Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017"

Transkriptio

1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma

2 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta 3 3. Viestintä 4 4. Toiminta ja talous 4 5. Ympäristökasvatus 5 6. Jätehuolto 5 7. Siivous 6 8. Energia ja rakentaminen 6 9. Ruoka ja keittiöt Toimistot Hautausmaat ja viheralueet Leiri- ja kurssikeskukset Metsänhoito Liikenne Ympäristöohjelman toteuttamisen aikataulu 9 Liitteet 11

3 3 (11) 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä Helsingin seurakuntayhtymälle myönnettiin Kirkon ympäristödiplomi vuosina 2005 ja Tämä ympäristöohjelma pohjautuu vuoden 2013 ympäristökatselmukseen sekä seurakuntayhtymän Internet-sivuilla tehtyyn kyselyyn vuosien tärkeimpinä pidetyistä ympäristötyön painopisteistä. Ohjelmassa esitellään konkreettisia tavoitteita ja tavoitteiden toteuttamissuunnitelmia vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. Vastuuhenkilöiksi on merkitty yksiköiden esimiehiä, kirkkoherroja sekä seurakuntayhtymän asiantuntijoita. Vastuuhenkilö varmistaa, että tavoitteet toteutuvat aikataulussaan. Jo käytössä olevien hyvien käytäntöjen jatkaminen kuuluu jokaisen osa-alueen tulevaisuuden tavoitteisiin. Kristillinen perinne korostaa, että luomakunta on Jumalan lahjaa, jota ihmisen tulee kunnioittaa ja josta ihmisen tulee huolehtia. Vastuunkantaminen luomakunnasta siitä huolehtien ja sitä rakastaen on näin ollen yksi seurakunnan hengellisistä perustehtävistä. Ympäristöohjelmaa seuraamalla Helsingin seurakuntayhtymän seurakunnissa ja kaikilla työaloilla kiinnitetään huomiota siihen, että ympäristövastuun teologia näkyy myös käytännössä. 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta Helsingin seurakuntayhtymän ympäristö- ja hautaustoimeen on palkattu ympäristöasiantuntija, jonka työnä on yhdessä Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämän Kirkon ympäristödiplomin uusimishakemista valmistelevan työryhmän (ympäristötyöryhmä) kanssa valvoa ympäristöohjelman toteutumista. Paikallisseurakunnat tarvitsevat tukea ympäristötyöhönsä, mikä edellyttää jatkossakin keskitettyjä resursseja. Ympäristöasiantuntijan määräaikaisen työsuhteen päättyessä toukokuussa 2015, tulee ympäristötyön seurannan ja kehittämisen edellytykset sekä paikallisseurakuntien tarvitsema tuki turvata koko Helsingin seurakuntayhtymän tasolla. Ympäristötyöryhmän toimikausi päättyy vuonna 2013, jonka jälkeen tulee perustaa uusi ympäristötyöryhmä tai toimielin tehtävään vuosiksi Ympäristöohjelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain toimintakertomuksessa. Toimintakertomuksen ympäristöosuudessa kuvataan toteutuneet ympäristöohjelman toimenpiteet sekä selvitetään mahdollisesti tekemättä jääneiden toimenpiteiden syyt ja uudet aikataulut. Ympäristöohjelman toteutumista seurataan lisäksi Kirkon hiililaskurin avulla. Seurakuntien ja yhteisten työalojen ympäristövastaavat yhdessä ympäristötiimien kanssa laativat vuosittain ympäristötoiminnan suunnitelman sekä toteumaraportin. Ympäristövastaaville annetaan vähintään yksi työpäivä kuukaudessa aikaa ympäristötyön jalkauttamiseen ja raporttien laatimiseen kokouksiin osallistumiseen käytettävän työajan lisäksi. Ympäristötyöryhmä laatii vuonna 2017 uuden ympäristökatselmuksen ja ympäristöohjelman seuraavalle nelivuotiskaudelle. Ympäristötyöryhmän nimeämisestä vastaa yhteinen kirkkoneuvosto, ympäristöohjelman paikallisesta toteuttamisesta kirkkoherrat sekä yksiköiden esimiehet yhdessä ympäristöasiantuntijan ja ympäristövastaavien kanssa.

4 4 (11) 3. Viestintä Seurakuntayhtymän yhteisillä ulkoisilla verkkosivuilla sekä Sinfossa eli intranetissä tiedotetaan ympäristöjärjestelmästä ja -ohjelmasta yleisesti sekä uutisoidaan ajankohtaisista ympäristöasioista. Seurakuntayhtymän ympäristöasioista tiedotetaan lisäksi Kirkko ja Kaupunki -lehdessä. Ympäristöasioista laaditaan myös lehdistötiedotteita, joiden jakelusta vastaa tiedotuskeskus. Näillä toimilla saavutetaan laajempi tietoisuus Kirkon ympäristödiplomista ja Helsingin seurakuntien ympäristötyöstä. Uusille työntekijöille annetaan tietoa seurakuntayhtymän ympäristöjärjestelmästä ja käytännöistä perehdyttämismateriaalin yhteydessä. Ympäristöjärjestelmäosio lisätään materiaaliin sen seuraavan päivityksen yhteydessä. Tällä varmistetaan, että jokainen työntekijä tuntee ympäristöjärjestelmän. Seuraava ympäristöasenteita koskeva kysely toteutetaan vuonna Kyselyn avulla voidaan seurata ympäristöasenteissa tapahtuvia muutoksia. Seurakuntien työntekijöille toteutetaan sähköinen viestintäkanava, jossa välitetään tietoa hyviksi havaituista menetelmistä, joilla on toteutettu ympäristökasvatusta ja muita ympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä ja johon keskitetään tiedot eri seurakuntien ja yhteisten työalojen järjestämistä ympäristötapahtumista. Viestintäkanava perustetaan vuoden 2014 aikana. Viestinnästä on vastuussa ympäristöasiantuntija ympäristötyöryhmän kanssa. 4. Toiminta ja talous Seurakuntayhtymä sijoittaa osan varoistaan vastuullisiin sijoitusrahastoihin vuoteen 2017 mennessä. Kansainvälisen diakonian ja lähetystyön tukemisen määrärahat pidetään vähintään nykyisellä tasolla. Seurakuntayhtymän hankintaohjeiden seuraavan päivityksen yhteydessä ympäristövaikutusten huomioonottamisen osuutta korostetaan ja ohjeita tarkennetaan. Tämä helpottaa erityisesti harvemmin kilpailutuksia tekeviä työntekijöitä ottamaan ympäristöasiat huomioon kilpailutuksissa. Hankintoja keskitetään ja tilataan suurempia eriä kerralla. Tällä pyritään vähentämään kuljetuksesta syntyviä päästöjä. Ympäristötavoitteiden ja niiden toteutumisen kirjaamista jatketaan vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan ja -kertomukseen. Ympäristötavoitteiden ja toteutumien kirjaamisen tarkkuutta lisätään. Ympäristötavoitteiksi kirjataan konkreettisia tavoitteita, ei ympäristöohjelman ja diplomin mukaisesti toimimista, joka on hyväksytty tavoitteeksi jo ympäristöohjelman hyväksymisen yhteydessä. Hiililaskurin käyttöönottoa laajennetaan asteittaisesti ja laskuria käytetään vuosittain ympäristöohjelman toteutumisen seurantaan. Hiilijalanjäljen seurakuntayhtymätasoinen tavoite on saada aikaan vuosittainen pieneneminen. Hiilidioksidipäästöjä kompensoidaan ainakin, jos hiilijalanjälkeä ei saada laskemaan.

5 5 (11) Vastuussa eettisestä sijoittamisesta ja hankintaohjeiden päivittämisestä on talouspäällikkö, ympäristötavoitteiden kirjaamisesta kirkkoherrat ja yksiköiden päälliköt. Hiililaskurin käytöstä vastaa kiinteistöjohtaja yhdessä ympäristöasiantuntijan kanssa. 5. Ympäristökasvatus Jokainen seurakunta laatii oman ympäristökasvatussuunnitelman vuoteen 2015 mennessä. Ympäristökasvatussuunnitelma otetaan käyttöön kaikilla seurakunnan työaloilla. Ympäristöaiheisten jumalanpalvelusten määrää lisätään niin, että jokaisessa seurakunnassa järjestetään ympäristöohjelman nelivuotiskaudella vähintään kaksi kertaa ympäristöaiheinen erityisjumalanpalvelus. Lisäksi vietetään vuosittain luomakunnan sunnuntaita. Ympäristöaiheisilla jumalanpalveluksilla osoitetaan, että ympäristötyö kuuluu seurakunnan ydintehtäviin. Seurakuntien lapsi- ja nuorisotyössä järjestetään vuosittain ympäristöteemaisia tapahtumia. Vihreiden rippikoulujen määrää lisätään. Seurakuntalaisille annettaviin toimituksiin liittyviin ohjeisiin liitetään ympäristönäkökulma vuoteen 2015 mennessä. Ohjeissa kerrotaan, kuinka ympäristö voidaan ottaa huomioon kaste-, vihki- ja siunaamistilaisuuksissa ja hautausmaakäytännöissä. Seurakuntayhtymässä järjestetään ympäristöpäivät vuonna 2015 ja Seurakuntayhtymässä rauhoitetaan hiljaisuudelle sopiva paikka luonnonympäristöstä vuonna Henkilökunnalle järjestetään koulutusta ja tietoiskuja ympäristöasioista vuosittain. Seurakunnissa kaikilla työaloilla ja kaikessa toiminnassa pidetään yllä ympäristöajattelua sekä kannustetaan ympäristöystävälliseen elämäntapaan. Myös ympäristökasvatus verkossa on osa seurakuntien kasvatustyötä. Ympäristökasvatussuunnitelmien laatimisesta, ympäristöaiheisten jumalanpalvelusten pitämisestä, ympäristöteemaisten tapahtumien ja ympäristöpäivien järjestämisestä vastuussa ovat kirkkoherrat. Hiljaisuudelle rauhoitetusta paikasta vastaa kiinteistöjohtaja, ympäristökoulutuksesta ympäristöasiantuntijan ja ympäristötyöryhmän lisäksi koulutussuunnittelija. Toimitusten ympäristöohjeiden laatimisesta vastaavat ympäristöasiantuntija ja ympäristötyöryhmä ja ympäristökasvatuksesta verkossa kirkkoherrat. 6. Jätehuolto Lajitteluopas laitetaan intraan kaikkien työntekijöiden ulottuville vuonna 2014 HSY:n uusien pääkaupunkiseutua koskevien lajitteluohjeiden valmistuttua. Jätejakeiden määrien kehitystä seurataan aktiivisesti hiililaskurin avulla. Tavoitteeksi otetaan jätteistä aiheutuvan hiilijalanjäljen vuosittainen pieneneminen. Kierrätyksen lisäämisen lisäksi kertakäyttötuotteiden määrää vähennetään. Kertakäyttöastioiden käyttämisestä luovutaan lukuun ottamatta poikkeustilanteita.

6 6 (11) Lajitteluoppaasta ja sen jakelusta vastaa ympäristötyöryhmän lisäksi viestintäpäällikkö, jätteiden määrän seurannasta hiililaskurin avulla vastaa ympäristöasiantuntija. 7. Siivous Siivouksen ympäristöselvitystä täydennetään ja laajennetaan vuoteen 2017 mennessä. Siivoushenkilökunnalle järjestetään edelleen vuosittaisia koulutuksia, joissa myös ympäristöasiat ovat esillä. Panostetaan ympäristöystävällisiin siivousaineisiin ja tekniikoihin sekä välineisiin. Valitaan aina ympäristömerkitty vaihtoehto, kun sellainen on tarjolla. Siivouksen ympäristöselvityksestä ja koulutuksista sekä ympäristöystävällisten siivousaineiden, -tekniikoiden ja välineiden käytön suosittelemisesta on vastuussa siivoustyönsuunnittelija. 8. Energia ja rakentaminen Uudisrakennusten ja peruskorjausten tarjouspyynnöissä edellytetään yrityksiltä ympäristöselvitystä ja jätehuoltosuunnitelmaa. Energian- ja vedenkulutusta sekä syntyvän jätteen määrää seurataan rakennustyömailla. Vuosisopimusliikkeiden tarjouspyynnöissä vaaditaan selvitystä yrityksen ympäristöjärjestelmästä. Seurakuntayhtymän kiinteistöjen energian- ja vedenkulutusta seurataan hiililaskurin avulla. Tavoitteena on energian- ja vedenkulutuksen aiheuttaman hiilijalanjäljen vuosittainen pieneneminen. Energia- tai kuntokartoituksia tehdään säännöllisesti vuosien aikana. Earth Houriin osallistumista jatketaan vuosittain. Ympäristömerkki otetaan huomioon seurakuntayhtymän sähkön tulevissa kilpailutuksissa ja selvitetään mahdollisuus ostaa osa energiasta tuuli- tai aurinkovoimalla tuotettuna tai muulla uudella, puhtaalla teknologialla tuotettuna. Tarjouspyyntöjen ympäristönäkökulmista ja energiakartoituksista vastaa kiinteistöjohtaja, energian- ja vedenkulutuksen seurannasta ja vähentämisestä kiinteistöjohtaja ja kiinteistötasolla suntiot. Ympäristötapahtumiin osallistumisesta vastaavat kirkkoherrat ja sähkön kilpailutuksesta kiinteistöjohtaja. 9. Ruoka ja keittiöt Luomu- ja lähiruoan, reilun kaupan tuotteiden sekä kasvisruoan käyttöä lisätään ja seurataan hiililaskurin avulla. Tavoitteena on elintarvikkeista aiheutuvan hiilijalanjäljen vuosittainen pieneneminen.

7 7 (11) Seurakunnat ylläpitävät Reilun kaupan seurakunta arvonimeä ja mahdollisimman moni seurakunta hakee arvonimeä. Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Helsingin seurakuntayhtymä on Reilun kaupan seurakuntayhtymä. Reilun kaupan seurakunnaksi ryhtymistä tuetaan ja kannustetaan selvittämällä tuotteiden hankkimismahdollisuuksia. Ympäristömyötäisen ruoan hankinnasta vastaavat kirkkoherrat ja palveluesimies, Reilun kaupan seurakunta arvonimen hakemisesta seurakuntaneuvostot ja kirkkoherrat ja Reilun kaupan tuotteiden hankkimismahdollisuuksien selvittämisestä ympäristöasiantuntija. 10. Toimistot Ympäristömerkittyjen tuotteiden ja laitteiden käyttöä lisätään ja turhia hankintoja vältetään sekä paperinkulutusta vähennetään ohjeistuksen avulla. Seuranta tapahtuu hiililaskurin hankintoja koskevan osuuden avulla ja tavoitteena on vuosittainen pieneneminen. Tilojen viihtyisyyteen ja sisäilman laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Toimistojen hankinnoista vastaavat talouspäällikkö, kirkkoherrat ja yksiköiden esimiehet ja paperinkulutuksen vähentämisen ohjeistuksesta ympäristöasiantuntija. 11. Hautausmaat ja viheralueet Hautausmaiden ympäristöselvitykset päivitetään vuonna Hautojen hoidontason määrittelyyn otetaan yhdeksi kriteeriksi ympäristönäkökohta. Perennojen käyttöä lisätään ja niitä suositellaan ensisijaiseksi valinnaksi 5 ja 10 vuoden hoitohaudoille vuodesta 2016 alkaen. Torjunta-aineita ei käytetä kuin poikkeustapauksissa. Ainakin yhdellä hautausmaalla suoritetaan lajistokartoituksia vuoteen 2017 mennessä. Tavoitteena on, että kaikilla hautausmailla on suoritettu lajistokartoitus vuoteen 2025 mennessä. Lajistokartoituksia voidaan laajentaa myös viheralueisiin ja leirikeskusten pihaalueisiin resurssien sallimissa rajoissa. Vastuussa hautausmaiden ympäristöselvityksistä ja lajistokartoituksista on hautaustoimen päällikkö, perennojen käytön lisäämisestä ja torjunta-aineiden käytön välttämisestä ylipuutarhurit. 12. Leiri- ja kurssikeskukset Leirikeskusten ja kesäkotien ympäristöselvitykset, -ohjelmat ja ohjeet päivitetään vuonna Pesäpönttöjen määrää lisätään ja luontopolkuja kunnostetaan leirikeskuksissa. Luontokohteita suojellaan esim. WWF:n perintömetsäohjelman avulla.

8 8 (11) Leirikeskusten selvityksistä, ohjelmista ja ohjeista sekä pesäpöntöistä ja luontopoluista vastuussa on palveluesimies, luontokohteiden suojelun valmistelusta ympäristömestari. 13. Metsänhoito Siuntion metsäalueen metsäsuunnitelma uusitaan sen päätyttyä vuonna 2014 ja Vihdin metsäalueen metsäsuunnitelma Uusimisen yhteydessä annetaan lähialueiden asukkaille ja seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua metsäsuunnitteluun osallistuvan metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Metsäsuunnitelmassa selvitetään mahdollisuus erirakenteiseen metsänhoitoon. Seurakuntayhtymä perustaa WWF:n perintömetsän vuonna Metsäsuunnitelmista ja suojelualueiden perustamisesta vastaa kiinteistöjohtaja. 14. Liikenne Liikenneselvitys päivitetään vuonna Kevyen liikenteen, kimppakyytien sekä julkisen liikenteen käyttöä tuetaan esimerkiksi hankkimalla työntekijöiden käyttöön polkupyöriä ja turvallisia pyöräsuojia, maksamalla matkakorvauksia vain jos on käytetty mahdollisuuksien mukaan kimppakyytiä tai ottamalla käyttöön työsuhdematkalippu. Seurantavälineenä toimii hiililaskuri ja tavoitteena on pienentää vuosittain hiilijalanjälkeä liikenteen osalta. Laiva- ja lentoliikenteen käytön suhteen käytetään tiukkaa, tapauskohtaista harkintaa. Maissa, Helsingissä ja lähialueilla järjestettäviä seminaareja ja kokouksia suositaan laivaseminaarien sijaan pienemmän hiilijalanjäljen vuoksi. Hautausmaiden työntekijöille järjestetään taloudellisen ajotavan koulutusta. Liikenneselvityksen päivityksestä vastuussa on ympäristöasiantuntija yhdessä ympäristötyöryhmän kanssa, ympäristömyötäisen liikkumisen tukemisesta ja lento- ja laivaliikenteen välttämisestä talouspäällikkö sekä kirkkoherrat ja yksiköiden esimiehet, taloudellisen ajotavan koulutuksesta hautaustoimen päällikkö.

9 9 (11) 15. Ympäristöohjelman toteuttamisen aikataulu Toimenpide Ympäristötyöryhmä Ympäristöohjelman jalkauttaminen ja raportointi Ympäristökatselmus ja ohjelma vuosille Ympäristötyöstä tiedottaminen Sinfossa, ulkoisilla verkkosivuilla, K&K-lehdessä Ympäristöosio perehdyttämismateriaaliin / / / Ympäristöasennekysely Sähköinen viestintäkanava ympäristökasvatukseen ja ympäristötapahtumille Vastuulliset sijoitusrahastot Ympäristöasiat hankintaohjeeseen / / / Hankintojen keskittäminen Ympäristötavoitteiden ja toteutumien kirjaaminen Hiililaskuri ja päästöjen kompensointi Ympäristökasvatussuunnitelmat / Ympäristöaiheiset jumalanpalvelukset Ympäristöteemaiset lapsi- ja nuorisotyön tapahtumat Vihreät riparit Ympäristöohjeet toimituksiin /

10 10 (11) Toimenpide Ympäristöpäivät Hiljaisuudelle rauhoitettu paikka Ympäristökoulutus Lajitteluopas Sinfoon Jätemäärät ja kierrätys Kertakäyttötuotteet Siivouksen ympäristöselvitys Siivousaineet, -tekniikat ja -välineet Ympäristöselvitykset tarjouspyynnöissä Energia- tai kuntokartoitukset Earth Hour Sähkön kilpailutus Luomu-, lähi- ja Reilun kaupan ruoka Reilun kaupan seurakuntayhtymä Ympäristömerkityt tuotteet Paperinkulutuksen vähentäminen Sisäilma Hautausmaiden ympäristöselvitykset Hautojen hoitotaso / / / Perennat / / Leirikeskusten ympäristöselvitykset, -ohjelmat ja ohjeet

11 11 (11) Toimenpide Pesäpöntöt ja luontopolut / / / Luontokohteiden suojelu / / / Metsäsuunnitelma Osallistuva metsänhoito Perintömetsä Liikenneselvitys Kevyen liikenteen, kimppakyytien sekä julkisen liikenteen käyttö / / / Laiva- ja lentoliikenteen välttäminen Taloudellisen ajotavan koulutus Liitteet A Ympäristöstrategia

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Ympäristöohjelma 2015 Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 1. YLEISTÄ 2. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA RAPORTOINTI

Lisätiedot

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja.

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja. 3) YLLÄPITOTOIMINNOT Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 3.1 MATERIAALIEN KÄYTTÖ JA HANKINNAT KRITEERI 36: Materiaalien kulutuksen ja jätteiden syntymisen vähentämisen keinoja on selvitetty, ja selvitysten

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA Sisältö: 1. Lakeaharjun esittely 3 2. Soveltamisala ja ympäristöjärjestelmän rakenne 4 3. Yleiset vaatimukset 5 4. Ympäristöpolitiikka 5 5. Suunnittelu

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 YMPÄRISTÖRAPORTIN TIETOLÄHTEET JA LASKENTAMALLIT... 4 YLEISRADION YMPÄRISTÖTAVOITTEET VUONNA 2010... 5 Kokonaispäästöt

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA HEINOLAN SEURAKUNTA Eija Leskinen (toim.)2009 Ympäristötyöryhmä (päivitt.) 2013 YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN TEOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 2. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN

Lisätiedot

ympäristöohjelman suosio kasvaa

ympäristöohjelman suosio kasvaa Koonnut: Marja Valtiala Green Office ympäristöohjelman suosio kasvaa Käytännönläheinen ja toteuttamistavaltaan kevyt ympäristöohjelma Green Office on saavuttanut kymmenessä vuodessa paljon suosiota. Suomessa

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2014

Yhteiskuntavastuuraportti 2014 220 Työntekijää 1 700 Asiakasta Yhteiskuntavastuuraportti 2014 5 Maata 1 more than squares Vastuullisuudesta lisäarvoa sidosryhmille Vastuullisuus on strateginen valinta ja osa yhtiön eettistä arvomaailmaa.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Kuva: Laura Suhonen 1 Sisällysluettelo Turun kaupunki 2004... 4 Turun kaupunkiorganisaatio... 4 Kestävän kehityksen politiikka... 5 Kohti kestävää

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 Hallitus 24.3.2014, LIITE 7 YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 HUS ympäristöhallinto SISÄLLYSLUETTELO sivu Ympäristöhallinnon päällikön vuosikatsaus... 3 HUS ympäristöohjelma 2013... 4 Ympäristöorganisaatio... 6 Sisäinen

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma 2015-2018 Seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava Elina Vanhatalo JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA on osa Kirkon ympäristödiplomiin kuuluvaa työtä. Suunnitelman tulee ohjata

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Vihreä Leiri. Itsearviointilomake

Vihreä Leiri. Itsearviointilomake Vihreä Leiri Itsearviointilomake Sivu 1 / 13 Ohjeet itsearviointilomakkeen käyttöön Itsearviointi koostuu yhdestätoista osa-alueesta, joissa on vaihteleva määrä toimenpiteitä. Yhteenvedosta näet kunkin

Lisätiedot

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 4/2002 Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Saara Juopperi SISÄLLYS ESIPUHE 1. JOHDANTO... 3 2. TAVOITE... 3 3. LÄHTÖKOHDAT... 4 3.1. YSMEK-HANKKEET JA

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot