Lausunto valtiovarainministeriön verotuksen kehittämistyöryhmälle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto valtiovarainministeriön verotuksen kehittämistyöryhmälle"

Transkriptio

1 Lausunto valtiovarainministeriön verotuksen kehittämistyöryhmälle 1. Vastuullinen omistajanäkökulma Suomella on oltava kilpailukykyinen yrittäjyyteen ja työn antamiseen kannustava verotus. Sen rakennetta tulee muuttaa suuntaan, jossa veropohja on selkeästi ennustettavissa ja riippuvainen verovelvollisen omista toimista ja valinnoista. Työn tulee olla motivoivaa, yrittäjän riskinottokyky palkitsevaa ja kuluttamisen "kallista". Valtiontalouden rooli tulee olla kustannustehokkuuden kehityksessä. Perheyritysten veronäkemyksen kulmakivenä on vastuullinen omistajuus. Perheyritysten liiton näkökulmana on perheyritys ja sen muodostamien sidosryhmien yhteiset edut, ei pelkästään yrittäjäomistajan oma etu, vaikka silläkin on vaikutusta kokonaisuuteen. Yrityksen näkökulmasta omistajuus voidaan määritellä usean tuotannontekijän muodostamana kokonaisuutena. Klassiset tuotannontekijät ovat työvoima ja pääoma, joka jaetaan omaan ja vieraaseen pääomaan. Näiden lisäksi keskeisiä tuotannontekijöitä ovat muun muassa inhimillinen pääoma, immateriaalinen pääoma, organisatorinen pääoma, omistajaohjaus sekä yrittäjyys. Omistajuus on kokonaisuus, joka kattaa näistä tuotannontekijöistä kolme: oman pääoman, omistajaohjauksen sekä yrittäjyyden. 1 Perheyritykset ovat olleet rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa vuosikymmeniä, vanhimmat jo ennen autonomian aikaa. Perheyritykset korostavat yhteiskunta-vastuullisuutta. Perheyritykset ovat yhteiskunnalle rahasampoja, jotka tuottavat pitkäaikaista ja säännönmukaista verotuloa. Perheyrityksissä laajasti tulkittuna työskentelee yli puolet yksityisen sektorin työvoimasta. Verojen maksun lisäksi perheyritykset ovat osallistuneet kansalaisyhteiskunnan vapaaehtoiseen kehittämiseen mm. elinkeinoja, tiedettä, taidetta ja sosiaalisia suhteita tukemalla. Verotuksen kehittämisen rinnalla perheyritykset muistuttavat yhteiskunnallisista arvoista, mm. suomalaisen omistajuuden tulevaisuudesta. Yritysten huomioon ottaminen verotuksessa on myös julkisen vallan kannalta olennaista, koska yritysten avulla kerätään pääosa verotuloista. Siksi yrittämisen verotukseen liittyvät lait kannattaa säätää niin, että suomalaiset omistajat eivät ole verotuksellisesti huonommassa asemassa kuin ulkomaalaiset omistajat. Silloin yritysvarallisuutta ei ainakaan turhaan valu ulkomaille puhtaasti verotuksellisista syistä. 1 Suomalaisen omistajuuden neuvottelukunnan (SONK) ohjelma 2006 Hyvinvointi tarvitsee vastuullisia omistajia.

2 2 2. Veropolitiikan toimintaympäristön suurimmat haasteet Suomen veroaste on yksi Euroopan korkeimpia noin 43 prosentin tasolla. Yksi keskeisimmistä haasteista on siinä, että veroaste ei enää nouse, vaan että se voidaan saada hieman alemmalle tasolle bruttokansantuotteesta. Taloudellinen lama ja finanssikriisi lisäävät Suomen julkista velkaantumista lähivuosina ainakin 30 miljardilla eurolla. Tämä vaikeuttaa veroasteen keventämistä. Pitemmällä aikavälillä merkittävä muutoksille altis ja mahdollisuuksia sisältävä kehityslinja on kulutuksen verotus, mihin erityisesti liittyvät pyrkimykset hallita maapallon lämpenemistä ja ilmakehän saastumista. Uusien, vähän saastuttavien energiaratkaisujen kannustaminen verotuksella ja vanhojen, saastuttavien energiamuotojen yhä ankarammaksi muuttuva verotus ovat myös energiakeskustelun globaali teema. Globalisaatiokehityksessä Suomi on poliittisesti osa Euroopan sisämarkkinaa. Seuraavan kymmenen vuoden jaksolla on mahdollista nähdä Euroopan ja Venäjän talousalueen lähentymistä, jolloin kulutuksen verotuksen läpinäkyvyys on säätelykeino ja mahdollisuus hallita integroitumista. Kulutuksen ohella pääomien ja työn verotuksen periaatteet ovat Suomessa mukautuneet markkinan avautumiseen. Välillistä verotusta ovat ohjanneet EY-direktiivit ja tuloverotus on viime kädessä muokkautunut EY-tuomioistuimen päätösten kautta. Kapean veropohjan järjestelmää lähdettiin Suomessa purkamaan 1980-luvun lopulla, yhteisökantoja madallettiin ja pääomatuloverouudistus tehtiin 1993 (avoir fiscal), jolloin yhteisöverokanta oli 25 prosenttia ja osinkoverotus (yksityisissä yhtiöissä tiettyyn rajaan saakka) yhdenkertaista. Kannustavaan pääomaverotukseen sekä verottaja että verotettavat olivat pitkään tyytyväisiä, kunnes osinkoverotusta ryhdyttiin kiristämään samassa yhteydessä, jossa yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä EY-tuomioistuimen päätöksen johdosta luovuttiin Veropolitiikan linja oli Euroopan talousalueen sisään pääsyn edellyttämien muutosten tekeminen, Suomen avaaminen ulkomaiselle omistukselle ja markkinalainsäädännön kehittäminen, millä on ollut heijastusvaikutusta myös verotukseen. Vain ansiotulojen verotuksessa ei ole syntynyt toivottua kehitystä. Se on pysynyt kireänä ja sen taso ylimmissä marginaaleissa poikkeaa lähes kaikista EUmaista Suomelle haitallisesti. Hyvinvointi-yhteiskunnan palvelut ovat kehittyneet merkittävästi jaksolla Vuosina noin miljoonaa kansalaista siirtyy eläkkeelle, mutta työelämään tulee vain runsaat työntekijää. Hyvinvointiyhteiskunnan suurin ongelma on väestön ikääntyminen ja sen aiheuttamat kustannuspaineet. Elinkeino- ja työelämässä on tapahtumassa valtaisa sukupolvenvaihdos, missä perheyritykset edustavat kokemusta ja osaamista eri sukupolvien välisestä yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta. Perheyritykset ovat halukkaita jakamaan tämän kokemuksen yhteiskunnan eri päättäjien ja sidosryhmien, erikoisesti palkansaajia edustavien järjestöjen kanssa. Hyvinvointiyhteiskunnan palveluista eivät kaikki palkansaajat pääse nauttimaan täysimääräisesti. Julkisten palvelujen tuottamisessa tulee pyrkiä aidosti siihen, että suuruuden ekonomiaa voidaan hyödyntää verrokkina yksityisten vastaavantasoiseen palveluun suhteutettuna. Julkisen vallan tulisi voida arvioida toimintojaan vuosittain myös nollabudjetointiperiaatteella. Useiden toimintojen ulkoistamista tulee jatkaa etenkin silloin, kun palvelut eivät ole viranomaistoimintaa, vaan julkisten yhteisöjen nimissä tapahtuvaa liiketoimintaa.

3 3 Finanssikriisin tuhoisa vaikutus realitalouteen on johdannainen yritysten rahoituksesta velkarahan kautta. Nykyinen verotus suosii velkarahoitteista rahoittamista, joka on verotuksellisesti tehokkaampaa kun oman pääoman ehtoinen rahoitus. Lainakorot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, pääoman tuotosta maksetaan taas aina täysimääräinen yhteisövero. Etenkin kvartaalitalouden mittarit suosivat näin velkarahoitusta, ja välttävät liiallista oman pääoman käyttöä rahoituslähteenä. Yritystä ei ole nyt verotuksellisesti kannustavaa rahoittaa omien voittovarojen kautta ja näin omavaraisuusasteet ovat alhaisia. Yritykset ovat finanssilaitoksista riippuvaisia ja siten myös finanssikriisi vaikutus reaalitalouteen merkittävä. Kun heikko talouskehitys jatkuu on suuri riski, että epätoivoisina eri valtiot alkavat suosia protektionismia ja siinä ohessa osin epätervettäkin verokilpailua. Jos näin käy, on Suomen valppaasti harkittava, missä määrin maamme on syytä suhteuttaa verojärjestel-mänsä kulloinkin vallitsevaan toimintaympäristöön ja todellisuuteen. Suomi ei selviä julkisen talouden palveluvelvoitteista, eikä pysty lyhentämään riittävästi julkista velkaa, ellei verojärjestelmämme ole kansalaisille ja yrityksille kannustava. 3. Omistamiseen kohdistuvasta verotuksesta 3.1. Periaatteellisia näkökohtia Suomen verojärjestelmässä omistamisen verotus on sisällytetty tuloverotuksen kokonaisuuteen, mikä sekä hämärtää omistajuuden verotuksesta saatavaa kokonaiskuvaa että vaikeuttaa verotuksen taloudellisten vaikutusten arviointia. Tuloverotuksen lisäksi omistajuutta verotetaan muillakin tavoilla. Suomalaisen omistajuuden verottaminen on usein monenkertaista ja eri omaisuuden sekä omaisuudesta saatavan tulon muotoja kohdellaan eriarvoisesti. Lisäksi verotuksen tasoon vaikuttavat vähennyksiin, poistoihin ja arvostukseen liittyvät säädökset ja käytännöt. Omistajuuden verotuksen kokonaisuus voidaan kaavamaisesti jakaa kolmeen kokonaisuuteen: 1. Omistamisen tuottoon kohdistuvat verot Yhteisövero Pääomatulovero Ansiotulovero (yrittäjillä) 2. Omistamiseen sinänsä kohdistuvat verot Kiinteistövero 3. Omistajuuden siirtoihin kohdistuvat verot Perintö- ja lahjavero (sekä osin myös luovutusvoittovero) Varainsiirtovero Hyvän omistajuuden verotuksen suuri haaste on, ettei luonnollista henkilöä omistajana aseteta huonompaan asemaan kuin muita omistajatahoja. Omistajuuden verotuksen suositeltavat pääperiaatteet voidaan listata seuraavasti: 1. Verotetaan pääoman tuottoa, ei pääomaa sinänsä. 2. Veroa kannetaan tuotosta kertaalleen, ei monta kertaa. 3. Verotus on rakenteeltaan mahdollisimman yksinkertaista ja ennustettavaa. 4. Järjestelmä on riittävän laadukas, jotta sen vakauteen voidaan luottaa. 5. Omistajuuden verotus ei muodosta yritysten elinkaarelle keinotekoisia portaita, vaan kannustaa yrityksiä kehittymään kullekin yritykselle ja sen omistajille tarkoituksenmukaisella tavalla.

4 Omistajan ja toimivan johdon erilaiset intressit Finanssimaailman kriisi tuo esille omistajan ja toimivan johdon erilaisen aseman. Finanssimaailman kriisi vaikuttaa reaalitalouteen niin voimakkaasti, koska niin moni yritys on riippuvainen velkarahasta. Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että velkaraha on verotuksellisesti tehokkaampaa kuin oman pääomanehtoinen rahoitus. Näin on, koska lainakorot ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia, kun taas oman pääoman tuotosta maksetaan aina täysi yhteisövero. Ammattijohtaja, joka luonnollisista syistä pyrkii maksimoimaan yrityksen ulkoista nettotulosta (eli tulosta verojen jälkeen) suhteessa omaan pääomaan ja jonka työpanoksen arvoa useimmiten mitataan prosenteissa, esimerkiksi nettotulos/liikevaihto tai nettotulos/oma pääoma, pyrkii syystä välttämään oman pääoman liiallista käyttöä rahoituslähteenä. Tämän seurauksena kertyvät voittovarat maksetaan usein pois yhtiöstä osinkoina, ehkä erityisesti pörssiyhtiöissä. Tämä on oleellista, koska verotusjärjestelmä, jossa oman pääoman tuottoon kohdistuu aina vain yhdenkertainen verotus, johtaisi siihen, että verojärjestelmä ei enää automaattisesti nosta oman pääoman bruttotuottovaadetta yli kaikkien muiden rahoitusmuotojen. Vastaavasti velkaantuminen ei enää olisi tehokasta. Yrityksen tunnusluvut eivät enää automaattisesti huononisi vain, koska yritystä rahoitetaan kertynein voittovaroin. Kun oman pääoman hinta laskee ja velan tehokkuus poistetaan, voidaan olettaa, että yritysten omavaraisuusasteet nousevat. Tämän seurauksena yrityskannan riippuvuus finanssilaitoksista pienenisi, jolloin finanssimarkkinoiden kriisit vaikuttaisivat yritysten toimintaan nykyistä vähemmän Yritysten merkitys verojen kerääjänä ratkaiseva Pääosa kaikista verotuloista kerätään yritysten kautta ja niiden toiminnan seurauksena. Siksi valtiovallan intressissä on ylläpitää yritysten lukumäärä korkeana ja yrittäjyys korkealla sekä pitää kiinni olemassa olevien yritysten toiminnan jatkuvuudesta, koska yrityksen jatkaminen on helpompaa kuin uuden perustaminen. Tämä korostaa erityisesti perheyritysten merkitystä pitkäaikaisina veronmaksajina ja lisäarvon tuottajina yhteisölle. Tätä taustoittaa laaja Euroopan komission julkistama tuore selvitys perheyritysten merkityksestä 33 maassa. 2 Perheyritysten osuutta kansantuotteesta on pienentänyt ehkä se, että 1990-luvun alun lama vei paljon myös perheyritysten aineellisia ja henkisiä panoksia, joita ripeänä jatkunut kasvu ei ole sittemmin täysin kompensoinut. Kaikkiaan taloudestamme poistui tuolloin yritystä ja yritysten työllistämää kansalaista. 3 Merkittävä osa verotuloista syntyy suurimpien ja keskisuurten yritysten tuottamana - yritysten työllistämistä henkilöistä, yritysten tuottamasta liikevaihdosta ja tuloksesta. Näiden yritysten lukumäärä on kuitenkin verrattain pieni; alle yritystä työllistää 50 henkilöä tai enemmän eli kysymys on alle yhdestä prosentista koko yrityskannasta. 4 Hallitus onkin kiinnittänyt erityistä huomiota kasvu- ja omistajayrittäjyyden ongelmiin yleisesti, mutta asia on kriittinen myös verotulokertymän kautta Kalevi Tourunen, Perheyritykset kansantalouden resurssina. Keskisuurten ja suurten yritysten omistajuus, toiminnan laajuus ja kannattavuus Suomessa , Jyväskylän yliopisto Kalevi Tourunen 2009.

5 5 Valtiovallan on verotuksella kannustettava yritystoimintaa ainakin seuraavissa kolmessa vaiheessa: 1. Omistajayrittäjien verotuksen pitää olla yksiselitteisesti yritystoiminnan luomista, kasvua ja kehittämistä kannustavaa. 2. Kehittyvien yritysten listautumisten ja sukupolvenvaihdosten pitää olla verotuksellisesti kitkattomia ja jatkuvuutta tukevia. Ne eivät saa muodostaa omistajille kynnyksiä, joiden ylittäminen laukaisee lisää veroja. 3. Yritystoimintaan sijoittamisen pitää olla kaikille toimijoille mahdollisimman houkuttelevaa ja helppoa. Lähde: Verohallinto ja Tilastokeskus, vuoden 2007 verotus. Omistajuuden verotusta voidaan kehittää paremmaksi lukuisin toimenpitein. Keskeistä on verokantojen kannustavammalle tasolle alentamisen ohella verojärjestelmän rakenteen muuttaminen läpinäkyvämmäksi, neutraalimmaksi ja nykyistä vähemmän talouden signaaleja hämärtäväksi. 4. Veropolitiikan päälinjat kannustavuus ja ennustettavuus Jotta Suomella olisi kilpailukykyinen yrittäjyyteen ja työn antamiseen kannustava verotus, tulee verotuksen rakennetta muuttaa suuntaan, jossa veropohja on selkeästi ennustettavissa ja riippuvainen omista toimista ja valinnoista. Työn tulee olla motivoivaa, yrittäjän riskinottokyky palkitsevaa ja kuluttamisen "kallista". Valtiontalouden rooli tulee olla kustannustehokkuuden kehityksessä.

6 6 Työkaluja tähän ovat: 1. ansioverotulon alentaminen 2. yhteisöveron alentaminen lähemmäs alimpia EU:n verotasoja 3. perintö- ja lahjaveron poistaminen asteittain kaikilta 4. pääomatuloverotuksen yhtenäistäminen samanlaiseksi tasolle eri pääomatulotyyppien kesken, kuten myös yrittäjyyteen kannustaminen sopimalla siitä, miten yhteiskunta palkitsee yrittäjäriskin ottajia ja miten työn antamisesta palkitaan 5. arvonlisäveron muokkaus erilaisiin verokantoihin 6. Ympäristömaksujen ja -verojen alueella globaali keskustelu aiheuttaa myös kotimaisia paineita nostaa joitakin veroja, missä on löydettävä kestäviä periaatteita Ansiotuloverotus Työnteon tai veronmaksun välttämiseen kannustaa nykyisellään liian ankara marginaalivero. Tämä asia on kuitenkin helposti korjattavissa ylimpiä marginaaliveroasteita poistamalla, ja tämä on vain poliittinen kysymys. Matalammilla tulotasoilla ei ole mitään tarvetta toimille, koska ansiotuloverotus on meillä siellä aika lievää. On kuitenkin poliittinen kysymys, mikä on ansiotulon alin veroton taso ja sekin on Suomessa EU:n sisällä korkea. 5 Ansiotuloverotuksen alentaminen kautta linjan on tärkeä kysymys; sen kautta myös muun verotuksen uudistukset ymmärretään aikaisempaa paremmin. Myös veronkierron ja harmaan talouden estämiseksi ansiotuloverotuksen alentaminen on keskeinen strategia. Verohallinnon selvitysten mukaan harmaan talouden osuus Suomessa on 3,5 prosenttia bruttokansantuotteesta eli yli 5 miljardia euroa, mikä on lähes 10 prosenttia kaikista verotuloista. Kannustava verotus luo kansalaisille luottamusta siihen, että kannattaa olla verotuksen piirissä. Kun se toimii ansiotuloverotuksessa, se vaikuttaa verotuksen legitimiteettiin. Toinen näkökulma työtulojen verotukseen löytyy verokiilasta, jolla on yhtymäkohtansa kansainväliseen verokilpailuun. Työn verotuksen kehittämisessä olisi efektiivinen marginaaliveroprosentti rajattava sellaiseksi, että toteutuisi edes vähimmäisperiaate palkansaajan on saatava palkastaan vähintään puolet käteen Yhteisöverotus Yritysverotuksen tulee olla yhtäläisin tavoin kilpailukykyistä yhtiömuodosta riippumatta. Yhteisöveroprosentin alentamista ei saa eliminoida poistosääntöjä tiukentamalla. Veropoistoprosentteja tulisi sen sijaan pyrkiä kasvattamaan. Elinkeinotoimintaa harjoittavien yhtiöiden osalta tulee tulolähdejaosta luopua. Yrittäjyyshalukkuuteen vaikuttanee eniten kokonaistuloverorasitus (yhteisövero + eritoten osinkoverotus). Yhteisöverolla on myös merkitystä sen kannalta, etabloituvatko ulkomaiset yritykset tänne. Tähän ja työllistyvyyteen vaikuttaa myös työnantajavelvoitteiden taso, joihin yhteiskunnassa on perinteisesti ollut korotuspaineita. Osinkoverotuksella on myös vaikutusta rahoitusmuotoneutraliteettiin; jos yritysten velkaantumista halutaan estää, niin lainarahoitus ei saisi olla verotuksellisesti parempi rahoitusmuoto kuin oma pääoma Pääomatuloverotus Osinkotulojen verotusta tulee uudistaa siten, että yritysvarallisuuden tuottoa ei veroteta muun pääoman tuottoa ankarammin. Tämä toteutuu silloin, kun yhteisöveron ja osinkoveron 5 Lähdeviite:

7 7 yhteisvaikutus vastaa pääomatulon yleistä verokantaa. Tilanteessa, jossa korot, osingot ja vuokratuotot kaikki ovat yhtäläisen yhdenkertaisen verotuksen kohteena, eikä omaan pääomaan enää kohdistu kahdenkertaista verotusta, oman pääoman houkuttelevuus rahoitusmuotona paranee, mikä parantaisi yrityskantamme taserakenteita. Osinkotulojen verotusta on kehitettävä yllä mainitun periaatteen hengessä ja on tavoiteltava sitä, että hyvinvoiva yritys tuo tuottoa, turvallisuutta ja hyvinvointia henkilökunnalle, yhteiskunnalle ja myös omistajille. Siksi Suomeen tarvitaan osinkotuloverotuksen järjestelmän rakenteen uudistus, joka on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kansallisesti oikeudenmukainen osana verotuksen kokonaisuutta. Euroopan sisämarkkinanverokilpailusta on helmikuussa 2008 valmistunut laaja selvitys yritysten oman pääoman verotuksesta ja sen yhteyksistä yrittäjän ja omistajan verotukseen. Yritysten oman pääoman useampi- tai ainakin kahdenkertainen verotus on keskeinen eurooppalainen ongelma. Yleiseen mielipiteeseen on ankkuroitunut, että pääomatulojen saajat, erityisesti osinkotulon saajat ovat verotuksellisesti edullisemmin kohdeltuja kuin työtulojen saajat. Käsitys on osittain harhainen 6 : osinkotulon saajan tuloa on verotettu jo kertaalleen yrityksessä, jolloin efektiivinen veroprosentti onkin yleisestä 28 %:n pääomatuloverokannasta poiketen yli 40 %. Uuden osinkoverojärjestelmän periaate voisi olla, että veroa peritään vain, kun osinkoa nostetaan yrityksestä. Vero olisi kertaluonteinen. Esimerkkinä uuden osinkoverojärjestelmän kehittelyn suunnasta voisi olla malli (Notional Interest tai Laskennallinen korko malli), jota voisi pitää yhteisöoikeudellisesti toimivana osinkojen hyvitysjärjestelmänä eli avoir fiscal - mallin käänteisenä sovellutuksena (ks. liite). Pääomien kerryttäminen yrityksiin luo kasvua ja kilpailukykyä. EU:n komission asiantuntijaraportti 7 vuodelta 2008 osoittaa, että verotuksella voidaan melko tehokkaasti ohjata pääomien kertymistä yrityksiin Arvonlisäverotus Globaalit elintasoerot heijastuvat myös kehittyneisiin yhteiskuntiin, joissa tuloerot ovat kasvaneet ja omaisuudet keskittyneet keskiluokalle ja hyvin varakkaalle eliitille. Vaikka hyvinvointiyhteiskunnissa on hyvä sosiaaliturva ja globaalissa mittakaavassa korkea vähimmäistoimentulo, kuluttajien ostovoimaerojen säätely on vielä vähäistä. Kulutuksen verottaminen tulevaisuudessa liittyy moniin yhteiskunnan säätelymekanismeihin, kuten vähävaraisten suosimiseen alhaisella ruuan arvonlisäverolla, maapallon luonnonvarojen suojeluun 6 Verorasitus on 26 % yhteisöverona sikäli kuin osinkoa jakavalla yhtiöllä on riittävästi nettovarallisuutta, jolloin sen jakama osinko, joka vastaa enintään 9 %:n tuottoa pääomalle, on saajalleen yhdenkertaisesti verotettua verovelvolliskohtaiseen enimmäismäärään saakka. Mikäli euron määrä ylittyy taikka kyseessä on julkisesti noteerattu yhtiö, on kokonaisverorasitus 40,504 % käsittäen 26 % yhteisöveroa ja 14,504 prosenttiyksikköä osinkoveroa [0,26 x ,28 x 0,7 x 74). Jos puolestaan 9 % vuotuinen tuotto nettovarallisuudelle ylittyy, siirrytään listaamattomassa yhtiössä ansiotuloverotukseen, jolloin kokonaisverorasitus on selvästi yli 50 %. [0,26 x ,5 x 0,7 x74). Nykyisellään yhdenkertaisesti 26 %:n mukaan verotetun osingon verorasitus on lähellä keskituloisen luonnollisen henkilön tuloveroastetta, mutta kaiken muun osingon verotus on tätä selvästi korkeampaa. Pieniäkin pörssiyhtiöosinkoja verotetaan runsaan 40 %:n tason mukaan, joka tuloverotaso ansiotuloverotuksessa edellyttää sangen korkeaa tulotasoa. 7 Euroopan komission asiantuntijaraportti: Effects of tax systems on the retention of earnings and the increase of own equity (CONTRACT SI2.ICNPROCE ).

8 8 korkeilla energia- ja liikenneveroilla sekä terveyttä vaarantavien nautintoaineiden ankarammalla verotuksella. Saastumisen ja luonnonvarojen kuluttamisen perussyy on kuluttamisen jatkuva kasvu. Globaali kehitys tulee seuraavan neljännesvuosisadan aikana tuomaan kaksi, kenties kolme miljardia ihmistä lähelle länsimaista kulutuskulttuuria. On selvää, ettei maapallo kestä toista autoistumisen ja ilmailun kasvun piikkiä ilman uusia teknologisia ja energiaratkaisuja, jotka hylkäävät vanhat, ilmakehää rasittavat mallit. Teollisuuden energiatarpeen kasvu on neljännesvuosisadan jaksolla koko maailmassa vähintään 50 prosentin, ellei 100 prosentin tasoa. Mikäli valtiovalta katsoo välttämättömäksi kokonaisverokertymän nostamisen, sen tulee tapahtua mieluummin arvonlisäveron, energiamaksujen ja ympäristöpistemaksujen tarkistamisen kautta kuin työtä tai työllistävän pääomaa verottamalla Perintö- ja lahjaverotus Valtaosa kansalaisista haluaa luopua perintöverosta. Se kohdistuu yleensä omaisuuteen, josta on jo maksettu verot. Toisaalta merkittävä osa kansalaisista haluaa ei kuitenkaan läheskään enemmistö että perinnöistä ja lahjoista pitää maksaa veroa ainakin jossakin laajuudessa. Perintö- ja lahjaverotuksen uudistamisessa olisikin löydettävä yhteisymmärrys suuresta linjasta, jolla verosta voitaisiin luopua asteittain tai ainakin pääosiltaan. Tällöin olisi kiinnitettävä huomio seuraaviin periaatteisiin: - Ensimmäinen veroluokka poistetaan kaikilta esimerkiksi seuraavalla vaalikaudella ja - koko perintövero poistetaan viimeistään vaalikaudella Liite: esimerkki osinkoveromallista

9 9 NOTIONAL INTEREST Esimerkki Tuloslaskelma nykymalli nykymalli n.i.-malli listaamaton listattu < Liikevaihto 10,00 10,00 10,00 EBIT 1,00 1,00 1,00 ulkoiset korot 0,05 0,05 0,05 laskennallinen korko 9% 0,00 0,00 0,09 EBT 0,95 0,95 0,86 Vero 26% 0,25 0,25 0,22 Tulos verojen jälkeen 0,70 0,70 0,64 Oma pääoma 1,00 1,00 1,00 Maks. osinko (9%) 0,09 0,09 0,09 Vero 0,00 0,02 0,03 Verot yhteensä 0,25 0,26 0,25 Jaettuun osinkoon kohdistuva vero yht. 26,0% 40,5% 28,0% - josta yhtiö 26,0% 26,0% 0,0% - josta vastaanottaja 0,0% 14,5% 28,0%

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta Keskustan tavoiteohjelmaksi 2010-luvulle.

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta Keskustan tavoiteohjelmaksi 2010-luvulle. Lausuntopyyntönne 26.2.2010 Perheyritysten liitto ry:n lausunto Suomen Keskusta r.p:lle Luonnoksesta Keskustan tavoiteohjelmaksi 2010-luvulle Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta Keskustan

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Kirjallisuutta Mirrlees review: Tax by design Hetemäen verotyöryhmän raportti Tulolajin valinta: Harju ja Matikka 2012 Investointivaikutukset:

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen 1 PK yrittäjän näkökulma Suomen osinkoverotuksesta Vuosina 1969 1989 voimassa osinkovähennysjärjestelmä eri muodoissaan

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT 1 LÄHTÖKOHTA VERONSAAJAN RAHANTARVE KASVUSSA KANSAINVÄLINEN VEROKILPAILU KIRISTYY LUONNOLLISEN HENKILÖN KOKONAISVERORASITE KASVAA

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen 1 Lähtökohta: veropohjaa rapautettu Hallitus on jo keventänyt veroja yli 3500 miljoonalla

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön vero-osastolle. Lausunto yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportista

Valtiovarainministeriön vero-osastolle. Lausunto yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportista Valtiovarainministeriön vero-osastolle Lausunto yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportista Valtiovarainministeriön vero-osasto on varannut Perheyritysten liitto ry Familjeföretagens förbund rf:lle

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Pääpuolueiden verotavoitteiden analyysi

Pääpuolueiden verotavoitteiden analyysi Pääpuolueiden verotavoitteiden analyysi Talous- ja elinkeinopolitiikan vaikuttajaryhmä 6.5.2015 Tero Honkavaara Johtava veroasiantuntija, EK 1 Työn verotus 450 M verokevennys pienija keskituloisille Yritysverotus

Lisätiedot

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomalainen verojärjestelmä Kokonaisveroaste Verotulojen rakenne Suurimmat muutokset Progressiosta regressioon Kokonaisveroaste

Lisätiedot

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen 11.8.2014 Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen Pellervon taloustutkimus PTT Pasi Holm, toimitusjohtaja Esitys: Rajaveroprosentteja nostetaan kautta linjan 1- prosenttiyksikköä ja väliaikaiseksi

Lisätiedot

Yritys- ja osinkoverouudistus Mitä tehtiin ja oliko siinä järkeä? Jukka Pirttilä 20.8.2013

Yritys- ja osinkoverouudistus Mitä tehtiin ja oliko siinä järkeä? Jukka Pirttilä 20.8.2013 Yritys- ja osinkoverouudistus Mitä tehtiin ja oliko siinä järkeä? Jukka Pirttilä 20.8.2013 Sisältö 1) Tausta yritysverotuksesta mitä se on? kuka sen maksaa (kohtaanto)? kansainvälinen verokilpailu 2) Pohdintaa

Lisätiedot

LAUSUNTO YRITYSVEROTUKSEN ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄN RAPORTISTA

LAUSUNTO YRITYSVEROTUKSEN ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄN RAPORTISTA VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO Kalevankatu 4 00100 HELSINKI 28.3.2017 Valtiovarainministeriö Vero-osasto E-mail Viite valtiovarainministrio@vm.fi Lausuntopyyntö 13.2.2017 VM077:00/2016 LAUSUNTO

Lisätiedot

Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportti

Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportti Akava ry Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntönne 13.2.2017/Dnro VM077:00/2016 Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportti Lausunnon pääkohdat Sen lisäksi,

Lisätiedot

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 2.6.2014 Marja Pokela Johtava erityisasiantuntija Vastuullisuus Yrityksen verojalanjälkeä on pidettävä osana yritysten yhteiskuntavastuuta Verojen välttäminen,

Lisätiedot

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Osinkoverotuksen pääperiaate - Listaamaton yhtiö 50 000 :sta verovapaata 15

Lisätiedot

VEROTUKSEN RAKENNEUUDISTUS: KEVENEVÄT JA KIRISTYVÄT VEROT 2012-2015

VEROTUKSEN RAKENNEUUDISTUS: KEVENEVÄT JA KIRISTYVÄT VEROT 2012-2015 Verotus tällä ja ensi vaalikaudella VEROTUKSEN RAKENNEUUDISTUS: KEVENEVÄT JA KIRISTYVÄT VEROT 2012-2015 1 SEURAAVA VEROUUDISTUS - VALTIOVARAINMINISTERIÖ ASETTI VEROTUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN Tähtäin on

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala 32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen peruskäsitteitä Verovelvolliset eli verosubjektit Ne, jotka ovat lain mukaan velvollisia

Lisätiedot

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas Hanna Arvela Pieni veronkiertoopas Verosuunnittelua, joksi veronkiertoa virallisesti nimitetään, voi harjoittaa Suomessa laillisesti. Tämä opas kertoo lukijalleen kädestä pitäen, miten välttyä ansiotuloverotukselta

Lisätiedot

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä Ajankohtaista veropolitiikasta Timo Sipilä Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotettiin jo aiemmin 28 %:sta 30 %:iin. Nyt yhteenlasketun verotettavan pääomatulon (siis vähennysten

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 21.3.2006

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 21.3.2006 Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 Kuvio 1. Markkinatasapaino ennen verotusta Hinta Hinta ennen veroa Kuluttajan ylijäämä Tuottajan ylijäämä Tarjonta Kysyntä 2 Tuotanto ennen veroa Määrä

Lisätiedot

Osinkoverotus ja riskinoton kannustaminen. Prof. Heikki Niskakangas EK:n yrittäjävaltuuskunta 11.11.2009

Osinkoverotus ja riskinoton kannustaminen. Prof. Heikki Niskakangas EK:n yrittäjävaltuuskunta 11.11.2009 Osinkoverotus ja riskinoton kannustaminen Prof. Heikki Niskakangas EK:n yrittäjävaltuuskunta 11.11.2009 Osinkoverotus ja riski Osinkoverotuksen kehittämisellä ja riskinotolla ei ole varsinaista loogista

Lisätiedot

Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i. Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009

Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i. Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009 Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009 Esityksen sisältö Kysymys: Miten verottaa yhtiön oman pääoman tuottoa? Suomen nykyjärj

Lisätiedot

VEROTUKSEN KEHITTÄMINEN

VEROTUKSEN KEHITTÄMINEN Veronmaksajain Keskusliiton ohjelma verotuksen ja julkisen talouden kehittämiseksi vuosina 2012-2015 VEROTUKSEN KEHITTÄMINEN 1 Teemu Lehtinen 17.1.2011 ANSIOTULOJEN VEROTUSTA KEVENNETÄÄN ALENTAMALLA TULOVEROASTEIKKOA

Lisätiedot

Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus

Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus Tuki: - Puhelin 020 795 9960 (vain ennen koulutusta) - Sähköposti info@opinahjo.fi Kysymykset koulutuksen aikana: - Kaikki kysymykset pikaviestien kautta - Mikrofonit avataan tarvittaessa keskustelua varten

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Yritys- ja osinkoverotus ja riskinotto. Verotuksen kehittämistyöryhmä 13.3.2009 Essi Eerola ja Seppo Kari/VATT

Yritys- ja osinkoverotus ja riskinotto. Verotuksen kehittämistyöryhmä 13.3.2009 Essi Eerola ja Seppo Kari/VATT Yritys- ja osinkoverotus ja riskinotto Verotuksen kehittämistyöryhmä 13.3.2009 Essi Eerola ja Seppo Kari/VATT Esityksen aihe ja sisältö Peruskysymys: Miten toteuttaa neutraali pääomatulojen verotus ympäristössä,

Lisätiedot

Silta yli synkän virran SUOMI TYÖLINJALLE

Silta yli synkän virran SUOMI TYÖLINJALLE Silta yli synkän virran SUOMI TYÖLINJALLE SDP:n vaihtoehtobudjetti 2016 TÄSSÄ OLLAAN NYT 1. Kasvu takertelee, Euroopan elpyminen hidasta 2. Hallitus pakastaa Suomen talouden vuodelle 2016 3. Luottamus

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta ja tulevat veromuutokset 5.9.2011

Ajankohtaista verotuksesta ja tulevat veromuutokset 5.9.2011 Ajankohtaista verotuksesta ja tulevat veromuutokset 5.9.2011 Hallitusohjelman ja valtiovarainministeriön talousarvioesityksen verolinjaukset Yhteystiedot: Jani Peräsarka Veroasiantuntija Tuloverotus Puhelin:

Lisätiedot

Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän ehdotukset

Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän ehdotukset Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän ehdotukset 9.2.2017 Terhi Järvikare Tiedotustilaisuus Verotus Työryhmän kokoonpano Puheenjohtaja: ylijohtaja Terhi Järvikare, VM Jäsenet: oikeustieteen tohtori, dosentti

Lisätiedot

Verot us Keskustanuorten veropoliittinen ohjelma

Verot us Keskustanuorten veropoliittinen ohjelma Verot us Keskustanuorten veropoliittinen ohjelma 1. Johdanto Tässä asiakirjassa on esitelty Keskustanuorten näkemys tulevaisuuden veropolitiikan painopisteistä. Verotuksen pääasiallinen tehtävä on kerätä

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät 15.03.2010. SY:n kirjalliset huomiot Hetemäen työryhmän selvittämistä osinkoveromalleista. Osinkoverotuksen kehittäminen.

Suomen Yrittäjät 15.03.2010. SY:n kirjalliset huomiot Hetemäen työryhmän selvittämistä osinkoveromalleista. Osinkoverotuksen kehittäminen. Suomen Yrittäjät 15.03.2010 SY:n kirjalliset huomiot Hetemäen työryhmän selvittämistä osinkoveromalleista Osinkoverotuksen kehittäminen Yleistä Hetemäen verotyöryhmä on laatinut selvityksen neljästä eri

Lisätiedot

Talouden ja talouspolitiikan näkymät uudella vaalikaudella

Talouden ja talouspolitiikan näkymät uudella vaalikaudella Talouden ja talouspolitiikan näkymät uudella vaalikaudella Logistiikkayhdistysten liitto 20.5.2011 Jussi Mustonen Maailmantalous Maailmantalouden kasvunnäkymä säilynyt vakaana 2.5-4.5-6.5 Deflaationtorjunta

Lisätiedot

Mihin tarvitaan omistajia?

Mihin tarvitaan omistajia? OHJELMA Mihin tarvitaan omistajia? Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman julkistus Avaussanat Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma

Lisätiedot

Yritysten Taitava Keski-Suomi Omistajanvaihdokseen liittyvät verotuksessa huomioitavat seikat

Yritysten Taitava Keski-Suomi Omistajanvaihdokseen liittyvät verotuksessa huomioitavat seikat Omistajanvaihdokseen liittyvät verotuksessa huomioitavat seikat Anne Roininen, KHT 24.8.2011 Osapuolet Luopuja tuloverotus Jatkaja tuloverotus varainsiirtoverotus lahjaverotus Luovutuksen kohteena oleva

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla 1 Saman tulotason yrittäjien ja palkansaajien verotuksen vertailu vuonna 2012 Yrittäjät Palkansaajat Tulot 44 974 44 974 - Siitä ansiotuloa

Lisätiedot

Virossa virtaa yrittäjyyteen?

Virossa virtaa yrittäjyyteen? Virossa virtaa yrittäjyyteen? Viro uhka vai mahdollisuus? Irma Pahlman Yliopettaja oikeustieteen tohtori, varatuomari, MBA www.laurea.fi Mikä Viro? Asukkaita 1,3 miljoonaa Euroopan unionin jäsen 2004 Sotilasliitto

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä 5.6.2014 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö-

Lisätiedot

Onko Pikettyn kuvaama kehitys nähtävissä Suomessa? Matti Tuomala 10.12.2014

Onko Pikettyn kuvaama kehitys nähtävissä Suomessa? Matti Tuomala 10.12.2014 Onko Pikettyn kuvaama kehitys nähtävissä Suomessa? Matti Tuomala 10.12.2014 Piketty(2014):kahlitsematon kapitalismi johtaa vääjäämättömästi taloudellisten erojen kasvuun Piketty (2014) esittää teorian

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus keveni. Juha Koponen johtava lakimies

Perintö- ja lahjaverotus keveni. Juha Koponen johtava lakimies Perintö- ja lahjaverotus keveni Juha Koponen johtava lakimies Perintö- ja lahjaverotus Historiasta käyttöön v. 1919 aluksi määräaikainen laki nykyinen laki v. 1940 lukuisia muutoksia Miksi verotulot perinnön/lahjan

Lisätiedot

Kehysriihen veropäätökset yritys ja pääomatuloverotus

Kehysriihen veropäätökset yritys ja pääomatuloverotus 1 Kehysriihen veropäätökset yritys ja pääomatuloverotus Muistio 28.3.2013 Seppo Kari Olli Ropponen 1. Muutokset pähkinänkuoressa Hallitus esittää yhteisöverokannan alentamista nykyisestä 24,5 prosentista

Lisätiedot

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen 2.9.2014 Pirtin klubi, Pekka Kallioniemi 1 Verottajat, verot

Lisätiedot

LAUSUSNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE YRITTÄJÄVÄHENNYKSEN SÄÄTÄMISEKSI ( )

LAUSUSNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE YRITTÄJÄVÄHENNYKSEN SÄÄTÄMISEKSI ( ) 1 LAUSUSNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE YRITTÄJÄVÄHENNYKSEN SÄÄTÄMISEKSI (18.7.2016) Esityksen poliittinen tausta Esitys yrittäjävähennyksestä juontaa juurensa Suomen Yrittäjien (SY)

Lisätiedot

Veroryhmän alustavia linjauksia. Linjaukset* Taustaa. Ryhmä vielä kautensa alkupuoliskolla - monia asioita käsittelemättä ja linjaamatta

Veroryhmän alustavia linjauksia. Linjaukset* Taustaa. Ryhmä vielä kautensa alkupuoliskolla - monia asioita käsittelemättä ja linjaamatta Veroryhmän alustavia linjauksia Linjaukset* Taustaa Ryhmä vielä kautensa alkupuoliskolla - monia asioita käsittelemättä ja linjaamatta 7.9.2009 Martti Hetemäki Verotyöryhmä Martti Hetemäki (pj.), VM Heikki

Lisätiedot

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, tavoitteita rakenne. Apulaisprofessori Tomi Viitala

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, tavoitteita rakenne. Apulaisprofessori Tomi Viitala 32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, tavoitteita rakenne Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen peruskäsitteitä Verovelvolliset eli verosubjektit Ne, jotka ovat lain mukaan velvollisia

Lisätiedot

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut Valtio, kunnat,

Lisätiedot

Verotietoa 8.3.2012. Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio

Verotietoa 8.3.2012. Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio Verotietoa 8.3.2012 Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio Miksi veroja kerätään? Veroilla katetaan julkisen sektorin menot Julkiset menot, milj. Osuus BKT:sta Per capita, milj. Per

Lisätiedot

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Tuomas Matikka VATT VATT-päivä 8.10.2014 Tuomas Matikka (VATT) Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? VATT-päivä 8.10.2014 1 / 14

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Tulonjakovaikutusarviot veropoliittisten linjausten tukena. Elina Pylkkänen

Tulonjakovaikutusarviot veropoliittisten linjausten tukena. Elina Pylkkänen Tulonjakovaikutusarviot veropoliittisten linjausten tukena Elina Pylkkänen Hallitus asettaa itselleen tavoitteet Valtionvelka suhteessa kokonaistuotantoon kääntyy laskuun hallituskaudella Valtiontalouden

Lisätiedot

Suuntana uusi kasvu. Anders Blom 8.9.2010 Salo

Suuntana uusi kasvu. Anders Blom 8.9.2010 Salo Suuntana uusi kasvu Anders Blom 8.9.2010 Salo Eurofacts Oy www.eurofacts.fi www.fleishman.com Perustettu 1989 Suomessa edelläkävijä yhteiskunnallisena neuvonantajayrityksenä Omistus Blom Networks Oy 100

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta

Ajankohtaista verotuksesta Ajankohtaista verotuksesta Konsultit 2HPO 1 Reaaliset käytettävissä olevat tulot desiileissä ja ylimmässä prosentissa Lähde: VATT 2 Bruttotulojen koostumuksen kehitys Lähde: VATT 3 Bruttotulojen koostumus

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI?

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? 1 VERO- JA TALOUSLINJAUSTEN NÄKYMISTÄ 1) Mitä tuli päätettyä? palkansaajan ostovoima raamisopimuksen ja hallituksen

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka Hallitusohjelma Investointeja tukeva politiikka Talouskriisin aikana Suomen teollisuuden kiinteiden investointien määrä on alentunut enemmän kuin EU-maissa keskimäärin ja huomattavasti enemmän kuin kilpailijamaissamme.

Lisätiedot

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille EK:n vaalitavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Vauhtia vientiin Viennin arvo on yhä 20 % pienempi kuin vuonna 2008 Kilpailukyky

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin. Yhteenlasketun verotettavan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

Vähemmän velkaa parempaa elämää joka päivälle. Keskustan 365-vaihtoehto hallituksen budjettiesitykseen 2012 27.10.2011

Vähemmän velkaa parempaa elämää joka päivälle. Keskustan 365-vaihtoehto hallituksen budjettiesitykseen 2012 27.10.2011 Vähemmän velkaa parempaa elämää joka päivälle Keskustan 365-vaihtoehto hallituksen budjettiesitykseen 2012 27.10.2011 Kataisen hallituksen teot Leikkaa suomalaisesta työstä sekä julkisella että yksityisellä

Lisätiedot

Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen

Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Kuntamarkkinat 2013 Jukka Hakola Veroasiantuntija, kuntatalous Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Kuntien verotulojen

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus Suomessa 27.2.2012

Elintarvikkeiden verotus Suomessa 27.2.2012 Elintarvikkeiden verotus Suomessa 27.2.2012 Elintarvikkeiden kuluttajahinnasta noin 40 % on veroja Erilaisten verojen osuus on noin 40% elintarvikkeiden kuluttajahinnasta: Kuluttajat maksavat elintarvikkeiden

Lisätiedot

JULKINEN TALOUS (valtion ja kuntien talous)

JULKINEN TALOUS (valtion ja kuntien talous) JULKINEN TALOUS (valtion ja kuntien talous) JULKINEN TALOUS (valtion ja kuntien talous) kasvoi jatkuvasti 80-luvun loppuun asti, 90-luvun lamavuosista alkaen pyritty supistamaan (yhä supistamispaineita)

Lisätiedot

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 Vaihtoehtoja leikkauslistoille Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 1 Mistä ratkaisu kuntien rahoituskriisiin? Pääomatulot kunnallisverolle: Vuoden

Lisätiedot

Millainen verojärjestelmä tukee talouskasvua, yrittäjyyttä ja työllisyyttä?

Millainen verojärjestelmä tukee talouskasvua, yrittäjyyttä ja työllisyyttä? Millainen verojärjestelmä tukee talouskasvua, yrittäjyyttä ja työllisyyttä? - Hetemäen verotyöryhmän raportit - EK:n verotavoitteet EK-päivä 24.3.2011 Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, EK Hetemäen

Lisätiedot

Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015

Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015 Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015 Bru

Lisätiedot

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu 4 7.10.2015 00100 HELSINKI. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu 4 7.10.2015 00100 HELSINKI. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 1(3) VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO Kalevankatu 4 7.10.2015 00100 HELSINKI Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Hallituksen esitys 31/2015 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VUODEN

Lisätiedot

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 Hallituksen budjettiesitys ja kunnat Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 1 0-200 -400 Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus kunnan

Lisätiedot

Palkat, voitot, tulonjako ja niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 1.2.2014

Palkat, voitot, tulonjako ja niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 1.2.2014 Palkat, voitot, tulonjako ja niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 1.2.2014 1 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes

Lisätiedot

Pääomatulojen verotus on

Pääomatulojen verotus on artikkeli jarkko harju Erikoistutkija vatt jarkko.harju@vatt.fi Tuomas Matikka Erikoistutkija vatt tuomas.matikka@vatt.fi Yrittäjät reagoivat herkästi verokannustimiin Tuloverot vaikuttavat selvästi listaamattomien

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella

Lisätiedot

Uudistuva yritys- ja pääomaverojärjestelmä vaikutukset osakeyhtiön omistajayrittäjän verotukseen

Uudistuva yritys- ja pääomaverojärjestelmä vaikutukset osakeyhtiön omistajayrittäjän verotukseen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Uudistuva yritys- ja pääomaverojärjestelmä vaikutukset osakeyhtiön omistajayrittäjän verotukseen Developments

Lisätiedot

Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA

Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri 2008 Helsinki 2 SISÄLLYS JOHDANTO 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2015 Jukka Hakola, Veroasiantuntija Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton verotuloennuste 1.9.2015» Yleistaloudellinen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017

KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017 KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017 1. KUNNILTA MAAKUNNILLE SIIRTYVIEN TEHTÄVIEN JA NIIDEN RAHOITUKSEN SIIRTO MAAKUNNILLE SIIRTYVIEN

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE 2014 2017 27.3.2013 ANNETUN VALTIONEUVOSTON SELONTEON (VNS 3/2013 vp)

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE 2014 2017 27.3.2013 ANNETUN VALTIONEUVOSTON SELONTEON (VNS 3/2013 vp) VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE 2014 2017 27.3.2013 ANNETUN VALTIONEUVOSTON SELONTEON (VNS 3/2013 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ KEHYSPÄÄTÖS 3 Valtioneuvosto on antanut

Lisätiedot

Verot Suomeen: Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi varojen piilottelu mahdottomaksi

Verot Suomeen: Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi varojen piilottelu mahdottomaksi Verot Suomeen: Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi varojen piilottelu mahdottomaksi SDP:n kansainvälisen veronkierron vastaisen ohjelman julkaisutilaisuus Eduskunnan Pikkuparlamentti, 13.9.2017

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

Uutta ja vanhaa verotuksesta Minä ja tiede -luento 8.-10.12.2015

Uutta ja vanhaa verotuksesta Minä ja tiede -luento 8.-10.12.2015 Professori, ma. Juha Lindgren Uutta ja vanhaa verotuksesta Minä ja tiede -luento 8.-10.12.2015 Kauppatieteellinen tiedekunta Tutkimusryhmästä ja oppiaineesta Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009 Hallituksen kehysriihi Jyrki Katainen 24.3.2009 Lähivuosien talouskehitys erittäin heikkoa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BKT, määrän muutos, % 0,9-5,0-1,4 3,3 2,5 1,8 Työllisyys,1000 henkilöä 2531 2420

Lisätiedot

Suomen tulevaisuuden kilpailukykytekijät

Suomen tulevaisuuden kilpailukykytekijät Suomen tulevaisuuden kilpailukykytekijät Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK SKOL:in konsulttipäivät 24.4.2013 Lähtötilanne Yleiskuva Investoinnit jäissä Työpaikat vähenevät

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE

VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE 1 Professori Seppo Penttilä Tampereen yliopisto VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Asia: Lausuntopyyntö VM077:00/2016: Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportti 1. ALUKSI MUUTAMA YLEISLUONNEHDINTA RAPORTISTA

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot. vuoden 2009 tulo- ja verotiedoilla

Yrittäjien tulot ja verot. vuoden 2009 tulo- ja verotiedoilla Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2009 tulo- ja verotiedoilla ESIPUHE Verotus ja valtiontalouden tasapainottaminen ovat tulevien eduskuntavaalien keskeisimpiä puheenaiheita. Tässä yhteydessä myös yrittäjien

Lisätiedot