Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017"

Transkriptio

1 Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

2 Sisällysluettelo Innehållsförteckning: TALOUSARVIO BUDGET 2015 Toiminnan ja talouden tavoitteet - 1 Målen för verksamheten och ekonomin 3 Tuloslaskelma Resultaträkning 5 Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl 6 LIITETIEDOT - BUDGETBILAGOR Käyttömenojen erittely - Specifikation av driftsutgifter 7 Palkkojen ja tulojen erittely - Specifikation av löner och intäkter 8 Henkilöstösuunnitelma - Personalplan 9 Maksujen kehitys - Avgifternas utveckling 10 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointiohjelma Investeringsprogram TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN (-2019) Tuloslaskelma - Resultaträkning (-2019) 13 Rahoituslaskelma - Finansieringskalkyl (-2019) 14 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

3 1 TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET 1. Tehtävä ja visio Porvoon vesi on kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa vesihuoltopalveluja, ts. vedenhankintaa ja jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä. Tarjoamme palveluja ensisijaisesti toimintaalueella, jonka kaupunki vahvistaa ottaen huomioon yhdyskuntakehityksen vaatimukset sekä taloudelliset resurssit. Tarjoamme palveluja myös toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistöille, osuuskunnille ja eri sopimuksella myös naapurikunnille. Kaupunginvaltuusto päättää kuntalain 13 ja 87e :n mukaisesti liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteista. Porvoon veden visiona on olla arvostettu ja luotettava vesihuollon toimija. Toiminnan perustana on palvelujen ja tuotteiden korkea laatu, ammattitaitoinen henkilöstö ja hyvä työmotivaatio, ympäristöasioiden hallinta sekä teknisesti ja taloudellisesti kannattava toiminta. 2. Toimintaympäristön muutokset Vesihuoltoalan yleinen kehitys Suomessa heijastuu myös Porvoon veden toimintaympäristöön. Asiakkaiden odotukset, lainsäädäntö sekä alan yleinen kehitys korostavat asiakaspalvelun ja asiakaslähtöisyyden sekä tuotteiden laadun tärkeyttä. Osallistumme taloudellisuuden ja laadun mittaamiseksi Vesilaitosyhdistyksen benchmarking projektiin sekä asiakastyytyväisyystutkimuksiin. Viranomaisten vesihuoltoa koskevat vaatimukset tiukentuvat. Tämä voi edellyttää jätevedenkäsittelyn tehostamista. Ilmastonmuutoksen vuoksi äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät. Nämä aiheuttavat haasteita vesihuollossa. Vesijohto- ja viemäriverkoston ikääntyminen kasvattaa saneeraustarvetta. Kehitämme toimintaprosesseja yhdessä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa toiminnan tehostamiseksi. 3. Vesihuollon kehittämissuunnitelman toteuttaminen Vuoden 2014 aikana päivitettävä vesihuollon kehittämissuunnitelma on lähtökohta taloussuunnitelman investointiohjelman laadinnassa. 4. Toiminnalliset tavoitteet 4.1. Talous ja maksupolitiikka Tavoitteet: - kaikki käyttö-, investointi- ja lainanhoitokustannukset sekä kaupungin tuottovaatimus rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuotoilla - turvataan tuottojen taso, jolloin pystytään huolehtimaan myös pitkäjänteiselle toiminnalle välttämättömistä kehitys- ja investointitarpeista - maksut jakautuvat oikeudenmukaisesti eri asiakasryhmien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja maksutaso on kohtuullinen verrattaessa muihin vesilaitoksiin Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää, että liittymis-, käyttö- ja perusmaksut vastaavat investointitasoa. Koska vedenmyynti ei asiakasmäärän lisäyksestä huolimatta juurikaan kasva, käyttökate on turvattava taksojen tarkistuksella. Vuodelle 2015 on ehdotettu veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksujen keskimäärin 6 % korotus, joka nostaa liikevaihtoa samassa suhteessa. Myös liittymismaksuja ehdotetaan korotettavaksi 6 %. Taksakorotusten lisäksi taloussuunnitelmakauden investointiohjelma edellyttää lainanottoa.. Talouden pitkän aikavälin suunnittelussa on huomioitava, että kaupungin veden saannin turvaaminen tulee vaatimaan merkittäviä investointeja arviolta 5-10 vuoden päästä. Näiden investointien rahoitus tulee edellyttämään rahoitusjärjestelyjä. Maksujen korotukset pitkällä aikavälillä pystytään kuitenkin pitämään kohtuullisina. Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

4 Vedenhankinta Tavoitteet: - raakaveden saanti on turvattu myös poikkeuksellisissa olosuhteissa - vedenkäsittely varmistaa veden laadun ja turvallisuuden kaikissa olosuhteissa Vedenhankinnan turvallisuuden parantamiseksi uudistamme vedenottojärjestelyä Myllykylän raakavedenottamolla. Sannaisten pohjavesialueelle laaditun tiesuunnitelman toteuttamisella vähennämme liikenteestä aiheutuvia riskejä veden laadulle. Vedenhankinta Päijännetunnelista on seudullinen hanke, joka on suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa voi lopulta olla mukana alueen yrityksiä ja kuntia. Vuonna 2015 hankkeen yleissuunnittelu saadaan valmiiksi, minkä jälkeen tehdään periaatepäätös investoinnin toteuttamisesta Vedenjakelu ja viemäröinti Tavoitteet: - johtoverkko on sellaisessa kunnossa, että vedenjakelu ja jäteveden poisjohtaminen toimivat häiriöttä. Vuotovesien määrää pienennetään - haja-asutusalueilla laajennetaan vedenjakelu- ja viemäriverkostoja vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti Tavoitteiden toteutumiseksi lisäämme saneeraustoimintaa aikaisempien vuosien tasosta. Huonokuntoisten johtojen kunnostus etenee järjestelmällisesti joko uusimalla johtoja tai saneeraamalla niitä. Kaupungin keskeisissä osissa sekaviemäreitä muutetaan erillisviemäreiksi uusimisen yhteydessä. Haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen on saatettava jätevedenkäsittelynsä asianmukaiselle tasolle mennessä. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on tarkennettu ne alueet, joille Porvoon vesi laajentaa viemäriverkostoaan Jäteveden puhdistus 4.5 Sitovat tavoitteet Tavoitteet: - jäteveden häiriötön poisjohtaminen ja puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti - vesiensuojelun edistäminen Porvoon edustan merialueella - ravinteiden kierrätys Hermanninsaaren puhdistamoa tehostetaan keväisin tehostetulla kemiallisella käsittelyllä. Uusi ympäristölupa edellyttää mahdollisesti myös lisäinvestointeja. Epoon puhdistamo lakkautetaan vuodenvaihteessa 2014/2015. Hinthaaran puhdistamo lakkautetaan, kun siirtoviemäri Hermanninsaareen valmistuu. Viemärin rakentaminen aloitetaan vuonna Puhdistamolietteen käsittely ja sijoitus hankitaan ostopalveluna eikä Hermanninsaaren puhdistamolle ole tarkoitus tehdä tähän liittyviä investointeja. Maksutaso ei ylitä maan keskimääräistä. OK-talon vuosilasku vrt keskiarvoon TP2013 TA2014 TAE2015 TS2016 TS % <0 % < 0 % < 0 % < 0 % -5 % toteutunut 4.5 Tunnuslukuja Tunnusluku TP2013 TA2014 TAE2015 TS2016 TS2017 Liikevaihto milj. euroa 8,60 9,47 9,912 10,555 11,229 Käyttökate milj. euroa 4,07 4,77 4,93 5,43 5,88 Vedenmyynti milj. m³ 2,95 3,055 3,07 3,08 3,08 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

5 3 MÅLEN FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1. Uppgift och vision Borgå vatten är ett kommunalt affärsverk, vars uppgift är att producera vattentjänster, dvs. vattenförsörjning och avledande och behandling av avloppsvatten. Vi erbjuder i första hand tjänster på det verksamhetsområde, som av staden fastställs med beaktande av samhällsutvecklingens krav samt ekonomiska resurser. Vi erbjuder också tjänster åt fastigheter utanför verksamhetsområdet samt åt andelslag och med skilda avtal till grannkommuner. Stadsfullmäktige besluter i enlighet med 13 och 87e i kommunallagen om målen för affärsverkets verksamhet och ekonomi. Borgå vattens vision är att vara en uppskattad och pålitlig aktör i vattenförsörjningen. Verksamheten grundar sig på tjänster och produkter av hög kvalitet, yrkeskunnig personal och bra arbetsmotivation, behärskande av miljöfrågor samt tekniskt som ekonomiskt ändamålsenlig verksamhet 2. Ändringar i verksamhetsmiljön Branschens allmänna utveckling i Finland återspeglar sig också i Borgå vattens verksamhetsmiljö. Kundernas förväntningar, lagstiftningen och den allmänna utvecklingen poängterar vikten av kundservice, beaktande av kundsynvinkeln samt produkternas kvalitet. För att mäta ekonomi och kvalitet deltar vi i Vattenverksföreningens benchmarking projekt och i kundundersökningar. Myndigheternas krav rörande vattentjänster blir strängare. Dessa kan leda till att avloppsreningen måste effektiveras. Klimatförändringen medför att extrema väderförhållanden blir vanligare. Dessa medför utmaningar för verksamheten. Det åldrande vatten- och avloppsnätet påkallar ökat saneringsbehov. Vi utvecklar verksamhetsprocesserna tillsammans med stadens övriga förvaltningsgrenar för att effektivera verksamheten.. 3. Förverkligande av utvecklingsplanen för vattentjänster Riktlinjerna för utvecklandet av vattentjänsterna definieras i Utvecklingsplanen för vattentjänster, som uppdateras under år Utvecklingsplanen är en utgångspunkt då man uppgör ekonomiplanens investeringsprogram. 4. Verksamhetsmässiga mål 4.1. Ekonomi och avgiftspolitik Mål: - finansiering av alla drifts-, investerings- och lånomkostnader samt stadens avkastningskrav med intäkterna från verksamheten - intäktsnivån tryggas, så att man kan tillfredsställa också de långsiktiga utvecklings- och investeringsbehov, som verksamheten kräver - avgifterna fördelar sig rättvist mellan olika kundgrupper och i enlighet med upphovsprincipen, och avgiftsnivån är måttlig i jämförelse med andra vattentjänstverk Uppnående av målen kräver att anslutnings- bruks- och grundavgifter motsvarar den nödvändiga investeringsnivån. Eftersom vattenförsäljningen inte trots ökande kundantal nämnvärt stiger, måste driftsbidraget säkerställas med taxajusteringar. För åren 2015 har man föreslagit en höjning av bruks- och grundavgifter på 6 % vilken ökar omsättningen i samma proportion. Också anslutningsavgifterna föreslås höjas med 6 %. Utöver taxajusteringar förutsätter ekonomiplanperiodens investeringsprogram låneupptagning. I den långsiktiga ekonomiplaneringen bör beaktas, att tryggande av tillgången på tilläggsvatten för staden kommer att kräva betydande investeringar om ca 5 10 år. Dessa investeringar kommer att kräva finansieringsarrangemang. Taxajusteringarna kommer ändå också på lång sikt att vara måttfulla. Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

6 Vattenanskaffning Mål: - tillgången på råvatten är tryggad också i exceptionella förhållanden. - vattenbehandlingen säkerställer vattnets kvalitet och säkerhet i alla situationer För att förbättra vattenanskaffningens säkerhet förnyar vi arrangemangen vid Monby råvattentäkt. Genom att förverkliga vägplanen för vägen genom Sannäs grundvattenområde minskar vi riskerna som föranleds av trafiken. Vattenanskaffningen från Päijännetunneln är ett regionalt projekt, som är i planeringsskede. I det slutliga projektet deltar möjligtvis kommuner och företag i området. År 2015 blir översiktsplaneringen färdig, varefter man gör ett principbeslut om förverkligandet Vattendistribution och avloppsvattenavledning Mål: - ledningsnätet är i sådant skick att vattendistributionen och avloppsvattenavledningen fungerar störningsfritt. Läckagevattnens andel minskas. - på glesbygden utvecklas vatten- och avloppsnäten i enlighet med utvecklingsplanen för vattentjänster För att uppnå målen ökar vi saneringsverksamheten tidigare års nivå. Iståndsättningen av ledningar som är i dåligt skick fortgår systematiskt antingen genom förnyande eller sanering. I stadens centrala delar ändras blandavloppen till separatavlopp i samband med förnyandet. Fastigheterna på glesbygden bör åtgärda sin avloppshantering så att den uppfyller gällande krav senast I utvecklingsplanen för vattentjänster preciseras de områden, till vilka Borgå vatten utvidgar sitt avloppsnät. 4.4 Avloppsvattenrening 4.5 Bindande mål Mål: - avleda avloppsvattnet utan störningar och rena det enligt tillståndsvillkoren - befrämja vattenskyddet på havsområdet utanför Borgå - återanvändning av näringsämnen Avloppsreningen vid Hermansö effektiveras under vårperioden med effektiverad kemisk behandling. Det förnyade miljötillståndet för kan ge upphov till tilläggsinvesteringar. Ebbo reningsverk tas ur bruk vid årsskiftet 2014/2015. Hindhår reningsverk tas ur bruk då transportavloppet till Hermansö blir färdigt. Byggandet påbörjas Hanteringen av avloppsslam kommer att anskaffas som köptjänst och man kommer inte att göra investeringar på Hermansö för detta ändamål. Avgiftsnivån överskrider inte landets medeltal. Årsräkning vs medeltal (Eh-hus) BS2013 BG2014 BGF2015 EP2016 EP % < 0% < 0 % < 0 % < 0 % - 5 % förverkligad 4.6 Nyckeltal Nyckeltal BS2013 BG2014 BGF2015 EP2016 EP2017 Omsättning milj. euro 8,60 9,47 9,912 10,555 11,229 Driftsbidrag milj. euro 4,07 4,77 4,93 5,43 5,88 Vattenförsäljning milj. m³ 2,95 3,055 3,07 3,08 3,08 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

7 5 TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING TP - BS TP - BS TA-BG TA-BG Vedenmyynti - Vattenförsäljning perusmaksut- grundavgifter käyttömaksut - bruksavgifter Jätevesilaskutus - Avloppsvattenfakturering perusmaksut- grundavgifter käyttömaksut - bruksavgifter Asennustoiminta - Installationsverksamhet Muut myyntituotot - Övriga försäljningsintäkter LIIKEVAIHTO - OMSÄTTNING Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter Toimintakulut - Verksamhetskostnader Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor Palvelujen ostot - Köp av tjänster Henkilöstökulut - Personalkostnader KÄYTTÖKATE - DRIFTSBIDRAG ,6 % 41,0 % 45,3 % 45,4 % Suunnitelman mukaiset poistot - Planmässiga avskrivningar Rakennukset - Byggnader Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner och anläggningar Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier Muut - Övriga Liiketoiminnan muut kulut - Övriga rörelsekostnader LIIKETULOS - RÖRELSERESULTAT ,3 % -18,5 % 12,5 % 14,5 % Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och -kostnader Korkotuotot - Ränteintäkter Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter Korkokulut - Räntekostnader Tuloutus kaupungille - Avkastning till staden TULOS ENNEN VARAUKSIA RESULTAT FÖRE RESERVERINGAR TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 12,8 % -23,1 % 8,4 % 9,5 % Talousarvio - Budget 2015

8 6 RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL TP-BS TP-BS TA - BG TA - BG TOIMINTA - VERKSAMHET Tulorahoitus - Internt tillförda medel Liikeylijäämä - Rörelseöverskott Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nerskrivningar Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader Investoinnit - Investeringar Käyttöomaisuusinvestoinnit -Investeringar i anläggningstillg Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar för inv. 0 Toiminnan ja investointien nettokassavirta Nettokassaflödet för verksamheten och investeringarna RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING Antolainojen lisäykset - Ökning av utlåning Lainakannan muutokset - Förändringar av lånebeståndet Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån Liittymismaksujen lisäys - Ökning av anslutningsavgifter Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillg Saamisten muutos - Förändring av fordringar Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder Rahoitustoiminnan nettokassavirta Finansieringens nettokassaflöde KASSAVAROJEN MUUTOS - FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL KASSAVARAT - KASSAMEDEL ennuste Kassavarat - Kassamedel Muutos- Förändring Kassavarat - Kassamedel ennuste LAINAT - LÅN Lainat - Lån *) + uudet lainat - nya lån lainojen lyhennykset - amorteringar Lainat - Lån *) Ennusteen mukaan ei vuoden 2014 talousarvioon merkittyä rahoituslainaa tarvitse nostaa Enligt prognos behöver det finasieringslån som ingår i budgeten 2014 inte lyftas Talousarvio - Budget 2015

9 7 KÄYTTÖMENOJEN ERITTELY- SPECIFIKATION AV DRIFTSUTGIFTER TP - BS TP - BS TA - BG TA - BG 1 LAITOKSEN YHTEISET MENOT- VERKETS GEMENSAMMA UTGIFTER Hallinto - Förvaltning Liiketoiminnan tuki - Affärsv. Stödtjänster (2015-) Asiakaspalvelu - Kundservice (2015-) Vesihuoltopalvelut - Vattentjänster (-2014) Mittaritoiminta - Mätarverksamhet Muut laitoksen yhteiset - Verkets övriga gemensamma VEDENHANKINTA - VATTENANSKAFFNING Yhteiset kustannukset - Gemensamma kostnader Raakaveden hankinta - Råvattenanskaffning Sannaisten ottamo - Sannäs vattentag Linnanmäen vedenottamo - Borgbackens vattentag Saksanniemen vedenottamo - Saxby vattentag Ilolan vedenottamo - Illby vattentag Noriken vedenottamo - Norike vattentag Mickelsbölen hidassuodatuslaitos - Mickelsböle filtreringsanläggning Sondbyn painesäiliölaitos - Sondby tryckvattenanläggning Varavedenottamot VERKOSTO - NÄTET Verkoston yhteiset - Nätets gemensamma (2015-) VESIJOHTOVERKOSTO - VATTENLEDNINGSNÄT Vesijohtoverkosto - Vattenledningsnätet Pumppaamot ja säiliöt-pumpstationer och reservoarer VIEMÄRIVERKOSTO - AVLOPPSNÄT Viemäriverkosto - Avloppsledningsnätet Pääpumppaamot Muut pumppaamot JÄTEVEDEN PUHDISTUS - AVLOPPSRENING Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo - Hermansö avloppsvattenreningsverk Pienpuhdistamot - Små reningsverk SIVUTOIMINTA - SIDO-ORDNAD VERKSAMHET Asennustoiminta - Installationsverksamhet VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - TILLVERKNING FÖR EGET BRUK Investointien palkat - Investeringens löner YHTEENSÄ - SAMMANLAGT LAITOSPALVELUN MENOT - VERKSTJÄNSTENS UTGIFTER Varasto - Lagret Kuljetuskalusto - Transportmedel Korjaamo - Verkstaden Kiinteistöt - Fastigheter YHTEENSÄ - SAMMANLAGT Talousarvio - Budget 2015

10 PALKKOJEN JA TUOTTOJEN ERITTELY- SPECIFIKATION AV LÖNER OCH INTÄKTER TP -BS TP -BS TA - BG TA - BG PALKKAERITTELY - LÖNESPECIFIKATION Tuntipalkat - Timlöner Kuukausipalkat - Månadslöner Palkkiot-Arvoden Oikauserät - Rättelseposter Tulosvaikutteiset palkat - Löner i resultatet Tulosvaikutteiset palkat - Löner i resultatet Aktivoidut palkat - Aktiverade löner Maksetut palkat yhteensä - Betalda löner sammanlagt LAKISÄÄTEISET HENKILÖSIVUKULUT - LAGSTADGADE PERSONALBIUTGIFTER Sosiaaliturvamaksut - Socialskyddsavgifter Eläkevakuutusmaksut - Pensionsförsäkringsavgifter Tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut Olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringar Muut sosiaalivakuutusmaksut-övriga socialskyddsavgifter Oikauserät - Rättelseposter Tulosvaikutteiset sivukulut - Biutgifter i resultatet Tulosvaikutteiset sivukulut - Biutgifter i resultatet Aktivoidut sivukulut - Aktiverade biutgifter Maksetut sivukulut yhteensä - Betalda biutgifter sammanlagt HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ - PERSONALKOSTNADER TOTALT TUOTTOJEN ERITTELY - SPECIFIKATION AV INTÄKTERNA Vedenmyynti - Vattenförsäljning Perusmaksut - Grundavgifter Kulutusmaksut - Förbrukningsavgifter Jätevesilaskutus - Avloppsvattenfakturering Perusmaksut - Grundavgifter Jätevesimaksut - Avloppsvattenavgifter Asennustoiminta Muut myyntituotot - Övriga försäljningsintäkter Sakokaivolietteen vastaanotto - Slammottagning Muut palvelut - Muut palvelut LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ - OMSÄTTNING SAMMANLAGT Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter Muut vuokratuotot - övriga hyresintäkter Muut tuotot - Övriga intäkter Talousarvio - Budget 2015

11 9 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - PERSONALPLAN Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Johto ja Liiketoiminnan tuki - Ledning och Affärsv. Stödtjänster Toimitusjohtaja - Verkställande direktör Projekitipäällikkö - Projektchef Toimistosihteeri - Byråsekreterare Projekti-insinööri - Projektingenjör 1 1 Asiakaspalvelu Apulaisjohtaja - biträdande direktör Asiakaspalveluinsinööri - Kundbetjäningsingenjör Asiakaspalvelusihteeri - Kundsekreterare Toimisto- ja henkilöstösihteeri - Byrå- och personalsekr Kanslisti - Kanslist 1 1 Verkostyoyksikkö Verkostopäällikkö Työnjohto/vast - Arbetsledare/motsv Mittausinsinööri - Mätningsingenjör Varastonhoitaja - Lagerförvaltare Putkiasentaja/huoltomies/muu - Rörmontör/motsv. 15, Suunnittelija - Planerare Paikkatietokäsittelijä - GIS handläggare Laitosyksikkö Laitospäällikkö Vedenhankinta - Vattenanskaffning Käyttöteknikko - Drifttekniker Vesilaitoshoitaja - vattenverkskötare Laitos/prosessimies - Processman Laborantti/siivooja - Laborant/städare 0,5 Automaatioasentaja - Automationsmontör 1 Jätevedenpuhdistus - Avloppsrening Prosessi-insinööri Käyttöinsinööri - Driftingenjör Laitosmies - Processman Sähkömies -Elektriker YHTEENSÄ Talosuarvio - Budget 2015

12 10 VESIMAKSUJEN KEHITYS - VATTENAVGIFTERNAS UTVECKLING Vuosi Käyttömaksut, alv 0% Perusmaksu, alv 0% Vuosilasku vesi ja jätevesi, Elinkustannusindeksmaksu Liittymis- sis. alv År Bruksavgifter, moms 0 % Grundavgift, moms 0% Årsräkning, vatten och avlopp, ink. moms Levnaskostnad s-index Anslutningsavgift Rakennuskust. indeksi Byggnadskostn. Index / m³ / vuosi - år / vuosi - år 1951= =100 vesi jätevesi yhteensä Ok-talo kerrostalo yksikköhinta vatten avlopp totalt 7-20 mm 40 mm EH-hus våningshus enhetspris 150m3/a 5000m3/a 1996 K 1) 0,61 1,11 1, , M 1) 0,95 1,25 2, , ,71 1,18 1, ) , ,65 1,18 1, ) , ,65 1,11 1, ) , ,65 1,09 1, ) , ,65 1,09 1, , ,65 1,09 1, , ,65 1,09 1, , ,75 1,09 1, , ,80 1,14 1, , ,80 1,14 1, , ,88 1,25 2, , ,92 1,31 2, , ,97 1,38 2, , ,03 1,46 2, ,52 148, ,10 1,56 2, ) 2,74 149,9 5) ,17 1,65 2, ,92 1) K= Porvoon kaupunki, M=Porvoon maalaiskunta 2) jäteveden perusmaksun osuus 0% - avloppets andel av grundavgiften 0% 3) jäteveden perusmaksun osuus 33 % - avloppets andel av grundavgiften 33 % 4) jäteveden perusmaksun osuus 50 % - avloppets andel av grundavgiften 50 % 5) indeksi heinäkuu, index juli Talousarvio - Budget 2015

13 11 INVESTOINNIT Laitokset ja muut investoinnit Hanke - Projekt Kustannusarvio Arvio -uppsk. TA - BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Kostnadskalkyl Vedentuotanto - Vattenanskaffning Ylikentien perusparannus Automaatio, pienet hankkeet Automaation päivitys Myllykylän raakavesijohto Lisäveden hankinta suunnittelu Lisäveden hankinta siirtolinja Saksalan vedenottamo rakennussan Sannaisten vo sähkökesk. saneeraus Bölen kaivo Pienet vedentuotantohankkeet Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening Hermanninsaaren puhdistamo Muut pienet saneerustyöt Tilapintojen saneeraus LVI järjestelmien saneeraus Lämmön talteenottojärjestelmä Sakokaivolietteen vast.ottoas. saneeraus Ilmastuksen tehostus Esikäsittelyn pesureiden saneeraus Jälkikäsittely-yksikkö Lietteenkäsittelyn saneeraus Mittaukset ja analysaattorit Esisaostuskemikaalin annostusj Epoon puhdistamo Purku ja maisemointi Hinthaaran puhdistamo Prosessin tehostaminen Purku ja maisemointi Vesimittarit - Vattenmätare Vesimittarien osto Sivutoiminta - Sidoordnad verksamhet Huoltokeskuksen saneeraus Kuljetus- ja työvälineet Yhteiset investoinnit - Gemensamma investeringar ATK-hankinnat Vesijohtoavustukset Laitokset ja muut yhteensä Verkosto yhteensä Kaikki investoinnit yhteensä Investoinnit - Investeringar

14 12 INVESTOINNIT Verkostoinvestoinnit Hanke - Projekt Kustannusarvio Arvio -uppsk. TA - BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Kostnadskalkyl Uudisrakentaminen - Nyanläggning Itä-Mensas Augustinranta Kerkkoo Kevätlaakso (Kevätlaaksonpuro ja Kevätlaaksonkallio) Hermanninsaari Haikkoonranta II Kaava-alueiden pienet johtotyöt Erittelemättömät hankkeet Saneeraus - Sanering Tikantien alue Rihkamakatu-Lundinkatu Pellingintien paineviemäri Kokonniemen ohitus + liitosjärjestelyt Pappilanmäen aluesaneeraus Pienet saneeraustyöt Erittelemättömät hankkeet Haja-asutusalueet - Glesbygden Ylike-Jakari Hermanninsaari - Tyysteri Tyysteri - Hinthaara Kullo - Blinkon Blinkon - Tyysteri Kullo - Nyby Anttila, Yli-Veckoski, Ali-Veckoski Kulloon lähiympäristö (Mickelsböle ym) Sillvik Pienet johtotyöt Erittelemättömät hankkeet Jätevedenpumppaamot - Avloppspumpstationer Mensas 2 kpl Kevätlaakso 2 kpl Augustinranta Karpalopolku saneeraus Suomenkylänranta saneeraus Kokonniemen lakkauttaminen: Suunnittelu Pellingintie Kokoniemi Saneeraus Pellingintie Rakentaminen Kokonniemi Kokonniemi purku Laivurinkatu saneeraus Pumppaamoiden (20kpl) liitos kaukovalvontaan Hinthaara - Tyysteri siirtolinjan pump.3 kpl Mustijoki Kulloo 2 kpl Muut saneeraustyöt Verkosto yhteensä Laitokset ja muut yhteensä Kaikki investoinnit yhteensä Investoinnit - Investeringar

15 13 TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING TA - BG TA - BG TA - BG TS - EP TS - EP taksamuutos-taxajustering 6 % 6 % 6 % 5 % 5 % Liikevaihto - Omsättning Vedenmyynti - Vattenförsäljning Perusmaksut - Grundavgifter Kulutusmaksut - Förbrukningsavgift Jätevesilaskutus - Avloppsvattenfakturering Perusmaksut - Grundavgifter Käyttömaksut - Bruksavgifter Asennustoiminta - Installationsverksamhet Muut myynti tuotot - Övriga försäljningsintäkter Liikevaihto - Omsättning Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintakulut - Verksamhetskostnader Käyttökate - Driftsbidrag käyttökate % - driftsbidrag % 47 % 50 % 50 % 51 % 52 % 53 % 53 % Suunnitelman mukaiset poistot - Planmässiga avskrivningar Liiketoiminnan muut kulut - Övriga rörelsekostnader Liiketulos - Rörelseresultat % 13 % 14 % 16 % 16 % 15 % 12 % Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och -kostnader Korko- ja rahoitustuotot - Ränte- och finansiella intäkter Korkokulut - Räntekostnader Tuloutus kaupungille - Avkastning till staden TILIKAUDEN TULOS - PERIODENS RESULTAT % 8 % 9 % 11 % 11 % 10 % 6 % Taloussuunnitelma - Ekonomiplan (2019)

16 14 RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL TP - BS TA - BG TA - BG TS - EP TS - EP Toiminta - Verksamhet Tulorahoitus - Internt tillförda medel Liiketulos - Rörelseresultat Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nerskrivningar Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader Investoinnit - Investeringar Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar Toiminnan ja investointien nettokassavirta Nettokassaflödet för verksamheten och investeringarna Rahoitustoiminta - Finansieringen Lainakannan muutokset - Förändringar av lånebeståndet Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån Liittymismaksujen lisäys - Ökning av anslutningsavgifter Rahoitustoiminnan nettokassavirta Finansieringensnettokassaflöde Kassavarojen muutos - Förändring av kassamedel Kassavarat - Kassamedel tilinpäätösennuste - bokslutsprognos per Kassavarat - Kassamedel Kassavarojen muutos - Förändring av kassamedel Kassavarat - Kassamedel Lainat - Lån tilinpäätösennuste - bokslutsprognos per Lainat - Lån uudet lainat - nya lån lainojen lyhennykset - amorteringar Lainat - Lån Taloussuunnitelma - Ekonomiplan (2019)

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 17.10.2017 TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 MUUTOKSIA VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Suomen talous kasvaa

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Budget 2016 och ekonomiplan

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Budget 2016 och ekonomiplan Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018 Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut

Lisätiedot

Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet - 1 Målen för verksamheten och ekonomin 2 KÄYTTÖTALOUS DRIFTBUDGET T

Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet - 1 Målen för verksamheten och ekonomin 2 KÄYTTÖTALOUS DRIFTBUDGET T Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/ /2017

Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/ /2017 Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/02.02.00.01/2017 Liikelaitos Salon Veden toimintastrategia 2018-2021 Liikelaitos Salon Vesi toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista puhdasta

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Budget 2017 och ekonomiplan

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Budget 2017 och ekonomiplan Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019 Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse. Porvoon vesi Borgå vatten

Vuosikertomus Årsberättelse. Porvoon vesi Borgå vatten Vuosikertomus Årsberättelse 2012 Porvoon vesi Borgå vatten Porvoon vesi Borgå vatten Julkaisija Utgivare Porvoon vesi Borgå vatten Mestarintie 2 Mästarvägen 2, 06150 Porvoo Borgå (019) 520 211 www.porvoo.fi/vesilaitos

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallituksen ehdotus 31.10.2017 TP16 TA17* TA17** TE18

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 ltjk 5.10.2016 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse. Porvoon vesi Borgå vatten

Vuosikertomus Årsberättelse. Porvoon vesi Borgå vatten Vuosikertomus Årsberättelse 211 Porvoon vesi Borgå vatten Sisällys Porvoon vesi Borgå vatten Julkaisija Utgivare Porvoon vesi Borgå vatten Mestarintie 2 Mästarvägen 2, 615 Porvoo Borgå (19) 52 211 www.porvoo.fi/vesilaitos

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2013 1. Yleistä Toimintavuonna 2013 jatketaan osuuskunnan jäsenten aktivointia, jotta kiinteistöt liitettäisiin osuuskunnan vesi-

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot