Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017"

Transkriptio

1 Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

2 Sisällysluettelo Innehållsförteckning: TALOUSARVIO BUDGET 2015 Toiminnan ja talouden tavoitteet - 1 Målen för verksamheten och ekonomin 3 Tuloslaskelma Resultaträkning 5 Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl 6 LIITETIEDOT - BUDGETBILAGOR Käyttömenojen erittely - Specifikation av driftsutgifter 7 Palkkojen ja tulojen erittely - Specifikation av löner och intäkter 8 Henkilöstösuunnitelma - Personalplan 9 Maksujen kehitys - Avgifternas utveckling 10 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointiohjelma Investeringsprogram TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN (-2019) Tuloslaskelma - Resultaträkning (-2019) 13 Rahoituslaskelma - Finansieringskalkyl (-2019) 14 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

3 1 TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET 1. Tehtävä ja visio Porvoon vesi on kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa vesihuoltopalveluja, ts. vedenhankintaa ja jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä. Tarjoamme palveluja ensisijaisesti toimintaalueella, jonka kaupunki vahvistaa ottaen huomioon yhdyskuntakehityksen vaatimukset sekä taloudelliset resurssit. Tarjoamme palveluja myös toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistöille, osuuskunnille ja eri sopimuksella myös naapurikunnille. Kaupunginvaltuusto päättää kuntalain 13 ja 87e :n mukaisesti liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteista. Porvoon veden visiona on olla arvostettu ja luotettava vesihuollon toimija. Toiminnan perustana on palvelujen ja tuotteiden korkea laatu, ammattitaitoinen henkilöstö ja hyvä työmotivaatio, ympäristöasioiden hallinta sekä teknisesti ja taloudellisesti kannattava toiminta. 2. Toimintaympäristön muutokset Vesihuoltoalan yleinen kehitys Suomessa heijastuu myös Porvoon veden toimintaympäristöön. Asiakkaiden odotukset, lainsäädäntö sekä alan yleinen kehitys korostavat asiakaspalvelun ja asiakaslähtöisyyden sekä tuotteiden laadun tärkeyttä. Osallistumme taloudellisuuden ja laadun mittaamiseksi Vesilaitosyhdistyksen benchmarking projektiin sekä asiakastyytyväisyystutkimuksiin. Viranomaisten vesihuoltoa koskevat vaatimukset tiukentuvat. Tämä voi edellyttää jätevedenkäsittelyn tehostamista. Ilmastonmuutoksen vuoksi äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät. Nämä aiheuttavat haasteita vesihuollossa. Vesijohto- ja viemäriverkoston ikääntyminen kasvattaa saneeraustarvetta. Kehitämme toimintaprosesseja yhdessä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa toiminnan tehostamiseksi. 3. Vesihuollon kehittämissuunnitelman toteuttaminen Vuoden 2014 aikana päivitettävä vesihuollon kehittämissuunnitelma on lähtökohta taloussuunnitelman investointiohjelman laadinnassa. 4. Toiminnalliset tavoitteet 4.1. Talous ja maksupolitiikka Tavoitteet: - kaikki käyttö-, investointi- ja lainanhoitokustannukset sekä kaupungin tuottovaatimus rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuotoilla - turvataan tuottojen taso, jolloin pystytään huolehtimaan myös pitkäjänteiselle toiminnalle välttämättömistä kehitys- ja investointitarpeista - maksut jakautuvat oikeudenmukaisesti eri asiakasryhmien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja maksutaso on kohtuullinen verrattaessa muihin vesilaitoksiin Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää, että liittymis-, käyttö- ja perusmaksut vastaavat investointitasoa. Koska vedenmyynti ei asiakasmäärän lisäyksestä huolimatta juurikaan kasva, käyttökate on turvattava taksojen tarkistuksella. Vuodelle 2015 on ehdotettu veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksujen keskimäärin 6 % korotus, joka nostaa liikevaihtoa samassa suhteessa. Myös liittymismaksuja ehdotetaan korotettavaksi 6 %. Taksakorotusten lisäksi taloussuunnitelmakauden investointiohjelma edellyttää lainanottoa.. Talouden pitkän aikavälin suunnittelussa on huomioitava, että kaupungin veden saannin turvaaminen tulee vaatimaan merkittäviä investointeja arviolta 5-10 vuoden päästä. Näiden investointien rahoitus tulee edellyttämään rahoitusjärjestelyjä. Maksujen korotukset pitkällä aikavälillä pystytään kuitenkin pitämään kohtuullisina. Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

4 Vedenhankinta Tavoitteet: - raakaveden saanti on turvattu myös poikkeuksellisissa olosuhteissa - vedenkäsittely varmistaa veden laadun ja turvallisuuden kaikissa olosuhteissa Vedenhankinnan turvallisuuden parantamiseksi uudistamme vedenottojärjestelyä Myllykylän raakavedenottamolla. Sannaisten pohjavesialueelle laaditun tiesuunnitelman toteuttamisella vähennämme liikenteestä aiheutuvia riskejä veden laadulle. Vedenhankinta Päijännetunnelista on seudullinen hanke, joka on suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa voi lopulta olla mukana alueen yrityksiä ja kuntia. Vuonna 2015 hankkeen yleissuunnittelu saadaan valmiiksi, minkä jälkeen tehdään periaatepäätös investoinnin toteuttamisesta Vedenjakelu ja viemäröinti Tavoitteet: - johtoverkko on sellaisessa kunnossa, että vedenjakelu ja jäteveden poisjohtaminen toimivat häiriöttä. Vuotovesien määrää pienennetään - haja-asutusalueilla laajennetaan vedenjakelu- ja viemäriverkostoja vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti Tavoitteiden toteutumiseksi lisäämme saneeraustoimintaa aikaisempien vuosien tasosta. Huonokuntoisten johtojen kunnostus etenee järjestelmällisesti joko uusimalla johtoja tai saneeraamalla niitä. Kaupungin keskeisissä osissa sekaviemäreitä muutetaan erillisviemäreiksi uusimisen yhteydessä. Haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen on saatettava jätevedenkäsittelynsä asianmukaiselle tasolle mennessä. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on tarkennettu ne alueet, joille Porvoon vesi laajentaa viemäriverkostoaan Jäteveden puhdistus 4.5 Sitovat tavoitteet Tavoitteet: - jäteveden häiriötön poisjohtaminen ja puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti - vesiensuojelun edistäminen Porvoon edustan merialueella - ravinteiden kierrätys Hermanninsaaren puhdistamoa tehostetaan keväisin tehostetulla kemiallisella käsittelyllä. Uusi ympäristölupa edellyttää mahdollisesti myös lisäinvestointeja. Epoon puhdistamo lakkautetaan vuodenvaihteessa 2014/2015. Hinthaaran puhdistamo lakkautetaan, kun siirtoviemäri Hermanninsaareen valmistuu. Viemärin rakentaminen aloitetaan vuonna Puhdistamolietteen käsittely ja sijoitus hankitaan ostopalveluna eikä Hermanninsaaren puhdistamolle ole tarkoitus tehdä tähän liittyviä investointeja. Maksutaso ei ylitä maan keskimääräistä. OK-talon vuosilasku vrt keskiarvoon TP2013 TA2014 TAE2015 TS2016 TS % <0 % < 0 % < 0 % < 0 % -5 % toteutunut 4.5 Tunnuslukuja Tunnusluku TP2013 TA2014 TAE2015 TS2016 TS2017 Liikevaihto milj. euroa 8,60 9,47 9,912 10,555 11,229 Käyttökate milj. euroa 4,07 4,77 4,93 5,43 5,88 Vedenmyynti milj. m³ 2,95 3,055 3,07 3,08 3,08 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

5 3 MÅLEN FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1. Uppgift och vision Borgå vatten är ett kommunalt affärsverk, vars uppgift är att producera vattentjänster, dvs. vattenförsörjning och avledande och behandling av avloppsvatten. Vi erbjuder i första hand tjänster på det verksamhetsområde, som av staden fastställs med beaktande av samhällsutvecklingens krav samt ekonomiska resurser. Vi erbjuder också tjänster åt fastigheter utanför verksamhetsområdet samt åt andelslag och med skilda avtal till grannkommuner. Stadsfullmäktige besluter i enlighet med 13 och 87e i kommunallagen om målen för affärsverkets verksamhet och ekonomi. Borgå vattens vision är att vara en uppskattad och pålitlig aktör i vattenförsörjningen. Verksamheten grundar sig på tjänster och produkter av hög kvalitet, yrkeskunnig personal och bra arbetsmotivation, behärskande av miljöfrågor samt tekniskt som ekonomiskt ändamålsenlig verksamhet 2. Ändringar i verksamhetsmiljön Branschens allmänna utveckling i Finland återspeglar sig också i Borgå vattens verksamhetsmiljö. Kundernas förväntningar, lagstiftningen och den allmänna utvecklingen poängterar vikten av kundservice, beaktande av kundsynvinkeln samt produkternas kvalitet. För att mäta ekonomi och kvalitet deltar vi i Vattenverksföreningens benchmarking projekt och i kundundersökningar. Myndigheternas krav rörande vattentjänster blir strängare. Dessa kan leda till att avloppsreningen måste effektiveras. Klimatförändringen medför att extrema väderförhållanden blir vanligare. Dessa medför utmaningar för verksamheten. Det åldrande vatten- och avloppsnätet påkallar ökat saneringsbehov. Vi utvecklar verksamhetsprocesserna tillsammans med stadens övriga förvaltningsgrenar för att effektivera verksamheten.. 3. Förverkligande av utvecklingsplanen för vattentjänster Riktlinjerna för utvecklandet av vattentjänsterna definieras i Utvecklingsplanen för vattentjänster, som uppdateras under år Utvecklingsplanen är en utgångspunkt då man uppgör ekonomiplanens investeringsprogram. 4. Verksamhetsmässiga mål 4.1. Ekonomi och avgiftspolitik Mål: - finansiering av alla drifts-, investerings- och lånomkostnader samt stadens avkastningskrav med intäkterna från verksamheten - intäktsnivån tryggas, så att man kan tillfredsställa också de långsiktiga utvecklings- och investeringsbehov, som verksamheten kräver - avgifterna fördelar sig rättvist mellan olika kundgrupper och i enlighet med upphovsprincipen, och avgiftsnivån är måttlig i jämförelse med andra vattentjänstverk Uppnående av målen kräver att anslutnings- bruks- och grundavgifter motsvarar den nödvändiga investeringsnivån. Eftersom vattenförsäljningen inte trots ökande kundantal nämnvärt stiger, måste driftsbidraget säkerställas med taxajusteringar. För åren 2015 har man föreslagit en höjning av bruks- och grundavgifter på 6 % vilken ökar omsättningen i samma proportion. Också anslutningsavgifterna föreslås höjas med 6 %. Utöver taxajusteringar förutsätter ekonomiplanperiodens investeringsprogram låneupptagning. I den långsiktiga ekonomiplaneringen bör beaktas, att tryggande av tillgången på tilläggsvatten för staden kommer att kräva betydande investeringar om ca 5 10 år. Dessa investeringar kommer att kräva finansieringsarrangemang. Taxajusteringarna kommer ändå också på lång sikt att vara måttfulla. Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

6 Vattenanskaffning Mål: - tillgången på råvatten är tryggad också i exceptionella förhållanden. - vattenbehandlingen säkerställer vattnets kvalitet och säkerhet i alla situationer För att förbättra vattenanskaffningens säkerhet förnyar vi arrangemangen vid Monby råvattentäkt. Genom att förverkliga vägplanen för vägen genom Sannäs grundvattenområde minskar vi riskerna som föranleds av trafiken. Vattenanskaffningen från Päijännetunneln är ett regionalt projekt, som är i planeringsskede. I det slutliga projektet deltar möjligtvis kommuner och företag i området. År 2015 blir översiktsplaneringen färdig, varefter man gör ett principbeslut om förverkligandet Vattendistribution och avloppsvattenavledning Mål: - ledningsnätet är i sådant skick att vattendistributionen och avloppsvattenavledningen fungerar störningsfritt. Läckagevattnens andel minskas. - på glesbygden utvecklas vatten- och avloppsnäten i enlighet med utvecklingsplanen för vattentjänster För att uppnå målen ökar vi saneringsverksamheten tidigare års nivå. Iståndsättningen av ledningar som är i dåligt skick fortgår systematiskt antingen genom förnyande eller sanering. I stadens centrala delar ändras blandavloppen till separatavlopp i samband med förnyandet. Fastigheterna på glesbygden bör åtgärda sin avloppshantering så att den uppfyller gällande krav senast I utvecklingsplanen för vattentjänster preciseras de områden, till vilka Borgå vatten utvidgar sitt avloppsnät. 4.4 Avloppsvattenrening 4.5 Bindande mål Mål: - avleda avloppsvattnet utan störningar och rena det enligt tillståndsvillkoren - befrämja vattenskyddet på havsområdet utanför Borgå - återanvändning av näringsämnen Avloppsreningen vid Hermansö effektiveras under vårperioden med effektiverad kemisk behandling. Det förnyade miljötillståndet för kan ge upphov till tilläggsinvesteringar. Ebbo reningsverk tas ur bruk vid årsskiftet 2014/2015. Hindhår reningsverk tas ur bruk då transportavloppet till Hermansö blir färdigt. Byggandet påbörjas Hanteringen av avloppsslam kommer att anskaffas som köptjänst och man kommer inte att göra investeringar på Hermansö för detta ändamål. Avgiftsnivån överskrider inte landets medeltal. Årsräkning vs medeltal (Eh-hus) BS2013 BG2014 BGF2015 EP2016 EP % < 0% < 0 % < 0 % < 0 % - 5 % förverkligad 4.6 Nyckeltal Nyckeltal BS2013 BG2014 BGF2015 EP2016 EP2017 Omsättning milj. euro 8,60 9,47 9,912 10,555 11,229 Driftsbidrag milj. euro 4,07 4,77 4,93 5,43 5,88 Vattenförsäljning milj. m³ 2,95 3,055 3,07 3,08 3,08 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

7 5 TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING TP - BS TP - BS TA-BG TA-BG Vedenmyynti - Vattenförsäljning perusmaksut- grundavgifter käyttömaksut - bruksavgifter Jätevesilaskutus - Avloppsvattenfakturering perusmaksut- grundavgifter käyttömaksut - bruksavgifter Asennustoiminta - Installationsverksamhet Muut myyntituotot - Övriga försäljningsintäkter LIIKEVAIHTO - OMSÄTTNING Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter Toimintakulut - Verksamhetskostnader Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor Palvelujen ostot - Köp av tjänster Henkilöstökulut - Personalkostnader KÄYTTÖKATE - DRIFTSBIDRAG ,6 % 41,0 % 45,3 % 45,4 % Suunnitelman mukaiset poistot - Planmässiga avskrivningar Rakennukset - Byggnader Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner och anläggningar Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier Muut - Övriga Liiketoiminnan muut kulut - Övriga rörelsekostnader LIIKETULOS - RÖRELSERESULTAT ,3 % -18,5 % 12,5 % 14,5 % Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och -kostnader Korkotuotot - Ränteintäkter Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter Korkokulut - Räntekostnader Tuloutus kaupungille - Avkastning till staden TULOS ENNEN VARAUKSIA RESULTAT FÖRE RESERVERINGAR TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 12,8 % -23,1 % 8,4 % 9,5 % Talousarvio - Budget 2015

8 6 RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL TP-BS TP-BS TA - BG TA - BG TOIMINTA - VERKSAMHET Tulorahoitus - Internt tillförda medel Liikeylijäämä - Rörelseöverskott Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nerskrivningar Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader Investoinnit - Investeringar Käyttöomaisuusinvestoinnit -Investeringar i anläggningstillg Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar för inv. 0 Toiminnan ja investointien nettokassavirta Nettokassaflödet för verksamheten och investeringarna RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING Antolainojen lisäykset - Ökning av utlåning Lainakannan muutokset - Förändringar av lånebeståndet Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån Liittymismaksujen lisäys - Ökning av anslutningsavgifter Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillg Saamisten muutos - Förändring av fordringar Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder Rahoitustoiminnan nettokassavirta Finansieringens nettokassaflöde KASSAVAROJEN MUUTOS - FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL KASSAVARAT - KASSAMEDEL ennuste Kassavarat - Kassamedel Muutos- Förändring Kassavarat - Kassamedel ennuste LAINAT - LÅN Lainat - Lån *) + uudet lainat - nya lån lainojen lyhennykset - amorteringar Lainat - Lån *) Ennusteen mukaan ei vuoden 2014 talousarvioon merkittyä rahoituslainaa tarvitse nostaa Enligt prognos behöver det finasieringslån som ingår i budgeten 2014 inte lyftas Talousarvio - Budget 2015

9 7 KÄYTTÖMENOJEN ERITTELY- SPECIFIKATION AV DRIFTSUTGIFTER TP - BS TP - BS TA - BG TA - BG 1 LAITOKSEN YHTEISET MENOT- VERKETS GEMENSAMMA UTGIFTER Hallinto - Förvaltning Liiketoiminnan tuki - Affärsv. Stödtjänster (2015-) Asiakaspalvelu - Kundservice (2015-) Vesihuoltopalvelut - Vattentjänster (-2014) Mittaritoiminta - Mätarverksamhet Muut laitoksen yhteiset - Verkets övriga gemensamma VEDENHANKINTA - VATTENANSKAFFNING Yhteiset kustannukset - Gemensamma kostnader Raakaveden hankinta - Råvattenanskaffning Sannaisten ottamo - Sannäs vattentag Linnanmäen vedenottamo - Borgbackens vattentag Saksanniemen vedenottamo - Saxby vattentag Ilolan vedenottamo - Illby vattentag Noriken vedenottamo - Norike vattentag Mickelsbölen hidassuodatuslaitos - Mickelsböle filtreringsanläggning Sondbyn painesäiliölaitos - Sondby tryckvattenanläggning Varavedenottamot VERKOSTO - NÄTET Verkoston yhteiset - Nätets gemensamma (2015-) VESIJOHTOVERKOSTO - VATTENLEDNINGSNÄT Vesijohtoverkosto - Vattenledningsnätet Pumppaamot ja säiliöt-pumpstationer och reservoarer VIEMÄRIVERKOSTO - AVLOPPSNÄT Viemäriverkosto - Avloppsledningsnätet Pääpumppaamot Muut pumppaamot JÄTEVEDEN PUHDISTUS - AVLOPPSRENING Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo - Hermansö avloppsvattenreningsverk Pienpuhdistamot - Små reningsverk SIVUTOIMINTA - SIDO-ORDNAD VERKSAMHET Asennustoiminta - Installationsverksamhet VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - TILLVERKNING FÖR EGET BRUK Investointien palkat - Investeringens löner YHTEENSÄ - SAMMANLAGT LAITOSPALVELUN MENOT - VERKSTJÄNSTENS UTGIFTER Varasto - Lagret Kuljetuskalusto - Transportmedel Korjaamo - Verkstaden Kiinteistöt - Fastigheter YHTEENSÄ - SAMMANLAGT Talousarvio - Budget 2015

10 PALKKOJEN JA TUOTTOJEN ERITTELY- SPECIFIKATION AV LÖNER OCH INTÄKTER TP -BS TP -BS TA - BG TA - BG PALKKAERITTELY - LÖNESPECIFIKATION Tuntipalkat - Timlöner Kuukausipalkat - Månadslöner Palkkiot-Arvoden Oikauserät - Rättelseposter Tulosvaikutteiset palkat - Löner i resultatet Tulosvaikutteiset palkat - Löner i resultatet Aktivoidut palkat - Aktiverade löner Maksetut palkat yhteensä - Betalda löner sammanlagt LAKISÄÄTEISET HENKILÖSIVUKULUT - LAGSTADGADE PERSONALBIUTGIFTER Sosiaaliturvamaksut - Socialskyddsavgifter Eläkevakuutusmaksut - Pensionsförsäkringsavgifter Tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut Olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringar Muut sosiaalivakuutusmaksut-övriga socialskyddsavgifter Oikauserät - Rättelseposter Tulosvaikutteiset sivukulut - Biutgifter i resultatet Tulosvaikutteiset sivukulut - Biutgifter i resultatet Aktivoidut sivukulut - Aktiverade biutgifter Maksetut sivukulut yhteensä - Betalda biutgifter sammanlagt HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ - PERSONALKOSTNADER TOTALT TUOTTOJEN ERITTELY - SPECIFIKATION AV INTÄKTERNA Vedenmyynti - Vattenförsäljning Perusmaksut - Grundavgifter Kulutusmaksut - Förbrukningsavgifter Jätevesilaskutus - Avloppsvattenfakturering Perusmaksut - Grundavgifter Jätevesimaksut - Avloppsvattenavgifter Asennustoiminta Muut myyntituotot - Övriga försäljningsintäkter Sakokaivolietteen vastaanotto - Slammottagning Muut palvelut - Muut palvelut LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ - OMSÄTTNING SAMMANLAGT Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter Muut vuokratuotot - övriga hyresintäkter Muut tuotot - Övriga intäkter Talousarvio - Budget 2015

11 9 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - PERSONALPLAN Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Johto ja Liiketoiminnan tuki - Ledning och Affärsv. Stödtjänster Toimitusjohtaja - Verkställande direktör Projekitipäällikkö - Projektchef Toimistosihteeri - Byråsekreterare Projekti-insinööri - Projektingenjör 1 1 Asiakaspalvelu Apulaisjohtaja - biträdande direktör Asiakaspalveluinsinööri - Kundbetjäningsingenjör Asiakaspalvelusihteeri - Kundsekreterare Toimisto- ja henkilöstösihteeri - Byrå- och personalsekr Kanslisti - Kanslist 1 1 Verkostyoyksikkö Verkostopäällikkö Työnjohto/vast - Arbetsledare/motsv Mittausinsinööri - Mätningsingenjör Varastonhoitaja - Lagerförvaltare Putkiasentaja/huoltomies/muu - Rörmontör/motsv. 15, Suunnittelija - Planerare Paikkatietokäsittelijä - GIS handläggare Laitosyksikkö Laitospäällikkö Vedenhankinta - Vattenanskaffning Käyttöteknikko - Drifttekniker Vesilaitoshoitaja - vattenverkskötare Laitos/prosessimies - Processman Laborantti/siivooja - Laborant/städare 0,5 Automaatioasentaja - Automationsmontör 1 Jätevedenpuhdistus - Avloppsrening Prosessi-insinööri Käyttöinsinööri - Driftingenjör Laitosmies - Processman Sähkömies -Elektriker YHTEENSÄ Talosuarvio - Budget 2015

12 10 VESIMAKSUJEN KEHITYS - VATTENAVGIFTERNAS UTVECKLING Vuosi Käyttömaksut, alv 0% Perusmaksu, alv 0% Vuosilasku vesi ja jätevesi, Elinkustannusindeksmaksu Liittymis- sis. alv År Bruksavgifter, moms 0 % Grundavgift, moms 0% Årsräkning, vatten och avlopp, ink. moms Levnaskostnad s-index Anslutningsavgift Rakennuskust. indeksi Byggnadskostn. Index / m³ / vuosi - år / vuosi - år 1951= =100 vesi jätevesi yhteensä Ok-talo kerrostalo yksikköhinta vatten avlopp totalt 7-20 mm 40 mm EH-hus våningshus enhetspris 150m3/a 5000m3/a 1996 K 1) 0,61 1,11 1, , M 1) 0,95 1,25 2, , ,71 1,18 1, ) , ,65 1,18 1, ) , ,65 1,11 1, ) , ,65 1,09 1, ) , ,65 1,09 1, , ,65 1,09 1, , ,65 1,09 1, , ,75 1,09 1, , ,80 1,14 1, , ,80 1,14 1, , ,88 1,25 2, , ,92 1,31 2, , ,97 1,38 2, , ,03 1,46 2, ,52 148, ,10 1,56 2, ) 2,74 149,9 5) ,17 1,65 2, ,92 1) K= Porvoon kaupunki, M=Porvoon maalaiskunta 2) jäteveden perusmaksun osuus 0% - avloppets andel av grundavgiften 0% 3) jäteveden perusmaksun osuus 33 % - avloppets andel av grundavgiften 33 % 4) jäteveden perusmaksun osuus 50 % - avloppets andel av grundavgiften 50 % 5) indeksi heinäkuu, index juli Talousarvio - Budget 2015

13 11 INVESTOINNIT Laitokset ja muut investoinnit Hanke - Projekt Kustannusarvio Arvio -uppsk. TA - BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Kostnadskalkyl Vedentuotanto - Vattenanskaffning Ylikentien perusparannus Automaatio, pienet hankkeet Automaation päivitys Myllykylän raakavesijohto Lisäveden hankinta suunnittelu Lisäveden hankinta siirtolinja Saksalan vedenottamo rakennussan Sannaisten vo sähkökesk. saneeraus Bölen kaivo Pienet vedentuotantohankkeet Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening Hermanninsaaren puhdistamo Muut pienet saneerustyöt Tilapintojen saneeraus LVI järjestelmien saneeraus Lämmön talteenottojärjestelmä Sakokaivolietteen vast.ottoas. saneeraus Ilmastuksen tehostus Esikäsittelyn pesureiden saneeraus Jälkikäsittely-yksikkö Lietteenkäsittelyn saneeraus Mittaukset ja analysaattorit Esisaostuskemikaalin annostusj Epoon puhdistamo Purku ja maisemointi Hinthaaran puhdistamo Prosessin tehostaminen Purku ja maisemointi Vesimittarit - Vattenmätare Vesimittarien osto Sivutoiminta - Sidoordnad verksamhet Huoltokeskuksen saneeraus Kuljetus- ja työvälineet Yhteiset investoinnit - Gemensamma investeringar ATK-hankinnat Vesijohtoavustukset Laitokset ja muut yhteensä Verkosto yhteensä Kaikki investoinnit yhteensä Investoinnit - Investeringar

14 12 INVESTOINNIT Verkostoinvestoinnit Hanke - Projekt Kustannusarvio Arvio -uppsk. TA - BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Kostnadskalkyl Uudisrakentaminen - Nyanläggning Itä-Mensas Augustinranta Kerkkoo Kevätlaakso (Kevätlaaksonpuro ja Kevätlaaksonkallio) Hermanninsaari Haikkoonranta II Kaava-alueiden pienet johtotyöt Erittelemättömät hankkeet Saneeraus - Sanering Tikantien alue Rihkamakatu-Lundinkatu Pellingintien paineviemäri Kokonniemen ohitus + liitosjärjestelyt Pappilanmäen aluesaneeraus Pienet saneeraustyöt Erittelemättömät hankkeet Haja-asutusalueet - Glesbygden Ylike-Jakari Hermanninsaari - Tyysteri Tyysteri - Hinthaara Kullo - Blinkon Blinkon - Tyysteri Kullo - Nyby Anttila, Yli-Veckoski, Ali-Veckoski Kulloon lähiympäristö (Mickelsböle ym) Sillvik Pienet johtotyöt Erittelemättömät hankkeet Jätevedenpumppaamot - Avloppspumpstationer Mensas 2 kpl Kevätlaakso 2 kpl Augustinranta Karpalopolku saneeraus Suomenkylänranta saneeraus Kokonniemen lakkauttaminen: Suunnittelu Pellingintie Kokoniemi Saneeraus Pellingintie Rakentaminen Kokonniemi Kokonniemi purku Laivurinkatu saneeraus Pumppaamoiden (20kpl) liitos kaukovalvontaan Hinthaara - Tyysteri siirtolinjan pump.3 kpl Mustijoki Kulloo 2 kpl Muut saneeraustyöt Verkosto yhteensä Laitokset ja muut yhteensä Kaikki investoinnit yhteensä Investoinnit - Investeringar

15 13 TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING TA - BG TA - BG TA - BG TS - EP TS - EP taksamuutos-taxajustering 6 % 6 % 6 % 5 % 5 % Liikevaihto - Omsättning Vedenmyynti - Vattenförsäljning Perusmaksut - Grundavgifter Kulutusmaksut - Förbrukningsavgift Jätevesilaskutus - Avloppsvattenfakturering Perusmaksut - Grundavgifter Käyttömaksut - Bruksavgifter Asennustoiminta - Installationsverksamhet Muut myynti tuotot - Övriga försäljningsintäkter Liikevaihto - Omsättning Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintakulut - Verksamhetskostnader Käyttökate - Driftsbidrag käyttökate % - driftsbidrag % 47 % 50 % 50 % 51 % 52 % 53 % 53 % Suunnitelman mukaiset poistot - Planmässiga avskrivningar Liiketoiminnan muut kulut - Övriga rörelsekostnader Liiketulos - Rörelseresultat % 13 % 14 % 16 % 16 % 15 % 12 % Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och -kostnader Korko- ja rahoitustuotot - Ränte- och finansiella intäkter Korkokulut - Räntekostnader Tuloutus kaupungille - Avkastning till staden TILIKAUDEN TULOS - PERIODENS RESULTAT % 8 % 9 % 11 % 11 % 10 % 6 % Taloussuunnitelma - Ekonomiplan (2019)

16 14 RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL TP - BS TA - BG TA - BG TS - EP TS - EP Toiminta - Verksamhet Tulorahoitus - Internt tillförda medel Liiketulos - Rörelseresultat Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nerskrivningar Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader Investoinnit - Investeringar Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar Toiminnan ja investointien nettokassavirta Nettokassaflödet för verksamheten och investeringarna Rahoitustoiminta - Finansieringen Lainakannan muutokset - Förändringar av lånebeståndet Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån Liittymismaksujen lisäys - Ökning av anslutningsavgifter Rahoitustoiminnan nettokassavirta Finansieringensnettokassaflöde Kassavarojen muutos - Förändring av kassamedel Kassavarat - Kassamedel tilinpäätösennuste - bokslutsprognos per Kassavarat - Kassamedel Kassavarojen muutos - Förändring av kassamedel Kassavarat - Kassamedel Lainat - Lån tilinpäätösennuste - bokslutsprognos per Lainat - Lån uudet lainat - nya lån lainojen lyhennykset - amorteringar Lainat - Lån Taloussuunnitelma - Ekonomiplan (2019)

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse. Porvoon vesi Borgå vatten

Vuosikertomus Årsberättelse. Porvoon vesi Borgå vatten Vuosikertomus Årsberättelse 2012 Porvoon vesi Borgå vatten Porvoon vesi Borgå vatten Julkaisija Utgivare Porvoon vesi Borgå vatten Mestarintie 2 Mästarvägen 2, 06150 Porvoo Borgå (019) 520 211 www.porvoo.fi/vesilaitos

Lisätiedot

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Budget 2017 och ekonomiplan

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Budget 2017 och ekonomiplan Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019 Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse. Porvoon vesi Borgå vatten

Vuosikertomus Årsberättelse. Porvoon vesi Borgå vatten Vuosikertomus Årsberättelse 211 Porvoon vesi Borgå vatten Sisällys Porvoon vesi Borgå vatten Julkaisija Utgivare Porvoon vesi Borgå vatten Mestarintie 2 Mästarvägen 2, 615 Porvoo Borgå (19) 52 211 www.porvoo.fi/vesilaitos

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2013 1. Yleistä Toimintavuonna 2013 jatketaan osuuskunnan jäsenten aktivointia, jotta kiinteistöt liitettäisiin osuuskunnan vesi-

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS Liite 2 4.5.212 1 SISÄLTÖ 1. Talousmallinnuksen tavoite 2. Laskentaoletukset ja periaatteet Toiminnan volyymin kehitys Menojen kehitys Tulojen kehitys Investoinnit

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä Toiminnan pääpaino on aktivoida osuuskunnan jäseniä liittämään kiinteistönsä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon kuluvan

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Toimenpiteet Tornionjoen vesienhoitoalueella, Suomi. Åtgärder i Torneälvens vattendistrikt, Finland

Toimenpiteet Tornionjoen vesienhoitoalueella, Suomi. Åtgärder i Torneälvens vattendistrikt, Finland Toimenpiteet Tornionjoen vesienhoitoalueella, Suomi Åtgärder i Torneälvens vattendistrikt, Finland Tornionjoen vesiparlamentti 31.3.2009 Pekka Räinä Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet Lisätoimenpiteet

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000 1 9 TYTÄRYHTIÖT Kajaanin Teknologiakeskus Oy Osakeyhtiö Palvelun perustelut: - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Palvelujen tuottamistapa Hyöty tai arvo: Toiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark.

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark. Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 107 17.12.2012 Laskujen hyväksyminen 2013 / Godkännande av räkningar 2013 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 107 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta/utskottet för

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 12.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2015 TA 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 3 479 15 478 3 601 23,3 122 3,4 Kulut -1 435-7 581-1 628 21,5-193

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO Vesijohto- ja viemäriverkosto - Lamala-Venesilta vesijohto- ja 1.1 - alue sijaitsee ranta-alueella - vesijohtoverkoston rakentaminen - veden laadun paraneminen 200 000 2005-2010 kunnan viemäriverkosto

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja

Lisätiedot

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN HANKKEEN LIIKETOIMINNALLISET PERUSTELUT PROJEKTETS AFFÄRSMÄSSIGA MOTIVERINGAR

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen

HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen Vesihuollon jako alueittain: - Porvoon veden toimintaalueet - Porvoon veden palvelualueet - Osuuskuntien toimintaalueet - Osuuskuntien palvelualueet

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar

Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar Hakaniemenranta 6 PL 1001, 00531 Helsinki Hagnäskajen 6 PB 1001, 00531 Helsingfors Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar Hakuohjeet

Lisätiedot