Verotuksen perusteet Arvonlisäverotus. Verotuksen perusteet: Arvonlisäverotus Aaltoyliopisto Marja Hokkanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verotuksen perusteet Arvonlisäverotus. Verotuksen perusteet: Arvonlisäverotus Aaltoyliopisto Marja Hokkanen"

Transkriptio

1 Verotuksen perusteet Arvonlisäverotus Verotuksen perusteet: Arvonlisäverotus Aaltoyliopisto Marja Hokkanen

2 MIKÄ ARVONLISÄVERO ON? Richard M. Bird: value added tax (VAT) has been the most successful fiscal innovation of the last half-century and possibly the most efficient way for countries to raise significant tax revenues As Mirrlees argues, there should be no VAT on inputs in the production chain, as this kind of unrecoverable tax has an effect on consumption prices at the end of the chain and the tax inclusive price paid by the consumer is not proportional to the sales price of the product, where the input VAT is recoverable. Keen and Hellerstein: as economists understand and use the term, only people consume. Businesses buy and use capital goods, office supplies and the like but they do not consume them in this sense. Therefore final consumption is only carried out by private persons and legal persons such as governments, when they do not act as businesses. From an economic perspective, VAT is a consumption tax, as the right of deduction of input VAT ensures that generally only final consumers pay the tax. The common system of VAT should, even if rates and exemptions are not fully harmonised, result in neutrality in competition, such that within the territory of each Member State similar goods and services bear the same tax burden, whatever the length of the production and distribution chain (neutrality principle). 2

3 Cnossen concludes that the only difference between a consumption tax such as VAT and an income tax is the treatment of the normal risk-free return on capital. A consumption tax exempts the return while under an income tax it is taxed. Therefore a consumption tax may be converted into an income tax by permitting the credit to be spread over the economic life of the investment rather than allowing the immediate deduction of input tax on investment goods. one judge of the Court of Appeal (England and Wales) has observed that beyond the everyday world lies the world of [VAT], a kind of fiscal theme park in which factual and legal realities are suspended or inverted 3

4 ARVONLISÄVEROLAINSÄÄDÄNNÖN PERUSTA Välillinen verotus SEUT 113 (aiempi EY-sopimuksen 93 artikla) Neuvosto antaa yksimielisesti erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä sekä Euroopan parlamenttia ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan säännökset liikevaihtoveroja, valmisteveroja ja muita välillisiä veroja koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisesta siltä osin kuin yhdenmukaistaminen on tarpeen sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan varmistamiseksi sekä kilpailun vääristymien välttämiseksi. Välitön verotus SEUT 115 (aiempi EY-sopimuksen 94 artikla) Neuvosto antaa yksimielisesti erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä sekä Euroopan parlamenttia ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan direktiivejä jäsenvaltioiden sellaisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä, jotka suoraan vaikuttavat sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 114 artiklan soveltamista. 4

5 PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY ARVONLISÄVEROASIOISSA Euroopan komission toimeenpanovalta Neuvosto (Ecofin) Coreper II Tuomioistuin kuulemineneuroopan talousja sosiaalikomitea Neuvoston työryhmä kuuleminen Euroopan komission säädösehdotus

6 6 ARVONLISÄVEROSTA SÄÄTÄMINEN ENNEN

7 7 JA NYT

8 ARVONLISÄVERODIREKTIIVI 2006/112/EY Perusteet yhteiseen arvonlisäverojärjestelmään: Yhteinen sisämarkkina vaatii, ettei liikevaihto/arvonlisäverolainsäädäntö vääristä kilpailun edellytyksiä eikä vaikeuta tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta EU-alueella. Osa jäsenvaltioiden maksamasta jäsenmaksusta EU:n talousarvioon kerätään jäsenvaltion arvonlisäverotuoton perusteella. Arvonlisäverodirektiivin perusperiaatteet: Lähentämisnormi, joka sitoo päämääränsä osalta (SEUT 288 aritkla 3 kohta) Täytäntöönpanon muodot jäsenvaltion valittavissa Direktiiviä tulkittava huomioiden sen tarkoitus ja tavoitteet sekä direktiivin systematiikka (esim. C-169/04 Abbey National plc, kohta 59) Arvonlisäverodirektiivin käsitteet ovat itsenäisiä eurooppaoikeuden käsitteitä, joita on tarkasteltava siinä yleisessä asiayhteydessä, joka on direktiivillä perustettu yhtenäinen arvonlisäverojärjestelmä (358/87 Stichting Uitvoering Financiële Acties, kohta 11) Oleellista arvonlisäverodirektiivin yhdenmukainen soveltaminen Arvonlisäverodirektiivin 397 artikla: täytäntöönpanoasetus Täytäntöönpanoasetuksessa tarkemmat tulkintasäännökset tietyille arvonlisäverodirektiivin artikloille, jotka vaativat tarkempaa säätelyä Täytäntöönpanoasetus sitoo asetuksena jäsenvaltioita sinällään, eikä erillistän voimaansaattamista jäsenvaltiossa tarvita 8

9 ARVONLISÄVEROTUKSEN MERKITTÄVÄT PERIAATTEET Oikeusvarmuuden periaate Vrt. Perustuslain 81.1 Ainoa peruste, jonka vuoksi kansalliset tuomioistuimet voivat olla tulkitsematta kansallista lakia eurooppaoikeuden tavoitteiden mukaisesti Oleellista lainsäädännön ennakoitavuus, joka vero-oikeudessa jopa merkittävämpi kuin muuten Kiinteä suhde luottamuksensuojaperiaatteeseen Ensisijaisuusperiaate Kansallinen lainsoveltaja ei saa soveltaa eurooppaoikeuden kanssa ristiriidassa olevaa kansallista lainsäädäntöä Suora sovellettavuus Perussopimukset ja asetukset ovat voimaantulosta lähtien jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta Välitön vaikutus Suojaa yksilön oikeuksia suhteessa jäsenvaltioon: jos jäsenvaltio ei ole täyttänyt velvoitettaan, se ei voi vedota säännökseen yksittäisen oikeussubjektin vahingoksi Yksittäiset oikeussubjektit voivat sen sijaan vedota tuomioistuimessa valtiota vastaan sisältönsä puolesta ehdottomiin ja riittävän täsmällisiin direktiivin säännöksiin. EU:n tuomioistuin voi vahvistaa yksittäiselle säännökselle välittömän vaikutuksen, jos säännös on riittävän selvä ja yksiselitteinen Valtion varmistettava direktiivin asianmukaisesti voimaan, sen on varmistettava, että direktiiviä sovelletaan täysimääräisesti Tulkintavaikutus Tuomioistuimet tulkitsevat kansallista arvonlisäverolakia siten, että sille annetaan yhteensopiva merkityssisältö eurooppaoikeuden kanssa 9

10 MITEN ARVONLISÄVEROJÄRJESTELMÄN TULISI TOIMIA? rauta Rauta Oy Konetehdas Oy % ALV Valtion kassa Rauta Oy Konetehdas Oy Konetehdas Oy kone % ALV Metallipaja Oy Konetehdas Oy ( =240 +) Metallipaja Oy Metallipaja Oy nauloja % ALV Rautamarket Metallipaja Oy ( =240 +) Rautamarket Rautamarket nauloja % ALV Maija Meikäläinen Rautamarket ( =120 +) Maijan kuluttajana maksama alv

11 MISTÄ VEROA ON SUORITETTAVA Veroa on suoritettava: Suomessa liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä Muistettava Ahvenanmaan erityisasema! Tavaran maahantuonnista Suomeen Tavara saapuu Suomeen EU:n ulkopuolelta Tavaran yhteisöhankinnasta Tavara saapuu Suomeen toisesta EU-valtiosta Tavaran siirrosta Suomessa verottomasta varastointimenettelystä 11

12 MISTÄ VEROA ON SUORITETTAVA Liiketoiminnan tunnusmerkistö Ansiotarkoitus, jatkuvuus, itsenäisyys, yrittäjäriski Myös omakustannushintaan ja tappiolla tapahtuva myynti Toimintamuodolla ei merkitystä Toiminnan kokonaisarviointi oleellista Neutraali verokohtelu edellyttää liiketoimintakäsitteen laajaa tulkintaa Ei liiketoimintaa, jos vastike ennakkoperintälaissa tarkoitettua palkkaa Verohallinnon ohje palkan ja työkorvauksen käsitteestä, Diaarinumero: A19/200/2016 Palkan edelleenveloitus arvonlisäverollista! 12

13 VÄHÄINEN LIIKETOIMINTA Verovelvollisuuden alaraja euroa tilikaudessa 12 kk: (tilikauden liikevaihto x 12) / tilikauden kuukausien määrä Alarajaa ei sovelleta kuntaan eikä ulkomaalaiseen, jolla ei ole Suomessa kiinteää tomipaikkaa Vapaaehtoinen hakeutuminen ensimmäisestä eurosta Liiketoiminnaksi luetaan verollinen ja veroton myynti, kiinteistöjen luovutukset Ei käyttöomaisuusmyynti eikä liitännäiset rahoitus- ja vakuutuspalvelujen myynti Huojennus tilitettävästä verosta euroon vero (liikevaihto ) x vero

14 POIKKEUKSIA VEROVELVOLLISUUDESTA Yleishyödyllinen yhteisö verovelvollinen TVL:n mukaisesta elinkeinotulosta Poikkeuksena ravintola- ja ateriapalveluiden sekä kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö tietyin edellytyksin Yliopistot verovelvollisia liiketoiminnasta Valtio ja kunnat (kuntayhtymät) verovelvollisia liiketoiminnasta Konkurssipesä liiketoiminnasta Yhtymä yhteiseen lukuun harjoitetusta liiketoiminnasta Verovelvollisuusryhmät 14

15 KUKA ON VEROVELVOLLINEN? Verovelvollinen on lähtökohtaisesti tavaran tai palvelun myyjä Ostaja suorittaa veron tietyissä tilanteissa (= käännetty verovelvollisuus) Myyjänä ulkomaalainen, jolla ei Suomessa KTP ja joka ei ole hakeutunut vapaaehtoisesti verovelvolliseksi Ostaja suorittaa veron myös silloin, kun ulkomaisen KTP ei osallistu myyntiin vaikka olisikin hakeutunut Tavaroiden yhteisöhankinnasta Tavaran tuonnista Palvelujen ostot B2B toisesta valtiosta Suomeen (=pääsääntö) poikkeuksena mm. tilaisuuksiin ja kiinteistöihin kohdistuvat palvelut Rakentamispalvelut ja työvoiman vuokraus alan toimijoiden välillä Romun ja jätteen myynti Sijoituskullan myynti Päästökauppa 15

16 KUKA ON VEROVELVOLLINEN Myyjä on aina verovelvollinen jos ostajana 1) yksityishenkilö 2) ostajana on ulkomaalainen, jolla ei KTP Suomessa ja joka ei ole ALV-rekisterissä 3) Kaukomyynti 4) Henkilökuljetuspalvelut ja kulttuuri-, viihde ja muut vastaavat palvelut 16

17 KOMISSIOKAUPPA Myynti asiamiehen nimissä päämiehen lukuun = päämies myy asiamiehelle ja asiamies ostajalle Hammastarvike Ky Tmi Suuhygienia päämies suuhygienistin palvelut Oy Hammas Ab asiamies suuhygienistin palvelut asiakas Osto asiamiehen nimissä päämiehen lukuun = myyjä myy asiamiehelle ja asiamies päämiehelle Hammastarvike Ky hammaslanka Oy Hammas Ab asiamies hammaslanka Tmi Suuhygienia päämies

18 EDELLEENVELOITUKSET Nettipaja Oy Konsernin emo Rauta Oy Vähittäiskauppa Pankki Oy Kulujen edelleenveloitus myyntiä ellei saman yhtiön sisällä Poikkeuksena itsenäisen yhteenliittymän harjoittama myynti (AVL 60a :n direktiivinmukaisuus????) 18

19 OMAN KÄYTÖN VEROTUS Vain jos hyödykkeestä on tehty vähennys tai valmistettu/suoritettu verollisen toiminnan yhteydessä Poikkeuksena kiinteistöhallintapalvelut ja ravintolapalvelut Oma käyttö rinnastetaan tavaran ja palvelun myyntiin 1) hyödyke otetaan yksityiseen kulutukseen tai liiketoiminnan ulkopuoliseen käyttöön 2) luovutus vastikkeetta 3) siirto muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön Ei vähäinen oma käyttö (850 /tilikausi) yksityishenkilöt, kuolinpesät, verotusyhtymät ei koske osakeyhtiöitä Tavara- ja mainoslahjat eivät tavaran omaan käyttöön ottoa (35 ) Markkina-arvon soveltaminen, jos luovutuksia lähipiirille huomattavasti alle markkina-arvon, joita luovutetaan huomattavasti alle käyvän arvon lähipiirille, eikä ostajalla vähennysoikeutta 19

20 LIIKETOIMINNAN LOPETTAMINEN TAI SIIRTÄMINEN Verovelvollisuuden päättyessä varastosta suoritettava veroa kuten omasta käytöstä siltä osin, kun hyödykkeet ovat olleet verollisen liiketoiminnan käytössä jos vähennystä ei ole tehty, ei myöskään edelleen myynnistä suoriteta veroa Myyntinä ei pidetä liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen luovuttamista liikkeen jatkajalle, joka ryhtyy käyttämään luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen koskee myös luovutusta konkurssipesälle koskee myös kiinteistöjä (tiedonsiirtovelvollisuus) jos vain osittainen käyttö vähennykseen oikeuttavaan toimintaan, säännöstä sovelletaan vain tähän osaan liikkeen osan luovutusta liiketoiminnan jatkajaa pidetään luovuttajan seuraajana

21 VEROTON MYYNTI Kiinteistöjen luovutus ja vuokraus (sis. sähkö, lämpö ja vesi) Kiinteistöllä tarkoitetaan neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/ b artiklassa määriteltyä kiinteää omaisuutta Hakeutumisoikeus, jos loppukäyttö verollista Suppea tulkinta! Verollista on mm. Tilojen tilapäinen vuokraus (kokous- ja majoitustilat) Kiinteistöön pysyvästi asennettujen koneiden ja laitteiden vuokraus Pysäköintipaikat Hakkuu, kaivuu yms. oikeuksien luovutus Säilytyslokerot Ilmoitus-, mainos-, laitteiden vaatiman tilan luovutus

22 VEROTON MYYNTI Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut Sosiaalipalvelut Koulutuspalvelut Hengellinen apu edellisten palveluiden yhteydessä Rahoitus- ja vakuutuspalvelut Sijoituskulta Esiintymispalkkiot (julkinen esiintyjä) Immateriaalipalvelut Yleishyödyllisen yhteisön jäsenlehden painos Yli 10 m pitkät vesialukset Käyvät maksuvälineet Arpajaiset Hautauspalvelut Kullan myynti keskuspankille Kuurojen tulkkauspalvelut Marjat ja sienet, kun myydään muualta kuin erityisestä myyntipaikasta Sokean henkilöön myymät tavarat ja työsuoritukset Itsenäisen yhteenliittymän harjoittama palvelun myynti jäsenilleen kustannuksen korvauksena (EUT:n päätös ristiriidassa ALV:n säännöksen kanssa) 22

23 VERON PERUSTE JA VEROKANNAT

24 VERON PERUSTE Vastike ilman veron osuutta Vastikkeella oltava rahassa mitattava arvo Vastikkeella oltava välitön yhteys tapahtuneeseen hyödykkeen luovutukseen Vastike voi olla myös tavara tai palvelu (vaihtotilanteet) KHO 2007 T 3511 (KVL 2007 N:30): Tuotekutsut järjestäneen saamat tuotteet vastike yhtiölle tarjotusta myynti- ja markkinointipalvelusta KHO 2012 T 1362: urheiluvälineiden luovutus urheilijoille oli vastike mainos- ja markkinointipalveluista Vastikkeen määrä on tuotteen käypä arvo eli normaali hinta Vaihdosta ei ole kyse, jos oy ostaa saamallaan vastikkeella hyödykkeitä itselleen omaan käyttöön (KHO 2013 T 2678: alihankkijan liikennöitsijälle luovuttama bensakortti) KHO 2013 T 993: Jälkiverotustilanteessa oikean suuruisen veron katsotaan sisältyvän maksettuun vastikkeeseen EUT: mikäli vero voidaan jälkikäteen periä ostajalta, sen ei katsota sisältyvän suoritettuun vastikkeeseen 24

25 VEROKANNAT Arvonlisäveroa maksetaan 24 % veron perusteesta veron peruste on vastike ilman veron osuutta 14 %: 1) Elintarvikkeet 2) Ravintola- ja ateriapalvelut ei: elävät eläimet, vesijohtovesi, alkoholi ja tupakka, lääkkeet ja myrkyt korvaukseen palautettaessa oikeuttavat pakkaukset ja kuljetustarvikkeet 24 % 3) Rehu 25

26 VEROKANNAT 10 %: 1) henkilökuljetus 2) majoitustilan ja käyttösataman käyttöoikeuden luovuttaminen 3) liikuntapalvelut 4) kulttuuri- ja viihdetilaisuudet 5) Yleisradio Oy:n valtion rahastosta saama määrä 6) lääkkeet 7) Kirjat 8) sanoma- ja aikakauslehdet vähintään kk ajaksi tilattuna 9) taide-esineet välitys 24 % 10) Tekijänoikeuskorvaukset tekijänoikeuden haltijoiden järjestölle 26

27 NIIN SANOTTU 0-VEROKANTA Myynti on veroton ja ostoista saa poikkeuksellisesti tehdä vähennyksen Ulkomailla tapahtuva myynti, joka aiheuttaisi verovelvollisuuden, jos myynti tapahtuisi Suomessa Kansainväliseen kauppaan liittyvä tavaroiden ja palveluiden myynti Sanoma- ja aikakauslehtien painoksen myynti yleishyödylliselle yhteisölle Yli 10-metristen vesialusten myynti, vuokraus tai rahtaus sekä aluksiin kohdistuva työsuoritus Kullan myynti keskuspankille Rahoitus- ja vakuutuspalveluiden myynti EU:n ulkopuolelle Kuntien kuntapalautus ja laskennallinen palautus 27

28 MARGINAALIVEROMENETTELYT Käytetyt tavarat: ostetaan edelleen myyntiä varten Myös taide-, keräily- ja antiikkiesine Sovelletaan myös jos tavara myydään edelleen osina Veron perusteena voittomarginaali ilman veron osuutta Huom! Jos myyntitositteessa vero, myytävä normaalijärjestelmän alla Matkatoimistopalvelut matkanjärjestäjä myy omissa nimissään muilta elinkeinonharjoittajilta välittömästi matkustajan hyväksi ostamiaan palveluja ja tavaroita Veron perusteena voittomarginaali ilman veron osuutta (edelleenmyyntihinta-ostohinta alveineen) otetaan muuhun tarkoitukseen kuin matkatoimistopalveluna myytäväksi, vähennetty määrä on lisättävä voittomarginaaliin 28

29 OSTOJEN VÄHENNYSKELPOISUUS Vähentää saa verollista liiketoimintaa varten ostettuun tavaraan tai palveluun sisältyvän veron (AVL 102 ) Kotimaanosto Yhteisöhankinta Maahantuonti Käännetyn verovelvollisuuden perusteella suoritettu vero Ns. nollaverokannan alainen myynti esim. vienti ja yhteisömyynti 29

30 VÄHENNYSOIKEUDEN EDELLYTYKSET Vähennysoikeuden edellytyksenä on: 1. hankinta on tehty omaa verollista (tai palautukseen) oikeuttavaa liiketoimintaa varten Työntekijän rikosoikeudenkäyntiin liittyvät kulut Pysäköintivirhemaksut palveluja ja vähennyskelpoisia KHO 2016:1509: työntekijöiden veroilmoitusten laatimisesta maksettu palkkio Toisen yhtiön kustannukset ellei edelleenveloitusta: KHO 2013:107: tytäryhtiön puolesta maksetut due diligence kulut 2. hankinta on tehty verovelvolliselta myyjältä Vilpittömän mielen suoja: KHO:2016:24: romumetallin ostaminen rikollisesti toimivalta 3. myyjä on AVL:n säännösten mukaan velvollinen tilittämään myynnistään ALV:n käännetystä verovelvollisuudesta ja yhteisöhankinnasta annettu ilmoitus tai vero määrätty maksettavaksi tavaran tuoja 4. ostajalla on hankinnastaan AVL:n tietosisältövaatimukset täyttävä lasku (AVL 209e ja f ) muu laskuna toimiva tosite, tullauspäätös ja muu asiakirja 30

31 VÄHENTÄÄ EI SAA AVL Yksityiskäyttöön tarkoitetut tavarat ja palvelut Asunnot, lastenhoito, vapaa-ajanvietto ja harrastukset Henkilökunnan vapaa-ajan liikuntaan liittyvät tavarat ja palvelut KHO 2001:1764: jumppatunnit ja liikuntavälineet 2. Työmatkat 3. Edustuskulut KHO 2000:73: Ostopäivien yhteydessä jälleenmyyjien, asiakkaiden yms. matkaja yöpymiskulut 4. Henkilöautot ja kaksikäyttöautot ellei käyttö 100 % verollista Poikkeuksena taksit, autokouluautot, autoliikkeen autot ja autovuokraamot KHO 1996:573: Vähennysoikeus, jos autoa käytetään hälytys/päivystysajossa 5. Matkailuperävaunut, huvi- ja urheiluveneet ja ilma-alukset Poikkeuksena taksit, autokouluautot, autoliikkeen autot ja autovuokraamot 31

32 KUSTANNUKSEN LUONNE VÄHENNYSKELPOINEN VÄHENNYSKELVOTON Näytteet Kilpailujen järjestämiseen liittyvät kustannukset: Jos kaikille avoin, voidaan katsoa markkinoinniksi Sponsorisopimukset: Jos voidaan katsoa yhtiön mainostoiminnaksi Lahjat työntekijöille Yrityslahjat (Jos mainostarkoitus): alle 35 yli 35 alkoholi 32

33 KUSTANNUKSEN LUONNE VÄHENNYSKELPOINEN VÄHENNYSKELVOTON Henkilöauton vuokraus ja niihin liittyvät muut kulut: Jos yksinomaan verollisessa käytössä Jos vähääkään yksityiskäyttöä Henkilökunnan hotellimajoitukset: Jos liittyvät liiketoimintaan kuten työmatkaan Aamiainen Asiakkaiden hotellimajoitukset Henkilökuntajuhlat: Jos koko henkilökunnalle tai henkilökuntaryhmälle ja työnantaja määrää ajan ja paikan Jos valikoidulle ryhmälle ja tarjoilut sekä ohjelma normaalista poikkeava 33

34 KUSTANNUKSEN LUONNE VÄHENNYSKELPOINEN VÄHENNYSKELVOTON Juhlat yritysasiakkaille Liiketoiminnan mainostamiseen ja markkinointiin liittyvät päivätapahtumat kohtuutarjoiluin Gaalaillalliset kutsuvieraille=edustuskuluja 34

35 KUSTANNUKSEN LUONNE VÄHENNYSKELPOINEN VÄHENNYSKELVOTON Työnantajan tarjoamat puhelimet: Puhelimen käyttökulut: Yrityskäyttö Yksityiskäyttö Työmaaruokailu: suoritettava joko avoin- tai oman käytön vero Illalliset ravintolassa työntekijöille: Jos vapaa-ajankuluja Jos liittyy verolliseen liiketoimintaan Ruokailu toimistolla työntekijöille: jos liittyy verolliseen liiketoimintaan 35

36 KUSTANNUKSEN LUONNE VÄHENNYSKELPOINEN VÄHENNYSKELVOTON Ruokailu ravintolassa yhteistyökumppaneille: Jos myyntiä tai markkinointia Edustuskulut Hedelmä- ja teetarjoilu toimistolla Internet-yhteys työnantajan tarjoamana kotona Työkäyttö Yksityiskäyttö Konferenssi- ja seminaarikulut 36

37 VÄHENNYSTEN KOHDENTAMINEN Lähtökohtana kulujen suora kohdistaminen Kohdistaminen testataan suoran ja välittömän yhteyden avulla Kulut voivat kohdistua Verolliseen toimintaan Verosta vapautettuun verottomaan toimintaan Arvonlisäverojärjestelmän ulkopuoliseen toimintaan (out of scope) Yksinomaan verolliseen liiketoimintaan kohdistuvat kulut kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia Yksinomaan verottomaan, out of scope tai vähennyskelvottomaan toimintaan liittyvät kulut vähennyskelvottomia Jos kulu kohdistuu yleisesti liiketoimintaan, kyse yleiskustannuksesta 37

38 OSITTAINEN VÄHENNYSOIKEUS Jos käyttö sekä verollisessa että verottomassa käytössä, vähennys samassa suhteessa (AVL 117 ) Jakoperuste verovelvollisen valittavissa kunhan perusteltu ja johtaa täsmällisimpään lopputulokseen liikevaihto, työtunnit, henkilömäärä, neliöt... KHO:2015:184: osuuskuntakonsernin jakoperusteena työtunnit KHO:2015:183: liikevaihtoon perustuva jakomalli 38

39 VERON SUORITUSVELVOLLISUUS Veron suorittamisvelvollisuus syntyy: tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu vastike tai sen osa on kertynyt ennen tavaran toimittamista tai palvelun suorittamista veron perusteeseen luettava tuki tai avustus on saatu tavaran yhteisöhankinnassa tavara on vastaanotettu tavara tai palvelu on otettu omaan käyttöön jatkuvissa suorituksissa kunkin suoritukseen liittyvän tilitysjakson päättyessä yli vuoden jatkuvat suoritukset, joissa ostaja suorittaa veron AVL 9 :n perusteella, ja jossa ei suorituksia ajanjakson aikana, kunkin kalenterivuoden päättyessä 39

40 VERON ILMOITTAMINEN JA TILITTÄMINEN Myynnistä suoritettava vero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt pääsääntö suoritusperuste, tilikauden aikana myös laskutus- tai maksuperuste mahdollinen ennakkomaksu aina maksukuukaudelle toiminnan loppuessa toiminnan viimeiselle kalenterikuukaudelle ei kirjanpitoverovelvollisilla ja alle liikevaihdolla oikeus maksuperusteiseen veron kohdistamiseen tilikaudesta riippumatta Yhteisöhankinta seuraavalle kuukaudelle, jonka aikana tavara vastaanotettu tai lasku saatu vastaanottokuukautena, vastaanottokuukaudelle 40

41 VERON ILMOITTAMINEN JA TILITTÄMINEN Vähennettävä vero: kohdistus kuukaudelle, jonka aikana 1) ostettu hyödyke on vastaanotettu 2) ostohinta tai sen osa on maksettu ennen hyödykkeen vastaanottamista (ennakkomaksu) 3) hyödyke otettu vähennykseen oikeuttavaan käyttöön o Yhteisöhankinnasta samalle kuukaudelle, kuin suoritettava vero suoriteperuste pääsääntö, tilikauden aikana myös laskutusperuste/maksuperuste mahdollinen ennakkomaksussa aina maksuperuste tilikauden päättyessä tilikauden viimeiselle ja verovelvollisuuden päättyessä toiminnan viimeiselle kalenterikuukaudelle ei kirjanpitoverovelvollisilla oikeus maksuperusteiseen veron kohdistamiseen tilikaudesta riippumatta alle liikevaihdolla kohdistettava kuten myynnit jos maksuperusteisesti Huom! Kiinteistöjä koskevat erityissäännökset 41

42 VERON MAKSAMINEN Kausiveroilmoitus: /4001v17.pdf Tilitettävä vero: kalenterikuukaudelle kohdistettavien suoritettavien verojen ja vähennettävien verojen erotus kalenterikuukautta seuraavan toisen kuukauden 12 päivänä (esim. tammikuun vero maksetaan valtiolle 12.3) alkutuottajan, kuolinpesän ja yhtymän maksettava vero kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä 42

43 VERON MAKSAMINEN VALTIOLLE Jos verokausi on kalenterivuosi, sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jonka kuluessa veroilmoitus on annettu Jos ilmoitus myöhästynyt, jälkiverotus mahdollinen kolmen vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, johon kuuluvalta kalenterikuukaudelta vero olisi tullut maksaa (esim. 7/2016 ja tilikausi päättyy : viim ) Jälkiverotus voidaan jättää toimittamatta: Toisella verovelvollisella olisi oikeus vastaavan suuruiseen palautukseen, edellytyksenä palautukseen oikeuttavan sitoumus Veron määrä vähäinen eikä tasapuolisuus tms. syy vaadi jälkiverottamista 43

44 LASKUN MERKITYS vähennysoikeuden edellytys tosite siitä, missä vero suoritetaan ja kuka sen suorittaa veron määräämistä varten osoitus myyjän tai laskun laatijan henkilöllisyydestä laskun aitouden ja tietojen luotettavuuden varmistaminen 6/13 v Laskuun sovelletaan Suomen säännöksiä, jos myynti tapahtuu Suomessa Tavarat luovutetaan Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta tai Kiinteällä toimipaikka, jonka henkilöstö- ja muilla resursseilla luovutus tai suoritus toteutetaan Myyjän kotipaikka on Suomessa 44

45 KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROTUKSEN PERIAATTEET MYYNTIMAASÄÄNNÖT

46 KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROTUS Ns. Myyntimaasäännökset määräävät sen, minkä maan arvonlisäverolainsäädäntöä myyntiin sovelletaan ja millä maalla on oikeus verottaa ko. kauppa Arvonlisäverolain myyntisäännökset perustuvat EU:n ALV-direktiiviin Erilliset säännökset tavara- ja palvelukaupan osalta sekä tavaran asennusmyyntejä koskevat erityissäännökset Säännöksissä ja erityisesti niiden tulkinnassa merkittäviä maakohtaisia eroja myös eri EUvaltioiden välillä 46

47 VERONMAKSUVELVOLLISUUS Myyntimaasäännökset määräävät sen, minkä maan arvonlisäverolainsäädäntöä myyntiin sovelletaan Säännökset eivät kuitenkaan määrittele sitä, maksetaanko myynnistä veroa ja kuka on velvollinen maksamaan mahdollisen veron Pääsääntöisesti veronmaksuvelvollinen on tavaran tai palvelun myyjä Jos myyjä ei ole rekisteröitynyt myyntimaassa, hänelle syntyy verovelvolliseksi rekisteröitymisvelvollisuus Erityisesti EU-jäsenvaltiot soveltavat tiettyihin ulkomaisen myyjän myynteihin poikkeussäännöstä (ns. käännetty verovelvollisuus) Käännetyn verovelvollisuuden soveltuessa myyntimaassa rekisteröitynyt ostaja on ulkomaisen myyjän sijasta verovelvollinen tämän myynnistä Tarkoituksena on helpottaa verotusmenettelyä ja välttää myyjän turhia rekisteröitymisvelvoitteita Käännetty verovelvollisuus (reverse charge) soveltuu lähinnä palvelukauppaan ja laajasti myös tavaroiden myyntiin asennettuna; eräät maat soveltavat menettelyä myös puhtaaseen tavarakauppaan Käännetyn verovelvollisuuden soveltamisala laajeni EU-maissa merkittävästi

48 TAVARAKAUPAN ALV-KÄSITTELYYN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tavaran sijainti ja liike Kuljetuksen lähtömaa ja päättymismaa (Suomi, EU, ei-eu) Tavaran kuljetusreitti ja mahdolliset välivarastoinnit Myyjä/laskuttaja (yhtiö, jonka nimissä lasku laaditaan) ja tämän ALV-status Laskuketjun pituus Ostaja ja tämän ALV-status Ei merkitystä sillä, onko asiakas/ostaja toinen konserniyhtiö Taloudellisesti vaikuttavat tullimenettelyt (EU:n ulkopuolinen tavara) Toimitusehdot (erityisesti EU:n ulkopuolisessa kaupassa) Laskumerkinnät (normaalisti toissijaisia mutta kuitenkin olennaisia) Mm. ALV-tunnisteet EU-kaupassa 48

49 TAVARAN ASENNUSMYYNTIEN ALV-KÄSITTELYYN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Asennustyön suorituspaikka Asennustyön kesto > kiinteä toimipaikka? Asennustyömaalla olevat myyjän henkilö- ja muut resurssit kiinteä toimipaikka? Asennustyön laajuus ja osuus kokonaistoimituksesta Alihankkijoiden käyttö ja mahdollisten alihankkijoiden ALV-status Ostaja ja ostajan ALV-status Tavaratoimitukset kolmansista maista (EU-maat, EU:n ulkopuoliset maat) Myös kauppa- ja rahoitussopimusten ehdot voivat vaikuttaa ALV-käsittelyyn, mutta ne eivät sido veroviranomaisia! 49

50 PALVELUJEN MYYNTIMAAN MÄÄRÄYTYMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Palveluiden myyntimaasäännökset perustuvat erilaisille seikoille; ratkaisevana tekijänä tilanteesta ja kyseessä olevasta palvelusta riippuen esim. Palvelun ostajan toimipaikka, johon palvelu luovutetaan (kiinteä toimipaikka) Palvelun ostajan kotipaikka Palvelun suorituspaikka Palvelun myyjän toimipaikka, josta palvelu luovutetaan (kiinteä toimipaikka) Palvelun myyjän kotipaikka Palvelun kohteena olevan kiinteistön tai irtaimen esineen sijainti tai liike Ostajan status: elinkeinonharjoittaja vai ei Ostajan ALV-status: verovelvollinen Suomessa ja/tai jossain toisessa EU-maassa vai ei Palvelujen myyntimaasäännösten kokonaisuudistus Merkittäviä muutoksia erityisesti yritysten (elinkeinonharjoittajien) välisessä palvelukaupassa Elinkeinonharjoittajien välisessä kaupassa sovellettavan yleissäännön mukaan ratkaiseva tekijä on sen ostajan kiinteän toimipaikan sijainti, johon palvelu luovutetaan 50

51 EU-TAVARAKAUPPA

52 PERUSKÄSITTEET - MYYNTIMAA Yhteisömyynti, myynti toiseen EU-maahan (AVL 72b ) Irtaimen esineen omistusoikeuden vastikkeellinen luovutus siten, että esine kuljetetaan jäsenvaltiosta toiseen Lisäksi yhteisömyyntinä käsitellään elinkeinonharjoittajan suorittamat oman tavaran siirrot toiseen jäsenvaltioon Tavara katsotaan myydyksi maassa, jossa se on kuljetuksen alkaessa ostajalle Myyjän kotipaikalla ei ole merkitystä Myyntiin sovelletaan myyntimaan arvonlisäverolainsäännöksiä Jos tavara on Suomessa kuljetuksen alkaessa, myynti tapahtuu Suomessa Jos tavara on toisessa EU-maassa kuljetuksen alkaessa, myynti on tapahtunut ko. maassa, vaikka myyjä olisi suomalainen Asennettuna myytyjä tavaroita (esim. koneet) koskevat erityissäännöt 52

53 YHTEISÖMYYNNIN PERUSTILANNE Suomi EU-maa II X Oy tavara lasku Y X:n myynti veroton yhteisömyynti, jos em. 4 edellytystä täyttyvät eli Y:llä on (myös) jossain muussa jäsenvaltiossa kuin Suomessa annettu ja voimassa oleva ALV-tunniste, joka merkitään laskulle, ja X:llä on näyttö tavaran kuljetuksesta EU-maahan II 53

54 TAVARAN KULJETUSEDELLYTYS Suomi Saksa lasku Y GmbH tavara lasku Z GmbH Jos tavaran kuljetus Saksaan liittyy em. perustein läheisemmin Y:n myyntiin Z:lle, kyseessä ei siis olisi X:n veroton yhteisömyynti vaan verollinen kotimaan myynti (veloitus Suomen verolla) Vastaavasti vasta Y tekisi yhteisömyynnin Suomesta Saksaan Y:n tulisi tämän vuoksi ALV-rekisteröityä Suomessa Käytännössä ensimmäinen myynti hyväksyttäneen yhteisömyynniksi, jos X:llä joka tapauksessa on näyttö tavaran kuljetuksesta toiseen EU-valtioon 54

55 YHTEISÖHANKINNAT Yhteisöhankinta, EU-tavaraosto (AVL 26a ) Irtaimen esineen omistusoikeuden vastikkeellinen hankinta siten, että esine kuljetetaan jäsenvaltiosta toiseen Lisäksi yhteisöhankinta käsitellään elinkeinonharjoittajan suorittamat oman tavaran siirrot toisesta jäsenvaltiosta Yhteisöhankinnan suorittavan ostajan on tilitettävä vero ostolaskun määrästä (Suomessa AVL 1 1 momentti) Vero lähtökohtaisesti siinä maassa, jossa tavarat ovat kuljetuksen tai lähetyksen saapuessa ostajalle, ei siis ostajan kotimaassa Veron peruste ja verokanta määräytyvät ko. valtion säännösten perusteella Toisaalta vastaava vähennysoikeus verollista liiketoimintaa varten tapahtuvien hankintojen osalta Vähennys ilmoitetaan samalla ALV-ilmoituksella kuin yhteisöhankintakin, joten käytännössä yhteisöhankinnasta ei yleensä seuraa konkreettista veronmaksuvelvollisuutta 55

56 YHTEISÖHANKINNAT EU-maa I Suomi X tavara lasku Y Oy X:n myynti on (normaalisti) veroton yhteisömyynti, kun Y Oy käyttää Suomessa (tai sille jossain muussa jäsenvaltiossa kuin maassa I) annettua, voimassa olevaa ALV-tunnistettaan Y:n verollinen yhteisöhankinta Suomessa: Y:llä vastaava vähennysoikeus, jos hankinta on suoritettu vähennykseen oikeuttavaan käyttöön Puutteellisuus Y:n ALV-tunnisteessa (esim. X:lle annettu väärä tai puutteellinen tunniste tai ei lainkaan tunnistetta) voi aiheuttaa laskutuksen maan I verolla 56

57 VIENNIN ARVONLISÄVEROTUS Viennillä tarkoitetaan tavaroiden myyntiä EU:n veroalueen ulkopuolelle Maahantuonnilla tarkoitetaan tuontia EU:n veroalueen ulkopuolelta EU:n veroalueelle Yhteisön ulkopuolelle vietävien tavaroiden myynti on tietyin ehdoin verotonta Verottomuudesta säädetään AVL 70 :ssä; 8 verottomuustilannetta Em. lainkohdan mukainen verottomuus koskee eräiltä osin myös EU:n sisäisiä myyntejä Mm. Ahvenanmaan ja manner-suomen välinen kauppa, tavaratoimitukset jne. Yksinkertaistetut menettelyt Verohallinnon ohje Vientikaupan arvonlisäverotus, annettu

58 VEROTON VIENTI KULJETUS MYYJÄN TOIMESTA Verotonta on tavaran myynti, kun myyjä tai joku muu hänen toimeksiannostaan kuljettaa tavaran yhteisön ulkopuolelle (AVL 70 1 kohta) Tavara luovutetaan ostajalle Suomen tullialueen ulkopuolella Myynti on verotonta riippumatta siitä, minkä maalainen tavaran ostaja on; ostaja voi olla esim. Yhteisön ulkopuolinen yritys tai yksityishenkilö Yhteisömaasta oleva yritys tai yksityishenkilö Suomalainen yritys tai yksityishenkilö Myyjä voi todentaa myynnin arvonlisäverottomuuden tullin tietojärjestelmästä sähköisesti saadulla poistumisvahvistetulla luovutuspäätöksellä 58

59 VEROTON VIENTI KULJETUS MYYJÄN TOIMESTA Suomi Norja X Oy lasku tavara Y Norjalainen yksityishenkilö ostaa remonttitarvikkeita Suomesta suomalaiselta rautakaupalta X Oy Tavarat toimittaa Norjaan joko X Oy:n tai kuljetusliike sen lukuun Tavarat toimitetaan suoraan Y:lle Norjassa X Oy:n myynti on veroton vientimyynti näyttönä tullilta saatu poistumisvahvistettu luovutuspäätös, jossa X Oy merkitty viejäksi 59

60 TAVARAKAUPPA MANNER-SUOMEN JA AHVENANMAAN VÄLILLÄ Ahvenanmaan maakunta ei kuulu EU:n ALV- ja valmisteveroalueeseen Kuuluu osaana Suomea kuitenkin EU:n tullialueeseen ja unioniin Ahvenanmaan ja muun Suomen sekä muiden EU:n jäsenvaltioiden välillä on veroraja Ahvenanmaan ja Manner-Suomen sekä Ahvenanmaan ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välisiin tavaroiden myynteihin ja siirtoihin sovelletaan kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevia maahantuontija vientisäänöksiä Yhteisökaupan säännöksiä ei sovelleta sellaisiin tavaran myynteihin tai ostoihin, joissa tavara liikkuu Ahvenanmaan ja Manner-Suomen tai Ahvenanmaan ja muun EU:n jäsenvaltion välillä Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisen tavarakaupan vienti- ja tuontimenettelyyn voidaan soveltaa yksinkertaistettua menettelyä Viejä tai tuoja voi toimia kauppakumppaninsa asiamiehenä Vienti-ilmoitus hyväksytään tällöin myös tuonti-ilmoitukseksi Viennin verottomuus todennetaan joko tullin poistumisvahvistetulla luovutuspäätöksellä tai tullin verotuspäätöksellä myös muu näyttö voidaan hyväksyä 60

61 TAVARAOSTOT EU:N ULKOPUOLELTA Tavaran myynti EU:n ulkopuolisesta maasta Suomeen on pääsääntöisesti verotonta tavaroiden lähtömaan säännösten perusteella myös tavaraostot Ahvenanmaalta Verotus Suomessa maahantuonnin yhteydessä Maahantuonnin veron määrää ja kantaa tullilaitos osana tavaroiden tullausta Verovelvollinen on tavaran maahantuoja eli se, joka on merkitty tavaranhaltijaksi tuontitavaran tullauspäätökseen Välivarastointi EU:ssa mahdollista esim. ulkoista passitusta sovellettaessa (maahantuonti vasta Suomessa) Jos maahantuonti EU:iin suoritetaan jossain toisessa jäsenvaltiossa, edelleentoimitus Suomeen käsitellään yhteisömyyntinä ja yhteisöhankintana (oman tavaran siirto-) 61

62 KANSAINVÄLISEN PALVELUKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

63 MYYNTI ELINKEINONHARJOITTAJILLE - YLEISSÄÄNTÖ Yleissäännön mukaan (AVL 65 ) verovelvollisten välisissä palvelumyynneissä Myyntimaa on maa, jossa ostajalla on kiinteä toimipaikka, johon palvelu luovutetaan tai, jos palvelua ei luovuteta mihinkään kiinteään toimipaikkaan, jossa ostajalla on kotipaikka Verotus ostajan sijoittumisvaltiossa Sääntö koskee palvelun luovutuksia verovelvolliselle, joka toimii tässä ominaisuudessaan Käsite kattaa myös verovapaan toiminnan harjoittavat elinkeinonharjoittajaa, joka harjoittaa muuta kuin verotuksen soveltamisalaan kuuluvaa myyntitoimintaa, Lisäksi ALV-velvollisten rekisteriin merkittyä oikeushenkilöä pidetään elinkeinonharjoittajana Täytäntöönpanoasetuksessa tarkennettu sitä, miten ostajan verovelvollisuusstatus tulee selvittää 63

64 MYYNTI ELINKEINONHARJOITTAJILLE - YLEISSÄÄNTÖ Myyjän on oikean ALV-käsittelyn määrittämiseksi selvitettävä, missä sijaitsevaan ostajan toimipaikkaan palvelu luovutetaan Jos myytävä palvelu koskee useampaa ostajan toimipaikkaa ei palvelua yleensä voida katsoa luovutetun tiettyyn toimipaikkaan Jos ei voida määritellä luovutusta tiettyyn toimipaikkaan, verotus ostajan liiketoiminnan kotipaikan sijaintivaltiossa Vaatimukset kiinteälle toimipaikalle ovat verohallinnon ohjeen mukaan erilaiset myytäessä ja ostettaessa palvelu Palvelu on myyty kiinteästä toimipaikasta, jos siellä olevat tekniset resurssit ja henkilökunta ovat riittävät palvelun suorittamiseen Palvelu on luovutettu kiinteään toimipaikkaan, jos siellä olevat tekniset resurssit ovat riittävät palvelun vastaanottamiseen Käännetyn verovelvollisuuden soveltuessa ostaja ilmoittaa myynnin myyjän sijaan ja yleensä vähentää saman veron samalla ALV-ilmoituksella ostona Ostaja saa myyjältä verottoman laskun Velvollisuudella ei tällöin kassavirtavaikutusta Tilanne toinen, jos ostajalla ei vähennysoikeutta, esim. ostot edustustarkoitukseen 64

65 KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS Suomessa käännetyn verovelvollisuuden (AVL 9 ) tarkoittaa sitä, että ostaja on myyjän sijaan verovelvollinen, jos myyjä on ulkomaalainen, Jolla ei Suomessa kiinteää toimipaikkaa (joka osallistuu kyseiseen myyntiin) ja Joka ei ole vapaaehtoisesti hakeutunut ALV-rekisteröidyksi täällä Käännetty verovelvollisuus ei kuitenkaan sovellu, jos ostaja on myös ulkomaalainen, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa ja joka ei ole vapaaehtoisesti hakeutunut ALV-rekisteröidyksi täällä tai ostaja on yksityishenkilö tai kyseessä on henkilökuljetuspalvelu tai oikeus pääsyyn opetus-, tiede-, kulttuuri-, viihde- ja urheilutilaisuuteen yms. tai pääsyyn välittömästi liittyvä palvelu 65

66 PALVELUIDEN MYYNTI KULUTTAJILLE Yleissäännön mukaan myytävien palvelujen myyntimaa on maa, jossa myyjän kiinteä toimipaikka sijaitsee, jos palvelu luovutetaan kiinteästä toimipaikasta. Jos palvelua ei luovuteta kiinteästä toimipaikasta, palvelu on myyty maassa, jossa myyjän kotipaikka on Useita poikkeuksia yleissäännöstä Kiinteään omaisuuteen kohdistuvat palvelut (AVL 67 ) -> kiinteistön sijaintimaa Henkilökuljetuspalvelut (AVL 68 ) ja tavaran kuljetuspalvelut (AVL 69 ) > suorituspaikka suorakuljetukset ulkomaille / ulkomailta verovapaita, säännös 71 :ssä Tavaroiden yhteisökuljetuspalvelut (AVL 69 a ) -> kuljetuksen lähtövaltio Irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat työsuoritukset ja arviointityö sekä kuljetuksen liitännäispalvelut (AVL 69 b ) -> tosiasiallinen suorituspaikka Opetukseen, tieteellisiin palveluihin, kulttuuri-, viihde- ja urheilutilaisuuksiin, messuille ja näyttelyyn ja muuhun vastaavaan tilaisuuteen sekä niiden järjestämiseen liittyvät palvelut (AVL 69 d 2 mom) > myyty Suomessa, jos ne suoritetaan täällä Ravintola- ja ateriapalvelut (AVL 69 e ) -> palvelujen tosiasiallinen suorituspaikka (vesi- tai ilma-aluksessa taikka junassa EU:n alueella tapahtuvan henkilökuljetuksen aikana suoritettu ravintola- tai ateriapalvelu (AVL 69 f )) Välityspalvelut (AVL 69 l ) -> myyntimaa välitettävän tavaran tai palvelun myyntimaa Immateriaalipalvelut (AVL 69h ) Jos palvelu luovutetaan ostajalle Yhteisön ulkopuolella olevaan pysyvään toimipaikkaan tai jos palvelua ei luovuteta mihinkään pysyvään toimipaikkaan ja ostajan kotipaikka on Yhteisön ulkopuolella, ei myyty Suomessa EU-myyntien osalta soveltuu em. AVL 66 :n yleissääntö Kuljetusvälineiden lyhytaikainen vuokraus (AVL 69 c 1 mom) Myyty Suomessa, jos kuljetusväline luovutetaan ostajan käyttöön täällä Kuljetusvälineen pitkäaikainen vuokraus kuluttajalle (AVL 69 c 2 mom.) lukien: myyty Suomessa, jos palvelu luovutetaan ostajan täällä sijaitsevaan pysyvään toimipaikkaan (jos ei luovutusta pysyvään toimipaikkaan, myyty Suomessa, jos ostajan kotipaikka täällä) Vuosina : uuden pääsäännön mukaan eli myyjän maan mukaan määräytyvä myyntimaa, jollei kuljetusvälinettä tosiasiallisesti kuluteta yksinomaan Suomessa / Yhteisön ulkopuolella, jos se pääsäännön mukaan olisi myyty Yhteisön ulkopuolella / Suomessa 66

67 KULUTTAJILLE MYYTÄVÄT SÄHKÖISET PALVELUT EU-alueen kuluttajille ja muille ei-verovelvollisille myytävien sähköisten palvelujen, telepalvelujen sekä radio ja televisiolähetyspalvelujen myyntimaasäännökset muuttuivat alkaen siten, että palvelut verotetaan siinä jäsenvaltiossa, jonne ostaja on sijoittautunut Palvelun myyjän on ilmoittauduttava ALV-velvolliseksi kunkin hankkijan sijoittautumisvaltiossa, vaihtoehtoisesti myyjä voi rekisteröityä ns. erityisjärjestelmään Myyjä voi halutessaan hoitaa arvonlisäverotukseen liittyvät rekisteröinti-, ilmoitus- ja maksuvelvollisuutensa kaikkiin EU-maihin tunnistamisjäsenvaltion sähköisen asiointipalvelun kautta (MOSS, Mini One Stop Shop); suomalaisten yritysten tunnistamisjäsenvaltio on Suomi Erityisjärjestelmästä huolimatta myyjän on sovellettava kunkin jäsenvaltion aineellisia säännöksiä ja varmistettava esim. soveltuva verokanta maakohtaisesti Muutos vaikuttaa sähköisiä palveluita kuluttajille myyvien yritysten myyntien ALV-käsittelyyn merkittävästi Palvelun kulutuspaikan tunnistaminen on palveluntarjoajan vastuulla, jolloin palvelun tarjoajan tietojärjestelmän on kyettävä käyttämään oikeaa arvonlisäverokantaa palvelun ostohetkellä 67

68 KULUTTAJILLE MYYTÄVÄT SÄHKÖISET PALVELUT Sähköisillä palveluilla tarkoitetaan seuraavia palveluita 1. Verkkosivujen luovuttaminen ja isännöinti (hosting) sekä ohjelmien ja laitteistojen etäylläpito 2. Ohjelmistojen luovuttaminen ja niiden päivitys 3. Kuvien, kirjoitusten ja tietojen luovuttaminen sekä tietokantojen antaminen käyttöön; 4. Musiikin, elokuvien ja pelien, myös uhka- ja rahapelien, sekä poliittisten lähetysten ja tapahtumien ja kulttuuri-, taide -, urheilu-, tiede- tai viihdelähetysten ja tapahtumien tarjoaminen; 5. Etäopetuspalveluiden suorittaminen kohdassa tarkoitettujen palvelujen kaltaiset palvelut Verohallinto on julkaissut useita aihetta koskevia ohjeita 68

69 KIITOS! Marja Hokkanen Liiketoimintajohtaja BDO Oy p s 69

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 30.8.2017 Executive Director Maritta Virtanen Kansainvälinen palvelukauppa arvonlisäverotuksessa Myyntimaasäännökset määrittävät,

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

Varatuomari Joachim Reimers

Varatuomari Joachim Reimers Tavaran myynti asennettuna tai koottuna Varatuomari Joachim Reimers Maaliskuu 2013 Suomessa kansainvälinen kauppa muodostaa vuosi vuodelta merkittävän osan kansantuotteesta. Vaikka sitä on harjoitettu

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

Uusi yritys Arvonlisäverotus

Uusi yritys Arvonlisäverotus Uusi yritys Arvonlisäverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Arvonlisävero kulutusvero, joka on tarkoitettu hyödykkeen lopullisen kuluttajan maksettavaksi yritykset toimivat veron kantajina yritysten

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Myyntimaan määräytymisestä, yleissäännökset Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

OAV veroilmoitus 2018

OAV veroilmoitus 2018 OAV veroilmoitus 2018 Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Ylitarkastaja Anne Kaleva 23.11.2017 Verohallinto/ Yritysverotusyksikkö / Ohjaus- ja kehittämisyksikkö OAV veroilmoitus 2018 - mikä

Lisätiedot

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2 Esimerkki Liite1 Jälleenmyyjä ostaa verotta käytetyn auton (6 000 euroa), jonka hän puhdistaa ja kunnostaa sekä asentaa korjaustyön yhteydessä autoon verollisena ostamiaan uusia osia (1 220 euroa) ja verottomasti

Lisätiedot

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus Päivitetty: Huhtikuu 2013 Varatuomari Joachim Reimers Suomessa työaikaisella ruokailulla on perinteisesti suuri käytännön merkitys. Kautta maan toistatuhatta henkilöstöravintolaa

Lisätiedot

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp- HE 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että 1 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

HE 136/2009 vp. yhteenvetoilmoituksessa muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille elinkeinonharjoittajille

HE 136/2009 vp. yhteenvetoilmoituksessa muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille elinkeinonharjoittajille Hallituksen esitys Eduskunnalle arvonlisäverotuksessa sovellettavien myyntimaasäännösten ja eräiden muiden säännösten muuttamiseksi ja väliaikaiseksi muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 399/2012 Laki. arvonlisäverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 399/2012 Laki. arvonlisäverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012 399/2012 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen www.vero.fi sivu / 16 1 YLEISTÄ 2 PALVELUN KÄSITE 3 ELINKEINONHARJOITTAJA 4 KIINTEÄ TOIMIPAIKKA 5 KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 6 MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO Merja Mattila ALV ALV tavaroissa ja palveluissa Välillinen voi olla - lain mukaan - hakeutumalla itse (vapaaehtoinen

Lisätiedot

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvonlisäverolain (1501/1993) 13 c :n 4 momentti, 129 b :n edellä oleva väliotsikko, 134 m :n 2 momentti, 134 o :n 2 momentti,

Lisätiedot

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Uudet säännökset astuvat voimaan 1.4.2011 Uudistus koskee myös muita yhtiöitä kuin perinteisiä rakennusyhtiöitä. 2 Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen Kaisa Lamppu

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen Kaisa Lamppu ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen Kaisa Lamppu TALENTUM Helsinki 2017 11., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset 21.9.2011 Viestinnän Keskusliiton jäsenyritysten ja liittojen sisäiseen käyttöön Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset Tässä muistiossa käsitellään seuraavia

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 30.3.2011 1 Käännetyn alv:n käsittely...1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä

Lisätiedot

29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen

29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen www.pwc.com Aalto-yliopisto Elinkeinoverotus; Arvonlisäverotus kv-toiminnassa - - ulkomaalaisen rekisteröinti - tavarat 29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen Sisällys Ulkomaalaisen verovelvollisuus Tavaroiden

Lisätiedot

LYHENNELUETTELO LUKIJALLE... 19

LYHENNELUETTELO LUKIJALLE... 19 LYHENNELUETTELO... 18 LUKIJALLE... 19 1 LUKU YLEINEN SOVELTAMISALA... 21 1.1 Arvonlisäverolain yleinen aineellinen ja alueellinen soveltamisala... 21 1.2 Suomen ja Yhteisön arvonlisäveroalue... 40 2 LUKU

Lisätiedot

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan.

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan. Rakennusalan muuttunut arvonlisäverotus Varatuomari Joachim Reimers Suomessa otettiin käyttöön rakennusalalla 1.4.2011 lukien käännetty verovelvollisuus, minkä seurauksena rakentamispalvelujen myyntitilanteissa

Lisätiedot

lyhenneluettelo... 18 Lukijalle... 19

lyhenneluettelo... 18 Lukijalle... 19 lyhenneluettelo... 18 Lukijalle... 19 1 Luku Yleinen soveltamisala... 21 1.1 Arvonlisäverolain yleinen aineellinen ja alueellinen soveltamisala... 21 1.2 Suomen ja Yhteisön arvonlisäveroalue... 39 2 Luku

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015 Kansainvälinen kauppa 1 ALV JA KANSAINVÄLISET TILANTEET LÄHTÖKOHDAT Kulutusverotuksessa yleensä pyritään varmistamaan verotus kulutuspaikan (markkinapaikan) verosäännösten

Lisätiedot

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Varatuomari Roger Lehtonen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ROGER LEHTONEN 2011 Sähköinfo Oy Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus 1.4.2011

Lisätiedot

HE 56/2014 vp. sijoittautumisvaltion asemesta ostajan sijoittautumisvaltio. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia

HE 56/2014 vp. sijoittautumisvaltion asemesta ostajan sijoittautumisvaltio. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN 23 LISÄVEROVELVOLLISEKSI

KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN 23 LISÄVEROVELVOLLISEKSI 2 KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN ARVON- LISÄVEROVELVOLLISEKSI Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus esimerkiksi vastiketta tai vuokraa vastaan on säädetty laissa lähtökohtaisesti arvonlisäverottomaksi.

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (palvelujen suorituspaikka) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan yhteisöjen komission 23

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Rakennusalan käännetty ALV 1.4.2011 EK-päivä 24.3.2011

Rakennusalan käännetty ALV 1.4.2011 EK-päivä 24.3.2011 Rakennusalan käännetty ALV 1.4.2011 EK-päivä Veroasiantuntija Mika Jokinen Taustaa Käännetty verovelvollisuus otetaan käyttöön rakennusalalla 1.4.2011 L 686/2010, 16.7.2010 (HE 41/2010) perustana alv -direktiivin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8333/16 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 326 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit

Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit Vuosikirjanumero KHO:2008:57 Antopäivä 13.8.2008 Taltionumero 1868 Diaarinumero 2662/2/07 Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit A Oy:n venäläinen tytäryhtiö

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

Tervetuloa verkkoseminaariin: Maahantuonnin arvonlisäverotus

Tervetuloa verkkoseminaariin: Maahantuonnin arvonlisäverotus Tervetuloa verkkoseminaariin: Maahantuonnin arvonlisäverotus 15.12.2017 Esityksen sisältö Mitä on maahantuonnin arvonlisäverotus? Miksi menettely muuttuu? Mitkä ovat keskeisimmät muutokset? Toimivallan

Lisätiedot

Jutta Romppainen TULKINTAOHJE ARVONLISÄVERON VÄHENNYSOIKEUDESTA

Jutta Romppainen TULKINTAOHJE ARVONLISÄVERON VÄHENNYSOIKEUDESTA Jutta Romppainen TULKINTAOHJE ARVONLISÄVERON VÄHENNYSOIKEUDESTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalous Syksy 2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa

Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa www.vero.fi sivu / 12 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 TAVAROIDEN KAUPALLINEN VIENTI JA TUONTI 2.1 Vienti 2.2 Tuonti 2.3 Helpotettu menettely Ahvenanmaan maakunnan ja muun

Lisätiedot

Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013

Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013 Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013 1 1 Millainen on lasku? Laskun sisältövaatimukset - Päiväys (ei tarkemmin määritelty; tulostus, lähetys ym.) - Juokseva tunniste - Myyjän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 1.3.1997 ALKAEN

ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 1.3.1997 ALKAEN ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 131997 ALKAEN Sisältö: 1 Yhteisökaupan verojärjestelmä 2 Verorajasta johtuvat poikkeukset arvonlisäverotukseen 3 Vienti ja tuonti 31 Tavaroiden ja niihin liittyvien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä

Lisätiedot

Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle

Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle 5.12.2017 Tervetuloa! Mikä on arvonlisävero? Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä sisällyttää tavaran tai palvelun hintaan. Arvonlisävero on kulutusvero

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus Ahvenanmaan veroraja Valmisteverotus www.tulli.fi Syyskuu 2012 Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus 1 Ahvenanmaan erityisasema Tämä ohje korvaa Ahvenanmaan valmisteverotusta koskevasta verorajaverotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.8.2017 COM(2017) 451 final 2017/0205 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Puolalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa

Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa www.vero.fi sivu 1 / 15 1. PALVELUN KÄSITE 2. YLEISTÄ MYYNTIMAASÄÄNNÖKSISTÄ 3. KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 4. MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET 4.1 Yleissääntö 4.2 Kuljetuskaluston

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ PALVELUKAUPASSA SISÄLTÖ

ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ PALVELUKAUPASSA SISÄLTÖ ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ PALVELUKAUPASSA SISÄLTÖ 1. PALVELUN KÄSITE 2. YLEISTÄ MYYNTIMAASÄÄNNÖK- SISTÄ 3. KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 4. MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET 4.1 Yleissääntö 4.2 Kuljetuskaluston

Lisätiedot

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN 21.11.2003 Nro 38/2003 1 (3) Sisältää: 1. Arvonlisäverolakiin tulevat muutokset 1.1.2004 alkaen 2. Tilinpäätöksen valmistusaikataulun määrääminen Kirkkojärjestyksessä 1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I _I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi www.vero.fi sivu / 6 1. Liiketoiminnan lopettaminen 1.1 Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen Arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä, elinkeinonharjoittajan

Lisätiedot

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero Avaintiedot 2015 Pääomatulovero Pääomatulon verokanta on 30 prosenttia, mutta siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30.000 euroa, verokanta on 33 prosenttia. Yhteisövero

Lisätiedot

HE 171/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin

HE 171/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin tehtäisiin toisiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin

Lisätiedot

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus. Kuntamarkkinat 10.9.2008 Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus. Kuntamarkkinat 10.9.2008 Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus Kuntamarkkinat 10.9.2008 Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistö arvonlisäverotuksessa Arvonlisäverotuksessa kiinteistöjä ovat maa-alueet, rakennukset

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

Arvonlisäverovelvollisen opas

Arvonlisäverovelvollisen opas Arvonlisäverovelvollisen opas www.vero.fi 1/54 ARVONLISÄVEROJÄRJESTELMÄ Arvonlisävero on yleinen kulutusvero se kohdistuu lähes kaikkeen tavaroiden ja palvelujen kulutukseen. Vain tiettyjen arvonlisäverolaissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

Palvelujen arvonlisäverotus yhteisökaupassa

Palvelujen arvonlisäverotus yhteisökaupassa Palvelujen arvonlisäverotus yhteisökaupassa Titta Arjoluoto Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto 2 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

Arvonlisäverolaki 1 1 momentti 1 kohta, 2 1 momentti, 9 1 momentti sekä momentti 1 kohta ja 2 momentti

Arvonlisäverolaki 1 1 momentti 1 kohta, 2 1 momentti, 9 1 momentti sekä momentti 1 kohta ja 2 momentti Vuosikirjanumero KHO:2013:107 Antopäivä 14.6.2013 Taltionumero 1970 Diaarinumero 4337/2/10 Arvonlisävero Vähennettävä vero Kulujen kohdistaminen Suora ja välitön yhteys Yleiskulut Konsernin emoyhtiö Konsernin

Lisätiedot

Kansalliskirjasto Yliopistouudistus ja arvonlisäverotus 4.11.2009

Kansalliskirjasto Yliopistouudistus ja arvonlisäverotus 4.11.2009 Helsingin yliopisto Kansalliskirjasto Yliopistouudistus ja arvonlisäverotus Ritva Nyrhinen PwC Helsingin yliopisto - Kansalliskirjasto Yliopistouudistus ja arvonlisäverotus Sisältö 1 Slide 3 Valtion verovelvollisuus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan liikevaihtoverolakia muutettavaksi siten, että vuonna 1992

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa www.vero.fi sivu /7 Sisältö: 1 YLEISTÄ 2 ULKOMAinen ELINKEINONHARJOITTAJA 3 TOIMIVALTAINEN VEROVIRASTO 4 KIINTEÄSTÄ TOIMIPAIKASTA TOIMIVA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0243 (NLE) 12968/17 SC 217 ECON 798 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.9.2017 COM(2017) 543 final 2017/0233 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ 2. VIENTIÄ KOSKEVA NÄYTTÖ 3. VIENNIN TILANTEET 3.1. Myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta 3.2. Kuljetus ostajan toimeksiannosta 3.3. Myynti ex-works -ehdoin

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 8076/17 LIMITE PUBLIC FISC 76 ECOFIN 272 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Innovaatioseteli Palveluntuottajaan sovellettavat ehdot Jan Ljungman Legal Counsel

Innovaatioseteli Palveluntuottajaan sovellettavat ehdot Jan Ljungman Legal Counsel Innovaatioseteli Palveluntuottajaan sovellettavat ehdot 12.10.2016 Jan Ljungman Legal Counsel Tausta - Julkinen tukitoimenpide - Sovellettava EU:n sisämarkkina ja kilpailusääntelyä - Viranomaisvelvoitteet

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROKÄSITTELYN SELKEYTTÄMINEN

KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROKÄSITTELYN SELKEYTTÄMINEN KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROKÄSITTELYN SELKEYTTÄMINEN Case: Yritys X Oy Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma syksy, 2017 Timo Viitamäki TIIVISTELMÄ Liiketalous

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n ja eräistä vakuutusmaksuista

Lisätiedot

HE 363/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia

HE 363/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia HE 363/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a :n sekä kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot