TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 2003"

Transkriptio

1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 1 JOHDON SITOUTUMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on yhteisen kirkkoneuvoston 9.1. hyväksymä ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikan hyväksymällä johto on osoittanut sitoutumisensa ympäristöasioiden hoidon parantamiseen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristöpolitiikka: 1. Seurakuntayhtymän toiminnan perustana on kristillinen usko Jumalaan Luojana ja pelastajana. Tähän uskoon kuuluu luomakunnan ymmärtäminen Jumalan tekona ja ihmisen vastuullisen toiminnan alueena. Seurakuntayhtymä organisaationa ja jokainen sen työntekijä on sitoutunut luomakunnan varjelemiseen ja vastuulliseen käyttöön. 2. Ympäristökysymysten huomioonottaminen on jokaisen paikallisseurakunnan ja kunkin osaston johdon vastuulla. Ympäristökysymykset otetaan huomioon suunnittelussa, taloudessa ja toiminnassa osana normaalia päätöksentekoa. Yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii koordinoinnista ja seurannasta ja voi asettaa tähän toimikuntia ja työryhmiä. 3. Ympäristökuormituksen minimoimiseen ja luonnonvarojen säästämiseen pyritään hankintojen, kulutuksen, jätehuollon sekä omaisuuden hoidon ja sijoittamisen yhteydessä. 4. Julistus- ja kasvatustyössä herätetään seurakuntalaisten vastuuta luomakunnasta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Korostetaan, että luomakunnan huomioon ottava elämäntapa nousee kristillisestä uskosta eikä ole rasite vaan normaali ja oikea lähtökohta. 5. Koko henkilökunnalle annetaan suunnitelmallisesti koulutusta ympäristötietoisuuteen. 1

2 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto tarkastaa vuosittain ympäristötavoitteiden toteutumisen sekä arvioi asetettujen tavoitteiden riittävyyden ja realistisuuden. Samassa yhteydessä yhteinen kirkkoneuvosto käy läpi seurakuntayhtymän ympäristöpolitiikan, joka päivitetään tarvittaessa. Ylin johto varaa ympäristöpolitiikan toteuttamiseen riittävät resurssit. 2 YMPÄRISTÖOHJELMAN TAVOITTEET Aluksi ympäristöohjelman tavoitteena on saavuttaa Kirkon ympäristödiplomin vaateiden edellyttämä ympäristöasioiden hoidon minimitaso. Tavoitteiden asettelun pohjana on seurakuntayhtymässä tehty sisäinen ympäristökatselmus ja siinä havaitut puutteet ympäristöasioiden hoidossa. Jatkossa tavoitteet asetetaan vuosittain yhdessä niiden toteutumisesta vastaavien työntekijöiden kanssa. Tavoitteilla pyritään ympäristön tilan jatkuvaan parantamiseen. Tulevaisuudessa pyritään myös asettamaan määrällisiä ja yksityiskohtaisempia tavoitteita kuin mihin tässä vaiheessa on mahdollista. 3 YMPÄRISTÖOHJELMAN TOTEUTUS Ympäristöasioiden hoito on koko seurakuntayhtymän henkilökunnan yhteinen asia. Jokainen on omassa työssään vastuullinen toimimaan ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Yksittäisten tavoitteiden toteutumisesta vastaavat niihin nimetyt henkilöt tai yhteisöt. Ympäristöohjelman merkityksestä ja tavoitteista tiedotetaan henkilökunnalle. Henkilökunnalle kerrotaan ohjelman tuomista muutoksista ja annetaan työtehtävien mukaan räätälöityä ympäristökoulutusta. Seurakuntayhtymä tiedottaa toimintansa ympäristövaikutuksista sidosryhmille. Sidosryhmiä ovat mm. viranomaiset, tavaran toimittajat ja alihankkijat sekä seurakuntalaiset. Seurakunnat ja toimintaosastot asettavat toimintasuunnitelmassaan talousarvion laatimisen yhteydessä tavoitteet ympäristön huomioimisesta. Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan toimintakertomuksessa vuosittain. 2

3 4 TALOUS JA TOIMINTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetaan seuraavan vuoden ympäristötavoitteet ja varataan niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tavanomaisen vuosiraportoinnin yhteydessä. Seurakuntayhtymän maankäyttösuunnitelma valmistuu vuoden aikana. Rakentamisen ja maankäytön suunnittelussa noudatetaan ympäristölainsäädännön asettamia vaatimuksia. Rakentamisen ja maankäytön ympäristövaikutukset huomioidaan ja arvioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Myös kulttuurihistorian kannalta tärkeät näkökohdat huomioidaan. Seurakuntayhtymälle laaditaan hankintaohje, jossa annetaan suosituksia ympäristön kannalta parhaiden tuotteiden hankinnasta. Tarjouskilpailuissa huomioidaan ympäristöominaisuudet Seurakuntayhtymän varojen sijoittamisessa noudatetaan kirkkovaltuuston hyväksymiä sijoitusohjeen eettisiä arvoja. Sijoitussalkut täyttävät sijoitusohjeiden eettiset kriteerit. Varainhallintayhtiön hallinnoimissa salkuissa 61,1 prosenttia osakkeista on mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä. Seurakuntayhtymän budjettivaroista kansainväliseen diakoniaan ja lähetystyöhön on ohjattu 2 % jo usean vuoden ajan. Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Seurakuntayhtymä pyrkii parantamaan omaa ympäristökäyttäytymistään. Toimintasuunnitelmassa on ympäristötavoitteet. Tavoitteid en toteuttamiseen varataan riittävät resurssit Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan., Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoherrat Toimialojen johtajat Ympäristövastaava 3

4 2) Rakentamisesta ja maankäytöstä aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset minimoidaan. Maankäyttösuunnitelmassa otetaan huomioon ympäristövaikutukset. Suunnittelijoilta edellytetään kykyä arvioida rakentamisesta ja rakennuksen käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Kulttuuriarvojen säilyminen varmistetaan museovirastolta, Kiinteistöjohtaja Ylipuutarhuri Museoasiainhoitaja 3 Hankinnoissa huomioidaan ympäristövaikutukset. Seurakuntayhtymälle laaditaan hankintaohje, missä kehotetaan suosimaan ympäristömerkittyjä ja ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita. Talous- ja suunnittelujohtaja Kiinteistöjohtaja 5 YMPÄRISTÖKASVATUS Seurakuntien ympäristökasvatus perustuu kristilliseen luomisuskoon. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on ympäristömyönteisen elämäntavan etsiminen ja toteuttaminen. Ympäristökasvatusta voi toteuttaa kaikissa työmuodossa. Kirkon ympäristödiplomissa todetaan, että seurakunnan toteuttama ympäristökasvatus voi olla ihmisen luontosuhteen pohdintaa käskyjen ja opetusten valossa, elintapojemme punnintaa raamatun opetusten valossa, oikeudenmukaisuuden ja jakamisen opettelua ja henkisen hyvinvoinnin etsimistä luonnon kauneuden ja pyhyyden kokemuksesta. Ympäristökasvatuksen tulisi olla myös konkreettisia tekoja paremman ympäristön puolesta. Hyvässä ympäristökasvatuksessa yhdistyvät tieto, tunne ja toiminta. Parhaimmillaan ympäristökasvatus toteutuu läpäisyperiaatteella kaikessa seurakunnan toiminnassa. Rippikoulusuunnitelman 2001 mukaan luonnon suojelemiseen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä käsitellään osana perusjaksoa Nuoren elämä. Rippikouluissa pyritään lisäksi toteuttamaan ympäristökasvatusta läpäisyperiaatteella. Yhteistyötä koulujen ympäristökasvatuksen kanssa jatketaan. Turun ala-asteen oppilaille on järjestetty vuosittainen seikkailuviikko Kunstenniemessä. Myös ammattikoulujenoppilaille on järjestetty luontopainotteisia työhön motivoimispäiviä. 4

5 Ympäristökasvatuksen toteuttamista auttaa hyvän ympäristökasvatusmateriaalin saatavuus materiaalilainaamosta. Materiaalilainaamoon hankitaan ympäristökasvatusmateriaalia. Kotisivuilla on ympäristöasiaa ja sinne voidaan lisätä linkkejä hyödyllisille sivustoille. Ympäristökasvatuksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös koulutuksen järjestämistä. Ympäristökasvatuskoulutusta järjestävät tahot kartoitetaan Turun seudulla ja tarpeen mukaan laajemmallakin alueella. Ruissalon luontokoulu Tammenterho pystyy järjestämään työntekijöille ympäristökasvatuskoulutusta ja voi auttaa materiaalin etsimisessä. Lapsityö on jo suunnitellut pitävänsä ympäristökasvatuskoulutuspäivän elokuussa. Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Luomisuskon perusteet ja ympäristökysymykset ovat esillä hartaus- ja jumalanpalveluselämässä Jumalanpalveluksissa tuodaan esille ympäristövastuu. Vietetään Luomakunnan sunnuntaita. Järjestetään metsäkirkko ja. (tavoite 2-5 / vuosi) Paikallisseurakunnat Paikallisseurakunnat Kaikki työmuodot Kirkkokahvien tarjoilussa käytetään entistä useammin reilun kaupan kahvia ja teetä., Paikallisseurakunnat 2) Ympäristökasvatusta kehitetään rippikoulutyössä Hankitaan ympäristöka svatusmateriaalia rippikoulutyön käyttöön., Rippikoulutyö Ympäristökasvatusmateriaalia tuotetaan osana isoskoulutusta. Vaellusrippikoulujen järjestämisessä noudatetaan KKK:n Turvallisesti tunturiin opasvihkon periaatteita On jo käytössä. 3) Ympäristökasvatusta kehitetään varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä Kerätään ympäristökasvatusmateriaalia nuorisotyön käyttöön. Nuorisotyö Nuorisopastorit 5

6 Ympäristökasvatus huomioidaan entistä paremmin leiri- ja retkitoiminnan ohjeissa, suunnittelussa ja toteutuksessa Työntekijöille ja ohjaajille järjestetään ympäristökasvatuskoulutusta. Toteutetaan ympäristöaiheinen erityisleiri ) Ympäristökasvatusta kehitetään lapsityössä. Työntekijöille järjestetään ympäristökasvatuskoulutusta. Varhaiska svatustyö Varhaiskasvatustyön pastori Lisätään mahdollisuuksien mukaan metsä- ja luontopolkuretkiä kerhotoiminnassa, Kerätään ympäristökasvatusmateriaalia lapsityön käyttöön. 5) Ympäristökasvatusta kehitetään diakonia- ja yhteiskuntatyössä Ympäristöaiheisia leiri- ja retkipäiviä kehitetään eri kohderyhmien kanssa Diakonia- ja yhteiskuntatyö 6) Lisätään henkilöstön va lmiuksia toteuttaa ympäristökasvatusta Työalavastaaville ja ympäristövastaaville järjestetään ympäristökoulutusta. Selvitetään mitä mahdollisuuksia on saada ympäristökasvatuskoulutusta Turussa ja sen lähialueilla.,, Ympäristövastaava ja-työryhmä Kukin toimintayksikkö om alta osaltaan Ympäristövastaava ja -työryhmä Työntekijöille annetaan tietoa omien tehtävien ympäristövaikutuksista ja keinoista minimoida, 6

7 haitalliset vaikutukset. Järjestetään ympäristöka svatusmateriaalia materiaalilainaamoon. Kehitetään ympäristöasioiden kotisivua. Ympäristövastaava ja -työryhmä Materiaalilainamo Ympäristövastaava ja -työryhmä Tiedotustoimisto 6 JÄTEHUOLTO Jätehuollosta on tehty alustava selvitys vuonna Jätehuoltosuunnitelma tullaan laatimaan. Tarkoitus on lisätä jätteiden lajittelua kaikissa kiinteistöissä mm. hankkimalla jokaiseen työpisteeseen siinä tarvittavat lajitteluastiat. Lajittelusta laaditaan selkeät ohjeet ja henkilökunnalle annetaan tarvittavaa koulutusta. Kun kiinteistöille järjestetään nykyistä paremmat lajittelumahdollisuudet, tulee sekajätemäärä pienenemään. Oleellista on myös miettiä ennen hankintapäätöstä millaista jätettä hankinnasta syntyy. Ongelmajätehuolto laitetaan kuntoon. Yksi hautausmaan työnjohtajista hankkii tarvittavat tiedot Ekokemin ongelmajätekurssilta toukokuussa. Ongelmajätteille järjestetään asianmukainen varasto huoltokeskukseen. Myös leirikeskusten ongelmajätteiden varastointi laitetaan kuntoon tai ongelmajätteiden välivarastointi lopetetaan niissä kokonaan. Ongelmajätevarastolle nimettään hoitaja. Ongelmajätteiden käsittelyyn ja varastointiin laaditaan kirjalliset ohjeet. Henkilöille, jotka työssään joutuvat käsittelemään ongelmajätteitä, annetaan siihen koulutusta. Ongelmajätteistä pidetään kirjaa ja kuljetus annetaan asiantuntevan yrityksen tehtäväksi. Leirikeskuksissa tehostetaan jätteiden lajittelua suunnittelemalla ja toteuttamalla leiriläisten käyttöön sopivat lajittelupisteet. Hautausmaiden ja viheralueiden jätteiden lajittelua parannetaan. Kompostointikentälle sopivan materiaalin toimittamista kompostoitumaan tehostetaan. Vaihtoehtona voidaan joillekin pienille hautausmaille ja viheralueille rakentaa puutarhajätteen kompostikehikot. 7

8 Pyritään välttämään turhia pakkausmateriaaleja ja kertakäyttötuotteita sekä käyttämään uudelleen ja kierrättämään kaikkea materiaalia. Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Ongelmajätteistä ei aiheudu haittaa ihmisille eikä luonnolle. Ekokemin ongelmajätekurssille lähetetään yksi työntekijä. kurssi: Ympäristövastaava Ongelmajätteitä käsitteleville henkilöille annetaan siihen koulutusta. Ympäristövastaava Ongelmajätteiden käsittely ohjeistetaan ja siitä tiedotetaan henkilöstölle. Ympäristövastaava Ongelmajätteiden säilytys ja kuljetus järjestetään lain ja jätehuolto määräysten mukaisesti: - Ongelmajätteille järjestetään asianmukainen varasto huoltokeskukseen. - Leirikeskuksiin järjestetään asianmukaiset varastot ongelmajätteille tai vaihtoehtoisesti ongelmajätteiden välivarastointi niissä lopetetaan. Leirikeskukset Ympäristövastaava Ongelmajätevarasto lle nimetään ho itaja. Ympäristövastaava 2) Jätteiden lajittelua lisätään. Seurakuntayhtymälle laaditaan jätehuoltosuunnitelma. Suunnitelmassa käydään läpi kaikki kiinteistöt ja työpisteet. Toteutetaan suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ja hankitaan tarvittavat lajitteluastiat Kiinteistöjohtaja Lajittelusta laaditaan ohjeet ja henkilökunnalle 8

9 annetaan tarvittava koulutus. 3) Jätteiden lajittelua tehostetaan leirikeskuksissa. Kaikkien toimitilojen yhteyteen hankitaan tarpeen mukaan lajitteluastiat paperille, metallille ja lasille ja Kunstenniemessä lisäksi biojätteelle. Lajitteluohjeet uusitaan ja niistä tehdään huoneentauluja. M yös ongelmajätteiden lajittelu ohjeistetaan., Leirikeskukset Leirikeskusten isännät 4) Vähennetään jätemäärää. Suositaan suuria pakkauskokoja. Vältetään kertakäyttö- ja yksittäispakattuja tuotteita. Vaihdetaan vanhoja käsipyyheannostelijoita vähemmän jätettä tuottaviin malleihin., Kaikki yksiköt Kaikki työntekijät 7 SIIVOUS Siivoustyöstä on tehty ympäristöselvitys osana sisäistä ympäristökatselmusta. Siivoustarvikkeet hankitaan keskitetysti, jolloin jokainen siistijä saa tilata tarvitsemansa tuotteet oman mieltymyksensä mukaan. Siivoustarvikkeiden toimittajan tulee pitää koulutustilaisuuksia, joissa on kerrotaan myös siivoustyöhön liittyvistä ympäristöasioista. Yhtymä käyttää jonkin verran myös ulkopuolista siivouspalvelua. Hankintaohjeen laatiminen siivousaineiden osalta vähentää käytettävien aineiden kirjoa ja helpottaa ympäristöystävällisten tuotteiden löytämistä. Lähes jokaisesta tuoteryhmästä on saatavilla ympäristömerkitty vaihtoehto. Siistijöille järjestetään vuosittain siivoustyön ympäristövaikutuksista kertovaa koulutusta, jotta siistijöiden tiedot ja taidot pysyvät ajantasaisina nopeasti kehittyvällä alalla. 9

10 Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Hankinnoissa otetaan huomioon ympäristövaikutukset. Laaditaan hankintaohje. Isännöitsijä Suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita. Jokainen siistijä Pyydetään käytetyiltä alihankkijo ilta ympäristöselvitys. Isännöitsijä 4) Siivoustyön ympäristökuormituksen vähentäminen. Siistijöille annetaan vuosittain koulutusta siivoustyön ympäristövaikutuksista., Isännöitsijä 3) Jätemäärän vähentäminen. Hankitaan puhdistusaineet mahdollisimman suurissa pakkauksissa. Käytetään tiivisteitä. Kertakäyttö- ja yksittäispakattuja tuotteita vältetään., Jokainen siistijä 8 KIINTEISTÖHOITO Kaikilla kiinteistöillä seurataan energian ja veden kulutusta. Pääkiinteistöjen seuranta on annettu ostopalveluyrityksen hoidettavaksi. Sähkönkulutuksen seuranta tulee energiayhtiöltä. Vedensäästöohjelmaa toteutetaan. Pyritään käyttämään jatkossakin vaihtoehtoisia energiamuotoja. Käynnistetään kiinteistöjen energiakatselmus. 10

11 Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Energiakatselmuksen tekeminen. Tehdään sopimus katselmuksen tekijöiden kanssa Aloitus Kiinteistöjohtaja 2) Kiinteistönhoitoon nimetään energiavastuuhenkilö. Nimetään energiakatselmuksen yhteydessä. 3) Lisätään uusiutuvan energian käyttöä. Uutta sähkösopimusta tehtäessä pyritään lisäämään ostettavan tuulienergian määrää. Kiinteistöjohtaja 4) Maaperän ja pohjaveden likaantuminen on estetty. Tarkastetaan kaikkien, myös käytöstä poistettujen öljysäiliöiden kunto ja huolehditaan, että niistä ei aiheudu päästöjä., Kiinteistöjohtaja Isännöitsijä 4) Energiansäästöviikkoon osallistuminen. Toteutetaan joko itsenäisesti tai Motivan kanssa., Ympäristövastaava ja -työryhmä 5) Katualueiden pesu Toteutetaan kaupungin ilmoittamana ajankohtana - Ympäristövastaava 9 KEITTIÖT JA RUOKALAT Kunstenniemen leirikeskuksessa kompostoidaan kaikki eloperäinen jäte syksyllä 2002 valmistuneessa kompostointitilassa. Jos kokemukset ovat hyvät, harkitaan kompostoinnin aloittamista muissakin leirikeskuksissa. Kompostoinnin vaihtoehtona on keittiöiltä tulevan biojätteen erilliskeräys. Jätehuoltosuunnitelmassa tullaan myös esittämään miten virastotalon, ja mahdollisesti muidenkin paljon biojätettä tuottavien kohteiden, biojätteen lajittelu ja jatkokäsittely hoidetaan. Kaikkiin keittiötiloihin laaditaan jätteiden lajitteluohjeet, jotka ovat myös keittiötä satunnaisesti käyttävien nähtävissä. 11

12 Energiakatselmuksessa huomioidaan myös keittiöt. Uusia koneita ja laitteita hankittaessa otetaan yhdeksi valintakriteeriksi niiden energiankulutusluokka. Keittiöhenkilökunnalle järjestetään koulutusta energiansäästöstä. Reilun kaupan kahvia käytetään jonkin verran kaikissa seurakunnissa. Reilun kahvin ja teen käyttöä pyritään lisäämään tekemällä sen valitseminen tarjoiluissa mahdollisimman helpoksi. Kahvihankinnoista päättäville suositellaan siirtymistä reiluun kahviin. Suositaan kotimaisia, puhtaita tuotteita, jotka hankitaan mahdollisuuksien mukaan paikallisilta tuottajilta lähialueilta. Luomutuotteiden ja reilun kaupan tuotteiden käytön lisäämistä pidetään varteenotettavana vaihtoehtona.kunstenniemessä käytetäänkin luomutuotteita lähes kaikessa missä sitä on tarjolla.. Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Sekajätteen määrä pienenee. Biojätteen keräys aloitetaan jätehuoltosuunnitelman valmistuttua Heinänokassa, Sinapissa, toimitalossa ja mahdollisesti muissakin keittiötiloissa. Laaditaan kirjalliset jätteidenlajitteluohjeet keittiöihin. Raaka-aineet tilataan mahdollisimman suurissa pakkauksissa. Vältetään annospakkauksia., Leirikeskusten hoitajat Leirikeskusten hoitajat 2) Energian ja veden säästäminen. Energiakatselmus suoritetaan myös keittiöillä. Keittiöhenkilökunnalle annetaan koulutusta energiansäästöstä. Kiinteistöjohtaja Ympäristövastaava 3) Reilun kaupan tuotteid en käyttö lisääntyy. Reilun kaupan kahvin ja teen valitseminen tarjoiluun tehdään mahdollisimm an helpoksi. Leirikeskusten hoitajat 4) Luomu- ja lähiruoan käyttö lisääntyy. Selvitetään luomuruoan saatavuus tukuista ja viljelijöiltä. Valitaan luomua, mikäli hinta ei ole huom attavasti suurempi. Leirikeskusten hoitajat 12

13 Selvitetään mitä tuotteita on saatavilla lähiseudulta. Hankitaan lähialueen tuotteita aina kun se on mahdollista. Emännät 5) Hankinnoissa suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita. Laaditaan hankintaohje keittiöiden käyttöön. Emännät Hankintao hjetoimikunta 10 TOIMISTOTYÖ Virastotalolla ja diakoniakeskuksessa kerätään erikseen toimisto-, tietosuoja- ja tavallinen keräyspaperi. Muissa toimistotiloissa paperijätteestä lajitellaan erikseen vain tietosuojapaperi. Kun seurakuntayhtymälle laadittava jätehuoltosuunnitelma on valmis, tullaan toimistotyöntekijöille antamaan opastusta jätteiden ja erityisesti toimistopaperin lajittelusta. Myös tarvittavat lajitteluastiat tullaan hankkimaan. Energiakatselmuksen yhteydessä huomioidaan myös toimistot. Toimistoille laaditaan energiansäästöohjeet ja henkilökunnalla annetaan energiansäästökoulutusta. Toimistotarvikkeiden ja laitteiden hankinnoissa huomioidaan ympäristöominaisuudet. Hankintaohjeeseen pyritään saamaan tietoa mahdollisimman ekologisista toimistotarvikkeista. Paperinkulutusta seurataan ja sitä pyritään vähentämään. Henkilöstöä neuvotaan toimimaan siten, että tulosteiden ja kopioiden määrä vähenee. Kopiokoneiden ja tulostimien käytetyt värikasetit palautetaan uusia hankittaessa jälleenmyyjälle tai atk-yksikköön. 13

14 Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Paperin kulutus vähenee. Kopioidaan aina kun mahdollista kaksipuolisena. Henkilökunnalle annetaan opastusta tulostuksessa ja kopioinnissa. Lisätään sähköistä tiedonsiirtoa. Raportoidaan vuosittainen paperinkulutus toimipisteittäin.,, Kukin toimintayksikkö osaltaan Atk-päällikkö?? Kaikki työntekijät Monistamo 2) Hankintoja tehtäessä huomioidaan tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutukset. Laaditaan hankintaohje toimistoille. Suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita. Hankintao hjetoimikunta Jokainen työntekijä 3) Energian kulutus vähenee. Henkilökunnalle kerrotaan energiansäästömahdollisuuksista toimistotyössä. 11 HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET Hautausmailla on tehty ympäristöselvitys sisäisen ympäristökatselmuksen yhteydessä. Hautausmaat kuuluvat pääosin A1- hoitoluokkaan. Silti niillä on voitu toteuttaa monia hoitotoimenpiteiden kevennyksiä. Lannoituksia ja torjunta-aineiden käyttöä on voitu vähentää tuntuvasti. Hiekkakäytävien suurimittainen poisto hautausmailta on lähes lopettanut rikkakasvihävitteiden käytön. Hoitotoimenpiteiltä rauhoitettuja metsäalueita ovat Turun hautausmaalla oleva tuhkan sirottelualue ja Kärsämäen muistolehto. Hautausmailla on myös niittymäisesti hoidettuja alueita. 14

15 Hautausmaiden historia ja kulttuuriarvot on dokumentoitu ja kulttuuriarvojen säilyminen on huomioitu hyvin. Luontoarvojen selvitys on vielä tekemättä. Käytännössä luonnon monimuotoisuutta on pyritty kasvattamaan lisäämällä kevyesti hoidettavien alueiden määrää, lisäämällä linnunpönttöjä ja ottamalla käyttöön perennahaudat. Turun, Kärsämäen ja Kuusiston hautausmaat sijaitsevat ykkösluokan pohjavesialueilla. Varsinkin näillä alueilla tulee huolehtia etteivät kemikaalit pääse likaamaan maaperää ja pohjavesiä. Kaikilta hautausmailta tehdään maaperän ravinneanalyysit 2-5 vuoden välein, jotta vältyttäisi liikalannoitukselta. Pohjavesien laatu tullaan tutkimaan. Kasteluveden tarvetta on voitu vähentää rakentamalla sadetusautomatiikkaa. Automatiikkaa rakennetaan koko ajan lisää. Tällä hetkellä sen piirissä on vajaa puolet Turun hautausmaasta, suurin osa Katariinan ja osa Kärsämäen hautausmaasta. Krematoriosta on tehty ympäristönsuojelulain edellyttämä ilmoitus Varsinais-Suomen ympäristökeskukselle lokakuussa Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunta on velvoittanut seurakuntayhtymän hakemaan ympäristösuojelulain mukaista ympäristölupaa krematoriotoiminnalle mennessä. Seurakuntayhtymä on päättänyt hankkia vanhan uunin tilalle uuden, joka olisi käytössä jo kesällä. Savukaasujen jälkipoltto vähentää haitallisia päästöjä. Elohopeapäästöihin jälkipoltto ei vaikuta. Elohopeahöyryn talteenottoon krematorioissa ei ole käytettävissä taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa. Hautausmaiden jätehuoltoa on kehitetty ja kehitetään yhä lisäämällä lajittelun mahdollistavien jäteastioiden määrää hautausmailla. Kaikilla hautausmailla on jo jäteastiat maatuvalle ja ei-maatuvalle jätteelle. Turun hautausmaalla näitä jäteastiapareja on 119. Muovikuoristen kynttilöiden käytön loppumiseksi ei enää kampanjoida. Muovijäte on helppo polttaa Turun jätteenpolttolaitoksella. Kasviperäinen jäte kompostoidaan Turun ja Kärsämäen hautausmaiden yhteydessä olevilla kompostikentillä. Valmis komposti käytetään maanparannukseen. Työkoneissa pyritään siirtymään mahdollisimman vähän päästöjä aiheuttaviin malleihin. Pientyökoneista suurin osa onkin jo sähkökäyttöisiä. Polttoaineena käytetään ns. vihreää bensaa. Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Pidetään huolta pohjavesistä. Selvitetään pohjavesien kunto Turun, Kärsämäen ja Kuusiston hautausmailla. Ylipuutarhuri 2) Vähennetään haitallisia päästöjä ilmaan. Korvataan vanhem pi krematoriouuni uudella uunilla. Ylipuutarhuri 15

16 Hankitaan vähäpäästöisiä koneita. 3) Lisätään luonnon monimuo toisuutta. Laaditaan ympäristöhoito-ohje, jossa esitetään keinoja luonnon m onimuoto isuuden lisääm iseksi. Ylipuutarhuri Selvitetään hautausmaiden luontoarvo t. Henkilökunnalle kerro taan miten he voivat lisätä luonnon monimuotoisuutta työssään. 12 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET Leirikeskuksista on tehty ympäristöselvitys sisäisen ympäristökatselmuksen yhteydessä. Leiritoiminnan kehittämistoimikunta antaa mietintönsä kesällä ja ympäristöohjelmaa tarkennetaan sen mukaisesti, Heinänokan osalta myös ympäristökartoituksen valmistuttua. Virkistyskäyttöä lisättäessä otetaan luontoarvot huomioon. Alueille laaditaan luonnonhoito-ohjeet. Alueille rakennetaan luontopolut, joiden varsille pystytetään luonnosta kertovia opastauluja. Leirikeskusten luonto- ja perinnetieto kerätään ja mahdollisuuksien mukaan tiedot työstetään opastauluiksi leirikeskusten seinille. Lintujen pesäpöntöt huolletaan ja niiden määrää pyritään lisäämään. Perinnemaiseman hoitoa Alinan torpan alueella jatketaan. Leirikeskusten jätehuoltoa kehitetään ja lajittelua tehostetaan. Majoitustilojen yhteyteen hankitaan lajitteluastiat. Heinänokassa ja Sinapissa selvitetään mahdollisuus aloittaa biojätteen erilliskeräys. Kunstenniemen kuivakäymälät kunnostetaan kompostoiviksi. Käymäläjätteen hautaaminen maahan lopetetaan. Selvitetään Kunstenniemen Larinkorvesta Tuominiemestä ja savusaunalta tulevien jätevesien käsittelyvaatimukset. Heinänokan puhdistamoon asennetaan pienempitehoiset lietteenpoistopumput. Kunstenniemeen rakennetaan arseenin poistava juomavedenpuhdistamo. 16

17 Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Luonto- ja kulttuuriarvot tiedostetaan ja suojellaan. Kartoitetaan luonnonsuojelulain ja metsälain mukaan suojeltavat alueet Heinänokassa. Kartoitetaan leirialueiden eläimistö, kasvisto ja erityiset luontoko hteet. Kiinteistöjohtaja Kasvatustoimen johtaja Leirikeskusten isännät Luontokartoituksien perusteella laaditaan luonnonhoito-ohjeet Heinänokkaan, Kunstenniemeen, Sinappiin ja Houtskariin. Laaditaan leirialueilla olevista arvokkaista kulttuurikohteista selvitykset ja hoitosuunnitelmat. (Alinan torppa, Sinapin vanha päärakennus ja Richardtsonin kiinteistö ympäristöineen) 2) Ympäristökasvatusta kehitetään leirikeskuksissa. Rakennetaan opastetut luontopolut Heinänokkaan ja Kunstenniemeen. Pidetään huolta linnunpönttöjen kunnosta. Leirikeskuksissa kävijöille kerrotaan alueella olevista arvokkaista luontokohteista. Tätä varten leirikeskusten tuloaulaan tehdään isot opastaulut kuvineen. Laaditaan kaikkien nähtävissä olevat leirialueiden käyttäytymisohjeet (liikkuminen, jätteiden lajittelu). Nuorisotyö Ympäristövastaava Nuorisotyö 3) Jätevesien käsittely tehostuu. Heinänokan puhdistamon pumppu vaihdetaan uuteen vähemmän tehokkaaseen malliin. Selvitetään miten purkuputken jäätyminen voidaan estää tulevina talvina. Kiinteistöjohtaja 17

18 4) Kuivakäymälät laitetaan kuntoon Kunstenniemessä. Hankitaan kompostikäymälät. Järjestetään käymäläjätteelle jälkikompostointipaikka. Kunstenniemen isäntä 5) Jätehuolto paranee. Leiriläisille suunnitellaan ja toteutetaan toimiva jätteidenlajittelu. Selvitetään mahdollisuus muovijätteen erilliskeräykseen Kunstenniemessä. Muoveja poltettaessa tarkistetaan että muovit ovat polttoon sopivia. Selvitetään biojätteen erilliskeräysmahdollisuudet Heinänokassa ja Sinapissa Hankitaan pienvenesatamaan säiliö jäteöljyjä ja pilssivesiä varten ja järjestetään sen tyhjennys Leirikeskusten isännät Kunstenniemen isäntä Huoltokeskus Leirikeskusten hoitajat ja isännät Kiinteistötoim isto 13 METSÄNHOITO Seurakuntayhtymän metsät (150,8 ha) on sertifioitu PEFC -järjestelmän mukaan vuonna Vuosille laaditussa metsäsuunnitelmassa on huomioitu metsälain suojeltavat kohteet. Metsäsuunnitelmassa on myös mainittu seurakuntayhtymän mailla olevat mahdolliset luonnonsuojelulain mukaan suojeltavat luontotyypit. Houtskarin alue on hankittu suunnitelman teon jälkeen ja metsäsuunnitelmaa tullaan täydentämään sen osalta. Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Lisätään m etsätietoutta seurakuntayhtymässä. Järjestetään opastettuja metsäretkiä. Toteutetaan osallistuvaa metsäsuunnittelua. Ympäristövastaava ja -työryhmä 18

19 2) Lisätään vanhojen metsien suojelualaa Etelä-Suomessa Suojellaan Houtskarin vanha metsäalue W WF:n perintömetsänä. Kiinteistöjohtaja 3)Luonnonsuojelulain luettelemat luontotyypit on kartoitettu ja suo jeltu seurakuntayhtymän metsistä. Kartoitetaan ja ryhdytään suojelutoimenpiteisiin Kiinteistötoim isto 14 LIIKENNE Seurakuntayhtymällä on käytössä kaksi tila-autoa, kolme pakettiautoa, kuorma-auto sekä viher- ja kiinteistöalueiden kunnossapitoon useita traktoreita. Ajokilometrejä seurataan ajopäiväkirjoin, mutta polttoaineen kulutuksesta ei ole seurantaa. Autot huolletaan säännöllisesti merkkikorjaamoilla. Autoja ja työkoneita hankittaessa tullaan selvittämään nykyistä paremmin eri vaihtoehtojen energiankulutus ja syntyvät päästöt. Huoltokeskus järjestää sisäiset tavarankuljetukset mahdollisimman vähällä ajolla toteutettaviksi. Leirien linja-autokuljetukset kilpailutetaan. Kunstenniemen leirikuljetukset pitäisi järjestää niin, ettei tulisi tyhjänä ajoa. Siivoustyön takia tämä on kuitenkin hankala järjestää. Työmatkojen tekemistä ja työpaikalle tuloa polkupyörällä ja linja-autolla pyritään lisäämään. Virastotalolla on työpäivän sisäisten matkojen tekoon yksi polkupyörä. Polkupyörien säilytystiloja kunnostetaan. Remonttien yhteydessä huomioidaan pyöräilijöiden tarve peseytymiseen ja vaatteiden vaihtoon. 19

20 Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö/yksikkö 1) Vähennetään henkilöauton käyttöä. Parannetaan polkupyöräparkkeja. Huomioidaan pukuhuoneiden ja suihkujen tarve. Linja-autolla liikkumista työpäivän aikana helpotetaan hankkimalla yhteiskäyttöön bussikortteja., Jokainen toimintayksikkö Osallistutaan A utoton päivä -tapahtumaan. Ympäristövastaava ja -työryhmä 2) Vähennetään auto ista ja koneista tulevia päästö jä. Käytetään puhtaimpia saatavilla olevia polttoaineita. Tehdään huollot säännöllisesti., Toteutettan jo. Huoltokeskus Ajoneuvojen hankintapäätökseen otetaan mukaan myös polttoaineen kulutus ja päästöt. Tehostetaan lohkolämmittimien käyttöä., Linja-autoyhtiöitä kilpailutettaessa pyydetään ympäristöselvitys ja valitaan ymp äristöasiat hyvin hoitanut yritys. 3) Seurakuntayhtymän omien ajoneuvojen energian kokonaiskulutuksen seuranta järjestetään Selvitetään kirjanpidosta Huoltokeskus 20

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg Eira Rosberg 14.3.2014 SRK-vaalit uusi valtuusto. Luomuruuan lisäys v.-15 budjetin kautta. Energiakatselmuksen budjetointi ja mahd.avustus (Motiva) Tiedotus led-kynttilöistä P-H ympäristöviikko kuun 1.vko

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

13.6.2016 Kuntayhtymän hallitus VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2016-2020 Vaasan sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.5.2010. Ohjelma tarkastettiin 13.6.2016.

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

HINKU Sosiaali- ja terveyskeskuksessa

HINKU Sosiaali- ja terveyskeskuksessa Hinku- hankkeessa mukana vuodesta 2008 Tavoitteena vaikuttaa osaltaan kaupungin CO2 päästöjen alentamistavoitteeseen Esimerkkejä 2011 tehdyistä ratkaisuista: Kotipalveluauton hankinnassa yhtenä kriteerinä

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Ohjelma Tutustuminen Kestävä kehitys eli Keke Keke-toiminnan hyötyjä Toiminnan aloittaminen Vinkkejä motivointiin

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA

OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Olarin seurakunta sitoutuu aktiiviseen luomakunnan varjelemiseen Jeesus kehotti seuraamaan luonnosta ajan merkkejä. 1 Tämän ajan merkit ovat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 1. Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoite Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää tietoisuutta

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön

Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön Ympäristötietoinen Uusimaa -päivä 5.11.2012 Marketta Virta, Uudenmaan ELY-keskus Mitä vesienhoitosuunnittelu on?

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, OULU Puh YMPÄRISTÖRAPORTTI SFS-EN ISO 14001

ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, OULU Puh YMPÄRISTÖRAPORTTI SFS-EN ISO 14001 ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, 90240 OULU Puh. 08-348 789 www.nhservice.com YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 SFS-EN ISO 14001 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Energiankulutus 3 Vedenkulutus 5 Tilastoidut häiriöt

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - Strategian seuranta Lotta Mattsson, asiantuntija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.5.2010 Tampere Ilmastostrategian seuranta Suurimmassa osassa ilmastostrategioita

Lisätiedot

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki 635/2015 59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi toimintakulttuurin muutoksen

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä!

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä! Ohjelman esittely Tavoittele luomutähteä! Vapaasti mutta luotettavasti Portaat luomuun ohjelma on vapaaehtoinen hallinnoi EkoCentria ja rahoittaa MMM ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2002 ohjelma on

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot 1 5.1 Ekologisen tuotesuunnittelun edistäminen... 3 5.2 Uusiokäytön ja kestävän kulutuksen edistäminen... 4 5.3 Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Alueelliset keskusrekisterit Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Kirkkohallituksen täysistunnon linjaus Tavoite, että kirkonkirjojen rekisterinpitäjiä tulevaisuudessa ovat alueelliset keskusrekisterit, jotka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa klo ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta

Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa klo ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa 13.5.2009 klo 12 16 ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta 12:15 Avaus ja KEOPS - keke - toiminnan esittely (Keops = korkeakoulujen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka OULU KASVAA KESTÄVÄSTI Hyväksytty kaupunginhallituksessa 9.8.2010 399 2 Oulu kasvaa kestävästi Sisältö Johdanto... 3 Oulun kaupungin ympäristöjohtaminen... 4 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut Lajitteluratkaisut eri tiloissa Kampus- ja tilapalvelut Kerättävät jätteet eri tiloissa Nimetty työpiste, jaettu työpiste: paperi, energiajäte Neuvotteluhuoneet: paperi, energiajäte (tarvittaessa biojäte)

Lisätiedot

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6. Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.2015 Resurssiviisaus on valtava mahdollisuus Sitra Lari Rajantie

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Sisältö Motiva lyhyesti Taustaa energiankulutuksesta Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Energiankäyttö

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee Joroisten Kartano-Golf Oy Päivitetty 14.12.2016 Ympäristötoimenpiteet Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin?

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? 20/20 seminaari 21.3.2013 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut Tulevaisuusverstas 1 Millainen on tulevaisuuden ekologinen ja energiatehokas logistiikkakeskus ja miten se toteutuu? Miten logistiikkakeskus

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa?

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? 1.Liikenne 3a 15 42 % 2. Melu 5 3.lmansaasteet ja/tai hajut 1 24 67 % 4. Likaiset kadut 7 19 % 5. Julkisten rakennusten

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT'

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' Kuvat ovat oppaasta, jota myyvät Edita-kirjakaupat: Nissinen, Ari 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot