Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014"

Transkriptio

1 Katsaus Julkaisuvapaa klo Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014 Talvivaaran kaivosyhtiö on johtanut kalkkikäsiteltyjä jätevesiä vesistöihin tammi huhtikuussa 2014 yhteensä n. 2,8 miljoonaa kuutiometriä (m 3 ). Pohjoiseen Oulujoen suuntaan on johdettu yhteensä noin 1,5 miljoonaa m 3 ja etelään Vuoksen vesistön suuntaan yhteensä noin 1,3 miljoonaa m 3. Toistaiseksi Talvivaara on pysynyt vuodelle 2014 määrätyissä haitta-ainekiintiöissään. Talvivaaran kaivosalueella oli huhtikuun 2014 lopussa varastoituna ylimääräisiä vesiä noin 7,5 miljoonaa m 3, mikä sisältää kipsisakka-altailla vielä olevat vedet. Vesistä suurin osa on Kuusilammen louhoksen kolmessa eri rampissa, Kuusilammessa sekä Latosuolla. Kuiva kevät on edesauttanut Kortelammen tyhjentämistä. Kortelammen alueen altaissa oli huhtikuun lopussa n. 1,6 miljoonaa m 3 käsittelyä odottavia vesiä. Vapaata allastilavuutta Kortelammen altaassa on lähes 1,5 miljoonaa m 3. Näin ollen kaikki kipsisakka-altailla vielä olevat ylimääräiset vedet mahtuisivat vuototilanteessa Kortelammen padolle. Vuodenvaihteen vesisateet ja lauha sää sulattivat lunta ja johtivat bioliuotuskierrossa olevan liuosmäärän kasvuun, jonka vuoksi Talvivaara juoksutti näitä vesiä louhokseen ehkäistääkseen varoaltaiden mahdollisen ylivuodon. Louhokseen on johdettu myös kipsisakka-allaslohkojen 5 6 vesiä odottamaan käsittelyä. Edellä mainitut vedet ovat hyvin metallipitoisia, joten niiden kalkkikäsittely on hidasta ja käsittelystä syntyy paljon sakkoja. Kaivosalueelta ulos juoksutettava vesimäärä täytyy ympäristöluvan mukaisesti suhteuttaa Kalliojoen virtaamaan. Lupamääräys on kevään aikana mahdollistanut hieman suurempia juoksutusmääriä kuin talvella. Johdettavan jäteveden koostumusta ja vaikutuksia alapuolisissa vesistöissä on maaliskuun alusta alkaen tarkkailtava uuden tarkkailuohjelman määräämällä tavalla. Linkki ELY-keskusten hyväksymään uuteen tarkkailuohjelmaan on tämän katsauksen lopussa. Kainuun ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Säteilyturvakeskus täydentävät Talvivaaran tekemää tarkkailua tarvittaessa omilla seurannoillaan. Kainuun ELY-keskus jatkaa Talvivaaran toiminnan tehostettua valvontaa valvontakäynneillä vähintään kerran viikossa. Pohjoinen purkureitti, Oulujoen vesistö Pohjoisella purkureitillä Talvivaaran lähimmissä järvissä, Salmisessa ja Kalliojärvessä, tilanne on alkuvuonna saman kaltainen kuin loppuvuonna Järvet ovat vahvasti kerrostuneita ja ainepitoisuudet kasvavat pohjaa kohti. Näissä järvissä on edelleen eliöstölle haitallisen suurina pitoisuuksina kipsakka-allasvuodosta peräisin olevia metalleja, kuten alumiinia, mangaania, rautaa ja nikkeliä. Näiden aineiden lisäksi uraanin ja sinkin pitoisuudet ovat Salmisessa suuremmat kuin Kalliojärvessä. Natriumin pitoisuus Salmisen näytteissä on laskenut vuosien tason alapuolelle, mutta on edelleen hyvin korkea. Sulfaattipitoisuudet ovat marraskuun 2012 kipsisakkaallasvuotoa edeltävillä tasoilla. Näissä järvissä myös ph on normaalia alhaisempi alemmissa vesikerroksissa, jotka ovat hapettomia. KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero Kalliokatu 4 PL 115, Kajaani

2 2/6 Kolmisoppi-järven keskimääräinen sulfaattipitoisuus on laskenut kevään 2013 ja syksyn 2013 mittauksista (keskiarvo milligrammaa litrassa (mg/l)) tasolle n. 340 mg/l. Sulfaattipitoinen vesi laskeutuu muuta vettä raskaampana järven pohjalle, mikä näkyy pohjan läheisen vesikerroksen korkeampana sulfaattipitoisuutena. Pintaveden sulfaattipitoisuus oli maaliskuun 2014 näytteessä 120 mg/l ja pohjan lähellä 470 mg/l. Kolmisopessa mangaanipitoisuus on alkuvuonna 2014 ollut pinnasta pohjaan välillä mikrogrammaa litrassa (µg/l) ollen alenemaan päin verrattuna loppuvuoteen 2013 (n µg/l). Mangaanipitoisuudet ovat kuitenkin olleet korkealla aina marraskuun 2012 kipsisakkaallasvuodosta alkaen. Kolmisopen liukoisen nikkelin pitoisuus on alkuvuonna 2014 vaihdellut kuukausikeskiarvoina välillä µg/l ja liukoisen kadmiumin pitoisuus 0,23 0,36 µg/l. Kolmisopesta laskevan Tuhkajoen sulfaattipitoisuudet olivat alkuvuodesta 2014 hiukan alhaisempia (n mg/l) kuin loppuvuonna 2013 (tasolla n mg/l). Jormasjärven syvännepisteessä veden natriumpitoisuudet ovat kohonneet pohjan läheisyydessä veden talvisen kerrostumisen seurauksena ja olleet tasolla n. 40 mg/l. Pintavedessä pitoisuudet ovat olleet tasolla 1,5 7,7 mg/l, ollen alhaisimmillaan sitten kesän Päällysveden sulfaattipitoisuus on vaihdellut tammi huhtikuussa välillä 7,3 51 mg/l alentuen loppuvuodesta Pohjan lähellä sulfaattipitoisuus on kerrostumisen seurauksena korkeampi ja on alkuvuonna ollut mg/l, joka on tässä pisteessä korkein havaittu pitoisuus sulfaatille. Jormasjärven pohjoisosassa sulfaattipitoisuus on ollut maaliskuussa vastaavasti alle 100 mg/l. Mangaanipitoisuus on ollut syvännepisteen pohjan läheisessä näytteessä tasolla µg/l ja päällysvedessä µg/l. Veden liukoinen nikkelipitoisuus Jormasjärven syvännepisteessä on alkuvuonna 2014 ollut eri syvyyksien keskiarvoina laskettuna µg/l. Liukoisen kadmiumin pitoisuus on vaihdellut alkuvuonna 2014 eri eri syvyyksien keskiarvona välillä 0,097 0,155 µg/l. Kainuun ELY-keskus otti huhtikuun alussa näytteitä eri puolilta Jormasjärveä, lähinnä rantaalueilta. Tulosten mukaan sulfaattipitoisuus vaihteli päällysvesinäytteissä välillä mg/l. Tulokset vastaavat Talvivaaran velvoitetarkkailussa saatuja tuloksia. Liukoisen kadmiumin keskiarvopitoisuus oli 0,11 µg/l, liukoisen nikkelin keskiarvopitoisuus 12 µg/l ja mangaanipitoisuus 152 µg/l. Havaintopisteet olivat matalia, ja näytteet on otettu noin kahden metrin syvyydestä. Poikkeuksena on yksi piste, jossa vettä oli enemmän ja näytteet otettiin yhden ja 11 metrin syvyydestä. Mangaanipitoisuuden keskiarvo ilman 11 metrin tulosta on 98 µg/l. Valtioneuvoston vesienhoidon järjestämisestä antaman asetuksen (1040/2006) 12 :n mukaan pintaveden ekologinen tila luokitellaan erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi, välttäväksi tai huonoksi vertaamalla veden tilaa vertailuoloihin ja käyttäen asetuksen liitteessä 1 esitettyjä määritelmiä. Luokittelu tehdään biologisten tekijöiden avulla ottaen huomioon niitä tukevat hydrologis-morfologiset ja fysikaalis-kemialliset tekijät. Jormasjärvestä on kerätty runsaasti biologista seuranta-aineistoa (kasviplankton, päällyslevät, pohjaeläimet litoraali/syvänne ja kalat). Kerätty aineisto ilmentää pääsääntöisesti jopa erinomaista tilaa. Veden laadulliset muutokset sen sijaan osoittavat selviä ihmistoiminnasta aiheutuvia muutoksia. Tämän vuoksi Jormasjärven fysikaalis-kemiallista tilaa voidaan pitää enintään tyydyttävänä. Ekologisen tilan kokonaisarviossa painotetaan kuitenkin biologisia laatutekijöitä.

3 3/6 Tämän perusteella Jormasjärven voidaan arvioida olevan hyvässä ekologisessa tilassa. Jormasjärveä on perusteltua pitää joka tapauksessa riskivesistönä, jossa ekologisen tilan heikkeneminen hyvää huonommaksi on mahdollista. Pintaveden kemiallinen tila luokitellaan hyväksi, jollei vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1022/2006, muutos 868/2010) tarkoitetun, yhteisön tasolla vahvistetun vaarallisen tai haitallisen aineen laatunormi ole ylittynyt. Jormasjärven kemiallinen tila luokitellaan hyvää huonommaksi, koska keskimääräinen kadmiumpitoisuus (0,11 µg/l v ) ylittää niukasti laatunormin (0,1 µg/l). Jormasjärvestä vedet virtaavat Jormasjokea pitkin Nuasjärveen. Nuasjärven syvännepisteen pohjan läheisen näytteen sulfaattipitoisuus oli maaliskuussa 65 mg/l ja päällysveden 2,6 mg/l. Liukoinen nikkelipitoisuus on tammikuussa ollut pinnasta pohjaan välillä 0,9 6,7 µg/l, liukoinen kadmiumpitoisuus 0,01 0,05 µg/l ja liukoinen lyijypitoisuus 0,1 0,05 µg/l. Eteläinen purkureitti, Vuoksen vesistö Eteläisellä purkureitillä käsitellyt jätevedet johdetaan Lumijokea pitkin Kivijärveen. Siitä vedet etenevät edelleen Laakajärven kautta alemmalle Nurmijoen reitille, jossa vesistöt ovat melko pieniä ja laimenemisolosuhteet heikommat kuin pohjoisella purkureitillä. Veden laatu muuttuu reitin alaosissa viiveellä, ja Talvivaaran vaikutukset lievenevät selvästi vesitilavuuden kasvaessa alajuoksulle päin mentäessä. Eteläisen purkureitin ensimmäisen järven, Kivijärven, alusvedessä useat ainepitoisuudet ovat edelleen suuria ja eliöstölle haitallisella tasolla. Näillä perusteilla vesienhoitolain mukaisessa luokittelussa Kivijärven ekologinen ja kemiallinen tila on luokiteltu huonoksi. Veden kemiallinen tilaluokitus perustuu laatunormit ylittäviin nikkeli- ja kadmiumpitoisuuksiin. Kivijärvellä on tarkkailtu alkuvuonna 2014 kolmea pistettä (Kivijärvi 2, järven luoteispäässä, Kivijärvi 7, lähellä Kivijokea ja Kivijärvi 10, Ahonsaaren itäpuolella). Havaintopisteen Kivijärvi 7 (lähinnä Kivijokea) sulfaattipitoisuus on huhtikuun alun näytteessä laskenut tasolle mg/l helmikuun 2014 tasosta mg/l, mutta on edelleen marraskuun 2012 kipsisakkaallasvuotoa edeltänyttä tasoa korkeampi. Liukoinen nikkelipitoisuus tässä pisteessä on keskiarvona laskettuna lähes puolittunut vuodesta 2013, mutta on edelleen erittäin korkea. Huhtikuun alun näytteessä liukoisen nikkelin pitoisuus oli päällysvedessä 10 µg/l ja pohjan lähellä 720 µg/l. Pisteessä Kivijärvi 10 (Ahosaaren itäpuolella oleva syvännepiste) on maaliskuun mittauksissa sulfaattipitoisuus edelleen korkea (pinnasta pohjaan mitattuna mg/l), mutta liukoinen nikkelipitoisuus oli laskenut tasolle 5,9 22 µg/l. Liukoisen kadmiumin pitoisuudet ovat Kivijärven pisteissä olleet maalis huhtikuussa 2014 <0,03 0,1µg/l näytesyvyydestä riippuen. Kivijärven vedessä mangaani- ja rautapitoisuudet olivat kohonneet jo ennen kipsisakka-allasvuotoa (marraskuu 2012), joka lisäsi näiden aineiden pitoisuuksia entisestään. Kivijärven havaintopisteissä on edelleen korkeita mangaani- ja rautapitoisuuksia etenkin pohjan läheisissä vesikerroksissa. Pisteessä Kivijärvi 7 raudan ja mangaanin pitoisuudet päällysvedessä ovat hieman laskeneet korkeimmista mitatuista pitoisuuksista.

4 4/6 Kivijärvestä laskevassa Kivijoessa vedenlaatu on alkuvuodesta 2014 ollut parempi kuin loppuvuonna Kivijoesta Laakajärveen tulevan veden laatu heikkeni selvästi viime kesänä ja oli heikoimmillaan loppukesällä sekä syksyllä, mutta on sen jälkeen selvästi parantunut. Kivijoen sulfaattipitoisuus on alkuvuonna ollut mg/l ja mangaanipitoisuus µg/l. Kivijoen liukoisen nikkelin pitoisuus oli 2,2 4,8 µg/l ja liukoinen kadmium <0,03 0,04 µg/l. Natriumin pitoisuus on laskenut huhtikuun alussa tasolle 6,9 mg/l. Laakajärvessä vedenlaatu yleisesti ottaen paranee pohjoisesta etelään siirryttäessä ja heikkenee siirryttäessä päällysvedestä syvempiin vesikerroksiin. Kevättalvella Laakajärven päällysvedessä alueelliset erot olivat kuitenkin varsin pienet. Esimerkiksi sulfaattipitoisuus oli järven pohjoisosassa 9 10 mg/l, järven keskiosassa 4,5 mg/l ja eteläosassa 2,3 mg/l. Vastaavasti Kainuun ELYkeskuksen huhtikuun alussa ottamissa Laakajärven näytteissä sulfaatti vaihteli välillä 2 18 mg/l ollen alhaisin järven eteläpäässä. Eteläosasta mitattu pintaveden sulfaattipitoisuus vastaa Laakajärven luontaista tasoa. Laakajärven päällysveden laatu on tänä keväänä ollut parempi kuin aiemmin Talvivaaran toiminnan aikana tehdyissä mittauksissa. Sen sijaan Laakajärven pohjoispään syvänteessä vedenlaatu oli vesipatsaan puolivälissä ja pohjan lähellä heikompi kuin koskaan aiemmin on todettu. Vedenlaadun heikkeneminen näkyi mm. sulfaatti-, mangaani- ja nikkelipitoisuuksissa. Esimerkiksi alusveden sulfaattipitoisuus oli 620 mg/l, kun edellinen maksimi oli 500 mg/l kevättalvelta Huhtikuun alun näytteet edustavat talvikerrostuneisuuden loppuaikaa eli tilannetta ennen järven kevättäyskiertoa. Laakajärven keskiosan syvemmissä vesikerroksissa sulfaattipitoisuus (noin 200 mg/l) oli yli kaksinkertainen vuodentakaiseen verrattuna, mutta samaa luokkaa kuin kevättalvella Nikkeli- ja mangaanipitoisuuksissakin näkyi nousua, mutta pitoisuudet olivat alle puolet pohjoispään syvänteen tasosta. Laakajärven eteläpäässä Talvivaaran kuormitus näkyi vain alusveden suolaantumisena. Pohjanläheinen sulfaattipitoisuus oli samaa luokkaa kuin talvella 2012 (noin 60 mg/l) ja noin puolet korkeampi kuin vuosi sitten. Laakajärven kemiallinen tila luokitellaan hyväksi. Järven keskimääräinen kadmiumpitoisuus on ollut 0,03 µg/l (v ), mikä on vähemmän kuin laatunormi (0,1 µg/l). Nikkelipitoisuus on ollut samalla tarkastelujaksolla keskimäärin 4,8 µg/l, mikä on selvästi pienempi kuin laatunormi (21 µg/l). Metallikuormitus näkyy kuitenkin Laakajärven pohjoispään syvemmissä vesikerroksissa selvästi. Liukoisen nikkelin pitoisuus oli korkeimmillaan 28 µg/l ja liukoisen kadmiumin pitoisuus 0,12 µg/l. Laakajärvestä on kerätty kattavasti biologista seuranta-aineistoa (kasviplankton, syvänteen pohjaeläimet ja kalat), ja aineisto ilmentää erinomaista tai hyvää tilaa. Fysikaalis-kemiallisten tekijöiden ilmentämää tilaa voidaan pitää kuitenkin enintään tyydyttävänä veden laatutekijöiden suurista muutoksista johtuen. Vaikka biologisten ja fysikaalis-kemiallisten laatutekijöiden kokonaisarviossa Laakajärven arvioidaan olevan vielä hyvässä ekologisessa tilassa, niin myös Laakajärveä on perusteltua pitää riskivesistönä, jossa ekologisen tila heikkeneminen hyvää huonommaksi on mahdollista. Laakajärven eteläpuoleisissa vesistöissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Esimerkiksi Kiltuanjärven päällysveden sulfaattipitoisuus on kolmena peräkkäisenä talvena ( ) ollut maalis huhtikuussa mg/l. Avovesikaudella pitoisuudet ovat olleet vähän korkeammat

5 5/6 Alusveden sulfaattipitoisuuden huippu mitattiin maaliskuussa 2012 (52 mg/l). Nyt se on puolet pienempi. Kaikki metallipitoisuudet olivat luonnontilaista tasoa, myös mangaani. Kiltuanjärven alapuolisella Nurmijoen reitillä sulfaattipitoisuus oli mg/l eli samaa luokkaa kuin Kiltuanjärven päällysvedessä. Pitoisuustaso on alhaisempi kuin kahtena edellisenä talvena, mutta viime kesään ja syksyyn verrattuna se on lievästi kohonnut. Myös Syvärillä Talvivaaran kuormitus on edelleen havaittavissa. Syvärin pohjoisosan päällysvedessä sulfaattipitoisuus (14 mg/l) on laskenut kahteen edelliseen talveen verrattuna, mutta viime kesään verrattuna kohonnut. Alusveden sulfaattipitoisuudessa (7,8 mg/l) on ollut talvesta 2012 alkaen paranevaa suuntausta. Yleisesti ottaen Talvivaaran kuormitus näkyy kaivosalueen eteläpuolisessa vesistössä edelleen luonnontilaa korkeampana suolaisuutena Syvärille saakka. Vesieliöstön tilaan ei ole nyt mitatuilla pitoisuuksilla odotettavissa vaikutuksia ainakaan Laakajärven alapuolella. Metallipitoisuuksien ei havaittu haitallisesti kohonneen muualla kuin Laakajärven pohjoisosan syvemmissä vesikerroksissa. Vesistöjen tilan kehitys Talvivaaran alapuolisten vesien tilan voidaan katsoa pysyneen kevättalven 2014 aikana pääosin ennallaan. Aikaisempaa korkeampia alusveden sulfaattipitoisuuksia on kuitenkin havaittu Laakajärven pohjois- ja keskiosassa sekä Jormasjärvellä. Vesistöjen kerrostuminen purkautuu kevätkierrossa. On todennäköistä, että aiemmin kerrostuneet vesistöt pysyvät edelleen kerrostuneina. Laakajärven pohjoisosan sulfaattipitoisuus on ollut lopputalvesta korkeahko, kuten myös Kolmisopessa, joten näiden järvien kevätkierrot saattavat poiketa normaalista. Liukoisen nikkelin ja kadmiumin pitoisuudet ovat laskeneet. Talvivaaran lähivesistöjen tilan kehitykseen vaikuttaa edelleen oleellisesti juoksutettavien vesien kalkkikäsittely ja sen onnistuminen. Kalkkikäsittelyllä saadaan poistettua suurin osa metalleista, mutta etenkin mangaanin saostamisen vaatima korkea ph (veden emäksisyys) tuo haasteita. Käsittelyssä syntyvä sakka on myös saatava laskeutettua ennen veden laskemista ympäristöön. Kalkkikäsittelyllä ei saada sulfaattia kokonaan poistettua osin siitä syystä, että sulfaatti on sitoutuneena vedessä olevan natriumin kanssa. Talvivaaran kaivoksen päästökiintiöt mm. sulfaatille ovat tänä vuonna pienemmät kuin vuonna 2013 ja pienenevät edelleen vuonna Ylimääräisten vesien varastoiminen kaivosalueella aiheuttaa päästöriskin. Talvivaara on pystynyt alentamaan Kortelammen altaan vedenpintaa ja vähentämään vettä kipsisakka-allaslohkoilta 5 6 siten, että mahdollisessa vuototilanteessa kipsisakka-altaiden vedet mahtuisivat varoaltaaseen. Lohkoilla 5 6 voidaan katsoa edelleen olevan jonkin verran ylimääräisiä vesiä. Ylimääräisten vesien syntymiseen alueella vaikuttaa myös sadanta sekä bioliuotuksen ja metallitehtaan haihdutuskyky. Bioliuotuksen varoaltaiden tyhjää tilaa on kevättalven aikana saatu kasvattettua. Liitteet: Kuvaajat eri ainepitoisuuksista sekä havaintopisteet kartalla. Linkit: Talvivaaran päivitetty tarkkailuohjelma (ympäristö.fi)

6 6/6 Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus, ylitarkastaja Kimmo Virtanen, p , ylitarkastaja Raija Urpelainen, p Pohjois-Savon ELY-keskus, limnologi Taina Hammar, p , hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski, p

7 TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN JÄRVIEN SULFAATIN JA NATRIUMIN PITOISUUDET PÄÄLLYS- ja ALUSVESISSÄ AJALLA TAMMIKUU 2013 MAALIS/HUHTIKUU 2014 Kuva 1. Kolmisoppi-järven, Jormasjärven ja Nuasjärven päällysveden (1 metrin pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta) sulfaatti- ja natriumpitoisuudet (milligrammaa litrassa, mg/l). Nuasjärvestä on vain alusveden arvot. Pitoisuudet on laskettu vuoden tarkkailutulosten keskiarvona 16 kk:n ajalta (Kolmisoppi- ja Jormasjärvestä on 14 tulosta/järvi ja Nuasjärvestä yhteensä kahdeksan tulosta). Kolmisoppi-järven keskimääräinen mitattu sulfaattipitoisuus alusvedessä on 591 mg/l ja päällysvedessä 240 mg/l. Kuva 2. Kivijärven, Laakajärven pohjoisosan (näytepiste Laa13) ja eteläosan (Laa081) sekä Kiltuanjärven päällysveden (1 metrin pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta) sulfaatti- ja natriumpitoisuudet (mg/l). Pitoisuudet on laskettu tulosten keskiarvona 16 kk:n ajalta. Pisteissä Laa081 ja Kiltuanjärvi tulokset ovat vuoden ajalta (huhtikuu 2013 maaliskuu 2014). Kivijärven keskimääräinen sulfaattipitoisuus alusvedessä on mg/l ja päällysvedessä 538 mg/l.

8 TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN JÄRVIEN SULFAATIN JA NATRIUMIN PITOISUUSVAIHTELUT PÄÄLLYS- ja ALUSVESINÄYTTEISSÄ KEVÄT/SYKSY 2011 HUHTIKUU 2014 Kuva 1. Kolmisoppi-järven päällysveden (1 metri pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta) sulfaatti- ja natriumpitoisuudet keväältä 2011 toukokuulle Sulfaatin maksimipitoisuus on mikrogrammaa litrassa (mg/l) (huhtikuu 2013). Viimeisin mittaustulos on Kuva 2. Jormasjärven päällysveden (1 metri pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta) sulfaatti- ja natriumpitoisuudet kesältä 2011 huhtikuulle Sulfaatin maksimipitoisuus on 210 mg/l (pohja, tammikuu 2014). Viimeisin mittaustulos on

9 TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN JÄRVIEN SULFAATIN JA NATRIUMIN PITOISUUSVAIHTELUT PÄÄLLYS- ja ALUSVESINÄYTTEISSÄ KEVÄT/SYKSY 2011 HUHTIKUU 2014 Kuva 3. Kivijärven päällysveden (1 metri pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta) sulfaatti- ja natriumpitoisuudet syksyltä 2011 maaliskuulle Sulfaatin maksimipitoisuus on mg/l (lokakuu 2011). Viimeisin tulos on Kuva 4. Laakajärven pohjoisosan syvännepisteen Laa13 päällysveden (1 metri pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta) sulfaatti- ja natriumpitoisuudet syksyltä 2011 maaliskuulle Sulfaatin maksimipitoisuus on 620 mg/l (maaliskuu 2014). Viimeisin tulos on

10 TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN JÄRVIEN SULFAATIN JA NATRIUMIN PITOISUUSVAIHTELUT PÄÄLLYS- ja ALUSVESINÄYTTEISSÄ KEVÄT/SYKSY 2011 HUHTIKUU 2014 Kuva 5. Laakajärven eteläpuolen pisteen 081 päällysveden (1 metri pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta) sulfaatti- ja natriumpitoisuudet keväältä 2012 maaliskuulle Sulfaatin maksimipitoisuus on 220 mg/l (maaliskuu 2014). Viimeisin tulos on Kuva 5. Kiltuanjärven päällysveden (1 metri pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta) sulfaatti- ja natriumpitoisuudet syksyltä 2011 maaliskuulle Sulfaatin maksimipitoisuus on 52 mg/l (maaliskuu 2012). Viimeisin tulos on

11 Talvivaaran kaivoksen alapuoliset vesistöt Oulujoen vesistö Nuasjärvi Jormasjärvi Jormasjoki Kolmisoppi Kalliojärvi Lumijoki Ç Tuhkajoki Kalliojoki Salminen Kivijoki Kivijärvi Kiltuanjärvi Vuoksen vesistö Laakajärvi Nurmijoki Syväri ± Mittakaava 1:

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Katsaus Julkaistavissa 9.6.2015 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on johtanut vuoden 2015 alusta toukokuun loppuun mennessä yhteensä n. 3,7 miljoonaa

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila kesällä ja syksyllä 2014

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila kesällä ja syksyllä 2014 Katsaus Julkaistavissa 16.10.2014 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila kesällä ja syksyllä 2014 Talvivaaran kaivosyhtiö on johtanut vuoden 2014 alusta syyskuun alkuun mennessä yhteensä n. 4,5 miljoonaa

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013 Tiedote 12.12.2013 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013 Talvivaara on jatkanut syksyn ajan käsiteltyjen jätevesien johtamista sekä pohjoiseen Oulujoen vesistöön että etelään Vuoksen

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013 Raportti 2.10.2013 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013 Talvivaaran kaivosyhtiö on jatkanut kesän ajan kalkkikäsiteltyjen jätevesien johtamista sekä pohjoiseen Oulujoen vesistön suuntaan

Lisätiedot

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 21-211 - Tarkkailutulosten mukaan 4.1.211 1 Pintavesien tarkkailukohteet, Talvivaara Jormasjärvi Kolmisoppi Tuhkajoki Kalliojärvi Salminen Ylälumijärvi

Lisätiedot

TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN VESISTÖJEN TILA SYKSYLLÄ 2012

TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN VESISTÖJEN TILA SYKSYLLÄ 2012 Tiedote 19.9.212 Julkaisuvapaa 2.9.212 klo 1. TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN VESISTÖJEN TILA SYKSYLLÄ 212 Talvivaaran kaivoksen vesistöpäästöjä ja alapuolisten vesistöjen tilaa tarkkaillaan kattavasti ympäristöluvassa

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013 Tiedote 7..213 Julkaisuvapaa 8..213 klo 1. Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 213 Talvivaaran kaivosyhtiö on kamppaillut viime ajat kaivosalueella olevien ylimääräisten vesien kanssa. Kainuun

Lisätiedot

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna 2014 Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus 2 Kolmisoppi ekologinen tila välttävä Kasviplankton (2008, 2010, 2012) erinomainen (2013) Lajistomuutoksia

Lisätiedot

Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella

Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella Sonkajärvi 22.3.2012 Pohjois-Savon ELY-keskus 26.3.2012 1 Talvivaaran velvoitetarkkailupaikat ja tarkkailuohjelma (tilanne 1/2012) Aineisto:Talvivaara

Lisätiedot

Terrafamen kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila kesäkuussa 2017

Terrafamen kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila kesäkuussa 2017 Katsaus Dnro KAIELY/632/2015 10.7.2017 Julkinen Terrafamen kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila kesäkuussa 2017 Terrafame Oy:n kaivoksen käsiteltyjen kaivosvesien kuormitusta ja alapuolisten vesistöjen

Lisätiedot

Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutus Nuasjärven vedenlaatuun. Tausta

Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutus Nuasjärven vedenlaatuun. Tausta Tiedote Dnro KAIELY/632/2015 16.9.2016 Julkinen Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutus Nuasjärven vedenlaatuun Tausta Terrafame Oy:n kaivosalueelta johdetaan vesiä Oulujoen ja Vuoksen vesistöjen suuntiin.

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014

Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014 Katsaus 17.12.2014 Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014 Vuosi 2014 on ollut Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnassa vaiherikas ja työntäyteinen. ELY-keskus käytti valvonnassaan

Lisätiedot

PINTAVESIMUODOSTUMIEN LUOKITTELUPERUSTEET JA LUOKITTELUTILANNE

PINTAVESIMUODOSTUMIEN LUOKITTELUPERUSTEET JA LUOKITTELUTILANNE PINTAVESIMUODOSTUMIEN LUOKITTELUPERUSTEET JA LUOKITTELUTILANNE Kimmo Olkio Vesienhoidon yhteistyöryhmä 22.3.2013 LUOKITELTELTAVAT PINTAVESIMUODOSTUMAT (Keski-Suomi) Rajatut ja tyypitellyt muodostumat luokitellaan:

Lisätiedot

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2016 Q2

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2016 Q2 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Neljännesvuosiraportti (2/4) 216 Päivämäärä 16.9.216 Viite 1512373-6 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 216 Q2 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTAVESIEN

Lisätiedot

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2017 Q2

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2017 Q2 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Neljännesvuosiraportti (2/4) 217 Päivämäärä 8.9.217 Viite 1513218 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 217 Q2 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTAVESIEN

Lisätiedot

TERRAFAMEN VESIENHALLINNAN YVA-MENETTELY KLO KAJAANIN KAUPUNGIN KIRJASTO

TERRAFAMEN VESIENHALLINNAN YVA-MENETTELY KLO KAJAANIN KAUPUNGIN KIRJASTO TERRAFAMEN VESIENHALLINNAN YVA-MENETTELY 8.9.2016 KLO 18-20 KAJAANIN KAUPUNGIN KIRJASTO HANKKEEN TAUSTA Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi 28.4.2016 päätöksen koskien Nuasjärven purkuputkea ja Oulujoen

Lisätiedot

Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus

Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus 1 Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus Marraskuun vuodon jälkeen piti olla itsestään selvää, että jätealtaiksi muuttuneita lähijärvet piti ennallistaa. Tuskin kukaan olisi uskonut, että niiden

Lisätiedot

LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011

LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011 LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011 1 TALVIVAARAN TOIMINTA VESISTÖPÄÄSTÖJEN MINIMOIMISEKSI Vesien kierrätyksen lisääminen entisestään Vesien kierrätyksen lisääminen ja kemikaalikulutuksen optimointi Vedenlaatuvaikutusten

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy Kunnanhallitus 142 23.06.2014 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy 124/00.04/2014 KHALL 142 Ympäristötarkastaja Talvivaara Sotkamo Oy (myöhemmin Talvivaara)

Lisätiedot

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2016 Q3

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2016 Q3 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Neljännesvuosiraportti (3/4) 216 Päivämäärä 13.1.217 Viite 1512373-6 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 216 Q3 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTAVESIEN

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Vuosiyhteenveto Päivämäärä 11.3.215 Viite 1511636-7 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 214

Lisätiedot

Julkisselvittäjä, asianajaja, varatuomari Jari Salminen Fabianinkatu 29 B, Helsinki

Julkisselvittäjä, asianajaja, varatuomari Jari Salminen Fabianinkatu 29 B, Helsinki (./) 0 UJ I (./) c::: UJ > UJ Pohjois-Suomen alueha llintovirasto PL 293, 90101 Oulu kirjaamo. pohjois@avi.fi Eversheds Asianajotoimisto Oy Fabianinkatu 29 B FI-00100 Helsinki Finland T: +358 (0)10 684

Lisätiedot

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Kehotus Dnro KAIELY/1/07.00/2013 3.1.2014 Julkinen Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Talvivaara on ilmoittanut

Lisätiedot

Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien jatkojuoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin

Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien jatkojuoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin YLIMÄÄRÄISTEN VESIEN JOHTAMINEN 2013 16X154037.BA7201 11.6.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien jatkojuoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin 1 Sisältö

Lisätiedot

Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä kemiallisesta luokittelusta

Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä kemiallisesta luokittelusta Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä 20.5.2015 - kemiallisesta luokittelusta Kemiallinen luokittelu arvioitavat aineet Kemiallinen tila Kemiallisen tilan arviointi tarkoittaa sitä, että vesissä olevien

Lisätiedot

Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä pintavesien kemiallisesta luokittelusta

Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä pintavesien kemiallisesta luokittelusta Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä 16.9.2015 - pintavesien kemiallisesta luokittelusta Pintavesien kemiallinen luokittelu arvioitavat aineet 16.9.2015 Petri Poikonen 2 Pintavesien kemiallisen tilan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta, 15.8.2012 48 liite 1

Ympäristölautakunta, 15.8.2012 48 liite 1 Ympäristölautakunta, 15.8.2012 48 liite 1 Ympäristölautakunta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto PL 293 90101 OULU Viite: PSAVI/58/04.08/2011 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUVAN

Lisätiedot

PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS

PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Kirje Päivämäärä 19.5.2014 Viite 1510009006 PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi Sotkamon Talvivaaran ympäristön vesien harvinaiset maametallien sekä talliumin, lyijyn ja uraanin pitoisuudet GTK:n tekemän selvityksen tulosten esittely Esityksen sisältö Mitä ovat harvinaiset maametallit

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Tiedote 12.2.2013 Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Talvivaaran kaivoksella marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena merkittävä osa kaivospiirin

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU 211 16WWE993 3.3.212 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 211 Osa IV a Pintavesien tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 211 Osa IV a Pintavesien

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Kalojen raskasmetalli- ja hivenainemääritykset Maa- ja metsätalousministeriöltä toimeksianto 12.11.2012 laatia

Lisätiedot

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja

»Osavuosikatsaus Q Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja »Osavuosikatsaus Q2 217 Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja 28.7.217 Nikkeli Koboltti Sinkki Jatkojalostajat Valmistajat »Q2 pähkinänkuoressa Avainkohdat Primääriliuotusalueen pinta-ala kokonaan tuotantokäyttöön.

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU OSA V: PINTAVESIEN TARKKAILU. Terrafame Oy. Vuosiraportti Vastaanottaja.

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU OSA V: PINTAVESIEN TARKKAILU. Terrafame Oy. Vuosiraportti Vastaanottaja. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 20.4.2017 Viite 1510023730 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2016 OSA V: PINTAVESIEN TARKKAILU TERRAFAME OY OSA V: PINTAVESIEN

Lisätiedot

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET 30.9.2014 1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2015 OSA V: PINTAVESIEN LAATU. Vastaanottaja Terrafame Oy. Vuosiyhteenveto 25.4.

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2015 OSA V: PINTAVESIEN LAATU. Vastaanottaja Terrafame Oy. Vuosiyhteenveto 25.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiyhteenveto Päivämäärä 25.4.2016 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2015 OSA V: PINTAVESIEN LAATU TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011

KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011 KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011 TALVIVAARA JA KESTÄVÄ KEHITYS 2 TALVIVAARA JA KESTÄVÄ KEHITYS Kestävä kehitys on keskeinen osa Talvivaaran strategiaa Talvivaara

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

YHTEENVETO Vesistökuormitusta Ilmapäästöjen vesistöihin

YHTEENVETO Vesistökuormitusta  Ilmapäästöjen vesistöihin YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2012 tarkkailusuunnitelman ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten sekä kaivoksen teettämien lisäselvitysten mukaisesti. Tavanomaiseen

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.3.2015 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2014 OSA III: VESIPÄÄSTÖJEN

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY VESISTÖTARKKAILU 2013 16X154566 16X170605 6.5.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2013 Osa IVa Pintavesien laatu Talvivaara Sotkamo Oy Osa IVa Pintavesien laatu 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Päätös Asia

Vaasan hallinto-oikeus Päätös Asia Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös 1 (115) Antopäivä Päätösnumero 28.4.2016 16/0089/2 Diaarinumerot

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY LISÄTÖIDEN TARKKAILUSUUNNITELMA 16WWE0005.720L3 30.11.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma 1 Talvivaara Sotkamo Oy Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma

Lisätiedot

Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien juoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin

Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien juoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin YLIMÄÄRÄISTEN VESIEN JOHTAMINEN TALVELLA 2013 16X154037 7.2.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien juoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin 1 Sisältö

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 AINEISTO JA METELMÄT 1 4 TULOKSET 4

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA

VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA Kimmo Olkio Keski-Suomen kalastusaluepäivä 13.12.2013 LUOKITTELUN TAUSTAA Taustatietoa pintavesien ekologisen ja pohjavesien tilan arvioimiseksi löytyy

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M609005 24.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IV a Pintavesien tarkkailu 9M609005 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IV a Pintavesien tarkkailu 1 Sisältö

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY VESISAMMALTEN METALLIPITOISUUDET 16X170583 5.5.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2013 Osa IVb_4 Vesisammalten metallipitoisuudet Talvivaaran kaivoksen alapuolisten virtavesien

Lisätiedot

ELY keskus on valituksessaan kuvannut pitoisuuksien nousua kertalukuina suhteessa luonnontilaiseen. Kainuun ELY -

ELY keskus on valituksessaan kuvannut pitoisuuksien nousua kertalukuina suhteessa luonnontilaiseen. Kainuun ELY - Ëlinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kainuu VASTINE 13"8.2013 Dnro KAI ELY/ 1 IO7.0A 1201 3 Pohjois*Suomen aluehalli ntovirasto r å, m" zt13 ù! l / Vaasan hallinto-oikeudelle *nro PSAVI G /,/, taat3

Lisätiedot

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Veera-hankkeen loppuseminaari 2.11.216 Janne Suomela Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Esityksen sisältö Yleistä alueen joista Jokien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 32 Espoon vesistötutkimus vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Va.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio 1.12.211 Janne Suomela Varsinais-Suomen päävesistöalueet Kiskonjoki Perniönjoki 147 km 2 Uskelanjoki 566 km 2 Halikonjoki

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU 212 16UEC5 25.3.212 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 212 Osa IV a Pintavesien tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 212 Osa IV a Pintavesien

Lisätiedot

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2013 tarkkailusuunnitelmien ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten mukaisesti. Tarkkailu koostui vuosittain tehtävästä vesi- ja

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA SEKÄ VESISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA SEKÄ VESISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA SEKÄ VESISTÖPÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET LAPIN VESITUTKIMUS OY i Talvivaara Sotkamo Oy TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESIENHALLINTA

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TARKKAILU 2012 16UEC0005 25.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Vastuuvapauslauseke Työ on suoritettu normaalilla perusteellisuudellamme ja ammattitaidollamme pätevien ja

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Terveysriskin näkökulmasta tilanne ei ole oleellisesti muuttunut Tilanne

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY LISÄTÖIDEN TARKKAILUSUUNNITELMA 16WWE0005.720L3 30.11.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma 1 Talvivaara Sotkamo Oy Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma

Lisätiedot

Joroisten vesienhoito

Joroisten vesienhoito Joroisten vesienhoito VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA Joroisten toimintaryhmän kokous 4/2013, Joroisten kunnanvirasto 4.12.2013 alkaen klo 9.15 Vesienhoidon suunnittelu Lokakuun alussa julkistettu

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TAUSTATIEDOT 2013 16X154566 16X170605 16X170583 6.5.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2013 Osa I Tarkkailun taustatiedot Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2013 1 Osa I Tarkkailun

Lisätiedot

Lausunto vesistön merkittävän pilaantumisen korjaamista koskevassa asiassa, Talvivaara Sotkamo Oy

Lausunto vesistön merkittävän pilaantumisen korjaamista koskevassa asiassa, Talvivaara Sotkamo Oy Ympäristö- ja tekninen lautakunta 42 25.03.2015 Lausunto vesistön merkittävän pilaantumisen korjaamista koskevassa asiassa, Talvivaara Sotkamo Oy YMPTEKLT 42 32/11 01 01/2015 YMPTEKLT Ympäristötarkastaja

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus 113 02.04.2013

Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemuksesta: Ympäristöluvan muuttaminen koskien kaivosalueella olevien ylimääräisten prosessi-, kuivatus- ja valumavesien tilapäistä varastointia,

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY PÄÄSTÖTARKKAILU 2012 16UEC0005 28.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2012 Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Nurmijoen reitin vesistötarkkailun vuosiyhteenvedon

Lähetämme oheisena Nurmijoen reitin vesistötarkkailun vuosiyhteenvedon Savon Voima Oy A 1077.15 Juha Räsänen PL 1024 70781 KUOPIO 6.5.2016 Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Lähetämme oheisena Nurmijoen reitin vesistötarkkailun vuosiyhteenvedon 2015. SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS

Lisätiedot

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys (antti.pasanen@gtk.fi) Anu Eskelinen, Anniina Kittilä, Jouni Lerssi, Heikki Forss, Taija Huotari-Halkosaari, Pekka Forsman, Marja Liisa

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ MERIALUEEN LAHTIEN VEDEN TILA

HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ MERIALUEEN LAHTIEN VEDEN TILA HAMINA-KOTKA-PYHTÄÄ MERIALUEEN LAHTIEN VEDEN TILA 1993-23 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 126/25 Erkki Jaala ISSN 1458-864 TIIVISTELMÄ Hamina-Kotka-Pyhtää merialueella veden laatua tarkkaillaan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 64 :n mukainen päätös lyhytaikaista poikkeamista koskevassa asiassa

Ympäristönsuojelulain 64 :n mukainen päätös lyhytaikaista poikkeamista koskevassa asiassa päätös annettu julkipanon jälkeen Dnro KAIELY/1/07.00/2013 23.5.2013 Julkinen Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemus 15.5.2013 Ympäristönsuojelulain 64

Lisätiedot

Tuusulanjärven vedenlaadun seuranta ja luokittelu. Jaana Marttila Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 23.5.2013

Tuusulanjärven vedenlaadun seuranta ja luokittelu. Jaana Marttila Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 23.5.2013 Tuusulanjärven vedenlaadun seuranta ja luokittelu Jaana Marttila Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 23.5.2013 Vedenlaadun seurannan historiaa Vedenlaadun seuranta aloitettiin -Tuusulanjärven

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajaa sitouttava ratkaisuosa sisältää ympäristölupamääräykset, joihin toiminnanharjoittajan on erittäin tärkeätä perehtyä.

Toiminnanharjoittajaa sitouttava ratkaisuosa sisältää ympäristölupamääräykset, joihin toiminnanharjoittajan on erittäin tärkeätä perehtyä. Helsingissä 24.5.2013 KAINUUN ELY-KESKUS Viite: Vastaselityspyyntö KAIELY/1/07.00/2013 VASTASELITYS Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii, että Talvivaara Sotkamo Oy määrätään keskeyttämään toimintansa siihen

Lisätiedot

Terrafame Oy:n purkuvesien leviäminen ja käyttäytyminen Sotkamon Nuasjärvellä tammihelmikuun

Terrafame Oy:n purkuvesien leviäminen ja käyttäytyminen Sotkamon Nuasjärvellä tammihelmikuun GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 28/2017 Yksikkö Kuopio 08.05.2017 Terrafame Oy:n purkuvesien leviäminen ja käyttäytyminen Sotkamon Nuasjärvellä tammihelmikuun vaihteessa 2017 Jari Mäkinen Kuva Pekka Forsman 2

Lisätiedot

»Terrafamen tilannekatsaus Työ- ja elinkeinojaosto

»Terrafamen tilannekatsaus Työ- ja elinkeinojaosto »Terrafamen tilannekatsaus Työ- ja elinkeinojaosto 4.10.2017 » Turvallisuustyö 8,4 3,5 8,5 10,7 2,7 8,0 13,4 21,3* 23,3 19,4»Yhteinen tapaturmataajuustavoite on alle 7,3 vuonna 2017 25 20 Tapaturmataajuus

Lisätiedot

Pintavesien ekologinen luokittelu Uudenmaan ELY-keskuksessa

Pintavesien ekologinen luokittelu Uudenmaan ELY-keskuksessa Pintavesien ekologinen luokittelu Uudenmaan ELY-keskuksessa TPO-aluetilaisuus Länsi-Uusimaa Lohja 4.11.2013 UUDELY / Ympäristön tila -yksikkö 1 Vesien luokittelujärjestelmä Pintavedet luokiteltiin ekologisen

Lisätiedot

Selvitys Pampalon kaivoksen juoksutusveden rajaarvojen

Selvitys Pampalon kaivoksen juoksutusveden rajaarvojen 17.1.212 7.11.212 28.11.212 19.12.212 9.1.213 3.1.213 2.2.213 13.3.213 3.4.213 24.4.213 15.5.213 5.6.213 Laboratorion esimies Henna Mutanen 16.7.213 Selvitys Pampalon kaivoksen juoksutusveden rajaarvojen

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 2.5.2016 Viite 1510016678 ja 1510021110 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET TERRAFAME OY TERRAFAMEN

Lisätiedot

Lisäksi haetaan vesilain mukaista lupaa purkuputken sijoittamiselle Jormasjoen ja Nuasjärven pohjaan.

Lisäksi haetaan vesilain mukaista lupaa purkuputken sijoittamiselle Jormasjoen ja Nuasjärven pohjaan. Kunnanhallitus 21 13.01.2015 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemuksesta: Purkuputken rakentaminen ja puhdistettujen jätevesien johtaminen Talvivaaran kaivos-alueelta Nuasjärveen sekä nykyisten purkupisteiden

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.9 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 8 Osa I Tarkkailun taustatiedot Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 8, Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 VOIMASSA OLEVAT

Lisätiedot

Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio netty 14.11.2012

Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio netty 14.11.2012 Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry LAUSUNTO Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry 11.9.2012, täyden- Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio netty 14.11.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kirjaamo.pohjois@avi.fi

Lisätiedot

PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS

PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Kirje Päivämäärä 19.5.2014 Viite 1510009006 PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Päätös Dnro KAIELY/1/07.00/2013 2.9.2014 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta HANKKEESTA VASTAAVA Talvivaara Sotkamo Oy

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY PÄÄSTÖTARKKAILU 2013 16X154566 16X170605 5.5.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2013 Osa III Päästötarkkailu 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2014

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2014 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Velvoitetarkkailun vuosiraportti Päivämäärä 31.3.2015 Viite 1510010636 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 6.7.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M6090005 24.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY PURKUPAIKKASELVITYS 16X177970 19.5.2014. TALVIVAARA SOTKAMO OY Selvitys mahdollisista uusista purkupaikoista

TALVIVAARA SOTKAMO OY PURKUPAIKKASELVITYS 16X177970 19.5.2014. TALVIVAARA SOTKAMO OY Selvitys mahdollisista uusista purkupaikoista TALVIVAARA SOTKAMO OY PURKUPAIKKASELVITYS 16X177970 19.5.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY Selvitys mahdollisista uusista purkupaikoista 1 Talvivaara Sotkamo Oy Selvitys mahdollisista uusista purkupaikoista

Lisätiedot