Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely"

Transkriptio

1 Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely

2

3 SISÄLLYS Esipuhe 4 1 Kieku-ratkaisu 5 2 Seurantakohdemalli 6 3 Kieku-henkilöstöhallinto Perustiedot Organisaatiorakenne Palvelussuhteen hallinta Palvelussuhteen luominen, päivittäminen ja päättäminen Poissaolot Palveluaikalaskenta Vuosilomat Työaikojen hallinta Palkanlaskenta Osaamisen hallinta 15 4 Kieku-taloushallinto Perustiedot Sisäinen laskenta Sisäinen budjetointi Vyörytykset Palkkakustannusten kohdistaminen Kirjanpito Liikekirjanpito Talousarviokirjanpito Käyttöomaisuuskirjanpito Valtuuksien seuranta Tulojen käsittely Asiakasrekisteri Laskujen käsittely Myyntireskontra Menojen käsittely Toimittajarekisteri Maksatus Ostoreskontra 25 5 Analyysiraportointi 26 6 Kieku-portaali Kieku-portaalin toiminnallisuudet virkamiehille Kieku-portaalin toiminnallisuudet esimiehille Analyysiraportointi 31 Liitteet Liite 1: Seurantakohdemalli 32 Liite 2: Kieku-järjestelmän integraatiot 34

4 4 Kiekun toiminnallisuudet ESIPUHE Tämä esite sisältää perustietoa Kieku-ratkaisusta ja sen toiminnallisuuksista sekä seurantakohdemallista. Toivomme esitteen palvelevan käyttöönottavien organisaatioiden johtoa ja käyttöönottohankkeissa työskenteleviä, kun he tutustuvat Kieku-ratkaisuun. Kieku-ratkaisu sisältää yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit, yhteisen Kiekujärjestelmän ja se toteuttaa valtionhallinnon yhteistä seurantakohdemallia. Kieku on mahdollisimman yhteinen tapa ajatella ja toimia talous- ja henkilöstöhallinnossa, mutta tunnistamme kuitenkin esimerkiksi erilaisten virkaehtosopimusten ja seurantakohteiden käytön tuomat erot Kiekun soveltamisessa. Tarkoituksena on ottaa Kieku-ratkaisu kirjanpitoyksiköissä ja tulosohjatuissa virastoissa käyttöön pitkälti sellaisenaan. Tästäkin syystä Kiekun käyttöönotto on virastoille talousja henkilöstöhallinnon kehittämis- ja muutosprojekti. Kiekun avulla valtion hallintoa, toiminnan seurantaa ja vertailua voidaan jatkossa toteuttaa konsernimaisesti. Tavoitteena on tehostaa valtion talous- ja henkilöstöhallintoa palvelukeskusmallia tukien. Kieku mahdollistaa yhtenäisen työnjaon virastojen ja palvelukeskuksen välillä antaen edellytykset tasalaatuiselle talousja henkilöstöhallinnon palvelulle. Valtiokonttori

5 Kiekun toiminnallisuudet 5 1 KIEKU-RATKAISU Kieku-hankkeen myötä koko valtionhallinnossa otetaan käyttöön yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit, jotka perustuvat yhteiseen toiminnan suunnittelua ja seurantaa tukevaan seurantakohdemalliin ja kokonaisuutta tukevaan Kieku-tietojärjestelmään. Niiden avulla tuetaan palvelukeskusmallia ja parannetaan toiminnan tehokkuutta ja laatua. Mitä Kieku sisältää? yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit valtion yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon Kiekujärjestelmä yhteinen seurantakohdemalli Kiekun myötä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) rooli korostuu yhteisten tietojen ja rekisterien ylläpidossa. viraston ja Palkeiden väliseen työnjakoon ja yksittäisten henkilöiden työnkuviin tulee uusien työroolien myötä muutoksia. Virastolle, joka on jo kattavasti palvelukeskuksen asiakkaana muutokset ovat pienempiä. Käyttöönoton yhteydessä tarkistetaan viraston ja palvelukeskuksen välinen palvelusopimus. virka- ja esimiehet osallistuvat aktiivisesti henkilöstöhallinnon prosesseihin ja saavat käyttöönsä taloustiedon raportteja Kieku-portaalin kautta. Kiekua tulee käyttämään kaikkiaan noin virkamiestä, joista noin on talousja henkilöstöhallinnon ammattikäyttäjiä.

6 6 Kiekun toiminnallisuudet 2 SEURANTAKOHDEMALLI Kieku-tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä otetaan käyttöön rakenteeltaan yhteinen seurantakohdemalli (liitteenä), joka luo hyvät edellytykset suunnittelun ja seurannan yhtenäistämiselle. Kirjanpitoyksikön seurantakohdemallin sisällön suunnittelussa on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä talous- ja henkilöstöhallinnon välillä, sillä malli vaikuttaa molempiin osa-alueisiin. Lisäksi kirjanpitoyksikön johdon on sitouduttava mallin suunnitteluun, jotta tulosohjauksen tarpeet tulevat huomioitua. Seurantakohdemallin suunnittelussa on huomioitava myös prosessinäkökulma (suoritteet tulisi voida johtaa suoraan toiminnoista). Seurantakohteita on sekä yhteisiä konsernitasoisia että kirjanpitoyksikkökohtaisia. Seurantakohteita on yhteensä neljätoista, joista kirjanpitoyksiköllä on käytössään enintään yksitoista. Kaikkia seurantakohteita ei tarvitse ottaa käyttöön, jos niille ei ole kirjanpitoyksikön seurannan kannalta tarvetta. Osa seurantakohteista on kuitenkin pakollisia. Näillä seurantakohteilla pystytään hoitamaan tyypillisen viraston tärkeimmät suunnittelun ja seurannan tarpeet. Seurantakohteita täydentävät suunnittelun ja seurannan osalta myös Kieku-tietojärjestelmän muut toiminnallisuudet sekä liitännäisjärjestelmät, kuten matkahallintajärjestelmä M2 ja erilaiset virastojen substanssijärjestelmät. Yhteisiä konsernitasoisesti ylläpidettäviä seurantakohteita ovat liikekirjanpidon tili, talousarviokirjanpidon tili, alue/kunta ja kumppani. Ministeriö koordinoi hallinnonalansa kirjanpitoyksiköiden kanssa kirjanpitoyksikkökohtaisten seurantakohteiden suunnittelua ja toteutusta. Kirjanpitoyksikön tehtävänä on omaa toimintaansa palvelevien laskentakohteiden ja koodien määrittäminen seurantakohteiksi. Tiedot kirjanpitoyksikön käyttöön ottamista seurantakohteista ylläpidetään yhtenäisesti ja keskitetysti palvelukeskuksessa.

7 Kiekun toiminnallisuudet 7 Ulkoisen laskennan seurantakohteet: kirjanpitoyksikkö / rahasto: Talousarviotalouteen kuuluva kirjanpitoyksikkö tai talousarvion ulkopuolella oleva valtion rahasto. Kirjanpitoyksikölle kuuluu mm. maksuliikkeen ja kirjanpidon hoitaminen, tilinpäätöksen laatiminen sekä näiden tehtävien sisäinen valvonta. Yritystunnukset perustetaan kirjanpitoyksikkötasolle, jolloin niille voidaan laatia tilinpäätökset. liikekirjanpidon tili (LKP-tili): Valtion liikekirjanpidolla tuotetaan tuotto-kulu -perusteinen tuloksenlaskenta (tilikauden tuotto- tai kulujäämä) ja tase. Liikekirjanpidon tehtävänä on myös tositteisiin perustuvien kirjausten avulla pitää talousyksikön ja sitä ympäröivillä markkinoilla olevien muiden talousyksiköiden rahavarat tai muut talouden erät erillään toisistaan. talousarviokirjanpidon tili (TaKP-tili): Talousarviokirjanpidon avulla seurataan eduskunnan päättämien tulo- ja menoarvioiden toteutumista. Talousarviokirjanpidon tilien ja niiden sisällön tulee vastata talousarviota ja sen tilijaottelua. Talousarviokirjanpito käsittää talousarviotilit, siirrettyjen määrärahojen tilit ja Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit. kumppani: Kumppanikoodi kertoo sen, mille valtion kirjanpitoyksikölle meno maksetaan tai keneltä tulo saadaan. Sen avulla tullaan myöhemmin toteuttamaan konsolidointi ja sisäisten erien eliminoinnit. Kumppani-seurantakohde tarvitaan sisäisten erien tunnistamiseksi ja täsmäytyksen helpottamiseksi. Se mahdollistaa myös sisäisen laskutuksen Kiekussa olevien kirjanpitoyksiköiden välillä. Sisäisen laskennan seurantakohteet joiden varaan sisäinen laskenta ensisijaisesti rakennetaan: toimintayksikkö ( järjestelmässä tulosyksikkö tai kustannuspaikka): Kuvaa kirjanpitoyksikön sisäisen organisaatiorakenteen ja hierarkian. Toimintayksikköä käytetään mm. tuotto- ja kulukirjauksissa, raportoinnissa, sisäisessä budjetoinnissa ja käyttöomaisuusyksikön perustiedoissa. projekti: : Projektilla on aina aikataulu sekä alkamis- ja päättymispäivämäärä. Projektilla on selkeä tavoite, suunnitelma, resurssit ja sen tuloksia seurataan. Projektiseurantakohdetta käytetään kolmenlaisten projektien seurantaan. Näitä ovat o kirjanpitoyksikön omat projektit, o kirjanpitoyksiköiden väliset projektit ja o valtiotasoiset hankkeet. toiminto: Kuvaa niitä tehtäviä tai toimintoja, joita valtionhallinnossa ja sen virastoissa tehdään. Toiminnon tulee olla viraston toiminnan kannalta mitattavissa oleva koko-

8 8 Kiekun toiminnallisuudet naisuus. Toiminnot jakautuvat ydin- ja ohjaustoimintoihin sekä tukitoimintoihin ja ne kytketään valtioneuvoston ohjesäännön mukaiseen hierarkiaan. suorite: Prosessissa tai toiminnoissa aikaansaatu tuotos (output). Suoritteet voivat olla hallinnonalan, viraston, toimintayksikön, prosessin tai toiminnon tuotoksia. Suoritteet ovat maksullisia tai maksuttomia tuotteita, palveluita tai aikaansaannoksia. Ne voivat olla myös yhteisrahoitteisia tai viranomaissuoritteita. Suoritteet luovat edellytyksiä toiminnan tehokkuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden seurannalle. Virastot kohdentavat kustannuksiaan, eli tekevät vyörytyksiä, sisäisen laskennan seurantakohteiden välillä (esimerkiksi tukitoiminnoilta ydintoiminnoille ja edelleen suoritteille ja projekteille). Kiekussa ei tällä hetkellä ole välinettä kustannusten vyöryttämiseksi. Mahdollisuutta näiden toiminnallisuuksien lisäämiseksi Kiekuun tutkitaan. Tällä välin kirjanpitoyksiköt hoitavat vyörytykset parhaaksi katsomallaan tavalla. Muita seurantakohteita: valtuus: Määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu oikeus tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia. Valtuuden käytöstä aiheutuvat määrärahatarpeet otetaan joko kokonaan tai osittain seuraavien vuosien talousarvioihin. Seurantakohteen avulla seurataan eduskunnan valtion talousarviossa myöntämien ja lakiin perustuvien valtuuksien käyttöä, käytöstä aiheutuneita talousarviomenoja talousarviokirjanpidon mukaisina ja arvioita seuraavien vuosien määrärahatarpeista. alue tai kunta: Alueryhmittely perustuu Tilastokeskuksen määrittelemiin hallinnollisiin alueisiin, joiden perustana on kunta ja ulkomaiden osalta valtio. Tämän seurantakohteen avulla on mahdollista tuottaa alue- ja kuntakohtaisia tilastoja ja raportteja. seurantakohde 1 ja seurantakohde 2: Kirjanpitoyksikön päätettävissä olevia seurantakohteita, joilla kirjanpitoyksiköt voivat tuottaa raportointia omaa seurantaansa varten. Seurantakohde 1 tai 2 voidaan ottaa käyttöön, jos se on toiminnan seurannan kannalta erityisen tarpeellista.

9 Kiekun toiminnallisuudet 9 3 KIEKU-HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstöhallinnon prosesseista Kiekuun sisältyvät palvelussuhteen hallinta, työaikojen hallinta, palkanlaskenta ja osaamisen hallinta. Kieku-tietojärjestelmä sisältää viisi henkilöstöhallinnon sovellusta, joita ovat Kieku-henkilöstöhallinto (SAP HCM), Palveluaikalaskenta, Lomakäsittely, Ajanhallinta ja Palkat. Ohjaus ja johtaminen: Henkilöstöpolitiikan johtaminen Henkilöstösuunnittelu Muutosjohtaminen Palkkaus ja palkkausmallien suunnittelu Henkilöstöstrategian luominen Henkilöstön kehittämisohjelmat Henkilöstöjohtaminen Työnantaja- ja ammattiyhdistyssuhteet Rekrytointi: Ennen haun aloittamista Henkilöhaku valmistelu Henkilöhaku valinta Perehdyttäminen Palvelussuhteen hallinta: Palvelussuhteen luominen, päivittäminen ja päättäminen Poissaolot Palveluaikalaskenta Vuosilomat Työaikojen hallinta: Työaikojen suunnittelu Työajan laskenta Työaikojen kohdentaminen Työaikapankki Palkanlaskenta: Palkkausjärjestelmän ylläpitäminen Tulospalkkaus Luontoisedut Palkanlaskenta Osaamisen hallinta: Osaamisen arviointi Suorituksen johtaminen Osaamisen kehittäminen Tietämyksen hallinta Seuraajasuunnittelu = Kiekussa Kuva: Kiekun kattama osuus henkilöstöhallinnon perustoiminnallisuudesta.

10 10 Kiekun toiminnallisuudet Keskeistä Kieku-henkilöstöhallinnossa Kieku on henkilötietojen masterjärjestelmä eli henkilö- ja sopimustiedot ja niihin tehtävät muutokset viedään liittymillä Kiekusta käytettäväksi mahdollisiin muihin viraston tietojärjestelmiin, joissa tarvitaan ajan tasalla olevia tietoja. Kieku sisältää kaikille virastoille yhteiset tietorakenteet ja ohjaustiedot. Koodistot ovat pääosin valtiokonsernin yhteisiä. Virastokohtaisia koodistoja on käytössä vain poikkeustapauksissa (esim. VES-syistä). Henkilöstöhallinto käyttää samoja seurantakohteita kuin taloushallinto Kieku on integroitu kokonaisuus. Kieku-järjestelmä antaa konsernitasoisen juoksevan henkilönumeron. Henkilönumero säilyy, vaikka virkamies siirtyy virastosta toiseen. 3.1 Perustiedot Henkilöstöhallinnon perus- ja ohjaustiedoilla tarkoitetaan organisaatiorakenteita, henkilöstörakenteita, koodistoja, palkkalajien ja poissaololajien laskentasääntöjä sekä ajanhallinnan ohjaustietoja. Organisaatiorakenteet ja ajanhallinnan ohjaustiedot ovat virastokohtaisia, muut perus- ja ohjaustiedot ovat konsernitasoisia Organisaatiorakenne Kieku-henkilöstöhallinnossa organisaatiorakenne tarkoittaa organisaation johtamishierarkiaa. Organisaatioyksiköllä on esimies, joka näkee ja halutessaan raportoi yksikköönsä kuuluvien henkilöiden tiedot. Analyysiraportoinnissa ylemmän tason organisaatioyksikön esimies näkee kaksi tasoa alempien tasojen organisaatioyksiköiden henkilöiden tiedot. Jokaisella henkilöllä on järjestelmässä esimies, ja esimiehen käyttöoikeudet järjestelmän henkilöstötietoihin perustuvat tähän esimiestietoon. Jokaisella esimiehellä on mahdollisuus nimetä Kieku-portaaliin sijainen, joka voi hyväksyä tehtävälistalle tulleet tehtävät. Budjetoidut toimet kuuluvat organisaatiorakenteeseen. Palvelussuhdetta luotaessa henkilö kiinnitetään budjetoituun toimeen, joka sisältää kaikki virkaan ja tehtävään liittyvät tiedot. Organisaatiorakenne luodaan Kieku-käyttöönoton yhteydessä.

11 Kiekun toiminnallisuudet Palvelussuhteen hallinta Kieku-tietojärjestelmään sisältyvät toiminnallisuudet, jotka käsittävät henkilön palvelussuhteen koko elinkaaren palvelussuhteen luomisesta palvelussuhteen päättymiseen, poissaolot, lomakäsittelyn ja palveluaikalaskennan. Kieku-järjestelmässä ylläpidetään viraston oman henkilöstön lisäksi vuokratyöntekijöiden, siviilipalvelusmiesten, työharjoittelijoiden ja asemamaasta palkattujen henkilö- ja palvelussuhteiden tiedot. Palvelussuhteen hallinnassa suuri muutos on itsepalvelutoiminnallisuuden laajeneminen: henkilö päivittää järjestelmään omat henkilötietonsa ja tekee poissaoloja koskevat ilmoitukset ja hakemukset, jotka esimies hyväksyy järjestelmässä. Esimiehen rooli ja vastuu prosessin läpiviennissä korostuu. Esimiehet näkevät järjestelmässä yksikköönsä kuuluvien henkilöiden ajantasaiset henkilö- ja palvelussuhdetiedot. Hyväksymisketjussa on tapauksesta riippuen yksi tai kaksi hyväksymistasoa. Lähin esimies hyväksyy ei-harkinnanvaraiset poissaolot. Harkinnanvaraisissa poissaoloissa lähiesimies puoltaa ja esimiehen esimies tai yksikön johto hyväksyy poissaolon Palvelussuhteen luominen, päivittäminen ja päättäminen Palvelussuhteen hallinnassa keskeisenä tavoitteena on palvelussuhteen luomisen ja päivittämisen sujuva käsittely sekä palvelussuhteen tietojen oikeellisuus. Tiedot siirtyvät palvelussuhteen hallinnan sovelluksesta suoraan palkanlaskennan sovelluksen käyttöön. Esimiehet saavat Kieku-portaaliin ilmoituksia ja muistutuksia esimerkiksi koeajan tai määräaikaisen palvelussuhteen päättymisestä, kehityskeskustelujen käymisestä ja erilaisten määräaikaisten lupien päättymisestä. Esimies voi ottaa myös raportteja yksikkönsä henkilöstöstä. Toiminnallisuudet: Palvelussuhteen luominen Palvelussuhteen tietojen päivittäminen Henkilötietojen päivittäminen Nimikirjan ylläpito Tehtävänkuvan päivittäminen (esimies) Viran perustaminen, muuttaminen, siirtäminen ja lakkauttaminen

12 12 Kiekun toiminnallisuudet Palvelussuhteen päättäminen o Eläkkeelle siirtyminen o Irtisanoutuminen o Määräaikaisuus Poissaolot Virkamiehet tekevät erilaiset poissaolo- ja vuosilomailmoitukset Kieku-portaalissa ja esimiehet tekevät niistä päätökset. Ei-harkinnanvaraisen poissaolon ilmoittamiseen ja hyväksymiseen liittyy toimintatavan muutos siltä osin, että henkilön esimies hyväksyy kaikki valtion yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa sovitut sairauspoissaolot, perhevapaat ja eräät muut poissaolot Kieku-portaalissa, eikä niistä enää tehdä hallinnollista päätöstä. Harkinnanvaraisista poissaoloista tehdään hallinnollinen päätös siten, että esimies ja sen jälkeen johto hyväksyy virkamiehen tekemän hakemuksen Kieku-portaalissa. Toiminnallisuudet: Harkinnanvaraisen poissaolon hakeminen tai ei-harkinnanvaraisen poissaolon ilmoittaminen ja sen ratkaiseminen Palveluaikalaskenta Palveluaikalaskennassa lasketaan vuosilomiin, kokemuslisiin ja valtion palveluaikaan liittyviä kertymiä. Palveluaikakertymän laskemiseen käytetään Palkat-sovelluksessa olevia palvelussuhde- ja poissaolotietoja. Palveluaikalaskennassa sovelletaan valtion virka- ja työehtoja sekä valtiovarainministeriön niistä antamia tulkintoja. Palveluaikalaskenta on toiminnallisuuksiltaan varsin samanlainen kuin nykyjärjestelmissä. Merkittävin muutos on se, että Kieku-järjestelmässä laaditut palveluaikalaskennat ovat hyödynnettävissä, kun henkilö siirtyy virastosta toiseen. Toiminnallisuudet: Vuosilomaan oikeuttavan palveluajan laskenta (virka- ja työsuhteisille) Valtion virka-ansiomerkkiin oikeuttavan palveluajan laskenta Kunniamerkkiin oikeuttavan palveluajan laskenta (virka- ja työsuhteisille)

13 Kiekun toiminnallisuudet Vuosilomat Lomakäsittelyssä suunnitellaan ja käsitellään lomajaksot noudattaen valtion vuosilomasopimuksen määräyksiä. Vuosilomaoikeus lasketaan Palkat-sovelluksessa, mistä tieto vuosilomaoikeudesta siirtyy Lomakäsittelyyn. Käsittelyn jälkeen hyväksytyt ja peruutetut lomajaksot ja lomasopimukset siirtyvät takaisin palkanlaskennan käyttöön. Toiminnallisuudet: Vuosilomajakson esittäminen ja käsittely Sopimus vuosiloman säästämisestä Sopimus lomarahan vaihtamisesta Sopimus vuosiloman siirtämisestä Sopimus vuosiloman pitämisestä lyhennettynä työaikana Lomakalenteri 3.3 Työaikojen hallinta Kiekun työaikojen hallinta pitää sisällään työaikojen suunnittelun, toteutuneen työajan käsittelyn ja seurannan sekä työaikojen kohdentamisen. Työaikasuunnitelma on kaikkien työaikamuotojen laskennan perussääntö. Työaikaa suunnitellaan jaksoittain, esimerkiksi jaksotyössä kolmen viikon jaksoille. Suunnitelma voidaan tehdä myös pidemmälle ajalle, jolloin sitä ei tarvitse ylläpitää. Esimerkiksi virastotyöaikaa tekeville ei ole syytä ylläpitää perusvuorosuunnitelmaa. Palvelussuhdetiedot siirtyvät Ajanhallintaan automaattisesti palvelussuhteen perustamisen ja muutosten jälkeen. Virkamiesten poissaolot siirtyvät hyväksymisten jälkeen palvelussuhteen hallinnasta ja vuosilomat lomakäsittelystä Ajanhallintaan. Järjestelmä laskee työaikojen perusteella syntyvät korvaukset työaikamuodoittain. Tarkentavissa työehtosopimuksissa olevat säännöt luodaan järjestelmään tapauskohtaisesti. Kaikki työaikojen laskentaan kirjatut työaikatapahtumat siirtyvät palkanlaskentaan tapahtumien hyväksymisen jälkeen. Työaikakorvaukset, palkanlisät ja varallaolot kohdennetaan seurantakohteille ennen niiden siirtoa palkanlaskentaan.

14 14 Kiekun toiminnallisuudet Kukin virasto päättää, rakentaako se työajanleimauslaitteensa (työajanseurannan) ja Kiekun välille liittymän, jolla leimatut työajat voidaan siirtää Kiekun työaikojen laskentaan. Kiekuun voidaan tehdä virastokohtaisia työaikapankkeja. Ne voivat koostua tasoittumisvapaajärjestelmän mukaisista vapaa-aikakertymistä, säästövapaista, liukuvan työajan saldovapaista ja ylityövapaista. Työaikapankkeja käytetään ja hallinnoidaan virastossa. Kiekussa työaikaa voidaan kohdentaa päiväkohtaisesti tunteina tai kellonaikoina. Työajan kohdennustietoja käytetään kiinteän kuukausipalkan palkkakustannusten jaossa. Toiminnallisuudet: Työajan suunnittelu (ml. jaksotyö) Työajan laskenta sopimusten mukaisesti Työaikakorvausten käsittely Varallaolojen ja palkanlisien käsittely Työajan kohdentaminen seurantakohteille Työaikapankki 3.4 Palkanlaskenta Palkanlaskenta tehdään Kieku-järjestelmän Palkat-sovelluksessa. Tarvittavat tiedot henkilöistä ja palvelussuhteista siirtyvät Kieku-henkilöstöhallinnosta (SAP) Palkkoihin eli ne muodostavat integroidun kokonaisuuden. Työajanhallinta tuottaa Palkat-sovellukseen työaikakorvauksiin sekä työajan kohdentamiseen liittyvät tiedot. Lisäksi Lomakäsittely tuottaa vuosilomakertymät. Palveluaikalaskenta tuottaa tiedot erilaisista palveluaikalaskelmista. Näiden tietojen perusteella Palkat-sovelluksessa tehdään palkka- ja kirjanpitoajot palkanlaskentaa ja palkkojen ja palkkioiden maksamista varten sekä tuotetaan palkkakustannustiedot sisäiseen ja ulkoiseen kirjanpitoon. Palkat-sovelluksessa ylläpidetään ulkopuolisten palkkionsaajien tietoja sekä henkilöstön vero-, ay- ja perintätietoja.

15 Kiekun toiminnallisuudet 15 Toiminnallisuudet: Palkkatapahtumien käsittely Palkka-ajo Liittymät (esim. pankki, verottaja) Palkanlaskennan raportointi Virkamiehelle palkkalaskelma Kieku-portaalista 3.5 Osaamisen hallinta Kieku sisältää osaamisen hallintaan sähköisen järjestelmätuen. Osaamisen hallinta koostuu osaamisen arvioimisesta, koulutuksen hallinnasta ja suorituksen johtamisesta. Virastot voivat ottaa toiminnallisuudet käyttöön pätevyyksien hallinnan ja koulutuksen hallinnan osalta. Muilta osin toiminnallisuudet eivät toistaiseksi ole käyttöönotettavissa. Kiekuun on rakennettu osaamisen arviointiin pätevyyspuun yleinen rakenne, joka sisältää valtiokonsernin yhteisen osan ja hallinnonalakohtaiset osat. Pätevyyspuussa on oma haara luville ja pätevyyksille sekä Rajavartiolaitoksen virkaluettelolle. Osaamisen arvioinnin valtionhallinnon yhteisiä osaamisrakenteita ja osaamisia on määritelty seuraaville osaamisalueille: Johtaminen o Strateginen johtaminen o Tietojohtaminen o Toiminnan ja prosessien johtaminen o Ihmisten johtaminen o Sidosryhmätyön johtaminen o Kehittämisen ja innovaatioiden johtaminen Virkamiesosaaminen o Virkamiesetiikan hallinta o Valtionhallinnon toiminnan tuntemus o Säädösten ja ohjeiden hallinta o Yhteiset toimintatavat ja työvälineet o Tietoturva

16 16 Kiekun toiminnallisuudet Tieto- ja viestintäteknologia o Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen o Tietojärjestelmäkokonaisuuksien hallinta Vaikuttavuus- ja kehittämisosaaminen o Riskienhallinta o Ennakointi o Hanke-/projektiosaaminen o Kehittämisosaaminen o Ympäristöosaaminen Hallinnollinen osaaminen o Taloushallinto o Henkilöstöhallinto o Hankintaosaaminen Viestintä ja vuorovaikutus o Kielitaito o Kirjallinen viestintä o Vuorovaikutus o Verkostot Koulutuksen hallinnan osalta Kiekuun on määritelty ja toteutettu koulutuspuun yleinen rakenne, joka sisältää valtiokonsernin yhteisen osan ja hallinnonalakohtaiset puun haarat. Koulutuspuu on tarkoitettu palvelemaan virastojen koulutusten hallinnointitarvetta. Suorituksen johtamisen osalta Kieku tukee tavoite- ja kehityskeskustelujen käymistä ja suorituksen arviointia sähköisillä lomakkeilla ja työnkuluilla. Toiminnallisuudet: Luvat ja pätevyydet Pätevyyspuun ylläpitäminen Profiilien ylläpitäminen Koulutuksen hallinta Koulutuspuun ylläpitäminen Kurssi-ilmoittautumisten ylläpitäminen Kurssi-ilmoittautuminen Kieku-portaalissa Kurssin jälkikäsittely Koulutuspalaute ( Suorituksen johtamisen arviointilomakepohjat) ( Tavoite- ja kehityskeskustelu) ( Suorituksen arviointi) ( Kehittymissuunnitelma) ( 360-arviointi (valinnainen))

17 Kiekun toiminnallisuudet 17 4 KIEKU-TALOUSHALLINTO Taloushallinnon prosesseista Kiekuun sisältyvät tulojen käsittely, menojen käsittely, kirjanpito ja sisäinen laskenta. Kieku-tietojärjestelmän taloushallinnon toiminnallisuudet perustuvat yhteen taloushallinnon sovellukseen, joka on Kieku-taloushallinto (SAP FICO). Talouden raportointia toteutetaan sekä SAP FICO- että SAP BI -sovelluksissa. Kieku-taloushallinnon ulkopuolelle jäävät verkkokauppa, menotositteen hyväksymiskierto ja maksuunpano. Kiekun ja ulkoisten kassa- ja laskutusjärjestelmien sekä verkkokauppajärjestelmien välille toteutetaan kuitenkin tarvittaessa liittymät. Menotositteen hyväksymiskierto tehdään laskujen ja asiakirjojen kierrätys- ja arkistointijärjestelmä Rondolla. Henkilöstö- ja taloushallinnon arkistoitavat dokumentit arkistoidaan Rondoon. Tulojen käsittely: Laskuun perustuvien tulotositteiden käsittely Suoritusten käsittely Saatavien valvonta Ulkoinen ja sisäinen laskutus Asiakasrekisteri Verkkokauppa Menojen käsittely: Menotositteiden käsittely Menotositteen hyväksymiskierto Maksuaineiston muodostaminen Maksuunpano Toimittajarekisteri Kirjanpito: Ulkoisen laskennan seurantakohderakenteen ylläpitäminen Käyttöomaisuuskirjanpito Pääkirjanpito Kausien vaihteet Valtuudet Sisäinen laskenta: Sisäisen laskennan seurantakohderakenteen ja sisäisen budjetin ylläpitäminen Sitoumien, toteumien ja ennusteiden ylläpitäminen Analysointi ja raportointi Vyörytysten ylläpito = Kiekussa = konsernitasoinen ei kuulu (vielä) Kiekuun, kirjanpitoyksikkötasoinen mahdollista Kuva: Kiekun kattama osuus taloushallinnon perustoiminnallisuudesta.

18 18 Kiekun toiminnallisuudet 4.1 Perustiedot Kukin kirjanpitoyksikkö ja rahasto yksilöidään Kieku-tietojärjestelmässä antamalla sille oma yritystunnus (SAP-järjestelmässä käytetty termi). Näin niille on mahdollista tehdä erilliset tilinpäätökset sekä tilinpäätöslaskelmat. Yritystunnus on nelinumeroinen koodi, joka muodostetaan kolminumeroisesta kirjanpitoyksikön/rahaston tunnuksesta lisäämällä viimeiseksi numeroksi nolla. Yritystunnuksen nimeksi annetaan kirjanpitoyksikön/rahaston nimi. Organisaatiorakenteet, kuten tulosyksikkö- ja kustannuspaikkarakenteet, myyntiorganisaatio ja henkilöstöhallinnon organisaatiorakenteet luodaan yrityskohtaisesti. Kirjanpitoyksiköiden virastotaso luodaan ulkoiseen laskentaan segmenttirakenteen avulla. Jos kirjanpitoyksikköön kuuluu monta virastoa, on näistä jokainen Kiekussa oma segmenttinsä. Kirjanpitoyksikölle, joka muodostuu vain yhdestä virastosta, luodaan yksi segmentti. Segmentti tuodaan tositteelle tulosyksikön perustiedoista. Segmentti-tiedon avulla tase-eriä jaetaan virastotasolle. Kiekun tositejako-toiminnallisuuden avulla reskontratilit jaetaan virastotasolle. Pääosalla muista tasetileistä tiedot saadaan raportoitua virastotasolla suoraan kirjausten perusteella. Näin saadaan muodostettua virastotasoinen tase tilinpäätökseen riittävällä tarkkuustasolla. 4.2 Sisäinen laskenta Kieku-järjestelmä sisältää toiminnallisuudet, joilla ylläpidetään seurantakohteita ja sisäistä budjetointia sekä kohdistetaan palkkakustannukset seurantakohteille työaikojen suhteessa Sisäinen budjetointi Sisäinen budjetointi tehdään Kiekussa SAP BI-IP (Integrated Planning) järjestelmässä, joka mahdollistaa sisäisen budjetin ja ennusteiden tallentamisen järjestelmään kahdella vaihtoehtoisella tavalla: 1) Käyttämällä Kieku-portaalin valmiita syöttöpohjia. Syöttöpohjia on viisi kappaletta. Ensimmäinen syöttöpohja sisältää kaikki seurantakohteet, joista käyttäjä valitsee budjetoitavat seurantakohdekombinaatiot. Neljä seuraavaa syöttöpohjaa ovat suppeampia ja niiden nimi kertoo budjetoitavat seurantakohteet.

19 Kiekun toiminnallisuudet 19 Suppeammilla syöttöpohjilla on mahdollista budjetoida LKP-tilin hierarkiasolmuille (LKP-tilin summatasolle), joilta järjestelmä jakaa tiedon kirjaustasolle. Muiden seurantakohteiden osalta budjetointi tapahtuu suoraan kirjaustasolle. Syöttöpohjien avulla tallennetut budjetit näkyvät raporteilla seuraavana päivänä. 2) Lataamalla budjetti Kiekuun määrämuotoisen Excel-lomakkeen avulla. Virasto täyttää määrämuotoisen Excel-lomakkeen ja toimittaa sen Palkeille.csv-muodossa. Palkeet lataa tiedot järjestelmään, jonka jälkeen budjettiluvut näkyvät raporteilla. Lomake täytetään kirjaustasolla eli alimmalla mahdollisella tasolla. Sisäisen budjetoinnin prosessit ovat kaikille Kieku-järjestelmän käyttäjille yhteiset ja kaikki Kiekun yhteiset seurantakohteet ovat käytettävissä budjetoinnissa. Järjestelmään on toteutettu useita raportteja, joiden avulla voidaan verrata sisäistä budjettia ja/tai ennustetta toteutumaan. Raportit sijaitsevat Kieku-portaalissa. Toiminnallisuudet: Sisäisen budjetin sekä ennusteiden syöttäminen ja ylläpito järjestelmässä Sisäisen budjetin ja toteutuman sekä sisäisen budjetin ja ennusteen vertailuraportit Vyörytykset Kiekussa ei tällä hetkellä ole välinettä kustannusten vyöryttämiseksi esimerkiksi tukitoiminnoilta ydintoiminnoille ja edelleen suoritteille ja projekteille. Mahdollisuutta toiminnallisuuksien lisäämiseksi Kiekuun tutkitaan Palkkakustannusten kohdistaminen Palkkakustannukset kohdistetaan palkkajärjestelmässä seurantakohteille työaikoihin perustuen. Palkkajärjestelmästä seurantakohteille jaetut palkkakustannukset siirretään SAP BI -järjestelmään raportointia varten. Vuoden 2015 alusta alkaen palkkakustannusten kohdistaminen tapahtuu SAP BI -järjestelmässä. Samalla laskentaa yksinkertaistetaan. 4.3 Kirjanpito Kirjanpidon toiminnallisuudet pitävät sisällään pääkirjanpidon, kausien vaihteet ja käyttöomaisuuskirjanpidon.

20 20 Kiekun toiminnallisuudet Tilinpäätökset ja tilinpäätöslaskelmat tehdään kirjanpitoyksikkötasolla. Talousarvion ulkopuolisten rahastojen kirjanpito ja tilinpäätökset tehdään erillään kirjanpitoyksikön kirjanpidosta. Tilikausien (12 kuukautta) lisäksi on käytössä neljä erityiskirjauskautta (13-16), joita voidaan käyttää tilinpäätöskirjauksiin tai organisaatiomuutoksista aiheutuviin kirjaustarpeisiin Liikekirjanpito Tilikartasta on määritelty kaksi eri versiota, konsernitilikartta ja liikekirjanpidon tilikartta. 5-merkkinen konsernitilikartta palvelee keskuskirjanpidon raportointitasoa ja pidemmällä 8-merkkisellä tilinumerolla varustettu liikekirjanpidon tilikartta mahdollistaa muun muassa järjestelmätoteutuksen vaatimien teknisten tilien perustamisen. Liikekirjanpidolla tuotetaan tuotto-kulu -perusteinen tuloksenlaskenta, tilikauden tuotto- tai kululaskelma ja tase. Liikekirjanpidon tilien osalta kirjanpitoyksikkökohtaiset alajaottelut poistuvat ja kaikilla kirjanpitoyksiköillä on käytössään yhteinen tilikartta. Näin tilien käyttö ja kirjauskäytännöt yhtenäistyvät ja tilikarttaa voidaan ylläpitää Kieku-järjestelmässä keskitetysti. Kirjanpitoyksiköt aktivoivat käyttöönsä yhteisestä tilikartasta vain ne LKP-tilit, joita ne tarvitsevat. Virastojen substanssijärjestelmissä voidaan käyttää tarkempaa tilijaottelua, jos esimerkiksi Kiekun seurantakohderakennetta ei voida ottaa niissä sellaisenaan käyttöön. Tällöin substanssijärjestelmän ja Kieku-kirjanpidon välisessä liittymässä on tehtävä tarvittavat muunnokset näistä alatileistä Kiekun käyttämille seurantakohteille. Talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ottavat käyttöönsä yhteisen rahastojen liikekirjanpidon tilikartan, josta samoin poistuvat rahastokohtaiset alajaottelut. Toiminnallisuudet: Liikekirjanpidon tilikartan ylläpito Muistiotositteiden käsittely Kauden- ja vuodenvaihteen tehtävät Raportointi (mm. pääkirja, päiväkirja, tuotto- ja kululaskelma, tase, tilinpäätöksen liitteet) Talousarviokirjanpito Talousarviokirjanpidon avulla voidaan seurata eduskunnan päättämien tulo- ja menoarvioiden toteutumista. Valtiokonttori tuottaa talousarviokirjanpidon tilijaottelun ja tilijaottelun muutokset keskuskirjanpidosta tiedostoina. Palkeet perustaa talousarviokirjanpidon tilit Kieku-järjes-

Palvelussuhteen hallinta. Kiekun infotilaisuus

Palvelussuhteen hallinta. Kiekun infotilaisuus Palvelussuhteen hallinta Kiekun infotilaisuus 12.5.2010 Sisältö Henkilöstöhallinnon prosessit Henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuus Keskeiset muutokset nykytilaan verrattuna Organisaatiorakenne Työroolit

Lisätiedot

Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu. Jaana Mannonen Valtiokonttori

Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu. Jaana Mannonen Valtiokonttori Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu Jaana Mannonen Valtiokonttori Henkilöstöhallinnon prosessit Ohjaus ja johtaminen: Henkilöstöpolitiikan johtaminen Henkilöstösuunnittelu Muutosjohtaminen Palkkaus- ja

Lisätiedot

Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum. 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke

Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum. 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke Esityksen sisältö Mikä Kieku on ja miksi se tulee käyttöön? Tavoiteltavat

Lisätiedot

Mikä muuttuu Kiekun myötä? Mitä se tarkoittaa?

Mikä muuttuu Kiekun myötä? Mitä se tarkoittaa? Mikä muuttuu Kiekun myötä? Mitä se tarkoittaa? 1 Sisältö 1. Kiekun prosessit ja työroolit 2. Kieku-taloushallinto 3. Kieku-raportointi 3 1. Kiekun prosessit ja työroolit 4 Kiekun prosessit ja työroolit

Lisätiedot

Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely. Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus

Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely. Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus Kieku-taloushallinto Tulojen käsittely Petra Kinnula Kieku-hankkeen infotilaisuus 16.6.2010 Tulojen käsittely Taloushallinnon prosessit Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus Keskeistä Asiakasrekisteri

Lisätiedot

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Nykytilanne ja jatkosuunnitelmat Juho Ajo Kiekun kustannuslaskennan ratkaisun sisältö: tilanne 2.9.2013 Meno- ja tulokirjaukset siirretään esijärjestelmistä

Lisätiedot

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Vero ja työaikojen seuranta ennen Kiekua Työaikoja kohdennettu vuodesta 1991 koko hallinnon tasolla (kaikki

Lisätiedot

Seurantakohteet ja ajanhallinta

Seurantakohteet ja ajanhallinta Seurantakohteet ja ajanhallinta Henkilöstö- ja palkkahallinnon teemapäivä HAUS 26.11.2013 Laskentapäällikkö Kati Korpi Henkilöstöpäällikkö Tiina Kukkonen-Suvivuo 15.11.2013 Sisäasiainministeriö on sisäisen

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Raportointi 11.2.2010

Kieku-tietojärjestelmä Raportointi 11.2.2010 1 Kieku-tietojärjestelmä Raportointi Sisältö 2 Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä Tietovarastoraportointi Kieku-portaali raportointikanavana Tietovarastoraportoinnin sisältö Raportoinnin ominaisuudet

Lisätiedot

Mikä muuttuu Kiekun myötä? Mitä se tarkoittaa?

Mikä muuttuu Kiekun myötä? Mitä se tarkoittaa? Mikä muuttuu Kiekun myötä? Mitä se tarkoittaa? 1 Sisältö 1. Kiekun prosessit ja työroolit 2. Kieku-henkilöstöhallinto 3. Kieku-portaali 6.11.2009 2 1. Kiekun prosessit ja työroolit 3 Kiekun prosessit ja

Lisätiedot

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Versio 1,0 1.6.2012 Seija Friman Tilaisuus, Esittäjä Taha-prosessit Perustiedot Sisäinen laskenta - Sisäinen budjetointi ja valtuuksien seuranta - Vyörytykset

Lisätiedot

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely SISÄLLYS Esipuhe 4 1 Kieku-ratkaisu 5 2 Seurantakohdemalli 6 3 Kieku-henkilöstöhallinto 9 3.1 Perustiedot 10 3.1.1 Organisaatiorakenne 10 3.2 Palvelussuhteen hallinta

Lisätiedot

Kieku_TJ_Yhdistetty Versio 0.0 3.3.1.1 Palkkioiden maksaminen

Kieku_TJ_Yhdistetty Versio 0.0 3.3.1.1 Palkkioiden maksaminen 3.3.1 Palkanlaskenta Työajan muutosesityksestä päättäminen (3.2.6.11 Työajan muutos) Hyväksyykö peruminen (3.2.6.09 Ei harkinnanvaraisen poissaolon peruminen) Hyväksyykö peruuttamisen? (3.2.6.10 Harkinnanvaraisen

Lisätiedot

Jakopalkkaraportoinnin sisältö

Jakopalkkaraportoinnin sisältö Jakopalkkaraportoinnin sisältö Ratkaisupäällikkö Juho Ajo, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Juho Ajo, Valtiokonttori 27.5.2014 Esityksen sisältö Palkkakustannusjaon periaatteet 2014 Raporttien

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta Päivitetty: 16.1.2015 Käsitteet Tehtäväalue Prosessialue 1. Pääprosessi 1.1 Osaprosessi Aliprosessi Toiminto Tehtävä Pääprosessin yhteyteen on sulkuihin merkitty

Lisätiedot

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti Sisältö Kehittämistyön lähtökohdat Toteutettu selvitys 12/2014 03/2015

Lisätiedot

Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset alkaen

Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset alkaen Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset 30.11.2015 alkaen 16.11.2015 Sisällysluettelo 1. Kiekun käyttövaltuushallinnan kehittämisen tavoitteet 2. Yleistä uudesta käyttövaltuushallinnan

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Työaikapankkitietojen raportointi Kiekussa. Muutosehdotus ME 3062 tilanne

Työaikapankkitietojen raportointi Kiekussa. Muutosehdotus ME 3062 tilanne Työaikapankkitietojen raportointi Kiekussa Muutosehdotus ME 3062 tilanne TPR Työaikapankkien raportointi Projektin tavoitteena on toteuttaa Kiekuun työaikapankkien raportointi sekä muutos, jolla luovutaan

Lisätiedot

Ehdotus palkanlaskentatehtävien vastuunjakotaulukoksi

Ehdotus palkanlaskentatehtävien vastuunjakotaulukoksi PALKANLASKENTATEHTÄVIEN VASTUUNJAKO KIRJANPITO- YKSIKKÖ PALVELUKESKUS Palkanlaskenta Yleinen neuvonta ja ohjeistus Palkanlaskentaan liittyvistä asioista tiedottaminen ja ohjeistus (esim. palkka-ajoaikataulut)

Lisätiedot

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät Kiekun pienkehittäminen Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtiokonttori: Kieku-ratkaisun kehittämisen tiekartta Suoritustaso Potentiaalisia hankkeita Isommat kehityshankkeet

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmähanke

Kieku-tietojärjestelmähanke Kieku-tietojärjestelmähanke 1 Kiekun infotilaisuus tietohallinnolle 27.5.2010 Lari Nikoskelainen ERP-hankepäällikkö Kieku uusi toimintamalli valtion talous- ja henkilöstöhallintoon Uusi toimintamalli talous-

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon tarkennettu toimintamalli

Henkilöstöhallinnon tarkennettu toimintamalli Henkilöstöhallinnon tarkennettu toimintamalli Viestintäpaketti: Esimiehet Viestintäpaketti Kiekun palvelussuhteen hallinnan toimintamallia tarkennetaan Palvelussuhteen hallinta Kieku-toimintamallissa yksinkertaistuu.

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku Esityksen sisältö Palkkakustannusten jako nykytilanne ja kehittämissuunnitelmat Kustannusten kohdentamismalli tilanne

Lisätiedot

Jakopalkka 2015. Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo

Jakopalkka 2015. Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo Jakopalkka 2015 Ratkaisun sisällöstä Juho Ajo versio 1.0 21.10.2014 Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2015 - > 31.12.2013 2014 2015 - > Jakopalkkalaskennan tulosten siirto kirjanpitoon Laskenta

Lisätiedot

Kiekun jakopalkkojen laskentamalli ja ratkaisun jatkokehittämisen vaikutukset virastoihin

Kiekun jakopalkkojen laskentamalli ja ratkaisun jatkokehittämisen vaikutukset virastoihin Kiekun jakopalkkojen laskentamalli ja ratkaisun jatkokehittämisen vaikutukset virastoihin Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Palkkakustannusten jaon muutokset vuodelle 2016 Uutinen Valtiokonttorin

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon asianohjausmallit Kiekussa

Henkilöstöhallinnon asianohjausmallit Kiekussa Henkilöstöhallinnon asianohjausmallit Kiekussa Valtio Expo 2015 Ratkaisupäällikkö Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöhallinnon asianohjaus Kiekussa Kieku-tietojärjestelmässä henkilöstöhallinnon asioiden

Lisätiedot

1. HALTIK tuottaa sisäisen turvallisuuden keskeiset tietojärjestelmät ja säädetyt tai määrätyt turvallisuusverkon palvelut.

1. HALTIK tuottaa sisäisen turvallisuuden keskeiset tietojärjestelmät ja säädetyt tai määrätyt turvallisuusverkon palvelut. Kieku Ajanhallinta Toimintamme HALTIK kehittää, hankkii, tuottaa ja ylläpitää sisäasiainministeriön hallinnonalan strategisena palvelukeskuksena hallinnonalan virastojen ja laitosten korkean käytettävyyden

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon tarkennettu toimintamalli. Viestintäpaketti: HR-asiantuntijat

Henkilöstöhallinnon tarkennettu toimintamalli. Viestintäpaketti: HR-asiantuntijat Henkilöstöhallinnon tarkennettu toimintamalli Viestintäpaketti: HR-asiantuntijat 1.4.2014 Kiekun palvelussuhteen hallinnan toimintamallia tarkennetaan Palvelussuhteen hallinta Kieku-toimintamallissa yksinkertaistuu.

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

SAP CATS kehittämisen tilanne

SAP CATS kehittämisen tilanne SAP CATS kehittämisen tilanne Kieku-info 17.2.2016 Kati Mikkonen ja Satu Laatinen Tilaisuus, Esittäjä SAP CATS CATS -kehittämisprojekti 2015 Demo CATS:n käytöstä - Virkamiehen näkymä - Esimiehen näkymä

Lisätiedot

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä?

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Katri Vermanne Maanmittauslaitos Kieku käyttäjäfoorumi 26.11.2015 Esityksen sisältö Maanmittauslaitos pähkinänkuoressa Esimiehen rooli, ammattimainen esimiestyö

Lisätiedot

Jakopalkat. Virve Heikkinen ja Timo Ojala. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Jakopalkat. Virve Heikkinen ja Timo Ojala. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Virve Heikkinen ja Timo Ojala Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuntikohdistustyyppi (M, L, S, U ja kohdistamaton) Sopimukselle on mahdollista valita tuntikohdistustyyppi:

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Sisältö Valtion tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020

Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020 Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020 Solita Tuloksellisuutta johtamiseen valtionhallinnossa - aamiaisseminaari 25.3.2015 Juha Halonen Valtion

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011

Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 CASE Valtiokonttori: Kokemukset verkkolaskuista Voiko toimittajan pakottaa lähettämään verkkolaskuja? Miten verkkolasku tehostaa ostolaskujen käsittelyä? Kristiina

Lisätiedot

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Laskentapäällikkö Kati Korpi Taloushallinnon volyymitiedot (vuosi 2014) Volyymitieto Lukumäärä Ostolaskuja 3

Lisätiedot

Kieku hankkeen budjetti ja BI raporttien hyödyntäminen hankkeen talouden seurannassa

Kieku hankkeen budjetti ja BI raporttien hyödyntäminen hankkeen talouden seurannassa Kieku hankkeen budjetti ja BI raporttien hyödyntäminen hankkeen talouden seurannassa Eila Parviainen Tilaisuus, Esittäjä Kiekun budjettirakenne Hanke on jaettu neljään toimintokokonaisuuteen Projektikoodi

Lisätiedot

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään 2 asapflow Saumaton yhteys SharePointista SAP-järjestelmään asapflow on ADSOTECHin kehittämä sovellusperhe,

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

Kiekun loppuvuoden julkaisusuunnitelma ja julkaisujen sisältö. ERP-hankepäällikkö Lari Nikoskelainen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.

Kiekun loppuvuoden julkaisusuunnitelma ja julkaisujen sisältö. ERP-hankepäällikkö Lari Nikoskelainen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5. Kiekun loppuvuoden julkaisusuunnitelma ja julkaisujen sisältö ERP-hankepäällikkö Lari Nikoskelainen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Kiekun julkaisujen aikataulu 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Valtorin

Lisätiedot

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Valtiokonttori Ohje 1 (8) 8.6.2015 Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Tähän ohjeeseen on koottu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit (Valtiokonttorin määräys Kirjanpidon tilit) 1. Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilit.. 3 600

Lisätiedot

Tehokkaat ja toimivat tietojärjestelmät ja tulevaisuus

Tehokkaat ja toimivat tietojärjestelmät ja tulevaisuus Tehokkaat ja toimivat tietojärjestelmät ja tulevaisuus Valtion taloushallintopäivä 18.11.2014 Tanja Wistbacka ja Lasse Skog Valtiokonttori, Kieku-toimiala Esityksen sisältö 1. Kiekun käyttöönottojen yleiskuva

Lisätiedot

kellokortti.fi Tehokkuutta työajanseurantaan

kellokortti.fi Tehokkuutta työajanseurantaan kellokortti.fi Tehokkuutta työajanseurantaan NYKYAIKAINEN RATKAISU TYÖAJAN- SEURANTAAN JA PROJEKTIKOHDISTUKSEEN Kellokortti.fi tuo työtuntien seurannan nykyaikaan. Sen avulla työtunnit voidaan kirjata

Lisätiedot

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä Käyttöliittymä Loppukäyttäjät pääsevät tietovarastoraportointiin Kiekuportaalin kautta.

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija-

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija- - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija- TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelu-keskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja VALITSE KUNTAPRO Kokenut tiennäyttäjä palvelee tehokkaasti ja ammattitaidolla

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

Kiekun Ajanhallinnan kehittäminen

Kiekun Ajanhallinnan kehittäminen Kiekun Ajanhallinnan kehittäminen Mika Sairanen, palvelujohtaja, CGI Oy Satu Laatinen, henkilöstöhallinnon asiantuntija, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 4.11.2014 Sisältö CGI:n Ajanhallinta-osaamisesta

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Plusseminaari 15.11.2012 UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Page 1 ASP Uuden yrityksen perustaminen Asetusten kopiointi valitusta yrityksestä Aikaisemmin samasta kannasta kuin mistä otettiin käyttäjien

Lisätiedot

Kieku jakopalkat. Jakopalkkainfo Tammikuu 2015

Kieku jakopalkat. Jakopalkkainfo Tammikuu 2015 Kieku jakopalkat Jakopalkkainfo Tammikuu 2015 Päivän ohjelma Ratkaisun ja prosessin esittely yleisesti Aikataulut 2015 Raporttien esittely ja tulkintaohjeet Tauko (edellisen aikana Ajanhallinnan tuntien

Lisätiedot

24.11.2014. Ohje valtion seurantakohdemallin yhteisten ohjaus- ja tukitoimintojen sekä palkallisen poissaolon

24.11.2014. Ohje valtion seurantakohdemallin yhteisten ohjaus- ja tukitoimintojen sekä palkallisen poissaolon Valtiokonttori Käyttökuvaus 1 (18) Valtion seurantakohdemallin yhteisten ohjaus- ja tukitoimintojen sekä palkallisen poissaolon toimintojen käyttökuvaus Ohje valtion seurantakohdemallin yhteisten ohjaus-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (hama)

Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (hama) Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (hama) Tulokset ja jatkotoimenpiteet Keijo Kettunen, maksuliikepäällikkö, Valtiokonttori Valtio Expo, Keijo Kettunen 19.5.2015 Hankinnasta maksuun -prosessin

Lisätiedot

VALTION RAPORTOINNIN SUUNTAVIIVOJA Tiedolla johtaminen ja valtion raportointijärjestelmät. Olli Ahonen, palvelupäällikkö Valtiokonttori

VALTION RAPORTOINNIN SUUNTAVIIVOJA Tiedolla johtaminen ja valtion raportointijärjestelmät. Olli Ahonen, palvelupäällikkö Valtiokonttori VALTION RAPORTOINNIN SUUNTAVIIVOJA Tiedolla johtaminen ja valtion raportointijärjestelmät Olli Ahonen, palvelupäällikkö Valtiokonttori Tiedolla johtamisen edellytyksiä Tietotarve - Aitoon tietotarpeeseen

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI JOHDON RAPORTOINTI OHJELMA Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (6) 17.10.2013 Dnro VK/ 1033/00.01/2013 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille 4.5.2010 Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet

OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille 4.5.2010 Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet Aalto-yliopiston tietovarasto ja raportointi osana kokonaisarkkitehtuuria Satu Kekäläinen Aalto-yliopisto Aalto tietovarasto

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Workshop: Konsernitason budjetointi ja estimointi

Workshop: Konsernitason budjetointi ja estimointi Workshop: Konsernitason budjetointi ja estimointi IFRS Forum 29.5.2012 Seija Sneitz ja Anne-Mari Kela- Seppänen Agenda Esittäytyminen Mitä on konsernitason budjetointi ja estimointi? Mitä asioita on otettava

Lisätiedot

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon Oikeusministeriö LIITE 4 Mitoituslaskelmien lähtötiedot Versio 1.0 5.1.2005 Sivu 2 (8) Johdanto palvelukeskuksen mitoituslaskelmiin Palvelukeskuksen mitoituslaskennassa

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä 1. vaiheen toiminnallisuudet Järjestelmän käyttäjät Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien

Lisätiedot

YLE HR raportointi 2010. Marjut Mäkinen (YLE) ja Sarah Raissadati (Ciber)

YLE HR raportointi 2010. Marjut Mäkinen (YLE) ja Sarah Raissadati (Ciber) YLE HR raportointi 2010 Marjut Mäkinen (YLE) ja Sarah Raissadati (Ciber) Sisällys Ylen SAP tausta SAP HR osa-alueet Raportointiroolit Raportoinnin rakenne HR BW raportit YLE esimerkkejä Haasteet Tulevat

Lisätiedot

Tulojen käsittely Laskutustietojen käsittelyn uudistaminen

Tulojen käsittely Laskutustietojen käsittelyn uudistaminen Kiekun käyttäjäpäivä 20.9.2016 Tulojen käsittely Laskutustietojen käsittelyn uudistaminen Sisältö: - Alustus keskustelulle diat 2-4 - Tavoitetila ehdotukset diat 5-8 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kiekun infotilaisuus tietohallinnolle. Konversiot ja tietoturva Keskiviikkona klo Hakaniemen virastotalo, Hakaniemenranta 6

Kiekun infotilaisuus tietohallinnolle. Konversiot ja tietoturva Keskiviikkona klo Hakaniemen virastotalo, Hakaniemenranta 6 Kiekun infotilaisuus tietohallinnolle Konversiot ja tietoturva Keskiviikkona 25.8. klo 9.00-11.00 Hakaniemen virastotalo, Hakaniemenranta 6 1 Tilaisuuden ohjelma Avaus, Mikko Österman - VM:n ohje kirjanpitoyksiköille

Lisätiedot

Tilauksesta perintään - ajankohtaista

Tilauksesta perintään - ajankohtaista Tilauksesta perintään - ajankohtaista Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2014 Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö Perustietojen ylläpito Myyntilaskujen käsittely Suoritusten käsittely Saatavien valvonta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) OPETUSVIRASTO 8.10.2013. Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti.

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) OPETUSVIRASTO 8.10.2013. Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti. HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 068 1(5) Kaupungin kouluille, oppilaitoksille ja yksiköille Ohje tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa enintään 31.12.2022 asti. MERKKIPÄIVÄLAHJAT JA TUNNUSTUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

TietotiliOnline TALOUSHALLINTO. Älä johda sumussa

TietotiliOnline TALOUSHALLINTO. Älä johda sumussa TietotiliOnline TALOUSHALLINTO Älä johda sumussa Sisällysluettelo 2 2. Sisällysluettelo 3. TietotiliOnline järjestelmän esittely 4. Myyntilaskutus 5. Saatavien valvonta 6. Osto- ja kululaskut 7. Maksuliikenne

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (5) 31.3.2015 Dnro VK/305/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Voimaantulo Lisätiedot Valtiokonttori päättää Kieku-tietojärjestelmässä

Lisätiedot

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon Oikeusministeriö LIITE 3 Keskeiset tehtävänkuvat Versio 1.0 5.1.2005 Sivu 2 (11) Palvelukeskuksen johtaja - palvelukeskuksen tulostavoitteiden täsmentäminen ryhmien

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelujen vastuunjakotaulukko

Henkilöstöpalvelujen vastuunjakotaulukko Dnro 1 (11) HENKIÖSTÖPAVEUJEN VASTUUNJAKOTAUUKKO = lisäpalvelu Henkilöstöpalvelut 1 Palkkaus, palkitseminen ja palvelussuhteen hallinta Palvelussuhteen hallinta Henkilö- ja palvelussuhdetiedot Budjetoidun

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Koneellisten tietovälineiden käyttäminen kirjanpidossa sekä menetelmäkuvauksen

Koneellisten tietovälineiden käyttäminen kirjanpidossa sekä menetelmäkuvauksen Valtiokonttori Määräys 1 (5) 7.12.2010 Dnro VK 482/03/2010 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Koneellisten tietovälineiden käyttäminen kirjanpidossa sekä menetelmäkuvauksen

Lisätiedot

Palkeiden palvelut uudella tietojärjestelmällä

Palkeiden palvelut uudella tietojärjestelmällä Palkeiden palvelut uudella tietojärjestelmällä Kieku-info VK 8.6.2011 Projektipäällikkö Anja Leino, Palkeet Palkeiden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutarjonnan tavoitetila Yhtenäiset palvelut kaikille

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

Casper tietää kaikkien cassulaisten lomasuunnitelmat lomien hallinta osaksi HRjärjestelmää

Casper tietää kaikkien cassulaisten lomasuunnitelmat lomien hallinta osaksi HRjärjestelmää Casper tietää kaikkien cassulaisten lomasuunnitelmat lomien hallinta osaksi HRjärjestelmää Outi Ruohola Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Castrén & Snellman Ratkaisut kaikkiin liikejuridisiin haasteisiisi.

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Projektipäällikkö Kirsti Torvinen, Opetusministeriö 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ESAVI-kirjanpitoyksikön Kieku-kokemuksia

ESAVI-kirjanpitoyksikön Kieku-kokemuksia ESAVI-kirjanpitoyksikön Kieku-kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-tilaisuus 02.04.2014 Talouspäällikkö Pasi Katajisto Yleistä Kirjanpitoyksikön virallinen nimi on Etelä-Suomen aluehallintovirasto ESAVI-kpy

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 3/03/2002 Hallinnon ohjaus

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 3/03/2002 Hallinnon ohjaus VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 3/03/2002 Hallinnon ohjaus 11.2.2002 Valtion virastot ja laitokset VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSASIAKIRJOIHIN MERKITTÄVÄT TIEDOT JA NIIDEN YHTENÄISYYS Valtiovarainministeriön antamaan

Lisätiedot

Kustannuslaskennan tarveselvityksen tulokset

Kustannuslaskennan tarveselvityksen tulokset Kustannuslaskennan tarveselvityksen tulokset Segmenteittäin Johtava asiantuntija Gabriella Adlercreutz-Laurin, Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Yleistä kyselystä Kysely lähetetty 61 virastolle 10 ministeriölle

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Projekti-seurantakohde ja toiminnallisuudet Kieku-tietojärjestelmässä

Projekti-seurantakohde ja toiminnallisuudet Kieku-tietojärjestelmässä 1 Projekti-seurantakohde ja toiminnallisuudet Kieku-tietojärjestelmässä Ari Kauhanen Muutoksia? Kieku tietojärjestelmän myötä projektien talousseuranta voidaan toteuttaa sekä kirjanpitoyksiköittäin että

Lisätiedot

Palvelun tuottaja kuvaa tällä liitteellä tarjoamiensa palveluiden laadullisen tavoitetason ja asiasisällön. Asia on muotoa tärkeämpi.

Palvelun tuottaja kuvaa tällä liitteellä tarjoamiensa palveluiden laadullisen tavoitetason ja asiasisällön. Asia on muotoa tärkeämpi. 1 Liite 1 b - Eurajoen kunta Henkilöstöhallinnon palvelukuvaus Saatesanat Palvelun tuottaja kuvaa tällä liitteellä tarjoamiensa palveluiden laadullisen tavoitetason ja asiasisällön. Asia on muotoa tärkeämpi.

Lisätiedot