Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Liite TURUNARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

2 SISÄLTÖ 1.JOHDANTO HYVÄNKRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTUNTOMERKKEJÄ KRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTAVOITTEET OMIENTYÖNTEKIJÖIDEN,LUOTTAMUSHENKILÖIDENJA AUDITOIJIENKOULUTTAMINEN Henkilökunnanjaluottamushenkilöidenkouluttaminen Ympäristöryhmänjäsenetjaauditoijat HIIPPAKUNNANSEURAKUNTIENKOULUTTAMINENJATUKEMINEN YMPÄRISTÖASIOIDENHUOMIOIMISESSA Hiippakunnallisetkoulutukset,joihinkristillinenympäristökasvatus integroidaan Ympäristödiplominhakemiseenjaylläpitämiseenliittyvätkoulutukset Piispantarkastukset TIEDONVÄLITTÄMINENJAKANNANOTOT Nettisivut Tuoreoliivipuunlehti Kannanotot YHTEISTYÖJAVERKOSTOITUMINEN Kirkonhallinto Alueellisetympäristötoimijat

3 1.JOHDANTO Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ympäristökasvatussuunnitelman on laatinutympäristöasiantuntija,fm,mmmhannelesiltalayhteistyössätuomiokapitulin työntekijöiden kanssa. Tuomiokapituli on pitämässäänistunnossa vahvistanut ympäristökasvatussuunnitelman ja se on päivitetyn ympäristöohjelman liite3. Kirkon ilmasto-ohjelmassa kehotetaan tuomiokapituleja liittämään seurakuntien ympäristökasvatuksen tukemisen ja edistämisen pysyväksi osaksi hiippakunnan koulutus- ja kehittämistoimintaa. Tuomiokapituleita kehotetaan tukemaan seurakuntia ympäristödiplomihankkeissa tarjoamalla muun muassa asiantuntija-apua. Turun arkkihiippakunnantuomiokapitulihaluaasitoutuanäihintavoitteisiinkonkreettisintoimenpitein,jotka onkirjattutähänympäristökasvatussuunnitelmaan. Tavoitteena on vahvistaa kristillisen ympäristökasvatuksen tietoisuutta ja osaamista hiippakunnallisesti,jottaympäristötyöolisiluontevaosaseurakunnanperustyötäjaluterilaisen kirkon ydinsanomaa. Yhdistämällä perinteisiin ympäristökasvatuksen menetelmiin kristillinen sisältö voidaan kehittää uusia toimintakokonaisuuksia eri työaloille ja päästäjopaidentiteettikasvatuksentasolle. Kirkon ympäristödiplomin käsikirjassa pääosa luvuista liittyy talous- ja kiinteistöhallinnon alaisuuteen. Näistä esimerkkeinä ovat luvut taloudesta, jätehuollosta, kiinteistöistä, siivouksesta, keittiöistä, hautausmaista, metsistä ja leirikeskuksista. Toimintaan liittyy selkeimmin ympäristökasvatusta käsittelevä luku. Ympäristökasvatus mielletään usein lasten ja nuorten parissa tehtäväksi työksi. Jos ympäristökasvatusta toteutetaan lisäksi perustyöstäirrallisenailmanselkeääkristillisenkasvatuksenpainotusta,saattavatmonet seurakunnantoiminnallisenpuolentyöntekijätkokeakirkonympäristödiplomijärjestelmänsekäympäristökasvatuksenomaantyöhönsäkuulumattomaksi. Tässä ympäristökasvatussuunnitelmassa ympäristökasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jonka avulla luterilainen kirkko ja yksittäiset seurakunnat kannustavat kaikenikäisiäjäseniäänympäristövastuulliseenjakohtuulliseenelämäntapaan. 2

4 2.HYVÄNKRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTUNTOMERKKEJÄ LähtökohtanaJumalanehdotonjaliikkeellepanevarakkaus Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja olemaan yhteydessä Luojaansa. LuomiskertomuksessaJumalakatsoikaikkealuomaansajakaikkiolihyvää. Kristillinenympäristökasvatusonparhaimmillaanmyösidentiteettikasvatusta. Luojan täydellisesti luoma ja rakastama ihminen voi oppia hyväksyvästä rakkaudestakäsinpitämäänhuoltakokoluomakunnasta. Rakkaudenkaksoiskäskyliittyymyöstuleviinsukupolviinjakaukaisiinlähimmäisiin,jasitäkauttavahvastiympäristöteemoihin. PerustanaRaamatunohjeetjakristillisetarvot JumalankunnioitusjapyhyyshaastavatpohtimaansuhtautumistammeJumalanantamiinohjeisiinjakäskyihinluomakunnanhuolenpidosta. IhmisentehtävänäonviljelläjavarjellaJumalallekuuluvaaluomakuntaa. Raamatunkäskytjaohjeetsuojelevatihmistäjakokoluomakuntaa. Lepopäivänviettäminenmahdollistaaihmisenjakokoluomakunnanlevon. Vanhassa ja Uudessa testamentista löytyy monia luonnon kestävään käyttöönsekäkohtuuteenliittyviäohjeita(esim.5.moos.22:6-7;3.moos.19: 9-10;1.Tim.6:6-8;Matt.6:19-24;Room.8:19-21). Vapausjatoivokannustavattoimimaan Kristillinen ympäristönsuojelu eiole ehdotonta eikä syyllistävää, vaan siihenliittyyolennaisestivapaus. Myönteisen ympäristövastuun korostaminen on tärkeää, sillä pienistä teoistamuodostuusuurikokonaisuus. Kristuksensovitustyökoskeekokoluomakuntaa. Anteeksisaamisenjauudenalunmahdollisuusvoimaannuttavattoimimaan. Turvallisuusnäkökulmienhuomioiminenkokonaisvaltaisesti Fyysinen:ulkonatapahtuvantoiminnanvaaranpaikkojenkartoitusjavaaratilanteidenennaltaehkäisyhyvälläetukäteissuunnittelulla,esim.retkienreittivalinnoilla. Henkinen:osallistujalähtöisyys,yksilönpersoonan,taitojenjaluovuuden arvostaminenjavahvistaminen,turvallinenjakiireetönilmapiiri. Hengellinen:Raamattuunperustuvakristillinenkasvatusjaopetusvapauden jarakkaudenhengessäjayksilönsekäperheenarvomaailmaakunnioittaen. Menetelmänäkokemuksellinenoppiminenluonnossa Irrallisten ekotekojen ja paperinmakuisten tehtävien sijaan suunnitellaan kokonaisuuksia,joidenkauttamahdollistuukosketuseläväänympäristöön, aitotekeminenyhdessäsekäluontoontutustuminenkaikinaistein. On parempi huomioida ympäristökasvatus pienimuotoisesti osana muuta perustoimintaakuinjärjestääkerranvuodessaisotapahtuma,jolloin mennäänluontoon. 3

5 Tavoitteenaympäristövastuullinenjakohtuullinenelämäntapa Pelkkä tieto ei johda haluttuun ympäristövastuulliseen toimintaan, tarvitaan arvoista ja asenteista lähtevää motivaatiota, joka voi syntyä kunnioituksestajakiitollisuudestaluojaakohtaa. Eettisenkasvatuksenkauttaopetellaanitsehillintää,vastuunkantamistasekäkykyäasettuatoisenosaan. Elämänkunnioittamiseenliittyyolennaisestikokoluomakunnankunnioittaminen. Luontosuhteemmeonvälittäväjakaikkealuotuakunnioittava,vaikkaluomakuntaeiolejumalallistunutpalvonnankohde. Yhteisöllisyysjaverkostotmoninkertaistavatvaikuttavuuden Kirkollaonhyvätmahdollisuudettavoittaaeriikäryhmät. Perheiden tukeminen ja innostaminen ympäristövastuulliseen elämäntapaanonvaikuttavuudenkannaltatärkeää. Ympäristöongelmien seuraukset, kuten kuivuus ja nälänhätä, koettelevat rankimmin niitä alueita, jotka ovat jo valmiiksi köyhiä. Kirkon Ulkomaan avun ja eri lähetysjärjestöjen kautta kirkolla ja jokaisella sen jäsenellä on hyvätmahdollisuudetauttaakehitysmaidenihmisiä. 4

6 3.KRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTAVOITTEET TärkeänäTurunarkkihiippakunnantuomiokapitulintoteuttamanympäristökasvatuksen tavoitteena on kehittää kristillistä ympäristökasvatusta ja juurruttaa se osaksi hiippakunnankoulutustoimintaa.toinentärkeätavoiteonseurakuntientukeminenympäristödiplominhakemiseenjasenylläpitämiseen.näidenkoulutustavoitteidenkauttatuomiokapitulinympäristötoimienvaikuttavuusvoimoninkertaistua. Turunarkkihiippakunnantuomiokapitulinympäristöohjelmassa onympäristödiplomin käsikirjan mukaisesti oma lukunsa ympäristökasvatukselle, ja siinä on asetettu oheisen taulukonmukaiset tavoitteet. Taulukon tavoitteet on konkretisoitu tämän ympäristökasvatussuunnitelmanluvuissa4-7. TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUU 1.Kristillinen ympäristökasvatusintegroidaanosaksi hiippakunnan koulutuksiaja vahvistetaan hiippakunnan seurakuntien työntekijöiden kristillisen ympäristökasvatuksen tietouttaja osaamista. Tuomiokapitulinympäristökasvatuksenperiaatteettäydennetään ympäristökasvatussuunnitelmaksi (MINIMI). Kristillisenympäristökasvatuksen koulutusosioita(esim.kirkonympäristövastuusta,luomakunnan sunnuntainvietosta,luontoretkien järjestämisestäjaympäristökasvatussuunnitelmanlaatimisesta)kehitetäänjaneliitetäänhiippakunnan koulutuksiinympäristökasvatussuunnitelmanmukaisesti. 1/ alkaen Ympäristöasiantuntija,dekaani, hiippakuntasihteerit Hiippakuntasihteeritjadekaani 2.Hiippakunnanseurakuntientukeminen ympäristödiplominkäyttöönottamisessajaylläpidossa,jotta mahdollisimmanmonella alueenseurakunnallaon voimassaoleva kirkonympäristödiplomi. 3.Vahvistetaan omientyönte- kijöiden,luot- Seurakunnilletehdäänkysely,jossa selvitetäänesteitäympäristödiplomiinliittymisellesekäkoulutuksen jamuuntuentarvettajatämänperusteellasuunnataankoulutuksia. Kehitetäänympäristödiplominväliauditointiajauusimistatukevia toimenpiteitä. Järjestetäänhiippakunnanseurakuntienympäristövastaavillejatyöryhmilleyhteisiäympäristödiplominstarttipäiviäjaympäristötyön neuvottelupäiviä. Piispantarkastustenyhteydessä seurakunniltakysytäänympäristöasioidenhoitoonsekäympäristödiplominhakemiseenjauusimiseen liittyviäkysymyksiä.ympäristöasioitaläpikäydääntoimintaneuvotteluissa,asessorintarkastuksissa sekäpiispankannanotoissa. Tuomiokapitulilähettäävähintään kaksiympäristöryhmänjäsentä ja/taiauditoijaaosallistujaksiaudi alkaen Vuosittain Vuodesta2011lähtienjatkuva Jokatoinenvuosi osallistuminenaudi- toijienneuvottelu- Ympäristöryhmä Ympäristöryhmä Ympäristöryhmä Piispa,pappisasessori,hiippakuntasihteerit Ympäristöryhmä 5

7 6 tamushenkilöidensekä auditoijien ympäristöosaamista. toijienneuvottelupäivillesekäkirkonympäristöpäiville. Henkilökunnallejaluottamushenkilöilletiedotetaanympäristöohjelmansisällöstäjasenvaikutuksistaerityötehtäviinsekäannetaan päivitetytympäristöperiaatteet päivillejajokatoinenvuosiosallistuminenkirkonympäristöpäivillä. Ympäristöohjelman hyväksymisenyhteydessäsekäuusientyöntekijöiden jaluottamushenkilöidenaloittaessa. Ympäristövastaava 4.Tehdään yhteistyötäja verkostoidutaan. Jatketaanjakehitetäänyhteistyötä jatiedonkulkuamuidentuomiokapituleidenjakirkkohallituksen kanssa,jottahyväksihavaitutympäristökäytänteettulevatmuiden hallinnonyksiköidentietoonja sovellettaviksi. Jatketaanyhteistyötäolemassa olevienpaikallistenympäristötoimijoidenkanssasekäverkostoidutaanuusientoimijoidenkanssaniin alueellisestikuinkansallisesti. Jatkuva Jatkuva Kaikkityöntekijät, ympäristöryhmä Ympäristöryhmä, kaikkityöntekijät 5.Välitetään tietoajaotetaantarvittaessakantaa ympäristökysymyksiin. Hyvienkristillisenympäristökasvatuksenmateriaalivinkkien,koulutustensekäympäristökäytänteiden kokoaminenjajulkaiseminenhiippakunnannettisivuillasekätuoreenoliivipuunlehdenluomakuntapalstalla. Seurataanpaikallista,valtakunnallistasekäglobaaliaympäristöasioihinliittyvääkeskusteluajaesitetääntarvittaessakannanottokristillisenuskonnäkökulmasta. Jatkuva Jatkuvaseuranta, tilanteenmukaan Ympäristöryhmä, kaikkityöntekijät Ympäristöryhmä, piispat,dekaani, ympäristöasioista vastaavahiippakuntasihteeri

8 4. OMIEN TYÖNTEKIJÖIDEN, LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA AUDITOI- JIENKOULUTTAMINEN 4.1.Henkilökunnanjaluottamushenkilöidenkouluttaminen Henkilökunnalle ja luottamushenkilöille tiedotetaan ympäristöohjelman sisällöstä ja senvaikutuksistaerityötehtäviinsekäannetaanpäivitetytympäristöperiaatteet(liite 1). Jokainen on omassa työssään vastuullinen toimimaan ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Uusien työntekijöiden perehdytyksessä kerrotaan, miten omassa työssä voi tehdä arkisia ympäristötekoja. Ympäristöasioiden hoitamisesta pyritään tekemäänkaikkientyöntekijöidenyhteinenasia,jokakoetaanmyönteisenämahdollisuutenavelvollisuudensijasta. Paljonvirkamatkojaajavilletyöntekijöillejärjestetäänmahdollisuusosallistuataloudellisen ajon koulutukseen. Luottamushenkilöitä pyritään ohjaamaan yhä enemmän kimppakyytiensuosimiseenkokousmatkoilla. 4.2.Ympäristöryhmänjäsenetjaauditoijat Hiippakunnallisella ympäristöryhmällä on merkittävä rooli tuomiokapitulin ympäristöasioiden hallinnassa ja hiippakuntien seurakuntien kouluttamisessa ympäristödiplomijärjestelmänosalta. Tuomiokapitulionkouluttanutauditoijaakirkkohallituksenauditoijakoulutuksissa Ympäristöryhmä on lähettänyt säännöllisesti muutaman ympäristöryhmän jäsenen tai kouluttamansa auditoijan osallistujaksi kirkon ympäristöpäiville tai auditoijien neuvottelupäiville. Tämä on ollut hyvä keino ylläpitää ympäristöryhmän jäsenten ja auditoijien asiantuntemusta kirkon ympäristödiplomista ja luoda luontevaa yhteistyötäerihiippakuntienympäristöasiantuntijoidenkesken. Varsinaistaauditointikokemustaeiolekertynytkaikilleauditoijille,koskahiippakunnanalueellaonollutviimevuosinavainmuutamiaympäristödiplomihakemuksia.Tosin muutamat auditoijat ovat saaneet auditointikutsuja myös muiden hiippakuntien seurakuntiinjaseurakuntayhtymiin.yksimahdollinenkeinoylläpitääomaaasiantuntemustaan voisi olla osallistuminen jollain panostuksella seurakuntien väliauditointeihin. 7

9 5. HIIPPAKUNNAN SEURAKUNTIEN KOULUTTAMINEN JA TUKEMINEN YMPÄRISTÖASIOIDENHUOMIOIMISESSA 5.1. Hiippakunnalliset koulutukset, joihin kristillinen ympäristökasvatus integroidaan Tuomiokapituli voi järjestämiensä koulutusten kautta merkittävästi edistää kristillisenympäristökasvatuksenosaamistahiippakunnanseurakuntientyöntekijöidenkeskuudessa. Seurakunnan toiminnallisen puolen työntekijöiden motivoimiseksi ja sitouttamiseksiympäristökoulutuksissaonensiarvoisentärkeäälähteäliikkeelleympäristönsuojelun raamatullisesta perusteesta. Keskeistä on huomioida kaikissa koulutuksissaympäristöasiatpaitsisanoin,muttamyöstekojentasolla.näinympäristöasioidenhuomioiminentuleeesilleläpäisevästisekätarjoilujen,materiaalienettäkoulutustenlogistiikanosalta. KirkonpainopisteonollutPyhävuosina jasenmyötäympäristökasvatus onollutesillämyösmuissakuinympäristöryhmänjärjestämissäkoulutuksissaerityisestivuosina vuodesta2013alkaenpyhä-painopistevuosienaikanalöydetythyvättoimintamuodotjasisällötvakiinnutetaanmuidenkoulutustenosaksi. Yksittäisten kristillisen ympäristökasvatusten koulutusten sijaan keskeiset sisällöt kannattaaintegroidaniidenperuskoulutustenosaksi,joihinkristillinenympäristökasvatus luontevasti liittyy. Esimerkiksi jumalanpalveluselämää koskevien koulutusten yhteyteenvoidaanliittääosioluomakunnansunnuntaintoteutusvinkeistäjakristillisen kasvatuksen kurssien yhteyteen osio kristillisestä ympäristökasvatuksesta. Harvassa seurakunnassa on laadittu ympäristökasvatussuunnitelma. Niiden tekemiseen ohjaavaosiovoisiollajonainkertanaesimerkiksikasvatuksenvuosittaisenteemaseminaarinyhteydessä.kansainvälisendiakonianjalähetyksenteemapäivissäilmasto- jaympäristöasiatovatvahvastiesillä.luontoarvojenesilletuominenjaluontomateriaalien hyödyntäminen sopii luontevasti erilaisiin menetelmä-, retriitti- ja spiritualiteettikoulutuksiin. 5.2.Ympäristödiplominhakemiseenjaylläpitämiseenliittyvätkoulutukset Ympäristöryhmänjärjestämiäympäristödiplominstarttipäiviäjaympäristötyönneuvottelupäiviäonollutvuodesta2003lähtien.Starttikoulutuksissaesitelläänympäristödiplomijärjestelmääjasenperustanaolevaaekoteologiaasekäkristillistäympäristökasvatusta. Koulutuksessa käydään läpi myös vaihe vaiheelta ympäristödiplomin hakuprosessi.suntioidenjamuidenkiinteistötyöntekijöidenhiippakunnallisissakoulutuksissaonpidettykirkonympäristöohjelmanteemojaesillähyvinkäytännöllisellä tasolla. Ympäristödiplomin hakemiseen liittyvä starttikoulutus antaa seurakunnille hyvät perustiedotsiitä,mitenympäristödiplominvoisaada.ongelmanaonuseinresurssien puute. Seurakunta ei pysty välttämättä palkaamaan ulkopuolista ympäristöasiantuntijaa valmistelemaan ympäristökatselmuksen ja -ohjelman. Seurakuntien työntekijöillätaaseioleuseinkaanaikaaitsetehdänäitäasiakirjoja.resurssipulasta johtuen myös ympäristödiplomin uusiminen voi viivästyä tai jäädä tekemättä 8

10 kokonaan.tällähetkelläkokohiippakunnanalueellaonvoimassaolevaympäristödiplomi vain Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä sekä Raision, Siikaisten ja Ulvilan seurakunnilla. Keskeinen kysymys hiippakunnan ympäristökoulutusten kehittämisessäonsenmiettiminen,mitenyhäuseammanseurakunnansaisihaastettuamukaan ympäristötyöhön. Tuomiokapituli on asettanut tavoitteekseen saada vuosittain jokaisesta rovastikunnasta vähintään yksi seurakunta työskentelemään ympäristödiplomin saamiseksi. Erityisesti tavoitteena on haastaa rakennemuutosseurakuntia mukaanympäristödiplomijärjestelmään. Jotta nämä hienot tavoitteet toteutuisivat, olisi seurakuntien ympäristökoulutustarpeethyväkartoittaakyselynavullaja samalla pyrkiäselvittämään esteetympäristödiplomijärjestelmänliittymisellä.tämänkartoituksenperusteellatulisijärjestäätarvelähtöistä ympäristökoulutusta ja tukitoimintaa. Uudessa ympäristödiplomin käsikirjassa2012suositellaanväliauditoinninsuorittamista.tämäntekemiseenolisihyvä luodatoimiviakäytänteitähiippakunnanympäristödiplomiseurakuntienkesken.esimerkiksiväliauditoinnitpäittäinkahdenympäristödiplomiseurakunnanvälilläjaitse toteuttaenvoisiollamielekästäjataloudellistayhteistyötä. 5.3.Piispantarkastukset Kirkon ilmasto-ohjelmassa kehotetaan tuomiokapituleja ottamaan piispantarkastustenyhteydessäesilleseurakuntientoimetilmastonmuutoksenhillitsemiseksijapuutteita havaittaessa suosittelemaan seurakunnille ympäristödiplomin hankkimista. Luontevan mahdollisuuden ympäristöasioiden läpikäymiselle tarjoavat hiippakuntasihteerien johtamat toimintaneuvottelut, asessorin tarkastukset sekä piispan kannanotot. ViimevuosinaTurunarkkihiippakunnantuomiokapitulinpiispantarkastustenyhteydessä ympäristöasioita on pidetty systemaattisesti esillä. Ennen piispantarkastusta seurakunnat toimittavat tuomiokapituliin piispantarkastuskertomuksen, jonka lomakkeellaonyksikokonainenosioympäristöasioista.osiossatiedustellaansitä,onkoseurakunnallemyönnettyympäristödiplomijamitenseurakunnassatoimitaansen hankkimiseksi tai uusimiseksi. Seurakunnilta kysytään, miten ne huomioivat ympäristönäkökulman energiataloudessa, metsänhoidossa, siivoustoimessa, viheralueidenhoidossa,hautaustoimessasekämuussatoiminnassa.lisäksitiedustellaanympäristövastaavasta,-työryhmästäsekä-suunnitelmasta. Piispantarkastuksilla ja piispan kannanotoilla on paljon painoarvoa seurakunnissa. Siksi ympäristöasioiden esillä pitäminen piispantarkastuksissa on merkittävä edistysaskel ympäristöasioiden edistämisessä hiippakunnallisesti. Tavoitteena on jatkaa tätä hyvin toimivaa käytäntöä jatkossakin. Tämän rinnalle on tarkoitus kehittää luvuissa5.1.ja5.2.mainittujakonkreettisiakoulutuksiajatukitoimenpiteitä,jotkaauttavat seurakuntia hankkimaan ja toisaalta ylläpitämään saavuttamansa ympäristödiplomin. 9

11 6.TIEDONVÄLITTÄMINENJAKANNANOTOT 6.1.Nettisivut Ympäristöasioidentiedottamiseentuomiokapitulinnettisivujenkauttaonmahdollista kiinnittääentistäenemmänhuomiota,sillätuomiokapitulinnettisivujenuudistamisen yhteydessäsivuillelaadittiinomaluomakuntasivustoympäristöasioista.luomakunta onyksiyhdeksästäpäävalikonpalkista,jotenpanostusympäristöasioihinnäkyyheti tuomiokapitulinnettisivujenpääsivulla. Sisällöntuottoluomakuntasivustolleonvieläkeskenjakeskeisenätavoitteenaonjatkaaluomakuntasivustonsisällöntuottamistajakehittämistä.Tällähetkelläsieltälöytyymuunmuassatuomiokapitulinympäristökartoitusja-ohjelma,ympäristöryhmän yhteystiedotsekälinkkikirkkohallituksenympäristösivuille. Ympäristöryhmäsuunnittelee,mitäaihepiirejäjakokonaisuuksiasivustolleolisihyvä lisätä ja sopii, miten sisältö tuotetaan. Sivustolla voisi olla sekä toiminnallisen että kiinteistö- ja taloushallinnon hyviä käytänteitä sekä materiaalivinkkejä. Sivustoille voisilinkittäämyöstuoreenoliivipuunlehdenluomakuntapalstatsekäkaikkihiippakunnanalueenympäristökoulutukset.luomakuntasivustollavoisiollamyösalueellinen kouluttajalista esimerkiksi energiakatselmuksen tekoon, taloudelliseen ajamiseen,jätehuoltoonsekähautausmaidenympäristöasioidenhoitamiseenliittyen. 6.2.Tuoreoliivipuunlehti Tuore oliivipuunlehti toimii nettisivujen ohella hyvänä informaatiokanavana ympäristöasioissa,silläsenluomakuntapalstallaesitelläänajankohtaisiakristilliseenympäristökasvatukseen sekä kirkon ympäristödiplomijärjestelmään liittyviä asioita. Luomakuntapalstalla on ollut esimerkiksi ekoteologiaan liittyviä kirja-arvosteluita sekä esiteltyhiippakunnanalueenkristillistäympäristökasvatustoimintaa. Lehti tavoittaa myös ne, jotka eivät hae aktiivisesti tietoa tuomiokapitulin nettisivuilta. Lehti jaetaan kaikille hiippakunnan alueen seurakuntien vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille sekä luottamushenkilöille. Tämän lisäksi lehteä jaetaan jokaiseen tuomiokapituliin, kirkkohallitukseen sekä lehdistön edustajille. Painosmääräonnoin3600. Tavoitteena on, että Tuoreen oliivipuun lehden luomakuntapalsta tulee jatkossakin toimimaan hyvänä informaation välittäjänä hiippakunnan työntekijöille hyvistä ympäristökäytänteistäsekä-materiaaleista. Seurakuntienmenoistaarvioltaneljännesmeneekiinteistöjenhoitoonjakustannukset ovat kasvussa, mutta samanaikaisesti seurakuntien verotulot ovat laskussa. Tämänvuoksikiinteistöhallinnonpuolellakaivattaisiinselkeitähyviäesimerkkejäsiitä, miten energiansäästötoimilla voidaan saavuttaa selviä kustannussäästöjä. Tällaisten hyvienesimerkkienlöytäminenjaniistätiedottaminenolisimerkittävää,jottaseurakunnan saisivat konkreettisia vinkkejä siitä, miten he voisivat toimia kestävällä tavallasekäympäristönettätaloudenkannalta. 10

12 6.3.Kannanotot Luterilaisen kirkon virallisille ympäristökannanotoille onollutominaista, että niissä ympäristökysymykset liittyvät usein laajempiin eettisiin kysymyksiin, kuten oikeudenmukaisuuteen. Tästä hyvänä esimerkkinä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen julkaisema kannanotto maailman ruokaturvan puolesta. Huolellisesti laaditussa kannanotossa todetaan muun muassa Isä meidän rukoukseen pohjautuen, että jokapäiväinen leipä on ihmisarvoisen elämän perusedellytys. Nälkä on oikeudenmukaisuuskysymys. Paitsipiispoilta,muttamyösmuiltatuomiokapitulintyöntekijöiltätiedustellaanaika ajoinkirkonvirallistalinjaustaerilaisiinajankohtaisiinympäristökysymyksiinja-tapahtumiin,esimerkiksisitä,mitenjamiksikirkkoosallistuuäläostamitään-päivään. Tuomiokapitulintyöntekijöidenjamyösympäristöryhmänjäsentenonkinsyytäseurataympäristöasioihinliittyvääyhteiskunnallistakeskusteluajaollatarvittaessavalmiitaottamaankantaaympäristökysymyksiinkristillisenuskonnäkökulmasta. 11

13 7.YHTEISTYÖJAVERKOSTOITUMINEN 7.1.Kirkonhallinto Kirkon ilmasto-ohjelma ilmestyi vuonna Ilmasto-ohjelmassa annetaan konkreettisiasuosituksiapaitsiseurakunnillejaseurakuntalaisille,muttamyöskirkkohallitukselle ja tuomiokapituleille niistä toimenpiteistä, jotka edesauttavat ympäristövastuullisuutta.turunarkkihiippakunnantuomiokapitulireagoinopeastinäihinsuosituksiin ja laati ensimmäisenä kirkon hallinnon edustajana oman ympäristökartoituksenja-ohjelmanvuonna2010.turunarkkihiippakunnantuomiokapitulionantanuttämänympäristöaineistonmuidentuomiokapitulienhyödynnettäväksijaonnäin omalta osaltaan edistänyt ympäristöasioiden enenevää huomioimista ja yhteistyötä kirkonhallinnossa. UudistetunKirkonympäristödiplomin2012käsikirjanmyötätulimahdolliseksi,että seurakuntientavoinmyöskirkkohallituksenvirastojahiippakuntientuomiokapitulit voivathakeakirkonympäristödiplomiajanäinliittyäkirkonomaanympäristöjärjestelmään. Kirkkohallituksen virastolle on myönnetty kirkon ympäristödiplomi joulukuussa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt pitämässään istunnossa hakea ympäristödiplomia. Samaten joissain muissa tuomiokapituleissatyöskennelläänympäristödiplominsaamiseksi. Kirkon keskus- ja hiippakuntahallinto voisi jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä antamallaomatmateriaalinsajahyvätympäristökäytänteetmuillesovellettaviksi.sopiva foorumihyvienympäristökäytänteidenesilletuomiseenvoisiollaesimerkiksihiippakuntiendekaanienjalakimiestenvuosittainenyhteinenkokoussekähiippakuntasihteerienvuosittaisetkokoukset.ympäristödiplominsaavuttaneetkirkonhallinnonyksiköttoimivattoivottavastihyvänäkannustimena,jottakaikkituomiokapitulithaluaisivat jatkossa saada ympäristödiplomin itselleen ja mahdollisimman monelle oman hiippakuntansaseurakunnalle. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ympäristöryhmän pitkäaikainen jäsen, biologi Marja-Liisa Leinonen, on toiminut kirkkohallituksen ympäristöasioiden seurantaryhmänjäsenenäsenperustamisestalähtien.tämäonomaltaosaltaanedistänyt yhteistyötä ja tiedonkulkua kirkkohallituksen ja Turun tuomiokapitulin välillä ajankohtaisistakirkonympäristöasioista. 7.2.Alueellisetympäristötoimijat Ympäristöryhmäontoiminutvuodesta2002tuomiokapitulinympäristöasiantuntijaryhmänä. Ympäristöryhmä on verkostoitunut aktiivisesti paikallisten ympäristötoimijoiden kanssa, esimerkiksi Varsinais-Suomen alueella toimivan kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaatio Valonian kanssa. Tuomiokapituli oli Valonian aloitteesta yksi sopijaosapuoli Varsinais-Suomen ilmastostrategiassa. Jatkossaympäristöryhmäjatkaayhteistyötäjaverkostoitumistaetsienmyösuusiamahdollisiayhteistyötahoja. 12

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Huomionosoitusten ilo vaikkei innostuisikaan juuri siitä mitä saa, ani harvaa oikeasti

Lisätiedot

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen 12.12.2007 PIISPANTARKASTUKSEN TARKOITUS Piispantarkastuksen pitäminen perustuu KJ 18: 4-8 annettuihin määräyksiin. Niiden lisäksi Helsingin hiippakunnassa

Lisätiedot

Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline

Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline 16.3.2010 Marja-Liisa Leinonen 1 Kirkon ympäristödiplomi Kirkon oma ympäristöasioiden hallintaa varten laadittu järjestelmä Otettu käyttöön 2001 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 1 SISÄLTÖ 1. MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMAN TEOLOGISISTA PERUSTEISTA... 3 2. LUKIJALLE... 4 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ... 4 4. TOIMINTA JA TALOUS... 5 5.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 KYSELYYN

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 KYSELYYN 1 (5) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 KYSELYYN 1. Lähetysjärjestö kirkon lähetystyön toteuttajana 1a. Miten järjestönne ymmärtää asemansa kirkon virallisena lähetysjärjestönä?

Lisätiedot

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017 11.2.2014 1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 LUKIJALLE... 2 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 3 2 YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIA... 4 3 YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKUPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN LAADINTA...

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA

Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 8.10.2016 Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA Kirkon ja valtion suhteet Yhteisöveron muuttuminen valtion

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUS SUUNNITELMA

PIEKSÄMÄEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUS SUUNNITELMA PIEKSÄMÄEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUS SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Ympäristökasvatus...3 2. Luterilaisen kirkon ympäristötyö...7 3. Pieksämäen seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelma... 9 Kirjallisuus Hyödyllisiä

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala MIKSI PUHUMME OSALLISUUDESTA? Osallisuus on ohittamattoman tärkeää kirkon tulevaisuudelle. Missä

Lisätiedot

Johtajuuden uudet haasteet

Johtajuuden uudet haasteet Johtajuuden uudet haasteet Diakoniatyöntekijöiden neuvottelupäivät 28.9.2011 Oulu Riitta Helosvuori Sisältöalueet Muuttuvat toiminta-alueet Muutosjohtaminen - diakonaatti - työyhteisön hengellisyyden hoitaminen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 28.5.2009 5/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 28.5.2009 5/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Torstai 28.5.2009 klo 9.00 9.28 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Matti

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2014 Aika ja paikka Maanantai 22.9.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010 Kirkon palvelukeskushanke HeTa KiTo-teemapäivät Rovaniemi Lakimuutos Toukokuussa 2010 hyväksyttiin, että ev.lut.kirkkoon perustetaan kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus, joka palvelee kirkon talousyksiköitä.

Lisätiedot

Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 10/2014. Seurakuntaneuvosto Maanantai 10.11.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla

Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 10/2014. Seurakuntaneuvosto Maanantai 10.11.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 10/2014 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 10.11.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki Honkasalo, Timo

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 18.00 21.15 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana Georg

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015 su 5.7. Apostolien päivä Kadonnut ja jälleen löytynyt Seurakuntien diakoniatyötä tukevan Suurella Sydämellä -verkkopalvelun kehittämiseen Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry, PL 279, 00181 Helsinki,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014 32 29 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 5.5.2014 29 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

1. MeidänSeurakunta Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen 2015

1. MeidänSeurakunta Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen 2015 MEIDÄNSEURAKUNTA Haapajärven strategia vuoteen 2015 Periaatteista käytäntöön 2 1. MeidänSeurakunta Haapajärven strategia vuoteen 2015 1.1. Strategiatyöskentely Haapajärven strategiatyöskentelyn ensimmäiset

Lisätiedot

PIISPA JA TUOMIOKAPITULI SEURAKUNTIEN PALVELIJOINA. Kuopion hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 3.10.

PIISPA JA TUOMIOKAPITULI SEURAKUNTIEN PALVELIJOINA. Kuopion hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 3.10. PIISPA JA TUOMIOKAPITULI SEURAKUNTIEN PALVELIJOINA Kuopion hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 3.10.2015 Siilinjärvi Uskovien yhteinen pappeus erityiset palveluvirat UT puhuu piispan (episkopos,

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?...

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?... Utajärven seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 2013-2017 1 SISÄLLYS ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8 1.2. Mitä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 55. Aika: Torstaina 23.10.2008.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 55. Aika: Torstaina 23.10.2008.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 55 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 23.10.2008.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Gustafsson, Irja jäsen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi v TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi Lapset ja nuoret näkyviksi Kangasalan seurakunnassa info työntekijöille ja luottamushenkilöille v Mikä ihmeen LAVA? Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on

Lisätiedot

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015.

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015. 1 Kolumbian kirkko Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) Hankkeen kuvaus: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea eri kirkollisilla

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot

KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI: SELVITYSTYÖ SASTAMALAN SEURAKUNNALLE

KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI: SELVITYSTYÖ SASTAMALAN SEURAKUNNALLE KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI: SELVITYSTYÖ SASTAMALAN SEURAKUNNALLE Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa, 15.5.2012 Anu Kaasalainen Paikka TIIVISTELMÄ FORSSA Kestävä kehitys

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

Ohjelmassa ei pyritä määrittelemään vammaisuutta kattavasti. Vammaisuus vaikuttaa ihmisen arkitoimintoihin ja sosiaalisiin suhteisiin.

Ohjelmassa ei pyritä määrittelemään vammaisuutta kattavasti. Vammaisuus vaikuttaa ihmisen arkitoimintoihin ja sosiaalisiin suhteisiin. VAMMAISOHJELMA 2009 2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.... 2 1. LÄHTÖKOHDAT... 3 2. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA... 4 3. ESTEETTÖMYYS... 5 4. VIESTINTÄ... 6 5. SIELUNHOITO JA VERTAISTUKI... 7 6. KOULUTUS... 8 7.

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 1. Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoite Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää tietoisuutta

Lisätiedot

Toiminnallinen yhteistyö ratkaisu seurakuntien niukkeneviin resursseihin? Kari Ruotsalainen 2016

Toiminnallinen yhteistyö ratkaisu seurakuntien niukkeneviin resursseihin? Kari Ruotsalainen 2016 Toiminnallinen yhteistyö ratkaisu seurakuntien niukkeneviin resursseihin? Kari Ruotsalainen 2016 Verovuoden kirkollisvero 1,4 % 2,0 % 3,0 % Seurakuntien tilanteet erilaisia Seurakunnan tilanteen ja realismin

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 18 Kirkkoneuvosto 2/2011 07.02.2011

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 18 Kirkkoneuvosto 2/2011 07.02.2011 18 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 07.02.2011 17 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kokousaika: ma 16.3.2015 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Jussi Mäkelä, puheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 13.5.2014 klo 18.00 20.14 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi www.espoonseurakunnat.fi Avioliittoon vihkiminen Espoossa Avioliittoon vihkiminen siunausta elämäänne Avioliitto

Lisätiedot

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NYKYTILANNE (SWOT) Vahvuutemme Pitkä kristillinen perinne, osaava henkilöstö, viranomais- ja järjestöyhteistyö, kaupunkiseurakunnan resurssit, monipuolisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2010 klo 16-17.35 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA VUOSILLE 1. Ympäristötyö Kouvolan seurakuntayhtymässä Kouvolan seurakuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2009. Seurakuntayhtymä muodostuu viidestä toiminnallisesti

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014 AIKA Torstai 23.1.2014 klo 17 18.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.1.2012 klo 18.00 19.48 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

VAHVAT JUURET, KANTAVAT SIIVET. - Kirkon lastenohjaajan ammatilliset arvot ja etiikka

VAHVAT JUURET, KANTAVAT SIIVET. - Kirkon lastenohjaajan ammatilliset arvot ja etiikka VAHVAT JUURET, KANTAVAT SIIVET - Kirkon lastenohjaajan ammatilliset arvot ja etiikka Lastenohjaajan arvot Lastenohjaajan arvojen perusta on kristillinen ihmiskäsitys ja rakastava Jumala. tyon taustaa Lastenohjaajan

Lisätiedot

AKIN JÄSENKYSELY 2015

AKIN JÄSENKYSELY 2015 AKIN JÄSENKYSELY 2015 28.4.2015 Tekijä OSIOT 1. Seurakuntarakenne 2. Diakonivirka 3. Työaika 4. Palkkaus 5. AKIn jäsenvakuutukset ja lakimiespalvelut 6. AKIn viestintä 2 3 Osio 1: Seurakuntarakenne MIELESTÄNI

Lisätiedot

Rotary Matti Piispanen

Rotary Matti Piispanen Työn etiikan eräs yhteiskunnallinen määrite teetkö työsi asiakkaan tarpeen poistamiseksi ja siten vapauttaaksesi hänet tarpeen aiheuttamasta riippuvuudesta samalla myös tehden oman työsi loppuun ja tarpeettomaksi

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

SEURAKUNTATALOUS JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

SEURAKUNTATALOUS JA TULEVAISUUDEN HAASTEET SEURAKUNTATALOUS JA TULEVAISUUDEN HAASTEET Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 10.10.2015 Lakimiesasessori Jyri Klemola HIIPPAKUNNAN SEURAKUNTIEN TALOUS, TALOUDEN TASAPAINO Kirkkohallituksen

Lisätiedot

Etukannen kuva: Metso-kohde Muhoksen seurakunnan metsässä Utajärvellä, kuvannut Riitta Kukkohovi-Colpaert. Takakannen kuva: Muhoksen kirkon

Etukannen kuva: Metso-kohde Muhoksen seurakunnan metsässä Utajärvellä, kuvannut Riitta Kukkohovi-Colpaert. Takakannen kuva: Muhoksen kirkon MUHOKSEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA VUOSILLE 2013 2017 Etukannen kuva: Metso-kohde Muhoksen seurakunnan metsässä Utajärvellä, kuvannut Riitta Kukkohovi-Colpaert. Takakannen kuva: Muhoksen kirkon saarnatuolin

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2008 2010

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2008 2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 1 (11) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2008 2010 Kuva: Annika Saarikko SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 2 (11) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...3 2 SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 18.12.2012 1 Sisältö 1. JOHDANTO... 8 2. YHTEENVETO YMPÄRISTÖDIPLOMIN NYKYTILASTA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ... 8 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN HALLINTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 14.4.2015 klo 17.30-18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 10/2014 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 30.12.2014 klo 18 19.47 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Heikkinen

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 1/2007 Aika: Tiistaina 6.2.2007 kello 18.00 19.50 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 2/16 Aika Tiistai 24.5.2016 kello 17.30 18.35

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 2/16 Aika Tiistai 24.5.2016 kello 17.30 18.35 VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika Tiistai 24.5.2016 kello 17.30 18.35 Paikka Pieni seurakuntasali, Järvikyläntie 3 Vaala Läsnä Bisi Eeva Haapavirta Katri Kalliokoski Ismo Kantola Ossi Kemppainen Sisko

Lisätiedot

3.4.2012 klo 18.00 Klo 16.30 alkaen on mahdollisuus osallistua Yhteisvastuu-keräykseen

3.4.2012 klo 18.00 Klo 16.30 alkaen on mahdollisuus osallistua Yhteisvastuu-keräykseen Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 3 / 2012 Aika Paikka 3.4.2012 klo 18.00 Klo 16.30 alkaen on mahdollisuus osallistua Yhteisvastuu-keräykseen Kauppakeskus Isossa Omenassa, kahvi klo 17.30. Ison Omenan seurakuntatilat

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Kirkonpalvelijat ry:n OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT Mikkelissä 29.06.2011. Keijo Toivanen

Kirkonpalvelijat ry:n OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT Mikkelissä 29.06.2011. Keijo Toivanen Kirkonpalvelijat ry:n OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT Mikkelissä 29.06.2011 Keijo Toivanen 2 KIRKONPALVELIJA HÄMMENNYSTEN KESKELLÄ Arvoristiriidat Erilaisuuden sietäminen 3 1. Jäsenmäärien kehitys( pako kirkosta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/2014 04.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/2014 04.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 04.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija Hämäläinen

Lisätiedot

keskiviikkona 10.9.2014 klo 18

keskiviikkona 10.9.2014 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 10.9.2014 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallituksen kautta. Kirkkohallitus (PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo)

Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallituksen kautta. Kirkkohallitus (PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo) 1 KAJAANIN SEURAKUNTA Kolehtisuunnitelma 1.1. 7.6.2015 to 1.1. Uudenvuodenpäivä Jeesuksen nimessä Tansanian syrjäseudulla asuvien lasten peruskoulutuksen tukemiseen Suomen Setlementtiliiton kautta. Suomen

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020 1 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020 Hyväksytty Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 5/2012 27.08.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 5/2012 27.08.2012 38 36 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 27.08.2012 36 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 10.4.2008 21. Aika: Torstaina 10.4.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 10.4.2008 21. Aika: Torstaina 10.4.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 10.4.2008 21 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 10.4.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Läsnä: Poissa: 40 KOKOUKSEN AVAUS Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 20780 Kaarina Vahtola, Pirjo puheenjohtaja

Lisätiedot

PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. 09 2340 3600

PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. 09 2340 3600 28.11.2013 1 (9) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. 09 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 11/2013 Kokousaika: Tiistai 3.12.2013 kello 18.00 Paikka: Alppilan kirkon seurakuntasali, Kotkankatu 2 (HUOM!

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 1 (12) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 Kuva: Annika Saarikko SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 2 (12) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SEURAKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman jäsennyksen mukaan johtopäätöksiä omasta toiminnasta

Toimintasuunnitelman jäsennyksen mukaan johtopäätöksiä omasta toiminnasta Yleiskatsaus Kirkon ja hiippakunnan elämässä vuosi 2011 oli huomattavasti edellisvuotta seesteisempi. Loppuvuonna 2010 vellonut mediakohu rauhoittui. Kirkon toiminta kuitenkin kiinnosti edelleen. Piispa

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TAMPEREEN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 KYSELYYN

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TAMPEREEN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 KYSELYYN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TAMPEREEN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 KYSELYYN Mikä on järjestönne visio ja toiminta-ajatus? Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) tehtävä on viedä evankeliumi median

Lisätiedot

Asikkalan kunnan henkilöstöetuudet ja kannusteet

Asikkalan kunnan henkilöstöetuudet ja kannusteet Asikkalan kunnan henkilöstöetuudet ja kannusteet Henkilöstöetuudet 1. Omasta työkyvystään huolehtiminen Kaikilla vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa olevilla työntekijöillä sekä vähintään 6 kk:n määräaikaisessa

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot