PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Kirje Päivämäärä Viite PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS

2 PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS Päivämäärä 19/05/2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Ramboll Finland Oy Talvivaara Sotkamo Oy YVA-tarveselvitys Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI P F

3 YVA-TARVESELVITYS SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. PURKUPUTKEN VAIHTOEHTOKARTOITUS 1 3. HANKKEEN KUVAUS Putkilinjan tutkimukset ja lupatilanne Purkuputkeen johdettavien ylijäämävesien laatu ja määrä Purkuputkilinjan rakenteet ja rakentaminen Aikataulu 3 4. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Vaikutukset veden laatuun Vaikutukset virtaamiin ja vedenkorkeuteen Vaikutukset vesieliöstöön Vaikutukset maankäyttöön Vaikutukset maa-alueiden luontoon Vaikutukset ihmisiin 5 5. YVA-TARVEHARKINTA 6 LIITTEET 1. Selvitys purkupaikoista (Pöyry) PIIRUSTUKSET 1. Putkilinjan kartat (a-d)

4 YVA-TARVESELVITYS 1 1. JOHDANTO Talvivaara Sotkamo Oy selvittää vaihtoehtoista puhdistetun veden purkupistettä. Purkuvesiä nykyisin vastaanottavat lähimmät vesistöt ovat virtaamiltaan ja tilavuuksiltaan pieniä. Lisäksi kaivokselta johdettujen vesien laatu ja määrä ovat poikenneet suunnittelu- ja perustamisvaiheessa ennakoidusta. Näistä syistä johtuen vedenlaatu alapuolisissa purkuvesistöissä on muuttunut voimakkaammin kuin alun perin arvioitiin. Vedenlaadun muutoksiin ovat vaikuttaneet myös kaivoksella tapahtuneet jätealtaan vuototilanteet sekä kaivosalueelle varastoitujen ylimääräisten vesien johtaminen. Puhdistetut vedet puretaan nykyisin kaivosalueelta kahteen suuntaan Oulujoen vesistöalueelle (ns. pohjoinen reitti) ja Vuoksen vesistöalueelle (ns. eteläinen reitti). Oulujoen vesistöalueella ensimmäiset purkureitin vesistöt ovat nykyisin ylhäältä alajuoksun suuntaan Salminen, Kalliojärvi, Kalliojoki, Kolmisoppi, Tuhkajoki, Jormasjärvi, Jormasjoki ja Nuasjärvi. Louhoksen suunnasta puhdistetut vedet johdetaan pohjoiseen Härkäpuron, pohjoisen Kuusilammen ja Kuusijoen kautta Kalliojokeen. Vuoksen vesistöalueella ensimmäiset purkureitin vesistöt ovat ylhäältä alajuoksun suuntaan Lumijoki, Kivijärvi, Kivijoki ja Laakajärvi. vedet johdetaan tällä hetkellä eteläisellä reitillä suoraan Lumijokeen aiemmin lähimpänä purkuvesistönä toimineen Ylä-Lumijärven ohitse. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto velvoitti kaivoksen toimintaa koskevan ympäristöluvan Nro 33/07/1 muuttamisesta antamassaan päätöksen Nro 52/2013/1, lupamääräyksessä E yhtiön ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin mahdollisten uusien jätevesien purkupaikkojen selvittämiseksi. Lupamääräyksen perustelussa todetaan, että: Päätöksessä on annettu vuodesta 2014 lähtien tiukkenevat raja-arvot sulfaatin kokonaiskuormitukselle nykyisiin pieniin latvavesistöihin. Niiden saavuttaminen edellyttää nopealla aikataululla tapahtuvaa vesien käsittelyn tehostamista. Mikäli teknisin toimin kuormitusta ei saada pienennettyä kyseiselle tasolle, on luvan saajan toiminnan jatkamisen mahdollistamiseksi löydettävä yksi tai useampi, laimenemisolosuhteiltaan parempi purkupaikka ainakin osalle muodostuvista käsitellystä jätevesistä. Tätä koskeva esitys on määrätty toimitettavaksi aluehallintovirastolle. Uusi purkupaikka edellyttää ympäristölupaa. Sitä koskevassa hakemuksessa on oltava mm. kattavat vaihtoehto- ja vaikutusarvioselvitykset. Talvivaara on vuosien 2012 ja 2013 aikana toteuttanut useita vesienhallintaan liittyviä teknisiä parannuksia. Jo toteutettuja toimenpiteitä ovat prosessivesien kierrätys ja metallien talteenoton suljettu vesikierto sekä puhtaiden valumavesien erottelu ja johtaminen. Mahdollisuudet rajoittaa kaivosalueelta vesistöihin aiheutuva kuormitus lupapäätöksessä Nro 52/2013/1 vaaditulle tasolle teknisin toimenpitein ovat rajalliset, mistä syystä yhtenä vesienhallinnan parannuskeinona on tarkasteltu laimenemisolosuhteiltaan paremman purkupisteen käyttöönottoa nykyisten purkupisteiden rinnalle. Lisäksi on huomioitava, että kaivospiirin rakennetuille alueille kertyy vuosittain noin 6 miljoonaa kuutiometriä sade-, sulamis- ja hulevesiä, jotka Talvivaaran on hallittava turvallisesti. Tarkoituksenmukaisinta on käsitellä hulevedet ympäristöluvan mukaisesti ja johtaa vuosisadanta alueelta pois. 2. PURKUPUTKEN VAIHTOEHTOKARTOITUS Uusista vaihtoehtoisista purkupisteistä on laadittu kartoitus (Pöyry Finland Oy 2014, liite 1). Kartoituksessa todettiin, että laimenemisolosuhteiltaan soveltuva purkupiste on virtaamien perusteella mahdollista löytää vain Oulujoen vesistöalueelta. Muilla tarkastelluilla vesistöreiteillä virtaamat ovat liian pieniä riittävien laimenemisolosuhteiden löytymiselle. Kartoituksessa tarkasteltiin alustavasti viittä vaihtoehtoista purkupistettä Oulujoen vesistöalueella:

5 YVA-TARVESELVITYS 2 Purkupiste Keskialivirtaama MNQ m 3 /s Keskivirtaama MQ m 3 /s Keskiylivirtaama MHQ m 3 /s Katerma 0,3 56,4 127 Tenetti 13, Tikkalahti (Nuasjärvi) 13,3+virtaukset 76+virtaukset 167+virtaukset Toukansalmi (Oulujärvi) 15, Alassalmi (Oulujärvi) 26, Tarkastelluista purkupisteistä kaivosta lähin on Nuasjärven Tikkalahti, johon on jo valmiiksi luvitettu raakaveden putkilinja vedenottoa varten. Tikkalahden vaihtoehdon toteuttamisaikataulu on selvästi muita vaihtoehtoja nopeampi, mikäli hyödynnetään nykyistä putkilinjaa. Kartoituksessa Tikkalahden vaihtoehto on arvioitu tarkastelluista vaihtoehdoista kokonaisuutena parhaaksi. Tällä perusteella Tikkalahden vaihtoehto on valittu purkuputken sijoituspaikaksi. Nuasjärveen tulevat purkuputken vesirakenteet edellyttävät vesilain mukaista lupaa. Purkuputken käyttöönotto veden johtamiseen edellyttää ympäristölupaa. 3. HANKKEEN KUVAUS Hankkeena on toteuttaa uusi veden purkuputkilinja kaivosalueelta Nuasjärveen aiemmin raakavedenottoon luvitetulla putkilinjalla (ks. piirustukset 1a-d). 3.1 Putkilinjan tutkimukset ja lupatilanne Hankkeena olevaa uutta puhdistetun veden purkupistettä suunnitellaan Nuasjärven Tikkalahteen. Puhdistetut vedet johdetaan Nuasjärveen hankkeessa rakennettavaa uutta putkilinjaa pitkin. Purkuputken linjauksena maa-alueilla toimii kaivoksen toimintaa koskevassa ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksessä Nro 33/07/1 myönnetty raakavedenottolinja. Raakavesilinjaa ei ole käsitelty kaivoksen toimintaa koskevassa, vuonna 2005 valmistuneessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Putkilinjaa on käsitelty arviointimenettelyn jälkeen käynnistyneessä kaivoksen toimintaa koskevassa ympäristölupamenettelyssä. Päätöksessä Nro 33/07/1 Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto myönsi vesilain nojalla luvan putkilinjan rakentamiselle sekä kaivosyhtiölle oikeuden lunastaa putkilinjan maa-alueet käyttöönsä tarvittavilta osin. Lupa tuli lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä Ympäristölupapäätöksessä Nro 33/07/1 asetettiin ehto, että vesitalousluvassa tarkoitettuihin rakennustöihin on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta tai muutoin lupa katsotaan rauenneeksi. Talvivaara jätti Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen toiminnan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi maaliskuussa Hakemuksessa haettiin jatkoaikaa ympäristöluvan mukaisille, toistaiseksi toteuttamattomille vesitaloushankkeille. Purkuputkilinjaa ei ole käsitelty kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn arviointiohjelmassa ( ). Purkuputkilinja Nuasjärveen sekä Nuasjärvi kokonaisuudessaan sisältyivät kuitenkin arviointiohjelmassa ehdotettuun vaikutustentarkastelualueeseen. 3.2 Purkuputkeen johdettavien ylijäämävesien laatu ja määrä Uuteen purkuputkilinjaan johdettaisiin kaivoksen ylijäämävettä, jota johdetaan nykyisin pohjoisessa Salmisen ja pohjoisen Kuusilammen kautta sekä etelässä Lumijoen kautta. Kaivoksen metallien talteenottoprosessi on syksystä 2013 alkaen toiminut suljetussa kierrossa, silloin kun käänteisosmoosilaitos on toiminut täydellä kapasiteetilla. Tämä tarkoittaa sitä, että järvivedenotto on pienentynyt oleellisesti, eikä metallien talteenottolaitokselta johdeta puhdistettua prosessivettä normaalitilanteessa enää luontoon. Samalla myös vesistöihin johdettavan veden sulfaattipitoisuus on laskenut oleellisesti. Tarve ylijäämävesien johtamiselle kuitenkin säilyy, sillä kaivosalueella on varastoituna tällä hetkellä noin 6 Mm 3 vesiä. Lisäksi altaisiin, rakennetuille alueille sekä louhokseen kertyy sadannan kautta vuositasolla vettä noin 6 Mm 3, josta merkittävä osa jou-

6 YVA-TARVESELVITYS 3 dutaan johtamaan käsittelyn jälkeen pois kaivosalueelta. Varsinaisten toiminta-alueiden ulkopuolisten puhtaiden valumavesien erottelu ja johtaminen on toteutettu pääosin vuoden 2013 aikana ja työtä on jatkettu osin vielä vuonna Ympäristölupapäätöksessä Nro 52/2013/1 on asetettu määräykset nykyisiin purkupisteisiin johdettavien vesien laadulle. Lupapäätöksen mukaan kaivokselta johdettavien vesien sallitut, virtaamapainotteisena kuukausikeskiarvona lasketut enimmäispitoisuudet ovat: Nikkeli Kupari Sinkki Rauta Uraani Sulfaatti Kiintoaine Mangaani 0,3 mg/l 0,3 mg/l 0,5 mg/l 4 mg/l 10 µg/l mg/l 20 mg/l 6 mg/l (tavoitteellinen) Lupapäätöksen Nro 52/2013/1 mukaan nykyisille purkupaikoille voi johtaa vuodesta 2015 alkaen tonnia sulfaattia ja kilogrammaa mangaania vuodessa. Lupapäätöksen mukainen sulfaatin pidemmän aikavälin tavoitetaso on mg/l ja mangaanin 2 mg/l, jotka tarkoittavat edellä esitetyn kuormituksen mukaisesti vesimäärää 1,3 Mm 3 /a. Arvioitu uuteen purkupisteeseen johdettava vesimäärä kolmena ensimmäisenä vuonna on noin 7,5 Mm 3 vuodessa ja myöhemmin noin 5 Mm 3 vuodessa. Laskelman perusteena on käytetty putken käyttöönoton jälkeisille kolmelle ensimmäiselle vuodelle sulfaattikuormitusta t/v purkuveden sulfaattipitoisuudella mg/l. Myöhemmässä vaiheessa, kun ylimääräisiä vesivarastoja on saatu purettua, on sulfaattikuormituksen arvioitu olevan noin t/v ja sulfaattipitoisuuden noin mg/l. Tällä hetkellä purkuvesien sulfaattipitoisuus on tasolla mg/l. Yhteenveto purkupisteeseen johdettavasta oletetusta kuormituksesta, jonka perusteella vaikutukset Nuasjärven vedenlaatuun on mallinnettu, on esitetty alla. Taulukko 1. Yhteenveto kuormituksesta, jonka perusteella vaikutukset on mallinnettu. Vuodet putken valmistumisen jälkeen Keskivirtaama m 3 /h Kokonaisvesimäärä Mm 3 /a Sulfaattipitoisuus mg/l Sulfaattikuormitus 1, 2 ja , > Purkuputkilinjan rakenteet ja rakentaminen Purkuputken kokonaispituus on noin 21 kilometriä ja halkaisija mm. Veden pumppaus putkeen tapahtuu kaivoksen pohjoisen jälkikäsittely-yksikön tai Latosuon alueella. Veden kulku putkessa tapahtuu alkupään pumppauksen jälkeen painovoimaisesti. Purkupisteen päähän Nuasjärven rannalle rakennetaan venttiiliasema. Putken alkupään ja purkupisteen välinen korkeusero on noin 70 metriä. Purkuputkilinja toteutetaan maa-alueilla maanalaisena. Putken alustava asennussyvyys on 2 2,5 metriä ja lopullinen vähimmäispeitesyvyys tarkistetaan putkilaadun mukaan. Putkilinjalla on kolme tien alitusta. Putkilinja alittaa myös Mondo Minerals Oy:n kaivosalueelle vievän rautatien sekä Jormasjoen. Teiden alitukset tehdään kaivamalla. Rautatien alitus tehdään poraamalla ratapenkereen läpi tai kaivamalla sellaisena ajankohtana, jolloin rataosuudella ei ole liikennettä. Vesistön alituskohdissa putki asennetaan kaivamalla niin syvälle, että putken yläpinta on uoman luontaisessa pohjatasossa tai sen alapuolella ja painotetaan niin, ettei siitä ole haittaa vesistön käytölle. Nuasjärven rantaan tulee putken sulkuventtiili. Vesialueella putki painotetaan siten, että se pysyy järven pohjassa. 3.4 Aikataulu Lupapäätöksessä oleva kuormitusrajojen merkittävä tiukkeneminen nykyisiin purkupisteisiin astuu voimaan vuoden 2015 alusta. Vaikka kaivoksella on käynnissä useita kehitystoimenpiteitä vesien puhdistus- ja varastointikapasiteetin lisäämiseksi, on purkuputki todennäköistä rakennet- t/a

7 YVA-TARVESELVITYS 4 tava, jotta riskitön vesienhallinta saadaan varmistettua myös sateisina vuosina. Uusi purkuputki ja -piste on tavoitteena luvittaa vuoden 2014 aikana sekä rakentaa ja ottaa käyttöön vuoden 2015 aikana. 4. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 4.1 Vaikutukset veden laatuun Uuden purkuputken rakentamisen jälkeen purkuvesien aiheuttamat vedenlaatuvaikutukset kohdistuvat lähinnä Nuasjärveen ja Rehjanselkään. Virtaamien vaihtelusta johtuva pitoisuuksien vaihtelu on purkualueella voimakasta. Mallitarkastelu (liite 1) puhdistettujen vesien vaikutuksista Nuasjärven pitoisuustasoihin tehtiin vähäsateisena vuotena (ns. kuiva vuosi) ja runsassateisena vuotena (ns. märkä vuosi). Sateisina vuosina pitoisuusnousut jäävät selvästi kuivaa vuotta pienemmiksi voimakkaammasta laimenemisesta johtuen. Laskenta tehtiin edellä esitettyä kuormitustasoa käyttäen, jossa kolmena ensimmäisenä vuonna sulfaattikuormitus on t/a ja sen jälkeen t/a. Nykyisin Nuasjärven sulfaattipitoisuus on vaihdellut Jormasjoen suistoalueen läheisyydessä tyypillisesti välillä 2 60 mg/l, korkeimpien pitoisuuksien esiintyessä syvänteen pohjalla talvikerrostuneisuuden aikana. Kyseisessä syvänteessä korkein sulfaattipitoisuus (190 mg/l) on havaittu ennen kuin Talvivaaran kaivoksen vedet ovat alkaneet vaikuttamaan Nuasjärveen. Mallinnuksen (liite 1) perusteella tonnin sulfaatin vuosikuormituksella sulfaattipitoisuuden keskimääräinen nousu on Nuasjärven pintaosassa kuivana vuotena tasoa mg/l, Oulujärven Paltaselällä luokkaa 4 9 mg/l, Ärjänselällä tasoa 4 mg/l ja Niskanselällä tasoa 3 mg/l. Sateisena vuotena vastaava keskimääräinen nousu Nuasjärven pintaosassa on 7 mg/l ja Oulujärvessä tasoa 2 5 mg/l. Kuivana vuotena alusvedessä laskennalliset pitoisuusnousut ovat Nuasjärvessä keskimäärin luokkaa mg/l ja sateisena vuonna 7 17 mg/l. Alivirtaama-aikoina maksimipitoisuudet ovat Nuasjärven pintakerroksessa luokkaa mg/l ja alusvedessä lähestytään tasoa 100 mg/l. Kerrostuneisuuden aikana vedessä havaitaan selvä tiheysero, mutta pysyvää kerrostuneisuutta ei Nuasjärvessä pääse muodostumaan. Vertailun vuoksi voidaan todeta esim. Jormasjärvessä aikaisempina vuosina todetut sulfaattipitoisuudet; Jormasjärven sulfaattipitoisuus on ollut vuoden 2013 aikana tyypillisesti noin 80 mg/l korkeimpien pitoisuuksien ollessa talvikerrostuneisuuden aikana syvänteen pohjalla noin 200 mg/l. Vuoden 2013 tarkkailutulosten perusteella Jormasjärvessä ei ole havaittu vaikutuksia plankton- tai pohjaeliöstössä eikä kalastossa. Myöskään kalansaalissa ei ole todettu muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kuormituksen pienentyessä tasolle tonnia sulfaattia vuodessa, asettuu Nuasjärven pintakerroksen sulfaattipitoisuuden nousu kuivana vuotena noin tasolle 2 4 mg/l ja alusveden pitoisuuden nousu noin tasolle 5 9 mg/l. Maksiminousu sulfaattipitoisuudessa Nuasjärven alusvedessä on tasoa 15 mg/l. Kevättalvella Nuasjärvi kerrostuu päästövesien purkamisen johdosta selvästi, jolloin alusveden pitoisuudet ovat noin kaksinkertaisia pintaosaan verrattuna. Kapea-alaisten syvänteiden kohdalla kerrostuminen on voimakkaampaa alusveden pitoisuuksien nousun ollessa luokkaa mg/l. Lievää hetkellistä kerrostumista ilmenee myös kesäkaudella, mutta pysyvää kerrostumista ei ilmene. Vaikutukset Oulujärven sulfaattipitoisuuteen jäävät merkityksettömän pieniksi. Sekoittumisen seurauksena sulfaattipitoisuuden nousu laimenee pääsääntöisesti alle tason 100 mg/l noin 500 m:n säteellä purkupaikasta, joskin aivan kapea-alaisissa syvänteissä voi ajoittain esiintyä korkeampiakin pitoisuuksia. Tuulettomina jaksoina ja talvella jääkannen estäessä tuulen vaikutuksen virtausnopeudet Tikkalahdessa ovat hyvin pieniä, jolloin vettä konsentroituu voimakkaammin purkualueille niiden pohjan läheisiin vesikerroksiin. Tällöin purkualueella (alusvedessä) voidaan mitata muutaman sadan mg/l sulfaattipitoisuuksia. Sulfaatin ohella myös metallipitoisuudet purkualueella nousevat luonnontasoista. Tehdyssä vaikutusarviossa käytettiin metalleille kutakuinkin luparajoja vastaavia pitoisuuksia (nikkeli 200 µg/l,

8 YVA-TARVESELVITYS 5 kadmium 10 µg/l). Mikäli purkuveden laatu vastaisi laskennassa käytettyä tasoa, purkualueella mitattaisiin muutamia kymmeniä µg/l pitoisuustasoja nikkeliä ja muutamia µg/l kadmiumia. Tällöin olisi mahdollista, että purkupaikka vaatisi lupakäsittelyn yhteydessä Vna 1022/2006 mukaisen sekoittumisvyöhykkeen määräämisen. Huomattava kuitenkin on, että vuoden 2014 aikana purkuveden nikkeli- ja kadmiumpitoisuudet ovat olleet selvästi mallinnuksessa käytettyä alhaisempia (nikkeli tyypillisesti noin 50 µg/l, Cd tyypillisesti noin 0,5 µg/l), joten todellisuudessa metallikuormitus tulee jäämään oleellisesti laskennassa käytettyä pienemmäksi. Tehdyssä selvityksessä on metallikuormituksen arvioitu näkyvän myös purkualueen sedimentissä, mikäli purkuveden metallipitoisuus vastaa laskennassa käytettyjä pitoisuuksia. Putken rakentamisen yhteydessä tehtävissä vesistön alituksissa aiheutuu alapuoliselle vesialueelle tilapäistä samentumaa. Rakentamisen aikaiset vaikutukset vedenlaatuun jäävät kuitenkin kokonaisuutena vähäisiksi ja tilapäisiksi. Uusien lupaehtojen ja uuden purkupisteen myötä kaivoksen aiheuttama kuormitus nykyisiin purkuvesistöihin vähenee merkittävästi, jolloin vedenlaatu niissä vähitellen paranee. 4.2 Vaikutukset virtaamiin ja vedenkorkeuteen Uuden purkuputkilinjan myötä merkittävä osa kaivokselta johdettavista vesistä ohittaa nykyisen pohjoisen purkureitin vesistöt. Tällöin virtaamat vesistöissä pienenevät samassa suhteessa. Suurin vaikutus virtaamaan havaitaan reitin alkuosassa Kalliojoessa. Vuonna 2012 Kalliojoen keskivirtaama oli Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vesistömallin perusteella 1,28 m 3 /s. Vuonna 2011 keskivirtaama oli mittaustulosten perusteella noin 0,63 m 3 /s ja vesistömallista saadun tiedon perusteella noin 0,82 m 3 /s. Purkuputkeen kolmena ensimmäisenä vuonna johdettava keskimääräinen virtaama 240 l/s vastaa noin % Kalliojoen vuosien keskivirtaamasta. Myöhempinä vuosina johdettava keskimääräinen virtaama 160 l/s vastaa noin % Kalliojoen virtaamasta. Kolmisopen säännöstelyn takia merkittäviä muutoksia Tuhkajoen tai sen alapuolisten vesistöjen virtaamiin tai vedenkorkeuksiin ei todennäköisesti aiheudu. Purkupisteen järjestelyistä riippuen puhdistetun veden johtamisella voi paikallisesti lisääntyneen virtaaman seurauksena olla vaikutus purkupisteen alueen jäätilanteeseen Nuasjärvessä, mistä syystä liikkumista talviaikana purkupisteen alueella voidaan joutua rajoittamaan. 4.3 Vaikutukset vesieliöstöön Vaikutukset vedenlaatuun jäävät pintakerroksessa tasolle, josta ei sekoittumisvyöhykkeen ulkopuolella todennäköisesti aiheudu vaikutuksia kalastolle tai muulle vesieliöstölle. Lähellä purkupistettä, jossa sekoittuminen ei ole ollut vielä täydellistä, voi puhdistetuilla vesillä olla kaloja karkottava vaikutus. Alusvedessä pitoisuusnousu on voimakkaampaa, mikä todennäköisesti ainakin ajoittain aiheuttaa kalojen karkottumista purkupisteen lähistön alusvedestä. Mikäli sedimentin metallipitoisuudet kohoavat purkualueella, voi sillä olla vaikutuksia herkimpien pohjaeläinlajien esiintymiseen purkupisteen lähialueella. 4.4 Vaikutukset maankäyttöön Purkuputkilinja Nuasjärven Tikkalahteen sijoittuu pääosin jo aiemmin raakavedenottoon luvitetulle linjaukselle (piirustus 1). Putkilinjan kiinteistöille on päätöksellä 33/07/1, perustettu Vesilain nojalla rasitteet, joissa oikeutettuna on Talvivaara Projekti Oy, nykyinen Talvivaara Sotkamo Oy. Rasitealueen leveys on 10 metriä. Toteutettaessa purkuputkilinja jo aiemmin luvitetulle linjaukselle jäävät maankäytölliset vaikutukset vähäisiksi. 4.5 Vaikutukset maa-alueiden luontoon Putkilinja ei kulje luonnonsuojelualueiden tai muiden luonnonsuojelullisesti arvokkaiden alueiden tai kohteiden lähistöltä. Putkilinjan toteuttamisen myötä metsäosuuksille hakataan noin 10 metriä leveä puuton käytävä. Muilta osin putkilinjalla ei ole vaikutuksia luontoon. 4.6 Vaikutukset ihmisiin Purkuputken käyttöönottaminen vähentää kaivoksen lähistön nykyisiin vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta merkittävästi. Kuormituksen vähenemisen seurauksena vesistöjen vedenlaatu ja yleinen käyttökelpoisuus paranevat. Tällä on positiivinen vaikutus vesistöjä käyttäviin henkilöihin sekä ranta-asukkaisiin ja mökinomistajiin. Toisaalta kuormituksen siirtäminen kohdistumaan suoraan Nuasjärveen aiheuttaa jossain määrin vaikutuksia Nuasjärven vedenlaadulle. Samalla hanke

9 YVA-TARVESELVITYS 6 tuo myös uusia asianosaisia kaivoksen ympäristövaikutusten piiriin Uuden purkuputken välittömässä läheisyydessä voi esiintyä ainepitoisuuksia, joilla voi olla vaikutuksia myös kalastoon ja kalastukseen. Sen sijaan purkualueen ulkopuolella pitoisuudet ovat tasolla, josta ei aiheudu vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen eikä muuhun vesistöjen virkistyskäyttöön. 5. YVA-TARVEHARKINTA Uuden purkuputken myötä kaivoksen vedet suurelta osin ohittavat nykyiset ennen Nuasjärveä olevat pohjoisen purkuvesistöreitin vesistöt (Salminen, Kalliojärvi, Kalliojoki, Kolmisoppi, Tuhkajoki, Jormasjärvi ja Jormasjoki). Merkittävä osa kaivokselta vesistöön kohdistuvasta kuormituksesta johdetaan putken käyttöönoton myötä suoraan Nuasjärveen. Nykyisellä pohjoisella purkuvesistöreitillä pitoisuudet ovat laimentuneet ennen Nuasjärveä, eikä kaivoksen toiminnasta ole aiheutunut merkittäviä vaikutuksia Nuasjärven veden laatuun. Purkuputken käyttöönoton myötä Nuasjärveen johdettava kuormitus lisääntyy. Vedenlaatumuutokset ovat nähtävissä selvästi purkupisteen välittömässä läheisyydessä. Sen sijaan etäämpänä putkesta vaikutukset jäävät suhteellisen pieneksi. Vaikutukset ovat suurimmillaan kolmena ensimmäisenä vuonna, jolloin kaivosalueelta puretaan varastoituna olevia ylimääräisiä vesiä. Tämän jälkeen muutos on havaittavissa lähinnä hyvin pienenä sulfaattipitoisuuden nousuna. Talvivaara Sotkamo Oy pyytää Kainuun ELY-keskukselta lausuntoa siitä, tuleeko hankkeeseen soveltaa YVA-menettelyä. Hanke ei sisälly YVA-asetuksen 6 :ssa esitettyyn hankeluetteloon. Tässä tapauksessa ei voida soveltaa esim. hankeluettelon kohtaa 3d), koska vesistöalueelta toiselle siirrettävä vesimäärä on selvästi pienempi kuin 3 m 3/ s. Hanke edellyttää ympäristöluvan, jota tulee hakea Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Tässä vaiheessa lupaviranomainen arvioi hankkeen toteuttamiskelpoisuuden. Mikäli lupa myönnetään, lupaviranomainen määrittelee, missä määrin vesistöön voidaan johtaa puhdistettuja vesiä ilman merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Lupamenettelyyn liittyy myös kuulemisvaihe, jolloin mm. järjestöillä ja ranta-asukkailla on lausumismahdollisuus asiassa. Myös korvausasiat käsitellään lupamenettelyssä. Jos hankkeeseen ei sovelleta YVA -menettelyä, tulee Talvivaara kuitenkin järjestämään asiasta kaikille avoimia keskustelu- ja infotilaisuuksia sekä aihepiireittäin tietyille sidosryhmille (mm. matkailu, kalastus, ranta-asutus) tarkoitettuja tilaisuuksia.

10 \\rfilahds01\data1\1600-yva\talvivaara\ Kaivoksen laajennuksen YVA\ _YVA-tarveharkinta_purkuputki\Piirustukset\ _1A_purkuputken sijainti_a4.dwg Nuasjärvi 1D Jormasjärvi 1C Kolmisoppi 1B 0 Putkilinja Kaivospiiri Laajennusalue c Pohjakartta Maanmittauslaitos 3/ : (A4) km A Talvivaara Sotkamo Oy Puhdistetun veden purkuputki Ramboll Finland Niemenkatu Lahti vaihde:

11 1: (A3) \\rfilahds01\data1\1600-yva\talvivaara\ Kaivoksen laajennuksen YVA\ _YVA-tarveharkinta_purkuputki\Piirustukset\ _1C-D_purkuputki_A3.dwg c Pohjakartta Maanmittauslaitos 3/ m Putkilinja Kaivospiiri Laajennusalue B Talvivaara Sotkamo Oy Puhdistetun veden purkuputki Ramboll Finland Niemenkatu Lahti vaihde:

12 1: (A3) Putkilinja Kaivospiiri Laajennusalue m \\rfilahds01\data1\1600-yva\talvivaara\ Kaivoksen laajennuksen YVA\ _YVA-tarveharkinta_purkuputki\Piirustukset\ _1C-D_purkuputki_A3.dwg c Pohjakartta Maanmittauslaitos 3/ C Talvivaara Sotkamo Oy Puhdistetun veden purkuputki Ramboll Finland Niemenkatu Lahti vaihde:

13 0 1000m Putkilinja 1: (A3) \\rfilahds01\data1\1600-yva\talvivaara\ Kaivoksen laajennuksen YVA\ _YVA-tarveharkinta_purkuputki\Piirustukset\ _1C-D_purkuputki_A3.dwg c Pohjakartta Maanmittauslaitos 3/ D Talvivaara Sotkamo Oy Puhdistetun veden purkuputki Ramboll Finland Niemenkatu Lahti vaihde:

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy Kunnanhallitus 142 23.06.2014 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy 124/00.04/2014 KHALL 142 Ympäristötarkastaja Talvivaara Sotkamo Oy (myöhemmin Talvivaara)

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Katsaus Julkaistavissa 9.6.2015 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on johtanut vuoden 2015 alusta toukokuun loppuun mennessä yhteensä n. 3,7 miljoonaa

Lisätiedot

TERRAFAMEN VESIENHALLINNAN YVA-MENETTELY KLO KAJAANIN KAUPUNGIN KIRJASTO

TERRAFAMEN VESIENHALLINNAN YVA-MENETTELY KLO KAJAANIN KAUPUNGIN KIRJASTO TERRAFAMEN VESIENHALLINNAN YVA-MENETTELY 8.9.2016 KLO 18-20 KAJAANIN KAUPUNGIN KIRJASTO HANKKEEN TAUSTA Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi 28.4.2016 päätöksen koskien Nuasjärven purkuputkea ja Oulujoen

Lisätiedot

PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS

PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Kirje Päivämäärä 19.5.2014 Viite 1510009006 PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013 Tiedote 12.12.2013 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013 Talvivaara on jatkanut syksyn ajan käsiteltyjen jätevesien johtamista sekä pohjoiseen Oulujoen vesistöön että etelään Vuoksen

Lisätiedot

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Päätös Dnro KAIELY/1/07.00/2013 2.9.2014 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta HANKKEESTA VASTAAVA Talvivaara Sotkamo Oy

Lisätiedot

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 21-211 - Tarkkailutulosten mukaan 4.1.211 1 Pintavesien tarkkailukohteet, Talvivaara Jormasjärvi Kolmisoppi Tuhkajoki Kalliojärvi Salminen Ylälumijärvi

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014 Katsaus Julkaisuvapaa 15.5.2014 klo 10.00 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014 Talvivaaran kaivosyhtiö on johtanut kalkkikäsiteltyjä jätevesiä vesistöihin tammi huhtikuussa 2014 yhteensä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 113 02.04.2013

Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemuksesta: Ympäristöluvan muuttaminen koskien kaivosalueella olevien ylimääräisten prosessi-, kuivatus- ja valumavesien tilapäistä varastointia,

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013 Raportti 2.10.2013 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013 Talvivaaran kaivosyhtiö on jatkanut kesän ajan kalkkikäsiteltyjen jätevesien johtamista sekä pohjoiseen Oulujoen vesistön suuntaan

Lisätiedot

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna 2014 Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus 2 Kolmisoppi ekologinen tila välttävä Kasviplankton (2008, 2010, 2012) erinomainen (2013) Lajistomuutoksia

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila kesällä ja syksyllä 2014

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila kesällä ja syksyllä 2014 Katsaus Julkaistavissa 16.10.2014 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila kesällä ja syksyllä 2014 Talvivaaran kaivosyhtiö on johtanut vuoden 2014 alusta syyskuun alkuun mennessä yhteensä n. 4,5 miljoonaa

Lisätiedot

Lisäksi haetaan vesilain mukaista lupaa purkuputken sijoittamiselle Jormasjoen ja Nuasjärven pohjaan.

Lisäksi haetaan vesilain mukaista lupaa purkuputken sijoittamiselle Jormasjoen ja Nuasjärven pohjaan. Kunnanhallitus 21 13.01.2015 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemuksesta: Purkuputken rakentaminen ja puhdistettujen jätevesien johtaminen Talvivaaran kaivos-alueelta Nuasjärveen sekä nykyisten purkupisteiden

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Tiedote 12.2.2013 Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Talvivaaran kaivoksella marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena merkittävä osa kaivospiirin

Lisätiedot

Julkisselvittäjä, asianajaja, varatuomari Jari Salminen Fabianinkatu 29 B, Helsinki

Julkisselvittäjä, asianajaja, varatuomari Jari Salminen Fabianinkatu 29 B, Helsinki (./) 0 UJ I (./) c::: UJ > UJ Pohjois-Suomen alueha llintovirasto PL 293, 90101 Oulu kirjaamo. pohjois@avi.fi Eversheds Asianajotoimisto Oy Fabianinkatu 29 B FI-00100 Helsinki Finland T: +358 (0)10 684

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 16X205277.720E14.SLU 01.12.2014. TALVIVAARA SOTKAMO OY Uuden purkureitin ympäristölupahakemus

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 16X205277.720E14.SLU 01.12.2014. TALVIVAARA SOTKAMO OY Uuden purkureitin ympäristölupahakemus YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 16X205277.720E14.SLU 01.12.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY Uuden purkureitin ympäristölupahakemus 2 COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013 Tiedote 7..213 Julkaisuvapaa 8..213 klo 1. Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 213 Talvivaaran kaivosyhtiö on kamppaillut viime ajat kaivosalueella olevien ylimääräisten vesien kanssa. Kainuun

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY PURKUPAIKKASELVITYS 16X177970 19.5.2014. TALVIVAARA SOTKAMO OY Selvitys mahdollisista uusista purkupaikoista

TALVIVAARA SOTKAMO OY PURKUPAIKKASELVITYS 16X177970 19.5.2014. TALVIVAARA SOTKAMO OY Selvitys mahdollisista uusista purkupaikoista TALVIVAARA SOTKAMO OY PURKUPAIKKASELVITYS 16X177970 19.5.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY Selvitys mahdollisista uusista purkupaikoista 1 Talvivaara Sotkamo Oy Selvitys mahdollisista uusista purkupaikoista

Lisätiedot

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Kehotus Dnro KAIELY/1/07.00/2013 3.1.2014 Julkinen Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Talvivaara on ilmoittanut

Lisätiedot

Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien jatkojuoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin

Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien jatkojuoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin YLIMÄÄRÄISTEN VESIEN JOHTAMINEN 2013 16X154037.BA7201 11.6.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien jatkojuoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin 1 Sisältö

Lisätiedot

Terrafamen kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila kesäkuussa 2017

Terrafamen kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila kesäkuussa 2017 Katsaus Dnro KAIELY/632/2015 10.7.2017 Julkinen Terrafamen kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila kesäkuussa 2017 Terrafame Oy:n kaivoksen käsiteltyjen kaivosvesien kuormitusta ja alapuolisten vesistöjen

Lisätiedot

Lausunto Kainuun ELY-keskukselle;Talvivaara Sotkamo Oy:n YSL 62 :n mukaiset hakemukset

Lausunto Kainuun ELY-keskukselle;Talvivaara Sotkamo Oy:n YSL 62 :n mukaiset hakemukset Ympäristö- ja tekninen lautakunta 76 18.04.2013 Lausunto Kainuun ELY-keskukselle;Talvivaara Sotkamo Oy:n YSL 62 :n mukaiset hakemukset 105/11.01/2013 YMPTEKLT 76 Ympäristötarkastaja Kainuun ELY-keskus

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 AINEISTO JA METELMÄT 1 4 TULOKSET 4

Lisätiedot

TALVIVAARAN PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI

TALVIVAARAN PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI TALVIVAARAN PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI 1 DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, forward-looking statements (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus, Sari Myllyoja 4.4.2012 1 Lupatilanne Ympäristöluvan lupaehtojen päivityshakemus jätetty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy:n kaivosalueen vesienhallintaan liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy on käynnistänyt

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella

Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella Sonkajärvi 22.3.2012 Pohjois-Savon ELY-keskus 26.3.2012 1 Talvivaaran velvoitetarkkailupaikat ja tarkkailuohjelma (tilanne 1/2012) Aineisto:Talvivaara

Lisätiedot

Lausunto Terrafame Oy:n vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lausunto Terrafame Oy:n vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 27.09.2016 Lausunto Terrafame Oy:n vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YMPTEKLT 138 Ympäristötarkastaja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

188/ /2013. Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen

188/ /2013. Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen Kunnanhallitus 120 08.04.2013 Kunnanhallitus 260 28.10.2013 Kunnanhallitus 148 16.06.2014 Kunnanhallitus 205 27.10.2014 Kunnanhallitus 78 09.05.2016 Kunnanhallitus 129 15.05.2017 Talvivaara Sotkamo Oy:n

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.9 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 8 Osa I Tarkkailun taustatiedot Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 8, Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 VOIMASSA OLEVAT

Lisätiedot

Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien juoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin

Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien juoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin YLIMÄÄRÄISTEN VESIEN JOHTAMINEN TALVELLA 2013 16X154037 7.2.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien juoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin 1 Sisältö

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. Hallitus

OTE PÖYTÄKIRJASTA KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. Hallitus Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy konkurssipesän ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta/purkuputken rakentaminen ja puhdistettujen jätevesien johtaminen Nuasjärveen sekä Kalliojokeen johdettavan puhdistetun

Lisätiedot

BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 7

BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 7 BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 7 Kemijärven suunnitellun biotuotetehtaan jätevesien kulkeutuminen kuormituspisteeltä P8 Raportti 1.3.217 Arto Inkala,

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutus Nuasjärven vedenlaatuun. Tausta

Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutus Nuasjärven vedenlaatuun. Tausta Tiedote Dnro KAIELY/632/2015 16.9.2016 Julkinen Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutus Nuasjärven vedenlaatuun Tausta Terrafame Oy:n kaivosalueelta johdetaan vesiä Oulujoen ja Vuoksen vesistöjen suuntiin.

Lisätiedot

TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN VESISTÖJEN TILA SYKSYLLÄ 2012

TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN VESISTÖJEN TILA SYKSYLLÄ 2012 Tiedote 19.9.212 Julkaisuvapaa 2.9.212 klo 1. TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN VESISTÖJEN TILA SYKSYLLÄ 212 Talvivaaran kaivoksen vesistöpäästöjä ja alapuolisten vesistöjen tilaa tarkkaillaan kattavasti ympäristöluvassa

Lisätiedot

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2017 Q2

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2017 Q2 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Neljännesvuosiraportti (2/4) 217 Päivämäärä 8.9.217 Viite 1513218 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 217 Q2 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTAVESIEN

Lisätiedot

YHTEENVETO Vesistökuormitusta Ilmapäästöjen vesistöihin

YHTEENVETO Vesistökuormitusta  Ilmapäästöjen vesistöihin YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2012 tarkkailusuunnitelman ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten sekä kaivoksen teettämien lisäselvitysten mukaisesti. Tavanomaiseen

Lisätiedot

LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011

LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011 LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011 1 TALVIVAARAN TOIMINTA VESISTÖPÄÄSTÖJEN MINIMOIMISEKSI Vesien kierrätyksen lisääminen entisestään Vesien kierrätyksen lisääminen ja kemikaalikulutuksen optimointi Vedenlaatuvaikutusten

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Lausunto aluehallintovirastolle Äänekosken Energia Oy:n hakemuksesta Ala-Keiteleeseen rakennettavan raakavesiputken Syvälahti - Häränvirta

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2016 Q2

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2016 Q2 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Neljännesvuosiraportti (2/4) 216 Päivämäärä 16.9.216 Viite 1512373-6 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 216 Q2 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTAVESIEN

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 16WWE242 28.1.211 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 21 Osa I Tarkkailun taustatiedot 16WWE242 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 21 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014

Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014 Katsaus 17.12.2014 Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014 Vuosi 2014 on ollut Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnassa vaiherikas ja työntäyteinen. ELY-keskus käytti valvonnassaan

Lisätiedot

Säännöstelyluvan muuttaminen

Säännöstelyluvan muuttaminen Säännöstelyluvan muuttaminen Näkökulmana Pirkanmaan keskeiset järvet Oikeudelliset edellytykset Tarvitaanko säännöstelyluvan muuttamiseen lupa? VL2:2 4 mom Lupa tarvitaan myös luvan saaneen vesitaloushankkeen

Lisätiedot

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET 30.9.2014 1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Päätös Asia

Vaasan hallinto-oikeus Päätös Asia Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös 1 (115) Antopäivä Päätösnumero 28.4.2016 16/0089/2 Diaarinumerot

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TAUSTATIEDOT 211 16WWE993 14.3.212 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 211 Osa I Tarkkailun taustatiedot Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 211 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö

Lisätiedot

Vesivarastojen kehittyminen vuosina 2014-2019. Dokumentin nimi: Versio: Luontipäivä: Muokkauspäivä: Luokitus:

Vesivarastojen kehittyminen vuosina 2014-2019. Dokumentin nimi: Versio: Luontipäivä: Muokkauspäivä: Luokitus: LUONNOS 22.9.2014 Vesivarastojen kehittyminen vuosina 2014-2019 Dokumentin nimi: Versio: Luontipäivä: Muokkauspäivä: Luokitus: Copyright 2014 by Talvivaara Mining Company Plc All rights reserved. No part

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.

Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus. Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Välipäätös 1 (19) Antopäivä Päätösnumero 22.10.2013 13/0297/1 Diaarinumerot

Lisätiedot

Hallitus 13 21.01.2015. H 13 (Valmistelijat: ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen ja terveystarkastaja Päivi Parikka)

Hallitus 13 21.01.2015. H 13 (Valmistelijat: ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen ja terveystarkastaja Päivi Parikka) Hallitus 13 21.01.2015 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy konkurssipesän ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta/purkuputken rakentaminen ja puhdistettujen jätevesien johtaminen Nuasjärveen sekä Kalliojokeen

Lisätiedot

Lausunto vesistön merkittävän pilaantumisen korjaamista koskevassa asiassa, Talvivaara Sotkamo Oy

Lausunto vesistön merkittävän pilaantumisen korjaamista koskevassa asiassa, Talvivaara Sotkamo Oy Ympäristö- ja tekninen lautakunta 42 25.03.2015 Lausunto vesistön merkittävän pilaantumisen korjaamista koskevassa asiassa, Talvivaara Sotkamo Oy YMPTEKLT 42 32/11 01 01/2015 YMPTEKLT Ympäristötarkastaja

Lisätiedot

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2016 Q3

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2016 Q3 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Neljännesvuosiraportti (3/4) 216 Päivämäärä 13.1.217 Viite 1512373-6 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 216 Q3 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTAVESIEN

Lisätiedot

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA Alustus perustuu Kainuun ELY-keskuksen Kainuun maakunnalle tehtyyn kaivoshankeselvitykseen Lahnaslammen talkkikaivos Mondo Minerals B.V. Branch Finland Talvivaaran nikkelikaivos

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TAUSTATIEDOT 212 16UEC5 25.3.213 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 212 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 212 Osa I Tarkkailun taustatiedot Sisältö

Lisätiedot

Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus

Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus 1 Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus Marraskuun vuodon jälkeen piti olla itsestään selvää, että jätealtaiksi muuttuneita lähijärvet piti ennallistaa. Tuskin kukaan olisi uskonut, että niiden

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 27 26.02.2014 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristötarkastaja Mondo Minerals B.V.

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA SEKÄ VESISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA SEKÄ VESISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA SEKÄ VESISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET LAPIN VESITUTKIMUS OY i Talvivaara Sotkamo Oy TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA

Lisätiedot

Lisäksi haetaan vesilain mukaista lupaa purkuputken sijoittamiselle Jormasjoenja Nuasjärven pohjaan.

Lisäksi haetaan vesilain mukaista lupaa purkuputken sijoittamiselle Jormasjoenja Nuasjärven pohjaan. -p uhntovirstc Kunnanhallitus 21 13.01.2015 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemuksesta: Purkuputken rakentaminen ja puhdistettujen jätevesien johtaminen Talvivaaran kaivos-alueelta Nuasjärveen sekä

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2014

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2014 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Velvoitetarkkailun vuosiraportti Päivämäärä 31.3.2015 Viite 1510010636 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Vuosiyhteenveto Päivämäärä 11.3.215 Viite 1511636-7 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 214

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seurantaryhmäkokous Päivämäärä 18.4.2012 klo 15.30-18.30. Kainuun ELY-keskus, Kajaani. Kokous nro 2

PÖYTÄKIRJA. Seurantaryhmäkokous Päivämäärä 18.4.2012 klo 15.30-18.30. Kainuun ELY-keskus, Kajaani. Kokous nro 2 PÖYTÄKIRJA Projekti Aihe Talvivaaran laajennus-yva Seurantaryhmäkokous Päivämäärä 18.4.2012 klo 15.30-18.30 Paikka Kokous nro 2 Laatija Osallistujat Kainuun ELY-keskus, Kajaani Janne Kekkonen Sari Myllyoja,

Lisätiedot

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja »Osavuosikatsaus Q2 217 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja 28.7.217 Nikkeli Koboltti Sinkki Jatkojalostajat Valmistajat »Q2 pähkinänkuoressa Avainkohdat Primääriliuotusalueen pinta-ala kokonaan tuotantokäyttöön.

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TARKKAILU 2012 16UEC0005 25.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Vastuuvapauslauseke Työ on suoritettu normaalilla perusteellisuudellamme ja ammattitaidollamme pätevien ja

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 9.5.2017 Taltionumero 2159 Diaarinumero 1730/1/16 1 (6) Asia Valittaja Ympäristölupa-asiaa koskeva valitus Terrafame Oy Päätös, jota valitus koskee 1. Aluehallintoviraston

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.3.2015 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2014 OSA III: VESIPÄÄSTÖJEN

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Annetun lausunnon täydentäminen, ympteknltk 12.9.2012 138 Lausunto Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011

KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011 KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011 TALVIVAARA JA KESTÄVÄ KEHITYS 2 TALVIVAARA JA KESTÄVÄ KEHITYS Kestävä kehitys on keskeinen osa Talvivaaran strategiaa Talvivaara

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TARKKAILU 2011 16WWE0993 30.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 1 Yhteenveto 2 Osa I: Tarkkailun taustatiedot 3 Osa II a: Käyttötarkkailu 4 Osa II b: Rakentamisvaiheen tarkkailu

Lisätiedot

Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio netty 14.11.2012

Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio netty 14.11.2012 Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry LAUSUNTO Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry 11.9.2012, täyden- Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio netty 14.11.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kirjaamo.pohjois@avi.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 28.3.2017 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Terrafame Oy Vesienhallinta 2 YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO Hankkeesta vastaava: Terrafame Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Elina Salmela Jaana Koivumaa

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU OSA V: PINTAVESIEN TARKKAILU. Terrafame Oy. Vuosiraportti Vastaanottaja.

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU OSA V: PINTAVESIEN TARKKAILU. Terrafame Oy. Vuosiraportti Vastaanottaja. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 20.4.2017 Viite 1510023730 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2016 OSA V: PINTAVESIEN TARKKAILU TERRAFAME OY OSA V: PINTAVESIEN

Lisätiedot

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ympäristöoikeuden VII ajankohtaispäivä 10.4.2008 Joensuun yliopisto Hallintosihteeri Sinikka Pärnänen Korkein hallinto-oikeus Tilastoa Vesitalousasiat

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 64 :n mukainen päätös lyhytaikaista poikkeamista koskevassa asiassa

Ympäristönsuojelulain 64 :n mukainen päätös lyhytaikaista poikkeamista koskevassa asiassa päätös annettu julkipanon jälkeen Dnro KAIELY/1/07.00/2013 23.5.2013 Julkinen Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemus 15.5.2013 Ympäristönsuojelulain 64

Lisätiedot

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO TERRAFAME OY:N VESIENHALLINTA- HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO TERRAFAME OY:N VESIENHALLINTA- HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA Lausunto Dnro KAIELY/348/2016 28.7.2017 Terrafame Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO TERRAFAME OY:N VESIENHALLINTA- HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA Terrafame

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2015 OSA V: PINTAVESIEN LAATU. Vastaanottaja Terrafame Oy. Vuosiyhteenveto 25.4.

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2015 OSA V: PINTAVESIEN LAATU. Vastaanottaja Terrafame Oy. Vuosiyhteenveto 25.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiyhteenveto Päivämäärä 25.4.2016 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2015 OSA V: PINTAVESIEN LAATU TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

Työohjelma. Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie TUHKAKYLÄ SELVITYS MAHDOLLISISTA UUSISTA PURKUPAIKOISTA

Työohjelma. Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie TUHKAKYLÄ SELVITYS MAHDOLLISISTA UUSISTA PURKUPAIKOISTA Työohjelma Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Pöyry Finland Oy Tutkijantie 2 A FI-90590 OULU Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 0625905-6 Tel. +358 10 33 33280 Fax +358 10

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO PÄÄTÖS UUDELY/1/07.04/2012 9.1.2013 Hangon Satama Länsisatama 10900 Hanko SAANTITODISTUKSELLA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

hjelma, tiivistelmä

hjelma, tiivistelmä Vihdin jäteves sihuollon vaihtoehdot Ympäristövaikutusten arviointioha hjelma, tiivistelmä 23.9.20133 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, tiivistelmä 23.9.2013 1 Tiivistelmä Vihdin jätevedenpuhdistamisen

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Päätös Asia

Vaasan hallinto-oikeus Päätös Asia Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös 1 (183) Antopäivä Päätösnumero 28.4.2016 16/0091/2 Diaarinumerot

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU 211 16WWE993 3.3.212 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 211 Osa IV a Pintavesien tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 211 Osa IV a Pintavesien

Lisätiedot

VAATIMUS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS. VIITE: Vaasan hallinto-oikeuden päätös dnro 16/0091/2

VAATIMUS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS. VIITE: Vaasan hallinto-oikeuden päätös dnro 16/0091/2 KORKEIN HALLINTO-OIKEUS VIITE: Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.4.2016 dnro 16/0091/2 ASIA: Muutoksenhaku Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä Muutoksenhakija: SOTKAMON LUONTO RY. Leena Korhonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus KHO:2014:187 1 / 28 9.1.2015 12:14

Korkein hallinto-oikeus KHO:2014:187 1 / 28 9.1.2015 12:14 1 / 28 9.1.2015 12:14 Korkein hallinto-oikeus Etusivu» Päätöksiä» Vuosikirjapäätökset» Vuosikirjapaatos» KHO:2014:187 KHO:2014:187 Ympäristönsuojelulaki Poikkeuksellinen tilanne Ilmoitusasia Ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Kalojen raskasmetalli- ja hivenainemääritykset Maa- ja metsätalousministeriöltä toimeksianto 12.11.2012 laatia

Lisätiedot

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto /11.01/2014. LUPAJ 6 (valm. Inkeri Neuvonen)

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto /11.01/2014. LUPAJ 6 (valm. Inkeri Neuvonen) Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 6 14.01.2015 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy konkurssipesän hakemuksesta purkuputken rakentamisesta ja puhdistettujen jätevesien johtamisesta Nuasjärveen sekä Kalliojokeen

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajaa sitouttava ratkaisuosa sisältää ympäristölupamääräykset, joihin toiminnanharjoittajan on erittäin tärkeätä perehtyä.

Toiminnanharjoittajaa sitouttava ratkaisuosa sisältää ympäristölupamääräykset, joihin toiminnanharjoittajan on erittäin tärkeätä perehtyä. Helsingissä 24.5.2013 KAINUUN ELY-KESKUS Viite: Vastaselityspyyntö KAIELY/1/07.00/2013 VASTASELITYS Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii, että Talvivaara Sotkamo Oy määrätään keskeyttämään toimintansa siihen

Lisätiedot

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010 Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy - Yhtiö perustettu 1971 - Omistajina

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY PÄÄSTÖTARKKAILU 2013 16X154566 16X170605 5.5.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2013 Osa III Päästötarkkailu 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa

Lisätiedot