Hallitus HSL:N LAUSUNTO ESPOON KAUPUNKIRADAN RATASUUNNITELMASTA 550/ /2014. Hallitus 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus 25 10.02.2015 HSL:N LAUSUNTO ESPOON KAUPUNKIRADAN RATASUUNNITELMASTA 550/07.71.710/2014. Hallitus 25"

Transkriptio

1 Hallitus HSL:N LAUSUNTO ESPOON KAUPUNKIRADAN RATASUUNNITELMASTA 550/ /2014 Hallitus 25 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Sini Puntanen p , ryhmäpäällikkö Johanna Vilkuna p , liikennesuunnittelija Janne Markkula p , joukkoliikennesuunnittelija Johanna Wallin p Liikennevirasto pyytää HSL:ltä lausuntoa mennessä Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelmasta, välillä Leppävaara Kauklahti / Espoo, Kauniainen. Tiivistelmä HSL:n näkemyksen mukaan Espoon keskukseen päättyvä vaihtoehto on tarkasteluajanjaksolla selkeästi liikennöintitalouden kannalta parempi vaihtoehto kuin Kauklahteen päättyvä. Lisäksi tulee tutkia kaupunkiradan rakentamisen vaiheistusta siten, että ensin rakennettaisiin Leppävaara Espoon keskus -väli osittain kolmiraiteiseksi ja neljäs raide vasta sitten, kun sille radanvarren maankäytön kasvun myötä on tarvetta. Myös hankearviossa esitetyt operointikustannusarviot tulee päivittää HSL:n uusilla arvioiduilla yksikköhinnoilla, jotka kuvaavat tulevan kilpailutetun liikenteen tavoitetasoa. HSL esittää lausunnossaan, että tarjontaa Espoon keskus Helsinki -välillä tulisi lisätä nykyisestä jo ennen kaupunkiradan arvioitua valmistumisajankohtaa (2025), jotta voidaan palvella kasvavaa matkustajakysyntää. Kaupunkiradan ratasuunnitelma Espoon kaupunkiradan jatkaminen välille Leppävaara Kauklahti liittyy Turun suunnan kaukoliikenteen, Karjaan ja Kirkkonummen lähiliikenteen sekä tiheän Espoon kaupunkirataliikenteen kehittämiseen ja jatkamiseen Kauklahteen asti. Ratasuunnitelmassa noin 15 kilometrin pituiselle rataosuudelle Leppävaara Kauklahti on suunniteltu kaksi lisäraidetta nykyisten kahden raiteen lisäksi. Kaupunkirata mahdollistaa kauko- ja lähiliikenteen erottamisen omille raiteilleen ja junavuorojen lisäämisen. Ratasuunnitelma on laadittu koko suunnitteluvälille Leppävaara Kauklahti. Hallinnollisessa käsittelyssä ratasuunnitelmalle haetaan myös hyväksyminen koko välille. Ratasuunnitelmassa on tarkasteltu vaiheittain toteuttamisen mahdollisuus siten, että 1. vaiheessa rakennetaan väli Leppävaara Espoon keskus ja 2. vaiheessa Espoon keskus Kauklahti. Luonnollinen vaiheistuksen katkokohta on Espoon liikennepaikka. Tarkastelussa on esitetty raideratkaisuehdotus tilanteessa, jossa kaupunkiliikenteen raiteet päättyvät Espoon keskukseen. Espoon kaupunkiradasta on valmistunut yleissuunnitelma välillä

2 Leppävaara Espoo vuonna 2003 ja välillä Espoo Kauklahti vuonna Espoo Lohja Salo -radan YVA ja alustava yleissuunnitelma valmistuivat vuonna Nykyisin kaksiraiteisen Leppävaaran ja Kauklahden välisen osuuden rakentaminen neliraiteiseksi tekee mahdolliseksi erottaa lähi- ja kaukojunat omille raiteilleen Helsingin ja Kauklahden välillä. Kaksi etelän puoleisinta raidetta tulee pelkästään lähiliikenteen käyttöön, mikä puolestaan mahdollistaa Espoon lähijunien vuorovälin tihentämisen 10 minuuttiin. Tiheiden vuorovälien myötä liityntäliikenteen toimivuus paranee ja Espoon keskuksesta itään jatkavan junaliikenteen määrää voidaan lisätä. Pohjoisen puoleisia raiteita tulevat käyttämään kaukoliikenteen sekä Kauklahdesta länteen jatkavan lähiliikenteen junat. Lisäksi junaliikenteen täsmällisyys paranee raiteiden erotuksen ansiosta. Nämä parannukset luovat mahdollisuuden edistää joukkoliikenteen houkuttelevuutta kestävänä kulkumuotona. Tarkastelualueelle sijoittuu kuusi asemaa, joita tämä ratasuunnitelma koskee: Kilo, Kera, Kauniainen, Koivuhovi, Tuomarila ja Kauklahti. Kaikille asemille on suunniteltu kaupunkiradan edellyttämät laiturimuutokset, liityntäpysäköintipaikat ja ne ovat suunniteltu esteettömiksi. Vuorotiheys on tiheimmillään 10 minuuttia. Rataosuuden suurin sallittu nopeus on 120 km/h paitsi Kauniaisten ja Espoon välillä 100 km/h. Kustannukset ja aikataulu Kaupunkiradan kustannusarvio on 237,5 M. Kustannus jaetaan valtion ja kaupunkien kesken valtion toteutusohjelmassa myöhemmin sovittavan kustannusjaon mukaisesti. Radan ohessa on suunniteltu Espoon kaupungin omia rakentamiskohteita, kuten alikulkuja ja kevyen liikenteen väyliä. Näiden aikataulu ja toteutus riippuvat radan rakentamisesta. Näiden kohteiden kustannusarvio on 34,3 M. Lisäksi välille Leppävaara Espoon keskus on suunniteltu radan suuntainen pyöräilyn laatukäytävä, jonka kustannusarvio on 13,6 M. Kustannusarviot on laadittu MAKU-indeksin hintatasossa 137 (01/2014). Ratasuunnitelmassa on tarkasteltu myös vaiheittain toteuttamista. Jos kaupunkirata rakennetaan kahdessa vaiheessa, ensin Leppävaara Espoo ja myöhemmin Espoo Kauklahti, aiheutuu vaiheistuksesta suunnitelman mukaan kustannuksia. Vaiheistus edellyttäisi väliaikaisen kääntöraiteen rakentamista Espooseen, jonka myötä tarvittaisiin lisää yksi vaihde, kävelykulkutie kääntöraiteelle, louhintaa ja turvalaitemuutoksia. Arvio vaiheittain rakentamisen kustannuksista on yhteensä 0,9 M. Espoon keskukseen päättyvän vaihtoehdon kustannusarvio on 185,0 M. Hankearviointi Hankearviointi perustuu osin vuonna 2007 laadittuun Leppävaara Espoon keskus -hankearvioinnin päivitykseen, jota tarkistetaan ja laajennetaan tässä työssä. Työssä on lisäksi hyödynnetty HSL:n teettämää liikennöintiselvitystä vuodelta 2013 ja sitä on päivitetty Keran aseman maankäytön sekä Espoon maankäytön herkkyystarkasteluiden osilta.

3 Hankearvioinnissa on tutkittu kahta vaihtoehtoa: vaihtoehdossa Epo kaupunkirataa jatketaan Leppävaarasta Espoon keskukseen ja vaihtoehdossa Klh Leppävaarasta Kauklahteen. Vaihtoehto 0+ vastaa muutoin nykytilannetta, mutta Mankin ja Luoman asemat on lakkautettu. Rantaradan junaliikenteen kehittämisen kannalta Kauklahteen päättyvä kaupunkiradan vaihtoehto on suunnitelman mukaan parempi. Kauklahden vaihtoehdossa Kirkkonummen junamäärää voidaan kasvattaa ja samalla parantaa Kirkkonummen junaliikenteen palvelutasoa ja saavutettavuutta. Kauklahden vaihtoehto vähentää kaukojunien viivästymisiä ja pienentää vaihtoaikoja enemmän kuin Espooseen päättyvä vaihtoehto. Kannattavuuslaskelman perusteella Espoon keskukseen päättyvä vaihtoehto (H/K=0,96) on kuitenkin Kauklahteen päättyvää vaihtoehtoa (H/K=0,59) selkeästi parempi. Syynä tähän on se, että radan jatkaminen Espoon keskuksesta Kauklahteen lisää hankkeen rakennus- ja liikennöintikustannuksia merkittävästi, mutta synnyttää vain vähän lisähyötyjä tarkasteluaikavälillä. Tarkasteltavalla välillä liikennöi nyt merkittävä määrä lähiliikenteen junia ja kauko- sekä lähiliikenteen junat käyttävät myös samoja raiteita. Tämä on merkittävä tekijä junaliikenteen täsmällisyyden ja toimintavarmuuden kannalta, minkä mittariksi on hankearvioinnissa määritelty häiriötilanteista aiheutuvien viivytysten keskimääräinen kesto. Kaukoliikenteen juniin kohdistuneita tai niistä aiheutuneita viivytyksiä ei hankearviossa pystytty erottelemaan lähiliikenteen häiriöistä ratasuunnitelman mukaan. Täsmällisyyden kannalta paras vaihtoehto on simulointien mukaan Kauklahteen päättyvä vaihtoehto. Rakentaminen edellyttää hyväksyttyä ratasuunnitelmaa, ja jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta voidaan tehdä päätös ratasuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Rakentamisen on arvioitu alkavan aikaisintaan vuoden 2020 jälkeen ja rakentaminen on arvioitu kestävän 3 5 vuotta. Tällöin rata olisi arvion mukaan käytössä noin vuonna Liityntäpysäköinti ja asemien joukkoliikenneinfra Lähtökohtana liityntäpysäköinnin suunnittelulle on ollut Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma. Siinä on nykytilan paikkamäärät sekä vuoden 2020 tavoitemäärät. Strategiaa on tarkennettu kaupunkiradan suunnittelua varten Espoon kaupunkiradan liityntäpysäköinnin tarveselvityksellä, jossa on määritelty vuosien 2025 ja 2035 paikkamäärätarpeet. Polkupyöräily Kaupunkiradan ratasuunnitelman yhteydessä laadittu esisuunnitelma radan suuntaisesta kevyen liikenteen laatukäytävästä vastaa Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely -työssä (2012) määritettyä linjausta. Yhteys muodostaa jatkuvan ja laadukkaan yhteyden Espoon keskuksesta Helsingin keskustaan asti ja on siten yksi seudun tärkeimmistä pyöräily-yhteyksistä. Ratakäytävässä kulkeva yhteys mahdollistaa sujuvan pyöräilyn. Laatukäytävä jatkuu Espoon keskuksesta Kauklahteen seutureittitasoisena, mutta sitä ei ole tarkasteltu tässä ratasuunnitelmassa.

4 Ehdotus (SR) Hallitus päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon: Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksessa (HLJ 2015) on keskeisenä tavoitteena uuden maankäytön sijoittaminen olemassa oleviin keskuksiin ja joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen, palveluihin tukeutuen. Maankäytön tiivistäminen rantaradalla tukee tätä tavoitetta. Tavoitteena on myös parantaa joukkoliikenteen taloudellista tehokkuutta ja kilpailukykyä henkilöautoliikenteeseen nähden. HLJ luonnoksessa ( ) on Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara Espoo priorisoitu ensimmäisellä kaudella ( ) aloitettavaksi infrahankkeeksi. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun 14 kunnan käsittävän maankäyttösuunnitelman kanssa. Lisätietoja HLJ 2015:sta: HSL ei ota kantaa Espoo kaupunkirata -hankkeen priorisointiin tässä lausunnossa, vaan se tapahtuu Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) hyväksymisen yhteydessä maaliskuussa Ratasuunnitelma Leppävaara Kauklahti -kaupunkiradan ratasuunnitelmassa suunnitteluratkaisut ja niiden ympäristövaikutukset sekä rakentamiskustannukset on esitetty selkeästi. Kaupunkiradan vaikutuksesta rantaradan välityskyky ja junaliikenteen täsmällisyys paranevat sekä lähijunatarjontaa voidaan lisätä. Espoon keski- ja länsiosissa voidaan siirtyä raideliikenneasemia syöttävään bussien liityntäliikenteeseen nykyistä laajemmin. Kaupunkiradalle saadaan kaikilta asemilta tasainen 10 minuutin vuoroväli, kun nykyinen A-juna jatketaan Leppävaarasta Espoon keskukseen. Kaupunkiradan väliasemilla tarjonta, säännöllisyys, täsmällisyys ja asemien laatutaso paranevat, mutta matka-aika Helsinkiin pitenee jonkin verran. Kaukoliikenneraiteita käyttävät junat nopeutuvat ja junien nopeuserot pienentyvät. HSL korostaa radan parantamisen merkitystä lähi- ja kaukoliikenteen parantuneille toimintaedellytyksille sekä myös hankkeen valtakunnallisuutta. HSL toteaa, että ratasuunnitelman liikennemallitarkastelut on tehty HLJ 2011:n mukaisella maankäytöllä, johon on tehty pieniä päivityksiä. Tarkastelut eivät kuvaa HLJ luonnoksen mukaista maankäyttöä, joka perustuu Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman väestö- ja työpaikkaprojektioon. Ratasuunnitelman tarkastelun mukaan rantaradan matkustajamäärät kasvavat merkittävästi HSL:n uuden lippujen hinnoittelumallin (kaarimalli) sekä rantaradan varren maankäytön kasvun myötä jo ennen kaupunkiradan jatkeen toteutumista. Liikennemallin mukaan kysyntä kasvaa, vaikka tarjontaa rataosuudella ei lisättäisi nykyisestä. Tämän vuoksi tarjontaa tulisi varautua lisäämään ainakin välillä Espoon keskus Helsinki nykyisestä jo ennen kaupunkiradan arvioitua valmistumisajankohtaa (2025), jotta voidaan palvella kasvavaa matkustajakysyntää.

5 HSL:n näkemyksen mukaan lähi- ja kaukoliikenteen tarjonnan parantaminen ja häiriönsietokyvyn lisääminen olisi mahdollista pienemmilläkin toimenpiteillä jo ennen kuin koko osuus on toteutettu neliraiteisena. Kaukoliikenteen täsmällisyyttä parantaisivat erityisesti investoinnit kohtaamispaikkoihin Kirkkonummen ja Turun välillä. Periaatteessa yhtenä vaihtoehtona olisi tarjonnan kasvattaminen liikennöimällä nykyistä pidemmillä kolmen yksikön Sm5-junilla (pituus 225 m). Liikenneviraston Rautateiden verkkoselostus julkaisun mukaan kuitenkaan laituripituudet eivät riittäisi kaikilla asemilla, vaan investointeja tarvittaisiin laiturien pidentämisiksi ja esteettömyyden parantamiseksi jo ennen jatkeen rakentamista. Nämä investoinnit jouduttaisiin todennäköisesti osin purkamaan, kun kaupunkiradan jatkeen rakentaminen alkaisi. Pidemmät junat taas johtavat tutkitusti epätasaiseen kuormitukseen, joka edelleen heikentää matkustusmukavuutta. HSL pitääkin parempana vaihtoehtona lähijunaliikenteen vuorotarjonnan kasvattamista rantaradalla. Lähijunaliikenteen vuorotarjonnan kasvattaminen voisi toteutua nykyisellä kahdella raiteellakin, mitä tulisi tutkia tarkemmin. Tämä vaatisi kuitenkin kohtaamispaikkoja, jolloin tulisi ottaa käyttöön Kauniaisten ja Keran välillä jo oleva käyttämätön kolmas raide. Lisäksi Leppävaarassa tulisi tehdä laiturien itäpäässä vaihdekujamuutoksia. Näin voitaisiin mahdollisesti saada lisää yksi vuoro tunnissa Kauklahteen ja Kirkkonummelle. HSL ehdottaakin tutkittavaksi kaupunkiradan rakentamisen vaiheistusta siten, että ensin rakennettaisiin Leppävaara Espoon keskus -väli osittain kolmiraiteiseksi ja neljäs raide vasta sitten kun maankäytön kasvun myötä siihen on tarvetta. Kolmannen raiteen rakentaminen helpottaisi merkittävästi rantaradan lähijunaliikenteen tarjonnan parantamista kysynnän kasvaessa. Vaiheittain rakentaminen mahdollistaisi myös investointikustannusten kohdentamista Kirkkonummi Turku -välille, jolloin parannettaisiin rautatieliikenteen toimivuutta ja houkuttelevuutta kokonaisuudessaan. HSL ehdottaa selvitystä vaiheittain rakentamisesta ja kolmannen raiteen mahdollistamasta liikenteen kehittämisestä. Selvityksessä tulee tarkastella myös vaikutukset kaukoliikenteeseen ja sen häiriönhallintaan. HSL toteaa, että kaupunkiradan toteutusta on vielä tärkeää selvittää ja tarkentaa suhteessa Pisaran toteutukseen myös liikennöinnin ja junakaluston riittävyyden kannalta. Hankearviointi HSL toteaa, että se ei ole osallistunut nyt tehdyn hankearvion laadintaan tai ohjaukseen. Hankearvioinnissa on tutkittu kahta vaihtoehtoa, joista HSL:n näkemyksen mukaan Espoon keskukseen päättyvä vaihtoehto on tarkasteluajanjaksolla selkeästi liikennöintitalouden kannalta parempi kuin Kauklahteen päättyvä vaihtoehto. Radan jatkaminen Espoon keskuksesta Kauklahteen lisää hankkeen rakennus- ja liikennöintikustannuksia merkittävästi, mutta hyötyjä syntyy vain vähän. HSL huomauttaa, että hankkeen hyötyjä ei ole

6 tarkasteltu kaukoliikenteen osalta, ja niillä voi olla vaikutusta hankkeen hyöty-kustannussuhteeseen. HSL pitää tärkeänä rantaradan liikenteen kehittämismahdollisuuksia myös pidemmällä aikavälillä. HSL:n näkemyksen mukaan kaupunkiradan jatkaminen Kauklahteen asti on perusteltua vasta myöhäisemmässä vaiheessa, kun junamatkojen määrän kasvu tai maankäytön kehitys sitä edellyttävät. Ratasuunnitelman mukaiset tilavaraukset neliraiteiselle radalle Kauklahteen asti on siten syytä säilyttää tulevaisuuden tarpeita varten. Hankearviossa operointikustannukset on arvioitu HSL:n ja VR:n nykyisen operointisopimuksen yksikköhintojen perusteella. VR:n nykyinen sopimus päättyy vuoden 2017 lopussa ja HSL tavoittelee lähijunaliikenteen kilpailutuksen kautta merkittäviä säästöjä operointikustannuksiin. Hankearviossa esitetyt operointikustannusarviot tulisikin päivittää HSL:n uusilla arvioiduilla yksikköhinnoilla, jotka kuvaavat tulevan kilpailutetun liikenteen tavoitetasoa, ja joita on käytetty myös Pisara radan -hankearviossa. Muita näkökohtia radan tarkempaan suunnitteluun Kaupunkiradan tarkemmassa suunnittelussa tulee ottaa tarkasteluun myös seuraavat näkökohdat: Kaupunkiradan vasemmanpuolisella liikenteellä saadaan Helsingin suuntaan tulevat kaukoliikenteen rata ja kaupunkirata vierekkäin, mikä helpottaa häiriötilanteiden hoitoa ja matkustajien vaihtoja samalla laiturisaarekkeella. Vasemmanpuoleinen liikenne on huomioitava raiteenvaihtopaikkojen ja suojastuksen suunnittelussa sekä opastimien sijoittelussa. Raiteenvaihtopaikkoja tehdään ratasuunnitelman mukaan lähiliikenneraiteille Leppävaaran, Espoon ja Kauklahden asemien kohdalle sekä kaupunkiraiteilla Kauniaisten asemalle. Raiteenvaihtopaikkoja on määrällisesti riittävästi, mutta niiden kattamien raiteiden määrää on syytä kasvattaa, jotta häiriötilanteiden aiheuttama haitta matkustajille voidaan minimoida hyödyntäen kaupunkiradan vasemmanpuoleisen liikenteen tarjoamia mahdollisuuksia. Pohjoisen ja eteläisen keskiraiteen välisiä yhteyksiä tulisi lisätä esimerkiksi Kauniaisten kohdalle. Sähköradan suunnittelussa on jaksot suunniteltava siten, että ne mahdollistavat mahdollisimman hyvin puolenvaihtopaikkojen hyödyntämisen. Koska kyseessä on kaupunkirata, suojavälin pituutta tärkeämpää on huomioida mahdollisuus tulevaisuudessa tiheämpään liikennöimiseen ja esimerkiksi uusiin laituriopastimiin ja suojavälien lyhentämiseen Liityntäpysäköinti ja asemien joukkoliikenneinfra HSL toteaa, että liityntäpysäköinnin paikkamäärät ovat pääpiirteissään

7 Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategian mukaisia, mutta Kauniaisten ja Tuomarilan polkupyöräpaikkojen määrät ovat siihen verrattuna melko alhaisia. Strategiassa on esitetty vuodelle 2020 Kauniaisiin ja Tuomarilaan kumpaankin 365 polkupyöräpaikkaa, kun ratasuunnitelmassa on esitetty Kauniaisiin 154 ja Tuomarilaan 239 polkupyöräpaikkaa. Määrät tulisi Espoon kaupunkiradan jatkosuunnittelun yhteydessä mitoittaa lähelle strategian mukaisia määriä. Kauniainen on paikallisesti merkittävä liityntäpysäköintialue ja siellä tulee suosia myös liityntäpyöräpysäköintiä. Keran aseman pysäköintimäärät ovat sidoksissa alueen tulevaan maankäyttöön. Koivuhovin asema tulee sijaitsemaan kaarimallissa B C -vyöhykkeen rajalla juuri B vyöhykerajan puolella. Tämä todennäköisesti lisää aseman houkuttelevuutta liityntäpysäköintipaikkana, mikä on todettu myös Espoon kaupunkiradan liityntäpysäköinnin tarveselvityksessä. Nyt asemalla on 15 auto- ja 24 polkupyöräliityntäpaikkaa. Ratasuunnitelmassa on Koivuhovissa varauduttu 109 auto- ja 202 polkupyöräliityntäpaikkaan. Vuoteen 2035 mennessä pyöräpaikkoja on varauduttu nostamaan 260 paikkaan. HSL korostaa, että Koivuhovin liityntäpysäköintipaikkamäärän mitoituksessa tulee huomioida liityntäpysäköinnin kysynnän lisääntyminen, kun kaarimalli otetaan käyttöön. Kauniaisten alikulkusillan kohdalla Tunnelitielle rakennetaan bussien vaihtopysäkit. Bussipysäkit tulee mitoittaa 3 bussin mittaisiksi (46 m), koska pysäkit tulevat toimimaan myös ajantasauspisteinä. Mikäli tien kaltevuus on suurempi kuin 5 %, niin katu täytyy olla lämmitettävä. Keran asemalla alikulun yhteydessä tulee varautua myös vaihtopysäkkeihin Kutojantiellä, missä on tulevaisuudessa myös mahdollisesti pikaraitioliikennettä. Kummankin aseman alikulun kohdalla tulee ottaa huomioon tulvimisvaara ja siksi ne tulee varustaa pumppaamoilla. HSL haluaa olla jatkossa mukana asema-alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Pyöräily Pyöräilyn laatukäytävien suunnittelua ja toteutusta tulee edistää. Kaupunkiradan pyöräilyn laatukäytävän toteuttaminen kuuluu HLJ luonnoksessa esitettäviin priorisoitaviin pyöräily-yhteyksiin, joiden toteuttaminen ajoittuu vuosille Poikkileikkaukseltaan esitetty 4 m leveä yhteys on riittävä kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen. Kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien sekä opastuksen tulee olla laadukkaasti toteutettu. Työnaikaiset järjestelyt Rakentamisen aikana on viestintä erityisen tärkeää ja liikkumisen ohjauksesta tulee laatia suunnitelma. Työnaikaiset liikennejärjestelyt eivät saa merkittävästi haitata raideliikenteen operointia, junaliikenteen asiakkaiden matkustamista tai kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikkumista.

8 Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Täytäntöönpano Lausunto lähetetään määräaikaan mennessä Liikennevirastoon ja asiakirjat palautetaan lausunnon yhteydessä.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.03.2015 Sivu 1 / 1 604/08.00.00/2015 22 Lausunnon antaminen Liikennevirastolle ratasuunnitelmasta (Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara-Kauklahti) (KH-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 604/08.00.00/2015 Tekninen lautakunta 22 18.3.2015 127 Lausunnon antaminen Liikennevirastolle ratasuunnitelmasta Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara-Kauklahti

Lisätiedot

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Jarmo Nirhamo ja Heidi Mäenpää Liikennevirasto 12.5.2014 Sisältö Nykytilanne Ratahankkeet Pasilan alueella Läntinen lisäraide 2 Nykytilanne

Lisätiedot

Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki-Turku nopea junayhteys Helsinki-Turku nopea junayhteys 28.9.2017 Hankkeen tavoitteet 28.9.2017 Heidi Mäenpää 2 Kasvua kansainväliseen kilpailukykyyn Junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.04.2014 Sivu 1 / 1 3045/10.02.03/2013 47 Nihtisilta, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 130137, 54. kaupunginosa Kilo Valmistelijat /

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus Hallitus 10 08.12.2015 10 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9. Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.2013 Pääradan merkitys Suomen rataverkolla Päärata on Suomen

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

Kehäradan liikennöinti 2015

Kehäradan liikennöinti 2015 Kehäradan liikennöinti 2015 Suvi Rihtniemi 14.4.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Kehäradan aikamatka 1975: Martinlaakson rata valmistuu. Aletaan puhua Marja-radasta Martinlaakson radan jatke:

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Tavaraliikenteessä 25%:n markkinaosuus Yhtenäiset 25 tonnin akselipainon reitit tärkeitä esim. tehtaalta satamaan (Jämsänkoski Rauma) Tavaraliikennemarkkina

Lisätiedot

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella 15.2.2011 TIMO HUHTINEN Taustaa: Lentoaseman kaukoliikennerata, Ratayhteysselvitys, Liikennevirasto 2010 30 km:n tunnelirata Ilmalasta Keravan pohjoispuolelle

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS RADAN POHJOISPUOLI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS RADAN POHJOISPUOLI FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniaisten kaupunki KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS RADAN POHJOISPUOLI Ehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin, jotka koskevat nähtävillä olleen kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla Mitä me siitä tiedämme ennalta Uusi brandy Mikä on Kehärata Suunnittelijan visio radasta http://www.youtube.com/watch?v=zkg4xunimmg 3 Aviapoliksen asema elokuu 2014

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Kehä II:n jatkeen vaikutusalueen liikenneverkkoselvitys Tarkennukset Kauniaisten alueella

Kehä II:n jatkeen vaikutusalueen liikenneverkkoselvitys Tarkennukset Kauniaisten alueella Kehä II:n jatkeen vaikutusalueen liikenneverkkoselvitys Tarkennukset Kauniaisten alueella YHTEENVETO Vuoteen 2025 mennessä liikenne Kauniaisten tie- ja katuverkolla kasvaa ennusteen mukaan melko vähän.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ Seurantaraportti 2016, Keskeiset tulokset Turun seudun kannalta Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Liikennestrategian seuranta Liikennestrategia valmistui vuonna

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.05.2016 Sivu 1 / 1 1339/2016 00.01.02 42 Teknisen lautakunnan lausunto Espoon ilmasto-ohjelmasta 2016-2020 Valmistelijat / lisätiedot: Timo Virtanen, puh. 050 360 3292 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Tähänastisia seurantakohteita: Tampereella seurattiin indikaattoreita ja pari hanketta Kaupunkiseudun aiesopimus 2011-2012 Kulkutapajakauman kehitys

Lisätiedot

Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016

Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016 Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016 Kaupunginhallitus 9.5.2016 liite nro 3 (1/17) PIKERA hankkeen projekti 2016 31.3.2016 Jyväskylä Laukaa Äänekoski henkilöjuna

Lisätiedot

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Pirkanmaan maakuntahallitus kokous 17.6.2013 Ville-Mikael Tuominen, projektipäällikkö, Pirkanmaan liitto Pirkanmaan rataverkon kehittämisen liikenteellinen tarveselvitys

Lisätiedot

Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki-Turku nopea junayhteys Helsinki-Turku nopea junayhteys 12.9.2017 Hankkeen tavoitteet 12.9.2017 2 Kasvua kansainväliseen kilpailukykyyn Junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja elinkeinoelämälle.

Lisätiedot

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Joukkoliikenteen vuorovälien tihentämisen vaikutuksia on tutkittu laatimalla HSL:n liikennemallilla malliajoja. Malliajon avulla saadaan

Lisätiedot

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset 22.3.2010 Tavoitetila ja -verkko Perustuu laajaan asiantuntijakäsittelyyn ja innovatiiviseen mallinnusprosessiin Käyty läpi seudulla

Lisätiedot

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus 10.10.2017 Niko Setälä 10.10.2017 1 Sisältö 1. Kalasataman raitioteiden tavoitteet 2. Ehdotettava raitiotien linjaus ja liikennöinti 3. Tarkasteltuja

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa 25.1.2017 Maija Stenvall Palvelutasotavoitteet perustuvat joukkoliikennekysyntään Myös maankäytön kehittämisessä on tavoitteena

Lisätiedot

Lähiliikenteen tarjonnan kehittäminen 21.1.2014

Lähiliikenteen tarjonnan kehittäminen 21.1.2014 Lähiliikenteen tarjonnan kehittäminen 21.1.2014 Taustaa VR Lähiliikenteellä on tarjonnan kehittämissuunnitelmia sekä pää- että rantaradallla - Muutoksien avulla pyritään ennen kaikkea kohdistamaan LVM-ostorahat

Lisätiedot

Tapiolan liikenneilta

Tapiolan liikenneilta Tapiolan liikenneilta Jonne Virtanen HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Bussilinjaston muutosten periaatteet ja linjaston esittely 2. Tapiolan poikkeusjärjestelyt 3. Linjanumerouudistus

Lisätiedot

HKL:n toiminta ja kehitysajatukset uusien palveluiden tehtäväkentällä

HKL:n toiminta ja kehitysajatukset uusien palveluiden tehtäväkentällä HKL:n toiminta ja kehitysajatukset uusien palveluiden tehtäväkentällä Liikennelabra seminaari Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja 24.11.2017 HKL toimii poikkeuksellisen kasvavalla kentällä Kantakaupunki

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

Luettelo kohteiden linjoista ja reiteistä on jäljempänä. Bussiliikenteen tarjouskilpailu 37/2015. Tarjouskilpailussa mukana olevat kohteet ovat:

Luettelo kohteiden linjoista ja reiteistä on jäljempänä. Bussiliikenteen tarjouskilpailu 37/2015. Tarjouskilpailussa mukana olevat kohteet ovat: Hallitus 164 08.12.2015 BUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 37/2015 RATKAISU 280/07.71.711/2015 Hallitus 164 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Reijo Mäkinen, p. 4766 4230;

Lisätiedot

Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009

Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur)

Lisätiedot

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta 1 Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta 7.6.2011 TIMO HUHTINEN 2 Työn tavoitteet Työn tarkoituksena oli selvittää millä alueilla Lahden Oikoradalla Ristikydön

Lisätiedot

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu 9.12.2016 Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Nopean ratayhteyden kokonaisuus Uusi nopea Helsinki Turkurata rakentuu

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Nykyinen junatarjonta. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu

Nykyinen junatarjonta. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu Nykyinen junatarjonta Oriveden keskusta Haapamäen kiskobussit 2 vuoroa/arkivrk Oriveden asema Tampere-Jyväskylä IC-junat 6+6 junaa/arkivrk Haapamäen kiskobussit 2 vuoroa/arkivrk kaupunki lähijunaliikenteen

Lisätiedot

PISARARATA. Sisältö. Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014

PISARARATA. Sisältö. Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014 PISARARATA 22.10.2014 Jussi Lindberg projektipäällikkö Sisältö Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014 2 2 Yhteystiedot Liikennevirasto Projektipäällikkö

Lisätiedot

Metro Pasilasta eteenpäin

Metro Pasilasta eteenpäin Metro Pasilasta eteenpäin SUY Seppo Vepsäläinen C: 1/2004 METRO PASILASTA ETEENPÄIN Metro on paras osa koko seudun joukkoliikenteen järjestelmää, mutta sen palvelualue on vielä suppea. Laajentaminen on

Lisätiedot

Hallitus 82 05.05.2015 LAUSUNTO KERAVAN YLEISKAAVA 2035 -LUONNOKSESTA 153/07.70.701/2015. Hallitus 82

Hallitus 82 05.05.2015 LAUSUNTO KERAVAN YLEISKAAVA 2035 -LUONNOKSESTA 153/07.70.701/2015. Hallitus 82 Hallitus 82 05.05.2015 LAUSUNTO KERAVAN YLEISKAAVA 2035 -LUONNOKSESTA 153/07.70.701/2015 Hallitus 82 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Sini Puntanen p. 040 501 3362,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liitto pyytää HSL:n lausuntoa Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 18.10.2013 mennessä.

Päijät-Hämeen liitto pyytää HSL:n lausuntoa Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 18.10.2013 mennessä. Hallitus 149 22.10.2013 LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMASTA 326/07/70/700/2013 Hallitus 149 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Sini Puntanen, p.

Lisätiedot

Kaupunki vastaa liityntäpysäköintialueen suunnittelusta aina rataalueenturva-aitaan

Kaupunki vastaa liityntäpysäköintialueen suunnittelusta aina rataalueenturva-aitaan Dnro 4308/0824/2014 LIIKENNEVIRASTON JA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS KAUNIAISTEN RAUTATIEASEMAN LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUEEN YLLÄPIDOSTA JA KULKUYHTEYKSIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 2 (5) Tämän

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Niko Setälä, 6.9.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Selvityksen sisältö Liikenteellinen tarkastelu Mahdolliset liikennöintimallit ja kapasiteettitarpeet

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta 143 03.12.2014 Kunnanhallitus 350 15.12.2014 Kunnanhallitus 145 25.05.2015 Ehdotus Mäntsälän kunnan lausunnoksi Helsingin seudun yhteisestä maankäyttösuunnitelma 2050 -luonnoksesta,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on alle

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

VAIHE 1: Selvitys Raide-Jokerin linjausvaihtoehdoista Espoossa Linjausvaihtoehtojen vertailun yhteenveto

VAIHE 1: Selvitys Raide-Jokerin linjausvaihtoehdoista Espoossa Linjausvaihtoehtojen vertailun yhteenveto VAIHE 1: Selvitys Raide-Jokerin linjausvaihtoehdoista Espoossa Linjausvaihtoehtojen vertailun yhteenveto YLEISTÄ Raide-Jokerilla tulee olemaan Espoossa noin 50 000 käyttäjää vuoden 2035 arkipäivänä. Käyttäjistä

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Väliraportista saadut lausunnot Jatkosuunnittelu Masto+ LJ -työryhmä 27.3.2014 TYÖ- SUUNNI- TELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LUONNOS EHDOTUS Väliraportista saadut lausunnot JATKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Raide-Jokerin hankesuunnitelma. Jokerimessut

Raide-Jokerin hankesuunnitelma. Jokerimessut Raide-Jokerin hankesuunnitelma Jokerimessut 27.1.2016 Raide-Jokerin tavoitteet Keskeiset tavoitteet maankäytön tiivistäminen joukkoliikenteen lisäkapasiteetin tarjoaminen poikittaisten joukkoliikenneyhteyksien

Lisätiedot

Kerassa ja Koivuhovissa edellyttää. laitureiden kulkuyhteydet. Espoon kääntöraide. rakennetaan kokonaisuudessaan.

Kerassa ja Koivuhovissa edellyttää. laitureiden kulkuyhteydet. Espoon kääntöraide. rakennetaan kokonaisuudessaan. ESPOON KAUPUNKIRATA YLEISSUUNNITELMA 2003 LIITE 1. Alustavat työvaiheet 1 (3) ALUSTAVAT TYÖVAIHEET Ensimmäinen vaihe Liikennöinti tapahtuu nykyisiä raiteita ja kaikilla asemilla matkustajien käytössä ovat

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Raide Jokeri. Raide Jokeri Maarakennuspäivä 2016

Raide Jokeri. Raide Jokeri Maarakennuspäivä 2016 Raide Jokeri Maarakennuspäivä 2016 Juha Saarikoski projektijohtaja, Raide-Jokeri projekti, HKL Raide Jokeri Helsingin ja Espoon yhteinen hanke Itäkeskuksen ja Keilaniemen välinen poikittainen pikaraitiolinja

Lisätiedot

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA LAUSUNTOPYYNTÖ Dnro 479/07/70/700/2014 24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA Luonnokset Helsingin

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

http://billingsgazette.com/entertainment/enjoy/501blog/article_134369c7-5022-5b5e-b019-018d0f39a613.html Liikennejärjestelmänäkökulma liikkumisen ohjauksen seudulliseen yhteistyöhön LIVE-tilaisuus 18.4.2012

Lisätiedot

Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä

Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä Esittelyaineisto 12.10.2017 Lähtökohtia Valtatie 5 on osa Itä-Suomen tärkeintä kehityskäytävää. Suunnittelukohde sijoittuu valtatien 5 vilkkaimmalle

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/4 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 26.4.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/4 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 26.4.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/4 1 b 4 LAUSUNTO JOKERI-LINJAN PYSÄKKIJÄRJESTELYISTÄ ESPOON MÄKKYLÄSSÄ Kslk 2007-646, Khs 2007-914/662 5.4.2007 Lausuntopyyntö Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan

Lisätiedot

Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Tampere Siuro Liite 1 /1

Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Tampere Siuro Liite 1 /1 Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Tampere Siuro Liite 1 /1 Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Siuro Heinoo Liite 1 /2 Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Heinoo Ahvenus Liite 1 /3 Perinteisen kaluston

Lisätiedot

Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta?

Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta? Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta? Joukkoliikenteen toimintaympäristön muutokset valmistautuminen tuleviin muutoksiin, seminaari 11.12.2012

Lisätiedot

Maakuntakaavan laadinta

Maakuntakaavan laadinta Hallitus 117 23.08.2011 LAUSUNTO UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA 42/07/70/700/2011 hall 117 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Suoma Sihto p. 4766 4260,

Lisätiedot

Pysäköinti liityntänä joukkoliikenteeseen - periaatteita ja pilotteja

Pysäköinti liityntänä joukkoliikenteeseen - periaatteita ja pilotteja Pysäköinti liityntänä joukkoliikenteeseen - periaatteita ja pilotteja Liikenne ja maankäyttö 2015, 8.10.2015 Sini Puntanen, Osaston johtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Helsingin

Lisätiedot

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto Valtatiet 1, 8 ja 9 Varsinais-Suomen tieliikenteen pääsuunnat ja niitä yhdistävällä Turun Kehätiellä suurimmat liikennemäärät Samat runkoyhteydet raskaalla liikenteellä Keskimääräinen raskas liikenne 2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.02.205 Sivu / 4940/0.03.0/204 Kaupunkisuunnittelulautakunta 74 0.2.204 Kaupunkisuunnittelulautakunta 3 2..205 Espoon liikenneverkkovisio, pöydälle 0.2.204, pöydälle 2..205

Lisätiedot

Liikenteellinen ja ratatekninen selvitys Espoo-Kirkkonummi lähijunaliikenteen kehittämisestä

Liikenteellinen ja ratatekninen selvitys Espoo-Kirkkonummi lähijunaliikenteen kehittämisestä Liikenteellinen ja ratatekninen selvitys Espoo-Kirkkonummi SITO OY 2009 1 ALKUSANAT Rantaradan lähiliikenteen matkustajamäärä on kasvanut viime vuosina YTV-alueella ja erityisen nopeasti Kirkkonummen

Lisätiedot

Ratahanke Seinäjoki-Oulu

Ratahanke Seinäjoki-Oulu Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 20.6.2016 20.6.2016 Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 24.8.2015 Ohjelma: 11:00 Ratahankkeen yleisinfo, Tommi Rosenvall (Liikennevirasto) Kempele: Kempeleen

Lisätiedot

Keravan yleiskaavaehdotus 2035

Keravan yleiskaavaehdotus 2035 Hallitus 69 24.05.2016 LAUSUNTO KERAVAN YLEISKAAVA 2035 -EHDOTUKSESTA 153/07.70.701/2015 Hallitus 69 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Sini Puntanen p. 040 501 3362,

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) 2 Länsisataman liikenneyhteyksien vaihtoehtoiset ratkaisut (a-asia) HEL 2014-002250 T 08 00 00 Hankenro 0923_18 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA Hallitus 78 15.04.2014 LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA 201/00.02.020/2012 Hallitus 78 Esittelijä Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut?

Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut? Luoman osayleiskaavan laadinta mitä on tapahtunut? Luoman Kyläyhdistyksen vuosikokous 16.3.2016 Hannu Valtanen 16.3.2016 H.Valtanen 1 Kunnanvaltuusto 31.8.2015 Hyväksyi kunnan kaavoitusohjelman vuosiksi

Lisätiedot

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY)

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY) Tekninen lautakunta 102 13.08.2015 Kunnanhallitus 205 24.08.2015 Kunnanvaltuusto 83 31.08.2015 Kunnanhallitus 254 19.10.2015 Maankäyttölautakunta 125 28.10.2015 Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien

Lisätiedot

VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä

VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä Kouvolan rautatieseminaari 13.12.2011 Ari Vanhanen Matkustajaliikenne VR-Yhtymä Oy VR on kehittynyt yhtä matkaa Suomen kanssa 1857: Asetus Suomen ensimmäisen

Lisätiedot

Espoon kaupunkiradan liikennöintiselvityksen ja hankearvioinnin päivitys

Espoon kaupunkiradan liikennöintiselvityksen ja hankearvioinnin päivitys Liikenneviraston suunnitelmia 4/2016 Jyrki Rinta-Piirto Espoon kaupunkiradan liikennöintiselvityksen ja hankearvioinnin päivitys Jyrki Rinta-Piirto Espoon kaupunkiradan liikennöintiselvityksen ja hankearvioinnin

Lisätiedot

Ratasuunnitelma, Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara Kauklahti/Espoo, Kauniainen

Ratasuunnitelma, Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara Kauklahti/Espoo, Kauniainen Yhdyskuntalautakunta 133 09.12.2014 Yhdyskuntalautakunta 26 10.03.2015 Kaupunginhallitus 76 25.03.2015 Ratasuunnitelma, Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara Kauklahti/Espoo, Kauniainen 1029/08.00.00/2014

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 Suvi Rihtniemi HSL:n toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelukeskuksen kannanotto Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelmasta välillä Leppävaara- Kauklahti

Kaupunkisuunnittelukeskuksen kannanotto Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelmasta välillä Leppävaara- Kauklahti Lausunto 1 (7) Liisa Peltola Katu- ja viherpalvelut Kaupunkisuunnittelukeskuksen kannanotto Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelmasta välillä Leppävaara- Kauklahti Tekninen keskus on pyytänyt kaupunkisuunnittelukeskukselta

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus 172

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus 172 Hallitus 172 08.12.2015 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus 172 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Tulevaisuuden sähköinen kaupunkiliikenne seminaari 3.5.2012 Kerkko Vanhanen kehittämisryhmän päällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 189. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 189. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.06.2013 Sivu 1 / 1 4619/08.01.00/2012 Kaupunginhallitus 381 17.12.2012 189 Selvitys Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Hannu Pesonen Strafica Oy

Hannu Pesonen Strafica Oy Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur)

Lisätiedot

Luumäki-Imatra ratahanke LuIma

Luumäki-Imatra ratahanke LuIma Luumäki-Imatra ratahanke LuIma Joonas Hämäläinen, Liikennevirasto Kiertotalous kuntien maanrakentamisessa, Seminaari 3.10.2017 Luumäki Imatra ratahankkeen taustaa Hankkeesta aiemmin tehdyt suunnitelmat

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (5) 84 Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelma HEL 2016-014135 T 08 00 02 Hankenumero 0855_11 Esitys päätti esittää kaupunginhallitukselle Hernesaaren raitiotien

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Työn tarkoitus Lähtökohdat työlle Suunnitteluperiaatteet Vaikutukset Asukasvuorovaikutus Mitä seuraavaksi

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella

Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 8.10.2015 Ruut-Maaria Rissanen Pirkanmaan liitto Käynnissä Pirkanmaan maakuntakaava kokonaismaakuntakaavan

Lisätiedot

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia 18.12.2008 Kaukoliikenteen radat 1. Helsinki Turku -yhteys, uusi linjaus (ELSA-rata) Nopea junayhteys Turkuun ja Saloon Samassa

Lisätiedot

Joukkoliikenne liikennejärjestelmän runkona: HLJ 2015 ja MAL-sopimusmenettely

Joukkoliikenne liikennejärjestelmän runkona: HLJ 2015 ja MAL-sopimusmenettely Joukkoliikenne liikennejärjestelmän runkona: HLJ 2015 ja MAL-sopimusmenettely Paikallisliikennepäivät 17.-18.9.2015 Jyväskylä Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen

Lisätiedot

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU. Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU. Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja 20.5.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMI- SESTA LEPPÄVAARA-KAUKLAHTI KAUPUNKIRATAHANKKEESEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMI- SESTA LEPPÄVAARA-KAUKLAHTI KAUPUNKIRATAHANKKEESEEN Päätös UUDELY/12/07.04/2011 5.4.2012 Julkinen Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI Saantitodistuksella PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMI- SESTA LEPPÄVAARA-KAUKLAHTI KAUPUNKIRATAHANKKEESEEN

Lisätiedot

Kruununsillat: Laajasalon raitiotien yleissuunnitelma

Kruununsillat: Laajasalon raitiotien yleissuunnitelma dnro 112/07/71/710/2015 Liite 1 Kruununsillat: Laajasalon raitiotien yleissuunnitelma Kysyntäennusteen laadinnan työohjelma HSL Helsingin seudun liikenne 1 1 Taustaa Osana Kruununsillat-hanketta laaditaan

Lisätiedot

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila 22-24 20-22 18-20 15-18 13:30-15 12-13:30 9-12 6:30-9 6-6:30 5-6 22-24 21-22 9-19 7-9 5-7 21-24 10-19 8-10 6-8 Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila Arki vuoroväli 30 30 20 30 30 30 20

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.01.2016 Sivu 1 / 1 5581/2015 08.00.00 8 Espoon liikenneverkon kehittämisohjelma Valmistelijat / lisätiedot: Markku Antinoja, puh. 050 344 8046 Juhani Lehikoinen, puh. 046

Lisätiedot