Kehysriihen veropäätökset yritys ja pääomatuloverotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehysriihen veropäätökset yritys ja pääomatuloverotus"

Transkriptio

1 1 Kehysriihen veropäätökset yritys ja pääomatuloverotus Muistio Seppo Kari Olli Ropponen 1. Muutokset pähkinänkuoressa Hallitus esittää yhteisöverokannan alentamista nykyisestä 24,5 prosentista 20 prosenttiin sekä osinkotulon verollisen osan nostamista 70 prosentista 100 prosenttiin. Yhteisöverokevennystä rahoitetaan myös poistamalla määräaikaisia verotukia (mm. t&k lisävähennys ja korotetut poistot) vuoden 2015 alusta lukien. Listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon veronkevennykset säilyisivät seuraavin muutoksin: Osinko on nykyisin omistajan verotuksessa verovapaata siltä osin kun se on enintään 9 % yhtiön nettovarallisuudesta ja enintään euroa. Hallitus ehdottaa tuottoasteen alentamista 8 %:iin ja euromääräisen ylärajan poistamista. Lisäksi osingot eivät olisi jatkossa enää uusien rajojenkaan puitteissa täysin verovapaita omistajan verotuksessa, vaan neljännes niistä verotettaisiin tämän pääomatulona. Nykyisin 9 %:n tuoton ylittävä osinko verotetaan ansiotulona. Jatkossa nämä osingot verotettaisiin pääomatulona samalla tavoin kuin pörssiyhtiöstä saatu osinko. Taulukko 1 kokoaa veroperustemuutokset. Taulukko 1. Yhteisöveroa ja osinkoverotusta koskevat esitykset Nykyisin Kehyspäätös Verokanta, % yhteisövero 24,5 20 pääomatulovero 30/32 30/32 Pörssiosingot 70 % verollista pot* 100 % verollista pot Listaamattoman yhtiön osingot kevennetty verotus verollisuus tuotto % yläraja yläraja Listaamattomien yhtiöiden osingot normaali verotus tuotto %:n ylittävä osinko rajan ylittävä osinko Osingon kokonaisveroaste** osinko < 9%/8% osinko > 9%/8% *) pot = pääomatulo, at = ansiotulo **)Yhteisövero ja osinkovero yhtiön jakamasta voitosta ennen veroja verovapaa 9 % % verollista pot 70 % verollista at 24,5 % 24,5 n. 50 % 25 % verollista pot 8 % ei 100 % verollista pot 100 % verollista pot 26,0 26,4 % *** 44,0 45,6 % ***) Esim. yhteisövero 20 %, osinkovero 30 %, osingon verollinen osuus 25 %: 0,2 + (1 0,2)*0,25*0,3 = 26,0 %

2 2 2. Arvio yhteisöverokevennyksen vaikutuksista Hallitus esittää yhteisöverokannan alentamista 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin. Esitystä perustellaan kasvu ja työllisyysvaikutuksilla. Hallitus arvioi kevennyksen rahoittavan merkittävältä osin itsensä myönteisten käyttäytymisvaikutusten ansiosta. Käyttäytymisvaikutukset voivat toteutua esimerkiksi investointien lisääntymisenä sekä verosuunnittelun vähenemisenä. Suomen nykyisessä veromallissa yritystoiminnan tuottaman tulon verotusoikeus on ensisijaisesti sillä maalla, jossa taloudellinen toiminta tapahtuu. Sen puitteissa kansainväliset konsernit voivat sijoittumis ja siirtohinnoittelupäätöksillään vaikuttaa maksamansa yhteisöveron määrään. Järjestelmä on altis verosuunnittelulle ja kannustaa valtioita alentamaan yhteisöveronsa tasoa. Parin viime vuosikymmenen aikana onkin voitu havaita lähes katkeamaton yhteisöverokantojen aleneminen Euroopassa ja monissa muissa teollisuusmaissa. Vaikka tälle ilmiölle on muitakin potentiaalisia selityksiä, se on yleisesti liitetty lähdemaaperiaatteelle perustuvan yhteisöverotuksen kannustinvaikutuksiin. Maiden reaktioiden keskinäisestä riippuvuudesta on myös selvää tutkimuksellista näyttöä (esim. Devereux ym., 2008). Tutkimuksissa on myös havaittu, että yritysten päätökset reagoivat varsin herkästi veroasteeroihin. de Mooij ja Ederveen (2008) tarkastelevat metatutkimuksessaan vaikutuksia yritysten viiteen erilaiseen päätökseen. Herkimmin näyttäisivät reagoivan kansainvälisten yritysten voitonsiirrot ja näiden yritysten sijoittumispäätökset. Laajennusinvestoinnit ja rahoitusmuodon valinta reagoivat jonkin verran heikommin. Tämän tutkimuksen mukaan veroastemuutoksen kokonaisvaikutus voi olla niin huomattava, että yhteisöveron alennus maksaa merkittäviltä osin itsensä takaisin jo tarkasteltaessa pelkkää yhteisöveron tuottoa. 1 Verovalvonnan ja kansainväliseen verokoordinaatioon osallistumisen ohella valtioilla on periaatteessa kaksi taloudellisiin kannusteisiin perustuvaa tapaa puolustaa veropohjiaan. Valtiot voivat myöntää kohdennettuja veronkevennyksiä veropohjille, jotka ovat kansainvälisesti erityisen liikkuvia, tai ne voivat alentaa yleistä verokantaa. Edelliseen tyyppiin lukeutuvat toimiala ja toimintokohtaiset huojennukset, kuten merenkulun ja t&k toiminnan veronhuojennukset. Näiden potentiaalisena etuna on suhteellisen pienet verotuottomenetykset. Haittapuolena taas on verojärjestelmän monimutkaistuminen, kohdentamisen vaikeus käytännössä ja tukien väärinkäyttömahdollisuudet. Yhteisöverokannan alentamisen etu kohdennettuihin verotukiin verrattuna on se, että samalla toimenpiteellä voidaan parhaassa tapauksessa vaikuttaa useisiin ongelmiin. Verokannan alennus vähentää mm. kansainvälisten yritysten verosuunnittelua, vahvistaa investointikannusteita ja pienentää velan korkomenojen vähennyskelpoisuuden synnyttämää velkaantumiskannustinta. Tämä piirre saattaa selittää sitä, miksi monet maat ovat valinneet yhteisöverokannan alentamisen 1 de Mooijn ja Ederveenin (2008) tarkastelemissa tutkimuksissa yhteisöveropohjan keskimääräinen puolijousto veroasteen suhteen on 3,1. Veroasteen alentuessa yhdellä prosenttiyksiköllä veropohja kasvaa 3,1 prosenttia. Esimerkiksi 25 %:n yhteisöverokannan tasolla veroasteen yhden prosenttiyksikön laskun itserahoitusaste olisi noin 2/3.

3 3 keskeiseksi keinoksi verojärjestelmän sopeuttamisessa globaaliin ympäristöön. Verokannan alennusta on lisäksi rahoitettu usein karsimalla vähennysjärjestelmää ja verotukia. Esitetyn valossa hallituksen yritysverotusta koskeva kehysriihipäätös, joka alentaa yhteisöveroa 4,5 % yksiköllä ja poistaa samalla yritysverotuksen verotukia, näyttää perustellulta toimelta. Sen voidaan odottaa kasvattavan kotimaisia investointeja ja pienentävän kannusteita kansainväliseen verosuunnitteluun. Vaikka toimenpiteen staattisesti arvioitu verotulojen menetys (960 milj. euroa) on erittäin suuri, menetyksen voidaan odottaa pienenevän käyttäytymisvaikutusten ansiosta. 3. Osinkoverotuksen muutokset listaamattomista yhtiöistä saadut osingot Seuraavassa arvioidaan listaamattoman yhtiön jakamien osinkojen veromuutoksia. Aluksi tarkastellaan yrittäjän nostaman tulon veroasteen muutoksia erilaisilla tulon ja nettovarallisuuden tasoilla. Sovellettava veroastekäsite kuvaa yhteisöverona ja henkilötason tuloveroina maksettujen verojen osuutta yhtiön jakamasta voitosta ennen veroja (bruttotulo). Kuviossa 1 vertaillaan osingon veroastetta nykyisin ja uudistuksen jälkeen eri tulotasoilla tilanteessa, jossa yrittäjä nostaa koko korvauksensa yrityksestä osinkoina. Yhtiön nettovarallisuudeksi oletetaan euroa. 2 Oletus että omistaja ei nosta lainkaan palkkaa on äärimmäinen, sillä usein on edullista nostaa korvaukset palkan ja osingon yhdistelmänä. Kuvio 1. Osingon veroaste nykyisessä ja kehyspäätöksen mukaisessa verojärjestelmässä (Yhtiön nettovarallisuus euroa, ei palkkaa eikä muita tuloja) Kuvion 1 mukaan uudistus nostaa yrittäjän osinkotulon veroastetta varsin selvästi runsaan euron tulotasolle asti. Tätä suuremmilla tuloilla veroaste alenee useilla % yksiköillä. Veroasteen 2 Yrittäjän YEL tulo on asetettu nollaksi.

4 4 nousua matalilla tuloilla selittää se, että nykyisin 9 %:n tuoton ylittävä osinko verotetaan ansiotulona, jonka veroaste on aluksi matala. Uudessa järjestelmässä tuottokynnyksen ylittävä osinko verotetaan suhteellisella pääomaverokannalla (veroaste 30 %), joka on selvästi ansiotulon alimpia rajaveroasteita korkeampi. Tämä sekä kevyesti verotetun osingon veroasteen pieni nousu (24,5 => 26 %) ja ylärajan pieni lasku (9 => 8 %) johtavat osinkotulon veroasteen jyrkempään nousuun uudessa kuin nykyisessä järjestelmässä. Hyvin suurilla tuloilla muutosesitys alentaa osingon veroastetta noin 50 prosentista noin 46 prosenttiin. Tämä yleiskuva veromuutosten vaikutuksista on kuitenkin puutteellinen, koska käytännössä yrittäjä voi nostaa osan tulostaan palkkana ja osan osinkona. Kuvioissa 2 tarkastellaan veromuutoksen vaikutusta listaamattomasta yhtiöstä saadusta tulosta maksettaviin veroihin tilanteessa, jossa omistaja valitsee kullakin bruttotulon tasolla palkan ja osingon yhdistelmän siten, että verojen jälkeinen nettotulo on mahdollisimman suuri. Vaaka akselilla on omistajan nostama bruttotulo eli tulo ennen omistajan ja yrityksen veroja. Nettovarallisuuden osalta oletetaan kaksi eri tasoa euroa (Kuvio 2A) ja 3 milj. euroa (Kuvio 2B). Lisäksi oletetaan, että omistajalla ei ole muuta ansiotuloa. Tällöinkin veroaste nousee uudessa järjestelmässä jyrkemmin kuin nykyisessä. Ero on kuitenkin paljon pienempi kuin Kuviossa 1. Ero selittynee kevyesti verotetun osingon verotuksen lievällä kiristymisellä. Sen veroaste nousee 24,5 prosentista 26 prosenttiin ja tulon yläraja alenee 1 % yksiköllä. Arvioitaessa muutoksen merkitystä on huomattava lähtötason mataluus. Esimerkiksi euron tulotasolla yrittäjän veroaste on kuvioiden mukaan nykyisin alle 20 prosenttia. 3 Kummallakin nettovarallisuustasolla veroastekuvaajat leikkaavat runsaan euron tulotasolla. Tätä suuremmilla tuloilla uuden järjestelmän veroaste on useita prosenttiyksikköjä nykytasoa matalampi. Ylemmällä nettovarallisuustasolla (Kuvio 2B), tulotasoilla euroa, nykyisen ja uuden järjestelmän veroaste ero on varsin suuri, mutta pienenee tulon noustessa edelleen. Eroa juuri mainitulla tulotasolla selittää kevyesti verotetun osingon euron enimmäismäärän poistuminen samalla kun tuottoasteyläraja säilyy korkeana (8 %). Uudessa järjestelmässä voidaan siis nostaa osinkoja tällä tulotasolla kevyesti verotettuna pääomatulona (veroaste 26 prosenttia). Nykyjärjestelmässä taas euron ylittävän pääomatulo osingon veroaste on selvästi korkeampi, prosenttia. Kuvioissa 1 ja 2 tuloskaala on hyvin leveä ja ulottuu aina euroon asti. Tämä on tehty siksi, että osa kehyspäätöksen veromuutoksista vaikuttaa juuri suurten tulojen veroasteisiin. Voi olla syytä huomauttaa, että valtaosalla tulonsaajista bruttotulo on kuitenkin alle euroa. 3 Ei sisällä YEL maksuja.

5 5 Kuvio 2 Yrityksestä nostetun korvauksen veroaste nykyisessä ja ehdotetussa järjestelmässä, palkan ja osingon valinta optimoitu A. B.

6 6 Seuraavassa tarkastellaan järjestelmän parametrivalintoja ja näihin liittyviä kannustinnäkökohta. Nykyisin henkilötasolla verovapaata osinkotuloa rajoittaa euron yläraja. Tällä tulotasolla osingon rajaveroaste nousee tuntuvasti, 16 prosenttiyksiköllä (bruttotulosta laskettuna). Kynnyksen yläpuolella kannustin lisätulojen hankkimiseen on selvästi heikompi kuin rajan alapuolella, jossa lisätulo on omistajan verotuksessa verovapaa. Vaikka kynnyksen investointi ja kasvuvaikutuksista ei ole empiiristä näyttöä, on siis olemassa periaatteellisia näkökohtia, joiden mukaan voimakas veroasteen nousu euron tasolla voi toimia yritystoiminnan laajentamisen esteenä. Siten hallituksen päätös poistaa mainittu raja näyttää kannusteiden näkökulmasta perustellulta. Valtiovarainministeriön asettama verotuksen kehittämistyöryhmä esitti rajan poistamista (VM, 2010). Hallitus ehdottaa kevyesti verotettua osinkoa rajoittavan tuottoprosentin alentamista yhdellä prosenttiyksiköllä 8 prosenttiin. Osinko ei olisi enää omistajalle verovapaa, vaan 25 % sen määrästä olisi verollista pääomatuloa. Sekä nykyinen että ehdotettu tuottoaste ovat varsin korkeita. Tuottoprosentti olisi perusteltua asettaa selvästi alemmas ja sitoa esimerkiksi markkinakorkoon. Järjestelmällä on sekä nykyisessä että ehdotetussa muodossa ainakin kahdenlaisia ohjausvaikutuksia, joita voi pitää kyseenalaisina. Se synnyttää suurelle osalle listaamattomista yhtiöistä voimakkaan kannusteen investoida aineelliseen omaisuuteen. Kasvattamalla taseen nettovarallisuutta omistajat voivat lisätä kevyesti verotetun tulon osuutta saadusta tulosta. Järjestelmä voi hämärtää yritysten kannusteita riskinottoon, sillä se parantaa merkittävästi vähäriskisten, matalatuottoisten investointien kannattavuutta. Asettamalla tuottoprosentti omistajan matalariskisen vaihtoehtoisen sijoituskohteen tuoton tasolle investointipäätöksiä vääristävä vaikutus poistuisi kokonaan. Valtiovarainministeriön asettama verotuksen kehittämistyöryhmä esitti loppuraportissaan vuonna 2010 tuottoprosentin kytkemistä markkinakorkoon (VM, 2010). Järjestelmä kannustaa lisäksi hyödyntämään verovapaa osinko vuosittain kokonaisuudessaan. Tämä voi joissain tapauksissa vähentää yritysten tulorahoitusta ja estää kannattavuusvaatimukset muutoin täyttävien investointien toteuttamisen. Myös tämä ohjausvaikutus olisi ollut mahdollista rajata merkitykseltään vähäiseksi alentamalla laskennallinen tuottoprosentti selvästi matalammaksi, esimerkiksi 3 4 prosenttiin. Kevyesti verotetun osingon kokonaisveroaste on kehyspäätöksen parametriarvoilla 26 prosenttia eli sama, joka oli voimassa vuosina , jolloin yhteisöverokanta oli 26 prosenttia ja osinko henkilötasolla verovapaa. Nykytasosta kokonaisveroaste nousee 1,5 % yksiköllä ja jää 4 6 % yksikköä matalammaksi kuin nimellinen pääomaverokanta. Ero veroasteissa tavanomaisen pääomatulon ja kevyesti verotetun osingon välillä muodostaa kannusteen yhtiöittää varallisuutta (esim. asuntovarallisuutta). Tämä vähentää verotuloja ja aiheuttaa tehokkuustappioita verosuunnittelutoiminnan muodossa. Tämän ongelman poistamiseksi jatkossa tulisi harkita kevyesti verotetun osingon veroasteen saattamista alemman pääomaverokannan tasolle (30 %).

7 7 Lisääntynyt veroaste ero pörssiosinkojen ja kevyesti verotettujen listaamattomien osinkojen välillä synnyttää myös kannusteita, joita ei voi pitää toivottavina. Ero voi vähentää halukkuutta pörssilistautumiseen ja synnyttää vastaavasti myös houkutuksen lähteä listalta. Perhetaustaisten yhtiöiden suuromistajille on mahdollista nostaa osinkoja 18 prosenttiyksikköä matalammalla veroasteella pörssin ulkopuolella kuin pörssissä. Yllä kuvatuilla korjauksilla veroparametreihin tätä kannustinta olisi mahdollista pienentää merkittävästi 4. Yhteenveto Yhteisöverokannan alentamisella 4,5 % yksiköllä on monia positiivisia vaikutuksia talouteen. Verotuottomenetys on staattisesti arvioiden hyvin suuri, mutta osa menetyksestä palautuu käyttäytymisvaikutusten ansiosta lähivuosina. Kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden valossa itserahoitusosuus voi olla suurikin. Osinkoverotuksen ja yhteisöverotuksen muutokset yhdessä kiristävät lievästi yrittäjän listaamattomasta yhtiöstä nostaman tulon verotusta aina noin euron bruttotulon tasolle asti. Arvioitaessa kiristymistä on otettava huomioon veroasteen matala taso tilanteessa, jossa yrityksellä on huomattavassa määrin nettovarallisuutta. Suuremmilla tulotasoilla yrittäjän verotus kevenee selvästi erityisesti jos yrityksen nettovarallisuus on suuri. Nykyiseen listaamattomien yhtiöiden osinkojen veromalliin liittyy voimakkaita ohjausvaikutuksia. Ehdotettu uudistus ei juuri vähennä tätä verovetoisuutta vaan voi jopa pahentaa sitä. Keskeisin veroparametri tältä osin on kevyesti verotetun osingon määrää rajoittava tuottoprosentti, joka alenee ehdotuksessa niukasti 9 prosentista 8 prosenttiin. Samalla kun yhteisöverokantaa alennettiin ja verovapaan osingon euron yläraja poistettiin, tuottoprosentti olisi ollut syytä alentaa lähelle markkinakorkoa. Lähteet: de Mooij, R. & Ederveen, S. (2008): Corporate tax elasticities: a reader s guide to empirical findings. Oxford Review of Economic Policy 24, ss Devereux, M. P. & Lockwood, B. & Redoano, M. (2008). Do countries compete over corporate tax rates?, Journal of Public Economics, Elsevier, vol. 92, ss VM (2010): Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti. Valtiovarainministeriön julkaisuja 51/2010.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

Yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittäminen - uudistusvaihtoehtojen arviointia

Yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittäminen - uudistusvaihtoehtojen arviointia Seppo Kari/VATT 3.2.2010 Yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittäminen - uudistusvaihtoehtojen arviointia 1. Johdanto Tässä muistiossa tarkastellaan Suomen yritys- ja pääomatuloverotuksen kehittämistarpeita

Lisätiedot

Kaikissa OECD-maissa. Miten yrityksiä pitäisi. - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä

Kaikissa OECD-maissa. Miten yrityksiä pitäisi. - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä Miten yrityksiä pitäisi verottaa? Kuvat maarit kytöharju - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä Koetamme selvittää selvällä suomen kielellä, mitä

Lisätiedot

Seppo Kari/VATT Luonnos Syyskuu 2009. Osinkojen, osakkeiden luovutusvoittojen verotus Havaintoja Suomen järjestelmästä

Seppo Kari/VATT Luonnos Syyskuu 2009. Osinkojen, osakkeiden luovutusvoittojen verotus Havaintoja Suomen järjestelmästä Seppo Kari/VATT Luonnos Syyskuu 2009 Osinkojen, osakkeiden luovutusvoittojen verotus Havaintoja Suomen järjestelmästä 1. Johdanto Yritystoiminnan voittojen tuloverotus on toteutettu yleisesti teollisuusmaissa

Lisätiedot

Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit

Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit ETLA Raportit ETLA Reports 9.12.2014 No 40 Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit Niku Määttänen * Olli Ropponen ** * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, niku.maattanen@etla.fi

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu:

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 148. Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 148. Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 148 Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli Seppo Kari Outi Kröger VATT Tutkimukset 148 toukokuu 2009 VATT TUTKIMUKSET 148 Osakkeiden

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät 15.03.2010. SY:n kirjalliset huomiot Hetemäen työryhmän selvittämistä osinkoveromalleista. Osinkoverotuksen kehittäminen.

Suomen Yrittäjät 15.03.2010. SY:n kirjalliset huomiot Hetemäen työryhmän selvittämistä osinkoveromalleista. Osinkoverotuksen kehittäminen. Suomen Yrittäjät 15.03.2010 SY:n kirjalliset huomiot Hetemäen työryhmän selvittämistä osinkoveromalleista Osinkoverotuksen kehittäminen Yleistä Hetemäen verotyöryhmä on laatinut selvityksen neljästä eri

Lisätiedot

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti 51/2010 Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 51/2010 Verotus VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

300 PÄÄOMA- JA YRITYSTULOJEN VEROTUS UUSI SUUNTA?

300 PÄÄOMA- JA YRITYSTULOJEN VEROTUS UUSI SUUNTA? VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 300 PÄÄOMA- JA YRITYSTULOJEN VEROTUS UUSI SUUNTA? Outi Kröger Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2003

Lisätiedot

272 NORJAN JA SUOMEN TULOVERO- JÄRJESTELMIEN VERTAILUA

272 NORJAN JA SUOMEN TULOVERO- JÄRJESTELMIEN VERTAILUA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 272 NORJAN JA SUOMEN TULOVERO- JÄRJESTELMIEN VERTAILUA Seppo Kari Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 153. Oman pääoman tuoton vähennyskelpoisuus yritysverotuksessa - Belgian malli

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 153. Oman pääoman tuoton vähennyskelpoisuus yritysverotuksessa - Belgian malli Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 153 Oman pääoman tuoton vähennyskelpoisuus yritysverotuksessa - Belgian malli Seppo Kari Leena Kerkelä Tutkimukset 153 joulukuu 2009 VATT TUTKIMUKSET 153

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot

Yrittäjien tulot ja verot Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2008 verotietojen mukaan YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA ESIPUHE Yrittäjien saamista tuloista ja maksamista veroista käytävä keskustelu perustuu lähinnä yksittäistapauksiin. Tällöin

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Muistiot 8. Listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjako ja taserakenteet

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Muistiot 8. Listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjako ja taserakenteet Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 8 Listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjako ja taserakenteet Jarkko Harju Hanna Karakallio Tuomas Matikka Muistiot 8 kesäkuu 21 VATT MUISTIOT 8 Listaamattomien

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 13/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot. vuoden 2010 tulo- ja verotiedoilla

Yrittäjien tulot ja verot. vuoden 2010 tulo- ja verotiedoilla Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2010 tulo- ja verotiedoilla ESIPUHE Verotus ja valtiontalouden tasapainottaminen ovat jälleen kerran keskeisiä puheenaiheita. Tässä yhteydessä myös yrittäjien verotus

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 20 Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia Olli Ropponen Muistiot 20 elokuu 2012 VATT MUISTIOT 20 Yrittäjän verotuksen arviointi

Lisätiedot

SAK:n verolinjaukset 2015 2019

SAK:n verolinjaukset 2015 2019 SAK:n verolinjaukset 2015 2019 8 2014 Joulukuu 2014 Lisätiedot: Helena Pentti Minna Tanska helena.pentti@sak.fi minna.tanska@sak.fi puhelin 020 774 0114 puhelin 020 774 0182 Tilaukset: SAK puhelin 020

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2014

Yrittäjien tulot ja verot 2014 Yrittäjien tulot ja verot 2014 1 Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla 2 Yrittäjien tulot ja verot 2014 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ... 4 1. KÄYTETTY

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2013

Yrittäjien tulot ja verot 2013 Yrittäjien tulot ja verot 2013 1 Yrittäjien tulot ja verot 2013 vuoden 2011 tulo- ja verotiedoilla 2 Yrittäjien tulot ja verot 2013 SISÄLLYS ESIPUHE... 3 TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ... 4 1. KÄYTETTY

Lisätiedot

Verotuksen kehitys kuvaa

Verotuksen kehitys kuvaa artikkeli seija ilmakunnas Johtaja Palkansaajien tutkimuslaitos seija.ilmakunnas@labour.fi Kuvat maarit kytöharju VEROTUS kuluneella vaalikaudella Veroaste on noussut kuluneella vaalikaudella ja myös verorakenteessa

Lisätiedot

Verot. maksukyvyn mukaan? KOLMEN SUURIMMAN EDUSKUNTAPUOLUEEN VEROUUDISTUSEHDOTUSTEN TULONJAKOVAIKUTUKSET. Tuomas Matikka

Verot. maksukyvyn mukaan? KOLMEN SUURIMMAN EDUSKUNTAPUOLUEEN VEROUUDISTUSEHDOTUSTEN TULONJAKOVAIKUTUKSET. Tuomas Matikka Verot maksukyvyn mukaan? KOLMEN SUURIMMAN EDUSKUNTAPUOLUEEN VEROUUDISTUSEHDOTUSTEN TULONJAKOVAIKUTUKSET Tuomas Matikka Tuomas Matikka on kansantaloustieteen tohtoriopiskelija Tampereen yliopistolla Painopaikka:

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

271 SAKSAN VEROUUDISTUS 2001

271 SAKSAN VEROUUDISTUS 2001 VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 271 SAKSAN VEROUUDISTUS 2001 Seppo Kari Outi Kröger Hanna With Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Asumisen verotus katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen

Asumisen verotus katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen VATT Muistiot 38 Asumisen verotus katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen Essi Eerola Teemu Lyytikäinen Tuukka Saarimaa VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 38 Asumisen verotus katsaus

Lisätiedot

Tuloverojärjestelmän rakenne: Yhtenäinen vs. eriytetty tuloverotus

Tuloverojärjestelmän rakenne: Yhtenäinen vs. eriytetty tuloverotus Seppo Kari 6.9.2009 Luonnos Tuloverojärjestelmän rakenne: Yhtenäinen vs. eriytetty tuloverotus 1. Johdanto Tuloverotus on arvonlisäveron ohella tärkein verotulojen lähde teollisuusmaissa. Fiskaalisen tehtävän

Lisätiedot

KOHTI PAREMPAA VEROTUSTA. - Eväitä verokeskusteluun. Sixten Korkman - Jukka Lassila - Niku Määttänen - Tarmo Valkonen

KOHTI PAREMPAA VEROTUSTA. - Eväitä verokeskusteluun. Sixten Korkman - Jukka Lassila - Niku Määttänen - Tarmo Valkonen KOHTI PAREMPAA VEROTUSTA - Eväitä verokeskusteluun Sixten Korkman - Jukka Lassila - Niku Määttänen - Tarmo Valkonen kohti parempaa verotusta Eväitä verokeskusteluun Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen

Lisätiedot