Tampereen kaupunki Kotitori hanke. Hankintailmoitus Kysymykset ja vastaukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupunki Kotitori hanke. Hankintailmoitus Kysymykset ja vastaukset"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunki Kotitori hanke Hankintailmoitus Kysymykset ja vastaukset

2 Kotitori hankintailmoitus / kysymykset ja vastaukset 2 / 8 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. Hankinnan tiedotustilaisuudessa todettiin, että kiinnostuneille on varattu ns. kohtuullinen aika jättää osallistumisilmoituksensa verrattuna järjestetyn tiedotustilaisuuden ja kysymyksiin annettavien vastausten julkaisun aikataulun suhteen; verrattuna edelliseen, jos integraattorin valinta ratkeaa vuodenvaihteessa niin minkä katsotaan olevan kohtuullinen aika integraattorin aloittaa toimintansa? Vastaus: Kaupungin alustavana tavoitteena on, että integraattoritoiminta voitaisiin käynnistää kesäkuussa Tähän tullaan ottamaan lähemmin kantaa hankintaprosessin seuraavissa vaiheissa. 2. Onko hankinnasta järjestetyn tiedotustilaisuuden osallistujalistaa mahdollista saada nähtäväksi tilaisuuden jälkeen? Onko tilaisuuden aineisto mahdollista saada itselleen? Vastaus: Kyllä, tilaisuuteen osallistuneiden organisaatioiden nimet ja tilaisuudessa esitetty aineisto tullaan julkaisemaan Kotitori hankkeen wwwsivuilla 3. Onko niin, että kaupungin intressinä on enemminkin löytää kumppani ikäihmisten hoitoketjuun kuuluvien palveluiden järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen kuin pelkkä ostopalvelukonsortio palveluiden hankintaan? Vastaus: Kyllä, kaupunki etsii kumppania. Kumppanin kanssa kuitenkin tehdään palveluiden toimittamista koskeva puitesopimus sekä kumppanuus on määräaikainen (hankintailmoituksessa ilmoitettu sopimuskausi). Kaupunki ei siis ole erikseen investoimassa integraattorin liiketoimintaan. 4. Onko tarjouskilpailussa mahdollisuus olla mukana konsortiona, jossa on myös alihankkijoita mukana? Vastaus: Kyllä, tarjoajakonsortioiden (ryhmittymien) muodostaminen ja alihankkijoiden käyttö on sallittua. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei kuitenkaan hyväksytä (esim. vain IT ratkaisun tarjoaminen). 5. Voiko integraattori itse määritellä minkälaisen konsortion se muodostaa? Vastaus: Voi määritellä. 6.

3 Kotitori hankintailmoitus / kysymykset ja vastaukset 3 / 8 Voiko alihankkijoita tai konsortiota vaihtaa tai muuttaa kilpailutusprosessin aikana? Vastaus: Alihankkijoita voi poistaa, lisätä tai vaihtaa myös neuvottelu ja tarjousvaiheissa sekä myös myöhemmässä vaiheessa. Osallistumishakemuksessa nimettyjä konsortion (ryhmittymän) jäseniä ja vastuuhenkilöitä ei voi puolestaan enää vaihtaa tai muuttaa muista kuin konsortiosta riippumattomista syistä. Hankintailmoituksessa asetettujen vähimmäisvaatimusten tulee kuitenkin täyttyä koko hankintamenettelyn ajan, riippumatta siitä, että alihankkija vaihtuu. 7. Tarvitseeko alihankkijan tai konsortion jäsenen myös toimittaa kaikki vaaditut dokumentit? Vastaus: Konsortion jäsenen kyllä, alihankkijan ei. Mikäli konsortio muodostaa yhden juridisen henkilön, ei sen taustalla olevien organisaatioiden tarvitse toimittaa em. asiakirjoja. 8. Hankintailmoituksessa on todettu, että alihankintojen käyttö ja tarjoajakonsortioiden (ryhmittymien) muodostaminen on sallittua; kumpi, kaupunki vai integraattori, toimii käytännössä näiden alihankintana toteutettavien palvelujen hankkijana (esim. teleliikenne)? Koskevatko hankintailmoituksessa esitetyt kriteerit myös alihankkijoita? Vastaus: Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita, alihankkijat ovat osa nyt kilpailutettavaa hankintaa ja integraattori (kokonaisvastuullinen tarjoaja) vastaa niiden tuottamista palveluista kuin omistaan. Kaupungin ja integraattorin välisessä sopimuksessa tullaan edellyttämään lainsäädännön noudattamista myös alihankintojen osalta. Kaupunki ei kuitenkaan puutu integraattorin ja alihankkijan välisiin sopimuksiin. Alihankkijoita ei arvioida erikseen tässä vaiheessa. Kaupunki saattaa kuitenkin hankintamenettelyn kestäessä tai sopimuskauden aikana tarkastaa, että myös alihankkija on suorittanut esim. veronsa ja eläkemaksunsa ajantasaisesti. 9. Hankinnan tiedotustilaisuudessa todettiin, että tavoitteena on tarjota sekä julkisesti rahoitettuja että asiakkaiden omaehtoisia palveluja yhdestä pisteestä. Hankintailmoituksessa hankinnan sisältökohdassa asiaa ei toisaalta ole todettu. Onko tarjoajan kuitenkin mahdollista markkinoida ja myydä asiakkaille myös omaehtoisia, yksityisesti rahoitettuja palveluja? Onko yksityisesti rahoitettujen palveluiden myynti ja markkinointi sallittua Kotitori toiminnassa? Vastaus: Juridisesti tarkastellen, se mitä ei ole mainittu hankintailmoituksessa ei sisälly hankintaan. Kaupungin hankkimien ja rahoittamien palvelujen osalta kilpailutetaan siis hankintailmoituksen liitteessä luvussa 2.2 Kilpailutettavat palvelukokonaisuudet ja alueet todetut palvelut. Huomattavaa kuitenkin on, että kuten ko. asiakirjan luvussa 2.1 Kilpailutuksen kohdealue ja tiedotustilaisuudessakin todettiin, niin tarkoituksena

4 Kotitori hankintailmoitus / kysymykset ja vastaukset 4 / 8 on tyydyttää paitsi kotona asumista tukevien palveluiden asiakkaiden peruspalvelutarpeet niin myös laajemmin muita, ikäihmisten omaehtoisia hyvinvointiin ja elämän laatuun liittyviä palvelutarpeita. Kaupungin näkökulmasta onkin siis toivottavaa, että integraattori välittäisi asiakkailleen myös muita kuin julkisen sektorin rahoittamia palveluja, vaikka kaupunki ei varsinaisesti tätä välitystoimintaa olekaan hankkimassa. Omarahoitteiset palvelut eivät ole julkisia hankintoja, koska niitä ei kustanneta julkisin varoin. Tästä syystä palveluita ei olekaan hankintailmoituksessa mainittu. Asiakkaiden ja kannattavan liiketoiminnan näkökulmastakin omaehtoisten yksityisrahoitteisten palvelujen markkinointi ja välittäminen ja/tai myyminen on perusteltua. Kaupunki saattaa kuitenkin asettaa integraattorille näiden palveluiden tarjoamista koskevia ehtoja, mikäli neuvottelujen perusteella se todetaan tarpeelliseksi tai muuten tarkoituksenmukaiseksi. 10. Liikevaihdon suuruuden arvioimisen näkökulmasta, kuinka paljon kaupunki käyttää nykyisin rahaa integraattoritoimintoihin / kilpailutettaviin palveluihin? Kuinka paljon kaupunki osoittaa määrärahoja palvelutuotantoon tällä hetkellä? Vastaus: Kaupungin itse tuottamat kotihoidon palvelut hankitaan kotihoidon tuotannolta kokonaisuutena. Kaupungin tämän vuoden talousarviossa tähän on budjetoitu noin 26 milj. euroa sisältäen kotona asumisen tukipalvelut. Tukipalveluiden osuus ed. summasta on noin 3 milj. euroa (turva, siivousja kauppapalvelut, tilapäinen kotihoito ja optiomerkityt ateria ja kuljetuspalvelut). Oman tuotannon lisäksi kaupunki on budjetoinut vuodelle 2008 kotihoidon ostopalveluihin noin euroa, jolla ostetaan säännöllistä kotihoitoa Kalevan kaupunginosan noin 130 asiakkaalle. Kaupunki ei kykene vielä tässä vaiheessa määrittelemään integraattorille siirtyvien tehtävien arvoa. Kyseessä olevat niin sanotut integraattoritoiminnot ovat tällä hetkellä hajautettuina kaupungin tuotannossa eikä kustannusten määrittely ole mahdollista. 11. Mitä 8 milj. euron sopimuksen ennakoitu arvo pitää sisällään? Sisältääkö se vain integraattorin kaupungilta saamat palkkiot vai myöskin yrityksiltä perityt välityspalkkiot ja asiakkaiden oman osuuden? Sisältääkö myös asumispalveluiden integraattorina toimimisen? Vastaus: Kyseinen ennakoitu, puhtaasti laskennallinen arvo ei mitenkään heijastele hankinnan lopullista arvoa tai kaupungin hankintaan varaamia määrärahoja. Hankinnan suhteellinen arvo verrattuna nykyiseen palvelutuotannon malliin on pääteltävissä kysymyksen 8 vastauksesta. Koska kyseessä on kuitenkin uusi, innovatiivinen (liike)toimintamalli, sen täsmällistä arvoa ei ole pystytty laskemaan. Huomattavaa kuitenkin on, että Tampereen kaupunki tavoittelee uudella toimintamallilla myös selkeää kustannussäästöä aikaisempaan (niin yksikkö kuin kokonaiskustannuksissakin). 12. Onko mahdollista, että kaupungilta siirtyisi henkilöstöä integraattorille?

5 Kotitori hankintailmoitus / kysymykset ja vastaukset 5 / 8 Vastaus: Tämä ei ole ollut kaupungin lähtökohtana tai tavoitteena hankintaa valmisteltaessa. Kaupunki on viestinyt tätä myös henkilöstölleen; oman tuotannon väkeä ei olla ulkoistamassa tai irtisanomassa. Kaupungilla ei ole laajasti tietoa työntekijöiden omista intresseistä hakeutua integraattorin palvelukseen. Joka tapauksessa tämä ei sisälly integraattorin suunniteltuun liiketoimintamalliin. Toimintamalliin ei myöskään siis sisälly mitään liikkeenluovutusta kaupungilta integraattorille. 13. Kilpailutettavan hankinnan on todettu kohdentuvan ikäihmisiin. Toisaalta on todettu, että muita mahdollisia asiakasryhmiä voisivat olla mm. lapsiperheet ja erityisryhmät. Laajeneeko hankinta koskemaan mahdollisesti myös edellisten asiakasryhmien palveluja? Vastaus: Tässä vaiheessa hankinta koskee ikäihmisiä ja laajeneminen on mahdollista vain hankintailmoituksessa mainittujen optioiden osalta. Kaupunki siis kilpailuttaa lapsiperheiden ja muiden asiakasryhmien kaupungin rahoittamat palvelut tarvittaessa erikseen. Integraattoritoiminnan onnistuessa sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti, muihinkin asiakasryhmiin laajeneminen on tulevaisuudessa hyvin todennäköistä, muttei taattua. 14. Mitä hankintailmoituksen liitteessä todetuilla kriteereillä vastuuhenkilöiden osaamisesta ja kokemuksesta vastaavista tehtävistä tarkoitetaan? Riittääkö koulutuksena esim. kotipalveluohjaajan pätevyys? Vastaavaa kokemusta hyvinvointipalvelujen integraattoritoiminnasta ei ymmärtääksemme ole vielä kenelläkään. Vastaus: Vastuuhenkilöiden osaamista ja kokemusta arvioidaan kokonaisuutena jokaisen osallistumisilmoituksen osalta erikseen. Minimivaatimus on, että CV:illä ja/tai vastaavilla selvityksillä todennettua osaamista tulee löytyä ainakin seuraavilta osaamisalueilta: liiketoimintaosaaminen (arvostamme seuraavaa osaamista: strategiat, kehittäminen, myynti, markkinointi, osto ja hankinta, konseptointi/tuotteistus, tuotekehitys, markkinatuntemus, logistiikka, sähköinen kaupankäynti, riskienhallinta jne.), verkostoituneen liiketoiminnan osaaminen (arvostamme seuraavaa osaamista: verkostojen luominen, kokoaminen, kumppanuudet, toimialojen sisällä ja yli toimialarajojen ulottuva jne.), palveluosaaminen (arvostamme seuraavaa osaamista: asiakaspalveluosaaminen, asiakasprosessin ja palveluketjun kokonaisuuden hallinta, palvelutuotteisiin liittyvä osaaminen jne.), johtamisosaaminen (arvostamme erityisesti palvelu ja innovaatiotoiminnan johtamisen osaamista) sosiaali ja terveydenhuoltoon liittyvä osaaminen (arvostamme substanssiosaamista ikäihmisten palveluista sekä liittyvän lainsäädännön tuntemusta) osaaminen liittyen julkisen sektorin toimintatapoihin (hallintomenettelyt, julkisten hankintojen toteuttaminen) Edellä kuvattu osaaminen voi jakautua usealle nimetylle vastuuhenkilölle (tiimille).

6 Kotitori hankintailmoitus / kysymykset ja vastaukset 6 / Minkälaisia referenssejä ilmoittautujien oletetaan esittävän? Vastaus: Hankintailmoituksessa on korostettu, että referenssien tulisi vastata hankinnan kohdetta ja laajuutta. Lisäksi referenssit voivat olla niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Referensseissä arvostetaan vastaavia ominaispiirteitä kuin edellä kysymyksen 11 vastauksessa: vastaavan liiketoiminnan ominaispiirteet (strateginen kumppanuus, liiketoimintamallien ja palveluiden kehittämistoiminta ja tuotekehitys) verkostot (verkostojen rakentaminen ja johtaminen) palvelutoiminta sosiaali ja terveydenhuollon palvelutoiminnan osaaminen (ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut, lainsäädännön tuntemus) referenssit julkiselta sektorilta 16. Integraattori on osana hoitoketjua, joten onko integraattorilla pääsy asiakastietoihin? Vastaus: Integraattorille tulee oikeudet käsitellä kaikkia tehtävissään tarvittavia asiakastietoja. Käsittelyä ohjaa luonnollisesti henkilötietolaki sekä erityisesti sosiaali ja terveydenhuollon erityislainsäädännössä olevat säännökset asiakas ja potilastietojen käsittelystä. 17. Miten laskutus on suunniteltu hoidettavaksi? Maksaako loppuasiakas integraattorille vai kunnalle? Vastaus: Hankintailmoituksessa laskutus on todettu optioksi. Se tarkoittaa, että tällaisen kokonaisuuden sisällyttämistä hankintaan harkitaan neuvotteluvaiheen aikana. Käytännön toteutusmalli ratkeaa siten neuvottelujen kuluessa. Mikäli asiakaslaskutusta ei sisällytetä tarjouspyyntöön, tulee kaupunki hoitamaan sen itse (kuten nykyisinkin on tapana). 18. Osa hankinnan sisällöstä on mainittu optioina. Mikä on näiden optiomerkittyjen hankinnan osien hankintatavan vaihtoehto; hankkiiko kaupunki ne erillisinä suorahankintoina, mikäli niitä ei hankita tässä yhteydessä? Vastaus: Kaupunki ratkaisee neuvottelumenettelyn kuluessa, pyydetäänkö tarjousta optioiksi merkityistä osa alueista. On myös mahdollista, että joistain optioiksi merkityistä osa alueista pyydetään tarjousta, mutta hankintapäätöksessä optiota ei päätetä käyttää. Mikäli kaupunki ei osta jotakin optioksi merkittyä kokonaisuutta, ei tällaista kokonaisuutta voida hankintalain mukaan myöskään ostaa suorahankintana, ellei jokin hankintalain tarkoittama suorahankintaperuste täyty. Näiden osa alueiden osalta hankintayksikkö voi myös päättää tuottaa palvelut itse, kilpailuttaa ne erikseen tai jättää hankinnan kokonaan tekemättä. 19. Miksi palvelutuottajien kilpailuttaminen on optiona? Onko kilpailuttamisen kuuluminen integraattoritoimintaan vielä epävarmaa?

7 Kotitori hankintailmoitus / kysymykset ja vastaukset 7 / 8 Vastaus: Hankintailmoituksessa kilpailuttaminen on todettu optioksi. Se tarkoittaa, että tällaisen kokonaisuuden sisällyttämistä hankintaan harkitaan neuvotteluvaiheen aikana. Käytännön toteutusmalli ratkeaa siten neuvottelujen kuluessa. 20. Miksi järjestelmähankinnat ovat optiona? Vastaus: Ne ovat optiona siksi, ettei tarkkaa määrittelyä edellytettävistä ITratkaisuista ole toistaiseksi kyetty muotoilemaan (ks. vastaus kysymykseen 9). Tampereen kaupungin tavoitteena on kuitenkin rakentaa palvelukeskeistä tietojärjestelmäarkkitehtuuria (SOA), jolloin integraattorin toimintaan pyritään hankkimaan mikäli siis optio käytetään mahdollisimman laajasti hyödynnettäviä ratkaisuja. Tarvittaessa kaupunki voi hankkia IT ratkaisut myös erikseen, mikäli tarjoajilta ei löydy sopivia ratkaisuja tai se muuten todetaan hankintaprosessin edetessä tarkoituksenmukaiseksi. 21. Minkälaisia IT ratkaisuja integraattorilta odotetaan? Vastaus: IT ratkaisu on tässä vaiheessa optio (ks. kysymys 7) ja vasta neuvottelujen kuluessa tullaan ratkaisemaan sen käyttö. Alustavasti integraattorilta odotetaan liitteenä olevassa kuvassa 1 kuvattuja ratkaisuja. Siinä on kerrottu myös käytettävät Tampereen kaupungin tietojärjestelmät. Kuvaa on selitetty lisää tämän asiakirjan liitteessä 1. Palveluintegraattorin asiakkaat Palveluntarjoajat Portaali Sähköinen asiointi Sähköinen työpöytä Prosessien hallinta Asiakkuudenhallinta (CRM) Tuotehallinta (PDM) Toimitusketjun hallinta (SCM) Myynti Palvelutarpeen arviointi (RAI) Kotihoidon järjestelmä (Pegasos) Taloushallinto Raportointi (BI) ja tietovarasto (DW) Työntekijät Integraatio Avoin rajapinta Kaupungin järjestelmät, joihin integraatio Asiakkuudenhallinta (CRM) Tuotehallinta (PDM) Palvelutarpeen arviointi (RAI) Kotihoidon järjestelmä (Pegasos) Taloushallinto (SAP) Raportointi (BI) ja tietovarasto (DW) Palveluintegraattorin tietojärjestelmä Kaupungin tietojärjestelmä

8 Kotitori hankintailmoitus / kysymykset ja vastaukset 8 / Hankintailmoituksessa tietojärjestelmät on todettu optiona; jos järjestelmien omistus tulee integraattorille niin mitä tapahtuu, kun sopimus päättyy? Vastaus: Hankintaprosessin edetessä tullaan päättämään riippuen ko. option käyttämisestä millaisilla käyttöoikeuksilla ohjelmistot tullaan hankkimaan. Ohjelmiston rajoittamaton käyttöoikeus (ml. käyttöoikeus lähdekoodiin) niin että Tampereen kaupunki voi sopimuskauden päätyttyä jatkaa ohjelmiston kehittämistä ja myös antaa sen seuraavalle integraattorille on mahdollisuus, joka siis ratkaistaan erikseen. Integraattorin omistamien järjestelmien omistajuus pysyy luonnollisesti integraattorilla sopimuskauden päätyttyäkin. 23. Tuleeko integraattorin noudattaa hankintalakia palveluntuottajien kilpailutuksessa? Vastaus: Integraattorin ei edellytetä noudattavan hankintalakia, paitsi niissä tilanteissa joissa se mahdollisesti kilpailuttaisi palveluita kaupungin puolesta. Viimeksi mainitut integraattorin kaupungille kilpailuttamat palvelut olisivat siis sellaisia palveluita, jotka eivät sisälly nyt toteutettavaan hankintaan. 24. Tukipalvelut: mitä tukipalveluita kaupunki tuottaa tällä hetkellä itse ja mitä yksityiset (kustannus ja aluejako) ja milloin nykyiset sopimukset loppuvat? Vastaus: Kaupunki tuottaa hankintailmoituksessa luetelluista tukipalveluista itse vain ateriapalvelut (Tampereen Ateria). Pieneltä osin myös ateriapalveluissa hyödynnetään tällä hetkellä ostopalveluita. Oheisesta taulukosta ilmenevät tukipalveluihin budjetoidut kustannukset ja nykyisten sopimuskausien päättymisajankohdat optioineen. Kaupungin tukipalveluiden tuottajia ei ole valittu kaupunginosittain/alueittain vaan tuottajat tarjoavat palvelunsa koko kaupungin alueelle, kaikille tamperelaisille kaupungin kotihoidon asiakkaille. Tukipalvelu Budjetti 2008 Sopimuksen päättyminen turvapalvelu / v. optio siivouspalvelu / v. optio kauppapalvelu / v. optio tilapäinen kotihoito / v. optio ateriapalvelu /2010 kuljetuspalvelu toistaiseksi voimassa, alkaen 06/2008 Yhteensä Liitteet Liite 1 Kotitori järjestelmäarkkitehtuuri, versio 0.5,

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna

Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja laatutason määritys Viranomaispäätökset

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Innovatiiviset hankinnat uusien hyvinvointiratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa?

Innovatiiviset hankinnat uusien hyvinvointiratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa? Innovatiiviset hankinnat uusien hyvinvointiratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa? HELSINGIN ELINKEINOPÄIVÄ 23.4.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön Erja Snellman 1.3.2011 Julkisten hankintojen lähtökohta Kansallisen kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja

Lisätiedot

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Tekes, Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat aktivaattori Mia Toivanen www.tekes.fi/huippuostajat SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Kumppanuuden juridiikkaa

Kumppanuuden juridiikkaa Kumppanuuden juridiikkaa Kumppanuusseminaari Kuntatalo 14.10.2015 Katariina Huikko Johtava lakimies Kumppanuus, mitä se on? Erilaiset järjestelyt julkisen ja yksityisen toimijan välillä Voi olla muodoltaan

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari

JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari JULKISET HANKINNAT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA Hankintainfo 7.6.2012 Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari Hankintojen suunnittelu ja toteutus Hankintapalveluissa hoidettavana kaupungin yhteiset sopimushankinnat

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus IPT-päivät Mari Heikkilä ja Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus IPT-päivät Mari Heikkilä ja Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus IPT-päivät 15.-16.3.2016 Mari Heikkilä ja Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus Kaupunginhallitus päätti 7.3. Tesoman hyvinvointikeskuksen

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Kotitorin neuvottelumenettely

Kotitorin neuvottelumenettely Kotitorin neuvottelumenettely Tilaajalautakuntien hankintakoulutus, 30.10.2009 Tanja Koivumäki projektipäällikkö, Tampereen kaupunki 1 Kotitori kilpailutuksen perustiedot Kotitori /palveluintegraattoritoiminnan

Lisätiedot

Kotitori-malli lyhyesti

Kotitori-malli lyhyesti 4.4.2016 Kotitori-malli lyhyesti KOTITORI-PISTE, Maaliskuu 2015: Toiminta alkoi syyskuussa 2009 Kehitettiin Tekes-hankkeena v. 2006-2009 Kotitorin uusi sopimuskausi alkoi 1.9.2015 Hankinta toteutettu neuvottelumenettelyllä

Lisätiedot

Kannusteet sopimusohjauksessa case Tampereen Kotitori

Kannusteet sopimusohjauksessa case Tampereen Kotitori Kotitori avain palveluihin Kannusteet sopimusohjauksessa case Tampereen Kotitori Jarkko Hämäläinen vs. suunnittelupäällikkö Tampereen kaupunki Kotitori-mallin osat Kotihoidon tukipalvelut (koko kaupunki)

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Innovatiiviset julkiset hankinnat Innovatiiviset julkiset hankinnat Kasvusopimusseminaari 6.11.2014 Kuntatalo Oulun kaupunki TP 2013 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 175 M Palvelujen ostot 454 M erikoissairaanhoidon ostot 192 M muut palvelut

Lisätiedot

Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla

Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla Tekesin Sote & Huippuostajat -kiertue Tampere 16.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Tarjouspyyntö 1 (6) Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Sisällys 1 Hankinnan kohde... 2 2 Hankekuvaus ja hankkeelle asetetut tavoitteet... 2 2.1 Mallinnuksen toteutus... 2 2.2 Alihankinta...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

IPT 2. Hankinta työpaja Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa

IPT 2. Hankinta työpaja Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa IPT 2 Hankinta työpaja 8.-9.6.2017 Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa Neuvottelumenettelyn läpivienti Hankinnalle määritetty selkeät tavoitteet Hankintaprosessin mukainen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

MAAKUNNAN ROOLIT JÄRJESTÄJÄNÄ JA TUOTTAJANA

MAAKUNNAN ROOLIT JÄRJESTÄJÄNÄ JA TUOTTAJANA MAAKUNNAN ROOLIT JÄRJESTÄJÄNÄ JA TUOTTAJANA Järjestöjen sote- ja maakuntapäivä 7.12.2017 Järjestäjän ja tuottajan roolit ja tehtävät Tarpeiden selvittäminen Tavoitteiden asettaminen Rahojen kohdentaminen

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 1 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 20.3.2017 Hankinnan kohde Hankintayksikkö Hankinnan tarjouspyyntö koskee Loimaan kaupungin ja Koski Tl:n kunnan henkilökunnan sekä näiden kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tampereen Härmälä kampus & Oma Tesoma

Tampereen Härmälä kampus & Oma Tesoma Tampereen Härmälä kampus & Oma Tesoma Ikäystävällinen asuinalue -seminaari Ympäristöministeriö 12.5.2014 projektijohtaja Tanja Koivumäki 5/28/ 2014 2 Tällä hetkellä Härmälän alueella asuu noin 1 500 yli

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 12.

Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 12. 1 (5) Perustietotekniikkapalvelujen hankinta Asianumero 4911/02.08.00/2012 Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään 14.12.2012 klo 12.00

Lisätiedot

Uudet oikeusturvakeinot

Uudet oikeusturvakeinot Ajankohtaista oikeuskäytäntöä 12.9.2013 Pilvi Takala PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta 1 Infotilaisuus: Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta Virtain terveyskeskus Neuvotteluhuone 28.11.2016 Vesa Haapamäki toimitusjohtaja Keiturin Sote Oy 2 Tilaisuuden ohjelma Tiedotustilaisuuden

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa 20.3.2012 Vantaa Riitta-Maija Hämäläinen riitta-maija.hamalainen@thl.fi Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa TÄSTÄ ON PUHE Palvelujen ja tuotannon järjestämisestä

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 22282 Kansallinen hankintailmoitus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Aino-Liisa Jalonen Kuntolantie 4 21900 Yläne Suomi puh. +358 406722900 fax +358 2563504 aino-liisa.jalonen@poytya.fi

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

Julkiset innovatiiviset hankinnat

Julkiset innovatiiviset hankinnat Julkiset innovatiiviset hankinnat Miten julkishallinto kykenee hankkimaan esimerkiksi innovatiivisia cleantech-ratkaisuja? Antti Tuukkanen hankinta-asiantuntija KL-Kuntahankinnat Oy Innovatiivisuus, agenda

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012

Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012 Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen lääkäripalvelujen hankinta TRE:5220/02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta tehdessä. Kysymykset

Lisätiedot

Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina

Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina Kaupunki palveluinnovaatioiden moottorina Palveluinnovaatiot kasvun lähteenä seminaari 2.5.2011 Tampereen yliopisto Kari Hakari kehitysjohtaja T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintamallin uudistus

Lisätiedot

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ Hankinta: Muistiliiton paino- ja jakelupalvelut, tilausjärjestelmä ja logistiikka Muistiliitto ry (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 23.8.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Kyselyn tarkoitus Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Terveyspalvelualan yritysten käsityksiä hankintalainsäädännön uudistamisesta Vastaajia 37 kpl

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin?

Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin? Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin? Julkiset hankinnat Vantaalla tilaisuus 6.3.2015 Tiina Ekholm Hankintajohtaja tiina.ekholm@vantaa.fi Sisältö Mitä Vantaan kaupunki hankkii? Hankintojen

Lisätiedot

Palvelutori uusi toimintatapa ikäihmisten palveluihin

Palvelutori uusi toimintatapa ikäihmisten palveluihin Palvelutori uusi toimintatapa ikäihmisten palveluihin Valtuustosali 30.9.2014 Mari Patronen Palvelutori tuo asiakkaalle: Iäkkäiden ihmisten ja omaisten ohjaus- ja neuvonta Auttaa löytämään ratkaisut mielekkääseen

Lisätiedot

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3-hanke... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1. Hankinnan tausta

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Miten temppu käytännössä tehdään: case Koukkuniemi

Miten temppu käytännössä tehdään: case Koukkuniemi Miten temppu käytännössä tehdään: case Koukkuniemi Kumppanuudella tuloksiin Hyvinvointialan kehittämispäivät Jyväskylä 20.09.2011 Kehitysjohtaja Kari Hakari Tampereen kaupunki Koukkuniemi 2020 Koukkuniemi

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

Mikä on innovatiivinen hankinta ja miten innovaatio hankitaan? Veli Sinda, asiantuntija, OTM

Mikä on innovatiivinen hankinta ja miten innovaatio hankitaan? Veli Sinda, asiantuntija, OTM Mikä on innovatiivinen hankinta ja miten innovaatio hankitaan? Veli Sinda, asiantuntija, OTM 19.1.2017 Teknologiateollisuus 2 Taustaa Hankintadirektiivit julkaistu 28.3.2014 EU:n virallisessa lehdessä

Lisätiedot

Ikäihminen keskiössä palvelurakenteet käyttäjälähtöisemmiksi

Ikäihminen keskiössä palvelurakenteet käyttäjälähtöisemmiksi Ikäihminen keskiössä palvelurakenteet käyttäjälähtöisemmiksi Tulevaisuuden hyvinvointi käyttäjälähtöisyyttä ja vaikuttavuutta palveluihin Aalto-yliopisto 16.6.2014 Mari Patronen Palvelutori uusi toimintamalli

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA

KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA 1/7 KOTIHOIDON JA VAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN LISÄTARPEEN HANKINTA OSTOPALVELUNA 1. HANKINNAN KOHDE Kilpailutuksen kohteena on puitejärjestely (ks. tarjouspyynnön kohta 4) seuraavista aikaperusteisista

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Paikallisuus julkisissa hankinnoissa. Kuntamarkkinat 2014 Pilvi Takala

Paikallisuus julkisissa hankinnoissa. Kuntamarkkinat 2014 Pilvi Takala Paikallisuus julkisissa hankinnoissa Kuntamarkkinat 2014 Pilvi Takala Paikallisten yritysten suosiminen lähtökohtaisesti kiellettyä Julkisissa hankinnoissa paikallisten tarjoajien suora suosiminen on kiellettyä

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin Apotti-hanke Hankintailmoitus ja pyyntö osallistumishakemuksen jättämiseen Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin 20.9.2013 Kohta: Hankintayksiköt Aihe: KL-Kuntahankinnat Oy:n rooli Hankkeessa

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 13297 VARTIJAPALVELUN HANKINTA 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Timo Jyväkorpi Suomi puh. timo.jyvakorpi@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation TARJOUSPYYNTÖ 1 / 5 Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitalisointi 05/2017 11.5.2017 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena?

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena? Tarjouspyyntö UUDELY/5434/2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TARJOUSPYYNTÖ UUSIMAA KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen

Lisätiedot

Kuntapalveluja markkinamekanismilla. Riitta Pylvänen palvelupäällikkö

Kuntapalveluja markkinamekanismilla. Riitta Pylvänen palvelupäällikkö Kuntapalveluja markkinamekanismilla Riitta Pylvänen palvelupäällikkö 4.12.2013 Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä on riittävän suuri

Lisätiedot

TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut

TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut KORJATTU 1 (16) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot