Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017"

Transkriptio

1 Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

2 Sisällysluettelo Innehållsförteckning: TALOUSARVIO BUDGET 2015 Toiminnan ja talouden tavoitteet - 1 Målen för verksamheten och ekonomin 3 Tuloslaskelma Resultaträkning 5 Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl 6 LIITETIEDOT - BUDGETBILAGOR Käyttömenojen erittely - Specifikation av driftsutgifter 7 Palkkojen ja tulojen erittely - Specifikation av löner och intäkter 8 Henkilöstösuunnitelma - Personalplan 9 Maksujen kehitys - Avgifternas utveckling 10 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointiohjelma Investeringsprogram TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN (-2019) Tuloslaskelma - Resultaträkning (-2019) 13 Rahoituslaskelma - Finansieringskalkyl (-2019) 14 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

3 1 TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET 1. Tehtävä ja visio Porvoon vesi on kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa vesihuoltopalveluja, ts. vedenhankintaa ja jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä. Tarjoamme palveluja ensisijaisesti toimintaalueella, jonka kaupunki vahvistaa ottaen huomioon yhdyskuntakehityksen vaatimukset sekä taloudelliset resurssit. Tarjoamme palveluja myös toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistöille, osuuskunnille ja eri sopimuksella myös naapurikunnille. Kaupunginvaltuusto päättää kuntalain 13 ja 87e :n mukaisesti liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteista. Porvoon veden visiona on olla arvostettu ja luotettava vesihuollon toimija. Toiminnan perustana on palvelujen ja tuotteiden korkea laatu, ammattitaitoinen henkilöstö ja hyvä työmotivaatio, ympäristöasioiden hallinta sekä teknisesti ja taloudellisesti kannattava toiminta. 2. Toimintaympäristön muutokset Vesihuoltoalan yleinen kehitys Suomessa heijastuu myös Porvoon veden toimintaympäristöön. Asiakkaiden odotukset, lainsäädäntö sekä alan yleinen kehitys korostavat asiakaspalvelun ja asiakaslähtöisyyden sekä tuotteiden laadun tärkeyttä. Osallistumme taloudellisuuden ja laadun mittaamiseksi Vesilaitosyhdistyksen benchmarking projektiin sekä asiakastyytyväisyystutkimuksiin. Viranomaisten vesihuoltoa koskevat vaatimukset tiukentuvat. Tämä voi edellyttää jätevedenkäsittelyn tehostamista. Ilmastonmuutoksen vuoksi äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät. Nämä aiheuttavat haasteita vesihuollossa. Vesijohto- ja viemäriverkoston ikääntyminen kasvattaa saneeraustarvetta. Kehitämme toimintaprosesseja yhdessä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa toiminnan tehostamiseksi. 3. Vesihuollon kehittämissuunnitelman toteuttaminen Vuoden 2014 aikana päivitettävä vesihuollon kehittämissuunnitelma on lähtökohta taloussuunnitelman investointiohjelman laadinnassa. 4. Toiminnalliset tavoitteet 4.1. Talous ja maksupolitiikka Tavoitteet: - kaikki käyttö-, investointi- ja lainanhoitokustannukset sekä kaupungin tuottovaatimus rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuotoilla - turvataan tuottojen taso, jolloin pystytään huolehtimaan myös pitkäjänteiselle toiminnalle välttämättömistä kehitys- ja investointitarpeista - maksut jakautuvat oikeudenmukaisesti eri asiakasryhmien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja maksutaso on kohtuullinen verrattaessa muihin vesilaitoksiin Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää, että liittymis-, käyttö- ja perusmaksut vastaavat investointitasoa. Koska vedenmyynti ei asiakasmäärän lisäyksestä huolimatta juurikaan kasva, käyttökate on turvattava taksojen tarkistuksella. Vuodelle 2015 on ehdotettu veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksujen keskimäärin 6 % korotus, joka nostaa liikevaihtoa samassa suhteessa. Myös liittymismaksuja ehdotetaan korotettavaksi 6 %. Taksakorotusten lisäksi taloussuunnitelmakauden investointiohjelma edellyttää lainanottoa.. Talouden pitkän aikavälin suunnittelussa on huomioitava, että kaupungin veden saannin turvaaminen tulee vaatimaan merkittäviä investointeja arviolta 5-10 vuoden päästä. Näiden investointien rahoitus tulee edellyttämään rahoitusjärjestelyjä. Maksujen korotukset pitkällä aikavälillä pystytään kuitenkin pitämään kohtuullisina. Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

4 Vedenhankinta Tavoitteet: - raakaveden saanti on turvattu myös poikkeuksellisissa olosuhteissa - vedenkäsittely varmistaa veden laadun ja turvallisuuden kaikissa olosuhteissa Vedenhankinnan turvallisuuden parantamiseksi uudistamme vedenottojärjestelyä Myllykylän raakavedenottamolla. Sannaisten pohjavesialueelle laaditun tiesuunnitelman toteuttamisella vähennämme liikenteestä aiheutuvia riskejä veden laadulle. Vedenhankinta Päijännetunnelista on seudullinen hanke, joka on suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa voi lopulta olla mukana alueen yrityksiä ja kuntia. Vuonna 2015 hankkeen yleissuunnittelu saadaan valmiiksi, minkä jälkeen tehdään periaatepäätös investoinnin toteuttamisesta Vedenjakelu ja viemäröinti Tavoitteet: - johtoverkko on sellaisessa kunnossa, että vedenjakelu ja jäteveden poisjohtaminen toimivat häiriöttä. Vuotovesien määrää pienennetään - haja-asutusalueilla laajennetaan vedenjakelu- ja viemäriverkostoja vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti Tavoitteiden toteutumiseksi lisäämme saneeraustoimintaa aikaisempien vuosien tasosta. Huonokuntoisten johtojen kunnostus etenee järjestelmällisesti joko uusimalla johtoja tai saneeraamalla niitä. Kaupungin keskeisissä osissa sekaviemäreitä muutetaan erillisviemäreiksi uusimisen yhteydessä. Haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen on saatettava jätevedenkäsittelynsä asianmukaiselle tasolle mennessä. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on tarkennettu ne alueet, joille Porvoon vesi laajentaa viemäriverkostoaan Jäteveden puhdistus 4.5 Sitovat tavoitteet Tavoitteet: - jäteveden häiriötön poisjohtaminen ja puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti - vesiensuojelun edistäminen Porvoon edustan merialueella - ravinteiden kierrätys Hermanninsaaren puhdistamoa tehostetaan keväisin tehostetulla kemiallisella käsittelyllä. Uusi ympäristölupa edellyttää mahdollisesti myös lisäinvestointeja. Epoon puhdistamo lakkautetaan vuodenvaihteessa 2014/2015. Hinthaaran puhdistamo lakkautetaan, kun siirtoviemäri Hermanninsaareen valmistuu. Viemärin rakentaminen aloitetaan vuonna Puhdistamolietteen käsittely ja sijoitus hankitaan ostopalveluna eikä Hermanninsaaren puhdistamolle ole tarkoitus tehdä tähän liittyviä investointeja. Maksutaso ei ylitä maan keskimääräistä. OK-talon vuosilasku vrt keskiarvoon TP2013 TA2014 TAE2015 TS2016 TS % <0 % < 0 % < 0 % < 0 % -5 % toteutunut 4.5 Tunnuslukuja Tunnusluku TP2013 TA2014 TAE2015 TS2016 TS2017 Liikevaihto milj. euroa 8,60 9,47 9,912 10,555 11,229 Käyttökate milj. euroa 4,07 4,77 4,93 5,43 5,88 Vedenmyynti milj. m³ 2,95 3,055 3,07 3,08 3,08 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

5 3 MÅLEN FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1. Uppgift och vision Borgå vatten är ett kommunalt affärsverk, vars uppgift är att producera vattentjänster, dvs. vattenförsörjning och avledande och behandling av avloppsvatten. Vi erbjuder i första hand tjänster på det verksamhetsområde, som av staden fastställs med beaktande av samhällsutvecklingens krav samt ekonomiska resurser. Vi erbjuder också tjänster åt fastigheter utanför verksamhetsområdet samt åt andelslag och med skilda avtal till grannkommuner. Stadsfullmäktige besluter i enlighet med 13 och 87e i kommunallagen om målen för affärsverkets verksamhet och ekonomi. Borgå vattens vision är att vara en uppskattad och pålitlig aktör i vattenförsörjningen. Verksamheten grundar sig på tjänster och produkter av hög kvalitet, yrkeskunnig personal och bra arbetsmotivation, behärskande av miljöfrågor samt tekniskt som ekonomiskt ändamålsenlig verksamhet 2. Ändringar i verksamhetsmiljön Branschens allmänna utveckling i Finland återspeglar sig också i Borgå vattens verksamhetsmiljö. Kundernas förväntningar, lagstiftningen och den allmänna utvecklingen poängterar vikten av kundservice, beaktande av kundsynvinkeln samt produkternas kvalitet. För att mäta ekonomi och kvalitet deltar vi i Vattenverksföreningens benchmarking projekt och i kundundersökningar. Myndigheternas krav rörande vattentjänster blir strängare. Dessa kan leda till att avloppsreningen måste effektiveras. Klimatförändringen medför att extrema väderförhållanden blir vanligare. Dessa medför utmaningar för verksamheten. Det åldrande vatten- och avloppsnätet påkallar ökat saneringsbehov. Vi utvecklar verksamhetsprocesserna tillsammans med stadens övriga förvaltningsgrenar för att effektivera verksamheten.. 3. Förverkligande av utvecklingsplanen för vattentjänster Riktlinjerna för utvecklandet av vattentjänsterna definieras i Utvecklingsplanen för vattentjänster, som uppdateras under år Utvecklingsplanen är en utgångspunkt då man uppgör ekonomiplanens investeringsprogram. 4. Verksamhetsmässiga mål 4.1. Ekonomi och avgiftspolitik Mål: - finansiering av alla drifts-, investerings- och lånomkostnader samt stadens avkastningskrav med intäkterna från verksamheten - intäktsnivån tryggas, så att man kan tillfredsställa också de långsiktiga utvecklings- och investeringsbehov, som verksamheten kräver - avgifterna fördelar sig rättvist mellan olika kundgrupper och i enlighet med upphovsprincipen, och avgiftsnivån är måttlig i jämförelse med andra vattentjänstverk Uppnående av målen kräver att anslutnings- bruks- och grundavgifter motsvarar den nödvändiga investeringsnivån. Eftersom vattenförsäljningen inte trots ökande kundantal nämnvärt stiger, måste driftsbidraget säkerställas med taxajusteringar. För åren 2015 har man föreslagit en höjning av bruks- och grundavgifter på 6 % vilken ökar omsättningen i samma proportion. Också anslutningsavgifterna föreslås höjas med 6 %. Utöver taxajusteringar förutsätter ekonomiplanperiodens investeringsprogram låneupptagning. I den långsiktiga ekonomiplaneringen bör beaktas, att tryggande av tillgången på tilläggsvatten för staden kommer att kräva betydande investeringar om ca 5 10 år. Dessa investeringar kommer att kräva finansieringsarrangemang. Taxajusteringarna kommer ändå också på lång sikt att vara måttfulla. Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

6 Vattenanskaffning Mål: - tillgången på råvatten är tryggad också i exceptionella förhållanden. - vattenbehandlingen säkerställer vattnets kvalitet och säkerhet i alla situationer För att förbättra vattenanskaffningens säkerhet förnyar vi arrangemangen vid Monby råvattentäkt. Genom att förverkliga vägplanen för vägen genom Sannäs grundvattenområde minskar vi riskerna som föranleds av trafiken. Vattenanskaffningen från Päijännetunneln är ett regionalt projekt, som är i planeringsskede. I det slutliga projektet deltar möjligtvis kommuner och företag i området. År 2015 blir översiktsplaneringen färdig, varefter man gör ett principbeslut om förverkligandet Vattendistribution och avloppsvattenavledning Mål: - ledningsnätet är i sådant skick att vattendistributionen och avloppsvattenavledningen fungerar störningsfritt. Läckagevattnens andel minskas. - på glesbygden utvecklas vatten- och avloppsnäten i enlighet med utvecklingsplanen för vattentjänster För att uppnå målen ökar vi saneringsverksamheten tidigare års nivå. Iståndsättningen av ledningar som är i dåligt skick fortgår systematiskt antingen genom förnyande eller sanering. I stadens centrala delar ändras blandavloppen till separatavlopp i samband med förnyandet. Fastigheterna på glesbygden bör åtgärda sin avloppshantering så att den uppfyller gällande krav senast I utvecklingsplanen för vattentjänster preciseras de områden, till vilka Borgå vatten utvidgar sitt avloppsnät. 4.4 Avloppsvattenrening 4.5 Bindande mål Mål: - avleda avloppsvattnet utan störningar och rena det enligt tillståndsvillkoren - befrämja vattenskyddet på havsområdet utanför Borgå - återanvändning av näringsämnen Avloppsreningen vid Hermansö effektiveras under vårperioden med effektiverad kemisk behandling. Det förnyade miljötillståndet för kan ge upphov till tilläggsinvesteringar. Ebbo reningsverk tas ur bruk vid årsskiftet 2014/2015. Hindhår reningsverk tas ur bruk då transportavloppet till Hermansö blir färdigt. Byggandet påbörjas Hanteringen av avloppsslam kommer att anskaffas som köptjänst och man kommer inte att göra investeringar på Hermansö för detta ändamål. Avgiftsnivån överskrider inte landets medeltal. Årsräkning vs medeltal (Eh-hus) BS2013 BG2014 BGF2015 EP2016 EP % < 0% < 0 % < 0 % < 0 % - 5 % förverkligad 4.6 Nyckeltal Nyckeltal BS2013 BG2014 BGF2015 EP2016 EP2017 Omsättning milj. euro 8,60 9,47 9,912 10,555 11,229 Driftsbidrag milj. euro 4,07 4,77 4,93 5,43 5,88 Vattenförsäljning milj. m³ 2,95 3,055 3,07 3,08 3,08 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Budget 2015 och ekonomiplan

7 5 TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING TP - BS TP - BS TA-BG TA-BG Vedenmyynti - Vattenförsäljning perusmaksut- grundavgifter käyttömaksut - bruksavgifter Jätevesilaskutus - Avloppsvattenfakturering perusmaksut- grundavgifter käyttömaksut - bruksavgifter Asennustoiminta - Installationsverksamhet Muut myyntituotot - Övriga försäljningsintäkter LIIKEVAIHTO - OMSÄTTNING Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter Toimintakulut - Verksamhetskostnader Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor Palvelujen ostot - Köp av tjänster Henkilöstökulut - Personalkostnader KÄYTTÖKATE - DRIFTSBIDRAG ,6 % 41,0 % 45,3 % 45,4 % Suunnitelman mukaiset poistot - Planmässiga avskrivningar Rakennukset - Byggnader Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner och anläggningar Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier Muut - Övriga Liiketoiminnan muut kulut - Övriga rörelsekostnader LIIKETULOS - RÖRELSERESULTAT ,3 % -18,5 % 12,5 % 14,5 % Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och -kostnader Korkotuotot - Ränteintäkter Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter Korkokulut - Räntekostnader Tuloutus kaupungille - Avkastning till staden TULOS ENNEN VARAUKSIA RESULTAT FÖRE RESERVERINGAR TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 12,8 % -23,1 % 8,4 % 9,5 % Talousarvio - Budget 2015

8 6 RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL TP-BS TP-BS TA - BG TA - BG TOIMINTA - VERKSAMHET Tulorahoitus - Internt tillförda medel Liikeylijäämä - Rörelseöverskott Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nerskrivningar Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader Investoinnit - Investeringar Käyttöomaisuusinvestoinnit -Investeringar i anläggningstillg Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar för inv. 0 Toiminnan ja investointien nettokassavirta Nettokassaflödet för verksamheten och investeringarna RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING Antolainojen lisäykset - Ökning av utlåning Lainakannan muutokset - Förändringar av lånebeståndet Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån Liittymismaksujen lisäys - Ökning av anslutningsavgifter Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillg Saamisten muutos - Förändring av fordringar Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder Rahoitustoiminnan nettokassavirta Finansieringens nettokassaflöde KASSAVAROJEN MUUTOS - FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL KASSAVARAT - KASSAMEDEL ennuste Kassavarat - Kassamedel Muutos- Förändring Kassavarat - Kassamedel ennuste LAINAT - LÅN Lainat - Lån *) + uudet lainat - nya lån lainojen lyhennykset - amorteringar Lainat - Lån *) Ennusteen mukaan ei vuoden 2014 talousarvioon merkittyä rahoituslainaa tarvitse nostaa Enligt prognos behöver det finasieringslån som ingår i budgeten 2014 inte lyftas Talousarvio - Budget 2015

9 7 KÄYTTÖMENOJEN ERITTELY- SPECIFIKATION AV DRIFTSUTGIFTER TP - BS TP - BS TA - BG TA - BG 1 LAITOKSEN YHTEISET MENOT- VERKETS GEMENSAMMA UTGIFTER Hallinto - Förvaltning Liiketoiminnan tuki - Affärsv. Stödtjänster (2015-) Asiakaspalvelu - Kundservice (2015-) Vesihuoltopalvelut - Vattentjänster (-2014) Mittaritoiminta - Mätarverksamhet Muut laitoksen yhteiset - Verkets övriga gemensamma VEDENHANKINTA - VATTENANSKAFFNING Yhteiset kustannukset - Gemensamma kostnader Raakaveden hankinta - Råvattenanskaffning Sannaisten ottamo - Sannäs vattentag Linnanmäen vedenottamo - Borgbackens vattentag Saksanniemen vedenottamo - Saxby vattentag Ilolan vedenottamo - Illby vattentag Noriken vedenottamo - Norike vattentag Mickelsbölen hidassuodatuslaitos - Mickelsböle filtreringsanläggning Sondbyn painesäiliölaitos - Sondby tryckvattenanläggning Varavedenottamot VERKOSTO - NÄTET Verkoston yhteiset - Nätets gemensamma (2015-) VESIJOHTOVERKOSTO - VATTENLEDNINGSNÄT Vesijohtoverkosto - Vattenledningsnätet Pumppaamot ja säiliöt-pumpstationer och reservoarer VIEMÄRIVERKOSTO - AVLOPPSNÄT Viemäriverkosto - Avloppsledningsnätet Pääpumppaamot Muut pumppaamot JÄTEVEDEN PUHDISTUS - AVLOPPSRENING Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo - Hermansö avloppsvattenreningsverk Pienpuhdistamot - Små reningsverk SIVUTOIMINTA - SIDO-ORDNAD VERKSAMHET Asennustoiminta - Installationsverksamhet VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - TILLVERKNING FÖR EGET BRUK Investointien palkat - Investeringens löner YHTEENSÄ - SAMMANLAGT LAITOSPALVELUN MENOT - VERKSTJÄNSTENS UTGIFTER Varasto - Lagret Kuljetuskalusto - Transportmedel Korjaamo - Verkstaden Kiinteistöt - Fastigheter YHTEENSÄ - SAMMANLAGT Talousarvio - Budget 2015

10 PALKKOJEN JA TUOTTOJEN ERITTELY- SPECIFIKATION AV LÖNER OCH INTÄKTER TP -BS TP -BS TA - BG TA - BG PALKKAERITTELY - LÖNESPECIFIKATION Tuntipalkat - Timlöner Kuukausipalkat - Månadslöner Palkkiot-Arvoden Oikauserät - Rättelseposter Tulosvaikutteiset palkat - Löner i resultatet Tulosvaikutteiset palkat - Löner i resultatet Aktivoidut palkat - Aktiverade löner Maksetut palkat yhteensä - Betalda löner sammanlagt LAKISÄÄTEISET HENKILÖSIVUKULUT - LAGSTADGADE PERSONALBIUTGIFTER Sosiaaliturvamaksut - Socialskyddsavgifter Eläkevakuutusmaksut - Pensionsförsäkringsavgifter Tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut Olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringar Muut sosiaalivakuutusmaksut-övriga socialskyddsavgifter Oikauserät - Rättelseposter Tulosvaikutteiset sivukulut - Biutgifter i resultatet Tulosvaikutteiset sivukulut - Biutgifter i resultatet Aktivoidut sivukulut - Aktiverade biutgifter Maksetut sivukulut yhteensä - Betalda biutgifter sammanlagt HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ - PERSONALKOSTNADER TOTALT TUOTTOJEN ERITTELY - SPECIFIKATION AV INTÄKTERNA Vedenmyynti - Vattenförsäljning Perusmaksut - Grundavgifter Kulutusmaksut - Förbrukningsavgifter Jätevesilaskutus - Avloppsvattenfakturering Perusmaksut - Grundavgifter Jätevesimaksut - Avloppsvattenavgifter Asennustoiminta Muut myyntituotot - Övriga försäljningsintäkter Sakokaivolietteen vastaanotto - Slammottagning Muut palvelut - Muut palvelut LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ - OMSÄTTNING SAMMANLAGT Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter Muut vuokratuotot - övriga hyresintäkter Muut tuotot - Övriga intäkter Talousarvio - Budget 2015

11 9 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - PERSONALPLAN Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Johto ja Liiketoiminnan tuki - Ledning och Affärsv. Stödtjänster Toimitusjohtaja - Verkställande direktör Projekitipäällikkö - Projektchef Toimistosihteeri - Byråsekreterare Projekti-insinööri - Projektingenjör 1 1 Asiakaspalvelu Apulaisjohtaja - biträdande direktör Asiakaspalveluinsinööri - Kundbetjäningsingenjör Asiakaspalvelusihteeri - Kundsekreterare Toimisto- ja henkilöstösihteeri - Byrå- och personalsekr Kanslisti - Kanslist 1 1 Verkostyoyksikkö Verkostopäällikkö Työnjohto/vast - Arbetsledare/motsv Mittausinsinööri - Mätningsingenjör Varastonhoitaja - Lagerförvaltare Putkiasentaja/huoltomies/muu - Rörmontör/motsv. 15, Suunnittelija - Planerare Paikkatietokäsittelijä - GIS handläggare Laitosyksikkö Laitospäällikkö Vedenhankinta - Vattenanskaffning Käyttöteknikko - Drifttekniker Vesilaitoshoitaja - vattenverkskötare Laitos/prosessimies - Processman Laborantti/siivooja - Laborant/städare 0,5 Automaatioasentaja - Automationsmontör 1 Jätevedenpuhdistus - Avloppsrening Prosessi-insinööri Käyttöinsinööri - Driftingenjör Laitosmies - Processman Sähkömies -Elektriker YHTEENSÄ Talosuarvio - Budget 2015

12 10 VESIMAKSUJEN KEHITYS - VATTENAVGIFTERNAS UTVECKLING Vuosi Käyttömaksut, alv 0% Perusmaksu, alv 0% Vuosilasku vesi ja jätevesi, Elinkustannusindeksmaksu Liittymis- sis. alv År Bruksavgifter, moms 0 % Grundavgift, moms 0% Årsräkning, vatten och avlopp, ink. moms Levnaskostnad s-index Anslutningsavgift Rakennuskust. indeksi Byggnadskostn. Index / m³ / vuosi - år / vuosi - år 1951= =100 vesi jätevesi yhteensä Ok-talo kerrostalo yksikköhinta vatten avlopp totalt 7-20 mm 40 mm EH-hus våningshus enhetspris 150m3/a 5000m3/a 1996 K 1) 0,61 1,11 1, , M 1) 0,95 1,25 2, , ,71 1,18 1, ) , ,65 1,18 1, ) , ,65 1,11 1, ) , ,65 1,09 1, ) , ,65 1,09 1, , ,65 1,09 1, , ,65 1,09 1, , ,75 1,09 1, , ,80 1,14 1, , ,80 1,14 1, , ,88 1,25 2, , ,92 1,31 2, , ,97 1,38 2, , ,03 1,46 2, ,52 148, ,10 1,56 2, ) 2,74 149,9 5) ,17 1,65 2, ,92 1) K= Porvoon kaupunki, M=Porvoon maalaiskunta 2) jäteveden perusmaksun osuus 0% - avloppets andel av grundavgiften 0% 3) jäteveden perusmaksun osuus 33 % - avloppets andel av grundavgiften 33 % 4) jäteveden perusmaksun osuus 50 % - avloppets andel av grundavgiften 50 % 5) indeksi heinäkuu, index juli Talousarvio - Budget 2015

13 11 INVESTOINNIT Laitokset ja muut investoinnit Hanke - Projekt Kustannusarvio Arvio -uppsk. TA - BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Kostnadskalkyl Vedentuotanto - Vattenanskaffning Ylikentien perusparannus Automaatio, pienet hankkeet Automaation päivitys Myllykylän raakavesijohto Lisäveden hankinta suunnittelu Lisäveden hankinta siirtolinja Saksalan vedenottamo rakennussan Sannaisten vo sähkökesk. saneeraus Bölen kaivo Pienet vedentuotantohankkeet Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening Hermanninsaaren puhdistamo Muut pienet saneerustyöt Tilapintojen saneeraus LVI järjestelmien saneeraus Lämmön talteenottojärjestelmä Sakokaivolietteen vast.ottoas. saneeraus Ilmastuksen tehostus Esikäsittelyn pesureiden saneeraus Jälkikäsittely-yksikkö Lietteenkäsittelyn saneeraus Mittaukset ja analysaattorit Esisaostuskemikaalin annostusj Epoon puhdistamo Purku ja maisemointi Hinthaaran puhdistamo Prosessin tehostaminen Purku ja maisemointi Vesimittarit - Vattenmätare Vesimittarien osto Sivutoiminta - Sidoordnad verksamhet Huoltokeskuksen saneeraus Kuljetus- ja työvälineet Yhteiset investoinnit - Gemensamma investeringar ATK-hankinnat Vesijohtoavustukset Laitokset ja muut yhteensä Verkosto yhteensä Kaikki investoinnit yhteensä Investoinnit - Investeringar

14 12 INVESTOINNIT Verkostoinvestoinnit Hanke - Projekt Kustannusarvio Arvio -uppsk. TA - BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Kostnadskalkyl Uudisrakentaminen - Nyanläggning Itä-Mensas Augustinranta Kerkkoo Kevätlaakso (Kevätlaaksonpuro ja Kevätlaaksonkallio) Hermanninsaari Haikkoonranta II Kaava-alueiden pienet johtotyöt Erittelemättömät hankkeet Saneeraus - Sanering Tikantien alue Rihkamakatu-Lundinkatu Pellingintien paineviemäri Kokonniemen ohitus + liitosjärjestelyt Pappilanmäen aluesaneeraus Pienet saneeraustyöt Erittelemättömät hankkeet Haja-asutusalueet - Glesbygden Ylike-Jakari Hermanninsaari - Tyysteri Tyysteri - Hinthaara Kullo - Blinkon Blinkon - Tyysteri Kullo - Nyby Anttila, Yli-Veckoski, Ali-Veckoski Kulloon lähiympäristö (Mickelsböle ym) Sillvik Pienet johtotyöt Erittelemättömät hankkeet Jätevedenpumppaamot - Avloppspumpstationer Mensas 2 kpl Kevätlaakso 2 kpl Augustinranta Karpalopolku saneeraus Suomenkylänranta saneeraus Kokonniemen lakkauttaminen: Suunnittelu Pellingintie Kokoniemi Saneeraus Pellingintie Rakentaminen Kokonniemi Kokonniemi purku Laivurinkatu saneeraus Pumppaamoiden (20kpl) liitos kaukovalvontaan Hinthaara - Tyysteri siirtolinjan pump.3 kpl Mustijoki Kulloo 2 kpl Muut saneeraustyöt Verkosto yhteensä Laitokset ja muut yhteensä Kaikki investoinnit yhteensä Investoinnit - Investeringar

15 13 TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING TA - BG TA - BG TA - BG TS - EP TS - EP taksamuutos-taxajustering 6 % 6 % 6 % 5 % 5 % Liikevaihto - Omsättning Vedenmyynti - Vattenförsäljning Perusmaksut - Grundavgifter Kulutusmaksut - Förbrukningsavgift Jätevesilaskutus - Avloppsvattenfakturering Perusmaksut - Grundavgifter Käyttömaksut - Bruksavgifter Asennustoiminta - Installationsverksamhet Muut myynti tuotot - Övriga försäljningsintäkter Liikevaihto - Omsättning Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Toimintakulut - Verksamhetskostnader Käyttökate - Driftsbidrag käyttökate % - driftsbidrag % 47 % 50 % 50 % 51 % 52 % 53 % 53 % Suunnitelman mukaiset poistot - Planmässiga avskrivningar Liiketoiminnan muut kulut - Övriga rörelsekostnader Liiketulos - Rörelseresultat % 13 % 14 % 16 % 16 % 15 % 12 % Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och -kostnader Korko- ja rahoitustuotot - Ränte- och finansiella intäkter Korkokulut - Räntekostnader Tuloutus kaupungille - Avkastning till staden TILIKAUDEN TULOS - PERIODENS RESULTAT % 8 % 9 % 11 % 11 % 10 % 6 % Taloussuunnitelma - Ekonomiplan (2019)

16 14 RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL TP - BS TA - BG TA - BG TS - EP TS - EP Toiminta - Verksamhet Tulorahoitus - Internt tillförda medel Liiketulos - Rörelseresultat Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nerskrivningar Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader Investoinnit - Investeringar Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar Toiminnan ja investointien nettokassavirta Nettokassaflödet för verksamheten och investeringarna Rahoitustoiminta - Finansieringen Lainakannan muutokset - Förändringar av lånebeståndet Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån Liittymismaksujen lisäys - Ökning av anslutningsavgifter Rahoitustoiminnan nettokassavirta Finansieringensnettokassaflöde Kassavarojen muutos - Förändring av kassamedel Kassavarat - Kassamedel tilinpäätösennuste - bokslutsprognos per Kassavarat - Kassamedel Kassavarojen muutos - Förändring av kassamedel Kassavarat - Kassamedel Lainat - Lån tilinpäätösennuste - bokslutsprognos per Lainat - Lån uudet lainat - nya lån lainojen lyhennykset - amorteringar Lainat - Lån Taloussuunnitelma - Ekonomiplan (2019)

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09) 1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens /

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

1 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014

1 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Taloutta kuvaavia tunnuslukuja 2 Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11 Muut sähköliiketoiminnot, tuloslaskelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys 102 LIITTEET Liikelaitokset Kajaanin ammattikorkeakoulu Palvelun perustelut - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys: Lain mukaan kunnan ei tarvitse järjestää

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Eri jätevesijärjestelmien tarkastelu jätevesiasetuksen, kestävän kehityksen ja kuluttajan lompakon kannalta

Eri jätevesijärjestelmien tarkastelu jätevesiasetuksen, kestävän kehityksen ja kuluttajan lompakon kannalta Selvitys eri jätevesijärjestelmien hankkimiskustannuksista, järjestelmän vuotuiseen ylläpitoon kohdistuvista kustannuksista ja huoltotarpeesta jätevesiasetuksen tavoitteisiin pääsemiseksi Eri jätevesijärjestelmien

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse

Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse 2011 Larsmo Luoto Kokkola Karleby Jakobstad Pietarsaari Pedersöre Kronoby Kruunupyy Kaustinen Kaustby SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Suurimmat kehityshankkeet 2011 4 Palvelut

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

Kannen kuvat: A. Aaltonen

Kannen kuvat: A. Aaltonen Vuosikertomus 2013 Kannen kuvat: A. Aaltonen SISÄLLYS Sisällys..................................................... 1 Keravan kaupungin organisaatio................... 2-4 Kaupunginjohtajan katsaus.........................

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse 2006 Rosk n Roll Oy Ab Missio Rosk n Roll Oy Ab rakentaa alueensa asukkaille vuoteen 2016 mennessä pohjoismaisen mallin mukaisen, maailman huipputasoa olevan jätehuoltojärjestelmän.

Lisätiedot

Kannen kuvat: Antero Aaltonen

Kannen kuvat: Antero Aaltonen Vuosikertomus 2012 Kannen kuvat: Antero Aaltonen SISÄLLYS Sisällys..................................................... 1 Keravan kaupungin organisaatio................... 2-4 Kaupunginjohtajan katsaus.........................

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus 2 0 0 8 Årsberättelse

Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus 2 0 0 8 Årsberättelse Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus 2 0 0 8 Årsberättelse Rosk n roll Oy Ab 2 Keskeiset tunnusluvut Ympäristö Ympäristövaikutukset, ilma Ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikkakaasun talteenotolla Kaatopaikkakaasun

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2009

Kaavoituskatsaus 2009 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2009 Planläggningsöversikt 2009 Täydennysrakentaminen on ympäristöteko Ilmastonmuutoksen hillinnästä puhutaan paljon ja yhteiskunnan eri sektoreilla

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1997 CITYCON

VUOSIKERTOMUS 1997 CITYCON VUOSIKERTOMUS 1997 CITYCON CITYCON VUOSIKERTOMUS 1997 1 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti... 1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Sijoituspolitiikka... 4 Kiinteistöjen arvo... 6 Sijoituskohteiden esittely...

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09)1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot