Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017"

Transkriptio

1 Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

2 Sisällysluettelo Innehållsförteckning: TALOUSARVIO BUDGET 2015 Toiminnan ja talouden tavoitteet - 1 Målen för verksamheten och ekonomin 3 Tuloslaskelma Resultaträkning 5 Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl 6 LIITETIEDOT - BUDGETBILAGOR Käyttömenojen erittely - Specifikation av driftsutgifter 7 Palkkojen ja tulojen erittely - Specifikation av löner och intäkter 8 Henkilöstösuunnitelma - Personalplan 9 Maksujen kehitys - Avgifternas utveckling 10 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointiohjelma Investeringsprogram TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN (-2019) Tuloslaskelma - Resultaträkning (-2019) 13 Rahoituslaskelma - Finansieringskalkyl (-2019) 14 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

3 1 TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET 1. Tehtävä ja visio Porvoon vesi on kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa vesihuoltopalveluja, ts. vedenhankintaa ja jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä. Tarjoamme palveluja ensisijaisesti toimintaalueella, jonka kaupunki vahvistaa ottaen huomioon yhdyskuntakehityksen vaatimukset sekä taloudelliset resurssit. Tarjoamme palveluja myös toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistöille, osuuskunnille ja eri sopimuksella myös naapurikunnille. Kaupunginvaltuusto päättää kuntalain 13 ja 87e :n mukaisesti liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteista. Porvoon veden visiona on olla arvostettu ja luotettava vesihuollon toimija. Toiminnan perustana on palvelujen ja tuotteiden korkea laatu, ammattitaitoinen henkilöstö ja hyvä työmotivaatio, ympäristöasioiden hallinta sekä teknisesti ja taloudellisesti kannattava toiminta. 2. Toimintaympäristön muutokset Vesihuoltoalan yleinen kehitys Suomessa heijastuu myös Porvoon veden toimintaympäristöön. Asiakkaiden odotukset, lainsäädäntö sekä alan yleinen kehitys korostavat asiakaspalvelun ja asiakaslähtöisyyden sekä tuotteiden laadun tärkeyttä. Osallistumme taloudellisuuden ja laadun mittaamiseksi Vesilaitosyhdistyksen benchmarking projektiin sekä asiakastyytyväisyystutkimuksiin. Viranomaisten vesihuoltoa koskevat vaatimukset tiukentuvat. Tämä voi edellyttää jätevedenkäsittelyn tehostamista. Ilmastonmuutoksen vuoksi äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät. Nämä aiheuttavat haasteita vesihuollossa. Vesijohto- ja viemäriverkoston ikääntyminen kasvattaa saneeraustarvetta. Kehitämme toimintaprosesseja yhdessä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa toiminnan tehostamiseksi. 3. Vesihuollon kehittämissuunnitelman toteuttaminen Vuoden 2014 aikana päivitettävä vesihuollon kehittämissuunnitelma on lähtökohta taloussuunnitelman investointiohjelman laadinnassa. 4. Toiminnalliset tavoitteet 4.1. Talous ja maksupolitiikka Tavoitteet: - kaikki käyttö-, investointi- ja lainanhoitokustannukset sekä kaupungin tuottovaatimus rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuotoilla - turvataan tuottojen taso, jolloin pystytään huolehtimaan myös pitkäjänteiselle toiminnalle välttämättömistä kehitys- ja investointitarpeista - maksut jakautuvat oikeudenmukaisesti eri asiakasryhmien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja maksutaso on kohtuullinen verrattaessa muihin vesilaitoksiin Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää, että liittymis-, käyttö- ja perusmaksut vastaavat investointitasoa. Koska vedenmyynti ei asiakasmäärän lisäyksestä huolimatta juurikaan kasva, käyttökate on turvattava taksojen tarkistuksella. Vuodelle 2015 on ehdotettu veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksujen keskimäärin 6 % korotus, joka nostaa liikevaihtoa samassa suhteessa. Myös liittymismaksuja ehdotetaan korotettavaksi 6 %. Taksakorotusten lisäksi taloussuunnitelmakauden investointiohjelma edellyttää lainanottoa.. Talouden pitkän aikavälin suunnittelussa on huomioitava, että kaupungin veden saannin turvaaminen tulee vaatimaan merkittäviä investointeja arviolta 5-10 vuoden päästä. Näiden investointien rahoitus tulee edellyttämään rahoitusjärjestelyjä. Maksujen korotukset pitkällä aikavälillä pystytään kuitenkin pitämään kohtuullisina. Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

4 Vedenhankinta Tavoitteet: - raakaveden saanti on turvattu myös poikkeuksellisissa olosuhteissa - vedenkäsittely varmistaa veden laadun ja turvallisuuden kaikissa olosuhteissa Vedenhankinnan turvallisuuden parantamiseksi uudistamme vedenottojärjestelyä Myllykylän raakavedenottamolla. Sannaisten pohjavesialueelle laaditun tiesuunnitelman toteuttamisella vähennämme liikenteestä aiheutuvia riskejä veden laadulle. Vedenhankinta Päijännetunnelista on seudullinen hanke, joka on suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa voi lopulta olla mukana alueen yrityksiä ja kuntia. Vuonna 2015 hankkeen yleissuunnittelu saadaan valmiiksi, minkä jälkeen tehdään periaatepäätös investoinnin toteuttamisesta Vedenjakelu ja viemäröinti Tavoitteet: - johtoverkko on sellaisessa kunnossa, että vedenjakelu ja jäteveden poisjohtaminen toimivat häiriöttä. Vuotovesien määrää pienennetään - haja-asutusalueilla laajennetaan vedenjakelu- ja viemäriverkostoja vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti Tavoitteiden toteutumiseksi lisäämme saneeraustoimintaa aikaisempien vuosien tasosta. Huonokuntoisten johtojen kunnostus etenee järjestelmällisesti joko uusimalla johtoja tai saneeraamalla niitä. Kaupungin keskeisissä osissa sekaviemäreitä muutetaan erillisviemäreiksi uusimisen yhteydessä. Haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen on saatettava jätevedenkäsittelynsä asianmukaiselle tasolle mennessä. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on tarkennettu ne alueet, joille Porvoon vesi laajentaa viemäriverkostoaan Jäteveden puhdistus 4.5 Sitovat tavoitteet Tavoitteet: - jäteveden häiriötön poisjohtaminen ja puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti - vesiensuojelun edistäminen Porvoon edustan merialueella - ravinteiden kierrätys Hermanninsaaren puhdistamoa tehostetaan keväisin tehostetulla kemiallisella käsittelyllä. Uusi ympäristölupa edellyttää mahdollisesti myös lisäinvestointeja. Epoon puhdistamo lakkautetaan vuodenvaihteessa 2014/2015. Hinthaaran puhdistamo lakkautetaan, kun siirtoviemäri Hermanninsaareen valmistuu. Viemärin rakentaminen aloitetaan vuonna Puhdistamolietteen käsittely ja sijoitus hankitaan ostopalveluna eikä Hermanninsaaren puhdistamolle ole tarkoitus tehdä tähän liittyviä investointeja. Maksutaso ei ylitä maan keskimääräistä. OK-talon vuosilasku vrt keskiarvoon TP2013 TA2014 TAE2015 TS2016 TS % <0 % < 0 % < 0 % < 0 % -5 % toteutunut 4.5 Tunnuslukuja Tunnusluku TP2013 TA2014 TAE2015 TS2016 TS2017 Liikevaihto milj. euroa 8,60 9,47 9,912 10,555 11,229 Käyttökate milj. euroa 4,07 4,77 4,93 5,43 5,88 Vedenmyynti milj. m³ 2,95 3,055 3,07 3,08 3,08 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

5 3 MÅLEN FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1. Uppgift och vision Borgå vatten är ett kommunalt affärsverk, vars uppgift är att producera vattentjänster, dvs. vattenförsörjning och avledande och behandling av avloppsvatten. Vi erbjuder i första hand tjänster på det verksamhetsområde, som av staden fastställs med beaktande av samhällsutvecklingens krav samt ekonomiska resurser. Vi erbjuder också tjänster åt fastigheter utanför verksamhetsområdet samt åt andelslag och med skilda avtal till grannkommuner. Stadsfullmäktige besluter i enlighet med 13 och 87e i kommunallagen om målen för affärsverkets verksamhet och ekonomi. Borgå vattens vision är att vara en uppskattad och pålitlig aktör i vattenförsörjningen. Verksamheten grundar sig på tjänster och produkter av hög kvalitet, yrkeskunnig personal och bra arbetsmotivation, behärskande av miljöfrågor samt tekniskt som ekonomiskt ändamålsenlig verksamhet 2. Ändringar i verksamhetsmiljön Branschens allmänna utveckling i Finland återspeglar sig också i Borgå vattens verksamhetsmiljö. Kundernas förväntningar, lagstiftningen och den allmänna utvecklingen poängterar vikten av kundservice, beaktande av kundsynvinkeln samt produkternas kvalitet. För att mäta ekonomi och kvalitet deltar vi i Vattenverksföreningens benchmarking projekt och i kundundersökningar. Myndigheternas krav rörande vattentjänster blir strängare. Dessa kan leda till att avloppsreningen måste effektiveras. Klimatförändringen medför att extrema väderförhållanden blir vanligare. Dessa medför utmaningar för verksamheten. Det åldrande vatten- och avloppsnätet påkallar ökat saneringsbehov. Vi utvecklar verksamhetsprocesserna tillsammans med stadens övriga förvaltningsgrenar för att effektivera verksamheten.. 3. Förverkligande av utvecklingsplanen för vattentjänster Riktlinjerna för utvecklandet av vattentjänsterna definieras i Utvecklingsplanen för vattentjänster, som uppdateras under år Utvecklingsplanen är en utgångspunkt då man uppgör ekonomiplanens investeringsprogram. 4. Verksamhetsmässiga mål 4.1. Ekonomi och avgiftspolitik Mål: - finansiering av alla drifts-, investerings- och lånomkostnader samt stadens avkastningskrav med intäkterna från verksamheten - intäktsnivån tryggas, så att man kan tillfredsställa också de långsiktiga utvecklings- och investeringsbehov, som verksamheten kräver - avgifterna fördelar sig rättvist mellan olika kundgrupper och i enlighet med upphovsprincipen, och avgiftsnivån är måttlig i jämförelse med andra vattentjänstverk Uppnående av målen kräver att anslutnings- bruks- och grundavgifter motsvarar den nödvändiga investeringsnivån. Eftersom vattenförsäljningen inte trots ökande kundantal nämnvärt stiger, måste driftsbidraget säkerställas med taxajusteringar. För åren 2015 har man föreslagit en höjning av bruks- och grundavgifter på 6 % vilken ökar omsättningen i samma proportion. Också anslutningsavgifterna föreslås höjas med 6 %. Utöver taxajusteringar förutsätter ekonomiplanperiodens investeringsprogram låneupptagning. I den långsiktiga ekonomiplaneringen bör beaktas, att tryggande av tillgången på tilläggsvatten för staden kommer att kräva betydande investeringar om ca 5 10 år. Dessa investeringar kommer att kräva finansieringsarrangemang. Taxajusteringarna kommer ändå också på lång sikt att vara måttfulla. Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

6 Vattenanskaffning Mål: - tillgången på råvatten är tryggad också i exceptionella förhållanden. - vattenbehandlingen säkerställer vattnets kvalitet och säkerhet i alla situationer För att förbättra vattenanskaffningens säkerhet förnyar vi arrangemangen vid Monby råvattentäkt. Genom att förverkliga vägplanen för vägen genom Sannäs grundvattenområde minskar vi riskerna som föranleds av trafiken. Vattenanskaffningen från Päijännetunneln är ett regionalt projekt, som är i planeringsskede. I det slutliga projektet deltar möjligtvis kommuner och företag i området. År 2015 blir översiktsplaneringen färdig, varefter man gör ett principbeslut om förverkligandet Vattendistribution och avloppsvattenavledning Mål: - ledningsnätet är i sådant skick att vattendistributionen och avloppsvattenavledningen fungerar störningsfritt. Läckagevattnens andel minskas. - på glesbygden utvecklas vatten- och avloppsnäten i enlighet med utvecklingsplanen för vattentjänster För att uppnå målen ökar vi saneringsverksamheten tidigare års nivå. Iståndsättningen av ledningar som är i dåligt skick fortgår systematiskt antingen genom förnyande eller sanering. I stadens centrala delar ändras blandavloppen till separatavlopp i samband med förnyandet. Fastigheterna på glesbygden bör åtgärda sin avloppshantering så att den uppfyller gällande krav senast I utvecklingsplanen för vattentjänster preciseras de områden, till vilka Borgå vatten utvidgar sitt avloppsnät. 4.4 Avloppsvattenrening 4.5 Bindande mål Mål: - avleda avloppsvattnet utan störningar och rena det enligt tillståndsvillkoren - befrämja vattenskyddet på havsområdet utanför Borgå - återanvändning av näringsämnen Avloppsreningen vid Hermansö effektiveras under vårperioden med effektiverad kemisk behandling. Det förnyade miljötillståndet för kan ge upphov till tilläggsinvesteringar. Ebbo reningsverk tas ur bruk vid årsskiftet 2014/2015. Hindhår reningsverk tas ur bruk då transportavloppet till Hermansö blir färdigt. Byggandet påbörjas Hanteringen av avloppsslam kommer att anskaffas som köptjänst och man kommer inte att göra investeringar på Hermansö för detta ändamål. Avgiftsnivån överskrider inte landets medeltal. Årsräkning vs medeltal (Eh-hus) BS2013 BG2014 BGF2015 EP2016 EP % < 0% < 0 % < 0 % < 0 % - 5 % förverkligad 4.6 Nyckeltal Nyckeltal BS2013 BG2014 BGF2015 EP2016 EP2017 Omsättning milj. euro 8,60 9,47 9,912 10,555 11,229 Driftsbidrag milj. euro 4,07 4,77 4,93 5,43 5,88 Vattenförsäljning milj. m³ 2,95 3,055 3,07 3,08 3,08 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

7 5 TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING TP - BS TP - BS TA-BG TA-BG Vedenmyynti - Vattenförsäljning perusmaksut- grundavgifter käyttömaksut - bruksavgifter Jätevesilaskutus - Avloppsvattenfakturering perusmaksut- grundavgifter käyttömaksut - bruksavgifter Asennustoiminta - Installationsverksamhet Muut myyntituotot - Övriga försäljningsintäkter LIIKEVAIHTO - OMSÄTTNING Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter Toimintakulut - Verksamhetskostnader Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor Palvelujen ostot - Köp av tjänster Henkilöstökulut - Personalkostnader KÄYTTÖKATE - DRIFTSBIDRAG ,6 % 41,0 % 45,3 % 45,4 % Suunnitelman mukaiset poistot - Planmässiga avskrivningar Rakennukset - Byggnader Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner och anläggningar Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier Muut - Övriga Liiketoiminnan muut kulut - Övriga rörelsekostnader LIIKETULOS - RÖRELSERESULTAT ,3 % -18,5 % 12,5 % 14,5 % Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och -kostnader Korkotuotot - Ränteintäkter Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter Korkokulut - Räntekostnader Tuloutus kaupungille - Avkastning till staden TULOS ENNEN VARAUKSIA RESULTAT FÖRE RESERVERINGAR TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 12,8 % -23,1 % 8,4 % 9,5 % Talousarvio - Budget 2015

8 6 RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL TP-BS TP-BS TA - BG TA - BG TOIMINTA - VERKSAMHET Tulorahoitus - Internt tillförda medel Liikeylijäämä - Rörelseöverskott Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nerskrivningar Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader Investoinnit - Investeringar Käyttöomaisuusinvestoinnit -Investeringar i anläggningstillg Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar för inv. 0 Toiminnan ja investointien nettokassavirta Nettokassaflödet för verksamheten och investeringarna RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING Antolainojen lisäykset - Ökning av utlåning Lainakannan muutokset - Förändringar av lånebeståndet Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån Liittymismaksujen lisäys - Ökning av anslutningsavgifter Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillg Saamisten muutos - Förändring av fordringar Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder Rahoitustoiminnan nettokassavirta Finansieringens nettokassaflöde KASSAVAROJEN MUUTOS - FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL KASSAVARAT - KASSAMEDEL ennuste Kassavarat - Kassamedel Muutos- Förändring Kassavarat - Kassamedel ennuste LAINAT - LÅN Lainat - Lån *) + uudet lainat - nya lån lainojen lyhennykset - amorteringar Lainat - Lån *) Ennusteen mukaan ei vuoden 2014 talousarvioon merkittyä rahoituslainaa tarvitse nostaa Enligt prognos behöver det finasieringslån som ingår i budgeten 2014 inte lyftas Talousarvio - Budget 2015

9 7 KÄYTTÖMENOJEN ERITTELY- SPECIFIKATION AV DRIFTSUTGIFTER TP - BS TP - BS TA - BG TA - BG 1 LAITOKSEN YHTEISET MENOT- VERKETS GEMENSAMMA UTGIFTER Hallinto - Förvaltning Liiketoiminnan tuki - Affärsv. Stödtjänster (2015-) Asiakaspalvelu - Kundservice (2015-) Vesihuoltopalvelut - Vattentjänster (-2014) Mittaritoiminta - Mätarverksamhet Muut laitoksen yhteiset - Verkets övriga gemensamma VEDENHANKINTA - VATTENANSKAFFNING Yhteiset kustannukset - Gemensamma kostnader Raakaveden hankinta - Råvattenanskaffning Sannaisten ottamo - Sannäs vattentag Linnanmäen vedenottamo - Borgbackens vattentag Saksanniemen vedenottamo - Saxby vattentag Ilolan vedenottamo - Illby vattentag Noriken vedenottamo - Norike vattentag Mickelsbölen hidassuodatuslaitos - Mickelsböle filtreringsanläggning Sondbyn painesäiliölaitos - Sondby tryckvattenanläggning Varavedenottamot VERKOSTO - NÄTET Verkoston yhteiset - Nätets gemensamma (2015-) VESIJOHTOVERKOSTO - VATTENLEDNINGSNÄT Vesijohtoverkosto - Vattenledningsnätet Pumppaamot ja säiliöt-pumpstationer och reservoarer VIEMÄRIVERKOSTO - AVLOPPSNÄT Viemäriverkosto - Avloppsledningsnätet Pääpumppaamot Muut pumppaamot JÄTEVEDEN PUHDISTUS - AVLOPPSRENING Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo - Hermansö avloppsvattenreningsverk Pienpuhdistamot - Små reningsverk SIVUTOIMINTA - SIDO-ORDNAD VERKSAMHET Asennustoiminta - Installationsverksamhet VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - TILLVERKNING FÖR EGET BRUK Investointien palkat - Investeringens löner YHTEENSÄ - SAMMANLAGT LAITOSPALVELUN MENOT - VERKSTJÄNSTENS UTGIFTER Varasto - Lagret Kuljetuskalusto - Transportmedel Korjaamo - Verkstaden Kiinteistöt - Fastigheter YHTEENSÄ - SAMMANLAGT Talousarvio - Budget 2015

10 PALKKOJEN JA TUOTTOJEN ERITTELY- SPECIFIKATION AV LÖNER OCH INTÄKTER TP -BS TP -BS TA - BG TA - BG PALKKAERITTELY - LÖNESPECIFIKATION Tuntipalkat - Timlöner Kuukausipalkat - Månadslöner Palkkiot-Arvoden Oikauserät - Rättelseposter Tulosvaikutteiset palkat - Löner i resultatet Tulosvaikutteiset palkat - Löner i resultatet Aktivoidut palkat - Aktiverade löner Maksetut palkat yhteensä - Betalda löner sammanlagt LAKISÄÄTEISET HENKILÖSIVUKULUT - LAGSTADGADE PERSONALBIUTGIFTER Sosiaaliturvamaksut - Socialskyddsavgifter Eläkevakuutusmaksut - Pensionsförsäkringsavgifter Tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut Olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringar Muut sosiaalivakuutusmaksut-övriga socialskyddsavgifter Oikauserät - Rättelseposter Tulosvaikutteiset sivukulut - Biutgifter i resultatet Tulosvaikutteiset sivukulut - Biutgifter i resultatet Aktivoidut sivukulut - Aktiverade biutgifter Maksetut sivukulut yhteensä - Betalda biutgifter sammanlagt HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ - PERSONALKOSTNADER TOTALT TUOTTOJEN ERITTELY - SPECIFIKATION AV INTÄKTERNA Vedenmyynti - Vattenförsäljning Perusmaksut - Grundavgifter Kulutusmaksut - Förbrukningsavgifter Jätevesilaskutus - Avloppsvattenfakturering Perusmaksut - Grundavgifter Jätevesimaksut - Avloppsvattenavgifter Asennustoiminta Muut myyntituotot - Övriga försäljningsintäkter Sakokaivolietteen vastaanotto - Slammottagning Muut palvelut - Muut palvelut LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ - OMSÄTTNING SAMMANLAGT Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter Muut vuokratuotot - övriga hyresintäkter Muut tuotot - Övriga intäkter Talousarvio - Budget 2015

11 9 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - PERSONALPLAN Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Johto ja Liiketoiminnan tuki - Ledning och Affärsv. Stödtjänster Toimitusjohtaja - Verkställande direktör Projekitipäällikkö - Projektchef Toimistosihteeri - Byråsekreterare Projekti-insinööri - Projektingenjör 1 1 Asiakaspalvelu Apulaisjohtaja - biträdande direktör Asiakaspalveluinsinööri - Kundbetjäningsingenjör Asiakaspalvelusihteeri - Kundsekreterare Toimisto- ja henkilöstösihteeri - Byrå- och personalsekr Kanslisti - Kanslist 1 1 Verkostyoyksikkö Verkostopäällikkö Työnjohto/vast - Arbetsledare/motsv Mittausinsinööri - Mätningsingenjör Varastonhoitaja - Lagerförvaltare Putkiasentaja/huoltomies/muu - Rörmontör/motsv. 15, Suunnittelija - Planerare Paikkatietokäsittelijä - GIS handläggare Laitosyksikkö Laitospäällikkö Vedenhankinta - Vattenanskaffning Käyttöteknikko - Drifttekniker Vesilaitoshoitaja - vattenverkskötare Laitos/prosessimies - Processman Laborantti/siivooja - Laborant/städare 0,5 Automaatioasentaja - Automationsmontör 1 Jätevedenpuhdistus - Avloppsrening Prosessi-insinööri Käyttöinsinööri - Driftingenjör Laitosmies - Processman Sähkömies -Elektriker YHTEENSÄ Talosuarvio - Budget 2015

12 10 VESIMAKSUJEN KEHITYS - VATTENAVGIFTERNAS UTVECKLING Vuosi Käyttömaksut, alv 0% Perusmaksu, alv 0% Vuosilasku vesi ja jätevesi, Elinkustannusindeksmaksu Liittymis- sis. alv År Bruksavgifter, moms 0 % Grundavgift, moms 0% Årsräkning, vatten och avlopp, ink. moms Levnaskostnad s-index Anslutningsavgift Rakennuskust. indeksi Byggnadskostn. Index / m³ / vuosi - år / vuosi - år 1951= =100 vesi jätevesi yhteensä Ok-talo kerrostalo yksikköhinta vatten avlopp totalt 7-20 mm 40 mm EH-hus våningshus enhetspris 150m3/a 5000m3/a 1996 K 1) 0,61 1,11 1, , M 1) 0,95 1,25 2, , ,71 1,18 1, ) , ,65 1,18 1, ) , ,65 1,11 1, ) , ,65 1,09 1, ) , ,65 1,09 1, , ,65 1,09 1, , ,65 1,09 1, , ,75 1,09 1, , ,80 1,14 1, , ,80 1,14 1, , ,88 1,25 2, , ,92 1,31 2, , ,97 1,38 2, , ,03 1,46 2, ,52 148, ,10 1,56 2, ) 2,74 149,9 5) ,17 1,65 2, ,92 1) K= Porvoon kaupunki, M=Porvoon maalaiskunta 2) jäteveden perusmaksun osuus 0% - avloppets andel av grundavgiften 0% 3) jäteveden perusmaksun osuus 33 % - avloppets andel av grundavgiften 33 % 4) jäteveden perusmaksun osuus 50 % - avloppets andel av grundavgiften 50 % 5) indeksi heinäkuu, index juli Talousarvio - Budget 2015

13 11 INVESTOINNIT Laitokset ja muut investoinnit Hanke - Projekt Kustannusarvio Arvio -uppsk. TA - BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Kostnadskalkyl Vedentuotanto - Vattenanskaffning Ylikentien perusparannus Automaatio, pienet hankkeet Automaation päivitys Myllykylän raakavesijohto Lisäveden hankinta suunnittelu Lisäveden hankinta siirtolinja Saksalan vedenottamo rakennussan Sannaisten vo sähkökesk. saneeraus Bölen kaivo Pienet vedentuotantohankkeet Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening Hermanninsaaren puhdistamo Muut pienet saneerustyöt Tilapintojen saneeraus LVI järjestelmien saneeraus Lämmön talteenottojärjestelmä Sakokaivolietteen vast.ottoas. saneeraus Ilmastuksen tehostus Esikäsittelyn pesureiden saneeraus Jälkikäsittely-yksikkö Lietteenkäsittelyn saneeraus Mittaukset ja analysaattorit Esisaostuskemikaalin annostusj Epoon puhdistamo Purku ja maisemointi Hinthaaran puhdistamo Prosessin tehostaminen Purku ja maisemointi Vesimittarit - Vattenmätare Vesimittarien osto Sivutoiminta - Sidoordnad verksamhet Huoltokeskuksen saneeraus Kuljetus- ja työvälineet Yhteiset investoinnit - Gemensamma investeringar ATK-hankinnat Vesijohtoavustukset Laitokset ja muut yhteensä Verkosto yhteensä Kaikki investoinnit yhteensä Investoinnit - Investeringar

14 12 INVESTOINNIT Verkostoinvestoinnit Hanke - Projekt Kustannusarvio Arvio -uppsk. TA - BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Kostnadskalkyl Uudisrakentaminen - Nyanläggning Itä-Mensas Augustinranta Kerkkoo Kevätlaakso (Kevätlaaksonpuro ja Kevätlaaksonkallio) Hermanninsaari Haikkoonranta II Kaava-alueiden pienet johtotyöt Erittelemättömät hankkeet Saneeraus - Sanering Tikantien alue Rihkamakatu-Lundinkatu Pellingintien paineviemäri Kokonniemen ohitus + liitosjärjestelyt Pappilanmäen aluesaneeraus Pienet saneeraustyöt Erittelemättömät hankkeet Haja-asutusalueet - Glesbygden Ylike-Jakari Hermanninsaari - Tyysteri Tyysteri - Hinthaara Kullo - Blinkon Blinkon - Tyysteri Kullo - Nyby Anttila, Yli-Veckoski, Ali-Veckoski Kulloon lähiympäristö (Mickelsböle ym) Sillvik Pienet johtotyöt Erittelemättömät hankkeet Jätevedenpumppaamot - Avloppspumpstationer Mensas 2 kpl Kevätlaakso 2 kpl Augustinranta Karpalopolku saneeraus Suomenkylänranta saneeraus Kokonniemen lakkauttaminen: Suunnittelu Pellingintie Kokoniemi Saneeraus Pellingintie Rakentaminen Kokonniemi Kokonniemi purku Laivurinkatu saneeraus Pumppaamoiden (20kpl) liitos kaukovalvontaan Hinthaara - Tyysteri siirtolinjan pump.3 kpl Mustijoki Kulloo 2 kpl Muut saneeraustyöt Verkosto yhteensä Laitokset ja muut yhteensä Kaikki investoinnit yhteensä Investoinnit - Investeringar

15 13 TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING TA - BG TA - BG TA - BG TS - EP TS - EP taksamuutos-taxajustering 6 % 6 % 6 % 5 % 5 % Liikevaihto - Omsättning Vedenmyynti - Vattenförsäljning Perusmaksut - Grundavgifter Kulutusmaksut - Förbrukningsavgift Jätevesilaskutus - Avloppsvattenfakturering Perusmaksut - Grundavgifter Käyttömaksut - Bruksavgifter Asennustoiminta - Installationsverksamhet Muut myynti tuotot - Övriga försäljningsintäkter Liikevaihto - Omsättning Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintakulut - Verksamhetskostnader Käyttökate - Driftsbidrag käyttökate % - driftsbidrag % 47 % 50 % 50 % 51 % 52 % 53 % 53 % Suunnitelman mukaiset poistot - Planmässiga avskrivningar Liiketoiminnan muut kulut - Övriga rörelsekostnader Liiketulos - Rörelseresultat % 13 % 14 % 16 % 16 % 15 % 12 % Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och -kostnader Korko- ja rahoitustuotot - Ränte- och finansiella intäkter Korkokulut - Räntekostnader Tuloutus kaupungille - Avkastning till staden TILIKAUDEN TULOS - PERIODENS RESULTAT % 8 % 9 % 11 % 11 % 10 % 6 % Taloussuunnitelma - Ekonomiplan (2019)

16 14 RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL TP - BS TA - BG TA - BG TS - EP TS - EP Toiminta - Verksamhet Tulorahoitus - Internt tillförda medel Liiketulos - Rörelseresultat Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nerskrivningar Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader Investoinnit - Investeringar Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar Toiminnan ja investointien nettokassavirta Nettokassaflödet för verksamheten och investeringarna Rahoitustoiminta - Finansieringen Lainakannan muutokset - Förändringar av lånebeståndet Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån Liittymismaksujen lisäys - Ökning av anslutningsavgifter Rahoitustoiminnan nettokassavirta Finansieringensnettokassaflöde Kassavarojen muutos - Förändring av kassamedel Kassavarat - Kassamedel tilinpäätösennuste - bokslutsprognos per Kassavarat - Kassamedel Kassavarojen muutos - Förändring av kassamedel Kassavarat - Kassamedel Lainat - Lån tilinpäätösennuste - bokslutsprognos per Lainat - Lån uudet lainat - nya lån lainojen lyhennykset - amorteringar Lainat - Lån Taloussuunnitelma - Ekonomiplan (2019)

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Budget 2016 och ekonomiplan

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Budget 2016 och ekonomiplan Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018 Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS Liite 2 4.5.212 1 SISÄLTÖ 1. Talousmallinnuksen tavoite 2. Laskentaoletukset ja periaatteet Toiminnan volyymin kehitys Menojen kehitys Tulojen kehitys Investoinnit

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 12.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2015 TA 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 3 479 15 478 3 601 23,3 122 3,4 Kulut -1 435-7 581-1 628 21,5-193

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation Taiteen edistämiskeskus Pohjanmaan aluetoimipiste Wolffintie 35 C, 65200 Vaasa Saapumispäivämäärä Ankomstdatum 1. Hakijan tiedot Uppgifter om sökanden Yhteisön virallinen (rekisteröity) nimi Sammanslutningens

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Budget 2017 och ekonomiplan

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Budget 2017 och ekonomiplan Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019 Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen

HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen Vesihuollon jako alueittain: - Porvoon veden toimintaalueet - Porvoon veden palvelualueet - Osuuskuntien toimintaalueet - Osuuskuntien palvelualueet

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar

Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar Hakaniemenranta 6 PL 1001, 00531 Helsinki Hagnäskajen 6 PB 1001, 00531 Helsingfors Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar Hakuohjeet

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot