tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen."

Transkriptio

1 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että nämä suunnittelevat toimintansa siten, että vähintään tavoitteena oleva tuotanto saavutetaan määrärahojen puitteissa. tutustuvat valtuuston asettamiin tavoitteisiin ja päättävät niiden toteuttamisen aiheuttamista toimenpiteistä. tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. hoitavat viivytyksettä saatavien laskutuksen ja seuraavat, että talousarvio myös tulojen osalta toteutuu. Tarvittaessa huolehditaan riittävän tehokkaista perintätoimista. eivät aloita tai laajenna palveluja ilman, että siihen on saatu valtuuston lupa. vakituisesti täytettäviin virkoihin tai työsuhteisiin tulee saada kunnanhallituksen täyttölupa. huolehtivat määrärahojen riittävyydestä ja raporttien seurannasta säännöllisesti. Sitovaa tasoa ei saa ylittää. Talousarvion muutosta välttämättömästä syystä on haettava heti, kun on käynyt ilmi, ettei määräraha riitä. seuraavat tuotantomääriä heti vuoden alusta lukien kuukausittain. huomioivat, että virkavirkavapauksien ja työlomien ajaksi palkataan sijainen vain, kun se on tehtävien hoidon kannalta ehdottoman välttämätöntä. Välttämättömyyden arvioi se, jolla on oikeus ottaa sijainen. Sijaisten palkkaus järjestetään ensisijaisesti käyttäen työvoimatoimiston osoittamia palkkatukeen oikeutettuja henkilöitä. Jos mahdolliset kelpoisuusehdot täyttäviä palkkatukeen oikeutettuja ei ole, voidaan sijaisuus täyttää muuten. Pääsääntöisesti työt on tehtävä säännöllisenä työaikana, ylitöihin tarvitaan aina kirjallinen määräys ja ne korvataan aikana aina kun se on mahdollista. Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinta aloitetaan heti tilinpäätöksen 2014 valmistuttua keväällä Samassa yhteydessä otetaan päivitettäväksi myös talouden tasapainottamisohjelma. Tavoitteena on, että kunnan talous saadaan tasapainoiseksi suunnitelmakauden loppuun mennessä. Kunnanjohtaja pyytää erikseen toimialoilta esitykset rakenteellisista ja toiminnallisista säästöistä osana toiminnan ja talouden suunnittelua.

2 2 Talousarvion sitovuus Käyttötalousosa jakautuu toimialoihin (taloudenhallintajärjestelmässä osastotaso 02), jotka on määritelty hallintosäännöissä. Toimiala jakaantuu palvelualueisiin (osastotaso 03) ja ne voivat jakaantua edelleen palveluyksiköihin (osastotasot 04-06). Palveluyksikkö voi jakaantua toiminnasta riippuen toimipisteisiin (kustannuspaikka). Valtuustoon nähden sitova taso on kunnassa osastotasolla ja vesihuollossa osastotasolla 02. Sitovat tasot on määritelty talousarviossa ja listaus niistä on tämän ohjeen liitteenä. Investointiosa jakautuu toimiala/palvelualueittain hankeryhmiin. Hankeryhmiä ovat käyttöomaisuuden taseryhmät kuten maa- ja vesialueet, rakennukset, koneet ja kalusto, kiinteät rakenteet ja laitteet ja osakkeet ja osuudet. Hankeryhmät jaetaan edelleen hankkeisiin. Hankkeet on esitetty investointiosan perusteluissa. Valtuusto voi talousarvion perusteluissa määrätä tulos/palvelualuetta ja hankeryhmää pienemmästäkin määrärahasta. Perusteluihin merkityt rahamäärät ovat sitovia. Raportointi tavoitteista ja taloudesta Lautakunnilla on raportointivelvoite kunnanhallitukselle kolmannesvuosittain toiminnasta ja taloudesta, ensimmäinen huhtikuun lopun mukaisena, toinen elokuun lopun tilanteen mukaisena. Kolmas raportti talouden ja toiminnan toteutumisesta on tilinpäätös. Talouden osalta esitetään - toimialan kulujen ja tuottojen toteutuma yhteensä - talousarviossa määriteltyjen sitovien tasojen toteutuma Toiminnan osalta esitetään - talousarviossa asetettujen sitovien tavoitteiden toteutumatilanne - olennaisesti toimintaa kuvaavat tunnusluvut - tuotteistetuista toiminnoista toteutuneet tuotantomäärät (kappaleet) raportoidaan informatiivisena tietona erillisessä raportissa. Tilinpäätökseen lasketaan toteutuneiden tuotemäärien perusteella toteutuneet tuotehinnat. Talousarviovuoden aikana ei lasketa eikä raportoida tuotehintoja. Raportit on toimitettava toukokuun ja lokakuun 20. päivään mennessä ilman eri pyyntöä kunnanhallitukselle. Sanalliset tavoiteraporttipohjat, joihin toteutuma täytetään, tallennetaan kirjanpidon toimesta maaliskuuhun mennessä verkkoon yhteiset (W)/yhteiset/tilinpäätös/tavoitteet hakemistoon. Ko. hakemistoon tallennetaan myös tuotteiden ja muiden määrärahojen toteutumaseurantalaskelmat. Toteutumisen kuukausitasoraportointi käsitellään johtoryhmässä. Kirjanpidosta Käyttötalousmeno - investointimeno. Kirjanpitolain soveltaminen edellyttää selkeää rajanvetoa kirjauksissa poistonalaiseen käyttöomaisuuteen (investointimeno) tai kertapoistona käyttötalousmenoksi. Pieniä hankintoja ei kirjata poistettavaan omaisuuteen, vaikka ne uushankintaa olisivatkin. Pienen hankinnan rajana on euroa. Sen alle jäävät kirjataan käyttötalousmenoksi. Jos määräraha on otettu investointiosaan ja käy ilmi, että kyseessä onkin käyttötalousmeno, on huolehdittava talousarviomuutoksen tekemisestä. Vuosikorjauksia ei kirjata investointimenoiksi ja siten poistettavaan omaisuuteen. Tässä ei ole rahamääräistä kattoa, vaan kaikki korjaustoiminta kuuluu käyttötalouteen.

3 3 Kuntalain mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Valtuusto päättää talousarvion muutoksista tarvittaessa vuoden aikana ja viimeistään marraskuussa. Talousarvion muutostarve on lautakuntien esitettävä perusteluineen kunnanhallitukselle heti syyn tultua tietoon. Syyskuun 2015 loppuun mennessä tulee jokaisen lautakunnan tarkastaa toteuma suhteessa talousarvioon kaikkien yksiköiden osalta ja toimittaa tarvittavat muutosesityksen kunnanhallitukselle. Muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Sitovan tason ylitykset ja alitukset tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn ja hyväksyttäväksi tilivuoden päätyttyä. Hankinnat ja ostolaskujen käsittely Hankinnoissa on noudatettava säästäväisyyttä ja ne ajoitetaan mahdollisimman tasaisesti koko vuodelle välttäen vuodenvaihteen hankintoja ja tarpeetonta varastointia. Hankintayhteistyötä tehdään Savonlinnan kaupungin hankintaorganisaation kanssa vuosi 2015, mutta sopimus on irtisanottu ja hankintayhteistyön jatkosta päätetään vuoden 2015 aikana. Hankintasopimuksia puhelinmyyjien tai kiertelevien myyntiedustajien kautta ei saa suoraan tehdä, vaan hankinnat on kilpailutettava tai ostettava kilpailutetuista liikkeistä. Suullisia sopimuksia ei saa tehdä, vaan kaikki hankintasopimukset on dokumentoitava. Yli 500 euron hankinnoista on tehtävä viranhaltijapäätös. Lautakuntien on määriteltävä viranhaltijoiden euromääräiset hankintavaltuudet/hankintarajat käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä siltä osin kuin niitä ei ole määritelty hallintosäännössä alkaen on tullut pyrkiä sopimaan toimittajien kanssa 21 pv:n maksuehdon käyttämisestä. Samaa menettelyä käytetään myös vuonna Ostolaskut käsitellään sähköisen kierrätysjärjestelmän kautta viivytyksettä, jotta viivästyskoroilta vältytään. Hallintosäännön 32 :n mukaan kunnanhallitus tai lautakunta määrittelee vuosittain tai tarvittaessa viranhaltijat, joilla on oikeus hyväksyä toimialan laskut. Kunnanhallituksen päätös tehdään toistaiseksi. Hyväksymisoikeus koskee sekä käyttö- että investointimenoja, ellei päätöksessä muuta mainita. määrää kunnan johtamisen, keskushallinnon, ns. kuntalaskujen ja muiden, ei eri toimialoille kuuluvien laskujen hyväksyjät. Ennen hyväksymistä ostolaskun tulee olla tarkastettu ja todettu sisällöltään oikeaksi. Huolellinen tiliöinti vähentää tarpeetonta kirjausten oikaisutyötä. Hyväksyttäessä on varmistettava, että tavara tai palvelu on saatu laskussa tai sen liitteessä olevan vastaanottomerkinnän mukaan tai asia on varmistettu muuten. Vastaanottomerkintä ei tarkoita laskun vastaanottamista, vaan todennusta, että tavara tai palvelu on saatu. Tilattaessa tavaraa tai palveluja tulee toimittajaa informoida tarkasta (yksilöidystä) laskutusosoitteesta (Joroisten kunta/ostolaskut) ja verkkolaskujen vastaanottomahdollisuudesta. Pelkällä kunnan nimellä laskuja ei saa tulla. Laskun viitetietona tulee olla tilaajan nimi tai yksikkö, johon hyödyke/palvelu ostetaan.

4 4 Laskujen tarkastamisessa ja hyväksymisessä on otettava huomioon, että laskut täyttävät arvonlisäverolain ja kirjanpitolain edellyttämät tietosisältövaatimukset. Hyväksyjä on vastuussa arvonlisäveron oikeasta huomioonottamisesta maksettavissa laskuissa. Aina kun mahdollista, tavaran tai palvelun vastaanottajana ja laskun hyväksyjänä tulee olla eri henkilö. Koulutus Koulutukseen osallistumiseen tulee saada ennakolta esimiehen hyväksyntä. Koulutuslaskut hyväksyy esimies alkaen kunnalla on ollut oikeus hakea koulutuskorvausta etukäteen laadittuun koulutussuunnitelmaan perustuvista, työntekijän ammatillista osaamista edistävistä koulutuksista. Tällaisten koulutusten poissaololomakkeet tulee tilastointia ja korvauksen hakemista varten laatia ja hyväksyä annettujen ohjeiden mukaisesti. Matkalaskut Matkalaskut käsitellään Populus-henkilöstöhallintojärjestelmän kautta ja maksetaan kuukausittain palkanmaksun yhteydessä. Matkakustannusten korvausperusteet julkaistaan työehtosopimuksissa, Kuntatyönantajat-yleiskirjeessä sekä työmarkkinalaitoksen sivuilla -> yleiskirjeet, kun ne on lopullisesti hyväksytty vuodelle Matkakustannusten korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että matkalasku esitetään viimeistään kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä hyväksyjälle. Ostopalvelusopimukset ulkopuolisten kanssa Ostopalvelusopimuksia tehtäessä on huomioitava, onko palvelun tuottaja merkitty ennakkoperintärekisteriin ja hoitaako hän eläkemaksunsa esim. YEL:n kautta. Mikäli vakuutukset on laiminlyöty, saattaa kunta joutua maksuvelvolliseksi. Mikäli ennakkoperintärekisterimerkintä ei ole voimassa, maksusuorituksesta on perittävä vero, vaikka kyseessä olisi toiminimi. Ennakkoperintätiedot voi tarkistaa internetistä osoitteesta Eläkevakuutuksen hoitamisesta on syytä pyytää todistus palvelun tuottajalta ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tulojen perintä Toimialat vastaavat oman toimialansa tulojen kertymisestä ja huolehtivat maksujen ja taksojen tarkistamisesta (ks. hallintosääntö 37 ). Toimialat vastaavat myös omien laskutustensa osalta arvonlisäveron oikeellisuudesta. Tulojen perinnässä noudatetaan saatavien laskutus- ja perintäohjetta. Käytettävä yleinen viivästyskorko määritellään puolivuosittain ja se on huomioitava laskutusjärjestelmissä. Yleistä viivästyskorkoa käytetään, ellei muuta ole sovittu. Kirjanpitoon on toimitettava tiedot kuntaan haetuista/tulevista tuloista, joita ei laskuteta erikseen (esim. erilaiset tuet, avustukset, valtionosuudet jne.). Laskutukset Joroisten kunta laskuttaa JJR-kirjastotoimen osalta Juvan ja Rantasalmen kuntia tilivuoden aikana 1/12-osalla budjetoidusta ja raportointikausittain 1-4 kk ja 1-8 kk tehdään tasauslaskutukset kirjanpidon toteutuneiden menojen mukaisesti. Loppulaskutus tehdään tilinpäätöksen perusteella.

5 Sisäiset tukipalvelut laskutetaan toteutuneiden tuotantomäärien mukaan talousarviossa arvioidulla kappalehinnalla. Sisäiset vuokrat laskutetaan kuukausittain 1/12 talousarvioon varatusta määrärahasta. Keski-Savon sote-palveluille vuokrattavien kiinteistöjen osalta otetaan huomioon sovitut vuokranmäärittelyt ja muut ehdot. 5 Toteutumia seurataan koko tilivuoden ajan kuukausittain, jotta nähdään mahdolliset talousarvion muutostarpeet, jotka vaikuttavat myös laskutukseen. Talousarviomuutos on myös laskutusperusteen muutos. Kunnassa on käytössä ns. Pro Economican laskutusputki, jota kautta kaikki kunnan laskut on mahdollista lähettää sähköisinä sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaille. Myös vesilaskut voidaan lähettää sähköisinä. Irtaimen omaisuuden valvonta Sisäiseen tarkkailuun kuuluvana toimintayksiköiden esimiehet pitävät yllä riittävää luettelointia tai muuta seurantaa vastuullaan olevasta käyttöomaisuudesta. Omaisuuden valvonta liittyy myös yksikön henkilöstön oikeusturvaan. Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien ostamisesta ja myynnistä päättää kunnanhallitus, lautakunta vastuualueellaan tai näiden päättämä viranhaltija. Lautakunnan päättämät henkilöt pitävät myynneistä päätösluetteloa ja huolehtivat tuloutuksista kunnan kassaan. Irtaimistoluettelot Käyttötalouden määrärahoilla hankitun, irtaimistoluetteloon otettavan omaisuuden vähimmäisarvo on 300 euroa (netto). Yli 300 :n kalustohankinnat tulee kirjata tilille 4581=Kalusto (irtaimistoluetteloitava), jolloin luetteloinnissa voidaan hyödyntää järjestelmää. Sähköisessä laskujen kierrätyksessä laskulle tallennetaan muistilapulle, mitä kalustoa on hankittu ja kenelle. Muu kalusto kirjataan tilille Vanhat irtaimistoluettelot tarkistetaan vähintään tilinpäätösvaiheessa (muutokset, poistot, siirrot). Investoinnit Kaikista investointiosan määrärahoilla suoritettavista hankkeista, joista on laadittu talousarvion perusteluksi kustannusarvio, tulee kiinteistöpäällikön laatia määräaikaiset työohjelmat. Työohjelma on toimitettava kunnanhallitukselle helmikuun loppuun mennessä. Ennen töiden aloittamista on tarkastettava, ettei kustannusarvio ole virheellinen tai puutteellinen. Jos sen johdosta tarkoitukseen varatut määrärahat ovat riittämättömät, on töiden aloittaminen alistettava kunnanhallituksen ratkaistavaksi. Mikäli jollekin hankkeelle on haettu valtionosuutta, hanketta ei saa toteuttaa, jos valtionosuutta hankkeelle ei saada. Talousarvion käyttösuunnitelma Toimivalta talousarvion täytäntöönpanossa on määritelty hallintosäännössä seuraavasti: 32 Talousarvion täytäntöönpano Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle käyttötalousosassa palvelualue- tai palveluyksikkökohtaiset ja investointiosassa hanke- tai tehtäväkohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Tarkemmasta sitovuustasosta päätetään talousarviossa.

6 6 Käyttötalousmenon ja investointimenon euromääräinen raja määritellään vuosittain talousarviossa. ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Hyväksyttyjen käyttösuunnitelmien perusteella toimielimet ja viranhaltijat voivat käyttää muualla tässä hallintosäännössä annettua toimivaltaa. Palveluyksikkötason käyttösuunnitelmat hyväksyvät: Toimiala Kunnan johtaminen Keskushallinto Maaseututoimi Perusturva Sivistys- ja vapaa-aika Ympäristötoimi Tekninen toimi Vesihuoltolaitos Toimielin Sivistyslautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Lautakunnat ovat talousarvioehdotuksessaan esittäneet talousarvion alustavan käyttösuunnitelman, joka on talletettu taloussuunnittelujärjestelmään ja valtuuston mahdollisesti päättämin muutoksin siirretään siitä kirjanpitoon toteutumisseurantaa varten. Mikäli on tarvetta muuttaa käyttösuunnitelmia palvelualuetason määrärahan sisällä, ilmoittakaa muutoksista kirjanpitoon mahdollisimman pian. Joroisissa Joonas Hänninen kunnanjohtaja Marjatta Savolainen hallintojohtaja

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET 1 Joroisten kunta TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016 2017 laadintaohjeet annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 11.8.2014. Aikataulu:

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET 1 ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET Kunnanhallituksen 16. päivänä joulukuuta 2002 hyväksymä - Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2003 alkaen Kunnanhallitus muuttanut 26.2.2007, 86 - Tulee voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 1 (18) 20.1.2014 Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 Vuoden 2014 talousarvion Sisällys 1. TALOUDEN JA TOIMINNAN PERIAATTEET... 2 1.1 Tulosalueiden, toimialojen sekä niiden tulosyksiköiden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelmat... 3 3. Henkilöstöasiat... 4 4.

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET Khall 1.8.2011 164, hyväksytty LAPINLAHDEN KUNTA TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET 1. Talousarvio 1.1. Talousarvion valmisteluohje Talousarvion valmistelua varten hallintokunnille

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14)

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14) 1 (14) PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ Talousohjeen laatinut: Arttu Piipponen, Tapani Tulkki Talousohje Hyväksytty: Piirihallitus VIII/2012 Hankintaohje Hyväksytty:

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 61/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 21.12.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiirin (myöhemmin piirin) taloudenhoidon ja varainkäytön tulee täyttää korkeat vaatimukset. Piirin tulee säilyttää avustuksia ja lahjoituksia myöntävien

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot