Vihreä Leiri. Itsearviointilomake

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreä Leiri. Itsearviointilomake"

Transkriptio

1 Vihreä Leiri Itsearviointilomake

2 Sivu 1 / 13 Ohjeet itsearviointilomakkeen käyttöön Itsearviointi koostuu yhdestätoista osa-alueesta, joissa on vaihteleva määrä toimenpiteitä. Yhteenvedosta näet kunkin osa-alueen toteutettavien toimenpiteiden minimimäärät, jotta leiri voi kutsua itseään Vihreäksi Leiriksi. Vähimmäistason saavuttaakseen leirin tulee toteuttaa jokaisen osaalueesta vähintään vaadittu minimimäärä. Kun oikeus käyttää nimikettä Vihreä Leiri on saavutettu, leirin kannattaa kehittää toimintaansa lisäämällä toimenpiteiden toteuttamisen määrää. Lisätietoa leirien ympäristöasioista löydät Leiritoiminnan ympäristöoppaasta, Itsearviointia tehdessäsi käy itsearviointilomake läpi osa-alue kerrallaan. Kriteerit perustuvat kyllä/ei -vaihtoehtoihin eli, kun leiri on suorittanut tietyn toimenpiteen tai täyttää luettelossa olevan kriteerin vaatimuksen, sen kohdalle merkitään ruksi. Toteutetut toimenpiteet/täyttyvät kriteerit lasketaan yhteen ja niiden määrä merkitään "" -sarakkeeseen. Näyttöesimerkkejä kriteerin täyttimiselle voi kirjata sarakkeeseen Omat havainnot. Jos kriteerin täyttymisessä on puutteita, merkitse ne ko. kriteerin sarakkeeseen "", korjausehdotus ja määritä sen toteutumisen aikataulu. Siirrä lopuksi osa-alueiden tiedot yhteenvetotaulukkoon, ja varmista että vähimmäistaso ylittyy. Itsearviointilomaketta käytetään leirien ympäristötoiminnan itsearviointiin. Lisätietoja: Nina Lyly Koulutuspäällikkö, projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI

3 Sivu 2 / 13 Yhteenvetotaulukko TOIMENPITEET ITSEARVIOINTI MIN MAX TOIMENPITEET YHTEENSÄ 1. Ympäristöasioiden hallinta Jätteet ja kemikaalit Energia Vesihuolto Maaperä Ilmansuojelu Luonto Liikkuminen Hankinnat Ympäristökasvatus Turvallisuus 3 6 Yhteensä 28 60

4 Sivu 3 / Ympäristöasioiden hallinta 1. Leirille on nimetty ympäristövastaava tai ympäristövastuuhenkilö 2. Ympäristöasiat ovat osana leirin suunnittelua - ohjeistusta ja motivointia ympäristön huomioon ottamisessa - tieto siitä mitä tehdään, kenen toimesta ja mitä siitä aiheutuu ympäristölle - konkreettisia tavoitteita, esim. kaatopaikalle päättyvän jätemäärän vähentäminen - itsearviointilomakkeen eri osa-alueiden huomioon ottaminen 3. Otamme huomioon ympäristöasiat leirin toteutuksessa 4. Seuraamme leirin ympäristöasioiden toteutumista leirin aikana 5. Tunnistamme ympäristöasioihin liittyviä kehitystarpeita 6. Raportoimme leiriin liittyvistä ympäristöasioista leirin jälkeen Kenelle: TOIMENPITEITÄ TOTEUTUU YHTEENSÄ (minimi ): 4

5 Sivu 4 / Jätteet ja kemikaalit 1. Leirille on nimetty jätehuollosta vastaava henkilö tai taho 2. Jätehuollon toteutuksessa noudatetaan kunnallisia jätehuoltomääräyksiä (saatavilla esim. leiripaikkakunnan kotisivuilta) 3. Kiinnitämme huomiota syntyviin jätemääriin ja pyrimme vähentämään sitä 4. Kiinnitämme huomiota lajitteluun ja pyrimme tehostamaan sitä 5. Otamme huomioon aiempien leirien jätemäärät seuraavan leirin suunnittelussa 6. Keräämme leirillä syntyvät vaaralliset jätteet oikeaoppisesti erilleen TOIMENPITEITÄ TOTEUTUU YHTEENSÄ (minimi ): 4

6 Sivu 5 / Energia 1. Otamme huomioon energiankulutuksen leirin suunnittelussa 2. Käytämme leirillä uusiutuvia energiamuotoja 3. Seuraamme energiankulutuksen määrää 4. Olemme ohjeistaneet leiriläisiä säästämään sähköä 5. Olemme suorittaneet erillisiä toimenpiteitä energiatehokkuuden edistämiseksi Millaisia: TOIMENPITEITÄ TOTEUTUU YHTEENSÄ (minimi ): 1

7 Sivu 6 / Vesihuolto 1. Ohjeistamme leirin työntekijöitä veden säästämiseen 2. Seuraamme leirin veden kulutusmääriä 3. Olemme tehneet toimenpiteitä veden kulutuksen vähentämiseksi (väh. 1 toimenpide) esim. juomapullojen täyttö on ohjeistettu 4. Leirillä on toimivat (tarkastetut) puhtaan veden ja jäteveden käsittelyjärjestelmät 5. Leirillä on ympäristön ja hygienian kannalta turvalliset käymälät (wc-vedet kiinteään jätevesijärjestelmään tai siirrettävät käymälät) 6. Leirillä käytetään ympäristöystävällisiä pesuaineita TOIMENPITEITÄ TOTEUTUU YHTEENSÄ (minimi ): 3

8 Sivu 7 / Maaperä 1. Leirillä liikkuminen tapahtuu olemassa olevia kulkureittejä hyödyntäen (estämme maaperän turhaa kulumista) 2. Estämme haitallisten aineiden pääsyn maaperään (huom. erityisesti pohjavesialueella) 3. Mikäli käsittelemme haitallisia/vaarallisia aineita, olemme varautuneet mahdollisiin vaaratilanteisiin (valuma-allas, imeytysaine, lapio, öljypato jne.) 4. Leirillä käytettävät vaaralliset aineet on luetteloitu ja niiden vaarat/haitat on selvitetty 5. Leiritoiminnot (majoitus, muonitus, ohjelma jne.) on sijoitettu alueelle maasto huomioon ottaen (maanperän kuluminen ehkäisty) 6. Mikäli joudumme muokkaamaan maaperää, otamme huomioon ympäristönäkökohdat (huom. lupa maanomistajalta) TOIMENPITEITÄ TOTEUTUU YHTEENSÄ (minimi ): 2

9 Sivu 8 / Ilmansuojelu 1. Tunnemme leirimme toiminnan ja tiedämme kaikki ilmanlaatua heikentävät toiminnot (esim. lämmitys, liikkuminen, ruoan valmistus, ohjelma) 2. Leiritoimintojen sijoittelussa leirialueella on otettu huomioon ilmapäästöt (esim. pölyäminen, savu) 3. Leirimme päästöjä on tarkasteltu hiilijalanjäljen tai muun tarkastelutavan avulla 4. Leirimme ilmapäästöihin on pyritty vaikuttamaan seuraavilla tavoilla (väh. 1 toimenpide) varautuminen pölyämisen ehkäisyyn, yhteiskuljetus TOIMENPITEITÄ TOTEUTUU YHTEENSÄ (minimi ): 2

10 Sivu 9 / Luonto 1. Leirialueemme luonto on katselmoitu/kartoitettu (alkuperäisen tilan hahmottaminen, onko esim. ympäristönsuojelullisesti tärkeä tai pohjavesialuealue ) 2. Olemme ottaneet luontoon kohdistuvien leiritoimintojen vaikutukset huomioon leirin suunnittelussa 3. Mikäli joudumme tekemään leirialueen puuston/kasvillisuuden karsintaa, teemme sen harkiten (lupa-asiat kunnossa) 4. Hyödynnämme luontoarvoja leirin tapahtumissa/toiminnoissa (esim. luontorasteja, lajitunnistusta) 5. Huolehdimme leirin siisteydestä ennen leiriä, sen aikana sekä sen jälkeen TOIMENPITEITÄ TOTEUTUU YHTEENSÄ (minimi ): 2 Esimerkki leirin ympäristökatselmuksen rakenteesta: 1. Johdanto/yleistietoa alueesta 2. Vesistöt ja pohjavedet 3. Kasvillisuus ja lajisto 4. Maaperä, maankäyttö ja rakentaminen

11 Sivu 10 / Liikkuminen 1. Olemme ottaneet ympäristöystävällisen liikkumisen huomioon leirimme suunnittelussa (esim. leirille tultaessa ja sieltä lähdettäessä, leirillä vierailtaessa, tavarantoimittajien liikenne) 2. Leiritoimintojen (majoitus, muonitus, ohjelma jne.) sijoittelussa olemme ottaneet huomioon leiriläisten liikkumisen 3. Leirialueesta (toiminnot, kulkureitit jne.) on olemassa kartta 4. Hyödynnämme leirialueella olemassa olevia reittejä 5. Reitit on selvästi merkitty 6. Leirin sisäisessä liikenteessä suosimme ympäristöystävällisiä liikkumismuotoja (kävely, pyöräily jne.) 7. Leirialueella on moottoriajoneuvojen käyttö rajattu TOIMENPITEITÄ TOTEUTUU YHTEENSÄ (minimi ): 3

12 Sivu 11 / Hankinnat 1. Hankintojen kilpailutuksessa on otettu huomioon ympäristönäkökohdat (ympäristöystävällisesti tuotetut tuotteet, ympäristö- tai luomumerkityt tuotteet, lähituotannolla valmistetut tuotteet) 2. Hankinnoissa painotamme esim. ympäristömerkkejä, lähiruokaa, luomua 3. Olemme tehostaneet hankintojen kuljetuksia 4. Suosimme tuottajia ja palveluntarjoajia joiden toiminta on ympäristöystävällistä 5. Olemme käyttäneet hankintojen mitoituksessa aiemmilta leireiltä kerättyä tietoa TOIMENPITEITÄ TOTEUTUU YHTEENSÄ (minimi ): 1

13 Sivu 12 / Ympäristökasvatus 1. Otamme ympäristökasvatusasiat huomioon leirin suunnitteluvaiheessa (ympäristöteot näkyviksi: hyvin merkityt jätepisteet ja selkeät lajitteluohjeet, viestintä ja tietoiskut, ympäristöaiheiset kilpailut ja rastit) 2. Järjestämme leirillämme ympäristöaiheista ohjelmaa 3. Leirin eri toimialat (huolto, muonitus, toimisto jne.) osallistuvat ympäristökasvatuksen toteutukseen 4. Kerromme leiriläisille leiritoimintojemme ympäristönäkökohdista 5. Ympäristöasiat ovat tärkeä osa leirin sisäistä ja ulkoista viestintää (leirikutsu, radio, lehdet, leirin verkkosivut, tietoiskut jne.) TOIMENPITEITÄ TOTEUTUU YHTEENSÄ (minimi ): 3

14 Sivu 13 / Turvallisuus 1. Leirin paloturvallisuudesta on huolehdittu (kipinämikot, sammutusvälineistö, ohjeistus) 2. Leirin henkilöstö on saanut alkusammutuskoulutuksen 3. Leirillä on ensiapuvalmius (koulutetut ea-henkilöt) 4. Leirille on laadittu turvallisuussuunnitelma 5. Leirin turvaohjeistus on näkyvillä (keskeisillä paikoilla, kuten majoituspaikoissa, ruokailutiloissa, ohjelmapaikoilla jne. ) 6. Leirin vesiturvallisuudesta huolehditaan (hengenpelastusosaaminen, sovitut käytännöt uimiselle esim. uimapakat merkitty, uima-ajat määritelty jne.) TOIMENPITEITÄ TOTEUTUU YHTEENSÄ (minimi ): 3

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

ympäristöohjelman suosio kasvaa

ympäristöohjelman suosio kasvaa Koonnut: Marja Valtiala Green Office ympäristöohjelman suosio kasvaa Käytännönläheinen ja toteuttamistavaltaan kevyt ympäristöohjelma Green Office on saavuttanut kymmenessä vuodessa paljon suosiota. Suomessa

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010 Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 26 21 Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa Kannen kuva: Taitto Tina Kristiansson Jarmo Honkanen Ilmestymisvuosi 212 ISBN 978-952-5465-58-7

Lisätiedot

Yhteisvoimin vauhtia metropolialueen ilmastotekoihin

Yhteisvoimin vauhtia metropolialueen ilmastotekoihin Yhteisvoimin vauhtia metropolialueen ilmastotekoihin Katsaus hankkeen tuloksiin Ilmastonmuutos Helsingin seudulla, hillintä ja sopeutuminen Sisällys Julia 2030 -hanke 3 Ekotukitoiminnan suosio yllätti

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusopas

Yhdistyksen turvallisuusopas Yhdistyksen turvallisuusopas turvallisia liikuntapalveluita ja yleisötapahtumia www.slu.fi 1 2 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS

TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE TARKASTUS Henkilötietolaki ohjaa säännöksillään

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

vaikutu Jyväskylän StrategineS

vaikutu Jyväskylän StrategineS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINN YLEISKAAVALUONNOS vaikutu usten arviointi Jyväskylän n kaupunki, Maankäyttö, StrategineS en suunnittelu 11.12.2013 0 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVALUONNOS Vaikutusten arviointi

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen työn tulee olla pitkäjänteistä ja tähdätä jatkuvaan parantamiseen. Oppilaiden osallisuus

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus Diaarinurnero Varsinais-Suomi 30102013 VARELY/1 1/0704/2012 Lassila & Tikanoja Oyj Lausunto ympäristövaikutusten arvioi ntiohjelmasta Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Maapallopeli. jokaisella valinnalla on väliä OPAS OPETTAJALLE KULUTTAJA- JA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN

Maapallopeli. jokaisella valinnalla on väliä OPAS OPETTAJALLE KULUTTAJA- JA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN Maapallopeli jokaisella valinnalla on väliä OPAS OPETTAJALLE KULUTTAJA- JA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN Sisältö 1. Taustaa ympäristöasioihin.................................3 1.1 Kestävä kehitys kestävä kulutus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI LEHDISTÖTIEDOTE PRESS RELEASE 2/2013 KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI Kalajoen satamalle on myönnetty Lloyds Register Quality Assurance sertifiointilaitokselta kansainvälisesti

Lisätiedot