Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011"

Transkriptio

1 Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa B. Maksatushakemuksissa esitettyjen yksittäisten menojen tosiasiallisuuden ja sääntöjenmukaisuuden tarkistaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto / rakennerahastoryhmä Neuvotteleva virkamies Riitta Mensalo

2 5.B. MAKSATUSHAKEMUKSISSA ESITETTYJEN YKSITTÄISTEN MENOJEN TOSIASIALLISUUDEN JA SÄÄNTÖJENMUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Yleisten hankkeen toteuttamista koskevien tarkastusten lisäksi paikan päällä -tarkastetaan maksatushakemuksissa esitettyjen kustannusten tosiasiallisuus, kuuluminen hankkeelle ja kustannusten päätöksen, ohjelma-asiakirjan, tukikelpoisuusasetuksen ja kansallisen ja EUsäädösten ja ohjeiden mukaisuus. -yksittäisiä tarkastettuja menoja koskevat tiedot kirjataan hallintoviranomaisen ohjeen mukaiselle excel-lomakkeelle havaitut tukikelvottomat kustannukset luokitellaan annetun luokituksen mukaisesti 2

3 5.B. MAKSATUSHAKEMUKSISSA ESITETTYJEN YKSITTÄISTEN MENOJEN TOSIASIALLISUUDEN JA SÄÄNTÖJENMUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Yhteys tarkistuslistan 5 A-kohtiin (HANKKEEN TOIMIEN JA MENOJEN TOSIASIALLISUUTEEN JA SÄÄNTÖJEN MUKAISUUTEEN LIITTYVÄT YLEISET TARKISTUKSET) -> esim. 5.A.1. Tuensaaja on järjestänyt projektin kirjanpidon asianmukaisesti ml. riittävän jäljitysketjun toteutuminen? Paikan päällä tarkastuksen ajankohta kustannusten varmentamisen näkökulmasta: Koska art 13 paikan päällä tarkastuksen tarkoituksena on nimenomaan menojen tosiasiallisuuden ja tukikelpoisuuden varmistaminen, tulisi tarkastukset paikan päällä ajoittaa niin, että menoja on hankkeelle kertynyt riittävä määrä Monivuotisissa, kustannuksiltaan suurissa hankkeissa käynti paikan päällä useamman kerran hankkeen aikana Kirjanpidon menojen varmentaminen: 3 * menojen varmentamisen laajuudesta/sisällöstä päättäminen * yksittäisten menojen varmentaminen

4 5.B. MAKSATUSHAKEMUKSISSA ESITETTYJEN YKSITTÄISTEN MENOJEN TOSIASIALLISUUDEN JA SÄÄNTÖJENMUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Menojen varmentamisen laajuudesta/sisällöstä päättäminen - Menojen varmentamisen laajuus paikan päällä -> määritetään alustavasti etukäteen tarkastussuunnitelmassa (tarvittaessa muutos paikan päällä!) - Menot paikan päällä tarkastetaan riskianalyysiin perusteella niin, että riittävä varmuus menojen tosiasiallisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta on saatu. Riskianalyysissa otetaan huomioon mm. tuensaajatyyppi, hankkeen kustannusten koko ja aikaisempi kokemus tuensaajasta sekä menoihin liittyvistä ongelmista. - Tämän lisäksi voidaan menoja varmentaa satunnaisotannan perusteella -Hankkeen tilanteen mukaan tarkastetaan joko kaikkien hankkeen maksatushakemusten menot tai vain osa maksatushakemuksista ja niiden menoista. -menoja varmennettaessa on tositemäärän lisäksi otettava huomioon varmennettujen menojen määrä - Mikäli kaikkia maksatushakemuksia ja niiden menotositteita ei tositekohtaisesti varmenneta, tulee menotositteiden varmennustapa kuvata yksityiskohtaisesti 4 ja perustella.

5 5.B. MAKSATUSHAKEMUKSISSA ESITETTYJEN YKSITTÄISTEN MENOJEN TOSIASIALLISUUDEN JA SÄÄNTÖJEN- MUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Maksatushakemuksen käsittelyn yhteydessä tehdyn asiakirjatarkastuksen laajuus ja sen vaikutus paikan päällä tapahtuvaan yksittäisten menojen varmentamiseen Esimerkiksi 1) kopiot kaikista menotositteista (joko mukaan lukien muu menotositteeseen liittyvä aineisto tai ei) ja kirjanpidon ote, tai 2) vain vientikohtainen kirjapitoraportti Mikäli kaikki menoon liittyvä aineisto on esitetty kopiona maksatushakemuksen yhteydessä, paikan päällä tarkastettavaksi jää aineiston tosiasiallisuuden varmentaminen (tositteet otannalla + kirjanpito) Mikäli virheitä tarkastetuista tositteista löytyy paljon, tarkastettavien tositteiden määrää laajennettava HUOM! Vireillä olevan maksatushakemuksen tarkastus 5

6 5.B. MAKSATUSHAKEMUKSISSA ESITETTYJEN YKSITTÄISTEN MENOJEN TOSIASIALLISUUDEN JA SÄÄNTÖJENMUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Esimerkkejä menotositteiden otantaperusteluista: Hakija on esittänyt hankkeesta kuusi maksatushakemusta. Ensimmäisestä maksatushakemuksesta on tarkistettu rakennusurakan kustannuksia ja lvi urakan kustannuksia. Toisesta maksatushakemuksesta on tarkistettu lvisuunnittelun, rakennusurakan ja sähköurakan kustannuksia. Kolmannesta maksatushakemuksesta on tarkistettu rakennusurakan kustannuksia. Neljännestä maksatushakemuksesta on tarkistettu sähköurakan ja rakennusurakan kustannuksia. Viidennestä maksatushakemuksesta on tarkistettu LVI -muutostyökustannuksia, sähköurakan ja rakennusurakan kustannuksia. Kuudennesta maksatushakemuksesta on tarkistettu sähköurakan kustannuksia. Maksatushakemuksissa on esitetty kustannuksia yhteensä (alv 0), joista paikan päällä on tarkistettu yhteensä ( 68 % kustannuksista, Tositteista (167 kpl) on paikan päällä tarkistettu 35 kpl, eli 21 %. Lisäksi paikan päällä on tarkistettu rakennusurakan, sähköurakan ja LVIurakan hankinta-asiakirjat. 6

7 5.B. MAKSATUSHAKEMUKSISSA ESITETTYJEN YKSITTÄISTEN MENOJEN TOSIASIALLISUUDEN JA SÄÄNTÖJENMUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Esimerkkejä menotositteiden otantaperusteluista: 1. erästä on tarkastettu 14 tositetta otannan perusteella. 2. erästä on tarkastettu 10 tositetta otannan perusteella. 3. erästä on tarkastettu 43 tositetta otannan perusteella. Kone- ja laiteinvestointihankkeen varmennus tehtiin paikan päällä suoritetussa tarkastuksessa tekemällä hankittujen koneiden ja laiteiden (3 kpl) fyysinen katselmus. Laitteet todennettiin hankesuunnitelman mukaisesti hankituiksi sekä tositekopioiden ja hankintoja koskevien pääkirjanotteiden mukaisiksi. Lisäksi investoinnin menotositteet todettiin maksatushakemuksen erittelyn mukaisiksi ja hankkeelle kuuluviksi. Hankkeen alkuperäinen kirjanpito sijaitsi yrityksessä. Tositteista on otettu otanta, johon on valittu kaikki summiltaan suurimmat tositteet. Otantaan valittujen tositteiden yhteissumma on ,20 euroa (alv 0%). Tarkastettu otannalla tositteita ja maksuja tiliotteilta 7

8 5.B. MAKSATUSHAKEMUKSISSA ESITETTYJEN YKSITTÄISTEN MENOJEN TOSIASIALLISUUDEN JA SÄÄNTÖJEN- MUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Yksittäisten menojen varmentaminen Excel-taulukko: Taustatiedot: maksatushakemus nro ja pvm, kustannuslaji, tositenumero(t), menon määrä maksatushakemuksessa, Yksittäiseen menoon liittyvät tarkastettavat asiat: työajanseuranta, muut henkilöstökulut, Sopimus/lasku/palkkakuitti -> menon tosiasiallisuus, Meno on maksettu ja on tuensaajan maksama, Meno on hankkeen tarpeellinen meno, Hankittu tavara/palvelu on tosiasiallisesti toimitettu, Hankintamenettely, Tukikelpoisuusaika, Tukikelvottomaksi katsottu kustannuksen määrä eurona, Tukikelvottomuusluokka, Huomautuksia sarake perusteluja (asetusviittaus ym), sekä 8 suusanallista selvitystä ym. varten

9 5.B. MAKSATUSHAKEMUKSISSA ESITETTYJEN YKSITTÄISTEN MENOJEN TOSIASIALLISUUDEN JA SÄÄNTÖJENMUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Excel-lomakkeen havaintojen luokittelu: 1. Menon tosiasiallisuutta ja tukikelpoisuutta koskeva varmennus on tehty ja kaikki kunnossa 2. Ongelma havaittu 3. Ei koske menoa HUOM! Jos EU-lainsäädännön määrittämä sääntöjenvastaisuusilmoituksen laatimiselle asetettu euromäärä-raja täyttyy, paikan päällä havaitusta sääntöjenvastaisuudesta tulee täyttää sääntöjenvastaisuusilmoitus 9

10 5.B. MAKSATUSHAKEMUKSISSA ESITETTYJEN YKSITTÄISTEN MENOJEN TOSIASIALLISUUDEN JA SÄÄNTÖJENMUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Käytettävä tukikelvottomien menojen luokitus: 1. Kustannus ei liity hankkeeseen 2. Kustannus ei ole syntynyt tukikelpoisena aikana 3. Hankkeen tuotos poikkeaa olennaisesti rahoituspäätöksestä 4. Kustannukseen kohdistuvaa tuloa/korvausta ei ole asianmukaisesti vähennetty 5. ALVia ei ole asianmukaisesti vähennetty kustannuksesta 6. Hankinnassa on rikottu olennaisesti hankintalainsäädäntöä (aina tukikelvoton meno) 7. Tuella hankittu /kone/laite jne. ei ole enää tuensaajan käytössä 8. Kustannus on kohtuuton 9. Kustannusta ei voitu todentaa (korvaus sisältää kustannuksen, jonka maksun perusteeksi ei ole esittää laskua tai muuta vastaavaa todentavaa asiakirjaa) 10. Kustannus on laskettu virheellisesti (kustannus on esitetty hakemuksessa korvattavaksi virheellisellä määrällä) 11. Tiedotus toimenpiteessä ei ole mainittu EU:n osallistumista hankkeen rahoitukseen -> sisältää/ei sisällä tukikelvottomia menoja 12. Hankinnassa on rikottu hankintalainsäädäntöä -> ei tukikelvottomia menoja vrt. luokka Muu tukikelvottomuusperuste (selvitys huomautuksia kohdassa)-> sisältää/ei sisällä tukikelvottomia menoja 10

11 11

12 Menojen tukikelvottomuusluokitukset Taustalla Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ECA) havainnot rakennerahastohankkeiden tukikelvottomista menoista sekä tarve saada yksilöidympää dokumentaatiota art 13 menojen varmentamisen yhteydessä tehdyistä tukikelpoisuusratkaisuista Suomen rakennerahastohankkeissa otettu käyttöön tukikelvottomuus- luokitukset 1) paikan päällä tehtävissä tarkastuksissa v HVO-ohje ohjeen voimaan tulosta lähtien, TUKI2000:ssa uuden version käyttöön oton mukana 2) VALTTERI-hankkeiden maksatushakemusten käsittelyssä alkaen HVO-ohje ) TUKI2000-hankkeissa vuoden 2011 alusta Hallintoviranomainen hyödyntää komissiolle annettavissa vuosiraporteissa sekä muussa hallintoviranomaisen seurannassa ja valvonnassa. Hyöty välittäville toimielimille!

13 Tukikelvottomuusluokittelu, esimerkkejä hylätyistä kustannuksista 1. Kustannus ei liity hankkeeseen 1. Siltanosturi ei ole hankesuunnitelmassa, eikä siten rahoituspäätöksessä. 2. Kustannukset eivät kuulu hankkeeseen (irtokalusteet). 3. Ruokailukustannukset matkoilla yht. 29 (tos ,30251 ja 30262) eivät kuulu kehittämisavustuksen piiriin. 4. Messuosaston suunnittelun osalta kustannukset hylätään. Hanke on tuotekehityshanke ja ulkopuolisen muotoilijan tekemän työn osalta hyväksytään vain tuotekehitykseen kohdentunut työ. 5. Hankkeessa ei ole varsinaista ohjausryhmää. Matkustajina Kmäki, L ja T. Ei ole hyväksyttävä kustannus 6. Vähennetty pihatyöt: mullat, istutukset, piha-aidan rakentaminen sekä toiseen hankkeen liittyvät kolme laskua. 7. Nettisivujen päivittäminen on yrityksen tavanomaista toimintaa, eikä liity hankkeeseen. Asiakas poistanut itse ko. kustannuksen menoerittelylomakkeen versiosta Luontaisetua (puhelinetu) ei hyväksytä avustuksen perusteeksi. Hallintoviranomaisen ohje (Työ- ja elinkeinoministeriö TEM/3369/ /2010) Liite 2 Kohta 2.4 Esimerkkiluettelo tukikelvottomista kustannuksista kohta kulu on päivystyskorvaus, mikä ei ole projektista johtuva kustannus 10.Sisustussuunnittelua ei ole hyväksytty tuen piiriin. 11.Hyväksytään vain tuntikirjanpidon mukaisesti hankkeeseen kohdistuvat palkat.

14 Tukikelvottomuusluokittelu, esimerkkejä hylätyistä kustannuksista 2. Kustannus ei ole syntynyt tukikelpoisena aikana 1. palkkakustannukset ovat syntyneet hankkeen päättymisen jälkeen. 2. Tilattu ennen hankeaikaa. 3. Raaka-aineet ja pientarvikkeet on hankittu ennen hankkeen alkamista Kustannukset vähennetään maksatushakemuksessa. 4. Palkat maksetaan vain 12 kk:n ajalta päätöksen mukaan. 5. Tositteella hankittu N97 puhelin ei ole tullut projektipäällikön käyttöön eikä tosite kuulu tälle projektille. Projektipäällikön käyttöön otettu käytetty puhelin E71 on hankittu tositteen mukaan ennen projektin alkua. Puhelin on maksettu toiselta projektilta jo aikaisemmin, mihin käyttöön se oli alun perin hankittu. 3. Hankkeen tuotos poikkeaa olennaisesti rahoituspäätöksestä 1. Tuotannonohjausjärjestelmän vuosittaiset ylläpitokulut eivät ole tukikelpoisia menoja. Myöskään oman henkilöstön koulutusaikaiset palkkamenot eivät ole tukikelpoisia menoja investointihankkeessa. 2. Omien ovien valmistuskustannuksista on vähennetty työn osuus, hankkeeseen on hyväksytty vain materiaalikustannukset ilman katetta 3. Messumatkoja toteutettu maihin, joita ei ole hyväksytty päätöksessä. 4. Päätöksessä on hyväksytty pääsääntöisesti kotimaan matkat. Myynti- ja markkinointimatkat ulkomaille on vähennetty. 5. Toimenpiteet tuotteiden ja tuotantomenetelmien osalta eivät vastaa hankesuunnitelmaa ja rahoituspäätöstä. 14

15 Tukikelvottomuusluokittelu, esimerkkejä hylätyistä kustannuksista 4. Kustannukseen kohdistuvaa tuloa/korvausta ei ole asianmukaisesti vähennetty 1. Käteisalennus. 2. Hakijan itseoikaisu: Järjestyksessään ensimmäiseen (1.) maksatuserään oli sisältynyt matkakustannusta, johon sittemmin oli saatu (osa)hyvitys. Hakija pyytää järjestyksessään toisessa (2.) maksatushakemuksessa 5. Arvonlisäveroa ei ole asianmukaisesti vähennetty kustannuksesta 1. Vähennetty alv ja pysäköintimaksuja 2. Alviosuudet sekä haalarit ei merkitystä maksettavaan tukeen, koska hanke ylittynyt. 3. Yhtiön kirjanpito-ohjelma näyttää laskevan arvonlisäveron osuuden eri desimaalitarkkuudella kuin laskussa. Hyväksytään ainoastaan myyjän antamassa laskussa oleva verottoman myynnin määrä. Hakija ilmoitti olevansa tietoinen pyöristyserosta, jolla ei kuitenkaan olennaisuuden periaatteen mukaisesti ole merkitystä. 4. Alvit laskettu virheellisesti maksatushakemuksessa. Korjattu maksatushakemukseen oikein. 15

16 Tukikelvottomuusluokittelu, esimerkkejä hylätyistä kustannuksista 6. Hankinnassa on rikottu olennaisesti hankintalainsäädäntöä 1. Intressiyhteys. 2. Vain ulkopuolisen avainhenkilön palkkakustannukset hyväksytään, ei yrityksen osakkaana toimivan palkkoja. 3. Hankkeeseen on ryhdytty ennen hankeaikaa. 7. Tuella hankittu kone/laite jne. ei ole enää tuensaajan käytössä 1. W näyttö sekä S tulostin eivät ole sijoitettuna rahoituspäätöksen mukaiselle ohjelma- ja tukialueelle. 2. Palautus + hyvitys. 8. Kustannus on kohtuuton 1. Kuukausi palkka on muutettu tuntipalkaksi väärin perustein. 2. Ei EU-tunnuksia 3. Xn tuntipalkka on 100 tunti. Tämä tuntipalkka on kohtuuton, millä hanketta on laskutettu. Hyväksytään 50 tunti, mikä vastaa noin kuukausipalkkaa.

17 Tukikelvottomuusluokittelu, esimerkkejä hylätyistä kustannuksista 9. Kustannusta ei voitu todentaa (korvaus sis. kustannuksen, jonka perusteeksi ei ole laskua tms.) 1. Hankkeen kustannuksista on vähennetty yhteiset muuttuvat kulut, sillä ne ovat hakijan sisäisiä kuluja eivätkä siten tukikelpoisia. Lisäksi kustannuksista on vähennetty vakuutusmaksut, jotka eivät ole tukikelpoisia. 2. Epäselvät kustannuserittelyt, ei voitu kohdentaa kaikki matkakuluja, osin hankeajan ulkopuolisia, ei hyväksyttyjä kohdemaita osin. 3. Ei ole toimitettu tositteita matkalipuista ja hotellikustannuksista ( EuroCard - laskukopiosta ei voi todentaa menoa riittävästi). 4. Laskennallinen kilometrikorvaus + huonepalvelukustannuksia. 5. matkakustannukset on tilitetty liian aikaisin Tekesille, mutta niiden maksu on tapahtunut seuraavalla tilityskaudella. Niitä ei löytynyt myöskään projektikirjanpidosta. 10. Kustannus on laskettu virheellisesti (kustannus on esitetty korvattavaksi virheellisellä määrällä) 1. Laskun nettosumma 350. Yrityksessä ei osattu kertoa, miksi menoerittelyssä oli esitetty eri summa. Lähes kaikista kustannuslajeista 2. Väärin täytetty maksatuksessa. 3. palkka kirjaamatta projektille 8/09 4. maksatushakemuksessa virheellisesti 250e, laskun summa 240e

18 Tukikelvottomuusluokittelu, esimerkkejä hylätyistä kustannuksista 11. Tiedotustoimenpiteessä ei ole mainittu EU:n osallistumista hankkeen rahoitukseen 1. Löytyi 1 tapaus ilman selitettä 12. Hankinnassa on rikottu hankintalainsäädäntöä 1. Ennen hankeaikaa tehty purkutöitä ja lasku maksettu myös. 2. Hankkeeseen on ryhdytty ennen hankeaikaa. 13. Muu tukikelvottomuusperuste (VÄLTETTÄVÄ KIRJAAMISTA TÄNNE!) 1. A Oy:n myymään sorviin on saatu tuet edellisen viiden vuoden aikana. Siksi kustannus on vähennetty pois. 2. Kustannuksia hylätty euroa. Hylätty meno koostuu kustannusarvion ylimenevästä osasta. 3. Hyväksytty rahoituspäätöksen mukainen maksimi Kustannus ei ole ELY-keskuksen linjauksen mukainen tukikelpoinen kustannus 5. Henkilö ollut vuoden ajan töissä työllistämistuella, ei voida enää hyväksyä tuen piiriin. 6. Ilmoitettu summa sis. koron ja kulujen osuudet. Havainto tehty kylläkin jo työpöydän ääressä tarkastuksen yhteydessä. 7. Vähennetty käyttömaksun osuus se kuuluu yrityksen normaaliin toimintaan. 8. Palkat hyväksytty rahoituspäätöksen mukaisesti. 9. Aikaisemmassa erässä maksettuja kustannuksia. Vähennetty asfaltointi, pihaistutuksia.

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Koulutus välittäville toimielimille Kirjanpidon ja

Lisätiedot

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 TEM Alueiden kehittämisyksikkö Ylitarkastaja Eliisa Hujala Hallinto- ja valvontajärjestelmän luotettavuus

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Tarkastusviranomaisen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tu... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.6.2015 EURA 2014/2364/09 02 01

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI Ohje 1 (6) 4.4.2013 LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI 1. Tarkoitus ja sisältö Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) mukaan rakennettavien viestintäverkkojen

Lisätiedot

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta 3.7.2008 Liite 11 OHJE MAKSATUSHAKEMUKSISTA 1. Yleistä Hankkeen kokonaiskustannukset on hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 MAAKUNTAHALLITUS 10.10.2008 LIITTYY ASIAAN 22 Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 EAKR 3. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävät 3.1.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävien

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

LIIKEKUMPPANUUSTUEN TARKASTUSOHJE JA TARKASTUSRAPORTIN MALLI

LIIKEKUMPPANUUSTUEN TARKASTUSOHJE JA TARKASTUSRAPORTIN MALLI LIIKEKUMPPANUUSTUEN TARKASTUSOHJE JA TARKASTUSRAPORTIN MALLI Liikekumppanuustukea saaneen yrityksen tilintarkastaja on velvollinen suorittamaan hankkeen tarkastuksen tämän ohjeen mukaisesti. Yleistä liikekumppanuustuen

Lisätiedot

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (10) 4.4.2013 OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

Projektien aloitustilaisuus

Projektien aloitustilaisuus Projektien aloitustilaisuus Aika ja paikka: 15.4.2011 Metropolia ammattikorkeakoulu, Helsinki Läsnä: Suvi Hartikainen, Metropolia amk Anna-Maria Vilkuna Annikka Puro, Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113.

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113. Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013 Asia Maakunnan kehittämisraha Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113 Hakija Hakemus saapunut Hanke Vantaan Innovaatioinstituutti

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Rahoituksen saajan tulisi sopia lisäehdoista tarkastajan kanssa ja lisätä ne tehtävänmäärittelyyn.

Rahoituksen saajan tulisi sopia lisäehdoista tarkastajan kanssa ja lisätä ne tehtävänmäärittelyyn. LIITE V (A) TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY: LAUSUNTO RAHOITUSSELVITYKSISTÄ SISÄLLYSLUETTELO TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY: RIIPPUMATON TARKASTUSSELVITYS 7. TUTKIMUSPUITEOHJELMASSA RAHOITETTAVAN ERC:N AVUSTUSSOPIMUKSEN NOJALLA

Lisätiedot

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011)

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) Sopimuksen kohde Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (TIPTOP) -projekti (Euroopan sosiaalirahaston hakemus numero 705012)

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Kokonaiskustannusten. laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus 9/2007

Kokonaiskustannusten. laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus 9/2007 Kokonaiskustannusten laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus Kokonaiskustannusmallia yhteisrahoitteisten hankkeiden budjetoinnissa ja seurannassa selvittävän hankkeen loppuraportti 9/2007 Työryhmämuistioita

Lisätiedot

Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista

Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista OHJE TEM/367/03.01.05/2014 11.3.2014

Lisätiedot