Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit"

Transkriptio

1 Vuosikirjanumero KHO:2008:57 Antopäivä Taltionumero 1868 Diaarinumero 2662/2/07 Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit A Oy:n venäläinen tytäryhtiö suoritti depot-palveluja Venäjällä ja laskutti palveluista A Oy:tä laskulla, joka sisälsi Venäjän arvonlisäveron. Kun A Oy laskutti nämä palvelut sellaisenaan edelleen omilta asiakkailtaan, A Oy:n ei ollut suoritettava Suomen arvonlisäveroa. Ennakkoratkaisu ajaksi Arvonlisäverolaki 1 1 mom., 2, 15 1 mom., 18, 64 1 mom. ja 67 4 kohta Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi (2006/112/EY) 43 artikla, 52 artiklan c alakohta ja 63 artikla Asian aikaisempi käsittely Ennakkoratkaisuhakemus. A Oy on esittänyt hakemuksessaan muun ohessa seuraavaa: A Oy on vuonna 1980 perustettu yhtiö, joka kuuluu X-konserniin. A Oy:n asiakkaat ovat arvonlisäverotuksen piiriin kuuluvaa rahtausta, huolintaa tai muuta vastaavaa toimintaa harjoittavia kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä. A Oy tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman erilaisia depotpalveluja, joihin kuuluvat muun muassa kuljetussäiliöiden eli konttien nostot, tarkastukset, puhdistukset, korjaukset ja säilytykset. Lisäksi A Oy myy käytettyjä kontteja. A Oy tarjoaa palvelujaan asiakkailleen Helsingin, Kotkan ja Haminan satamissa sekä Pietarissa. Pietarissa käytännön toiminnasta vastaa venäläinen yhtiö, joka tuottaa A Oy:lle palveluja Kirovin tehdasalueella sekä ostaa tarvittaessa alihankintana depot-palveluja muilta venäläisiltä palveluntarjoajilta. Venäläinen yhtiö tuottaa depot-palveluja kontteihin, jotka on tuotu Kirovin tehdasalueelle ja jotka ovat ulkomaisten yritysten omistuksessa. Tarjottuihin depot-palveluihin kuuluvat muun muassa konttien nostot, tarkastamiset, siivoukset, korjaukset ja säilytys. Venäläinen yhtiö laskuttaa omista ja alihankkijoidensa tuottamista palveluista A Oy:tä. Laskuihin sisältyy paikallinen Venäjän arvonlisävero. A Oy laskuttaa asiakkailtaan alihankkijan Venäjällä tuottamat palvelut. Nämä asiakkaat voivat olla suomalaisia, toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta olevia tai Euroopan unionin ulkopuolisia yrityksiä. Kaikkien näiden asiakkaiden toiminta liittyy toimialaan, joka Suomessa harjoitettuna kuuluisi arvonlisäverotuksen piiriin. A Oy:n venäläiseltä alihankkijalta saamiin laskuihin sisältyy paikallinen Venäjän arvonlisävero. Ennakkoratkaisuhakemuksessa on kysymys yksinomaan niistä A Oy:n omilta asiakkailtaan laskuttamista palveluista, jotka on tuotettu Venäjällä. A Oy:n antaman lisäselvityksen mukaan depot-palvelut ovat kuljetuksen tukipalveluja, joiden tarkoitus on taata konttien tehokas käyttö kuljetustoiminnassa. A Oy:n asiakkaita ovat muun muassa varustamot, kuljetusliikkeet ja konttien vuokrausliikkeet. A Oy ei itse myy kuljetuspalveluja. Depot-palveluihin kuuluva asiakkaiden tyhjien konttien säilytys tapahtuu konttiterminaalissa tai sen läheisyydessä. Yksittäisen kontin säilytysaika vaihtelee yhdestä päivästä jopa pariin kuukauteen.

2 2 (7) Depot-palvelun pääasiallisena tarkoituksena on huolehtia konteista asiakkaiden kanssa sovitulla tavalla siten, että kontit ovat mahdollisimman tehokkaasti liikenteessä palvelemassa tavarankuljetusta. Ennakkoratkaisukysymys. A Oy on pyytänyt ennakkoratkaisua siitä, onko yhtiön suoritettava Suomen arvonlisäveroa tilanteessa, jossa yhtiö laskuttaa asiakkailtaan venäläisen alihankkijan Venäjällä suorittamista konttien depot-palveluista eli konttien varastoinnista, nostoista kuljetusvälineisiin ja pois niistä, siivouksesta, tarkastamisesta ja korjauksesta. Konserniverokeskus on A Oy:lle ajaksi antanut ennakkoratkaisun, jonka mukaan yhtiön on suoritettava Suomen arvonlisäveroa, kun se myy asiakkailleen Venäjällä suoritettuja konttien depot-palveluja. Päätöksen perusteluissa on lausuttu, että arvonlisäverolain 1 :n mukaan arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Lain 17 :n mukaan tavaralla tarkoitetaan aineellista esinettä sekä sähköä, kaasua, lämpöä, kylmyyttä ja muuta näihin verrattavaa energiahyödykettä. Palvelulla tarkoitetaan kaikkea muuta, mitä voidaan myydä liiketoiminnan muodossa. Arvonlisäverolain 64 :n mukaan palvelu on lain :ssä tarkoitettuja palveluja lukuun ottamatta myyty Suomessa, jos se luovutetaan täällä sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta. Jos tällaista palvelua ei luovuteta Suomessa tai ulkomailla sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta, se on myyty Suomessa, jos myyjän kotipaikka on täällä. Lain 67 :n 2 kohdan mukaan lastin purkaminen, lastaaminen ja muut vastaavat tavarankuljetukseen liittyvät palvelut ja saman pykälän 4 kohdan mukaan irtaimeen esineeseen kohdistuva työsuoritus on myyty Suomessa, jos ne suoritetaan täällä, ellei 67 a :n 1 momentissa tai 67 b :ssä toisin säädetä. Lain 67 a :n 1 momentissa ja 67 b :ssä säädetään arvonlisäverotunnisteen käytöstä Yhteisön alueella suoritettujen palvelujen myynneissä. Euroopan yhteisöjen neuvoston arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) 43 artiklan mukaan palvelujen suorituspaikkana pidetään paikkaa, jossa suorittajalla on liiketoimintansa kotipaikka tai kiinteä toimipaikka, josta palvelu suoritetaan, taikka jos tällaista kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa ei ole, suorittajan kotipaikkaa tai vakinaista asuinpaikkaa. 52 artiklan b alakohdan mukaan kuljetuksen liitännäispalvelujen, kuten lastauksen, purkamisen, lastin käsittelyn ja vastaavan toiminnan suorituspaikka on kuitenkin paikka, jossa palvelu tosiasiassa suoritetaan. Sama koskee 52 artiklan c alakohdan mukaisesti irtaimen aineellisen omaisuuden arviointia ja kyseiseen omaisuuteen kohdistuvaa työsuoritusta. Depot-palvelukokonaisuus koostuu erilaisista palveluista, joihin yksittäisinä ja erillisinä arvioitaessa olisi sovellettava useita eri myyntimaasäännöksiä. Kontteihin kohdistuvaa siivousta ja korjausta voidaan pitää irtaimeen esineeseen kohdistuvina konkreettisina työsuorituksina. Henkisiä työsuoritteita, kuten konttien tarkastamista, ei taas pidetä edellä mainitun säännöksen piiriin kuuluvina. Myöskään säilyttämistä tai konttien nostoja ei voida pitää edellä mainitussa säännöksessä tarkoitettuina irtaimeen esineeseen kohdistuvina konkreettisina työsuorituksina. Irtaimen esineen säilyttämistä ei pidetä toisaalta myöskään arvonlisäverolain 65 :ssä tarkoitettuna kiinteistöön kohdistuvana palveluna, vaan sen osalta myyntimaa määräytyy lain 64 :n perusteella. Korkein hallinto-oikeus on antamassaan päätöksessä taltionumero 834 katsonut, että depot-palveluiden myyntimaa määräytyy kokonaisuudessaan arvonlisäverolain 64 :n mukaisesti. Päätöksessä on todettu, etteivät depot-palvelut ole luonteeltaan lain 67 :n 2 kohdassa tarkoitettua

3 3 (7) lastausta, purkamista, lastin käsittelyä tai vastaavaa toimintaa eikä niitä voida myöskään pitää verottomina kuljetukseen välittömästi liittyvinä palveluina lain 71 :n 1, 3 tai 5 kohtien perusteella. Ennakkoratkaisuhakemuksessa selostetussa tilanteessa depot-palvelut tuotetaan ja luovutetaan Venäjällä. A Oy myy näitä palveluja sellaisenaan edelleen omille asiakkailleen siten, että palvelun luonne ei muutu. Kun depot-palveluiden käsite on vakiintunut ja depot-palveluiden myyntimaa edellä mainitulla korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä yksiselitteisesti määrätty, myös hakemuksessa selostetussa tilanteessa myyntimaa määräytyy arvonlisäverolain 64 :n mukaisesti. Depot-palveluja ei ole luovutettu myyjän eli A Oy:n Suomessa eikä ulkomailla sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta. Näin ollen nämä palvelut on katsottava lain 64 :n mukaisesti myydyksi Suomessa, koska A Oy:n kotipaikka on Suomessa. A Oy on valituksessaan hallinto-oikeudelle vaatinut, että Konserniverokeskuksen päätös kumotaan ja uutena ennakkoratkaisuna lausutaan, että yhtiön ei ole suoritettava Suomen arvonlisäveroa tilanteessa, jossa yhtiö laskuttaa omissa nimissään edelleen asiakkailtaan Venäjällä suoritettujen, alihankintana venäläiseltä yhtiöltä ostettujen, tyhjien konttien depot-palveluista eli konttien varastoinneista, siirtämisistä Venäjän sisällä, siivouksista, tarkastamisista ja korjauksista. Valituksensa perusteena A Oy on esittänyt muun ohella, että yhtiö tarjoaa asiakkailleen erilaisia depot- ja konttiterminaalipalveluja. A Oy:n palveluihin kuuluvat muun muassa tyhjien ja täysien merirahtikonttien käsittelyt, konttien vahinkotarkastukset, korjaukset ja kunnostamiset sekä konttien myynti, vuokraus ja muutostyöt varasto-, projektivienti- ja toimistokäyttöön. A Oy toimii tällä hetkellä Helsingin, Haminan ja Kotkan satamissa sekä Pietarin alueella. Pietarissa käytännön toiminnasta vastaa A Oy:n venäläinen tytäryhtiö. Venäläinen tytäryhtiö suorittaa depot-palveluja ulkomaisille yrityksille, joiden kontteja on Pietarissa Kirovin teollisuusalueella. Depot-palveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tyhjien konttien varastointia alueella, siirtämistä paikasta toiseen Venäjän sisällä, konttien siivousta, tarkastamista ja korjausta sekä muita vastaavia töitä. Venäläinen tytäryhtiö laskuttaa tekemistään palveluista A Oy:tä. Tämän jälkeen A Oy veloittaa edelleen venäläisen tytäryhtiön suorittamat ja A Oy:ltä laskuttamat palvelut niiltä asiakkailtaan, joiden kontteihin palvelut ovat kohdistuneet. A Oy:n asiakkaat ovat sekä suomalaisia että ulkomaisia yrityksiä. Kaikkien A Oy:n asiakkaiden toiminta liittyy toimialaan, joka Suomessa harjoitettuna aiheuttaisi arvonlisäverovelvollisuuden. A Oy:n venäläiseltä tytäryhtiöltä saamiin laskuihin sisältyy paikallinen Venäjän arvonlisävero. Konserniverokeskuksen asiassa antama päätös perustuu arvonlisäverolain ja arvonlisäverodirektiivin säännösten virheelliseen soveltamiseen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä taltionumero 834 on ratkaistu depot-palveluiden myyntimaa tilanteessa, jossa palvelut on suoritettu kokonaisuudessaan Suomessa. Korkeimmassa hallinto-oikeuden päätöksessä ei ole otettu kantaa siihen, mikä tällaisten palvelujen myyntimaa on silloin, kun ne suoritetaan muualla kuin Suomessa, mutta vain lasku kiertää Suomen kautta. A Oy on valituksessaan viitannut myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-452/03 (RAL) antamaan tuomioon ja katsonut, ettei Konserniverokeskuksen asiassa antama päätös johda verotuksellisesti järkevään lopputulokseen. Käytännössä päätös johtaa A Oy:n kannalta kestämättömään tilanteeseen, koska depot-palveluiden edelleen veloittamista koskeva lasku sisältää sekä Suomen että Venäjän arvonlisäveron. Depot-palveluilla tarkoitetaan yleensä erilaisia tyhjien konttien huoltoon ja saatavilla pitämiseen kohdistuvia varastointi- ja muita vastaavia palveluita. Depot-palvelut eivät kuitenkaan muodosta

4 4 (7) tiettyä palvelukokonaisuutta. Konttien omistajat ja varustamot tarvitsevat tilanteesta ja ajankohdasta riippuen erityyppisiä depot-palveluja. Kaikkien ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitettujen palvelujen osalta on arvonlisäverolaissa erikseen säädetty niiden myyntimaasta. Konttien siirtämisen, siivoamisen, tarkastamisen ja korjaamisen osalta tulee sovellettavaksi arvonlisäverolain 67 :n 4 kohta, kun taas konttien varastoinnissa sovellettavaksi tulee joko lain 65 tai liittymisperiaatteen mukaisesti lain 67 :n 4 kohta. Nämä säännökset johtavat paitsi lainsäätäjän tarkoituksen mukaiseen lopputulokseen myös verotuksellisesti järkevimpään ja todellista kulutusmaata vastaavaan lopputulokseen. Muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa depot-palvelujen edelleenveloitukseen ei sovelleta arvonlisäverolain 64 :ää vastaavaa arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) 43 artiklaa vaan kunkin palvelun osalta erikseen määräytyvää myyntimaasäännöstä. Tämä johtaa käytännössä siihen, että myyntimaaksi katsotaan paikka, jossa kontin varastointi, siirtäminen, siivous, tarkastus tai korjaus kulloinkin tapahtuu. Tämä merkitsee myös sitä, että A Oy on arvonlisäverotuksellisesti huonommassa asemassa kuin muut eurooppalaiset kilpailijansa. Hallinto-oikeus on hylännyt A Oy:n valituksen. Hallinto-oikeus on lausunut päätöksensä perusteluina seuraavaa: Arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Tavaralla tarkoitetaan aineellista esinettä sekä sähköä, kaasua, lämpöä, kylmyyttä ja muuta näihin verrattavaa energiahyödykettä. Palvelulla tarkoitetaan kaikkea muuta, mitä voidaan myydä liiketoiminnan muodossa. Arvonlisäverolain 64 :n 1 momentin mukaan palvelu on :ssä tarkoitettuja palveluja lukuun ottamatta myyty Suomessa, jos se luovutetaan täällä sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta. Jos tällaista palvelua ei luovuteta Suomessa tai ulkomailla sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta, on se myyty Suomessa, jos myyjän kotipaikka on täällä. Lain 67 :n 2 kohdan mukaan lastin purkaminen, lastaaminen ja muut vastaavat tavarakuljetukseen liittyvät palvelut ja pykälän 4 kohdan mukaan irtaimeen esineeseen kohdistuvat työsuoritukset on myyty Suomessa, jos ne suoritetaan täällä, ellei 67 a :n 1 momentissa tai 67 b :ssä toisin säädetä. Lain 67 a ja 67 b koskevat arvonlisäverotunnisteen käytön merkitystä palvelun myyntimaan määräytymisessä. Arvonlisäverolain 64 :n 1 momentin vastaava säännös on Euroopan yhteisöjen neuvoston arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) 43 artiklassa, jonka mukaan palvelujen suorituspaikkana pidetään paikkaa, jossa suorittajalla on liiketoimintansa kotipaikka tai kiinteä toimipaikka, josta palvelu suoritetaan, taikka jos tällaista kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa ei ole, suorittajan kotipaikkaa tai vakinaista asuinpaikkaa. Direktiivin 52 artiklan b alakohdan mukaan kuljetuksen liitännäispalvelujen, kuten lastauksen, purkamisen, lastin käsittelyn ja vastaavan toiminnan suorituspaikka on paikka, jossa palvelu tosiasiassa suoritetaan. Sama koskee 52 artiklan c alakohdan mukaan irtaimen aineellisen omaisuuden arviointia ja kyseiseen omaisuuteen kohdistuvaa työsuoritusta. A Oy myy asiakkailleen niin sanottuja depot-palveluita, joihin kuuluvat muun muassa tyhjien konttien siivoukset, tarkistamiset, korjaukset ja säilytys sekä nostot kuljetusta varten. A Oy tarjoaa palveluita Helsingin, Kotkan ja Haminan satamissa sekä Pietarissa. Pietarissa käytännön toiminnasta vastaa venäläinen yhtiö, joka tuottaa A Oy:lle palveluja Kirovin tehdasalueella sekä ostaa tarvittaessa depot-palveluja alihankintana muilta venäläisiltä palvelun tarjoajilta. Venäläinen yhtiö laskuttaa Venäjällä tuottamistaan depot-palveluista A Oy:tä, joka laskuttaa nämä palvelut

5 5 (7) edelleen omilta asiakkailtaan. A Oy:n venäläiseltä alihankkijalta saamiin laskuihin sisältyy paikallinen Venäjän arvonlisävero. A Oy ei myy kuljetuspalveluita. Hallinto-oikeus katsoo, että A Oy:n edellä selostettuja venäläiseltä alihankkijaltaan ostamia Venäjällä tuotettuja depot-palveluita, jotka A Oy myy edelleen omille asiakkailleen, on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Oikeuskäytännössä depot-palveluiden ei ole katsottu olevan luonteeltaan arvonlisäverolain 67 :n 2 momentissa tarkoitettua lastausta, purkamista, lastin käsittelyä tai muuta tavaran kuljetukseen liittyvää palvelua. Kyseessä olevia depot-palveluita ei voida pitää myöskään arvonlisäverolain 67 :n 4 kohdan mukaisina irtaimeen esineeseen kohdistuvina työsuorituksina. Tähän nähden A Oy:n Venäjällä asiakkailleen tarjoamiin depot-palveluiden myyntiin on sovellettava arvonlisäverolain 64 :n 1 momentin säännöstä. Koska A Oy:n kotipaikka on Suomi, yhtiön on suoritettava Venäjällä suoritettujen kuljetussäiliöiden depot-palvelujen myynneistä Suomen arvonlisäveroa. Ennakkoratkaisua ei ole valituksen johdosta aihetta muuttaa. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa A Oy on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Valituksessaan A Oy on uudistanut ennakkoratkaisuhakemuksessa ja hallinto-oikeudessa esittämänsä ja vaatinut, että hallinto-oikeuden ja Konserniverokeskuksen päätökset kumotaan ja uutena ennakkoratkaisuna lausutaan, että A Oy:n ei ole suoritettava Suomen arvonlisäveroa tilanteessa, jossa yhtiö laskuttaa omissa nimissään edelleen asiakkailtaan Venäjällä suoritettujen, alihankintana venäläiseltä yhtiöltä ostettujen tyhjien konttien depot-palveluista eli konttien varastoinneista, siirtämisistä Venäjän sisällä, siivouksista, tarkastamisista ja korjauksista. Koska kyseessä on välittömästi EY-oikeuden säännöksiin liittyvä kysymys eri palveluiden myyntija verotusmaasta, A Oy on pyytänyt, että korkein hallinto-oikeus harkitsisi ennakkoratkaisun pyytämistä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta, mikäli asian ratkaiseminen verojärjestelmän tarkoituksen ja toimivuuden kannalta järkevällä tavalla sitä edellyttää. A Oy on lisäksi pyytänyt oikeudenkäyntikulujensa korvaamista. Veroasiamies on antanut asiassa vastineen ja A Oy vastaselityksen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt A Oy:lle valitusluvan ja tutkinut asian. Ennakkoratkaisun pyytäminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta A Oy on pyytänyt, että asiassa pyydetään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 234 artiklassa tarkoitettu ennakkoratkaisu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin (2006/112/EY) tulkinnasta ja erityisesti direktiivin palvelujen suorituspaikkaa koskevien säännösten tulkinnasta. Korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei ennakkoratkaisun pyytäminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ole tarpeen tämän asian ratkaisemiseksi. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus hylkää A Oy:n vaatimuksen. Sovellettavat säännökset Arvonlisäverolain 1 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä sekä 2 kohdan mukaan Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista. Velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa

6 6 (7) (verovelvollinen) 1 :ssä tarkoitetusta myynnistä on lain 2 :n 1 momentin pääsäännön mukaan tavaran tai palvelun myyjä. Lain 18 :n mukaan tavaran myynnillä tarkoitetaan tavaran omistusoikeuden vastikkeellista luovuttamista ja palvelun myynnillä palvelun suorittamista tai muuta luovuttamista vastiketta vastaan. Velvollisuus suorittaa vero 1 :ssä tarkoitetusta myynnistä syntyy arvonlisäverolain 15 :n 1 momentin pääsäännön mukaan, kun myyty tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu. Arvonlisäverolain 64 :n 1 momentin mukaan palvelu on :ssä tarkoitettuja palveluja lukuun ottamatta myyty Suomessa, jos se luovutetaan täällä sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta. Jos tällaista palvelua ei luovuteta Suomessa tai ulkomailla sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta, on se myyty Suomessa, jos myyjän kotipaikka on täällä. Arvonlisäverolain 67 :n 4 kohdan mukaan irtaimeen esineeseen kohdistuvat työsuoritukset on myyty Suomessa, jos ne suoritetaan täällä, ellei 67 a :n 1 momentissa tai 67 b :ssä toisin säädetä. Viimeksi mainituista tilanteista nyt ei ole kysymys. Arvonlisäverolain 64 :n 1 momenttia vastaava säännös sisältyy yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin (2006/112/EY) 43 artiklaan. Artiklan mukaan palvelujen suorituspaikkana pidetään paikkaa, jossa suorittajalla on liiketoimintansa kotipaikka tai kiinteä toimipaikka, josta palvelu suoritetaan, taikka jos tällaista kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa ei ole, suorittajan kotipaikkaa tai vakinaista asuinpaikkaa. Arvonlisäverolain 67 :n 4 kohtaa vastaavan arvonlisäverodirektiivin 52 artiklan c alakohdan mukaan irtaimeen esineeseen kohdistuvan työsuorituksen suorituspaikka on paikka, jossa palvelu tosiasiassa suoritetaan. Arvonlisäverodirektiivin 63 artiklan pääsäännön mukaan verotettava tapahtuma toteutuu ja verosaatava syntyy, kun tavara luovutetaan tai palvelu suoritetaan. Tosiseikat A Oy myy asiakkailleen niin sanottuja depot-palveluita, joihin kuuluvat muun muassa tyhjien konttien siivoukset, tarkastamiset, korjaukset ja säilytys sekä nostot kuljetusta varten. A Oy tarjoaa palveluitaan Helsingin, Kotkan ja Haminan satamissa sekä Pietarissa. Pietarissa käytännön toiminnasta vastaa A Oy:n venäläinen tytäryhtiö, joka tuottaa palvelut Kirovin tehdasalueella sekä ostaa tarvittaessa depot-palveluja alihankintana muilta venäläisiltä palvelun tarjoajilta. Kontit tuodaan Kirovin tehdasalueelle ja ne ovat ulkomaisten yritysten omistuksessa. Venäläinen tytäryhtiö laskuttaa Venäjällä tuottamistaan depot-palveluista A Oy:tä, joka puolestaan laskuttaa nämä palvelut edelleen omilta asiakkailtaan. A Oy:n venäläiseltä alihankkijalta saamiin laskuihin sisältyy paikallinen Venäjän arvonlisävero. A Oy ei myy kuljetuspalveluita. Asian oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset Suomen arvonlisäverolaki sisältää säännökset siitä, milloin Suomella on oikeus verottaa sen alueella tapahtuvista liiketoimista. Alueellista soveltamisalaa koskevan arvonlisäverolain 1 :n mukaan arvonlisäveroa suoritetaan Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä sekä tavaran maahantuonnista. Ajankohta, jolloin verotettava tapahtuma toteutuu ja verosaatava syntyy, määräytyy arvonlisäverolain 15 :n pääsäännön mukaan silloin, kun tavara on luovutettu ja palvelu on suoritettu.

7 7 (7) Myyntimaasäännökset määrittelevät verollisten liiketoimien luovutus- ja suorituspaikan. Palvelujen suorituspaikkaa koskevan arvonlisäverolain 64 :n pääsäännön mukaan palvelu on myyty Suomessa, jos palvelu luovutetaan täällä sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta. Lisäksi jos palvelua ei luovuteta Suomessa tai ulkomailla sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta, palvelu on myyty Suomessa, jos myyjän kotipaikka on täällä. Suorituspaikkana silloin, kun kysymys on irtaimeen esineeseen kohdistuvasta työsuorituksesta, on arvonlisäverolain 67 :n 4 kohdan erityissäännöksen mukaan Suomi, jos työsuoritukset suoritetaan täällä. Ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitetut depot-palvelut suorittaa ja luovuttaa Venäjällä A Oy:n venäläinen tytäryhtiö tai sen toimeksiannosta venäläinen alihankkija. Palvelut suoritetaan Pietarissa Kirovin tehdasalueella. Palveluja ei näin ollen suoriteta ja luovuteta Suomessa eikä palvelun suorittajan kotipaikka ole myöskään Suomessa. A Oy:n venäläinen tytäryhtiö laskuttaa depot-palveluista A Oy:tä. Lasku sisältää Venäjän arvonlisäveron. A Oy laskuttaa edelleen asiakkailtaan Venäjällä suoritetuista palveluista. A Oy:n veloittaessa nämä palvelut sellaisenaan edelleen omilta asiakkailtaan, A Oy:n ei ole suoritettava niistä Suomen arvonlisäveroa. Edellä olevilla perusteilla korkein hallinto-oikeus hyväksyy A Oy:n valituksen, kumoaa hallintooikeuden ja Konserniverokeskuksen päätökset ja lausuu uutena ennakkoratkaisuna, että A Oy:n ei ole suoritettava Suomen arvonlisäveroa sen veloittaessa ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitetut depot-palvelut sellaisenaan edelleen omilta asiakkailtaan. Asian laatuun nähden ja hallintolainkäyttölain 74 huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että A Oy joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa asiassa vahinkonaan. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus hylkää A Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Rihto, Ahti Vapaavuori, Irma Telivuo, Matti Halén ja Eila Rother. Asian esittelijä Marita Eeva.

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Myyntimaan määräytymisestä, yleissäännökset Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 16 artikla 1 kohta

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 16 artikla 1 kohta Vuosikirjanumero KHO:2013:89 Antopäivä 10.5.2013 Taltionumero 1643 Diaarinumero 406/2/12 Tietoliikennealalla toimiva A Oy oli vuonna 2007 järjestämänsä kampanjan yhteydessä luovuttanut 12 kuukauden määräaikaisen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

Arvonlisävero - Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle - Verollinen myynti - Alennettu verokanta - Ääni- ja e-kirja

Arvonlisävero - Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle - Verollinen myynti - Alennettu verokanta - Ääni- ja e-kirja Vuosikirjanumero KHO:2013:77 Antopäivä 22.4.2013 Taltionumero 1350 Diaarinumero 2088/2/11 Arvonlisävero - Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle - Verollinen myynti - Alennettu verokanta - Ääni-

Lisätiedot

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus Vuosikirjanumero KHO:2009:84 Antopäivä 30.9.2009 Taltionumero 2390 Diaarinumero 1687/2/07 Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin

Lisätiedot

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 30.8.2017 Executive Director Maritta Virtanen Kansainvälinen palvelukauppa arvonlisäverotuksessa Myyntimaasäännökset määrittävät,

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879 Diaarinumero 1729/2/07 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Valitus arvonlisäverotusta koskevasta ennakkoratkaisusta A

Lisätiedot

Varatuomari Joachim Reimers

Varatuomari Joachim Reimers Tavaran myynti asennettuna tai koottuna Varatuomari Joachim Reimers Maaliskuu 2013 Suomessa kansainvälinen kauppa muodostaa vuosi vuodelta merkittävän osan kansantuotteesta. Vaikka sitä on harjoitettu

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Arvonlisäverolaki 1 1 momentti 1 kohta, 2 1 momentti, 9 1 momentti sekä momentti 1 kohta ja 2 momentti

Arvonlisäverolaki 1 1 momentti 1 kohta, 2 1 momentti, 9 1 momentti sekä momentti 1 kohta ja 2 momentti Vuosikirjanumero KHO:2013:107 Antopäivä 14.6.2013 Taltionumero 1970 Diaarinumero 4337/2/10 Arvonlisävero Vähennettävä vero Kulujen kohdistaminen Suora ja välitön yhteys Yleiskulut Konsernin emoyhtiö Konsernin

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Rahoituspalvelu Luottojen välitys

Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Rahoituspalvelu Luottojen välitys Vuosikirjanumero KHO:2009:97 Antopäivä 27.11.2009 Taltionumero 2798 Diaarinumero 1929/2/09 Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Rahoituspalvelu Luottojen välitys A Oy:n sähköisesti

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Vakuutuspalvelu Vakuutushakemusten käsittely

Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Vakuutuspalvelu Vakuutushakemusten käsittely Vuosikirjanumero KHO:2009:19 Antopäivä 17.2.2009 Taltionumero 359 Diaarinumero 273/2/08 Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Vakuutuspalvelu Vakuutushakemusten käsittely

Lisätiedot

Arvonlisävero Verollinen myynti Tavaran vai palvelun myynti Alennettu verokanta Kirjan painotyön myynti

Arvonlisävero Verollinen myynti Tavaran vai palvelun myynti Alennettu verokanta Kirjan painotyön myynti Vuosikirjanumero KHO:2013:125 Antopäivä 5.7.2013 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3646/2/12 Arvonlisävero Verollinen myynti Tavaran vai palvelun myynti Alennettu verokanta Kirjan painotyön myynti A Oy harjoitti

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp- HE 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että 1 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja U. Lõhmus sekä tuomarit A. Arabadjiev ja C. G. Fernlund (esittelevä tuomari),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja U. Lõhmus sekä tuomarit A. Arabadjiev ja C. G. Fernlund (esittelevä tuomari), Downloaded via the EU tax law app / web 62011CO0220 UNIONIN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kuudes jaosto) 1 päivänä maaliskuuta 2012 ( * ) Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta Arvonlisäverodirektiivi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 481 Diaarinumero 2665/3/12 1 (7) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2016 Taltionumero 2191 Diaarinumero 3382/3/14 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Kaarinan perusturvalautakunta Päätös, jota valitus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4397 Diaarinumero 4144/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelulain mukaista taloudellista tukitointa koskeva valitus A Päätös, jota

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12

Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12 Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä 5.5.2014 Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12 Arvonlisävero - Verollinen myynti - Liikkeen tai sen osan luovutus - Kuntayhtymän liikelaitoksen yhtiöittäminen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus - KHO:2013:67

Korkein hallinto-oikeus - KHO:2013:67 Page 1 of 9 Etusivu - Päätöksiä - KHO:2013:67 KHO:2013:67 Etusivu Päätöksiä Ajankohtaista Tehtävät Organisaatio Vuosikertomus Yhteystiedot Hallintotuomioistuimet Kansainvälinen yhteistyö Tietoja kotisivuista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Varatuomari Roger Lehtonen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ROGER LEHTONEN 2011 Sähköinfo Oy Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus 1.4.2011

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2012 Taltionumero 722 Diaarinumero 611/3/11 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan.

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan. Rakennusalan muuttunut arvonlisäverotus Varatuomari Joachim Reimers Suomessa otettiin käyttöön rakennusalalla 1.4.2011 lukien käännetty verovelvollisuus, minkä seurauksena rakentamispalvelujen myyntitilanteissa

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8333/16 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 326 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen

Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen Arvonlisäverolaki (1993/1501) tuli voimaan 1.6.1994 Laaja veropohja ja laaja vähennysoikeus Lähes kaikki myynti on verollista ja lähes kaikkien kulujen verot

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0465/3 1 (5) Diaarinumero 00261/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005 ARVONLISÄVERON MAKSAMINEN KIINTEISTÖHALLINTAPALVELUJEN OMASTA KÄYTÖSTÄ Arvonlisäverolaissa tarkoitettuja kiinteistöhallintapalveluita ovat rakentamispalvelut,

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

HE 136/2009 vp. yhteenvetoilmoituksessa muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille elinkeinonharjoittajille

HE 136/2009 vp. yhteenvetoilmoituksessa muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille elinkeinonharjoittajille Hallituksen esitys Eduskunnalle arvonlisäverotuksessa sovellettavien myyntimaasäännösten ja eräiden muiden säännösten muuttamiseksi ja väliaikaiseksi muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1989 vp. - HE n:o 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteän omaisuuden yhteydessä luovutetun irtaimen

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 6 päivänä helmikuuta 2003 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 6 päivänä helmikuuta 2003 * YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 6 päivänä helmikuuta 2003 * Asiassa C-185/01, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi

Lisätiedot

(Wojewódzki S?d Administracyjny w Poznaniun esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

(Wojewódzki S?d Administracyjny w Poznaniun esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Downloaded via the EU tax law app / web Asia C-530/09 Inter-Mark Group sp. z o.o. sp. komandytowa vastaan Minister Finansów (Wojewódzki S?d Administracyjny w Poznaniun esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Arvonlisävero

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4420 Diaarinumero 3865/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Uudet säännökset astuvat voimaan 1.4.2011 Uudistus koskee myös muita yhtiöitä kuin perinteisiä rakennusyhtiöitä. 2 Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus Päivitetty: Huhtikuu 2013 Varatuomari Joachim Reimers Suomessa työaikaisella ruokailulla on perinteisesti suuri käytännön merkitys. Kautta maan toistatuhatta henkilöstöravintolaa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM Kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b on vastattava eri arkeille, joihin on merkittävä nimi, opiskelijanumero ja kysymyksen numero. Kysymyksiin 5 a-c on vastattava kysymyspaperissa annettuun vastaustilaan.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.11.2015 COM(2015) 558 final 2015/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Liettuan tasavallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

KHO:2012:88. Etusivu - Päätöksiä - KHO:2012:88. Vuosikirjanumero KHO:2012:88 Antopäivä 3.10.2012 Taltionumero 2622 Diaarinumero 2763/2/11

KHO:2012:88. Etusivu - Päätöksiä - KHO:2012:88. Vuosikirjanumero KHO:2012:88 Antopäivä 3.10.2012 Taltionumero 2622 Diaarinumero 2763/2/11 http://kho.fi/paatokset/59732.htm Etusivu - Päätöksiä - KHO:2012:88 KHO:2012:88 Vuosikirjanumero KHO:2012:88 Antopäivä 3.10.2012 Taltionumero 2622 Diaarinumero 2763/2/11 Asiakirjajulkisuus - Viranomaisen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Maahanmuuttovirasto on perustellut A:n oleskeluluvan peruuttamispäätöstään seuraavasti:

Maahanmuuttovirasto on perustellut A:n oleskeluluvan peruuttamispäätöstään seuraavasti: Vuosikirjanumero KHO:2011:8 Antopäivä 24.1.2011 Taltionumero 139 Diaarinumero 1752/1/09 Ulkomaalaisasia - Oleskeluluvan peruuttaminen - Muukalaispassin peruuttaminen - Direktiivi 2004/83/EY - Määritelmädirektiivi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 483 Diaarinumero 2577/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 11 artikla

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 11 artikla Vuosikirjanumero KHO:2014:31 Antopäivä 17.2.2014 Taltionumero 473 Diaarinumero 2174/2/10 Arvonlisävero - Verovelvollisuus - Verovelvollisuusryhmä - Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritykset - Arvonlisäveroryhmäjärjestelmän

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4403 Diaarinumero 3824/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelulain mukaista taloudellista tukitointa koskeva valitus Mäntsälän perusturvalautakunta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Lääkäri- ja hammaslääkärikeskusten yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain nojalla

Lääkäri- ja hammaslääkärikeskusten yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain nojalla HE 168/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäväksi jäsenvaltioiden välisen kaupan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Rakennusalan käännetty ALV 1.4.2011 EK-päivä 24.3.2011

Rakennusalan käännetty ALV 1.4.2011 EK-päivä 24.3.2011 Rakennusalan käännetty ALV 1.4.2011 EK-päivä Veroasiantuntija Mika Jokinen Taustaa Käännetty verovelvollisuus otetaan käyttöön rakennusalalla 1.4.2011 L 686/2010, 16.7.2010 (HE 41/2010) perustana alv -direktiivin

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 17/0698/1 Finlex. Pysäköintivirhemaksun korotusta koskeva perustevalitus

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 17/0698/1 Finlex. Pysäköintivirhemaksun korotusta koskeva perustevalitus ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 17/0698/1 Finlex Antopäivä Diaarinumero 7.7.2017 01736/16/7512 ASIA Pysäköintivirhemaksun korotusta koskeva perustevalitus Valittaja Maksu, jota perustevalitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.5.2015 Taltionumero 1249 Diaarinumero 4087/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. kesäkuuta 2009 (12.06) (OR. en) 10893/09. Toimielinten välinen asia: 2007/0238 (CNS) FISC 86

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. kesäkuuta 2009 (12.06) (OR. en) 10893/09. Toimielinten välinen asia: 2007/0238 (CNS) FISC 86 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. kesäkuuta 2009 (12.06) (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2007/0238 (CNS) 10893/09 FISC 86 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Ecofin-neuvosto Päivämäärä: 9.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.3.2014 Taltionumero 877 Diaarinumero 2017/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 19 päivänä maaliskuuta 2009 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 19 päivänä maaliskuuta 2009 * YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 19 päivänä maaliskuuta 2009 * Muista jäsenvaltioista tuotujen käytettyjen ajoneuvojen verotus Suomessa Kansallisen säännöstön yhteensoveltuvuus EY

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10. Markkinaoikeus nrot 36-37/2010

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10. Markkinaoikeus nrot 36-37/2010 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.5.2011 Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10 Asia Valittajat Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija X, hakija Y Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä -------------------------------------------------- Helge Saarinen, KHT, KLT 6.10.2013 1 Oikeudellinen asema 2 Vastuu toiminnasta 3 Vahingonkorvausvelvollisuus 4 Verotus 5 Rekisteröityminen 6 Kustannukset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa

Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa www.vero.fi sivu 1 / 15 1. PALVELUN KÄSITE 2. YLEISTÄ MYYNTIMAASÄÄNNÖKSISTÄ 3. KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 4. MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET 4.1 Yleissääntö 4.2 Kuljetuskaluston

Lisätiedot