ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Verkostosta Voimaa- rakennemuutoshanke Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Etelä-Suomen suuralueosio Toimintalinja 1 : Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Hartolan kunta Projektin vastuuhenkilön nimi Merja Olenius Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Seppo Laakso Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ 4.1. Verkostosta Voimaa -rakennemuutoshankkeen lähtökohta ja tarve Heinolan seutua kohdannut vakava rakennemuutos ja pitkään jatkunut epävarmuus teollisuuden kilpailukyvystä vaativat uusia panostuksia alueen elinvoiman vahvistamiseen ja yritysten auttamiseen sekä työttömyyden torjuntaan. Heinolan seudulla menetettiin 2 vuoden aikana yli 900 työpaikkaa. Vuosi 2010 oli seudulla erittäin vaikea. Heinolan seutua kohdannut rakennemuutos ja sen kielteisten vaikutusten torjunta tarvitsi alueelle lisää resursseja, joita myös Verkostosta Voimaa -rakennemuutoshanke omalla ohjelmallaan pystyi tarjoamaan. Hanke oli myös tarpeellinen jatko käynnistyneelle Verkostosta Voimaa -projektille, joka päättyi vuonna Sen toimenpiteillä jo osittain pystyttiin vaikuttamaan myös rakennemuutoksen tuomiin uusiin haasteisiin Heinolan seudulla. Verkostosta Voimaa -rakennemuutoshankkeella oli tarkoitus myös jatkaa aikaisemman hankkeen aikana luodun toimintamallin kehittämistä ja juurruttamista Heinolan seudun pysyväksi toiminnaksi. Alueella oli tarpeen saada aikaan aktiivisia toimenpiteitä ja pystyä tukemaan alueen kasvua ja kehittymistä. EURA JÄRJESTELMÄ 1/15

2 Seudulla on kuitenkin viimeaikaisista työpaikkojen vähenemisestä huolimatta hyvät mahdollisuudet kehittää mm. palvelualojen työllisyyttä ja yrittäjyyttä. Muutoksessa on myös mahdollisuus uudistumiseen. Samalla on huomioitava valmiudet muutaman vuoden kuluttua tulevaan työvoimapulaan. On tärkeää, että vapautuneella työvoimalle osoitetaan uusia mahdollisuuksia työllistyä, kehittää osaamistaan ja heidän elämä Heinolan seudulla turvataan. Verkostosta Voimaa rakennemuutoshankkeessa keskityttiin entistä enemmän toimintaan, joka palveli elinkeinoelämää, edisti rakennemuutoksesta kärsivien työnhakijoiden työllistymistä ja toi lisäarvoa alueen kehitykseen. Hankkeessa toteutettiin kumppanuuteen ja verkostoitumiseen pohjautuvaa työtapaa, jossa liikuttiin aktiivisesti työnantajakentässä tukien erityisesti yritysten toimintaedellytyksiä seudulla. Hanke oli selkeä lisäresurssi rakennemuutoksen haittojen torjunnassa alueen kunnille, kuntien elinkeinotoimijoille, työ- ja elinkeinoviranomaisille, koulutus- ja kehittämisorganisaatioille, yrityksille ja muille työnantajille. Hanke toimi myös eri toimijatahojen yhdistäjänä Projektin keskeiset tavoitteet Hankkeen aikana toteutettaisiin toimenpiteitä, joilla tuettaisiin Heinolan seudun rakennemuutosalueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja alueen elinvoimaisuutta. Hankkeessa lisättäisiin monenvälisen ja vuorovaikutteisen yhteistyön verkostomaista toimintaa alueen työja elinkeino-, yrityspalvelu-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden välillä ja kanssa. Tavoitteena olisi luoda yhteinen verkostotoimintakulttuuri, jonka avulla haettaisiin yhdessä kumppaneiden kanssa lisää tehokkuutta ja kokonaisvaltaista palvelua edellä mainittujen toimintojen ympärille. Erityisesti kehittämisen kohteena olisi uuden yritystoiminnan aikaansaaminen alueelle, yritysten kasvua ja kehittymistä tukevat asiat, yritysten toimintaympäristöön liittyvät asiat, uusien työpaikkojen synnyttäminen, työllisyyden kasvattamiseen ja työvoiman saatavuuteen liittyvien rakenteiden ja palveluiden kehittäminen. Hankehenkilöstö toimisi kontaktipintana, jossa tehtäisiin tiivistä yhteistyötä yritysten ja muiden työnantajien kanssa. Kehitettävällä toimintatavalla mm. edistettäisiin yritysten kasvua ja kehittymistä, parannettaisiin työllistävien työnantajien työvoiman saantia, vakuutettaisiin uutta yritystoimintaa alueelle suunnittelevat tahot työvoiman saatavuuteen liittyvien riskien hallinnasta ja muihin yrityksen käynnistämiseen liittyvien asioiden hoitamisesta. Hankkeen keskeisiin tavoitteisiin pyrittäisiin toiminnallisten tavoitteiden ja tehtävien toimenpiteiden kautta. Toteutuksessa olisi erittäin tärkeää käytännön työ hankkeen toimintaympäristössä ja käytännön tilanteissa, joissa hankehenkilöstö ja eri toimijat verkostossa osallistuisivat tavoitteena olevien toimenpiteiden tekemiseen sekä kehittäisivät aktiivisesti uusia keinoja rakennemuutoksen tuomien haittojen minimoimiseksi. Käytännönläheisen työn tarkoituksena olisi saada aikaan yhteinen tahtotila. Yhteistyöllä ja toteutettavalla toimintatavalla saadaan lisäarvoa alueen elinvoimaisuuden kehittämiseksi, hankkeen tavoitteiden mukaisia tuloksia ja sitoutumista, jotka ovat tarpeen verkostomaisen toimintatavan juurruttamiseksi seudulle. EURA JÄRJESTELMÄ 2/15

3 4.3. Hankkeen kohderyhmä ja niihin kohdistuvia toimenpiteitä Hankkeen kohderyhmänä olivat - yritykset ja muut työnantajat, - työnhakijat - neuvonta-, työvoimapalvelu-, yrityspalvelu- ja kehittämisorganisaatioiden henkilöstö - kuntien elinkeinoasioista ja niiden hoitamisesta vastaavat tahot - koulutus-, ja kehittämisorganisaatiot ja verkostot - opiskelijat - maahanmuuttajat Hankkeen kohderyhmien laajuuden vuoksi kehittämistoimintaa oli tehtävä usealla eri tavalla ja sektorilla. Hankkeen henkilöstö, saamiensa toimeksiantojensa perusteella, avusti, ohjasi ja vei yrittäjiä ja yritysten edustajia heidän tarvitsemiensa neuvonta-, työ- ja elinkeinopalvelu-, yrityspalvelu- ja kehittämisorganisaatioiden palveluiden piiriin. Yritysten ja muiden työnantajien kanssa tehtiin yhteistyötä hankkeen toimintaan liittyvissä asioissa, kuten yritystoiminnan kehittämiseen, yritysten väliseen yhteistyöhön ja alihankintaan, yritysten työntekijöiden asumismahdollisuuksien selvittelyyn, yritysten etabloitumiseen, yritysten toimitiloihin, yritysneuvontaan, sekä yritys- ja yhteistyöhankkeisiin liittyvissä asioissa sekä oppisopimusasioissa, työvoiman hankinnassa, työllistämistukiasioiden selvittämisessä ja tukihakemusten teossa, työllistämiseen, koulutukseen, hankkeen toiminnan esittelyyn liittyvissä asioissa. Työnantajien rekrytointiapuna toimiminen oli yksi hankkeen toiminnan keskeinen tehtävä. Hankehenkilöstö toimi saamiensa toimeksiantojen perusteella rekrytoimisessa yritysten ja muiden työnantajien apuna. Hankehenkilöstön antamaa rekrytointipalvelua saivat hankkeen yhteistyöyritykset ja muut työnantajat haluamallaan tasolla. Heinolan seudulla tapahtuneen äkillisen rakennemuutoksen vuoksi toiminnassa korostettiin alueen omien työnhakijoiden työllistämistä. Mutta työnantajien tarpeiden pohjalta edistettiin myös työperusteisesta työvoiman saatavuutta ja liikkuvuutta. Hanke teki yhteistyötä työnhakijoiden, tuella työllistettyjen, työllistymistä edistävissä toimenpiteissä sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevien kanssa ja antoi heille henkilökohtaista ohjausta. Neuvonta piti sisällään työllistymiseen, elämäntilanteeseen, palkkatukeen, työelämävalmennukseen, työkokeiluun, työnhakuun, oppisopimus- ja työvoimakoulutukseen sekä omaehtoiseen koulutukseen ja oman yrityksen perustamiseen liittyviä asioita. Koulutusorganisaatioiden kanssa oltiin yhteistyössä opiskelijoiden perehdyttämisessä alueen yrityksiin. Lisäksi opiskelijat saivat tietoa siitä, miten moneen erilaiseen työtehtävään heidän koulutuksensa antaa perustietoja. Lisäksi ideoitiin alueen yrityksiä palvelevaa koulutusta sekä muita alueen yritysten osaamisen kasvuun liittyviä asioita. Muiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyötä tehtiin työllistämiseen, tiedottamiseen, työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin, työntekijän etsimiseen, työnhakijoiden haastatteluun, koulutukseen, hankkeistamiseen, tilaisuuksien järjestämiseen, uusien yritysten hankintaan, yhteistyöhön, kehittämiseen ja EURA JÄRJESTELMÄ 3/15

4 alueen markkinointiin liittyvissä asioissa. Kohderyhmien kanssa tapahtuvassa työssä korostui verkostojen luominen ja toimijoiden verkottaminen keskinäiseen yhteistyöhön. 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ 5.1. Osallistujien ja yritysten/organisaatioiden valinta Lyhytaikaisiin toimenpiteisiin osallistui hankkeen toiminta-aikana yhteensä 1313 henkilöä ja toimenpiteisiin käytetty aika oli yhteensä 193 htpv. Henkilöt osallistuivat toimenpiteisiin, joissa useimmissa oli kysymys työpaikkaan tai työhön hakemiseen liittyvistä haastatteluista tai konsultoinnista sekä yritysneuvontaan liittyvästä konsultoinnista ja muusta neuvonnasta hankkeen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Hankkeeseen ohjautui asiakkaita oma-aloitteisesti tehokkaan tiedottamisen kautta tai projektin yhteistyökumppanit ohjasivat työnhakijoita ja yrittäjiksi aikovia hankkeen ohjauksen ja konsultoinnin piiriin. Hankehenkilöstö konsultoi aktiivisesti ja auttoi eri toimenpitein osallistujia työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin pääsemisessä, työllistymisessä sekä yritysten perustamiseen liittyvissä asioissa. Hankehenkilöstö teki yhteistyötä alueen yritysten kanssa rekrytoinnissa ja työnhakijoiden sijoittumisessa työnantajien palvelukseen. Lisäksi annettiin monipuolista yritysneuvontaa, autettiin yritysten välisen yhteistyön kehittämisessä ja järjestettiin yrityksille alakohtaisia infotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista sekä vietiin viestiä yrityskentältä alueen muille toimijoille. Hankkeen toimintaa markkinoitiin aktiivisesti yrityskenttään erilaisin tiedotustoimenpitein sekä yhteistyökumppaneiden kautta. Hankehenkilöstö teki runsaasti yrityskäyntejä, jolloin sovittiin yhteistyöstä ja saatiin erilaisia toimeksiantoja. Toiminnan tavoitteena oli konkreettisen yhteistyön tekeminen yritysten kanssa. Hankkeen aikana yhteistyön piirissä on ollut yhteensä 178 yritystä tai yhteisöä. Hankkeen toiminnalla tavoiteltiin myös kumppanuutta, jossa julkisen sektorin ja siihen liittyvien organisaatioiden kanssa tehtävä yhteistyö korostui Hankkeen toteutus ja eri tahojen yhteistyö hankkeessa Hanketta toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeella oli Heinolassa vuokratut toimistotilat projektityöntekijöille ja Hartolassa projektipäällikölle. Sysmässä hankkeella oli kokoontumisoikeus Sysmän kunnanviraston tiloissa. Hankkeen toiminta tapahtui Hartolan kunnan hallinnoimana. Hanke teki tiiviisti yhteistyötä Heinolan kaupungin sekä Hartolan ja Sysmän kuntien elinkeinotoimijoiden kanssa. Hankkeen palveluille ja toimenpiteille oli suuresti kysyntää seudulla koko ajan. Hankehenkilöstöä työllisti erityisesti yritysten, muiden työnantajien ja yhteistyökumppaneiden ja sekä työnhakijoiden palvelu Hartolan, Heinolan ja Sysmä alueella hankesuunnitelman mukaisissa toimenpiteissä, joissa korostui yritysten kanssa tehty yhteistyö. Toiminnan pääpaino oli Heinolassa. Hankehenkilöstö pyrki osoittamaan käytännössä, että yhteistyöllä voidaan saavuttaa enemmän ja päästä paremmin tuloksiin. Vuorovaikutteisella toiminnalla sitoutettiin eri tahoja verkostomaiseen toimintaan ja hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen. Hankkeen EURA JÄRJESTELMÄ 4/15

5 toteutuksessa ei ollut suuria ongelmia. Yhteistyö Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston(aikaisemmin Heinolan Te-toimisto, ml. Itä-Hämeen työvoimanpalvelukeskus) asiantuntijoiden kanssa oli tiivistä ja hanke toteutti suunnitelman mukaisia toimenpiteitä heidän kanssaan. Näitä oli mm. työpaikkojen ilmoittaminen sekä yhteistyö palkkatuella työllistämisessä ja muissa työllistymistä edistävissä toimenpiteissä sekä työvoimakoulutuksen järjestämisessä ja starttiraha-asioissa. Myös rekrytoinneissa, joihin ei haettu tukia, tehtiin TE-toimiston kanssa yhteistyötä. Hankkeen kehittämiskumppaniksi valittiin kilpailutuksen jälkeen Ramboll Management Consulting. Kehittämiskumppanin tehtävänä oli auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa; konsultoimalla sekä osallistumalla asiantuntijana hankkeen järjestämiin seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin sekä toimia hankehenkilöstön tukena kehittämistyössä. Kehittämiskumppani on auttanut mm. toimintamallin kehittämisessä, arvioinnissa, palautteen keräämisessä ja muissa hankkeen ja kehittämiskumppanin hankintasopimuksen sisältämissä asioissa hankkeen tarpeiden mukaan Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Hankkeen tärkeä yhteistyökumppani, Hämeen työ ja elinkeinotoimisto(aikaisemmin Heinolan TE-toimisto, ml. Itä-Hämeen työvoimanpalvelukeskus) hoiti työllistymistä edistävät toimenpiteet projektin avustaessa niihin sijoitettujen hakemisessa, toimenpiteiden käyntiin saamisessa sekä toteuttamisessa. Yhteistyö TE - toimiston kanssa oli viikoittaista. Kuntatoimijat ja niiden elinkeinojen kehittämisorganisaatiot ovat pyytäneet hanketta mukaan hyvin monenlaisiin toimenpiteisiin. Nämä liittyivät esimerkiksi työllisyyden edistämiseen, hankeideointiin, yritysten toimintaympäristön kehittämiseen, yritysneuvontaan ja yhteistyön edistämiseen eri toimijoiden kanssa. Hanke lähestyi myös itse aktiivisesti kuntia ja niiden elinkeinotoimijoita eri yhteistyöasioissa. Alueen yrittäjäjärjestöjen kanssa tehtiin yhteistyötä tiedottamisessa ja erilaisten tapahtumien ja toimenpiteiden järjestämisessä. Yrittäjäjärjestöiltä saatiin tietoa jäsenien itselleen tärkeiksi kokemista asioista. Yrittäjäjärjestöt osallistuivat hankkeen yrityksille tarkoitettujen tilaisuuksien tiedottamiseen jäsenilleen. Kouluttajien kanssa tehtiin yhteistyötä koulutusten tiedottamisessa ja organisoinnissa esim. suuren suosion saavuttaneet yrittäjäkurssit. Hankehenkilöstö oli alueella järjestetyissä työvoimakoulutuksissa kertomassa työmahdollisuuksista, työelämän pelisäännöistä ja työnhausta. Samalla aktivoitiin koulutuksessa olevia hankkeen asiakkaiksi työ- ja koulutusmahdollisuuksien kartoittamiseksi. Hanke pyrki toimenpiteillään lähentämään oppilaitoksia ja yrityksiä sekä auttamaan yhteistyön lisäämisessä. EURA JÄRJESTELMÄ 5/15

6 Muiden yhteistyökumppaneiden kautta hoidettiin mm. tiedotusta hankkeessa toteutettavista toimenpiteistä mahdollisille hankkeen asiakkaille ja saatiin apua eri toimenpiteiden toteuttamisessa Kansainvälinen yhteistyö Kansainvälisen yhteistyön osuus on ollut hankkeessa vähäinen. Lähinnä Venäjältä on ollut muutamia yrityskontakteja, joita on hankkeessa viety yhdessä kumppaneiden kanssa eteenpäin. Muutamia venäläisiä toimijoita, jotka ovat jo asuneet tai on yritys alueella, on autettu hankkeen toimenpitein hankesuunnitelman mukaisissa asioissa. 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Tiedotussuunnitelman mukaista tiedotusta hankeen toiminnasta tehtiin aktiivisesti erilaisissa tilaisuuksissa, henkilökohtaisissa tapaamisissa, hankkeen kotisivuilla, facebook -sivuilla sekä sanomalehdissä. Tiedotusta tehtiin hankkeen tavoitteiden, toimenpiteiden ja aikaansaatujen tulosten esilletuomisessa ja muissa yhteistyöasioissa. Myös yhteistyökumppanit tiedottivat hankkeen toiminnasta omissa tilaisuuksissaan omille kumppaneilleen, mm. yrittäjäjärjestöt omille jäsenilleen. Julkisuus ja tiedottaminen toteutuivat projektihakemuksen ja taustoittavan hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen toiminnasta kertovia lehtiartikkeleita on julkaistu runsaasti mm. Itä-Häme ja LähiLehti -lehdissä. Alueen lehdissä on ollut myös usein mainintoja hankkeesta ja sen toiminnasta eri yhteyksissä. Hankkeen internet- ja facebooksivuja on käytetty tehokkaasti hankkeen tiedotuksessa, esim. erilaisista hankkeen järjestämistä tilaisuuksista on niillä ollut infoa. Varsinkin facebook osoittautui tehokkaaksi tiedotuskanavaksi. Myös hankkeen tuloksista on kerrottu säännöllisesti sivustoilla, samoin taustoittava hankesuunnitelma ja projektihakemus ovat olleet koti- ja facebook sivuilla kaikkien kävijöiden luettavana. Linkit hankkeen kotisivuille ovat olleet mm. Heinolan kaupungin, Hartolan ja Sysmän kuntien internet - sivuilta ja useiden muiden toimijoiden kotisivuilta. Hankkeen tavoitteista ja toiminnasta on julkaistu esite sekä muuta tiedotusmateriaalia. Hankkeen tiedotusmateriaalia on jaettu erilaisissa tiedotus- ja yhteistyötilaisuuksissa sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa. Hankkeen lehti-ilmoituksissa on käytetty rakennerahaston ilmoituspohjaa. Lehti-ilmoittelua on käytetty hankkeen toimenpiteiden tiedottamiseen, erilaisten yhteistyöasioiden markkinointiin ja järjestettyihin tilaisuuksiin kutsumiseen. Hankkeen tiedotustoiminta on suunnattu kohderyhmälle, yhteistyökumppaneille ja toiminta-alueen asukkaille sekä hankkeesta ja Heinolan seudusta kiinnostuneille tahoille. Hankkeen loppuseminaarissa esiteltiin hankkeen toimintaan ja tuloksia seminaariin osallistujille. Hankkeen loppuraportti on liitetty Hartolan kunnan ja hankkeen kotisivuille. EURA JÄRJESTELMÄ 6/15

7 Hankkeen toiminnasta kertoviin tiedotus- ja muihin tilaisuuksiin on osallistunut välisenä aikana 1030 henkilöä (tilaisuuksista on laadittu muistiot tai osallistujalistat). Hankkeen internet sivuilla on ollut kävijää, jotka ovat tehneet sivunlatausta välisenä aikana, hankkeen facebook -sivuilla on ollut vastaavana aikana kävijää ja hanke on saanut 143 tykkäystä. Hankkeessa toteudettu tiedotus onnistui hyvin ja suunnitelman mukaisesti. Hanke sai erittäin runsaasti positiivista julkisuutta hankkeen toiminta-alueella. 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET 7.1. Ongelmat hankkeen toteutuksessa Hankkeen käytännön toteutuksessa ei ole ollut suuria ongelmia. Hankkeen monipuolisille palveluille on ollut kovasti kysyntää ja tarvetta, jolloin kaikkeen hankesuunnitelmaan kirjattuun toimintaan ei ole aikaa riittänyt niin paljon, kuin olisi ollut tarpeen. Hanke on kuitenkin toteuttanut lähes kaikkia hankesuunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä. Heinolan seudun hidas toipuminen äkillisestä rakennemuutoksesta sekä yleinen hankeen loppuun asti kestänyt taantuma vaikeuttivat hankkeen toimintaa ja pääsemistä kaikkiin tavoitteisiin. Rakennemuutos ja taantuma aiheuttivat työmäärän kasvua ja tulokset syntyivät pienistä kokonaisuuksista. Varsinkin Heinolassa toipuminen rakennemuutoksesta on ollut hidasta Suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi. Projektien pitää olla valmis palvelemaan projektin asiakkaita kentällä projektisuunnitelman mukaisissa toimenpiteissä tuottaen konkreettista hyötyä projektin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Ei riitä, että yhteistyöstä puhutaan ja tehdään vain organisaatioiden johdon tasolla, vaan aidon, luottamuksellisen yhteistyön pitää ulottua käytännön toimijoihin kumppaneiden organisaatioissa. Yritysten kanssa yhteistyötä tekevien projektien pitää pystyä tuottamaan käytännön hyötyä yrityksille, jotta ne saadaan aktiivisesti mukaan. Yritykset toimivat hyvin dynaamisesti ja kustannustehokkaasti sekä vaativat yhteistyökumppaneiltaan nopeaa reagointia ja palvelua, sitä samaa vaaditaan myös projektilta toimenpiteissä. Tiivis yhteydenpito yrityksiin ja heidän ongelmien ratkaisuhakuinen kuuntelu ja esiinnousseiden asioiden eteenpäin vienti on ehdottoman välttämätöntä. Luottamuksen jatkuvalla rakentamisella ja pyyteettömällä työllä yritysten hyväksi ansaitaan heidän tuki ja vahva sitoutuminen projekteissa tehtävälle työlle. EURA JÄRJESTELMÄ 7/15

8 8. PROJEKTIN TULOKSET 8.1. Yleinen arvio hankkeen tavoitteiden toteutumisesta ja tärkeimmistä tuloksista sekä vaikutukset kohderyhmiin. Hankkeen aikana toteutettiin toimenpiteitä, joilla tuettiin Heinolan seudun rakennemuutosalueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja alueen elinvoimaisuuden vahvistamista. Lisäksi lisättiin monenvälisen ja vuorovaikutteisen yhteistyön verkostomaista toimintaa alueen työ- ja elinkeino-, yrityspalvelu-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden välillä ja kanssa. Erityisesti kehittämisen kohteena oli uuden yritystoiminnan aikaansaaminen alueelle, yritysten kasvua ja kehittymistä tukevat asiat, yritysten toimintaympäristöön liittyvät asiat, uusien työpaikkojen synnyttäminen, työllisyyden kasvattamiseen ja työvoiman saatavuuteen liittyvien rakenteiden ja palveluiden kehittäminen. Hankehenkilöstö toimi kontaktipintana, jossa tehtiin tiivistä yhteistyötä yritysten ja muiden työnantajien kanssa. Hankkeen keskeisiin tavoitteisiin pyrittiin toiminnallisten tavoitteiden ja tehtävien toimenpiteiden kautta. Toteutuksessa oli erittäin tärkeää käytännön työ hankkeen toimintaympäristössä ja käytännön tilanteissa, joissa hankehenkilöstö ja eri toimijat verkostossa osallistuivat tavoitteena olevien toimenpiteiden tekemiseen. Yhteistyöllä ja toteutettavalla toimintatavalla saatiin lisäarvoa alueen elinvoimaisuuden kehittämiseksi, hankkeen tavoitteiden mukaisia tuloksia ja toimintaan sitoutumista. Hankkeen toimenpiteillä parannettiin mm. työpaikkoja tarjoavien yritysten ja muiden työnantajien työvoiman saantia, vakuutettiin uutta yritystoimintaa alueelle suunnittelevat tahot työvoiman saatavuuteen liittyvien riskien hallinnasta ja muihin yrityksen käynnistämiseen liittyvien asioiden hoitamisesta. Hankkeella edistettiin myös olemassa olevien yritysten ja muiden työnantajien kasvua ja työllistämismahdollisuuksia sekä avattiin uusia polkuja työnhakijoille kohti työtä. Hankehenkilöstö sai aktivoitua asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan mukaan käytännön työhön, jolloin luottamus ja toistensa tuntemus eri toimijoiden välillä vahvistui. Hankkeessa panostettiin tekemällä kehittämiseen. Hankkeen henkilöstö rakensi toimenpiteillään verkostoa ja uutta yhteistyötä, jolloin yhdessä päästiin parempiin tuloksiin eri toimijoiden resursseja hyödyntäen. Hanke onnistui toteuttamaan lähes kaikkia hankesuunnitelman mukaisia tavoitteita. Kaikkia tavoitteita ei saatu määrällisesti toteutettua, mutta osa tavoitteista ylitettiin. Koko hankkeen ajan jatkunut yleinen taloudellinen tilanne ja Heinolan seudun rakennemuutos huomioon ottaen, hankkeen tavoitteet toteutuivat haastavassa tilanteessa varsin hyvin. Hankkeessa kehitettiin edelleen aikaisemmassa projektissa kehittyä Verkostosta Voimaa " Liikkuva klinikka " toimintamallia, joka saatiin juurrutettua Hartolan ja Sysmän kuntiin. Hartola ja Sysmä aloittavat vuoden 2015 alusta elinkeinoyhteistyön hankkeessa tehdyn työn pohjalta, yhden hankkeen työntekijän jatkaessa alueella elinkeinoneuvojana hankkeen mukaisilla toimenpiteillä. Heinolan kaupunkia ei saatu mukaan kolmen hankekunnan yhteiseen Verkostosta Voimaa toimintaan, vaan Heinola lähti rakentamaan hankkeen loppuaikoina omaa elinkeinojen kehittämis- ja neuvontaorganisaatiota. EURA JÄRJESTELMÄ 8/15

9 8.2. Toiminnalliset tulokset: Projektin toiminnallisina tavoitteina oli käytännön yhteistyön tekeminen projektin toimintaan liittyvissä asioissa yrityksien ja muiden yhteisöjen sekä työnhakijoiden kanssa TOIMINTA YRITYSTEN JA MUIDEN TYÖNANTAJIEN KANSSA Yritysten ja muiden työnantajien kanssa tehtiin yhteistyötä ja hanke konsultoi mm. yritysneuvontaan, yritysten väliseen yhteistyöhön ja alihankintaan, yritystoiminnan kehittämiseen, yritystukiasioiden selvittämiseen ja hakemiseen, yritysten alueelle etabloitumiseen, yrityksen toimitiloihin, omistajanvaihdokseen, sekä yritys- ja yhteistyöhankkeisiin, työllistämiseen, koulutukseen, yritysten työntekijöiden asumismahdollisuuksien selvittelyyn liittyvissä asioissa, työvoiman hankinnassa, palkkatukiasioiden selvittämisessä ja hakemisessa, kuntalisän hakemisessa, oppisopimusasioissa, hankkeen toiminnan esittelyyn liittyvissä asioissa. Edellä mainituissa asioissa yritys- ja työnantajakontaktien määrä oli yhteensä 1421 kpl TOIMINTA TYÖNHAKIJOIDEN KANSSA Hanke on keskustellut työnhakijoiden, palkkatuella työllistettyjen, työllistymistä edistävissä palveluissa sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevien kanssa, antanut heille henkilökohtaista ohjausta ja ohjannut työnhakijoita työmarkkinoille. Tapaamiset ovat koskeneet omaan työllistymiseen, työnhakuun, työelämävalmennukseen, työkokeiluun, oppisopimuskoulutukseen, työvoimakoulutukseen, osuuskuntatoimintaan, elämäntilanteeseen ja oman yrityksen perustamiseen liittyviä asioita. Kontakteja ja tapaamisia oli yhteensä 1753 kpl TOIMINTA MUIDEN YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KANSSA Hanke on tavannut muita yhteistyökumppaneita hankkeen toimintaan liittyvissä asioissa. Tapaamiset ovat koskeneet mm. hankkeen toimintaan liittyvään yhteistyöhön, kehittämiseen, työllistämiseen, työpaikkojen täyttämiseen ja työntekijöiden etsimiseen, työnhakijoiden haastatteluun, työllistymistä edistäviin palveluihin, alueen välityömarkkinoiden toimintaan, koulutukseen, tiedottamiseen, uusien ideoiden työstämiseen, hankeyhteistyöhön, hankkeen toiminnan juurruttamiseen, alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseen liittyviä asioita. Muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tapaamisia oli yhteensä 1708 kpl. EURA JÄRJESTELMÄ 9/15

10 8.6. TOTEUTUNEISTA KONTAKTEISTA SYNTYNEET TULOKSET Verkostosta Voimaa - rakennemuutoshankkeen projektityöntekijöiden ideoima ja suunnittelema kesätyöpassihanke toteutui vuosien 2013 ja 2014 kesien aikana Heinolassa mahdollistaen yhteensä 203 nuorelle kesätyöpaikan vähintään kolmeksi viikoksi. Toiminnan on tarkoitus jatkua kesällä Hanke oli mukana työnantaja-asiakkaittensa ja eri yhteistyökumppaneidensa kanssa yhteensä 228 henkilön työllistämistoimenpiteessä, joissa 72 henkilölle tehtiin työsopimus ilman tukia. Syntyneistä työpaikoista uusia työpaikkoja oli yhteensä 73kpl, jossa on mukana 1 kotitalouteen syntynyt uusi työpaikka. Hanke oli auttamassa ja ohjaamassa työttömiä työnhakijoita ja muita yrityksen perustamista alueelle suunnittelevia tahoja yritysten perustamisasioissa. Hanke järjesti Heinolassa, Sysmässä ja Hartolassa välisenä aikana yht. 6 matalankynnyksen yrittäjäkurssia, joista 2 illan kurssit olivat yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen tutustumista, näihin osallistui yht. 65 hlöä. Pitemmät 5 illan kurssit olivat yrityksen perustamisesta enemmän tietoa antavia, näille osallistui yht. 69 hlöä. Yrittäjäkurssit onnistuivat saadun palautteen perustella hyvin ja ovat pohjana myös hankkeen jälkeen uusien yritysten perustamiseksi alueelle. Hankkeen koko toiminta-aikana sen yhteistyökumppaneiden ja yrittäjiksi aikovien työn tuloksena alueelle syntyi 20 uutta yritystä. Hankkeen aikana tehtiin konkreettista yhteistyötä 153 yrityksen ja 25 muun yhteisön sekä 2 kotitalouden kanssa. Eri tahojen kanssa ideoitiin ja suunniteltiin yhteensä 2 kpl uusia hankkeita, jotka yhteistyökumppanit käynnistivät rahoituksen saatuaan. Tämän lisäksi hanke oli mukana useiden muidenkin uusien hankeaihioiden idea- ja suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa toteutetun yhteistyön tuloksena käynnistyi yhteensä 25:lle henkilölle työvoima- tai oppisopimuskoulutusta. Hankkeen aikana organisoitiin yhteistyökumppaneiden kanssa, yrittäjäkoulutukset mukaan lukien, yht. 9 koulutusta Hanke liikkui aktiivisesti yritysten ja muiden työnantajien keskuudessa. Käyntien yhteydessä löydettiin myös uusia työllistämismahdollisuuksia ja työnantajia saatiin ilmoittamaan työpaikkoja TE -toimistoon tai niihin haettiin hiljaisesti sopivia henkilöitä. Hankkeesta oli hyötyä erityisesti TE -toimistolle ja kuntien elinkeinotoimijoille heidän työssään. Hankkeessa synnytettiin uutta yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja syvennettiin eri organisaatioiden toimintatapojen ja - kulttuurin tuntemusta. Yhteistyössä pystyttiin paremmin palvelemaan asiakkaita ja kumppaneita varsinkin yritysten kasvuun, työvoimatarpeisiin ja yritysten toimintaympäristön kehittämiseen liittyvissä asioissa. Pidettiin yllä aktiivista, kehittävää ja uusia näkökulmia tuovaa vuoropuhelua sekä käytännönläheistä toimintaa alueen eri yhteistyökumppaneiden kesken, jolloin alueen eri toimijoiden välinen yhteistyö vahvistui. Toiminnalla parannettiin työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta sekä alueen työllisyyttä ja työttömät työnhakijat saivat uusia väyliä kohti työmarkkinoita. 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS 9.1. Uudet menetelmät ja sisällöt projektin toimeenpanossa, uudet yhteistyörakenteet jne. Hankkeessa jatkettiin edellisessä projektissa kehitetyn toimintamallin "Liikkuvana klinikka " työstämistä. Hankkeessa toteutetulla toimintamallilla haettiin monenvälisen ja vuorovaikutteisen yhteistyön keinoin verkostomaista toimintaan alueen eri toimijoiden kanssa ja välillä mukaan lukien työnantaja- ja EURA JÄRJESTELMÄ 10/15

11 yrittäjäjärjestöt. Toiminnalla tavoiteltiin lisää tehokkuutta ja kokonaisvaltaista palvelua mm. yritysten kasvua ja kehittymistä tukeviin ja yritysten toimintaympäristön kehittymiseen liittyviin asioihin, uusien työpaikkojen synnyttämiseen, työllisyyden kasvattamiseen ja työvoiman saatavuuteen sekä uuden yritystoiminnan aikaansaamiseen alueelle. Toimintamalli soveltui myös hyvin hankkeen aikana tapahtuneiden Heinolan seudun TE -toimiston palveluihin ja alueen yritysneuvontaan liittyvien muutoksien huomioimiseen. Hankkeen toimintamallin mukaisella työllä pystyttiin osoittamaan konkreettisesti luottamuksellisen yhteistyön edut, jolloin saatiin lisää tehokkuutta yhteistyöverkostoon ja kokonaisvaltaisempaa palvelua asiakaskohderyhmille toimintamallin mukaisissa toimenpiteissä. Toimintamalli saatiin juurrutettua uudeksi Hartola - Sysmä elinkeinoyhteistyöksi, joka käynnistyy Monenväliseen yhteistyöhön perustuva toimintamalli Hankkeen toimintamallia kehitettiin edelleen käytännön kenttätyön kautta, toteuttamalla tiivistä verkostoyhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintamalli osoitti selkeästi käytännössä toimivuutensa ja ohjasi hankkeen toimintaan asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa. Toimintamallia muutettiin hankkeen lopussa Hartola - Sysmä elinkeinoyhteistyöhön sopivaksi. Paperiliitteenä Hartola - Sysmä elinkeinoyhteistyöksi juurrutettu Verkostosta Voimaa toimintamalli 10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Tasa-arvon edistyminen mukana olevissa organisaatioissa. Hankkeessa ja eri kumppaneiden kanssa tehdyssä yhteistyössä on otettu huomioon eri sukupuolten yhtäläiset osallistumismahdollisuudet ja syrjinnän ehkäisy. Kaikilla hankkeen kohderyhmään kuuluvilla tahoilla on ollut samat mahdollisuudet osallistua hankkeen toimenpiteisiin ja yhteistyöhön omien tarpeidensa pohjalta Uusia menetelmiä tai muita tasa-arvoa edistäviä tuloksia. Uusia menetelmiä tai muita tasa-arvoa edistäviä tuloksia ei ole syntynyt hankkeen vaikutuksesta. 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Hyvien käytäntöjen kehittäminen Hankkeessa kehitettiin edelleen ja toteutettiin " Liikkuvana klinikkana " käytettyä toimintamallia. Se toimi käytännössä hyvänä mallina seutu- ja kuntatasolla hoitaa asioita tehokkaammin, monipuolisemmin sekä vahvisti yhteistyötä elinkeinojen kehittämiseksi, yritysten kehittymisen tukemiseksi, uusien yritysten perustamiseksi, työvoiman saatavuuden varmistamiseksi ja alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. EURA JÄRJESTELMÄ 11/15

12 11.2. Miten hyviä käytäntöjä on levitetty tai aiottu levittää? Levittämisen keinoina käytettiin aktiivista tiedottamista hankkeen tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista kotisivujen, facebook sivujen, raporttien, tiedotteiden, lehtijuttujen ja ilmoittelun avulla. Lisäksi hanketta ja sen toimintaa on esitelty lukuisten organisaatioiden edustajille kahden välisissä tai useamman tahon yhteisissä tilaisuuksissa ja seminaareissa. Hankkeen hyvät käytännöt ovat olleet esillä mm. työpajatyöskentelyssä ja ohjausryhmän kokouksissa hankkeen laajan ja eri organisaatioita edustavan ohjausryhmän kanssa. Hankkeen toimintaa, tuloksia, vaikutuksia ja hyviä käytäntöjä esiteltiin monipuolisesti hankkeen loppuseminaarissa, johon oli kutsuttu laajasti mm. hankkeen sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden ja eri kuntien virka- ja luottamusmiesjohtoa. Loppuseminaarin materiaali on laitettu hankkeen kotisivuille. Hyvien käytäntöjen levittämistä jatkaa Hartola - Sysmä elinkeinoyhteistyön puitteissa hankkeen palveluksessa ollut projektityöntekijä, joka aloittaa vuoden 2015 alussa elinkeinoneuvojana Hartola - Sysmä alueella. 12. TOIMINNAN JATKUVUUS Mitä pysyvää on saatu aikaan ja kuka vastaa uudesta tai pysyvästä toiminnasta projektin päättymisen jälkeen? Verkostosta Voimaa -rakennemuutoshankeen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli edellisessä projektissa kehitetyn toimintamallin edelleen kehittäminen käytännön työn kautta ja juurruttaminen johonkin sopivaan organisaatioon tai vähintään alueen eri organisaatioiden väliseksi verkostofoorumiksi/toimintatavaksi hankkeen toimialalla. Kehittämistyötä tehtiin mm. hankkeen toiminta-alueen kolmen kunnan elinkeinotoimien sekä yritysten ja muiden organisaatioiden välisen yhteistyön ja verkostoitumisen vahvistamiseksi. Juurruttamistyö onnistui Hartolan ja Sysmän osalta, jotka aloittavat vuoden 2015 alussa Verkostosta Voimaa " Liikkuva Klinikka " toimintamallin mukaisen elinkeinoyhteistyön Hartolan kunnan ollessa isäntäorganisaationa Verkostosta Voimaa -palvelulle. Heinolan kaupunki käynnistää oman uuden elinkeinojen kehittämis- ja neuvontaorganisaationsa myös vuoden 2015 alussa Mitä voidaan siirtää tai saattaa muiden toimijoiden käyttöön? Hankkeessa käytössä ollut ja edelleen kehitetty toimintamalli osoitti toimivuutensa hankkeen käytännön työssä. Verkostosta Voimaa " Liikkuva klinikka " toimintamalli sopii erityisesti elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden, kuntien, työhallinnon, koulutusorganisaatioiden ja työnantajakentän toimintatavaksi ja varsinkin elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden toimintamalliksi Suunnitelmat tulosten hyödyntämiseksi. Hankkeen toimenpiteet ja syntyneet toimintatavat hyödynnetään alueella lisääntyneenä yhteistyönä sekä ottamalla Verkostosta Voimaa " Liikkuva klinikka " toimintamalli hankkeen jälkeen Hartola - Sysmä alueella pysyvästi käyttöön. Hankkeen tuloksia hyödynnetään syntyneen yhteistyöverkoston sisällä samalla yhteistyöverkostoja kasvattaen. EURA JÄRJESTELMÄ 12/15

13 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus ,00 80 % ,64 80 % Kuntien rahoitus ,00 20 % ,96 20 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa toimenpiteitä, joilla tuetaan Heinolan seudun rakennemuutosalueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja alueen elinvoimaisuutta. Erityisesti tavoitteena oli edistää yritysten kasvua ja kehittymistä, saada aikaan uutta yritystoimintaa, kasvattaa työllisyyttä, synnyttää uusia työpaikkoja, parantaa työvoiman saatavuutta, parantaa yritysten toimintaympäristöä ja -edellytyksiä. Näitä tavoitteita toteutettiin käytännössä Verkostosta Voimaa " Liikkuva klinikka " toimintamallin mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet hankkeen aikana - Toteuttaa ohjausta, neuvontaa ja konsultointia 800 henkilölle ja 150 yritykselle. - Olla mukana 25 uuden yrityksen perustamisessa - Olla mukana 60 uuden työpaikan luomisessa - Saada työllistettyä ja sijoitettua työllistymistä edistäviin palveluihin yhteistyökumppaneiden kanssa yht. 270 työnhakijaa - Hankkeen ja yhteistyökumppaneiden kanssa on organisoitu väh. 6 koulutusta - Työnantajilla olevia työllistämismahdollisuuksia on saatu esiin - Uusia hankkeita on käynnistynyt yhteistyössä vähintään 4 kpl - Väh yritys- ja työnantajakontaktia, 1300 työnhakijakontaktia ja 1300 kontaktia muiden yhteistyökumppaneiden kanssa hankkeen toimintaan liittyvissä asioissa - Työnantajat aktivoituvat käyttämään työllistämispalveluja - Työnantajat ilmoittavat enenevässä määrin avoimet työpaikkansa työ- ja elinkeinotoimistoon - Heinolan seudulle on juurtunut uusi hankkeessa tehtyyn verkostoyhteistyöhön pohjautuva toimintamalli Tavoitteisiin pyrittiin toiminnallisten tavoitteiden ja tehtävien kautta, toteuttaen käytännön työtä aidossa toimintaympäristössä ja -tilanteissa. Toiminta oli tavoitteiden mukaista. Keskeiset sekä toiminnalliset tavoitteet olivat oikein valittuja koko hankkeen aikana TOTEUTUS EURA JÄRJESTELMÄ 13/15

14 Hanke toimi Hartolan kunnan hallinnoimana Hartolassa, Heinolassa ja Sysmässä. Yhteistyöverkoston ja erityisesti yritysten sekä työnhakijoiden kanssa tehtiin työtä suunnitelman mukaisissa toimenpiteissä. Vuorovaikutteisella toiminnalla sitoutettiin eri tahoja verkostomaiseen toimintaan ja tavoitteiden toteuttamiseen. TE -toimiston kanssa yhteistyö oli tiivistä. Hankkeelle oli kilpailutettu kehittämiskumppani, joka auttoi hanketta kehittämistyössä TULOKSET Koko hankkeen ajan jatkunut lama ja Heinolan seudun rakennemuutos huomioiden, tavoitteet toteutuivat haastavassa tilanteessa hyvin. Verkostosta Voimaa " Liikkuva klinikka " toimintamallia kehitettiin edelleen ja saatiin juurrutettua Hartola - Sysmä elinkeinoyhteistyötä palvelevaksi toimintamalliksi. Toimintamallin mukaista työtä tehtiin useiden kumppaneiden kanssa hankkeen ollessa keskeinen toimija ja yhteistyöverkoston vetäjä. Toiminnalliset tulokset: Hankkeen toiminnallisina tavoitteina oli käytännön yhteistyön tekeminen kentällä hankkeen toimintaan liittyvissä asioissa kohderyhmän kanssa. Yritysten ja muiden työnantajien kanssa oli yhteistyöasioihin liittyviä kontakteja, joissa tavattiin henkilökohtaisesti asiakas hankeen aikana, yht kpl. Työnhakijoiden kanssa oli yhteistyöasioihin liittyviä kontakteja, joissa tavattiin työnhakija henkilökohtaisesti, yht kpl. Muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tapaamisia oli, joissa tavattiin yhteistyökumppani henkilökohtaisesti, yhteensä 1708 kpl. Näiden kontaktien ja tapaamisten ansiosta päästiin useimmiten tekemään syvempää yhteistyötä, jossa käynnistyi hankkeen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa sellaista toimintaa, josta hankkeen varsinaiset tulokset syntyivät. Verkostosta Voimaa - rakennemuutoshankkeen projektityöntekijöiden ideoima ja suunnittelema kesätyöpassihanke toteutui vuosien 2013 ja 2014 kesien aikana Heinolassa mahdollistaen yhteensä 203 nuorelle kesätyöpaikan vähintään kolmeksi viikoksi. Toiminnan on tarkoitus jatkua kesällä Hanke oli mukana työnantaja-asiakkaittensa ja eri kumppaneidensa kanssa yht. 228 hlön työllistämistoimenpiteessä, joissa 72 hlölle tehtiin työsopimus ilman tukia. Syntyneistä työpaikoista uusia työpaikkoja oli yht.73 kpl. Hanke auttoi työttömiä työnhakijoita sekä muita henkilöitä yrityksen EURA JÄRJESTELMÄ 14/15

15 perustamisasioissa. Hankkeen, yhteistyökumppaneiden ja yrittäjiksi aikovien työn tuloksena syntyi 20 uutta yritystä. Hankkeen järjestämiin kahden illan yrittäjävalmennuksiin osallistui yht. 65 hlöä ja viiden illan 69 hlöä. Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä 153 yrityksen ja 25 muun yhteisön kanssa. Yhteistyökumppaneiden kanssa ideoitiin ja suunniteltiin 2 hanketta, jotka kumppanit käynnistivät rahoituksen saatuaan. Hanke oli mukana muidenkin uusien hankeaihioiden idea- ja suunnitteluvaiheessa. Yhteistyön tuloksena käynnistyi 9 koulutusta, joista 6 kpl oli yrityksen perustamiseen liittyviä. Yhteistyön tuloksena yht. 25 hlöä sijoittui työvoima- tai oppisopimuskoulutukseen. 15. AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. Projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja säilytetään Hartolan kunnan arkistotiloissa vähintään vuoden 2020 loppuun asti osoitteessa Hartolan kunta, kunnanvirasto, Kuninkaantie 16, Hartola Päiväys ja allekirjoitus Annika Marttinen Hallintojohtaja/ vs. kunnanjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 15/15

ESITYS VERKOSTOSTA VOIMAA RAKENNEMUUTOSHANKKEEN JATKAMISEKSI 2014

ESITYS VERKOSTOSTA VOIMAA RAKENNEMUUTOSHANKKEEN JATKAMISEKSI 2014 ESITYS VERKOSTOSTA VOIMAA RAKENNEMUUTOSHANKKEEN JATKAMISEKSI 2014 PERUSTELUJA HANKKEEN TOIMINNAN JATKAMISEKSI VUODEN 2014 LOPPUUN Heinolan seutua vuodesta 2008 lähtien kohdannut äkillinen rakennemuutos

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Verkostosta Voimaa loppuseminaari 26.11.2014. Kehittämiskumppani Lassi Köppä, Ramboll Management Consulting

Verkostosta Voimaa loppuseminaari 26.11.2014. Kehittämiskumppani Lassi Köppä, Ramboll Management Consulting Verkostosta Voimaa toiminnan peilaaminen ja vertaaminen perinteiseen yritysneuvontaan ja elinkeinojen kehittämiseen, toiminnan tulokset ja vaikuttavuus Verkostosta Voimaa loppuseminaari 26.11.2014 Kehittämiskumppani

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10552 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.04.2012 Diaarinumero EPOELY/141/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA - Työttömyys on syrjäytymisen suurimpia riskitekijöitä ja tähän tematiikkaan puututtiin paikallisesti - Tavoitteena oli luoda jokaiseen hankekuntaan henki, että

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11410 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Hankinnoilla työllistämisen malli

Hankinnoilla työllistämisen malli Hankinnoilla työllistämisen malli Strateginen tuki ja hankintojen kartoitus Työvoimapalvelut Strateginen suunnittelu ohjaa vastuullisten hankintojen toteuttamista. Esimerkiksi vastuullisia hankintoja

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11424 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013 EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013 1. Taustatiedot 1.1 Projektin nimi Samapalkkaisuus, tasa-arvo

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 TE-palvelujen uudistus - TE-palvelu-uudistuksen lähtökohdat, tavoitteet ja mahdollisuudet Kehittämispäällikkö Seija Sädemaa, Satakunnan ELY-keskus, TYO 1 Esityksen rakenne

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.10.2012 Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Sirpa Törhönen Puhelinnumero 08-61554203 Projektikoodi A31183 Tila Valmis

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.01.2012 Diaarinumero POHELY/2199/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10245 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alueen maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011. Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys

ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011. Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys 1 ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011 Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys TE-toimiston alueella oli joulukuun 2011 lopussa työttömiä työnhakijoita kaikkiaan

Lisätiedot

Kasvupalvelujen valmistelutilanne. Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut Työryhmien yhteiskokoontuminen

Kasvupalvelujen valmistelutilanne. Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut Työryhmien yhteiskokoontuminen Kasvupalvelujen valmistelutilanne Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut 24.1.2018 Työryhmien yhteiskokoontuminen Aluekehitys- ja kasvupalvelulain luonnos 3.10.2017 Lain viimeistely on alkanut,

Lisätiedot

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla Julkisen sektorin palvelut yrittäjilletapahtuma Kluuvissa 10.11.2010 KLUUVIN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO Toiminta-ajatus: Tehokkaan työnvälityksen ja osaavan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Ratkaisujen löytäminen maahanmuuttajien työllistymiseen Maahanmuuttajien työllistymisen tehostuminen Projektilla pyritään

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Vasta kuntaan tulleiden maahanmuuttajien ohjauksen ja kotouttamisen järjestäminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

TUTTU-6Aika Turun osahanke

TUTTU-6Aika Turun osahanke TUTTU-6Aika Turun osahanke TUTTU-6Aika -hanke Turun kaupungin, Tampereen kaupungin sekä Turun ja Tampereen ammattikorkeakoulujen yhteinen ESR-hanke, joka kohdistuu toimintalinjaan 3 työllisyys ja työvoiman

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki. Viljami Packalén 6.5.2015

Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki. Viljami Packalén 6.5.2015 Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki Viljami Packalén 6.5.2015 Strategiset linjaukset Espoo-tarina: Kehitämme Espoota sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011

HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011 HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan palveluprosessien kehittäminen verkostorakenteella tavoitteena saumattomuus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan ELY-keskus 22.11.2016 1 Miksi kotoutuminen on tärkeää? Laki kotoutumisen

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 06.06.2013 Diaarinumero HAMELY/16/05.02.07/2011 Käsittelijä Niina

Lisätiedot

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Palvelun kohderyhmäyrityksiin kuuluivat Yritysharavan yhteydessä rekrytointitarpeista raportoineet yritykset

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Miksi elinikäistä ohjausta perustelut päättäjille 1/3 Prosessi alkoi 2010 UBE:n ohjausryhmässä Perustelut: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu Petri Puroaho Vates-säätiö (1993 -) Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Sanallista palautetta virkailijoilta; kun kaikki ei menekään ihan nappiin Kivijärveläinen asiakas asioi henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Ylä-Savon toiminta-alue

Ylä-Savon toiminta-alue HYVINVOINTIA JA LAATUA vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Ylä-Savon toiminta-alue Hannele Niemelä Hanketyöntekijä 25.3.2014 1 TAUSTA Hankkeeseen osallistuu: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmi Kiuruvesi

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5. CASE SILLANRAKENTAJA Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.2017 Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 Liite 2 Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2011 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin

Lisätiedot

TAUSTAA TYÖSSÄVALMENNUS

TAUSTAA TYÖSSÄVALMENNUS TAUSTAA - Palvelusetelimenettelyllä yritysvalmennusyksikkötoiminta - Työmarkkinatukikustannukset olivat vuonna 2015 keskimäärin 4145 /v (yli 300 pv) - 6020 /v (yli 1000 pv) - Jos henkilö työllistyy puoleksi

Lisätiedot

VERKOSTOANALYYSI raportti

VERKOSTOANALYYSI raportti Verkostosta Voimaa -projekti VERKOSTOANALYYSI raportti Net Effect Oy 1 Sisällys Yleisiä havaintoja Kysymyksenasettelu Koko verkosto, kaikki yksittäiset toimijat, kaikki suhteet (myös yksisuuntaiset) Aineiston

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Armi Metsänoja Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama 1.1.2009 perustettu oy, elinkeinoyhtiö, Yrittäjyyden

Lisätiedot