LAUSUNTO: Verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportti, VM 35/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO: Verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportti, VM 35/2010"

Transkriptio

1 Raimo Immonen Professori Turun yliopisto/turun kauppakorkeakoulu Valtiovarainministeriölle LAUSUNTO: Verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportti, VM 35/ Yleistä Verotuksen kehittämistyöryhmän tehtävänä on arvioida nykyisestä verojärjestelmästä ja talouden toimintaympäristön muutoksista aiheutuvia verojärjestelmän muutostarpeita. Väliraportissa on tehty esityksiä yritys- ja pääomatuloverotuksen, ansiotuloverotuksen sekä kulutusverotuksen, erityisesti arvonlisäverotuksen kehittämistarpeista. Loppuraportissa työryhmä tulee tekemään kokonaisarvion verojärjestelmän kehittämisestä ja se myös täydentää esitettyjä linjauksia etenkin väliraportin ulkopuolelle jääneiltä verotuksen osa-alueilta, kuten asumisen verotuksen, kiinteistöverotuksen ja valmisteverotuksen osalta. Työryhmä laatii samoin loppuraporttiin kokonaisarvion esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksista. Väliraportti kattaa keskeisen osan arvioinnista, mutta siinä tehtyjä esityksiä tulee kuitenkin tarkastella osakysymyksinä. Työryhmä on taustoittanut työtään hankkimillaan selvityksillä. Nämä selvitykset syventävät arviointia ja sitovat tarkastelua paitsi talousteoriaan myös empiiriseen da- 1

2 taan. Työryhmä on tehnyt analyysissaan erinomaisen hyvää työtä. On kuitenkin muistettava, että verotuksen lainsäädäntöratkaisut ovat viime kädessä riippuvaisia poliittisista linjauksista ja päätöksenteosta. Toivoa sopii, että työryhmän analyysit kestävät poliittisen tarkastelun ja että työryhmän esitykset otettaisiin vakavasti sovittaessa seuraavan vaalikauden veropoliittista tavoitteista. 2. Työryhmän esityksistä 2.1. Näkökulmat Työryhmä on toimenkuvansa mukaisesti kartoittanut toimintaympäristön muutoksia ja niiden hallintaa verotuksen keinoin. Raportissa ovat erityisesti esillä Suomen talouden avoimmuuden lisääntyminen ja kansainvälinen integraatio, ilmastonmuutos sekä väestön ikääntyminen ja sen aiheuttama kestävyysongelma. Työryhmä on näin tunnistanut taustaksi keskeiset toimintaympäristön muutokset ja uhat Verotuksen rakenne Työryhmä on pitänyt johtoajatuksenaan sitä, että veropohjan tulisi pysyä laajana ja yhtenäisenä, mikä tekisi mahdolliseksi verokantojen pitämisen matalina. Tämä on erittäin tavoiteltava asetelma. Työryhmä katsoo lisäksi, että verotuksen tulee tukea työllisyyttä ja talouskasvua sekä ohjata hallitsemaan ympäristön saastumisesta ja ilmastonmuutoksesta aiheutuvia haittoja ja niiden kustannuksia. Nämä ovat relevantteja linjauksia. Työryhmä on pitänyt, kuten hyvä on, keskeisenä verotuksen rakenteen muuttamista niin, että verotus vastaisi toimintaympäristön muutoksiin ja niiden tuomiin uhkiin. Työryhmä esittää, että verotuksen painopistettä siirretään työtulon verotuksesta ja yhteisöveron alueelta kulutuksen verotukseen. Työn tekemiseen liittyvien verokustannusten alentaminen vaikuttaa oletetusti työn tarjontaan ja tuottavuuteen myönteisesti. Työryhmän tausta-aineisto tukee näitä päätelmiä, jotka sinällään vaikuttavatkin selviltä. 2

3 Yhteisöveron työryhmä on katsonut olevan ongelmallinen monessa suhteessa: korkea yhteisövero voi vähentää kannusteita investoida, se voi vääristää yritysten sijoittumispäätöksiä ja aiheuttaa veropakoa, ja siihen lisäksi liittyy aktiivinen ja jopa aggressiivinen verosuunnittelu. Näistä ongelmista on paljon empiirisiä esimerkkejä. Kulutusverotuksen työryhmä katsoo olevan talouskasvun kannalta paremman veromuodon kuin työtulon ja muiden ansiotulojen verotuksen tai yhteisöveron. Vaikka kulutusvero voi vaikuttaa työn tarjontaan, se ei kuitenkaan samalla tavalla kuin työn verottaminen vähennä kouluttautumisen tuottoa eikä heikennä kannusteita työntekoon tai yrittäjyyteen eikä se myöskään, rakenteensa vuoksi, rasita kotimaisen tuotannon kilpailukykyä ainakaan niin välittömästi kuin työtuloon ja yritysten voittoon kohdistuva vero. Kulutusverot ovat myös ohjauksessa hyvä väline, koska niillä voidaan ohjata yritysten ja kotitalouksien käyttäytymistä oikeaan suuntaan, kuten ympäristö- ja energiaverot sekä terveydelle haitalliseen kulutukseen kohdistuvat verot. Työryhmä katsoo, että kulutusverot muuttuneessa toimintaympäristössä sisältävät sekä verokertymän kannalta kasvupotentiaalia että ne myös luonteensa mukaisesti antavat työhön ja yritysten voittoihin kohdistuvia veroja paremman vasteen edellä kuvattujen haasteiden kannalta. Työryhmän peruslinjaus painopisteen siirtäminen kulutusverotukseen on lähtökohdiltaan kannatettava Välillinen verotus Kulutusveroista arvonlisävero on keskeisin. Työryhmä liputtaa yhtenäisen verokannan puolesta, mutta se tuo myös aivan oikein esille, että veron ohjaustavoitteen kannalta verokannan kautta tapahtuva suuntaaminen voisi lisätä välineitä hallita haitallisena pidettävää kulutuskäyttäytymistä, kuten tupakan, alkoholi etc. käyttö. Eritytetyt verokannat monimutkaistavat järjestelmää ja lisäävät sekä verohallinnon että yritysten kustannuksia. Työryhmä huomioi sen, että yhtenäinen, vakioverokanta mahdollistaisi veron matalan tason ja se myös vahvistaisi veropohjaa. Huomiot ovat ymmärrettäviä. Vakioverokantaa työryhmä nostaisi kahdella prosentilla. Työryhmän 3

4 esittämää kahden prosenttiyksikön nostoa voidaan paremmin arvioida loppuraportin valossa, kun kaikki osatekijät ovat pöydällä. Verokertymän kannalta arvioihin liittyy aina jossain määrin epävarmuutta sen vuoksi, että viime kädessä asia jäisi riippumaan lainmuutosten jälkeisestä kulutuskäyttäytymisestä. Työryhmä nostaa esiin kulutusverotukseen liittyvän oikeudenmukaisuusongelman, joka johtuu kulutuksen verokustannuksen suhteellisesti erilaisesta rasituksesta eri tulonsaajaryhmille. Suurituloiset kestänevät kulutuksen vahvempaa verottamista paremmin ja heillä on pienituloisia enemmän mahdollisuuksia kulutusvalintoihin. Reaalista lienee työryhmän tavoin ajatella, että pienituloisia kohtaavaa lisääntyvää verorasitusta voitaisiin kompensoida muilla keinoilla, kuten SATA-komitean esitysten mukaisilla suorilla tulonsiirroilla. Tämäkin kysymys edellyttää kokonaisarviota, mikä tulee tehdä loppuraportin yhteydessä Yritys- ja pääomatuloverotus Työryhmä esittää, että yhteisöverokantaa alennetaan 26 prosentista 22 prosenttiin. Yhteisöveron alentamista perustellaan sekä sillä, että samalla painopistettä siirretään yhtiön verottamisesta osakastason verottamiseen että yhteisöveron alentumisen (odotettavasti) aikaansaamilla positiivisilla kannustinvaikutuksilla (sijoittuminen ja investoinnit Suomeen, kansainvälisen verokilpailun parempi hallinta). Työryhmän analyysi on linjoiltaan oikea, joskin konkreettinen vaikutusarviointi on hankalaa ja se vaatisi empiirisiä lisäselvityksiä. Yritysten käyttäytymiseen vaikuttaa Suomen verotusilmasto kokonaisuutena ja yhteisöverokanta on vain yksi tekijä. Muita tekijöitä ovat muun muassa konsernien tulon ja tappionhallinta, rahoitustilanteiden verokohtelu tai yrityksen liiketoimintojen uudelleenjärjestelyjen verokohtelu. Toivoa sopiikin, että yritysverotuksen kehittämistarpeita voitaisiin myöhemmin arvioida kokonaisvaltaisesti. Työryhmä esittää, että yhteisöveron alentamisen vastapainona verotusta pyritään kohdistamaan vahvemmin osakastasoon. Tähän liittyy varojenjaon verotus. Työryhmä on selvittänyt hyvin perusteellisesti ja ansiokkaasti erilaisia vaihtoehtoja osinkoverotuksen toteuttamiseen. Osinkoverotukseen liittyy historiallisesti paljon jännitteitä ja siinä sovellettava rakenne on haasteellinen senkin vuoksi, että omistajakenttä on hyvin he- 4

5 terogeeninen. Lisäksi osinkoon liittyy rajat ylittävien omistustilanteiden osalta erityisongelmia. Taustaksi on huomattava, että osinkoverotus on osa osakeyhtiön varojenjaon verokohtelua. Osakeyhtiö voi jakaa varoja monilla tavoilla, voitonjaon lisäksi muun muassa osakepääomaa alentaen tai vapaan oman pääoman rahastoista. Kun verolaissa ei ole nimenomaisia säännöksiä osingon käsitteestä, osinkotulon verokohtelu perustuu vakiintuneeseen linjaan käsitellä osinkona voitonjakoa. Verohallinnon ohjeistukseen pitäytyen toistaiseksi osinkona verotetaan myös vapaan oman pääoman rahastojen jakamista siltä osin kuin rahastossa olevien varojen syntyhistoriaa ei pystytä osoittamaan pääomasijoitukseksi. Tiedossa on, että osakeyhtiön varojenjaon verotusperiaatteita on pohdittu muutettaviksi niin, että osingon verokohtelua laajennettaisiin. Tässä yhteydessä olisi hyvä pohtia myös mallia, jossa kaikkea varojenjakamista, joista vaikutuksena ei ole osakkeiden omistussuhteiden muuttuminen, verotettaisiin osinkona. Kun työryhmä siis on tehnyt esityksiä osingon verokohtelusta, on asia hyvä nähdä laajemmassa yhteydessä osakeyhtiön varojenjaon kokonaisuuteen. Osingon verotuksellinen laajuus on omiaan vaikuttamaan paitsi yritysten ja sen omistajien käyttäytymiseen myös veropohjaan. Työryhmä esittää, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevan eli listayhtiön jakaman osingon ja listaamattoman yhtiön osingon verokohtelussa säilytetään erilinjaisuus, ja mallia muutoin haetaan klassisesta osinkoveromallista, jossa on nykymallin perusrakenne. Osingon verottamisen pitäminen mahdollisimman yksikertaisena puoltaisi täysin yhtenäistä verotusmallia. Saattaa olla, että työryhmän taustaselvityksissä esillä olleista osinkoveromalleista olisi jokin muu malli, kuten esimerkiksi aidon kahdenkertaisen verotuksen malli tai niin sanottu ACE-malli, antanut pohjaa yhtenäisen osinkoveromallin rakentamiseen valittua mallia paremmin. Työryhmän valittua ratkaisuksi listaamattomiin yhtiöihin modifioidun nykymallin, ei yhtenäiseen verotusmalliin päästä, koska ne elementit, jotka vaikuttavat listaamattoman yhtiön jakaman osingon verotuksessa, eivät sovi listayhtiöön. Työryhmä ohjaisi listayhtiön jakaman osingon verotettavaksi kokonaan pääomatulona. Ratkaisu on johdonmukainen ja lisää järjestelmän selkeyttä sekä helpottaa sopeutumista muutokseen. 5

6 Pääomatulon verokannan nostaminen 28 prosentista 30 prosenttiin on osinkotuloon tehtyjen ehdotusten kannalta selkeä, mutta kokonaisuutena se on hankalasti arvioitava kysymys, koska asialla on heijastumia koko pääomatulokentässä. Ratkaisun aikaansaamat vaikutukset kotitalouksien sijoituskäyttäytymiseen jäävät nähtäväksi. Työryhmän linjaus on kuitenkin perusteltu nyt esille otettujen kysymysten kohdalla. Listaamattoman yhtiön jakaman osingon osalta työryhmä on analysoinut nykymallin ominaisuuksia, ja se on päätynyt siihen, että nykymalliin liittyy sekä talousteorian näkökulmasta vaikeasti perusteltavia piirteitä että sellaisia piirteitä, jotka vääristävät verovelvollisten käyttäytymistä. Nykymallin todetaan erityisesti ohjaavan kasvattamaan liiketoiminnan tehokkuuden kannalta passiivista omaisuutta, se kannustaa resurssoimaan matalan riskin ja matalan odotetun tuoton sijoituskohteisiin, ja se lisäksi kannustaa jakamaan voittoa verovapaan pääomatulo-osuuden määrän, vaikka varojen jättäminen yhtiöön voisi olla perusteltavissa tulevilla investointitarpeilla. Osinkotulon verotuksen synnyttämissä ongelmissa on pohjaltaan kysymys pääomatulon ja ansiotulon veroasteiden suuresta erosta, joka on aiheuttanut vinoutunutta ja aggressiivista verosuunnittelua ruokkivaa käyttäytymistä. Tähän puoleen on osittain jo vastattu työperäistä osinkoa koskevalla tuloverolain sääntelyllä, joka torjuu työkorvauksen muuntamista osinkotuloksi. Saattaa olla, että työryhmä on ylireagoinut näissä huomioissaan. Epäillyistä vääristymistä on vaikeaa saada selvitystä. Olennaista kuitenkin on, olisiko muutettu osinkoverojärjestelmä asetettujen, investointikannustimia ja työllistymistä vahvistavien, tavoitteiden kannalta suotuisampi. Työryhmä esittää ansiotulo-osingosta luopumista. Ratkaisu selkeyttää järjestelmää. On hyvä, että osingon verottamisessa nykyisin olevia monia liikkuvia osia vähennetään. Ratkaisu antaa työryhmän valitsemalle mallille jäntevyyttä. Jatkovalmistelussa on tarpeen pohtia myös sitä, jääkö työperäisen osingon verottamiselle enää tarvetta, jos ja kun valittu osinkoverotusmallityöryhmän esittämin tavoin poistaisi tai ainakin merkittävästi vähentäisi tarvetta tulonmuuntoon. Toisaalta palkan maksaminen saattaisi olla työtä tekeville omistajille jopa tavoiteltava vaihtoehto, koska palkka on, toisin kuin osinko, yhtiölle vähennyskelpoinen meno. 6

7 Selkeää on myös, että osinko ei enää olisi kokonaan verovapaata tuloa miltään osin, paitsi yhteisökentässä. Viimeksi mainituille omistajille yhteisöveron alentaminen lisäisi jakokelpoisia varoja, ja antaisi merkittävästi lisää tilaa verovapaiden osinkojen jakamiseen. Myös ulkomaille maksettavat osingot olisivat edullisia, koska ulkomainen omistaja voisi saada yhteisöveron alentuessa suuremman määrän osinkoa eikä osinkoverotuksen kiristyminen purisi näihin osinkoihin. Työryhmän ideologiassa lähdetään teetettyjen taustaselvitysten tukemasta huomiosta, että osingosta osa voisi olla verotettavissa lievemmällä veroasteella ja että tämä osa rakentuisi sijoitusneutraliteetin pohjalta niin, että laskenta tehtäisiin riskittömän vaihtoehtoistuoton mukaan. Tuottotasoksi on valittu keskipitkän valtiolainan korko yhtiöveron jälkeen. Työryhmän logiikka on perusteltu hyvin ja esitys on kokonaisuutena johdonmukainen. Esitys näyttää olevan kuitenkin liian kaavamainen. Ongelma koskee sijoitusvaihtoehtojen vertailua. Sijoittaminen oman pääoman ehdoin omaan yhtiöön ei ole riskitason suhteen verrattavissa riskittömämpiin, normaalituottoisiin sijoituskohteisiin. Aina nämä eivät ole omistajille edes sijoitusvaihtoehtoja. Sen vuoksi perustella voidaan sitä, että korkotasossa tulisi olla jonkin määräinen riskilisä. Työryhmä on torjunut riskilisän mitoittamiseen laskentapohjaan lähinnä sen vuoksi, että tämä voisi ylläpitää spekulatiivista verosuunnittelua, jota työryhmä siis on pyrkinyt eliminoimaan. Laskentakorko olisi tarkoitus vahvistaa vuosittain. Jatkovalmistelussa on tarpeen pohtia korkotason ohella myös aikaa, joksi korko vahvistettaisiin. Varojen sijoittaminen yhtiöön ja jakaminen yhtiöstä vaatii pitkän aikavälin arviointia. Voisi sen vuoksi myös miettiä pysyvää tuottotasoa vuosittain vaihtuvan koron sijasta. Työryhmä on säilyttänyt sidonnan nettovarallisuuteen (osakkeen matemaattinen arvo). Työryhmän näkemys on, että alennetun, normaalituotolle rakentuvan verokannan vuoksi nettovarallisuuteen ei enää kohdistuisi samoja epäilyksiä kuin edellä todettiin nykymallista. Työryhmä näkee asian niin, että uusi malli käsittelisi yrityksen velka- ja osakerahoitusta neutraalisti ja se myös tukisi tuloksen jättämistä yritykseen investointien rahoitukseksi. Näin saattaa olla, joskin edelleenkin aineeton omaisuus ei vaikuttaisi laskentapohjaan vaan nettovarallisuutta kasvattaisi ennen muuta aineellinen omaisuus. Nettovarallisuuden laskennassa olisivat siten samat elementit kuin ny- 7

8 kysääntelyssäkin. Totta kuitenkin lienee, että normaalituoton ottaminen laskentapohjaksi ainakin vähentää nettovarallisuuden merkitystä ja sen myötä tarvetta nettovarallisuuden itsetarkoitukselliseen kasvattamiseen. Yritysten nettovarallisuus saattaisikin tulevaisuudessa kehittyä paremmin linjassa yrityksen liiketoiminnan kehittymisen kanssa. Osakeyhtiön osingon verotusperusteiden muuttuessa tulee tarkasteluun ottaa myös muut yritysmuodot. Henkilöyhtiöissä ja yksityisessä liikkeessä sovellettava 20 prosentin tuottokanta ja se, että niissä tulo jaetaan omistajatasolla pääomatuloon ja ansiotuloon, johtaa miettimään yritysmuotojen keskinäistä neutraliteettia. Voi olla, että keskusteluun tulisi jopa nostaa uudelleenlämmitettynä kysymys henkilöyhtiöiden verotusrakenteen muuttamisesta itsenäisen verosubjektiuden pohjalle nykyisen osakasverotuksen sijasta Ansiotulon verottaminen Työryhmä on käsitellyt myös ansiotulon verotusperusteita, mutta on luvannut palata asiaan loppuraportissaan. Työryhmä esittää, että ansiotulon verotusta kevennettäisiin ja kevennys yhtäältä kohdennettaisiin työtuloon ja toisaalta työtulon sisällä erityisesti tuloveroasteikon ylimpään rajaveroasteeseen. Työryhmän esitys on johdonmukainen ja se on hyvin linjassa tavoitteeksi asetettujen työllistymis-, työllistämis- ja työntekoon kannustamistavoitteiden kanssa. Ongelma näyttäisi liittyvän kohtaantoon. Työryhmä alentaisi kaikkia rajaveroasteita, mutta painotetusti ylimmällä tasolla niin, että raja-arvoksi tulisi 50 prosenttia. Tätä painottamista ylimpää tuloluokkaan on perusteltu suotuisammilla vaikutuksilla silmällä pitäen työntekoon kannustamista. Työryhmän esittämät perustelut ovat sinällään vakuuttavia. Asiassa jää kuitenkin aprikoimaan sitä, miten keventämisen kohtaanto ratkaistaan kokonaisuutena niin, että ratkaisu olisi tasapainoinen ja oikeudenmukainen kaikkien tulonsaajaryhmien mutta varsinkin alimpien tuloluokkien kannalta. Työryhmä viittaa taustalla olevaan SATA-komitean mietintöön. Tarkasteluun onkin hyvä ottaa loppu- 8

9 raporttia valmisteltaessa myös tämän komitean esittämät ratkaisut erilaisten tulo- ja byrokratia- ja muiden kannustinloukkujen hallitsemiseksi. 3. Muuta Loppuraportissaan työryhmä tulee kertomansa mukaan tarkentamaan esityksiään liittyen ansiotuloverotukseen ja kulutusverotukseen, ja se tekee lisäksi esityksiä liittyen niin sanottuihin verotukiin sekä kiinteistöveroon. Viimeksi mainittu verolaji on työryhmän pohdiskeluissa houkutteleva veropohjan laajennuksen alue, johtuen ennen kaikkea siitä, että kiinteistö on staattista varallisuutta, joka ei muuta maasta. Näkemys on ymmärrettävä, mutta tarkastelukulma on hyvin kriittinen ja herkkä. Sen vuoksi on tärkeää, että kiinteistöveron kohtelu ja ennen kaikkea sen mahdollinen kiristäminen arvioidaan suhteessa kokonaisuuteen. Korkea kiinteistövero voi aiheuttaa verovelvollistasolla kohtuuttomia vaikutuksia, jos tuloista merkittävä osa jouduttaisiin käyttämään kiinteistöveron maksamiseen. Asian hallitseminen edellyttää jonkinlaisia varoventtiilejä. Työryhmä myös kertoo arvioivansa veropohjan laajuuden ja yhtenäisyyden turvaamiseksi erilaisten verotukien kohtaloa. On tärkeää, että verotukia arvioidaan kriittisesti. Verotuista on muodostunut historian saatossa valikoima erilaisia veropohjaa murentavia elementtejä. Tämän valikoiman supistaminen olisi omiaan selkeyttämään verojärjestelmää, mutta siihen liittyy myös hankalia arviointeja verotuksen kohtaannosta. Sen vuoksi mahdolliset muutokset on hyvä tehdä linjassa kokonaisuuteen ja niin, että ratkaisujen vaikutukset yritysten ja kotitalouksien käyttäytymiseen arvioidaan tarkasti. Turussa, syyskuun 30. päivänä 2010 Raimo Immonen professori 9

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus

Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus Tuki: - Puhelin 020 795 9960 (vain ennen koulutusta) - Sähköposti info@opinahjo.fi Kysymykset koulutuksen aikana: - Kaikki kysymykset pikaviestien kautta - Mikrofonit avataan tarvittaessa keskustelua varten

Lisätiedot

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Verotus ja talouskasvu Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Johdantoa (1/2) Talouskasvua mitataan bruttokansantuotteen kasvulla. Pienetkin erot talouden BKT:n kasvuvauhdissa

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän ehdotukset

Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän ehdotukset Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän ehdotukset 9.2.2017 Terhi Järvikare Tiedotustilaisuus Verotus Työryhmän kokoonpano Puheenjohtaja: ylijohtaja Terhi Järvikare, VM Jäsenet: oikeustieteen tohtori, dosentti

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Tuomas Matikka VATT VATT-päivä 8.10.2014 Tuomas Matikka (VATT) Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? VATT-päivä 8.10.2014 1 / 14

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki Raimo Immonen Yritysjärjestelyt Talentum Media Oy Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Raimo Immonen ISBN 978-952-14-2327-7 ISBN 978-952-14-2328-4 (Verkkokirja) Kansi: Sirpa

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

Kehysriihen 2013 veromuutosten tulonjakovaikutukset

Kehysriihen 2013 veromuutosten tulonjakovaikutukset 1 Kehysriihen 2013 veromuutosten tulonjakovaikutukset Muistio 5.4.2013 (päivitetty 9.4.2013) Marja Riihelä ja Heikki Viitamäki 1 Aluksi Muistiossa tarkastellaan vuoden 2013 kehysriihessä päätettyjen veromuutosten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

LAUSUSNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE YRITTÄJÄVÄHENNYKSEN SÄÄTÄMISEKSI ( )

LAUSUSNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE YRITTÄJÄVÄHENNYKSEN SÄÄTÄMISEKSI ( ) 1 LAUSUSNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE YRITTÄJÄVÄHENNYKSEN SÄÄTÄMISEKSI (18.7.2016) Esityksen poliittinen tausta Esitys yrittäjävähennyksestä juontaa juurensa Suomen Yrittäjien (SY)

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala 32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen peruskäsitteitä Verovelvolliset eli verosubjektit Ne, jotka ovat lain mukaan velvollisia

Lisätiedot

SAK AKAVA STTK

SAK AKAVA STTK SAK AKAVA Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Tarja Järvinen Leena Aine Snellmaninkatu 1 A, PL 28 00023 Valtioneuvosto VM/1874/03.01.00/2016, VM/1875/03.01.00/2016 Lausunto komission ehdotuksista neuvoston

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

1993 vp - HE 109 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ

1993 vp - HE 109 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ 993 vp - HE 09 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta sekä laiksi yhtiöveron hyvityksen käsittelystä veronsaajille verovuodelta 992 tehtävissä tilityksissä

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE 2014 2017 27.3.2013 ANNETUN VALTIONEUVOSTON SELONTEON (VNS 3/2013 vp)

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE 2014 2017 27.3.2013 ANNETUN VALTIONEUVOSTON SELONTEON (VNS 3/2013 vp) VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE 2014 2017 27.3.2013 ANNETUN VALTIONEUVOSTON SELONTEON (VNS 3/2013 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ KEHYSPÄÄTÖS 3 Valtioneuvosto on antanut

Lisätiedot

- MITEN VOIDAAN ESTÄÄ

- MITEN VOIDAAN ESTÄÄ Verotus tällä ja ensi vaalikaudella ANSIOTULOJEN VEROTUS 2010 - MITEN VOIDAAN ESTÄÄ LAMAKIRISTYSTEN PALUU? 1 55 % 50 45 40 TAUSTA: EDELLISEN KERRAN ANSIOTULOJEN VEROTUS KIRISTYI 1990-LUVUN ALUN LAMAVUOSINA

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että ensimmäidollisimman

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

HE 194/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 194/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain sekä tuloverolain 124 ja 124 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain ja tuloverolain

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

HE 135/2016 vp. Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Ylitarkastaja Pertti Nieminen

HE 135/2016 vp. Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Ylitarkastaja Pertti Nieminen HE 135/216 vp Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Ylitarkastaja Pertti Nieminen Vero-osasto 16.9.216 Sisältö Vuoden 217 ansiotulon tuloveroasteikko Kunnallisverotuksen perusvähennys

Lisätiedot

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu HELSINKI

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu HELSINKI 1(2) VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO Kalevankatu 4 00100 HELSINKI Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Hallituksen esitys 135/2016 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VUODEN 2017 TULOVEROASTEIKKO-

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Oppositiopuolueiden varjobudjetit Niku Määttänen, Etla

Oppositiopuolueiden varjobudjetit Niku Määttänen, Etla Oppositiopuolueiden varjobudjetit 2017 Niku Määttänen, Etla 1. Johdanto Kaikki oppositiopuolueet ovat esittäneet omat vaihtoehtonsa hallituksen vuoden 2017 talousarvioesitykselle. Nämä niin kutsutut varjobudjetit

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta KUUDEN KOHDAN TYÖPAKETTI PÄÄEKONOMISTI OLLI KOSKI

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta KUUDEN KOHDAN TYÖPAKETTI PÄÄEKONOMISTI OLLI KOSKI Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta KUUDEN KOHDAN TYÖPAKETTI PÄÄEKONOMISTI OLLI KOSKI ULKOINEN JA SISÄINEN TASAPAINO Korkea työttömyys täystyöllisyys Työttömyys % (sisäinen tasapaino) Suomen talouden tasapaino

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 7 860 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 642 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n ja tuloverolain 33 c :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

Elintarvikkeiden arvonlisäverotusta kevennettävä. Elintarvikkeiden arvolisäverotusta selvittäneen työryhmän raportti

Elintarvikkeiden arvonlisäverotusta kevennettävä. Elintarvikkeiden arvolisäverotusta selvittäneen työryhmän raportti Elintarvikkeiden arvonlisäverotusta kevennettävä Elintarvikkeiden arvolisäverotusta selvittäneen työryhmän raportti 23.3.2006 Työryhmän kokoonpano Puheenjohtaja Jäsenet Sihteerit Kyösti Karjula Esko Kiviranta

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka Jaakko Kiander 28.10.2008 Selvityksen rakenne Ilmastopolitiikan tavoitteet Kuinka paljon kotitalouksien energiankulutusta pitää rajoittaa? Energian hinnan

Lisätiedot

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Seppo Honkapohja* *Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa SP:n kantaa. I. Eläkejärjestelmät: kansantaloudellisia

Lisätiedot

OSUUSTOIMINNAN KEHITTÄJÄT COOP FINLAND RY 5.6.2014

OSUUSTOIMINNAN KEHITTÄJÄT COOP FINLAND RY 5.6.2014 OSUUSTOIMINNAN KEHITTÄJÄT COOP FINLAND RY 5.6.2014 Valtiovarainministeriölle LAUSUNTO: Luonnos hallituksen esitykseksi osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta VM047:00/2014

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

HALLITUSOHJELMAN PUOLIVÄLIN TARKISTE :

HALLITUSOHJELMAN PUOLIVÄLIN TARKISTE : Verot, elvytys ja ostovoima HALLITUSOHJELMAN PUOLIVÄLIN TARKISTE : VEROTUKSEN LINJAUS VUOSILLE 2010 JA 2011 1 HALLITUKSEN LINJAAMAT KEVENNYKSET: 1,11 mrd. + PUOLIVÄLIN TARKISTE Hallitusohjelman mukaan

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2002

Talousarvioesitys 2002 Talousarvioesityksen tuloarviot Taulukko 8. Tulot osastoittain vuosina 2000 2002 1) Tunnus Vuonna 2002 valtion tuloiksi arvioidaan 35 261 milj. euroa, mikä on prosentin vähemmän kuin vuoden 2001 varsinaisessa

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 359/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Esimerkkejä työllisyysvaikutusten jäsentämisestä

Esimerkkejä työllisyysvaikutusten jäsentämisestä Esimerkkejä työllisyysvaikutusten jäsentämisestä Alla olevat tiiviisti esitetyt esimerkit kuvaavat joko toteutettuja tai kuvitteellisia esimerkkejä säädösmuutoksista. Esimerkeissä kuvataan arviointikehikon

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti 2 2015 Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti JOHDANTO... 2 1 TYÖNTEON KANNUSTIMET JA KANNUSTINPAKETTI... 4 1.1 Kannustinpaketti... 5 2 KANNUSTINPAKETIN VAIKUTUKSET TYÖNTEON KANNUSTIMIIN JA TULONJAKOON...

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisi-illuusio Jussi Ahokas Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisin syövereissä Julkisen sektorin velkaantuminen nopeutunut kaikissa länsimaissa Julkinen velkaantuminen

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu (VeJ) ti 6.10.2015 klo 10.30 HE 26/2015 vp (kiinteistöverolain muuttamisesta) 6.10.2015 toiminnanjohtaja Kaija Savolainen SISÄLTÖ Asumismenojen kehitys

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10a: Tilikauden verot ja voitonjaon verottaminen

KIRJANPITO 22C Luento 10a: Tilikauden verot ja voitonjaon verottaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 10a: Tilikauden verot ja voitonjaon verottaminen Luento 10 Verot tilinpäätöksessä: Tilikauden verot Laskennalliset verot Voitonjaon verottaminen: Osakkeen matemaattinen arvo

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009

ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009 Verot, tulot ja ostovoima ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009 1 TAUSTA: HALLITUKSEN LINJAAMAT KEVENNYKSET 1,1 mrd. + PUOLIVÄLIN TARKISTE Hallitusohjelman mukaan ansiotulojen verotusta kevennetään

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015 26.1.2016 www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi Tehtävänä arvioida talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta talouspolitiikalle

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Muistio. Talouspolitiikka/Veropolitiikka Virpi Pasanen (5)

Muistio. Talouspolitiikka/Veropolitiikka Virpi Pasanen (5) Virpi Pasanen 14.12.2016 1 (5) Valtiovarainvaliokunnan verojaostolle U 65/2016 vp ja U 66/2016 vp, valtioneuvoston kirjelmät eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta

Lisätiedot