Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015"

Transkriptio

1 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Utajärven kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1

2 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain Perhepalvelut Vastuuhenkilö: perhepalvelujohtaja Mirva Salmela Sosiaalityö, vammaispalvelut, työ- ja päivätoiminta, päihdepalvelut, neuvolapalvelut, erityisryhmien asumispalvelut Tavoitteet ja toimenpiteet v Yleiset Palvelutakuut toteutuvat Jatketaan palvelujärjestelmän kehittämistyötä ennalta ehkäisevien ja varhaisen tuen palvelujen vahvistamiseksi lainsäädännön uudistusten edellyttämällä tavalla Sähköisten palvelujen kehittämistyössä hyödynnetään seudullista osaamista ja kehitetään etäpisteistä tuotettavia palveluja Kehitetään edelleen kirjaamiskäytäntöjä Vahvistetaan työntekijöiden osaamista eri sosiaalityön osa-alueilla, tuetaan työntekijöiden osaamisen ja ammattitaidon kehittymistä seudullisten käytäntöjen avulla Kehitetään ryhmämuotoisia toimintoja edelleen Varmistetaan resurssien oikea kohdentuminen Monitoimijuuden vahvistaminen ja nuorten osallisuuden lisääminen Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Lakisääteiset määräajat toteutuvat pääsääntöisesti voimaan tullut sosiaalihuoltolaki painottaa ennaltaehkäiseviä palveluja. Palvelujärjestelmää on lähdetty kehittämään uudistusten edellyttämällä tavalla. Prosesseja, kuten palveluohjauksen mallia vielä jatkotyöstetään. Sähköisissä palveluissa on käytössä mm. Omahoitopalvelu (omakukkaro, viestiketju, lastenvalvojan ja neuvolan ajanvaraus). Lisäksi on kokeiltu videoavusteista Stagesohjelmaa lastenvalvojan työssä, jälkihuollossa ja perhevalmennuksessa. Eri työntekijäryhmien kirjaamiskäytänteitä on selkiinnytetty ja yhtenäistetty. Seudulliset lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja vammaispalvelun tiimit kokoontuvat säännöllisesti. Lisäksi järjestetty erilaisia koulutuksia hankkeita hyödyntäen. Olemassa olevien ryhmätoimintojen lisäksi on kehitetty uusia eri asiakaskunnille suunnattuja ryhmätoimintoja. Henkilöstön yhteiskäyttöä on lisätty eri yksiköissä. Lisäksi mm. asiakasmääriä, henkilöstömitoituksia eri palveluissa / yksiköissä seurataan säännöllisesti. Monitoimijuutta ja nuorten osallisuutta on vahvistettu muun muassa LastenKaste- ja Virta II -hankkeissa. Toimeentulotuen, lastensuojelun ja vammaispalvelun lakisääteisiä määräaikojen toteutumisia seurataan säännöllisesti. Videoavusteisten etäpalveluiden kokeilujakso päättyi. Videoavusteisten palveluiden käyttöönottoa kehitetään edelleen. Kirjaamiskäytänteiden kehittämistä jatketaan edelleen. Erityisesti asumispalveluissa selvitetään sopivamman ohjelman käyttöönottoa. Lastensuojelu Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Kehitetään lastensuojelun sosiaalityötä kokonaisvaltaisesti LastenKaste-hankkeessa Oulunkaaren osakokonaisuudessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. - Vahvistetaan lasten ja perheiden kuulemista ja osallisuutta lastensuojelun asiakasprosessissa. - Kehitetään lapsi- ja perhekohtai- Uuden sosiaalihuoltolain vaikutuksia lastensuojeluun on selvitetty LastenKastehankkeessa ja kuvattu asiakaspalveluprosessi huomioiden sosiaalihuoltolain muutokset. Sovittu Oulunkaaren ja jäsenkuntien henkilöstön kouluttamisesta tunnistamaan sosiaalihuoltolain sekä lastensuojelulain mukaiset palvelut ja vahvistamaan yhteistyötä ao. Etäkoulutukset käynnistyvät lääkäreille, vastaanottojen muulle henkilöstölle, perheneuvolan, sosiaalityön ja mielenterveyspalvelujen henkilöstölle toukokuussa. Koulutukset jatkuvat kuntien opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön koulutuksilla syyskaudella. 2

3 sen lastensuojelun työkäytäntöjä ja tukimuotoja. - Vahvistetaan työntekijöiden osaamista lasten ja perheiden kanssa työskentelyssä sekä monitoimijaisessa verkostoyhteistyössä. Perhetyön kehittäminen sekä ehkäisevien ja varhaisen tuen palvelujen vahvistaminen sosiaalihuoltolain uudistusten edellyttämällä tavalla - Selvitetään perhetyön organisoinnin toteuttamistapoja. Jatketaan Lapset puheeksi - toimintamallin juurruttamista. Selvitetään yhteisen seudullisen sosiaalityöntekijän vakanssin perustamisen tarve perheneuvolaan vuonna palveluissa. Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun käsitteet, sisällöt, kriteerit ja taksat on avattu työpajatyönä yhdessä työntekijöiden kanssa ja luonnosteltu näistä seudullinen perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun toimintamalli. Mallissa on huomioitu uusi sosiaalihuoltolaki ja sen mukaiset resurssitarpeet. Menetelmän kouluttajakoulutukset menossa, samoin käyttäjäkoulutukset eri palveluissa. Seudullinen johtoryhmätyö on käynnistynyt yhteistyössä kuntien opetus/varhaiskasvatusjohtajien kanssa ja seudullinen toimintasuunnitelma työn alla. Toimintasuunnitelma sisältää mm. LPkeskustelujen ajankohdat eri palveluissa. LP-keskustelujen ja -neuvonpitojen sähköiset seurantalomakkeet valmiit. Sosiaalityöntekijän tarve on selvitetty ja toimintamallista on työstetty luonnos. Työkäytäntöjen kehittäminen mm. lastensuojelun uusien laatusuositusten pohjalta jatkuu yhteistyössä työntekijöiden kanssa (sis. mm. asiakkaan osallisuuden vahvistamista). Jatkossa sovitaan toimintamallin mukaisesta työnjaosta ja siitä, miten kuntakohtainen ao. palvelujen koordinointi toteutetaan. Viedään kuntaneuvotteluihin lisäresurssitarpeet. Käyttäjäkoulutukset jatkuvat. Toimintasuunnitelma valmistunut 5/15 ja jalkautetaan eri palveluihin henkilöstön koulutuksissa kevään ja alkusyksyn aikana. Samalla perehdytys seurantalomakkeen käyttöön. Aikuissosiaalityö Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Jatketaan suunnitelmallisen sosiaalityön kehittämistä nuorten työllistämisen tueksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Virta II -hankkeessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Jatketaan sähköisten palveluiden kehittämistä sekä etäpisteistä tuotettavien palveluiden käyttöönottoa eri palveluissa (etäasiointi). Virta II -hankkeessa on järjestetty yhteisiä koulutuksia, kuten sosiaalisen kuntoutuksen seminaari ja palvelutarpeen arvio- ja asiakassuunnitelmakoulutus. Lisäksi aikuissosiaalityön tiimi kokoontunut säännöllisesti, jossa käsitelty mm. suunnitelmallisen sosiaalityön teemoja. Aikuissosiaalityössä toteutettu työllistämisen asiakasraati, yhdessä kunnan työllistämisestä vastaavien henkilöiden kanssa. Virta II hankkeen tiimoilta tulossa mm. yhteistyön kehittämiseen työpajapäiviä. Videoavusteisten etäpalveluiden kokeilujakso päättyi. Videoavusteisten palveluiden käyttöönottoa kehitetään edelleen ja selvitetään eri ohjelmien käyttökelpoisuutta. Vammaispalvelut Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Yhtenäistetään seudullisesti Pro Consonan kirjaamiskäytäntöjä. Vammaispalvelun työntekijöiden osaamisen vahvistaminen yhteisten koulutusten avulla. Kirjaamiskäytänteitä on käsitelty mm. vammaispalvelutiimissä. Koulutusta pyritään järjestämään syksyn 2015 aikana huomioiden mahdolliset lakimuutokset. Erityisryhmien asumispalvelut Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Kehitysvammaisten asumispalveluiden ja työ- ja päivätoimintapalveluiden yhteistyön tiivistäminen ja toi- Toimintojen kehittämisestä ja henkilöstön yhteiskäytöstä on toteutettu henkilöstökysely maaliskuussa Kehittämistyö jatkuu, seuraava kehittämispalaveri pidetään

4 mintojen sisällöllinen kehittäminen. Kyselyn pohjalta on pidetty henkilöstön yhteinen kehittämisiltapäivä ja sovittu uusista toiminnoista ja yhteisistä käytänteistä. Työ- ja päivätoiminta Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Kehitysvammaisten asumispalveluiden ja työ- ja päivätoimintapalveluiden yhteistyön tiivistäminen ja toimintojen sisällöllinen kehittäminen. Toimintojen kehittämisestä ja henkilöstön yhteiskäytöstä toteutettu henkilöstökysely maaliskuussa. Kyselyn pohjalta on pidetty henkilöstön yhteinen kehittämisiltapäivä Yhteinen ohjaajan toimi on täytetty helmikuussa. Yhteinen palvelusuunnitelma on työstetty ja se saadaan käyttöön toukokesäkuussa Uusia toimintoja suunniteltu otettavaksi käyttöön mm. Pyöräpaja, teematunnit, asiakkaiden asiointien hoitaminen ruokatuntien aikana, liikunnan lisääminen. Seuraava kehittämispalaveri sovittu Päihdepalvelut Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Nuorten päihteidenkäytön ennaltaehkäisevien toimintamallien käyttöönotto ja seuranta eri palveluissa. Jatketaan päihdepalvelujen avohuollon kehittämistä yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa. Päihdeongelmaisten asumisen tukeminen yhdessä muiden palvelualojen kanssa. Järjestetty suunnittelupalaveri yhdessä terveyspalveluiden ja työllistämisestä vastaavien henkilöiden kanssa. Pudasjärven päihdetyöntekijä konsultoinut päihdetyön prosesseissa. Järjestetty yhteispalaveri Utajärven ja Vaalan alueen isännöitsijöiden ja sosiaalityöntekijöiden kanssa päihdeongelmaisten asumistilanteen kartoittamiseksi ja asumisen tuen järjestämiseksi. Valmistelussa seudullinen nuoriin kohdistuva ennaltaehkäisevän päihdetyön hankehakemus. Hankkeen tavoitteena nuorten päihteiden käytön vähentäminen ohjaamalla nuoria uuden tyyppisiin ryhmätoimintoihin. Päihdetyötä kehitetään edelleen suunnitelmallisesti. Jatketaan asumisen tuen palveluiden suunnittelua. Neuvolapalvelut Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Perhesuunnittelun ja ehkäisyneuvonnan uuden, yhteisen seudullisen toimintamallin juurruttaminen. Mielenterveyskuntoutujien ennaltaehkäisevien terveystarkastusten seudullisen toimintamallin luominen ja pilotointi. Toimintamallia vielä hiottava, koska valtakunnallinen Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma on ilmestynyt oman toimintamallin työstämisen jälkeen v lopulla. Seudullisen toimintamallin suunnittelu käynnistynyt työttömien terveystarkastustoimintamallin pohjalta. Perehdytään valtakunnalliseen toimintaohjelmaan ja täydennetään omaa toimintamallia tarvittavilta osin. Kartoitetaan asiakasmäärää ja resurssia tarkastuksiin. Oppilashuolto Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Seurataan uuden oppilashuoltolain edellyttämiä koulukuraattori- ja psykologipalveluiden määräaikojen toteutumista. Seudullisen vastaavan kuraattorin toimen-kuvan selkiinnyttäminen. Selvitetään videovälitteisten palvelujen hyödyntämistä oppilashuoltopalveluissa. Oppilaan pääsy keskustelemaan kuraattorin kanssa 7 työpäivän/arkipäivän sisällä toteutuu. Koulukuraattori aloittanut Voimaneidot -ryhmän suunnittelua. Seudullinen vastaava kuraattori on nimetty 8/2014 voimaan tuleen oppilashuoltoa koskevan lain mukaisesti. Vastaavan kuraattorin käyttö oppilashuollollisissa toimissa on ollut vielä vähäistä. Videovälitteisiä palveluja on kokeiltu muissa perhepalveluissa, eri vaihtoehtoja vielä selvitetään. Määräaikojen toteutumista seurataan edelleen. Voimaneidot-ryhmä toteutetaan syksyllä. Seudullisen vastaavan kuraattorin toimesta on pidetty säännöllisiä kokoontumisia ja yhtenäistetty toimintakäytänteitä. Sopivan ohjelman löydyttyä käynnistetään kokeilu videoväliteisten palveluiden soveltuvuudesta oppilashuoltoon. 4

5 Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen Vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, osastohoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto, erikoissairaanhoito Tavoitteet ja toimenpiteet v Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Yleiset Palvelut tuotetaan vähintään lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja hoitotakuun aikarajoissa. Kiinnitetään huomiota henkilökunnan osaamiseen niin, että ammattitaito vastaa työn asettamia vaatimuksia. Dynaaminen ketteryys mahdollistaa nopean reagoinnin tarvittaviin muutoksiin ja uusiin palvelutapoihin. Kuntalaisten omaa osuutta korostetaan heidän hyvinvointinsa edistämisessä esim. palvelu- ja hoitosuunnitelmia laatimalla, tavoitteena on osallistuva asiakkuus. Ohjauksen ja neuvonnan osuus kasvaa. Sähköisten palvelujen merkitys on entistä suurempi. Tietohallintoon liittyvät kehittämistarpeet, jotka johtuvat pääosin kansallisista lakisääteistä velvoitteista, koskettavat kaikkia terveyspalveluitten palvelualoja. Terveyspalvelut tekevät tiivistä ja laajaalaista yhteistyötä sekä perhepalvelujen (esim. päihdetyö) että vanhuspalveluiden (esim. saattohoito) kanssa. Toimintatapojen yhtenäistäminen kuntayhtymän tasolla vahvistaa Oulunkaaren asemaa myös tulevaisuuden palveluntuottajana. Kiireettömän lääkäri- ja hoitajavastaanoton sekä suunterveydenhuollon osalta on pysytty hoitotakuun rajoissa. Työntekijöiden koulutukset toteutuvat lähiesimiesten toimesta ennalta laaditun koulutussuunnitelman mukaisesti huomioiden uudet tarpeet osaamisen vahvistamiseksi. Päätöksentekoprosessit ovat olleet sujuvia. Hoitosuunnitelmien laatimista kehitetään erityisesti kroonisissa sairauksissa. Sähköisten palveluiden hyödyntämistä pitää edelleen kehittää. Effica-tietokantojen yhdistäminen on meneillään, AvoHILMO-raportointi tulollaan. Päihdetyön mallia on ruvettu suunnittelemaan yhteistyössä sosiaalipalveluiden kanssa. Muistihoitaja- sekä 75-vuotiaiden terveystarkastustoimintamalleja on suunniteltu seudullisesti ja jalkautettu asteittain käytäntöön. Laajamittainen työ on hyvällä alulla. Uusia sähköisiä palveluja ei ole avattu. Mainitut kehittämisaiheet on otettu työn alle. Vastaanotto Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Lääkärityövoiman vakiinnuttaminen. Hoitajien ja lääkärien välisen työnjaon selkiyttäminen, hoitajien vastaanotot. Työttömien terveystarkastukset. Hoitotakuu toteutuu. Hoitotyön kirjaamista ja tilastointia linjattu. Ajoittain ruuhkaa puhelinpalvelussa. Kaikkiin jätettyihin soittopyyntöihin soitetaan takaisin saman päivän aikana. Lääkärin ns. normaalin vastaanottoajan odotusaika on 2 vk. Tehostetaan asiakasohjausta edelleen mm. soittopyynnön jättömahdollisuus. Jatketaan edelleen palveluohjausta Omahoidon käyttöasteen lisäämiseksi. Hoitosuunnitelmien kehitystyö ja käyttöönotto jatkuu. Uutena aloitetaan yli 75-v. terveystarkastukset muistihoitajan toimesta. Asiakaskysely 5/15. 5

6 Kuntoutus Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Ryhmätoimintojen kehittäminen ja lisääminen. Etäkuntoutuksen toimintamallien kehittäminen, etäpuheterapian kokeilu. Fysioterapeuttien suoravastaanoton kasvattaminen. Ryhmien määrää lisätty kahteen neurologisten asiakkaiden ryhmään viikossa ja toimintaa vakiinnutettu. Etäkuntoutuksen toimintamalli suunniteltu ja laitteet hankinnassa. Etäkuntoutuksen pilotointi ennen kesälomia. Mielenterveystyö Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Päivätoiminnan sisällön kehittäminen hoitavaan ja kuntouttavaan suuntaan. Moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen yli sektorirajojen, verkostoituminen. Saumaton yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa. Päivätoiminnan sisällöllistä kehittämistä on jatkettu. Ryhmätoiminnoissa on siirrytty pienempiin asiakaslähtöisempiin ryhmiin. Työntekijät ovat osallistuneet erikoissairaanhoidon järjestämille yhteistyö- ja verkostoitumispäiville. Päivätoiminnan sisällöllinen kehittäminen jatkuu. Terveysaseman psykiatristen sairaanhoitajan toimeen valitaan uusi työntekijä eläköitymisen johdosta. Osastohoito Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Kuntouttavan työotteen vahvistaminen, työhyvinvointia ja kuntouttavaa hoitoa edistävän ympäristön luominen. Saumaton palveluketju asiakaslähtöisen hoito- /hoiva-/asumispaikan löytämiseksi. Kotihoidon tehostamisen tukeminen. Kuntouttava työ jatkuu, potilaan voinnin mukaan sekä itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Osastolla on panostettu työergonomiaa parantaviin apuvälineisiin. Yhteistyö kotihoidon tehostamisen tukemiseen on aloitettu. Suun terveydenhuolto Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Otetaan käyttöön Hyvä Potku - toimintamalli, jolla lisätään terveyshyötyä sekä parannetaan palvelujen saatavuutta ja työn hallintaa. Valistustyön tehostaminen neuvolaikäisten lasten vanhemmille ja koululaisille noudattaen asetusten mukaisia tarkastusvälejä. HyväPotku-hankkeen oppeja otettu käyttöön. Särkyaikoja lisätty ja kutsuvälejä pidennetty. Suuhygienistin tehtäviä suunnitelmissa siirtää hammashoitajille. Työterveyshuolto Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Lääkärityövoiman vakiinnuttaminen. Kolmikantaneuvotteluiden (työterveyshuolto, työntekijä, työnantaja) varhainen järjestäminen työkyvyn selvittämiseksi. Toiminnan taloudellisen kannattavuuden optimointi. Työt etenevät suunnitellusti. Sairasvastaanottoon käytetään resursseja terveysaseman vastaanoton puolelta. Erikoissairaanhoito Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Psykiatrian erikoislääkäripalveluja järjestetään omilla terveysasemilla. Muita erikoislääkärikonsultaatioita ostetaan kohdennettuina yksityisiltä palvelujentuottajilta. Sairaanhoitopiirien palveluja käytetään, kun perusterveydenhuollon palvelut eivät vastaa tutkimuksen tai hoidon vaativuutta. Psykiatrin palveluita on ostettu ja lisäksi ortopedin, fysiatrin, reumalääkärin sekä diabeteslääkärin konsultaatiopäiviä on ollut käytettävissä. 6

7 Vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Matti Vähäkuopus Kotihoito, asumispalvelut, hoivahoito Tavoitteet ja toimenpiteet v Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Kaikkia palvelukokonaisuuksia koskevat tavoitteet ja toimenpiteet Toimeenpannaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laaditut suunnitelmat vanhuspalveluiden kehittämiseksi: 1. Vanhuspalveluiden tiekartta (vuoteen 2020) 2. Lakisääteinen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi (vuoteen 2017) Varhaisen tuen ja hyvinvointia tukevien palveluiden vahvistaminen osana Oulunkaaren palvelukokonaisuutta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tuetaan asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuutta sekä omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden sekä palvelutarpeen arvioinnin asiakaslähtöinen kehittäminen ja toimintamallien yhtenäistäminen Oulunkaaren kunnissa. Kuntouttavan työotteen vahvistaminen ja toiminnallisuuden edistäminen; henkilöstön osaamisen tukeminen ja asiakkaiden tietoisuuden lisääminen. Käyttäjälähtöisen teknologian juurruttaminen osaksi työntekijöiden ja asiakkaiden sujuvaa arkea. Esimerkkejä ict:n hyödyntämisestä hyvinvointipalveluissa: - Omahoito-palvelu - Mobiilikotihoito - Kuvapuhelimet, älytelevisiot - Monitorointi, paikantaminen Arvioidaan palvelusetelin käyttöönottoa. Selvitetään hoiva-avustajien suunnitelmallista käyttöä osana vanhuspalveluiden henkilöstörakennetta. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vahvistetaan kumppanuutta työterveyshuollon kanssa. Työllistämistoimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kunnan kanssa. Mahdollistetaan joustavat ja innovatiiviset yhteistyömuodot. Laadittujen suunnitelmien toteutus hyvässä vauhdissa. Lain määräämät asiat täyttyvät. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sujuvaa. Kuntalaisten osallisuutta tuetaan. Vanhusneuvosto toimii sujuvasti. Neuvonta- ja ohjauspalvelut toimivat jouhevasti, malli yhdenmukainen Oulunkaaren muiden kuntien kanssa. Kuntouttava työote käytössä, asiakkaiden toiminnallisuutta ja omatoimisuutta kotona tuetaan. Mobiilikotihoito tulossa suunnitelman mukaan käyttöön. Omahoitopalvelua juurrutettu etenkin palveluohjauksessa. Tablet-tietokoneet tulossa käyttöön etähoidon hyödyntämisessä. Asiaa arvioitu kuntaneuvotteluissa. Hoiva-avustajat käytössä jatkuvasti työllistämistuen kautta. Suunnitelmallisuus haastavaa, koska hoivaavustajat vaihtuvat puolen vuoden välein. Vakituisissa keikkalaisissa on hoiva-avustajia. Työterveyshuollon kanssa yhteistyö hyvää. Varhaisen tuen malli käytössä. Työntekijöiden osallistumista kuntoutukseen tuetaan. Työllistämiseen varataan määrärahoja. Ongelmaksi muodostunut työllisyystuella palkattavien henkilöiden löytyminen palkkatukikriteerien tiukentuessa. Hyvinvointia tukevat kotikäynnit tehdään syksyn aikana. Omahoitopalveluun ohjausta tehostettava muuallakin kuin palveluohjauksessa. Palkkatuki kriteerien tiukentuminen hankaloittanut työntekijöiden löytymistä. 7

8 Toteutetaan suunnitelmallista verkostoyhteistyötä asiakkaiden ja kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi eri toimijoiden kanssa (yritykset, yhdistykset, oppilaitokset, omaiset, vanhusneuvostot jne.). Varmistetaan palveluketjujen sujuvuus eri palvelualojen välillä (perhe-, terveys-, vanhuspalvelut, erikoissairaanhoito, oma toiminta ja ostopalvelut). Tarkastellaan paikkamäärää ja palvelurakennetta nykyiset ja tulevat palvelutarpeet huomioiden. Omais- ja vuorohoitoprosessin sekä toiminnan kehittäminen. Henkilöstön laaja-alainen osaaminen on täysimääräisesti käytössä. Kodin hyvinvointipalvelut ikäihmisille, kotihoito Kotihoidon toimintamallien ja prosessien edelleen kehittäminen (mm. tehostettu kotihoito, saattohoito kotona). Perhehoidon vakiinnuttaminen osaksi vanhuspalveluiden palvelukokonaisuutta. Päivätoiminnan kehittäminen osana kotona asumisen tukemista. Toiminta on suunnitelmallista, kuntouttavaa ja asiakkaan toimintakykyä laaja-alaisesti ylläpitävää/kehittävää. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa hyvää. Lukiolaisten kanssa toteutetaan vanhuskummitoimintaa. Yhdistyksille käyty esittelemässä vanhuspalveluja palveluohjaajan toimesta. Palveluketjun toimivuudessa kehitettävää, yhteistyö toimii hyvin. Palvelukoteja on tarpeeksi suhteessa ikääntyvään väestöön. Kotihoidon määrä tulee tulevaisuudessa lisääntymään. Omais- ja vuorohoitoprosessi toimii. Henkilöstön osaamista selvitettävä kehityskeskusteluiden ja työnvaativuuden arvioinnin yhteydessä. Keskustelua palvelualojen tehtävistä tulee käydä. Kehityskeskustelut ja työn vaativuuden arviointi siirtyvät syksyyn. Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Prosesseihin ei ole ehditty vielä tarkemmin pureutua. Tehostettu kotihoito ja saattohoito kotona vaativat resursseja. Perhehoito toimii erittäin hyvin. Päivätoiminta suosittua ja hyvin toimivaa. Asumispalvelut Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Kehitetään ikääntyvien käytössä olevia palvelutaloja mielekästä ja monipuolista sosiokulttuurista toimintaa mahdollistaviksi toiminta- ja elinympäristöiksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Elämän loppuvaiheen hyvä ja laadukas hoito (saattohoitoprosessin kehittäminen). Sosiokulttuurinen kehittäminen etenee, mutta tarvitsee vielä lisää suunnitelmallisuutta. Saattohoito melko toimivaa palvelukodeissa, prosessia edelleen kehitettävä. Hoivahoito Tilanne Kommentit, jatkotoimet 1-4 Arjen sosiokulttuurisen toiminnan ja yhteisöllisyyden vahvistaminen osana päivittäistä hoivahoitoa. Asiakkaiden osallisuutta tuetaan. Elämän loppuvaiheen hyvä ja laadukas hoito (saattohoitoprosessin kehittäminen). Sosiokulttuurinen kehittäminen etenee. Asiakkaille pyrimme järjestämään viriketoimintaa, asiakkaan voinnin mukaan. Asukkaat saavat hyvää ja laadukasta hoitoa. Iin saattohoitopilotin tulosten pohjalta jatketaan kehittämistyötä. 8

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Vuosikolmannesraportti 1.1.2011 30.4.2011 Sisältö HALLINTO 5 Johtokunta 5 Hallinto- ja talouspalvelut 6 Toimistopalvelut 7 ATK-palvelut 9 Laitoshuolto 11 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 2 PERUSTURVAN VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvan vuosi 2012 toteutui toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014 Tilinpäätös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS Yhteistyötoimikunta 17.03.2015 Omistajaohjausryhmä 25.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 rkastuslautakunta 27.04.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot