YMPÄRISTÖOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015"

Transkriptio

1 1. Johdanto Välittömät ympäristövaikutukset Välilliset ympäristövaikutukset Sidosryhmävaikuttaminen Tampereen yliopisto Muut yhteistyötahot Talous ja yritysyhteistyö Tamyn piirissä toimivat yhdistykset Opiskelijat Seuranta ja toimeenpano... 6 Vahvistettu Tamyn edustajiston kokouksessa

2 1. JOHDANTO Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan (Tamy) strategian mukaan Tamyssa toteutetaan kulttuurisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä. Ympäristön kannalta kestävä kehitys on ylioppilaskunnalle keskeinen arvo, joka heijastelee Tamyn jäsenten arvomaailmaa. Ympäristötoiminta ylioppilaskunnassa on perusteltua myös lain nojalla: yliopistolain 46 :ssä kuvailtuun aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen kasvattaminen on mahdotonta ilman ympäristöasioiden huomioimista. Ympäristöstä aktiivisesti huolehtiva ylioppilaskunta tukee opiskelijoiden kasvamista valveutuneiksi päättäjiksi ja vaikuttajiksi. Tamylla on ollut ympäristötoimintaa jo pitkään, ja historiallisesti Tamy on ollut jopa edelläkävijän asemassa ympäristökeskustelun herättäjänä. Sittemmin ympäristöasiat ovat arkipäiväistyneet osaksi ylioppilaskunnan perustoimintoja, ja samaan aikaan opiskelijoiden ympäristötietoisuus on kasvanut. Tämä asettaa haasteita ylioppilaskunnan ympäristötoiminnan ajankohtaisuudelle, aktiivisuudelle ja vaikuttavuudelle. Haasteisiin Tamy voi vastata ottamalla oppia menneisyydestään ja ottaa ympäristöasioita nykyistä näkyvämmin ja oma-aloitteisemmin esiin. Näin Tamy voi toimia myös elävänä foorumina ympäristöasioista kiinnostuneille opiskelijoille. Tamylla on sekä välittömiä että välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Välittömät vaikutukset aiheutuvat etenkin Tamyn toimiston jokapäiväisestä toiminnasta, ja niitä käsitellään luvussa 2. Ympäristöohjelmassa kiinnitetään huomiota myös Tamyn välillisiin ympäristövaikutuksiin. Välilliset vaikutukset eivät ole suoraan Tamyn oman toiminnan aiheuttamia, mutta Tamylla on niihin vaikutusvaltaa. Tamy vaikuttaa esimerkiksi opiskelijoiden käyttäytymiseen ja sidosryhmiensä kautta moneen muuhun toimijaan sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Välillisiä ympäristövaikutuksia käsitellään luvussa 3. Ympäristöön vaikuttavia päätöksiä tehdään koko ajan kaikessa Tamyn toiminnassa, ja tämän ympäristöohjelman tavoitteena onkin ohjata kestävän kehityksen mukaiseen kokonaisajatteluun. Ympäristöohjelma sisältää jatkuvan parantamisen periaatteen mukaiset tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden asteittaiseksi saavuttamiseksi. Ympäristöohjelman toteutumisen kannalta oleellista on riittävä tiedotus, ohjeistus ja neuvonta sekä toimijoiden sitoutuminen ympäristötavoitteisiin. Tämä ohjelma on ensisijaisesti suunnattu Tamyn avaintoimijoille: hallitukselle, edustajistolle, työntekijöille, Tamyn piirissä toimiville yhdistyksille ja valiokunnille sekä jaostoille. Ympäristöasioiden huomioiminen otetaan läpileikkaavasti mukaan kaikkeen toimintaan. Toimijat ovat tietoisia oman toimintansa ympäristövaikutuksista. Tamyn oma toiminta ei ole ympäristölle haitallista eikä Tamy tue tai edistä ympäristölle haitallista toimintaa, esimerkiksi kannusta tarpeettomaan kuluttamiseen. Tamyn ympäristötoiminta on jatkuvaa, aktiivista ja uutta luovaa. 1

3 Luottamushenkilöt ja työntekijät, myös määräaikaiset, perehtyvät ympäristöohjelmaan ja huomioivat sen tavoitteet kaikessa toiminnassaan. Tuleviin linjapapereihin sisällytetään soveltuvin osin ympäristöön liittyviä tavoitteita ja linjauksia. Toimintaa ja järjestettäviä tapahtumia arvioidaan säännöllisesti ympäristönäkökulmasta. Yhteistyötä muiden ympäristötoimijoiden, esimerkiksi ympäristöjärjestöjen kanssa kehitetään. Ympäristö on joka vuosi vastuualueena yhdellä tai useammalla hallituksen jäsenellä. Toimintasuunnitelmaan kirjataan vuosittain konkreettisia ympäristötavoitteita. 2. VÄLITTÖMÄT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Tamylla on välittömiä ympäristövaikutuksia hankintojen, julkaisutoiminnan, energiankulutuksen ja jätehuollon sekä liikkumisen kautta. Välittömien ympäristövaikutusten huomioiminen on jokaisen Tamyn toimijan vastuulla. Erityisesti tavoitteet ja toimenpiteet koskevat toimistolla säännöllisesti työskenteleviä. Laitteita ja tavaroita hankitaan vain tarvittaessa. Hankitut tuotteet kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Julkaisutoiminta on painomääriltään tarkoituksenmukaista ja painomenetelmiltään ja -materiaaleiltaan ympäristöystävällistä. Vähennetään paperin kulutusta. Vähennetään energiankulutusta. Kiinteistön kunnossapidossa ja huollossa otetaan huomioon ympäristönäkökohdat. Jätteen määrä minimoidaan. Minimoidaan sekä toimijoiden tarve liikkua paikkakunnalta toiselle että mahdollisesta liikkumisesta aiheutuvat päästöt. Ympäristöasiat huomioidaan järjestelmällisesti tapahtumien järjestämisen yhteydessä. Toimistolle laaditaan arjen toimintoja ohjaamaan ympäristöohje, jota päivitetään tarvittaessa. Hankitaan mahdollisuuksien mukaan tarvittavat laitteet ja tavarat käytettyinä. Uusien tuotteiden hankinnassa suositaan ympäristöystävällisiä, kestäviä ja helposti huollettavia ja korjattavia tuotteita. 2

4 Yhteisten elintarvikkeiden ja tarjoilujen hankinnassa suositaan luomua, lähiruokaa ja reilun kaupan tuotteita sekä kasviperäisiä elintarvikkeita. Tarjoiluissa vältetään käyttämästä kertakäyttöastioita. Ympäristöystävällisistä tuotteista ja palveluista ollaan valmiita maksamaan enemmän. Ympäristönäkökohdat vaikuttavat julkaisujen, myös Aviisin, painopaikan valintaan. Kokous- ja koulutusmateriaalit ja vastaavat jaetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Selvitetään mahdollisuudet kiinteistön energiankulutuksen laskemiseksi. Vaikutetaan ylioppilaskunnan vuokranantajaan, jotta kiinteistön siivous- ja huoltopalvelut arvioidaan ympäristönäkökohdat huomioonottaen. Kaikki mahdolliset jätteet lajitellaan ja kierrätetään. Selvitetään mahdollisuuksia videoneuvottelujen käytön lisäämiseksi. Suositaan liikkumisessa kaupungin sisällä kävelyä ja pyöräilyä sekä paikkakuntien välillä vähäpäästöisiä julkisia kulkuvälineitä. Isoille, toistuville tapahtumille laaditaan oma ympäristöohjeensa. 3. VÄLILLISET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Tamyn vaikuttaa monella tapaa sidosryhmiinsä sekä piirissään toimiviin yhdistyksiin ja opiskelijoihin. Tämän toiminnan yhtenä ohjaavana periaatteena tulee olla ympäristöystävällisyys. Toiminnalla on huomattaviakin välillisiä ympäristövaikutuksia, ja tehdyillä päätöksillä voi olla suuria kerrannaisvaikutuksia Sidosryhmävaikuttaminen Monilla sidosryhmillä on merkittäviä suoria ja epäsuoria ympäristövaikutuksia, ja siksi sidosryhmäyhteistyö on tärkeä osa Tamyn ympäristötoimintaa. Tamyn tulee aktiivisesti ja monipuolisesti pitää esillä ympäristöasioita yhteistyössä sidosryhmien kanssa, sekä pyrkiä omalla esimerkillään näyttämään mallia muille toimijoille. Tämä edellyttää Tamylta vahvaa ympäristönäkökulmaa ja sen näkymistä ulkoisessa viestinnässä Tampereen yliopisto Tampereen yliopisto profiloituu ympäristöasioissa edelläkävijäksi. Yliopiston hiilijalanjälki puolittuu. Yliopistoravintolat ovat ympäristöystävällisiä toimintatavoiltaan ja tarjonnaltaan. Opetusmenetelmät eivät ole ympäristölle haitallisia. Ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvää opetusta lisätään. Ympäristöasioita nostetaan esille eri yhteyksissä yhteistyössä yliopiston kanssa. Hallinnon opiskelijaedustajia ohjataan nostamaan ympäristöasioita esille tarpeen mukaan omassa vaikutustyössään. Tehdään entistä tiiviimpää yhteistyötä yliopiston ympäristökoordinaattorin kanssa. 3

5 Vaikutetaan yliopistoon, jotta se ottaa ympäristönäkökulmat kriteeriksi ulkopuolelta ostettavien palvelujen sekä yliopistoravintoloiden kilpailutuksissa. Vaikutetaan Juvenekseen ja muihin opiskelijaravintoloihin, jotta niiden tarjoama ruoka olisi ympäristöystävällistä ja kasvisruoka houkuttelevaa. Vaikutetaan yliopistoon, jotta sen kampuksia kehitettäisiin viihtyisiksi, yhteisöllisiksi ja ympäristöystävällisiksi Muut yhteistyötahot Tamyn ympäristöön liittyvät linjaukset vaikuttavat sidosryhmien ja muiden yhteistyötahojen toimintaan. Tamy levittää omia hyviä ympäristökäytäntöjään eteenpäin ja ottaa oppia muilta vastaavilta toimijoilta. Edistetään asumispoliittisen linjapaperin ympäristötavoitteita. Edistetään liikenteeseen liittyviä kunnallispoliittisen ohjelman mukaisia tavoitteita. Tiedotetaan ympäristösaavutuksista muille ylioppilas- ja opiskelijakunnille ja seurataan niiden ympäristötoimintaa. Vaikutetaan siihen, että opiskelijoille on tarjolla liikuntamuotoja, jotka eivät vaadi lämmitettyjä tiloja tai erityisiä välineitä Talous ja yritysyhteistyö Tamyn yritysyhteistyön periaatteiden mukaan se ei tee yhteistyötä epäeettisiksi tai julkisuuskuvansa kannalta haitallisiksi katsomiensa tahojen kanssa. Eettisyyttä ja vastuullisuutta tarkasteltaessa yhdeksi kriteeriksi on nimetty toiminnan ja tuotteiden ympäristöystävällisyys. Tamyn arvojen ja periaatteiden vastaista yhteistyötä ei milloinkaan tehdä. Tamyn sijoitukset eivät kohdistu ympäristön kannalta haitallisille tahoille. Tamyn yhteistyöyritykset ovat ympäristöystävällisiä. Yritykset, joissa Tamy on osakkaana, toimivat ympäristön kannalta kestävästi. Selvitetään mahdollisuutta kanavoida Tamyn sijoituksia eettisiin kohteisiin. Ympäristöystävällisyys on merkittävä kriteeri yritysyhteistyökumppaneita valittaessa. Yhteistyöyrityksille annetaan palautetta ympäristönäkökohdista. Vaikutetaan suoraan niihin yrityksiin, joissa Tamy on osakkaana. 4

6 3.2. Tamyn piirissä toimivat yhdistykset Tamyn piirissä toimivilla yhdistyksillä on paljon suoria ympäristövaikutuksia erilaisen toiminnan ja tapahtumien kautta, ja lisäksi ne ovat Tamyn suorin linkki opiskelijoihin. Ainejärjestöissä on ympäristövastaavat ja aktiivista ympäristöön liittyvää toimintaa. Ainejärjestöjen arjen käytännöt ovat ympäristöystävällisiä. Ympäristötieto välittyy opiskelijoille myös ainejärjestöjen kautta. Toiminta-avustuskriteereissä otetaan huomioon yhdistysten toiminnan ympäristöystävällisyys. Ainejärjestöjen yhteistyötä ympäristövaliokunnan ja ympäristöjärjestöjen kanssa edistetään. Laaditaan ympäristöohje järjestöjen käyttöön. Ympäristötiedotusta järjestöille lisätään ja huolehditaan myös tuutoreiden ympäristötietoisuudesta. Ainejärjestötoimijoiden koulutuksiin lisätään ympäristöasiaa ja ympäristövastaaville järjestetään oma koulutus Opiskelijat Tamy vaikuttaa opiskelijoiden keskuudessa tiedottamalla, erilaisilla tapahtumilla sekä omilla käytännöillään ja esimerkillään. Tamyn välilliset ympäristövaikutukset opiskelijoiden suuntaan konkretisoituvat opiskelijoiden arjen käytännöissä nyt ja tulevaisuudessa. Tamy tukee opiskelijoiden ympäristötietoisuuden ja ympäristöystävällisten toimintatapojen kehittymistä. Opiskelijat ovat tietoisia oman toimintansa ympäristövaikutuksista, Tamyn ympäristötoiminnasta sekä Tamyn lainaus- ja vuokrauspalveluista. Ympäristövaliokunnan toiminta on opiskelijoiden keskuudessa tunnettua, vaikuttavaa ja näkyvää. Ulkomaalaiset opiskelijat ovat tietoisia paikallisista ympäristökäytännöistä ja osallistuvat aktiivisesti Tamyn ympäristötoimintaan. Ympäristötoimintaan liittyvä ajankohtainen tieto löytyy helposti Tamyn nettisivuilta. Tamyn lainaus- ja vuokrauspalveluita laajennetaan ja niistä tiedotetaan säännöllisesti. Jatketaan aineettomien, ympäristöystävällisten kulttuurielämysten tarjoamista opiskelijoille. 5

7 Ympäristövaliokunta järjestää ympäristöaiheisia tapahtumia säännöllisesti vähintään kerran lukukaudessa. Tamperelaisen opiskelijan ympäristöopas pidetään ajan tasalla ja opiskelijoiden saatavilla. Huomioidaan, että Aviisi on merkittävä asennevaikuttaja opiskelijoiden keskuudessa myös ympäristökysymyksissä. Vaikutetaan Opiskelijan Tampere ry:een, jotta se hankkii opiskelija-alennuksia ympäristöystävällisiin tuotteisiin ja palveluihin. Lisätään ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattua ympäristöasioiden tiedottamista ja ympäristötapahtumia. Kansainvälisten tuutoreiden koulutusta ympäristöasioiden välittämisessä lisätään. 4. SEURANTA JA TOIMEENPANO Ympäristöohjelman toimeenpano on kaikkien edellä mainittujen Tamyn toimijoiden vastuulla. Hallituksen ympäristövastaava ja sosiaalipoliittinen sihteeri huolehtivat siitä, että ohjelma on kaikkien toimijoiden tiedossa. Sektori tarkastelee tavoitteiden toteutumista kahdesti vuodessa ja raportoi tarvittaessa hallitukselle ja edustajistolle tavoitteiden toteutumisesta. Ympäristövaliokunta seuraa ympäristöohjelman toteutumista. Ympäristöohjelma päivitetään tarvittaessa, kuitenkin viimeistään vuonna

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Ympäristöohjelma 2015 Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 1. YLEISTÄ 2. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA RAPORTOINTI

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma Pieksämäen seurakunta Ympäristöohjelma Riina Hänninen Laurea- ammattikorkeakoulu Kestävän kehityksen koulutusohjelma Syyskuu 2009 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Kirkon ympäristödiplomi pähkinänkuoressa...

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 LUKIJALLE... 2 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 3 2 YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIA... 4 3 YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKUPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN LAADINTA...

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen nykytila ja tulevaisuus Vaasan yliopistossa

Kestävän kehityksen nykytila ja tulevaisuus Vaasan yliopistossa VAASAN YLIOPISTON KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNNITELMA 2006-2008 Vaasan yliopisto Ekokampustyöryhmä 22.11.2005 Johdanto Kestävän kehityksen nykytila ja tulevaisuus Vaasan yliopistossa o Vaasan yliopisto - Palosaaren

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 1 (12) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 Kuva: Annika Saarikko SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 2 (12) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SEURAKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

PIENI OPAS HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖJOHTAMISESTA

PIENI OPAS HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖJOHTAMISESTA PIENI OPAS HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖJOHTAMISESTA SISÄLTÖ 1. Esipuhe 3 2. Miksi ympäristöjohtamista? 4 3. Kaupungin johtamisjärjestelmä 5 4. Kaupungin ympäristöjohtaminen 6 5. Ympäristöjohtamisen askeleet

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12.

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12. TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12.2010 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 JOHDANTO... 1 1. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN...2

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

JYYn. ohjeistus. toiminta- ja hankintaeettinen JYY

JYYn. ohjeistus. toiminta- ja hankintaeettinen JYY JYYn ja hankintaeettinen toiminta- ohjeistus Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY JYYn eettinen toimintaja hankintaohjeistus Hyväksytty edustajiston kokouksessa 29.9.2011 Sisällys 1. Ohjeistuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015 JYY 1) PROJEKTIT Järjestöt Avustusperiaatteiden kehittäminen Hallituksen jäsenistä koostuva avustustyöryhmä arvioi avustusperiaatteet joka

Lisätiedot

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 0 2012 Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma Sisältö 1. Kirkon ympäristödiplomi... 6 1.1 Mikä se on?... 6 2. Alkusanat ja ympäristödiplomin teologia... 7 3. Ympäristödiplomin hakuprosessi

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017 11.2.2014 1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

CIMOn ympäristöohjelma

CIMOn ympäristöohjelma CIMOn ympäristöohjelma Sisältö 1 Alkusanat miksi ympäristöohjelma? 1 2 Ehdotus CIMOn ympäristöohjelmaksi 2 2.1 Kierrätys 2 2.2 Paperi 3 2.3 Energiatehokkuus 4 2.4 Matkustaminen 5 2.6 Hankinnat 6 2.7 Yleinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI. valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen

YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI. valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen SISÄLLYSLUETTELO Kouluttajalle... 3 Miksi ympäristötyötä jääkiekossa?... 4

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 18.12.2012 1 Sisältö 1. JOHDANTO... 8 2. YHTEENVETO YMPÄRISTÖDIPLOMIN NYKYTILASTA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ... 8 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN HALLINTA

Lisätiedot

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 1 JOHDON SITOUTUMINEN Lahden seurakuntayhtymän ympäristöpolitiikka: 1. Kristillinen luomis- ja pelastususko

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot