Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27"

Transkriptio

1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/mondo Minerals B.V. Branch Finland YMPTEKLT 27 Ympäristötarkastaja Mondo Minerals B.V. Branch Finland (myöhemmin Mondo Minerals) on toimittanut Kainuun ELY -keskukselle asiakirjat, jotka koskevat ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuutta Sotkamon rikastamon yhteen suunnitellulle nikkelirikasteen jatkokäsittelylaitokselle. Ennen päätöksen tekoa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta Kainuun ELY -keskus varaa Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollisuuden lausunnon antamiseen asiasta. Lausunto on pyydetty toimittamaan mennessä, lausunnon antamiselle on pyydetty ja saatu lisäaikaa saakka. YVA-menettelyn soveltaminen Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan YVA-lain (468/1994) 4 :n mukaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Arviointimenettelyn soveltaminen perustuu joko YVA -asetuksen (713/2006) 6 :ssä olevaan hankeluetteloon tai yksittäistapaukselliseen harkintaan.yksittäistapauksissa arviointivelvollisuus syntyy lähtökohtaisesti silloin, kun toiminnasta aiheutuu todennäköisesti hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta tekee ELY-keskus. Kyseessä on oikeusharkintainen ratkaisu. YVA-menettelyn soveltaminen yksittäistapauksissa YVA-lain 4 :n toisen momentin mukaan arviointimenettelyä sovelletaan YVA-asetuksen hankeluettelon hankkeiden lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin hankeluettelon kokorajan ylittävään muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Tällöin tulee siis ottaa huomioon myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset sekä hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutuksen luonne. Vaikutusten merkittävyyttä harkittaessa otetaan huomioon, sen lisäksi mitä YVA-lain 4.2 :ssä säädetään, hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Harkintaperusteista on säädetty tarkemmin YVA-asetuksen 7 :ssä. Hanke Mondo Minerals B.V.Branch Finland (myöhemmin Mondo Minerals) suunnittelee nikkelirikasteen jatkokäsittelylaitoksen rakentamista yhtiön Sotkamon tehdasalueelle. Johdanto

2 Mondo Minerals harjoittaa kaivos ja rikastustoimintaa Sotkamon Lahnaslammella. Punasuon ja Uutelan louhoksilla louhitaan talkkimalmia avolouhintana tällä hetkellä n t/a. Louhinnan sivutuotteena saadaan sivukiveä, lähinnä musta- ja kiilleliusketta n t/a. Talkkimalmin rikastus muodostuu kuudesta päävaiheesta; murskauksesta, jauhatuksesta, vaahdotuksesta, sakeutuksesta, suodatuksesta ja kuivatuksesta. Rikastusprosessin sivutuotteita ovat nikkelirikaste (n.6000 t/a) ja rikastushiekka (n t/a). Rikastushiekka läjitetään rikastushiekka-alueelle. Sotkamon lisäksi yhtiö rikastaa talkkimalmia myös Vuonoksen tehtaillaan. Talkkimalmin rikastuksen yhteydessä muodostuu sekä Sotkamon että Vuonoksen tehtailla nikkelirikastetta, joka on toimitettu tähän saakka sellaisenaan jatkojalostettavaksi. Nikkelirikasteen jatkojalostuksen edellytyksiä ja kaupallista arvoa heikentää erityisesti rikasteen korkea arseenipitoisuus. Korkea arseenipitoisuus on rajoittavana tekijänä Mondo Mineralsin asiakkaiden jatkojalostusprosesseissa. Mondo Minerals onkin tutkinut erilaisia menetelmiä rikasteen teknis-taloudellisesti järkevään ja ympäristöllisesti kestävään jatkokäsittelyyn. Parhaaksi menetelmäksi on valikoitunut nikkelirikasteen bioreaktoriliuotus. Mondo Mineralsin Sotkamon tehtaalle on toteutettu YVA-lainsäädännön mukainen arviointimenettely vuonna Nikkelirikasteen jatkokäsittelyprosessi Nikkelirikasteen jatkokäsittelylaitoksella käsiteltäisiin sekä Vuonoksen että Sotkamon tehtaiden nikkelirikasteet. Nykyisellä tuotantomäärällä laitoksella käsiteltäisiin Vuonoksen tehtaiden nikkelirikastetta noin tonnia vuodessa ja Sotkamon tehtaan nikkelirikastetta myöskin tonnia vuodessa. Nikkelirikasteen jatkokäsittelyprosessin kokonaiskapasiteetin mitoitusarvona käytetään tasoa t/a. Uusi prosessi mahdollistaisi myös louhittavien malmien mineraalien entistä tehokkaamman hyödyntämisen. Nikkelirikasteen jatkokäsittelyprosessi voidaan jakaa neljään pääosaan: vastaanotto, esikäsittely, bioreaktoriliuotus, raudan ja arseenin saostus sekä nikkelin ja koboltin saostus. Nikkelirikasteen bioreaktoriliuotus on vakaa, hallittu ja suljettu prosessi. Bioreaktorit sijoitetaan ulkotiloihin, noin 30 x 15 m kokoiselle alueelle. Muut osaprosessit sijoittuvat olemassa olevan rikastamorakennuksen tiloihin. Edellä kuvatuilla tuotantomäärillä prosessissa tarvitaan rikkihappoa noin t/a, kalkkikiveä noin t/a, kalkkia noin t/a, mangesiumoksidia noin t/a, ravinteita (typpi, fosfori, kalium) yhteensä noin 150 t/a sekä pieniä määriä tavanomaisia prosessiapuaineita, kuten vaahdonestoaine ja flokkulantti, sekä normaalin vaahdotusprosessin kemikaalit, kuten kokooja ja vaahdote.

3 Nikkelirikasteen jatkokäsittelyprosessi käyttää vuositasolla vettä noin m3, josta voidaan prosessin sisäisellä kierrolla kattaa noin 80 %. Lisäksi allasalueen vettä käytetään prosessin jäähdytysvetenä. Nikkelirikasteen jatkokäsittelyprosessi ei vaadi lainkaan raakavedenoton lisäystä. Prosessissa muodostuva uusi jäte, ferriarsenaattisakka, sisältää arseenin stabiilissa muodossa ferriarsenaattia. Ferriarsenaattisakka sijoitetaan tulevassa suunnitellussa prosessissa vanhaan Lahnaslammen louhokseen yhdessä sekoitettuna talkkivaahdotuksessa muodostuvan magnesiittihiekan kanssa. Lahnaslammen louhoksen vettä aletaan käyttää prosessivetenä lähivuosina, kun vedenpinta on noussut riittävän korkealle tasolle pumppausteknisesti ajateltuna. Lahnaslammen louhoksen täytyttyä vedestä, käsitellään vedet lupaehtojen mukaisiksi ennen niiden juoksutusta vesistöön. Nikkelirikasteen jatkokäsittelyprosessilla ei ole nostavaa vaikutusta purkuvesien sulfaattipitoisuuksiin ja metallien osalta kuormituksen arvioidaan pysyvän normaalin vuotuisen vaihtelun sisällä. Muutokset Sotkamon tehtaiden päästöissä Mahdollisten ympäristövaikutusten näkökulmasta merkittävimmät muutokset liittyvät muodostuviin kaivannaisjätteisiin sekä purkuvesiin siinä vaiheessa, kun Lahnaslammen louhoksen vettä aletaan käsittelyn jälkeen juoksuttaa vesistöön. Ferriarsenaattia sisältävä sakka Nikkelirikasteen jatkokäsittelyssä arseeni saostetaan niukkaliukoisena ferriarsenaattisakkana, joka loppusijoitetaan rikastushiekan ja loppuneutraloinnin sakan mukana Lahnaslammen louhokseen. Esitetyllä laitoksen maksimikapasiteetilla uuden muodostuvan jätteen määrä jäisi alle t/a. Arvioiden mukaan arseenipitoisuus louhokseen johdettavassa jätteessä alittaisi selvästi vaarallisen jätteen raja-arvon. Muut päästöt Nikkelirikasteen jatkokäsittelyprosessilla ei ole nostavaa vaikutusta purkuvesien sulfaattipitoisuuksiin ja metallien osalta kuormituksen arvioidaan pysyvän normaalin vuotuisen vaihtelun sisällä. Nikkelirikasteen jatkokäsittelyprosessi ei vaadi lainkaan raakavedenoton lisäystä. Nykytilanteessa ei juoksuteta vesiä ympäristöön. Vesiä aletaan arvion mukaan juoksuttaa noin vuonna Tehtaalla muodostuu sijoitettavaa kaivannaisjätettä nykyisin noin t/a, nikkelirikasteen jatkokäsittelyprosessin vaikutuksesta sijoitettavan kaivannaisjätteen määrä kasvaa noin 4,3 %, kasvaen tonniin vuodessa. Nykyinen raskaan liikenteen määrä on noin rekkaa vuodessa. Liikenteen määrä kasvaisi raskaan liikenteen osalta %. Muilta osin keskeisimpien

4 muutosten osalta nikkelirikasteen jatkokäsittelyprosessin vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Esimerkiksi melu- tai pölypäästöjen määrässä ei arvioida tapahtuvan muutosta, joka olisi havaittavissa tehdasalueen ulkopuolella. Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh , Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta esittää lausuntonaan Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Mondo Minerals Oy:n nikkelirikasteen jatkokäsittelylaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeellisuudesta seuraavaa: YVA -asetuksen 7 sisältää luettelon niistä seikoista, jotka tulee huomioida harkittaessa arviointimenettelyn tarpeellisuutta yksittäistapauksissa. Tarkasteltavina seikkoina on luettelossa mainittu 1) hankkeen ominaisuudet (mm. yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa, jätteiden muodostuminen, pilaantuminen ja muut haitat sekä onnettomuusriskit ), 2) hankkeen sijainti ja 3) vaikutusten luonne. 1) Hankkeen ominaisuudet Mondo Mineralsin harkinnan pohjaksi toimittamissa asiakirjoissa todetaan, että louhokseen sijoitetaan rikastushiekkaa, loppuneutraloinnin sakkaa ja näiden mukana ferriarsenaattisakkaa, jota syntyy uudessa suunnitellussa nikkelirikasteen jatkokäsittelyprosessissa. Asiakirjoissa todetaan myös, että noin vuoden 2020 tienoilla Lahnaslammen louhoksen vettä aletaan käsittelyn jälkeen juoksuttaa vesistöön. Nykyisin Mondo Mineralsilta vesiä ei juoksuteta lainkaan ympäristöön. Tulevien juoksutettavien vesien määrä ja koostumus tulee olla selvillä, samoin purkupiste ja vesien vaikutukset purkupisteessä. Vedet päätynevät Nuasjärveen ja mahdollisesti ns. Telkkälänlahteen, samaan lahteen kohdistuu Nuasjärvessä ensimmäisenä Talvivaaran purkuvesistä tuleva kuormitus. Tästä syntyy mahdollisesti yhteisvaikutusta vesistössä, yhteisvaikutus tulee selvittää. Asiakirjoissa mainitaan raskaan liikenteen määrän kasvavan %. Nykyinen rekkaliikenteen määrä on noin rekkaa/vuosi, määrä kasvaisi rekkaan vuodessa. Lisäystä voidaan pitää suurehkona ottaen huomioon alueen tiestö. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tulee selvittää erilaiset reittivaihtoehdot ja myös rautatiekuljetusten mahdollisuus. Asiakirjoissa mainitaan, että nikkelirikasteen jatkokäsittelyssä arseeni saostetaan niukkaliuokoisena ferriarsenaattisakkana, joka loppusijoitetaan rikastushiekan ja loppuneutraloinnin sakan mukana Lahnaslammen louhokseen. Uuden muodostuvan jätteen määrä jäisi alle t/a. Louhoksen vesiä aiotaan jossain aikataulussa juoksuttaa louhoksesta.

5 Asiakirjoissa arvioidaan, että arseenipitoisuus louhokseen johdettavassa jätteessä alittaisi selvästi vaarallisen jätteen raja-arvon (=ent. ongelmajäte). Tulee arvioida miten uusi muodostuva jäte reagoi vai reagoiko muiden louhokseen sijoitettavien jätteiden kanssa. Oleellista olisi selvittää tarkkaan uuden jätteen arseenipitoisuus. Lisäksi suoritettava ympäristövaikutusten menettely palvelisi kansalaisten kuulemista asiassa paremmin kuin pelkkä ympäristölupakäsittely. Lautakunta katsoo edellä esitettyyn viitaten, että harkinnanvarainen ympäristövaikutusten arviointi on tarpeen nikkelirikasteen jatkokäsittelylaitoksen ympäristövaikutusten selvittämiseksi ennen ympäristölupahakemuksen käsittelyä. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Ympäristötarkastaja Taina Huttunen oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Ympäristötarkastaja

ympäristövaikutusten arviointiohjelma KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN Polar Mining Oy Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiohjelma KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN Polar Mining Oy Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus Polar Mining Oy KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKKEEN KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YVA-konsultti Ramboll Finland Oy ympäristövaikutusten arviointiselostus Hankkeesta vastaava Polar Mining Oy ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Ympäristötekniikan DI-ohjelma Harri Korhonen ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Case: Rantasalmen Osikonmäen kultakaivos Diplomityö,

Lisätiedot

Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua

Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin

Lisätiedot

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 3.7.2009 82122611 Ekokem Oy Ab Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIN- KÄSITTELYKESKUS

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Ympäristölupahakemus Päivämäärä 16.3.2011 Viite 82132932 TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0109/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1

Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1(6) Päiväys 28.8.2009 ASIA. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA

PÄÄTÖS 1(6) Päiväys 28.8.2009 ASIA. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA 1(6) PÄÄTÖS Numero Diaarinumero 4/YVA LOS-2009-J-32-53 Päiväys 28.8.2009 ASIA Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA Golf-Puisto-Sataseutu Oy c/o Lakiasiaintoimisto Antti

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Hankkeen yva-menettelyn tarve

Hankkeen yva-menettelyn tarve Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 21.3.2006 UUS-2005-R-7-53 YTV Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 00520 Helsinki Viite / Hänvisning Arviointiselostus 9.11.2005 Asia / Ärende Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,

Lisätiedot

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, j Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Salo LUVAN HAKIJA Salo Seaport

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Antopäivä Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus Diaarinurnero Varsinais-Suomi 30102013 VARELY/1 1/0704/2012 Lassila & Tikanoja Oyj Lausunto ympäristövaikutusten arvioi ntiohjelmasta Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ympäristölupaja valvontakäytäntöjen kehittämismahdollisuudet

Metsäteollisuuden ympäristölupaja valvontakäytäntöjen kehittämismahdollisuudet Metsäteollisuuden ympäristölupaja valvontakäytäntöjen kehittämismahdollisuudet Pekka Ojanen (toim.) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2011 Metsäteollisuuden ympäristölupaja

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

Tornion kierrätysmateriaaliterminaali KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS

Tornion kierrätysmateriaaliterminaali KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS Tornion kierrätysmateriaaliterminaali YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- ARVIOIN- KUUSAKOSKI OY, TORNION KIERRÄTYSMATERIAALITERMINAALI

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten Pro gradu -tutkielma Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten arvioinnissa Tiina Eskola Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot