Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/ artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?"

Transkriptio

1 Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/ artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Työkokoukset kevät 2011

2 Kokonaiskustannuksiltaan yli miljoonan euron muut kuin valtiontukea (ml. de minimis tuki) sisältävät tuloja tuottavat EAKR-hankkeet: Yleisasetuksen 55(1) artikla 1 Yleisasetuksen 55 artiklaa ei sovelleta: - tuloja tuottamattomiin hankkeisiin (esim. tiet, joiden käytöstä ei peritä maksuja) - hankkeisiin, joiden tuottamat tulot eivät täysin kata käyttömenoja (esim. osa rautateistä) - hankkeet, joihin sovelletaan EU:n valtiontukea ja de minimis tukea koskevia sääntöjä (ei myöskään tulojen erityisseurantavelvollisuutta!) Yleisasetuksen tuloja tuottavia hankkeita koskevaa 55 artiklaa sovelletaan: Kokonaiskustannuksiltaan yli miljoonan euron EAKR-hankkeisiin, joihin sisältyy 1. infrastruktuuri-investointi, jonka käytöstä peritään maksuja suoraan käyttäjiltä TAI 2. kiinteistöjen/maapohjan tai rakennusten myynti tai vuokraaminen TAI 3. muu palvelujen suorittaminen maksua vastaan

3 Yleisasetuksen 55 (1) artikla: Esimerkkejä 2 1. INFRASTRUKTUURI-INVESTOINNIT - tiet: tuloa ovat autoilijoilta/ajoneuvojen haltijoilta perittävät tietullit - rautatiet: tuloa ovat matkustajilta perittävät lipputulot 2. MUU HANKE, JOSSA MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN KIINTEISTÖ/MAAPOHJA TAI RAKENNUS - teknologiapuistot: tuloa ovat rakennusten käytöstä perittävät vuokrat ja muut maksut sekä hankkeen tarjoamien palvelujen käytöstä saatavat maksut - kulttuurirakennukset: tuloa ovat tila- ja näyttelyvuokrat 3. MIKÄ TAHANSA MUU PALVELU - jätevesien käsittely tai talousveden käsittely: tuloa ovat jätevesimaksut ja muut maksut käyttäjiltä

4 Yleisasetuksen 55(2) artikla: Tulot ovat arvioitavissa etukäteen - Nettotulot vähennetään tukikelpoisista kustannuksista rahoituspäätöstä tehtäessä 3 Yleisasetuksen 55(2) artiklan mukaan tuloja tuottavien hankkeiden tukikelpoiset kustannukset eivät saa ylittää investointikustannusten käypää arvoa vähennettynä investoinnista saatujen nettotulojen käyvällä arvolla tietyn viitekauden aikana seuraavien hankkeiden osalta: a) infrastruktuuri-investoinnit TAI b) muut hankkeet, joiden tulojen objektiivinen ennakolta arviointi on mahdollista Tuloja tuottavien hankkeiden nettotulot vähentävät hankkeen tukikelpoisten kustannusten määrää - tukea myönnetään hankkeelle vain siltä osin kuin hankkeen kustannuksia ei voida kattaa käyttömaksuilla tai muualta saatavalla rahoituksella/korvauksella (vrt. VNA (1079/2007) 3 4 momentti) - rahoitusvaje on se osa investointikustannuksista, jota ei voida rahoittaa hankkeesta (käyttömaksut, tietullit, vuokratulot jne.), miltä osin ei tukitarvetta - nettotulot lasketaan rahoitusvajelaskelmaa käyttäen ja ne vähennetään tukikelpoisista kustannuksista rahoituspäätöstä tehtäessä (pro rata periaatteella) Yleisasetuksen 55 artiklassa mainittujen nettotulojen laskemisohjeet: - EU:n asetukset ja ohjeistus Komission valmisteluasiakirja 4: Suuntaviivat kustannus-hyötyanalyysien tekemistä varten 08/2006 ja muut 55 artiklaa koskevat COCOF-ohjeet

5 Yleisasetuksen 55(3): Tulot eivät ole arvioitavissa etukäteen Nettotulot vähennetään jälkikäteen komission menoilmoituksesta 4 Rahoitusvajemenetelmä ja tukikelpoisuuden tarkastaminen - hankeen tukikelpoiset kustannukset eivät saa ylittää rahoitusvajetta, mitä seurataan tarkastuksilla - rahoitusvajelaskelmaa voidaan tarkistaa hankkeen toteutuksen aikana sekä ylös- että alaspäin - ellei rahoituspäätöstä ja sen perustana olevaa laskelmaa korjata vastaamaan todellisuutta, poistetaan nettotulot jälkikäteen komissiolle ilmoitetuista menoista todentamisviranomaisen toimesta Jos tulojen objektiivinen ennakolta arviointi ei ole mahdollista, 55(3) artiklan mukaan viiden vuoden kuluessa hankkeen päättymisestä saadut nettotulot on vähennettävä jälkikäteen komissiolle ilmoitetuista menoista. => vähentämättä jääneiden nettotulojen poistaminen komissiolle ilmoitetuista menoista tapahtuu sekä yleisasetuksen 55(2) että 55(3) artiklan tapauksissa todentamisviranomaisen toimesta viimeistään ohjelman sulkemisasiakirjojen toimittamisen yhteydessä Yleisasetuksen 55 artiklan vai 57 artiklan soveltaminen? Jos yleisasetuksen 55 artiklan mukaisena tuloa tuottavana hankkeena tuettu toiminta luovutetaan hankkeen toteutusaikana tai viisi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen, rikotaan yleisasetuksen toiminnan pysyvyyttä koskevaa 57 artiklaa. Hankkeen tulosten myynti tai toiminnan luovutus ei ole tuloa hankkeelle, vaan 57 artiklan vastaista ja aiheettomasti maksettu tuki on perittävä takaisin.

6 Yleisasetuksen 55(3): Tulot eivät ole arvioitavissa etukäteen Tuloja tuottavien hankkeiden tulojen erityisseuranta 5 EURA 2007 JÄRJESTELMÄN EAKR-RAHOITUSPÄÄTÖS EAKR-rahoituspäätökseen sisältyy kohtaan ehto tuloja tuottavien hankkeiden erityisseurannasta => tuensaajan on ilmoitettava hankkeelle kertyneet tulot rahoittajalle hankkeen toteuttamisajan lisäksi viitenä seuraavana vuotena hankkeen päättymispäivästä laskien => Tämä tapahtuu hankkeen toteutusaikana maksatushakemuksen yhteydessä, hankkeen päättymisen jälkeen hankkeelle kertyneet tulot on muutoin tilitettävä rahoittajalle tuen takaisinperinnän uhalla EURA 2007 JÄRJESTELMÄN MAKSATUSHAKEMUKSEN TARKISTUSLISTA JA TÄYTTÖOHJE kohta: Jos hanke on yleisasetuksen 55 artiklassa tarkoitettu tuloa tuottava hanke, johon ei sovelleta valtiontukia koskevia sääntöjä ja jonka tulot on arvioitu objektiivisesti ennalta rahoituspäätöksessä: => Jos vastattu kyllä, lisätietoja kohtaan kirjattava suunnitelma siitä, missä menettelyssä (vastuuhenkilö ja ajankohta) tarkastetaan tosiasiallisesti toteutuneet tulot ja ilmoitetaan todentamisviranomaiselle nettotulojen vähentämiseksi menoilmoituksesta kohta: Jos hanke on yleisasetuksen 55 artiklassa tarkoitettu tuloa tuottava hanke, johon ei sovelleta valtiontukia koskevia sääntöjä, mutta jonka tuloja ei ole arvioitu ennalta: => Jos vastattu kyllä, lisätietoja kenttään kirjattava suunnitelma siitä, missä menettelyssä (vastuuhenkilö ja ajankohta) tarkastetaan tosiasialliset toteutuneet tulot ja ilmoitetaan todentamisviranomaiselle nettotulojen vähentämiseksi menoilmoituksesta kohta viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä: Onko hanke yleisasetuksen 55 artiklassa tarkoitettu tuloa tuottava hanke? => Jos vastattu kyllä, lisätietoja kenttään kirjataan kuka, missä ja miten hoitaa jälkitarkastuksen, tieto jälkiseurannasta tulee siirtää maksatuspäätökseen => artiklan 13 mukaiset paikan päällä tehtävät tarkastukset jo päättyneissä hankkeissa

7 Kokonaiskustannuksiltaan enintään 1 miljoonan euron EAKRhankkeet ja kaikki ESR-hankkeet: Kansallisen tukilainsäädännön sisältämät tulojen vähentämistä koskevat säännökset 6 Kokonaiskustannuksiltaan enintään 1 miljoona euron EAKR-hankkeisiin ja kaikkiin ESR-hankkeisiin sovelletaan ainoastaan kansallisen tukilainsäädännön sisältämiä tulojen vähentämistä koskevia säännöksiä ja toissijaisesti valtionavustuslain 11 :n 3-4 momentin perusteella rahoituspäätöksen ehtoja Esimerkkejä Rahoituslain (1652/2009) 12 1 momentti: Tuki myönnetään hankkeesta aiheutuviin menoihin, joista on vähennetty hankkeeseen välittömästi kohdistuvat tai liittyvät tulot. Valtionavustuslain (668/2001) momentti: Valtionavustuspäätökseen voidaan ottaa 7 :n 1 momentissa säädettyjen seikkojen toteutumisen varmistamiseksi välttämättömiä valtionavustuksen käyttämistä koskevia ehtoja ja rajoituksia. Valtionavustuspäätöksestä, jolla valtionavustus myönnetään, tulee lisäksi käydä ilmi valtionavustuksen asianmukaisen käyttämisen sekä valtionavustuksen saajan oikeuksien ja velvollisuuksien selkeyden edellyttämällä tavalla: 3) saajan valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta saamien tulojen sekä saajan muiden tulojen vaikutus valtionavustuksen määrään ja käyttöön

8 Kokonaiskustannuksiltaan enintään 1 miljoonan euron EAKRhankkeet ja kaikki ESR-hankkeet: Muiden kuin yleisasetuksen 55 artiklan mukaisten tuloja tuottavien hankkeiden tulojen seuranta 7 Tulojen seuranta enintään miljoonan euron EAKR-hankkeissa ja kaikissa ESRhankkeissa: - tulojen seuranta tapahtuu kansallisen tukilainsäädännön, hallintoviranomaisen antamien talousarviovuosikohtaisten rahoittajia velvoittavien varojen käytön ehtojen ja rahoittajien tekemien tukipäätösten edellyttämällä tavalla EURA 2007 JÄRJESTELMÄN RAHOITUSPÄÄTÖS EAKR- ja ESR-rahoituspäätöksiin sisältyy kohtaan 3.9 rahoituksen maksamista koskevat ehdot: => tuensaajan on ilmoitettava rahoittajalle projektisuunnitelmassa mainitsemattomat muut tulot ja rahoitus, jonka rahoittaja voi ottaa huomioon vähennyksenä omasta rahoitusosuudestaan EURA 2007 JÄRJESTELMÄN MAKSATUSHAKEMUKSEN TARKISTUSLISTA JA TÄYTTÖOHJE - 5. kohta: Onko tulojen vaikutus korvattaviin kustannuksiin huomioitu rahoituspäätöksen edellyttämällä tavalla? Tukikelpoisuusasetuksen 3 :n 4 momentin mukaiset korvaukset (esim. ns. Kela-palautukset) käsitellään kuten hankkeen tulot. => Kun vastattu Kyllä/Ei, lisätietoja kenttään voi kirjoittaa huomioita => artiklan 13 mukaiset paikan päällä tehtävät tarkastukset

Tarkastuslistan kysymykset 5A8, 5A11: hankkeen tulot ja muut kustannuksiin saatavat korvaukset

Tarkastuslistan kysymykset 5A8, 5A11: hankkeen tulot ja muut kustannuksiin saatavat korvaukset Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Tarkastuslistan kysymykset 5A8, 5A11: hankkeen tulot ja muut kustannuksiin saatavat korvaukset Koulutus välittäville toimielimille: Oulu; Siilasvuon

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä ylitarkastaja Sari Eskola Sisällys Yleistä maksatushakemuksesta

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen että rahastokohtaisiin

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 24.06.2013 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 9.4.2008 Liite 8 TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 YLEISTÄ EU:n rakennerahastojen ohjelmakautta 2007 2013 varten annetuissa Euroopan yhteisön säännöksissä on rakennerahastoista

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET OHJELMAKAUDELLA 2007 2013

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET OHJELMAKAUDELLA 2007 2013 1 Liite A.1 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET OHJELMAKAUDELLA 2007 2013 MENOJEN TUKIKELPOISUUS Valtioneuvoston asetuksen rakennerahastojen tukikelpoisista kustannuksista (1079/2007) (jäljempänä tukikelpoisuusasetus)

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 1.6.2015 EURA 2014/2366/09 02 01 01/2015/UML

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Avoimen datan alusta Suomen kasvukäytävän äly... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/868/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 26.2.2015 EURA 2014/478/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Wirma Lappeenranta Oy Y-tunnus:1565217-5 Lahden kaupunki Y-tunnus:0149669-3

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistam... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.6.2015 EURA 2014/609/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 30.4.2015 EURA 2014/294/09 02 01 01/2014/UML Tuensaaja Cursor Oy Y-tunnus:0727178-6 Hankehakemuksenne 25.2.2015 Alueellinen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 18.12.2014 EURA 2014/1/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Forum Virium Helsinki Oy Y-tunnus:2170029-2 Oulun kaupunki Y-tunnus:0187690-1

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/620/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Turun yliopisto Y-tunnus:0245896-3 Turun ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:2528160-3

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tu... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.6.2015 EURA 2014/2364/09 02 01

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Jäljitysketju ja kustannusten tukikelpoisuus 5A1 Koulutus välittäville toimielimille: Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.5.2009 Kuopio; Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistyökokous välittäville toimielimille Työkokoukset Helsinki 10.5.2011, Joensuu 12.5.2011 Tampere 17.5.2011 ja Oulu 19.5.2011 Ylitarkastaja Kaisa

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 TEM Alueiden kehittämisyksikkö Ylitarkastaja Eliisa Hujala Hallinto- ja valvontajärjestelmän luotettavuus

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄRÄISENÄ (NS. FLAT RATE)

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄRÄISENÄ (NS. FLAT RATE) 12.8.2011 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄRÄISENÄ (NS. FLAT RATE) Keski-Suomen liitto myöntää tukea EAKR- ja ESR -hankkeille. Tuen käyttöä ja päätöksentekoa

Lisätiedot

Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille

Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille 1 2 Sisällysluettelo: 1 SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2 HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN... 3 3 ASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN... 3 4 MYÖNNETYN AVUSTUKSEN KÄYTÖN VALVONTA JA OIKEUS

Lisätiedot

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta 3.7.2008 Liite 11 OHJE MAKSATUSHAKEMUKSISTA 1. Yleistä Hankkeen kokonaiskustannukset on hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen

Lisätiedot

Kokemuksia ja esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä ohjelmakaudella 2000-2006. 15.6.2010 Helsinki Eliisa Hujala TEM/AKY

Kokemuksia ja esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä ohjelmakaudella 2000-2006. 15.6.2010 Helsinki Eliisa Hujala TEM/AKY Kokemuksia ja esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä ohjelmakaudella 2000-2006 15.6.2010 Helsinki Eliisa Hujala TEM/AKY Järjestelmä+ hanketarkastushavainnot ESR ja EAKR toimintasuunnitelmat Kansalliset

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 PÄÄTÖS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 14.5.2009 Päätöksen järjestysnumero 1/1 Diaarinumero 31/545/2008 Projektikoodi S10947 Projektin nimi

Lisätiedot