ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Verkostosta Voimaa- rakennemuutoshanke Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Etelä-Suomen suuralueosio Toimintalinja 1 : Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Hartolan kunta Projektin vastuuhenkilön nimi Merja Olenius Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Seppo Laakso Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ 4.1. Verkostosta Voimaa -rakennemuutoshankkeen lähtökohta ja tarve Heinolan seutua kohdannut vakava rakennemuutos ja pitkään jatkunut epävarmuus teollisuuden kilpailukyvystä vaativat uusia panostuksia alueen elinvoiman vahvistamiseen ja yritysten auttamiseen sekä työttömyyden torjuntaan. Heinolan seudulla menetettiin 2 vuoden aikana yli 900 työpaikkaa. Vuosi 2010 oli seudulla erittäin vaikea. Heinolan seutua kohdannut rakennemuutos ja sen kielteisten vaikutusten torjunta tarvitsi alueelle lisää resursseja, joita myös Verkostosta Voimaa -rakennemuutoshanke omalla ohjelmallaan pystyi tarjoamaan. Hanke oli myös tarpeellinen jatko käynnistyneelle Verkostosta Voimaa -projektille, joka päättyi vuonna Sen toimenpiteillä jo osittain pystyttiin vaikuttamaan myös rakennemuutoksen tuomiin uusiin haasteisiin Heinolan seudulla. Verkostosta Voimaa -rakennemuutoshankkeella oli tarkoitus myös jatkaa aikaisemman hankkeen aikana luodun toimintamallin kehittämistä ja juurruttamista Heinolan seudun pysyväksi toiminnaksi. Alueella oli tarpeen saada aikaan aktiivisia toimenpiteitä ja pystyä tukemaan alueen kasvua ja kehittymistä. EURA JÄRJESTELMÄ 1/15

2 Seudulla on kuitenkin viimeaikaisista työpaikkojen vähenemisestä huolimatta hyvät mahdollisuudet kehittää mm. palvelualojen työllisyyttä ja yrittäjyyttä. Muutoksessa on myös mahdollisuus uudistumiseen. Samalla on huomioitava valmiudet muutaman vuoden kuluttua tulevaan työvoimapulaan. On tärkeää, että vapautuneella työvoimalle osoitetaan uusia mahdollisuuksia työllistyä, kehittää osaamistaan ja heidän elämä Heinolan seudulla turvataan. Verkostosta Voimaa rakennemuutoshankkeessa keskityttiin entistä enemmän toimintaan, joka palveli elinkeinoelämää, edisti rakennemuutoksesta kärsivien työnhakijoiden työllistymistä ja toi lisäarvoa alueen kehitykseen. Hankkeessa toteutettiin kumppanuuteen ja verkostoitumiseen pohjautuvaa työtapaa, jossa liikuttiin aktiivisesti työnantajakentässä tukien erityisesti yritysten toimintaedellytyksiä seudulla. Hanke oli selkeä lisäresurssi rakennemuutoksen haittojen torjunnassa alueen kunnille, kuntien elinkeinotoimijoille, työ- ja elinkeinoviranomaisille, koulutus- ja kehittämisorganisaatioille, yrityksille ja muille työnantajille. Hanke toimi myös eri toimijatahojen yhdistäjänä Projektin keskeiset tavoitteet Hankkeen aikana toteutettaisiin toimenpiteitä, joilla tuettaisiin Heinolan seudun rakennemuutosalueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja alueen elinvoimaisuutta. Hankkeessa lisättäisiin monenvälisen ja vuorovaikutteisen yhteistyön verkostomaista toimintaa alueen työja elinkeino-, yrityspalvelu-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden välillä ja kanssa. Tavoitteena olisi luoda yhteinen verkostotoimintakulttuuri, jonka avulla haettaisiin yhdessä kumppaneiden kanssa lisää tehokkuutta ja kokonaisvaltaista palvelua edellä mainittujen toimintojen ympärille. Erityisesti kehittämisen kohteena olisi uuden yritystoiminnan aikaansaaminen alueelle, yritysten kasvua ja kehittymistä tukevat asiat, yritysten toimintaympäristöön liittyvät asiat, uusien työpaikkojen synnyttäminen, työllisyyden kasvattamiseen ja työvoiman saatavuuteen liittyvien rakenteiden ja palveluiden kehittäminen. Hankehenkilöstö toimisi kontaktipintana, jossa tehtäisiin tiivistä yhteistyötä yritysten ja muiden työnantajien kanssa. Kehitettävällä toimintatavalla mm. edistettäisiin yritysten kasvua ja kehittymistä, parannettaisiin työllistävien työnantajien työvoiman saantia, vakuutettaisiin uutta yritystoimintaa alueelle suunnittelevat tahot työvoiman saatavuuteen liittyvien riskien hallinnasta ja muihin yrityksen käynnistämiseen liittyvien asioiden hoitamisesta. Hankkeen keskeisiin tavoitteisiin pyrittäisiin toiminnallisten tavoitteiden ja tehtävien toimenpiteiden kautta. Toteutuksessa olisi erittäin tärkeää käytännön työ hankkeen toimintaympäristössä ja käytännön tilanteissa, joissa hankehenkilöstö ja eri toimijat verkostossa osallistuisivat tavoitteena olevien toimenpiteiden tekemiseen sekä kehittäisivät aktiivisesti uusia keinoja rakennemuutoksen tuomien haittojen minimoimiseksi. Käytännönläheisen työn tarkoituksena olisi saada aikaan yhteinen tahtotila. Yhteistyöllä ja toteutettavalla toimintatavalla saadaan lisäarvoa alueen elinvoimaisuuden kehittämiseksi, hankkeen tavoitteiden mukaisia tuloksia ja sitoutumista, jotka ovat tarpeen verkostomaisen toimintatavan juurruttamiseksi seudulle. EURA JÄRJESTELMÄ 2/15

3 4.3. Hankkeen kohderyhmä ja niihin kohdistuvia toimenpiteitä Hankkeen kohderyhmänä olivat - yritykset ja muut työnantajat, - työnhakijat - neuvonta-, työvoimapalvelu-, yrityspalvelu- ja kehittämisorganisaatioiden henkilöstö - kuntien elinkeinoasioista ja niiden hoitamisesta vastaavat tahot - koulutus-, ja kehittämisorganisaatiot ja verkostot - opiskelijat - maahanmuuttajat Hankkeen kohderyhmien laajuuden vuoksi kehittämistoimintaa oli tehtävä usealla eri tavalla ja sektorilla. Hankkeen henkilöstö, saamiensa toimeksiantojensa perusteella, avusti, ohjasi ja vei yrittäjiä ja yritysten edustajia heidän tarvitsemiensa neuvonta-, työ- ja elinkeinopalvelu-, yrityspalvelu- ja kehittämisorganisaatioiden palveluiden piiriin. Yritysten ja muiden työnantajien kanssa tehtiin yhteistyötä hankkeen toimintaan liittyvissä asioissa, kuten yritystoiminnan kehittämiseen, yritysten väliseen yhteistyöhön ja alihankintaan, yritysten työntekijöiden asumismahdollisuuksien selvittelyyn, yritysten etabloitumiseen, yritysten toimitiloihin, yritysneuvontaan, sekä yritys- ja yhteistyöhankkeisiin liittyvissä asioissa sekä oppisopimusasioissa, työvoiman hankinnassa, työllistämistukiasioiden selvittämisessä ja tukihakemusten teossa, työllistämiseen, koulutukseen, hankkeen toiminnan esittelyyn liittyvissä asioissa. Työnantajien rekrytointiapuna toimiminen oli yksi hankkeen toiminnan keskeinen tehtävä. Hankehenkilöstö toimi saamiensa toimeksiantojen perusteella rekrytoimisessa yritysten ja muiden työnantajien apuna. Hankehenkilöstön antamaa rekrytointipalvelua saivat hankkeen yhteistyöyritykset ja muut työnantajat haluamallaan tasolla. Heinolan seudulla tapahtuneen äkillisen rakennemuutoksen vuoksi toiminnassa korostettiin alueen omien työnhakijoiden työllistämistä. Mutta työnantajien tarpeiden pohjalta edistettiin myös työperusteisesta työvoiman saatavuutta ja liikkuvuutta. Hanke teki yhteistyötä työnhakijoiden, tuella työllistettyjen, työllistymistä edistävissä toimenpiteissä sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevien kanssa ja antoi heille henkilökohtaista ohjausta. Neuvonta piti sisällään työllistymiseen, elämäntilanteeseen, palkkatukeen, työelämävalmennukseen, työkokeiluun, työnhakuun, oppisopimus- ja työvoimakoulutukseen sekä omaehtoiseen koulutukseen ja oman yrityksen perustamiseen liittyviä asioita. Koulutusorganisaatioiden kanssa oltiin yhteistyössä opiskelijoiden perehdyttämisessä alueen yrityksiin. Lisäksi opiskelijat saivat tietoa siitä, miten moneen erilaiseen työtehtävään heidän koulutuksensa antaa perustietoja. Lisäksi ideoitiin alueen yrityksiä palvelevaa koulutusta sekä muita alueen yritysten osaamisen kasvuun liittyviä asioita. Muiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyötä tehtiin työllistämiseen, tiedottamiseen, työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin, työntekijän etsimiseen, työnhakijoiden haastatteluun, koulutukseen, hankkeistamiseen, tilaisuuksien järjestämiseen, uusien yritysten hankintaan, yhteistyöhön, kehittämiseen ja EURA JÄRJESTELMÄ 3/15

4 alueen markkinointiin liittyvissä asioissa. Kohderyhmien kanssa tapahtuvassa työssä korostui verkostojen luominen ja toimijoiden verkottaminen keskinäiseen yhteistyöhön. 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ 5.1. Osallistujien ja yritysten/organisaatioiden valinta Lyhytaikaisiin toimenpiteisiin osallistui hankkeen toiminta-aikana yhteensä 1313 henkilöä ja toimenpiteisiin käytetty aika oli yhteensä 193 htpv. Henkilöt osallistuivat toimenpiteisiin, joissa useimmissa oli kysymys työpaikkaan tai työhön hakemiseen liittyvistä haastatteluista tai konsultoinnista sekä yritysneuvontaan liittyvästä konsultoinnista ja muusta neuvonnasta hankkeen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Hankkeeseen ohjautui asiakkaita oma-aloitteisesti tehokkaan tiedottamisen kautta tai projektin yhteistyökumppanit ohjasivat työnhakijoita ja yrittäjiksi aikovia hankkeen ohjauksen ja konsultoinnin piiriin. Hankehenkilöstö konsultoi aktiivisesti ja auttoi eri toimenpitein osallistujia työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin pääsemisessä, työllistymisessä sekä yritysten perustamiseen liittyvissä asioissa. Hankehenkilöstö teki yhteistyötä alueen yritysten kanssa rekrytoinnissa ja työnhakijoiden sijoittumisessa työnantajien palvelukseen. Lisäksi annettiin monipuolista yritysneuvontaa, autettiin yritysten välisen yhteistyön kehittämisessä ja järjestettiin yrityksille alakohtaisia infotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista sekä vietiin viestiä yrityskentältä alueen muille toimijoille. Hankkeen toimintaa markkinoitiin aktiivisesti yrityskenttään erilaisin tiedotustoimenpitein sekä yhteistyökumppaneiden kautta. Hankehenkilöstö teki runsaasti yrityskäyntejä, jolloin sovittiin yhteistyöstä ja saatiin erilaisia toimeksiantoja. Toiminnan tavoitteena oli konkreettisen yhteistyön tekeminen yritysten kanssa. Hankkeen aikana yhteistyön piirissä on ollut yhteensä 178 yritystä tai yhteisöä. Hankkeen toiminnalla tavoiteltiin myös kumppanuutta, jossa julkisen sektorin ja siihen liittyvien organisaatioiden kanssa tehtävä yhteistyö korostui Hankkeen toteutus ja eri tahojen yhteistyö hankkeessa Hanketta toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeella oli Heinolassa vuokratut toimistotilat projektityöntekijöille ja Hartolassa projektipäällikölle. Sysmässä hankkeella oli kokoontumisoikeus Sysmän kunnanviraston tiloissa. Hankkeen toiminta tapahtui Hartolan kunnan hallinnoimana. Hanke teki tiiviisti yhteistyötä Heinolan kaupungin sekä Hartolan ja Sysmän kuntien elinkeinotoimijoiden kanssa. Hankkeen palveluille ja toimenpiteille oli suuresti kysyntää seudulla koko ajan. Hankehenkilöstöä työllisti erityisesti yritysten, muiden työnantajien ja yhteistyökumppaneiden ja sekä työnhakijoiden palvelu Hartolan, Heinolan ja Sysmä alueella hankesuunnitelman mukaisissa toimenpiteissä, joissa korostui yritysten kanssa tehty yhteistyö. Toiminnan pääpaino oli Heinolassa. Hankehenkilöstö pyrki osoittamaan käytännössä, että yhteistyöllä voidaan saavuttaa enemmän ja päästä paremmin tuloksiin. Vuorovaikutteisella toiminnalla sitoutettiin eri tahoja verkostomaiseen toimintaan ja hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen. Hankkeen EURA JÄRJESTELMÄ 4/15

5 toteutuksessa ei ollut suuria ongelmia. Yhteistyö Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston(aikaisemmin Heinolan Te-toimisto, ml. Itä-Hämeen työvoimanpalvelukeskus) asiantuntijoiden kanssa oli tiivistä ja hanke toteutti suunnitelman mukaisia toimenpiteitä heidän kanssaan. Näitä oli mm. työpaikkojen ilmoittaminen sekä yhteistyö palkkatuella työllistämisessä ja muissa työllistymistä edistävissä toimenpiteissä sekä työvoimakoulutuksen järjestämisessä ja starttiraha-asioissa. Myös rekrytoinneissa, joihin ei haettu tukia, tehtiin TE-toimiston kanssa yhteistyötä. Hankkeen kehittämiskumppaniksi valittiin kilpailutuksen jälkeen Ramboll Management Consulting. Kehittämiskumppanin tehtävänä oli auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa; konsultoimalla sekä osallistumalla asiantuntijana hankkeen järjestämiin seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin sekä toimia hankehenkilöstön tukena kehittämistyössä. Kehittämiskumppani on auttanut mm. toimintamallin kehittämisessä, arvioinnissa, palautteen keräämisessä ja muissa hankkeen ja kehittämiskumppanin hankintasopimuksen sisältämissä asioissa hankkeen tarpeiden mukaan Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Hankkeen tärkeä yhteistyökumppani, Hämeen työ ja elinkeinotoimisto(aikaisemmin Heinolan TE-toimisto, ml. Itä-Hämeen työvoimanpalvelukeskus) hoiti työllistymistä edistävät toimenpiteet projektin avustaessa niihin sijoitettujen hakemisessa, toimenpiteiden käyntiin saamisessa sekä toteuttamisessa. Yhteistyö TE - toimiston kanssa oli viikoittaista. Kuntatoimijat ja niiden elinkeinojen kehittämisorganisaatiot ovat pyytäneet hanketta mukaan hyvin monenlaisiin toimenpiteisiin. Nämä liittyivät esimerkiksi työllisyyden edistämiseen, hankeideointiin, yritysten toimintaympäristön kehittämiseen, yritysneuvontaan ja yhteistyön edistämiseen eri toimijoiden kanssa. Hanke lähestyi myös itse aktiivisesti kuntia ja niiden elinkeinotoimijoita eri yhteistyöasioissa. Alueen yrittäjäjärjestöjen kanssa tehtiin yhteistyötä tiedottamisessa ja erilaisten tapahtumien ja toimenpiteiden järjestämisessä. Yrittäjäjärjestöiltä saatiin tietoa jäsenien itselleen tärkeiksi kokemista asioista. Yrittäjäjärjestöt osallistuivat hankkeen yrityksille tarkoitettujen tilaisuuksien tiedottamiseen jäsenilleen. Kouluttajien kanssa tehtiin yhteistyötä koulutusten tiedottamisessa ja organisoinnissa esim. suuren suosion saavuttaneet yrittäjäkurssit. Hankehenkilöstö oli alueella järjestetyissä työvoimakoulutuksissa kertomassa työmahdollisuuksista, työelämän pelisäännöistä ja työnhausta. Samalla aktivoitiin koulutuksessa olevia hankkeen asiakkaiksi työ- ja koulutusmahdollisuuksien kartoittamiseksi. Hanke pyrki toimenpiteillään lähentämään oppilaitoksia ja yrityksiä sekä auttamaan yhteistyön lisäämisessä. EURA JÄRJESTELMÄ 5/15

6 Muiden yhteistyökumppaneiden kautta hoidettiin mm. tiedotusta hankkeessa toteutettavista toimenpiteistä mahdollisille hankkeen asiakkaille ja saatiin apua eri toimenpiteiden toteuttamisessa Kansainvälinen yhteistyö Kansainvälisen yhteistyön osuus on ollut hankkeessa vähäinen. Lähinnä Venäjältä on ollut muutamia yrityskontakteja, joita on hankkeessa viety yhdessä kumppaneiden kanssa eteenpäin. Muutamia venäläisiä toimijoita, jotka ovat jo asuneet tai on yritys alueella, on autettu hankkeen toimenpitein hankesuunnitelman mukaisissa asioissa. 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Tiedotussuunnitelman mukaista tiedotusta hankeen toiminnasta tehtiin aktiivisesti erilaisissa tilaisuuksissa, henkilökohtaisissa tapaamisissa, hankkeen kotisivuilla, facebook -sivuilla sekä sanomalehdissä. Tiedotusta tehtiin hankkeen tavoitteiden, toimenpiteiden ja aikaansaatujen tulosten esilletuomisessa ja muissa yhteistyöasioissa. Myös yhteistyökumppanit tiedottivat hankkeen toiminnasta omissa tilaisuuksissaan omille kumppaneilleen, mm. yrittäjäjärjestöt omille jäsenilleen. Julkisuus ja tiedottaminen toteutuivat projektihakemuksen ja taustoittavan hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen toiminnasta kertovia lehtiartikkeleita on julkaistu runsaasti mm. Itä-Häme ja LähiLehti -lehdissä. Alueen lehdissä on ollut myös usein mainintoja hankkeesta ja sen toiminnasta eri yhteyksissä. Hankkeen internet- ja facebooksivuja on käytetty tehokkaasti hankkeen tiedotuksessa, esim. erilaisista hankkeen järjestämistä tilaisuuksista on niillä ollut infoa. Varsinkin facebook osoittautui tehokkaaksi tiedotuskanavaksi. Myös hankkeen tuloksista on kerrottu säännöllisesti sivustoilla, samoin taustoittava hankesuunnitelma ja projektihakemus ovat olleet koti- ja facebook sivuilla kaikkien kävijöiden luettavana. Linkit hankkeen kotisivuille ovat olleet mm. Heinolan kaupungin, Hartolan ja Sysmän kuntien internet - sivuilta ja useiden muiden toimijoiden kotisivuilta. Hankkeen tavoitteista ja toiminnasta on julkaistu esite sekä muuta tiedotusmateriaalia. Hankkeen tiedotusmateriaalia on jaettu erilaisissa tiedotus- ja yhteistyötilaisuuksissa sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa. Hankkeen lehti-ilmoituksissa on käytetty rakennerahaston ilmoituspohjaa. Lehti-ilmoittelua on käytetty hankkeen toimenpiteiden tiedottamiseen, erilaisten yhteistyöasioiden markkinointiin ja järjestettyihin tilaisuuksiin kutsumiseen. Hankkeen tiedotustoiminta on suunnattu kohderyhmälle, yhteistyökumppaneille ja toiminta-alueen asukkaille sekä hankkeesta ja Heinolan seudusta kiinnostuneille tahoille. Hankkeen loppuseminaarissa esiteltiin hankkeen toimintaan ja tuloksia seminaariin osallistujille. Hankkeen loppuraportti on liitetty Hartolan kunnan ja hankkeen kotisivuille. EURA JÄRJESTELMÄ 6/15

7 Hankkeen toiminnasta kertoviin tiedotus- ja muihin tilaisuuksiin on osallistunut välisenä aikana 1030 henkilöä (tilaisuuksista on laadittu muistiot tai osallistujalistat). Hankkeen internet sivuilla on ollut kävijää, jotka ovat tehneet sivunlatausta välisenä aikana, hankkeen facebook -sivuilla on ollut vastaavana aikana kävijää ja hanke on saanut 143 tykkäystä. Hankkeessa toteudettu tiedotus onnistui hyvin ja suunnitelman mukaisesti. Hanke sai erittäin runsaasti positiivista julkisuutta hankkeen toiminta-alueella. 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET 7.1. Ongelmat hankkeen toteutuksessa Hankkeen käytännön toteutuksessa ei ole ollut suuria ongelmia. Hankkeen monipuolisille palveluille on ollut kovasti kysyntää ja tarvetta, jolloin kaikkeen hankesuunnitelmaan kirjattuun toimintaan ei ole aikaa riittänyt niin paljon, kuin olisi ollut tarpeen. Hanke on kuitenkin toteuttanut lähes kaikkia hankesuunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä. Heinolan seudun hidas toipuminen äkillisestä rakennemuutoksesta sekä yleinen hankeen loppuun asti kestänyt taantuma vaikeuttivat hankkeen toimintaa ja pääsemistä kaikkiin tavoitteisiin. Rakennemuutos ja taantuma aiheuttivat työmäärän kasvua ja tulokset syntyivät pienistä kokonaisuuksista. Varsinkin Heinolassa toipuminen rakennemuutoksesta on ollut hidasta Suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi. Projektien pitää olla valmis palvelemaan projektin asiakkaita kentällä projektisuunnitelman mukaisissa toimenpiteissä tuottaen konkreettista hyötyä projektin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Ei riitä, että yhteistyöstä puhutaan ja tehdään vain organisaatioiden johdon tasolla, vaan aidon, luottamuksellisen yhteistyön pitää ulottua käytännön toimijoihin kumppaneiden organisaatioissa. Yritysten kanssa yhteistyötä tekevien projektien pitää pystyä tuottamaan käytännön hyötyä yrityksille, jotta ne saadaan aktiivisesti mukaan. Yritykset toimivat hyvin dynaamisesti ja kustannustehokkaasti sekä vaativat yhteistyökumppaneiltaan nopeaa reagointia ja palvelua, sitä samaa vaaditaan myös projektilta toimenpiteissä. Tiivis yhteydenpito yrityksiin ja heidän ongelmien ratkaisuhakuinen kuuntelu ja esiinnousseiden asioiden eteenpäin vienti on ehdottoman välttämätöntä. Luottamuksen jatkuvalla rakentamisella ja pyyteettömällä työllä yritysten hyväksi ansaitaan heidän tuki ja vahva sitoutuminen projekteissa tehtävälle työlle. EURA JÄRJESTELMÄ 7/15

8 8. PROJEKTIN TULOKSET 8.1. Yleinen arvio hankkeen tavoitteiden toteutumisesta ja tärkeimmistä tuloksista sekä vaikutukset kohderyhmiin. Hankkeen aikana toteutettiin toimenpiteitä, joilla tuettiin Heinolan seudun rakennemuutosalueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja alueen elinvoimaisuuden vahvistamista. Lisäksi lisättiin monenvälisen ja vuorovaikutteisen yhteistyön verkostomaista toimintaa alueen työ- ja elinkeino-, yrityspalvelu-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden välillä ja kanssa. Erityisesti kehittämisen kohteena oli uuden yritystoiminnan aikaansaaminen alueelle, yritysten kasvua ja kehittymistä tukevat asiat, yritysten toimintaympäristöön liittyvät asiat, uusien työpaikkojen synnyttäminen, työllisyyden kasvattamiseen ja työvoiman saatavuuteen liittyvien rakenteiden ja palveluiden kehittäminen. Hankehenkilöstö toimi kontaktipintana, jossa tehtiin tiivistä yhteistyötä yritysten ja muiden työnantajien kanssa. Hankkeen keskeisiin tavoitteisiin pyrittiin toiminnallisten tavoitteiden ja tehtävien toimenpiteiden kautta. Toteutuksessa oli erittäin tärkeää käytännön työ hankkeen toimintaympäristössä ja käytännön tilanteissa, joissa hankehenkilöstö ja eri toimijat verkostossa osallistuivat tavoitteena olevien toimenpiteiden tekemiseen. Yhteistyöllä ja toteutettavalla toimintatavalla saatiin lisäarvoa alueen elinvoimaisuuden kehittämiseksi, hankkeen tavoitteiden mukaisia tuloksia ja toimintaan sitoutumista. Hankkeen toimenpiteillä parannettiin mm. työpaikkoja tarjoavien yritysten ja muiden työnantajien työvoiman saantia, vakuutettiin uutta yritystoimintaa alueelle suunnittelevat tahot työvoiman saatavuuteen liittyvien riskien hallinnasta ja muihin yrityksen käynnistämiseen liittyvien asioiden hoitamisesta. Hankkeella edistettiin myös olemassa olevien yritysten ja muiden työnantajien kasvua ja työllistämismahdollisuuksia sekä avattiin uusia polkuja työnhakijoille kohti työtä. Hankehenkilöstö sai aktivoitua asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan mukaan käytännön työhön, jolloin luottamus ja toistensa tuntemus eri toimijoiden välillä vahvistui. Hankkeessa panostettiin tekemällä kehittämiseen. Hankkeen henkilöstö rakensi toimenpiteillään verkostoa ja uutta yhteistyötä, jolloin yhdessä päästiin parempiin tuloksiin eri toimijoiden resursseja hyödyntäen. Hanke onnistui toteuttamaan lähes kaikkia hankesuunnitelman mukaisia tavoitteita. Kaikkia tavoitteita ei saatu määrällisesti toteutettua, mutta osa tavoitteista ylitettiin. Koko hankkeen ajan jatkunut yleinen taloudellinen tilanne ja Heinolan seudun rakennemuutos huomioon ottaen, hankkeen tavoitteet toteutuivat haastavassa tilanteessa varsin hyvin. Hankkeessa kehitettiin edelleen aikaisemmassa projektissa kehittyä Verkostosta Voimaa " Liikkuva klinikka " toimintamallia, joka saatiin juurrutettua Hartolan ja Sysmän kuntiin. Hartola ja Sysmä aloittavat vuoden 2015 alusta elinkeinoyhteistyön hankkeessa tehdyn työn pohjalta, yhden hankkeen työntekijän jatkaessa alueella elinkeinoneuvojana hankkeen mukaisilla toimenpiteillä. Heinolan kaupunkia ei saatu mukaan kolmen hankekunnan yhteiseen Verkostosta Voimaa toimintaan, vaan Heinola lähti rakentamaan hankkeen loppuaikoina omaa elinkeinojen kehittämis- ja neuvontaorganisaatiota. EURA JÄRJESTELMÄ 8/15

9 8.2. Toiminnalliset tulokset: Projektin toiminnallisina tavoitteina oli käytännön yhteistyön tekeminen projektin toimintaan liittyvissä asioissa yrityksien ja muiden yhteisöjen sekä työnhakijoiden kanssa TOIMINTA YRITYSTEN JA MUIDEN TYÖNANTAJIEN KANSSA Yritysten ja muiden työnantajien kanssa tehtiin yhteistyötä ja hanke konsultoi mm. yritysneuvontaan, yritysten väliseen yhteistyöhön ja alihankintaan, yritystoiminnan kehittämiseen, yritystukiasioiden selvittämiseen ja hakemiseen, yritysten alueelle etabloitumiseen, yrityksen toimitiloihin, omistajanvaihdokseen, sekä yritys- ja yhteistyöhankkeisiin, työllistämiseen, koulutukseen, yritysten työntekijöiden asumismahdollisuuksien selvittelyyn liittyvissä asioissa, työvoiman hankinnassa, palkkatukiasioiden selvittämisessä ja hakemisessa, kuntalisän hakemisessa, oppisopimusasioissa, hankkeen toiminnan esittelyyn liittyvissä asioissa. Edellä mainituissa asioissa yritys- ja työnantajakontaktien määrä oli yhteensä 1421 kpl TOIMINTA TYÖNHAKIJOIDEN KANSSA Hanke on keskustellut työnhakijoiden, palkkatuella työllistettyjen, työllistymistä edistävissä palveluissa sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevien kanssa, antanut heille henkilökohtaista ohjausta ja ohjannut työnhakijoita työmarkkinoille. Tapaamiset ovat koskeneet omaan työllistymiseen, työnhakuun, työelämävalmennukseen, työkokeiluun, oppisopimuskoulutukseen, työvoimakoulutukseen, osuuskuntatoimintaan, elämäntilanteeseen ja oman yrityksen perustamiseen liittyviä asioita. Kontakteja ja tapaamisia oli yhteensä 1753 kpl TOIMINTA MUIDEN YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KANSSA Hanke on tavannut muita yhteistyökumppaneita hankkeen toimintaan liittyvissä asioissa. Tapaamiset ovat koskeneet mm. hankkeen toimintaan liittyvään yhteistyöhön, kehittämiseen, työllistämiseen, työpaikkojen täyttämiseen ja työntekijöiden etsimiseen, työnhakijoiden haastatteluun, työllistymistä edistäviin palveluihin, alueen välityömarkkinoiden toimintaan, koulutukseen, tiedottamiseen, uusien ideoiden työstämiseen, hankeyhteistyöhön, hankkeen toiminnan juurruttamiseen, alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseen liittyviä asioita. Muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tapaamisia oli yhteensä 1708 kpl. EURA JÄRJESTELMÄ 9/15

10 8.6. TOTEUTUNEISTA KONTAKTEISTA SYNTYNEET TULOKSET Verkostosta Voimaa - rakennemuutoshankkeen projektityöntekijöiden ideoima ja suunnittelema kesätyöpassihanke toteutui vuosien 2013 ja 2014 kesien aikana Heinolassa mahdollistaen yhteensä 203 nuorelle kesätyöpaikan vähintään kolmeksi viikoksi. Toiminnan on tarkoitus jatkua kesällä Hanke oli mukana työnantaja-asiakkaittensa ja eri yhteistyökumppaneidensa kanssa yhteensä 228 henkilön työllistämistoimenpiteessä, joissa 72 henkilölle tehtiin työsopimus ilman tukia. Syntyneistä työpaikoista uusia työpaikkoja oli yhteensä 73kpl, jossa on mukana 1 kotitalouteen syntynyt uusi työpaikka. Hanke oli auttamassa ja ohjaamassa työttömiä työnhakijoita ja muita yrityksen perustamista alueelle suunnittelevia tahoja yritysten perustamisasioissa. Hanke järjesti Heinolassa, Sysmässä ja Hartolassa välisenä aikana yht. 6 matalankynnyksen yrittäjäkurssia, joista 2 illan kurssit olivat yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen tutustumista, näihin osallistui yht. 65 hlöä. Pitemmät 5 illan kurssit olivat yrityksen perustamisesta enemmän tietoa antavia, näille osallistui yht. 69 hlöä. Yrittäjäkurssit onnistuivat saadun palautteen perustella hyvin ja ovat pohjana myös hankkeen jälkeen uusien yritysten perustamiseksi alueelle. Hankkeen koko toiminta-aikana sen yhteistyökumppaneiden ja yrittäjiksi aikovien työn tuloksena alueelle syntyi 20 uutta yritystä. Hankkeen aikana tehtiin konkreettista yhteistyötä 153 yrityksen ja 25 muun yhteisön sekä 2 kotitalouden kanssa. Eri tahojen kanssa ideoitiin ja suunniteltiin yhteensä 2 kpl uusia hankkeita, jotka yhteistyökumppanit käynnistivät rahoituksen saatuaan. Tämän lisäksi hanke oli mukana useiden muidenkin uusien hankeaihioiden idea- ja suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa toteutetun yhteistyön tuloksena käynnistyi yhteensä 25:lle henkilölle työvoima- tai oppisopimuskoulutusta. Hankkeen aikana organisoitiin yhteistyökumppaneiden kanssa, yrittäjäkoulutukset mukaan lukien, yht. 9 koulutusta Hanke liikkui aktiivisesti yritysten ja muiden työnantajien keskuudessa. Käyntien yhteydessä löydettiin myös uusia työllistämismahdollisuuksia ja työnantajia saatiin ilmoittamaan työpaikkoja TE -toimistoon tai niihin haettiin hiljaisesti sopivia henkilöitä. Hankkeesta oli hyötyä erityisesti TE -toimistolle ja kuntien elinkeinotoimijoille heidän työssään. Hankkeessa synnytettiin uutta yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja syvennettiin eri organisaatioiden toimintatapojen ja - kulttuurin tuntemusta. Yhteistyössä pystyttiin paremmin palvelemaan asiakkaita ja kumppaneita varsinkin yritysten kasvuun, työvoimatarpeisiin ja yritysten toimintaympäristön kehittämiseen liittyvissä asioissa. Pidettiin yllä aktiivista, kehittävää ja uusia näkökulmia tuovaa vuoropuhelua sekä käytännönläheistä toimintaa alueen eri yhteistyökumppaneiden kesken, jolloin alueen eri toimijoiden välinen yhteistyö vahvistui. Toiminnalla parannettiin työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta sekä alueen työllisyyttä ja työttömät työnhakijat saivat uusia väyliä kohti työmarkkinoita. 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS 9.1. Uudet menetelmät ja sisällöt projektin toimeenpanossa, uudet yhteistyörakenteet jne. Hankkeessa jatkettiin edellisessä projektissa kehitetyn toimintamallin "Liikkuvana klinikka " työstämistä. Hankkeessa toteutetulla toimintamallilla haettiin monenvälisen ja vuorovaikutteisen yhteistyön keinoin verkostomaista toimintaan alueen eri toimijoiden kanssa ja välillä mukaan lukien työnantaja- ja EURA JÄRJESTELMÄ 10/15

11 yrittäjäjärjestöt. Toiminnalla tavoiteltiin lisää tehokkuutta ja kokonaisvaltaista palvelua mm. yritysten kasvua ja kehittymistä tukeviin ja yritysten toimintaympäristön kehittymiseen liittyviin asioihin, uusien työpaikkojen synnyttämiseen, työllisyyden kasvattamiseen ja työvoiman saatavuuteen sekä uuden yritystoiminnan aikaansaamiseen alueelle. Toimintamalli soveltui myös hyvin hankkeen aikana tapahtuneiden Heinolan seudun TE -toimiston palveluihin ja alueen yritysneuvontaan liittyvien muutoksien huomioimiseen. Hankkeen toimintamallin mukaisella työllä pystyttiin osoittamaan konkreettisesti luottamuksellisen yhteistyön edut, jolloin saatiin lisää tehokkuutta yhteistyöverkostoon ja kokonaisvaltaisempaa palvelua asiakaskohderyhmille toimintamallin mukaisissa toimenpiteissä. Toimintamalli saatiin juurrutettua uudeksi Hartola - Sysmä elinkeinoyhteistyöksi, joka käynnistyy Monenväliseen yhteistyöhön perustuva toimintamalli Hankkeen toimintamallia kehitettiin edelleen käytännön kenttätyön kautta, toteuttamalla tiivistä verkostoyhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintamalli osoitti selkeästi käytännössä toimivuutensa ja ohjasi hankkeen toimintaan asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa. Toimintamallia muutettiin hankkeen lopussa Hartola - Sysmä elinkeinoyhteistyöhön sopivaksi. Paperiliitteenä Hartola - Sysmä elinkeinoyhteistyöksi juurrutettu Verkostosta Voimaa toimintamalli 10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Tasa-arvon edistyminen mukana olevissa organisaatioissa. Hankkeessa ja eri kumppaneiden kanssa tehdyssä yhteistyössä on otettu huomioon eri sukupuolten yhtäläiset osallistumismahdollisuudet ja syrjinnän ehkäisy. Kaikilla hankkeen kohderyhmään kuuluvilla tahoilla on ollut samat mahdollisuudet osallistua hankkeen toimenpiteisiin ja yhteistyöhön omien tarpeidensa pohjalta Uusia menetelmiä tai muita tasa-arvoa edistäviä tuloksia. Uusia menetelmiä tai muita tasa-arvoa edistäviä tuloksia ei ole syntynyt hankkeen vaikutuksesta. 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Hyvien käytäntöjen kehittäminen Hankkeessa kehitettiin edelleen ja toteutettiin " Liikkuvana klinikkana " käytettyä toimintamallia. Se toimi käytännössä hyvänä mallina seutu- ja kuntatasolla hoitaa asioita tehokkaammin, monipuolisemmin sekä vahvisti yhteistyötä elinkeinojen kehittämiseksi, yritysten kehittymisen tukemiseksi, uusien yritysten perustamiseksi, työvoiman saatavuuden varmistamiseksi ja alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. EURA JÄRJESTELMÄ 11/15

12 11.2. Miten hyviä käytäntöjä on levitetty tai aiottu levittää? Levittämisen keinoina käytettiin aktiivista tiedottamista hankkeen tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista kotisivujen, facebook sivujen, raporttien, tiedotteiden, lehtijuttujen ja ilmoittelun avulla. Lisäksi hanketta ja sen toimintaa on esitelty lukuisten organisaatioiden edustajille kahden välisissä tai useamman tahon yhteisissä tilaisuuksissa ja seminaareissa. Hankkeen hyvät käytännöt ovat olleet esillä mm. työpajatyöskentelyssä ja ohjausryhmän kokouksissa hankkeen laajan ja eri organisaatioita edustavan ohjausryhmän kanssa. Hankkeen toimintaa, tuloksia, vaikutuksia ja hyviä käytäntöjä esiteltiin monipuolisesti hankkeen loppuseminaarissa, johon oli kutsuttu laajasti mm. hankkeen sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden ja eri kuntien virka- ja luottamusmiesjohtoa. Loppuseminaarin materiaali on laitettu hankkeen kotisivuille. Hyvien käytäntöjen levittämistä jatkaa Hartola - Sysmä elinkeinoyhteistyön puitteissa hankkeen palveluksessa ollut projektityöntekijä, joka aloittaa vuoden 2015 alussa elinkeinoneuvojana Hartola - Sysmä alueella. 12. TOIMINNAN JATKUVUUS Mitä pysyvää on saatu aikaan ja kuka vastaa uudesta tai pysyvästä toiminnasta projektin päättymisen jälkeen? Verkostosta Voimaa -rakennemuutoshankeen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli edellisessä projektissa kehitetyn toimintamallin edelleen kehittäminen käytännön työn kautta ja juurruttaminen johonkin sopivaan organisaatioon tai vähintään alueen eri organisaatioiden väliseksi verkostofoorumiksi/toimintatavaksi hankkeen toimialalla. Kehittämistyötä tehtiin mm. hankkeen toiminta-alueen kolmen kunnan elinkeinotoimien sekä yritysten ja muiden organisaatioiden välisen yhteistyön ja verkostoitumisen vahvistamiseksi. Juurruttamistyö onnistui Hartolan ja Sysmän osalta, jotka aloittavat vuoden 2015 alussa Verkostosta Voimaa " Liikkuva Klinikka " toimintamallin mukaisen elinkeinoyhteistyön Hartolan kunnan ollessa isäntäorganisaationa Verkostosta Voimaa -palvelulle. Heinolan kaupunki käynnistää oman uuden elinkeinojen kehittämis- ja neuvontaorganisaationsa myös vuoden 2015 alussa Mitä voidaan siirtää tai saattaa muiden toimijoiden käyttöön? Hankkeessa käytössä ollut ja edelleen kehitetty toimintamalli osoitti toimivuutensa hankkeen käytännön työssä. Verkostosta Voimaa " Liikkuva klinikka " toimintamalli sopii erityisesti elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden, kuntien, työhallinnon, koulutusorganisaatioiden ja työnantajakentän toimintatavaksi ja varsinkin elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden toimintamalliksi Suunnitelmat tulosten hyödyntämiseksi. Hankkeen toimenpiteet ja syntyneet toimintatavat hyödynnetään alueella lisääntyneenä yhteistyönä sekä ottamalla Verkostosta Voimaa " Liikkuva klinikka " toimintamalli hankkeen jälkeen Hartola - Sysmä alueella pysyvästi käyttöön. Hankkeen tuloksia hyödynnetään syntyneen yhteistyöverkoston sisällä samalla yhteistyöverkostoja kasvattaen. EURA JÄRJESTELMÄ 12/15

13 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus ,00 80 % ,64 80 % Kuntien rahoitus ,00 20 % ,96 20 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa toimenpiteitä, joilla tuetaan Heinolan seudun rakennemuutosalueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja alueen elinvoimaisuutta. Erityisesti tavoitteena oli edistää yritysten kasvua ja kehittymistä, saada aikaan uutta yritystoimintaa, kasvattaa työllisyyttä, synnyttää uusia työpaikkoja, parantaa työvoiman saatavuutta, parantaa yritysten toimintaympäristöä ja -edellytyksiä. Näitä tavoitteita toteutettiin käytännössä Verkostosta Voimaa " Liikkuva klinikka " toimintamallin mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet hankkeen aikana - Toteuttaa ohjausta, neuvontaa ja konsultointia 800 henkilölle ja 150 yritykselle. - Olla mukana 25 uuden yrityksen perustamisessa - Olla mukana 60 uuden työpaikan luomisessa - Saada työllistettyä ja sijoitettua työllistymistä edistäviin palveluihin yhteistyökumppaneiden kanssa yht. 270 työnhakijaa - Hankkeen ja yhteistyökumppaneiden kanssa on organisoitu väh. 6 koulutusta - Työnantajilla olevia työllistämismahdollisuuksia on saatu esiin - Uusia hankkeita on käynnistynyt yhteistyössä vähintään 4 kpl - Väh yritys- ja työnantajakontaktia, 1300 työnhakijakontaktia ja 1300 kontaktia muiden yhteistyökumppaneiden kanssa hankkeen toimintaan liittyvissä asioissa - Työnantajat aktivoituvat käyttämään työllistämispalveluja - Työnantajat ilmoittavat enenevässä määrin avoimet työpaikkansa työ- ja elinkeinotoimistoon - Heinolan seudulle on juurtunut uusi hankkeessa tehtyyn verkostoyhteistyöhön pohjautuva toimintamalli Tavoitteisiin pyrittiin toiminnallisten tavoitteiden ja tehtävien kautta, toteuttaen käytännön työtä aidossa toimintaympäristössä ja -tilanteissa. Toiminta oli tavoitteiden mukaista. Keskeiset sekä toiminnalliset tavoitteet olivat oikein valittuja koko hankkeen aikana TOTEUTUS EURA JÄRJESTELMÄ 13/15

14 Hanke toimi Hartolan kunnan hallinnoimana Hartolassa, Heinolassa ja Sysmässä. Yhteistyöverkoston ja erityisesti yritysten sekä työnhakijoiden kanssa tehtiin työtä suunnitelman mukaisissa toimenpiteissä. Vuorovaikutteisella toiminnalla sitoutettiin eri tahoja verkostomaiseen toimintaan ja tavoitteiden toteuttamiseen. TE -toimiston kanssa yhteistyö oli tiivistä. Hankkeelle oli kilpailutettu kehittämiskumppani, joka auttoi hanketta kehittämistyössä TULOKSET Koko hankkeen ajan jatkunut lama ja Heinolan seudun rakennemuutos huomioiden, tavoitteet toteutuivat haastavassa tilanteessa hyvin. Verkostosta Voimaa " Liikkuva klinikka " toimintamallia kehitettiin edelleen ja saatiin juurrutettua Hartola - Sysmä elinkeinoyhteistyötä palvelevaksi toimintamalliksi. Toimintamallin mukaista työtä tehtiin useiden kumppaneiden kanssa hankkeen ollessa keskeinen toimija ja yhteistyöverkoston vetäjä. Toiminnalliset tulokset: Hankkeen toiminnallisina tavoitteina oli käytännön yhteistyön tekeminen kentällä hankkeen toimintaan liittyvissä asioissa kohderyhmän kanssa. Yritysten ja muiden työnantajien kanssa oli yhteistyöasioihin liittyviä kontakteja, joissa tavattiin henkilökohtaisesti asiakas hankeen aikana, yht kpl. Työnhakijoiden kanssa oli yhteistyöasioihin liittyviä kontakteja, joissa tavattiin työnhakija henkilökohtaisesti, yht kpl. Muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tapaamisia oli, joissa tavattiin yhteistyökumppani henkilökohtaisesti, yhteensä 1708 kpl. Näiden kontaktien ja tapaamisten ansiosta päästiin useimmiten tekemään syvempää yhteistyötä, jossa käynnistyi hankkeen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa sellaista toimintaa, josta hankkeen varsinaiset tulokset syntyivät. Verkostosta Voimaa - rakennemuutoshankkeen projektityöntekijöiden ideoima ja suunnittelema kesätyöpassihanke toteutui vuosien 2013 ja 2014 kesien aikana Heinolassa mahdollistaen yhteensä 203 nuorelle kesätyöpaikan vähintään kolmeksi viikoksi. Toiminnan on tarkoitus jatkua kesällä Hanke oli mukana työnantaja-asiakkaittensa ja eri kumppaneidensa kanssa yht. 228 hlön työllistämistoimenpiteessä, joissa 72 hlölle tehtiin työsopimus ilman tukia. Syntyneistä työpaikoista uusia työpaikkoja oli yht.73 kpl. Hanke auttoi työttömiä työnhakijoita sekä muita henkilöitä yrityksen EURA JÄRJESTELMÄ 14/15

15 perustamisasioissa. Hankkeen, yhteistyökumppaneiden ja yrittäjiksi aikovien työn tuloksena syntyi 20 uutta yritystä. Hankkeen järjestämiin kahden illan yrittäjävalmennuksiin osallistui yht. 65 hlöä ja viiden illan 69 hlöä. Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä 153 yrityksen ja 25 muun yhteisön kanssa. Yhteistyökumppaneiden kanssa ideoitiin ja suunniteltiin 2 hanketta, jotka kumppanit käynnistivät rahoituksen saatuaan. Hanke oli mukana muidenkin uusien hankeaihioiden idea- ja suunnitteluvaiheessa. Yhteistyön tuloksena käynnistyi 9 koulutusta, joista 6 kpl oli yrityksen perustamiseen liittyviä. Yhteistyön tuloksena yht. 25 hlöä sijoittui työvoima- tai oppisopimuskoulutukseen. 15. AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. Projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja säilytetään Hartolan kunnan arkistotiloissa vähintään vuoden 2020 loppuun asti osoitteessa Hartolan kunta, kunnanvirasto, Kuninkaantie 16, Hartola Päiväys ja allekirjoitus Annika Marttinen Hallintojohtaja/ vs. kunnanjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 15/15

ESITYS VERKOSTOSTA VOIMAA RAKENNEMUUTOSHANKKEEN JATKAMISEKSI 2014

ESITYS VERKOSTOSTA VOIMAA RAKENNEMUUTOSHANKKEEN JATKAMISEKSI 2014 ESITYS VERKOSTOSTA VOIMAA RAKENNEMUUTOSHANKKEEN JATKAMISEKSI 2014 PERUSTELUJA HANKKEEN TOIMINNAN JATKAMISEKSI VUODEN 2014 LOPPUUN Heinolan seutua vuodesta 2008 lähtien kohdannut äkillinen rakennemuutos

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11424 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Miksi elinikäistä ohjausta perustelut päättäjille 1/3 Prosessi alkoi 2010 UBE:n ohjausryhmässä Perustelut: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus Osaavaa työvoimaa RekryKoulutus Töitä on kun vain joku tekisi! Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA Teija Felt Työmarkkinaneuvos 15.4.2016 Yhteiskunta muuttuu, Ohjaamo tukee Työelämä ja työurat pirstaloituvat, statukset vaihtelevat: työntekijä -> opiskelija

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Kummiyritystoiminta Liedossa

Kummiyritystoiminta Liedossa Kummiyritystoiminta Liedossa Ajatus syntyi vuonna 2009 Nuorten vastavalmistuneiden kasvava työttömyys Tiukka taloustilanne on vaikeuttanut työpaikan saantia Vastavalmistuneita on runsaasti valmiina työhön

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 06.06.2013 Diaarinumero HAMELY/16/05.02.07/2011 Käsittelijä Niina

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.10.2011 Diaarinumero EPOELY/323/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIEN LOPPURAPORTTIMALLI RAKENNERAHASTOKAUSI

ESR-PROJEKTIEN LOPPURAPORTTIMALLI RAKENNERAHASTOKAUSI ESR-PROJEKTIEN LOPPURAPORTTIMALLI RAKENNERAHASTOKAUSI 2000-2006 1. Taustatiedot 1.1 Projektin nimi: Aktiivisesti ammattiin teemapäivät 1.2 Projektikoodi: 86668 1.3 Tavoiteohjelma: 3 toimintalinja: 2 toimenpidekokonaisuus:

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

ESR-projektin loppuraportti

ESR-projektin loppuraportti ESR-projektin loppuraportti 1. Taustatiedot Diaarinumero 07004 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Teknokas vakiinnuttamishanke 2006-2007, tavoite 1 (korkohanke) Projektikoodi S70809 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOJEN RAKENNEUUDISTUS

TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOJEN RAKENNEUUDISTUS TYÖ- J ELINKEINOTOIMISTOJEN RKENNEUUDISTUS - TEM hallinnonalan uudistukset 2008 - KTM + TM + SM = TEM - TE -toimistot 2009 - TEK:n sitten ELYK:n alaiset paikallisviranomaiset - ELY -keskukset 2010 - Strateginen

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Työvoimahautomo. Mika Helva

Työvoimahautomo. Mika Helva Työvoimahautomo Mika Helva Työvoimahautomo alueellisessa työllisyys ja elinkeinokokeilussa Turun seudun työnantajien kanssa, kuten Meyerin telakka, järjestetään uudenmuotoista työnantajan tarpeista lähtevää

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014

Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014 3 Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 65,0 64,5 62,5 63,1 64,4 62,1 62,2 62,7 58,1 50 % 40 % 30 % 10,7 11,1 11,8 11,7 10,9 9,8 9,8 10,8 16,9 20 % 4,2 4,1 4,0 4,2 3,9

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI).

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI). Välkky on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Satakunnan ELY-keskuksen hallinnoima projekti. Välkky kehittää ja koordinoi kokonaisvaltaisesti satakuntalaisia välityömarkkinoita. Välkyn tavoitteena

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Varatoimitusjohtaja Timo Reina Suomi 2019 Kasvukipuja seminaari 1.11.2016 Finlandia-talo Maakuntauudistus kuntien kannalta Kysymys

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014 Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä TP /1.5.2014, JL / 21.8.2014 Nuoret lukuina - 16-24 v. nuoria 1830, 25-29 v. nuoria 930 v. 2013 lopussa - Alle 25 v.

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Sartoneva Hanna - OhjausPiste

Sartoneva Hanna - OhjausPiste Sartoneva Hanna - OhjausPiste..2 OhjausPisteen esittely OVI OSAAMISEEN? Vuodesta 8 syvennetty alueellista yhteistyötä aikuisten ohjauksessa ja neuvonnassa Itä-Uudenmaan Opin Ovi, osana kansallista projektiverkostoa

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot