Kokemuksia ja esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä ohjelmakaudella Helsinki Eliisa Hujala TEM/AKY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemuksia ja esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä ohjelmakaudella 2000-2006. 15.6.2010 Helsinki Eliisa Hujala TEM/AKY"

Transkriptio

1 Kokemuksia ja esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä ohjelmakaudella Helsinki Eliisa Hujala TEM/AKY

2 Järjestelmä+ hanketarkastushavainnot ESR ja EAKR toimintasuunnitelmat Kansalliset otantatarkastukset VTV:n toiminnan/tuloksellisuustarkastukset Erillistarkastukset

3 Komissio ESR 2003 Valintaprosessin jäljitysketju oli puutteellinen eikä se ollut läpinäkyvä. Oli mahdotonta todentaa miten valinta oli tapahtunut. Vaikka arviointeja oli tehty, ei voitu todentaa millä perusteilla valinta on tapahtunut. Maksatushakemusten tarkastamisessa todettiin puutteellisuuksia. Ei voitu selvittää luotettavasti, mitä maksatushakemuksista oli tarkastettu. Selityksiä saatiin, mutta ei todisteita siitä mitä oli varmennettu ja tarkastettu. Dokumentointi oli puutteellinen. Rahoitustehtävät ja maksutehtävät on eroteltava toisistaan selvästi. Palveluita hankittaessa ei ole noudatettu julkisista hankintojen periaatteita.

4 Komissio ESR 2006 Tarkastuksen kohteena oli 2006 Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelma ja erityisesti hallintojärjestelmien toimivuus hallintoviranomaisen ja ESR:n maksuviranomaisen tehtävien hoidon osalta. Ohjelmalle annettiin limited assurance/rajallinen varmuus, mikä tarkoittaa, että yksi tai useampi hallinto- ja valvontajärjestelmien keskeinen menettely on jäänyt toteuttamatta tai ne on toteutettu niin puutteellisesti tai niin harvoin, että niiden perusteella ei voida määritellä maksatushakemuksen paikkansapitävyyttä, tukikelpoisuutta eikä kattavuutta tai ehkäistä sääntöjenvastaisuuksia. Tästä syystä komissio pysäytti väliaikaisesti tavoite 1 Pohjois-Suomen ohjelman ESR-maksut. Suomen viranomaiset laativat tämän jälkeen toimintasuunnitelman (action plan), jonka hyväksyttyään komissio käynnisti 6 kk pysäytyksen jälkeen uudelleen.

5 Komissio ESR 2007 Pohjois-Suomen ESR-tarkastuksen 2. vaiheen hanketarkastuksessa 2007 tarkasteltiin toimintasuunnitelman täytäntöönpanotilannetta (Tavoite 1, 2, 3 ja Equal-ohjelmat). komission tarkastajat suhtautuivat epäilevästi suoritettujen korjaavien toimien laatuun ja kattavuuteen erityisesti Tavoite 1- ja 2 -ohjelmien hallintoviranomaisen toiminnassa. Edellytettiin käynnistettäväksi riskianalyysiin ja tarkastuslistoihin pohjautuvia HVO:n järjestelmällisiä tarkastuksia kaikissa ohjelmissa kattavan ESR-tarkastussuunnitelman perusteella. - > otettiin käyttöön TEM perustamisen yhteydessä 2008

6 ESR-seurantatarkastus 2007 Komissio totesi, että hallinto- ja maksuviranomaiset olivat ottaneet vuoden 2007 alusta käyttöön uudet menoilmoituksen varmennustoimenpiteet ohjelmakaudelle Komissio oli jo aikaisemmissa tarkastuksissa edellyttänyt hallinto- ja maksutehtävien parempaa eriyttämistä viranomaisten itse toteuttamissa projekteissa. - > itse toteutetuissa projekteissa otettiin käyttöön samanlainen maksatushakemusmenettely kuin muissakin projekteissa.

7 ESR otantatarkastushavainnot Projektien valintakriteereiden määrittely, käyttö ja dokumentointi vaihteli eri viranomaisissa merkittävästi. Vain joissakin viranomaisissa valinnoille asetettujen vaatimusten täyttyminen pystyttiin osoittamaan dokumentaatiolla. Lakia julkisista hankinnoista (1505/1992) ei aina sovellettu hankinnoissa. Tavarat ja palvelut on esimerkiksi usein hankittu suorahankintana ilman lain tarkoittamaa erityistä syytä. Maksatushakemusten käsittelyajat olivat eräissä viranomaisissa kohtuuttoman pitkiä. Asiakirjojen diarioinnissa oli usein puutteita. Itse toteuttavissa hankkeissa viranomaisen omaan kirjanpitoon tulevien kustannusten osalta rahoittaja ei tarkastanut kustannusten tukikelpoisuutta, eikä päättänyt kustannusten hyväksymisestä hankkeelle. Useissa viranomaisissa projekti- ja rahoituspäätöksistä sekä maksatuksen valmistelusta ovat vastanneet samat henkilöt, eikä tehtävien eriyttäminen ole toteutunut säädösten ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Paikalla tehtyjä varmennuksia ei tehty ohjelmakauden alusta lähtien suunnitelmallisesti eikä niitä aina dokumentoitu riittävästi

8 ESR otantatarkastushavainnot Palkkakustannusten kirjaus ei kaikilta osin ole perustunut kattavaan työaikaseurantaan. Välillisten kustannusten laskentaperusteet eivät ole olleet todennettavissa. Osallistujien palkkakustannukset oli ilmoitettu arviomääräisinä eikä todellisten palkkojen mukaan. ESR sääntöjenvastaisuudet: Koulutushankintojen kilpailuttaminen Koulutettavat henkilöt tukialueen ulkopuolelta (ex-sääntö 12) Osallistujien rekisteröinnissä puutteita (riski, vakavia tarkastushavaintoja kansallisesti rahoitettujen tukijärjestelmien osalta Yleiskustannukset (perustuttava tosiasiallisiin eikä laskennallisiin kustannuksiin)

9 Komissio ESR 2008 Asiakirjoihin perustuvissa tarkastuksissa todettiin tyypillisiä ongelmia, joita oli havaittu Suomessa aiempien tarkastusten yhteydessä: projektien valinta 4 artiklan mukaisia varmennuksia koskevat dokumentointipuutteet riittämätön tehtävien erottelu 4 artiklan mukaisiin varmennuksiin liittyvät laatuongelmat. (dokumentoinnin puutteet, hvo-ohjeistuksen ja valvonnan puutteet, seurataan ainoastaan määrällistä toteutumaa 40 % hankkeista, po. myös :sta)

10 Projektien valinta hakemuksen arvioinnissa ei käytetty arviointilomaketta hakemuksen arvioinnissa ei käytetty pisteytysjärjestelmää lomake on kyllä olemassa, mutta siinä on vain vähän tietoja projektin laadullisista näkökohdista (valintakriteerit) Art. 4 varmennukset ei käytetty tarkistuslistaa (lukuisia havaintoja) Ei käytetty allekirjoitettua tarkistuslistaa tarkastuksessa ei varmennettu kirjanpitoa Paikalla tehdyssä 4 artiklan mukaisessa tarkastuksessa ei varmennettu kirjanpitoa.

11 Tehtävien eriyttäminen Maksupyynnön tarkasti sama henkilö, joka arvioi projektihakemuksen. Maksupyynnön hyväksyi todennäköisesti sama henkilö, joka arvioi projektihakemuksen asiasta ei kuitenkaan ole varmaa tietoa, sillä rahoituspäätöksen valmisteluun liittyviä tehtäviä ei dokumentoitu riittävästi.

12 Jäsenvaltion toimenpiteet EU:n ja kansallisissa tarkastuksissa esitettyjen havaintojen johdosta TM täydensi ja tarkensi omaa ohjeistustaan menojen varmentamisen osalta ja TM antoi ESR:n osalta ohjeen ohjelmakauden toimeenpanon käynnistämiseksi. Ohje sisälsi menettelytapaohjeet mm. tehtävien eriyttämisestä ja hankkeiden valinnasta. HVO ohjeistus välittäville toimielimille sisältää yksityiskohtaiset ohjeet hankkeiden valinnasta, menojen varmentamisesta ja tehtävien eriyttämisestä.

13 Yksittäiset havainnot hankkeissa Tilavuokra osoittautui sisäiseksi laskuksi, jota ei tosiasiassa ollut maksettu. Tilakustannusten veloitusperusteena olisi käytettävä todellisia kustannuksia joista ei ollut tarkastushetkellä saatavilla tietoja, joten kyseinen summa katsottiin 100% tukikelvottomaksi. Selitys osoitti selvästi, että kyseessä oli toteuttajan itselleen maksama tai täsmällisemmin sanottuna toteuttajan eri osastojen välinen vuokra. Selityksen tueksi ei esitetty laskelmia, jotka olisivat esimerkiksi osoittaneet ettei nimelliseen vuokraan sisältynyt sisäistä voittomarginaalia. Komission yksiköt aikovat tehdä sitä koskevan rahoitusoikaisun. Suomen viranomaiset eivät myöskään antaneet lisätietoja tämäntyyppisten vuokrien kokonaissummasta, kuten EMPL:n tarkastajat olivat pyytäneet, minkä vuoksi oikaisua on sovellettava kaikkiin projektin vuokriin.

14 Palkkaus, työaikakirjanpito Palkkaus oli kohdennettu arvioon perusteella po. luotettavat ja tarkat työaikakirjanpidon tiedot. Jäsenvaltion vastaus: Ohjelmakauden alussa hanketoimijoita ohjeistettiin pitämään työaikakirjanpitoa hankeajalta, mutta siitä ei vaadittu toimittamaan maksatushakemuksen liitteenä työaikakirjanpitoa kuin tarvittaessa. Ohjeistuksessa ei määritelty myöskään pidettävän työajanseurannan tapaa. Tuensaaja on toimittanut työaikakirjanpidon toteuman molempien työntekijöiden osalta. Kustannusten kohdentamisesta on saatu riittävä tieto. Komissio: Vastaus hyväksytään työaikakirjanpidon osalta, koska tarvittava asiakirjanäyttö esitettiin.

15 Palkkaus, bonukset Projektipäällikölle maksettiin projektin päättyessä bonuspalkka. Bonusta ei voida pitää kustannustehokkaana, koska sitä ei ollut määritetty eikä sovittu työsopimuksessa. Suomen vastaus: TE-keskus perii takaisin aiheetta maksetun bonuspalkan 3 770,00 euroa. Lisäpalkka ei ole hyväksytyn projektisuunnitelman mukainen eikä siitä ole sovittu projektipäällikön työsopimuksessa. Näin ollen kustannus ei ole hyväksyttävä.

16 Hankkeen alihankinnat TE-keskusten lukuiset hankinnat ammattikorkeakoululta ilman tarjouskilpailua Palveluja hankittiin ilman julkista tarjouskilpailua, virheen laskettiin olevan 25 prosenttia. Suomen vastaus: Havainnon johtopäätös virheellinen, ei takaisinperintää. Koulutuspalvelut TE-keskus on hankkinut suoraan projektilta hankintasopimuksella ja maksatus on perustunut sopimustekstin mukaan kirjanpidossa esitettyihin toteutuneisiin kustannuksiin. Menettely perustuu komission antaman rakennerahastojen yhteisrahoituksen tukikelpoisuutta koskevan asetuksen (EY) N:o 1145/2003 liitteen säännön 1 kohtaan 3. Alihankinta, jonka 3.1. b- kohdan mukaan välittävien ja konsulttien kanssa tehtävät alihankintasopimukset ovat tukikelpoisia, jos lopullinen edunsaaja pystyy perustelemaan maksun suoritetun työn tai palvelun tosiasiallisella arvolla. Selvitty hankintaa koskeva hankintasopimus sekä maksun perusteena olevat kirjanpitotiedot.

17 ESR-koulutuspalveluhankinta TE-keskus oli ostanut koulutuspalveluja suoraan projektilta ilman julkista tarjouskilpailua. Tässä raportissa virheen laskettiin olevan 12,6 %. Tätä virhemäärää on sovellettu samanlaisissa tapauksissa Suomessa, koska korjausprosentti perustuu asiassa Suomessa tehtyyn erilliseen tutkimukseen. muissa kuin näissä tapauksissa kilpailuttamattomuuteen PS komission tarkastuksissa liitetty 25% virhe, joka perustuu komission omaan ohjeistukseen rahoituskorjauksien suuruudesta julkisen kilpailun laiminlyönnin yhteydessä. Suomen vastaus: Tarkastushavainto on oikea. Rahoittaja selvitti, kuinka paljon vastaavia työvoimapoliittisiin koulutushankintoihin liittyviä kilpailutus ongelmia (suoraan projektilta ilman julkista tarjouskilpailua) samalla tuensaajalla on ollut. Myös muiden vastaavien hankkeiden tukikelvottomat kustannukset poistetaan ohjelman viimeisessä loppumaksua koskevassa maksupyynnössä.

18 Julkiset hankinnat, konsulttipalvelu Välittävä toimielin (TEM) toteaa, että kansallisessa hankintalainsäädännössä mainittiin suorahankinnan perusteena mm. tapaukset, joissa kilpailuttamisen kustannukset ylittävät siitä saatavan hyödyn. Hankkeen konsultointipalvelutarjoaja valittiin em. lainsäädännön mukaisena suorahankintana sillä perusteella, että: hinta, a 32 /h, alittaa kaikkien kyseisenä vuonna TE-keskusverkostossa kilpailutettujen konsulttien tuntipalkkion. TE-keskusten kyseisenä vuonna kilpailuttamissa yrityksille suunnatuissa koulutus- ja konsultointipalveluissa palkkioiden keskiarvo asettuu 1010,00 /h tasolle [po. 101 /h tasolle?] ja että yrityksen teoreettinen osaaminen ja käytännön asiantuntemus todettiin valintahaastattelussa parhaimmaksi. Komissio: Vastausta ei hyväksytä. Mahdollisesti melko alhaisesta hinnasta huolimatta ei ole täysin poissuljettua, että markkinoilla olisi ollut tarjolla vieläkin parempi hinta. Julkisen kilpailuttamisen tarkoituksena on nimenomaisesti sulkea pois tämä mahdollisuus. Sen vuoksi virhemerkintä säilytetään. Komission yksiköt aikovat tehdä kustannuserää koskevan euron suuruisen rahoitusoikaisun. Suomen korjaus: peruutetaan.

19 Tukikelpoisuus, ulkomaanmatkat Muiden kuin projektihenkilöiden ulkomaanmatkat, ei riittävää liityntää projektisuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin, ongelma tukikelpoisuusohjeistuksen ja myös kustannustehokkuuden kannalta. - > 100% tukikelvottomuus (lisähuomautus siitä, että tapausta ei ollut havaittu projektille tehdyssä 4 artiklan mukaisessa tarkastuksessa). Jäsenvaltion vastaus: Kyseiset kustannukset liittyvät hankkeen toimenpiteisiin ja ne on hyväksytty rahoituspäätöksessä. Rajoituksia ulkomaanmatkojen suhteen on ohjeistuksessa vain ohjausryhmän ja Equal-toiminnon osalta. Kustannukset ovat tukikelpoisia. Huomautuksesta ei käy selville, minkälaisiin laskelmiin arvio matkojen kustannustehokkuuden ongelmallisuudesta perustuu. Toteuttajia on ohjeistettu hakemaan matkoja järjestäessään taloudellisesti mahdollisimman edullisia vaihtoehtoja majoittajilta ja kuljetusyhtiöiltä. Tuensaaja on näin menetellyt. Matkakustannuksia voidaan pitää kohtuullisina. Komission vastaus: Kansalliset tukikelpoisuussäännöt muodostavat osan sääntelypuitteita, jotka on laadittu kustannusten tukikelpoisuuden määrittämiseksi. Komission yksiköt tulkitsevat näitä sääntöjä itsenäisesti. Tässä tapauksessa projektin osallistujat eivät ole projektihenkilöstöä, minkä vuoksi kansallisten tukikelpoisuussääntöjen mukaisesti heidän ulkomaan matkansa ei ole tukikelpoinen. Komission tarkastajat toistavat tarkastusraportissa esitetyn kantansa, ja virhemerkintä säilyy ennallaan. Koska tästä kustannuserästä ei päästy sopimukseen, komission yksiköt aikovat tehdä rahoitusoikaisun.

20 Projektihenkilöstön jäsenmaksut Projektilta oli veloitettu yhdistyksen jäsenmaksu, vaikka projekti ei ole yhdistyksen jäsen; kyseessä on sen sijaan projektipäällikön henkilökohtainen jäsenyys. Suomen viranomaisen vastaus: Tukikelvottomaksi esitetty jäsenmaksu on luonteeltaan sellainen, että se liittyy suoranaisesti hankkeen toimialaan ja koska projekti ei voi olla jäsen jossain yhdistyksessä, on tämä jäsenyydestä saatava hyöty projektille haettava työntekijän jäsenyyden kautta. Kyseessä on alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1225/2002) 4 :n 1 momentin 3 kohdan mukainen kehittämishankkeesta aiheutunut muu eritelty, tukikelpoinen meno. Komission vastaus: Jos projekti ei voi olla yhdistyksen jäsen, ei kustannus kuulu projektille, vaan projektipäällikölle. Rahoitusoikaisu tullaan määräämään. Toimenpiteet: vähennetty menoilmoituksesta (peruutus).

21 Korjaavat toimenpiteet ja niiden seuranta Valvonnan tietojärjestelmän mukaisia tarkastushavaintoja, jotka vaativat seurantatoimia, ei ollut päivitetty - > ei ole saatavilla tietoa siitä, onko toimenpiteet tosiasiallisesti toteutettu. rakennerahastovaroja myöntävä viranomainen tai muu toimija vastaa myöntämiensä rakennerahastovarojen valvonnasta ja tarkastuksesta. Välittävän toimielimen rooli: -> Tehtävä perusteltu päätös toimenpiteistä -> Kirjattava tiedot seurantaa varten tietojärjestelmään tarkastusraporttien käsittelyn ja korjaavien toimenpiteiden seurannan tietojärjestelmäpohjaisuus (EURA 2007:n tarkastusja valvontaosa TUKI2000?)

22 ESR-hanketarkastus, suositukset 1. Havaittujen virheiden oikaiseminen Suomen viranomaisia pyydetään tekemään rahoitusoikaisu tässä tarkastuksessa havaittujen virheiden osalta tai toimittamaan tarvittaessa näyttöä siitä, että oikaisu ei ole tarpeen. 2. Lisätietojen toimittaminen (yksilöidyistä asiakirjoista) 3. Tarkastuksen laajentaminen muihin vastaaviin saman tuensaajan ja/tai rahoittajan hankkeisiin. 4. Korjaavat toimenpiteet virheiden ehkäisemiseksi jatkossa

23 Hankekirjanpito, suositukset Projektihenkilöstön työsopimukset ja palkkalaskelmat olisi sisällytettävä projektiaineistoon siten, että ne ovat helposti saatavilla. Kunkin palkkakauden työaikalistat olisi tulostettava työaikakirjanpidosta ja sisällytettävä projektiaineistoon siten, että ne ovat helposti saatavilla. Työaikalistoissa olisi eriteltävä tarkemmin päivittäiset tehtävät, jotka on tehty projektille. Projektikokousten pöytäkirjat tai muistiot olisi liitettävä matkalaskuihin. Maksuja koskevat tositteet olisi liitettävä projektiaineistoon siten, että ne ovat helposti saatavilla.

24 Puutteellinen audit trail, suositukset Projektin toteuttaja ei ole pystynyt riittävällä tarkkuudella todistamaan kulujen kohdistumista projektille. Ongelmia on erityisesti palkkojen, vuokrien ja yleiskulujen kohdistamisessa. Koulutuksiin osallistujien seurannassa on puutteita. Dokumentoitu seuranta (OSALLISTUJALISTAT) on tärkeää, jos laskutus perustuu tähän, mutta myös indikaattoriseurannan oikeellisuuden varmistamiseksi. Hyvä käytäntö on, jos jokainen omalla allekirjoituksellaan vahvistaa osallistumisensa jokaiseen koulutustilaisuuteen - > Haamukoulutettavien riskin vähentäminen

25 EAKR-toimintasuunnitelma Aluepolitiikan pääosasto teki Itä-Suomen tavoiteohjelmassa vuosina 2004 ja >Tarkastusten perusteella laadittiin toimintasuunnitelma Suomen hallinto- ja valvontajärjestelmän kehittämiseksi. Keskeiset korjaustoimet järjestelmiin liittyivät tehtävien riittävään eriyttämiseen sekä paikan päällä tehtävien varmennusten laadun parantamiseen. Komissio esitti, että ns. valvonta-asetuksen 438/2001 artikla 4 varmennusten laatuun liittyvien heikkouksien vuoksi tehdyt tarkastukset eivät anna riittävää varmuutta ohjelmakauden menojen laillisuudesta. Tästä syystä päätettiin suorittaa ylimääräisiä otantatarkastuksia neljän alueellisen ohjelman EAKR-hankkeisiin. Tarkastusviranomainen teki vuonna 2008 maakuntaliittojen hankkeisiin 40 lisätarkastusta. Satunnaisotannalla valittujen hankkeiden tarkastukset vuonna 2008 osoittivat, ettei varmennuksiin tarkastuksissa liitetyillä heikkouksilla ole ollut vaikutusta komissiolle ilmoitettujen menojen määrään, vaan lisätarkastusten jäännösvirhetaso noudatti 2%:n maksimirajaa. Tulos varmistettiin komission marraskuussa 2008 suorittamassa lisätarkastuksessa osaan jo tarkastetuista hankkeista. Komissio tarkasti uudelleen 12 hanketta Kymenlaakson ja Satakunnan alueilla. Tarkastuskäynnistä saadun raportin mukaan komission tarkastajat saivat kohtuullisen varmuuden tehtyjen tarkastusten tulosten luotettavuudesta ja siitä että jäännösvirheprosentti ei ylittänyt 2 %:n olennaisuusrajaa.

26 Korjaavia toimenpiteitä EAKR toimintasuunnitelmasta: HVJ kuvaukset ja niiden valmistelu (yhtenäiset kuvaukset, tehtävien eriyttäminen, tukijärjestelmien kuvausten ja säädösperustan täsmentäminen) -> Ohjelmakausi HVO -ohjeistuksen parantaminen, kohdistuminen kaikkiin välittäviin toimielimiin, ei yksinomaan omalle hallinnonalalle. -> ohjeistuspaketti 1/2009 Ohjeet paikanpäällä tapahtuvasta varmentamisesta sekä maksatushakemusten käsittelystä tarkistuslistoineen - > dokumentointi tietojärjestelmiin, art 13 tarkastussuunnitelmat, Tarkastuslistojen aiempaa yksityiskohtaisempi sisältö ns. horisontaaliperiaatteiden osalta (julkiset hankinnat, valtiontukisäännöt jne.) -> otanta TEM, otannan muutokset TEM

27 EAKR toimintasuunnitelma 2009 Komissio esitti lisätoimenpiteitä artikla 4 varmennuksiin liittyen vielä vuonna 2009 sulkemistyöryhmässä linjattiin, ettei enää lisätarkastuksia jo aiemmin Suomen EAKR-toimintasuunnitelman yhteydessä toteutettujen toimenpiteiden lisäksi. - >Suomen järjestelyt ohjelmakaudella ovat olleet riittävät ehkäisemään vahinko EU:n talousarviolle Todennettu viimeksi EAKR-toimintasuunnitelman osana toteutettujen kansallisten lisätarkastusten ja komission valitseman lisälisätarkastusotoksen sekä kansallisten lisätarkastusten laatuun komission kohdistamien lisätarkastusten kautta. Suomi käynnisti keväällä 2008 lisätarkastukset siinä tarkoituksessa, että voitaisiin varmistua riskin tasosta ja todistaa sulkemiseen liittyen se seikka, että havaituilla heikkouksilla ei ole ollut vaikutusta komissiolle ilmoitettujen menojen tukikelpoisuuteen. Tarkastuksien perusteella virheelliset maksut eivät ylitä olennaisuusrajaa 2 %.

28 Valtiontukisääntely Tarkastushavainto: Suomessa ei ole de minimis rekisteriä Tuensaajan omaan ilmoitukseen ei tule luottaa Tehtävä omia tarkastuksia paikan päällä (tuensaajan kirjanpito, aiemmin saadut julkiset tuet)?

29 Vuosikirjanumero KHO:2006:68 Purku - Ilmeisesti väärä lain soveltaminen - Valtionavustus - Investointiavustus - Työllisyys - Yritystuki - Elinkeinotoiminta - Valtiontuki - Täytäntöönpanokielto - Välitön vaikutus - Kylpylätoiminta TE-keskus oli myöntänyt kaupungille työllisyysperusteista investointitukea hankkeeseen, jossa kaupunki ja elinkeinonharjoittajat perustivat yhdessä yhtiön, joka rakennutti elinkeinotoimintaan käytettävän kylpylän, monitoimihallin ja keilahallin muodostaman rakennuskokonaisuuden. TE-keskus oli soveltanut tukea myöntäessään vain julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain säännöksiä. Koska tuki oli myönnetty elinkeinotoimintaan, asiaa ratkaistaessa olisi tullut soveltaa edellä mainitun lain ohella yritystuen yleisistä ehdoista ja yritystoiminnan tukemisesta annettujen lakien säännöksiä. TEkeskuksen päätös perustui siten hallintolainkäyttölain 63 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuin tavoin ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. Suomen Euroopan unionin komissiolle yhteisöjen perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan nojalla tekemät ilmoitukset edellä mainittuihin lakeihin perustuvista tukiohjelmista olivat koskeneet vain kansallisten lakien edellytykset täyttäviä tukia. Kun kyseessä olevaa valtiontukea ei ollut ilmoitettu komissiolle yksittäisenä tukena eikä komission arvioitavaksi siten ollut tullut se, soveltuuko tuki yhteismarkkinoille perustamissopimuksen 88 artiklan mukaisesti, TE-keskuksen päätös oli myös johtanut ilmeisesti väärään yhteisöjen perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan soveltamiseen. Hallintolainkäyttölaki 63 1 mom. 2 kohta Valtionavustuslaki Laki julkisesta työvoimapalvelusta 2 3 mom. Laki yritystuen yleisistä ehdoista 1 Laki yritystoiminnan tukemisesta 4, 7 ja 8 Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 87 artikla 1 kohta ja 88 artikla 3 kohta

30 Julkiset hankinnat Hankkeen kustannus = onko tuensaajan kirjanpidosta todennettavissa? Tavara & palveluhankinnat = onko noudatettu kustannusten kohtuullisuudesta annettuja sääntöjä ja lakia julkisista hankinnoista?

31 rahoituskorjaukset Julkisiin hankintoihin liittyvät yksittäiset rahoituskorjaukset ei voitu todentaa osatoteuttajille hankkeesta aiheutuneita kustannuksia kirjanpidosta eikä palveluhankintaa ollut kilpailutettu Eri lainsäädäntö: komission tukikelpoisuusasetus alihankintoja koskeva sääntely: partnerin kirjanpidosta nettoperiaatteen mukaan todennettavissa olevat tosiasialliset kustannukset voitiin hyväksyä. Tapauksessa ei ollut käytettävissä alihankkijoiden kirjanpitoa, josta tosiasialliset hankkeesta aiheutuneet kustannukset olisi voitu todentaa.

32 Julkiset hankinnat Kansallinen julkisia hankintoja sääntelevä lainsäädäntö, jolla toimeenpantu EY-direktiivit Tukikelpoisuusasetus (1079/2007) viittaussäännös + kustannusten kohtuullisuusedellytys niiden hankkeiden osalta, joita ei hankintamenettelysäännöt koske HVO- ja muu kutakin tukimuotoa koskeva ohjeistus Hankkeissa otettava huomioon sekä kilpailuneutraliteetti, että tarve varmistaa kustannusten tukikelpoisuuden muut elementit (julkisten varojen käyttö avoimella, tasapuolisella ja kustannustehokkaalla tavalla, myös korruption estäminen) Välittävä toimielin tarkastaa myös hankinnat ja tekee päätöksen hankintamenettelyvirheiden vaikutuksista Apuna virheiden -määräistämisessä komission ohjeelliset suuntaviivat minimioikaisuista (COCOF-ohje löytyy Markkinatuomioistuimen toimivalta perustuu lakiin, ei yleistoimivaltaa - > ei ratkaise kysymystä hankkeen kustannusten tukikelpoisuudesta

33 Julkiset hankinnat, tarkastusraportin havainnot TEM teki takaisinperintäpäätöksen liitolta maakunnan kehittämisrahalla tuetuissa hankkeissa hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi. Ministeriön päätös sai lainvoiman keväällä Hallintoviranomainen tiedusteli kesällä 2009 mitä selvityksiä ja korjaavia toimenpiteitä liitto on tämän jälkeen toteuttanut saman tuensaajan vastaavanlaiseen menettelyyn perustuvissa rahoittamissaan EAKR-hankkeissa. Rahoittaja vetosi perusteluissaan mm. siihen, että vastaavanlaisessa saman tuensaajan EAKR-hankkeessa oli tehty 5 % otantatarkastus, ja tarkastusraportin julkisia hankintoja käsittelevässä osassa oli rastitettu sarake ei huomautettavaa. Tarkastusraportin loppuarviossa todettiin, ettei havaituilla virheillä (tiedottamisvelvoitteet) ollut vaikutusta myönnetyn tai maksetun tuen määrään. HVO: tarkastusraportti ei luo oikeusvaikutuksia eikä sido rahoittavaa viranomaista harkittaessa sääntöjenvastaisuuden vaikutusta hankkeen tukikelpoisiin kustannuksiin. Takaisinperintäharkinta tulee perustaa tapauksen tosiseikkoihin ja sovellettaviin oikeusohjeisiin riippumatta mahdollisten hanketarkastusten tarkastushavaintoluokituksista. Selvityksen perusteella rahoittajan toteuttamat toimenpiteet katsottiin riittämättömiksi ja ministeriö päätti periä takaisin liitolta myönnettyä tukea.

34 Esimerkki, julkiset hankinnat EAKR Hakija, rahoituspäätös v.2002 osoitettu kuntayhtymälle osatoteuttajana hakemuksessa kuntayhtymän kanssa sopimuksen tehnyt Oy, ei omarahoitusosuutta Haettu maksuun osatoteuttaja-oy:n kilpailuttamaton palvelu Maksatus hankkeelle on tehty sopimuksen perusteella, vaikka ei luotettavaa selvitystä osatoteuttaja-oy:lle aiheutuneista tosiasiallisista kustannuksista Tarkastus v. 2007: kuntayhtymä on jättänyt kilpailuttamatta hankinnan. Koska lakia julkisista hankinnoista ei ole noudatettu, tulee hyväksyttävien kustannusten perustua todellisiin nettokustannuksiin, ja koska ei ole saatu varmuutta todellisista kustannuksista, perittävä takaisin koko sopimuksen arvo Välittävän toimielimen ratkaisu v. 2007: ei takaisinperintäperusteita, tuensaajalla ollut perusteltu syy luottaa siihen, että maksatusten perusteeksi esitetyt kustannukset ovat olleet hyväksyttäviä. Jälkitarkastus v.2008: Rahoittajan ratkaisu: 1. peritään takaisin osa kilpailuttamattoman EY-kynnysarvot alittavan sopimuksen arvosta (noin 30 %) 2. ei peritä korkoa, koska takaisinperintäharkinta on käynnistynyt vasta v jälkitarkastusraportin johtopäätösten tultua rahoittajan tietoon ja viimeinen avustuserä maksettu 2003

35 Luottamuksensuoja Vuosikirjanumero KHO:2006:68 Suomen lainsäädännön ja Euroopan yhteisön oikeusjärjestyksen mukaan tuen saajalla on oikeus luottaa vain lain ja Euroopan yhteisön oikeusjärjestyksen mukaiseen päätökseen. Luottamuksensuojan periaate ei siten voi estää lainvastaisen päätöksen purkamista. Vuosikirjanumero KHO:2007: Oikeudellinen arvio riidan kohteena olevien menojen tukikelpoisuudesta Projektipäällikön palkkion suuruus ---Lapin liitto on voinut katsoa, että projektipäällikön palkkio ei ole määrältään kohtuullinen eikä siten kokonaan tukikelpoinen. Kun Lapin liitto on arvioinut projektipäällikön määrältään kohtuullista palkkiota, se on voinut pitää vertailukohtana muiden vastaavien projektien vastaavia palkkioita. Lapin liiton arvio projektipäällikön palkkion tukikelpoisesta osuudesta ei ole virheellinen. Lapin liitto on myös voinut myöhemmissä maksatuksissa arvioida projektipäällikön palkkion tukikelpoisuutta aikaisemmista maksatuksista riippumatta.

36 TEM TAR laadunvarmennus Kohdistui tarkastusviranomaisen tarkastusten laatuun, rahoittajaviranomaisten jatkotoimenpiteiden riittävyys kyseenalaistettu: ohjausryhmässä käsitelty konsulttiselvitys päätettiin tehdä suorahankintana ilman kilpailuttamista vaikka hankinta-asetuksen 4 :n edellytyksiä ei ollut tarkastushavainnon mukaan kunta tuensaajana on laskuttanut hanketta tilavuokrasta. Oikea menettely olisi ollut tilittää kunnan kyseistä tilasta itse maksamat kustannukset. Tarkastusraportin mukaan vuokra on kuitenkin ollut varsin kohtuullinen, eikä siihen voi arvioida sisältyvän merkittävää katetta. (jatkotoimenpiteiden kesto yli 6 vuotta, rahoittajaviranomaisen selvitys oli puutteellinen, ja asian selvittäminen alkoi myöhemmin uudelleen HVO:n toimesta) hanke osti hankeidean tehneeltä yhtiöltä asiantuntijapalveluja katteellisin hinnoin (ei kilpailutusta) em. kustannukset olisivat tukikelpoisia vain tuensaajan itsensä tosiasiallisesti maksamiin kohtuullisten menojen määrään saakka. > tulisi vähentää kate. hanketta suunnitelleilta konsulteilta oli ostettu katteellisia palveluja ilman kilpailuttamista (kaksi yhtiötä), asiakirjat kerrottiin vahingossa hävitetyn Ongelmia luontoissuoritusten arvostamisessa, osa-aikaisen tuntikirjanpidossa, EU-tunnusten käytössä, kuitenkin Ei olennaista huomautettavaa -loppuarvio

37 VTV ja komission havainnot toimien pysyvyydelle asetettujen ehtojen noudattamisesta VTV tietoyhteiskuntahankkeet 158/2006 Tarkastettiin osin samoja hankkeita ja saatiin vastaavia havaintoja kuin komission v ja 2006 EAKR-tarkastuksissa Toimien pysyvyys Julkiset hankinnat Seurantatietojen puutteet Toisaalta yleisen toiminnan tukemisen kielto, toisaalta tavoitteena pysyvät vaikutukset onko ristiriitaa?

38 Komission tarkastushavaintoja hankkeiden toiminta päättyi ennen kuin oli kulunut viisi vuotta siitä kun viranomainen teki päätöksen myöntää rahastosta tukea hankkeen tavoitteita ei saavutettu (yritysten perustaminen) ei loppukertomusta epätarkat jäljitysketjut ja kirjanpidon puutteet hankintamenettelyvirheet

39 Toiminnan pysyvyys VTV Tarkastushavainto: avustetuilla hankkeilla oli vaikeuksia jatkaa toimintaansa avustuksen päättymisen jälkeen eikä tuensaajilla selkeitä suunnitelmia toiminnan jatkamiseksi. 2-rahoituksen riski. Sitouttaminen hankkeessa kehitettävään toimintaan? 1. omarahoitusosuus 2. selvitetään jo hakemuksessa, miten toimintaa tullaan jatkamaan 3. selvitetään jo hakemusvaiheessa samantyyppiseen toimintaan aiemmin myönnetty tuki. Tuen hakija voidaan velvoittaa ilmoittamaan jo hakemusvaiheessa tiedot avustuksen käyttötarkoitukseen liittyvästä aiemmin toteutetusta tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Samalla kun selvitysvelvollisuus auttaa viranomaisen työtä hakemuksen arvioinnissa, hakijan selvitysvelvoitteella on myös ennaltaehkäisevä vaikutus ohjatessaan hakijaa riittävien ja oikeiden tietojen antamisessa takaisinperintäsäännösten ja rikoslain 29 luvussa tarkoitettujen seuraamusten välttämiseksi.

40 Hankkeiden jatkuvuus tukijakson jälkeen voimaan tulleen lain eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla rahoitetuista hankkeista (TEM-rahoituslaki) 14 mukaan tuen hakijan on jo hakemusvaiheessa esitettävä selvitys siitä, miten tuettavaa toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen, ellei se toiminnan luonteen vuoksi ole ilmeisen tarpeetonta. Hallituksen esityksen mukaan selvitysvaatimus ohjaa tuen hakijoita jo ennalta tarkemmin suunnittelemaan toimintaansa niin, että hankerahoituksesta ei muodostu pysyvä rahoitusmuoto organisaation toiminnalle. Hanketuen tarkoitus on pääsiallisesti olla ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi tarpeelliseksi katsotun toiminnan liikkeellepanevana voimana, eikä hanketukea hakevan organisaation vakinainen rahoitusmuoto. Selvitysvelvollisuus ohjaa osaltaan toimintaa niin, että riski hanketuen käyttämiseen organisaation normaaliin, kielletyn toimintatuen tapaiseen käyttöön vähenisi. Selvitysvelvollisuutta ei ole, jos se tuettavan toiminnan luonteen vuoksi on ilmeisen tarpeetonta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi hankkeita, jotka ovat lähtökohtaisesti kertaluonteista toimintaa kuten kerran järjestettävän tapahtuman järjestäminen tai tutkimuksen laatiminen. Joissakin tapauksissa voidaan taas tukea myöntää toistuvasti samaan toimintaan, kuten esimerkiksi erityisohjelmien hallinnointiin tai teknisen tuen hankkeisiin.

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Koulutus välittäville toimielimille Kirjanpidon ja

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Rahoittajien ja maksajien työkokoukset Tampere 13.11.2012, Kuopio 20.11.2012, Helsinki 22.11.2012 ja Rovaniemi 29.11.2012 Ylitarkastaja Martta Viitaniemi

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma

Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma Koulutus välittäville toimielimille Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.2009 Kuopio; Kuopion yliopisto 7.-8.5.2009 Tampere; Museokeskus Vapriikki 12.-13.5.2009

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

TARKASTUSHAVAINTOJA LEADER-RAHOITTEISISTA YRITYS- JA HANKETUISTA

TARKASTUSHAVAINTOJA LEADER-RAHOITTEISISTA YRITYS- JA HANKETUISTA Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 TARKASTUSHAVAINTOJA LEADER-RAHOITTEISISTA YRITYS- JA HANKETUISTA Leader-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 25.5.2012 suunnittelija Taru Niemelä Jatkotoimenpideyksikkö,

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006 art 13 Tarkastuskohde 5A10 Valtiontukisääntöjen noudattaminen (YA (1083/2006) 9 art, 54.4 art) Koulutus välittäville toimielimille: Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.5.2009

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Tarkastuslistan kysymykset 5A12-14: Tiedotus ja julkisuus tuensaajan toiminnassa, Kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset, Yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Haaparanta 15.9.2011 2.12.2010 Anna-Mari Auniola, Lapin liitto Ensimmäisen tason valvonta Suomessa Suomessa valvonnan järjestämiseen on valittu hajautettu

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

Rakennerahastohankkeiden tarkastus- ja rahoituskorjaustapahtumat

Rakennerahastohankkeiden tarkastus- ja rahoituskorjaustapahtumat Rakennerahastohankkeiden tarkastus- ja rahoituskorjaustapahtumat 7.6.2011 hotelli Scandic Intercontinental, Helsinki Hallinto- ja valvontajärjestelmän toimivuus art 13 menojen varmentamista, hallintoviranomaisen

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA Dnro 1107/051/2008 (SM-2007-01010-Ha63) (0/17/2007TM) Annettu Hallintoviranomaisen ohje nro 01/2008 3.4.2008 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolain (1401/2006) 11 :n 2

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Tarkastusviranomaisen

Lisätiedot

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 Maksatushakemukset -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Tarkastusmenettelyt Hanke- ja yritystuet/maaseuturahasto

Tarkastusmenettelyt Hanke- ja yritystuet/maaseuturahasto Tarkastusmenettelyt Hanke- ja yritystuet/maaseuturahasto Maaseutuvirasto Hanketarkastus Heli Pöyhönen Lahti 28.10.2014 Hanketarkastuksen tarkastukset Hallinnolliset tarkastukset Komission asetus (EY) N:o

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Tarkastusraporttien käsittely Koulutus välittäville toimielimille

Tarkastusraporttien käsittely Koulutus välittäville toimielimille Tarkastusraporttien käsittely Koulutus välittäville toimielimille 7.6.2011 Scandic Continental Työ- ja elinkeinoministeriö /Alueiden kehittämisyksikkö /RAHA Ylitarkastaja Henri Mattila Puheenvuorossa tulee

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Sääntöjenvastaisuuksien

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden tilintarkastus. Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Rauhala

Julkisten toimijoiden tilintarkastus. Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Rauhala Julkisten toimijoiden tilintarkastus Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Lausuntomallien taustaa Yliopistouudistus vuonna 2010 Tekesin aikaisempi tilintarkastusmallipohja

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Tarkastuslistan kysymykset 5A2, 5A3, 5A5 ja 5A6, 5A11: Rahoituspäätöksenmukaisuus ja toteutuksen edistyminen osarahoitussuhteiden toteutuminen,

Lisätiedot

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto Maksatuksen ajankohtaiskatsaus Ohjelmakausi 2007-2013: 2013 Onko vielä jotain opittavaa? 12.12.2013, Pori EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen,

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Tilaisuus: Toimintaryhmien neuvottelupäivät 1.4.2009, Dipoli, Espoo Kirsi Murtomäki, ylitarkastaja,

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Hankekoulutus. Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO. Marja-Leena Miettinen

Hankekoulutus. Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO. Marja-Leena Miettinen Hankekoulutus Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO Marja-Leena Miettinen Kansallinen tarkastaja Suomalaiset toimijat anovat TEM:ltä ( Työ-ja elinkeinoministeriö) sertifikaatin kansalliselle

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Jäljitysketju ja kustannusten tukikelpoisuus 5A1 Koulutus välittäville toimielimille: Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.5.2009 Kuopio; Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään

Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään 1 Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään sellaisenaan. EU-osarahoitteiset tuet vaativat mm otantatarkastukset

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Tarkastuslistan kysymykset 5A7 ja 5A4: TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN JA OLOSUHTEIDEN SEKÄ TOIMINNAN MUUTOKSET Koulutus välittäville toimielimille:

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Koulutus välittäville toimielimille Paikan päällä

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011 Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011 5B. Maksatushakemuksissa esitettyjen yksittäisten menojen tosiasiallisuuden ja sääntöjenmukaisuuden

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Opetushallituksen vastuut valtionapuviranomaisena Päätöksenteko Prosessivastuu Valvontavastuu Vaikuttavuuden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 Anne Juutilainen 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan alueellinen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu:

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu: Tiedote 10.8.2015 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011. Tarkastuksen tavoitteet, sisältö ja vaiheet

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011. Tarkastuksen tavoitteet, sisältö ja vaiheet Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011 Tarkastuksen tavoitteet, sisältö ja vaiheet Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto / rakennerahastoryhmä

Lisätiedot

Valittavat kustannusmallit

Valittavat kustannusmallit Valittavat kustannusmallit 1. Todellisiin kustannuksiin perustuva 2. Kertakorvaus ( lump sum ) Julkinen tuki: enintään 100 000 3. Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta ( flat rate ) 24 % palkkakustannusten

Lisätiedot

ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa

ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa Minna Koivukangas EU-koordinaattori Keski-Suomen ELY-keskus/ Varsinais-Suomen toimipiste 13.6.2014 Esityksen sisältö Yleistä hankehallinnosta ohjelmakaudella

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET LIITE 2 Maakunnan kehittämisraha 1.4.2010 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET Keski-Suomen liiton rahoituspäätös perustuu lakiin eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 LAUSUNTO EU -TUKIEN ARVONLISÄVERON KIRJAAMISESTA Lausuntopyyntö Lausunnon perustelut Suomen Kuntaliitto on pyytänyt kirjanpitolautakunnan kuntajaostoa

Lisätiedot

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA Viite Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (501/2011) Muistio 12.5.2011 Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa 3.7.2008 Liite 4 OHJE TEKNISESTÄ TUESTA 1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa Yleisasetuksen 1083/2006 artiklan

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN, MAASEUDUN YRITYSTUEN JA TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUN HAKEMISESTA

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN, MAASEUDUN YRITYSTUEN JA TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUN HAKEMISESTA 1(5) MÄÄRÄYS Nro 53/15 Dnro 1189/54/2015 Voimassaoloaika 2.7.2015-31.12.2023 MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN, MAASEUDUN YRITYSTUEN JA TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUN HAKEMISESTA Maaseutuvirasto

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen maksaminen ja käyttöä koskevat ehdot Myönnetyn avustuksen

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 8. MAKSATUSHAKEMUKSET. 8.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 8. MAKSATUSHAKEMUKSET. 8.1 Yleistä 8. MAKSATUSHAKEMUKSET 8.1 Yleistä Rahoittaja hyväksyy hankkeen kokonaiskustannukset rahoituspäätöksessä. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen toteuttamiseen ja rahoituksen maksamiseen liittyvät

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020. Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3.

Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020. Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3. Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020 Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3.2015 Lahti Esityksen sisältö Kehittämishanketuen hyväksyttävät kustannukset

Lisätiedot

Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta -koulutus

Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta -koulutus Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta -koulutus Seuranta, täsmäytykset ja vaikutukset maksatusvakuutuksiin Ylitarkastaja Kaisa Saarinen Oulu 14.9. Helsinki 16.9. Kuopio

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Jenni Hyvärinen TEM/ALUE/Rakennerahastot Huom! Tässä esityksessä käsiteltäviin asioihin

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus, Finlandia-talo 31.8-1.9.2010

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus, Finlandia-talo 31.8-1.9.2010 TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus, Finlandia-talo 31.8-1.9.2010 Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Hallintoviranomaisen ohjeistus itse toteutettavista

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3. 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3. 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR 27.2.2009 RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3 3. Tukikelpoisuus 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR Lähtökohtana kustannusten tukikelpoisuutta tulkittaessa

Lisätiedot

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta 3.7.2008 Liite 11 OHJE MAKSATUSHAKEMUKSISTA 1. Yleistä Hankkeen kokonaiskustannukset on hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen

Lisätiedot

Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskentamalli FLAT RATE

Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskentamalli FLAT RATE Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskentamalli FLAT RATE Kainuun maakunta -kuntayhtymä y ke 17.8.2011 klo 9.00 Oili Paloniemi, EU-koordinaattori Heikki Immonen, EU-hankekoordinaattori Mikä flat rate

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistyökokous välittäville toimielimille Työkokoukset Helsinki 10.5.2011, Joensuu 12.5.2011 Tampere 17.5.2011 ja Oulu 19.5.2011 Ylitarkastaja Kaisa

Lisätiedot

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 Ohjelma 12.00 Tilaisuuden avaus Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri Komission monitorointikäynnin tulokset Artsi Alanne SOLID-hankkeiden loppuraportointi Johanna Malmelin ja Artsi

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 28.12.2006 ESR 29 O/27/2006 KOHDERYHMÄT Opetusministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot