VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE n:ro 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE n:ro 1"

Transkriptio

1 Kh Liite nro 9 VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE n:ro 1 Kouvolan kaupunki Kaupunginhallitus

2 1 Sisällys 1. Talouden seuranta Tasapainoinen talous Vuoden 2008 vuosisuunnitelma Taloussääntö ja muut ohjeet Määrärahojen sitovuudet Palkkamäärärahat Sisäiset erät Investointimenot ja mahdollisesti tarvittavat talousarviomuutokset Talousviestintä Liikelaitostaminen ja omistajaohjaus Projektien hallinnointi ja raportointi Hankinnat....5

3 2 VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOOHJEET 1. Talouden seuranta Talousarvion toiminnalliset tavoitteet on johdettu valtuuston hyväksymästä kaupunkistrategiasta. Valtuusto on hyväksynyt toimielimille palvelualuetasoisen talousarvion määrärahoineen, tuloarvioineen ja toimintaa kuvaavine tavoitteineen kunta- ja kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti. Tavoitteiden toteutumista seurataan kaksi kertaa vuodessa laadittavin osavuosikatsauksin sekä koko vuotta käsittävällä tilinpäätöksellä toimintakertomuksineen. Osavuosikatsausten yhteydessä tarkastellaan toimialojen talousarvion perustietojen oikeellisuutta ja tarpeita talousarviomuutosten tekemiseen. Talousarviomuutokset pyritään tekemään siten, ettei kulujen rasitus verotukseen lisäänny. Muutokset valmistellaan yhteistyössä talous- ja strategiayksikön ja toimialojen kesken. Tämän johdosta myöhemmin jouduttaneen antamaan vielä tarkempia täytäntöönpano-ohjeita. Lisäksi kunnan taloutta seurataan kuukausittain laadittavalla talousarvion toteutumisraportilla. Tällöin laaditaan talousarvion toteutumisraportti toimialoittain tilaajan ja tuottajan toiminnasta talousarviorakennetta noudattaen sekä tulos- ja rahoituslaskelmat. Raportit jaetaan toimialoille, kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Toimialojen ja palvelusektoreiden talousarvioseurantaa varten otetaan käyttöön alkuvuodesta web-pohjainen Logican Tane-ohjelma. Johdonraportointia varten tullaan hankkimaan tarkoituksenmukainen järjestelmä kuluvan vuoden aikana. Talousarviossa on sitovuustasot merkitty kunkin toimialan kohdalle. 2. Tasapainoinen talous Kuntalain 65 :n mukaisesti kunnan tulee tasapainottaa taloutensa 3 vuoden pituisella suunnitelmakaudella, mikäli tuloslaskelman mukainen tulos on alijäämäinen. Vuoden 2009 talousarvio on tasapainossa. Talouden pitäminen tasapainossa edellyttää kaikilta toimialoilta tiukkaa harkintaa menojen suhteen ja eivälttämättömistä hankinnoista pidättäytymistä. Parhaillaan laaditaan vuoden 2008 tilinpäätösennusteita ja tilinpäätöksiä. Uuden Kouvolan peruslähtötietoja arvioitaessa yhteenlasketusta tuloksesta näyttää muodostuvan kuntien osalta alijäämäinen. Taloussuunnittelussa on arvioitu, että aloittavassa taseessa uuden kunnan ali/ylijäämätili olisi kuitenkin vielä hieman positiivinen.

4 3 Vuosien aikana kaupungin talous joutunee vielä nykyistä tiukemmalle, mikäli tämän päivän nopeasti heikoiksi kääntyneet talousennusteet toteutuvat. Kuntatalouden arvioidaan pysyvän jatkossakin kireänä. 3. Vuoden 2009 vuosisuunnitelma Toimialat ovat ilmaisseet halunsa laatia heti vuoden alussa määrärahojen käyttösuunnitelmat, josta tulevassa suunnittelussa käytetään nimitystä vuosisuunnitelma. Valtuusto hyväksyi vuoden 2009 talousarvion poikkeuksellisella maininnalla teknisestä talousarviosta. Tällä tarkoitetaan mahdollisuuksia tehdä talousarvioon vuoden aikana muutoksia. Muutosten tarve voi lähteä toimialojen palvelutuotannon tarpeista ja/tai koko kuntaa koskevien tuloarvioiden muutoksista. Etenkin yhteisöverojen kertymä jäänee arvioitua pienemmäksi. Mikäli tuloarviot oleellisesti alittuvat, talousarvio pyritään tasapainottamaan siten, että toimialoilta toisille tehtäviä määrärahasiirtojakin voidaan tehdä. Tämän vuoksi toimialojen vuosisuunnitelmat ovat vuoden alkupuolella ohjeellisia. Lauta- ja johtokuntien käsittelemät vuosisuunnitelmat saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Talousarviota laadittaessa hyväksyttiin ensimmäiseksi välitarkastelu ajankohdaksi helmikuun lopun tilanne. Varsinaisia muutoksia tehdään ensimmäisen kerran huhtikuun lopussa taloudesta saatavilla tiedoilla. Toinen tarkasteluajankohta on elokuun lopussa taloudesta saatavien tietojen pohjalta. 4. Taloussääntö ja muut ohjeet Hallintosäännön lisäksi keskeisinä toimintaa ohjaavana sääntönä toimii taloussääntö koko konsernin yksiköitä ja tytäryhtiöitä koskevana. Tämän lisäksi annetaan talouden yksityiskohtaiset hoito-ohjeet, jotka helpottavat talouden toimintaprosessien yhtenäistämistä. Hankintoja ohjataan keskitetyillä hankintaohjeilla. Käyttöomaisuutta hallitaan erillisellä luettelointia koskevalla ohjeella. Sisäisen valvonnan ja toimintatapojen uudistamisella sekä niistä annettavilla ohjeilla pyritään ottamaan käyttöön koko konsernia koskevat menettelytavat. 5. Määrärahojen sitovuudet Talousarviossa on hyväksytty määrärahojen sitovuustasot. Toimialojen tilaajatoimintojen osalta sitovana tasona on tulot ja menot erikseen bruttona ja tuottajien osalta palvelusektorin toimintakate.

5 4 Liikelaitosten osalta tavoitteena on kannattavuuden säilyminen tasolla, jonka palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kulujen kattaminen ja muut liikelaitoksen velvollisuudet edellyttävät. 6. Palkkamäärärahat Palkkamäärärahat ovat osittain arviointeihin perustuvia ja tilapäisten palkat sisältävät muitakin kuin tilapäisen henkilökunnan palkkamäärärahoja. Tarkentuvalla henkilöstösuunnitelmalla pyritään selvittämään koko palkkausmäärärahojen tarve ja kohdentamaan määrärahat käytön mukaisesti. Sijaisten palkkaukseen varataan määrärahoja vain kaikkein välttämättömiin tarpeisiin. Henkilöstön sivukuluihin tarvittavia määrärahoja on osittain varattu keskitetysti konsernihallinnon henkilöstöhallintoon. Näiden määrärahojen käytön mukainen siirto tehdään kuluvan vuoden aikana. Eläkevakuutusmaksuihin varatut määrärahat kokonaisuudessaan vastaavat kunnan vakuutustarvetta. 7. Sisäiset erät Talousarviovuoden aikana päätetään sisäisten erien laskentaperusteet. Sisäisten erien laskentaperusteilla ja kustannuslaskennallisilla menetelmillä lasketaan tuotettujen palvelujen ja tuotteiden hinnat. Toimialoille ja palvelusektoreille saadaan näillä tiedoilla täydennettynä koko toimintaa kuvaava kokonaisvolyymi ja talousarvio muutetaan vastaamaan näitä tietoja. Tavoitteena on saada tämä työ tehtyä noin kahdessa vuodessa. Sitä ennen toimitaan arvioiden pohjalta. 8. Investointimenot ja mahdollisesti tarvittavat talousarviomuutokset Vuoden 2009 talousarvion investointimenoihin sisältyy useita kohteita, joiden rakentamis- tai saneeraussuunnitelmia ei ole vielä tehty. Suunnitelmien valmistuttua niistä saattaa aiheutua tarvetta muuttaa talousarviota. Valtuuston hyväksymän linjauksen mukaisesti tulee teknisen toimialan hakea ennen aloittamattomien investointikohteiden käynnistämistä erillistä kaupunginhallituksen käynnistämislupaa. Työllisyyden edistämiseksi valtio voi osoittaa joihinkin erillisiin kohteisiin avustusmäärärahoja, joita haettaessa voidaan joutua tekemään muutoksia jo hyväksyttyyn talousarvioon. Työttömyysasteen heikentymistä seurataan talouden ja toiminnan osavuosikatsauksissa ja pyritään vastatoimilla parantamaan työllisyystilannetta. 9. Talousviestintä Taloustiedotteet, -ohjeet,ja raportit löytyvät niiden valmistuttua intranetissa.

6 5 10. Liikelaitostaminen ja omistajaohjaus Liikelaitosten perustamisselvityksiä jatketaan. Konsernin omistajaohjauksen menettelytapojen luomiseksi valmisteilla on konserniohjeet ja kaupunginhallituksen konsernijaoston tulevat tehtävät. 11. Projektien hallinnointi ja raportointi Lautakuntien ja eri projekteihin osallistuvien on vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä ja vuoden aikana osavuosikatsausten yhteydessä raportoitava kaikista niistä projekteista tavoitteineen ja määrärahoineen, joissa toimielin on mukana. Muilta osin projektien hallinnoinnissa noudatetaan valmisteilla olevia projektiohjeita. 12. Hankinnat Hankintoja suoritettaessa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia eli hankintalakia ja hankintaohjeita. Pääomahankintoja tehdään valtuuston hyväksymien perusteluiden mukaisesti. Pääomahankintojen hankintahintaraja on euroa ilman arvonlisäveroa. Uuden rakennuksen tai laajennuksen ensikertainen kalustaminen on investointimeno, joka tulisi esittää talousarvioon samanaikaisesti hanketta koskevan ehdotuksen kanssa. It-laitteiden hankintaan ei talousarviossa ole varattu määrärahoja vaan ne rahoitetaan vuokraus- / leasingsopimuksilla. Pohjois-Kymen Tieto hoitaa laitteiden rahoitussopimukset ja laskuttaa käyttäjiä laitteiden ylläpidosta. Muu kuin ensi kertaa hankittava käyttöomaisuus luetteloidaan erilliseen irtaimen omaisuuden luetteloon, mikäli omaisuuden hankinta-arvo ylittää 1000 euroa. Vuokraus- / leasingsopimuksella rahoitetut it- laitteiden ja kopiokoneiden merkitsemisestä ja käytöstä annetaan erillinen käyttöomaisuuden luettelointia koskeva ohje.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus.

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. 1 VANTAAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston tammikuun 27. päivänä 2014 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Taloushallinnossa noudatettavat määräykset Kaupungin taloushallinnossa

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE. I Laatimisaikataulu... 2. II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne...

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUOSILLE. I Laatimisaikataulu... 2. II Talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen lähtötilanne... 1 KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus LIITE 70 Kunnanhallitus 11/23.06.2009 283 LIITE 70 Kunnanhallitus 12/25.08.2009 307 HALLINTOKUNNILLE 16.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1 KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1. SISÄINEN VALVONTA 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäinen valvonta on kaupungin toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017 Talousarvio 2014 Kouvolan kaupungin & Taloussuunnitelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

1. TOIMINTAKERTOMUS...

1. TOIMINTAKERTOMUS... TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET... 7 1.3 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS... 8 1.3.1.

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono.

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. 1 LOIMAAN KAUPUNKI Khall 17.6.2013 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 LAADINTAOHJEET Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. Vuoden 2012 tulos oli selvästi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Äänekosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Kaupunginhallitus 3.12.2012 Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Voimaantulo: 1.5.2014 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS... 2 2. TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI... 3 2.1. Talousarvio... 3 2.2. Raportointi...

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1 RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1) Talousarvion hyväksyminen ja tilivelvollisten tehtävä Kunnanvaltuusto on 11.12.2012 68 hyväksynyt kunnan vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 26.08.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 65 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot