Tampereen Kotitori. Tampere DEMO & MAL toimijoiden koulutustapaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen Kotitori. Tampere 8.-9.6.2011 DEMO & MAL toimijoiden koulutustapaaminen"

Transkriptio

1 Tampereen Kotitori Tampere DEMO & MAL toimijoiden koulutustapaaminen Asumisen strateginen suunnittelu Asumiseen kytkeytyvät uudet palvelutarpeet 1

2 2

3 Kotitori-integraattorimallin yhteenveto Uudenlainen tapa järjestää ja kehittää kotona asumista tukevia palveluita julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä Palveluintegraattorin tehtäväkenttä hoitaa ikäihmisten palveluiden asiakasneuvontaa ja -ohjausta sekä palvelutarpeen arviointia yhteistyössä kaupungin omien palveluyksiköiden kanssa vastaa kotihoidon tukipalveluiden (mm. turva-, kauppa- ja siivouspalvelut sekä tilapäinen / tuntityönä ostettava kotihoito) organisoinnista ja laadunhallinnasta koko kaupungin osalta (yhteensä noin as.) vastaa kotihoidon palveluista noin 400 asiakkaan väestövastuualueella välittää ja/tai myy asiakkaille yksityisesti rahoitettavia palveluita kaupungin järjestämisvastuulla olevien kotihoidon palveluiden lisäksi kehittää kotihoidon palveluita, prosesseja ja toimintoja sekä tietojärjestelmiä yhteistyössä kaupungin ja yksityisten palveluntuottajiensa kanssa Integraattori ei itse tuota kotihoidon palveluita vaan hankkii ne tuottajaverkostoltaan Integraattori rakentaa tehokkaan ja helppokäyttöisen kanavan hankkia erilaisia palveluita yhdestä pisteestä. Lähtökohtana on aikaisempaa ennakoivampi ja nopeampi palveluiden saaminen kaupungin vai yksityisen toimijan tuottamia. Kotihoidon palveluiden tuottavuuden ja kotipalvelumarkkinoiden kehittäminen Kotitori-integraattoritoiminnasta vastaa yksityisten yritysten muodostama konsortio. 3

4 Miksi Tampere lähti kehittämään integraattorimallia? Megatrendi. Kotona asumisen tukeminen strategisena painopisteenä väestön ikärakenteen muutos ikäihmisten tahto asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään henkilöstön eläköityminen ja saatavuuden vaikeutuminen kunnan tarjoama kotihoito ei riitä vastaamaan asukkaiden hoidon tarpeeseen palveluiden kysyntä ja tarve tulee edelleen kasvamaan Monituottajuuteen pohjautuvan asiakaslähtöisen palvelurakenteen luominen ja valinnan mahdollisuuksien lisääminen matalan kynnyksen oikea-aikainen neuvonta siirtää raskaampien palveluiden kysyntää julkiset ja yksityiset palvelut yhdeltä luukulta (myös palveluseteli) kodinpalveluita runsaasti tarjolla, mutta asiakkaan kannalta vaikeasti hankittavissa ja hallittavissa tulevien seniori-ikäluokkien ja omaistensa ostovoiman sekä palveluiden kulutustottumusten muutokset Taustalla toimintamallin muutos: monituottajamalli palveluiden järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen. Oli perusteltavissa strategisilla valinnoilla Hyvinvointipalveluiden tuottavuuskehityksen vauhdittaminen julkinen & yksityinen yhdessä; verkostomainen toimintatapa hoidon vaikuttavuus ja enemmän aikaa asiakkaille kotipalveluja tuottavat yritykset ovat tyypillisesti pieniä tai keskisuuria ja niillä on itsellään rajalliset mahdollisuudet toimintansa kehittämiseen 4

5 Tavoitellut hyödyt Tavoitteena on tukea kotona asumista asiakaslähtöisellä tavalla Asiakkaille yksi palvelupiste selkeää ja ajantasaista tietoa, julkisesti rahoitettuja ja omaehtoisia, elämän laatuun liittyviä palveluja helppo tiedon ja avun saanti lisää turvallisuuden tunnetta ja oman elämän hallintaa Palveluntuottajille (ml. kaupungin oma tuotanto) keskittyminen ydinpalvelun tuottamiseen; integraattori hoitaa asiakaspalveluun, hallinnointiin, markkinointiin ja laskutukseen liittyviä tehtäviä keskitetysti edesauttaa tuottavuuden kasvua ja kustannussäästöjen syntymistä tuottajien verkostoituminen; tuottajat pääsevät kehittämään kaupungin palveluvalikoimaa sekä kehittämään samalla omia palveluitaan ja ideoimaan uutta Hyötyä kaupungille keskittyminen ydintoimintaan (=palveluiden järjestäminen); toisaalta myös oman palvelutuotannon tehostaminen/vahvistaminen vähentää ikääntymisen ja palvelutarpeen kysynnän vuoksi aiheutuvien menojen nousupaineita (paikallisen) palveluliiketoiminnan kasvun edistäminen, hoiva- ja kotipalveluyritysten kehittymisen tukeminen sekä (verkostomaiseen) yrittäjyyteen kannustaminen kilpailutukset ja sopimukset on niputettu suuremmaksi kokonaisuudeksi kuntalaisille tarjottavan palveluvalikoiman kehittäminen saadun tiedon ja kokemuksen pohjalta sekä parhaiden käytänteiden levittäminen kaupungin omaan palvelutuotantoon 5

6 Operators and roles in the integrator model Kaupunki tilaajana Palveluiden kattavuus-, laatu ja toiminnalliset tavoitteet sekä oman palvelutuotannon roolin päättäminen Viranomaispäätös hoito- ja palvelusuunnitelmasta Rahoittaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut Service and care plan Asiakas ja omaiset Palveluiden tilaaja ja käyttäjä Osallistuu osan palveluiden rahoittamiseen Contract & SLA Kotitori Tuottajaverkoston kokoaminen, ohjaus, seuranta ja kehittäminen Asiakaspalvelu Palvelutarpeen arviointi services Contract & SLA SLA = Service Level Agreement; palvelukuvaukset, laatuvaatimukset Palveluntuottajat Palveluiden tuottaminen sovitulla laatutasolla Kaupungin oma tuotanto osana verkostoa Municipal home care Other producers 6

7 Kotitori-integraattorin tehtävät Integraattoripalvelut Asiakkaiden neuvonta Asiakkaiden palveluohjaus Palvelutarpeen arviointi ja palvelu- ja hoitosuunnitelman laatiminen Kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvien kotihoidon palveluiden kokoaminen ja välittäminen Kaupungin kotihoidon toimintaprosessien ja tuottavuuden kehittäminen Kaupungin kotihoidon palveluntuottajien kilpailuttaminen hankintalain mukaisesti (optio) (Yksityisten palveluiden myynti ja markkinointi) Kotona asumista tukevat kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvat palvelut Kotihoidon kokonaispalvelu (400 asiakkaan väestövastuualue, sis. palvelutarpeen arviointi sekä kotipalvelu ja -sairaanhoito, ateriapalvelu ja muut kotihoidon tukipalvelut) Turvapalvelu (koko kaupunki) Tilapäinen kotihoito (koko kaupunki) Siivouspalvelu (koko kaupunki) Kauppapalvelu (koko kaupunki) Tietotekniset palvelut Palveluintegraattorin tietojärjestelmäratkaisut (mm. ERP, CRM, Internet-palvelut) Kaupungin tietoteknisen arkkitehtuurin kehittämiseen osallistuminen 7

8 Development task of the integrator The integrator develops processes of municipal home care collaborating with municipal home care, private producers, experts and university relationships. 1. Collecting data 2. Data analysis 3. Defining priorities together with municipal home care 4. Pilots 7. Bonus / sanction for integrator 6. Outcomes 5. Evaluation & implementation Outcomes of development are a component of the bonus / sanction model 8

9 Kehittäminen on kytketty integraattorin ansaintaan SLA-malli integraattoripalveluiden ja kotihoidon palveluiden perustoimintojen laatutason seurantaa varten integraattoripalvelut (asiakastyytyväisyys, saavutettavuus, tehokkuus) kotihoidon palvelut (asiakastyytyväisyys, vaikuttavuus, tehokkuus) SLA-malli sisältää sekä laatupalkkio että -sakko ulottuvuuden (max. 5 % vuotuisesta ostosta) Bonus-/sanktiomalli muutamia olennaisimpia ja vaikuttavuudeltaan suurimpia integraattorin tehtäviä varten Bonus1: Integraattoripalvelut: kaupungin oman kotihoidon varsinaisen asiakas- ja hoitotyön suhteellisen osuuden lisääntyminen suhteessa kokonaistyöaikaan Bonus2: Väestövastuualueen kotihoidon kokonaispalvelu: kotihoidon asiakkaiden hoitoisuus Sanktio1: Väestövastuualueen kotihoidon kokonaispalvelu: sairaalasta kotiutumisen viivästyminen Bonusten ja sanktion suuruudet määritelty mittarikohtaisesti lähde: europa.eu 9

10 Kotitori-konseptin kehittäminen hanketyönä Kotitori-hanke oli Tampereen kaupungin ja Tekesin FinnWell-ohjelman rahoittama hanke v Hankkeessa tuotettiin uutta tietoa ja tapoja järjestää ja tuottaa hyvinvointipalveluja julkistalouden kannalta kestävästi ja kokonaistaloudellisesti sekä nykyistä asiakas- ja tarvelähtöisempien palvelumuotojen rakentamiseksi. Hankkeessa kehitettiin Tampereen kaupungille monituottajuuteen pohjautuva Kotitori-integraattorimalli, joka on alkuvaiheessa erityisesti ikäihmisten kotona asumista tukeviin palveluihin keskittyvä tilaaja tuottaja- mallin sovellus. Kotitori-mallin kehittämisellä tavoitellaan myös hoiva-alan tuottavuuden kasvua sekä edesautetaan hoivayrittäjyyden kehittymistä Pirkanmaalla. Kotitori-integraattoritoiminta kilpailutettiin ja sopimus on voimassa neljä vuotta sisältäen mahdollisuuden kahteen lisävuoteen. Toiminta käynnistyi syyskuussa 2009 ja mallin kehittäminen sekä hyötyjen arviointi jatkuu osana toimintaa. Integraattorina toimii Mawell Care Oy:n, Mawell Oy:n ja Nordic Healthcare Group Oy:n konsortio. Tavoitteena on, että luotua mallia ja käytäntöjä voidaan hyödyntää laajemminkin Tampereen toimintamallissa ikäihmisten ja muiden asiakasryhmien hyvinvointipalveluissa sekä mahdollisesti myös seudullisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. 10

11 Kotitori-kilpailutuksen perustiedot Kotitori-/palveluintegraattoritoiminnan kilpailutus integraattoripalvelut kotihoidon palvelut: kotipalvelu ja -sairaanhoito sekä tukipalvelut tietotekniset palvelut toteutettiin Kotitori-hankkeessa neuvottelumenettelynä 06/ /2009 varsinaista kilpailutusta edelsi mm. kilpailutettavan konseptin markkinakartoitus ja liiketoiminnan suunnittelu, laatutasosopimus- sekä bonus-/sanktiomallin valmistelu, erilaiset toteutukseen liittyvät selvitykset ja hankinnan strateginen suunnittelu valmisteluun ja toteutukseen osallistui hankeväen lisäksi olennaisesti myös tilaajan, tuotannon ja konsernin edustajat (mm. tietohallinto, kaupunkikehitysryhmä, lakimiesyksikkö) Tampereen Logistiikka osallistui jossain määrin alkuvaiheen suunnitteluun ja kilpailutuksen teknisiin toimenpiteisiin kilpailutuksen eri vaiheisiin ostettiin ulkopuolista asiantuntemusta FCG MentorIT:ltä ja PTC Services Oy:ltä kilpailutuksen voitti Mawell Care Oy:n konsortio alihankkijoinaan Nordic Healthcare Group Oy ja Mawell Oy sopimuskausi neljä vuotta + yksi kahden vuoden mittainen optiokausi, toiminta käynnistynyt 08-09/

12 Miksi neuvottelumenettely? perusteluna valinnalle hankinnan haastava luonne uuden konseptin luominen = verkostomaisesti toteutettavat yksityiset ja julkiset hyvinvointipalvelut + toiminnan ja tietojärjestelmien kehittäminen mitä kaikkea integraattorimalliin ja -palveluihin on järkevää sisällyttää, jotta toiminnalle löytyy tekijä (osaaminen ja markkinat) tarjouspyyntöä tai tehtävänmäärittelyä ei voida laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen kokonaishankinta, tavoitteena löytää yksi toimittaja mm. neuvonta, palveluohjaus ja palveluiden kokoaminen ja välittäminen, viranomaispalvelut, kotihoidon palvelut, tietojärjestelmät ja kehittäminen kumppanuuteen pohjautuva yhteistyösuhde käytännössä neuvottelumenettely tarkoitti sitä, että hankinnasta keskusteltiin siitä kiinnostuneiden tarjoajakonsortioiden kanssa, jotta voitiin kartoittaa ja selvittää parhaat keinot integraattoripalveluiden hankinnan toteuttamiseksi hankinnan sisällön yksityiskohdat tarkentuivat neuvottelujen myötä ja tarjouspyyntö viimeisteltiin vasta täsmentyneen ratkaisumallin pohjalta hankinnan laajuus kuvattiin hankintailmoitusvaiheessa väljänä ja hankinnan laajuutta supistettiin tarjouspyyntövaiheessa muina mahdollisina menettelytapoina pohdittiin lähinnä kilpailullisen neuvottelumenettelyn ja dynaamisen hankintajärjestelmän käyttöä 12

13 Ajatuksia neuvottelumenettelystä 1/2 neuvottelumenettely tuntui oikealta menettelytavalta kilpailutukseen, jonka yksiselitteinen kuvaaminen oli varsin haastavaa avoin menettely olisi tuskin onnistunut oli tarpeen ymmärtää kummankin osapuolen näkemykset: kaupungin tavoitteet, toiveet ja nykytila vs. tarjoajien tavoitteet, osaaminen, mahdollisuudet, mielenkiinnon kohteet ja sitoutuminen neuvotteluista taisi olla hyötyä myös tarjoajakonsortioille sisäisesti neuvottelumenettely vaati prosessina valtavasti aikaa ja perehtymistä kaikilta osallisilta aikataulusuunnitelma oli toteumaa huomattavasti kireämpi neuvottelu- ja lisäaikatarpeita tuli matkan varrella onneksi neuvottelukumppaneita oli vain kaksi välillä tarjoajat pyysivät lisäaikaa, välillä aikalisäntarve todettiin kaupungin suunnalta pienemmillä yrityksillä olisi tuskin ollut mahdollisuuksia osallistua ja kantaa näin suurta häviämisenriskiä 13

14 Ajatuksia neuvottelumenettelystä 2/2 menettelytapa oli melko raskas ja kilpailutusvaiheessa aikaa vievä joskin hyödyt ovat kuitenkin tulleet ilmi sopimusvaiheen ja myös lyhyen toteutusvaiheen aikana neuvottelujen ja tutustumisen myötä ymmärrettiin paremmin toisiamme ja luotiin luottamukseen pohjautuvaa yhteistyösuhdetta paineiden luominen myös tarjoajalle; Kykenemmekö lunastamaan luottamuksemme? vei kaupungin virkamiesten työaikaa, mutta toisaalta kaupunki sai eri näkökulmista tulevia konsulttityötunteja ilmaiseksi kummankin tarjoajan kanssa käytiin neuvottelut samoista aiheista, mutta neuvotteluiden sisällöt muotoutuivat kuitenkin väkisinkin joltain osin erilaisiksi tämä aiheutti haasteita tasapuolisen kohtelun toteutumiselle ja edellytti lukuisia lisätietojen antamisia kilpailutuksen toiselle osapuolelle etukäteisvalmisteluista huolimatta neuvottelut eivät aina toimineet ja vastanneet odotuksia esimerkiksi tarjoajatahon edustajien hajanaiset rivit/mielipiteet neuvottelumenettely taisi olla tarjoajillekin uusi kilpailutilanteen unohtaminen, liiallinen tuttavallisuus objektiivisen tarjousvertailun toteutumismahdollisuudet haasteena Kotitorin tarjousten vertailun toteutti riippumaton konsultti konsulttien tarve kannattaa pohtia huolella lakimies ok, mutta palveluihin liittyvä sisältöosaaminen on kuitenkin kaupungilla itsellään 14

15 Kotitorin palveluiden tuottajat ja alihankinta tilaajaan nähden päävastuullinen sopimuskumppani kaikista palveluista Mawell Care Oy alihankkijoinaan Mawell Oy ja Nordic Healthcare Group Oy sitoutunut tilaajan palveluille määrittelemään laatutasoon antanut palveluille sitovat hinnat koko sopimuskauden ajaksi Kotitori-integraattori ei itse tuota kotihoidon palveluita vaan hankkii ne tuottajaverkostoltaan tuottajaverkoston kokoamisvastuu ja tuottajien kilpailuttaminen niin halutessaan päättää itsenäisesti kenet valitsee palveluiden tuottajaksi tuottajia ei tarvitse hyväksyttää tilaajalla; käytännössä paljon yhteistyötä periaatteena hoitajien ja tuottajien pysyvyys (omahoitajuus), mutta voi vaihtaa tuottajaa kesken kauden (perustellusta syystä) valvoo tuottajiensa toimintaa ja palveluiden laatua sekä raportoi toiminnasta tilaajalle ratkoo mahdolliset ongelmatilanteet tuottajien kanssa julkisesti ja yksityisesti rahoitetut palvelut aktiivista ja kiinteää yhteistyötä kaupungin palveluyksiköiden kanssa (KAS, IKI-SAS, kotihoito, kotiutustiimi jne.) kehittää kotihoidon palveluita, prosesseja ja toimintoja sekä tietojärjestelmiä yhteistyössä tilaajan ja palveluntuottajien kanssa 15

16 Kotitorin mahdollinen palvelutarjotin Neuvontapalvelu Hyvänolon palvelut Tarvearviointi Palvelut Tukimuodot Kuljetuspalvelut Turvapalvelut Siivous- ja pesupalvelut Suoritepalvelut Kodin muutostyöt Yhteisölliset tapahtumat Hoivapalvelut Ateriapalvelut Liikuntapalvelut Lääkäripalvelut Asiakas ja omaiset Terveys- ja hygieniapalvelut Kotipalvelu Asiointipalvelut Mukavuuspalvelut 16

17 Experiences / lessons learned Highlights Purchasing process (by negotiation) Essentially increased co-operation and networks Successful development of home care process activities; commitment Development activities have gained visibility; encouraging also others Service integrator has no own service production; real and strong partnership High quality level in client guidance Municipality needn't organise a huge amount of bidding competitions Services and processes have become transparent Bonus / sanction models; towards the more intelligent purchasing Buzzing in the customer interface and the hard way Getting acceptation from political decision is not simple Defining the contract and contract period; agility in doing changes e.g. in service contents Uncertainties in VAT treatment Presence of IT is important Irreplaceable experts risk of knowledge leakage 17

18 18

19 Palveluintegraattorin hyödyntämismahdollisuudet Palveluintegraattorikonsepti soveltuu erityisesti palveluihin, joissa on useita palveluntuottajia, joiden kilpailutus, hallinta ja seuranta vaatii paljon kaupungin resursseja palvelu koostuu eri osapalveluista, jotka pitää saada toimimaan yhtenä kokonaisuutena (kotihoito, turva, ateria, siivous, kauppa, kuljetus, virike, päiväkeskus ym ) loppuasiakas tarvitsee tukea palveluiden valinnassa ja palveluita voidaan tuottaa sekä julkisesti että yksityisesti halutaan lisätä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien todellista yhteistyötä ja kumppanuutta Kotihoidon palveluintegraattoritoimintaa voidaan laajentaa kotihoidon palveluista muihin siihen kiinteästi liittyviin palveluihin Omaishoito, päiväkeskukset ja kuntouttava päivätoiminta, fysio/kuntoutus, lyhytaikainen palveluasuminen, kotihoidon lääkäripalvelut Omahoito, viriketoimintaa, sosiaaliset palvelut Esimerkkejä muista palvelu- ja asiakassegmenteistä, joille palveluintegraattoritoiminta voisi sopia: Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelut Kehitysvammaisten palvelut Lastensuojelun palvelut 19

20 Tampereen kaupunki Kotitori Mawell Oy Mawell Care Oy Nordic Healthcare Group Oy 20

Ikäihminen keskiössä palvelurakenteet käyttäjälähtöisemmiksi

Ikäihminen keskiössä palvelurakenteet käyttäjälähtöisemmiksi Ikäihminen keskiössä palvelurakenteet käyttäjälähtöisemmiksi Tulevaisuuden hyvinvointi käyttäjälähtöisyyttä ja vaikuttavuutta palveluihin Aalto-yliopisto 16.6.2014 Mari Patronen Palvelutori uusi toimintamalli

Lisätiedot

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita N:o 109 (kesäkuu 2008) KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA. Tuloksia HYVOPA-hankkeesta

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA. Tuloksia HYVOPA-hankkeesta Pirjo Hartikainen (toim.) HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA Tuloksia HYVOPA-hankkeesta Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 61 MIKKELIN

Lisätiedot

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski.

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski. EN NC CIIE CEE SC S S TT S N N O O 155 AR EA RC SSE CH HH RREE HII YY HNOLOG C C EE TS S VVI HT IGH ISSI HL I G Ikäihmisten tarvelähtöisten tarvelähtöisten Ikäihmisten palveluiden kehittäminen kehittäminen

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta

TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta Mervi Naakka Sanna Rasa (toim.) TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta Mikkelin ammattikorkeakoulu B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Kirsi Manninen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 Ritva Harjula JULKAISIJA: HÄMEENLINNAN PERUSTURVAKESKUS RAPORTTI 2/2007

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Kristian Valkama, Jouni Paavilainen, Jani Väihinpää, Jussi Myllärniemi HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 4/2009 Tampereen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot