Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012"

Transkriptio

1 Maksatushakemukset -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

2 Hyvän maksatushakemuksen tunnusmerkit Hyvä maksatushakemus on selkeä, ei tarvetta lisäselvityspyyntöihin. Selkeä hakemus nopeuttaa käsittelyä ja rahoitus on hankkeen tilillä nopeasti! Kustannukset ovat hankesuunnitelman mukaisia ja raportoitu oikeassa kululajissa (esim. matkalaskujen kulukorvaukset). Hakemus sisältää vain tukikelpoisia kustannuksia, ks. maksatushakemuksen kohta VAKUUTUKSET ennen allekirjoitusta. Hakemuksen laatijan on varmistettava tukikelpoisuus etukäteen. Maksatushakemuksen laadintaa helpottaa Internet- sivuilta löytyvät ohjeet ja liitelomakkeet, myös ruotsiksi. Ohjelmakauden loppupuolella toteutettavien hankkeiden kustannusrakenne tulisi olla mahdollisimman selkeä. Aloituspalaverin aineisto ja ohjeistus sekä rahoituspäätöksen ehdot on hyvä kerrata. Onko kaikilla hankkeilla jo ollut aloituspalaveri?

3 Maksatushakemuksen liitteet ja maksatusohjeet Ohjeet ja lomakkeet löytyvät osoitteesta: ja toiminta/hankerahoitus Ensimmäisen maksatushakemuksen liitteenä on toimitettava toimen- ja tehtävänkuvat. (Tätä vaatimusta ei ole liitossa.) Kaikkien maksatushakemusten liitteenä on toimitettava: Pääkirjan ote. Toteuttajan (kirjanpitäjä/pääkirjanpitäjä/talouspäällikkö) allekirjoituksella varmennettu pääkirjan ote hankkeen kirjanpidosta. Siitä tulee käydä ilmi maksatusjakson kustannukset tositekohtaisesti, kertyneet rahoitusosuudet (kunta-, yksityinen- ja muu julkinen rahoitus) sekä mahdolliset tulot. Pääkirjan avain-lomake, mikäli EURAn taustalomaketta ei ole täytetty riittävän yksityiskohtaisesti, jotta selviää kustannusten yhteys hankesuunnitelmaan. Selvitys palkkakustannuksista. Tiedot kullekin henkilölle kuukausikohtaisesti maksetuista palkoista ja palkkioista lakisääteisine sivukuluineen ilmoitetaan erillisellä liitteellä. Työajanseurantalomakkeet. Selvitys lomapalkoista ja rahoista. Selvitys henkilöstökustannuksiin liittyvistä maksetuista lomapalkoista ja rahoista sekä niiden laskentaperusteista. Lomapalkat ja rahat jyvitetään projektille tehdyn työn suhteessa.

4 Matkustus-, tarjoilu- ja tiedotuskustannuksiin liittyvien tositteiden kopiot. Ulkomaan matkojen tositteiden liitteenä toimitetaan myös matkaraportti. Edustustositteiden liitteenä toimitetaan tilaisuuden ohjelma sekä osallistujaluettelo. Tiedottamiseen liittyvien tositteiden mukana toimitetaan julkaisut, näytteet esitteistä, ilmoituksista, messutiloista yms. tiedotusohjeen noudattamisen todentamiseksi. Selvitykset hankinnoista: Hankintojen osalta maksatushakemuksen mukana on toimitettava seuraavat: - Kynnysarvot ylittävistä hankinnoista on toimitettava kaikki hankinta-asiakirjat (aina toimitetaan: HILMA-ilmoitus, tarjouspyyntö, avauspöytäkirja, vertailupöytäkirja, hankintapöytäkirja/-päätös, hankinta-sopimus ja lisäksi EUkynnysarvon ylittävän hankinnan osalta tieto jälki-ilmoituksen tekemisestä) - Hintavertailu, hankintaperusteet (päätösmuistio, kokouspöytäkirja) ja hankintasopimus 4000 euroa (arvonlisäveroton) ja sitä suuremmista hankinnoista, jotka ovat alle kynnysarvojen - Alle 4000 euron hankintojen osalta on pääkirjanavaimella, maksatushakemuslomakkeen taustalomakkeilla tai erillisellä selvityksellä (malli selvityksestä löytyy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen/V-S liiton www-sivuilta) ilmoitettava käytetty hankintamenettely. Hankkeen toteuttaja säilyttää tarkemmat dokumentit käytetystä menettelystä. EAKR-hankkeiden ostopalveluista pitää toimittaa maksatushakemuksen mukana kaikki tositekopiot tai erillinen selvitys. Selvitys yleiskustannuksista ja niiden laskentaperusteista (ei tarvita flat rate- hankkeissa). Selvitys mahdollisista erikseen raportoitavista kustannuksista Ohjausryhmän pöytäkirjat. Väliraportti/loppuraportti. Selvitykset de minimis-tuesta

5 Hyvä hallinnointi, kun toteuttajalla useita hankkeita Hakemuksen käsittelyä helpottaa, kun hankkeen hallinnoijan eri hankkeet pidetään selkeästi erillään. Vaikka hankkeet muodostaisivat toiminnallisen kokonaisuuden, on hallinto ja kustannukset raportoitava erikseen juuri kyseiseen hankkeeseen kuuluviksi. Kohdentamisperuste. Tärkeää, että laskujen käsittelijä (asiatarkastaja) tiliöi kunkin kustannuksen oikean hankkeen kustannuspaikalle kirjanpitoon. Tärkeää, että tämä henkilö on selvillä hankkeen sisällöstä ja osaa kohdistaa kustannukset oikealle projektille. Hankkeen projektihenkilöstön ja taloushallinnon saumaton yhteistyö on tärkeää. Hankehenkilöstö tarvitsee ajantasaiset tiedot kirjanpidosta. Työajanseuranta, jolla voidaan seurata useaa projektia samanaikaisesti

6 Muita huomioita Maksatusjakson kirjanpidosta pitää löytyä samat kustannukset kuin maksatushakemuksesta. Ainoastaan kirjanpidossa esitetyt kustannukset voidaan hyväksyä tukikelpoisiksi. Kirjanpidon korjausten on oltava selkeitä ja niistä on löydyttävä ja muistiotositteet ja dokumentit, joista käy ilmi, mitä on korjattu. Tämä on huomioitava erityisesti palkkakorjausten osalta. Pyydetään kiinnittämän huomiota siihen, ettei EURA järjestelmään raportoitaisi kustannuspaikoille pelkkiä suuria koontisummia (esim. yksi kustannus palveluiden ostoissa ). Tämä vaikeuttaa hakemuksen käsittelyä, silloin kun kustannuksia on hylättävä. Kustannukset on hyvä eritellä kustannuslajin sisällä muutamaan alakohtaan esim. kirjanpidon tilijaon mukaan.

7 Viimeinen maksatus Hyväksyttyjen/hylättyjen kustannusten ja rahoituksen selvittämiseksi on hankkeen mahdollista tulostaa EURA järjestelmästä maksatusraportti (ainoa raportti toteuttajan EURA -versiossa). Selvitettävä hyvissä ajoin, onko tarvetta rahoituspäätöksen muutokselle, esim. jokin kustannuslaji on ylittymässä. Tällöin on otettava välittömästi yhteys rahoittajaan. Muutospäätös on tehtävä hankeajan kuluessa. Mikäli rahoitusta jää käyttämättä hankkeen loppuvaiheessa, on silti toimittava hankesuunnitelman puitteissa: ei yllättäviä hankintoja, palveluiden ostoja, matkoja ilman rahoittajan suostumusta. Tarkistettava rahoitusosuuksien kertyminen (hyväksytyt rahoitusosuudet). On huomioitava myös, että ns. omarahoitusosuutta on voitu lisätä tai vähentää rahoittajan toimesta. Rahoitusosuuksien tulee olla rahoituspäätöksen mukaiset koko hankeajalta.

8 Viimeinen maksatus jatkuu Mikäli viimeiseen maksatukseen sisältyy lomapalkkavarauksia, on maksetuista lomapalkkavarauksista toimitettava selvitys, josta käy ilmi todella maksettujen lomapalkkojen ja varausten ero. Selvitys tulee toimittaa välittömästi, kun lomapalkat on todella maksettu. (Tämä mainitaan viimeisessä maksatuspäätöksessä.) Mikäli varaukset ovat olleet suuremmat kuin todella maksetut lomapalkat, peritään erotukseen kohdistunut tuki takaisin. Liiton hankkeissa tulee toimittaa koko hankeajan kattava, kumulatiivinen kirjanpidonote viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä. Viimeinen maksatushakemus on toimitettava rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa. Mikäli hakemusta ei toimiteta ajoissa, voidaan se jättää käsittelemättä.

9 Tarkastushavainto Lainaus komission tarkastusraportista: Kyseessä on sisäisen katteen sisällyttäminen maksupyyntöihin sellaisissa tilanteissa, joissa tavaroita ja palveluita on hankittu toteuttajaorganisaation sisältä. On tarpeen, että asiaa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin tarkastusviranomaisen suorittamissa tarkastuksissa. Hallintoviranomaisen ja todentamisviranomaisen olisi kiinnitettävä asiaan huomiota, kun ne tekevät hallinnollisia tarkastuksia ja ohjeistavat tuensaajia. Tukikelpoisiin kustannuksiin ei saa sisältyä katetta! ELY -keskus joutuu huomioimaan tarkastushavainnot toiminnassaan ja jatkossa tullaan kaikkeen sisäiseen laskutukseen liittyen pyytämään selvitys sen katteettomuudesta tai katteen määrästä. Selvitysten tekeminen ja tarkastaminen on työlästä ja lisää hakemusten käsittelyaikaa. Suositellaan, että uusissa hankkeissa rahoituspäätös tehtäisiin flat rate- mallilla. Yleensä ollut huomautettavaa: tiedotus ja kilpailutus.

10 Lyhyesti flat rate-mallista Määritelmä: kiinteä prosenttiosuus, jolla korvataan välilliset kustannukset (ESR: aineet, tarvikkeet ja tavarat, matkakustannukset; EAKR: matkakustannukset, vuokrakustannukset, toimistokulut; ei voi esittää hakemuksessa.) Prosenttiosuus lasketaan hankkeen palkkakustannuksista, joka on ESRhankkeissa 17 % ja EAKR -hankkeissa 20%. Välittömät kustannukset on esitetty tyhjentävästi tukikelpoisuusasetuksessa 501/2011 ja HVO:n ohjeessa. Päätöstyyppiä ei voi muuttaa kesken hankkeen. Kaikki osatoteuttajat noudattavat samaa mallia. Flat rate -prosenttiin sisältyvät kustannukset tulee esittää kirjanpidossa omalla seurantakohteellaan. Ne eivät saa olla hankkeen kustannuspaikalla kirjanpidossa. Flat rate maksatushakemuksessa ei saa enää esittää välittöminä kustannuksina, esim. hakijaorganisaation sisäisiä tilakustannuksia, koska ne edellyttävät kirjanpidosta johdettavia laskentamalleja. Tilakustannusten tulee olla suoraan kohdennettavissa hankkeelle.

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto Maksatuksen ajankohtaiskatsaus Ohjelmakausi 2007-2013: 2013 Onko vielä jotain opittavaa? 12.12.2013, Pori EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen,

Lisätiedot

Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013

Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013 Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013 1.10.2011 2/14 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. MAKSATUSHAKEMUKSEN LAATIMINEN... 3 3. PROJEKTIN KIRJANPITO... 4 4. PÄÄKIRJANOTE JA PÄÄKIRJAN AVAIN... 5 5. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Jaana Summanen ESR-projektien käynnistystilaisuus 12.3.2009 / Opetushallitus, Helsinki www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen asialla Käsiteltäviä

Lisätiedot

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä ylitarkastaja Sari Eskola Sisällys Yleistä maksatushakemuksesta

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Jaana Summanen ESR-HANKKEIDEN HALLINTOSEMINAARI 14.1.2009 / Helsinki Congress Paasitorni www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Anna-Laura Aittapelto, Marita Tupala ja Nina Ala-Sankola ESR-HANKKEIDEN KÄYNNISTYSSEMINAARI 15.3.2012 / Opetushallitus www.oph.fi/esr

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Projektien aloitustilaisuus

Projektien aloitustilaisuus Projektien aloitustilaisuus Aika ja paikka: 15.4.2011 Metropolia ammattikorkeakoulu, Helsinki Läsnä: Suvi Hartikainen, Metropolia amk Anna-Maria Vilkuna Annikka Puro, Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

FLAT RATE koulutus maksajille syksy 2011. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

FLAT RATE koulutus maksajille syksy 2011. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA FLAT RATE koulutus maksajille syksy 2011 Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Ns. yksinkertaistetut kustannusmallit Perustuvat EAKR- ja ESR-asetuksen samansisältöisiin muutoksiin, joilla tavoitellaan

Lisätiedot

EU:n rakennerahastojen ajankohtaispäivä: Flat rate- ja lump sum -kustannusmallien käyttö Mikkeli 9.5.2012

EU:n rakennerahastojen ajankohtaispäivä: Flat rate- ja lump sum -kustannusmallien käyttö Mikkeli 9.5.2012 EU:n rakennerahastojen ajankohtaispäivä: Flat rate- ja lump sum -kustannusmallien käyttö Mikkeli 9.5.2012 Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/ALUE/Rakennerahastot Ns. yksinkertaistetut kustannusmallit Perustuvat

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1/11 MH 27.8.2014 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta 3.7.2008 Liite 11 OHJE MAKSATUSHAKEMUKSISTA 1. Yleistä Hankkeen kokonaiskustannukset on hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MH 12.5.2014 1/11 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 24.06.2013 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen että rahastokohtaisiin

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskentamalli FLAT RATE

Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskentamalli FLAT RATE Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskentamalli FLAT RATE Kainuun maakunta -kuntayhtymä y ke 17.8.2011 klo 9.00 Oili Paloniemi, EU-koordinaattori Heikki Immonen, EU-hankekoordinaattori Mikä flat rate

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 18.12.2014 EURA 2014/1/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Forum Virium Helsinki Oy Y-tunnus:2170029-2 Oulun kaupunki Y-tunnus:0187690-1

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/620/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Turun yliopisto Y-tunnus:0245896-3 Turun ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:2528160-3

Lisätiedot