Leena jäsen Helaste Hanna kaupunginjohtaja Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Allekirjoitukset Todettiin. Jorma Poti puheenjohtaja Ari Luostarinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan sähköinen tarkastaminen Jämsässä Eero Hakonen Ulla Patronen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja nähtävänä kaupungin verkkosivuilla lähtien pöytäkirjanpitäjä Ari Luostarinen

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Sivu 211 Työjärjestyksen hyväksyminen Palvelu- ja asiointiliikenteen hankinta vuosille / Matkailun yhteistoimintasopimus Kaupunginhallituksen toiminnan arviointi Talousarvioasetelma talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma Talousarvion 2022 raami ja taloussuunnittelun ohjeistus Hallintosääntö alkaen Jämsän kaupungin palkkio-ja matkustussääntö Palkkiosäännön soveltaminen vaaliviranomaisiin Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta Täyttölupa / valvontatoimen lupasihteerin toimi (vakanssi nro ) 222 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien toimien määräaikaiset täyttöluvat 223 Vaasan hovioikeuden päätös n:o 243, Dnro S20/863 / Himos-Resort Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat Pääkirjaston, neuvonnan ja nuorisotilojen sijoittuminen Forumin kiinteistöön / vuokrasopimuksen hyväksyminen Täyttölupa / koulupsykologin virka (vakanssi ) Kiinnitysten vapauttaminen Metsäpynttä alueelta / Himos Resort 229 Sopimus väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenistä ja toimielimen asettamisesta Muutoksenhakuohjeet

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall Jämsän kaupungin hallintosääntö: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimi elin toisin päätä Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai puheenjohtajan ehdotuksesta ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kaupunginhallitus hyväksyi työjärjestyksen seuraavalla lisäyksellä: Lisälistalta käsiteltiin seuraavat asiat: 226 Pääkirjaston, neuvonnan ja nuorisotilojen sijoittuminen Forumin kiinteistöön / vuokrasopimuksen hyväksyminen 227 Täyttölupa / koulupsykologin virka (vakanssi ) 228 Kiinnitysten vapauttaminen Metsäpynttä alueelta / Himos Resort 229 Sopimus väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenistä ja toimielimen asettamisesta Merkittiin, että kokouksessa esittelijänä toimi vs.kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen ja sihteerinä talousjohtaja Ari Luostarinen. Kokouksessa oli asiantuntijana läsnä hallintojohtaja Auli Korhonen.

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Palvelu- ja asiointiliikenteen hankinta vuosille / / /2021 Khall Valmistelijat: logistikko Joona Nurmi, puh ja talous- ja suun nit te lu pääl lik kö Erkki Kainulainen, puh Jämsän kaupungin palvelu- ja asiointiliikenne on kilpailutettu edel lisen kerran vuonna Nämä kuljetussopimukset päättyvät Järjestettävässä kilpailutuksessa haetaan taksi- tai joukko lii ken ne lu van omaavia liikenteenharjoittajia hoitamaan Jämsän kau pun gin palvelu- ja asiointiliikennettä. Hankinnan arvioitu ko konais ar vo ylittää EU-kynnysarvon ja on optiovuodet mukaan luettuna noin Reitistö tukee Jämsän kaupungin joukkoliikenneverkostoa ja asiointi mah dol li suuk sia sellaisilla alueilla, missä joukkoliikennettä ei ole tar jol la. Osa reiteistä tulee olemaan kutsupohjaisia, jolloin tarkka reit ti ja aikataulu määrittyvät tilausten perusteella. Sopimuskausi on kestoltaan vuotta, joista kaksi viimeistä vuot ta ovat erillisiä optiovuosia. Sopimus liikennöinnistä tehdään bruttomallilla, eli kaupunki pitää liikennöinnistä saadut lipputulot. Liikenteessä matkustetaan joukkoliikennelipulla tai -lipuilla, joiden hinnat noudattavat Jämsän joukkoliikenteen lippuhinnastoa. Palvelu- ja asiointiliikenteen hankinta sisältää seuraavat tar jous kohteet: 1. Jämsänkosken alueen palvelu- ja asiointiliikenne 2. Kuoreveden alueen palvelu- ja asiointiliikenne 3. Jämsän alueen palvelu- ja asiointiliikenne 4. Länkipohjan alueen palvelu- ja asiointiliikenne Ajopäivät määritellään tarjouskohteittain. Nykyisin käytössä oleviin ajopäiviin tehdään pieniä muutoksia käyttäjien toiveesta. Kohteitten reitit säilyvät samana kuin nykyisellä sopimuskaudella. Alustavat reittien aikataulut tarjouskohteittain ovat asiakohdassa oheismateriaalina. Kilpailutuksen aikataulu Ilmoitus julkisesta hankinnasta Kilpailutusaika , kesto 32 pv

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tarjousten avaus Ilmoitus julkaistaan sähköisesti Julkisten hankintojen val ta kun nal lisel la www-sivustolla osoitteessa ja Jämsän kaupungin www-sivuilla osoitteessa Valintakriteerit Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät tarjoukset, jotka täyttävät tar joa jal le, tarjottavalle palvelulle ja tarjouksen muodolle asetetut kel poi suus eh dot. Tarjoajien tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Kalustolle asetettujen vähittäisvaatimusten tulee täyttyä. Ka lus to vaati muk si na samat vaatimukset kuin paikallisliikenteen sopimuksessa, eli ajoneuvojen varustelussa esteettömyys, alkolukko ja turvavyöt sekä kaluston enim mäisikä: - enintään paikkaiset linja-autot ja tilataksit (M1/M2/M3): 7 vuot ta - vähintään paikkaiset linja-autot (M2/M3): 15 vuotta. Valintakriteerinä on kokonaistaloudellisesti edullisin hinta muodossa /h. Tarjousten vertailu Tarjousten vertailu toteutetaan tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla ja siitä laaditaan tarjousten vertailupöytäkirja. Tarjousten ver tai lu pöytä kir ja toimitetaan kaupunginhallituksen jäsenille perehtymistä varten ennen kaupunginhallituksen kokousta. Asiantuntijana kuultiin asiakohdassa logistikko Joona Nurmea. : Hallintosääntö 25 Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus hyväksyy palvelu- ja asiointiliikenteen kil pai lut tami sen kohteittain yllä olevan esittelytekstin mukaisesti. Tämän asiapykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Logistikko Joona Nurmi poistui klo

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Khall Valmistelijat: logistikko Joona Nurmi, puh ja talous- ja suun nit te lu pääl lik kö Erkki Kainulainen, puh Jämsän kau pun ginhallitus on ( 117) päättänyt palvelu- ja asioin ti lii ken teen hankinnan valmistelusta ja samalla hankinnan pääpe ri aat teis ta ja kriteereistä. Jämsän kaupunki on pyytänyt taksi- ja joukkoliikenneluvan omaa vil ta lii ken teen har joit ta jil ta tarjouksia palvelu- ja asiointiliikenteen suo rit tami ses ta ajalle sisältäen optiovuodet ja Tarjouskilpailun ehtojen mukaan tarjous annetaan kohteittain. Tarjoa ja on voinut tarjota yhtä tai useampaa kohdetta. Talousarvion ja -suunnitelman sitovuusohjeissa vuodelle 2021 määri tel lään hankintarajat. Niiden mukaisesti kaupunginhallitus päättää pal ve lu- ja asiointiliikenteen han kin nas ta. Kilpailutuksen toteutunut aikataulu Kilpailutusaika Tarjousten avaus Ilmoitus on ollut esillä Julkisten hankintojen val ta kun nal li sel la www-si vus tol la osoitteessa ja Euroopan unio nin virallisen lehden täydennysosassa ja Tenders Electronic Daily -portaalissa. Ilmoitus hankinnasta on ollut myös Jämsän kau pungin www-sivuilla osoitteessa Valintakriteerit Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät tarjoukset, jotka täyttävät tar joa jal le, tarjottavalle palvelulle ja tarjouksen muodolle asetetut kelpoi suus eh dot. Kalustolle asetettujen vähimmäisvaatimusten tulee täyttyä. Tarjousten arvioinnin yhteydessä kaikkien tarjoajien todettiin täyt tävän tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Tämän jälkeen ar vioi tiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Kaikkien tarjousten to det tiin olevan tarjouspyynnön mukaisia. Valintakriteerinä on kokonaistaloudellisesti edullisin hinta muodossa /h. Tarjousten vertailu

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tarjousten vertailu on toteutettu tarjouspyynnössä ilmoitetulla ta val la ja vertailusta on laadittu tarjousten vertailutaulukko. Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko ovat esitystekstin liittee nä. Päätökset näistä hankinnoista on tehtävä ehdollisina, sillä valituksi tul lei den tarjoajien tulee toimittaa tarjouspyynnössä luetellut ti laa javas tuu lain mukaiset todistukset hankintayksikölle ennen han kin ta sopi muk sen al le kir joit ta mis ta. : Hallintosääntö 25 Vs.kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää tehdä hankintasopimuksen tarjouspyynnön mukaisesti osa-alueittain seuraavasti: 1. Jämsänkosken alue: Pohjois-Jämsän Taksi 2. Kuoreveden alue: Ruohon Taksit Oy 3. Jämsän alue: Jokilaakson Tilausliikenne ky 4. Länkipohjan alue: Ruohon Taksit Oy Hankintasopimuksen voimaantulo Hankintapäätökset tehdään ehdollisina, sillä valituksi tulleiden tarjoa jien tulee toimittaa tarjouspyynnössä luetellut tilaajavastuulain mu kai set todistukset sekä hankintalain mukaiset rikosrekisteriotteet han kin ta yk si köl le ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Asiakirjojen toimittamisen ja hankintapäätöksen lainvoimaisuuden jäl keen tullaan tekemään han kin ta so pi mus. Sopimus katsotaan sopi mus oi keu del li ses ti syn ty neek si sopimuksen allekirjoittamishetkellä. So pi mus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tar joa ja on saanut tai tämän katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi (odo tus ai ka). Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. hyväksyttiin. Talous-ja suunnittelupäällikkö Erkki Kainulainen oli asiantuntijana läsnä asian käsittelyn aikana (poistui klo 17.45). Liitteet 1 Asiointi-ja palveluliikenteen hankinta v /2026 / tarjousten avauspöytäkirja 2 Asiointi-ja palveluliikenteen hankinta / tarjousten vertailu

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Matkailun yhteistoimintasopimus 2754/ /2021 Khall Valmistelija: matkailu- ja markkinointijohtaja Ulla Haggrén, puh Keski-Suomen matkailustrategia valmistui joulukuussa Taustalla oli edellinen maakunnallinen matkailustrategia, Visit Jyväskylän matkailulinjausten kausien päättyminen sekä Lakeland Jyväskylä Region hanke, jonka yhtenä tavoitteena on ollut rakentaa kansainvälisen matkailumarkkinoinnin yhteinen toimintamalli. Strategiatyötä ohjasi Keski-Suomen kauppakamarin matkailuhallituksesta nimetty työryhmä. Strategiatyö oli osallistava prosessi ja sitä esiteltiin useissa tilaisuuksissa eri sidosryhmille; yrittäjille sekä kunnanjohtaja- ja maakuntahallituksen jäsenille. Matkailu- ja markkinointijohtaja Haggrén on osallistunut osaan matkailustrategian yhteisistä työpajoista ja saanut näkemyksiä maakunnallisesta matkailuyhteistyöstä kollegoilta sekä paikallisilta yrityksiltä. Matkailun yhteistoimintasopimuksen taustalla on tavoite profiloida Keski-Suomen matkailusta näkyvämpi, laajempi ja ammattimaisempi kokonaisuus, joka näkyy vahvemmin myös muiden toimialojen yhteistyössä. DMO:n (Destination Management Organiztion) roolin merkitys korostui strategiaprosessin aikana. Suomessa isoilla matkailualueilla toimii alueorganisaatio, jolla on DMO:n rooli. Se vastaa alueensa matkailun edistämisestä, kehittämisestä, markkinoinnista ja edunvalvonnasta yhteisten tavoitteiden mukaisesti ja toimii myös yhteistyötahona Visit Finlandin verkoston suuntaan. Visit Jyväskylä Region on Jyväskylän kaupungin alainen palveluyksikkö ja se toimii matkailun yhteistoiminasopimuksen mukaisesti maakunnan alueorganisaationa jatkossa, ja yhteistyössä Jämsän kaupunki on Keski-Suomen matkailun DMO-toiminnassa mukana. Sopimuksen myötä Jämsän kaupunki on osa Visit Jyväskylä Regionin markkinoimaa Keski-Suomen matkailualuetta. Jämsän matkailualue (HimosJämsä) ja matkailutarjonta näkyy sovitusti Visit Jyväskylä Regionin markkinoinnissa, neuvontatyössä, sidosryhmäviestinnässä ja DMO:n yhteisissä kehittämistoimissa (hankkeet). Meillä on ollut vuosikymmenten yhteistyö Jämsän matkailutarjonnan osalta erityisesti maakunnallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa Jämsek Oy:n kautta ja vuoden 2021 alusta Jämsän kaupungin matkailu-, markkinointi- ja viestintätulosalueen kautta. Yhteistoimintasopimuksen myötä Visit Jyväskylä Region hallinnoimat, Keski-Suomen matkailustrategian mukaiset, yhteisesti omarahoitetut hankkeet kuuluvat

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus sopimuksen pariin, niitä ei neuvotella erikseen. Markkinointitoimenpiteiden näkyvyys tuotetaan strategian ja markkinointisuunnitelman linjausten mukaisesti eri markkinointikanavissa. Visit Jyväskylä Regionin/ DMO:n päätehtävät Visit Jyväskylä Region vastaa sopimuskaudella seuraavista osa-alueista: - Matkailustrategian toteutusvastuu ja seuranta - Kansainvälinen matkailumarkkinointi: Visit Finland virallinen yhteistyötaho ja Lakeland-suuralueyhteistyö - Valtakunnalliset kotimaan matkailukampanjat (sesongit) ja yhteistoimenpiteet - Alueen matkailullinen imagomarkkinointi ja ympärivuotinen sisällöntuotanto - Alueen digitaalisten pääjakelukanavien ja työkalujen ylläpito sekä digitaalisuuden kehittäminen - Valmennukset, tilaisuudet, maakunnallinen verkostoyhteistyö ja sidosryhmäviestintä - Matkailuneuvonta - Valtakunnallinen edunvalvonta ja tiedottaminen - Matkailun kehittäminen (esim. vastuullisuus, kansainvälisyys, saavutettavuus, laatutaso), strategianmukaiset hankkeet hankkeet ja hankeyhteistyö Yhteistyökunnan päätehtävät Jämsän kaupunki vastaa sopimuskaudella seuraavista osa-alueista: - Alueen virallinen yhteystaso alueorganisaation suuntaan - Oman kunnan alueen matkailuverkoston kehittäminen ja ylläpito - Paikalliset kampanjat ja hankkeet - Ajankohtaisnostot; paikalliset omiin kanaviin, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tiedoksi DMO:lle - Oman alueen tiedotus - Alueellinen verkkopalvelu ja esitetuotanto - Oman kunnan alueen matkailutilastot - Perinteinen yritysneuvonta Yhteistyösopimuksen myötä Visit Jyväskylä Region nimeää Jämsän kaupungille oman kuntakummin, jonka kunta jakaa neljän muun yhteistyökunnan kanssa. Kuntakummi toimii kunnan yhteyshenkilönä. Huomioida pitää, että kuntakummi tarvitsee jatkossakin yhä vahvempaa yhteistyötä paikallisen matkailuorganisaation kanssa, yhteistyö vaatii vahvaa vuorovaikutusta. Lisäksi huomioida pitää, että alueen yritysten aktiivisuus ja sisällön laadukkuus vaikuttavat alueen näkyvyyden laajuuteen. Jämsän seudun edustajalla on paikka matkailun ohjausryhmässä.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Matkailun ohjausryhmän tehtävänä on strategian seuranta, resursointi, yhteiset hankkeet sekä vuosittaiset toimenpide- ja markkinointisuunnitelmat. Lisäksi vuosittain järjestetään toiminnan seurannan vuosipalaverit. Matkailun yhteistoimintasopimuksen perusmaksu määräytyy kunnan asukasmäärään ja alueen matkailun vetovoiman mukaan. Jämsän kaupungin asukasluku, on ja vetovoimakerroin on 2 (liite). Lisäksi sopimushintaan vaikuttaa henkilöstökulun osuus /vuosi, joka on 1/5 yhden työntekijän vuosikustannuksista. Jämsän kaupungin matkailuyhteistyön sopimuksen hinta edellä mainituin perustein vuoden 2022 osalta on /vuosi (alv 0 %). Muiden sopimusvuosien osalta sopimushinnoitteluun vaikuttavat perusteet (=asukasluku ja vetovoimatekijät) tarkistetaan ennen laskutusta kunkin sopimusvuoden helmikuun loppuun mennessä. Sopimus on määräaikainen (3) kolmen vuoden ajan Hallintosääntö 25 Vs.kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää matkailun yhteistoimintasopimuksen hyväksymisestä Jyväskylän kaupungin/visit Jyväskylä Region sekä Jämsän kaupungin kanssa liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti määräaikaisesti kolmen (3) vuoden ajalle Matkailun yhteistoimintasopimuksen rahoitus huomioidaan talousarvion yhteydessä. hyväksyttiin. Matkailu-ja markkinointijohtaja Ulla Haggren oli asiantuntijana läsnä asian käsittelyn aikana (poistui klo 18.03). Liitteet 3 Matkailun yhteistoimintasopimus / Jämsän kaupunki ja Visit Jyväskylä Region 4 Matkailun yhteistoimintasopimus / kuntamaksujen laskennan perusteet

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen toiminnan arviointi 2747/ /2021 Khall Valmistelu hallintojohtaja Auli Korhonen p Kaupunginhallituksen itsearviointi toteutettiin webropol -kyselynä tou ko kuus sa. Vastausprosentti oli 66. Kysymysten aihealueina olivat mm. työskentelyn onnistuminen, yhteistyö, toimintakulttuuri, omis ta ja po li tiik ka, onnistumisen ja epäonnistumiset sekä työ- ja toi min ta muo to jen kehittäminen. Lisäksi avoimissa kysymyksissä oli mah dol li suus ottaa kantaa kunkin osa-alueen kehittämiseen. Kyselystä saa konk reet ti sia sisältöjä meneillään olevaan toimintakulttuurin ke hit tä mis hank kee seen. Hallintosääntö 25 Vs.kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus käy toimintansa itsearvioinnin tuloksista pe ri aatteel li sen keskustelun. hyväksyttiin.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvioasetelma talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma / /2021 Khall Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh Talousarvioasetelma on kaupungin kirjanpidon järjestelmän pohja, jol le suunnittelu, päätöksenteko ja seuranta perustuu. Liitteenä on esitys talousarvioasetelmasta vuodelle 2022 sillä ta solla, kuin kaupunginvaltuusto siitä päättää, eli toimialat ja toimialojen tu los alu eet, jotka ovat talousarvion sitovuustasoja (liitteen vaa leanvih reä alue). Talousarvioasetelmassa ei ole tulosaluetasolla muutoksia vuoden 2021 organisaatioasetelmaan. Sivistystoimessa on tulosyksikköjen osal ta muutos, jossa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut yhdistyvät ni mel le vapaa-aikapalvelut. Jämsän kaupungin hallintosääntö 25 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle liitteen mukai sen talousarvioasetelman toimiala- ja tulosaluetasolla ta lous arvion 2022 ja taloussuunnitelman vuosille pohjaksi. Keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaan. Muutettu ehdotus: Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. Khall Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh Jämsän kaupungin hallintosääntö 25 Vs.kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle liitteen mukaisen talousarvioasetelman toimiala- ja tulosaluetasolla talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman vuosille pohjaksi. hyväksyttiin.

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvion 2022 raami ja taloussuunnittelun ohjeistus Khall Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh Kuntalain 110 :n mukaan "Valtuuston on vuoden loppuun men nessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ot taen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talous ar vion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun nitel ma kau si). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuo si. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur vataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kun ta kon ser nin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kun talain mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa määrä ajas sa eikä kattamista enää voidaa siirtää erillisellä toi men pi de ohjel mal la katettavaksi talousuunnitelmavuosien yli.yksilöidyt ta sa painot ta mis toi men pi teet tulee esittää taloussuunnitelmassa. Kertynyt ali jää mä tulee kattaa enintään neljän vuo den kuluessa ti lin pää töksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lu kien (110.3 ) Ali jäämän kattamisvelvollisuus koskee vain kunnan tai kutayhtymän tasee seen kertynyttä alijäämää, ei konsernitaseen alijäämää. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edel lyt tämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tustar ve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai netto mää räi se nä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tu los las kel ma osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toi minnas sa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous ar vio ta. Jämsän kaupungin talous on ollut viime vuosina heikkenevä, ja väes tö mää rä vähenevä, joka on vuosittain vähentynyt noin henkilöä syntyvyyden ollessa hyvin alhainen. Kaupungin tu lopoh ja on ollut haasteellinen verotulojen ja valtionosuuksien vä he nemän vuok si. Teollisuuden rakennemuutoksen vuoksi työpaikat ovat vä hen ty neet alueella ja huoltosuhde onkin pysytellyt korkeana val takun nal li seen keskiarvoon verraten. Kaupungin taloutta rasittaa li säksi Kaipolan tehtaan lakkautus ja siitä johtuvat toimenpiteet sekä käyt tä mät tö mä nä oleva epäkurantti kiinteistömassa.

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Yleinen taloudellinen tilanne ja vienti olivat elpyneet ja odotukset talou den noususuhdanteelle ovat parantaneet ennusteita. Epä varmuu te na on kuitenkin talouden ylikuumeneminen ja toisaalta uuden ko ro na-aal lon ilmaantuminen. Kevään 2021 pandemiatilanne on muut ta nut en nus tei ta positiiviseen suuntaan, eikä lopullisia vai ku tuksia voi vielä varmasti arvioida tilanteen ollessa edelleen epä vakaa.talouden käyntiin lähtemisen vauhti ja mahdollinen pandemian kolmas aalto ratkaisee koko tulorahoituksen tason. Uusi pandemian aalto ajaisi ilman muuta talouden kehityksen taantumaan. Vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen kaupungilla on taseessa ku mula tii vis ta ylijäämää 3,6 milj.. Vuoden 2021 talousarvio on kutakuinkin tasapainossa (ylijäämää noin ). Taloussuunnitelmassa suunnitelmavuosi 2022 on noin ali jää mäi nen. Suurin osa kaupungin menoista on sopimuksen mukais ta pal ve lu jen ostoa, joten toiminnan rationalisoinnista tai muista pie nem mis tä eristä ei helpolla saada riittäviä tasapainotuseriä ta louden ali jää män oikaisemiseksi yhden suunnitelmakauden aikana. Rakenteesta aiheutuvan alijäämän kaupungin budjetissa arvioidaan vuoden 2020 tilinpäätöksen perusteella olevan noin 1,5-2 milj., kun valtionosuuksista poistetaan pandemian aiheuttamat valtionosuuslisät. Tosin vielä on päättämättä, miten sairaanhoitopiirien tekemät alijäämät pandemian ajalta katetaan, tämä lisää em. alijäämää. Viime vuosien (10 vuoden ajanjakso) aikana kaupunki on subventoinut palveluihin 17 milj. lisää, josta noin 16,5 milj. on mennyt sosiaali- ja terveystoimeen. Palveluiden laajennuksia on tapahtumassa ja tapahtunut varhaiskasvatuksessa ja koulutoimessa oppivelvollisuusiän noustessa. Oppivelvollisuusiän nosto vuodella nostaa Jämsän kaupungin sivistystoimen kustannuksia reilulla 0,5 milj. :lla. Päivähoidon asiakkaiden maksurajojen muutos taas puolestaan vähentää maksutuottoja arviolta noin Lisäksi sosiaali- ja terveystoimen ulkoistuksen kustannusten arvioidaan sopimuksen hinnankorotusmekanismin mukaisesti nousevan noin miljoonalla eurolla. Lisäksi näyttää siltä, että vuoden 2021 varaus korotukseen ei riitä, lisäksi hoitajamitoituksen vaatimat lisärahoitukset nostavat sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia. Myös palkankorotukset ensi vuodelle ovat avoimena, sopimuskausi päättyy , joten loppuvuoden palkkavaraukset ovat vielä neuvottelematta. Arvio vuoden 2022 palkankorotukseksi on 1,5 %, joka tarkoittaa summatasolla noin sivukuluineen. Tässä vaiheessa lienee turha spekuloida tulorahoituksen erillä, tulos las kel man verotulokohdassa lähdetään perusoletuksena siitä, että veroprosentit ovat nykyiset ja ennuste on suoraan val tion va rain minis te riön ja kuntaliiton kuntakohtaisessa ennusteessa oleva ske naario, jota on oikaistu ennustetulla väkiluvun vähenemisellä kun ta koh-

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tai ses ti. Verotulojen ja valtionosuuksien muutokset kompensoivat osin toisiaan ja niiden muutoksilla taloussuunitelman luvuilla tehty raamitus jäisi vuodelta 2022 noin alijäämäiseksi. Tu lo poh jan epävarmuuden vuoksi lienee tässä vaiheessa tärkeintä kes kit tyä vain kaupungin omaan toimintakatteen sisältämään toi mintaan ja talousarvion laa din nan ohjeistukseen. Or ga ni saa tion toiminnan suunnittelu tulevaisuuden tarpeita silmälläpitäen on avain toiminnan tehokkuuden lisäämiseen. Hankaluutena on totutusta rakenteesta tai toiminnasta luopuminen. Kulukuuri ja te hos ta mi nen lähtevät siitä, että vähennetään toimintaa, muu te taan toi min tatapaa ja - kult tuu ria sekä tehdään päätöksiä, mitä ei enää tehdä, sitä kautta voi daan muuttaa henkilöiden toi men ku via ja tehdä jotenkin muuten saavuttaen samat tavoitteet; tuot ta vam min ja jopa vaikuttavammin sekä kokonaistaloudellisesti mie lek käämmin. Suuri osuus menoista on palveluiden ostoa, jolloin nämä os to pal velut eivät ole täysin omissa käsissä, kus tan nus ten nousu on usein nopeampaa kuin kaupungilla. Lomautuksia ja YT-neu vot te lu ja ei ole pidetty järkevinä toiminnan kannalta, asiakkaat ovat kaupungilla py sy viä toisin kuin yrityksillä. Eläköitymisen hyödyntäminen tukee or ga ni saa tion toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja toi minnan tehokkuuden nostoa. Toki muutosvaiheessa on taattava hiljaisen tiedon siirtyminen etenkin johto- ja asiantuntijatehtävissä. Jämsän kaupunki on mukana Kestävä kuntatalous FCG:n projektissa, jonka puitteissa johtoryhmälle on esitetty vuoden 2019 pohjalta koko kaupungin palveluvarustuksen tilanne ja vertailu muihin kuntiin. Jatkotyöstänä luvut tarkkenevat tilinpäätöksen 2020 luvuilla ja ne ovat hyvä pohjamateriaali toiminnan kustannusten tarkastamiseen ja perkaamiseen. Lisäksi kaupungille on luovutettu NHG:n lopuraportti vuosi sitten, jonka esittämät toimenpiteet ovat edelleen kesken. Vuoden 2021 talousarvion taso tarkoittaa noin :n alijäämää vuoden 2022 suunnitelmaan. Kuntalaki 39 ja 110 sekä Jämsän kaupungin hallintosääntö 25 ja 68 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvion 2022 laa din ta ohjeet aikatauluineen ja päättää toimintakatteen perusraamiksi 0 %:a toimialatasolla verrattuna 2021 talousarvioon.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lisäksi kaupunginhallitus keskustelee esittelytekstissä mainituista toiminnan kustannuspaineista ja niiden kattamisesta taloussuunnitelmakaudella sekä päättää toimenpiteistä. 1. JT kustannusten nousu; arvio noin Arvioitu henkilökustannusten nousu Oppivelvollisuuden laajennus Hoitajamitoituksen muutos; osin arvio Tulojen pienentyminen varhaiskastuksessa Rakenteellinen alijäämä Valittava uusi kaupunginhallitus palaa talouden raamitukseen ja ohjeistukseen syksyllä. Keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaan. Muutettu ehdotus: Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. Khall Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh Kuntalaki 39 ja 110 sekä Jämsän kaupungin hallintosääntö 25 ja 68 Vs.kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvion 2022 laa din ta ohjeet aikatauluineen ja päättää toimintakatteen perusraamiksi 0 %:a toimialatasolla verrattuna 2021 talousarvioon. Lisäksi kaupunginhallitus keskustelee esittelytekstissä mainituista toiminnan kustannuspaineista ja niiden kattamisesta taloussuunnitelmakaudella sekä päättää toimenpiteistä. 1. JT kustannusten nousu; arvio noin Arvioitu henkilökustannusten nousu Oppivelvollisuuden laajennus Hoitajamitoituksen muutos; osin arvio Tulojen pienentyminen varhaiskastuksessa Rakenteellinen alijäämä Valittava uusi kaupunginhallitus palaa talouden raamitukseen ja ohjeistukseen syksyllä. hyväksyttiin.

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hallintosääntö alkaen 254/00.00/2017 Khall Valmistelija hallintojohtaja Auli Korhonen p Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen oh jausvä li ne. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hal lin tosään tö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90. Lain mu kaan hallintosäännössä on oltava määräykset paitsi hallinnon ja toi min nan järjestämisestä myös päätöksenteko- ja hal lin to me net telys tä sekä valtuuston toiminnasta. Kuntaliitto on tuottanut hal lin tosään tö mal lin, jota kunnat voivat hyödyntää. Johtoryhmä ja lautakunnat ovat osaltaan valmistelleet hal lin to sääntö muu tok set alkavaa valtuustokautta varten. Hallintosääntöluonnos on esityslistan ohessa. Lisäykset ja muutokset on merkitty kel tai sella korostusvärillä tai punaisella huomiovärillä ja poistettava teksti on yli vii vat tu. Lautakuntien käsittelemät päätösehdotukset ovat oheisaineistossa. Eh do te tut muutokset on siirretty hallintosääntöasiakirjaan. Kä sit teistöä ja nimikkeitä on ajanmukaistettu. Toimivaltasäännöksiä on täsmen net ty ja täydennetty vastaamaan jo päätettyjä or ga ni saa tio muutok sia ja muuttunutta lainsäädäntöä. Muutosten pääsisällöt: Elinvoima: Elinvoimatoimen osalta muutos- ja päivittämistarpeita hal lin to sääntöön aiheuttaa elinvoimaorganisaation toimeenpano kau pun gin valtuus ton päätöksen mukaisesti. Valtuuston pää töksel lä nykyinen tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta sekä ympä ris tö lau ta kun nan katselmusjaosto lakkautetaan. Teknisen lautakunnan toimivalta siirtyy perustettavalle elin voi ma lauta kun nal le. Ympäristölautakunnan ja katselmusjaoston hal lin tosään nön mukainen toimivalta siirtyy perustettavalle elin voi ma lau takun nan valvontajaostolle. Sivistys: Sivistystoimialan pääasialliset muutostarpeet perustuvat pää tet tyihin virkarakennemuutoksiin (perusopetus, lukiokoulutus, var haiskas va tus pal ve lut ja elämänlaatupalvelut). Oppivelvollisuusuudistus

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus on huomioitu hallintosäännössä. Vanhentuneet hal lin to sään tö määräyk set on poistettu. Sosiaali -ja terveys: Hallintolääkärin ja sosiaali- ja terveysjohtajan toimivaltaa on täy dennet ty. Lisäksi on tehty nimikkeiden korjauksia. Hallintosääntö 25 Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy lukien voimaan tulevat hallintosäännön muutokset. Keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaan. Muutettu ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Kokousaikatauluun tehdään seuraava muutos: Kaupunginhallituksen kokous pidetään ma ja kaupunginvaltuuston kokous ma Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen. Khall Valmistelija hallintojohtaja Auli Korhonen p Kuntalain 33 :n mukaan valtuusto voi päättää, että valtuuston puheen joh ta ja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja toimivat osa-ai kai sina luottamushenkilöinä. Osa-aikaisen luottamushenkilön oikeudesta saa da virka- tai työvapaata sekä palkasta ja korvauksista säädetään kun ta lain 80 :ssä. Valtuusto päättää osa-aikaisen luot ta mus hen kilön kuukausipalkasta ja korvauksista. Osa-aikaisella luot ta mus hen kilöl lä on oikeus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työterveyshuollon palveluja samoin perusteiin kuin kunnallisella vi ran hal ti jal la. Hallintosääntöön on lisätty, että kaupunginvaltuusto voi erikseen päät tää kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kau pun gin val tuuston puheenjohtajan tehtävien osa-aikaisuudesta. Kau pun gin hal li tuksen jäsenten ja varajäsenten tulisi olla valtuutettuja. Lisäksi eh do tetaan, että lautakuntien, johtokuntien ja valvontajaoston jäsenten ja va ra jä sen ten tulisi olla edellisissä vaaleissa ehdolla olleita.

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hallintosääntö 25 Vs.kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy lukien voimaan tulevat hallintosäännön muutokset. hyväksyttiin.

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Jämsän kaupungin palkkio-ja matkustussääntö 7/ /2017 Khall Valmistelija hallintojohtaja Auli Korhonen p Kuntalain 82 :n mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. kokouspalkkiota, 2. korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä; 3. matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Luottamushenkilön taloudellisista etuuksista ja niiden perusteista päättää kaupunginvaltuusto. Esityslistan ohessa voimassa oleva palkkio- ja matkustussääntö sekä vertailutaulukkoja ja kuntaliiton julkaisu 4/2018 Kuntaliiton luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2017 alkaneella valtuustokaudella. Hallintosääntö 25 Vs.kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että palkkio- ja matkustussäännön euromääräiset korvaukset ja perusteet pidetään ennallaan. Osa-aikaisella puheenjohtajalla ei ole oikeutta vuosipalkkioon eikä toimituspalkkioihin. Palkkio- ja matkustussäännön soveltamisohjeista päättää kaupunginhallitus. hyväksyttiin.

21 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Palkkiosäännön soveltaminen vaaliviranomaisiin 2753/ /2021 Khall Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Riekki Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan keskusvaalilautakunnat vas taa vat vaaliviranomaisten kouluttamisesta ja koulutusten käy tännön hoitamisesta vastaa sihteeri. Erilaisten äänestystapojen vuoksi kou lu tuk sia ei voida yhdistää. Jämsän kaupungin vaalilautakunnat ovat käyttäneet jo useammissa vaa leis sa valtakunnallista sähköistä vaaliluetteloa ja tu los las ken tajär jes tel mää. Kumpikin on osoittautunut vaalien toimittamisessa todel la käyttökelpoiseksi järjestelmäksi. Järjestelmien käyttö vaatii kuitenkin kouluttautumista ja koulutus on käy tä vä juuri vaalikäyttöön Oikeusrekisterikeskuksen vaatimilla turva se lai mil la varustetuilla koneilla. Kuntavaaleissa 2021 kou lu tuspaik ka na on toiminut Jämsänkosken äänestyspaikka. Noiden ko nekou lu tus ten lisäksi keskusvaalilautakunta on järjestänyt vaa li lau takun tien sekä -toimikuntien jäsenille ja varajäsenille peruskoulutusta läs nä olo kou lu tuk se na vaalien läpiviennistä sekä vaalipäivänä, että lai tos- ja kotiäänestyksessä. Koulutukset kestävät kukin n. 2 tuntia. Riip puen luottamushenkilön tehtävästä vaalien yhteydestä on kou lutuk sia käytävä 1-3 kpl. Vaaliviranomaisiksi valituilta luottamushenkilöiltä on tullut kou lu tuksis sa runsaasti palautetta siitä, että nykyisen palkkiosäännön mukaan luottamushenkilöiden koulutuksista ei makseta palkkiota. Ny kyai kais ten vaalien toimittaminen vaatii kuitenkin runsaasti asiaan pereh ty mis tä ja kouluttautuminen on tärkeää. Täten koulutuksista toivo taan maksettavaksi palkkio sekä matkakorvaus. Tämä koetaan ole van myös tulevien vaalien vaaliviranomaisten nimeämisessä myön tei se nä asiana. Hallintosääntö 25 Vs.kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää, että palkkiosäännön määräyksistä poi keten vaaliviranomaisiksi valituille luottamushenkilöille maksetaan välttä mät tö mäs tä kouluttautumisesta toimituspalkkio 80 euroa sekä mat ka kor vauk set. Tämä soveltamisohje on voimassa toistaiseksi. hyväksyttiin.

22 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta /05.00/2018 Sote Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten, p Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) mää rit tää sosiaaliasiamiestoimintaa. Lain 24 :n mukaan kunnan on ni met tä vä sosiaaliasiamies, ja että kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen so si aa li asia mies. Jämsän kaupunki ostaa yhteistoiminta-alueen so si aa li asia miehen pal ve lut Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta (Kos ke). Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on 1) neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa; 2) avustaa asiakasta kohtelua koskevan muistutuksen te ke mises sä; 3) tiedottaa asiakkaan oikeuksista; 4) toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteut ta mi sek si; sekä 5) seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamies sai vuonna 2020 selvitettäväkseen 401 uutta eri asiaa (429 vuonna 2019). Yleisempiä selvitettäviä asioita olivat nytkin lastensuojeluasiat, joita tuli 122 (119). Vammaispalveluista tuli sel vi tet tä väk si 61 (73) ja ikääntyneiden palveluista 89 (73) asiaa. Asia kas lain mukaisia muistutuksia tuli yhteensä 70, kun niitä edel lisvuon na 2019 kertyi 75. Yhteistoiminta-alue Jämsä-Kuhmoinen yhteydenotot so si aa li asiamie heen pysyivät lähes ennallaan, Jämsästä asiointeja tuli 32 (35) ja Kuhmoisista ei vuonna 2020 tullut lainkaan yhteydenottoja (2). Yh tey den ot to jen luonteesta tiedustelujen osuus kasvoi hieman, mutta pääsyynä on edelleen tyytymättömyys yli 60 prosentin osuu del la. Kun nan palvelusta oli kyse 23 kertaa ja kunnan ostopalvelusta tu li nel jä asiointia. Sosiaalihuollon palvelutehtävittäin useimmiten asia koski vuonna 2020 lastensuojelua (10 kertaa), iäkkäiden palveluja (7) ja vam maispal ve lu ja (7). Vuoteen 2019 verrattuna lastensuojeluasioiden määrä kas voi. Iäkkäiden palveluja koskevien samoin kuin Kelan asioiden

23 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus mää rä väheni hieman, ja vammaispalveluasioinnit pysyivät samalla ta sol la edelliseen vuoteen verrattuna. Erikseen kuntiin tehdyssä kuntakyselyssä selvitettiin useiden so si aali huol lon palvelutehtävien ja sosiaalipalveluiden tilaa ja so si aa li asiamie hen selvityksen vaikuttavuutta sekä koottiin muistutus- ja oi kai suvaa ti mus tie dot. Sosiaalihuollon asiakaslain mukaisia muistutuksia tehtiin 3 (5 muistu tus ta vuonna 2019). Vuonna 2020 Länsi- ja Sisä-Suomen alue hallin to vi ras toon tuli alueelta 5 hallintokantelua (7 vuonna 2019), joista 1 kantelu siirrettiin kaupungille muistutuksena käsiteltäviksi ja muihin an net tiin kirjevastaus. Kanteluista kolme kohdistui van hus ten huoltoon ja kaksi lastensuojeluun. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli yhteistoiminta-alueella 28 (14 vuon na 2019) oikaisuvaatimusta ja muutti tai palautti uudelleen kä sitel tä väk si 2 päätöstä. Hallinto-oikeuteen lähti lautakunnan pää tök sis tä 3 (4) valitusta, mutta hallinto-oikeus ei hyväksynyt niistä yhtään (2). Kor keim mas sa hallin to-oi keu des sa käsiteltiin yksi valitus, mutta sitä ei ratkaistu asiakkaan eduksi. Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2020 on esityslistan oheis mate ri aa li na ja se on luettavissa Kes ki-suo men sosiaalialan osaa miskes kuk sen internetsivuilta: aamiskeskuksen-raportteja/ Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan tilannetta vuodelta 2020 kä si tel lään so si aa li asia mie hen selvityksessä sivuilla : Hallintosääntö 27 Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee sosiaaliasiamiehen sel vi tyksen vuodelta 2020 tiedoksi ja päättää esittää sen edelleen Jämsän kau pun gin hal li tuk sel le ja Kuhmoisten kunnanhallitukselle tiedoksi. hyväksyttiin.

24 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Khall Hallintosääntö 25 Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta Keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaan. Muutettu ehdotus: Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. Khall Hallintosääntö 25 Vs.kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta hyväksyttiin.

25 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Täyttölupa / valvontatoimen lupasihteerin toimi (vakanssi nro ) 2750/ /2021 Khall Valmistelu viestintäpäällikkö Laura Walden p Virkojen ja toimen vakinaista täyttöä varten tarvitaan kau pun gin hal lituk sen lupa. Lupasihteerin toimi kuuluu kaupungin toi mis to pal ve lujen asiakaspalvelutiimiin ja sijoittuu valvontatoimeen. Val von ta toimes sa on työskennellyt kaksi rakennusvalvonnan lupasihteeriä. Toinen lupasihteereistä jäi pois tehtävästä vuonna 2020, eikä tehtävää ole täytetty uudelleen. Valvontatoimen lupasihteerin palvelusuhde on päättymässä Ennen palvelussuhteen päättymistä lupasihteeri pitää vuosi lo mi aan. Lupasihteerin tehtäviin perehdytyksen ja hiljaisen tiedon siir ty mi sen varmistamiseksi, valvontatoimen lupasihteerin täyt tö lupaa haetaan lukien toistaiseksi. Lupasihteerin tehtävät ovat lakisääteisiä. Rakennus- ja huo neis to rekis te rin muutokset on ilmoitettava säännöllisesti Digi- ja väes tö tie tovi ras tol le ja asiakirjojen arkistointi (myös sähköisesti) on hoidettava tie tyn kaavan mukaan. Rakennustarkastajien työajan käyttö mm. mai nit tui hin toimistotehtäviin näkyy lupakäsittelyjen viivästymisenä. Van hois ta paperiarkistoista tietoja tarvitaan lähes päivittäin. Pa pe riar kis to jen saattaminen digitoituun muotoon kuluu olennaisena osana tehtävään. Mitä enemmän paperiarkistoja saadaan digitoitua säh köi seen muotoon, sitä enemmän työ tehostuu jatkossa. Mikäli tar vit ta vat tiedot eivät ole skannattuna, niin asiakirjat on noudettava jo ko entisen kaupungintalon tai Jämsänkosken arkistoista ja skannat ta va asiakirjat sähköiseen muotoon. Ympäristönsuojelussa ympäristöpäällikön työaikaa kuluu huo mat tava määrä rutiiniluonteisten toimistotehtävien hoitamiseen ja lupien skan na uk seen. Ympäristönsuojelussa lupa-asioiden käsittely ta pahtuu edelleen manuaalisesti. Sopivan sähköisen järjestelmän käyttöön ot toon ei ole ollut resurssien puutteen johdosta perehtyä. Raken nus val von nan lupasihteerin tehtäviin yhdistetään ttäisiin myös ym pä ris tön suo je lun toimistotehtävät. Valvontatoimen lupasihteerin pääasiallisia tehtäviä ovat - rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun asia kas pal ve luteh tä vät ja neuvonta - rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpitorakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun asiakirjojen arkistointi ja arkistonhoito (pa pe ri ar kis to sekä sähköinen arkisto) - ympäristönsuojelun toimistotehtävät - vanhojen paperiarkistojen digitointi

26 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Kaupunginhallitus Henkilöstöpäällikkö Maarit Mäntykosken lausunto : Lupasihteerin (vakanssi ) toimen täyttölupa myönnetään lu kien huomioiden perehdyttäminen. Hallintosääntö 50: Kaupunginhallitus myöntää virkojen ja toimien täyttöluvat Vs.kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan lupasihteerin toimelle (vakans si ) lukien. hyväksyttiin.

27 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien toimien määräaikaiset täyttöluvat Sivla Valmistelu varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen p Virkojen ja toimien vakinaista täyttämistä varten vaaditaan kau pungin hal li tuk sen lupa. Sivistystoimialalla vakiintuneena käytäntö on ollut, että avoimeen virkaa ja toimeen määräaikaisen täyttöluvan myön tää sivistyslautakunta. Varhaiskasvatuksesta on tulossa avoimeksi kaksi lastenhoitajan toimea irtisanoutumisen ja eläköitymisen myötä (vakanssinro ) ja (vakanssinro ). Varhaiskasvatuslaki (540/2018) ja -asetus säätelevät päiväkodin hen ki lös tö ra ken net ta, mitoitusta ja kelpoisuuksia. Henkilöstörakenne muut tuu lain 37 :n mukaan niin, että päiväkodissa kas vatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kah del la kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai so sio no min kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opet ta jan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään lastenhoitajan kelpoi suus. Varhaiskasvatuslaki määrittelee varhaiskasvatuksen so siono min kelpoisuuden. Varhaiskasvatuksen sosionomeille ei ole vielä toistaiseksi määritelty val ta kun nal li ses ti hinnoittelutunnusta tai varsinaista tehtäväkuvaa, mut ta kuntien tulee valmistautua tähän muutokseen hyvissä ajoin. Myös Jämsässä on ajankohtaista ryhtyä valmistautumaan tähän muu tok seen. Ensimmäiseksi aloitetaan varhaiskasvatuksen so siono min tehtäväkuvauksen valmistelu ja alustava sosionomin va kanssien sijoittelu, mikä perustuu luontaisen poistuman hyödyntämiseen. Jämsässä on alle kouluikäisten lasten ikäluokat pienentyneet vuo sittain. Vaikka vuonna 2020 syntyvyys (100 lasta) on lähtenyt nousuun ja saman suuntauksen arvioidaan jatkuvan myös vuonna 2021, varhais kas va tuk sen palveluntarpeen arvioidaan vähenevän tulevina vuo si na nykyisestä. Tulevaa palvelutarvetta ja verkkoa tulee tarkas tel la vuoden 2021 aikana. Edellä esitetyistä johtuen on tarkoituksenmukaista, että nyt avoi meksi tulevat lastenhoitajan toimet täytetään määräaikaisesti ajalle , jotta voidaan tarkastella tulevaa hen ki lös tö tarvet ta ja mahdollisia tehtävämuutoksia varhaiskasvatuksessa. Mää räai kai suu den peruste: tehtävien vakiintumattomuus, valmistelussa ole va henkilöstörakennemuutos.

28 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Henkilöstörakennetta ryhdytään asteittain muuttamaan siten, että se vas taa voimaan astuvaa säädöstä. Edellytys muutokselle kui ten kin on, että kunnallisessa työ- ja virkaehtosopimuksessa varhais kas va tuk sen sosionomeille määritellään hinnoittelutunnus. Hallintosääntö 26 Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien tehtävät ja yleinen toimivalta Lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat johtavat ja kehittävät alaistaan toimialaa ja vastaavat palvelujen tuloksellisesta ja tehokkaasta järjestämisestä Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta päättää myöntää määräaikaiset täyttöluvat ajalle kahdelle (2) lastenhoitajan toimelle; (va kans sinu me ro ) ja (vakanssinumero ). Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Keskustelun aikana Pekka Pasanen teki Mikko Laitisen kan nat ta mana esittelijän ehdotuksesta poikkeavan esityksen: Esitän, että kaksi avoimeksi tulevaa lastenhoitajan toimea laitetaan hakuun vakituisena tehtävänä eli haetaan vakituiset täyttöluvat kaupunginhallitukselta. Perustelut: Henkilöstörakenne muuttuu lain 37 :n mukaan , eli yli kahdeksan vuoden päästä. Lastenhoitajia tarvitaan yksi kolmasosa hoitajamitoituksesta silloinkin, eläköitymisiä on tulossa kahdeksan vuoden aikana vielä paljon ja tällöin on mahdollisuus muutoksiin. Aikaisemmin on varauduttu muutoksilla lähiaikoina tapahtuviin lakimuutoksiin, nyt en näe perusteita määräaikaisuuteen, koska laki muuttuu vasta Lait ehtivät muuttua kahdeksan vuoden aikana, varhaiskasvatuksen opettajaksi, tai sosionomiksi ehtii opiskella kahdeksanvuoden aikana. Hakutietojen plussiin voi lisätä halun mahdollisesti opiskella tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen opettajaksi tai sosionomiksi. Jämsässä on tälläkin hetkellä työttömiä lastenhoitajia ja jos tulevaisuudessa heitä halutaan saada alalle töihin niin se on vaikeaa

29 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 13/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus jos valmistuneet lastenhoitajat ovat jo lähteneet opiskelemaan muuta alaa. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, tuli suorittaa äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus sai yhden (1) äänen (Matti Similä). Pekka Pasasen esitys sai kahdeksan (8) ääntä (Pekka Pasanen, Tiina Altti, Eero Koskela, Mikko Laitinen, Sirpa Peltonen, Saara Peutere-Heikka, Jyrki Niittymaa, Timo Salokorpi). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena, että äänin 1-8 sivistyslautakunnan päätös on Pekka Pasasen esityksen mukainen: Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää kahdelle (2) lastenhoitajan toimelle vakinaisen täyttöluvan. (vakanssinro ja ). Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Maija Jääskeläinen poistui klo Khall Henkilöstöpäällikkö Maarit Mäntykoski : Täyttöluvat myönnetään. Hallintosääntö 50: Kaupunginhallitus myöntää virkojen ja toimien täyttöluvat Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää myöntää määräaikaiset täyttöluvat ajalle kahdelle (2) lastenhoitajan toimelle; (va kans sinu me ro ) ja (vakanssinumero ). Keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaan. Muutettu ehdotus: Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 4 20.11.2018 Kaupunginhallitus 5 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2021 295/02.02.00/2018 Kh 20.11.2018 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/2017 1 Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä Aika 29.12.2017 klo 17:10-17:42 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 Tarkastuslautakunta Aika 12.02.2019 klo 15:00-17:05 Paikka Tekninen toimi, kokoushuone, Asikkalantie 21 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen palvelukeskus on saanut valmiiksi päivitetyn Pattasten päiväkodin hankesuunnitelman Hankesuunnitelma esitellään kokouksessa.

Tekninen palvelukeskus on saanut valmiiksi päivitetyn Pattasten päiväkodin hankesuunnitelman Hankesuunnitelma esitellään kokouksessa. TULEVAISUUSLAUTAKUNTA 45 10.04.2018 RAKENNETUN 49 17.04.2018 YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS 163 07.05.2018 KAUPUNGINHALLITUS 192 14.05.2018 Pattasten päiväkodin hankesuunnitelma 217/10.1003.100302/2018

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2018 590 Aika 17.09.2018 klo 16:00-17:20 Paikka Marttinen, Paunu- sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 592 pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 16.12.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 53 Hoito- ja vanhuspalvelujohtajan

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 Kunnanhallitus 296 09.10.2017 Valtuusto 112 25.10.2017 Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 KH 296 Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa aika tau lut osavuosikatsausten laadinnasta.

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 6 30.08.2016 Perusturvalautakunta 4 25.09.2018 Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn kuntasopimusten uusiminen ja kuntarhoitus vuosille 2017-2018 / kuntarahoitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta.

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta. Kunnanhallitus 322 18.09.2017 Kunnanhallitus 336 02.10.2017 Kunnanhallitus 19 08.01.2018 Kunnanhallitus 22 17.01.2018 Valtuusto 10 25.01.2018 Siikajoen vanhustenkotiyhdistyksen ostotarjous 286/44.441/2017

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 118 24.10.2018 Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 24.10.2018 118 Tekninen johtaja Reima Ojala 11.10.2018: Kaupunginhallitus on käsitellyt

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hulevesitaksa 1099/10.03.

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hulevesitaksa 1099/10.03. Tekninen lautakunta 122 22.11.2018 Kaupunginhallitus 253 03.12.2018 Kaupunginvaltuusto 5 18.03.2019 Hulevesitaksa 1099/10.03.01/2018 Tekla 22.11.2018 122 Valmistelija: kaupungininsinööri Katja Rissanen

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta AIKA 07.01.2019 klo 17:00 PAIKKA Messi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3.

Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3. Kunnanhallitus 117 07.05.2018 Valtuusto 55 30.05.2018 KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 KH 117 KUUMA-komissio 1.3.2018 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika 06.04.2018 klo 08:30-12:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Hallintosääntö alkaen 1686/ /2017

Kaupunginhallitus Hallintosääntö alkaen 1686/ /2017 Kaupunginhallitus 324 20.11.2017 Hallintosääntö 1.1.2018 alkaen 1686/00.01.01/2017 Kh 20.11.2017 324 Voimassa olevan kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava hal linto sään tö, jolla annetaan tarpeelliset

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 38 12.02.2018 Kaupunginhallitus 65 06.03.2018 Kaupunginhallitus 88 26.03.2018 Kaupunginvaltuusto 24 26.03.2018 Kuntalain 85.2 :n mukaisten selitysten vaatiminen / jatkotoimenpiteet 2089/03.06.00/2018

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 21 Tarkastuslautakunta 30.03.2016 Aika 30.03.2016 klo 16:00-19:00 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

15 08.02.2017 19 01.03.2017 23 12.04.2017 30 19.04.2017 38 17.05.2017 Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailuttaminen TARK 08.02.2017 15 Hankintapäällikkö Leena Räsänen esittelee asiaa tar

Lisätiedot

Kokousaika Torstai klo 14:00-15:26

Kokousaika Torstai klo 14:00-15:26 Suonenjoen kaupunki Kokouspöytäkirja 2/2019 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokousaika Torstai 28.03.2019 klo 14:00-15:26 Kokouspaikka Kaupungin tekninen toimisto, Sairaalapolku 3, neuvotteluhuone Luettelo käsitellyistä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 125 10.04.2018 Ehdokkaiden nimeäminen Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäseniksi, yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle 113/00.00.01/2017

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot