Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Liite TURUNARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

2 SISÄLTÖ 1.JOHDANTO HYVÄNKRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTUNTOMERKKEJÄ KRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTAVOITTEET OMIENTYÖNTEKIJÖIDEN,LUOTTAMUSHENKILÖIDENJA AUDITOIJIENKOULUTTAMINEN Henkilökunnanjaluottamushenkilöidenkouluttaminen Ympäristöryhmänjäsenetjaauditoijat HIIPPAKUNNANSEURAKUNTIENKOULUTTAMINENJATUKEMINEN YMPÄRISTÖASIOIDENHUOMIOIMISESSA Hiippakunnallisetkoulutukset,joihinkristillinenympäristökasvatus integroidaan Ympäristödiplominhakemiseenjaylläpitämiseenliittyvätkoulutukset Piispantarkastukset TIEDONVÄLITTÄMINENJAKANNANOTOT Nettisivut Tuoreoliivipuunlehti Kannanotot YHTEISTYÖJAVERKOSTOITUMINEN Kirkonhallinto Alueellisetympäristötoimijat

3 1.JOHDANTO Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ympäristökasvatussuunnitelman on laatinutympäristöasiantuntija,fm,mmmhannelesiltalayhteistyössätuomiokapitulin työntekijöiden kanssa. Tuomiokapituli on pitämässäänistunnossa vahvistanut ympäristökasvatussuunnitelman ja se on päivitetyn ympäristöohjelman liite3. Kirkon ilmasto-ohjelmassa kehotetaan tuomiokapituleja liittämään seurakuntien ympäristökasvatuksen tukemisen ja edistämisen pysyväksi osaksi hiippakunnan koulutus- ja kehittämistoimintaa. Tuomiokapituleita kehotetaan tukemaan seurakuntia ympäristödiplomihankkeissa tarjoamalla muun muassa asiantuntija-apua. Turun arkkihiippakunnantuomiokapitulihaluaasitoutuanäihintavoitteisiinkonkreettisintoimenpitein,jotka onkirjattutähänympäristökasvatussuunnitelmaan. Tavoitteena on vahvistaa kristillisen ympäristökasvatuksen tietoisuutta ja osaamista hiippakunnallisesti,jottaympäristötyöolisiluontevaosaseurakunnanperustyötäjaluterilaisen kirkon ydinsanomaa. Yhdistämällä perinteisiin ympäristökasvatuksen menetelmiin kristillinen sisältö voidaan kehittää uusia toimintakokonaisuuksia eri työaloille ja päästäjopaidentiteettikasvatuksentasolle. Kirkon ympäristödiplomin käsikirjassa pääosa luvuista liittyy talous- ja kiinteistöhallinnon alaisuuteen. Näistä esimerkkeinä ovat luvut taloudesta, jätehuollosta, kiinteistöistä, siivouksesta, keittiöistä, hautausmaista, metsistä ja leirikeskuksista. Toimintaan liittyy selkeimmin ympäristökasvatusta käsittelevä luku. Ympäristökasvatus mielletään usein lasten ja nuorten parissa tehtäväksi työksi. Jos ympäristökasvatusta toteutetaan lisäksi perustyöstäirrallisenailmanselkeääkristillisenkasvatuksenpainotusta,saattavatmonet seurakunnantoiminnallisenpuolentyöntekijätkokeakirkonympäristödiplomijärjestelmänsekäympäristökasvatuksenomaantyöhönsäkuulumattomaksi. Tässä ympäristökasvatussuunnitelmassa ympäristökasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jonka avulla luterilainen kirkko ja yksittäiset seurakunnat kannustavat kaikenikäisiäjäseniäänympäristövastuulliseenjakohtuulliseenelämäntapaan. 2

4 2.HYVÄNKRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTUNTOMERKKEJÄ LähtökohtanaJumalanehdotonjaliikkeellepanevarakkaus Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja olemaan yhteydessä Luojaansa. LuomiskertomuksessaJumalakatsoikaikkealuomaansajakaikkiolihyvää. Kristillinenympäristökasvatusonparhaimmillaanmyösidentiteettikasvatusta. Luojan täydellisesti luoma ja rakastama ihminen voi oppia hyväksyvästä rakkaudestakäsinpitämäänhuoltakokoluomakunnasta. Rakkaudenkaksoiskäskyliittyymyöstuleviinsukupolviinjakaukaisiinlähimmäisiin,jasitäkauttavahvastiympäristöteemoihin. PerustanaRaamatunohjeetjakristillisetarvot JumalankunnioitusjapyhyyshaastavatpohtimaansuhtautumistammeJumalanantamiinohjeisiinjakäskyihinluomakunnanhuolenpidosta. IhmisentehtävänäonviljelläjavarjellaJumalallekuuluvaaluomakuntaa. Raamatunkäskytjaohjeetsuojelevatihmistäjakokoluomakuntaa. Lepopäivänviettäminenmahdollistaaihmisenjakokoluomakunnanlevon. Vanhassa ja Uudessa testamentista löytyy monia luonnon kestävään käyttöönsekäkohtuuteenliittyviäohjeita(esim.5.moos.22:6-7;3.moos.19: 9-10;1.Tim.6:6-8;Matt.6:19-24;Room.8:19-21). Vapausjatoivokannustavattoimimaan Kristillinen ympäristönsuojelu eiole ehdotonta eikä syyllistävää, vaan siihenliittyyolennaisestivapaus. Myönteisen ympäristövastuun korostaminen on tärkeää, sillä pienistä teoistamuodostuusuurikokonaisuus. Kristuksensovitustyökoskeekokoluomakuntaa. Anteeksisaamisenjauudenalunmahdollisuusvoimaannuttavattoimimaan. Turvallisuusnäkökulmienhuomioiminenkokonaisvaltaisesti Fyysinen:ulkonatapahtuvantoiminnanvaaranpaikkojenkartoitusjavaaratilanteidenennaltaehkäisyhyvälläetukäteissuunnittelulla,esim.retkienreittivalinnoilla. Henkinen:osallistujalähtöisyys,yksilönpersoonan,taitojenjaluovuuden arvostaminenjavahvistaminen,turvallinenjakiireetönilmapiiri. Hengellinen:Raamattuunperustuvakristillinenkasvatusjaopetusvapauden jarakkaudenhengessäjayksilönsekäperheenarvomaailmaakunnioittaen. Menetelmänäkokemuksellinenoppiminenluonnossa Irrallisten ekotekojen ja paperinmakuisten tehtävien sijaan suunnitellaan kokonaisuuksia,joidenkauttamahdollistuukosketuseläväänympäristöön, aitotekeminenyhdessäsekäluontoontutustuminenkaikinaistein. On parempi huomioida ympäristökasvatus pienimuotoisesti osana muuta perustoimintaakuinjärjestääkerranvuodessaisotapahtuma,jolloin mennäänluontoon. 3

5 Tavoitteenaympäristövastuullinenjakohtuullinenelämäntapa Pelkkä tieto ei johda haluttuun ympäristövastuulliseen toimintaan, tarvitaan arvoista ja asenteista lähtevää motivaatiota, joka voi syntyä kunnioituksestajakiitollisuudestaluojaakohtaa. Eettisenkasvatuksenkauttaopetellaanitsehillintää,vastuunkantamistasekäkykyäasettuatoisenosaan. Elämänkunnioittamiseenliittyyolennaisestikokoluomakunnankunnioittaminen. Luontosuhteemmeonvälittäväjakaikkealuotuakunnioittava,vaikkaluomakuntaeiolejumalallistunutpalvonnankohde. Yhteisöllisyysjaverkostotmoninkertaistavatvaikuttavuuden Kirkollaonhyvätmahdollisuudettavoittaaeriikäryhmät. Perheiden tukeminen ja innostaminen ympäristövastuulliseen elämäntapaanonvaikuttavuudenkannaltatärkeää. Ympäristöongelmien seuraukset, kuten kuivuus ja nälänhätä, koettelevat rankimmin niitä alueita, jotka ovat jo valmiiksi köyhiä. Kirkon Ulkomaan avun ja eri lähetysjärjestöjen kautta kirkolla ja jokaisella sen jäsenellä on hyvätmahdollisuudetauttaakehitysmaidenihmisiä. 4

6 3.KRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTAVOITTEET TärkeänäTurunarkkihiippakunnantuomiokapitulintoteuttamanympäristökasvatuksen tavoitteena on kehittää kristillistä ympäristökasvatusta ja juurruttaa se osaksi hiippakunnankoulutustoimintaa.toinentärkeätavoiteonseurakuntientukeminenympäristödiplominhakemiseenjasenylläpitämiseen.näidenkoulutustavoitteidenkauttatuomiokapitulinympäristötoimienvaikuttavuusvoimoninkertaistua. Turunarkkihiippakunnantuomiokapitulinympäristöohjelmassa onympäristödiplomin käsikirjan mukaisesti oma lukunsa ympäristökasvatukselle, ja siinä on asetettu oheisen taulukonmukaiset tavoitteet. Taulukon tavoitteet on konkretisoitu tämän ympäristökasvatussuunnitelmanluvuissa4-7. TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUU 1.Kristillinen ympäristökasvatusintegroidaanosaksi hiippakunnan koulutuksiaja vahvistetaan hiippakunnan seurakuntien työntekijöiden kristillisen ympäristökasvatuksen tietouttaja osaamista. Tuomiokapitulinympäristökasvatuksenperiaatteettäydennetään ympäristökasvatussuunnitelmaksi (MINIMI). Kristillisenympäristökasvatuksen koulutusosioita(esim.kirkonympäristövastuusta,luomakunnan sunnuntainvietosta,luontoretkien järjestämisestäjaympäristökasvatussuunnitelmanlaatimisesta)kehitetäänjaneliitetäänhiippakunnan koulutuksiinympäristökasvatussuunnitelmanmukaisesti. 1/ alkaen Ympäristöasiantuntija,dekaani, hiippakuntasihteerit Hiippakuntasihteeritjadekaani 2.Hiippakunnanseurakuntientukeminen ympäristödiplominkäyttöönottamisessajaylläpidossa,jotta mahdollisimmanmonella alueenseurakunnallaon voimassaoleva kirkonympäristödiplomi. 3.Vahvistetaan omientyönte- kijöiden,luot- Seurakunnilletehdäänkysely,jossa selvitetäänesteitäympäristödiplomiinliittymisellesekäkoulutuksen jamuuntuentarvettajatämänperusteellasuunnataankoulutuksia. Kehitetäänympäristödiplominväliauditointiajauusimistatukevia toimenpiteitä. Järjestetäänhiippakunnanseurakuntienympäristövastaavillejatyöryhmilleyhteisiäympäristödiplominstarttipäiviäjaympäristötyön neuvottelupäiviä. Piispantarkastustenyhteydessä seurakunniltakysytäänympäristöasioidenhoitoonsekäympäristödiplominhakemiseenjauusimiseen liittyviäkysymyksiä.ympäristöasioitaläpikäydääntoimintaneuvotteluissa,asessorintarkastuksissa sekäpiispankannanotoissa. Tuomiokapitulilähettäävähintään kaksiympäristöryhmänjäsentä ja/taiauditoijaaosallistujaksiaudi alkaen Vuosittain Vuodesta2011lähtienjatkuva Jokatoinenvuosi osallistuminenaudi- toijienneuvottelu- Ympäristöryhmä Ympäristöryhmä Ympäristöryhmä Piispa,pappisasessori,hiippakuntasihteerit Ympäristöryhmä 5

7 6 tamushenkilöidensekä auditoijien ympäristöosaamista. toijienneuvottelupäivillesekäkirkonympäristöpäiville. Henkilökunnallejaluottamushenkilöilletiedotetaanympäristöohjelmansisällöstäjasenvaikutuksistaerityötehtäviinsekäannetaan päivitetytympäristöperiaatteet päivillejajokatoinenvuosiosallistuminenkirkonympäristöpäivillä. Ympäristöohjelman hyväksymisenyhteydessäsekäuusientyöntekijöiden jaluottamushenkilöidenaloittaessa. Ympäristövastaava 4.Tehdään yhteistyötäja verkostoidutaan. Jatketaanjakehitetäänyhteistyötä jatiedonkulkuamuidentuomiokapituleidenjakirkkohallituksen kanssa,jottahyväksihavaitutympäristökäytänteettulevatmuiden hallinnonyksiköidentietoonja sovellettaviksi. Jatketaanyhteistyötäolemassa olevienpaikallistenympäristötoimijoidenkanssasekäverkostoidutaanuusientoimijoidenkanssaniin alueellisestikuinkansallisesti. Jatkuva Jatkuva Kaikkityöntekijät, ympäristöryhmä Ympäristöryhmä, kaikkityöntekijät 5.Välitetään tietoajaotetaantarvittaessakantaa ympäristökysymyksiin. Hyvienkristillisenympäristökasvatuksenmateriaalivinkkien,koulutustensekäympäristökäytänteiden kokoaminenjajulkaiseminenhiippakunnannettisivuillasekätuoreenoliivipuunlehdenluomakuntapalstalla. Seurataanpaikallista,valtakunnallistasekäglobaaliaympäristöasioihinliittyvääkeskusteluajaesitetääntarvittaessakannanottokristillisenuskonnäkökulmasta. Jatkuva Jatkuvaseuranta, tilanteenmukaan Ympäristöryhmä, kaikkityöntekijät Ympäristöryhmä, piispat,dekaani, ympäristöasioista vastaavahiippakuntasihteeri

8 4. OMIEN TYÖNTEKIJÖIDEN, LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA AUDITOI- JIENKOULUTTAMINEN 4.1.Henkilökunnanjaluottamushenkilöidenkouluttaminen Henkilökunnalle ja luottamushenkilöille tiedotetaan ympäristöohjelman sisällöstä ja senvaikutuksistaerityötehtäviinsekäannetaanpäivitetytympäristöperiaatteet(liite 1). Jokainen on omassa työssään vastuullinen toimimaan ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Uusien työntekijöiden perehdytyksessä kerrotaan, miten omassa työssä voi tehdä arkisia ympäristötekoja. Ympäristöasioiden hoitamisesta pyritään tekemäänkaikkientyöntekijöidenyhteinenasia,jokakoetaanmyönteisenämahdollisuutenavelvollisuudensijasta. Paljonvirkamatkojaajavilletyöntekijöillejärjestetäänmahdollisuusosallistuataloudellisen ajon koulutukseen. Luottamushenkilöitä pyritään ohjaamaan yhä enemmän kimppakyytiensuosimiseenkokousmatkoilla. 4.2.Ympäristöryhmänjäsenetjaauditoijat Hiippakunnallisella ympäristöryhmällä on merkittävä rooli tuomiokapitulin ympäristöasioiden hallinnassa ja hiippakuntien seurakuntien kouluttamisessa ympäristödiplomijärjestelmänosalta. Tuomiokapitulionkouluttanutauditoijaakirkkohallituksenauditoijakoulutuksissa Ympäristöryhmä on lähettänyt säännöllisesti muutaman ympäristöryhmän jäsenen tai kouluttamansa auditoijan osallistujaksi kirkon ympäristöpäiville tai auditoijien neuvottelupäiville. Tämä on ollut hyvä keino ylläpitää ympäristöryhmän jäsenten ja auditoijien asiantuntemusta kirkon ympäristödiplomista ja luoda luontevaa yhteistyötäerihiippakuntienympäristöasiantuntijoidenkesken. Varsinaistaauditointikokemustaeiolekertynytkaikilleauditoijille,koskahiippakunnanalueellaonollutviimevuosinavainmuutamiaympäristödiplomihakemuksia.Tosin muutamat auditoijat ovat saaneet auditointikutsuja myös muiden hiippakuntien seurakuntiinjaseurakuntayhtymiin.yksimahdollinenkeinoylläpitääomaaasiantuntemustaan voisi olla osallistuminen jollain panostuksella seurakuntien väliauditointeihin. 7

9 5. HIIPPAKUNNAN SEURAKUNTIEN KOULUTTAMINEN JA TUKEMINEN YMPÄRISTÖASIOIDENHUOMIOIMISESSA 5.1. Hiippakunnalliset koulutukset, joihin kristillinen ympäristökasvatus integroidaan Tuomiokapituli voi järjestämiensä koulutusten kautta merkittävästi edistää kristillisenympäristökasvatuksenosaamistahiippakunnanseurakuntientyöntekijöidenkeskuudessa. Seurakunnan toiminnallisen puolen työntekijöiden motivoimiseksi ja sitouttamiseksiympäristökoulutuksissaonensiarvoisentärkeäälähteäliikkeelleympäristönsuojelun raamatullisesta perusteesta. Keskeistä on huomioida kaikissa koulutuksissaympäristöasiatpaitsisanoin,muttamyöstekojentasolla.näinympäristöasioidenhuomioiminentuleeesilleläpäisevästisekätarjoilujen,materiaalienettäkoulutustenlogistiikanosalta. KirkonpainopisteonollutPyhävuosina jasenmyötäympäristökasvatus onollutesillämyösmuissakuinympäristöryhmänjärjestämissäkoulutuksissaerityisestivuosina vuodesta2013alkaenpyhä-painopistevuosienaikanalöydetythyvättoimintamuodotjasisällötvakiinnutetaanmuidenkoulutustenosaksi. Yksittäisten kristillisen ympäristökasvatusten koulutusten sijaan keskeiset sisällöt kannattaaintegroidaniidenperuskoulutustenosaksi,joihinkristillinenympäristökasvatus luontevasti liittyy. Esimerkiksi jumalanpalveluselämää koskevien koulutusten yhteyteenvoidaanliittääosioluomakunnansunnuntaintoteutusvinkeistäjakristillisen kasvatuksen kurssien yhteyteen osio kristillisestä ympäristökasvatuksesta. Harvassa seurakunnassa on laadittu ympäristökasvatussuunnitelma. Niiden tekemiseen ohjaavaosiovoisiollajonainkertanaesimerkiksikasvatuksenvuosittaisenteemaseminaarinyhteydessä.kansainvälisendiakonianjalähetyksenteemapäivissäilmasto- jaympäristöasiatovatvahvastiesillä.luontoarvojenesilletuominenjaluontomateriaalien hyödyntäminen sopii luontevasti erilaisiin menetelmä-, retriitti- ja spiritualiteettikoulutuksiin. 5.2.Ympäristödiplominhakemiseenjaylläpitämiseenliittyvätkoulutukset Ympäristöryhmänjärjestämiäympäristödiplominstarttipäiviäjaympäristötyönneuvottelupäiviäonollutvuodesta2003lähtien.Starttikoulutuksissaesitelläänympäristödiplomijärjestelmääjasenperustanaolevaaekoteologiaasekäkristillistäympäristökasvatusta. Koulutuksessa käydään läpi myös vaihe vaiheelta ympäristödiplomin hakuprosessi.suntioidenjamuidenkiinteistötyöntekijöidenhiippakunnallisissakoulutuksissaonpidettykirkonympäristöohjelmanteemojaesillähyvinkäytännöllisellä tasolla. Ympäristödiplomin hakemiseen liittyvä starttikoulutus antaa seurakunnille hyvät perustiedotsiitä,mitenympäristödiplominvoisaada.ongelmanaonuseinresurssien puute. Seurakunta ei pysty välttämättä palkaamaan ulkopuolista ympäristöasiantuntijaa valmistelemaan ympäristökatselmuksen ja -ohjelman. Seurakuntien työntekijöillätaaseioleuseinkaanaikaaitsetehdänäitäasiakirjoja.resurssipulasta johtuen myös ympäristödiplomin uusiminen voi viivästyä tai jäädä tekemättä 8

10 kokonaan.tällähetkelläkokohiippakunnanalueellaonvoimassaolevaympäristödiplomi vain Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä sekä Raision, Siikaisten ja Ulvilan seurakunnilla. Keskeinen kysymys hiippakunnan ympäristökoulutusten kehittämisessäonsenmiettiminen,mitenyhäuseammanseurakunnansaisihaastettuamukaan ympäristötyöhön. Tuomiokapituli on asettanut tavoitteekseen saada vuosittain jokaisesta rovastikunnasta vähintään yksi seurakunta työskentelemään ympäristödiplomin saamiseksi. Erityisesti tavoitteena on haastaa rakennemuutosseurakuntia mukaanympäristödiplomijärjestelmään. Jotta nämä hienot tavoitteet toteutuisivat, olisi seurakuntien ympäristökoulutustarpeethyväkartoittaakyselynavullaja samalla pyrkiäselvittämään esteetympäristödiplomijärjestelmänliittymisellä.tämänkartoituksenperusteellatulisijärjestäätarvelähtöistä ympäristökoulutusta ja tukitoimintaa. Uudessa ympäristödiplomin käsikirjassa2012suositellaanväliauditoinninsuorittamista.tämäntekemiseenolisihyvä luodatoimiviakäytänteitähiippakunnanympäristödiplomiseurakuntienkesken.esimerkiksiväliauditoinnitpäittäinkahdenympäristödiplomiseurakunnanvälilläjaitse toteuttaenvoisiollamielekästäjataloudellistayhteistyötä. 5.3.Piispantarkastukset Kirkon ilmasto-ohjelmassa kehotetaan tuomiokapituleja ottamaan piispantarkastustenyhteydessäesilleseurakuntientoimetilmastonmuutoksenhillitsemiseksijapuutteita havaittaessa suosittelemaan seurakunnille ympäristödiplomin hankkimista. Luontevan mahdollisuuden ympäristöasioiden läpikäymiselle tarjoavat hiippakuntasihteerien johtamat toimintaneuvottelut, asessorin tarkastukset sekä piispan kannanotot. ViimevuosinaTurunarkkihiippakunnantuomiokapitulinpiispantarkastustenyhteydessä ympäristöasioita on pidetty systemaattisesti esillä. Ennen piispantarkastusta seurakunnat toimittavat tuomiokapituliin piispantarkastuskertomuksen, jonka lomakkeellaonyksikokonainenosioympäristöasioista.osiossatiedustellaansitä,onkoseurakunnallemyönnettyympäristödiplomijamitenseurakunnassatoimitaansen hankkimiseksi tai uusimiseksi. Seurakunnilta kysytään, miten ne huomioivat ympäristönäkökulman energiataloudessa, metsänhoidossa, siivoustoimessa, viheralueidenhoidossa,hautaustoimessasekämuussatoiminnassa.lisäksitiedustellaanympäristövastaavasta,-työryhmästäsekä-suunnitelmasta. Piispantarkastuksilla ja piispan kannanotoilla on paljon painoarvoa seurakunnissa. Siksi ympäristöasioiden esillä pitäminen piispantarkastuksissa on merkittävä edistysaskel ympäristöasioiden edistämisessä hiippakunnallisesti. Tavoitteena on jatkaa tätä hyvin toimivaa käytäntöä jatkossakin. Tämän rinnalle on tarkoitus kehittää luvuissa5.1.ja5.2.mainittujakonkreettisiakoulutuksiajatukitoimenpiteitä,jotkaauttavat seurakuntia hankkimaan ja toisaalta ylläpitämään saavuttamansa ympäristödiplomin. 9

11 6.TIEDONVÄLITTÄMINENJAKANNANOTOT 6.1.Nettisivut Ympäristöasioidentiedottamiseentuomiokapitulinnettisivujenkauttaonmahdollista kiinnittääentistäenemmänhuomiota,sillätuomiokapitulinnettisivujenuudistamisen yhteydessäsivuillelaadittiinomaluomakuntasivustoympäristöasioista.luomakunta onyksiyhdeksästäpäävalikonpalkista,jotenpanostusympäristöasioihinnäkyyheti tuomiokapitulinnettisivujenpääsivulla. Sisällöntuottoluomakuntasivustolleonvieläkeskenjakeskeisenätavoitteenaonjatkaaluomakuntasivustonsisällöntuottamistajakehittämistä.Tällähetkelläsieltälöytyymuunmuassatuomiokapitulinympäristökartoitusja-ohjelma,ympäristöryhmän yhteystiedotsekälinkkikirkkohallituksenympäristösivuille. Ympäristöryhmäsuunnittelee,mitäaihepiirejäjakokonaisuuksiasivustolleolisihyvä lisätä ja sopii, miten sisältö tuotetaan. Sivustolla voisi olla sekä toiminnallisen että kiinteistö- ja taloushallinnon hyviä käytänteitä sekä materiaalivinkkejä. Sivustoille voisilinkittäämyöstuoreenoliivipuunlehdenluomakuntapalstatsekäkaikkihiippakunnanalueenympäristökoulutukset.luomakuntasivustollavoisiollamyösalueellinen kouluttajalista esimerkiksi energiakatselmuksen tekoon, taloudelliseen ajamiseen,jätehuoltoonsekähautausmaidenympäristöasioidenhoitamiseenliittyen. 6.2.Tuoreoliivipuunlehti Tuore oliivipuunlehti toimii nettisivujen ohella hyvänä informaatiokanavana ympäristöasioissa,silläsenluomakuntapalstallaesitelläänajankohtaisiakristilliseenympäristökasvatukseen sekä kirkon ympäristödiplomijärjestelmään liittyviä asioita. Luomakuntapalstalla on ollut esimerkiksi ekoteologiaan liittyviä kirja-arvosteluita sekä esiteltyhiippakunnanalueenkristillistäympäristökasvatustoimintaa. Lehti tavoittaa myös ne, jotka eivät hae aktiivisesti tietoa tuomiokapitulin nettisivuilta. Lehti jaetaan kaikille hiippakunnan alueen seurakuntien vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille sekä luottamushenkilöille. Tämän lisäksi lehteä jaetaan jokaiseen tuomiokapituliin, kirkkohallitukseen sekä lehdistön edustajille. Painosmääräonnoin3600. Tavoitteena on, että Tuoreen oliivipuun lehden luomakuntapalsta tulee jatkossakin toimimaan hyvänä informaation välittäjänä hiippakunnan työntekijöille hyvistä ympäristökäytänteistäsekä-materiaaleista. Seurakuntienmenoistaarvioltaneljännesmeneekiinteistöjenhoitoonjakustannukset ovat kasvussa, mutta samanaikaisesti seurakuntien verotulot ovat laskussa. Tämänvuoksikiinteistöhallinnonpuolellakaivattaisiinselkeitähyviäesimerkkejäsiitä, miten energiansäästötoimilla voidaan saavuttaa selviä kustannussäästöjä. Tällaisten hyvienesimerkkienlöytäminenjaniistätiedottaminenolisimerkittävää,jottaseurakunnan saisivat konkreettisia vinkkejä siitä, miten he voisivat toimia kestävällä tavallasekäympäristönettätaloudenkannalta. 10

12 6.3.Kannanotot Luterilaisen kirkon virallisille ympäristökannanotoille onollutominaista, että niissä ympäristökysymykset liittyvät usein laajempiin eettisiin kysymyksiin, kuten oikeudenmukaisuuteen. Tästä hyvänä esimerkkinä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen julkaisema kannanotto maailman ruokaturvan puolesta. Huolellisesti laaditussa kannanotossa todetaan muun muassa Isä meidän rukoukseen pohjautuen, että jokapäiväinen leipä on ihmisarvoisen elämän perusedellytys. Nälkä on oikeudenmukaisuuskysymys. Paitsipiispoilta,muttamyösmuiltatuomiokapitulintyöntekijöiltätiedustellaanaika ajoinkirkonvirallistalinjaustaerilaisiinajankohtaisiinympäristökysymyksiinja-tapahtumiin,esimerkiksisitä,mitenjamiksikirkkoosallistuuäläostamitään-päivään. Tuomiokapitulintyöntekijöidenjamyösympäristöryhmänjäsentenonkinsyytäseurataympäristöasioihinliittyvääyhteiskunnallistakeskusteluajaollatarvittaessavalmiitaottamaankantaaympäristökysymyksiinkristillisenuskonnäkökulmasta. 11

13 7.YHTEISTYÖJAVERKOSTOITUMINEN 7.1.Kirkonhallinto Kirkon ilmasto-ohjelma ilmestyi vuonna Ilmasto-ohjelmassa annetaan konkreettisiasuosituksiapaitsiseurakunnillejaseurakuntalaisille,muttamyöskirkkohallitukselle ja tuomiokapituleille niistä toimenpiteistä, jotka edesauttavat ympäristövastuullisuutta.turunarkkihiippakunnantuomiokapitulireagoinopeastinäihinsuosituksiin ja laati ensimmäisenä kirkon hallinnon edustajana oman ympäristökartoituksenja-ohjelmanvuonna2010.turunarkkihiippakunnantuomiokapitulionantanuttämänympäristöaineistonmuidentuomiokapitulienhyödynnettäväksijaonnäin omalta osaltaan edistänyt ympäristöasioiden enenevää huomioimista ja yhteistyötä kirkonhallinnossa. UudistetunKirkonympäristödiplomin2012käsikirjanmyötätulimahdolliseksi,että seurakuntientavoinmyöskirkkohallituksenvirastojahiippakuntientuomiokapitulit voivathakeakirkonympäristödiplomiajanäinliittyäkirkonomaanympäristöjärjestelmään. Kirkkohallituksen virastolle on myönnetty kirkon ympäristödiplomi joulukuussa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt pitämässään istunnossa hakea ympäristödiplomia. Samaten joissain muissa tuomiokapituleissatyöskennelläänympäristödiplominsaamiseksi. Kirkon keskus- ja hiippakuntahallinto voisi jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä antamallaomatmateriaalinsajahyvätympäristökäytänteetmuillesovellettaviksi.sopiva foorumihyvienympäristökäytänteidenesilletuomiseenvoisiollaesimerkiksihiippakuntiendekaanienjalakimiestenvuosittainenyhteinenkokoussekähiippakuntasihteerienvuosittaisetkokoukset.ympäristödiplominsaavuttaneetkirkonhallinnonyksiköttoimivattoivottavastihyvänäkannustimena,jottakaikkituomiokapitulithaluaisivat jatkossa saada ympäristödiplomin itselleen ja mahdollisimman monelle oman hiippakuntansaseurakunnalle. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ympäristöryhmän pitkäaikainen jäsen, biologi Marja-Liisa Leinonen, on toiminut kirkkohallituksen ympäristöasioiden seurantaryhmänjäsenenäsenperustamisestalähtien.tämäonomaltaosaltaanedistänyt yhteistyötä ja tiedonkulkua kirkkohallituksen ja Turun tuomiokapitulin välillä ajankohtaisistakirkonympäristöasioista. 7.2.Alueellisetympäristötoimijat Ympäristöryhmäontoiminutvuodesta2002tuomiokapitulinympäristöasiantuntijaryhmänä. Ympäristöryhmä on verkostoitunut aktiivisesti paikallisten ympäristötoimijoiden kanssa, esimerkiksi Varsinais-Suomen alueella toimivan kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaatio Valonian kanssa. Tuomiokapituli oli Valonian aloitteesta yksi sopijaosapuoli Varsinais-Suomen ilmastostrategiassa. Jatkossaympäristöryhmäjatkaayhteistyötäjaverkostoitumistaetsienmyösuusiamahdollisiayhteistyötahoja. 12

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Huomionosoitusten ilo vaikkei innostuisikaan juuri siitä mitä saa, ani harvaa oikeasti

Lisätiedot

Turun arkkihiippakunnan ja tuomiokapitulin esittely

Turun arkkihiippakunnan ja tuomiokapitulin esittely Turun arkkihiippakunnan ja tuomiokapitulin esittely Domus capiteli TUOMIOKAPITULIKSI kutsutaan sekä Päätöksiä tekevää hallintoelintä eli KOLLEGIOTA että Hiippakunnan VIRASTOA Hoitaa yhdessä piispan kanssa

Lisätiedot

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen 12.12.2007 PIISPANTARKASTUKSEN TARKOITUS Piispantarkastuksen pitäminen perustuu KJ 18: 4-8 annettuihin määräyksiin. Niiden lisäksi Helsingin hiippakunnassa

Lisätiedot

OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN

OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN Piispantarkastuksen perusta ja tarkoitus Piispantarkastus on vanha perinne. Sen avulla piispa on pitänyt yhteyttä hiippakuntansa

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline

Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline 16.3.2010 Marja-Liisa Leinonen 1 Kirkon ympäristödiplomi Kirkon oma ympäristöasioiden hallintaa varten laadittu järjestelmä Otettu käyttöön 2001 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 1 SISÄLTÖ 1. MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMAN TEOLOGISISTA PERUSTEISTA... 3 2. LUKIJALLE... 4 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ... 4 4. TOIMINTA JA TALOUS... 5 5.

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 LUKIJALLE... 2 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 3 2 YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIA... 4 3 YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKUPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN LAADINTA...

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017 11.2.2014 1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 KYSELYYN

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 KYSELYYN 1 (5) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 KYSELYYN 1. Lähetysjärjestö kirkon lähetystyön toteuttajana 1a. Miten järjestönne ymmärtää asemansa kirkon virallisena lähetysjärjestönä?

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA 2. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ SIPOON SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ 3. TOIMINTA JA TALOUS

1. YMPÄRISTÖOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA 2. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ SIPOON SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ 3. TOIMINTA JA TALOUS SISÄLLYS Johdanto... 2 Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta... 3 Ympäristöjärjestelmä Sipoon seurakuntayhtymässä... 3 Toiminta ja talous... 3 Ympäristökasvatus... 4 Jätehuolto... 4 Siivous... 5 Energia

Lisätiedot

Seurakuntien muutosten ja kriisien heijastumat ja hiippakunnan tuki luottamushenkilöille

Seurakuntien muutosten ja kriisien heijastumat ja hiippakunnan tuki luottamushenkilöille Seurakuntien muutosten ja kriisien heijastumat ja hiippakunnan tuki luottamushenkilöille Hiippakuntasihteeri Mirkka Torppa mirkka.torppa@evl.fi, 0400 774314 Muutoksia seurakunnissa Niukkeneva taloustilanne,

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUS SUUNNITELMA

PIEKSÄMÄEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUS SUUNNITELMA PIEKSÄMÄEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUS SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Ympäristökasvatus...3 2. Luterilaisen kirkon ympäristötyö...7 3. Pieksämäen seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelma... 9 Kirjallisuus Hyödyllisiä

Lisätiedot

Johtajuuden uudet haasteet

Johtajuuden uudet haasteet Johtajuuden uudet haasteet Diakoniatyöntekijöiden neuvottelupäivät 28.9.2011 Oulu Riitta Helosvuori Sisältöalueet Muuttuvat toiminta-alueet Muutosjohtaminen - diakonaatti - työyhteisön hengellisyyden hoitaminen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala MIKSI PUHUMME OSALLISUUDESTA? Osallisuus on ohittamattoman tärkeää kirkon tulevaisuudelle. Missä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA

Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 8.10.2016 Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA Kirkon ja valtion suhteet Yhteisöveron muuttuminen valtion

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 10/2014. Seurakuntaneuvosto Maanantai 10.11.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla

Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 10/2014. Seurakuntaneuvosto Maanantai 10.11.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 10/2014 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 10.11.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki Honkasalo, Timo

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 28.5.2009 5/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 28.5.2009 5/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Torstai 28.5.2009 klo 9.00 9.28 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Matti

Lisätiedot

Piispantarkastusohje. II Piispantarkastus prosessina. 1. Seurakuntien valinta

Piispantarkastusohje. II Piispantarkastus prosessina. 1. Seurakuntien valinta Piispantarkastusohje I Piispantarkastuksen tarkoitus Piispantarkastuksen pitäminen perustuu KJ 18: 4-8 annettuihin määräyksiin. Tampereen hiippakunnassa piispantarkastus ymmärretään seurakunnassa tapahtuvaksi

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2014 Aika ja paikka Maanantai 22.9.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010 Kirkon palvelukeskushanke HeTa KiTo-teemapäivät Rovaniemi Lakimuutos Toukokuussa 2010 hyväksyttiin, että ev.lut.kirkkoon perustetaan kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus, joka palvelee kirkon talousyksiköitä.

Lisätiedot

RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Seurakuntaneuvosto SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Keskiviikko klo

RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Seurakuntaneuvosto SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Keskiviikko klo 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Seurakuntaneuvosto 30.8.2017 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00-18.10 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Aho

Lisätiedot

KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN

KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN KÄSIKIRJA 2012 1 Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2012:1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN KÄSIKIRJA 2012 Kirkkohallitus Helsinki 2012 Tilaukset: Julkaisu- ja AV-myynti

Lisätiedot

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia)

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) TAVOITTEET tapoihimme, lakeihimme jne. ymmärtää, että erilaiset uskonnot muissa kulttuureissa määrittävät niiden

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 18.00 21.15 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana Georg

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi v TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi Lapset ja nuoret näkyviksi Kangasalan seurakunnassa info työntekijöille ja luottamushenkilöille v Mikä ihmeen LAVA? Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto I/ klo

Seurakuntaneuvosto I/ klo Seurakuntaneuvosto I/2014 12.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman tammitoukokuulle

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman tammitoukokuulle 589/2016 122 Kolehtisuunnitelma 1/2017-5/2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman tammitoukokuulle 2017. Käsittely Päätös Seurakuntaneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelman

Lisätiedot

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017 Aika: to 14.9.2017 klo 16.30 Paikka: Virastotalo, sali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 177 KOKOUKSEN AVAUS 178 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 179 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 180 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014 32 29 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 5.5.2014 29 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Kuntarakenteen muutokset ja seurakunnat

Kuntarakenteen muutokset ja seurakunnat Kuntarakenteen muutokset ja seurakunnat Markku Porvari Hallintojohtaja, Espoon seurakuntayhtymä Kirkon hallintovirkamiesten koulutuspäivät 19.5.2006 Markku Porvari Kunta ja seurakuntahallinnon kehitys

Lisätiedot

ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI

ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI PIISPANTARKASTUS ESPOON HIIPPAKUNNAN SEURAKUNNISSA ohjeistuksen käsittely: hyväksytty tuomiokapitulin istunnossa 12.12.2006 viimeksi uusittu 22.12.2016 Sisällys Piispantarkastus

Lisätiedot

Ohjelmassa ei pyritä määrittelemään vammaisuutta kattavasti. Vammaisuus vaikuttaa ihmisen arkitoimintoihin ja sosiaalisiin suhteisiin.

Ohjelmassa ei pyritä määrittelemään vammaisuutta kattavasti. Vammaisuus vaikuttaa ihmisen arkitoimintoihin ja sosiaalisiin suhteisiin. VAMMAISOHJELMA 2009 2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.... 2 1. LÄHTÖKOHDAT... 3 2. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA... 4 3. ESTEETTÖMYYS... 5 4. VIESTINTÄ... 6 5. SIELUNHOITO JA VERTAISTUKI... 7 6. KOULUTUS... 8 7.

Lisätiedot

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015 su 5.7. Apostolien päivä Kadonnut ja jälleen löytynyt Seurakuntien diakoniatyötä tukevan Suurella Sydämellä -verkkopalvelun kehittämiseen Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry, PL 279, 00181 Helsinki,

Lisätiedot

1. MeidänSeurakunta Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen 2015

1. MeidänSeurakunta Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen 2015 MEIDÄNSEURAKUNTA Haapajärven strategia vuoteen 2015 Periaatteista käytäntöön 2 1. MeidänSeurakunta Haapajärven strategia vuoteen 2015 1.1. Strategiatyöskentely Haapajärven strategiatyöskentelyn ensimmäiset

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi www.espoonseurakunnat.fi Avioliittoon vihkiminen Espoossa Avioliittoon vihkiminen siunausta elämäänne Avioliitto

Lisätiedot

PIISPA JA TUOMIOKAPITULI SEURAKUNTIEN PALVELIJOINA. Kuopion hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 3.10.

PIISPA JA TUOMIOKAPITULI SEURAKUNTIEN PALVELIJOINA. Kuopion hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 3.10. PIISPA JA TUOMIOKAPITULI SEURAKUNTIEN PALVELIJOINA Kuopion hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 3.10.2015 Siilinjärvi Uskovien yhteinen pappeus erityiset palveluvirat UT puhuu piispan (episkopos,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 55. Aika: Torstaina 23.10.2008.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 55. Aika: Torstaina 23.10.2008.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 55 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 23.10.2008.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Gustafsson, Irja jäsen

Lisätiedot

Avioliittoon vihkiminenopas

Avioliittoon vihkiminenopas Avioliittoon vihkiminenopas Suurin on rakkaus Olette kohdanneet ihmisen, jonka kanssa haluatte viettää loppuelämänne. Se on ihmeellisen hienoa. Kirkossa voitte solmia avioliiton, pyytää sille Jumalan siunausta

Lisätiedot

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015.

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015. 1 Kolumbian kirkko Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) Hankkeen kuvaus: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea eri kirkollisilla

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?...

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?... Utajärven seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 2013-2017 1 SISÄLLYS ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8 1.2. Mitä

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot

ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI

ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI PIISPANTARKASTUS ESPOON HIIPPAKUNNAN SEURAKUNNISSA ohjeistuksen käsittely: hyväksytty tuomiokapitulin istunnossa 12.12.2006 päivitetty 2.10.2007 ja 7.6.2010 uudistettu

Lisätiedot

Päätettiin pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä

Päätettiin pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä 70/2016 90 Seurakuntapastorin valinta Päätetään pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Visa Viljamaalle Kallion seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.10.2016 alkaen vaativuusryhmään

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Lapsivaikutusten arviointi lasten ja nuorten parhaaksi

Lapsivaikutusten arviointi lasten ja nuorten parhaaksi Lapsivaikutusten arviointi lasten ja nuorten parhaaksi Seurakuntien LAVA-työkalu lapsivaikutusten arviointiin hiippakuntasihteeri Ari Tähkäpää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli Kirkolliskokouksen päätös

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 18 Kirkkoneuvosto 2/2011 07.02.2011

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 18 Kirkkoneuvosto 2/2011 07.02.2011 18 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 07.02.2011 17 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Seurakunnan strategia ja kuinka sitä ajetaan

Seurakunnan strategia ja kuinka sitä ajetaan Seurakunnan strategia ja kuinka sitä ajetaan Miksi, mitä, miten - kuka, miten, milloin Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Jyväskylä 23.9.2017 Hiippakuntasihteeri Jukka Helin Millainen on unelmaseurakuntani?

Lisätiedot

KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI: SELVITYSTYÖ SASTAMALAN SEURAKUNNALLE

KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI: SELVITYSTYÖ SASTAMALAN SEURAKUNNALLE KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI: SELVITYSTYÖ SASTAMALAN SEURAKUNNALLE Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa, 15.5.2012 Anu Kaasalainen Paikka TIIVISTELMÄ FORSSA Kestävä kehitys

Lisätiedot

Toiminnallinen yhteistyö ratkaisu seurakuntien niukkeneviin resursseihin? Kari Ruotsalainen 2016

Toiminnallinen yhteistyö ratkaisu seurakuntien niukkeneviin resursseihin? Kari Ruotsalainen 2016 Toiminnallinen yhteistyö ratkaisu seurakuntien niukkeneviin resursseihin? Kari Ruotsalainen 2016 Verovuoden kirkollisvero 1,4 % 2,0 % 3,0 % Seurakuntien tilanteet erilaisia Seurakunnan tilanteen ja realismin

Lisätiedot

Pappisasessori Juha Rauhala ja valtuutettu Jouko Kantola pitivät alkuhartauden.

Pappisasessori Juha Rauhala ja valtuutettu Jouko Kantola pitivät alkuhartauden. PÖYTÄKIRJA 14.06.2014 1 Alkuhartaus Pappisasessori Juha Rauhala ja valtuutettu Jouko Kantola pitivät alkuhartauden. 2 Kokouksen avaus n puheenjohtaja avasi kokouksen. Herra piispa piti puheenvuoron ja

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 1. Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoite Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää tietoisuutta

Lisätiedot

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg Eira Rosberg 14.3.2014 SRK-vaalit uusi valtuusto. Luomuruuan lisäys v.-15 budjetin kautta. Energiakatselmuksen budjetointi ja mahd.avustus (Motiva) Tiedotus led-kynttilöistä P-H ympäristöviikko kuun 1.vko

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Kirkon ympäristödiplomijärjestelmän soveltuvuus kuntaorganisaatioon

Kirkon ympäristödiplomijärjestelmän soveltuvuus kuntaorganisaatioon A l u e e l l i s e t y m p ä r i s t ö j u l k a i s u t 421 Maria Lauronen Kirkon ympäristödiplomijärjestelmän soveltuvuus kuntaorganisaatioon Kokeilukuntana Kiiminki OULU 2006... POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

KIRKKOHERRAN VIRAN TÄYTTÖ KUOPION HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ PIEKSÄMÄKI

KIRKKOHERRAN VIRAN TÄYTTÖ KUOPION HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ PIEKSÄMÄKI KIRKKOHERRAN VIRAN TÄYTTÖ KUOPION HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ 30.9.2017 PIEKSÄMÄKI KIRKKOHERRA VAIHTUU Kirkkoherran virkasuhde päättyy irtisanomiseen, joka on ilmoitus tuomiokapitulille,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali Huhtala, Kaisa Haanpää, Liisa Halonen, Erkki Harju, Aulikki Ihalainen,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Maanantai klo Teljän kirkolla

Seurakuntaneuvosto Maanantai klo Teljän kirkolla 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 11/2013 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 21.10.2013 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki Honkasalo, Timo

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN SEURAKUNTATYÖ. Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Ruokolahti Hiippakuntadekaani Marko Marttila

TULEVAISUUDEN SEURAKUNTATYÖ. Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Ruokolahti Hiippakuntadekaani Marko Marttila TULEVAISUUDEN SEURAKUNTATYÖ Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 14.10.2017 Ruokolahti Hiippakuntadekaani Marko Marttila TULEVAISUUSTYÖN TAUSTAA Nykyinen tulevaisuustyöskentely käynnistyi 25 kirkolliskokous-edustajan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kokousaika: ma 16.3.2015 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Jussi Mäkelä, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 13.5.2014 klo 18.00 20.14 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 5/2012 27.08.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 5/2012 27.08.2012 38 36 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 27.08.2012 36 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NYKYTILANNE (SWOT) Vahvuutemme Pitkä kristillinen perinne, osaava henkilöstö, viranomais- ja järjestöyhteistyö, kaupunkiseurakunnan resurssit, monipuolisuus

Lisätiedot

JOHTAJUUS RAAMATUSSA Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Ruokolahti MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA

JOHTAJUUS RAAMATUSSA Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Ruokolahti MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA JOHTAJUUS RAAMATUSSA Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 14.10.2017 Ruokolahti MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA JOHTAMISEN KÄSITTEET JA KUVAT Episkopos on kaitsija, silmällä pitäjä,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2010 klo 16-17.35 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TAMPEREEN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 KYSELYYN

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TAMPEREEN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 KYSELYYN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TAMPEREEN SEURAKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2007 KYSELYYN Mikä on järjestönne visio ja toiminta-ajatus? Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) tehtävä on viedä evankeliumi median

Lisätiedot