Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015"

Transkriptio

1 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1

2 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain Perhepalvelut Vastuuhenkilö: perhepalvelujohtaja Mirva Salmela Sosiaalityö, vammaispalvelut, työ- ja päivätoiminta, päihdepalvelut, neuvolapalvelut, erityisryhmien asumispalvelut Tavoitteet ja toimenpiteet v Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Yleiset Palvelutakuut toteutuvat Jatketaan palvelujärjestelmän kehittämistyötä ennalta ehkäisevien ja varhaisen tuen palvelujen vahvistamiseksi lainsäädännön uudistusten edellyttämällä tavalla Sähköisten palvelujen kehittämistyössä hyödynnetään seudullista osaamista ja kehitetään etäpisteistä tuotettavia palveluja Kehitetään edelleen kirjaamiskäytäntöjä Vahvistetaan työntekijöiden osaamista eri sosiaalityön osa-alueilla, tuetaan työntekijöiden osaamisen ja ammattitaidon kehittymistä seudullisten käytäntöjen avulla Kehitetään ryhmämuotoisia toimintoja edelleen Varmistetaan resurssien oikea kohdentuminen Monitoimijuuden vahvistaminen ja nuorten osallisuuden lisääminen Määräajat toteutuvat pääsääntöisesti lakien edellyttämällä tavalla voimaan tullut sosiaalihuoltolaki painottaa ennaltaehkäiseviä palveluja. Palvelujärjestelmää on lähdetty kehittämään uudistusten edellyttämällä tavalla. Prosesseja, kuten palveluohjauksen mallia vielä jatkotyöstetään. Sähköisissä palveluissa on käytössä mm. Omahoito (omakukkaro, viestiketju, lastenvalvojan ja neuvolan ajanvaraus). Lisäksi on kokeiltu videoavusteista Stagesohjelmaa lastenvalvojan työssä, jälkihuollossa ja perhevalmennuksessa. Eri työntekijäryhmien kirjaamiskäytänteitä on selkiinnytetty ja yhtenäistetty. Seudulliset lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja vammaispalvelun tiimit kokoontuvat säännöllisesti. Lisäksi on järjestetty eri koulutustilaisuuksia hankkeiden toimesta. Olemassa olevien ryhmätoimintojen lisäksi on kehitetty uusia eri asiakaskunnille suunnattuja ryhmätoimintoja. Henkilöstön yhteiskäyttöä on lisätty eri yksiköissä. Lisäksi mm. asiakasmääriä, henkilöstömitoituksia eri palveluissa/ yksiköissä seurataan säännöllisesti. Monitoimijuutta ja nuorten osallisuutta on vahvistettu muun muassa Virta II -hankkeessa ja LastenKaste-hankkeessa. Toimeentulotuen, lastensuojelun ja vammaispalvelujen lakisääteisten määräaikojen toteutumista seurataan säännöllisesti. Videoavusteisten etäpalveluiden kokeilujakso päättyi helmikuussa. Videoavusteisten palveluiden käyttöönottoa kehitetään edelleen ja selvitetään erilaisten ohjelmistojen sopivuutta etäpalveluihin. Kirjaamiskäytänteiden kehittämistä jatketaan edelleen. Erityisesti asumispalveluissa selvitetään sopivamman ohjelman käyttöönottoa. Koulutustilaisuuksia tulossa myös syksyllä hankkeiden toteuttamana eri ammattiryhmille. Hankkeet jatkuvat edelleen. Lastensuojelu Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Kehitetään lastensuojelun sosiaalityötä kokonaisvaltaisesti LastenKaste-hankkeessa Oulunkaaren osakokonaisuudessa asetettu- Uuden sosiaalihuoltolain vaikutuksia lastensuojeluun on selvitetty LastenKaste-hankkeessa ja Etäkoulutukset käynnistyvät lääkäreille, vastaanottojen muulle henkilöstölle, perheneuvolan, 2

3 jen tavoitteiden mukaisesti. - Vahvistetaan lasten ja perheiden kuulemista ja osallisuutta lastensuojelun asiakasprosessissa. - Kehitetään lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun työkäytäntöjä ja tukimuotoja. - Vahvistetaan työntekijöiden osaamista lasten ja perheiden kanssa työskentelyssä sekä monitoimijaisessa verkostoyhteistyössä. Perhetyön kehittäminen sekä ehkäisevien ja varhaisen tuen palvelujen vahvistaminen sosiaalihuoltolain uudistusten edellyttämällä tavalla. - Selvitetään perhetyön organisoinnin toteuttamistapoja. Jatketaan Lapset puheeksi -toimintamallin juurruttamista. Selvitetään yhteisen seudullisen sosiaalityöntekijän vakanssin perustamisen tarve perheneuvolaan vuonna kuvattu asiakaspalveluprosessi huomioiden sosiaalihuoltolain muutokset. On sovittu Oulunkaaren ja jäsenkuntien henkilöstön kouluttamisesta tunnistamaan sosiaalihuoltolain sekä lastensuojelulain mukaiset palvelut ja vahvistamaan yhteistyötä ao. palveluissa. Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun käsitteet, sisällöt, kriteerit ja taksat on avattu työpajatyönä yhdessä työntekijöiden kanssa ja luonnosteltu näistä seudullinen perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun toimintamalli. Mallissa on huomioitu uusi sosiaalihuoltolaki ja sen mukaiset resurssitarpeet. Menetelmän kouluttajakoulutukset menossa, samoin käyttäjäkoulutukset eri palveluissa. Seudullinen johtoryhmätyö on käynnistynyt yhteistyössä kuntien opetus-/varhaiskasvatusjohtajien kanssa ja seudullinen toimintasuunnitelma työn alla. Toimintasuunnitelma sisältää mm. LPkeskustelujen ajankohdat eri palveluissa. LP-keskustelujen ja neuvonpitojen sähköiset seurantalomakkeet valmiit. Sosiaalityöntekijän tarve perheneuvolapalveluissa on selvitetty ja toimintamalli luonnosteltu. sosiaalityön ja mielenterveyspalvelujen henkilöstölle toukokuussa. Koulutukset jatkuvat kuntien opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön koulutuksilla syyskaudella. Työkäytäntöjen kehittäminen mm. lastensuojelun uusien laatusuositusten pohjalta jatkuu yhteistyössä työntekijöiden kanssa (sis. mm. asiakkaan osallisuuden vahvistamista). Jatkossa sovitaan toimintamallin mukaisesta työnjaosta ja siitä, miten kuntakohtainen ao. palvelujen koordinointi toteutetaan. Viedään kuntaneuvotteluihin lisäresurssitarpeet. Käyttäjäkoulutukset jatkuvat. Toimintasuunnitelma valmistunut 5/15 ja jalkautetaan eri palveluihin henkilöstön koulutuksissa kevään ja alkusyksyn aikana. Samalla perehdytys seurantalomakkeen käyttöön. Aikuissosiaalityö Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Jatketaan suunnitelmallisen sosiaalityön kehittämistä nuorten työllistämisen tueksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Virta II -hankkeessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Jatketaan sähköisten palveluiden kehittämistä sekä etäpisteistä tuotettavien palveluiden käyttöönottoa eri palveluissa (etäasiointi). Virta II hankkeessa on järjestetty koulutustilaisuuksia muun muassa sosiaaliseen kuntoutukseen sekä palvelutarpeen arviointiin liittyen. Videoavusteisten etäpalveluiden kokeilujakso päättyi helmikuussa. Videoavusteisten palveluiden käyttöönottoa kehitetään edelleen ja selvitetään erilaisten ohjelmistojen sopivuutta. Kesäkuussa tulossa eri toimijoille suunnattu työpaja yhteistyökäytänteisiin liittyen. Vammaispalvelut Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Yhtenäistetään seudullisesti Pro Consonan kirjaamiskäytäntöjä. Vammaispalvelun työntekijöiden osaamisen vahvistaminen yhteisten koulutusten myötä Kirjaamiskäytänteitä on käsitelty muun muassa vammaispalvelutiimissä. Koulutusta pyritään järjestämään syksyn 2015 aikana, jolloin koulutuksessa otetaan huomioon myös mahdolliset uudet lakimuutokset. 3

4 Erityisryhmien asumispalvelut Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Kehitysvammaisten uuden asumispalveluyksikön ja työ- ja päivätoimintapalveluiden yhteistyön ja toimintojen sisällöllinen kehittäminen. - Yhteisten palvelusuunnitelmien laatiminen (sama päämäärä), asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. - Henkilöstön yhteiskäyttö. Henkilöstökysely palvelujen kehittämisestä ja henkilöstön yhteiskäytöstä on tehty huhtikuun alkupuolella. Kyselyn pohjalta on pidetty yhteinen henkilöstön kehittämispäivä Työ- ja päivätoiminnoista henkilöstön aamukäynnit eri asumisyksiköissä on lisääntynyt. Yhteinen palvelusuunnitelma on työstetty ja se saadaan käyttöön touko- kesäkuun 2015 aikana. Toimintojen kehittämistyötä ja henkilöstön yhteiskäyttöä jatketaan edelleen. Seuraava yhteinen henkilöstön kehittämisiltapäivä on sovittu pidettäväksi. Työ- ja päivätoiminta Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Kehitysvammaisten uuden asumispalveluyksikön ja työ- ja päivätoimintapalveluiden yhteistyön ja toimintojen sisällöllinen kehittäminen. - Yhteisten palvelusuunnitelmien laatiminen (sama päämäärä), asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. - Henkilöstön yhteiskäyttö. Henkilöstökysely palvelujen kehittämisestä ja henkilöstön yhteiskäytöstä on tehty huhtikuun alkupuolella. Kyselyn pohjalta on pidetty yhteinen henkilöstön kehittämispäivä Kehittämispäivän pohjalta päätettiin aloittaa uusia toimintoja ja yhteiskäytänteitä. Toimintojen kehittämistyötä ja henkilöstön yhteiskäyttöä jatketaan edelleen. Seuraava yhteinen henkilöstön kehittämisiltapäivä on sovittu pidettäväksi Päihdepalvelut Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Nuorten päihteidenkäyttöä ennaltaehkäisevien toimintamallien käyttöönotto ja seuranta eri palveluissa. Erillisen toimintasuunnitelman mukainen työ nuorten päihteiden käytön vähentämiseksi on edennyt: - nykyisiä nuoriin kohdistuvia päihdetyöntoimintamalleja on arvioitu yhdessä nuorten kanssa - vanhempainkoulutoimintamallin muokkaamista yläkouluikäisten nuorten vanhemmille on valmisteltu - laadittu seudullista nuorten päihdehanketta varten hankehakemus (sisältää järjestö- /oppilaistosyhteistyötä) - monialainen asiantuntijatyön malli yläkoululla aktiivisessa käytössä (vanhempien suostumuksella sosiaalityöntekijä ja muita ammattihenkilöitä mukana palavereissa, kun huoli herää nuoresta koulussa) Jatketaan erillisen toimintasuunnitelman mukaisesti ja raportoidaan etenemisestä sovitulla tavalla. Haetaan terveydenedistämisen määrärahasta rahoitusta seudulliselle ennaltaehkäisen päihdetyön hankkeelle (hakemuksen jättö mennessä). Jatketaan päihdepalvelujen avohuollon kehittämistä yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa. Moniammatillisen päihde- ja korvaushoitotiimin toimintamallin juurruttaminen yhteis- Yhteistyö etsivän nuorisotyön ja lukion opinto-ohjaajan kanssa toimii hyvin. Yhteistyö terveyspalvelujen kanssa koetaan toimivana. Korvaushoitotiimin kokoontuminen on säännöllistä. Yhteistyö vuodeosaston kanssa edellyttää kehittämistä. Sopimukset asiakkaan korvaushoidon arviointi- ja motivointijak- 4

5 työssä terveyspalveluiden kanssa. sosta on tehty, samoin korvaushoidosta sekä kuntouttavan korvaushoidon käytännöistä. Neuvolapalvelut Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Mielenterveyskuntoutujien ennaltaehkäisevien terveystarkastusten seudullisen toimintamallin luominen ja pilotointi. Perhesuunnittelun ja ehkäisyneuvonnan yhteisen seudullisen uuden toimintamallin juurruttaminen. Varhaisen vuorovaikutuksen toimintamallin luominen (vauva- ja pikkulapsiperheet). Terveystarkastuksia on tehty mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnassa oleville kuntoutujille työttömien terveystarkastustoimintamallin pohjalta. Toimintamallia on vielä hiottava, koska valtakunnallinen Seksuaalija lisääntymisterveyden toimintaohjelma on ilmestynyt oman toimintamallin työstämisen jälkeen v lopulla. Psykologin vastaanotto toimii neuvolassa 1 aamupvä/vko, jolloin vauva- ja pikkulapsiperheet sekä raskaana olevat voivat asioida matalan kynnyksen periaatteella neuvolassa psykologin luona. Lisäksi aloitettu perheneuvolan perheterapeutin ja terveydenhoitajan yhteisvastaanotto (terapeutin työparina aina se terveydenhoitaja, jonka asiakkaana perhe neuvolassa). Tarkennetaan toimintamallia vastaamaan paremmin asiakasryhmän tarpeisiin ja kartoitetaan ryhmätoimintojen ulkopuolelle jäävien asiakkaiden määrää ja osallistumista terveystarkastuksiin. Perehdytään valtakunnalliseen toimintaohjelmaan ja täydennetään omaa toimintamallia tarvittavilta osin. Yhteistyön edelleen tiivistäminen vauva- ja pikkulapsiperheiden kanssa työskentelevien kesken ns. varhaisen tuen ryhmän kokoaminen. Ryhmässä jaetaan tietoa varhaisesta vuorovaikutuksesta, sen arvioinnista ja hoidosta, luodaan hoitoketjuja esimerkiksi, kuinka masentunut raskaana oleva äiti hoidettaisiin siten, että koko perhe ja myös suhde tulevaan vauvaan tulisi hoidon myötä autettua. Oppilashuolto Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Seurataan uuden oppilashuoltolain edellyttämiä koulukuraattori- ja psykologipalveluiden määräaikojen toteutumista. Seudullisen vastaavan kuraattorin toimenkuvan selkiinnyttäminen. Selvitetään videovälitteisten palvelujen hyödyntämistä oppilashuoltopalveluissa. Koulukuraattorilla paljon oppilaita. Oppilashuoltolain edellyttämät määräajat eivät kaikilta osin toteudu. Ylitykset yksittäisiä. Seudullinen vastaava kuraattori on nimetty 8/2014 voimaan tulleen oppilashuoltoa koskevan lain mukaisesti. Vastaavan kuraattorin käyttö oppilashuollollisissa toimissa on ollut vielä vähäistä. Videovälitteisiä palveluja on kokeiltu muissa perhepalveluissa. Sopivan ja käyttökelpoisen ohjelman löytämiseksi selvitetään eri vaihtoehtoja. Kuraattorin oppilasmäärä hieman yli 1000 oppilasta. Määräaikojen seuraamista jatketaan. Seudullisen vastaavan kuraattorin toimesta on pidetty säännöllisiä kokoontumisia kuraattoreiden kesken ja yhtenäistetty toimintakäytänteitä. Sopivan ohjelman löydyttyä käynnistetään kokeilu videovälitteisten palveluiden soveltuvuudesta oppilashuoltoon. 5

6 Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen Vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, osastohoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto, erikoissairaanhoito Tavoitteet ja toimenpiteet v Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Yleiset Palvelut tuotetaan vähintään lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja hoitotakuun aikarajoissa. Kiinnitetään huomiota henkilökunnan osaamiseen niin, että ammattitaito vastaa työn asettamia vaatimuksia. Dynaaminen ketteryys mahdollistaa nopean reagoinnin tarvittaviin muutoksiin ja uusiin palvelutapoihin. Kuntalaisten omaa osuutta korostetaan heidän hyvinvointinsa edistämisessä esim. palvelu- ja hoitosuunnitelmia laatimalla, tavoitteena on osallistuva asiakkuus. Ohjauksen ja neuvonnan osuus kasvaa. Sähköisten palvelujen merkitys on entistä suurempi. Tietohallintoon liittyvät kehittämistarpeet, jotka johtuvat pääosin kansallisista lakisääteistä velvoitteista, koskettavat kaikkia terveyspalveluitten palvelualoja. Terveyspalvelut tekevät tiivistä ja laajaalaista yhteistyötä sekä perhepalvelujen (esim. päihdetyö) että vanhuspalveluiden (esim. saattohoito) kanssa. Toimintatapojen yhtenäistäminen kuntayhtymän tasolla vahvistaa Oulunkaaren asemaa myös tulevaisuuden palveluntuottajana. Hoitosuunnitelmien tekemistä kehitetään erityisesti kroonisissa sairauksissa. Laajamittainen työ on hyvällä alulla. Uusia sähköisiä palveluja ei ole avattu. Effica-tietokantojen yhdistäminen on meneillään, Avo- HILMO raportointi tulollaan. Mainitut kehittämisaiheet on otettu työn alle. Vastaanotto Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Lääkärityövoiman vakiinnuttaminen. Hoitajien ja lääkärien välisen työnjaon selkiyttäminen, hoitajien vastaanotot. Työttömien terveystarkastukset. Lääkäritilanne hieman vajaa vielä alkuvuoden. Sairaanhoitajien vastaanottoja kehitetään ja hoitajien ja lääkärien yhteistyötä tiivistetään. Potkuhankkeen myötä kehitetty työtä. Mm. astmavastaanottoja kehitetty. Työtä osaamisen ja resurssien oikeaan kohdentamiseen tehdään jatkuvasti. Kuntoutus Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Ryhmätoimintojen kehittäminen ja lisääminen. Etäkuntoutuksen toimintamallien kehittäminen, etäpuheterapian kokeilu. Fysioterapeuttien suoravastaanoton kasvattaminen. Ryhmien määrä on lisääntynyt, uutena ryhmätoimintana ikääntyvien tule-ryhmä. Etäkuntoutuksen toimintamalli kehitetty, laitteet tulossa. Suoravastaanotot sujuu hyvin. Etäkuntoutusta pyritään testaamaan vielä ennen kesälomia. Mielenterveystyö Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Päivätoiminnan sisällön kehittäminen hoitavaan ja kuntouttavaan suuntaan. Moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen yli sektorirajojen, verkostoituminen. Saumaton Päivätoiminta muutti perhepalveluiden erityisryhmien asumisen tuen kanssa jaettuihin uusiin yhteisiin tiloihin Iin Kauppurintielle vuo- Päivätoiminnan sisällöllinen kehittäminen vaatii edelleen työtä. Tämä huomioidaan tulevissa rekrytoinneissa. 6

7 yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa. den vaihteessa. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, työtä tehdään yksiköiden välillä yhteistyössä. Työntekijät ovat osallistuneet erikoissairaanhoidon järjestämälle yhteistyöpäivälle. Simon psykiatristen sairaanhoitajien perheterapiaosaamisen resurssia on hyödynnetty Iin palveluissa. Osastohoito Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Kuntouttavan työotteen vahvistaminen, työhyvinvointia ja kuntouttavaa hoitoa edistävän ympäristön luominen. Saumaton palveluketju asiakaslähtöisen hoito-/hoiva- /asumispaikan löytämiseksi. Kotihoidon tehostamisen tukeminen. Keskimääräinen hoitoaika on lyhentynyt kolmella vuorokaudella. Jatkohoitopaikkaa odottavia vanhuksia on ollut aiempaa vähemmän. Saattohoitoa on kehitetty yhteistyössä kotihoidon kanssa. Sisäilma-asiassa meneillään lisäselvitykset. Suun terveydenhuolto Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Otetaan käyttöön Hyvä Potku - toimintamalli, jolla lisätään terveyshyötyä sekä parannetaan palvelujen saatavuutta ja työn hallintaa. Valistustyön tehostaminen neuvolaikäisten lasten vanhemmille ja koululaisille noudattaen asetusten mukaisia tarkastusvälejä. Päivystysaikoja lisätty. Vähennetty ostoa yksityiseltä hammaslääkäriasemalta. Asetuksen mukaisia tarkastusvälejä noudatetaan. Uusien tilojen valmistuttua suuhygienistit alkavat tarkastaa myös aikuisia. Jatkossa suuhygienistien aikaa vapautuu välinehuollosta valistustyöhön Työterveyshuolto Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Lääkärityövoiman vakiinnuttaminen. Kolmikantaneuvotteluiden (työterveyshuolto, työntekijä, työnantaja) varhainen järjestäminen työkyvyn selvittämiseksi. Toiminnan taloudellisen kannattavuuden optimointi. Työt sujuvat suunnitellusti. Lääkärityövoimaa lisätty ylimääräisellä sairasvastaanottoa pitävällä lääkärillä joka tehnyt 2-3 päivää/vk. Jatkossa uusi sh lääkäri tekee myös yhden päivän viikossa Pudasjärvelle. Erikoissairaanhoito Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Psykiatrian erikoislääkäripalveluja järjestetään omilla terveysasemilla. Muita erikoislääkärikonsultaatioita ostetaan kohdennettuina yksityisiltä palvelujentuottajilta. Sairaanhoitopiirien palveluja käytetään, kun perusterveydenhuollon palvelut eivät vastaa tutkimuksen tai hoidon vaativuutta. 7

8 Vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Matti Vähäkuopus Kotihoito, asumispalvelut, hoivahoito Tavoitteet ja toimenpiteet v Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Kaikkia palvelukokonaisuuksia koskevat tavoitteet ja toimenpiteet Toimeenpannaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laaditut suunnitelmat vanhuspalveluiden kehittämiseksi: 1. Vanhuspalveluiden tiekartta (vuoteen 2020) 2. Lakisääteinen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi (vuoteen 2017) Varhaisen tuen ja hyvinvointia tukevien palveluiden vahvistaminen osana Oulunkaaren palvelukokonaisuutta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tuetaan asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuutta sekä omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden sekä palvelutarpeen arvioinnin asiakaslähtöinen kehittäminen ja toimintamallien yhtenäistäminen Oulunkaaren kunnissa. Laadittujen suunnitelmien toteutus on lähtenyt käyntiin. Lain määräämät asiat täyttyvät. Hyvinvointia tukevien kotikäyntien yhteinen toimintamalli on otettu käyttöön ja asiakkaat kartoitettu. Senioripisteet toiminnassa. Palveluohjaus toimii arkisin klo Arviointikäyntejä tehdään kotona tarpeen mukaan. Toteutus ja seuranta jatkuvat. Kotikäyntien aloittaminen. Toimintojen sisällön ja näkyvyyden vahvistaminen. Kuntouttavan työotteen vahvistaminen ja toiminnallisuuden edistäminen; henkilöstön osaamisen tukeminen ja asiakkaiden tietoisuuden lisääminen. Käyttäjälähtöisen teknologian juurruttaminen osaksi työntekijöiden ja asiakkaiden sujuvaa arkea. Esimerkkejä ict:n hyödyntämisestä hyvinvointipalveluissa: - Omahoito-palvelu - Mobiilikotihoito - Kuvapuhelimet, älytelevisiot - Monitorointi, paikantaminen Selvitetään hoiva-avustajien suunnitelmallista käyttöä osana vanhuspalveluiden henkilöstörakennetta. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vahvistetaan kumppanuutta työterveyshuollon kanssa. Työllistämistoimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kunnan kanssa. Mahdollistetaan joustavat ja innovatiiviset yhteistyömuodot. Kuntouttavaa työotetta noudatetaan asiakastyössä. Asiakkaan olemassa olevan toimintakyvyn kartoitus ja voimavarojen tukeminen korostuu kuntouttavassa työnotteessa. Hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat ajan tasalla. Mobiilikotihoidon käyttöönottoa valmisteltu ja suunnitelmissa käynnistää kesän alussa. Omahoitopalvelu käytössä. Asiakasmobiilit tulossa. Iissä ei ole ollut erityistä tarvetta hoiva-avustajille. Sijaisuuksiin on saatavilla lähi- ja sairaanhoitajia hyvin. Kehityskeskustelut käynnissä. Pidetään säännölliset osastopalaverit ja 2x / vuosi kehittämisiltapäivä. Varhainen puuttuminen ja myös osa-aikaisuus työhyvinvoinnin vahvistajana. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa toimii hyvin. Yhteistyö kunnan työllistämistoiminnan kanssa tiivistä. Työllistettyjen työtehtäviä suunnitellaan eri yksiköiden välillä. Kuntouttavat työote juurrutetaan ja sisäistetään perustyöhön ja palveluohjaukseen. Käyttöönotto 06/15. Käytön lisääminen ja vahvistaminen. Otetaan käyttöön 05/15. Vahvistaminen edelleen. Yhteistyön jatkuminen. 8

9 Toteutetaan suunnitelmallista verkostoyhteistyötä asiakkaiden ja kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi eri toimijoiden kanssa (yritykset, yhdistykset, oppilaitokset, omaiset, vanhusneuvostot jne.). Varmistetaan palveluketjujen sujuvuus eri palvelualojen välillä (perhe-, terveys-, vanhuspalvelut, erikoissairaanhoito, oma toiminta ja ostopalvelut). Omais- ja vuorohoitoprosessin sekä toiminnan kehittäminen. Henkilöstön laaja-alainen osaaminen on täysimääräisesti käytössä. Kodin hyvinvointipalvelut ikäihmisille, kotihoito Kotihoidon toimintamallien ja prosessien edelleen kehittäminen (mm. asiakkaaseen kohdentuvan välittömän työajan lisääminen, tehostettu kotihoito, saattohoito kotona). Perhehoidon vakiinnuttaminen osaksi vanhuspalveluiden palvelukokonaisuutta. Päivätoiminnan kehittäminen osana kotona asumisen tukemista. Toiminta on suunnitelmallista, kuntouttavaa ja asiakkaan toimintakykyä laaja-alaisesti ylläpitävää/kehittävää. Ikäihmisten neuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2015 on tehty. Yhteistyö paikallisten palveluyrittäjien ja eläkejärjestöjen kanssa. Palveluseteli tukipalveluihin käytössä ja useita erilaisia palveluiden tuottajia toimii alueella. Sas-ryhmä kokoontuu kuukausittain. Yhteistyö hoiva- ja hoitoosaston kanssa lähes päivittäistä. Perhehoito osaksi omaishoidon kehittämistä. Suunnitelmallinen omaishoidon tukeminen mm säännölliset arviointikäynnit. Koulutuksia mm hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemiseen, haastavan asiakkaan kohtaamiseen, muistisairaan hoitotyöhön, haavan hoitoon. Koulutustiedon tuominen koko työyhteisölle palavereissa. Toimijuuden vahvistaminen. Vapaaehtoistyön ja muun yhteistyön kehittäminen edelleen. Yhteistyön ja toiminnan sujuvuuden kehittäminen edelleen. Kehittäminen ja toimintatapojen vahvistaminen edelleen. Osaamisen vahvistaminen edelleen myös työyhteisöjen sisällä. Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Palveluprosessien ja palveluiden sisällön kehittäminen, suuremmasta kokonaisuudesta pienempiin tiimeihin ja omahoitajajärjestelmän kehittäminen. Palliatiivisen hoidon suunnittelu ja yhteistyö osaston kanssa. Lapsiperheiden kotihoitoa tuotetaan joko sosiaalihuoltolain perusteella tai yhteistyössä sosiaalitoimen ja neuvolan kanssa. Perhehoito vakiintunut ja sekä pitkäaikaisia että lyhytaikaisia sijoituksia mm. omaishoitajan sairastuessa. Tavoitteellinen kuntouttava toiminta osa kotihoitoa. Vaikuttavuuden arviointi tehty. Säilyttää ja ylläpitää toimintakykyä pitempään. Hidastaa muiden palveluiden piiriin tuloa. Asiakkaaseen kohdentuvan välittömän työajan lisääminen ja asiakkaan saaman laadukkaan palvelun vahvistaminen mm. mobiilin käyttöönoton myötä. Palliatiivisen hoidon ja perhetyön toimintamallien kehittäminen edelleen. Uusien perhehoitajien ja erityisesti kiertävien rekrytointi. Toiminnan tavoitteellisuuden ja jatkuvan arvioinnin kehittäminen edelleen. Asumispalvelut Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Kehitetään ikääntyvien käytössä olevia palvelutaloja mielekästä ja monipuolista sosiokulttuurista toimintaa mahdollistaviksi toiminta- ja elinympäristöiksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. SenioriKaste-hankkeen puitteissa toteutetun asiakaskyselyn tulosten johdattamana ja yksiköiden henkilöstön kanssa yhteistyössä aloitettu toiminnan kehittäminen ja ympäristön viihtyisyyden parantaminen. On hankittu isot tussitaulut joihin kirjataan viikon tapahtumia yksiköissä ja laitettu Oulunkaaren Twitteriin kuvia tapahtumista. Vietetty yhdessä merkkipäiviä (laskiainen, ystävänpäivätanssit pääsiäinen, vappu), joissa esiintynyt päiväkodin lapsia, eläkeläisten kuoroja ja soittajia. Jatketaan toiminnan kehittämistä hankkeiden kautta ja oman henkilöstön kanssa. Varataan erikseen työaikaa ideointiin ja niiden toteuttamiseen. Pidetään yllä toiminnan näkyvyyttä (Twitter, lehdistö, Oulunkaaren internetsivut jne). Hyödynnetään edelleen asiakaskyselytuloksia kehittämistyössä. Jatketaan kuntouttavan työotteen kehittämistä huomioiden asukkaiden yksilöllisyys ja erityispiireteet. 9

10 Elämän loppuvaiheen hyvä ja laadukas hoito (saattohoitoprosessin kehittäminen). Kuivaniemen hoivakodin ja asumispalveluyksikön sisäpihan kunnostustyöt suunniteltu, toteutus toukokuussa yhdessä eläkeliittojen ja OAMK-opiskelijioden kanssa. Keskusteltu, pohdittu ja jaettu kokemuksia elämän loppuvaiheen hoidosta yksiköissä. Kokemus tuo osaamista ja varmuutta loppuvaiheen hoitamiseen ja omaisten kohtaamiseen. Jatketaan uusien toimintamallien kehittämistä Iin uuteen asumispalveluyksikköön. Muutto Iissä uuteen asumispalveluyksikköön 3.8 tuo merkittävästi paremmat toiminnalliset mahdollisuudet ja viihtyisämmän ympäristön. Mahdollisesti koulutuksen tarjoamista heille, jotka kokevat sitä tarvitsevan. Kiinnitettävä enemmän huomioita kivun hoitoon. Mentorointi käyttöön. Omaisten ohjekirjan päivitys. Hoivahoito Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Arjen sosiokulttuurisen toiminnan ja yhteisöllisyyden vahvistaminen osana päivittäistä hoivahoitoa. Asiakkaiden osallisuutta tuetaan. Elämän loppuvaiheen hyvä ja laadukas hoito (saattohoitoprosessin kehittäminen). SenioriKaste-hankkeen ja yksiköiden henkilöstön kanssa yhteistyössä aloitettu toiminnan kehittäminen. Asukkaiden omahoitajat olleet aktiivisemmin yhteydessä omaisiin (puhelinsoitot, lähetetty postikortteja, ja valokuvia). Vietetty yhdessä merkkipäiviä (laskiainen, ystävänpäivätanssit, pääsiäinen, vappu). Juhlissa ollut ulkopuolisia esiintyjiä, päiväkodin lapsia, eläkeläisten kuoroja ja soittajia. Kuivaniemen hoivakodin ja asumispalveluyksikön sisäpihan kunnostustyöt suunniteltu, toteutus toukokuussa yhdessä eläkeliittojen ja OAMK-opiskelijoiden kanssa. Keskusteltu, pohdittu ja jaettu kokemuksia elämän loppuvaiheen hoidosta yksiköissä. Kokemus tuo osaamista ja varmuutta loppuvaiheen hoitamiseen ja omaisten kohtaamiseen. Tehdään asiakaskysely hoivaasukkaille ja heidän omaisilleen. Yksilöllisyys paremmin näkyväksi myös asukkaan hoitosuunnitelmaan (kirjaaminen). Omaisten kannustaminen enemmän osaksi asukkaan arkea (asukkaan omahoitajat). Jatketaan kuntouttavan työotteen kehittämistä monipuolisemmaksi. Uusien toimintamallien kehittäminen Iin uuteen hoivakotiin. Muutto Iissä uuteen hoivakotiin 3.8. tuo paremman fyysisen ympäristön toimintaan ja asukkaiden osallisuuden tukemiseen. Mahdollisesti koulutuksen tarjoamista heille, jotka kokevat sitä tarvitsevan. Kiinnitettävä enemmän huomioita kivun hoitoon. Mentorointi käyttöön. Omaisten ohjekirjan päivitys. 10

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Helsingin kaupunki Kaupunginvaltuuston seminaari 29.-30.1.2015 STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Seurantaraportin otsikot ja vasen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry SISÄLLYS YLEISTÄ 3 HOITOKOTI VENLA 4 RYHMÄKOTI KAISLA 5 SYLVI-KOTI 5 PÄIVÄPAIKKA VILLA 6 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 8 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 8 SAIRAANHOIDON

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-8 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot