Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Liite TURUNARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

2 SISÄLTÖ 1.JOHDANTO HYVÄNKRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTUNTOMERKKEJÄ KRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTAVOITTEET OMIENTYÖNTEKIJÖIDEN,LUOTTAMUSHENKILÖIDENJA AUDITOIJIENKOULUTTAMINEN Henkilökunnanjaluottamushenkilöidenkouluttaminen Ympäristöryhmänjäsenetjaauditoijat HIIPPAKUNNANSEURAKUNTIENKOULUTTAMINENJATUKEMINEN YMPÄRISTÖASIOIDENHUOMIOIMISESSA Hiippakunnallisetkoulutukset,joihinkristillinenympäristökasvatus integroidaan Ympäristödiplominhakemiseenjaylläpitämiseenliittyvätkoulutukset Piispantarkastukset TIEDONVÄLITTÄMINENJAKANNANOTOT Nettisivut Tuoreoliivipuunlehti Kannanotot YHTEISTYÖJAVERKOSTOITUMINEN Kirkonhallinto Alueellisetympäristötoimijat

3 1.JOHDANTO Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ympäristökasvatussuunnitelman on laatinutympäristöasiantuntija,fm,mmmhannelesiltalayhteistyössätuomiokapitulin työntekijöiden kanssa. Tuomiokapituli on pitämässäänistunnossa vahvistanut ympäristökasvatussuunnitelman ja se on päivitetyn ympäristöohjelman liite3. Kirkon ilmasto-ohjelmassa kehotetaan tuomiokapituleja liittämään seurakuntien ympäristökasvatuksen tukemisen ja edistämisen pysyväksi osaksi hiippakunnan koulutus- ja kehittämistoimintaa. Tuomiokapituleita kehotetaan tukemaan seurakuntia ympäristödiplomihankkeissa tarjoamalla muun muassa asiantuntija-apua. Turun arkkihiippakunnantuomiokapitulihaluaasitoutuanäihintavoitteisiinkonkreettisintoimenpitein,jotka onkirjattutähänympäristökasvatussuunnitelmaan. Tavoitteena on vahvistaa kristillisen ympäristökasvatuksen tietoisuutta ja osaamista hiippakunnallisesti,jottaympäristötyöolisiluontevaosaseurakunnanperustyötäjaluterilaisen kirkon ydinsanomaa. Yhdistämällä perinteisiin ympäristökasvatuksen menetelmiin kristillinen sisältö voidaan kehittää uusia toimintakokonaisuuksia eri työaloille ja päästäjopaidentiteettikasvatuksentasolle. Kirkon ympäristödiplomin käsikirjassa pääosa luvuista liittyy talous- ja kiinteistöhallinnon alaisuuteen. Näistä esimerkkeinä ovat luvut taloudesta, jätehuollosta, kiinteistöistä, siivouksesta, keittiöistä, hautausmaista, metsistä ja leirikeskuksista. Toimintaan liittyy selkeimmin ympäristökasvatusta käsittelevä luku. Ympäristökasvatus mielletään usein lasten ja nuorten parissa tehtäväksi työksi. Jos ympäristökasvatusta toteutetaan lisäksi perustyöstäirrallisenailmanselkeääkristillisenkasvatuksenpainotusta,saattavatmonet seurakunnantoiminnallisenpuolentyöntekijätkokeakirkonympäristödiplomijärjestelmänsekäympäristökasvatuksenomaantyöhönsäkuulumattomaksi. Tässä ympäristökasvatussuunnitelmassa ympäristökasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jonka avulla luterilainen kirkko ja yksittäiset seurakunnat kannustavat kaikenikäisiäjäseniäänympäristövastuulliseenjakohtuulliseenelämäntapaan. 2

4 2.HYVÄNKRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTUNTOMERKKEJÄ LähtökohtanaJumalanehdotonjaliikkeellepanevarakkaus Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja olemaan yhteydessä Luojaansa. LuomiskertomuksessaJumalakatsoikaikkealuomaansajakaikkiolihyvää. Kristillinenympäristökasvatusonparhaimmillaanmyösidentiteettikasvatusta. Luojan täydellisesti luoma ja rakastama ihminen voi oppia hyväksyvästä rakkaudestakäsinpitämäänhuoltakokoluomakunnasta. Rakkaudenkaksoiskäskyliittyymyöstuleviinsukupolviinjakaukaisiinlähimmäisiin,jasitäkauttavahvastiympäristöteemoihin. PerustanaRaamatunohjeetjakristillisetarvot JumalankunnioitusjapyhyyshaastavatpohtimaansuhtautumistammeJumalanantamiinohjeisiinjakäskyihinluomakunnanhuolenpidosta. IhmisentehtävänäonviljelläjavarjellaJumalallekuuluvaaluomakuntaa. Raamatunkäskytjaohjeetsuojelevatihmistäjakokoluomakuntaa. Lepopäivänviettäminenmahdollistaaihmisenjakokoluomakunnanlevon. Vanhassa ja Uudessa testamentista löytyy monia luonnon kestävään käyttöönsekäkohtuuteenliittyviäohjeita(esim.5.moos.22:6-7;3.moos.19: 9-10;1.Tim.6:6-8;Matt.6:19-24;Room.8:19-21). Vapausjatoivokannustavattoimimaan Kristillinen ympäristönsuojelu eiole ehdotonta eikä syyllistävää, vaan siihenliittyyolennaisestivapaus. Myönteisen ympäristövastuun korostaminen on tärkeää, sillä pienistä teoistamuodostuusuurikokonaisuus. Kristuksensovitustyökoskeekokoluomakuntaa. Anteeksisaamisenjauudenalunmahdollisuusvoimaannuttavattoimimaan. Turvallisuusnäkökulmienhuomioiminenkokonaisvaltaisesti Fyysinen:ulkonatapahtuvantoiminnanvaaranpaikkojenkartoitusjavaaratilanteidenennaltaehkäisyhyvälläetukäteissuunnittelulla,esim.retkienreittivalinnoilla. Henkinen:osallistujalähtöisyys,yksilönpersoonan,taitojenjaluovuuden arvostaminenjavahvistaminen,turvallinenjakiireetönilmapiiri. Hengellinen:Raamattuunperustuvakristillinenkasvatusjaopetusvapauden jarakkaudenhengessäjayksilönsekäperheenarvomaailmaakunnioittaen. Menetelmänäkokemuksellinenoppiminenluonnossa Irrallisten ekotekojen ja paperinmakuisten tehtävien sijaan suunnitellaan kokonaisuuksia,joidenkauttamahdollistuukosketuseläväänympäristöön, aitotekeminenyhdessäsekäluontoontutustuminenkaikinaistein. On parempi huomioida ympäristökasvatus pienimuotoisesti osana muuta perustoimintaakuinjärjestääkerranvuodessaisotapahtuma,jolloin mennäänluontoon. 3

5 Tavoitteenaympäristövastuullinenjakohtuullinenelämäntapa Pelkkä tieto ei johda haluttuun ympäristövastuulliseen toimintaan, tarvitaan arvoista ja asenteista lähtevää motivaatiota, joka voi syntyä kunnioituksestajakiitollisuudestaluojaakohtaa. Eettisenkasvatuksenkauttaopetellaanitsehillintää,vastuunkantamistasekäkykyäasettuatoisenosaan. Elämänkunnioittamiseenliittyyolennaisestikokoluomakunnankunnioittaminen. Luontosuhteemmeonvälittäväjakaikkealuotuakunnioittava,vaikkaluomakuntaeiolejumalallistunutpalvonnankohde. Yhteisöllisyysjaverkostotmoninkertaistavatvaikuttavuuden Kirkollaonhyvätmahdollisuudettavoittaaeriikäryhmät. Perheiden tukeminen ja innostaminen ympäristövastuulliseen elämäntapaanonvaikuttavuudenkannaltatärkeää. Ympäristöongelmien seuraukset, kuten kuivuus ja nälänhätä, koettelevat rankimmin niitä alueita, jotka ovat jo valmiiksi köyhiä. Kirkon Ulkomaan avun ja eri lähetysjärjestöjen kautta kirkolla ja jokaisella sen jäsenellä on hyvätmahdollisuudetauttaakehitysmaidenihmisiä. 4

6 3.KRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTAVOITTEET TärkeänäTurunarkkihiippakunnantuomiokapitulintoteuttamanympäristökasvatuksen tavoitteena on kehittää kristillistä ympäristökasvatusta ja juurruttaa se osaksi hiippakunnankoulutustoimintaa.toinentärkeätavoiteonseurakuntientukeminenympäristödiplominhakemiseenjasenylläpitämiseen.näidenkoulutustavoitteidenkauttatuomiokapitulinympäristötoimienvaikuttavuusvoimoninkertaistua. Turunarkkihiippakunnantuomiokapitulinympäristöohjelmassa onympäristödiplomin käsikirjan mukaisesti oma lukunsa ympäristökasvatukselle, ja siinä on asetettu oheisen taulukonmukaiset tavoitteet. Taulukon tavoitteet on konkretisoitu tämän ympäristökasvatussuunnitelmanluvuissa4-7. TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUU 1.Kristillinen ympäristökasvatusintegroidaanosaksi hiippakunnan koulutuksiaja vahvistetaan hiippakunnan seurakuntien työntekijöiden kristillisen ympäristökasvatuksen tietouttaja osaamista. Tuomiokapitulinympäristökasvatuksenperiaatteettäydennetään ympäristökasvatussuunnitelmaksi (MINIMI). Kristillisenympäristökasvatuksen koulutusosioita(esim.kirkonympäristövastuusta,luomakunnan sunnuntainvietosta,luontoretkien järjestämisestäjaympäristökasvatussuunnitelmanlaatimisesta)kehitetäänjaneliitetäänhiippakunnan koulutuksiinympäristökasvatussuunnitelmanmukaisesti. 1/ alkaen Ympäristöasiantuntija,dekaani, hiippakuntasihteerit Hiippakuntasihteeritjadekaani 2.Hiippakunnanseurakuntientukeminen ympäristödiplominkäyttöönottamisessajaylläpidossa,jotta mahdollisimmanmonella alueenseurakunnallaon voimassaoleva kirkonympäristödiplomi. 3.Vahvistetaan omientyönte- kijöiden,luot- Seurakunnilletehdäänkysely,jossa selvitetäänesteitäympäristödiplomiinliittymisellesekäkoulutuksen jamuuntuentarvettajatämänperusteellasuunnataankoulutuksia. Kehitetäänympäristödiplominväliauditointiajauusimistatukevia toimenpiteitä. Järjestetäänhiippakunnanseurakuntienympäristövastaavillejatyöryhmilleyhteisiäympäristödiplominstarttipäiviäjaympäristötyön neuvottelupäiviä. Piispantarkastustenyhteydessä seurakunniltakysytäänympäristöasioidenhoitoonsekäympäristödiplominhakemiseenjauusimiseen liittyviäkysymyksiä.ympäristöasioitaläpikäydääntoimintaneuvotteluissa,asessorintarkastuksissa sekäpiispankannanotoissa. Tuomiokapitulilähettäävähintään kaksiympäristöryhmänjäsentä ja/taiauditoijaaosallistujaksiaudi alkaen Vuosittain Vuodesta2011lähtienjatkuva Jokatoinenvuosi osallistuminenaudi- toijienneuvottelu- Ympäristöryhmä Ympäristöryhmä Ympäristöryhmä Piispa,pappisasessori,hiippakuntasihteerit Ympäristöryhmä 5

7 6 tamushenkilöidensekä auditoijien ympäristöosaamista. toijienneuvottelupäivillesekäkirkonympäristöpäiville. Henkilökunnallejaluottamushenkilöilletiedotetaanympäristöohjelmansisällöstäjasenvaikutuksistaerityötehtäviinsekäannetaan päivitetytympäristöperiaatteet päivillejajokatoinenvuosiosallistuminenkirkonympäristöpäivillä. Ympäristöohjelman hyväksymisenyhteydessäsekäuusientyöntekijöiden jaluottamushenkilöidenaloittaessa. Ympäristövastaava 4.Tehdään yhteistyötäja verkostoidutaan. Jatketaanjakehitetäänyhteistyötä jatiedonkulkuamuidentuomiokapituleidenjakirkkohallituksen kanssa,jottahyväksihavaitutympäristökäytänteettulevatmuiden hallinnonyksiköidentietoonja sovellettaviksi. Jatketaanyhteistyötäolemassa olevienpaikallistenympäristötoimijoidenkanssasekäverkostoidutaanuusientoimijoidenkanssaniin alueellisestikuinkansallisesti. Jatkuva Jatkuva Kaikkityöntekijät, ympäristöryhmä Ympäristöryhmä, kaikkityöntekijät 5.Välitetään tietoajaotetaantarvittaessakantaa ympäristökysymyksiin. Hyvienkristillisenympäristökasvatuksenmateriaalivinkkien,koulutustensekäympäristökäytänteiden kokoaminenjajulkaiseminenhiippakunnannettisivuillasekätuoreenoliivipuunlehdenluomakuntapalstalla. Seurataanpaikallista,valtakunnallistasekäglobaaliaympäristöasioihinliittyvääkeskusteluajaesitetääntarvittaessakannanottokristillisenuskonnäkökulmasta. Jatkuva Jatkuvaseuranta, tilanteenmukaan Ympäristöryhmä, kaikkityöntekijät Ympäristöryhmä, piispat,dekaani, ympäristöasioista vastaavahiippakuntasihteeri

8 4. OMIEN TYÖNTEKIJÖIDEN, LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA AUDITOI- JIENKOULUTTAMINEN 4.1.Henkilökunnanjaluottamushenkilöidenkouluttaminen Henkilökunnalle ja luottamushenkilöille tiedotetaan ympäristöohjelman sisällöstä ja senvaikutuksistaerityötehtäviinsekäannetaanpäivitetytympäristöperiaatteet(liite 1). Jokainen on omassa työssään vastuullinen toimimaan ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Uusien työntekijöiden perehdytyksessä kerrotaan, miten omassa työssä voi tehdä arkisia ympäristötekoja. Ympäristöasioiden hoitamisesta pyritään tekemäänkaikkientyöntekijöidenyhteinenasia,jokakoetaanmyönteisenämahdollisuutenavelvollisuudensijasta. Paljonvirkamatkojaajavilletyöntekijöillejärjestetäänmahdollisuusosallistuataloudellisen ajon koulutukseen. Luottamushenkilöitä pyritään ohjaamaan yhä enemmän kimppakyytiensuosimiseenkokousmatkoilla. 4.2.Ympäristöryhmänjäsenetjaauditoijat Hiippakunnallisella ympäristöryhmällä on merkittävä rooli tuomiokapitulin ympäristöasioiden hallinnassa ja hiippakuntien seurakuntien kouluttamisessa ympäristödiplomijärjestelmänosalta. Tuomiokapitulionkouluttanutauditoijaakirkkohallituksenauditoijakoulutuksissa Ympäristöryhmä on lähettänyt säännöllisesti muutaman ympäristöryhmän jäsenen tai kouluttamansa auditoijan osallistujaksi kirkon ympäristöpäiville tai auditoijien neuvottelupäiville. Tämä on ollut hyvä keino ylläpitää ympäristöryhmän jäsenten ja auditoijien asiantuntemusta kirkon ympäristödiplomista ja luoda luontevaa yhteistyötäerihiippakuntienympäristöasiantuntijoidenkesken. Varsinaistaauditointikokemustaeiolekertynytkaikilleauditoijille,koskahiippakunnanalueellaonollutviimevuosinavainmuutamiaympäristödiplomihakemuksia.Tosin muutamat auditoijat ovat saaneet auditointikutsuja myös muiden hiippakuntien seurakuntiinjaseurakuntayhtymiin.yksimahdollinenkeinoylläpitääomaaasiantuntemustaan voisi olla osallistuminen jollain panostuksella seurakuntien väliauditointeihin. 7

9 5. HIIPPAKUNNAN SEURAKUNTIEN KOULUTTAMINEN JA TUKEMINEN YMPÄRISTÖASIOIDENHUOMIOIMISESSA 5.1. Hiippakunnalliset koulutukset, joihin kristillinen ympäristökasvatus integroidaan Tuomiokapituli voi järjestämiensä koulutusten kautta merkittävästi edistää kristillisenympäristökasvatuksenosaamistahiippakunnanseurakuntientyöntekijöidenkeskuudessa. Seurakunnan toiminnallisen puolen työntekijöiden motivoimiseksi ja sitouttamiseksiympäristökoulutuksissaonensiarvoisentärkeäälähteäliikkeelleympäristönsuojelun raamatullisesta perusteesta. Keskeistä on huomioida kaikissa koulutuksissaympäristöasiatpaitsisanoin,muttamyöstekojentasolla.näinympäristöasioidenhuomioiminentuleeesilleläpäisevästisekätarjoilujen,materiaalienettäkoulutustenlogistiikanosalta. KirkonpainopisteonollutPyhävuosina jasenmyötäympäristökasvatus onollutesillämyösmuissakuinympäristöryhmänjärjestämissäkoulutuksissaerityisestivuosina vuodesta2013alkaenpyhä-painopistevuosienaikanalöydetythyvättoimintamuodotjasisällötvakiinnutetaanmuidenkoulutustenosaksi. Yksittäisten kristillisen ympäristökasvatusten koulutusten sijaan keskeiset sisällöt kannattaaintegroidaniidenperuskoulutustenosaksi,joihinkristillinenympäristökasvatus luontevasti liittyy. Esimerkiksi jumalanpalveluselämää koskevien koulutusten yhteyteenvoidaanliittääosioluomakunnansunnuntaintoteutusvinkeistäjakristillisen kasvatuksen kurssien yhteyteen osio kristillisestä ympäristökasvatuksesta. Harvassa seurakunnassa on laadittu ympäristökasvatussuunnitelma. Niiden tekemiseen ohjaavaosiovoisiollajonainkertanaesimerkiksikasvatuksenvuosittaisenteemaseminaarinyhteydessä.kansainvälisendiakonianjalähetyksenteemapäivissäilmasto- jaympäristöasiatovatvahvastiesillä.luontoarvojenesilletuominenjaluontomateriaalien hyödyntäminen sopii luontevasti erilaisiin menetelmä-, retriitti- ja spiritualiteettikoulutuksiin. 5.2.Ympäristödiplominhakemiseenjaylläpitämiseenliittyvätkoulutukset Ympäristöryhmänjärjestämiäympäristödiplominstarttipäiviäjaympäristötyönneuvottelupäiviäonollutvuodesta2003lähtien.Starttikoulutuksissaesitelläänympäristödiplomijärjestelmääjasenperustanaolevaaekoteologiaasekäkristillistäympäristökasvatusta. Koulutuksessa käydään läpi myös vaihe vaiheelta ympäristödiplomin hakuprosessi.suntioidenjamuidenkiinteistötyöntekijöidenhiippakunnallisissakoulutuksissaonpidettykirkonympäristöohjelmanteemojaesillähyvinkäytännöllisellä tasolla. Ympäristödiplomin hakemiseen liittyvä starttikoulutus antaa seurakunnille hyvät perustiedotsiitä,mitenympäristödiplominvoisaada.ongelmanaonuseinresurssien puute. Seurakunta ei pysty välttämättä palkaamaan ulkopuolista ympäristöasiantuntijaa valmistelemaan ympäristökatselmuksen ja -ohjelman. Seurakuntien työntekijöillätaaseioleuseinkaanaikaaitsetehdänäitäasiakirjoja.resurssipulasta johtuen myös ympäristödiplomin uusiminen voi viivästyä tai jäädä tekemättä 8

10 kokonaan.tällähetkelläkokohiippakunnanalueellaonvoimassaolevaympäristödiplomi vain Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä sekä Raision, Siikaisten ja Ulvilan seurakunnilla. Keskeinen kysymys hiippakunnan ympäristökoulutusten kehittämisessäonsenmiettiminen,mitenyhäuseammanseurakunnansaisihaastettuamukaan ympäristötyöhön. Tuomiokapituli on asettanut tavoitteekseen saada vuosittain jokaisesta rovastikunnasta vähintään yksi seurakunta työskentelemään ympäristödiplomin saamiseksi. Erityisesti tavoitteena on haastaa rakennemuutosseurakuntia mukaanympäristödiplomijärjestelmään. Jotta nämä hienot tavoitteet toteutuisivat, olisi seurakuntien ympäristökoulutustarpeethyväkartoittaakyselynavullaja samalla pyrkiäselvittämään esteetympäristödiplomijärjestelmänliittymisellä.tämänkartoituksenperusteellatulisijärjestäätarvelähtöistä ympäristökoulutusta ja tukitoimintaa. Uudessa ympäristödiplomin käsikirjassa2012suositellaanväliauditoinninsuorittamista.tämäntekemiseenolisihyvä luodatoimiviakäytänteitähiippakunnanympäristödiplomiseurakuntienkesken.esimerkiksiväliauditoinnitpäittäinkahdenympäristödiplomiseurakunnanvälilläjaitse toteuttaenvoisiollamielekästäjataloudellistayhteistyötä. 5.3.Piispantarkastukset Kirkon ilmasto-ohjelmassa kehotetaan tuomiokapituleja ottamaan piispantarkastustenyhteydessäesilleseurakuntientoimetilmastonmuutoksenhillitsemiseksijapuutteita havaittaessa suosittelemaan seurakunnille ympäristödiplomin hankkimista. Luontevan mahdollisuuden ympäristöasioiden läpikäymiselle tarjoavat hiippakuntasihteerien johtamat toimintaneuvottelut, asessorin tarkastukset sekä piispan kannanotot. ViimevuosinaTurunarkkihiippakunnantuomiokapitulinpiispantarkastustenyhteydessä ympäristöasioita on pidetty systemaattisesti esillä. Ennen piispantarkastusta seurakunnat toimittavat tuomiokapituliin piispantarkastuskertomuksen, jonka lomakkeellaonyksikokonainenosioympäristöasioista.osiossatiedustellaansitä,onkoseurakunnallemyönnettyympäristödiplomijamitenseurakunnassatoimitaansen hankkimiseksi tai uusimiseksi. Seurakunnilta kysytään, miten ne huomioivat ympäristönäkökulman energiataloudessa, metsänhoidossa, siivoustoimessa, viheralueidenhoidossa,hautaustoimessasekämuussatoiminnassa.lisäksitiedustellaanympäristövastaavasta,-työryhmästäsekä-suunnitelmasta. Piispantarkastuksilla ja piispan kannanotoilla on paljon painoarvoa seurakunnissa. Siksi ympäristöasioiden esillä pitäminen piispantarkastuksissa on merkittävä edistysaskel ympäristöasioiden edistämisessä hiippakunnallisesti. Tavoitteena on jatkaa tätä hyvin toimivaa käytäntöä jatkossakin. Tämän rinnalle on tarkoitus kehittää luvuissa5.1.ja5.2.mainittujakonkreettisiakoulutuksiajatukitoimenpiteitä,jotkaauttavat seurakuntia hankkimaan ja toisaalta ylläpitämään saavuttamansa ympäristödiplomin. 9

11 6.TIEDONVÄLITTÄMINENJAKANNANOTOT 6.1.Nettisivut Ympäristöasioidentiedottamiseentuomiokapitulinnettisivujenkauttaonmahdollista kiinnittääentistäenemmänhuomiota,sillätuomiokapitulinnettisivujenuudistamisen yhteydessäsivuillelaadittiinomaluomakuntasivustoympäristöasioista.luomakunta onyksiyhdeksästäpäävalikonpalkista,jotenpanostusympäristöasioihinnäkyyheti tuomiokapitulinnettisivujenpääsivulla. Sisällöntuottoluomakuntasivustolleonvieläkeskenjakeskeisenätavoitteenaonjatkaaluomakuntasivustonsisällöntuottamistajakehittämistä.Tällähetkelläsieltälöytyymuunmuassatuomiokapitulinympäristökartoitusja-ohjelma,ympäristöryhmän yhteystiedotsekälinkkikirkkohallituksenympäristösivuille. Ympäristöryhmäsuunnittelee,mitäaihepiirejäjakokonaisuuksiasivustolleolisihyvä lisätä ja sopii, miten sisältö tuotetaan. Sivustolla voisi olla sekä toiminnallisen että kiinteistö- ja taloushallinnon hyviä käytänteitä sekä materiaalivinkkejä. Sivustoille voisilinkittäämyöstuoreenoliivipuunlehdenluomakuntapalstatsekäkaikkihiippakunnanalueenympäristökoulutukset.luomakuntasivustollavoisiollamyösalueellinen kouluttajalista esimerkiksi energiakatselmuksen tekoon, taloudelliseen ajamiseen,jätehuoltoonsekähautausmaidenympäristöasioidenhoitamiseenliittyen. 6.2.Tuoreoliivipuunlehti Tuore oliivipuunlehti toimii nettisivujen ohella hyvänä informaatiokanavana ympäristöasioissa,silläsenluomakuntapalstallaesitelläänajankohtaisiakristilliseenympäristökasvatukseen sekä kirkon ympäristödiplomijärjestelmään liittyviä asioita. Luomakuntapalstalla on ollut esimerkiksi ekoteologiaan liittyviä kirja-arvosteluita sekä esiteltyhiippakunnanalueenkristillistäympäristökasvatustoimintaa. Lehti tavoittaa myös ne, jotka eivät hae aktiivisesti tietoa tuomiokapitulin nettisivuilta. Lehti jaetaan kaikille hiippakunnan alueen seurakuntien vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille sekä luottamushenkilöille. Tämän lisäksi lehteä jaetaan jokaiseen tuomiokapituliin, kirkkohallitukseen sekä lehdistön edustajille. Painosmääräonnoin3600. Tavoitteena on, että Tuoreen oliivipuun lehden luomakuntapalsta tulee jatkossakin toimimaan hyvänä informaation välittäjänä hiippakunnan työntekijöille hyvistä ympäristökäytänteistäsekä-materiaaleista. Seurakuntienmenoistaarvioltaneljännesmeneekiinteistöjenhoitoonjakustannukset ovat kasvussa, mutta samanaikaisesti seurakuntien verotulot ovat laskussa. Tämänvuoksikiinteistöhallinnonpuolellakaivattaisiinselkeitähyviäesimerkkejäsiitä, miten energiansäästötoimilla voidaan saavuttaa selviä kustannussäästöjä. Tällaisten hyvienesimerkkienlöytäminenjaniistätiedottaminenolisimerkittävää,jottaseurakunnan saisivat konkreettisia vinkkejä siitä, miten he voisivat toimia kestävällä tavallasekäympäristönettätaloudenkannalta. 10

12 6.3.Kannanotot Luterilaisen kirkon virallisille ympäristökannanotoille onollutominaista, että niissä ympäristökysymykset liittyvät usein laajempiin eettisiin kysymyksiin, kuten oikeudenmukaisuuteen. Tästä hyvänä esimerkkinä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen julkaisema kannanotto maailman ruokaturvan puolesta. Huolellisesti laaditussa kannanotossa todetaan muun muassa Isä meidän rukoukseen pohjautuen, että jokapäiväinen leipä on ihmisarvoisen elämän perusedellytys. Nälkä on oikeudenmukaisuuskysymys. Paitsipiispoilta,muttamyösmuiltatuomiokapitulintyöntekijöiltätiedustellaanaika ajoinkirkonvirallistalinjaustaerilaisiinajankohtaisiinympäristökysymyksiinja-tapahtumiin,esimerkiksisitä,mitenjamiksikirkkoosallistuuäläostamitään-päivään. Tuomiokapitulintyöntekijöidenjamyösympäristöryhmänjäsentenonkinsyytäseurataympäristöasioihinliittyvääyhteiskunnallistakeskusteluajaollatarvittaessavalmiitaottamaankantaaympäristökysymyksiinkristillisenuskonnäkökulmasta. 11

13 7.YHTEISTYÖJAVERKOSTOITUMINEN 7.1.Kirkonhallinto Kirkon ilmasto-ohjelma ilmestyi vuonna Ilmasto-ohjelmassa annetaan konkreettisiasuosituksiapaitsiseurakunnillejaseurakuntalaisille,muttamyöskirkkohallitukselle ja tuomiokapituleille niistä toimenpiteistä, jotka edesauttavat ympäristövastuullisuutta.turunarkkihiippakunnantuomiokapitulireagoinopeastinäihinsuosituksiin ja laati ensimmäisenä kirkon hallinnon edustajana oman ympäristökartoituksenja-ohjelmanvuonna2010.turunarkkihiippakunnantuomiokapitulionantanuttämänympäristöaineistonmuidentuomiokapitulienhyödynnettäväksijaonnäin omalta osaltaan edistänyt ympäristöasioiden enenevää huomioimista ja yhteistyötä kirkonhallinnossa. UudistetunKirkonympäristödiplomin2012käsikirjanmyötätulimahdolliseksi,että seurakuntientavoinmyöskirkkohallituksenvirastojahiippakuntientuomiokapitulit voivathakeakirkonympäristödiplomiajanäinliittyäkirkonomaanympäristöjärjestelmään. Kirkkohallituksen virastolle on myönnetty kirkon ympäristödiplomi joulukuussa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt pitämässään istunnossa hakea ympäristödiplomia. Samaten joissain muissa tuomiokapituleissatyöskennelläänympäristödiplominsaamiseksi. Kirkon keskus- ja hiippakuntahallinto voisi jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä antamallaomatmateriaalinsajahyvätympäristökäytänteetmuillesovellettaviksi.sopiva foorumihyvienympäristökäytänteidenesilletuomiseenvoisiollaesimerkiksihiippakuntiendekaanienjalakimiestenvuosittainenyhteinenkokoussekähiippakuntasihteerienvuosittaisetkokoukset.ympäristödiplominsaavuttaneetkirkonhallinnonyksiköttoimivattoivottavastihyvänäkannustimena,jottakaikkituomiokapitulithaluaisivat jatkossa saada ympäristödiplomin itselleen ja mahdollisimman monelle oman hiippakuntansaseurakunnalle. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ympäristöryhmän pitkäaikainen jäsen, biologi Marja-Liisa Leinonen, on toiminut kirkkohallituksen ympäristöasioiden seurantaryhmänjäsenenäsenperustamisestalähtien.tämäonomaltaosaltaanedistänyt yhteistyötä ja tiedonkulkua kirkkohallituksen ja Turun tuomiokapitulin välillä ajankohtaisistakirkonympäristöasioista. 7.2.Alueellisetympäristötoimijat Ympäristöryhmäontoiminutvuodesta2002tuomiokapitulinympäristöasiantuntijaryhmänä. Ympäristöryhmä on verkostoitunut aktiivisesti paikallisten ympäristötoimijoiden kanssa, esimerkiksi Varsinais-Suomen alueella toimivan kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaatio Valonian kanssa. Tuomiokapituli oli Valonian aloitteesta yksi sopijaosapuoli Varsinais-Suomen ilmastostrategiassa. Jatkossaympäristöryhmäjatkaayhteistyötäjaverkostoitumistaetsienmyösuusiamahdollisiayhteistyötahoja. 12

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen 12.12.2007 PIISPANTARKASTUKSEN TARKOITUS Piispantarkastuksen pitäminen perustuu KJ 18: 4-8 annettuihin määräyksiin. Niiden lisäksi Helsingin hiippakunnassa

Lisätiedot

OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN

OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN Piispantarkastuksen perusta ja tarkoitus Piispantarkastus on vanha perinne. Sen avulla piispa on pitänyt yhteyttä hiippakuntansa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 28.5.2009 5/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 28.5.2009 5/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Torstai 28.5.2009 klo 9.00 9.28 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Matti

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2014 Aika ja paikka Maanantai 22.9.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA

Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 8.10.2016 Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA Kirkon ja valtion suhteet Yhteisöveron muuttuminen valtion

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015.

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015. 1 Kolumbian kirkko Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) Hankkeen kuvaus: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea eri kirkollisilla

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 18.00 21.15 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana Georg

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Rotary Matti Piispanen

Rotary Matti Piispanen Työn etiikan eräs yhteiskunnallinen määrite teetkö työsi asiakkaan tarpeen poistamiseksi ja siten vapauttaaksesi hänet tarpeen aiheuttamasta riippuvuudesta samalla myös tehden oman työsi loppuun ja tarpeettomaksi

Lisätiedot

Kuntarakenteen muutokset ja seurakunnat

Kuntarakenteen muutokset ja seurakunnat Kuntarakenteen muutokset ja seurakunnat Markku Porvari Hallintojohtaja, Espoon seurakuntayhtymä Kirkon hallintovirkamiesten koulutuspäivät 19.5.2006 Markku Porvari Kunta ja seurakuntahallinnon kehitys

Lisätiedot

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi www.espoonseurakunnat.fi Avioliittoon vihkiminen Espoossa Avioliittoon vihkiminen siunausta elämäänne Avioliitto

Lisätiedot

ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI

ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI PIISPANTARKASTUS ESPOON HIIPPAKUNNAN SEURAKUNNISSA ohjeistuksen käsittely: hyväksytty tuomiokapitulin istunnossa 12.12.2006 päivitetty 2.10.2007 ja 7.6.2010 uudistettu

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN

KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN KÄSIKIRJA 2012 1 Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2012:1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN KÄSIKIRJA 2012 Kirkkohallitus Helsinki 2012 Tilaukset: Julkaisu- ja AV-myynti

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2010 klo 16-17.35 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kokousaika: ma 16.3.2015 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Jussi Mäkelä, puheenjohtaja

Lisätiedot

Toiminnallinen yhteistyö ratkaisu seurakuntien niukkeneviin resursseihin? Kari Ruotsalainen 2016

Toiminnallinen yhteistyö ratkaisu seurakuntien niukkeneviin resursseihin? Kari Ruotsalainen 2016 Toiminnallinen yhteistyö ratkaisu seurakuntien niukkeneviin resursseihin? Kari Ruotsalainen 2016 Verovuoden kirkollisvero 1,4 % 2,0 % 3,0 % Seurakuntien tilanteet erilaisia Seurakunnan tilanteen ja realismin

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 05.01.2012 1 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Pappisasessori Juha Rauhala ja valtuutettu Jouko Kantola pitivät alkuhartauden.

Pappisasessori Juha Rauhala ja valtuutettu Jouko Kantola pitivät alkuhartauden. PÖYTÄKIRJA 14.06.2014 1 Alkuhartaus Pappisasessori Juha Rauhala ja valtuutettu Jouko Kantola pitivät alkuhartauden. 2 Kokouksen avaus n puheenjohtaja avasi kokouksen. Herra piispa piti puheenvuoron ja

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

KIRKON PALKKAUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUU

KIRKON PALKKAUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUU Turussa 10.10.2005 KIRKON PALKKAUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUU Palkkausuudistuksen tavoitteena on saada aikaan oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja hyviin työsuorituksiin motivoiva palkkausjärjestelmä. Uudistuvan

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

PIISPA JA TUOMIOKAPITULI SEURAKUNTIEN PALVELIJOINA. Kuopion hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 3.10.

PIISPA JA TUOMIOKAPITULI SEURAKUNTIEN PALVELIJOINA. Kuopion hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 3.10. PIISPA JA TUOMIOKAPITULI SEURAKUNTIEN PALVELIJOINA Kuopion hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 3.10.2015 Siilinjärvi Uskovien yhteinen pappeus erityiset palveluvirat UT puhuu piispan (episkopos,

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 13.5.2014 klo 18.00 20.14 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

SEURAKUNTATALOUS JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

SEURAKUNTATALOUS JA TULEVAISUUDEN HAASTEET SEURAKUNTATALOUS JA TULEVAISUUDEN HAASTEET Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 10.10.2015 Lakimiesasessori Jyri Klemola HIIPPAKUNNAN SEURAKUNTIEN TALOUS, TALOUDEN TASAPAINO Kirkkohallituksen

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA MITÄ, MIKSI, MILLOIN? 2011-2015. Kuopion ev.lut. seurakunnat September 21, 2015 1

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA MITÄ, MIKSI, MILLOIN? 2011-2015. Kuopion ev.lut. seurakunnat September 21, 2015 1 JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA MITÄ, MIKSI, MILLOIN? 2011-2015 Kuopion ev.lut. seurakunnat September 21, 2015 1 Rovastikunnan alueella vuosien kuluessa useita avauksia yhteistyön lisäämiseksi vastaanotto nuiva.

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN SEURAKUNTASELVITYS Kooste Kasipallon alueen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kuulemisesta.

KESKI-UUDENMAAN SEURAKUNTASELVITYS Kooste Kasipallon alueen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kuulemisesta. KESKI-UUDENMAAN SEURAKUNTASELVITYS 2014 Kooste Kasipallon alueen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kuulemisesta KASIPALLON SEURAKUNTIEN KAKSIVAIHEINEN KUULEMINEN 2014 Lomakekysely kesäkuussa 2014

Lisätiedot

3.4.2012 klo 18.00 Klo 16.30 alkaen on mahdollisuus osallistua Yhteisvastuu-keräykseen

3.4.2012 klo 18.00 Klo 16.30 alkaen on mahdollisuus osallistua Yhteisvastuu-keräykseen Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 3 / 2012 Aika Paikka 3.4.2012 klo 18.00 Klo 16.30 alkaen on mahdollisuus osallistua Yhteisvastuu-keräykseen Kauppakeskus Isossa Omenassa, kahvi klo 17.30. Ison Omenan seurakuntatilat

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 2/16 Aika Tiistai 24.5.2016 kello 17.30 18.35

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 2/16 Aika Tiistai 24.5.2016 kello 17.30 18.35 VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika Tiistai 24.5.2016 kello 17.30 18.35 Paikka Pieni seurakuntasali, Järvikyläntie 3 Vaala Läsnä Bisi Eeva Haapavirta Katri Kalliokoski Ismo Kantola Ossi Kemppainen Sisko

Lisätiedot

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg Eira Rosberg 14.3.2014 SRK-vaalit uusi valtuusto. Luomuruuan lisäys v.-15 budjetin kautta. Energiakatselmuksen budjetointi ja mahd.avustus (Motiva) Tiedotus led-kynttilöistä P-H ympäristöviikko kuun 1.vko

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

SEURAKUNTIEN VERKKOHANKE. Hanke-esittely. Syyskuu 2013 sakasti.evl.fi/verkkohanke

SEURAKUNTIEN VERKKOHANKE. Hanke-esittely. Syyskuu 2013 sakasti.evl.fi/verkkohanke SEURAKUNTIEN VERKKOHANKE Hanke-esittely Syyskuu 2013 sakasti.evl.fi/verkkohanke 1a. Hankkeen tavoite KOKO KIRKKO VERKKOON! 2 1b. Hankkeen tavoite Seurakuntien verkkohanke tuottaa monipuolisen yhteisen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 66 Kirkkoneuvosto 6/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 66 Kirkkoneuvosto 6/ 66 62 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.11.2015 62 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI 2010

KOULUTUSKALENTERI 2010 KOULUTUSKALENTERI 2010 Nuorten Keskus tarjoaa monipuolista koulutusta ja työkaluja nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Tästä esitteestä löydät vuoden 2010 koulutukset ja ennakkotietoa

Lisätiedot

Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin 25.3.2009. Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 30.3.2009

Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin 25.3.2009. Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 30.3.2009 30.3.2009 Ev.lut. kirkon varautuminen kriiseihin Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen 25.3.2009 VARAUTUMISEN LÄHTÖKOHDAT Kirkon perustehtävän toteuttamien kaikissa olosuhteissa Varmistetaan valmiussuunnitelmissa.

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 62. Aika: Torstaina 19.11.2009 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 62. Aika: Torstaina 19.11.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 62 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 19.11.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja jäsen

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 SIVU 2/2016. Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Kaarina Jokinen.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 SIVU 2/2016. Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Kaarina Jokinen. KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 SIVU 1/2016 AIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 9.00 11.40 PAIKKA Oriveden hautausmaan huoltorakennus LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Pieni seurakuntasali, Järvikyläntie 3 Vaala Läsnä Bisi Eeva Haapavirta Katri Kalliokoski Ismo Kantola Ossi Kemppainen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2829 KIRKON TYÖNTEKIJÖIDEN HENGELLINEN HYVINVOINTI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2829 SPIRITUAL WELL-BEING OF CHURCH WORKERS 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2829 KIRKON TYÖNTEKIJÖIDEN HENGELLINEN HYVINVOINTI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2829 SPIRITUAL WELL-BEING OF CHURCH WORKERS 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2829 KIRKON TYÖNTEKIJÖIDEN HENGELLINEN HYVINVOINTI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2829 SPIRITUAL WELL-BEING OF CHURCH WORKERS 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Kaarinan henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen avasi henkilöstötyöryhmän kuudennen kokouksen.

Kaarinan henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen avasi henkilöstötyöryhmän kuudennen kokouksen. 17.6.2008 MUISTIO 6/2008 Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksen henkilöstötyöryhmä Aika: 6.6.2008 kello 8.30 12.00 Paikka: Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus Läsnä: Merja Kyynäräinen, henkilöstön edustaja, Kaarinan

Lisätiedot

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka OULU KASVAA KESTÄVÄSTI Hyväksytty kaupunginhallituksessa 9.8.2010 399 2 Oulu kasvaa kestävästi Sisältö Johdanto... 3 Oulun kaupungin ympäristöjohtaminen... 4 Oulun kaupungin

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 20.4.2016 klo 17-18.18 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Kartano Ulla,

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

PL HELSINKI ESITYSLISTA p

PL HELSINKI ESITYSLISTA p 22.8.2013 1 (9) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. 09 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2013 Kokousaika: Tiistai 27.8.2013 kello 18.00 Paikka: Alppilan kirkko, Kotkankatu 2 (HUOM paikka) Jäsenet:

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 1. Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoite Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää tietoisuutta

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali Huhtala, Kaisa Haanpää, Liisa Halonen, Erkki Harju, Aulikki Ihalainen,

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 SIVU 20/2016. AIKA Perjantai 29.4.2016 kello 8.30 11.15. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 SIVU 20/2016. AIKA Perjantai 29.4.2016 kello 8.30 11.15. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 SIVU 20/2016 AIKA Perjantai 29.4.2016 kello 8.30 11.15 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus VÄLKE-ryhmän toiminta Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus 22.4.2014 Ympäristö ja luonnonvarat ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Nro 261/93 R Kuopio

Nro 261/93 R Kuopio Nro 261/93 R Kuopio 18.3.1993 Seurakuntien kirkkoherroille Asia: Piispainkokouksen ohjeet kristinoppikoulusta Piispainkokous päätti istunnossaan 5.3.1993 lähettää seurakuntiin laatimansa suuntaa-antavat

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (12) A S I A L U E T T E L O: 115. Kokouksen avaus 116. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 117. Pöytäkirjantarkastajien valinta 118. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Auran seurakunnan virastotalon kokoushuone

Auran seurakunnan virastotalon kokoushuone KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 1/8 Aika Paikka Tiistai klo 18.00 Auran seurakunnan virastotalon kokoushuone Läsnä Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Armoa 2017! REFORMAATION MERKKIVUOSI. Projektikoordinaattori Katariina Ylikännö Turun kaupunki / Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Armoa 2017! REFORMAATION MERKKIVUOSI. Projektikoordinaattori Katariina Ylikännö Turun kaupunki / Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Armoa 2017! REFORMAATION MERKKIVUOSI Projektikoordinaattori Katariina Ylikännö Turun kaupunki / Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Wittenberg, 31.10.1517 Kirkon todellinen aarre on Jumalan kunnian ja armon

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot