EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ"

Transkriptio

1 EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ Finlandia-talo Helsinki Tarkastusviranomaisen tarkastukset sekä hallintoviranomaisen ohje tarkastusraporttien käsittelystä välittävissä toimielimissä Neuvotteleva virkamies Riitta Mensalo TEM / Alueiden kehittämisyksikkö/ Rakennerahastojen hallinnointiryhmä (RAHA)

2 Esityksen sisältö Tarkastusviranomaisen tarkastusten tilanne ja tulokset tehdyistä tarkastuksista Tarkastusten sisältö Tarkastusraporttien käsittely välittävissä toimielimissä (hallintoviranomaisen ohje ) - hallinnolliset menettelyt, tietojärjestelmät

3 Järjestelmätarkastukset Tarkastusviranomaisen itse toteuttamia hallinto- ja valvontajärjestelmiin kohdistuvia tarkastuksia-> tarkastuksen kohteena todentamisviranomaisen, hallintoviranomaisen ja välittävien toimielinten hallinto- ja valvontajärjestelmät Tarkastettavat viranomaiset valitaan riskipainotteisesti (pääpaino suurissa rahoittajissa) Järjestelmätarkastuksissa arvioitavia alueita: Tehtävien eriyttäminen (ei vaarallisia työyhdistelmiä) Valintamenettelyiden asianmukaisuus (julkisuus, kriteerit, hakemusten tasapuolinen käsittely) Hankkeiden ohjeistus (selkeys, yhdenmukaisuus, saatavuus) Välittävien toimielinten suorittamat varmennukset (maksatustarkastukset ja paikanpäällä tehtävät varmennuskäynnit) Jäljitysketju (komissiolle jätetystä maksupyynnöstä audit trail hankkeen tositteisiin asti) Raportointijärjestelmän toimivuus ja luotettavuus Oikaisevat menettelyt (virheiden käsittely, takaisinperinnät)

4 Järjestelmätarkastukset :Yleisjohtopäätösluokittelu Luokka 1. Toimii hyvin; vain vähäisiä muutostarpeita (Puutteet eivät olennaisesti vaaranna maksujen oikeellisuutta) Luokka 2. Toimii, mutta joitakin muutoksia tarvitaan. (Puutteet vaikuttavat jossain määrin kielteisesti järjestelmän toimivuuteen ja lisäävät virheellisten maksujen todennäköisyyttä. Tarkastettavalle organisaatiolle annetaan suosituksia tehtäviksi muutoksiksi.) Luokka 3. Toimii osittain, merkittäviä muutostarpeita. (Havaitut puutteet johtavat tai luultavasti johtavat virheellisiin maksuihin. Puutteiden vaikutus järjestelmän toimivuuteen on merkittävä. Tarkastettavan organisaation tulisi toteuttaa muutokset välittömästi. Puutteet saattavat johtaa rahoitusoikaisuihin.) Luokka 4. Järjestelmä ei käytännössä toimi. ( Paljon puutteita, jotka ovat johtaneet tai johtavat virheellisiin maksuihin. Järjestelmä toimii heikosti eikä pysty estämään virheitä. Järjestelmä ei anna mitään varmuutta maksujen oikeellisuudesta. Puutteet laajamittaisia ja systemaattisia. Puutteiden korjaaminen edellyttää toimenpidesuunnitelmaa ja sen toteuttamista. Puutteet johtavat jatkuessaan rahoitusoikaisuihin.)

5 Yleisiä havaintoja järjestelmätarkastuksissa Vuonna 2009 on tarkastettu 18 välittävää toimielintä (TE-keskuksia, lääninhallituksia, liittoja, ympäristökeskus) Yleinen johtopäätös: ei merkittäviä puutteita (yleisjohtopäätös 1) Yhtenäisen tietojärjestelmätuen (EURA2007) ja ohjeistuksen luomisessa puutteita Kansallisia tukijärjestelmiä on paljon => monimutkaistaa järjestelmä- ja ohjeistusrakennetta Ohjeistuksessa on tulkinnallisia kohtia (esim. yleiskustannukset) Prosessi on yhdistelmä manuaalista ja koneellista prosessia => tietojen eheys ei aina taattu Hankkeiden valintaperusteluita ei ole aina dokumentoitu (esim. rahoittajakohtaiset erityiskriteerit ja niiden käyttö) Päätöksissä ei aina yksiselitteisesti ilmoiteta tuen kansallista säädösperustaa Paikan päällä tehtävät varmennukset käynnistyneet vasta 2009 loppupuolella Tehtävien eriyttäminen, sijaisuuksien järjestäminen ja osaamisen varmistaminen on vaikea yhdistelmä kun viranomaisia on paljon ja ne ovat pieniä

6 Hanketarkastukset aloitettu 2010, Kohteena tuensaajat Tavoitteena on saada luotettava arvio komissiolle annettuihin välimaksupyyntöihin sisältyneistä tukikelvottomien menojen määrästä. Hanketarkastusraporteissa ei pääsääntöisesti raportoida toimenpideehdotuksia, vaan ainoastaan havainnot tukikelvottomista eristä ja tukikelvottomuuden perusteesta. Vuonna 2010 tarkastetaan 78 (EAKR) + 62 (ESR) hanketta -> tarkastus kohdistuu menoihin, jotka ovat sisältyneet 2009 komissiolle lähetettyihin maksupyyntöihin.tarkastukset kattavat n. 6 % komissiolle ilmoitetuista menoista Tarkastukset tehdään tarkistuslistan ja raporttipohjan avulla Vuoden 2010 tarkastukset pääosin tehty mennessä

7 Hanketarkastuksissa tarkastetaan: Täyttääkö hanke toimenpideohjelman valintakriteerit? Onko hankkeen toteutus hankepäätöksen mukainen? Kustannusten todentaminen (kirjanpito & tositemateriaali) Kustannusten tukikelpoisuuden arviointi mm.: voitiinko kustannusten olettaa edistävän hankkeen tavoitteita (kustannusten tarpeellisuus)? onko kustannus kohtuullinen? onko kustannus tukikelvottomaksi määritelty (esim. korot, vähennettävä alv)? onko hankinnat kilpailutettu asianmukaisesti? ovatko kustannukset kertyneet hankkeen tukikelpoisena aikana? onko palkkakustannukset laskettu johtamalla ne asianmukaisesti työajanseurannasta? onko yleiskustannukset laskettu hyväksyttävällä ja kohtuullisella menetelmällä? onko hankkeen synnyttämät tulot tarvittaessa vähennetty tukikelpoisista menoista? Onko olennaisia tiedotus- ja julkisuusvaatimuksia noudatettu? Onko osarahoitettu omaisuus (investoinnit) hankkeen käytössä?

8 Hanketarkastusten raportointi Perustiedot hankkeesta Yleinen johtopäätös (luokittelu 1-4) Tieto havaituista tukikelvottomista maksuista (euroa & %) Virheiden luonne (satunnainen, yksittäinen, järjestelmällinen) Virheiden luokittelu perustelun mukaan, mm. valtiontukisäännösten vastainen tuki hankkeen tuotos poikkeaa olennaisesti rahoituspäätöksestä kustannuksia ei voida todentaa (olennaisia puutteita dokumentaatiossa) kustannus ei liity hankkeeseen kustannus ei ole syntynyt tukikelpoisena aikana hankinnoissa ei ole noudatettu hankintalainsäädäntöä kustannus on kohtuuton tai hankkeen kannalta tarpeeton

9 Hanketarkastusten raportointi: Yleisjohtopäätös 1. Hankkeessa ei ole todettu olennaista huomautettavaa (havaitut tukikelvottomat erät ovat alle 100 euroa ja alle 1 % tarkastuksen kohteena olevista menoista) 2. Hankkeessa todettiin menettelytapavirheitä, joilla ei kuitenkaan ole vaikutusta maksetun tuen tukikelpoisuuteen 3. Hankkeessa todettiin olennaisia menettelytapavirheitä, joilla on vaikutus maksetun tuen tukikelpoisuuteen 4. Hankkeessa todettiin olennaisia tukikelpoisuusvirheitä, joilla on vaikutus maksetun tuen tukikelpoisuuteen

10 Hanketarkastusten raportointi: tukikelpoisuusvirheiden luokitus a. Hanke ei ole ohjelma-asiakirjan mukainen b. Hankepäätös on EU:n valtiontukisäädösten vastainen c. Rahaston rahoitusosuus on liian suuri d. Hankkeen tuotos poikkeaa olennaisesti hankepäätöksestä e. Kustannusta ei voitu todentaa f. Kustannus on määritelty tukikelvottomaksi g. Kustannus ei liity hankkeeseen h. Kustannus ei ole syntynyt tukikelpoisena aikana i. Hankinnassa ei ole noudatettu hankinta lainsäädäntöä j. Tiedotustoimenpiteessä ei ole mainittu EU:n osallistumista hankkeen rahoitukseen k. Kustannus on kohtuuton l. Kustannus on laskettu virheellisesti m. Hankkeen tuloja ei ole vähennetty asianmukaisesti menoista n. Muu tukikelvottomuusperuste; selvitys

11 Hanketarkastusten raportointi: Virheiden luonne Satunnainen virhe on virhe, jonka tyyppisiä virheitä voidaan olettaa esiintyvän satunnaisesti muissakin hankkeissa. Virhe ei kuitenkaan ole hallinto- ja valvontajärjestelmän aiheuttama ns. järjestelmällinen virhe Yksittäinen virhe on virhe, jonka tyyppisiä virheitä ei oleteta esiintyvän missään muissa hankkeissa Järjestelmävirhe on virhe, joka voi järjestelmällisesti toistua muissa saman rahoittajan hankkeissa tai ohjelman osarahoittamissa hankkeissa muuten

12 Tarkastusraporttien käsittely välittävissä toimielimissä Työnjako : Tarkastusviranomainen tekee järjestelmä- ja hanketarkastukset, kirjaa niiden tulokset EURA 2007 tarkastus- ja valvontaosioon Hallintoviranomainen vastaa jatkotoimenpiteiden seurannasta ja siitä, että välittävissä toimielimissä on tehty riittävät ja oikeat korjaavat toimenpiteet Välittävä toimielin vastaa rahoittamiinsa hankkeisiin kohdistuneiden tarkastusten edellyttämistä korjaavista toimenpiteistä (päätös tarkastushavaintojen johdosta tehtävistä toimenpiteistä, varsinaiset korjaavat toimenpiteet Todentamisviranomainen arvioi välittävien toimielinten sekä hallintoviranomaisen tekemien korjaavien toimien riittävyyttä sekä arvioi havaittujen tukikelvottomuusvirheiden mahdollista systemaattisuutta

13 Hallintoviranomaisen ohje tarkastusraporttien käsittelystä alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen EAKR- ja ESRohjelmissa Annettu TEM / 241/ /2010 Ohjetta tarkistetaan hanketarkastusten käsittelyn osalta EURA 2007 järjestelmän kyseisen osion valmistuttua syksyllä Soveltamisala : VVCn rakennerahastojen tarkastusviranomaisena rakennerahastolain (1401/2006) 50 :n nojalla suorittamien tai sen vastuulla suoritettujen rakennerahastojen hanke- ja järjestelmätarkastuksien tarkastusraporttien käsittelyyn Ohjetta sovelletaan myös rakennerahastolain :ien nojalla suoritettujen tarkastusten (HVO:n ja TOVI:n) sekä muiden rakennerahastovaroja tarkastavien viranomaisten tarkastusraporttien käsittelyyn.

14 Hallintoviranomaisen ohje tarkastusraporttien käsittelystä alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen EAKR- ja ESRohjelmissa (jatkuu) Käsittelyn vaiheet välittävässä toimielimessä: ( Tarkastuskohteen ja rahoittajan lausunto tarkastusraporttiluonnoksesta tarkastusviranomaiselle) A. Tarkastettavaa hanketta koskevat toimenpiteet 1. Välittävän toimielimen hallinnollinen päätös tarkastusraportin johdosta 2. Päätöstä koskevien toimenpiteiden kirjaaminen EURA 2007 tietojärjestelmän tarkastus- ja valvontaosioon 3. Korjaavien toimenpiteiden tekeminen ( ei tässä ohjeessa, vaan erillisessä hallintoviranomaisen ja todentamisviranomaisen ohjeistuksessa. B. Välittävän toimielimen toiminnan kehittäminen Tarkastusraportissa esitettyjen havaintojen huomioon ottaminen välittävän toimielimen toiminnassa

15 Hallintoviranomaisen ohje tarkastusraporttien käsittelystä alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen EAKR- ja ESRohjelmissa (jatkuu) Välittävän toimielimen hallinnollinen päätös tarkastusraportin johdosta Siltä osin kuin saadussa valmiissa tarkastusraportissa esitetään epäkohtia ja tehdään suosituksia niiden korjaamiseksi, tulee välittävän toimielimen tehdä perusteltu päätös siitä, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä niiden johdosta. Tekemässään päätöksessä välittävä toimielin ottaa kantaa tarkastushavaintojen oikeellisuuteen ja niistä seuraaviin toimenpiteisiin. Päätöksessä on yksilöitävä kunkin tarkastushavainnon osalta, mihin korjaaviin toimenpiteisiin on tarvetta ryhtyä. Päätös on tehtävä myös siinä tapauksessa, että tarkastushavainnot eivät asianomaisen välittävän toimielimen mielestä anna aihetta toimenpiteisiin. Päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään neljän kuukauden kuluessa tarkastusraportin hyväksymispäivästä. Päätöksessä on viitattava tarkastusviranomaisen tarkastusraportille antamaan viitenumeroon

16 Hallintoviranomaisen ohje tarkastusraporttien käsittelystä alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen EAKR- ja ESRohjelmissa (jatkuu) 2. Päätöstä koskevien toimenpiteiden kirjaaminen EURA 2007 tietojärjestelmän tarkastus- ja valvontaosioon Yksityiskohtaiset ohjeet teknisestä menettelystä on kuvattu EURA järjestelmän tarkastus- ja valvontaosion käyttöohjeessa. Järjestelmätarkastukset Vuonna 2009 tehdyt järjestelmätarkastukset -järjestelmätarkastuksiin liittyvien päätöstensä yhteenvetotietoja välittävät toimielimet eivät tallenna EURA-järjestelmään, vaan toimittavat kyseisen päätöksen tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriön rakennerahastojen hallinnointiryhmään.

17 Hallintoviranomaisen ohje tarkastusraporttien käsittelystä alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen EAKR- ja ESRohjelmissa (jatkuu) B. Vuonna 2010 tehtävät järjestelmätarkastukset (käynnistyvät syksyllä 2010) Päätöksen tekemisen jälkeen välittävässä toimielimessä henkilö, jatkotoimenpiteiden tekijän käyttäjäoikeuksin kirjaa EURA 2007 järjestelmän tarkastus- ja valvontaosioon Vastineen lisätietoja kenttään yhteenvedon tarkastusraporttia koskevan päätöksen sisällöstä. Yhteenvedon tulee olla sisällöltään niin selkeä, että jälkikäteen pystyy seuraamaan tarkastusraportin ja sen havaintojen käsittelyn vaiheita. Kirjausten selkeyden varmistamiseksi tulevat päätöksessä esitetyt korjaavat toimenpiteet jaotella tarkastusraportin sisällön mukaan (yleisjohtopäätös, havaintoja koskeva luokittelu: Tehtävien eriyttäminen, Valintamenettely, Hankkeiden ohjeistus, Jäljitysketju, Raportointi-järjestelmä, Oikaisevat menettelyt). Tarkastusraporttia koskeva välittävän toimielimen allekirjoitettu päätös liitetään liitetiedostona (pdf-muoto) EURA 2007-järjestelmän vastineeseen.

18 Hallintoviranomaisen ohje tarkastusraporttien käsittelystä alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen EAKR- ja ESRohjelmissa (jatkuu) Hanketarkastukset: Hanketarkastusten käsittelyä koskeva järjestelmäosio EURA 2007 järjestelmässä ei ole vielä valmis. Välittävät toimielimet tekevät hanketarkastusten tarkastushavainnoista päätöksen samaan tapaan kuin järjestelmätarkastuksestakin. Päätöstä koskevat tiedot välittävän toimielimen tulee tallentaa EURA 2007 järjestelmään hanketarkastuksia koskevan osion valmistuttua. Tietojen tallentamisen helpottamiseksi päätös tarkastuksen edellyttämistä toimenpiteistä on syytä tehdä tarkastusraportin sisältöjaottelun (tarkastushavainnoittain (Yleisjohtopäätös, tukikelvottomat menot tukikelvottomuusluokittain) sekä tulevan järjestelmän korjaavien toimenpiteiden luokittelun mukaisesti. Korjaavien toimenpiteiden luokittelu on Lisäselvityksen jälkeen ei aihetta toimenpiteisiin, Kehotus tuensaajalle virheellisen menettelyn korjaamisesta, Tuen maksamisen keskeyttäminen, Tuen maksamisen lopettaminen, Tuen takaisinperintä, Tuen palautusmääräys (itse toteutettu hanke), Tuen palauttaminen ilman takaisinperintäpäätöstä, Peruuttaminen Muu, mikä

19 Hallintoviranomaisen ohje tarkastusraporttien käsittelystä alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen EAKR- ja ESRohjelmissa (jatkuu) Hallintoviranomainen antaa hanketarkastusten käsittelystä täydentävät ohjeet järjestelmän hanketarkastusosion valmistuttua. Ennen hanketarkastuksia koskevan osion käyttöön ottoa järjestelmässä tulee välittävän toimielimen lähettää kopio allekirjoitetusta hanketarkastusta koskevasta päätöksestään Alueiden kehittämisyksikön rakennerahastojen hallinnointiryhmään. Kirjeessä tulee viitata tämän kirjeen diaarinumeroon.

20 Hallintoviranomaisen ohje tarkastusraporttien käsittelystä alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen EAKR- ja ESR-ohjelmissa (jatkuu) 3. Tarkastusraportissa esitettyjen havaintojen huomioon ottaminen välittävän toimielimen toiminnassa Välittävällä toimielimellä on vastuu myöntämiensä rakennerahastovarojen valvonnasta ja sen asianmukaisesta järjestämisestä kullakin hallinnonalalla sovellettavan tukijärjestelmän mukaan. Vastuu tarkoittaa huolehtimista muun muassa siitä, että tuki käytetään rahoituksen myöntöpäätöksessä olevien tukiehtojen mukaan. Korjaavien toimenpiteiden suorittamisesta vastaavan yksikön/ virkamiehen on saatettava tarkastusraporteissa esitetyt havainnot ja niiden korjaamiseksi suoritetut toimenpiteet viraston johdon tietoon. Tarkastushavaintojen saattaminen johdon tietoon on erityisen tärkeää välittävän toimielimen omaa toimintaa koskevien havaintojen osalta. Välittävän toimielimen tulee myös varmistaa viraston sisäisin valvontatoimin, että jatkossa samankaltaiset tarkastuksissa havaitut toiminnan puutteet ja virheellisyydet tullaan estämään. -> vaikutukset rahoitus- ja/tai maksatustoimintoihin, tuen saajien koulutukseen, neuvontaan ja ohjeistukseen

21 Tarkastusraportit EURA 2007-järjestelmässä Tarkastus- ja valvontaosio: - Sisältää kaikki EAKR- ja ESR-hankkeiden tarkastukset - Tarkastusviranomainen tallentaa perustiedot tehdyistä järjestelmä- ja hanketarkastuksista (tarkastusraportti liitetiedostona) - Välittävä toimielin tallentaa tiedot tarkastushavaintojen perusteella tehtävistä korjaavista toimenpiteistä (tarkastusraporttia koskeva päätös liitetiedostona)- > Lisää vastine-toiminto, jatkotoimenpiteiden tekijä- käyttöoikeusrooli (korjaavista toimenpiteistä vastuullinen ja/tai maksaja) - Hallintoviranomainen seuraa jatkotoimenpiteisiin ryhtymistä (määräaika korjaavia toimia koskevalle päätökselle 4 kk) ja antaa oman arvionsa tehtävien/tehtyjen toimenpiteiden riittävyydestä -> Lisää kommentti toiminto, valvonta-hallintoviranomainen käyttöoikeusrooli - Todentamisviranomainen arvioi hallintoviranomaisen ja välittävien toimielinten tekemien toimenpiteiden riittävyyttä sekä havaittujen tukikelvottomuusongelmien systemaattisuutta. - Käyttäjäohje (Tarkastus ja valvonta) käytössä tällä hetkellä järjestelmätarkastusten osalta. Uudet käyttäjäoikeusroolit eivät vielä käytössä.

22

23 Esimerkki hanketarkastuksen korjaavien toimenpiteiden näytöstä kun yleisjohtopäätös 1 tai 2

24 Esimerkki hanketarkastuksen korjaavien toimenpiteiden näytöstä kun yleisjohtopäätös 3 tai 4 Tukikelvottomuusluokitus: g. Kustannus ei liity hankkeseen Virhe yhteensä 256,95 Korjaustoimenpide Selite Euroa Lisäselvityksen jälkeen ei aihetta toimenpiteisiin Kehotus tuensaajalle virheellisen menettelyn korjaamisesta Tuen maksamisen keskeyttäminen Tuen maksamisen lopettaminen Tuen takaisinperintä Tuen palautusmääräys (valtiototeuttaja) Tehty takaisinperintäpäätös ja tiedot tallennettu Valtterijärjestelmään. 256,95 Tuen palauttaminen ilman takaisinperintäpäätöstä Peruuttaminen Muu, mikä

25

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta Sisällysluettelo VALTUUTUSPERUSTEET... 2 SOVELTAMISSÄÄNNÖT... 2 1 JOHDANTO... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 3 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA... 4 3.1 YLEISET VAATIMUKSET... 4 3.2 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama (asetus 1347/1991) tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Tärkein tekijä on ihminen

Tärkein tekijä on ihminen Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2008 VAHTI Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta ICH E 6 OHJE HYVÄN KLIINISEN TUTKIMUSTAVAN NOUDATTAMISESTA Step 4, konsolidoitu ohje 1.5.96 Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta (CPMP/ICH/135/95) Siirto CPMP:lle heinäkuussa 1996 CPMP:n

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot