Brändikäsikirja. Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Brändikäsikirja. Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy"

Transkriptio

1 Brändikäsikirja 2009 Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy

2 2 Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten ja selvitysten mukaan monimutkainen ja sirpaleinen. Yritys-Suomi-palvelujärjestelmän uudistamisen (valtioneuvoston periaatepäätös ) tavoitteena on koota julkisia yrityspalveluita asiakaslähtöisemmin tarjottaviksi kokonaisuuksiksi. Työja elinkeinoministeriön hallinnonalalla laaditaan kevään 2009 aikana asiakkuusstrategia, jonka tavoitteena on laatia visio asiakkuuksien hallinnasta, joka optimoi hallinnonalan tuloksellisuuden. Asiakkuusstrategiassa täsmennetään muun muassa hallinnonalan segmentointia, palvelutarjoomaa sekä palvelutapaa. Ennen kaikkea tavoitteena on luoda toimintamalli hallinnonalan palveluiden kehittämiseksi yhdessä jatkuvalta pohjalta myös muiden kuin hallinnonalan toimijoiden kanssa. Tämä brändikäsikirja on julkaistu Yritys-Suomen brändistrategiatyön yhteydessä helmikuussa Brändikäsikirjassa määritellään keskeiset periaatteet ja ohjeet Yritys-Suomi-brändin käytölle. Yritys-Suomi brändityötä on tehty erityisesti verkkopalvelun näkökulmasta. Yritys-Suomi on yrityksille tai yrittäjäksi aikoville suunnattu monikanavainen tapa löytää tietoa ja asioida julkisissa yrityspalveluissa. Yritys-Suomella tarkoitetaan usein sopimuksellista yhteistyötä julkisten yrityspalveluiden tuottamiseksi ja kehittämiseksi - asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Yritys-Suomen toiminnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö hallinnonalan organisaatioineen ja sidosryhmineen. Yritys-Suomen ydintoimijat ovat Finnvera, Finpro, Keksintösäätiö, Patentti- ja rekisterihallitus, Sitra, Suomen Teollisuussijoitus, Tekes, TE-keskukset ja -toimistot sekä Verohallinto. Maanlaajuisen yritysten palveluverkoston muodostavat puolestaan 53 Seudullista yrityspalvelua, joissa on yhteistyösopimuksiin perustuen mukana TE-keskusten lisäksi TE-toimistot, kuntien omistamat seudulliset kehittämisyhteisöt, TEkeskukset, uusyrityskeskukset, ProAgria maaseutukeskukset, verohallinnon alueelliset toimipisteet, teknologiakeskukset ja yrityshautomot. Seudullisissa yrityspalveluissa voivat toimia lisäksi mm. Finnvera, Tekes, Keksintösäätiö, Finpro, yrityspalveluyritykset, yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit, oppilaitokset, maistraatit, Leader-toimintaryhmät ja erilaiset yrityspalveluhankkeet. Lisäksi keskeisessä roolissa on PKT-säätiö, joka on vastannut yrityssuomi.fi:n ylläpidosta ja kehittämisestä vuodesta Yritys-Suomen brändikäsikirja on ollut brändistrategiatyön yksi keskeinen tavoite. Brändistrategian kokonaistavoitteet ovat olleet: Varmistaa Yritys-Suomen yrityspalvelujen tunnettuus, löydettävyys ja tasainen laatu. Koota julkisia yrityspalveluita asiakaslähtöisemmin tarjottaviksi palvelukokonaisuuksiksi ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Kytkeä yhteen sekä valtakunnalliset että paikalliset yrityspalvelutoimijat sekä näiden palveluja tarvitsevat asiakkaat. Eri sidosryhmissä (asiakkaat, yrityspalvelutoimijat ja TEM:n johto) tehdyt haastattelut vahvistivat tavoitteiden ajankohtaisuuden ja tärkeyden. Yritys-Suomi toimii kolmen palvelukanavan kautta: ydintoimijoiden ja tulevaisuudessa myös eri seudullisten toimijoiden tuottamat henkilökohtaiset, useimmiten face-to face kanavan kautta tarjotut, yrityspalvelut, rakenteilla oleva Yritys-Suomen puhelinpalvelu ja jo toiminnassa oleva yrityssuomi.fiverkkopalvelu. Face-to-face- tapaamisten ja puhelinpalvelun henkilöresursseina

3 3 toimivat Yritys-Suomen neuvojat. Tulevaisuudessa on keskeistä varmistaa yritysneuvojien osaamisen ylläpito ja kehittäminen. Yritys-Suomen toimijoiden toimintaa ohjaava missio on Rakennamme yhdessä kilpailukykyistä Suomea. Brändikäsikirja toimii koulutus- ja ohjausvälineenä määrittelemällä brändin keskeiset elementit, brändilupauksen ja brändilupauksen lunastamiseen liittyvät periaatteet. Lisäksi käsikirjassa otetaan kantaa brändin omistajuuteen ja käyttöoikeuteen. Yritys-Suomi brändin käyttöönotto edellyttää jatkossa brändin käyttöönottoon liittyvien kriteereiden määrittämistä erityisesti seudullisten palveluiden osalta. Brändikäsikirja sisältää myös vuosittain päivitettävän markkinointisuunnitelman. Brändikäsikirja on syntynyt osana työ- ja elinkeinoministeriön Yritys-Suomen brändistrategiaprojektia. Työ- ja elinkeinoministeriön asettamien asiantuntijatyöryhmien lisäksi, työssä ovat olleet ulkopuolisina asiantuntijoina Mainostoimisto Ego Oy, Konsulttitoimisto Ego Delta Oy ja HM&V Research Oy.

4 4 SISÄLLYSLUETTELO: 1 YRITYS-SUOMI-BRÄNDIN ASEMOINTI MARKKINOINTIVIESTINNÄN ASEMAN JA TEHTÄVIEN MÄÄRITTELY TÄSMENNETYT PALVELULUPAUKSET JA YHTEINEN YDINSANOMA Yritys-Suomen brändilupaus Yritys-Suomen määritelmiä Yritys-Suomen brändilupaus ja -lunastus STRATEGINEN TOIMENPIDESUUNNITELMA Yritys-Suomen brändistrategian peruselementit TEM hallinnonalan yritysasiakassegmentit Palvelukokonaisuudet Yritys-Suomen palvelumalli KOHDERYHMÄKOHTAISET MARKKINOINTITOIMENTPITEET ML. KANAVANVALINNAT (ASIAKKAAT, OMISTAJAT YHTEISKUNTA, MEDIA, HENKILÖKUNTA YRITYS-SUOMI.FI:N RAJAPINTA MUIHIN JULKISIIN VERKKOPALVELUIHIN BRÄNDIN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MÄÄRITTELY BRÄNDIN SEURANTAA VARTEN TARVITTAVA YHTEINEN MITTARISTO ASIAKASPROSESSIT ERI KANAVISSA Henkilökohtainen palveluprosessi Contact Centerin palveluprosessi Yrityssuomi.fi:n palveluprosessi BRÄNDI-IDENTITEETTI JA VISUAALINEN ILME Brändi-identiteetti Logo Logo ja kirjoitusasu Logon käyttö ja tilaaminen...21

5 5 1 YRITYS-SUOMI-BRÄNDIN ASEMOINTI Suomalaiset yrityspalvelutoimijat on asemoitu brändin ja mielikuvan näkökulmasta allaolevaan kuvaan. Yksityiset toimijat on esitetty kuvassa esimerkinomaisesti. Pystyakselina asemoinnissa on käytetty palvelun paikallisuutta ja/tai valtakunnallisuutta. Vaaka-akselina on palvelun yleisluonteinen sisältö ja asiointi ja/tai erikoistunut sisältö ja asiointi. Yritys-Suomi asemoituu tällä hetkellä brändinä valtakunnalliseksi toimijaksi, koska mielikuva syntyy yrityssuomi.fi-portaalin kautta. Portaalissa on runsaasti ja monipuolisesti sisältöä eri yrityspalveluiden osa-alueilta, jolloin verkkopalvelua voidaan tällä hetkellä perustellusti asemoida mielikuvaltaan yleiseksi. Brändin kehittämisen tavoitteena on Yritys-Suomi-brändin asemoituminen tulevaisuudessa enemmän paikalliseksi. Tämä tapahtuu siten, että Yritys-Suomibrändi jalkautuu myöhemmin kuvatulla tavalla Yritys-Suomen toimijoiden henkilökohtaiseen palveluun. Samanaikaisesti yrityssuomi.fi:n ja rakennettavan puhelinpalvelun tulee ohjata asiakkaita tehokkaasti Yritys-Suomen eri toimijoiden palveluihin, erityisesti Seudullisiin yrityspalveluihin. Paikalliseksi asemoitumisen keinona on mm. seudullisten näkymien lisääminen yrityssuomi.fi:hin. Asemoinnin siirtyminen erikoistuneen sisällön ja asioinnin suuntaan tarkoittaa erityisesti sitä, että Yritys-Suomeen tulee lisää omia asiointipalveluita (esimerkki tällaisesta voisi olla verkkopalvelussa sijaitseva yritysten asiointitili) ja sen yhteistyö eri Yritys- Suomen toimijoiden kanssa on tiiviimpää. Kunta Paikallinen Kaverit Yrittäjäjärjestöt Teknologiakeskukset Seudulliset Korkeakoulut yrityspalvelut TE-toimistot Tilitoimistot Oppilaitokset Juridiset palvelut Keksintöasiamies Yleinen sisältö ja asiointi mol.fi Pääomasijoittajat Rekrytointipalvelut Erikoistunut sisältö ja asiointi Pankki Valtakunnallinen Yritys-Suomi-brändin nykyinen ja tavoiteltu asemointi

6 6 Yritys-Suomi toimii valtakunnallisena julkisten yrityspalveluiden toimijana. Palveluita tarjotaan kolmen palvelukanavan kautta: henkilökohtainen palvelu (face-to-face), rakenteilla oleva puhelinpalvelu ja verkkopalvelu yrityssuomi.fi. Henkilökohtainen asiointi toteutetaan ydintoimijoiden toimipisteiden lisäksi myös Seudullisten yrityspalvelujen toimesta. Näin turvataan yrityksille kattavat, monipuoliset, helposti saavutettavat ja valtakunnallisesti tasalaatuiset yrityspalvelut. Puhelinpalvelu tarjoaa yhdestä valtakunnallisesta palvelunumerosta vastauksen tyypillisimpiin kysymyksiin, ohjaa asiakkaan tarpeen mukaiseen henkilökohtaiseen palveluun tai auttaa sähköisessä asioinnissa. Yrityssuomi.fi-verkkopalvelu toimii kontaktien ohjauspalveluna, informaatiopalveluna sekä sähköisenä asiointipalveluna. Yritys-Suomen tulee olla kaikissa kontaktipisteissä (internet, puhelinpalvelu tai yritysneuvoja) helpoin tapa löytää parhaiten tilanteeseen sopiva kokonaisuus julkisten yrityspalveluiden tarjoomasta. Brändin asemoituminen tulevaisuudessa enemmän paikalliseksi ja erikoistuneeksi edellyttää brändin tunnettuuden lisäämistä sekä brändin jalkauttamista tunnuksien ja viestinnän avulla valtakunnallisesti tasalaatuisia palveluja tuottaviin Yritys-Suomen toimijoihin.

7 7 2 MARKKINOINTIVIESTINNÄN ASEMAN JA TEHTÄVIEN MÄÄRITTELY Markkinointiviestinnän tehtävä on saada Yritys-Suomen palveluille uusia käyttäjiä, lisätä brändin tunnettuutta sekä antaa asiakkaille brändilupaus. Palveluiden tarjoajien rooli on lunastaa annetut brändilupaukset ja saada käyttäjät sitoutumaan Yritys-Suomen palveluihin. Markkinointiviestinnän painopisteitä Yritys-Suomessa ovat: Sisäinen viestintä Yritys-Suomi toimijoille Sisältöyhteistyö muiden yrityspalveluiden kanssa o linkit eri verkkopalveluiden välillä o yhtenäinen tapa kuvata tuotteita (tuotekortit). Mainonta, erityisesti hakusanamainonta o yrityssuomi.fi:n kävijämäärien lisääminen hakusanamainonnan avulla o puhelinpalvelun lanseeraus o Yritys-Suomi-brändin markkinointi. Promootiot eri tilaisuuksissa o työ- ja elinkeinoministeriön tilaisuudet o Yritys-Suomen toimijoiden tilaisuudet. Viestintä ja PR o julkistaminen yrityksille suunnatuissa medioissa.

8 8 3 TÄSMENNETYT PALVELULUPAUKSET JA YHTEINEN YDINSANOMA 3.1 Yritys-Suomen brändilupaus Tietoa, rahoitusta ja kontakteja yrityksellesi. Asiakkaat pitävät kokemuksiaan julkisista yrityspalveluista hyvinä (henkilökohtaiset palvelut). Omaan tilanteeseen ja tarpeeseen sopivia yrityspalveluita on kuitenkin erittäin vaikea löytää ja oikeaa toimintatapaa ei tiedetä. Heikko tunnettuus ja kiinnostavuus ovat puolestaan Yritys-Suomi-brändin ja yrityssuomi.fi:n (sekä käynnistettävän Yritys-Suomen puhelinpalvelun) suurimmat haasteet. Yritys-Suomi palveluiden ydin on kiteytetty laadittuun brändilupaukseen. Ensimmäisessä vaiheessa Yritys-Suomen brändilupauksen on herätettävä huomiota (tunnettuus) ja kohdistuttava yrityksen keskeisiin tarpeisiin (kiinnostavuus). Brändilupausta voi haluttaessa käyttää markkinointiviestinnässä sloganina, mutta myös pelkän logon käyttäminen on mahdollista. 3.2 Yritys-Suomen määritelmiä Yritys-Suomen toimintaa ohjaamaan on laadittu määritelmiä eri näkökulmista. Missio tarkoittaa Yritys-Suomen toimijoille määriteltyä perustehtävää, joka ohjaa toimijoiden jokapäiväistä toimintaa kohti yhteistä päämäärää. Sisäinen lupaus yritysneuvojille tarkoittaa sisäistä brändilupausta, jolla on määritelty Yritys- Suomen hyödyt yritysneuvojien työlle. Yritys-Suomen kehittäminen toimii tavoitetilana palveluiden kehittämiselle. Sisäinen missio Yritys-Suomen toimijoille: Rakennamme yhdessä kilpailukykyistä Suomea. Sisäinen lupaus yritysneuvojille: Yritys-Suomi helpottaa työtäsi ja lisää asiakastyytyväisyyttä. Yritys-Suomen kehittämistä ohjaava tavoite: Yritys-Suomen tulee olla kaikissa palvelukanavissa (henkilökohtainen palvelu, puhelinpalvelu tai internet) helpoin tapa asioida ja saada yrityksen tilanteeseen sopivimmat yrityspalvelut. 3.3 Yritys-Suomen brändilupaus ja lunastus Haasteena brändilupauksen osalta on se, että Yritys-Suomi antaa brändilupauksen, jonka lunastavat useat toimijat, kuten Finnvera, Finpro, Keksintösäätiö, Patentti- ja rekisterihallitus, Sitra, Suomen Teollisuussijoitus, Tekes, TE-keskukset ja toimistot, Verohallinto sekä Seudulliset yrityspalvelutoimijat. Brändilupauksen lunastaminen tarkoittaa:

9 9 Asiakkaan tarpeet pystytään kartoittamaan koko julkisten yrityspalveluiden alueelta. Yritys-Suomen tulee olla kaikissa kontaktipisteissä (internet, puhelinpalvelu tai yritysneuvoja) helpoin tapa asioida ja saada yrityksen tilanteeseen sopivimmat yrityspalvelut. Brändilupauksen lunastaminen edellyttää: Yritys-Suomi toimijat tuntevat Yritys-Suomi-kokonaisuuden Brändilupaus on realistinen ja innostava. Yritys-Suomen brändin alla toimivien Yritys-Suomen neuvojien on osattava kartoittaa asiakkaiden tarpeet riittävän kokonaisvaltaisesti. Yritys-Suomen neuvojien on tunnettava julkiset yrityspalvelut riittävän hyvin. TEM:n asiakkuusstrategia jalkautetaan sekä TEM:n hallinnonalan henkilöstölle että Yritys-Suomen toimijoiden keskuuteen. Asiakkuusstrategiassa määritetään segmenttikohtaiset palvelut, jakelukanavat ja toimintamallit. Viestintä on asiakaskeskeistä ja se perustuu asiakkaan tarpeisiin ja prosesseihin. Lupaus Lunastus Seudulliset yrityspalvelutoimijat Brändilupaus ja -lunastus

10 10 4 STRATEGINEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 4.1 Yritys-Suomen brändistrategian peruselementit Yritys-Suomen brändistrategian lähtökohtana ovat työ- ja elinkeinoministeriön konsernille yhteisiksi vahvistettujen yrityssegmenttien asiakkaiden tarpeet ja tilanteet. Yritysasiakassegmentit on kuvattu alla olevassa kuvassa. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla laaditaan kevään 2009 aikana asiakkuusstrategia, jonka tavoitteena on laatia visio asiakkuuksien hallinnasta, joka optimoi hallinnonalan tuloksellisuuden. Asiakkuusstrategiassa täsmennetään muun muassa hallinnonalan segmentointia, palvelutarjoomaa sekä palvelutapaa. Ennen kaikkea tavoitteena on luoda toimintamalli hallinnonalan palveluiden kehittämiseksi yhdessä jatkuvalta pohjalta myös muiden kuin hallinnonalan toimijoiden kanssa. Yritys-Suomen tuotteet ja palvelut tarjotaan asiakkaille monikanavaisen palvelumallin kautta, eli henkilökohtaisen palvelun, puhelinpalvelun tai verkkopalvelun kautta Asiakassegmentit Kenelle Yrityksen perustajat ja keksintöasiakkaat Tuotteet ja palvelut Mitä Palvelumallit Miten Paikallisesti toimivat yritykset Henkilökohtainen palvelu Kotimarkkinoille keskittyvät yritykset Kansainvälistymällä kasvua hakevat Yritys-Suomen toimijoiden asiakkaiden tarpeita vastaavat palvelut Contact Center (v 2009) Suuryritykset yrityssuomi.fi Yhteisöt Yritys-Suomi-brändistrategian peruselementit Brändistrategian kannalta keskeiset toimenpiteet ovat: Yritys-Suomi-brändin jalkauttaminen Seudullisiin yrityspalveluihin ja Yritys- Suomen toimijoiden henkilöstölle. Puhelinpalvelun käynnistäminen. Yrityssuomi.fi:n käytettävyyden parantaminen.

11 TEM hallinnonalan yritysasiakassegmentit Alla on esitetty työ- ja elinkeinoministeriön yritysasiakassegmentit. Yritys-Suomen brändistrategia on määritelty vastaamaan yritysasiakkaiden yrityspalveluiden käyttötilanteita ja tarpeita. Asiakkaat 4.3 Palvelukokonaisuudet Yritys-Suomella on erittäin laaja tuote- ja palveluvalikoima. Asiakassegmenttien tarpeet liittyvät tyypillisesti: Yritystoiminnan aloittamiseen tai sen harkintaan liittyvä tiedonhankinta. Tuotteiden kehittämiseen ja patentointiin liittyvät tarpeet. Yritystoiminnan rahoitukseen liittyvät tarpeet. Yritystoiminnan muutostilanteisiin liittyvä tiedonhankinta ja tuki. Yritystoiminnan kansanvälistymiseen liittyvä tuki. Yritystoiminnan resursseihin (toimitilat, henkilöstö) liittyvät tarpeet. Koulutukseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät tarpeet. Eri viranomaisasiointiin liittyvät tarpeet. Tuotteet ja palvelut perustuvat asiakassegmenttien tarpeisiin ja samat tuotteet ja palvelut voivat soveltua useamman eri segmentin asiakkaille.

12 Yritys-Suomen palvelumalli Yritys-Suomi toimii monikanavaisen palvelumallin avulla. Henkilökohtaisen palvelun ja verkkopalvelun rinnalle avataan puhelinpalvelu syksyllä Palvelukanavien roolit ja rajapinnat ovat: Yrityssuomi.fi löytyvä verkkopalvelu Tavoitteena olla yritykselle ensimmäinen kontakti Yritys-Suomeen. Yrityssuomi.fi:stä haetaan tietoja ja kontakteja sekä hoidetaan sähköistä asiointia. Yrityssuomi.fi-verkkopalvelun rakennetta kehitetään, jotta yritys löytää itselleen sopivan ratkaisun oman tilanteensa ja tarpeensa avulla (palvelupolut). Yrityssuomi.fi tarjoaa Yritys-Suomen yritysneuvojille tietoa kaikista yrityspalveluista. Yrityssuomi.fi:n ytimen muodostavat tuotekortit. Puhelinpalvelu Yhdestä valtakunnallisesta palvelunumerosta tarjottava palvelu Vastaa suoraan yleisimpiin kysymyksiin. Tarjoaa vaihtoehtoisen/täydentävän kanavan verkolle. Auttaa löytämään oikean henkilökohtaisen kontaktin. Auttaa sähköisessä asioinnissa. Henkilökohtainen palvelu Yritys-Suomi toimijoiden toimipisteissä tarjottava henkilökohtainen (faceto-face) palvelu Kartoittaa laajasti asiakkaan yrityspalvelutarpeet. Antaa asiakkaan tarvetta vastaavan palvelun. Ohjaa tarvittaessa muihin henkilökohtaisiin tai sähköisiin palveluihin.

13 13 Erikoistunut Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtainen palvelu, jossa mukana myös Seudulliset yrityspalvelut Sisältö Laaja Pieni Palvelumalli Yritys-Suomi Contact Center (v 2009) Kontaktien määrä yrityssuomi.fi Suuri Syksyllä 2009 avautuva puhelinpalvelu Tietoa, kontakteja ja sähköisiä asiointipalveluja tarjoava verkkopalvelu 5 KOHDERYHMÄKOHTAISET MARKKINOINTITOIMENPITEET ML. KANAVANVALINNAT (ASIAKKAAT, OMISTAJAT, YHTEISKUNTA, MEDIA, HENKILÖKUNTA) Voimassaoleva markkinointisuunnitelma liitteenä.

14 14 6 YRITYSSUOMI.FI:N RAJAPINTA MUIHIN JULKISIIN VERKKOPALVELUIHIN Määriteltäessä Yritys-Suomen ja muiden julkisten verkkopalveluiden välistä rajapintaa, käytetään esimerkkinä mol.fi-verkkopalvelua. Lyhyellä aikajänteellä mol.fi toimii yhtenä Yritys-Suomen julkisten yrityspalveluiden tuottajana. Tämä on mahdollista samojen sisältöjen näyttämisenä yrityssuomi.fi:ssä ja mol.fi:ssä. Kun asiakas tulee yrityssuomi.fi:hin ja hänen tarpeisiinsa on ratkaisu mol.fi:ssä, hän ohjautuu hakuvalikosta mol.fi:n tuotteisiin ja palveluihin. Vastaavasti mol.fi:stä löytyy linkki yrityssuomi.fi:n sivuille. Myös muiden palveluiden rajapinnat järjestetään vastaavalla tavalla yrityssuomi.fi-verkkopalveluun. Yhteisenä perustana ovat myöhemmin esiteltävät tuotekortit, joiden avulla saadaan asiakkaalle rakennettua toimivat palvelupolut. Tuotekortit päivitetään ensimmäisessä vaiheessä PKT-säätiön johdolla. Palveluiden omistajat vastaavat tuotekorttien sisällön tuottamisesta ja tiedon ajan tasalla pitämisestä. Pidemmällä aikajänteellä toimitaan valtiovarainministeriön asettaman sähköinen asiointi ja demokratia-hankkeen linjausten mukaisesti. Hankkeen tehtävänä oli laatia ehdotus julkisen hallinnon ja julkisten palveluiden sähköisen asioinnin kehittämislinjauksiksi sekä toimenpidesuunnitelmaksi vuosille Hankkeen linjausten mukaan hallitus käynnistää välittömästi hankkeen muuttaa yrityssuomi.fi ja suomi.fi vuorovaikutteisiksi asiointiportaaleiksi. Yrityssuomi.fiverkkopalvelu on yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville suunnattu sähköinen asiointiportaali. Suomi.fi on yhteinen osoite julkisen hallinnon palveluihin ja se tulee palvelemaan kansalaisia ja hallintoa kokoamalla keskeiset tiedot ja asiointipalvelut käyttäjäystävällisesti, luotettavasti ja turvallisesti.

15 15 7 BRÄNDIN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MÄÄRITTELY Yritys-Suomi-brändi ja siihen kuuluvat tunnukset on tarkoitettu käytettäväksi vain Yritys-Suomen palveluiden yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriön linjausten mukaan. Brändin käyttöoikeudet lyhyellä tähtäimellä (vuoteen 2010 mennessä): Henkilökohtainen palvelu: Seudullisissa yrityspalveluissa brändin käytön edellytyksenä on uudistettu Seudullisten yrityspalvelujen sopimus, jossa määritellään Yritys-Suomen toimijoiden kriteerit, kuten esimerkiksi riittävä osaaminen julkisista yrityspalveluista. Verkkopalvelu: Yritys-Suomen ydintoimijat ja edellä mainitun sopimuksen tehneet Seudulliset yrityspalvelut voivat käyttää Yritys-Suomen logoa ja linkkejä omien verkkopalveluidensa yhteydessä. Puhelinpalvelu tulee käynnistyttyään käyttämään viestinnässään ja esittelyssään Yritys-Suomen nimeä ja brändiä. Yritys-Suomi-brändiä voidaan käyttää rinnakkaisena brändinä sopimuksen tehneiden Seudullisten yrityspalvelujen oman brändin kanssa. Lisäksi domain osoitteena voidaan ottaa nimi yrityssuomi.fi/seutu käyttöön, esimerkiksi Brändin käyttö keskipitkällä tähtäimellä (vuoteen 2011 mennessä): Kaikki Yritys-Suomen ydintoimijat sekä valtion ja kuntien tuottamat Seudulliset yrityspalvelut pystyvät toimimaan Yritys-Suomen brändin alla. Seudullisille yrityspalveluille (kaikki palvelukanavat) on määritelty Yritys- Suomen toimijoiden vaatimustasot. Aiemmin brändätyt Seudulliset yrityspalvelut (Luotsi, Potkuri, Yritys- Helsinki, Josek jne) voivat säilyttää olemassaolevan brändinsä Yritys- Suomi-brändin ja yrityssuomi-alkuisen domain nimen rinnalla, esimerkiksi Yritys-Suomi Potkuri, Brändin käyttö pitkällä tähtäimellä (vuoteen 2015 mennessä): Yritys-Suomi-brändi toimii kattobrändinä kaikille julkisille yrityspalveluille. Muiden kuin valtion ja kuntien tuottamien ja rahoittamien yrityspalveluiden ei ole lupa käyttää Yritys-Suomi-brändiä. Brändin omistaa sekä sen käyttöä auditoi ja valvoo työ- ja elinkeinoministeriön konserniohjausyksikkö, jolle työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen mukaan kuuluu Yritys-Suomi-palvelujärjestelmän johtaminen.

16 16 8 BRÄNDIN SEURANTAA VARTEN TARVITTAVA YHTEINEN MITTARISTO Mittaristolla seurataan tällä hetkellä pääasiassa yrityssuomi.fi:n tunnettuutta, kävijämäärien ja käytön kehittymistä sekä käyttäjien tyytyväisyyttä. Yritys-Suomi-brändin tunnettuuden kehittymistä kokonaisuutena on tärkeä seurata jatkossa. Lähtötilannemittaus on hyvä tehdä kun Yritys-Suomen palvelut on laajemmin lanseerattu julkisuuteen. Puhelinpalvelun keskeiset seurattavat mittarit (esimerkiksi puhelumäärät, jonotusajat, puheluiden kesto jne) on hyvä määrittää puhelinpalvelun käynnistymisvaiheessa, kun käytettävissä oleva teknologia on tiedossa. Yritys-Suomi-portaali Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 Mittausmenetelmä kävijät (hlöä) käynnit (kpl) Google Analytics Google Analytics näyttökerrat (kpl) Google Analytics palvelun hyödyllisyys: yritykset (1-5) 1,5 3,6 3,9 palvelun hyödyllisyys: verkkotoimitus (1-5) palvelun tunnettuus: yritykset (%) 19,7 % 23,6 % 28,3 % palvelun tunnettuus: potentiaaliset käyttäjät (%) palvelun tunnettuus: yritysneuvojat (%) TE-keskus & TE-toimistot - laatututkimus, YS-portaalin yrityssparrausrinki 1,5 3,8 4,2 YS-portaalin verkkotoimitus 19,0 % 22,8 % 26,3 % 17,0 % 20,4 % 24,5 % asiakastyytyväisyys (1-5) N/A 3,9 4,2 Yritys-Suomi brändin tunnettuus Digium-kyselyt, TE-keskus & TEtoimistot laatututkimus Digium-kyselyt, TE-keskus & TEtoimistot laatututkimus Digium-kyselyt, TE-keskus & TEtoimistot laatututkimus Digium-kyselyt, TE-keskus & TEtoimistot laatututkimus Brändin mittaristo

17 17 9 ASIAKASPROSESSIT ERI KANAVISSA 9.1 Henkilökohtainen palveluprosessi Yritys-Suomen toimipisteessä yritysneuvojat kartoittavat asiakkaan tilanteen ja hänelle tarjotaan tarpeen mukaisia julkisia tai yksityisiä yrityspalveluita sekä siihen liittyvää neuvontaa. Yritysneuvojina toimivat Yritys-Suomen ydintoimijoiden ja/tai sopimuksen tehneiden Seudullisten yrityspalvelutoimijoiden henkilöstö. 1) Yritys-Suomen neuvoja selvittää asiakkaan tilanteen ja tarpeen. 2) Asiakkaalle tarjotaan tilanteen ja tarpeen mukainen kokonaisvaltainen neuvonta ja asiointi tasalaatuisesti koko maassa. 3) Tarvittaessa asiointi ohjataan asiakkaan tarpeiden mukaisiin muihin julkisiin yrityspalveluihin, sähköiseen ja/tai henkilökohtaiseen palvelukanavaan. 9.2 Contact Centerin palveluprosessi Contact Centerin kautta asiakas saa oikeat kontaktit julkisiin yrityspalveluihin. 1) Contact Center selvittää asiakkaan tilanteen ja tarpeen. 2) Yleisimpiin kysymyksiin pyritään vastaamaan välittömästi. 3) Contact Center auttaa sähköisessä asioinnissa. 4) Mahdollinen muu asiointi ohjataan oikeaan julkiseen yrityspalveluun, sähköiseen ja/tai henkilökohtaiseen palvelukanavaan. 5) Tarvittaessa Contact Center selvittää oikean yrityspalvelutoimijan, ellei tarve ole yksiselitteinen. 6) Erikoisasiantuntemusta vaativat kysymykset ohjataan oikealle asiantuntijalle ja vastaus asiakkaalle luvataan kahden työpäivän sisällä. Tavoitteena Contact Centerillä on se, että ellei asiakasta pystytä välittömästi palvelemaan, asiakaalle pyritään varaamaan aika tai sitten yritysneuvoja ottaa yhteyttä asiakkaaseen puhelimitse. 9.3 Yrityssuomi.fi:n palveluprosessi Yrityssuomi.fi verkkopalvelua kehitetään jatkossa valtakunnallisesta verkkopalvelusta aiempaa paikallisempaan suuntaan lisäämällä palveluun seudullisia näkymiä, joiden kautta alueelliset verkkopalvelut kytketään osaksi yrityssuomi.fi-palvelua. Yrityssuomi.fi:n ohjausvalikoiden kautta asiakas löytää omaan tarpeeseensa ja tilanteeseensa sopivaa tietoa, rahoitusratkaisuja tai kontakteja. 1) Yrityssuomi.fi:n etusivulta ohjataan asiakas oman tarpeensa ja tilanteensa avulla eteenpäin palvelupolulla.

18 18 2) Palvelupolku ohjaa oikeaan tietoon, rahoitusratkaisuun tai kontakteihin, joista on tehty tuotekortit. Lopputuloksena asiakkaalle on muutama vaihtoehtoinen palvelu. 3) Yrityssuomi.fi tarjoaa yleistietoa yritystoiminnan eri tilanteisiin. 4) Yrityssuomi.fi antaa mahdollisuuden sähköiseen asiointiin. 5) Yrityssuomi.fi:stä ohjataan tarvittaessa puhelinpalveluun tai henkilökohtaiseen palveluun. Allaolevaan kuvaan on kiteytetty yrityssuomi.fi:n toimintamalli ja rajapinnat muiden Yritys-Suomen toimijoiden verkkopalveluihin. Tavoitteena on ollut mahdollisimman selkeä palvelupolku. Palvelupolku lähtee liikkeelle siitä, että asiakas määrittelee oman tilanteensa ja tarpeensa (oheisessa esimerkissä on käytetty alasvetovalikoita). Tarpeen avulla asiakas ohjataan muutamaan vaihtoehtoiseen ratkaisuun (tuotekortit), hänelle tarjotaan aiheeseen liittyvää informaatiota (linkkilistat) tai hänelle tarjotaan oikealla maantieteellisellä alueella olevien kontaktihenkilöiden yhteystietoja. Tietoa Rahoitusta Kontakteja Yrityksen tila V Yrityksen tila V Yrityksen tila V Kotipaikka V Kotipaikka V Kotipaikka V Tarve V Käyttötarkoitus V Tarve V Linkkilista+tuotekortteja Tuotekortteja Kontaktitiedot Suositus yrityssuomi.fi:n toimintaperiaatteeksi

19 19 Tuotekortti tarjoaa Yritys-Suomen toimijoille yhtenäisen tavan viestiä asiakkaille tuotteista ja palveluista. Se toimii myös yhteisenä rajapintana yrityssuomi.fi:n ja Yritys-Suomen toimijoiden verkkopalveluiden välillä. Tuotekorttien tarkoitus on siis yhdistää valtakunnallinen ja alueellinen tieto eri tuotteista ja palveluista yhteen vakiomuotoiseen esitystapaan, jota voidaan hyödyntää kaikissa palvelukanavissa. Lisäksi tuotekortit toimivat yritysneuvojien ja puhelinpalvelussa toimivien neuvojien työkaluina, joista he löytävät samassa muodossa Yritys-Suomen kaikki palvelut. Tuotekortit sisältävät valtakunnallisen osion, jossa on kuvattu tuotteen tai palvelun valtakunnalliset piirteet, kuten nimi ja tuotekuvaus, sekä aluekohtaisen osion, jossa on kuvattu selkeästi toimintaohjeet tuotteen tai palvelun saamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa yrityssuomi.fi tuottaa vakiotuotekuvauksilla olevat tuotekortit yhteistyössä toimijoiden kanssa. Yritys-Suomen toimijat ovat vastuussa tuotekorttien tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Toisessa vaiheessa Seudulliset yrityspalvelut päivittävät niihin mahdolliset seutukuntaan kuuluvat erityispiirteet vuoteen 2010 mennessä, esimerkiksi seutukunnittain vaihtelevat rahoituksen ehdot. Tuotteen nimi: Tuotekuvaus: Yritys-Suomi päivittää valtakunnallisesti tuotekortin Toimintaohjeet: 1 Tee näin: 2 Tee näin: Palvelun tuottajat päivittävät paikallisesti aluekohtaiset toimintaohjeet. 3 Tee näin: 4 Tee näin: 5 Tee näin: Tuotekortti

20 20 10 BRÄNDI-IDENTITEETTI Brändi-identiteetti Brändin ydin: Helpoin tapa asioida ja saada tilanteeseesi sopivimmat yrityspalvelut Brändin perusta: Luotettavuus ja varmuus. Brändi tuotteena: Monikanavaratkaisut julkisiin yrityspalveluihin. Brändi persoonana: Yrityksen paras kaveri. Brändi symbolina: Yritys-Suomen logo Visuaalinen ilme Yhtenäinen visuaalinen ilme vahvistaa brändin tunnettuutta ja auttaa asiakasta löytämään palvelun. Yritys-Suomelle tullaan laatimaan graafinen ohjeisto, joka logon lisäksi ensivaiheessa sisältää mallipohjat kalvoille, esitteille, ilmoituksille ja kirjelomakkeille. Muun esittelymateriaalin (esim. roll-upit ja kansiot) tarvetta harkitaan myöhemmin. Brändin käyttöoikeuden saaneet voivat käyttää Yritys- Suomen graafisen ohjeistuksen mukaista viestintämateriaalia joko sellaisenaan tai vaihtoehtoisesti ne voivat ottaa käyttöönsä vain Yritys-Suomi-logon omiin viestintämateriaaleihinsa sijoitettuna Logo Alla on esitetty Yritys-Suomen logo ja sen kieliversiot. Logoa käytetään kaikissa Yritys-Suomen palvelukanavissa.

21 Logo ja kirjoitusasu Yritys-Suomen graafinen tunnus eli logo on sini-puna-keltainen kuvio, jonka oikealla puolella on teksti muodossa YritysSuomi. Logon oikeassa yläkulmassa käytetään -merkkiä, koska Yritys-Suomi on rekisteröity tavaramerkki. Tavaramerkin omistaa työ- ja elinkeinoministeriö. Leipätekstissä Yritys-Suomi kirjoitetaan tavuviivalla ja nimen eri osat isoilla alkukirjaimilla. Yhdyssanat kirjoitetaan väliviivalla yhteen esimerkiksi Yritys-Suomi-brändi tai Yritys-Suomi-palvelut. Kieliversioilla ruotsi ja englanti on rinnakkaisnimet FöretagsFinland ja EnterpriseFinland. Myös ne ovat TEM:in rekisteröimiä tavaramerkkejä. Niiden rinnakkaisdomainit ovat ForetagsFinland.fi ja EnterpriseFinland.fi. Yritys-Suomen toimijoiden verkkopalveluissa logon suositeltu sijoituspaikka on vasemman puoleisen päänavigointikentän alapuolella. Yritys-Suomen logon välittömässä yhteydessä ei käytetä brändilupausta (slogan) tietoa, rahoitusta ja kontakteja yrityksellesi Logon käyttö ja tilaaminen Logoa käytetään Yritys-Suomesta kertovissa asiallisissa yhteyksissä, esimerkiksi internetissä tai painetussa muodossa olevissa artikkeleissa, joissa kuvataan julkisia yrityspalveluja. Logon saa kopioitua osoitteesta Esim. Firefox-selaimessa napsauttamalla logon päällä hiiren oikeaa nappia ja kohtaa Kopioi kuva tai Näytä kuva. Painokelpoisten logon saa PKT-säätiöstä, puhelin (09) tai sähköpostilla Samalla on ilmoitettava logon käyttötarkoitus.

22 Yritys-Suomi brändistrategiatyö on Euroopan sosiaalirahaston ja työ- ja elinkeinoministeriön osarahoittama hanke. 22

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA Luomme Suomelle parempaa tulevaisuutta Toimeliaisuus ja rohkea yrittäjyys luovat hyvinvointia Suomelle. Kilpajuoksussa menestykseen julkisten yrityspalveluiden tehtävänä on toimia

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Anne Syväjärvi Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Monikanavainen Yritys-Suomi

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla z TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa)

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta Kaupunginhallitus 48 13.02.2012 Kaupunginhallitus 82 11.02.2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta 63/000400/2012 KH 48 Keski-Suomen

Lisätiedot

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta - HE-luonnoksen keskeinen sisältö ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamalli Kunta- ja aluehallinto-osasto Yhteiset asiakaspalvelupisteet Kokonaismäärä

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5.

YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. AVAUSFILMI Yritys-Suomi intro filmi YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. AVAUSPUHEENVUORO Työministeri Lauri Ihalainen YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. YRITYS-SUOMI-SEMINAARI

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Marja Rantakaulio TEM

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Marja Rantakaulio TEM TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TOIMINTASUUNNITELMA Marja Rantakaulio TEM Lähtökohta Työmarkkinoiden muutoksiin vastaaminen TE-hallinnolle kaksoishaaste: talouden taantuma ja työvoiman saatavuus pidemmällä

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Kotikäyttökokeilut. Etäpalveluhanke, kevät 2015. Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3.2015

Kotikäyttökokeilut. Etäpalveluhanke, kevät 2015. Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3.2015 Kotikäyttökokeilut Etäpalveluhanke, kevät 2015 Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3.2015 Hankkeen tavoite Paikkariippumaton, asiakaslähtöinen, laadukas ja kustannustehokas asiointikanava koko julkiseen

Lisätiedot

Nuove-projektin päätöstilaisuus

Nuove-projektin päätöstilaisuus Nuove-projektin päätöstilaisuus 30.11.2011 Teija Felt Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

Team Finland -esittely

Team Finland -esittely Team Finland -esittely Arktisuus elintarvikeviennin mahdollisuutena 16.11.2016 Kirsi Kosunen Etelä-Savon Team Finland koordinaattori 14/11/2016 Team Finland -viestintä, syyskuu 2016 2 Team Finland pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Taloudelliset hyödyt. Hyöty 1 Hyödyn tarkempi kuvaus - miten hyöty syntyy - kenelle kohdistuu. Vaikutus ( /vuosi)

Taloudelliset hyödyt. Hyöty 1 Hyödyn tarkempi kuvaus - miten hyöty syntyy - kenelle kohdistuu. Vaikutus ( /vuosi) Valtiokonttori, Digistartti: hankeaihioiden arviointi 31.3.2016 Liite 9: Kustannushyötylaskelma: Yrityksen perustaminen ja yhteinen vuorovaikutteinen palvelualusta Taloudelliset hyödyt - Mahdolliset uudet

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen Office 365:n OneDrivessa

Tiedostojen jakaminen Office 365:n OneDrivessa Tiedostojen jakaminen Office 365:n OneDrivessa OneDriven kautta voit jakaa tiedostoja ja kansioita helposti. Tiedostoja ja kansioita voi jakaa kaikille organisaation jäsenille ja ryhmille joko tarkastelu-

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä palvelupäällikko Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Tausta Valtiokonttoriin on ollut yhteydessä useita terveydenhuollon

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Kansainvälistyville yrityksille suunnatun palvelukokonaisuuden kehittäminen Yrityssuomi.fiverkkopalveluun. 30.5.2013 Hanna Heikkinen, TEM

Kansainvälistyville yrityksille suunnatun palvelukokonaisuuden kehittäminen Yrityssuomi.fiverkkopalveluun. 30.5.2013 Hanna Heikkinen, TEM Kansainvälistyville yrityksille suunnatun palvelukokonaisuuden kehittäminen Yrityssuomi.fiverkkopalveluun 30.5.2013 Hanna Heikkinen, TEM Kansainvälistyvän yrityksen palvelukokonaisuus Esiselvitys toteutettu

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV)

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Miksi, miten ja mihin sitä käytetään KaPA-päivä 26.11.2015 Annette Hotari ja Nina Wiiala, Väestörekisterikeskus Mikä Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on? Kansallinen

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

eperusteet Ops-työkalukoulutus Syksy 2015

eperusteet Ops-työkalukoulutus Syksy 2015 eperusteet Ops-työkalukoulutus Syksy 2015 Käsiteltävät aiheet eperusteet-palvelun ja Ops-työkalun yleisesittely Ops työkalu eperusteet-palvelun esittely Oppijan verkkopalvelut -hanke eperusteet on osa

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla. Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa

Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla. Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa 11.01.2017 Sisällysluettelo 1. Mikä on digitaalisten palvelujen kehittäminen kärkihanke? 2. Monikanavainen

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti Versio 1.0

Suomi.fi-palvelut. Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti Versio 1.0 Suomi.fi-palvelut Kokonaisuuden ja palveluiden esittely lyhyesti 15.12.2015 Versio 1.0 Suomi.fi Suomi.fi-palvelukokonaisuus Kansalaiselle / yritykselle: -Yksi identiteetti, monta roolia - (Vahva) tunnistautuminen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Yrityksen palvelukokonaisuus SADe-ohjelma

Yrityksen palvelukokonaisuus SADe-ohjelma Yrityksen palvelukokonaisuus SADe-ohjelma JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 11.12.2014 Esittelijät: teollisuusneuvos Sirpa Alitalo, TEM, hankepäällikkö Benita Troberg, TEM erityisasiantuntija

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Team Finland -uudistus. Mikko Härkönen

Team Finland -uudistus. Mikko Härkönen Team Finland -uudistus Mikko Härkönen 8.2.2016 Uudistustyön fokus Kansainvälistymispalveluiden selkeyttäminen asiakaslähtöisiksi Pk-yrityksille tarjottavien innovaatio- ja kansainvälistymispalveluiden

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 1 Graafinen ohjeisto Sisällys Alkusanat 3 Tunnus 4 Tunnus - elementtien käyttö 5 Tunnus - elementtien koko 6 Tunnus - värivariaatiot ja niiden käyttö 7 Tunnus - tunnus ja slogan 8 Tunnus - kieliversiot

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Työnantajien aamukahvit

Työnantajien aamukahvit Työnantajien aamukahvit 7.10.2014 TE-toimiston rekrytointipalvelut Kehittämispäällikkö Jouni Korhonen 1 TE-palvelut.fi - Suomen eniten käytetty rekrytointipalvelu TE-toimiston (TE-palvelut.fi) Avoimet

Lisätiedot

eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline

eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline Ulla Angervo, Opetushallitus Oppijan verkkopalvelut -hanke eperusteet on toteutettu osana Oppijan verkkopalvelut -hanketta, jossa kehitetään

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin?

Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin? Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin? Annette Hotari, PTV-käyttöönottojen projektipäällikkö, Väestörekisterikeskus KaPA-info 16.8.2016 Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen

Lisätiedot

Suomi.fi-asiointivaltuudet. Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja.

Suomi.fi-asiointivaltuudet. Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja. Suomi.fi-asiointivaltuudet Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja. Esityksen sisältö 1. Palvelulupauksemme 2. Mitä palvelu tarjoaa? 3. Miten palvelu toimii? 4. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

NUOVE projekti /Sähköisten palvelujen kehittämisosio: osaprojektit 1-5

NUOVE projekti /Sähköisten palvelujen kehittämisosio: osaprojektit 1-5 NUOVE projekti /Sähköisten palvelujen kehittämisosio: osaprojektit 1-5 1. Osaprojekti: Koulutusneuvonta- ja uraohjauspalvelujen www- sivusto kansalaisille: 1. Ohjaustarvearviointimittariston kehittäminen

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu Hallinto uudistuu löytyykö toimintamalleja Lapin liitto, Saariselkä 21.4.2011 Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) vastuu www.yhteispalvelu.fi -sivustosta ja yhteispalvelurekisteristä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Alueiden ennakointiseminaari Rovaniemi 21.3.2014 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työkaluja seudullisten yrityspalveluiden työhön ajankohtaista TE-toimistosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 23.9.2015 Tuija Groop

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Yhteispalveluseminaari 8.6.2011 Ylitarkastaja Paula Leppänoro-Jomppanen Lapin aluehallintovirasto Hallintopalvelut Lapin aluehallintovirasto, Paula Leppänoro-Jomppanen

Lisätiedot

Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma (MSU, 2007-2010)

Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma (MSU, 2007-2010) Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma (MSU, 2007-2010) Tuula Nuutinen Metsäntutkimuslaitos Metsätehon seminaari 8.5.2007 Metsävaratietojärjestelmien tulevaisuus

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut Petri Puroaho Mistä puhun 2 Vates-säätiö Välityömarkkinat osana työelämää projekti Työllistämisen tukimuodot Sosiaalinen näkökulma

Lisätiedot