ELÄINLÄÄKINTÖLAITOS VETE RINÄRVÄS E N D ET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄINLÄÄKINTÖLAITOS VETE RINÄRVÄS E N D ET"

Transkriptio

1 S U O M E N VIRALLIN EN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK y * x w ELÄINLÄÄKINTÖLAITOS MAATALOUSMINISTERIÖN ELÄINLÄÄKINTÖ# OSASTON KERTOMUS VUODELTA VETE RINÄRVÄS E N D ET LANTBRUKSMINISTERIETS VETERINÄR. AVDELNINGS BERÄTTELSE FÖR ÄR HELSINKI 934

2 S U O M E N VIRALLIN EN TILASTO FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK ELAINLAAKINTOLAITOS * MAATALOUSMINISTERIÖN ELÄINLÄÄKINTÖ# OSASTON KERTOMUS VUODELTA 933 VETE RINÄRVÄS E N D ET LANTBRUKSMINISTERIETS VETERINÄR# AVDELNINGS BERÄTTELSE FÖR ÄR 933 S T - t e e l l n e n v ; \! M 3 7 ITU HELSINKI 934

3 VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO

4 Elänlääkntälatos v Maatalousmnsterön elänlääkntöosasto. Henklökunta. Osastopäällkkö: elänläälcntöneuvos, elänlääketeteen ja flosofan tohtor Vänö Kankaanpää. Osastoelänlääkär: elänlääketeteen tohtor Raner Stenus. Notart: Sylva Honkasalo ja Inker Vtkkala. Laskuapulanen: Al Slvo. Kästellyt asat. Vuoden akana saapu seuraava määrä postlähetyksä: Tarttuva koteläntauteja koskeva: lmotuksa vrkatomtukssta koteläntauten ehkäsemseks tuberkulntutkmusanomuksa tuberkulntutkmuspöytäkrjoja Lhantarkastamota ja teurastamota koskeva: lhantarkastamojen ja teurastamojen tarkastuskertomuksa lmotuksa todetusta tarttuvsta taudesta kuukausyhteenvetoja Trkntutkmustomstojen lmotuksa Valton elänlääkntölaboratoron raportteja Prelänlääkären lmotuksa säännöllsstä vastaanottomatkosta y. m Prelänlääkären kuukaus-lmotuksa Vuoskertomuksa Matkalaskuja Muta raha-anomuksa Yhteensä 23 23

5 4 Velä on osastolle saapunut lukusa vrka-asota koskeva ykstysluontosa krjelmä, ulkomaalasa kuukaus- ja vkkolmotuksa tarttuvsta koteläntaudesta, kansanvälsen eläntauttomston julkasuja, ernästen ulkomaalasten korkeakoulujen ja elänlääketeteellsten latosten julkasuja ja kertomuksa, kertokrjetä, ammattlehtä j.n. e. Vuoden akana on suoraan osastolta posttettu: tavallsa krjelähetyksä raha-asota koskeva lähetyksä Yhteensä Lsäks on lähetetty suur määrä postpaketteja. Stäpats on maatalousmnsterön ylesen krjaamon kautta saapunut ja seltä lähetetty elänlääkntölatosta koskeva asota, jotka on ratkassut mnster osastopäällkön esttelystä osastopäällkkö osastoelänlääkärn esttelystä Lansäädäntö. Yhteensä 2 60 Kertomusvuoden akana on annettu seuraavat elänlääkntölatosta koskevat asetukset: N:o 62, helmkuun 23 pävänä valtoneuvoston päätös spkarjatuberkulosn vastustamsesta. K :o 6, helmkuun 27 pävänä asetus, jolla muutetaan koteläntauten ehkäsemsestä annetun lan täytäntöönpanosta ja sovelluttamsesta annetun asetuksen 26, 27, 28, 29, 30, 3, 32 ja 33 tosn kuuluvks. Kertokrjeet. Tomntavuoden kuluessa lähett elänlääkntöosasto seuraavat kertokrjeet maan elänlääkärelle: N: o 2, tammkuun 24 pävältä, koskeva säästäväsyyden noudattamsta vrkamatkoja tehtäessä. N:o 3, tammkuun 24 pävältä, koskeva' lhan lemaamsta pakkakunnalla, jossa e ole lhantarkastuspakkoa. N:o 4, helmkuun 9 pävältä, koskeva laskujen vanhentumsta. N:o 5, helmkuun 28 pävältä, koskeva nauta- ja skatuberkulosa, N:o 6, helmkuun 28 pävältä, koskeva spkarjatuberkulosa. N:o 7, helmkuun 28 pävältä, koskeva näytteden lähettämstä valton elän - lääkntölaboratoroon tuberkulosdagnosn varmentamsta varten. N:o 8, huhtkuun 9 pävältä, koskeva keltoa vrkamatkojen tekemseen ennen määräyksen saanta. N:o 9, kesäkuun pävältä, koskeva lhan bakterologsen tutkmuksen tomttamsta. N: o 20, kesäkuun pävältä, koskeva madontarkastusta.

6 N: o 2, lokakuun 2 pävältä, koskeva elänlääkären velvollsuutta hankka määräys uusntavernäytteden ottamseen sekä tarkempa ohjeta näytteden ottoon nähden luomstaudn dagnostsomsta varten. Nro 22, lokakuun 23 pävältä, ssältävä ohjeta karjan terveydentlasta annettavn todstuksn nähden. Nro 23, marraskuun 5 pävältä, koskeva karjanomstajalle annettava krjallsa ohjeta tuberkulosn vastustamseks. Apurahat. Kuluneen vuoden akana myönnettn valton elänlääkntölaboratoron assstentlle P. I. Stenukselle matka-apurahaa Smk ;. Opntoapurahona jaettn elänlääketeteen kanddaatelle yhteensä Smk : Neuvottelukunta. Elänlääkntöosaston neuvottelukuntaan kuuluvat vuoden 933 akana pats osastopäällkköä ja osastoelänlääkärä seuraavat jäsenet: elänlääketeteen edustajana valton elänlääkntölaboratoron johtaja, elänlääketeteen tr R. Hndersson, lääketeteen edustajana lääkntöneuvos F. Manner, maatalouden edustajana maataloushalltuksen kotelänhoto-osaston osastopäällkkö, maatalousneuvos F. O. Suono ja lakteteen edustajana korkemman okeuden jäsen, okeusneuvos F. Kannel sekä hänen pakkakunnalta posmuuton tähden erottuaan neuvottelukunnan jäsenyydestä, Teknllsen Korkeakoulun talousokeuden professor F. K. Noponen. Edellsten lsäks ovat neuvottelukunnan kokouksn ottaneet osaa: teurastamon johtaja J. T. Tallqvst, kaupungnelänlääkär F. Ehrström, prelänlääkärt J. A. Stenus, F. Henonen, J. Pettersson, A. V. Munsterhjelm ja II. A. Andersson sekä elänlääkär G. Kronholm. Neuvottelukunta on tomntavuoden akana kokoontunut 2 kertaa kästellen seuraava asota: vrkanmtyksä, asetus- ja kertokrje-ehdotuksa, kurnptoasota, prelänlääkärpren uudelleenjärjestelyä. Ulkomanen yhteys. Suomen edustajana kansanvälsessä eläntauttomstossa Offce Internatonal des Epzootes on edelleen tomnut osastopäällkkö F. Kankaanpää. Kuukausttan on elänlääkntöosasto lmottanut ulkoasanmnsterön kautta tarttuven koteläntauten esntymsestä kansanvälselle eläntauttomstolle Parsssa, usemmlle Europan ja sen ulkopuolella oleven maden elänlääkntölatokslle sekä stäpats suoraan kakken Skandnavan maden elänlääkntöpäällkölle.

7 O Elänlääkntöosastolle on saapunut kuukausttan lmotuksa tarttuven koteläntauten esntymsestä sekä Europan että sen ulkopuolella olevsta masta joko suoraan asanomaslta vrastolta tah ulkomasen edustuksemme vältyksellä. Samon on saatu kansanvälsen eläntauttomston kunkn maan vrallsn lmotuksn perustuvat tlastot tarttuven koteläntauten esntymsestä er massa. II. Elänlääkärkunta. Vuoden 933 alussa ol maassa kakkaan 252 elänlääkärä. Vuoden akana lallstettn seuraavat 0 elänlääkärä: Prlä, Hannes Isakk; Salovaara, Eero Jaakko; Sandholm, Arvd Vlhelm; Pullnen, Vlho Johannes; Tuohmäk, Vuokko Ell Vellamo; Vestenus, Yrjö Auls Henrk; Mattla, Aarne Vllän; Nuutla, Leev Markus; Valln, Petrus Martn; Bergman, Sten Bror Knut. Vuoden akana kuol 5 elänlääkärä: entnen prelänlääkär Ludvg Julus Volfgang Fabrtus; elänlääkär Matt Albert Laakso; prelänlääkär Lennart Josef Laurell; elänlääkär Lennä Ernest Henlä sekä kunnanelänlääkär Sven Harry Erk Bask, joten vuoden lopussa ol lallstettuja elänlääkäretä 258. Elänlääkären asunpakat läänttän sekä tomnnan laatu vuoden lopussa selvää seuraavasta taulukosta: Lään Vnn, elänlääk. hallnnossa H P> A Ylopston palv. S z y. 0 n Uudenmaan ' Turun ja Torn Hämeen... l G _ Vpurn... l Mkkeln , 2 3 Kuopon G Vaasan Oulun Ahvenanmaan ! 3 sn pj Se TT Pl p: Yhteensä , ! Kaup. ja kuntan palveluksessa S <TT ' TT j. y. > 5? p y TT P TT P y. *p p 7T TT T V. P p: TT TT rs o pt < TT rs o S en S* Vuoden akana ol avonna kaks prelänlääkärn vrkaa ja nmtettn nhn: Kokkolan prn prelänlääkärks prelänlääkär A ke Vlhelm Hällfors ja Kemn prn prelänlääkärks valton elänlääkntölaboratoron assstentt Sulo Leonard Heno. Valton elänlääkntölaboratoron assstentn vrkaan nmtettn elänlääketeteen tr Pehr Ivar Stenus.

8 7 III. Tutkntolautakunnat. Prelänlääkärtutkntolautakuntaan kuuluvat osastopäällkkö F. Kankaanpää puheenjohtajana sekä jäsennä valton elänlääkntölaboratoron johtaja R. Hndersson ja osastoelänlääkär R. Stenus. Prelänlääkärtutkntoa varten vaadttavat valmstavat kursst pdettn akana Nhn osallstuvat sekä prelänlääkärtutknnon suorttvat seuraavat 7 elänlääkärä: Durchman, Laur; Huovla, Matt; Kosola, Vlho; Makk, Aleksander; Ora, Terho; Pynnönen, Eno ja Äström, Erc. Elänlääkären lallstuttamstutkntolautakuntaan kuuluvat puheenjohtajana osastopäällkkö V. Kankaanpää sekä jäsennä trt R. Hndersson ja R. Stenus. Vuoden akana pdettn kahdet lallstuttamstutkntoa varten vaadttavat kursst. Edellset akana osallstuen nhn elänlääkärt: Hekklä, Vljo; Mattla, Aarne; Nuutla, Leev; Valln, Martn sekä Vestenus, Auls. Nästä suorttvat lallstuttamstutknnon muut pats ensks manttu, joka puuttuvan esharjottelun vuoks e velä saanut osallstua tutkntoon. Jälkmmäset akana osallstuen nhn elänlääkärt: Bergman, Bror; Bröberg, Gösta ja Klemola, Valto jotka kakk suorttvat lal stuttamstutknn on. IV. Valton Elänlääkntölaboratoro. Johtaja: Rchard Hndersson, elänlääketeteen tohtor. Laboraattor: Vekko Svanberg, elänlääketeteen tohtor. Ylmääränen laboraattor: Pehr Ivar Stenus, elänlääketeteen tohtor. Assstentt: Sulo Heno, elänlääketeteen tohtor, syyskuun 30 p:ään; vrka avonna: v.t. Sulo Heno, v.t. Vato Klemola, elänlääkär. Konttorapulanen: Bertha Vasström. I Laboratoroapulanen: Maja Hndersson. II Laboratoroapulanen: Antra Sandberg. Laboratoron henklökuntaan kuulu velä 2 ylmäärästä laboratoroapulasta, elatusaneden valmstaja, vahtmestar, svooja, tallmes ja juoksupoka. Suortetut tutkmukset. Kertomusvuonna suortettn yhteensä tutkmusta. Nästä ol serologsta laatua er tartuntatauten selvlle saamseks, 823 kosk luomstaudn toteamsta ja ol bakterologs-patologs-anatomsta laatua ta myr-

9 8 kytystutkmuksa. Edellseen vuoteen verrattuna on tomntavuonna suortettujen tutkmusten lukumäärä jonkunverran penentynyt. Tämä koskee kutenkn van serologsa tutkmuksa, sllä sekä bakterologs-patologs-anatomsten että luomstaudn selvlle saamseks suortettujen tutkmuksen lukumäärä on huomattavast noussut. Lähnnä kulunena vuosna on suortettu tutkmuksa seuraavast: vuonna tutkmusta,» »» » Taulukko A. Tableau A. Serologset tutkmukset vuonna 933. Analyses de genre sérologque fates en 933. T aut Malade Hevonen Chevaux Nautaelämet Bovdés Kanat Poules Ankat Canes Hauhot ja kalkkunat Oes et poules d'inde Ihmnen Hommes Yhteensä Total j Anaema nj. eq.: postvnen tulos... 3 negatvnen» e tulosta : kelpaamattoma... 4 _ 02 Malleus: negatvnen tulos j Anaema ja Malleus: negatvnen tulos ! Abortus:! postvnen tulos hekko postvnen tulos ï! negatvnen tulos kelpaamattoma Pullorum-tatanto: postvnen tulos hokka postvnen tulos negatvnen tulos kelpaamattoma IGG Yhteensä Total N ä vetystaut. Tämän taudn selvllesaamseks tutkttn 02 vernäytettä, josta 3 anto postvsen tuloksen. Valtettavast todettn laboratorossa, että ne serologset

10 9 menetelmät, jota suostellaan tämän taudn dagnostsomseks, ovat epäluotettavat, joten laboratoro suhtautu saamnsa tuloksn hyvn krtllsest. Myös vmeks suosteltu n. k. sublmaattkoe anto epätyydyttävä tuloksa. R ä k ä taut. Räkätaudn varalta tutkttn 50 näytettä, kakk keltesn tuloksn. Luomstaut. Taudn toteamseks tutkttn vuonna 933 yhteensä 8 08 vernäytettä, josta ol nautaelämstä, 6 hmsstä ja 5 kanosta otettua. Nautaelämstä otetusta näyttestä ol 6 tutkmukseen kelpaamatonta. Nän ollen tutkttn 8 08 nautaelämstä otettua vernäytettä, jollon saatn 273 näytteestä (5.7 %) selvä ja 334 näytteestä (4 %) hekko postvnen tulos näytteestä (80 %) saatn stävaston negatvnen tulos. Vernäytteet ol otettu er karjasta, josta 606 (30 %) ol taudn saastuttamaa. Ihmsstä otetusta näyttestä anto 2 selvän ja hekon postvsen, muut kuten myös kakk kanosta otetut keltesen tuloksen. Tämän lsäks tutkttn tomntavuonna 734 skötä ja jälkesnäytettä, josta 72 naudasta, 7 hevosesta, 5 sasta ja lampaasta. Kuten seuraavasta taulukosta selvää, todettn luomsen aheuttajks seuraavat mkro-organsmt: Bacterum abortus 26, Bacterum pyogenes 2, Dplo-streptokokt 2, homesenet 5 ja Bacterum col tapauksessa. 22 näytettä ol tutkmukseen kelpaamatonta. Taulukko B. Tableau B. Luomstaudn selvlle saamseks tutktut sköt ja jälkeset. Nombre des foetus et des délvres analysés pour Vavortement épzootque. Aheuttaja Cause j -h Hevonen Jument y lt. total Hauta Vache Ska True Lammas Mouton Yhteensä Total ylt. T a. total total yht. + total yht. + yht. total Bact. abort. Bang Bact. pyogenes Dplo-streptococcus. -- ' Homesenet "> Col-tartunta Kelpaamattoma..., : 2 - ' 22 Yhteensä Total : Velä tutkttn 89 matonäytettä luomstaut-bakteeren varalta, josta 2 postvsn tuloksn. Valkovatsur. Pahmpen tämän taudn tyyssjojen tultua puhdstetuks, on todettu suhteellsen vähän tapauksa. Tomntavuonna tutkttn valkovatsurn varalta

11 0 yhteensä näytettä, josta 4 G6 vernäytettä, loput kuolleta elämä. Vernäytteet ol otettu 2 79 kanasta, josta 96 anto postvsen ja negatvsen tuloksen, 307 näytettä ol tutkmukseen kelpaamatonta. Ankosta ol lähetetty 335 näytettä, josta 27 anto postvsen tuloksen. Musta lnnusta (hanhet, kalkkunat y. m.) ol lähetetty 40 näytettä, josta kaksta saatn keltenen tulos. Kuolleta elämä tutkttn seuraavast: Lntulaj. Post. tulos. Negat. tulos. Yhteensä Kanoja Kananpokasa Ankkoja Yhteensä Tuber kulos. j Näytteen laatu! Matéraux d'analyse Taulukko C. Tableau C. Tuberkulosn selvllesaamseks tutktut nàytteet. Nombre des analyses fates 'pour la tuberculose. Ihmnen Homme Nauta I Bovdés 3 5? o» SS «3 «p M»S o3 + _ -r! - -f- +! + ' _! _ j Ssäelmä ' 6 35! j Imusolmukketa j ! 2 (skaa) 9 (skaa) j 46 J Keukkolmaa G _ -- 2 (nautaa) 30(nautaa) 08 Matonäyttetä... I -! 3 : -- - I 3 I ' Juustonäyttetä I ' 62 I 8! 7 Yhteensä Total J ' Ü ! 6-4; 57: 692 Tutkmukseen kelpaamattoma E dagnosa Yhteensä Total Nautaelämstä lähetettn laboratoroon 2 ssäelnnäytettä, josta 5 todettn tuberkuloottsks; 48 musolmuketta, josta 25 ol tuberkuloottsta; 08 keuhkolmanäytettä, josta van kahdessa todettn tuberkelbakteereta. 3 matonäytettä tutkttn keltesn tuloksn. Juustonäyttestä ol postvnen, 62 negatvsta ja 8:sta e saatu dagnosa. Sosta ol lähetetty 43 näytettä tutkttavks, kakk musolmukketa pakallsluontossta tuberkulostapaukssta, jotka olvat lmenneet teuraselämssä ja lähetetty laboratoroon dagnosn varmstamseks ja tuberkelbakteer-tyypn määräämseks.

12 Elävä tuberkelbalcteereja todettn 60 tapauksessa, 9 tapauksessa e saatu dagnosa ja 2 näytettä ol tutkmukseen kelpaamatonta. Bakteertyypp määrteltn 49 tapauksessa. Typus bovnus todettn 33 tapauksessa (24.8 %), typus humanus 09 tapauksessa (70.5 %) ja typus gallnaceus 7 tapauksessa (4. 7 %). Kanoja tutkttn tuberkulosn varalta 3, josta 7 postvsella tuloksella. Yhdessä kyyhkysessä todettn nnkään tuberkulosa. Ihmsstä lähetetyssä kahdessa yskösnäytteessä e todettu tuberkelbakteereja. P e rnarutto. Taulukko D. Tableau D. Pernaruton toteamsta varten tutkttn seuraavat näytteet: Nombres des analyses fates pour la fèvre charbonneuse: Elänlaj ; Anmaux Postvsa Résultat postf Xegatvsa Résultat négatf Yhteensä Total _ Hevonen Chevaux ; Nauta Bovdés Lammas Moutons... _ 2 2 Ska Porcs : Ihmnen Hommes..., Yhteensä Total ; Tämän taudn aheuttamen sarastapausten lukumäärä näyttää vuos vuodelta vähenevän, kuten seuraavasta yhdstelmästä selvää: Vuos. Tutktut näytteet. Postvset Tomntavuonna todettn pernaruttoa 6 nautaelämessä ja sassa. Ravotaut. Ravotauta todettn anoastaan 2 tapausta, nstä tonen helmkuun lopulla Terjoella, non 00 meträ rajalta ja tonen lokakuulla Uudenkrkon Vammelsuun kylässä. Molemmssa tapauksssa vodaan olettaa, että tartunta on tullut rajan toselta puolelta.

13 2 Kora tutkttn ravotaudn varalta yhteensä 3, josta 2 postvsella tuloksella. Kssoja tutkttn 9, kakk keltesn tuloksn. Coccdoss. Tämä taut uhkaa kehttyä vtsaukseks kananhodolle maassa. Kertomusvuonna tutkttn yhteensä 44 kananpokasta ja nstä pot 67 (46.5 %) manttua tauta. Laboratoro on suorttanut ernäsä koketa saadakseen selvlle mllä anella tätä tauta votasn ehkästä ja parantaa. On kokeltu jod-luoksella, metylensnellä ja stersollla. Metylensn anto huonon tuloksen, jodhoto ja stersol stävaston suotusan. Lopuks kokeltn rnnatusten jod- ja stersolhodolla sekä yksnomaan hygensllä tomenptellä. Tulokseks saatn, että jos lanta pävttän postetaan kopesta ja autonfekto ehkästään asettamalla pokaset syömään rautaverkon läp, nn ettevät ne pääse jalollaan lkaamaan ruokaansa, yksnomaan hygensllä tomenptellä saavutetaan yhtä hyvä tuloksa kun edellämanttuja kemallsa aneta käyttäen. Blackhead. Manttakoon, että tätä uutta ja verrattan tuntematonta tauta, jota jo vme vuonna todettn muutamssa kanossa, taas tänäkn tomntavuonna todettn 3 kalkkunassa, mlle lntulajlle se on omnanen. Taulukko E. Tableau E. Matonäyttetä tutkttn seuraavat määrät. (Tuberkulosn varalta tutkttuja lukuunottamatta): Analyse d échantllons de lat: Epälty taudn aheuttaja Cause supposée de malade Postvncn Negatvnen tulos J tulos Résultat! Résultat postf négatf \ Yhteensä Total Streptococcus _ 09 Streptococcus (a B. pyogenes... 7 Staphylococcus Dplococcus... Staphylo- + streptococ us... Streptococcus -j- co B. pyogenes B. col B. abortus... 2 : E patogensa bakteereja j Tarkastukseen kelpaamattoma... 8 Yhteensä Total

14 3 Taulukko F. Tableau F. Ihmsten ravntoaneta tutkttn seuraavast: Oontrole des alments: Ane Kelvollnen ^Plaantunut Yhteensä * Matéraux d analyse. Bon daté Total Naudanlhaa sälykerasossa...! o (3 2 Ketettyä naudanlhaa... Naudanlhaa Sanlhaa Tarkastukseen kelpaamattoma.. ; (5 Yhteensä Total T a u u kk o Cl. Tableau G. Väkrehu-näyttetä tutkttn seuraavast: Analyse d échantllons de pâture fortfante: Ane Mattraux d'analyse! Lukumäärä Nombre D agn os Dagnose Rehujauhoja... E mvrkvtvstä. Yäkrohuja... Lvjyptonen Lcsenävte... E myrkyllstä Yäkreuja kanolle... Suur kettosuolaptosuus Kauranävte... E punahometta Henä, naurs, turnps ja lehtnävto Plaantunut ja homehtunut Kanojen rehunävte... E tutkttu Yhteensä Total 7 ; Taulukko H. Tableau H. Myrkytyksen varalta tutkttn näyttetä seuraavast: Nombre des analyses fates pour Vemposonnement: Myrkytyksen laatu Cas d emposonnement a :! Yhteensä Total Tuomaskuonamyrkytys... Fosformyrkytys... 2 IStryknnmyrkytys... I Kettosuolamyrkytvs... Myrkytys (e lähemmn määrätty) 2 E myrkytystä... 3 Epävarma tulos... Yhteensä Total : 5 3! l - I - - ; l 4 ; 3, S 4 4 l 30 ;

15 4 Muut suortetut tutkmukset ryhmtettynä eläntäjttan. Hevoset. Anthrax, negatvnen t u lo s... 9 Anaema nf. equor. postvnen tu lo s... 8 negatvnen» C ol-septkem a... 3 B. vscosum equ-septkema (varsa) H. paratvfus-tartunta... Menngo-encephalts a c u ta... 4 Yerettymä a v o ssa... Enterts haem orrhagea... Pleurts se ro s a... Kasvannasa: Carcnoma... 0 Paplloma... E dagn osa... 4 Losa ulostusnävttessä: S tron gyloss... Sclerostomum... E lo s a E s w h y punkkeja... 3 Mahalaukun ssältö fosfaattptonen Myrkytys, postvnen tulos... 2 negatvnen > E patol. anatomsa muutoksa.. 0 Vrtsaa, o epänorm aala... Tarkastukseen kelpaamatonta.. X a utaelämet. (pats vaskat). Ylteensä 75 Anthrax, postvnen tulos 6 negatvnen» Rtnärutto, negatvnen tulos. Proplasmoss, postvnen tu lo s... 3 negatvnen»... 8 Endocardts acuta... Endocardts valvulars verrucosa Endocardts fbrnosa et verrucosa Bronchopneumona cronca... Bronchopneumona catarrhals. 2 Bronchopneumona productva.. Bronchopneumona lobulars... 2 Pneumona lobu lars... Bronchts catarrhals... Bronchts et perbronchts productva... 2 Srto 6 Bronchts et perbronchts product va et ex u d a tv a... Enterts catarrhals ch ron ca... 2 Gastro-entorts catarrhals acuta.. A ctn om ycoss... 3 Antrakoss... A bscossus... 5 B. pyogenos-närkäpesäkketä... 3 Märkäpesäkketä keuhkossa ja musolmukkessa... Pyogenes- ja streptokokkbaktoereja (kohtulma)... B. pyogenes-tartunta. postvnen tulos... 8 negatvnen»... 0 g Col -bakteereja... 2 Streptokokk-tartunta... 2 Emphysema pulmonum... Metrts catarrhals... Bakterema... 2 Oedema pulmonum... Kruppmembran... Maksan rasvanen degenerato... Tumores: Lymphosarcoma... 2 Ebro-sarcoma... 3 Carcnoma... 4 Carcnoma scrrhosum... 4 Carcnoma medullare... 3 Adeno-carc.noma Sterlo (naudanlhaa, perna, munuaset, musolmukketa)... 3 E losa ekä losen muna... 3 Myrkytys: postvnen tulos... tuomaskuonamyrkvtys... e m y rk y ty stä E patol.-anatomsa muutoksa... E patogensa bakteereja... 6 P dagnosa... 4 Tarkastukseen kelpaamattoma... 7 Tuberculoss: Keuhkot y. m. ssälmyksä: postvnen tulos negatvnen» 7 30 Utare, negatvnen t u lo s... Imusolmukketa: postvnen tu lo s... 7 negatvnen» 2 e dagnosa Srto 6 Srto 296

16 5 - - Srto 296 Keuhkolmaa. postvnen tulos... 2 negatvnen > 76 o dagnosa tarkastukseen kelpaamattoma 2 jqq Matonäytteet, negatvnen tulos.. 3 Juust onäy ttet ä, postvnen tulos... negatvnen» 62 o d agn osa Matonäytteet (pats tuberkulosn varalta): Streptokokkeja B. p y ogen es... 2 ( 'ol-bakteereja Streptokokkeja ja B. pyogenes 7 Streptokokkeja ja col-bakteereja... 3 D plokokkeja... Stafylokokkeja,... 2 Stafylo- ja streptokokkeja.. K matovka-bakteereja... 2 E patogensa bakteereja.. 00 Tarkastukseen kelpaamattoma Vaskat. Yhteensä 776 Anthrax, negatvnen tulos... 5 Tuberculoss, negatvnen tulos... Dplokokk-septkema... 8 Col-septkem a... 9 Streptokokk-septkema Bronchopneumona catarrhals... 2 Gastro-onterts catarrhals acuta.. 2 Enterts catarrhals acuta... Hypertropha et hyperaema thyreodea... Myrkytys, negatvnen tulos... E patogensa bakteereja... 5 E patol. anatomsa muutoksa Tarkastukseen kelpaamattoma... Lampaat. Yhteensä 39 Anthrax, negatvnen t u lo s... 2 Pseudotuberculoss... 2 ( astro-enterts catarrhals acuta.. («astro-enterts catarrhals et haemorrhagea... Gastrts catarrhals a c u t a... Srto 7 Enterts catarrhals a c u t a... Dstomatoss h e p á tca... Strongyloss abomas... 5 Strongyloss... 3 Streptokokkeja... E losa ekä losen m u n a... D ceplalus... S ä t. Yhteensä 20 Anthrax, postvnen tulos... negatvnen»... 7 Skataut, postvnen tulos... 2 negatvnen > 3 Skaruusu, postvnen tulos... 2 negatvnen» 4 5 orsaspneumona (pronchopneumo - na catarrhals ch ron ca ) Tuberculoss, musolmukenäyttetä: postvnen tulos negatvnen» 232 e d agnosa... 9 tarkastukseen kelpaamattoma C ol-septkem a... 6 Streptokokk-septkem a... 2 Dplokokk-septkema... 4 Pyobaclloss... Dplo-streptokokk-tartun ta... Dplo-streptokokk- ja col-tartunta Paratyfus-tartunta... 2 Septkem a... 2 A naem a... Ssänen veren v u oto... 2 Pneumona crouposa... Bronchopneumona purulenta et cavernosa... Dermatts erythrematosa maddans Percardts serofbrnosa... 5 Percardts et pleurts serofbrnosa 2 Percardts, pleurts et pertonts fbrnosa et adhesva... Gastroenterts catarrhals acuta.. 26 Gastro-enterts haemorrhagca... Gastroenterts dphterodes... 2 Gastrts catarrhals acuta... 4 Enterts haemorrhagca... 4 Enterts dphterodes... 2 Enterts catarrhals a c u t a Hyperaema cerebr... Hydrocephalus... Bakterema... Srto 7 Srto 580

17 6 Srto 580 Cystts haem orrhagca... Eczema crustosum... Losa: Strongylus paradoxus (keuhkossa) Kasvannasa: Sarkona... L ym p h osarcom a Herna ntermusculars... 2 B. pyogenes-pesäkketä... 9 Ruptura vesca urnara... Mastts (matonäyte)... Nephrts purulenta dssemnata. Hepatts cystcercosa...v... Eolydaktyla... Sterlä (lhaa ja musolmukketa). 3 Veren Ca-ptosuus normaal... Myrkytyksä: Fosfora... 2 negatvnen tulos... 3 E dagnosa... E patol.-anatomsa muutoksa.. 2 E patogensä bakteereja... 4 Korat. Yhteensä 625, Rabes, postvnen tulos. 2 negatvnen» n 3 Gastrts catarrhals acuta Metrts et pertonts purulenta... Myodegenerato cords... Dabetes melltus... Haematura... E paratyfusbakteereja.. Kasvannasa: Paplloma... 2 Adenoma... A deno-carcnoma... Sarcoma (pyörcäsol.).. F bro-sarcoma Taena m argn ata... Ascars- ja dochmusmadon muna.. E losa ekä losen muna (ulostusn ä y t e )... 4 Myrkytyksä: Stryknn... 5 epävarma t u lo s... negatvnen tulos E muutoksa (vrtsaa).. E dagnosa... 2 Srto 4 4 Srto 44 Tarkastukseen kelpaamaton... Kssat. Yhteensä 45 Rabes, negatvnen tulos... 9 Penkkataut... 4 Gastro-enterts catarrhals acuta.. 2 Enterts dphtorodes... Enterts catarrhals a c u t a... 4 S a rcom a... Ascars m y s t a x... 2 Myrkytys, negatvnen tulos... 2 K e t u t. Yhteensä 25 Penkkataut... 4 Dplokokk-septkema... Col-septkem a... 8 Pasteurella-septkema... Streptokokk-tartunta... Streptokokk- ja eol-tartunta... Paratyfus-tartunta... Gastro-enterts catarrhals acuta.. 7 Gastro-enterts haemorrhagca... Enterts catarrhals a c u t a... 8 Maksan rasvanen degonerato... A naem a... 4 Pneumona crouposa... Losa suolstossa: H akam atoja... Ascarass... 2 Ooccdoss... 4 Losa ulostusnäyttessä: Kouhkomadon muna... 3 Sukkulamadon m u n a... 2 Sukkulamadon tou k k a... E losen m u n a... 0 g E patol.-anatomsa muutoksa.... E patog. bakteereja... 3 E dagnosa... Tutkmukseen kelpaam aton... Kannt. Yhteensä 65 Rabes, negatvnen t u lo s... Bronchopneumona catarrhal... Coccdoss n testn... 2 K a m e e. Yhteensä 4 Osteo-fbroma...

18 7 Jäns. E sprochse tosa... Mars u. Pertonts purnlenta... Kutra. t astro-onterts catarrhals acuta.. Dlatato ce r d s... Rott a. Yhteensä E patogensa bakteereja... Kana t. B. pullorum-tartunta: postvnen tu lo s... 2 negatvnon» 9 L eukoss... Coryza nfectosa... Tuberculoss: postvánen tu lo s... 7 negatvnen» 6 Coccdoss n testn... Ascarass... Vrtsahappomyrkytys... Uraema et enterts catarrhals.. Tumores: Lym phosarcom a... 4 Sukkulasolu-sarcomu... Carcnoma ovduct... Aduno-carcnom a... Laryngts et enterts catarrhals.. Pharyngts, laryngts et enterts.. Ingluvts dphterodes... Ingluvts et enterts catarrhals.. Ingluvts et proventrcults necrotcans... Ingluvts necrotcans... Ingluvts et enterts dphterodes et haem orrhagca... Enterts catarrhals a c u ta... Enterts haem orrhagca... Pertonts ct salpngts purulenta.. Pertonts fbrn osa... Pertonts adhaesva... Pertonts purulenta... Pertonts et salpngts fbrnosa.. Proventrcults dphterodes... C ol-nfecto... Srto Srto 239 Salpngts catarrhals acuta... 4 Salpngts fbrn osa... 2 Percardts fb rn osa... Pharyngts dphterodes... Duodents catarrhals... 4 Dlatato co r d s... C loacts... Obstpato c lo a c... Fractura ste rn... Hepatts necrotcans... Avtamnoss... 2 Strangulato je ju n... Kalkamuna ja munakonkrementtejä Muutoksa.muna-keltuasssa... 6 Kanojen ulostusnäyttetä: C'occdeja e c o ccd e ja jg3 Menopon bseratum-nvaso... 2 E losa (h öyh enä)... K ettosuolam yrkytys... 3 E patol. anatomsa muutoksa E patog-bakteoreja... Yhteensä 454 K a n a n p o k a s e t. A > C ol-tartunta... 9 B. pullorum -tartunta Coccdoss n testn Rachts... Enterts catarrhals... 7 Enterts catarrhals a c u t a... 2 Enterts catarrhals ja vrtsahappomyrkytys... 6 Pneumona catarrhals... 6 Perforato ventrcul (mala)... E losa ekä losen muna... E patol. anatomsa muutoksa... 9 Kalkkunat. Yhteensä 44 B lackhead... 3 Ingluvts ct proventrcults necrotcans... Typhlts dphterodes... Kettosuolam yrkytys... Yhteensä 6 A n k a t. pullorum -tartunta: postvnen tu lo s... 5 negatvnen»... 6 Srto

19 8 8 rto 6 Vrtsahappomyrkytys... Enterts catarrhal.s, vrtsahappom yrkytys (ankanpokasa)... 2 Enterts catarrhals... Gastrts necrotcans... Laryngts et trahets fbrnosa.. Bursts (Fabz'c) fbrnosa... Pertonts et salpngts serofbrnosa 8 Salpngts et pertonts serofbrnosa Pertonts pu rulenta... 2 Encephalts... 2 Oophorts follculars... Hepatts parenchynatosa... 2 Ruptura a orta e... Tutkmukseen k elpaam aton... K y y h k yse t. Yhteensä 3 Pharyngts et laryngts dphterodes Rhnts et pharyngts dphterodes Enterts dph terodes... Enterts catarrhal.s, vrtsahappom yrkytys... Pertonts fbrn osa... 2 Proctts fbrnosa et ulcerosa... Coryza nfeetosa... 7 Endocardts valvulars verrucosa.. T uberculoss... E dp h tera... Tutkmukseen kelpaamattoma... 2 Hanhet. Yhteensä ) Enterts catarrhals... 2 Gastro-enterts catarrhals acuta.. Sekalasa. Yhteensä 3 Yskösnäyte hmsestä, tuberculoss, negatvnen t u l o s... 2 Srto 2 Srto 2 Vernäyte hmsestä, e pernaruttobaslleja... Äyränen, e varmaa dagnosa... 2 Vota (n. kg.), e ssällä margarna Bakteervljelmää agarlla, paratyphus-tartunta... Lnnunlhoja, e dagnosa (teeren ta metson?)... Suolnäyttetä, e dagnosa (naudan va poron?)... Karvanäyttetä, e lehmän karvoja Lhanäyte, hrvenlhaa... Luunäyte, hrvenluuta... Lhanäyte, e dagnosa (hrveätä?).. Puukko, vetsä ja lastuja (hrvenverta?)... Hevosen karvoja, hrven lhaa, jänksen lhaa, e dagnosa... Sälykerasa. (naudanlhaa 3, streptokokkeja ja sau voja)... ( Sälykenäyttetä, sterlejä... 0 Xaudan lhaa ja musolmuke, kelpaa hmsravnnoks... Lhaa ja slavanäyttetä, tarkastukseen kelpaam aton... Lhaa ja makkaranäyttetä, tarkastukseen kelpaamaton... 3 Makkaranäyttetä, tarkastukseen kelpaamaton... Lhanäyttetä, tarkastukseen kelpaamaton... Suolattua lhaa, e naudan ekä hevosen lhaa (h rven?)... I Koranruokaa, e m yrkyllstä.. Kanojen rehunäyte, kettosuolaptosuus suur... Kanojen rehunäyte. e tutkttu... Kauranäyte, e punah om etta... Henä-, naurs- ja tumpslehtnäyte. plaantuneet ja homehtuneet.. Väkrehunäyte, lvjyptomu... Lesenävte, jossa kotosa kaurajauhoja. (> m yrk yllstä... Yhteensä 42 Perumen ja stutusaneden valmstus. Elänlääkären, tlauksesta on vuonna 933 laboratorosta lähetetty seuraavat määrät serumeja ja stutusaneta: Seruneja:, Pääntaut-serumeja ccm Skaruusu-serumeja G5»

20 9 Streptokokk-serumeja (m astts) ccm Dplokokk-serumeja » Col-serumeja » Normal-serumeja » Istutusaneta: Yhteensä ccm Col-mastts-vaksneja ccm Pääntaut-vaksneja » Abortus-vaksneja » Pyogenes-vaksneja » Streptokokk-vaksneja (mastts) » Skataut-vaksneja » Penkkataut-vaksneja (Punton) » Ravotaut-vaksneja » Ool-vaksneja » Dplokokk-vaksne ja... 5» Yhteensä ccm Vljelmä: Abortus-vljelmä...: ccm Tuberkulnn valmstus. Vuonna 933 on valmstettu nahanalasta-, nahanssästä-, slmä- ja lntutuberkulna sekä tarkstelhalentä. Elänlääkären tlauksesta on lähetetty tomntavuoden akana valton laskuun erlasa tuberkulneja seuraavat määrät: Nahanalasta tuberkulna ccm Nahanssästä» » Slmä-»... 5» Lntu-» » Tarkstelhalentä » Yhteensä ccm M a e n n valmstus. Mallena slmäkoetta varten valmstettn ja lähetettn maksutta.5 ccm. V. Tarttuvat koteläntaudt. Elänlääkären vuoden akana toteamat ja lmottamat tarttuvat taudt käyvät selvlle taulukkeesta N:o 4 sekä suortetut tuberkulntutkmukset tuloksneen taulukosta N:o 3.

21 20 VI. Elänlääkären praktkkatomnta. Elänlääkäreden hotamat sarastapaukset, lekkaukset, ernäset tarkastukset j. n. e. käyvät selvlle taulukkeesta Nm 5. VII. Teurastamot ja lhantarkastamot. Vuoden alussa ol maassa 25 tarkotukseen hyväksyttyä teurastamoa ja 63 lhantarkastamoa. Kertomusvuonna lopett O. Y. Helsngn teurastus - latos tomntansa. Helsngn kaupungn teurastamo valmstu ja snne srty myös Helsngn kaupungn lhantarkastamo. Samon lopett tomntansa Oulun kaupungn teurastamo. Sen tlalle hyväksyttn Karjanmyyntosuuskunta Pohjolan uus teurastamo. Uusa lhantarkastamota hyväksyttn: Sortavalassa, Hagassa, Karjaan kauppalassa, Mäntän taajaväksessä yhdyskunnassa sekä Kankaanpäässä, Orvedellä ja Urjalassa. Vuoden lopulla tom ss maassa 25 hyväksyttyä teurastamoa ja 70 lhantarkastamoa, kakkaan 95 lhantarkastuslatosta. Teurastamosta ol 0: ä vaknanen ja ll:sta välakanen ventokeus, 4 teurastamon tomessa anoastaan kotmasta tarvetta varten. Lhantarkastamossa tarkastettujen koko- ja puolruhojen sekä tarkastetun suolatun, palvatun ta muulla tavalla valmstetun lhan määrä selvää taulukosta N:o 6. Teurastamossa teurastettujen ja tarkastettujen elänten lukumäärä selvää taulukosta N: o 7. Lhantarkastuslatoksssa hylättyjen ja ehdollsest hyväksyttyjen ruhojen ja elnten määrä samonkun tärkemmät tah ehdollsen hyväksymsen syyt läänttän yhdstettynä käyvät selvlle taulukosta N:o 8 9. VIII. Valton lhantarkastamo ja trkntutkmustomstot. Maahan tuodun lhan tarkastusta varten tom valton lhantarkastamo Helsngssä sekä ulkoa tuodun slavan tarkastusta varten Helsngn, Oulun ja Turun trkntutkmustomstot. Valton lhantarkastamolla tarkastettn maahan tuotua lhaa seuraavat määrät: savustettua ja suolattua sanlhaa kg raavata tuoreena ruhoa lampata»... 59»

22 - 2 Trkntutkmustomstossa tutktun samonkun trknptosena hylätyn slavan määrä käy selvlle taulukosta N:o 0. IX. Elänten maahantuont. Vuoden akana ovat elänlääkärt tarkastaneet ja hyväksyneet maahan tuotavaks elämä seuraavat määrät: hevosa... 3 kora turkselämä... 7 spkarjaa... 23

23 Résumé. La Fnlande est membre de l Offce Internatonal des Epzootes. Il y avat dans, le pays, à la fn de Vannée 933, au total 258 vétérnares, dont 2 au Consel supéreur vétérnare, 3 au laboratore vétérnare, 4 dans l ensegnement, 55 vétérnares de dstrct, 2 au servce des vlles et des communes, 4 attachés aux dfférentes socétés, 6 dans l armée, 53 exerçant la pratque prvée et 8 en retrate. A la secton vétérnare du Mnstère de VAgrculture est subordonné le laboratore vétérnare de l Etat, où ont été fates, en 933, analyses, préparés cm3 de sérums, cultures et vaccns, cm3 de tuberculne et de boullon de contrôle. Pour Vanéme nfecteuse de cheval (anaema nfectosa equorum) furent analysés 02 épreuves de sang, dont 3 (2.9 % ) donnèrent un résultat postf (tableau A ). Pour la morve ( malens) furent analysés 50 épreuves de sang, dont toutes donnèrent un résultat négatf (tableau A ). Pour l avortement épzootque des bovdés (aborlus nfectosus) f urent analysés 8 08 épreuves de sang. Pour épreuves de sang des bovdés, 273 cas (5. 'u) donnèrent une réacton postve forte et 334 cas (4%) une réacton postve fable épreuves (80 % ) donnèrent un résultat négatf et 6 épreuves r étaent pas propres aux analyses. Les épreuves de sang avaent été prses sur bétals, dont 606 (30 % ) étaent attents de la malade. Pour 6 épreuves de (an.g d'un homme, 2 cas ont donné une réacton postve forte et un cas une réacton postve fable, les autres ans que 6 épreuves de sang des poules donnèrent un résultat négatf. De plus ont été examnés pour l avortement épzootque des bovdés 734 échantllons des foetus et des délvres, dont 26 cas (7. % ) ndquèrent le bacterum de Bang. Dans 2 cas, la cause fut le bacterum pyogenes, dans 2 le dplo-streptocoque, dans 5 un champgnon de la mosssure et dans un cas le bacterum col. 22 épreuves n étaent pas propres aux analyses. Pour 89 analyses de lat, 2 cas ndquèrent le bacterum de Bang (tableau B). Pour la darrhée blanche bacllare (typhus gallnaceus) furent analysés épreuves, dont 466 épreuves de sang et le reste des anmaux morts. Pour 2 79 épreuves de sang des poules, 96 (.5 % ) donnèrent un résultat postf et un résultat négatf. 307 épreuves n étaent pas propres aux analyses. Pour 335 épreuves de sang des canes, 27 (2.0 % ) donnèrent un résultat postf. Pour 40 autres épreuves de sang (des oes, des podes d Inde etc.), aucun cas n a donné un résultat postf. De plus ont été examnés 42 anmas morts, dont 32 cas (76. % ) donnèrent un résultat postf. Pour 692 analyses, fates pour la tuberculose, 2 cas ont donné un résultat postf. Les prélèvements avaent été prs èur 263 bovdés, 43 porcs, 3 podes, pgeon et 22 hommes. Comme matéraux d analyse servaent des organes, des ganglons lymphatques, l exsudate de poumon, le lat et le fromage (tab-

24 23 /eau C). Pour la rage (rabes) furent examnés 3 chens et 9 chats, dont 2 chens étaent attents de la malade. Tous les deux cas provenat de tout près de la frontère à l est. Pour la fèvre charbonneuse (anthrax) furent analysés des échantllons prs sur 9 chevaux, 92 bovdés, 2 moutons, 8 porcs et un homme, dont 6 épreuves de sang des bovdés et une épreuve de sang des porcs donnèrent un résultat postf (tableau D ). Pour mammtes (mastts) furent analysés 379 échantllons de lat. Les résultats d analyse et les causes de la malade sont ndqués dans le tableau E. De plus furent analysés des échantllons d alments (tableau F ), de pâture fortfante et d eau (tableau G), et en outre furent examnés les cas d?emposonnement (tableau H). IJ apparton des malades contageuses d un anmal domestque, les cas sognés par les vétérnares, les opératons et les nspectons fates par eux, ans que la quantté des anmaux dont l état santare fut examné aux abattores et aux bureaux d nspecton de la. vande sont résumés dans les tableaux 0.

25

26 TAULUKKEITA. T A B LEAU X.

27 26 Taulu. Läänttänen yhdstelmä Tableau. Résumé des recherches effectuées au moyen de Yhteensä tutkttu. Recherches, en somme. Département I <Ä l * Co P «V. S» C* * s s Tutkttujen luku Nombre des anmaux examnés o4& * 2 $ g? o K* O *3 *» «O " & sh C «J*. s c x.reaktoden luku Nombre des réactons S*) F*) H**) /* ) 8 - H F- f S F lcaktot % Pourcentage des réactons H / S-rll F+f Nautaelämä Bovdés Uudenmaan Turun ja Porn Hämeen Vpurn Mkkeln Kuopon oo 3.80 Vaasan O.oo Oulun Ahvenanmaan maakunta Koko maa Dans tout le Pays Skoja Porcs Uudenmaan Turun ja Porn Hämeen Vpurn.... Mkkeln Kuopon... " Vaasan «- Oulun Ahvenanmaan maakunta.. - Koko maa Dans tout le pays Kanoja Poules Uudenmaan Turun ja Porn... _ Hämeen Vpurn... Mkkeln... Kuopon ' aasan... Oulun... - Ahvenanmaan maakunta Koko maa Dans tout le pays *) H ** selvä *) F = fortes **) H = hekko **) / = fables \

28 27 tuberkulntutkmukssta v la tuberculne chez les bovdés 'par département en 933. W s- - w. n Q Lään Département 2> & a e w n. Co Enskerran tutkttu. Recherches fates pour la premère fos. Tutkttujen luku Nombre des anmaux examnés - I s f Q. S Ä rt* «s e. Vf s s E S- a. < Iss S g 3. Reaktoden luku Nombre des réactons tí H F S+H F + f Reaktot % Pourcentage des réactons S ; H S+H f ; / F+ j Nautaelämä Bovdés U udenmaan C Turun ja Porn SI Hämeen Vpurn sa !.9 Mkkeln Kuopon Vaasan Oulun Ahvenanmaan maakunta Koko maa Dans tout le I I pays j Vuonna 933 tutkttn tuberkulnlla koko maassa nautaeläntä er karjassa skaa 39»» 304 kanaa 7»» esntyen vastavakutuksa: nautaelämssä karjassa tehden % tutkttujen karjojen lukumäärästä nssä elämessä )> 3.00»» elänten» sossa 3 karjassa» » -» karjojen» nssä 33 elämessä» 0.96»» elänten» kanossa 4 karjassa» 57.4» )> karjojen» nssä 9 elämessä».6.25»» elänten»

29 28 Taulu 2. Vertaleva taulu vv tutkttujen nautaelänten lukumäärästä ja nden reaktoprosentesta. Tableau 2. Tableau comparatf pour les années ndquant le nombre des bovdés examnés et le pourcentage des réactons. Vuos An Tutkttujen elänten luku Sombre des anmaux examnés Reaktot Pourcentage des réactons Vuos An Tutkttujen elänten luku Nombre des anmaux examnés Reaktot Pourcentage des réactons : 9U ' JM. 5 ( ! ô.o ü.o oo Taulu 3. Taulu reaktoprosentn vahtelusta vv enskerran tutktussa karjossa. Tableau 3. Tableau ndquant le pourcentage des réactons pour les amés V UOS An Tutkttujen karjojen luku Nombre des étables examnés I ï IH Il = s S. y. Reaktot Réacton If. /. s.-: r. Ọ O en % ÖÖ I l

30 t H H H O C O N W ^ C CO Yhteensä C O C - C O ' r - l [ > C O I > CO CM CO CM t M r H CO CO CO Total ( M H H r H CO Scabes. Syyhytaut! - r H Taulu 4. Taulu v. 933 esntynestä tarttuvsta koteläntauttapaukssta. Tableau 4. Tableau ndquant les cas des malades nfecteuses des anmaux domestques en 933. Tuberculoss CM j r-c r H t > r H CO Tuberkulos Influenza catarrhals Influenssa Varola, Varcellae Rokko Jäykkäkourstus * ' T Stomatts pustulosa contagosa. Hevosen tarttuva suuntulehdus! CO H C O O O O r H e o CM lo CO CO r H > n W o h c : o.o CM CO M * l Septc, haemorrlagca suum. <. Skataut Oedema malgn! j! I alanlaatunen turvotus Morbus maculosus equ CM j CO H J H CO Täpläkuume CM Lyssa (Rabes) ;!!! Ravotaut Kolpts granulosa bovum. 0 0»O CO I I - + H <N C - CO Tarttuva emätntulehdus CM CM»O Haenoglobnura enzootca [ > CO CO C C - H CO C3 0 0 O H IM bovs. co co cm CM Punataut CM Oangraena emphysematosa ~! ltnärutto Fcbrs catarrhals nervosa can urn Penkkataut Eryspelas sus Skaruusu r f C O O M > * f f M H r j l CM r r f CO c o CO CO c H o CM CO r j.0 t > CO O r H CO CO CM CO CO ^ o co CM CM H th Dysentera vel pyoseptcaema CO CO CO CÛ I r H C O O CM neonatorum»o Vastasvntyneden rpul ja verenmyrkytys Coryza gangraenosa bovs Knokuume Coryza contagosa equorum Pääntaut Anthrax Pernarutto Anaema nf. equorum Hevosen tarttuva nävetystaut Abortus nfectosus Luomstaut s. ' M V ' C M h H O O H H r - H» r r H th H o o c o o o c c c o o - * CC CO j c o! CO L t j ; t - h co! - V CO CO f - CM CO CO CO l C «v O CC O l > H w f > - * - h CO CO ' t - H r H _ ç S S.g ' ' C-P c!" î3 3^\ ts :3 EÄ C c.s CO) fz c <*> a: I PH. I,.&â r H s S *g :r C 2 ^ :?S:3 S S c o a «.5 t l l I >> e g** o "3 ^

31 30 Elänlaj ja lään ; A n maux et departementt Märkä ta verenmyrkytys Pyaema ve septcaema Tarttuva tauteja Morb nfectos j Tableau 5. Aktnomykoos Actnomycoss Botryomykoos Botryomycoss Taulu 5. Yhdstelmä elänlääkären lmottamsta kotelänten Kasvama Tumores Relevé des rapports des vétérnares concernant le nombre des Verenkertoelnten tauteja Morb organorum crculatons Veren- ja vertamuodostaven elnten tauteja Morb sanguns sangugenerorumque organorum Its ta luunpehmenemnen Rachs ve osteomalada Lonkkahalvaus Baemoglobnaema _ paralytca Pokmahalvaus Paress puerperals Muta aneenvahtotauteja Al morb consttuconales etc. Hengtyselnten tauteja Morb organorum respratons Huuansulatushäro Dyspepsa ve ndgesto Ähky Enteralga Pullstustaut Tympana Hammasvkoja Vta dentum Muta ruuansulatuselnten tauteja Al morb organorum dgestons Satunnanen luomnen Abortus sporadcus Utaretulehdus Mastts H Hevosa ) Nautaelämä ! )Lampata ja vuoha ) Skoja : l ) Kora ja kssoja... ' H n 2 * 7 3 6)Spkarjaa... 7) Muta elämä...._ --- Uudenmaan lään ; Hevosa ' Nautaelämä T 067! ; Lampata ja vuoha Skoja Kora ja kssoja Spkarjaa Muta elämä... Turun ja Porn lään Hevosa Nautaelämä Lampata ja vuoha o 3 Skoja Kora ja kssoja _ Spkarjaa Muta elämä... Hämeen lään ; Hevosa Nautaelämä J Lampata ja vuoha > 0 8 Tl Skoja Kora ja kssoja Spkarjaa Muta elämä... Vpurn lään ; B 2 Hevosa l _ Nautaelämä O _ Lampata ja vuoha....! 2 Skoja j 6-20 Kora ja kssoja... 7 * ' 3 5 ojtjlvdjul... Muta elämä ! - - : - - Mkkeln lään ' ; , 7) Chevaux. 2) Bovdés. 3) Moutons, chèvres. 4) Porcs. 5) Chens, chats. e) Poulale 7) Autres anmaux.

32 3 saraustapaukssta sekä tomtetusta lekkaukssta ja tarkastukssta v anmaux tratés pour malades, opérés ou examnés dans dfférents buts en 933. s- eb a «a p a» os J; 5 ^ «O «. x K ^ c :, j j ;? ^ «S 'C o S g s "» a? O e*- & "5J o fs c «T < Ep-' c S" e«çj I? b g. S' < 52c <* Q 3 3 ô*. -» w* o go 5; S,. g>* ; S-, s! S.Eg s. S T 2, KH* I I I Q gs- &g o P S2 o> 2. ssr ^ â:! c p! I 3 Ç? et-. l S ' g-5 O' 052. c 7Ï. a-5- a 3 4 IG; ' ! j , , 39; ' ! : ' =! ; ' ~ , [ ' 256J , ! «! z j ; 03 56, ; ! ! : ; , _ 3 9j ! : l se! : ! , ! _ ! : ; 5, z Z> z. _! ; ! ' ' 603 _ ' ' _ ü -, 48; 35 67, ,' 5) , 8j ,

33 32 Elänlaj ja lään Anmaux et départements Tarttuva tauteja Morb nfectos Märkä ta verenmyrkytys Pyaema ve septcaema Aktnomykoos Actnomycoss Botryomykoos Botryomycoss Kasvama Tumores Verenkertoelnten tauteja Morb organorum crculatons Veren- ja vertamuodostaven elnten tauteja Morb sanguns sangugenerorumque organorum Lonkkahalvaus Haemoglobnaema paralytca Bs ta luunpehmenemnen Rachts ve osteomalaca Pokmahalvaus Paress puerperals j Muta aneenvahtotauteja Al \ morb constxutonales etc. Hengtyselnten tauteja Morb organorum respratons Buuansulatushärö Dyspepsa ve?dgesto Ähky Enteralga Pullstustaut Tympana Hammasvkoja Vta dentum Muta ruuansulatuselnten tauteja Al morb organorum dgeslons Satunnanen luomnen Abortus sporadcus Utaretulehdus Mastts Hevosa Nautaelämä Lampata ja vuoha Skoja...>... ( ; 9 Kora ja kssoja H 5 Spkarjaa Muta elämä... - Kuopon lään Hevosa _ Nautaelämä ' !' Lampata ja vuoha Skoja Kora ja kssoja ! ; Spkarjaa ' Muta elämä... Vaasan lään... ( Hevosa _ _ Nautaelämä O O Lampata ja vuoha ' Skoja ! Kora ja kssoja ' Spkarjaa... 2 Muta elämä Oulun lään : Hevosa _ Nautaelämä ! Lampata ja vuoha : Skoja ; Kora ja lassoja... 4 O Spkarjaa... ' Muta elämä.... * -- : Ahvenanmaan maakunta j Hevosa _ Nautaelämä :938' ! Lampata ja vuoha _ l! Skoja Kora ja kssoja ; Spkarjaa _ Muta elämä... ' _ Koko maa Dans tout le paus ' ( ) O CO CO : I

34 33 Kohtutulehdus Metrts Synnytysestetä Dystocha ve mpedmenta partus Jälkesten jäämnen Retento secundnarum Hedelmättömyys Sterltas ve myotenta Muta vrtsa- ja stnelnten tauteja Al morb organorum uropoetcorum et sexualum Hermoston tauteja Morb systemats nervorum Slmätauteja Morb oculorum Korvatauteja Morb organ audtus Xyrjähdys, nveltulehdus, lmapussn tulehdus Dstorso, arthrts, bursts Patt Arthrts chron. deformans tars 5 Sä cc SO 6 Ö. Kavo- ja sorkkatauteja Morb ungulorum Muta lkuntoelnten tauteja Al morb organorum locomotons Ihotauteja Morb cuts j Myrkytyksä Intoxcatones Haavoja Vulnera Ernäsä muta tauteja Al morb Kuohtsemnen Castratones Muta lekkauksa Operatones al Tneystarkastuksa Dagnoss gravdtats Tarkastuksa er tarkotuksa varten Inspectones pro causs als Vernäyttetä er tarkotuksa varten Epreuves de sang prs dans dfférents buts f) ^ G _ : * GO , IGG G9 7G ^ GO _L _ G 8 G _ _ , _ G G _ 2 _ ! 'Gl _ G 40 _ 7 4 n to cc oc CO CO _ ; 3; ; j 3 j ; 8; ; ! 28, n G ' 3 9 r, ! J ; 9 5! O; 26! ï; D _ j ' j _ , , , ' , ; 4 ' _... j 80; 80 CO t>! Yhteensä Total 09 29e l 58o ll 969 OOojllôjl 796!364j3 OOS^lUojs g ü 84g' 0 58g s o

Majoituslautakunta. Vuonna Lautakunnalle tullut 6 kirjelmää Kuvernööriltä ^autaklumal1

Majoituslautakunta. Vuonna Lautakunnalle tullut 6 kirjelmää Kuvernööriltä ^autaklumal1 IV. Majotuslautakunta. Majotuslautakunnan kertomus vuodelta 907 on seuraava:»majotuslautakunnan tammkuun 28 pävänä 878 vahvstetun ohjesäännön 8 :n säännöksen täyttämseks saa Lautakunta täten antaa kertomuksen

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

Majoituslautakunta. jäsenet ja. Asiam lukn

Majoituslautakunta. jäsenet ja. Asiam lukn IV. Majotuslautakunta. Majotuslautakunnan Rahatomkamarlle antama kertomus vuodelta 906 on seuraavanssältönen:»joulukuun 8 pävänä 905 tomtetussa vaalssa valts Valtuusto lautakunnan jäsenet ja jäseneks ja

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

Taulu N;o 61. Akuuttisia (lyhytaikaisia; taudintapauksia ja tautimuotoja Helsingissä vuonna 1902 sekä vuosina

Taulu N;o 61. Akuuttisia (lyhytaikaisia; taudintapauksia ja tautimuotoja Helsingissä vuonna 1902 sekä vuosina Taulu N;o 6. Akuuttsa (lyhytakasa; taudntaauksa ja tautmuotoja Helsngssä vuonna 0 sekä vuosna 00 0. Tautmuodot g CD & & Sa rastun eta tzj S. u * La sa < o C-t- h-> sr I Yhteensä taudntaauksa v. 0 Yhteensä

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä.

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä. VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALMI Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CIO Tl- Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde

Lisätiedot

1. Luvut 1, 10 on laitettu ympyrän kehälle. Osoita, että löytyy kolme vierekkäistä

1. Luvut 1, 10 on laitettu ympyrän kehälle. Osoita, että löytyy kolme vierekkäistä Johdatus dskreettn matematkkaan Harjotus 3, 30.9.2015 1. Luvut 1, 10 on latettu ympyrän kehälle. Osota, että löytyy kolme verekkästä lukua, joden summa on vähntään 17. Ratkasu. Tällasa kolmkkoja on 10

Lisätiedot

MDSATIHO L I K I P I T U I S E N K 0 I V U K U I T U P U U N H A K K U U N

MDSATIHO L I K I P I T U I S E N K 0 I V U K U I T U P U U N H A K K U U N MDSATIHO Rauhankatu 5 7 fflsinki 7 Puhln 9 SE LOS TE 5/9 L I K I P I T U I S E N K I V U K U I T U P U U N H A K K U U N P A L K K A P E R U S T E I D E N T A R K I S T U S T U T K I M U S T u t k m u

Lisätiedot

SVT XXIX : 7. fmfre. 1916 Suomi - Finland

SVT XXIX : 7. fmfre. 1916 Suomi - Finland SVT XXIX : 7 0 kel 00 tekä 5 nmeke 6 rnnakkasn. fre 60 ulk. 0 sara fn 598 huom. 70 muu nmeketet. 650 svt ahealue 650 asasanat 650 tetov. 65 alue fmfre Eduskuntavaalt vuonna 96 Electons pour la dète en

Lisätiedot

Valtuustoon nähden sitovat mittarit

Valtuustoon nähden sitovat mittarit Valtuustoon nähden stovat mttart 2018 28.8.2018 Valtuustomttart 2018 Tamm-kesäkuun toteuma e vaad tomenptetä ero tavotteeseen +/- 2 %, e tomenptetä vaat tomenptetä 2 Latoshodon nettotomntamenojen osuus

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Kynä-paperi -harjoitukset. Taina Lehtinen Taina I Lehtinen Helsingin yliopisto

Kynä-paperi -harjoitukset. Taina Lehtinen Taina I Lehtinen Helsingin yliopisto Kynä-paper -harjotukset Tana Lehtnen 8.8.07 Tana I Lehtnen Helsngn ylopsto Etelä-Suomen ja Lapn lään, 400 opettajaa a. Perusjoukon (populaaton) muodostvat kakk Etelä-Suomen ja Lapn läänn peruskoulun opettajat

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

NEN PAINOVOIMAMITTAUS N:o OU 10/7b

NEN PAINOVOIMAMITTAUS N:o OU 10/7b I RAUTARUUKKI Oy I RAUTUVAARAN YlVlPÄ.RISTi-)N ALUEELLI- MALMINETSINTÄ NEN PAINOVOIMAMITTAUS N:o OU 0/7b I 3.2. - 30.4.976 osa II -- TUTKIMUSALUE LAATIJA I JAKELU KUNTA LAAT.PVM HYV. SlVlOY OU ma KARTTALEHTI

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut Harjotus, esmerkkratkasut K 1. Olkoon f : C C, f(z) z z. Tutk, mssä pstessä f on dervotuva. Ratkasu 1. Jotta funkto on dervotuva, on sen erotusosamäärän f(z + ) f(z) raja-arvon 0 oltava olemassa ja ss

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

S , FYSIIKKA III (ES), Syksy 2002, LH 4, Loppuviikko 39. Partitiofunktiota käyttäen keskiarvo voidaan kirjoittaa muotoon

S , FYSIIKKA III (ES), Syksy 2002, LH 4, Loppuviikko 39. Partitiofunktiota käyttäen keskiarvo voidaan kirjoittaa muotoon S-11435, FYSIIKKA III (ES), Syksy 00, LH 4, Loppuvkko 39 LH4-1* Käyttän Maxwll-Boltzmann-jakauman parttofunktota määrtä a) nrgan nlön kskarvo (E ) skä b) nrgan nlöllnn kskpokkama kskarvosta l nrgan varanss,

Lisätiedot

M A ATA LO U S. III. MAANVILJELYS JA KARJANHOITO SUOMESSA VUONNA 1908. SUOMEN VIRALLINEN TILASTO. HELSINGISSA 1910.

M A ATA LO U S. III. MAANVILJELYS JA KARJANHOITO SUOMESSA VUONNA 1908. SUOMEN VIRALLINEN TILASTO. HELSINGISSA 1910. SUOMEN VIRALLINEN TILASTO. III. M A ATA LO U S.. MAANVILJELYS JA KARJANHOITO SUOMESSA VUONNA 908. HELSINGISSA 90. KEISARILLISEN SENAATIN KIRJAPAINOSSA. . K atsaus Suom en vrallsen m aataloustlaston kehtykseen.

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Maatalouslautakunta. Maatalouslautakunnan vuodelta 1924 antama kertomus oli seuraavansisältöinen:

Maatalouslautakunta. Maatalouslautakunnan vuodelta 1924 antama kertomus oli seuraavansisältöinen: XXIV. Maatalouslautakunta Maatalouslautakunnan vuodelta 924 antama kertomus ol seuraavanssältönen: Lautakunnan kokoonpano y. m. Lautakuntaan kuuluvat kertomusvuonna ylm. professor E. Hj. Ehrnrooth puheenjohtajana,

Lisätiedot

Määräys STUK SY/1/ (34)

Määräys STUK SY/1/ (34) Määräys SY/1/2018 4 (34) LIITE 1 Taulukko 1. Vapaarajat ja vapauttamisrajat, joita voidaan soveltaa kiinteiden materiaalien vapauttamiseen määrästä riippumatta. Osa1. Keinotekoiset radionuklidit Radionuklidi

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2014 Pkaohje: Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest muuttuneet

Lisätiedot

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT COUOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT SISÄTÖ: Coulombn voma Sähkökenttä Coulombn voman a sähkökentän laskemnen pstevaaukslle Jatkuvan vaauksen palottelemnen pstevaauksks

Lisätiedot

Mat Lineaarinen ohjelmointi

Mat Lineaarinen ohjelmointi Mat-.4 Lneaarnen ohelmont 8..7 Luento 6 Duaaltehtävä (kra 4.-4.4) S ysteemanalyysn Lneaarnen ohelmont - Syksy 7 / Luentorunko Motvont Duaaltehtävä Duaalteoreemat Hekko duaalsuus Vahva duaalsuus Täydentyvyysehdot

Lisätiedot

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA 1938 HIIHTOKURSSIT JA -NEUVONTA. HIIHDON OPETUSTA järjestetään Suomen Matkaljayhdstyksen tomesta Koln, Inarn ja Pallastunturn matkalumajolla sekä Pohjanhovssa

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

Kristuksen syntymän kalanda kreikaksi

Kristuksen syntymän kalanda kreikaksi Krstuks syntymän klnd krekk 1 F G7 7 G7 K ln es pe Hrs tu n th Hrsts j n U r n rn, n r hn des, j n n rn gl ln de n n he, p, V, r, n ne rs n p strhn Vthem he r ks ms k p ss, ss. l, 9 7. 8. F G7 7 G7 En

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta 1 (33) LUONNOS 2 -MÄÄRÄYS STUK SY/1/2017 Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain ( / ) 49 :n 3

Lisätiedot

Valtion hankintojen digitalisointi toteutusohjelma Työpaja ohjelmapäällikkö Seija Friman, VK

Valtion hankintojen digitalisointi toteutusohjelma Työpaja ohjelmapäällikkö Seija Friman, VK Valton hankntojen dgtalsont toteutusohjelma Työpaja 18.1.2018 15.1.2018 ohjelmapäällkkö Seja Frman, VK Ohjelman tlannekatsaus 12.12.2017-15.1.2018 Hallnnonalatlasuudet toteutettu. Jatkotomenpteet ja vastaukset

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

SIIRTOLAISUUSTILASTO

SIIRTOLAISUUSTILASTO SUOMEN VIRALLINEN TILASTO XXVIII SIIRTOLAISUUSTILASTO SIIRTOLAISUUS VUONNA EM IG RATION E N H ELSINK I. VALTIONEUVOSTON K IR JAPA IN O. Ssällysluettelo. Table des matères. Tekst. Texte. (Sv..) (Pages.)

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. talta.

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. talta. 9 OUTOKUMPU OY 0 K MALMNETSNTA Tutkmusalueen sjant Tutkmusalue sjatsee Hyvelässä, n. 6 km:ä Porsta pohjoseen, Vaasa-ten täpuolella. Tarkemp sjant lmenee raportn etulehtenä olevalta :20 000 karw' talta.

Lisätiedot

äiäää?l älägcläälii äisrä lää äää

äiäää?l älägcläälii äisrä lää äää E m vf z ln7 r vr ll n U d \r .Tl vr r E0.Tl : N. ' 6 J n n 5 EF g m : ' ".E q ' v { m i. 'n 9. E!. G r'.n ff ge re E'l n,. q (f,,r L : n 6 :. G N. +.:, lrf s 'T ^ x vr L : @ : L 5 T g G H liäiiiiii$ä1läl

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 ulkastu Helsngssä 22 päänä joulukuuta 2000 N:o 1138 1143 SISÄLLYS N:o Su 1138 altoneuoston asetus teeydenhuollon okeustuakeskuksesta annetun asetuksen eäden säännösten kumoamsesta...

Lisätiedot

3 *ä;r ä:e 5ä ä{ :i. c oo) S g+;!qg *r; Er ; l[$ E ;;iä F:ä ä :E ä: a bo. =. * gäf$iery g! Eä. a is äg*!=."fl: ä; E!, \ ins:" qgg ;._ EE üg.

3 *ä;r ä:e 5ä ä{ :i. c oo) S g+;!qg *r; Er ; l[$ E ;;iä F:ä ä :E ä: a bo. =. * gäf$iery g! Eä. a is äg*!=.fl: ä; E!, \ ins: qgg ;._ EE üg. t AJ 1., t4 t4 \J : h J \) (.) \ ( J r ) tḡr (u (1) m * t *h& r( t{ L.C g :LA( g9; p ö m. gr iop ö O t : U 0J (U.p JJ! ä; >

Lisätiedot

Painotetun metriikan ja NBI menetelmä

Painotetun metriikan ja NBI menetelmä Panotetun metrkan ja NBI menetelmä Optmontopn semnaar - Kevät / 1 Estelmän ssältö Paretopsteden generont panotetussa metrkossa Panotettu L p -metrkka Panotettu L -metrkka el panotettu Tchebycheff -metrkka

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA HELSINGISSÄ 1949 XXIX VUOSIKERTA LAATINUT SUOMEN PANKIN TALOUSTIETEELLINEN TUTKIMUSLAITOS

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA HELSINGISSÄ 1949 XXIX VUOSIKERTA LAATINUT SUOMEN PANKIN TALOUSTIETEELLINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN PANKK 948 VUOSKRJA LAATNUT SUOMEN PANKN TALOUSTETEELLNEN TUTKMUSLATOS XXX VUOSKERTA HELSNGSSÄ 949 HELSNK 9'9 VALTONEUVOSTON KRJAPANO Täten saatetaan julksuuteen Suomen. Pankn vuoskrjan kahdeskymmenesyhdeksäs

Lisätiedot

HAVERIN JÄTE: RAEKOKOJAKAUfvIA JA SEULAFRAKTIOIDEN KEMIALLI NEN KOOSTUMUS

HAVERIN JÄTE: RAEKOKOJAKAUfvIA JA SEULAFRAKTIOIDEN KEMIALLI NEN KOOSTUMUS Oy HAVERN JÄTE: RAEKOKOJAKAUfvA JA SEULAFRAKTODEN KEMALL NEN KOOSTUMUS Tässä tutkmuksessa selvtetään Hav e~ n jätt een rae kok oj aka~maa ja metallen ~ s ntymst ä er seulaluoksra. Tutkmuksen tlaaja: Tutkmuksen

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

CHEVROLET JA FORD OSIEN

CHEVROLET JA FORD OSIEN 1939 CHEVROLET JA FORD OSEN HNNASTO SUOMEN AUTOVARUSTE TURKU YLOPSTONKATU 7 PUH: KONTTOR 3908, MYYMÄLÄ JA VARASTO 3907, 3917 SÄHKÖ O S: AUTOVARUSTE :60 335285 335446-7-8(84018) 335679 335977 335978 337709

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

Kertomus Sos.-dem. Naisten Keskusliiton toiminnasta vuodelta 1964

Kertomus Sos.-dem. Naisten Keskusliiton toiminnasta vuodelta 1964 Lte n:o 2 ' 1 n Kertomus Sos.-dem. Nasten Keskuslton tomnnasta vuodelta 1964 m ; Tlasuudet Sos.-demo Nasten Keskuslton tärkemmstä tomntatapahtumsta manttakoon kunnallspävät, jotka pdettn Kuopossa helmkuun

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA LAATINUT SUOMEN PANKIN TILASTO-OSASTO HELSINGISSÄ 1931 XI VUOSIKERTA

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA LAATINUT SUOMEN PANKIN TILASTO-OSASTO HELSINGISSÄ 1931 XI VUOSIKERTA SUOMEN PANKK 930 VUOSKRJA LAATNUT SUOMEN PANKN TLASTO-OSASTO X VUOSKERTA HELSNGSSÄ 93 HELSNK m VALTONEUVOSTON KR.]APAJNO Suomen Pankn vuoskrjan yhdestosta vuoskerta saatetaan täten julksuuteen. Se on laadttu

Lisätiedot

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28 Jyväskylän Aattkorkeakoulu, IT-nsttuutt IIF00 Sovellettu fyskka, Syksy 005, 4.5 ETS Opettaja Pas epo alln lö Laatja - Pas Vähäartt Vuoskurss - IST4SE Tekopävä 005-9-4 Palautuspävä 005-9-8 8.9.005 /7 LABOATOIOTYÖ

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Tavoitteet skaalaavan funktion lähestymistapa eli referenssipiste menetelmä

Tavoitteet skaalaavan funktion lähestymistapa eli referenssipiste menetelmä Tavotteet skaalaavan funkton lähestymstapa el referensspste menetelmä Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 Estelmän ssältö Panotetun metrkan ongelmen havatsemnen Referensspste menetelmän dean esttely Referensspste

Lisätiedot

Taulu N:o 190. Matkustajaliikenne Helsingin rautatieasemalla vuosina

Taulu N:o 190. Matkustajaliikenne Helsingin rautatieasemalla vuosina Taulu N:o 190. Matkustajaliikenne Helsingin rautatieasemalla vuosina 1893 1903. Vuosi Yhteensä lähteneitä matkustajia Yhteensä tulleita matkustajia I 1. II 1. III 1. Summa I 1. II 1. III 1. Summa Henkilökilom

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2017

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2017 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2017 Tarkstuslsta Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 83-84 Tulevan kesäkuun seuraavissa junissa: Postivaunuissa: N :o 1 pj., Helsinki Parikkala, junissa N :ot 73, 013 ja 1, lähtee Helsingistä klo

Lisätiedot

Baromètre bio finlandais

Baromètre bio finlandais Baromètre bio finlandais 2 Réalisation: TNS Gallup Coordinateurs: Finnish Organic Food Association Pro Luomu avec le soutien financier du Ministère de l'agriculture et des forêts Présenté par Marika Auersalmi,

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

ääexgäl*ääääe ääg I ä*fre3 I äee iäa ää-äälgü il leääö ää; i ääs äei:ä ä+ i* äfä g u ;; + EF'Hi: 2 ä ; s i r E:;g 8ää-i iää: Ffärg',

ääexgäl*ääääe ääg I ä*fre3 I äee iäa ää-äälgü il leääö ää; i ääs äei:ä ä+ i* äfä g u ;; + EF'Hi: 2 ä ; s i r E:;g 8ää-i iää: Ffärg', !P9) (?trtrr('l rl 9< l ( r,r^iüfl.l ltrt ;ä r!! (r, t 6 t, rti 'le )( ö O RRZöF;ä x öö 1 74ö 9 jii\rtr lrl l jipäp. ldrrr_.^!. 9r. i P.^vä P. t!! v 7 ' '.ä e.q i >6l( t (p C ] ä il; ', +t n l ( e iei

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

Tietoa työnantajille 2010

Tietoa työnantajille 2010 Tetoa työnantajlle 2010 Ssältö Alkusanat 5 Sanasto 6 Maahanmuuttajan kotouttamnen 8 Faktat 9 Oleskeluluvat 10 Akusten maahanmuuttajen koulutusmahdollsuudet Kanuussa 11 Maahanmuuttaja työntekjänä 12 Maahanmuuttajen

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TIL A STO FINLAND S OFFICIELLA STATISTIN. xxxiv - /&~ n *! XVI XVII VUOSIKERTA SERVICE VÉTÉRINAIRE

SUOMEN VIRALLINEN TIL A STO FINLAND S OFFICIELLA STATISTIN. xxxiv - /&~ n *! XVI XVII VUOSIKERTA SERVICE VÉTÉRINAIRE SUOMEN VIRALLINEN TIL A STO FINLAND S OFFICIELLA STATISTIN. xxxiv - /&~ n *! ELÄINLÄÄKINTÖLAITOS M A A TA LO U SM IN ISTER IÖ N E LÄ IN L Ä Ä K IN TÖ O SA STO N KERTOM US V U O S IL T A 945 946 XVIXVII

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A 1936 N:o 30-31 Sisällys: N:o 30. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. N:o 31. Postinkuljetuksesta yksityisillä rautateillä. N:o 30. Kiertokirje postinkuljetuksesta

Lisätiedot

SVT VI : 20 ; 1. nimeke. rinnakkaisn. fre. osan tiedot osan tiedot fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue.

SVT VI : 20 ; 1. nimeke. rinnakkaisn. fre. osan tiedot osan tiedot fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue. SVT VI : 0 ; 0 0 0 00 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. huom. svt ahealue tetovuos alue fnfre Väenlasku Helsngn, Turun, Tampereen, Wpurn, Oulun

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

etappi.com VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009

etappi.com VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009 VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009 Tervetuloa kakspäväslle Lakeuden Etapn ja JLY - Jätelatosyhdstys ry:n järjestämlle vestntäpävlle 4.-5.11.2009 Senäjoelle. Pävlle odotetaan 80 120 vestnnän, tedottamsen

Lisätiedot

Matematiikan ja tilastotieteen laitos Johdatus diskreettiin matematiikkaan (Syksy 2008) 4. harjoitus Ratkaisuja (Jussi Martin)

Matematiikan ja tilastotieteen laitos Johdatus diskreettiin matematiikkaan (Syksy 2008) 4. harjoitus Ratkaisuja (Jussi Martin) Matematan ja tlastoteteen latos Johdatus dsreettn matemataan (Sysy 28 4. harjotus Ratasuja (Juss Martn 1. Kertomus Hotell Kosmosesta jatuu: Hotellyhtymän johdolta tul määräys laata luettelo asta mahdollssta

Lisätiedot

3.5 Generoivat funktiot ja momentit

3.5 Generoivat funktiot ja momentit 3.5. Generovat funktot ja momentt 83 3.5 Generovat funktot ja momentt 3.5.1 Momentt Eräs tapa luonnehta satunnasmuuttujan jakaumaa, on laskea jakauman momentt. Ne määrtellään odotusarvon avulla. Määrtelmä

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

SVT XXIX : 5. Eduskuntavaalit vuonna 1911 Elections pour la diète en 1911

SVT XXIX : 5. Eduskuntavaalit vuonna 1911 Elections pour la diète en 1911 SVT XXIX : 0 kel 00 tekjä nmeke rnnakkasn. fre rnnakkasn. 0 julkasja 0 sarja 0 muu nmeketet. huom. 0 svt ahealue 0 asasanat 0 tetov. alue fnfre Eduskuntavaalt vuonna Electons pour la dète en Helsnk : Tlastollnen

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN VÄLISET PALKKAEROT SUOMESSA 2000-LUVULLA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN VÄLISET PALKKAEROT SUOMESSA 2000-LUVULLA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousteteden tedekunta JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN VÄLISET PALKKAEROT SUOMESSA 2000-LUVULLA Kansantaloustede, Pro gradu- tutkelma Huhtkuu 2007 Laatja: Terh Maczulskj Ohjaaja:

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

Th. Sederholm 'in lciw i/iaino.

Th. Sederholm 'in lciw i/iaino. P a n n m u k a ^ s o I t u I l e 3 W h k o. -------------»e?*-,------------ To n e n panos, HELSINGISSÄ, 1 8 1 1. G.W.Edlundn kustantama. Th. Sedeholm 'n lcw /ano. Jn ta, Laulu. Htasest. - 1. Rannalla

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

SUOM.EN PANKKI VU QSIKIRJA HELSINGISSÄ 1937 XVII VUO SIKERTA LAATINUT SUOMEN PANKIN TILASTO~OSA~TO

SUOM.EN PANKKI VU QSIKIRJA HELSINGISSÄ 1937 XVII VUO SIKERTA LAATINUT SUOMEN PANKIN TILASTO~OSA~TO SUOM.EN PANKK 936 VU QSKRJA LAATNUT SUOMEN PANKN TLASTO~OSA~TO XV VUO SKERTA HELSNGSSÄ 937 HELSNK 0s7 V.\,TfONEUVOSTON KRJAPANO Täten saatetaan julksuuteen Suomen Pankn vuoskrjan setsemästosta vuoskerta,

Lisätiedot

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2016 (eläinten hyvinvointikorvaus)

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2016 (eläinten hyvinvointikorvaus) ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2016 (eläinten hyvinvointikorvaus) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

Mittausvirhe. Mittaustekniikan perusteet / luento 6. Mittausvirhe. Mittausepävarmuus ja siihen liittyvää terminologiaa

Mittausvirhe. Mittaustekniikan perusteet / luento 6. Mittausvirhe. Mittausepävarmuus ja siihen liittyvää terminologiaa Mttausteknkan perusteet / luento 6 Mttausepävarmuus ja shen lttyvää termnologaa Mttausepävarmuus = mttaustulokseen lttyvä parametr, joka kuvaa mttaussuureen arvojen odotettua vahtelua Mttauksn lttyvä kästtetä

Lisätiedot

S-ZSOTOOP DZDATA !SWIA 0 \ S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA. M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä

S-ZSOTOOP DZDATA !SWIA 0 \ S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA. M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä!SWIA 0 \ S-ZSOTOOP DZDATA S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA SÄVIÄN S-ISOTOOPPIDATA ANALYYSITULOSTEN SELITYKSET VASEMMALTA OIKEALLE LABORATORIOKOODI

Lisätiedot

Yrityksellä on oikeus käyttää liketoimintaansa kunnan kanssa määriteltyä Hallan Saunan piha-aluetta.

Yrityksellä on oikeus käyttää liketoimintaansa kunnan kanssa määriteltyä Hallan Saunan piha-aluetta. VUOKRSOPMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALM Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CO Tl-Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde Hallan

Lisätiedot

SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO

SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. X SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO KOULUTOIMEN YLIHALLITUKSEN JULKAISEMA 45 TILASTOLLINEN YLEISKATSAUS SUOMEN KANSAKOULUTOIMEEN LUKUVUONNA 93-94 H ELSIN G ISSÄ 95 KEISARILLISEN

Lisätiedot

SVT VI : 50 ; 5. nimeke rinnakkaisn. fre. osan tiedot osan tiedot fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue.

SVT VI : 50 ; 5. nimeke rinnakkaisn. fre. osan tiedot osan tiedot fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue. SVT VI : 0 ; 0 0 0 00 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. huom. svt ahealue tetovuos alue fnfre Asuntolasku Vaasassa joulukuun p. Recensement des

Lisätiedot

VIERITESTI VAI SPESIFIT VASTA-AINEET Jukka Suni

VIERITESTI VAI SPESIFIT VASTA-AINEET Jukka Suni EBV-infektio VIERITESTI VAI SPESIFIT VASTA-AINEET Jukka Suni KLIINISIÄ LÖYDÖKSIÄ I SUURENTUNEET IMUSOLMUKKEET KLIINISIÄ LÖYDÖKSIÄ II KATTEISET NIELURISAT NIELUN VERENPURKAUMAT KLIINISIÄ LÖYDÖKSIÄ III

Lisätiedot