Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Liite TURUNARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

2 SISÄLTÖ 1.JOHDANTO HYVÄNKRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTUNTOMERKKEJÄ KRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTAVOITTEET OMIENTYÖNTEKIJÖIDEN,LUOTTAMUSHENKILÖIDENJA AUDITOIJIENKOULUTTAMINEN Henkilökunnanjaluottamushenkilöidenkouluttaminen Ympäristöryhmänjäsenetjaauditoijat HIIPPAKUNNANSEURAKUNTIENKOULUTTAMINENJATUKEMINEN YMPÄRISTÖASIOIDENHUOMIOIMISESSA Hiippakunnallisetkoulutukset,joihinkristillinenympäristökasvatus integroidaan Ympäristödiplominhakemiseenjaylläpitämiseenliittyvätkoulutukset Piispantarkastukset TIEDONVÄLITTÄMINENJAKANNANOTOT Nettisivut Tuoreoliivipuunlehti Kannanotot YHTEISTYÖJAVERKOSTOITUMINEN Kirkonhallinto Alueellisetympäristötoimijat

3 1.JOHDANTO Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ympäristökasvatussuunnitelman on laatinutympäristöasiantuntija,fm,mmmhannelesiltalayhteistyössätuomiokapitulin työntekijöiden kanssa. Tuomiokapituli on pitämässäänistunnossa vahvistanut ympäristökasvatussuunnitelman ja se on päivitetyn ympäristöohjelman liite3. Kirkon ilmasto-ohjelmassa kehotetaan tuomiokapituleja liittämään seurakuntien ympäristökasvatuksen tukemisen ja edistämisen pysyväksi osaksi hiippakunnan koulutus- ja kehittämistoimintaa. Tuomiokapituleita kehotetaan tukemaan seurakuntia ympäristödiplomihankkeissa tarjoamalla muun muassa asiantuntija-apua. Turun arkkihiippakunnantuomiokapitulihaluaasitoutuanäihintavoitteisiinkonkreettisintoimenpitein,jotka onkirjattutähänympäristökasvatussuunnitelmaan. Tavoitteena on vahvistaa kristillisen ympäristökasvatuksen tietoisuutta ja osaamista hiippakunnallisesti,jottaympäristötyöolisiluontevaosaseurakunnanperustyötäjaluterilaisen kirkon ydinsanomaa. Yhdistämällä perinteisiin ympäristökasvatuksen menetelmiin kristillinen sisältö voidaan kehittää uusia toimintakokonaisuuksia eri työaloille ja päästäjopaidentiteettikasvatuksentasolle. Kirkon ympäristödiplomin käsikirjassa pääosa luvuista liittyy talous- ja kiinteistöhallinnon alaisuuteen. Näistä esimerkkeinä ovat luvut taloudesta, jätehuollosta, kiinteistöistä, siivouksesta, keittiöistä, hautausmaista, metsistä ja leirikeskuksista. Toimintaan liittyy selkeimmin ympäristökasvatusta käsittelevä luku. Ympäristökasvatus mielletään usein lasten ja nuorten parissa tehtäväksi työksi. Jos ympäristökasvatusta toteutetaan lisäksi perustyöstäirrallisenailmanselkeääkristillisenkasvatuksenpainotusta,saattavatmonet seurakunnantoiminnallisenpuolentyöntekijätkokeakirkonympäristödiplomijärjestelmänsekäympäristökasvatuksenomaantyöhönsäkuulumattomaksi. Tässä ympäristökasvatussuunnitelmassa ympäristökasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jonka avulla luterilainen kirkko ja yksittäiset seurakunnat kannustavat kaikenikäisiäjäseniäänympäristövastuulliseenjakohtuulliseenelämäntapaan. 2

4 2.HYVÄNKRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTUNTOMERKKEJÄ LähtökohtanaJumalanehdotonjaliikkeellepanevarakkaus Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja olemaan yhteydessä Luojaansa. LuomiskertomuksessaJumalakatsoikaikkealuomaansajakaikkiolihyvää. Kristillinenympäristökasvatusonparhaimmillaanmyösidentiteettikasvatusta. Luojan täydellisesti luoma ja rakastama ihminen voi oppia hyväksyvästä rakkaudestakäsinpitämäänhuoltakokoluomakunnasta. Rakkaudenkaksoiskäskyliittyymyöstuleviinsukupolviinjakaukaisiinlähimmäisiin,jasitäkauttavahvastiympäristöteemoihin. PerustanaRaamatunohjeetjakristillisetarvot JumalankunnioitusjapyhyyshaastavatpohtimaansuhtautumistammeJumalanantamiinohjeisiinjakäskyihinluomakunnanhuolenpidosta. IhmisentehtävänäonviljelläjavarjellaJumalallekuuluvaaluomakuntaa. Raamatunkäskytjaohjeetsuojelevatihmistäjakokoluomakuntaa. Lepopäivänviettäminenmahdollistaaihmisenjakokoluomakunnanlevon. Vanhassa ja Uudessa testamentista löytyy monia luonnon kestävään käyttöönsekäkohtuuteenliittyviäohjeita(esim.5.moos.22:6-7;3.moos.19: 9-10;1.Tim.6:6-8;Matt.6:19-24;Room.8:19-21). Vapausjatoivokannustavattoimimaan Kristillinen ympäristönsuojelu eiole ehdotonta eikä syyllistävää, vaan siihenliittyyolennaisestivapaus. Myönteisen ympäristövastuun korostaminen on tärkeää, sillä pienistä teoistamuodostuusuurikokonaisuus. Kristuksensovitustyökoskeekokoluomakuntaa. Anteeksisaamisenjauudenalunmahdollisuusvoimaannuttavattoimimaan. Turvallisuusnäkökulmienhuomioiminenkokonaisvaltaisesti Fyysinen:ulkonatapahtuvantoiminnanvaaranpaikkojenkartoitusjavaaratilanteidenennaltaehkäisyhyvälläetukäteissuunnittelulla,esim.retkienreittivalinnoilla. Henkinen:osallistujalähtöisyys,yksilönpersoonan,taitojenjaluovuuden arvostaminenjavahvistaminen,turvallinenjakiireetönilmapiiri. Hengellinen:Raamattuunperustuvakristillinenkasvatusjaopetusvapauden jarakkaudenhengessäjayksilönsekäperheenarvomaailmaakunnioittaen. Menetelmänäkokemuksellinenoppiminenluonnossa Irrallisten ekotekojen ja paperinmakuisten tehtävien sijaan suunnitellaan kokonaisuuksia,joidenkauttamahdollistuukosketuseläväänympäristöön, aitotekeminenyhdessäsekäluontoontutustuminenkaikinaistein. On parempi huomioida ympäristökasvatus pienimuotoisesti osana muuta perustoimintaakuinjärjestääkerranvuodessaisotapahtuma,jolloin mennäänluontoon. 3

5 Tavoitteenaympäristövastuullinenjakohtuullinenelämäntapa Pelkkä tieto ei johda haluttuun ympäristövastuulliseen toimintaan, tarvitaan arvoista ja asenteista lähtevää motivaatiota, joka voi syntyä kunnioituksestajakiitollisuudestaluojaakohtaa. Eettisenkasvatuksenkauttaopetellaanitsehillintää,vastuunkantamistasekäkykyäasettuatoisenosaan. Elämänkunnioittamiseenliittyyolennaisestikokoluomakunnankunnioittaminen. Luontosuhteemmeonvälittäväjakaikkealuotuakunnioittava,vaikkaluomakuntaeiolejumalallistunutpalvonnankohde. Yhteisöllisyysjaverkostotmoninkertaistavatvaikuttavuuden Kirkollaonhyvätmahdollisuudettavoittaaeriikäryhmät. Perheiden tukeminen ja innostaminen ympäristövastuulliseen elämäntapaanonvaikuttavuudenkannaltatärkeää. Ympäristöongelmien seuraukset, kuten kuivuus ja nälänhätä, koettelevat rankimmin niitä alueita, jotka ovat jo valmiiksi köyhiä. Kirkon Ulkomaan avun ja eri lähetysjärjestöjen kautta kirkolla ja jokaisella sen jäsenellä on hyvätmahdollisuudetauttaakehitysmaidenihmisiä. 4

6 3.KRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTAVOITTEET TärkeänäTurunarkkihiippakunnantuomiokapitulintoteuttamanympäristökasvatuksen tavoitteena on kehittää kristillistä ympäristökasvatusta ja juurruttaa se osaksi hiippakunnankoulutustoimintaa.toinentärkeätavoiteonseurakuntientukeminenympäristödiplominhakemiseenjasenylläpitämiseen.näidenkoulutustavoitteidenkauttatuomiokapitulinympäristötoimienvaikuttavuusvoimoninkertaistua. Turunarkkihiippakunnantuomiokapitulinympäristöohjelmassa onympäristödiplomin käsikirjan mukaisesti oma lukunsa ympäristökasvatukselle, ja siinä on asetettu oheisen taulukonmukaiset tavoitteet. Taulukon tavoitteet on konkretisoitu tämän ympäristökasvatussuunnitelmanluvuissa4-7. TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUU 1.Kristillinen ympäristökasvatusintegroidaanosaksi hiippakunnan koulutuksiaja vahvistetaan hiippakunnan seurakuntien työntekijöiden kristillisen ympäristökasvatuksen tietouttaja osaamista. Tuomiokapitulinympäristökasvatuksenperiaatteettäydennetään ympäristökasvatussuunnitelmaksi (MINIMI). Kristillisenympäristökasvatuksen koulutusosioita(esim.kirkonympäristövastuusta,luomakunnan sunnuntainvietosta,luontoretkien järjestämisestäjaympäristökasvatussuunnitelmanlaatimisesta)kehitetäänjaneliitetäänhiippakunnan koulutuksiinympäristökasvatussuunnitelmanmukaisesti. 1/ alkaen Ympäristöasiantuntija,dekaani, hiippakuntasihteerit Hiippakuntasihteeritjadekaani 2.Hiippakunnanseurakuntientukeminen ympäristödiplominkäyttöönottamisessajaylläpidossa,jotta mahdollisimmanmonella alueenseurakunnallaon voimassaoleva kirkonympäristödiplomi. 3.Vahvistetaan omientyönte- kijöiden,luot- Seurakunnilletehdäänkysely,jossa selvitetäänesteitäympäristödiplomiinliittymisellesekäkoulutuksen jamuuntuentarvettajatämänperusteellasuunnataankoulutuksia. Kehitetäänympäristödiplominväliauditointiajauusimistatukevia toimenpiteitä. Järjestetäänhiippakunnanseurakuntienympäristövastaavillejatyöryhmilleyhteisiäympäristödiplominstarttipäiviäjaympäristötyön neuvottelupäiviä. Piispantarkastustenyhteydessä seurakunniltakysytäänympäristöasioidenhoitoonsekäympäristödiplominhakemiseenjauusimiseen liittyviäkysymyksiä.ympäristöasioitaläpikäydääntoimintaneuvotteluissa,asessorintarkastuksissa sekäpiispankannanotoissa. Tuomiokapitulilähettäävähintään kaksiympäristöryhmänjäsentä ja/taiauditoijaaosallistujaksiaudi alkaen Vuosittain Vuodesta2011lähtienjatkuva Jokatoinenvuosi osallistuminenaudi- toijienneuvottelu- Ympäristöryhmä Ympäristöryhmä Ympäristöryhmä Piispa,pappisasessori,hiippakuntasihteerit Ympäristöryhmä 5

7 6 tamushenkilöidensekä auditoijien ympäristöosaamista. toijienneuvottelupäivillesekäkirkonympäristöpäiville. Henkilökunnallejaluottamushenkilöilletiedotetaanympäristöohjelmansisällöstäjasenvaikutuksistaerityötehtäviinsekäannetaan päivitetytympäristöperiaatteet päivillejajokatoinenvuosiosallistuminenkirkonympäristöpäivillä. Ympäristöohjelman hyväksymisenyhteydessäsekäuusientyöntekijöiden jaluottamushenkilöidenaloittaessa. Ympäristövastaava 4.Tehdään yhteistyötäja verkostoidutaan. Jatketaanjakehitetäänyhteistyötä jatiedonkulkuamuidentuomiokapituleidenjakirkkohallituksen kanssa,jottahyväksihavaitutympäristökäytänteettulevatmuiden hallinnonyksiköidentietoonja sovellettaviksi. Jatketaanyhteistyötäolemassa olevienpaikallistenympäristötoimijoidenkanssasekäverkostoidutaanuusientoimijoidenkanssaniin alueellisestikuinkansallisesti. Jatkuva Jatkuva Kaikkityöntekijät, ympäristöryhmä Ympäristöryhmä, kaikkityöntekijät 5.Välitetään tietoajaotetaantarvittaessakantaa ympäristökysymyksiin. Hyvienkristillisenympäristökasvatuksenmateriaalivinkkien,koulutustensekäympäristökäytänteiden kokoaminenjajulkaiseminenhiippakunnannettisivuillasekätuoreenoliivipuunlehdenluomakuntapalstalla. Seurataanpaikallista,valtakunnallistasekäglobaaliaympäristöasioihinliittyvääkeskusteluajaesitetääntarvittaessakannanottokristillisenuskonnäkökulmasta. Jatkuva Jatkuvaseuranta, tilanteenmukaan Ympäristöryhmä, kaikkityöntekijät Ympäristöryhmä, piispat,dekaani, ympäristöasioista vastaavahiippakuntasihteeri

8 4. OMIEN TYÖNTEKIJÖIDEN, LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA AUDITOI- JIENKOULUTTAMINEN 4.1.Henkilökunnanjaluottamushenkilöidenkouluttaminen Henkilökunnalle ja luottamushenkilöille tiedotetaan ympäristöohjelman sisällöstä ja senvaikutuksistaerityötehtäviinsekäannetaanpäivitetytympäristöperiaatteet(liite 1). Jokainen on omassa työssään vastuullinen toimimaan ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Uusien työntekijöiden perehdytyksessä kerrotaan, miten omassa työssä voi tehdä arkisia ympäristötekoja. Ympäristöasioiden hoitamisesta pyritään tekemäänkaikkientyöntekijöidenyhteinenasia,jokakoetaanmyönteisenämahdollisuutenavelvollisuudensijasta. Paljonvirkamatkojaajavilletyöntekijöillejärjestetäänmahdollisuusosallistuataloudellisen ajon koulutukseen. Luottamushenkilöitä pyritään ohjaamaan yhä enemmän kimppakyytiensuosimiseenkokousmatkoilla. 4.2.Ympäristöryhmänjäsenetjaauditoijat Hiippakunnallisella ympäristöryhmällä on merkittävä rooli tuomiokapitulin ympäristöasioiden hallinnassa ja hiippakuntien seurakuntien kouluttamisessa ympäristödiplomijärjestelmänosalta. Tuomiokapitulionkouluttanutauditoijaakirkkohallituksenauditoijakoulutuksissa Ympäristöryhmä on lähettänyt säännöllisesti muutaman ympäristöryhmän jäsenen tai kouluttamansa auditoijan osallistujaksi kirkon ympäristöpäiville tai auditoijien neuvottelupäiville. Tämä on ollut hyvä keino ylläpitää ympäristöryhmän jäsenten ja auditoijien asiantuntemusta kirkon ympäristödiplomista ja luoda luontevaa yhteistyötäerihiippakuntienympäristöasiantuntijoidenkesken. Varsinaistaauditointikokemustaeiolekertynytkaikilleauditoijille,koskahiippakunnanalueellaonollutviimevuosinavainmuutamiaympäristödiplomihakemuksia.Tosin muutamat auditoijat ovat saaneet auditointikutsuja myös muiden hiippakuntien seurakuntiinjaseurakuntayhtymiin.yksimahdollinenkeinoylläpitääomaaasiantuntemustaan voisi olla osallistuminen jollain panostuksella seurakuntien väliauditointeihin. 7

9 5. HIIPPAKUNNAN SEURAKUNTIEN KOULUTTAMINEN JA TUKEMINEN YMPÄRISTÖASIOIDENHUOMIOIMISESSA 5.1. Hiippakunnalliset koulutukset, joihin kristillinen ympäristökasvatus integroidaan Tuomiokapituli voi järjestämiensä koulutusten kautta merkittävästi edistää kristillisenympäristökasvatuksenosaamistahiippakunnanseurakuntientyöntekijöidenkeskuudessa. Seurakunnan toiminnallisen puolen työntekijöiden motivoimiseksi ja sitouttamiseksiympäristökoulutuksissaonensiarvoisentärkeäälähteäliikkeelleympäristönsuojelun raamatullisesta perusteesta. Keskeistä on huomioida kaikissa koulutuksissaympäristöasiatpaitsisanoin,muttamyöstekojentasolla.näinympäristöasioidenhuomioiminentuleeesilleläpäisevästisekätarjoilujen,materiaalienettäkoulutustenlogistiikanosalta. KirkonpainopisteonollutPyhävuosina jasenmyötäympäristökasvatus onollutesillämyösmuissakuinympäristöryhmänjärjestämissäkoulutuksissaerityisestivuosina vuodesta2013alkaenpyhä-painopistevuosienaikanalöydetythyvättoimintamuodotjasisällötvakiinnutetaanmuidenkoulutustenosaksi. Yksittäisten kristillisen ympäristökasvatusten koulutusten sijaan keskeiset sisällöt kannattaaintegroidaniidenperuskoulutustenosaksi,joihinkristillinenympäristökasvatus luontevasti liittyy. Esimerkiksi jumalanpalveluselämää koskevien koulutusten yhteyteenvoidaanliittääosioluomakunnansunnuntaintoteutusvinkeistäjakristillisen kasvatuksen kurssien yhteyteen osio kristillisestä ympäristökasvatuksesta. Harvassa seurakunnassa on laadittu ympäristökasvatussuunnitelma. Niiden tekemiseen ohjaavaosiovoisiollajonainkertanaesimerkiksikasvatuksenvuosittaisenteemaseminaarinyhteydessä.kansainvälisendiakonianjalähetyksenteemapäivissäilmasto- jaympäristöasiatovatvahvastiesillä.luontoarvojenesilletuominenjaluontomateriaalien hyödyntäminen sopii luontevasti erilaisiin menetelmä-, retriitti- ja spiritualiteettikoulutuksiin. 5.2.Ympäristödiplominhakemiseenjaylläpitämiseenliittyvätkoulutukset Ympäristöryhmänjärjestämiäympäristödiplominstarttipäiviäjaympäristötyönneuvottelupäiviäonollutvuodesta2003lähtien.Starttikoulutuksissaesitelläänympäristödiplomijärjestelmääjasenperustanaolevaaekoteologiaasekäkristillistäympäristökasvatusta. Koulutuksessa käydään läpi myös vaihe vaiheelta ympäristödiplomin hakuprosessi.suntioidenjamuidenkiinteistötyöntekijöidenhiippakunnallisissakoulutuksissaonpidettykirkonympäristöohjelmanteemojaesillähyvinkäytännöllisellä tasolla. Ympäristödiplomin hakemiseen liittyvä starttikoulutus antaa seurakunnille hyvät perustiedotsiitä,mitenympäristödiplominvoisaada.ongelmanaonuseinresurssien puute. Seurakunta ei pysty välttämättä palkaamaan ulkopuolista ympäristöasiantuntijaa valmistelemaan ympäristökatselmuksen ja -ohjelman. Seurakuntien työntekijöillätaaseioleuseinkaanaikaaitsetehdänäitäasiakirjoja.resurssipulasta johtuen myös ympäristödiplomin uusiminen voi viivästyä tai jäädä tekemättä 8

10 kokonaan.tällähetkelläkokohiippakunnanalueellaonvoimassaolevaympäristödiplomi vain Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä sekä Raision, Siikaisten ja Ulvilan seurakunnilla. Keskeinen kysymys hiippakunnan ympäristökoulutusten kehittämisessäonsenmiettiminen,mitenyhäuseammanseurakunnansaisihaastettuamukaan ympäristötyöhön. Tuomiokapituli on asettanut tavoitteekseen saada vuosittain jokaisesta rovastikunnasta vähintään yksi seurakunta työskentelemään ympäristödiplomin saamiseksi. Erityisesti tavoitteena on haastaa rakennemuutosseurakuntia mukaanympäristödiplomijärjestelmään. Jotta nämä hienot tavoitteet toteutuisivat, olisi seurakuntien ympäristökoulutustarpeethyväkartoittaakyselynavullaja samalla pyrkiäselvittämään esteetympäristödiplomijärjestelmänliittymisellä.tämänkartoituksenperusteellatulisijärjestäätarvelähtöistä ympäristökoulutusta ja tukitoimintaa. Uudessa ympäristödiplomin käsikirjassa2012suositellaanväliauditoinninsuorittamista.tämäntekemiseenolisihyvä luodatoimiviakäytänteitähiippakunnanympäristödiplomiseurakuntienkesken.esimerkiksiväliauditoinnitpäittäinkahdenympäristödiplomiseurakunnanvälilläjaitse toteuttaenvoisiollamielekästäjataloudellistayhteistyötä. 5.3.Piispantarkastukset Kirkon ilmasto-ohjelmassa kehotetaan tuomiokapituleja ottamaan piispantarkastustenyhteydessäesilleseurakuntientoimetilmastonmuutoksenhillitsemiseksijapuutteita havaittaessa suosittelemaan seurakunnille ympäristödiplomin hankkimista. Luontevan mahdollisuuden ympäristöasioiden läpikäymiselle tarjoavat hiippakuntasihteerien johtamat toimintaneuvottelut, asessorin tarkastukset sekä piispan kannanotot. ViimevuosinaTurunarkkihiippakunnantuomiokapitulinpiispantarkastustenyhteydessä ympäristöasioita on pidetty systemaattisesti esillä. Ennen piispantarkastusta seurakunnat toimittavat tuomiokapituliin piispantarkastuskertomuksen, jonka lomakkeellaonyksikokonainenosioympäristöasioista.osiossatiedustellaansitä,onkoseurakunnallemyönnettyympäristödiplomijamitenseurakunnassatoimitaansen hankkimiseksi tai uusimiseksi. Seurakunnilta kysytään, miten ne huomioivat ympäristönäkökulman energiataloudessa, metsänhoidossa, siivoustoimessa, viheralueidenhoidossa,hautaustoimessasekämuussatoiminnassa.lisäksitiedustellaanympäristövastaavasta,-työryhmästäsekä-suunnitelmasta. Piispantarkastuksilla ja piispan kannanotoilla on paljon painoarvoa seurakunnissa. Siksi ympäristöasioiden esillä pitäminen piispantarkastuksissa on merkittävä edistysaskel ympäristöasioiden edistämisessä hiippakunnallisesti. Tavoitteena on jatkaa tätä hyvin toimivaa käytäntöä jatkossakin. Tämän rinnalle on tarkoitus kehittää luvuissa5.1.ja5.2.mainittujakonkreettisiakoulutuksiajatukitoimenpiteitä,jotkaauttavat seurakuntia hankkimaan ja toisaalta ylläpitämään saavuttamansa ympäristödiplomin. 9

11 6.TIEDONVÄLITTÄMINENJAKANNANOTOT 6.1.Nettisivut Ympäristöasioidentiedottamiseentuomiokapitulinnettisivujenkauttaonmahdollista kiinnittääentistäenemmänhuomiota,sillätuomiokapitulinnettisivujenuudistamisen yhteydessäsivuillelaadittiinomaluomakuntasivustoympäristöasioista.luomakunta onyksiyhdeksästäpäävalikonpalkista,jotenpanostusympäristöasioihinnäkyyheti tuomiokapitulinnettisivujenpääsivulla. Sisällöntuottoluomakuntasivustolleonvieläkeskenjakeskeisenätavoitteenaonjatkaaluomakuntasivustonsisällöntuottamistajakehittämistä.Tällähetkelläsieltälöytyymuunmuassatuomiokapitulinympäristökartoitusja-ohjelma,ympäristöryhmän yhteystiedotsekälinkkikirkkohallituksenympäristösivuille. Ympäristöryhmäsuunnittelee,mitäaihepiirejäjakokonaisuuksiasivustolleolisihyvä lisätä ja sopii, miten sisältö tuotetaan. Sivustolla voisi olla sekä toiminnallisen että kiinteistö- ja taloushallinnon hyviä käytänteitä sekä materiaalivinkkejä. Sivustoille voisilinkittäämyöstuoreenoliivipuunlehdenluomakuntapalstatsekäkaikkihiippakunnanalueenympäristökoulutukset.luomakuntasivustollavoisiollamyösalueellinen kouluttajalista esimerkiksi energiakatselmuksen tekoon, taloudelliseen ajamiseen,jätehuoltoonsekähautausmaidenympäristöasioidenhoitamiseenliittyen. 6.2.Tuoreoliivipuunlehti Tuore oliivipuunlehti toimii nettisivujen ohella hyvänä informaatiokanavana ympäristöasioissa,silläsenluomakuntapalstallaesitelläänajankohtaisiakristilliseenympäristökasvatukseen sekä kirkon ympäristödiplomijärjestelmään liittyviä asioita. Luomakuntapalstalla on ollut esimerkiksi ekoteologiaan liittyviä kirja-arvosteluita sekä esiteltyhiippakunnanalueenkristillistäympäristökasvatustoimintaa. Lehti tavoittaa myös ne, jotka eivät hae aktiivisesti tietoa tuomiokapitulin nettisivuilta. Lehti jaetaan kaikille hiippakunnan alueen seurakuntien vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille sekä luottamushenkilöille. Tämän lisäksi lehteä jaetaan jokaiseen tuomiokapituliin, kirkkohallitukseen sekä lehdistön edustajille. Painosmääräonnoin3600. Tavoitteena on, että Tuoreen oliivipuun lehden luomakuntapalsta tulee jatkossakin toimimaan hyvänä informaation välittäjänä hiippakunnan työntekijöille hyvistä ympäristökäytänteistäsekä-materiaaleista. Seurakuntienmenoistaarvioltaneljännesmeneekiinteistöjenhoitoonjakustannukset ovat kasvussa, mutta samanaikaisesti seurakuntien verotulot ovat laskussa. Tämänvuoksikiinteistöhallinnonpuolellakaivattaisiinselkeitähyviäesimerkkejäsiitä, miten energiansäästötoimilla voidaan saavuttaa selviä kustannussäästöjä. Tällaisten hyvienesimerkkienlöytäminenjaniistätiedottaminenolisimerkittävää,jottaseurakunnan saisivat konkreettisia vinkkejä siitä, miten he voisivat toimia kestävällä tavallasekäympäristönettätaloudenkannalta. 10

12 6.3.Kannanotot Luterilaisen kirkon virallisille ympäristökannanotoille onollutominaista, että niissä ympäristökysymykset liittyvät usein laajempiin eettisiin kysymyksiin, kuten oikeudenmukaisuuteen. Tästä hyvänä esimerkkinä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen julkaisema kannanotto maailman ruokaturvan puolesta. Huolellisesti laaditussa kannanotossa todetaan muun muassa Isä meidän rukoukseen pohjautuen, että jokapäiväinen leipä on ihmisarvoisen elämän perusedellytys. Nälkä on oikeudenmukaisuuskysymys. Paitsipiispoilta,muttamyösmuiltatuomiokapitulintyöntekijöiltätiedustellaanaika ajoinkirkonvirallistalinjaustaerilaisiinajankohtaisiinympäristökysymyksiinja-tapahtumiin,esimerkiksisitä,mitenjamiksikirkkoosallistuuäläostamitään-päivään. Tuomiokapitulintyöntekijöidenjamyösympäristöryhmänjäsentenonkinsyytäseurataympäristöasioihinliittyvääyhteiskunnallistakeskusteluajaollatarvittaessavalmiitaottamaankantaaympäristökysymyksiinkristillisenuskonnäkökulmasta. 11

13 7.YHTEISTYÖJAVERKOSTOITUMINEN 7.1.Kirkonhallinto Kirkon ilmasto-ohjelma ilmestyi vuonna Ilmasto-ohjelmassa annetaan konkreettisiasuosituksiapaitsiseurakunnillejaseurakuntalaisille,muttamyöskirkkohallitukselle ja tuomiokapituleille niistä toimenpiteistä, jotka edesauttavat ympäristövastuullisuutta.turunarkkihiippakunnantuomiokapitulireagoinopeastinäihinsuosituksiin ja laati ensimmäisenä kirkon hallinnon edustajana oman ympäristökartoituksenja-ohjelmanvuonna2010.turunarkkihiippakunnantuomiokapitulionantanuttämänympäristöaineistonmuidentuomiokapitulienhyödynnettäväksijaonnäin omalta osaltaan edistänyt ympäristöasioiden enenevää huomioimista ja yhteistyötä kirkonhallinnossa. UudistetunKirkonympäristödiplomin2012käsikirjanmyötätulimahdolliseksi,että seurakuntientavoinmyöskirkkohallituksenvirastojahiippakuntientuomiokapitulit voivathakeakirkonympäristödiplomiajanäinliittyäkirkonomaanympäristöjärjestelmään. Kirkkohallituksen virastolle on myönnetty kirkon ympäristödiplomi joulukuussa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt pitämässään istunnossa hakea ympäristödiplomia. Samaten joissain muissa tuomiokapituleissatyöskennelläänympäristödiplominsaamiseksi. Kirkon keskus- ja hiippakuntahallinto voisi jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä antamallaomatmateriaalinsajahyvätympäristökäytänteetmuillesovellettaviksi.sopiva foorumihyvienympäristökäytänteidenesilletuomiseenvoisiollaesimerkiksihiippakuntiendekaanienjalakimiestenvuosittainenyhteinenkokoussekähiippakuntasihteerienvuosittaisetkokoukset.ympäristödiplominsaavuttaneetkirkonhallinnonyksiköttoimivattoivottavastihyvänäkannustimena,jottakaikkituomiokapitulithaluaisivat jatkossa saada ympäristödiplomin itselleen ja mahdollisimman monelle oman hiippakuntansaseurakunnalle. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ympäristöryhmän pitkäaikainen jäsen, biologi Marja-Liisa Leinonen, on toiminut kirkkohallituksen ympäristöasioiden seurantaryhmänjäsenenäsenperustamisestalähtien.tämäonomaltaosaltaanedistänyt yhteistyötä ja tiedonkulkua kirkkohallituksen ja Turun tuomiokapitulin välillä ajankohtaisistakirkonympäristöasioista. 7.2.Alueellisetympäristötoimijat Ympäristöryhmäontoiminutvuodesta2002tuomiokapitulinympäristöasiantuntijaryhmänä. Ympäristöryhmä on verkostoitunut aktiivisesti paikallisten ympäristötoimijoiden kanssa, esimerkiksi Varsinais-Suomen alueella toimivan kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaatio Valonian kanssa. Tuomiokapituli oli Valonian aloitteesta yksi sopijaosapuoli Varsinais-Suomen ilmastostrategiassa. Jatkossaympäristöryhmäjatkaayhteistyötäjaverkostoitumistaetsienmyösuusiamahdollisiayhteistyötahoja. 12

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 0 SISÄLTÖ 1. IHMINEN JA LUOMAKUNTA... 5 2. LUKIJALLE... 6 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 6 3.1. Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä...

Lisätiedot

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 Essi Kuisma Lahden ammattikorkeakoulu Ympäristötekniikan opiskelija YMP09 Sisällys 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA HEINOLAN SEURAKUNTA Eija Leskinen (toim.)2009 Ympäristötyöryhmä (päivitt.) 2013 YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN TEOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 2. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN

Lisätiedot

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017 11.2.2014 1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 4/2002 Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Saara Juopperi SISÄLLYS ESIPUHE 1. JOHDANTO... 3 2. TAVOITE... 3 3. LÄHTÖKOHDAT... 4 3.1. YSMEK-HANKKEET JA

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007 Läsnäolon yhteisö Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti tammikuu 2007 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto Sarja C 2007:1 Miksi on puhuttava seurakuntien rakenteista

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE

OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE Helsingin seurakuntayhtymä Kolmas linja 22 B 00530 Helsinki p. 09 23400 OSALLISUUS KIRKOSSA JA YHTEISKUNNASSA -KÄRKIHANKE ABC loppuraportti Kärkihankekoordinaattorit: Hanna Lipasti-Raulus & Kai Sadinmaa

Lisätiedot

ORGANISAATIO- RAKENNE

ORGANISAATIO- RAKENNE ORGANISAATIO- RAKENNE TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ympäristökasvatuksen innostusta ja osaamista

ympäristökasvatuksen innostusta ja osaamista Ulos oppimaan Suomen Luonto- ja ympäristökoulut Hanna Salminen Maija Venäläinen ympäristökasvatuksen innostusta ja osaamista - aineistoluonnos käsikirjaksi BSR-Eagle hanke saa osarahoituksen Euroopan Unionin

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot