TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 2003"

Transkriptio

1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 1 JOHDON SITOUTUMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on yhteisen kirkkoneuvoston 9.1. hyväksymä ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikan hyväksymällä johto on osoittanut sitoutumisensa ympäristöasioiden hoidon parantamiseen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristöpolitiikka: 1. Seurakuntayhtymän toiminnan perustana on kristillinen usko Jumalaan Luojana ja pelastajana. Tähän uskoon kuuluu luomakunnan ymmärtäminen Jumalan tekona ja ihmisen vastuullisen toiminnan alueena. Seurakuntayhtymä organisaationa ja jokainen sen työntekijä on sitoutunut luomakunnan varjelemiseen ja vastuulliseen käyttöön. 2. Ympäristökysymysten huomioonottaminen on jokaisen paikallisseurakunnan ja kunkin osaston johdon vastuulla. Ympäristökysymykset otetaan huomioon suunnittelussa, taloudessa ja toiminnassa osana normaalia päätöksentekoa. Yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii koordinoinnista ja seurannasta ja voi asettaa tähän toimikuntia ja työryhmiä. 3. Ympäristökuormituksen minimoimiseen ja luonnonvarojen säästämiseen pyritään hankintojen, kulutuksen, jätehuollon sekä omaisuuden hoidon ja sijoittamisen yhteydessä. 4. Julistus- ja kasvatustyössä herätetään seurakuntalaisten vastuuta luomakunnasta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Korostetaan, että luomakunnan huomioon ottava elämäntapa nousee kristillisestä uskosta eikä ole rasite vaan normaali ja oikea lähtökohta. 5. Koko henkilökunnalle annetaan suunnitelmallisesti koulutusta ympäristötietoisuuteen. 1

2 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto tarkastaa vuosittain ympäristötavoitteiden toteutumisen sekä arvioi asetettujen tavoitteiden riittävyyden ja realistisuuden. Samassa yhteydessä yhteinen kirkkoneuvosto käy läpi seurakuntayhtymän ympäristöpolitiikan, joka päivitetään tarvittaessa. Ylin johto varaa ympäristöpolitiikan toteuttamiseen riittävät resurssit. 2 YMPÄRISTÖOHJELMAN TAVOITTEET Aluksi ympäristöohjelman tavoitteena on saavuttaa Kirkon ympäristödiplomin vaateiden edellyttämä ympäristöasioiden hoidon minimitaso. Tavoitteiden asettelun pohjana on seurakuntayhtymässä tehty sisäinen ympäristökatselmus ja siinä havaitut puutteet ympäristöasioiden hoidossa. Jatkossa tavoitteet asetetaan vuosittain yhdessä niiden toteutumisesta vastaavien työntekijöiden kanssa. Tavoitteilla pyritään ympäristön tilan jatkuvaan parantamiseen. Tulevaisuudessa pyritään myös asettamaan määrällisiä ja yksityiskohtaisempia tavoitteita kuin mihin tässä vaiheessa on mahdollista. 3 YMPÄRISTÖOHJELMAN TOTEUTUS Ympäristöasioiden hoito on koko seurakuntayhtymän henkilökunnan yhteinen asia. Jokainen on omassa työssään vastuullinen toimimaan ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Yksittäisten tavoitteiden toteutumisesta vastaavat niihin nimetyt henkilöt tai yhteisöt. Ympäristöohjelman merkityksestä ja tavoitteista tiedotetaan henkilökunnalle. Henkilökunnalle kerrotaan ohjelman tuomista muutoksista ja annetaan työtehtävien mukaan räätälöityä ympäristökoulutusta. Seurakuntayhtymä tiedottaa toimintansa ympäristövaikutuksista sidosryhmille. Sidosryhmiä ovat mm. viranomaiset, tavaran toimittajat ja alihankkijat sekä seurakuntalaiset. Seurakunnat ja toimintaosastot asettavat toimintasuunnitelmassaan talousarvion laatimisen yhteydessä tavoitteet ympäristön huomioimisesta. Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan toimintakertomuksessa vuosittain. 2

3 4 TALOUS JA TOIMINTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetaan seuraavan vuoden ympäristötavoitteet ja varataan niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tavanomaisen vuosiraportoinnin yhteydessä. Seurakuntayhtymän maankäyttösuunnitelma valmistuu vuoden aikana. Rakentamisen ja maankäytön suunnittelussa noudatetaan ympäristölainsäädännön asettamia vaatimuksia. Rakentamisen ja maankäytön ympäristövaikutukset huomioidaan ja arvioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Myös kulttuurihistorian kannalta tärkeät näkökohdat huomioidaan. Seurakuntayhtymälle laaditaan hankintaohje, jossa annetaan suosituksia ympäristön kannalta parhaiden tuotteiden hankinnasta. Tarjouskilpailuissa huomioidaan ympäristöominaisuudet Seurakuntayhtymän varojen sijoittamisessa noudatetaan kirkkovaltuuston hyväksymiä sijoitusohjeen eettisiä arvoja. Sijoitussalkut täyttävät sijoitusohjeiden eettiset kriteerit. Varainhallintayhtiön hallinnoimissa salkuissa 61,1 prosenttia osakkeista on mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä. Seurakuntayhtymän budjettivaroista kansainväliseen diakoniaan ja lähetystyöhön on ohjattu 2 % jo usean vuoden ajan. Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Seurakuntayhtymä pyrkii parantamaan omaa ympäristökäyttäytymistään. Toimintasuunnitelmassa on ympäristötavoitteet. Tavoitteid en toteuttamiseen varataan riittävät resurssit Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan., Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoherrat Toimialojen johtajat Ympäristövastaava 3

4 2) Rakentamisesta ja maankäytöstä aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset minimoidaan. Maankäyttösuunnitelmassa otetaan huomioon ympäristövaikutukset. Suunnittelijoilta edellytetään kykyä arvioida rakentamisesta ja rakennuksen käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Kulttuuriarvojen säilyminen varmistetaan museovirastolta, Kiinteistöjohtaja Ylipuutarhuri Museoasiainhoitaja 3 Hankinnoissa huomioidaan ympäristövaikutukset. Seurakuntayhtymälle laaditaan hankintaohje, missä kehotetaan suosimaan ympäristömerkittyjä ja ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita. Talous- ja suunnittelujohtaja Kiinteistöjohtaja 5 YMPÄRISTÖKASVATUS Seurakuntien ympäristökasvatus perustuu kristilliseen luomisuskoon. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on ympäristömyönteisen elämäntavan etsiminen ja toteuttaminen. Ympäristökasvatusta voi toteuttaa kaikissa työmuodossa. Kirkon ympäristödiplomissa todetaan, että seurakunnan toteuttama ympäristökasvatus voi olla ihmisen luontosuhteen pohdintaa käskyjen ja opetusten valossa, elintapojemme punnintaa raamatun opetusten valossa, oikeudenmukaisuuden ja jakamisen opettelua ja henkisen hyvinvoinnin etsimistä luonnon kauneuden ja pyhyyden kokemuksesta. Ympäristökasvatuksen tulisi olla myös konkreettisia tekoja paremman ympäristön puolesta. Hyvässä ympäristökasvatuksessa yhdistyvät tieto, tunne ja toiminta. Parhaimmillaan ympäristökasvatus toteutuu läpäisyperiaatteella kaikessa seurakunnan toiminnassa. Rippikoulusuunnitelman 2001 mukaan luonnon suojelemiseen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä käsitellään osana perusjaksoa Nuoren elämä. Rippikouluissa pyritään lisäksi toteuttamaan ympäristökasvatusta läpäisyperiaatteella. Yhteistyötä koulujen ympäristökasvatuksen kanssa jatketaan. Turun ala-asteen oppilaille on järjestetty vuosittainen seikkailuviikko Kunstenniemessä. Myös ammattikoulujenoppilaille on järjestetty luontopainotteisia työhön motivoimispäiviä. 4

5 Ympäristökasvatuksen toteuttamista auttaa hyvän ympäristökasvatusmateriaalin saatavuus materiaalilainaamosta. Materiaalilainaamoon hankitaan ympäristökasvatusmateriaalia. Kotisivuilla on ympäristöasiaa ja sinne voidaan lisätä linkkejä hyödyllisille sivustoille. Ympäristökasvatuksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös koulutuksen järjestämistä. Ympäristökasvatuskoulutusta järjestävät tahot kartoitetaan Turun seudulla ja tarpeen mukaan laajemmallakin alueella. Ruissalon luontokoulu Tammenterho pystyy järjestämään työntekijöille ympäristökasvatuskoulutusta ja voi auttaa materiaalin etsimisessä. Lapsityö on jo suunnitellut pitävänsä ympäristökasvatuskoulutuspäivän elokuussa. Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Luomisuskon perusteet ja ympäristökysymykset ovat esillä hartaus- ja jumalanpalveluselämässä Jumalanpalveluksissa tuodaan esille ympäristövastuu. Vietetään Luomakunnan sunnuntaita. Järjestetään metsäkirkko ja. (tavoite 2-5 / vuosi) Paikallisseurakunnat Paikallisseurakunnat Kaikki työmuodot Kirkkokahvien tarjoilussa käytetään entistä useammin reilun kaupan kahvia ja teetä., Paikallisseurakunnat 2) Ympäristökasvatusta kehitetään rippikoulutyössä Hankitaan ympäristöka svatusmateriaalia rippikoulutyön käyttöön., Rippikoulutyö Ympäristökasvatusmateriaalia tuotetaan osana isoskoulutusta. Vaellusrippikoulujen järjestämisessä noudatetaan KKK:n Turvallisesti tunturiin opasvihkon periaatteita On jo käytössä. 3) Ympäristökasvatusta kehitetään varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä Kerätään ympäristökasvatusmateriaalia nuorisotyön käyttöön. Nuorisotyö Nuorisopastorit 5

6 Ympäristökasvatus huomioidaan entistä paremmin leiri- ja retkitoiminnan ohjeissa, suunnittelussa ja toteutuksessa Työntekijöille ja ohjaajille järjestetään ympäristökasvatuskoulutusta. Toteutetaan ympäristöaiheinen erityisleiri ) Ympäristökasvatusta kehitetään lapsityössä. Työntekijöille järjestetään ympäristökasvatuskoulutusta. Varhaiska svatustyö Varhaiskasvatustyön pastori Lisätään mahdollisuuksien mukaan metsä- ja luontopolkuretkiä kerhotoiminnassa, Kerätään ympäristökasvatusmateriaalia lapsityön käyttöön. 5) Ympäristökasvatusta kehitetään diakonia- ja yhteiskuntatyössä Ympäristöaiheisia leiri- ja retkipäiviä kehitetään eri kohderyhmien kanssa Diakonia- ja yhteiskuntatyö 6) Lisätään henkilöstön va lmiuksia toteuttaa ympäristökasvatusta Työalavastaaville ja ympäristövastaaville järjestetään ympäristökoulutusta. Selvitetään mitä mahdollisuuksia on saada ympäristökasvatuskoulutusta Turussa ja sen lähialueilla.,, Ympäristövastaava ja-työryhmä Kukin toimintayksikkö om alta osaltaan Ympäristövastaava ja -työryhmä Työntekijöille annetaan tietoa omien tehtävien ympäristövaikutuksista ja keinoista minimoida, 6

7 haitalliset vaikutukset. Järjestetään ympäristöka svatusmateriaalia materiaalilainaamoon. Kehitetään ympäristöasioiden kotisivua. Ympäristövastaava ja -työryhmä Materiaalilainamo Ympäristövastaava ja -työryhmä Tiedotustoimisto 6 JÄTEHUOLTO Jätehuollosta on tehty alustava selvitys vuonna Jätehuoltosuunnitelma tullaan laatimaan. Tarkoitus on lisätä jätteiden lajittelua kaikissa kiinteistöissä mm. hankkimalla jokaiseen työpisteeseen siinä tarvittavat lajitteluastiat. Lajittelusta laaditaan selkeät ohjeet ja henkilökunnalle annetaan tarvittavaa koulutusta. Kun kiinteistöille järjestetään nykyistä paremmat lajittelumahdollisuudet, tulee sekajätemäärä pienenemään. Oleellista on myös miettiä ennen hankintapäätöstä millaista jätettä hankinnasta syntyy. Ongelmajätehuolto laitetaan kuntoon. Yksi hautausmaan työnjohtajista hankkii tarvittavat tiedot Ekokemin ongelmajätekurssilta toukokuussa. Ongelmajätteille järjestetään asianmukainen varasto huoltokeskukseen. Myös leirikeskusten ongelmajätteiden varastointi laitetaan kuntoon tai ongelmajätteiden välivarastointi lopetetaan niissä kokonaan. Ongelmajätevarastolle nimettään hoitaja. Ongelmajätteiden käsittelyyn ja varastointiin laaditaan kirjalliset ohjeet. Henkilöille, jotka työssään joutuvat käsittelemään ongelmajätteitä, annetaan siihen koulutusta. Ongelmajätteistä pidetään kirjaa ja kuljetus annetaan asiantuntevan yrityksen tehtäväksi. Leirikeskuksissa tehostetaan jätteiden lajittelua suunnittelemalla ja toteuttamalla leiriläisten käyttöön sopivat lajittelupisteet. Hautausmaiden ja viheralueiden jätteiden lajittelua parannetaan. Kompostointikentälle sopivan materiaalin toimittamista kompostoitumaan tehostetaan. Vaihtoehtona voidaan joillekin pienille hautausmaille ja viheralueille rakentaa puutarhajätteen kompostikehikot. 7

8 Pyritään välttämään turhia pakkausmateriaaleja ja kertakäyttötuotteita sekä käyttämään uudelleen ja kierrättämään kaikkea materiaalia. Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Ongelmajätteistä ei aiheudu haittaa ihmisille eikä luonnolle. Ekokemin ongelmajätekurssille lähetetään yksi työntekijä. kurssi: Ympäristövastaava Ongelmajätteitä käsitteleville henkilöille annetaan siihen koulutusta. Ympäristövastaava Ongelmajätteiden käsittely ohjeistetaan ja siitä tiedotetaan henkilöstölle. Ympäristövastaava Ongelmajätteiden säilytys ja kuljetus järjestetään lain ja jätehuolto määräysten mukaisesti: - Ongelmajätteille järjestetään asianmukainen varasto huoltokeskukseen. - Leirikeskuksiin järjestetään asianmukaiset varastot ongelmajätteille tai vaihtoehtoisesti ongelmajätteiden välivarastointi niissä lopetetaan. Leirikeskukset Ympäristövastaava Ongelmajätevarasto lle nimetään ho itaja. Ympäristövastaava 2) Jätteiden lajittelua lisätään. Seurakuntayhtymälle laaditaan jätehuoltosuunnitelma. Suunnitelmassa käydään läpi kaikki kiinteistöt ja työpisteet. Toteutetaan suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ja hankitaan tarvittavat lajitteluastiat Kiinteistöjohtaja Lajittelusta laaditaan ohjeet ja henkilökunnalle 8

9 annetaan tarvittava koulutus. 3) Jätteiden lajittelua tehostetaan leirikeskuksissa. Kaikkien toimitilojen yhteyteen hankitaan tarpeen mukaan lajitteluastiat paperille, metallille ja lasille ja Kunstenniemessä lisäksi biojätteelle. Lajitteluohjeet uusitaan ja niistä tehdään huoneentauluja. M yös ongelmajätteiden lajittelu ohjeistetaan., Leirikeskukset Leirikeskusten isännät 4) Vähennetään jätemäärää. Suositaan suuria pakkauskokoja. Vältetään kertakäyttö- ja yksittäispakattuja tuotteita. Vaihdetaan vanhoja käsipyyheannostelijoita vähemmän jätettä tuottaviin malleihin., Kaikki yksiköt Kaikki työntekijät 7 SIIVOUS Siivoustyöstä on tehty ympäristöselvitys osana sisäistä ympäristökatselmusta. Siivoustarvikkeet hankitaan keskitetysti, jolloin jokainen siistijä saa tilata tarvitsemansa tuotteet oman mieltymyksensä mukaan. Siivoustarvikkeiden toimittajan tulee pitää koulutustilaisuuksia, joissa on kerrotaan myös siivoustyöhön liittyvistä ympäristöasioista. Yhtymä käyttää jonkin verran myös ulkopuolista siivouspalvelua. Hankintaohjeen laatiminen siivousaineiden osalta vähentää käytettävien aineiden kirjoa ja helpottaa ympäristöystävällisten tuotteiden löytämistä. Lähes jokaisesta tuoteryhmästä on saatavilla ympäristömerkitty vaihtoehto. Siistijöille järjestetään vuosittain siivoustyön ympäristövaikutuksista kertovaa koulutusta, jotta siistijöiden tiedot ja taidot pysyvät ajantasaisina nopeasti kehittyvällä alalla. 9

10 Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Hankinnoissa otetaan huomioon ympäristövaikutukset. Laaditaan hankintaohje. Isännöitsijä Suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita. Jokainen siistijä Pyydetään käytetyiltä alihankkijo ilta ympäristöselvitys. Isännöitsijä 4) Siivoustyön ympäristökuormituksen vähentäminen. Siistijöille annetaan vuosittain koulutusta siivoustyön ympäristövaikutuksista., Isännöitsijä 3) Jätemäärän vähentäminen. Hankitaan puhdistusaineet mahdollisimman suurissa pakkauksissa. Käytetään tiivisteitä. Kertakäyttö- ja yksittäispakattuja tuotteita vältetään., Jokainen siistijä 8 KIINTEISTÖHOITO Kaikilla kiinteistöillä seurataan energian ja veden kulutusta. Pääkiinteistöjen seuranta on annettu ostopalveluyrityksen hoidettavaksi. Sähkönkulutuksen seuranta tulee energiayhtiöltä. Vedensäästöohjelmaa toteutetaan. Pyritään käyttämään jatkossakin vaihtoehtoisia energiamuotoja. Käynnistetään kiinteistöjen energiakatselmus. 10

11 Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Energiakatselmuksen tekeminen. Tehdään sopimus katselmuksen tekijöiden kanssa Aloitus Kiinteistöjohtaja 2) Kiinteistönhoitoon nimetään energiavastuuhenkilö. Nimetään energiakatselmuksen yhteydessä. 3) Lisätään uusiutuvan energian käyttöä. Uutta sähkösopimusta tehtäessä pyritään lisäämään ostettavan tuulienergian määrää. Kiinteistöjohtaja 4) Maaperän ja pohjaveden likaantuminen on estetty. Tarkastetaan kaikkien, myös käytöstä poistettujen öljysäiliöiden kunto ja huolehditaan, että niistä ei aiheudu päästöjä., Kiinteistöjohtaja Isännöitsijä 4) Energiansäästöviikkoon osallistuminen. Toteutetaan joko itsenäisesti tai Motivan kanssa., Ympäristövastaava ja -työryhmä 5) Katualueiden pesu Toteutetaan kaupungin ilmoittamana ajankohtana - Ympäristövastaava 9 KEITTIÖT JA RUOKALAT Kunstenniemen leirikeskuksessa kompostoidaan kaikki eloperäinen jäte syksyllä 2002 valmistuneessa kompostointitilassa. Jos kokemukset ovat hyvät, harkitaan kompostoinnin aloittamista muissakin leirikeskuksissa. Kompostoinnin vaihtoehtona on keittiöiltä tulevan biojätteen erilliskeräys. Jätehuoltosuunnitelmassa tullaan myös esittämään miten virastotalon, ja mahdollisesti muidenkin paljon biojätettä tuottavien kohteiden, biojätteen lajittelu ja jatkokäsittely hoidetaan. Kaikkiin keittiötiloihin laaditaan jätteiden lajitteluohjeet, jotka ovat myös keittiötä satunnaisesti käyttävien nähtävissä. 11

12 Energiakatselmuksessa huomioidaan myös keittiöt. Uusia koneita ja laitteita hankittaessa otetaan yhdeksi valintakriteeriksi niiden energiankulutusluokka. Keittiöhenkilökunnalle järjestetään koulutusta energiansäästöstä. Reilun kaupan kahvia käytetään jonkin verran kaikissa seurakunnissa. Reilun kahvin ja teen käyttöä pyritään lisäämään tekemällä sen valitseminen tarjoiluissa mahdollisimman helpoksi. Kahvihankinnoista päättäville suositellaan siirtymistä reiluun kahviin. Suositaan kotimaisia, puhtaita tuotteita, jotka hankitaan mahdollisuuksien mukaan paikallisilta tuottajilta lähialueilta. Luomutuotteiden ja reilun kaupan tuotteiden käytön lisäämistä pidetään varteenotettavana vaihtoehtona.kunstenniemessä käytetäänkin luomutuotteita lähes kaikessa missä sitä on tarjolla.. Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Sekajätteen määrä pienenee. Biojätteen keräys aloitetaan jätehuoltosuunnitelman valmistuttua Heinänokassa, Sinapissa, toimitalossa ja mahdollisesti muissakin keittiötiloissa. Laaditaan kirjalliset jätteidenlajitteluohjeet keittiöihin. Raaka-aineet tilataan mahdollisimman suurissa pakkauksissa. Vältetään annospakkauksia., Leirikeskusten hoitajat Leirikeskusten hoitajat 2) Energian ja veden säästäminen. Energiakatselmus suoritetaan myös keittiöillä. Keittiöhenkilökunnalle annetaan koulutusta energiansäästöstä. Kiinteistöjohtaja Ympäristövastaava 3) Reilun kaupan tuotteid en käyttö lisääntyy. Reilun kaupan kahvin ja teen valitseminen tarjoiluun tehdään mahdollisimm an helpoksi. Leirikeskusten hoitajat 4) Luomu- ja lähiruoan käyttö lisääntyy. Selvitetään luomuruoan saatavuus tukuista ja viljelijöiltä. Valitaan luomua, mikäli hinta ei ole huom attavasti suurempi. Leirikeskusten hoitajat 12

13 Selvitetään mitä tuotteita on saatavilla lähiseudulta. Hankitaan lähialueen tuotteita aina kun se on mahdollista. Emännät 5) Hankinnoissa suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita. Laaditaan hankintaohje keittiöiden käyttöön. Emännät Hankintao hjetoimikunta 10 TOIMISTOTYÖ Virastotalolla ja diakoniakeskuksessa kerätään erikseen toimisto-, tietosuoja- ja tavallinen keräyspaperi. Muissa toimistotiloissa paperijätteestä lajitellaan erikseen vain tietosuojapaperi. Kun seurakuntayhtymälle laadittava jätehuoltosuunnitelma on valmis, tullaan toimistotyöntekijöille antamaan opastusta jätteiden ja erityisesti toimistopaperin lajittelusta. Myös tarvittavat lajitteluastiat tullaan hankkimaan. Energiakatselmuksen yhteydessä huomioidaan myös toimistot. Toimistoille laaditaan energiansäästöohjeet ja henkilökunnalla annetaan energiansäästökoulutusta. Toimistotarvikkeiden ja laitteiden hankinnoissa huomioidaan ympäristöominaisuudet. Hankintaohjeeseen pyritään saamaan tietoa mahdollisimman ekologisista toimistotarvikkeista. Paperinkulutusta seurataan ja sitä pyritään vähentämään. Henkilöstöä neuvotaan toimimaan siten, että tulosteiden ja kopioiden määrä vähenee. Kopiokoneiden ja tulostimien käytetyt värikasetit palautetaan uusia hankittaessa jälleenmyyjälle tai atk-yksikköön. 13

14 Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Paperin kulutus vähenee. Kopioidaan aina kun mahdollista kaksipuolisena. Henkilökunnalle annetaan opastusta tulostuksessa ja kopioinnissa. Lisätään sähköistä tiedonsiirtoa. Raportoidaan vuosittainen paperinkulutus toimipisteittäin.,, Kukin toimintayksikkö osaltaan Atk-päällikkö?? Kaikki työntekijät Monistamo 2) Hankintoja tehtäessä huomioidaan tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutukset. Laaditaan hankintaohje toimistoille. Suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita. Hankintao hjetoimikunta Jokainen työntekijä 3) Energian kulutus vähenee. Henkilökunnalle kerrotaan energiansäästömahdollisuuksista toimistotyössä. 11 HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET Hautausmailla on tehty ympäristöselvitys sisäisen ympäristökatselmuksen yhteydessä. Hautausmaat kuuluvat pääosin A1- hoitoluokkaan. Silti niillä on voitu toteuttaa monia hoitotoimenpiteiden kevennyksiä. Lannoituksia ja torjunta-aineiden käyttöä on voitu vähentää tuntuvasti. Hiekkakäytävien suurimittainen poisto hautausmailta on lähes lopettanut rikkakasvihävitteiden käytön. Hoitotoimenpiteiltä rauhoitettuja metsäalueita ovat Turun hautausmaalla oleva tuhkan sirottelualue ja Kärsämäen muistolehto. Hautausmailla on myös niittymäisesti hoidettuja alueita. 14

15 Hautausmaiden historia ja kulttuuriarvot on dokumentoitu ja kulttuuriarvojen säilyminen on huomioitu hyvin. Luontoarvojen selvitys on vielä tekemättä. Käytännössä luonnon monimuotoisuutta on pyritty kasvattamaan lisäämällä kevyesti hoidettavien alueiden määrää, lisäämällä linnunpönttöjä ja ottamalla käyttöön perennahaudat. Turun, Kärsämäen ja Kuusiston hautausmaat sijaitsevat ykkösluokan pohjavesialueilla. Varsinkin näillä alueilla tulee huolehtia etteivät kemikaalit pääse likaamaan maaperää ja pohjavesiä. Kaikilta hautausmailta tehdään maaperän ravinneanalyysit 2-5 vuoden välein, jotta vältyttäisi liikalannoitukselta. Pohjavesien laatu tullaan tutkimaan. Kasteluveden tarvetta on voitu vähentää rakentamalla sadetusautomatiikkaa. Automatiikkaa rakennetaan koko ajan lisää. Tällä hetkellä sen piirissä on vajaa puolet Turun hautausmaasta, suurin osa Katariinan ja osa Kärsämäen hautausmaasta. Krematoriosta on tehty ympäristönsuojelulain edellyttämä ilmoitus Varsinais-Suomen ympäristökeskukselle lokakuussa Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunta on velvoittanut seurakuntayhtymän hakemaan ympäristösuojelulain mukaista ympäristölupaa krematoriotoiminnalle mennessä. Seurakuntayhtymä on päättänyt hankkia vanhan uunin tilalle uuden, joka olisi käytössä jo kesällä. Savukaasujen jälkipoltto vähentää haitallisia päästöjä. Elohopeapäästöihin jälkipoltto ei vaikuta. Elohopeahöyryn talteenottoon krematorioissa ei ole käytettävissä taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa. Hautausmaiden jätehuoltoa on kehitetty ja kehitetään yhä lisäämällä lajittelun mahdollistavien jäteastioiden määrää hautausmailla. Kaikilla hautausmailla on jo jäteastiat maatuvalle ja ei-maatuvalle jätteelle. Turun hautausmaalla näitä jäteastiapareja on 119. Muovikuoristen kynttilöiden käytön loppumiseksi ei enää kampanjoida. Muovijäte on helppo polttaa Turun jätteenpolttolaitoksella. Kasviperäinen jäte kompostoidaan Turun ja Kärsämäen hautausmaiden yhteydessä olevilla kompostikentillä. Valmis komposti käytetään maanparannukseen. Työkoneissa pyritään siirtymään mahdollisimman vähän päästöjä aiheuttaviin malleihin. Pientyökoneista suurin osa onkin jo sähkökäyttöisiä. Polttoaineena käytetään ns. vihreää bensaa. Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Pidetään huolta pohjavesistä. Selvitetään pohjavesien kunto Turun, Kärsämäen ja Kuusiston hautausmailla. Ylipuutarhuri 2) Vähennetään haitallisia päästöjä ilmaan. Korvataan vanhem pi krematoriouuni uudella uunilla. Ylipuutarhuri 15

16 Hankitaan vähäpäästöisiä koneita. 3) Lisätään luonnon monimuo toisuutta. Laaditaan ympäristöhoito-ohje, jossa esitetään keinoja luonnon m onimuoto isuuden lisääm iseksi. Ylipuutarhuri Selvitetään hautausmaiden luontoarvo t. Henkilökunnalle kerro taan miten he voivat lisätä luonnon monimuotoisuutta työssään. 12 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET Leirikeskuksista on tehty ympäristöselvitys sisäisen ympäristökatselmuksen yhteydessä. Leiritoiminnan kehittämistoimikunta antaa mietintönsä kesällä ja ympäristöohjelmaa tarkennetaan sen mukaisesti, Heinänokan osalta myös ympäristökartoituksen valmistuttua. Virkistyskäyttöä lisättäessä otetaan luontoarvot huomioon. Alueille laaditaan luonnonhoito-ohjeet. Alueille rakennetaan luontopolut, joiden varsille pystytetään luonnosta kertovia opastauluja. Leirikeskusten luonto- ja perinnetieto kerätään ja mahdollisuuksien mukaan tiedot työstetään opastauluiksi leirikeskusten seinille. Lintujen pesäpöntöt huolletaan ja niiden määrää pyritään lisäämään. Perinnemaiseman hoitoa Alinan torpan alueella jatketaan. Leirikeskusten jätehuoltoa kehitetään ja lajittelua tehostetaan. Majoitustilojen yhteyteen hankitaan lajitteluastiat. Heinänokassa ja Sinapissa selvitetään mahdollisuus aloittaa biojätteen erilliskeräys. Kunstenniemen kuivakäymälät kunnostetaan kompostoiviksi. Käymäläjätteen hautaaminen maahan lopetetaan. Selvitetään Kunstenniemen Larinkorvesta Tuominiemestä ja savusaunalta tulevien jätevesien käsittelyvaatimukset. Heinänokan puhdistamoon asennetaan pienempitehoiset lietteenpoistopumput. Kunstenniemeen rakennetaan arseenin poistava juomavedenpuhdistamo. 16

17 Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Luonto- ja kulttuuriarvot tiedostetaan ja suojellaan. Kartoitetaan luonnonsuojelulain ja metsälain mukaan suojeltavat alueet Heinänokassa. Kartoitetaan leirialueiden eläimistö, kasvisto ja erityiset luontoko hteet. Kiinteistöjohtaja Kasvatustoimen johtaja Leirikeskusten isännät Luontokartoituksien perusteella laaditaan luonnonhoito-ohjeet Heinänokkaan, Kunstenniemeen, Sinappiin ja Houtskariin. Laaditaan leirialueilla olevista arvokkaista kulttuurikohteista selvitykset ja hoitosuunnitelmat. (Alinan torppa, Sinapin vanha päärakennus ja Richardtsonin kiinteistö ympäristöineen) 2) Ympäristökasvatusta kehitetään leirikeskuksissa. Rakennetaan opastetut luontopolut Heinänokkaan ja Kunstenniemeen. Pidetään huolta linnunpönttöjen kunnosta. Leirikeskuksissa kävijöille kerrotaan alueella olevista arvokkaista luontokohteista. Tätä varten leirikeskusten tuloaulaan tehdään isot opastaulut kuvineen. Laaditaan kaikkien nähtävissä olevat leirialueiden käyttäytymisohjeet (liikkuminen, jätteiden lajittelu). Nuorisotyö Ympäristövastaava Nuorisotyö 3) Jätevesien käsittely tehostuu. Heinänokan puhdistamon pumppu vaihdetaan uuteen vähemmän tehokkaaseen malliin. Selvitetään miten purkuputken jäätyminen voidaan estää tulevina talvina. Kiinteistöjohtaja 17

18 4) Kuivakäymälät laitetaan kuntoon Kunstenniemessä. Hankitaan kompostikäymälät. Järjestetään käymäläjätteelle jälkikompostointipaikka. Kunstenniemen isäntä 5) Jätehuolto paranee. Leiriläisille suunnitellaan ja toteutetaan toimiva jätteidenlajittelu. Selvitetään mahdollisuus muovijätteen erilliskeräykseen Kunstenniemessä. Muoveja poltettaessa tarkistetaan että muovit ovat polttoon sopivia. Selvitetään biojätteen erilliskeräysmahdollisuudet Heinänokassa ja Sinapissa Hankitaan pienvenesatamaan säiliö jäteöljyjä ja pilssivesiä varten ja järjestetään sen tyhjennys Leirikeskusten isännät Kunstenniemen isäntä Huoltokeskus Leirikeskusten hoitajat ja isännät Kiinteistötoim isto 13 METSÄNHOITO Seurakuntayhtymän metsät (150,8 ha) on sertifioitu PEFC -järjestelmän mukaan vuonna Vuosille laaditussa metsäsuunnitelmassa on huomioitu metsälain suojeltavat kohteet. Metsäsuunnitelmassa on myös mainittu seurakuntayhtymän mailla olevat mahdolliset luonnonsuojelulain mukaan suojeltavat luontotyypit. Houtskarin alue on hankittu suunnitelman teon jälkeen ja metsäsuunnitelmaa tullaan täydentämään sen osalta. Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Lisätään m etsätietoutta seurakuntayhtymässä. Järjestetään opastettuja metsäretkiä. Toteutetaan osallistuvaa metsäsuunnittelua. Ympäristövastaava ja -työryhmä 18

19 2) Lisätään vanhojen metsien suojelualaa Etelä-Suomessa Suojellaan Houtskarin vanha metsäalue W WF:n perintömetsänä. Kiinteistöjohtaja 3)Luonnonsuojelulain luettelemat luontotyypit on kartoitettu ja suo jeltu seurakuntayhtymän metsistä. Kartoitetaan ja ryhdytään suojelutoimenpiteisiin Kiinteistötoim isto 14 LIIKENNE Seurakuntayhtymällä on käytössä kaksi tila-autoa, kolme pakettiautoa, kuorma-auto sekä viher- ja kiinteistöalueiden kunnossapitoon useita traktoreita. Ajokilometrejä seurataan ajopäiväkirjoin, mutta polttoaineen kulutuksesta ei ole seurantaa. Autot huolletaan säännöllisesti merkkikorjaamoilla. Autoja ja työkoneita hankittaessa tullaan selvittämään nykyistä paremmin eri vaihtoehtojen energiankulutus ja syntyvät päästöt. Huoltokeskus järjestää sisäiset tavarankuljetukset mahdollisimman vähällä ajolla toteutettaviksi. Leirien linja-autokuljetukset kilpailutetaan. Kunstenniemen leirikuljetukset pitäisi järjestää niin, ettei tulisi tyhjänä ajoa. Siivoustyön takia tämä on kuitenkin hankala järjestää. Työmatkojen tekemistä ja työpaikalle tuloa polkupyörällä ja linja-autolla pyritään lisäämään. Virastotalolla on työpäivän sisäisten matkojen tekoon yksi polkupyörä. Polkupyörien säilytystiloja kunnostetaan. Remonttien yhteydessä huomioidaan pyöräilijöiden tarve peseytymiseen ja vaatteiden vaihtoon. 19

20 Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Vähennetään henkilöauton käyttöä. Parannetaan polkupyöräparkkeja. Huomioidaan pukuhuoneiden ja suihkujen tarve. Linja-autolla liikkumista työpäivän aikana helpotetaan hankkimalla yhteiskäyttöön bussikortteja., Jokainen toimintayksikkö Osallistutaan A utoton päivä -tapahtumaan. Ympäristövastaava ja -työryhmä 2) Vähennetään auto ista ja koneista tulevia päästö jä. Käytetään puhtaimpia saatavilla olevia polttoaineita. Tehdään huollot säännöllisesti., Toteutettan jo. Huoltokeskus Ajoneuvojen hankintapäätökseen otetaan mukaan myös polttoaineen kulutus ja päästöt. Tehostetaan lohkolämmittimien käyttöä., Linja-autoyhtiöitä kilpailutettaessa pyydetään ympäristöselvitys ja valitaan ymp äristöasiat hyvin hoitanut yritys. 3) Seurakuntayhtymän omien ajoneuvojen energian kokonaiskulutuksen seuranta järjestetään Selvitetään kirjanpidosta Huoltokeskus 20

NAANTALIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2004

NAANTALIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2004 NAANTALIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 1 JOHDON SITOUTUMINEN Hyväksymällä tämän ympäristöohjelman Naantalin seurakunnan johto haluaa sitoutua luomakunnan varjelemiseen ja vastuulliseen käyttöön. Seurakunnalle

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017 11.2.2014 1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2008 2010

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2008 2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 1 (11) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2008 2010 Kuva: Annika Saarikko SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 2 (11) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...3 2 SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA...

Lisätiedot

Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline

Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline 16.3.2010 Marja-Liisa Leinonen 1 Kirkon ympäristödiplomi Kirkon oma ympäristöasioiden hallintaa varten laadittu järjestelmä Otettu käyttöön 2001 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 1 JOHDON SITOUTUMINEN Lahden seurakuntayhtymän ympäristöpolitiikka: 1. Kristillinen luomis- ja pelastususko

Lisätiedot

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014 Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirkon ympäristödiplomi 2 2. 3. Hyvinkään seurakunnan ympäristödiplomin tavoitteet ja 2 ympäristöohjelman laadintaprosessi 4. Toiminta

Lisätiedot

MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 1 SISÄLTÖ 1. MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMAN TEOLOGISISTA PERUSTEISTA... 3 2. LUKIJALLE... 4 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ... 4 4. TOIMINTA JA TALOUS... 5 5.

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 1 (12) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 Kuva: Annika Saarikko SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 2 (12) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SEURAKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA 2. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ SIPOON SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ 3. TOIMINTA JA TALOUS

1. YMPÄRISTÖOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA 2. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ SIPOON SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ 3. TOIMINTA JA TALOUS SISÄLLYS Johdanto... 2 Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta... 3 Ympäristöjärjestelmä Sipoon seurakuntayhtymässä... 3 Toiminta ja talous... 3 Ympäristökasvatus... 4 Jätehuolto... 4 Siivous... 5 Energia

Lisätiedot

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1 Ekotukitoiminta 11.10.2012 Jukka Leino 1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy käsittää kolme toimialaa: Ruokapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Ruokapalvelu tuottaa ruokapalveluita pääosin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN NUORISOKESKUS ANJALAN YMPÄRISTÖOHJELMA YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 1. Ympäristötavoite: Ympäristöasioita hoitoa ja ylläpitoa seurataan ja arvioidaan tietyin väliajoin. Vuosittain tehdyn

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Vihreä Leiri. Itsearviointilomake

Vihreä Leiri. Itsearviointilomake Vihreä Leiri Itsearviointilomake Sivu 1 / 13 Ohjeet itsearviointilomakkeen käyttöön Itsearviointi koostuu yhdestätoista osa-alueesta, joissa on vaihteleva määrä toimenpiteitä. Yhteenvedosta näet kunkin

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Catering-ala TYÖSSÄOPPIMISJAKSO Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää,

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 18.12.2012 1 Sisältö 1. JOHDANTO... 8 2. YHTEENVETO YMPÄRISTÖDIPLOMIN NYKYTILASTA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ... 8 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN HALLINTA

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2013. Ympäristötyöryhmä

HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2013. Ympäristötyöryhmä HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2013 Ympäristötyöryhmä HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖDIPLOMI - KOKONAISVALTAISEMPAA YMPÄRISTÖVARJELUA Kirkon keskeiset elementit, usko ja oppi, ovat periaatteellisesti

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020.

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020. 1 (6) NUORISOPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJELMA SIPOON KUNTA Versio 1 1.11.2010 PÄÄMÄÄRÄ: MATERIAALIEN JA LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄ KULUTUS. Tavoite 1: Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän. sisäinen ympäristökatselmus 2008

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän. sisäinen ympäristökatselmus 2008 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäinen ympäristökatselmus 2008 6.6.2008 Ympäristökatselmus 2008, sivu 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖASIA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ...5 3 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ...5 3.1

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2.

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015 Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. Sisäinen

Lisätiedot

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Suomen liikenteen energiansäästöpolitiikan viitekehykset ovat: hallituksen energia- ja ilmastoselonteko,

Lisätiedot

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015 Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus Irina Niinivaara 2015 Kierrätys on (vain) osaratkaisu Kuvitus: Sopiva Design Jätelaki Etusijajärjestys: 1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön

Lisätiedot

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg Eira Rosberg 14.3.2014 SRK-vaalit uusi valtuusto. Luomuruuan lisäys v.-15 budjetin kautta. Energiakatselmuksen budjetointi ja mahd.avustus (Motiva) Tiedotus led-kynttilöistä P-H ympäristöviikko kuun 1.vko

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Tiivistelmä KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet toteuttamalla vähennetään

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

15.11.2008 Turpaboogiet, Pori. Petra Lattunen Ingreening

15.11.2008 Turpaboogiet, Pori. Petra Lattunen Ingreening Petra Lattunen Ingreening Kuva: Kenya Boogie and Hinton Skydive Centre Kuva: Richard Wanderman Miksi laskuvarjohyppääjän pitäisi miettiä ympäristöasioita? Hyppypaikan ympäristölupa Hyppypaikka Kerhon hyppykone

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

Ympäristösuunnitelma

Ympäristösuunnitelma 1 Ympäristösuunnitelma Lyhtytie 8, 00750 Helsinki/ Yritystie 10 B, 40320 Jyväskylä/ Vaihde 020 749 910 info@renevo.fi 2 Sisällysluettelo 1. Renevo Oy:n ympäristönäkökohdat... 3 2. Energiankulutus... 5

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA Liite TURUNARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLTÖ 1.JOHDANTO...2 2.HYVÄNKRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTUNTOMERKKEJÄ...3 3.KRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTAVOITTEET...5

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Ympäristöopas. Metsä on luomakunnan kirkko.

Ympäristöopas. Metsä on luomakunnan kirkko. Ympäristöopas Metsä on luomakunnan kirkko. Arvoisa lukija, kädessäsi on Ylä-Savon seurakuntayhtymän ympäristöopas. Sisältöön on tiivistetty ympäristöohjelmamme pääkohdat. Ympäristöohjelma toimii ohjenuorana

Lisätiedot

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (2) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (3) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

13.6.2016 Kuntayhtymän hallitus VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2016-2020 Vaasan sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.5.2010. Ohjelma tarkastettiin 13.6.2016.

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Autoala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä.

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä. Kartoitus työssäoppimisjaksolla Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan tuotantolaitoksessa,

Lisätiedot

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma Pieksämäen seurakunta Ympäristöohjelma Riina Hänninen Laurea- ammattikorkeakoulu Kestävän kehityksen koulutusohjelma Syyskuu 2009 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Kirkon ympäristödiplomi pähkinänkuoressa...

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA

OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Olarin seurakunta sitoutuu aktiiviseen luomakunnan varjelemiseen Jeesus kehotti seuraamaan luonnosta ajan merkkejä. 1 Tämän ajan merkit ovat

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2015-2019

SASTAMALAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2015-2019 SASTAMALAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Ympäristötoimikunta käsitellyt 20.3. ja 7.4.2015 Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksynyt 29.4.2015 1 Sisällys 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 3 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

HINKU Sosiaali- ja terveyskeskuksessa

HINKU Sosiaali- ja terveyskeskuksessa Hinku- hankkeessa mukana vuodesta 2008 Tavoitteena vaikuttaa osaltaan kaupungin CO2 päästöjen alentamistavoitteeseen Esimerkkejä 2011 tehdyistä ratkaisuista: Kotipalveluauton hankinnassa yhtenä kriteerinä

Lisätiedot

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 AIHE JA ESITELMÄN RAKENNE Tutkimuskysymys: syntyykö kuntatasolla euromääräisiä

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 1. Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoite Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää tietoisuutta

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja.

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja. 3) YLLÄPITOTOIMINNOT Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 3.1 MATERIAALIEN KÄYTTÖ JA HANKINNAT KRITEERI 36: Materiaalien kulutuksen ja jätteiden syntymisen vähentämisen keinoja on selvitetty, ja selvitysten

Lisätiedot

LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA

LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA Juustoportti on kasvanut pienestä maatilajuustolasta lähes sadan hengen meijeri-kahvila-ruoka-alan yritykseksi. Juustoportin yritystoiminta keskittyy viiteen toimipisteeseen.

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA

LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Kilpailuparin Numero: Kilpailijoiden Nimet: TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Tehtävä tehdään lyijykynällä tälle tehtäväpaperille. Lisäpaperia saa tarvittaessa käyttää, käytetyt lisäpaperit tulee myös palauttaa

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 LUKIJALLE... 2 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 3 2 YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIA... 4 3 YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKUPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN LAADINTA...

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1 Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012 Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011)

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Ohjelma Tutustuminen Kestävä kehitys eli Keke Keke-toiminnan hyötyjä Toiminnan aloittaminen Vinkkejä motivointiin

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Autoilun ohjaaminen 22.2.2012, Björn Ziessler Visio Vastuullinen liikenne 20.2.2012 2 Toiminta-ajatus Kehitämme liikennejärjestelmän turvallisuutta. Edistämme liikenteen

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

MUISTILISTA. Oppilaitoksen arvot. Opetus. Toimintakulttuuri

MUISTILISTA. Oppilaitoksen arvot. Opetus. Toimintakulttuuri MUISTILISTA Oppilaitoksen arvot Miten kestävän kehityksen päämäärät näkyvät koulun arvoissa ja tehtävän määrittelyssä? Onko kestävän kehityksen arvoja kirjattu koulun toimintaajatukseen ja vuosikertomuksiin?

Lisätiedot

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU VEIKKOLAN KOULUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAA Arttu 5D KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools ohjelmaa Idea sai alkunsa Tanskassa 1990

Lisätiedot

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA. vuosiksi 2013 2017

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA. vuosiksi 2013 2017 LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA vuosiksi 2013 2017 Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 24.10.2012 1. Kirkon ympäristödiplomi 3 2. Ympäristödiplomin teologiaa 3 3. Ympäristödiplomin hankintaprosessi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010

MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010 MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Yhteisöt voivat hallita toimintansa ympäristövaikutuksia ympäristöjärjestelmän avulla Ympäristöjärjestelmässä selvitetään, minkälaisia ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO

15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI 15. 10. 2009 AUDITOINTIRAPORTTI Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO Haapajärven seurakunnan ympäristöjärjestelmän ulkoinen auditointi pidettiin 15.10.2009.

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

LAL:n opiskelijatoiminnan ympäristöohjelma

LAL:n opiskelijatoiminnan ympäristöohjelma LAL:n opiskelijatoiminnan ympäristöohjelma Ammattiyhdistysliikkeen on kannettava omalta osaltaan vastuunsa ympäristön tilasta. LUOVA ja LAL:n opiskelijatoiminnassa mukana olevat jaostot haluavat kannustaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2014

YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2014 Kirkkohallitus myönsi Kirkon ympäristödiplomin Suonenjoen seurakunnalle 23.2.2010. SUONENJOEN SEURAKUNTA YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2014 Kuva: Lyijykynäpiirros Suonenjoen Tapulista 2 SUONENJOEN SEURAKUNTA Suonenjoen

Lisätiedot