Ohje Jakelussa mainituille TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje 29.11.2013. Jakelussa mainituille TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2014"

Transkriptio

1 Jakelussa mainituille TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2014 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt taloussuunnitelman vuosille Talousarvion (taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi) täytäntöönpanosta ja noudattamisesta kunnanhallitus antaa seuraavat ohjeet: 1. Talousarviosta yleensä Talousarvio on päätetty reilusti alijäämäiseksi. Kaikkia talousarvion toteuttamiseen osallistuvia tahoja kehotetaan heti alkuvuodesta alkaen toimimaan niin, että taloudellinen tulos vuonna 2014 toteutuisi parempana. Vuoden 2014 ensimmäistä osavuosiraporttia laadittaessa kunnanhallitus tulee antamaan ohjeet, joiden mukaan talousarvioon tehdään tarkennuksia alkuvuodesta sovittavin toimenpitein. 2. Talousarvion sitovuus Talousarvio sitoo toimielintä käyttötalouden osalta tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain. Sitovuus koskee toimintamenoja, toimintatuloja ja toiminnallisia tavoitteita, jotka kaikki ovat samanarvoisia talousarviomuutosten ja raportoinnin näkökulmasta. Tämä tarkoittaa talousarviomuutosten osalta sitä, että 1. Talousarviosta poikkeaminen vuositasolla edellyttää valtuuston hyväksyntää. Poikkeaminen ja muutostarve koskevat sekä toimintamenoja ja tuloja, että toiminnallisia tavoitteita. 2. Talousarviomuutoksen yhteydessä on esitettävä selvitys muutoksen vaikutuksesta muihin osatekijöihin, esimerkiksi toimintamenomuutoksen vaikutus toimintatuloarvioon ja toimintatavoitteisiin. Sitovuustason sisällä määrärahojen käyttö voi poiketa tilitasoisesta käyttösuunnitelmasta paitsi palkkauksen ja niiden sivukulujen osalta. Näiden käyttämistä muuhun tarkoitukseen ei saa tehdä ilman kunnanhallituksen lupaa. Talousarvion seuranta määräytyy pääsääntöisesti bruttoperiaatteen mukaan, eli toimintamenot ja toimintatulot erikseen. Tehtävillä Kiinteistöpalvelut, Liiketoiminta ja Ravintohuolto noudatetaan sitovuudessa nettoperiaatetta, eli toimintakatetta. Vesihuoltolaitos on muu taseyksikkö ja sen laskelmien sitovuus on määritelty talousarviossa kohdassa Talousarvion käyttösuunnitelma Toimielimet hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I:lle. Tämä tehdään pääsääntöisesti vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Tulosyksikkö II - III:n ja tarvittaessa kohteiden käyttösuunnitelmat hyväksyy tehtävän johtaja (Kontiolahden kunnan Hallintosääntö 15 ). Käyttösuunnitelmapäätös muodostuu ao. yksikön toimintojen, osamäärärahojen ja -tuloarvioiden toteutumista koskevista tavoitteista siten, että ne eivät ole ristiriidassa valtuuston asettamien tavoitteiden kanssa. Käyttösuunnitelmassa on otettava huomioon valtuuston määrärahoihin hyväksymät erilliskohdennukset ja toimintatavoitteiden muutokset. Käyttösuunnitelmia vahvistettaessa on huomioitava myös valtuuston hyväksymät ponnet.

2 Siirrettäessä käyttösuunnitelman muutoksella osamäärärahoja tulosyksiköltä toiselle on siirrot kohdennettava tileille. Käyttösuunnitelmien hyväksymispäätöksistä on toimitettava jäljennökset pääkirjanpitäjälle. Tämä koskee myös talousarvion tarkistamisten jälkeen tarkistettuja käyttösuunnitelmia. Ajan tasalla oleva toteutumisvertailu saadaan vasta kun muutokset on viety tilitasolla talousarvioon. 4. Talousarvioraportointi ja talousarviomuutokset Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuosikolmanneksittain seuraavan aikataulun mukaisesti: 1/2014 2/2014 Raportointiajankohta Lautakuntien käsittely viimeistään Kunnanhallitus, kokous Kunnanvaltuusto, kokous Osavuosiraportissa selvitetään tehtäväkohtaisesti toiminnallisten tavoitteiden, niihin liittyvien suoritteiden ja tunnuslukujen sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Lautakuntien käsittelyaikataulut tulee huomioida vuoden 2014 kokousaikoja suunnitellessa. Kiireelliset, rahamääräisesti merkittävät talousarviomuutokset tulee saattaa erillisenä valtuuston käsiteltäväksi, mikäli muutosten esittäminen ei ajallisesti sovellu raportoinnin yhteyteen. Kaikki talousarviomuutokset on saatettava valtuuston käsittelyyn talousarviovuoden aikana. Lyhytaikaisessa raportoinnissa jatketaan vanhaa käytäntöä. Raportit annetaan kunnanhallitukselle 1-2 kuukauden välein. Raportissa on mm. tehtäväkohtainen toteutumisvertailu ja valittujen toiminnallisten tunnuslukujen ja mittariaineiston seurantaa. Raportin tietojen keruussa toimitaan taloustoimiston antamien ohjeiden mukaisesti. Osastopäälliköt vastaavat johtamiensa alueiden talousarvioseurannan toteuttamisesta ja vastuutuksesta. Jokaisen tulosyksikön tulee olla sitoutunut vastuulliseen ja taloudelliset vaikutukset huomioivaan toimintaan ja päätöksentekoon.

3 5. Irtaimistohankinnat ja hankintarajat Käyttöomaisuuden aktivointiraja on euroa. Hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaiset poistot lasketaan hallituksen päätöksen mukaisesti. Hyödykekohtaiset arvonlisäverottomat hankintarajat kunnanhallituksen päätöksen mukaisista rajoista ovat seuraavat: *** Investoinnit (pl. irtaimisto) euroa ja *** Käyttötalousmenot ja irtaimen omaisuuden hankinnat euroa. Näiden hankintarajojen puitteissa hankinnoista päättää kunnanjohtaja ja osastopäällikkö tai hänen määräämänsä tehtävän tai tulosyksikön esimies. Hankintarajat ylittävistä hankinnoista päättää ao. toimielin. 6. Maksuvalmius Isoimmista investointien ja käyttötalouden laskuista on tiedotettava taloustoimistoa etukäteen maksuvalmiuden varmistamiseksi. Laskuttajat ilmoittavat laskutettujen erien summat eräpäivittäin kassa-asioista vastaavalle laskentasihteerille. Maksuvalmiuden osalta kaikki ilmoitettavat rahamäärät ovat arvonlisäverollisia ja maksuperusteisia. Muista maksuvalmiuden seurantaan liittyvistä toimenpiteistä taloustoimisto tiedottaa tarvittaessa erikseen. 7. Alitilittäjät ja laskujen käsittely Sisäisen valvonnan ohjeissa kohdassa 3.5. on ohjeistettu alitilittäjän toimintaa ja kohdassa 3.6. laskujen käsittelyä. Kunnanhallitus päättää alitilittäjäoikeuksista vuosittain erillisellä päätöksellä. Kustannus- ja suoritehintalaskennan oikeellisuuden sekä muutoinkin oikean kuvan antamiseksi kunnan taloudesta on menot ja tulot kohdistettava tarkasti tilikarttaa ja tilitunnisterakennetta noudattaen laskun sisältöä vastaavasti. Tätä edellyttää myös tilastointivelvoite, joka on perusteena mm. laskennallisia valtionosuuksia määrättäessä. Talousarvioon sisältyvän sisäisen laskutuksen osalta palvelun myyjä laatii sisäisen laskun uudella laskutusohjelmalla Rondoon hyväksyttäväksi kuukausittain siten, että sisäinen laskutus on mahdollista saattaa ajan tasalle viikon kuluessa kuukauden päättymisestä. Vuositason oikaisu tehdään tarvittaessa joulukuun laskussa. Asiatarkastajien ja laskujen hyväksyjien rekisteriä pidetään taloustoimistossa. Toimielinten päätökset hyväksyjistä ja tiedot vuoden aikana tapahtuvista muutoksista on toimitettava kirjanpitäjälle. Uusille henkilöille on anottava käyttöoikeudet sähköiseen laskujenkäsittelyohjelmaan. Samoin on muistettava ilmoittaa käyttöoikeuden lakkaamisesta. Ostolaskut on käsiteltävä hyvissä ajoin Rondossa. Erityisesti tulee huomiota kiinnittää useissa eri yksiköissä kiertävien laskujen sujuvaan ja nopeaan käsittelyyn. Tilintarkastajat ovat

4 huomauttaneet, että laskujen käsittelyn nopeuteen on jatkossa kiinnitettävä tarkemmin huomiota. On tärkeää tarkistaa että jokainen tiliöi kaikki omalle yksikölleen kuuluvat summat yhteisiltä laskuilta, jottei laskun kierto viivästy tiliöimättömien kustannusten takia. Useiden osastojen yhteisten laskujen käsittelyssä tulee tehdä yhteistyötä käsittelijöiden kesken, jotta laskut saataisiin mahdollisimman nopeasti kierrätyksestä reskontraan. Laskujen määrämuodot ovat tiukat, laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät ovat velvolliset varmistamaan, että laskujen tiedot vastaavat niistä annettuja sääntöjä. Tarvittaessa toimittajalta on pyydettävä korjattu lasku mikäli vaaditut tiedot eivät ole näkyvissä tai ovat epäselvät. Laskujen määrämuoto-ohjeet johtuvat arvonlisäverotukseen liittyvistä vaatimuksista. Laskusta tulisi selvitä yksikköhinta ilman veroa ja veron määrä, sekä verokannat. Jos myynti on verotonta, josta on annettava lasku, viittaus vapautukseen tai säännökseen. Lisätietoja laskujen sisältövaatimuksista saa mm. verohallinnon internet-sivuilta (www.vero.fi). Laskuja koskevat määrämuodot velvoittavat myös kuntaa saattamaan tiedot omassa laskutuksessa kuntoon. On huomattava, että kunnasta lähtevässä laskussa maksun saajana on Kontiolahden kunta ja kunnalle tulevassa laskussa maksajana on oltava Kontiolahden kunta. Vesilaitokselle saapuvissa laskuissa tulee saajana olla Kontiolahden kunta, vesihuoltolaitos. 9. Virkojen ja toimien täyttöluvat Vakinaisesti täytettävien virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää kunnanhallitus johtoryhmän tai lautakunnan esityksestä. Taloussuunnitelman henkilöstöohjelmassa hyväksyttyjen uusien virkojen ja toimien täyttöluvat myönnetään kunnanhallituksen valtuuston täytäntöönpanopykälän yhteydessä. Määräaikaiset ja väliaikaiset viranhaltijat ja työntekijät valitaan kunnan hallintosäännön mukaisesti. 10. Työllistäminen vuonna 2014 Työllistettyjen määrä vuonna 2014 on 40. Työllistämisohjelmaan sisältyvien 40 työllistetyn jako osastoittain on käsitelty kunnan johtoryhmässä seuraavasti: Keskushallinto (13) josta sosiaali- ja terveystoimi (11) Sivistys (19) Tekninen (8) Yhteensä 40 Työllistämisen määräraha on kunnanhallituksen alainen. Jokaista työllistettyä kohti on varattu rahoitusosuutta sekä palkkaan että sivukuluihin yhteensä /kuukausi. Tämän summan ylittävät kustannukset kirjataan ao. tulosyksikön määrärahoista. Työllistämisjaksoon on sisällyttävä ko. ajalta määräytyvä vuosiloma. Työllistettäviin liittyvissä asioissa on neuvoteltava johdon sihteerin kanssa. KONTIOLAHDEN KUNNANHALLITUS

5 Jere Penttilä kunnanjohtaja Pauliina Pietikäinen talousjohtaja

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Voimaantulo: 1.5.2014 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS... 2 2. TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI... 3 2.1. Talousarvio... 3 2.2. Raportointi...

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 1 KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Yleistä Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2014 84 hyväksynyt talousarvion vuodelle

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 1 TALOUDEN JA TOIMIINNAN PERIAATTEET 2 1.1 Kuntalaki 2 1.2 Hallintosääntö 2 1.3 Käyttösuunnitelman laatiminen 2 2 TALOUSARVION NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 (7) Lauta- ja johtokunnat sekä toimistot VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on

Lisätiedot

Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa.

Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. Rantasalmen kunta 12.1.2015 Toimialat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1.Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa.

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET 1 ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET Kunnanhallituksen 16. päivänä joulukuuta 2002 hyväksymä - Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2003 alkaen Kunnanhallitus muuttanut 26.2.2007, 86 - Tulee voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä.

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä. RUOVEDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksyttävänä kunnanvaltuusto 15.12.2014 XX Voimaan 15.12.2014 Kuntaliitto on 9.12.2013 julkaissut päivitetyn ohjeistuksen koskien kuntalain sisäistä valvontaa

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1 RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1) Talousarvion hyväksyminen ja tilivelvollisten tehtävä Kunnanvaltuusto on 11.12.2012 68 hyväksynyt kunnan vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Parikkalan kunta Kunnanhallitus 14.1.2014 Lautakunnille ja tilivelvollisille Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Lautakunnille ja tilivelvollisille on lähetetty kunnanvaltuuston 12.12.2013 hyväksymä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki. Vuoden 2015 talousarvion. täytäntöönpano-ohjeet

Kajaanin kaupunki. Vuoden 2015 talousarvion. täytäntöönpano-ohjeet Kajaanin kaupunki Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. Talousarvion sitovuus Kajaanin kaupunginvaltuuston on hyväksynyt kokouksessaan 8.12.2014 224 vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017

Lisätiedot

Sitovuustaso ja käyttösuunnitelman laatiminen

Sitovuustaso ja käyttösuunnitelman laatiminen 1 PERHON KUNTA Kunnanhallitus TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2014 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista

Lisätiedot

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus.

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. 1 VANTAAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston tammikuun 27. päivänä 2014 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Taloushallinnossa noudatettavat määräykset Kaupungin taloushallinnossa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE 23.5.2008/PARAS -Johtoryhmä SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. SOVELTAMISALA... 1 3. KUNNAN VALVONTA... 1 4. ULKOINEN

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

www.bdo.fi www.audiator.fi

www.bdo.fi www.audiator.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Ilomantsin kunta JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy (y-tunnus 0904285-6) kuuluu suomalaiseen

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje 464 / 00.01.01 / 2014 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo 1. SISÄINEN VALVONTA... 2 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet... 2 1.2 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot