Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Lausunto aluehallintovirastolle Äänekosken Energia Oy:n hakemuksesta Ala-Keiteleeseen rakennettavan raakavesiputken Syvälahti - Häränvirta vesitalousluvan lupamääräyyksen muuttamiseksi 545/ /2015 YMPL Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa (Dnro LSSAVI/2225/2015) Äänekosken Energia Oy:n yhdysvesijohdon rakentamisesta sekä valmisteluluvasta. Hankkeeseen kuuluvat vesijohdon, raakavesiputken ja myöhemmin tekopohjavesilaitoksen rakentaminen. Lausuntoa pyydetään mennessä. Hanke on tarpeen Äänekosken alueen vedenjakelun turvaamiseksi poikkeustilanteissa sekä nykyisten vedenottamoiden toimintakuntoisuuden säilyttämiseksi. Hakija on hakenut vesilain mukaista valmistelulupaa töiden aloittamiselle ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Valmistelulupa on hakijan mukaan on tarpeen, sillä töiden lykkääntyminen voi aiheuttaa ongelmia elinkeinoelämän kehittymisen kannalta. Yhdysvesijohto rakennetaan Ala-Keitelejärven alitse välille Sumiaisten Syvälahti-Häränvirran vesilaitos. Samanaikaisesti rakennetaan Syvälahden maa- ja ranta-alueelle raakavedenottoputki. Lisäksi rakennetaan raakavesiputki Syvälahden rantautumisalueelle. Vesijohdon pituus on yhteensä noin m Raakavedenottoputken (halkaisija 400 mm) pituus vesistössä on noin 170 m. Putket sijoitetaan rantautumisalueella vesistöön suuntaporauksella. Raakavedenottoputken pää tulpataan, koska se otetaan käyttöön myöhemmin rakennettavan tekopohjavesilaitoksen käyttöönoton yhteydessä. Häränvirran rantautumisalueella putki upotetaan ruopattavaan kaivantoon, jonka pohja on 1.5 m aliveden korkeuden alapuolella. Hankkeessa syntyy ruoppausmassoja, jotka välivarastoidaan rannalle ja käytetään putkikaivannon täyttöön. Putken painotuksessa käytetään betonisia sileäpintaisia kiekkopainoja, joissa ei ole kalanpyydyksiin tarttuvia osia. Hakemuksen mukaan yhdysvesijohdon rakentamisella ei ole vaikutuksia vedenkorkeuksiin, virtaamiin tai laatuun. Hankkeesta aiheutuu vähäistä ja tilapäistä veden samentumista, joka on nopeasti ohimenevä ilmiö. Rakentamisaikana vesijohtolinjan laskeminen ja kaivaminen vesistöön voivat karkottaa kaloja tilapäisesti työalueelta. Ruoppausten ja putkien asentamisen haitat ja samentuminen ovat paikallisia ja lyhytaikaisia ja niillä ei ole pysyvää vaikutusta

2 kalakantoihin ja kutupaikkoihin eikä muulle vesialueen virkistyskäytölle. Johtolinjan asentamisen haitat ovat paikallisia ja lyhytaikaisia. Alueella ei ole havaittu linnustollisesti erityisen arvokkaita kohteita. Ramboll Finland Oy on tehnyt hankkeesta luontoselvityksen. Syvälahden alueelle sijoittuu luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainitun viitasammakon elinympäristöjä. Alueella on viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joiden hävittäminen on luonnonsuojelulain 49 :n nojalla kiellettyä. Yhdysvesijohto toteutetaan suuntaporaamalla lajin lisääntymispaikkana toimivan ruovikon ali, jolloin vältetään hankkeen haitalliset vaikutukset viitasammakon elinympäristöön. Mustaniemen alueella ei ollut viitasammakon elinympäristöjä. Alue on paikallisesti merkittävä vesilintujen pesimäalue. Hankkeen ei arvioida heikentävän alueen soveltuvuutta vesilinnuille. Hanke toteutetaan pesimäkauden touko-heinäkuu) ulkopuolella. Hakijan mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittävää haittaa vesistölle ja kalastolle, sillä työ lyhytaikainen ja kaivutyöt vähäiset. Työt tehdään vilkkaimman veneilykauden ulkopuolella. Syvälahden alueelta on tehty luontoselvitys. Selvityksen mukaan alueella on viitasammakon (luontodirektiivi) lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Hakija on sopinut putken sijoittamisesta ja käyttöoikeuskorvauksista vesialueille vesialueiden omistajien ja osakaskuntien kanssa. Hakija on ilmoittanut sopivansa putken sijoittamisesta rantautumiskiinteistöjen kanssa. Esitys lausunnoksi Ympäristölautakunta puoltaa vesilain mukaisen luvan sekä valmisteluvan myöntämistä hankkeelle. Hankkeessa tulee välttää tarpeetonta kaivamista ja liikkumista herkällä ranta-alueella. Ruoppausmassat tulee varastoida siten, ettei niistä synny valumia vesistöön. Hakemuksessa on esitetty riittävät selvitykset sen vaikutuksista alueen luontoarvoihin. Mahdollisia riskejä viitasammakon lisääntymis- ja levähdysalueella vähennetään käyttämällä suuntaporausta Syvälahden ranta-alueella. Ruoppausten ja putkien asentamisen haitat ja samentuminen ovat paikallisia ja lyhytaikaisia. Rakentaminen tapahtuu vesilintujen lisääntymiskauden sekä vilkkaimman veneilykauden ulkopuolella. Siten hankkeella ei arvioida olevan merkittävää tai pysyvää vaikutusta alueen luontoarvoihin, kalakantoihin ja kutupaikkoihin eikä virkistyskäyttöön. Hakemus on esillä lautakunnan kokouksessa.

3 Ympäristöpäällikön ehdotus: Valmistelu johtava ympäristötarkastaja (vs.) Jaana Leppänen, puh Ympäristölautakunta päättää antaa aluehallintovirastolle valmistelijan esityksen mukaisen lausunnon yhdysvesijohdon rakentamisesta. Päätös: Hyväksyttiin. Liisa Lakanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo YMPL Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa (Dnro LSSAVI/2225/2015) Äänekosken Energia Oy:n yhdysvesijohdon rakentamisesta sekä valmisteluluvasta. Hankkeeseen kuuluvat vesijohdon, raakavesiputken ja myöhemmin tekopohjavesilaitoksen rakentaminen. Lausuntoa pyydetään mennessä. Hanke on tarpeen Äänekosken alueen vedenjakelun turvaamiseksi poikkeustilanteissa sekä nykyisten vedenottamoiden toimintakuntoisuuden säilyttämiseksi. Hakija on hakenut vesilain mukaista valmistelulupaa töiden aloittamiselle ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Valmistelulupa on hakijan mukaan on tarpeen, sillä töiden lykkääntyminen voi aiheuttaa ongelmia elinkeinoelämän kehittymisen kannalta. Yhdysvesijohto rakennetaan Ala-Keitelejärven alitse välille Sumiaisten Syvälahti-Häränvirran vesilaitos. Samanaikaisesti rakennetaan Syvälahden maa- ja ranta-alueelle raakavedenottoputki. Lisäksi rakennetaan raakavesiputki Syvälahden rantautumisalueelle. Vesijohdon pituus on yhteensä noin m Raakavedenottoputken (halkaisija 400 mm) pituus vesistössä on noin 170 m. Putket sijoitetaan rantautumisalueella vesistöön suuntaporauksella. Raakavedenottoputken pää tulpataan, koska se otetaan käyttöön myöhemmin rakennettavan tekopohjavesilaitoksen käyttöönoton yhteydessä. Häränvirran rantautumisalueella putki upotetaan ruopattavaan kaivantoon, jonka pohja on 1.5 m aliveden korkeuden alapuolella. Hankkeessa syntyy ruoppausmassoja, jotka välivarastoidaan rannalle ja käytetään putkikaivannon täyttöön. Putken painotuksessa käytetään betonisia sileäpintaisia kiekkopainoja, joissa ei ole kalanpyydyksiin tarttuvia osia. Hakemuksen mukaan yhdysvesijohdon rakentamisella ei ole vaikutuksia vedenkorkeuksiin, virtaamiin tai laatuun. Hankkeesta aiheutuu vähäistä ja tilapäistä veden samentumista, joka on nopeasti ohimenevä ilmiö. Rakentamisaikana vesijohtolinjan laskeminen ja kaivaminen vesistöön voivat karkottaa kaloja tilapäisesti työalueelta.

4 Ruoppausten ja putkien asentamisen haitat ja samentuminen ovat paikallisia ja lyhytaikaisia ja niillä ei ole pysyvää vaikutusta kalakantoihin ja kutupaikkoihin eikä muulle vesialueen virkistyskäytölle. Johtolinjan asentamisen haitat ovat paikallisia ja lyhytaikaisia. Alueella ei ole havaittu linnustollisesti erityisen arvokkaita kohteita. Ramboll Finland Oy on tehnyt hankkeesta luontoselvityksen. Syvälahden alueelle sijoittuu luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainitun viitasammakon elinympäristöjä. Alueella on viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joiden hävittäminen on luonnonsuojelulain 49 :n nojalla kiellettyä. Yhdysvesijohto toteutetaan suuntaporaamalla lajin lisääntymispaikkana toimivan ruovikon ali, jolloin vältetään hankkeen haitalliset vaikutukset viitasammakon elinympäristöön. Mustaniemen alueella ei ollut viitasammakon elinympäristöjä. Alue on paikallisesti merkittävä vesilintujen pesimäalue. Hankkeen ei arvioida heikentävän alueen soveltuvuutta vesilinnuille. Hanke toteutetaan pesimäkauden touko-heinäkuu) ulkopuolella. Hakijan mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittävää haittaa vesistölle ja kalastolle, sillä työ lyhytaikainen ja kaivutyöt vähäiset. Työt tehdään vilkkaimman veneilykauden ulkopuolella. Syvälahden alueelta on tehty luontoselvitys. Selvityksen mukaan alueella on viitasammakon (luontodirektiivi) lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Hakija on sopinut putken sijoittamisesta ja käyttöoikeuskorvauksista vesialueille vesialueiden omistajien ja osakaskuntien kanssa. Hakija on ilmoittanut sopivansa putken sijoittamisesta rantautumiskiinteistöjen kanssa. Esitys lausunnoksi Ympäristölautakunta puoltaa vesilain mukaisen luvan sekä valmisteluvan myöntämistä hankkeelle. Hankkeessa tulee välttää tarpeetonta kaivamista ja liikkumista herkällä ranta-alueella. Ruoppausmassat tulee varastoida siten, ettei niistä synny valumia vesistöön. Hakemuksessa on esitetty riittävät selvitykset sen vaikutuksista alueen luontoarvoihin. Mahdollisia riskejä viitasammakon lisääntymis- ja levähdysalueella vähennetään käyttämällä suuntaporausta Syvälahden ranta-alueella. Ruoppausten ja putkien asentamisen haitat ja samentuminen ovat paikallisia ja lyhytaikaisia. Rakentaminen tapahtuu vesilintujen lisääntymiskauden sekä vilkkaimman veneilykauden ulkopuolella. Siten hankkeella ei arvioida olevan merkittävää tai pysyvää vaikutusta alueen luontoarvoihin, kalakantoihin ja kutupaikkoihin eikä virkistyskäyttöön.

5 Ympäristöpäällikön ehdotus: Hakemus on esillä lautakunnan kokouksessa. Valmistelu johtava ympäristötarkastaja (vs.) Jaana Leppänen, puh Ympäristölautakunta päättää antaa aluehallintovirastolle valmistelijan esityksen mukaisen lausunnon yhdysvesijohdon rakentamisesta. Päätös: Hyväksyttiin. Liisa Lakanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo YMPL 80 Ympäristölautakunta antoi syyskuun kokouksessaan. edellä olevan lausunnon aluehallintovirastolle alkuperäiseen hakemukseen yhdysvesiputken rakentamisesta Ala-Keitelejärven alitse välille Sumiaisten Syvälahti-Häränvirran vesilaitos. Aluehallintovirasto antoi lupapäätöksen Nro 129/2015/2 asiassa Dnro LSSAVI/2225/2015 julkipanon jälkeen Luvassa on annettu hakijalle pysyvä käyttöoikeus yhdysvesijohdon tarvitsemaan alueeseen vesialueilla ja rantautumisalueiden kiinteistöillä. Hankkeelle on annettu vakuutta vastaan lupa valmisteleviin töihin ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Äänekosken Energia Oy laittoi vireille muutoshakemuksen lupamääräykseen 2, joka kuuluu seuraavasti: "yhdysvesijohto on asennettava vesistön pohjaan niin, että se painuu sinne tasaisesti ja painotettava siten, että se pysyy tyhjänäkin paikallaan". Hakija esittää lupamääräyksen muutettavaksi seuraavaan muotoon: "yhdysvesijohto on asennettava vesistön pohjaan niin, että se painuu sinne tasaisesti ja painotettava siten, että se pysyy paikallaan kaikissa olosuhteissa". Perusteluna hakija esittää mm. että rakennusinsinööriliiton suunnitteluohjeen mukaan vesijohdot painotetaan yleensä minimipainotukselle, ellei käyttöolosuhteiden takia suurempi painotus ole tarpeen. Suositeltava minimipainotus on % putken nosteesta. Suunnitelmassa on esitetty johtolinjalle 70 %:n painotusta, koska on erityisesti haluttu varmistaa putken paikallaan pysyminen kaikissa olosuhteissa. Vaadittu tyhjän putken nostetta (100%) vastaava painotus voi olla perusteltua vain yleisten liikenneväylien alituskohdissa esimerkiksi potkurivirtojen takia paikoissa, joissa vesisyvyys ei ole suuri tai esimerkiksi jokien virtapaikoissa, jos putken paikallaan pysymistä halutaan erityisesti varmistaa. Putkireitillä ei ole sellaisia virtapaikkoja, jotka aiheuttaisivat riskiä putken liikkumiselle. Kustannuksiltaan

6 Ympäristöpäällikön ehdotus: lupaehdossa 2 vaadittu tyhjän putken nostetta vastaava painotus koko matkalla tarkoittaa euron lisäkustannuksia alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna. Huomioita lupapäätöksestä Annetussa lupapäätöksessä ei ole otettu kantaa ympäristölautakunnan lausunnossaan mainitsemaan ruoppausmassojen välivarastointiin, joten välivarastointi on hyväksytty toteutettavaksi hakemuksessa esitetyllä tavalla. Asennustyötä ei saa tehdä vilkkaimman vesiliikennekauden välisenä aikana lukuun ottamatta Syvälahtea, missä töitä ei saa tehdä lintujen pesimäaikana Toteuttamiseen ryhtymisestä on 2 viikkoa etukäteen ilmoitettava kirjallisesti ja hankkeen valmistumisesta 60 päivän kuluessa... Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Huomioita lupamääräyksistä, joilla on merkitystä esitetyn, painottamista koskevan muutoksen kannalta. Putken painotuksella on olennainen merkitys vesiliikenneväylien alituskohdissa. Annetun luvan lupamääräysten mukaan väylien kohdalla vesijohto painotuksineen tulee sijoittaa väylien haraustasojen alapuolelle kaivantoon ja peittää. Myös alueilla, joissa vesisyvyys alivedenkorkeudesta mitattuna on vähemmän kuin 1,5 metriä, johdot on upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä tai suojattava lukuun ottamatta Syvälahden rantautumisaluetta, missä yhdysvesijohto ja raakavesiputki sijoitetaan suuntaporaamalla. Yhdysvesijohto on sijoitettava siten, että se ei mataloita yleisesti käytettäviä vesikulkuväyliä. Aluehallintoviraston lupapäätös, jossa valitusaika päättyy sekä lupamääräyksen muuttamista koskeva hakemus ja lausuntopyyntö ovat esillä kokouksessa. valmistelu ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen, puh Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi aluehallintoviraston päätökseen Nro 120/2015/2 Dnro LSSAVI/2225/ Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan lupamääräystä koskevasta muutoshakemuksesta, että määräys hakijan esittämässä muodossa "yhdysvesijohto on asennettava vesistön pohjaan niin, että se painuu sinne tasaisesti ja painotettava siten, että se pysyy paikallaan kaikissa olosuhteissa" on lautakunnan käsityksen mukaan tarkoituksenmukainen ja riittävän kattava ottaen huomioon

7 väylien alituskohdista ja matalikoista erikseen annetut määräykset. Painotuksen toteutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota näillä alueilla. Päätös: Hyväksyttiin

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 HAKIJA Savon Voima Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Kallaveteen välille Säyneensalo

Lisätiedot

Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010

Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010 Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.6.2010 ASIA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Kyrönjoen ali sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Saimaan Jaaninveden Varmavirtaan sekä töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Päätös Nro 38/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/60/04.09/2010

Päätös Nro 38/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/60/04.09/2010 Päätös Nro 38/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/60/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2010 ASIA HAKIJA Siirtoviemärin rakentaminen Taipaleenjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 52/2012/2 Dnro ISAVI/24/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.6.2012

PÄÄTÖS Nro 52/2012/2 Dnro ISAVI/24/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.6.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 52/2012/2 Dnro ISAVI/24/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.6.2012 HAKIJA Telia Sonera Finland Oyj ASIA Tietoliikennekaapelin asentaminen Saimaan Puruveteen yleisen väylän ali

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 21/2011/2 Dnro ISAVI/182/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011

PÄÄTÖS Nro 21/2011/2 Dnro ISAVI/182/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 21/2011/2 Dnro ISAVI/182/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 HAKIJAT Ilkka ja Kirsi Juvonen ynnä muut ASIA Vesijohdon rakentaminen Yöveden Pökkäänlahteen

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kyläjärveen ja töidenaloittamislupa, Ruokolahti.

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kyläjärveen ja töidenaloittamislupa, Ruokolahti. PÄÄTÖS Nro 9/07/2 Dnro ISY-2006-Y-201 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2007 HAKIJA Ruokolahden kunta ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kyläjärveen ja töidenaloittamislupa, Ruokolahti. HAKEMUS

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 60/11/2 Dnro PSAVI/19/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 60/11/2 Dnro PSAVI/19/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 60/11/2 Dnro PSAVI/19/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Lammasjärven ja Haatajanjärven välisen salmen alitse sekä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 25/2013/2 Dnro ISAVI/57/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.3.2013

PÄÄTÖS Nro 25/2013/2 Dnro ISAVI/57/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.3.2013 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 25/2013/2 Dnro ISAVI/57/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.3.2013 ASIA HAKIJA Kaapelin asentaminen Lapinsaaren Mantereensaaren Litmaniemen välisen vesistön alitse Kuopion Vehmersalmella

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 62/08/1 Dnro ISY-2007-Y-279 Annettu julkipanon jälkeen 31.3.2008. Leppävirran kunta

PÄÄTÖS Nro 62/08/1 Dnro ISY-2007-Y-279 Annettu julkipanon jälkeen 31.3.2008. Leppävirran kunta PÄÄTÖS Nro 62/08/1 Dnro ISY-2007-Y-279 Annettu julkipanon jälkeen 31.3.2008 HAKIJA Leppävirran kunta ASIA Vesijohto- ja viemärilinjojen rakentaminen vesistöön Unnukan Kalmalahdella ja Häikiänlahdella,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 35/09/2 Dnro Psy-2009-y-24 Annettu julkipanon jälkeen 9.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 35/09/2 Dnro Psy-2009-y-24 Annettu julkipanon jälkeen 9.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 35/09/2 Dnro Psy-2009-y-24 Annettu julkipanon jälkeen 9.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Tenetin virran alitse, Sotkamo Naapurinvaaran vesiosuuskunta Huuskonniementie

Lisätiedot

Kaukolämpöjohdon rakentaminen Keurusselän alitse sekä töiden valmistelulupa,

Kaukolämpöjohdon rakentaminen Keurusselän alitse sekä töiden valmistelulupa, Päätös Nro 65/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/11/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.8.2012 ASIA Kaukolämpöjohdon rakentaminen Keurusselän alitse sekä töiden valmistelulupa, Keuruu HAKIJA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 116/2012/2 Dnro ESAVI/25/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2012 ASIA Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Päätös Nro 89/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.09/2012

Päätös Nro 89/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.09/2012 Päätös Nro 89/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2012 ASIA HAKIJA Sähkökaapelin rakentaminen Ajosjärven alitse välille Likasenlahti-Latosaari sekä valmistelulupa,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Sähkökaapelin rakentaminen Äijälänsalmen alitse sekä valmistelulupa, Jyväskylä. Vesilain 3 luvun 3 :n 4) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Sähkökaapelin rakentaminen Äijälänsalmen alitse sekä valmistelulupa, Jyväskylä. Vesilain 3 luvun 3 :n 4) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti Länsi- ja Sisä-Suomi PÄÄTÖS Nro 50/2012/2 Dnro LSSAVI/6/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.7.2012 ASIA HAKIJA Sähkökaapelin rakentaminen Äijälänsalmen alitse sekä valmistelulupa, Jyväskylä JE-Siirto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä kokouksessa 13 Lausunto aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle rakennusviraston hakemuksesta Verkkosaaren eteläosan rantarakentamiseksi,

Lisätiedot

Päätös Nro 48/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/96/04.09/2011

Päätös Nro 48/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/96/04.09/2011 Päätös Nro 48/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 16.7.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkömaakaapelin rakentaminen Kyrösjärven alitse välille Toivolansaari-

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 81/2012/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2012

PÄÄTÖS Nro 81/2012/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 81/2012/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2012 HAKIJA ASIA Elisa Oyj Tietoliikennekaapelin asentaminen yleisen vesiväylän ali Pihlajavedellä välillä Nätkin

Lisätiedot

Päätös Nro 54/2014/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2/04.09/2014

Päätös Nro 54/2014/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2/04.09/2014 Päätös Nro 54/2014/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2014 ASIA Sähkökaapelin rakentaminen Keurusselän alitse Keurussaaren edustalla, Mänttä-Vilppula HAKIJA

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Mataraniemestä Konnisaareen Konnivedellä ja töidenaloittamislupa,

Kaapelin rakentaminen Mataraniemestä Konnisaareen Konnivedellä ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 130/08/1 Dnro ISY-2008-Y-134 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2008 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Mataraniemestä Konnisaareen Konnivedellä ja töidenaloittamislupa, Heinola

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 24/10/2 Dnro PSAVI/61/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 24/10/2 Dnro PSAVI/61/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 24/10/2 Dnro PSAVI/61/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Varejoen alitse ja töidenaloittamislupa, Tervola Meri-Lapin Vesi Oy Nummitie

Lisätiedot

Päätös Nro 272/2011/4 Dnro ESAVI/137/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2011

Päätös Nro 272/2011/4 Dnro ESAVI/137/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 272/2011/4 Dnro ESAVI/137/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Runkoviemärin ja vesijohdon rakentaminen mereen väleille Hermanninsaari

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 HAKIJA Lieksan kaupunki ASIA Kevyen liikenteen sillan rakentaminen Sokojoen yli, Lieksa

Lisätiedot

Kahden kaukolämpöputken asentaminen mereen Länsi-Turunmaan kaupungissa.

Kahden kaukolämpöputken asentaminen mereen Länsi-Turunmaan kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/4 Dnro ESAVI/83/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Suunnitelma Kahden kaukolämpöputken asentaminen mereen Länsi-Turunmaan kaupungissa.

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2014/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/81/04.09/2013

Päätös Nro 24/2014/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/81/04.09/2013 Päätös Nro 24/2014/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/81/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2014 ASIA Sähkökaapelin rakentaminen Kyrösjärven alitse välille Poussanlahti- Isosaari, Hämeenkyrö HAKIJA

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Kirkonmaan vesiasemalta Ollinkariin ja töidenaloittamislupa, Kotka.

Vesijohdon rakentaminen Kirkonmaan vesiasemalta Ollinkariin ja töidenaloittamislupa, Kotka. PÄÄTÖS Nro 52/05/1 Dnro ISY-2005-Y-40 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2005 HAKIJA Kotkan Saaristomatkailut Oy ASIA Vesijohdon rakentaminen Kirkonmaan vesiasemalta Ollinkariin ja töidenaloittamislupa, Kotka.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 52/10/2 Dnro ISAVI/115/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 52/10/2 Dnro ISAVI/115/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 52/10/2 Dnro ISAVI/115/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2010 HAKIJA Savon Voima Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Vaajasalon Kihonniemestä Salmisaareen

Lisätiedot

Päätös Nro 17/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.09/2010. Sähkökaapelin rakentaminen Pääskysaareen Keiteleellä Äänekosken kaupungissa.

Päätös Nro 17/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.09/2010. Sähkökaapelin rakentaminen Pääskysaareen Keiteleellä Äänekosken kaupungissa. Päätös Nro 17/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA HAKIJA Sähkökaapelin rakentaminen Pääskysaareen Keiteleellä Äänekosken kaupungissa. Savon Voima

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 19/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.09/2011

Päätös Nro 19/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.09/2011 Päätös Nro 19/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2012 ASIA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Äijälänsalmen ali ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 55/10/2 Dnro PSAVI/103/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 55/10/2 Dnro PSAVI/103/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 55/10/2 Dnro PSAVI/103/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Maakaapelin rakentaminen Sanginjoen alitse, Oulu Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy PL 116 90101

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 27/10/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 27/10/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 27/10/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kilpisjärven alitse Maantielahdelta Yläjärven Saahkalahdelle,

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Mustionjoen alitse sekä valmistelulupa,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Mustionjoen alitse sekä valmistelulupa, Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 253/2013/2 Dnro ESAVI/125/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2013 ASIA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Mustionjoen alitse sekä valmistelulupa, Raasepori HAKIJA

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kauppilansalmeen ja töidenaloittamislupa, Liperi

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kauppilansalmeen ja töidenaloittamislupa, Liperi PÄÄTÖS Nro 45/05/2 Dnro ISY-2005-Y-72 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2005 HAKIJA Liperinsalon vesiosuuskunta ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kauppilansalmeen ja töidenaloittamislupa, Liperi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 30/2013/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 30/2013/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 30/2013/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.4.2013 ASIA HAKIJA 0,4 kv:n kaapelin asentaminen Iisveden Linnonsalmeen yleisen kulkuväylän ali ja valmistelulupa,

Lisätiedot

Sähkökaapelin rakentaminen Kivilammen alitse sekä valmistelulupa, Saarijärvi, Uurainen. Vesilain 3 luvun 3 :n 4) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Sähkökaapelin rakentaminen Kivilammen alitse sekä valmistelulupa, Saarijärvi, Uurainen. Vesilain 3 luvun 3 :n 4) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti Länsi- ja Sisä-Suomi PÄÄTÖS Nro 22/2013/2 Dnro LSSAVI/102/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2013 ASIA HAKIJA Sähkökaapelin rakentaminen Kivilammen alitse sekä valmistelulupa, Saarijärvi, Uurainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 36/2011/2 Dnro ISAVI/201/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011

PÄÄTÖS Nro 36/2011/2 Dnro ISAVI/201/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 36/2011/2 Dnro ISAVI/201/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 HAKIJAT Erkki ja Eija Siponen ASIA Aallonmurtaja-laiturin rakentaminen Pielisen Hökänselän

Lisätiedot

Haminan kaupunki on ympäristölupavirastoon saapuneessa hakemuksessa pyytänyt lupaa Hailikarin merivesijohdon muutostöihin.

Haminan kaupunki on ympäristölupavirastoon saapuneessa hakemuksessa pyytänyt lupaa Hailikarin merivesijohdon muutostöihin. PÄÄTÖS Nro 67/04/2 Dnro ISY-2004-Y-99 Annettu julkipanon jälkeen 12.7.2004 HAKIJA Haminan kaupunki ASIA Hailikarin merivesijohdon muutos, Hamina. HAKEMUS Haminan kaupunki on ympäristölupavirastoon 3.6.2004

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Kilvensalmen ali Kilvensaloon Päijänteellä ja töidenaloittamislupa,

Kaapelin rakentaminen Kilvensalmen ali Kilvensaloon Päijänteellä ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 68/08/1 Dnro ISY-2008-Y-66 Annettu julkipanon jälkeen 9.4.2008 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Kilvensalmen ali Kilvensaloon Päijänteellä ja töidenaloittamislupa, Korpilahti.

Lisätiedot

Sähkökaapelin rakentaminen Kyrönjoen alitse sekä valmistelulupa, Ilmajoki. Vesilain 3 luvun 3 :n 4 kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti.

Sähkökaapelin rakentaminen Kyrönjoen alitse sekä valmistelulupa, Ilmajoki. Vesilain 3 luvun 3 :n 4 kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti. PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro LSSAVI/59/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2012 ASIA HAKIJA Sähkökaapelin rakentaminen Kyrönjoen alitse sekä valmistelulupa, Ilmajoki Fortum Sähkönsiirto Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 47/2012/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 47/2012/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 47/2012/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.6.2012 HAKIJA Ilkka Talvinen ASIA Sähkökaapelin sijoittaminen yleisen väylän poikki Pielisen Pienen ja Suuren Kanasaaren

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Puijonsarvesta Saunasaareen, edelleen Tervonsaareen sekä Halkosaareen ja Pieneen Saunasaareen Pohjois-Kallavedellä, Kuopio.

Kaapelin rakentaminen Puijonsarvesta Saunasaareen, edelleen Tervonsaareen sekä Halkosaareen ja Pieneen Saunasaareen Pohjois-Kallavedellä, Kuopio. PÄÄTÖS Nro 43/06/1 Dnro ISY-2006-Y-28 Annettu julkipanon jälkeen 5.4.2006 HAKIJA Kuopion Energia ASIA Kaapelin rakentaminen Puijonsarvesta Saunasaareen, edelleen Tervonsaareen sekä Halkosaareen ja Pieneen

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen Vesijärveen Siikaniemi-Kivijärvi välille ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Hollola

Sähkökaapelin asentaminen Vesijärveen Siikaniemi-Kivijärvi välille ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2011/4 Dnro ESAVI/532/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2011 ASIA HAKIJA Sähkökaapelin asentaminen Vesijärveen Siikaniemi-Kivijärvi välille ja töiden aloittaminen ennen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Vehkalammesta Jääsjärven Vehkalahteen johtavan joen ali ja töidenaloittamislupa, Hartola.

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Vehkalammesta Jääsjärven Vehkalahteen johtavan joen ali ja töidenaloittamislupa, Hartola. PÄÄTÖS Nro 31/08/1 Dnro ISY-2008-Y-37 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2008 HAKIJA Hartolan kunta ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Vehkalammesta Jääsjärven Vehkalahteen johtavan joen ali ja töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 84/2012/2 Dnro ISAVI/65/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 2.11.2012

PÄÄTÖS Nro 84/2012/2 Dnro ISAVI/65/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 2.11.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 84/2012/2 Dnro ISAVI/65/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 2.11.2012 HAKIJA ASIA Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Vesistökaapelin rakentaminen Höytiäisellä välille Raassilanniemi Varissaari

Lisätiedot

Vesialueen rakentamispaikalla samoin kuin maa-alueet rakennuskohteen molemmilla rannoilla omistaa hakija.

Vesialueen rakentamispaikalla samoin kuin maa-alueet rakennuskohteen molemmilla rannoilla omistaa hakija. PÄÄTÖS Nro 64/05/1 Dnro ISY-2005-Y-71 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2005 HAKIJA Iisalmen kaupunki ASIA Viemärin rakentaminen Kivirannasta Luuniemeen Porovedessä, Iisalmi. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Sähkökaapelin rakentaminen Toutosen alitse välille Haurala Hahkala sekä valmistelulupa, Lempäälä

Sähkökaapelin rakentaminen Toutosen alitse välille Haurala Hahkala sekä valmistelulupa, Lempäälä Päätös Nro 84/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.10.2012 ASIA Sähkökaapelin rakentaminen Toutosen alitse välille Haurala Hahkala sekä valmistelulupa, Lempäälä

Lisätiedot

Jätevesiviemärin rakentaminen Keskisaaresta (Ruuskalansaari) Ollinniemen pumppaamolle

Jätevesiviemärin rakentaminen Keskisaaresta (Ruuskalansaari) Ollinniemen pumppaamolle Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 72/2014/2 Dnro ISAVI/13/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.10.2014 ASIA HAKIJA Jätevesiviemärin rakentaminen Keskisaaresta (Ruuskalansaari) Ollinniemen pumppaamolle ja vesijohdon

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen Asikkalanselän Siltasalmen alitse ja töiden aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Asikkala

Sähkökaapelin asentaminen Asikkalanselän Siltasalmen alitse ja töiden aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Asikkala Etelä-Suomi Päätös Nro 182/2012/2 Dnro ESAVI/221/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2012 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Asikkalanselän Siltasalmen alitse ja töiden aloittaminen muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Vesihuoltolinja kulkee Jauhialan osakaskunnan vesialueella. Kalastus alueella on virkistyskalastusta

Vesihuoltolinja kulkee Jauhialan osakaskunnan vesialueella. Kalastus alueella on virkistyskalastusta PÄÄTÖS Nro 136/04/2 Dnro ISY-2004-Y-187 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2004 HAKIJA Timo Vartiainen ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Karjalaisen saaren ja Lossitien väliselle vesialueelle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 124/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 152 Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2006

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 124/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 152 Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2006 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 124/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 152 Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Vesi, viemäri ja sähköjohtojen asentaminen mereen Harvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 71/2011/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2011

PÄÄTÖS Nro 71/2011/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 71/2011/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2011 HAKIJA Varkauden kaupunki ASIA Vesijohdon ja paineviemärien rakentaminen Kopolanvirtaan

Lisätiedot

Kaapelin asentaminen Onkiveteen Linnansalmen eteläpuolella yleisen kulkuväylän ali, Lapinlahti.

Kaapelin asentaminen Onkiveteen Linnansalmen eteläpuolella yleisen kulkuväylän ali, Lapinlahti. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 43/2013/2 Dnro ISAVI/23/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2013 ASIA Kaapelin asentaminen Onkiveteen Linnansalmen eteläpuolella yleisen kulkuväylän ali, Lapinlahti. HAKIJA

Lisätiedot

Aallonmurtajan pysyttäminen ja laiturin rakentaminen Pyhäselän Jänisselän Syvälahteen tilan Syvälahti (707-406-4-31) edustalla, Rääkkylä

Aallonmurtajan pysyttäminen ja laiturin rakentaminen Pyhäselän Jänisselän Syvälahteen tilan Syvälahti (707-406-4-31) edustalla, Rääkkylä Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 85/2012/2 Dnro ISAVI/20/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Aallonmurtajan pysyttäminen ja laiturin rakentaminen Pyhäselän Jänisselän Syvälahteen tilan Syvälahti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla, LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2004 ASIA HAKIJAT Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Pitkäniemestä Mustasaareen Päijänteen Luotikkaalla ja töidenaloittamislupa,

Kaapelin rakentaminen Pitkäniemestä Mustasaareen Päijänteen Luotikkaalla ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 57/06/1 Dnro ISY-2006-Y-36 Annettu julkipanon jälkeen 17.5.2006 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Pitkäniemestä Mustasaareen Päijänteen Luotikkaalla ja töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Vatianjärven Kapeenlahteen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski.

Kaapelin rakentaminen Vatianjärven Kapeenlahteen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski. PÄÄTÖS Nro 58/04/1 Dnro ISY-2004-Y-91 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2004 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Vatianjärven Kapeenlahteen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski. HAKEMUS

Lisätiedot

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Koirusveden Kaivantolahteen ja töidenaloittamislupa,

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Koirusveden Kaivantolahteen ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 71/04/1 Dnro ISY-2004-Y-83 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2004 HAKIJA Leppävirran kunta ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Koirusveden Kaivantolahteen ja töidenaloittamislupa, Leppävirta.

Lisätiedot

Kaapeleiden rakentaminen Pyhäkosken ja Pyhäkosken kanavan ali, Mäntyharju

Kaapeleiden rakentaminen Pyhäkosken ja Pyhäkosken kanavan ali, Mäntyharju Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 59/2014/2 Dnro ISAVI/21/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2014 ASIA Kaapeleiden rakentaminen Pyhäkosken ja Pyhäkosken kanavan ali, Mäntyharju HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy HAKEMUS

Lisätiedot

Skanska Kodit Oy, Lappeenrannan seurakuntayhtymä, Willimiehen Golf Oy ja Etelä- Saimaan Invalidit ry perustettavan vesihuolto-osuuskunnan lukuun

Skanska Kodit Oy, Lappeenrannan seurakuntayhtymä, Willimiehen Golf Oy ja Etelä- Saimaan Invalidit ry perustettavan vesihuolto-osuuskunnan lukuun PÄÄTÖS Nro 27/08/2 Dnro ISY-2007-Y-223 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2008 HAKIJA Skanska Kodit Oy, Lappeenrannan seurakuntayhtymä, Willimiehen Golf Oy ja Etelä- Saimaan Invalidit ry perustettavan vesihuolto-osuuskunnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 22/05/1 Dnro ISY-2005-Y-3 Annettu julkipanon jälkeen Savon Voima Lämpö Oy

PÄÄTÖS Nro 22/05/1 Dnro ISY-2005-Y-3 Annettu julkipanon jälkeen Savon Voima Lämpö Oy PÄÄTÖS Nro 22/05/1 Dnro ISY-2005-Y-3 Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2005 HAKIJA Savon Voima Lämpö Oy ASIA Veden johtaminen käytettäväksi kaukolämpöverkon jäähdytysvetenä ja sitä varten tarpeellisten vedenotto-

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 36/2012/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 36/2012/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 36/2012/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.5.2012 HAKIJA DNA Oy ASIA Valokuituvesistökaapelin asentaminen Syvärin Karsikonselälle välillä Karsikkoniemi- Pietulanlahti,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 35/2009/1 Dnro LSY-2009-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 35/2009/1 Dnro LSY-2009-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 35/2009/1 Dnro LSY-2009-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2009 ASIA HAKIJA Vesijohdon ja paineviemäreiden rakentaminen Puujoen alitse, Janakkala

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Haukiveden Sikoselän Jäniskivensalmen ali, Varkaus.

Kaapelin rakentaminen Haukiveden Sikoselän Jäniskivensalmen ali, Varkaus. PÄÄTÖS Nro 51/05/1 Dnro ISY-2005-Y-56 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2005 HAKIJA Helge Taam ASIA Kaapelin rakentaminen Haukiveden Sikoselän Jäniskivensalmen ali, Varkaus. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 68/2014/2 Dnro ISAVI/2623/04.09/2014

PÄÄTÖS Nro 68/2014/2 Dnro ISAVI/2623/04.09/2014 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 68/2014/2 Dnro ISAVI/2623/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2014 ASIA 0,4 kv:n sähkökaapelin rakentaminen Kinnulanniemen ja Meltunsaaren välille, Ala- Luostan järveen, Rautavaara

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 86/2008/4 Dnro LSY 2008 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen Paineviemärin rakentaminen Kirkonsalmen alitse, Merimasku

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 86/2008/4 Dnro LSY 2008 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen Paineviemärin rakentaminen Kirkonsalmen alitse, Merimasku LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 86/2008/4 Dnro LSY 2008 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen 19.8.2008 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Kirkonsalmen alitse, Merimasku Merimaskun

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali

Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali Etelä-Suomi Päätös Nro 84/2010/4 Dnro ESAVI/69/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iiksenjoen alitse Pielisensuun kylässä, Joensuu.

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iiksenjoen alitse Pielisensuun kylässä, Joensuu. PÄÄTÖS Nro 64/05/2 Dnro ISY-2005-Y-62 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2005 HAKIJAT Seija ja Pentti Hyvärinen ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iiksenjoen alitse Pielisensuun kylässä, Joensuu.

Lisätiedot

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula Etelä-Suomi Päätös Nro 43/2012/2 Dnro ESAVI/596/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula HAKIJA Tavolan vesiosuuskunta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.5.2012 HAKIJA Liperin kunta ASIA Paineviemärin asentaminen Kirkkolahteen, Liperi HAKEMUS Liperin kunta on aluehallintovirastoon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 19/2012/2 Dnro ISAVI/82/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 19/2012/2 Dnro ISAVI/82/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 19/2012/2 Dnro ISAVI/82/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2012 HAKIJA Voimatel Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Keiteleen Kivenkorvanselkään sekä töidenaloittamislupa, Vesanto

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Hoikansalmen alituksen osalta Latosaareen, Kinnula.

Vesijohdon rakentaminen Hoikansalmen alituksen osalta Latosaareen, Kinnula. PÄÄTÖS Nro 116/08/1 Dnro ISY-2008-Y-133 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2008 HAKIJA Kinnulan kunta ASIA Vesijohdon rakentaminen Hoikansalmen alituksen osalta Latosaareen, Kinnula. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentamiselle ympäristölupaviraston päätöksessä 65/06/1, asetetun määräajan pidentäminen, Korpilahti.

ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentamiselle ympäristölupaviraston päätöksessä 65/06/1, asetetun määräajan pidentäminen, Korpilahti. PÄÄTÖS Nro 95/08/1 Dnro ISY-2008-Y-141 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2008 HAKIJA Kärkisten vesiosuuskunta ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentamiselle ympäristölupaviraston päätöksessä 65/06/1, 21.6.2006

Lisätiedot

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee PÄÄTÖS Nro 128/09/2 Dnro ISY-2009-Y-171 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2009 HAKIJA Ratahallintokeskus ASIA Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee HAKEMUS Ratahallintokeskus

Lisätiedot

ASIA Valokuitukaapelin rakentaminen Näsijärven alitse välillä Tammerkoski Hangaslahti sekä valmistelulupa, Tampere

ASIA Valokuitukaapelin rakentaminen Näsijärven alitse välillä Tammerkoski Hangaslahti sekä valmistelulupa, Tampere PÄÄTÖS Nro 74/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/21/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2012 ASIA Valokuitukaapelin rakentaminen Näsijärven alitse välillä Tammerkoski Hangaslahti sekä valmistelulupa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 15/2012/2 Dnro ISAVI/76/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 15/2012/2 Dnro ISAVI/76/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 15/2012/2 Dnro ISAVI/76/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.2.2012 HAKIJA Komperon vesiosuuskunta ASIA Vesijohdon ja paineviemärien rakentaminen Taipaleenjoen ali neljässä kohdassa,

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 19/10/2 Dnro ISAVI/18/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kallijärven ruoppausalueen laajentaminen, Keminmaa Keminmaan kunta Kunnantie 3 94400 Keminmaa 2

Lisätiedot

Ympäristökeskus on katsonut, että hanke ei loukkaa yleistä etua ja puoltanut luvan myöntämistä, kun otetaan huomioon seuraavat seikat:

Ympäristökeskus on katsonut, että hanke ei loukkaa yleistä etua ja puoltanut luvan myöntämistä, kun otetaan huomioon seuraavat seikat: PÄÄTÖS Nro 11/05/1 Dnro ISY-2004-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2005 HAKIJA Valkealan kunta ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Vuohijärven Kalsonlahteen ja töidenaloittamislupa, Valkeala.

Lisätiedot

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti.

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. PÄÄTÖS Nro 75/06/1 Dnro ISY-2006-Y-38 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2006 HAKIJA Iitin Sähkö Oy ASIA Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 21/2013/2 Dnro ISAVI/93/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 21/2013/2 Dnro ISAVI/93/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 21/2013/2 Dnro ISAVI/93/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2013 ASIA HAKIJA Vesijohdon sijoittaminen Suvasveden Ukon-, Hevon- ja Ruukinlahden sekä Suuri- Hevonlammen alitse

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 79/10/2 Dnro ISAVI/153/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 79/10/2 Dnro ISAVI/153/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 79/10/2 Dnro ISAVI/153/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.8.2010 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Puulan Kaiskonselälle välille Uitonniemi

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2005 HAKIJA Heinäveden Vesihuolto Oy ASIA Polvijärven vedenottamoa koskevan Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 79/04/2 muuttaminen

Lisätiedot

Rannan ruoppaus, vesialueen täyttö, laiturin rakentaminen ja valmistelulupa Kirkonsalmen länsirannalla, Iisalmi

Rannan ruoppaus, vesialueen täyttö, laiturin rakentaminen ja valmistelulupa Kirkonsalmen länsirannalla, Iisalmi Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 63/2012/2 Dnro ISAVI/9/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 ASIA Rannan ruoppaus, vesialueen täyttö, laiturin rakentaminen ja valmistelulupa Kirkonsalmen länsirannalla,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 42/2013/2 Dnro PSAVI/24/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 42/2013/2 Dnro PSAVI/24/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 42/2013/2 Dnro PSAVI/24/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Poikajärvestä Norvajärveen laskevan Poikajoen alitse

Lisätiedot

Vesilain 3 luvun 2 :n 1 momentti ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Vesilain 3 luvun 2 :n 1 momentti ja 1 luvun 7 :n 1 momentti Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 69/2012/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.9.2012 ASIA Pengertien rakentaminen Saimaan Haukiveden Joutenvedellä kiinteistön Pyyranta 915 421 12 1 rannasta kiinteistön

Lisätiedot

Sähkökaapelin rakentaminen Unnukan Leppävirtaan ja töidenaloittamislupa, Leppävirta.

Sähkökaapelin rakentaminen Unnukan Leppävirtaan ja töidenaloittamislupa, Leppävirta. PÄÄTÖS Nro 36/06/1 Dnro ISY-2006-Y-15 Annettu julkipanon jälkeen 15.3.2006 HAKIJA Savon Voima Oyj ASIA Sähkökaapelin rakentaminen Unnukan Leppävirtaan ja töidenaloittamislupa, Leppävirta. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot