TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015"

Transkriptio

1 TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

2 1 Sisällysluettelo 1 Kunnanjohtajan katsaus Yleistä Taustatietoa Henkilöstövoimavarat Henkilöstömäärä Henkilöstö palvelusuhteen ja sukupuolen mukaan Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain Vakinaisen henkilöstön kehitys Määräaikaisen henkilöstön kehitys Henkilöstön prosentuaalinen jakautuminen toimialoittain Henkilöstön prosentuaalinen jakautuminen palvelusuhteen mukaan Henkilöstön sukupuolijakauma Henkilötyövuosi Vuosityöajan jakautuminen Henkilöstön työajan jakaantuminen Opetushenkilöstön työajan jakautuminen Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön ikärakenne työsuhteen muodon ja sukupuolen mukaan Henkilöstön ikärakenne kymmenvuotisikäryhmittäin Kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen Henkilöstön koulutuspäivät toimialoittain Koulutukseen osallistuneiden määrä ja koulutuskustannukset Henkilöstön toiminta- ja aikaansaannoskyky Terveysperusteiset ja muut poissaolot Terveysperusteiset poissaolot Sairauspoissaolojen jakautuminen toimialoittain Yli 30 kalenteripäivän sairauspoissaolot toimialoittain Sairauspoissaolojen kehitys Työtapaturmat Henkilöstön vapaaehtoiset palkattomat vapaat Henkilöstön poissaolopäivien jakaantuminen syyn mukaan Henkilöstön poissaoloeurojen jakaantuminen poissaolotyypin mukaan... 16

3 2 6.2 Henkilöstön vaihtuvuus Alkaneet ja päättyneet palvelusuhteet sekä prosentuaalinen vaihtuvuus Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Eläkemaksut Kevan ennustettu eläkepoistuma Vaikutukset toimintaan ja tuloksiin (vaikuttavuus) Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Työvoimakustannukset ja muutos edelliseen vuoteen Henkilöstömenojen kehitys Työhyvinvointi Työterveyshuolto Yhteistoiminta ja työsuojelu Palkitseminen Palkkaus Palkkauksen rakenne keskimäärin sopimusaloittain kokoaikaiset Palkankorotukset Henkilökohtaiset lisät ja niiden osuus tehtäväkohtaisesta-/tuntipalkasta Kertaluontoiset HK-lisät ja määrärahan myöntäminen virkistyskäyttöön Aktivointiraha Kehittämispalkinto Palkitseminen oman kunnan palvelusta 20, 30 ja 40 vuoden palveluksen jälkeen Yhteenveto... 24

4 3 1 Kunnanjohtajan katsaus Henkilöstöraportissa kuvataan kunnan henkilöstövoimavarojen määrää ja rakennetta sekä niiden muutoksia. Raportti tarjoaa päättäjille, henkilöstölle ja heidän esimiehille sekä kuntalaisille tietoa henkilöstön työhyvinvoinnista ja siinä tapahtuneista muutoksista. Tietoa käytetään strategisen työhyvinvoinnin johtamisessa, jonka tavoitteet ovat asetettu kuntastrategiassa ja sen toimialat läpileikkaavassa kehitysohjelmassa. Raportin rakenne on uudistettu sovitun mukaisesti vastaamaan valtakunnallisen henkilöstöraporttisuosituksen vaatimuksia. Uudistus on ollut työläs ja paikoin haastava toteutettavaksi. Työ on kuitenkin ollut työmäärän arvoinen, koska suosituksen käyttöönoton myötä raportin sisältö on vertailukelpoinen muiden kuntien kanssa. Vertailtavuus mahdollistaa oman kehittämistyön tuloksellisuuden arvioinnin ja edistää henkilöstön strategisen työhyvinvoinnin toteutumista. Vuosi 2015 oli Tammelan kunnan osalta muutoksien vuosi, kun kunnan strategia, organisaatio ja hallintosääntö uudistettiin. Näillä muutoksilla ensisijaisesti terävöitettiin kunnan tulevaisuuden kuvaa ja viitoitettiin toiminnan painopistealueet. Strategian vision ja yhteisen arvopohjan varaan rakentuu tulevaisuuden Tammela, jonka tärkein voimavara on hyvinvoiva, motivoitunut ja aikaansaava henkilöstö. Käynnistettyjen muutosten myötä johtaminen asettuu kaiken toiminnan keskiöön ja johtaminen tulee olla oikeudenmukaista ja valmentavaa. Johtamisen tason nostaminen edellyttää kunnan päättäjiltä ja virkamiesjohdolta jämäkkää suunnannäyttämistä ja tinkimätöntä asennetta asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Vastaavasti henkilöstö tulee valmentaa ymmärtämään muutoksien välttämättömyys ja samalla valmennuksen kautta vahvistaa muutoksessa toimimisen valmiuksia. Lopuksi haluan kiittää päättäjiä ja henkilöstöä menestyksellisestä vuodesta. 2 Yleistä Tammelan kunnan vuoden 2015 henkilöstöraportti antaa tietoa luottamushenkilöille, johdolle ja henkilökunnalle Kuntatyönantajan vuoden 2013 Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportin kehittämiseen -suosituksen mukaisesti mm. seuraavista asioista: Kunnan henkilöstöstrategiasta Henkilöstövoimavaroista Henkilöstön osaamisen kehittämisestä Henkilöstön toiminta- ja aikaansaannoskyvystä Vaikutuksesta toimintaan ja tuloksiin Henkilöstöjohtamisesta Tulevina vuosina kuntien haasteena on sekä osaavan työvoiman saatavuus että talouden tasapaino. Työurien pidentäminen ja työnantajamaineen aktiivinen rakentaminen ovat keinoja henkilöstön pysyvyyden turvaamiseksi ja uuden osaavan henkilöstön rekrytoimiseksi. Strateginen työhyvinvoinnin edistäminen on entistä tärkeämpää kunnallisissa työpaikoissa, siitäkin huolimatta, että kunnallisen henkilöstön työelämän laatu on parantunut koko 2000 luvun ajan. Tehdyissä tutkimuksissa on kuitenkin ilmennyt, että kuntien haasteet liittyvät strategiseen työhyvinvoinnin johtamiseen.

5 4 Strategisen työhyvinvoinnin tavoitteena on hyvinvoiva ja aikaansaava henkilöstö rajallisten määrärahojen puitteissa. Koska resurssit eivät ole lisääntymässä, tulee siirtyä määräraha-ajattelusta tarve- ja tavoitesuuntautuneeseen resurssien ohjaamiseen. Yksinkertaisesti, että oikeita asioita tehdään oikeaaikaisesti tuottavimmalla tavalla. Tuottavuuskasvua haetaan entistä enemmän aineettomista tekijöistä kuten organisaation kulttuurin ja johtamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnin ja osaamisen vahvistamisesta. Tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikaisella kehittämisellä saadaan aikaan pysyviä tuloksia. Työhyvinvointi on nostettu myös kansalliseksi kärkihankkeeksi, minkä kehittämisellä tavoitellaan muun muassa eläkeiän nostamista. On selvää, että hyvinvoiva työntekijä jaksaa paremmin työssä pidempään ja on tuottelias saavuttaen organisaation strategiset tavoitteet. Vastaavasti hyvinvoiva henkilöstö kirkastaa positiivista työnantajakuvaa. Organisaation edunmukaista on, että työyhteisössä panostetaan samanaikaisesti tuottavuuden kasvattamiseen prosesseja ja menetelmiä kehittäen sekä strategiseen työhyvinvointiin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että taloudelliset investoinnit henkilöstöön tulevat takaisin muun muassa sairauspoissaolojen laskuna, työtapaturmien vähentymisenä ja korkeampana eläkkeelle siirtymisen ikänä. 3 Taustatietoa KT Kuntatyönantajat on vuonna 2013 laatinut kunnille suosituksen henkilöstövoimavarojen arviointiin ja suositus päätettiin ottaa Tammelassa käyttöön vuoden 2015 henkilöstöraportin yhteydessä. Suosituksessa käytetään viitekehystä, jossa on sovellettu sekä Työterveyslaitoksen henkilöstötilinpäätös mallia, että henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta kuvaavia malleja. Raportti jakautuu neljään osaan: Henkilöstövoimavarojen kuvaamiseen, henkilöstön kehittämistoimenpiteiden kuvaamiseen, henkilöstön aikaansaannoskyvyn tarkasteluun sekä henkilöstöjohtamisen tulosten vaikutusten arviointiin. Henkilöstövoimavaroja kuvaavat tunnusluvut kertovat henkilöstömäärästä, henkilöstörakenteesta, työpanoksesta ja työvoimakustannuksista. Kuntien henkilöstöön kohdistuvat kehittämistoimenpiteet kuvataan kunnan omista lähtökohdista. Kehittämistyö edellyttää päättäjien ja organisaation ylimmän johdon sitoutumista ja resurssien kohdentamista. Henkilöstön aikaansaannoskyvyssä tarkastellaan muun muassa mitä työhyvinvoinnin tunnusluvut kertovat henkilöstön terveydestä, työturvallisuudesta, osaamisesta, yhteisöllisyydestä ja keskinäisestä luottamuksesta, sitoutumisesta ja aloitteellisuudesta. Lisäksi arvioidaan kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia henkilöstöön. Vastaavasti henkilöstöjohtamisen tuloksia arvioidaan sillä, millaisia vaikutuksia henkilöstövoimavaroilla sekä henkilöstön kehittämistoimilla ja aikaansaannoskyvyllä on toimintaan ja tuloksiin, esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen, palvelun vaikuttavuuteen, laatuun tai talouteen.

6 5 4 Henkilöstövoimavarat 4.1 Henkilöstömäärä Henkilöstö palvelusuhteen ja sukupuolen mukaan Palvelusuhde Miehet Naiset Yhteensä 2015 Yhteensä 2014 Muutos ed. vuosi Muutos % ed. vuosi Vakinaiset ,3 Määräaikaiset ,3 joista työllistettyjä ,3 Yhteensä ,3 Tammelan kunnan palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa 252 henkilöä. Heistä 207 oli vakinaisessa ja 45 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaiset työntekijät sisältävät sijaiset, muut määräaikaisessa työsuhteessa olleet sekä työllistetyt. Poliittiset luottamusmiehet jäävät raportoinnin ulkopuolelle, koska eivät ole palvelussuhteessa kuntaan. Henkilöstön määrässä oli laskua edellisvuoteen nähden 17 henkilöä eli 6,3 %. Vakituisten osuus kunnan henkilöstöstä oli 82,1 %. Vuonna 2013 osuus oli 82,2 %. Tammelan kunta työllisti lisäksi kesätyöntekijöinä tammelalaisia nuoria 181 henkilöä sekä kunnan että yksityisten työpaikkoihin. Henkilökuntamäärä esitetään tilanteessa eli mukana ovat kaikki, joilla on voimassa oleva palvelussuhde kuntaan sillä hetkellä. Osa-aikaiset työntekijät lasketaan yhdeksi henkilöksi Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS TOIMIALOITTAIN Keskushallinto Opetus- ja kulttuuritoimi Ympäristö- ja tekniset palvelut Ruoka- ja puhdistuspalvelut Sosiaali- ja terveystoimi

7 6 Sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta siirrettiin alkaen Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymään. Vuoden 2013 maaliskuun alusta varhaiskasvatus siirrettiin sosiaali- ja terveystoimesta hallinnollisesti osaksi opetus- ja kulttuuritointa valtakunnallisen trendin mukaisesti. Näin opetus- ja kulttuuritoimi kasvoi henkilöstömäärältään suurimmaksi hallintokunnaksi. Intro-työpaja sisältyy keskushallinnon lukuihin. Maaseututoimen hallinto yhdistettiin Someron ja Forssan vastaavien maaseutuhallintojen kanssa vuoden 2013 alusta. Yhdistyminen johtui muuttuneesta lainsäädännöstä. Vuoden 2013 elokuussa varhaiskasvatuksen laitoshuoltajat siirtyivät osaksi ruoka- ja puhdistuspalveluja ja Ruisluodon laitoshuoltajat lukien Vakinaisen henkilöstön kehitys VAKINAISEN HENKILÖSTÖN KEHITYS Keskushallinto Opetus- ja kulttuuritoimi Ympäristö- ja tekniset palvelut Ruoka- ja puhdistuspalvelut Sosiaali- ja terveystoimi

8 Määräaikaisen henkilöstön kehitys MÄÄRÄAIKAISEN HENKILÖSTÖN KEHITYS Keskushallinto Opetus- ja kulttuuritoimi Ympäristö- ja tekniset palvelut Ruoka- ja puhdistuspalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Henkilöstön prosentuaalinen jakautuminen toimialoittain HENKILÖSTÖN PROSENTUAALINEN JAKAUTUMINEN TOIMIALOITTAIN ruoka- ja puhdistuspalvelut 15 % keskushallinto 8 % ympäristö- ja tekniset palvelut 12 % opetus- ja kulttuuritoimi 65 %

9 Henkilöstön prosentuaalinen jakautuminen palvelusuhteen mukaan HENKILÖSTÖN PROSENTUAALINEN JAKAUTUMINEN PALVELUSSUHTEEN MUKAAN Määräaikaiset 9 % Työllistetyt 3 % Sijaiset 6 % Vakinaiset 82 % Henkilöstön sukupuolijakauma HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA Miehet 21 % Naiset 79 % Tammelan kunnan henkilöstöstä on naisia 199 ja miehiä 53.

10 9 4.2 Henkilötyövuosi Henkilötyövuodet HTV2 Miehet HTV2 Naiset Yhteensä HTV1 Miehet HTV1 Naiset Yhteensä Henkilötyövuosi ,75 190,88 243,63 45,74 155,55 201,29 Henkilötyövuosi = HTV2 = palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti / 100) HTV1 = palveluksessa olopäivien (vähennetty kaikki poissaolot mm. vuosiloma yms.) lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti / 100) Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä Vuosityöajan jakautuminen Henkilöstön työajan jakaantuminen Työpäivät % teoreett. säänn. vuosityöajasta euroa % palkkakustan-nuksista Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika , ,0 Vähennetään työpäivinä: Vuosilomat ja muut lomat , ,3 Terveysperusteiset poissaolot , ,5 Perhevapaat 530 1,0 8 0,1 Koulutus 272 0,5 24 0,4 Muut palkalliset poissaolot 265 0,5 17 0,3 Muut palkattomat poissaolot ,2 Vapaana annetut työaikakorvaukset + Rahana korvatut lisä- ja ylityöt 76 0,1 14 0,3 = Tehty vuosityöaika , ,7 Taulukossa teoreettista säännöllistä vuosityöaikaa laskettaessa kalenterivuoden päivistä vähennetään lauantait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät. Palkkakustannukset eivät sisällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaaliturvan kuluja.

11 Opetushenkilöstön työajan jakautuminen Opetushenkilöstö Työpäivää % teoreett. säänn. vuosityöajasta euroa % palkkakustan-nuksista Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika , ,0 Vähennetään työpäivinä: Laskennallinen vuosiloma-aika , ,1 Vuosilomat ja muut lomat 47 0,4 11 0,4 Terveysperusteiset poissaolot 322 2,7 35 1,3 Perhevapaat 499 4,2 7 0,3 Koulutus 91 0,8 11 0,4 Muut palkalliset poissaolot 44 0,4 5 0,2 Muut palkattomat poissaolot 195 1,6 = Tehty vuosityöaika , ,4 Opettajien työajan jakautuma voidaan raportoida vastaavalla tavalla soveltaen kuin muun henkilöstön työajan jakauma. Jakaumaa ei tehdä niistä opettajista, joille maksetaan tuntiperusteinen palkkio (lähinnä sivutoimiset tuntiopettajat). Mahdolliset koulutukseen käytetyt veso-päivät lasketaan koulutukseen. 4.4 Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön ikätietoja tarvitaan varautumisessa eläkepoistumaan ja ennakoitaessa tulevaisuuden henkilöstön rekrytoinnin tarvetta. Lisäksi tiedot tukevat myös ikäjohtamista Henkilöstön ikärakenne Ikä vuosina Lukumäärä %-osuus alle , , , , ,14 65 ja yli 3 1,19 Yhteensä ,00 Keski-ikä 46,6 Tammelan kunnan henkilöstön ikärakenteessa suurimmaksi ikäryhmäksi muodostuu vuotiaiden ryhmä, johon kuuluu 83 henkilöä. Tämän ikäluokan edustajia Tammelan kunnan koko henkilöstöstä on 32,9 %. Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat vuotiaiden ryhmä sekä vuotiaiden

12 11 ryhmä. Yli 50-vuotiaiden osuus Tammelan kunnan henkilöstöstä on 41,3 % (vuonna %) ja vuotiaita on 38 henkilöä eli 15,1 %. Kunnan työntekijöiden keski-ikä naisten osalta vuonna 2015 on 45,8 vuotta (vuonna ,2 vuotta) ja miesten 49,5 vuotta (vuonna ,1 vuotta) Henkilöstön ikärakenne työsuhteen muodon ja sukupuolen mukaan Ikä vuosina Vak. naiset Vak. miehet Määr.aik. naiset Määr.aik. miehet Työl. naiset Työl. miehet Yhteensä alle ja yli Yhteensä Keski-ikä naiset 45,8 Keski-ikä miehet 49,5 Keski-ikä yhteensä 46, Henkilöstön ikärakenne kymmenvuotisikäryhmittäin HENKILÖST ÖN IKÄRAKENNE KYMMENVUOTISIKÄRYHMITT ÄIN alle 30 v v v v v 65 ja yli naiset miehet

13 12 5 Kehittäminen 5.1 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin, että tulokselliseen toimintaan. Osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen on osa osaamisen johtamisen ja varmistamisen kokonaisuutta, johon kuuluvat myös osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uuden osaamisen hankkiminen. Henkilökunnan koulutukseen matkoineen ja majoituksineen oli varattu euroa ja käyttö oli euroa. Vuonna 2014 koulutuspalvelujen käyttö oli euroa Henkilöstön koulutuspäivät toimialoittain KOULUTUSPÄIVÄT Keskushall Opetus- ja kult.toimi Ympäristöja tekniset palvelut Ruoka- ja puhdistuspal velut Koulutuspäivät Koulutuspäiviä oli yhteensä 344 pv, vakinaista henkilökuntaa 207 ja koulutuspäiviä keskimäärin 1,66 pv/henkilö Koulutukseen osallistuneiden määrä ja koulutuskustannukset Osaamisen kehittäminen Osallistujien määrä Päiviä / osallistuja Kustannukset euroina / v Ammatillinen henkilöstökoulutus, josta lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutusta Opintovapaalla oleva henkilöstö 8 80 Yhteensä

14 13 Osaamisen kehittämisen investointeihin lasketaan kaikki koulutukseen käytetyt menot (kurssikustannukset, päivärahat, matkakustannukset), mutta ei käytetyn työajan palkkoja. 6 Henkilöstön toiminta- ja aikaansaannoskyky 6.1 Terveysperusteiset ja muut poissaolot Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteiset poissaolot Kalenteripäivät % työajasta 1000 euroa % palkkakustannuksista Lyhyet poissaolot alle 4 pv 631 1,0 49 0, pv ,2 97 1, pv 271 0,4 17 0, pv 152 0,2 5 0, pv 184 0,3 7 0,1 yli 180 päivää Yhteensä , ,1 Keskimäärin / henkilötyövuosi 11,2 Em. Poissaoloista erikseen työtapaturmat 67 0,1 4 0,1 työmatkatapaturmat ammattitaudit tai -epäilyt Työaika (kalenteripäivinä) Palkkakustannukset 8147 Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset poissaolot aiheuttavat kustannuksia ja työpanoksen menetyksiä. Poissaoloja on pyrittävä vähentämään ja niiden syitä analysoitava yhdessä esimiesten, henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. Kustannusseurannassa kustannuksista vähennetään Kela- ja muut korvaukset. Kustannukset olivat euroa ja niistä on saatu Kelan korvauksia euroa. Työterveyshuollon toimintakertomus ja työsuojelun toimintaohjelma täydentävät henkilöstöraporttia Sairauspoissaolojen jakautuminen toimialoittain Sairauspoissaolojen jakautuminen toimialoittain 2015 Keskushallinto 220 Opetus- ja kulttuuritoimi 1716 Ympäristö- ja tekniset palvelut 194 Ruoka- ja puhdistuspalvelut 512 Yhteensä 2642

15 Yli 30 kalenteripäivän sairauspoissaolot toimialoittain Yli 30 kalenteripäivän sairauspoissaolopäivät 2015 Keskushallinto 30 Opetus- ja kulttuuritoimi 452 Ympäristö- ja tekniset palvelut 0 Ruoka- ja puhdistuspalvelut 92 Yhteensä 574 Taulukossa on yli 30 päivän sairauspoissaolot toimialoittain kalenteripäivinä Sairauspoissaolojen kehitys Sairauspoissaolot Muutosprosentti 20,3-16,1 5,3-34,4 7,3 Sairauspoissaololuvut ovat noin lukuja ja niiden vaihteluun pienissä yksiköissä vaikuttavat satunnaiset tekijät, joten niistä ei ole syytä tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä varsinkaan yksikkötasolla. Koko kunnan sairauspoissaolot olivat keskimäärin työntekijää kohden vuonna ,6 päivää, vuonna ,6 päivää, vuonna ,1 päivää, vuonna ,8 päivää ja vuonna ,4 päivää (luvut eivät sisällä lyhyt- eikä pitkäaikaisia sijaisia). Henkilöstön työkyvyn seurantaan ja sairauspoissaoloihin otettiin vuoden 2005 alusta käyttöön ns. varhaisen puuttumisen malli, jota uudistettiin siitä saatujen kokemusten perusteella sekä vuoden 2006 että vuoden 2007 alussa Työtapaturmat Vuonna 2015 työtapaturmia oli 67 pv ja vuonna pv. Korotusta edelliseen vuoteen on 116 %. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt puolivuosittain työtapaturmista tehdyn yhteenvedon ja sen pohjalta mahdollisesti tehtäviä toimenpiteitä Henkilöstön vapaaehtoiset palkattomat vapaat Tammelan kunnan henkilöstöstä 83 henkilöä piti palkattomia vapaaehtoisia vapaita yhteensä 494 työpäivää, josta kertyi kunnalle säästöä sosiaalikuluineen euroa.

16 Henkilöstön poissaolopäivien jakaantuminen syyn mukaan POISSAOLOPÄIVIEN JAKAANTUMINEN SYYN MUKAAN muut 25 % tapaturma 0 % perhepol.vapaat 9 % koulutus 2 % sairaus 14 % vuosilomat 50 % Poissaolopäiviä oli vuonna 2015 yhteensä pv (vuonna pv), jotka jakaantuivat seuraavasti: vuosilomat pv (vuonna pv), sairauspoissaolot pv (vuonna pv), tapaturmat 67 pv eli 0,4 % (vuonna pv), perhepoliittiset vapaat pv (vuonna pv), koulutus 355 pv (vuonna pv) sekä muut poissaolot, kuten vuorottelu- ja opintovapaat sekä palkattomat vapaaehtoiset ym. vapaat pv (vuonna pv).

17 Henkilöstön poissaoloeurojen jakaantuminen poissaolotyypin mukaan POISSAOLOEUROJEN JAKAANTUMINEN POISSAOLOTYYPIN MUKAAN sairaus 18 % muut 2 % tapaturma 0 % perhepol.vapaat 3 % koulutus 4 % vuosilomat 73 % Työtapaturmia oli 0,5 %. 6.2 Henkilöstön vaihtuvuus Alkaneet ja päättyneet palvelusuhteet sekä prosentuaalinen vaihtuvuus Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus % Alkaneet palvelussuhteet 5 2,3 Päättyneet palvelussuhteet 16-7,2 Henkilömäärä vakinaiset Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden aikana kunnassa alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet. Prosentit lasketaan suhteuttamalla em. henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään.

18 Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Yhteensä Keski-ikä Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 6 63,5 Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 0 0 Varhe- ja eläkeperusteiset maksut Maksut 1000 euroa %-osuus palkkakustannuksista Varhemaksu 57 0,7 Eläkemenoperusteinen maksu 520 Palkkakustannukset Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Työkyvyttömyyseläkkeelle, osatyökyvyttömyyseläkkeelle ja kuntoutustuelle siirtyneiden määrän seurannan lisäksi on tärkeää seurata ja raportoida myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuutta henkilöstön määrästä. Tietosuojasyistä näin tarkalla tasolla raportointia ei voi tehdä pienissä kunnissa. Myös osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuutta koko henkilöstöstä sekä kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä kannattaa seurata, koska näistä ei peritä varhe-maksua Eläkemaksut Eläkemaksuja sekä eläkepoistumaa ja ennakointia koskevia tietoja kunnat saavat Kevan työnantajien asiointipalvelusta Astasta. Eläkekustannusten seurannan avulla voidaan ennakoida kustannuksia ja vaikuttaa niihin. Työnantajan KuEL eläkemaksut koostuvat palkkaperusteisesta maksusta, jota seurataan osana työvoimakustannuksia eläkemenoperusteisesta maksusta, jota maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta varhaiseläkemenoperusteisesta varhe-maksusta, jota maksetaan työntekijän jäädessä ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksikölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä.

19 18 Erityisesti kahteen jälkimmäiseen voi työnantaja vaikuttaa omilla työssä jatkamisen tukemistoimenpiteillään. Jokainen uusi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki maksaa kuntatyönantajalle kymmeniä tuhansia euroja varhe-maksuna. Työnantajan kannattaa seurata sekä näiden maksujen suuruutta euroissa että prosenttiosuutta palkkakustannuksista. Kuntatyönantajat ovat yhdessä vastuussa kunnallisten eläkkeiden rahoituksesta. Eläkemenoperusteisena ja varhe-maksuna kerättävä osuus jaetaan vuosittain kaikkien kuntatyönantajien kesken. Tämä kannatta huomioida seurattaessa maksujen kehitystä Kevan ennustettu eläkepoistuma KEVAN ENNUSTETTU ELÄKEPOISTUMA Vanhuuseläke Työkyv. Eläke Osatyökyv.eläke Luvut ovat Kuntien eläkelaitoksen tekemä ennuste vuosilta ja suuntaa-antavia, koska henkilöstö voi nykyisin itse valita tietyissä rajoissa eläkkeelle jäämisen ajankohdan. Ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen aikasarjana vuosittain. Ennuste perustuu vuoden 2013 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen (Sosiaalitoimen henkilöstö siirtyi Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymään ) sekä vuoden 2016 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteessa on huomioitu vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt. Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet. Kuntien eläkelaitos ei tee ennustetta joka vuosi. Tämä ennuste on tehty syyskuussa Vuonna 2015 Tammelan kunnan palveluksesta jäi vanhuuseläkkeelle 6 henkilöä.

20 19 7 Vaikutukset toimintaan ja tuloksiin (vaikuttavuus) 7.1 Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Työvoimakustannukset ja muutos edelliseen vuoteen euroa 2015 Ed. vuosi Muutos % ed. vuoteen Työvoimakustannukset yhteensä, josta ,1 1 Palkat yhteensä ,0 josta Vuosiloma-ajan palkat 634 Terveysperusteisten poissaolojen palkat, netto (Kela-korvaukset vähennetty) 121 Perhevapaiden palkat, netto 7 Muut lakisääteisten/sopimusperusteisten poissaolojen palkat 13 2 Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,8 3 Muut Rekrytointikustannukset Vuokratyövoiman kustannukset 4 Henkilöstöinvestoinnit ,1 Työterveyshuolto, netto Koulutus ja muu kehittäminen Muut yhteensä (työpaikkaruokailu, virkistys, suojavaatteet jne.) Tammelan kunnan työvoimakustannukset olivat vuonna 2015 yhteensä 10,7 milj. euroa. Palkkamenoista on vähennetty saadut Kela-korvaukset yms. ja niihin on ensimmäistä kertaa lisätty investointipalkat ( e) sotukuluineen ( e) KT:n ohjeistuksen mukaan. Vertailtavuuden vuoksi myös vuoden 2014 vertailulukuihin on lisätty investointipalkat. Vuonna 2014 henkilöstömenot laskivat 31 %, johtuen sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön siirtymisestä Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymään lukien. Vuonna 2013 henkilöstömenot pysyivät edellisen vuoden tasolla, vuonna 2012 ne kasvoivat 6,6 % ja vuonna 2011 ne kasvoivat 4,7 %.

21 Henkilöstömenojen kehitys HENKILÖSTÖMENOJEN KEHITYS Eurot Vuoden 2015 henkilöstömenoihin sisältyvät myös investointipalkat sotukuluineen (99.109,94). Vuosien henkilöstömenot eivät sisällä investointipalkkoja Työhyvinvointi Tyky-toiminta Tammelan kunnan tyky-ryhmä on toiminut vuodesta Tyky-ryhmän tehtävänä on ollut mm. tyky-toiminnan kehittämisestä ja organisoimisesta vastaaminen. Tämän lisäksi tyky-ryhmän tärkeänä tehtävänä on tiedottaa toiminnasta sekä motivoida henkilöstöä osallistumaan toimintaan. Opetustoimessa (koulukeskus), päivähoidossa sekä ruoka- ja puhdistuspalveluissa on omat tykymäärärahansa. Tyky-ryhmän tekemä Työhyvinvointiohjelma on jaettu koko henkilökunnalle aina vuoden alussa Työterveyshuolto Käynnit Lääkäri Työterveyshoitaja Fysioterapeutti Psykologi Terveystarkastukset Sairaanhoitopalvelut Yhteensä

22 21 Työterveyshuollossa oli vuonna 2015 terveystarkastuksia/käyntejä seuraavasti: 13 lääkärillä, 59 työterveydenhoitajalla ja 6 fysioterapeutilla sekä 5 psykologilla. Sairaanhoitopalveluissa oli 420 lääkärissä käyntiä ja 170 terveydenhoitajakäyntiä. Työterveyshuollon kustannukset olivat vuonna ,42 euroa, josta haetaan Kela-korvauksia ,75 euroa. Työkyvyn tukemista on toteutettu vuosittain toimintasuunnitelmassa sovitulle työyksikölle. Työyksikön tilannetta, työntekijöiden työkykyä ja terveyttä sekä työhyvinvointia on kartoitettu esimiehen ja työterveyshuollon välisillä neuvotteluilla ja työntekijöille toteutettavien kyselyjen avulla. Saatujen tietojen pohjalta on kohdennettu työterveyshuollon toimenpiteitä riskiryhmään kuuluville työntekijöille ja tarvittaessa koko yksikölle. Kunnantalon sisäilmatutkimusta ja - mittauksia oli jatkettu vuonna Korjaavat muutostyöt tehtiin vuonna Uusia sisäilmaongelmia kunnantalolla ilmaantui vuonna Uusi sisäilmatutkimus suoritettiin syksyllä Tutkimuksen tulokset kerrottiin tutkijoiden toimesta yleisessä palautetilaisuudessa. Tarvittavia korjaustoimenpiteitä alettiin suorittaa välittömästi. Talon ulkopinnan korjausta ja veden torjuntaa tehtiin jo kesästä 2012 lähtien jatkuen vuoden Kattoikkunoita tiivistettiin ja ikkunapellityksiä uusittiin. Talon sisällä 16 huonetta korjattiin perusteellisesti ja kaksi on vielä korjaamatta. Kaikissa huoneissa tehtiin varotoimenpiteenä ikkunoiden saumapintojen tiivistämistä tutkijan tekemän suunnitelman ja ohjeiden mukaan. Huoneremontteja on tarkoitus jatkaa syksyllä. Ilmastointikanavat nuohottiin ja desinfioitiin kesällä Kanavia myös pinnoitettiin tietyltä osalta. Vesikate pinnoitettiin kokonaan uudestaan 2014 kesällä ja samalla uusittiin jäähdytyksen putkisto kokonaan katon osalla. Ilmastointikoneiden nesteet uusittiin. Kattotyön aikana lisättiin vesikattoon kuusi alipainetuuletinta korjaussuunnitelman mukaisesti varotoimena, että saadaan yläpohja tuulettumaan kunnolla. Vesikattourakka maksoi euroa ja reunapellitysten uusiminen euroa. Ilmanvaihtokanavat on suunnitelman mukaan nuohottava 2017 (5 vuotta edellisestä). Suodattimet ja koko ilmanvaihdon hoito tehdään omana työnä jatkuvasti seuraten. Suodattimet vaihdetaan kaksi kertaa vuodessa tai useammin, jos kone siitä ilmoittaa. Valtuustosalin ikkunoiden kattokankaat on uusittu vuonna Kokoushuoneiden pöytäryhmiin tullaan lisäämään pistorasioita. 7.2 Yhteistoiminta ja työsuojelu Yhteistyötoimikunta toimii sekä yhteistoimintalain mukaisena yhteistyöelimenä, että työsuojelutoimikuntana. Yhteistyötoimikuntaan kuuluu kolme työsuojeluvaltuutettua, kolme järjestöjen nimeämää edustajaa ja kunnanhallituksen edustaja sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Sihteerinä toimii kunnankamreeri. Vuonna 2015 yhteistyötoimikunta on kokoontunut seitsemän kertaa. 7.3 Palkitseminen Palkitsemisjärjestelmä on osa organisaation johtamisjärjestelmää. Toimivalla palkitsemisjärjestelmällä kannustetaan henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja vaikutetaan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen. Palkitsemisen kokonaisuus muodostuu aineellisista ja aineettomista palkitsemistavoista.

23 Palkkaus Kaikki kunnan työntekijät olivat vuonna 2015 tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin perustuvan palkkauksen piirissä, johon kuuluvat myös kehityskeskustelut. Vuonna 2015 kilpailutettiin työn vaativuuden arvioinnin toteuttaja ja toteuttajaksi valittiin JopiArvio Oy. Arviointi aloitettiin keväällä ja saatiin päätökseen tammikuussa Arvioinnin ulkopuolelle jäi OVTES. Arviointityön yhteydessä tehtävänkuvat tarkistettiin arvioitavien osalta. Kunnanhallituksen nimeämään arviointityöryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Kalle Larsson, kunnanjohtaja Hannu Jalava, tekninen johtaja Paula Laakso, päiväkodinjohtaja Erja Klemelä, luottamusmies JUKO (KTN) Jasu Markkanen, luottamusmies JUKO Paula Pakkanen, luottamusmies JYTY Tero Salo, luottamusmies JHL Merja Mikkola, henkilöstösihteeri Palkkauksen rakenne keskimäärin sopimusaloittain kokoaikaiset KVTES Opetusala Tekniset Tuntipalkkaiset Tehtäväkohtainen palkka Palveluaikaan sidotut lisät Henkilökohtainen lisä Muut säännölliset työajan lisät Lisä- ja ylityökorvaukset Yhteensä Kokonaisansio keskimäärin euroa/kk Miesten keskiansio e/kk 3854 Naisten keskiansio e/kk 3655 Miesten ja naisten keskiansio e/kk Taulukko sisältää kokoaikaisen henkilöstön joulukuun kokonaispalkat. Naisten ja miesten keskiansiot voidaan ilmoittaa erikseen vain jos heitä on vähintään kuusi Palkankorotukset KVTES palkkaratkaisun kustannusvaikutus oli keskimäärin 0,3 % ja se käytettiin kokonaisuudessaan työaikaluvun jaksotyöaikamääräysten uudistamiseen, palkkahinnoitteluliitteiden 1,2,7 ja 8

24 23 uudistamiseen, eräiden palkkahinnoittelukohtien peruspalkkojen korottamiseen palkkahinnoitteluliitteissä 4 ja 5 ja omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelusuhteen ehtojen muutokseen. Yleiskorotusta ei tullut. Muilla sopimusaloilla tehtäväkohtaista palkkaa tai tuntipalkkaa korotettiin seuraavasti: OVTES tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 0,4 % TS paikallinen järjestelyerä 0,29 %, joka käytettiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin TTES yleiskorotus 0,3 %, perustuntipalkkoja korotettiin 0,04 0,05 e/tunti Henkilökohtaiset lisät ja niiden osuus tehtäväkohtaisesta-/tuntipalkasta Henkilökohtaisia lisiä maksettiin seuraavasti: KVTES 45 henkilölle yhteensä 0,82 % KVTES:in tehtäväkohtaisista palkoista OVTES 6 henkilölle yhteensä 0,39 % OVTES:in tehtäväkohtaisista palkoista TS 15 henkilölle yhteensä 9,53 % TS:n tehtäväkohtaisista palkoista TTES sopimusalalla henkilökohtaiset lisät olivat 3,9 % perustuntipalkasta Kertaluontoiset HK-lisät ja määrärahan myöntäminen virkistyskäyttöön Kunnanhallitus päätti henkilökunnan palkitsemisen kehittämisestä siten, että otetaan käytäntöön kertaluontoiset henkilökohtaiset lisät ja määrärahan myöntäminen virkistyskäyttöön a) poikkeuksellisen hyvästä työpanoksesta tai positiivisesta vaikuttamisesta työilmapiiriin, enintään 2000 euron suuruisena enintään viidelle työntekijälle vuosittain ja b) muutoksen tukemiseen ja/tai poikkeuksellisen vaikeisiin olosuhteisiin kannustepalkkiona enintään 200 euron suuruisena enintään 10 työntekijälle vuosittain (b-kohdan mukaisessa palkitsemisessa on vaihtoehtona etenkin ryhmää palkittaessa virkistyskäyttö enintään 100 euron suuruisena enintään 30 työntekijälle). Vuonna 2015 ei myönnetty a- tai b-kohdan mukaisia kannustuslisiä Aktivointiraha Tammelan kunnassa jaettiin aktivointiraha ensimmäisen kerran vuonna Kunta haluaa tukea ja kannustaa henkilöstönsä omaehtoista ammattitaitoa ylläpitävää ja tukevaa kouluttautumista. Aktivointirahaa jaettiin vuonna 2015 yhdelle henkilölle 500,00 euroa Kehittämispalkinto Tammelan kunnassa jaettava kehittämispalkinto on tarkoitettu työyksikölle/työpaikalle, joka on parhaiten edennyt oman toimintansa tuloksellisuuden arvioinnissa kunnallisen palvelutoiminnan tuloksellisuuden arviointia koskevan suosituksen mukaisesti tasapainotetun tuloksellisuusarvioinnin poh-

25 24 jalta. Kehittämispalkinto on suuruudeltaan euroa, kuitenkin vähintään 50 euroa/henkilö. Kehittämispalkinto tulee käyttää yhteisen päätöksen mukaisesti työyksikön virkistykseen. Vuonna 2015 ei tullut yhtään kehittämispalkintohakemusta Palkitseminen oman kunnan palvelusta 20, 30 ja 40 vuoden palveluksen jälkeen Vuodesta 2002 lähtien on palkitsemismuotona käytetty henkilöstön muistamista pitkäaikaisen palvelun perusteella. Vuonna 2015 palkittiin Tammelan kunnan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 20 ja 30 vuotta olleet kunnan viranhaltijat ja työntekijät, yhteensä viisi henkilöä. 8 Yhteenveto Henkilöstöraportti on uudistettu sovitun mukaisesti vastaamaan valtakunnallisen henkilöstöraporttisuosituksen vaatimuksia. Raportti jakautuu neljään osaan: henkilöstövoimavarojen kuvaamiseen, henkilöstön kehittämistoimenpiteiden kuvaamiseen, henkilöstön aikaansaannoskyvyn tarkasteluun sekä henkilöstöjohtamisen tulosten vaikutusten arviointiin. Tammelan kunnan palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa 252 henkilöä. Lisäksi kunta työllisti kesätyöntekijöinä tammelalaisia nuoria 181 henkilöä. Raportti kuvaa hyvin henkilöstön kehitystä ja osaamisen kehittämistä. Koulutukseen tullaan v aikana panostamaan raportointivuotta enemmän. Kunnan henkilöstön ikärakenteessa suurimmaksi ryhmäksi muodostuu tällä hetkellä yli 50-vuotiaiden ryhmä. Jatkossa henkilöstöpolitiikan haasteena onkin osaavan työvoiman saatavuus ja nuorempien työntekijöiden sitouttaminen kuntaan. Työvoimakustannukset ovat kuitenkin linjassa edelliseen vuoteen kuten henkilöstömenotkin. Vuonna 2015 tehtiin tehtävien vaativuuden arviointi, joka saatiin päätökseen tammikuussa Tehtävien vaativuuden arvioinnin ja sen aiheuttamat vaikutukset tulevat näkymään vasta vuonna Kaiken kaikkiaan raportti kuvaa hyvin Tammelan kunnan henkilöstön kehitystä, kehittämistoimenpiteitä ja henkilöstöjohtamisen vaikutuksia.

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

TAMMELAN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 TAMMELAN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 SISÄLLYS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 1 YLEISTÄ... 4 2 TAUSTATIETOA... 4 3 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 5 3.1 Henkilöstömäärä... 5 3.1.1 Henkilöstö palvelusuhteen ja sukupuolen

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Kunnanhallitus 02.6.2014

Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Kunnanhallitus 02.6.2014 Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Kunnanhallitus 02.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 2. TAMMELAN KUNNAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA... 3 2.1 TAMMELAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015 RANTASALMEN KUNTA HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015 Yhteistyötoimikunta 20.4.2016 7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTOINTIMALLIN TAUSTAA... 1 YLEISTÄ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 119 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 119 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 119 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupungin johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus 4.4.2016 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 75 Liite 7 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 75 Liite 7 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 75 Liite 7 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 SELITE ORGANISAATIOMUUTOKSISTA...

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2014. Kv 2015

Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2014. Kv 2015 1 Luumäen kunta Henkilöstöraportti 2014 Kh 30.3.2015 Kv 2015 2 Sisällysluettelo: 1 Hallintojohtajan katsaus. 3 2 Yleistä.. 4 3 Taustatietoa 5 4 Henkilöstövoimavarat 6 4.1 Henkilötyövuodet. 8 4.2 Vuosityöajan

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.2 Tietojen kokoaminen... 4 2.5 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Karkkilan kaupungintalo, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Henkilöstöraportti 2015 1 JOHDANTO... 3 2 KAUPUNGIN

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Kvalt liite 1 Kv 14.6.2016 SUOMUSSALMEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Hallintopalvelut 2 Sisältö: sivu 1. Henkilöstöraportti henkilöstöstrategian toteutumisen ja arvioinnin välineenä 5 Suomussalmen

Lisätiedot

Henkilöstö- raportti 2014

Henkilöstö- raportti 2014 Henkilöstö- raportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

(Käännös) 2893/01.00.00.02/2016 VUODEN 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Henkilöstöpalvelut, henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos

(Käännös) 2893/01.00.00.02/2016 VUODEN 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Henkilöstöpalvelut, henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos (Käännös) 2893/01.00.00.02/2016 VUODEN 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstöpalvelut, henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstövoimavarojen arviointi... 1 3 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöraportti 2013... 2 1.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilötyövuosi... 3 Työsuhteen laatu ja kesto... 6

Lisätiedot

Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Kunnanhallitus 21.5.2012

Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Kunnanhallitus 21.5.2012 Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 Kunnanhallitus 21.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 2. TAMMELAN KUNNAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA... 3 2.1 TAMMELAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 154 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Kaupunginhallitus 28.4.2015 154 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Kaupunginhallitus 28.4.2015 154 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 SELITE ORGANISAATIOMUUTOKSISTA...

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi

Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 Kunnan johtoryhmä 5.4.2016 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 10.5.2016 Valtuusto 25.5.2016 Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN ARVIOINTI - HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Kirkkonummen kunta

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN ARVIOINTI - HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Kirkkonummen kunta HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN ARVIOINTI - HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Kirkkonummen kunta Yhteistoimintaryhmä 21.5.2013 Henkilöstöjaosto 7.5.2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Henkilöstövoimavarojen arviointi johtamisessa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyväksytty Kokkolan kaupunginvaltuustossa 13.6.2016

Sisällysluettelo. Hyväksytty Kokkolan kaupunginvaltuustossa 13.6.2016 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI KOKKOLA KARLEBY Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä 31.12. 4 Kokoaikaisuus 5 Ikärakenne 6 Sukupuolijakauma 7 Työaikajärjestelmät

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013 Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Juvan kunta Yhteistyötoimikunta 21.04.2016 15 Kunnanhallitus 09.05.2016 92 Kunnanvaltuusto 20.06.2016 79 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 JUVAN KUNNAN ORGANISAATIO JA PALVELUTUOTANTO...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Henkilöstö lyhyesti 31.12.2014/Lukumäärät

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Henkilöstö lyhyesti 31.12.2014/Lukumäärät 1 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Henkilöstö lyhyesti 31.12.2014/Lukumäärät Vakinainen henkilöstö 1 042 Määräaikaiset 349 Työllisyysvaroin palkatut 39 Henkilöstö yhteensä 1 430 (v. 2013 oli 1 407) Henkilötyövuodet

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Henkilöstön määrä... 1.2 Henkilöstön

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2016 / Liite xx 2 Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HUMPPILAN KUNTA 14.3.2016 Humppilan kunta Sisällys 1 HUMPPILAN KUNNAN VISIO JA PAINOPISTEALUEET... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrän kehitys... 3 2.2

Lisätiedot

Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Kunnanhallitus

Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Kunnanhallitus Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO 2. TAMMELAN KUNNAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA... 2 2.1 TAMMELAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS - PERUSTEHTÄVÄ... 2 2.2 TAMMELAN

Lisätiedot

Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Kunnanhallitus

Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Kunnanhallitus Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 212 Kunnanhallitus 2.5.213 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 2. TAMMELAN KUNNAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA... 3 2.1 TAMMELAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2 0 1 5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖPANOKSET... 2 2.1 YLEISTÄ... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE... 3 2.4 TYÖLLISTÄMISTYÖ...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017)

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017) HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 30.3.2017 (KH/2017) Yhteistyötoimikunta 30.3.2017 (YHTMK/2017) JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut järjestetään. Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 Kunnanhallitus

Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 Kunnanhallitus Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 Kunnanhallitus 6.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 2. TAMMELAN KUNNAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA... 3 2.1 TAMMELAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 Kvalt liite 1 Kv 8.6.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 Hallintopalvelut 2 Sisältö: sivu 1. Henkilöstöraportti henkilöstöstrategian toteutumisen ja arvioinnin välineenä 5 Suomussalmen

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 Kunnanhallitus

Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 Kunnanhallitus Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 Kunnanhallitus 17.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 2. TAMMELAN KUNNAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA... 3 2.1 TAMMELAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Henkilöstötoimikunta 4.6.2014 Kunnanhallitus 9.6.2014 Kunnanvaltuusto 18.6.2014 2 Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 3 2. Palkkaus... 4 2.1 Muutokset palkoissa

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Yliopistosairaanhoitopiirien sihteeripäivät Finlandiatalo 27.5.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi 25.5.2016 2 Kevan neuvontapalvelut henkilöasiakkaille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015. Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto. Kuva Hannu Kurtti

SIIKAJOEN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015. Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto. Kuva Hannu Kurtti SIIKAJOEN KUNTA Kuva Hannu Kurtti HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 TILASTO-OSA... 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.2 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015... 4 1.2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2009 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2008 euroa/kk 7 000 6 000 6 369 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Kunnanhallitus

Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Kunnanhallitus Tammelan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Kunnanhallitus 16.5.211 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 2. TAMMELAN KUNNAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA... 3 2.1 TAMMELAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot