PÖYTÄKIRJA. Seurantaryhmäkokous Päivämäärä klo Kainuun ELY-keskus, Kajaani. Kokous nro 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. Seurantaryhmäkokous Päivämäärä 18.4.2012 klo 15.30-18.30. Kainuun ELY-keskus, Kajaani. Kokous nro 2"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Projekti Aihe Talvivaaran laajennus-yva Seurantaryhmäkokous Päivämäärä klo Paikka Kokous nro 2 Laatija Osallistujat Kainuun ELY-keskus, Kajaani Janne Kekkonen Sari Myllyoja, Kainuun ELY-keskus Ilkka Haataja, Kainuun ELY-keskus Jouko Saastamoinen, Kainuun ELY-keskus Sirpa Lyytinen, Kainuun ELY-keskus Martti Juntunen, Kainuun maakunta-kuntayhtymä Päivi Parikka, Kainuun maakunta-kuntayhtymä Inkeri Neuvonen, Kajaanin kaupunki Taina Hammar, Pohjois-Savon ELY Taina Huttunen, Sotkamon kunta Helvi Heinonen-Tanski, Iisalmen luonnonystävät ry Leo Schroderus, Jormasjärvi-Korholanmäki -osakaskunta Unto Ritvanen, Kainuun ELY-keskus Kimmo Virtanen, Kainuun ELY-keskus Antti Lankinen / Juha Korhonen, Kainuun luonnonsuojelupiiri ry Risto Haapakoski, Kainuun metsänhoitoyhdistys Kari Kinnunen, Kainuun Yrittäjät ry Juha Vornanen, Kajaanin seurakunta Eero Määttä, Lahnasjärven kalastuskunta Jouko Kettunen, Lahnasjärven metsästäjät Arja Halinen, Metsähallitus Pekka Heikkinen, Sotkamon kunnanhallitus Ari Korhonen, Sotkamon metsänhoitoyhdistys Juha Leinonen, Sotkamon Yrittäjät ry Alpo Partanen, Tuhkakylän kyläyhdistys Markku Laanti, Vuokatin matkailukeskus Leena Penttinen, Sotkamon yrittäjät ry Jorma Hartikainen, Etelä-Kajaanin kylät ry Hannu Tukiainen, Etelä-Kajaanin kylät ry Reijo Piipponen, Etelä-Kajaanin kylät ry Eeva Ruokonen, Talvivaara Veli-Matti Hilla, Talvivaara Riikka Tammivuori, Ramboll Janne Kekkonen, Ramboll (siht.) Päivämäärä 18/04/2012 Ramboll Terveystie HOLLOLA P F Poissa Jukka Nyrönen, Kainuun ELY-keskus Martti Veteli, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Antti Toivanen, Kainuun Etu Oy Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry Kainuun pelastuslaitos Vesa Kaikkonen, Kajaanin kaupunginhallitus Markku Nykänen, Kajaanin seudun luonto ry Reijo Mulari, Laakajärven kalastusosakaskunta Simo Mäkinen, Sonkajärven kunnanhallitus Maija Lipponen, Sotkamon luonto ry Ilkka Suutarinen, Vuokatin matkailukeskus Tiedoksi - 1/7

2 Seuraava kokous klo Kainuun ELY-keskuksen tiloissa, osoitteessa Kalliokatu 4, Kajaani. Asialista 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3. Vuoden 2011 tarkkailun yhteenveto 4. Vesistövaikutusmallin tulokset 5. Ajankohtaiset asiat 6. Keskustelua 7. YVA-arvioinnin eteneminen 8. Seuraava kokous 1. Kokouksen avaus Sari Myllyoja avasi kokouksen klo Pohjois-Savon ELY liittyy kokoukseen videoyhteydellä klo 16. Kokous pyritään päättämään klo mennessä. Tammivuori kertoi lyhyesti YVA-menettelystä, sen toteutuksesta, osapuolista sekä tavoitteista ja esitteli seurantaryhmään kutsutut tahot. Seurantaryhmän tarkoituksena on parantaa tiedonkulua ja kerätä mielipiteitä YVA-menettelyn aikana. Alueen yhdistyksiä ja muita asianosaisia tahoja on pyydetty nimeämään seurantaryhmään edustaja. Osallistujat esittäytyivät yksitellen. 2. Edellisen kokouksen muistio Kokouksessa ei esitetty kommentteja edellisen kokouksen muistioon liittyen. Muistio on tallennettu hankkeen internetsivuille 3. Vuoden 2011 tarkkailun yhteenveto Veli-Matti Hilla Talvivaarasta esitteli vuoden 2011 tarkkailutuloksia. Pöyry toteuttaa kaivoksen tarkkailun ja näytteenotosta ja analyyseista vastaa Nablabs Oy. Yhteensä noin vesianalyysia tehtiin vuonna 2011 tarkkailun puitteissa. Kaivoksen ylijäämävesissä nikkelin, kuparin ja sinkin pitoisuudet olivat vuonna 2011 pääosin pieniä ja yksittäisiä ylityksiä lukuun ottamatta selvästi alle luparajojen. Ylijäämävesien ph:ta on nostettu mangaanin saostumisen tehostamiseksi, mikä on toiminut. Kiintoaineen pitoisuus ylijäämävesissä on edelleen ollut koholla tavoitearvoon verrattuna. Sulfaatti, natrium ja mangaanipitoisuudet ovat laskeneet korkeimmasta tasosta, joka oli vuosien vaihteessa. Alkuvuonna 2012 vesistöön johdetut vesimäärät olleet selvästi edellisvuotta pienempiä, mikä johtuu helmikuun alussa käyttöönotetusta vesien kierrätyksestä. Koko vuoden vesitilanne kuitenkin ratkaisee vuosikuormituksen. Pintavesitarkkailun mukaan kerrostuneiden järvien (Salminen, Kalliojärvi) pitoisuudet päällysvedessä ovat laskeneet selvästi, mutta alusvedessä (syvänteissä) lasku ei vielä näy. Jormasjärvessä pitoisuudet eivät ole vielä kääntyneet laskuun. Kolmisopessa mangaanipitoisuus on selvästi alenemassa. Eteläisellä purkusuunnalla Ylä-Lumijärvi on ns. läpivirtausjärvi, joka ei tasaa pitoisuuksia. Kivijärvessä ensimmäisessä pisteessä (kuvaa pintakerrosta) 2/7

3 sulfaattipitoisuus on jo kääntynyt laskuun; syvännepisteessä laskua ei ole vielä näkyvissä. Laakajärvessä on ollut näkyvissä nouseva trendi, mutta pitoisuudet ovat selvästi pienempiä kuin Kivijärvessä. Kirjanpitokalastustutkimuksen tulosten perusteella Jormasjärven tai Kolmisopen kalastuksessa ei olut havaittavissa mitään selkeitä muutoksia tai trendejä edellisvuosiin verrattuna. Ensi kesänä on tarkoitus tehdä koeverkkokalastuksia ainakin Kalliojärvessä ja Kivijärvessä. Tuhkajoen sähkökoekalastuksissa havaittiin selvästi edellisvuosia enemmän taimenenpoikasia. Vesistötarkkailua on laajennettu etelän suuntaan ja näitä tietoja käytetään hyväksi YVA:ssa. Plankton ja pohjaeläintutkimuksia tehdään kalliojärven ja Kivijärven lisäksi ainakin Laakajärvessä. Laakajärven kaloista on tehty metallianalyysit, jotka tehdään myös Jormasjärvessä. Tarkkailun laajentamisen tarvetta pohjoiseen arvioidaan. Hajukaasumittauksissa luparajat alittuivat pääosin vuonna Nauhasuotimien uuden pesurin käyttöönoton aikana on kyseisessä tarkkailupisteessä ollut pesurin käyttöönotosta johtuen luparajojen ylityksiä vuonna Vuoden 2011 lopulla ja tämän vuoden alussa on tullut melko paljon ilmoituksia hajusta, joten työtä riittää vielä. Hönkien käsittelyn tehostamisen osalta useita menetelmiä on tutkittu ja poltto näyttäisi tällä hetkellä olevan ensisijainen vaihtoehto. Kaivosalueen pohjavesiputkissa ei ollut havaittavissa muutoksia tehdasalueen putkea lukuun ottamatta. Tehdasalueella olevassa havaintoputkessa on todettu mm. mangaanin ja nikkelin kohonneita pitoisuuksia. Havaintoputki on rikkoutunut ja sinne on mahdollisesti päässyt pintavesiä, mikä voi näkyä tuloksissa vuoden 2011 osalta. Pohjaveden pinnankorkeus tarkkailuputkissa on pysynyt ennallaan pääosin. Pölyseurantapisteitä on tarkkailussa useita kymmeniä kappaleita. Taattolan pisteessä kivipölyn määrä ei ole kasvanut ja määrät ovat olleet pieniä. Pölymäärät eivät ole kasvaneet louhintamäärän kasvusta huolimatta. Pölyn metallianalyysien perusteella kesäaikana pitoisuudet ovat suurempia kuin talvella, mutta vain yksittäisiä kohonneita pitoisuuksia on havaittu. Rikin tarkkailu pölystä on aloitettu vuonna Raportissa mainittu rikkilaskeumarajan ylitys johtui ilmeisesti yhden tutkimuskerran systemaattisesta analyysivirheestä. Muissa mittauksissa rikkimäärät pölyssä ovat olleet alhaisia. Kaivoksen melutarkkailua toteutetaan muutamassa mittauspisteessä kaivosalueen ympäristössä. Päivä- ja yöajan meluohjearvot mittauspisteissä ovat alittuneet. Raja-arvojen alittumista huolimatta melu kuitenkin kyllä kuuluu asutuksessa ja lähiympäristössä. Taattolan pisteessä havaittiin tarkkailussa kapeakaistaista melua, jonka taajuus vastaa tehdasalueen puhallinmelua. Kesällä 2012 on tarkoitus tehdä Taattolan pisteessä normaalitarkkailua pitkäkestoisempi melumittaus tarkemman kuvan saamiseksi. 4. Vesistövaikutusmallin tulokset Pöyryn tekemä 3D vesistömalli valmistui helmikuun lopussa Mallia varten tehtiin vesistöjen virtausmalli syvyyksien, profiilien ja sadantamäärien perusteella. Malliin syötettiin todetut kuormitustiedot ja mitatut pitoisuudet vesistöissä vuosilta 2010 ja 2011, joilla malli kalibroitiin. Kalibrointi toimi hyvin pohjoisen suunnan vesistöissä, mutta Laakajärvessä mallin kalibrointi ei ollut yhtä tarkka. Mallinnettu aikajakso ulottui vuodesta 2012 vuoteen /7

4 Mallissa käytettiin portaittaista kuormitusalenemaa. Tulevaisuuden tilannetta mallinnettaessa purkuvesimääränä käytettiin samaa määrää kuin lupahakemuksissa vuosien 2010 ja 2011 kuukausijakaumalla. Mallinnuksessa käytettiin poistovesien pitoisuutena lupapäätökseen ennakoituja päästöraja-arvoja. Hilla esitteli Jormasjärven havaittua ja mallinnettua pitoisuuskehitystä. Mallin mukaan lupahakemuksessa esitetyillä päästömäärillä pitoisuudet pohjoisen suunnassa Jormasjärvessä eivät enää nouse ja kääntyvät laskuun vuoden 2012 aikana. Pitoisuuskehitys riippuu myös tekniikan käyttöönottoajankohdasta ja mitä nopeammin uusi tekniikka saadaan käyttöön, sitä nopeammin pitoisuudet laskevat. Mallin mukaan esimerkiksi sulfaattipitoisuus Jormasjärvessä laskisi nykyisestä tasosta (30-40 mg/l) tasolle 10 mg/l vuoteen 2016 mennessä. Mangaanipitoisuudet laskevat samassa ajassa luonnonvesille tyypilliselle tasolle. Mallin mukaan myös pitoisuudet Vuoksen vesistöalueella (etelän suunta) kääntyvät laskuun vuoden 2012 aikana. Laakajärvestä purkautuvat vedet Kiltuan reitille, jossa järvien nykyisten vesien vaikutukset voivat näkyä viiveellä. Mallin rakentamisen jälkeen erilaisia päästötilanteita sulfaatin ja mangaanin osalta on mahdollista mallintaa. Uusien aineiden ottaminen mukaan malliin vaatii mallin kalibroimisen näiden aineiden osalta. Tuloksia tarkastellessa tulee kuitenkin huomioida, että malli on aina arvio, eivätkä havaitut pitoisuudet tulevaisuudessa välttämättä täysin vastaa mallia. 5. Ajankohtaiset asiat Ajankohtaiset asiat tulivat käsiteltyä edellisten kohtien yhteydessä. 6. Keskustelua Kokouksen aikana esitetyissä kommenteissa, kysymyksissä ja keskusteluissa käsiteltiin seuraavia asioita: Esitettyyn tarkkailutuloksiin liittyen keskusteluissa tuotiin esiin seuraavia näkökulmia ja huomioita: - Keskusteltiin kaivoksen aiemmassa ympäristövaikutusten arvioinnissa ja lupamenettelyssä tapahtuneen virheellisen sulfaatti-, natrium- ja mangaanikuormituksen arvioinnin syistä ja missä vaiheessa virhe tapahtui. - Vaikuttavat mekanismit siihen, että vaikka vesistökuormitus jakautuu puoliksi pohjoiseen ja etelään, niin etelän suunnalla vaikutukset näyttäisivät olevan voimakkaampia. Etelässä vesimassat pienempiä, järvet matalampia ja niissä todennäköisesti esiintyy oikovirtauksia, jolloin laimenemista tapahtuu vähemmän. - Mistä johtuu se, että tarkkailuraportissa on mainittu havaitun vesiympäristölle haitallisia nikkelipitoisuuksia, vaikka metallikuormituksen pitäisi olla hyvin hallinnassa? Metallien päästöt vesistöön ovat alittaneet yksittäisiä ylityksiä lukuun ottamatta luparajat selvästi. Nikkelin haitalliseksi arvioitu pitoisuus vesistöissä on kuitenkin hyvin alhainen, mistä syystä taso ylittyy herkästi, vaikka päästöt olisivat pieniä. - Kysyttiin mangaanikuormituksen vähentämiseksi toteutettavista muista toimenpiteistä jo aiemmin tehdyn ph:n säädön lisäksi ja niiden käyttöönottoaikataulusta. Keskusteltiin lisäksi siitä, millaisissa tapauksissa Talvivaarassa selvityksen alla olevia lisäpuhdistustekniikoita on 4/7

5 maailmalla käytössä ja kuinka tunnettua tekniikka on. Uusi vedenpuhdistustekniikka poistaa natriumsulfaatin lisäksi myös muita aineita, myös mangaania. Uusi tekniikka vaatii lisäksi vesien esikäsittelyä, jossa rautaa ja mangaania poistetaan. - Keskusteltiin alueen järvien kevät- ja syyskierrosta, niiden toteutumisesta ja seurannasta sekä mahdollisuudesta siihen, että syvänteiden suolapitoinen vesi nousee pintakerrokseen. Järvien kevätkierron toteutumisen seurannasta on sovittu Kainuun ELY-keskuksen kanssa. Näytteitä on sovittu otettavan tehostetusti keväällä ja alkukesästä. - Seurantaryhmäläisten mukaan kaivoksen alapuolisissa vesistöissä ei syvänteissä enää tavata kaloja ja aivan viime vuosina on saatu ajoittain poikkeuksellisen suuria saalismääriä. Myös kalakuolemia on seurantaryhmäläisten mukaan esiintynyt. - Keskusteltiin leirikeskuksen uimarannalla vuosina 2008 ja 2010 ilmenneistä iho-oireista ja niiden mahdollisesta aiheuttajasta sekä vesien soveltuvuudesta löyly- ja uimavedeksi. Vuoden 2008 tutkimuksissa limalevää oli runsaasti (aiheuttaa iho-oireita), mutta vuoden 2010 tarkkailussa sitä ei havaittu. Vuonna 2008 vesistöön ei ollut vielä johdettu lainkaan vesiä kaivokselta. Kainuun maakuntakuntayhtymä on todennut vedet uintikelpoisiksi uimavedelle asetettujen kriteerien perusteella. Kehotus välttää veden käyttöä löylyvetenä johtui siitä, ettei mangaanin vaikutuksista löylyvedessä ole tietoa. - Järvien syvänteiden veden suolapitoisuus sekä hapettomat olosuhteet aiheuttivat huolta järvien kalojen elinolosuhteista ja kalaston kohtalosta. - Seurantaryhmässä tuotiin esiin Nuasjärven ja Jormasjärven tärkeys alueen kalastusmatkailulle sekä toteutetut hankkeet Nuasjärven järvitaimenkannan vahvistamiseksi. Tavoitteena on lisätä alueen vetovoimaa kehittämällä kalastusedellytyksiä alueella. Osa hankkeista on toteutettu EU-tukien avustuksella. Tuhkajoki ja Jormasjoki ovat tärkeitä Nuasjärven järvitaimenen lisääntymisalueita ja esitettiin huoli, että Talvivaaran päästöt uhkaavat poikastuotanto näissä joissa. Nuasjärven ja Oulujärven kalastusmatkailu markkinointi on vaikeutunut huomattavasti Talvivaaran saaman julkisuuden takia. Vaikutukset kalastukseen ja kalastusmatkailuun arvioidaan keskeisenä osanayva-prosessia. - Seurantaryhmässä esitettiin huoli siitä, että kaivoksen lähialueiden asukkaita käytetään koekaniineina rikkivedyn vaikutusten tutkimisessa ja kysyttiin, että miksi hajuhaitat koko ajan lisääntyvät päinvastaisista lupauksista huolimatta. Hilla totesi, että hajunpoistolaitteistoilla on tehty koeajoja ja polttotekniikkaan perustuvia laitteistoja ollaan hankkimassa - Seurantaryhmässä esitettiin näkemys, että ennen kaivoksen perustamista pintavesistä oli riittävästi perustilatietoa, mutta sen sijaan muista ympäristönosa-alueista (esim. pöly) perustilatietoa oli vähän. - Hajun kerrottiin aiheuttavan jo nykyisin haittaa matkailulle ja jos tilanne jatkuu pidempään, voivat haitat mielipiteen mukaan olla peruuttamattomia. - Ryhmässä todettiin, että myös Jormasjärveen laskevissa Pirttipurossa ja Savojoessa on havaittu kohonneita pitoisuuksia, vaikka näihin ei tule vesiä Talvivaaran kaivokselta. Esitettiin ajatus, että voisivatko pitoisuudet johtua kaivokselta ilmateitse tulevasta kuormituksesta. - Lahnasjärven alueen kaivojen vesiä oli tutkittu asukkaiden omalla kustannuksella ja vedenlaadussa oli puhujan mukaan havaittu muutoksia, joita ei ollut havaittavissa ennen kaivoksen perustamista. Epäiltiin, että muutokset olisivat siksi aiheutuneet kaivostoiminnasta. Hilla Talvivaarasta totesi, ettei kaivoksen alueen pohjavesillä ole luontaista yhteyttä ja siten kaivoksella ei pitäisi olla vaikutuksia kyseisen alueen kaivojen vedenlaatuun. Asia huomioidaan YVA-arvioinnissa. 5/7

6 - Keskusteltiin kaivoksen ilmanlaadun tarkkailusta ja käytettävistä pölymittausmenetelmistä. Esitettiin näkemys, että kaivoksella pitäisi ottaa käyttöön nykyisten rikkivetymittausten lisäksi jatkuvatoimisia ilmanlaadun seuranta-asemia. Keskusteltiin nykyisen ja jatkuvatoimisen seurantajärjestelmän hyvistä ja huonoista puolista. - Vesistömallin tuloksia pidettiin seurantaryhmässä rohkaisevina. Hilla Talvivaarasta lisäsi, että malli on rakennettu yhtiön kannalta varovaisella aikatauluarviolla ja uusi vedenpuhdistustekniikka otetaan kyllä heti käyttöön kun mahdollista. - Seurantaryhmässä esitettiin näkemys, että kaivoksen tulisi ottaa talousvettä Sotkamon vesilaitokselta ja tuoda samalla mahdollisuus verkostoon liittymiselle Tuhkakylän ja Lahnasjärven alueiden asukkaille. Hilla Talvivaarasta totesi, että laajennuksen myötä työntekijämäärän kasvaessa kaivoksen oma talousvesikaivo ei todennäköisesti riitä ja verkostoon liittyminen voi tulla ajankohtaiseksi. - Seurantaryhmässä esitetyn näkemyksen mukaan YVA:ssa pitäisi painottaa vaikutusalueella oikeasti arvokkaita vesiä, jotka ovat suhteellisen luonnontilaisia ja joilla on virkistyskäyttöarvoa, ammattikalastusta yms. Jormasjärven ja Laakajärven tarkkailua esitettiin laajennettavan nykyisestä. Laakajärvessä tulisi tehdä myös koekalastuksia, koska on esitetty epäilyksiä kalojen syöntikelpoisuudesta ja siten myyntiin kelpaamisesta. Uusi vesistötarkkailupiste tulisi sijoittaa ainakin Pikku-Jormaseen. Nämä asiat otetaan huomioon YVA-selostukseen liittyviä tutkimuksia sekä kaivoksen tulevaa tarkkailua suunniteltaessa. - Kalojen myyntikelpoisuuteen mahdollisesti kohdistuvia vaikutuksia on tarkoitus arvioida YVA:ssa. - Esitettiin mielipide, että matkailu on tärkeämpi työllistäjä kuin Talvivaara ja sen toiminta jatkuu kaivostoimintaa pidempään. Mielipiteen mukaan kaivoksen toiminnasta on aiheutunut haittaa matkailulle hajun takia ja pankit ovat alkaneet kiinnittää huomiota kiinteistöjen arvoon kaivoksen takia, minkä seurauksena matkailuyrittäjien rahoituksen saaminen on vaikeutunut huomattavasti. Mielipiteen esittäjän mukaan matkailumarkkinointi on mielikuvamarkkinointia, eikä Euroopan suurin uraanikaivos sovi matkailuimagoon, mistä syystä uraanin talteenottoa ei pitäisi aloittaa. Meneillään olevaan ympäristövaikutusten arviointiin liittyen keskusteltiin seurantaryhmässä seuraavista asioista: -YVA:n pitäisi olla voimassa enintään 10 vuotta, vaikka ohjelmassa on esitetty vaikutusten arviointia useiksi kymmeniksi vuosiksi. - Ohjelmassa ei ole riittävän tarkasti esitetty millä tavalla ja asiantuntemuksella vaikutukset aiotaan arvioida. Eri osa-alueiden vaikutukset arvioidaan kyseisen alan asiantuntijoiden työnä. Selostuksessa voidaan yrittää paremmin tuoda esiin arvioinnin tekijöitä. - Kysyttiin, aikooko Talvivaara lisätä tiedotusta ja uutisointia hyvistä asioista? Esimerkiksi että vuonna 2016 vesistöt ovat kunnossa. Talvivaara tiedottaa ympäristöasioista nettisivuilla. YVA on yksi kanava tähän, kun tarkkailun tulokset ja arviot vaikutuksista kootaan yhteen. Lisäksi ohjaus- ja seurantaryhmät ovat yksi tapa tiedottaa asioista. - Metsien kuntoa selvittäviä mittauksia pitäisi tehdä nyt ja ne tulisi toistaa määräajoin. Tulisi selvittää neulasvaurioiden esiintymistä ja vaikutuksia metsien kasvuun. Kainuu on elänyt metsistä ja metsät ovat alueella edelleen hyvin tärkeitä. Esimerkiksi Petsamossa puusto on hävinnyt teollisuusalueen ympäristöstä noin 20 kilometrin säteeltä. Vaikutukset metsässä 6/7

7 näkyvät viiveellä, vasta kymmenen tai kymmenien vuosien päästä, joten vuosittainen tutkiminen ei ole tarkoituksenmukaista. - Kaivoksen laajentuessa vaikutusalueeksi tulee kokonaan uusi vesistöreitti, kun laajennusalueen pikkuojat ja purot laskevat Lahnasjärveen, josta vedet jatkavat Iisalmen reitille. Vaikutukset kyseiselle vesistöalueelle tulee arvioida ja näistä vesistä pitäisi ottaa perustilanäytteitä. Laajennuksesta ei tule uutta ylijäämävesien purkusuuntaa. Laajennusalueen liuotusaltaiden vedet johdetaan prosessiin ja alueelle satavat vedet vastaavasti. Mahdollisen laajennuksen jälkeenkin vesiä johdetaan metallien erotusprosessin jälkeen etelään ja pohjoiseen nykyisiä vesireittejä pitkin. Laajennusalueen vesienhallintaan kiinnitetään arvioinnissa huomiota. - Esitettiin kysymys, onko YVA:ssa esitetty vaihtoehto VE 0 (nykyisen luvan mukainen toiminta) asetettu oikein, kun kaivoksen toiminta ei kuitenkaan ole vielä luvan mukaista. Asiaa pohdittiin paljon YVA:n valmisteluvaiheessa. Taso asetettiin luvan mukaiseen tasoon, jottei nollatilanteen vertailu YVA valmistuessaan olisi liian pieni ja siten ajastaan jäljessä. - Esitettiin huoli siitä, että Kolmisopen louhos avataan ennen kuin vesistövaikutukset on saatu hallintaan. Hilla Talvivaarasta totesi, että vesiasiat laitetaan kuntoon ennen Kolmisopen louhoksen avaamista. - Ennalta arvaamattomien tilanteiden, erityisesti kipsisakka-altaan vuotojen vaikutukset pitäisi arvioida YVA:ssa samoin kuin altaan tiivistämisessä käytetyn kalvorakenteen kestävyys. Kaikkien patoaltaiden riskit tarkastellaan, siis myös kipsisakka-altaiden, ja lisäksi arvioidaan, mitä vaikutuksia vuodoista voisi aiheutua. 7. YVA-arvioinnin eteneminen Tammivuori esitti YVA-menettelyn jatkoaikataulun. Yhteysviranomaisen lausunto saadaan ja sen jälkeen tehdään tarkennukset arviointimenetelmiin ja tehtäviin tutkimuksiin. Ensimmäinen työpaja on suunniteltu järjestettävän kesäkuun 2012 alussa. Seuraava kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään selostusvaiheessa loppuvuodesta. Asukaskysely lähetetään kaivoksen lähialueilla alkusyksyllä. Jakelu menee väestörekisterijärjestelmän mukaisilla postiosoitteilla, joissa saattaa olla puutteita lomakiinteistöjen osalta esim. jos mökille ei ole postiosoitetta. Seurantaryhmäläisille esitettiin toive ottaa yhteyttä Rambolliin, mikäli kuulevat jonkun jääneen ilman kyselyä. Näille asukkaille kysely voidaan toimittaa erikseen perässä. Lisätietoja ja YVA:n aikana tuotettavaa materiaalia on saatavilla ELY-keskuksen ja Rambollin nettisivuilta. Osoitteet: YVA/Vireillä/luonnonvarat/Sivut/Talvivaarankaivoksenlaajennus.aspx 8. Seuraava kokous Seuraava seurantaryhmäkokous sovittiin järjestettäväksi klo Kainuun ELY-keskuksen tiloissa, osoitteessa Kalliokatu 4, Kajaani. Seuraava ohjausryhmäkokous sovitaan erikseen. 7/7

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Katsaus Julkaistavissa 9.6.2015 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on johtanut vuoden 2015 alusta toukokuun loppuun mennessä yhteensä n. 3,7 miljoonaa

Lisätiedot

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 24.11.2016 KLO 18-20 SOTKAMO HANKKEEN TAUSTA Tämä YVA-menettely koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan

Lisätiedot

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 21-211 - Tarkkailutulosten mukaan 4.1.211 1 Pintavesien tarkkailukohteet, Talvivaara Jormasjärvi Kolmisoppi Tuhkajoki Kalliojärvi Salminen Ylälumijärvi

Lisätiedot

Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutus Nuasjärven vedenlaatuun. Tausta

Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutus Nuasjärven vedenlaatuun. Tausta Tiedote Dnro KAIELY/632/2015 16.9.2016 Julkinen Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutus Nuasjärven vedenlaatuun Tausta Terrafame Oy:n kaivosalueelta johdetaan vesiä Oulujoen ja Vuoksen vesistöjen suuntiin.

Lisätiedot

LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011

LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011 LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011 1 TALVIVAARAN TOIMINTA VESISTÖPÄÄSTÖJEN MINIMOIMISEKSI Vesien kierrätyksen lisääminen entisestään Vesien kierrätyksen lisääminen ja kemikaalikulutuksen optimointi Vedenlaatuvaikutusten

Lisätiedot

TERRAFAMEN VESIENHALLINNAN YVA-MENETTELY KLO KAJAANIN KAUPUNGIN KIRJASTO

TERRAFAMEN VESIENHALLINNAN YVA-MENETTELY KLO KAJAANIN KAUPUNGIN KIRJASTO TERRAFAMEN VESIENHALLINNAN YVA-MENETTELY 8.9.2016 KLO 18-20 KAJAANIN KAUPUNGIN KIRJASTO HANKKEEN TAUSTA Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi 28.4.2016 päätöksen koskien Nuasjärven purkuputkea ja Oulujoen

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013 Raportti 2.10.2013 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013 Talvivaaran kaivosyhtiö on jatkanut kesän ajan kalkkikäsiteltyjen jätevesien johtamista sekä pohjoiseen Oulujoen vesistön suuntaan

Lisätiedot

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna 2014 Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus 2 Kolmisoppi ekologinen tila välttävä Kasviplankton (2008, 2010, 2012) erinomainen (2013) Lajistomuutoksia

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.35. Osallistujat esittäytyivät.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.35. Osallistujat esittäytyivät. PÖYTÄKIRJA Projekti Aihe Talvivaaran laajennus-yva Ohjausryhmäkokous Päivämäärä 12.6.2012 klo 13.30-15.30 Paikka Kokous nro 2 Laatija Osallistujat Poissa Tiedoksi Seuraava kokous Kainuun ELY-keskus, Kajaani

Lisätiedot

Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella

Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella Sonkajärvi 22.3.2012 Pohjois-Savon ELY-keskus 26.3.2012 1 Talvivaaran velvoitetarkkailupaikat ja tarkkailuohjelma (tilanne 1/2012) Aineisto:Talvivaara

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus, Sari Myllyoja 4.4.2012 1 Lupatilanne Ympäristöluvan lupaehtojen päivityshakemus jätetty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013 Tiedote 7..213 Julkaisuvapaa 8..213 klo 1. Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 213 Talvivaaran kaivosyhtiö on kamppaillut viime ajat kaivosalueella olevien ylimääräisten vesien kanssa. Kainuun

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013 Tiedote 12.12.2013 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013 Talvivaara on jatkanut syksyn ajan käsiteltyjen jätevesien johtamista sekä pohjoiseen Oulujoen vesistöön että etelään Vuoksen

Lisätiedot

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Kehotus Dnro KAIELY/1/07.00/2013 3.1.2014 Julkinen Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Talvivaara on ilmoittanut

Lisätiedot

KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN

KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ 25.4.2012 TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN 1 TALVIVAARA LYHYESTI Maailmanluokan nikkelikaivoksen ylösajo käynnissä Sotkamossa Kansainvälisesti merkittävä

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014 Katsaus Julkaisuvapaa 15.5.2014 klo 10.00 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014 Talvivaaran kaivosyhtiö on johtanut kalkkikäsiteltyjä jätevesiä vesistöihin tammi huhtikuussa 2014 yhteensä

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila kesällä ja syksyllä 2014

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila kesällä ja syksyllä 2014 Katsaus Julkaistavissa 16.10.2014 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila kesällä ja syksyllä 2014 Talvivaaran kaivosyhtiö on johtanut vuoden 2014 alusta syyskuun alkuun mennessä yhteensä n. 4,5 miljoonaa

Lisätiedot

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA Alustus perustuu Kainuun ELY-keskuksen Kainuun maakunnalle tehtyyn kaivoshankeselvitykseen Lahnaslammen talkkikaivos Mondo Minerals B.V. Branch Finland Talvivaaran nikkelikaivos

Lisätiedot

PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS

PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Kirje Päivämäärä 19.5.2014 Viite 1510009006 PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 9.5.2017 Taltionumero 2159 Diaarinumero 1730/1/16 1 (6) Asia Valittaja Ympäristölupa-asiaa koskeva valitus Terrafame Oy Päätös, jota valitus koskee 1. Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Tiedote 12.2.2013 Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Talvivaaran kaivoksella marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena merkittävä osa kaivospiirin

Lisätiedot

TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN VESISTÖJEN TILA SYKSYLLÄ 2012

TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN VESISTÖJEN TILA SYKSYLLÄ 2012 Tiedote 19.9.212 Julkaisuvapaa 2.9.212 klo 1. TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN VESISTÖJEN TILA SYKSYLLÄ 212 Talvivaaran kaivoksen vesistöpäästöjä ja alapuolisten vesistöjen tilaa tarkkaillaan kattavasti ympäristöluvassa

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011

KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011 KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011 TALVIVAARA JA KESTÄVÄ KEHITYS 2 TALVIVAARA JA KESTÄVÄ KEHITYS Kestävä kehitys on keskeinen osa Talvivaaran strategiaa Talvivaara

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seurantaryhmäkokous Päivämäärä klo Kainuun ELY-keskus, Kajaani. Kokous nro 3

PÖYTÄKIRJA. Seurantaryhmäkokous Päivämäärä klo Kainuun ELY-keskus, Kajaani. Kokous nro 3 PÖYTÄKIRJA Projekti Aihe Talvivaaran laajennus-yva Seurantaryhmäkokous Päivämäärä 12.6.2012 klo 15.30-18.00 Paikka Kokous nro 3 Laatija Osallistujat Kainuun ELY-keskus, Kajaani Janne Kekkonen Sari Myllyoja,

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Vuosiraportti 2014 Päivämäärä 27.3.2015 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA IX: TALVIVAARAN KAIVOKSEN PÖLYLASKEUMATARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy:n kaivosalueen vesienhallintaan liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy on käynnistänyt

Lisätiedot

Vastine 25.9.2012. Pohjois Suomen aluehallintovirasto, ympäristöluvat PL 293 90101 OULU. Dnro PSAVI/58/04.08/2011

Vastine 25.9.2012. Pohjois Suomen aluehallintovirasto, ympäristöluvat PL 293 90101 OULU. Dnro PSAVI/58/04.08/2011 Pohjois Suomen aluehallintovirasto, ympäristöluvat PL 293 90101 OULU Viite: Hakija: Asia: Dnro PSAVI/58/04.08/2011 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen ympäristö ja vesitalousluvan lupamääräysten

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Annetun lausunnon täydentäminen, ympteknltk 12.9.2012 138 Lausunto Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

YHTEENVETO Vesistökuormitusta Ilmapäästöjen vesistöihin

YHTEENVETO Vesistökuormitusta  Ilmapäästöjen vesistöihin YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2012 tarkkailusuunnitelman ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten sekä kaivoksen teettämien lisäselvitysten mukaisesti. Tavanomaiseen

Lisätiedot

Lausunto Terrafame Oy:n vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lausunto Terrafame Oy:n vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 27.09.2016 Lausunto Terrafame Oy:n vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YMPTEKLT 138 Ympäristötarkastaja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Seutuimago ja kaivosteollisuus: havaintoja lähimenneisyydestä. Esa Tommila, ympäristöneuvos Kuusamon luonto, imago ja elinkeinot seminaari 29.1.

Seutuimago ja kaivosteollisuus: havaintoja lähimenneisyydestä. Esa Tommila, ympäristöneuvos Kuusamon luonto, imago ja elinkeinot seminaari 29.1. Seutuimago ja kaivosteollisuus: havaintoja lähimenneisyydestä Esa Tommila, ympäristöneuvos Kuusamon luonto, imago ja elinkeinot seminaari 29.1.2014 Kaivosseudun imago riippuu monesta seikasta 1/2 Raija

Lisätiedot

lausuntoa Talvivaara Sotkamo Oy:n kai voksen laa jen nuksen ym pä ris tövaikutusten

lausuntoa Talvivaara Sotkamo Oy:n kai voksen laa jen nuksen ym pä ris tövaikutusten Kunnanhallitus 101 17.04.2012 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 44/1/172/2012 KHALL 101 Ympäristötarkastaja Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy Kunnanhallitus 142 23.06.2014 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy 124/00.04/2014 KHALL 142 Ympäristötarkastaja Talvivaara Sotkamo Oy (myöhemmin Talvivaara)

Lisätiedot

Terrafamen kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila kesäkuussa 2017

Terrafamen kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila kesäkuussa 2017 Katsaus Dnro KAIELY/632/2015 10.7.2017 Julkinen Terrafamen kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila kesäkuussa 2017 Terrafame Oy:n kaivoksen käsiteltyjen kaivosvesien kuormitusta ja alapuolisten vesistöjen

Lisätiedot

188/ /2013. Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen

188/ /2013. Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen Kunnanhallitus 120 08.04.2013 Kunnanhallitus 260 28.10.2013 Kunnanhallitus 148 16.06.2014 Kunnanhallitus 205 27.10.2014 Kunnanhallitus 78 09.05.2016 Kunnanhallitus 129 15.05.2017 Talvivaara Sotkamo Oy:n

Lisätiedot

Julkisselvittäjä, asianajaja, varatuomari Jari Salminen Fabianinkatu 29 B, Helsinki

Julkisselvittäjä, asianajaja, varatuomari Jari Salminen Fabianinkatu 29 B, Helsinki (./) 0 UJ I (./) c::: UJ > UJ Pohjois-Suomen alueha llintovirasto PL 293, 90101 Oulu kirjaamo. pohjois@avi.fi Eversheds Asianajotoimisto Oy Fabianinkatu 29 B FI-00100 Helsinki Finland T: +358 (0)10 684

Lisätiedot

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi Sotkamon Talvivaaran ympäristön vesien harvinaiset maametallien sekä talliumin, lyijyn ja uraanin pitoisuudet GTK:n tekemän selvityksen tulosten esittely Esityksen sisältö Mitä ovat harvinaiset maametallit

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

Kainuu - rikas luonnostaan

Kainuu - rikas luonnostaan Luonto, ihminen ja työ seminaari 4.6.2013 Kainuu - rikas luonnostaan Luonnonvarojen käytön periaatteet: 1. Varovaisuusperiaate 2. Elinkaariajattelu 3. Ennaltaehkäisyperiaate 4. Läheisyysperiaate 5. Aiheuttamisperiaate

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU 211 16WWE993 3.3.212 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 211 Osa IV a Pintavesien tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 211 Osa IV a Pintavesien

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 9M608035 27.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa IV f Pölylaskeuman tarkkailu 9M608035 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa IV f Pölylaskeuman tarkkailu 1 Sisältö

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

Vastaanottaja. Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä TERRAFAME OY OSA X: PÖLYLASKEUMATARKKAILU VUONNA 2015

Vastaanottaja. Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä TERRAFAME OY OSA X: PÖLYLASKEUMATARKKAILU VUONNA 2015 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti 2015 Päivämäärä 10.2.2016 TERRAFAME OY OSA X: PÖLYLASKEUMATARKKAILU VUONNA 2015 TERRAFAME OY KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2015 OSA X: PÖLYLASKEUMA

Lisätiedot

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET 30.9.2014 1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät

Lisätiedot

Lausunto vesistön merkittävän pilaantumisen korjaamista koskevassa asiassa, Talvivaara Sotkamo Oy

Lausunto vesistön merkittävän pilaantumisen korjaamista koskevassa asiassa, Talvivaara Sotkamo Oy Ympäristö- ja tekninen lautakunta 42 25.03.2015 Lausunto vesistön merkittävän pilaantumisen korjaamista koskevassa asiassa, Talvivaara Sotkamo Oy YMPTEKLT 42 32/11 01 01/2015 YMPTEKLT Ympäristötarkastaja

Lisätiedot

Houhajärvi ry VUOSIKERTOMUS 2014

Houhajärvi ry VUOSIKERTOMUS 2014 Houhajärvi ry VUOSIKERTOMUS 2014 Houhajärvi 2014 yhdistyksen viidestoista toimintavuosi Vedenkorkeus (Liite 1) Vuosi 2014 oli vedenkorkeuden suhteen sikäli poikkeuksellinen, että vähälumisen talven vuoksi

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuusamon kaivoshanke YVA-yleisötilaisuus 8.1. ja 9.1.2014 Kuusamo ja Käylä Ylitarkastaja Heikki Kovalainen 8.-9.1.2014 1 YVA-yleisötilaisuus 9.1.2014 Käylä POPELY

Lisätiedot

Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus

Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus 1 Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus Marraskuun vuodon jälkeen piti olla itsestään selvää, että jätealtaiksi muuttuneita lähijärvet piti ennallistaa. Tuskin kukaan olisi uskonut, että niiden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta, 15.8.2012 48 liite 1

Ympäristölautakunta, 15.8.2012 48 liite 1 Ympäristölautakunta, 15.8.2012 48 liite 1 Ympäristölautakunta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto PL 293 90101 OULU Viite: PSAVI/58/04.08/2011 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUVAN

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 25.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Yhteenveto Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Yhteenveto 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILUN TAUSTATIEDOT JA TOTEUTUS 1 3 KÄYTTÖTARKKAILU

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivoksen laajennushanke. Kuvaus hankkeesta ja ympäristövaikutusten arviontimenetelmistä

Talvivaaran Kaivoksen laajennushanke. Kuvaus hankkeesta ja ympäristövaikutusten arviontimenetelmistä Talvivaaran Kaivoksen laajennushanke 2012 Kuvaus hankkeesta ja ympäristövaikutusten arviontimenetelmistä Talvivaaran kaivos sijaitsee Sotkamossa, Kainuussa. Esiintymä on yksi Euroopan suurimmista tunnetuista

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Vuosiyhteenveto Päivämäärä 11.3.215 Viite 1511636-7 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 214

Lisätiedot

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014 Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus 21.3.2014 LÄHTÖKOHDAT Käytöstä poistetut tai hylätyt vakavaa

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ohjelma

Yleisötilaisuuden ohjelma Yleisötilaisuuden ohjelma 1) Tilaisuuden avaus 2) YVA-menettely ja YVA-selostuksen sisältö - Yhteysviranomaisen edustaja 3) Kemijärven biojalostamohankkeen tilannekatsaus - Boreal Bioref Oy 4) Hankkeeseen

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus Kuva Mikko Jokinen Hankkeesta vastaava Northland Mines Oy YVA-konsultti Ramboll Finland Oy Northland Mines Oy HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TAUSTATIEDOT 212 16UEC5 25.3.213 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 212 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 212 Osa I Tarkkailun taustatiedot Sisältö

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUDUN VESIENHOITO

PIEKSÄMÄEN SEUDUN VESIENHOITO PIEKSÄMÄEN SEUDUN VESIENHOITO KUTSU KOKOUKSEEN Pieksämäen seudun vesienhoidon toimintaryhmän (pintavedet ) kokous pidetään Pieksämäellä 11.12.2014 klo 15.00 16.30 Kokouspaikka Kanttila, osoite: Vilhulantie

Lisätiedot

Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014

Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014 Katsaus 17.12.2014 Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014 Vuosi 2014 on ollut Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnassa vaiherikas ja työntäyteinen. ELY-keskus käytti valvonnassaan

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY LISÄTÖIDEN TARKKAILUSUUNNITELMA 16WWE0005.720L3 30.11.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma 1 Talvivaara Sotkamo Oy Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Asukkaat ovat kysyneet Kalliojärven ja Kivijärven veden käyttökelpoisuutta talous-, uima-, pesu- ja löylyvedeksi.

Asukkaat ovat kysyneet Kalliojärven ja Kivijärven veden käyttökelpoisuutta talous-, uima-, pesu- ja löylyvedeksi. 12.5.2011 Kainuun ELY-keskus PL 115 87101 Kajaani Asukkaat ovat kysyneet Kalliojärven ja Kivijärven veden käyttökelpoisuutta talous-, uima-, pesu- ja löylyvedeksi. Ympäristöterveydenhuolto on arvioinut

Lisätiedot

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY)

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Järkivihreä Forssa 19.11.2013 Taina Korpiharju Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Perustettu 1961 Toimialue Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueet Toimipaikat Tampereella ja Hämeenlinnassa

Lisätiedot

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys (antti.pasanen@gtk.fi) Anu Eskelinen, Anniina Kittilä, Jouni Lerssi, Heikki Forss, Taija Huotari-Halkosaari, Pekka Forsman, Marja Liisa

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 16WWE242 28.1.211 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 21 Osa I Tarkkailun taustatiedot 16WWE242 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 21 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Kaivosten Ympäristöhaitat Vesistöille and Niiden Teknologiset Ratkaisut. Professori Simo O. Pehkonen Ympäristötieteiden Laitos UEF (Kuopio)

Kaivosten Ympäristöhaitat Vesistöille and Niiden Teknologiset Ratkaisut. Professori Simo O. Pehkonen Ympäristötieteiden Laitos UEF (Kuopio) Kaivosten Ympäristöhaitat Vesistöille and Niiden Teknologiset Ratkaisut Professori Simo O. Pehkonen Ympäristötieteiden Laitos UEF (Kuopio) Taustaa Taustaa Elohopea Riski Talvivaaran pohjavesituloksia,

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 2.5.2016 Viite 1510016678 ja 1510021110 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET TERRAFAME OY TERRAFAMEN

Lisätiedot

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen

Lisätiedot

VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY. YLEISÖTILAISUUS Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus

VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY. YLEISÖTILAISUUS Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 3.2.2005 Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus YVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Pakollinen YVA lain ja YVA

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

Viite: Kainuun Ely-keskuksen päätös Dnro KAIELY/5/07.00/2010

Viite: Kainuun Ely-keskuksen päätös Dnro KAIELY/5/07.00/2010 Helsingissä, 23.5.2012 Vaasan hallinto-oikeus Viite: Kainuun Ely-keskuksen päätös 9.5.2012 Dnro KAIELY/5/07.00/2010 ASIA: VALITUS KAINUUN ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ VALITTAJA Suomen luonnonsuojeluliitto

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MIELIPITEET

LAUSUNNOT JA MIELIPITEET 1 LAUSUNNOT JA MIELIPITEET liite Työ- ja elinkeinoministeriö (L1) Valtioneuvosto myönsi päätöksellään 1.3.2012 Talvivaaran Sotkamo Oy:lle luvan ydinenergialain 21 mukaiseen kaivos ja rikastustoimintaan,

Lisätiedot

KUUSAMON KULTAKAIVOKSEN YVA KATSAUS SOSIAALISIIN VAIKUTUKSIIN ARVIOIDUT SOSIAALISET VAIKUTUKSET JA VAIKUTUKSET ELINKEINOIHIN 29.1.

KUUSAMON KULTAKAIVOKSEN YVA KATSAUS SOSIAALISIIN VAIKUTUKSIIN ARVIOIDUT SOSIAALISET VAIKUTUKSET JA VAIKUTUKSET ELINKEINOIHIN 29.1. KUUSAMON KULTAKAIVOKSEN YVA KATSAUS SOSIAALISIIN VAIKUTUKSIIN SOSIAALISET VAIKUTUKSET? Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) tarkoittaa hankkeen tai toiminnan aiheuttamien ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013. FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen

VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013. FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI YVA:SSA ESIMERKKINÄ KAIVOSHANKE 27.11.2013 FT Joonas Hokkanen, FM Marja Heikkinen LUONNEOITSIJA 28 RAMBOLL FINLAND OY Perustettu vuonna 1962 Vuonna 2013 noin 1400 työntekijää

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TARKKAILU 2012 16UEC0005 25.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Vastuuvapauslauseke Työ on suoritettu normaalilla perusteellisuudellamme ja ammattitaidollamme pätevien ja

Lisätiedot

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Kalojen raskasmetalli- ja hivenainemääritykset Maa- ja metsätalousministeriöltä toimeksianto 12.11.2012 laatia

Lisätiedot

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS Hyvä vastaaja, tällä kyselyllä selvitetään näkemyksiänne Soklin kaivoshankkeen vaihtoehto 3:n (malmi rikastetaan Venäjällä)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 113 02.04.2013

Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemuksesta: Ympäristöluvan muuttaminen koskien kaivosalueella olevien ylimääräisten prosessi-, kuivatus- ja valumavesien tilapäistä varastointia,

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien juoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin

Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien juoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin YLIMÄÄRÄISTEN VESIEN JOHTAMINEN TALVELLA 2013 16X154037 7.2.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien juoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin 1 Sisältö

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 24 Haukivuoren jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 24 Haukivuoren jätevedenpuhdistamon ympäristölupa Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Aika 28.05.2015, klo 16:30 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) Käsiteltävät asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Henkilöstö työryhmä - Kokousaika 15.05.2017 kello 14 15.31 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Terveysriskin näkökulmasta tilanne ei ole oleellisesti muuttunut Tilanne

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy. 12.3.2014 Annika Hämäläinen. Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: 2584153-5 puh. +358 40 7234008 info@teollisuustaito.

Teollisuustaito Oy. 12.3.2014 Annika Hämäläinen. Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: 2584153-5 puh. +358 40 7234008 info@teollisuustaito. Teollisuustaito Oy 12.3.2014 Annika Hämäläinen Teollisuustaidon toimialat Kaivosteollisuus ja metallinjalostus Malminkäsittely Murskaus, jauhatus ja materiaalin käsittely Hydrometallurgia - Metallien talteenotto

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.9 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 8 Osa I Tarkkailun taustatiedot Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 8, Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 VOIMASSA OLEVAT

Lisätiedot

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2017 Q2

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2017 Q2 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Neljännesvuosiraportti (2/4) 217 Päivämäärä 8.9.217 Viite 1513218 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 217 Q2 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTAVESIEN

Lisätiedot