Varatuomari Joachim Reimers

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varatuomari Joachim Reimers"

Transkriptio

1 Tavaran myynti asennettuna tai koottuna Varatuomari Joachim Reimers Maaliskuu 2013 Suomessa kansainvälinen kauppa muodostaa vuosi vuodelta merkittävän osan kansantuotteesta. Vaikka sitä on harjoitettu perinteisesti jo varsin pitkään, on sen merkitys viimeisten kahden vuosikymmenen aikana kasvanut entisestään. Euroopan integraation myötä Suomesta tuli osa EU:n sisämarkkinoita, joissa noudatetaan rajoja ylittävässä palvelujen ja tavaroiden vaihdannassa yhteisiä pelisääntöjä. Toisella tasolla jatkuva globalisaatio on vaikuttanut merkittävästi yritysten toimintaedellytyksiin. Usein tuote valmistetaan muualla kuin ostajan kotimaassa, joten tuote on toimitettava ostajalle. Jos kyseessä on pitkäaikaiset investointihyödykkeet kuten tuotanto- ja prosessiteollisuuden koneet tai laiteet, ostajalle tapahtuva toimitus saattaa olla kuljetustekninen haaste. Säännöllisesti kone tai laite pitää purkaa kuljetusta varten osiin. Näissä tilanteissa osapuolet sopivat yleensä, että hyödykkeen toimitus tapahtuu asennettuna tai koottuna. Tavallisesti, varsinkin korkean teknologian tuotteita ajatellen, onkin asianmukaista, että se on juuri myyjä, joka asentaa tai kokoaa tavaran, koska vain häneltä löytyy työn edellyttämä know-how, tarvittavat työkalut ja tehtävään koulutettu henkilöstö. Tämä artikkeli käsittelee tavarakaupan arvonlisäverollista kohtelua tilanteessa, jossa tavara toimitetaan rajojen yli ostajalle valmiiksi asennettuna tai koottuna. Suomeen suuntautuva asennus- tai kokoonpanotyö Toimitus yhteisön jäsenvaltiosta Edellä kuvatulle toimitukselle on ominaista, että se täyttää samalla sekä tavaran että palvelun myynnin tunnusmerkit. Hyödykkeen luovutus muodostaa kuitenkin tosiasiallisen ja taloudellisen kokonaisuuden. Tästä syystä tämän kaltaisia toimituksia kohdellaan arvonlisäverolaissa yhtenäisenä tapahtumana. Tavaran myynnistä asennettuna tai koottuna säädetään AVL 63.3 :ssä. Kyseessä on erityissäännös, joka poikkeaa tavaroiden myyntimaata koskevasta yleissäännöksestä. Yleissäännöksen mukaan tavara on myyty siinä maassa, jossa tavara on, kun se luovutetaan ostajalle. Ostajalle kuljetettava tavara on myyty siinä maassa, jossa tavara on, kun kuljetus alkaa. Tästä yleissäännöksestä poikkeaa AVL 63 :n kolmas momentti, jonka mukaan tavara, joka kuljetetaan jäsenvaltiosta toiseen ja jonka myyjä asentaa tai kokoaa, on myyty siinä maassa, jossa asennus- tai kokoamistyö suoritetaan. ALV 63 :n 3 momentin soveltamisala rajoittuu yhteisön sisällä tapahtuviin toimituksiin. Sääntelyn harmonisoinnin seurauksena löytyy muidenkin jäsenvaltioiden arvonlisäverolaissa mainittua lainkohtaa vastaava säännös, mikä mahdollistaa erityissäännöksen yhtenäisen soveltamisen jäsenvaltioista toisiin tapahtuviin toimituksiin. Tavaran myynti asennettuna tai koottuna toiseen jäsenvaltioon ei ole yhteisömyynti. Kun myyjä siirtää toimituksen yhteydessä asennettavat tai koottavat tavarat Suomeen, tätä ei myöskään pidetä Suomessa tapahtuvana yhteisöhankintana. ALV 63 : 3 momentin mukaan edellytetään, että myyjä asentaa tai kokoaa toisesta jäsenvaltiosta Suomeen kuljetetun tavaran. Laissa itse ei määritellä tarkemmin, mitä tällä tarkoitetaan. Usein käsite liittyy projektitoimituksiin, joissa sinänsä valmiin tuotteen käyttöönotto edellyttää vielä erityisiä, usein taitotietoakin vaativia lisätoimenpiteitä tai tilanteisiin, joissa osina toimitettu tuote on ka- 1/5

2 sattava. Huomionarvoista on, että tavaran toimitus asennettuna tai koottuna voi samalla täyttää myös rakentamispalvelun tunnusmerkit, millä saattaa olla merkitystä esimerkiksi ostajan käänteistä verovelvollisuutta ajatellen. Lähtökohtaisesti erityissäännöstä voidaan soveltaa myös tilanteessa, jossa asennus- tai kokoamistyön arvo on selvästi pienempi kuin varsinaisen tavaran arvo. Säännös ei kuitenkaan sovellu, jos kyseessä on hyvin vähäinen toimenpide kuten koneen kytkeminen sähköverkkoon käynnistämistarkoituksessa. ALV 63 :n 3 momentti edellyttää sanamuotonsa mukaan, että myyjä asentaa tai kokoaa tavaran. Käytännössä ei liene epäilystä, että säännöstä sovelletaan myös työsuorituksiin, jotka toteuttavat samalla asennus- että kokoamistyön tunnusmerkit. Näin asia on tyypillisesti turn-key-projektissa, jossa tavaran käyttöönotto edellyttää pelkän osien kasaamisen lisäksi monenlaisia asennustoimenpiteitä. Sanamuodoltaan säännös vaatii, että juuri myyjä asentaa tai kokoaa tavaran. Käytännössä kuitenkin myös joku muu kuin myyjä, esimerkiksi projektissa mukana oleva alihankkija, saattaa hoitaa asennus- tai kokoamistyöt. Yleisen käsityksen mukaan ALV 63 :n 3 momenttia tulee kuitenkin tulkita siten, että säännös kattaa myös ne tilanteet, joissa myyjä käyttää näissä töissä alihankkijaansa. Tämä tulkinta on myös sopusoinnussa yhteisön lainsäädännön kanssa. Arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) 36 artiklan 1 kohdan mukaan tavaran luovutuspaikkana pidetään sitä paikkaa, jossa asennus tai kokoonpano tapahtuu, jos luovuttajan tai hankkijan taikka kolmannen lähettämä tai kuljettama tavara asennetaan tai kokoonpannaan luovuttajan toimesta tai puolesta. Toisesta jäsenvaltiosta Suomeen kuljetettu ja täällä myyjän toimesta tai puolesta asennettu tai koottu tavara on myyty Suomessa. Myyntiin sovelletaan Suomen arvonlisäverolakia ja siitä on suoritettava Suomen arvonlisävero. ALV 63 :n 3 momentin edellyttämässä kansainvälisessä tilanteessa on varsin yleistä, että ulkomainen myyjä ei ole rekisteröitynyt Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi eikä sillä ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa. Tällöin myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta ja suomalainen ostaja tilittää AVL 9 :n mukaan myyjän puolesta veron. Myyjä antaa ostajalle verottoman laskun. Laskuun merkitään ostajan arvonlisäverotunniste (y-tunnus) ja merkintä, että ostaja on verovelvollinen. Ostaja ilmoittaa veron kausiveroilmoituksella kotimaan myynnistä suoritettavana verona kohtaan 301 Vero kotimaan myynnistä ja merkitsee sen samalla kohtaan 307 Kohdekauden vähennettävä vero, jos hankinta tapahtuu verollista liiketoimintaa varten. Jos kyseessä oleva toimitus on kuitenkin samalla myös rakentamispalvelun myynti ja ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti myy kyseisiä rakentamispalveluja, veroa ei merkitä ilmoituksen kohtaan 301 vaan kohtaan 318 Vero rakentamispalvelun ostoista. Asennus- tai kokoamistyön yhteydessä ulkomaisella myyjällä saattaa olla verollisia hankintoja. Tällöin hänellä on oikeus saada palautuksena tavaroiden tai palveluiden hankintoihin sisältyvät arvonlisäverot. Tätä ulkomaalaispalautusta haetaan ns. hitaana palautuksena (AVL 122, 156 a ) sähköisesti Verohallinnolta. Joissakin tilanteissa ulkomaiselle myyjälle saattaa muodostua toimituksen takia kiinteä toimipaikka Suomeen. Rakennus- tai asennustoiminnassa kiinteäksi toimipaikaksi katsotaan urakointikohde tai useat peräkkäiset urakointikohteet, jotka kestävät yli yhdeksän kuukautta. Jos ulkomaiselle myyjälle muodostuu Suomessa kiinteä toimipaikka, hänen pitää ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi ja 2/5

3 hänet merkitään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tällöin ulkomainen myyjä antaa ostajalle verollisen laskun ja tilittää itse myynnistä suoritettavan arvonlisäveron. Jos myyjällä on verollisia hankintoja, hän vähentää normaaliin tapaan kausiveroilmoituksella hankintoihin sisältyvät arvonlisäverot. Vaikka asennus- tai kokoamistyö suoritetaan Suomessa, ostajana voi olla muu kuin Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity yritys. Jos ostajana on ulkomaalainen, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, ja jota ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, käänteistä verovelvollisuutta ei voida soveltaa. Tällöin ulkomaisen myyjän tulee rekisteröityä Suomessa verovelvolliseksi. Jos kyseessä oleva toimitus on kuitenkin samalla myös rakentamispalvelun myynti ja ulkomainen ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti myy kyseisiä rakentamispalveluja, sovelletaan rakentamispalvelun käänteistä verovelvollisuutta ja ulkomaisen ostajan tulee myyjän sijasta rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi. Ulkomainen myyjä voi hakeutua myös vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi. Vaikka käytännössä rekisteröityminen pyritään tavallisesti välttämään, saattaa joissakin tilanteissa (esim. kassavirran syistä liittyen hankintoihin sisältyvään veroon) olla perusteltua hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Toimitus yhteisön ulkopuolelta ALV 63 :n 3 momentin erityissäännöstä sovelletaan vain jäsenvaltiosta Suomeen suuntautuvaan asennus- tai kokoonpanotyöhön. Jos tavara vastaavin edellytyksin toimitetaan yhteisön ulkopuolelta Suomeen ja asennetaan tai kootaan täällä, myyntiä ei kohdella edellä esitetyn mukaan yhtenäisenä tapahtumana. Kolmannesta maasta Suomeen tapahtuvaan tavaran toimitukseen ja asennus- /kokoonpanotyöhön sovelletaan Suomen arvonlisäverolain yleisiä kansainvälistä kauppaa koskevia säännöksiä. Näin ollen tavaran osalta kyseessä on yleensä verollinen maahantuonti ja asennus- /kokoonpanotyön osalta verollisen palvelun myynti Suomessa. Veroseuraamukset riippuvat pitkälti maahantuonnin järjestelystä. Jos ulkomainen yritys toimii itse tavaran maahantuojana, se myy tavaran verollisena edelleen asiakkaalle. Tavaraan kohdistuvan asennus-/kokoonpanotyön ulkomainen myyjä laskuttaa tällöin myös verollisena. Usein saattaa kuitenkin olla suositeltavaa, että suomalainen ostaja toimii tavaran maahantuojana. Työsuorituksen osalta ulkomainen myyjä antaa tällöin suomalaiselle ostajalle verottoman laskun ja ostaja suorittaa arvonlisäveron käännetyn verovelvollisuuden perusteella. Näissä merkeissä ulkomainen myyjä voi välttää rekisteröitymistä Suomeen. Toimitus Ahvenanmaalta Huomionarvoista on, että ALV 63 :n 3 momentin erityissäännöstä ei myöskään sovelleta Ahvenanmaan maakunnasta Suomeen suuntautuvaan asennus- tai kokoonpanotyöhön. Näin ollen myyntiä ei kohdella tässäkään yhtenäisenä tapahtumana. Ahvenanmaan maakunta ei kuulu Euroopan yhteisön arvonlisäveroalueeseen. Veroraja Ahvenanmaan maakunnan ja Manner-Suomen välillä merkitsee sitä, että Ahvenanmaan maakunnasta Manner-Suomeen kuljetettavien tavaroiden myynti on verotonta. Tavaran osalta ahvenanmaalainen myyjä laskuttaa myyntinsä sen takia verottomana. Vero maksetaan tullille tuonnin yhteydessä. Velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa tavaran maahantuonnista on tavaranhaltija. Palvelukaupassa sovelletaan Ahvenanmaan maakunnan ja Manner-Suomen välisiin palvelujen myynteihin pääsääntöisesti arvonlisäverolain yleisiä palvelukaupan säännöksiä. Tavaraan kohdistuvan työsuorituksen ahvenanmaalainen yritys laskuttaa sen takia verollisena. Jos työsuoritus täyt- 3/5

4 tää samalla myös rakentamispalvelun tunnusmerkit ja ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti myy kyseisiä rakentamispalveluja, sovelletaan rakentamispalvelun käänteistä verovelvollisuutta ja mannersuomalainen ostaja tilittää veron ahvenanmaalaisen myyjän puolesta. Suomesta muualle suuntautuva asennus- tai kokoonpanotyö Toimitus yhteisön jäsenvaltioon Kuten edellä jo todettiin, kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa sovelletaan ALV 63 :n 3 momenttia vastaavaa erityissäännöstä, jonka mukaan tavara, joka kuljetetaan jäsenvaltiosta toiseen ja jonka myyjä asentaa tai kokoaa, katsotaan myydyksi siinä maassa, jossa asennus- tai kokoamistyö suoritetaan. Jos tavara toimitetaan esimerkiksi Suomesta Ruotsiin ja myyjä (tai hänen puolesta jokin alihankkija) asentaa tai kokoaa tavaran Ruotsissa, sovelletaan tähän Ruotsin arvonlisäverolakia, jonka mukaan verovelvollinen, mahdolliset rekisteröintivelvollisuudet, suoritettavat ja vähennettävät arvonlisäverot yms. määräytyvät. Suomen arvonlisäveroa sen sijaan ei makseta edes siinä tapauksessa, että ostajana olisi suomalainen yritys (tai yksityishenkilö). Tavaran myynti asennettuna tai koottuna ei ole yhteisömyynti. Tästä syystä sitä ei myöskään merkitä yhteenvetoilmoitukseen. Kausiveroilmoitukseen merkitään tämä myynti kohtaan verokannan alainen liikevaihto. Suomalaisen myyjän kannalta merkittävä on, että kyseessä olevaan myyntiin voi liittyä riski, että myyjä joutuu rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi siinä maassa, jossa asennus- tai kokoonpanotyö suoritetaan. Yhteisössä ei ole yhtenäistä käänteisen verovelvollisuuden sääntelyä. Joissakin joskin harvoissa - jäsenvaltioissa tavaran myyntiin asennettuna tai koottuna ei sovelleta käänteistä verovelvollisuutta, minkä takia suomalaiselle myyjälle aiheutuu velvollisuus rekisteröityä kyseisessä määränpäämaassa arvonlisäverovelvolliseksi ja tilittää siellä itse paikalliset arvonlisäverot. Joissakin tilanteissa rekisteröintivelvollisuus voi aiheutua myös siitä, että ostajakaan ei ole arvonlisäverovelvollinen määränpäämaassa. Suomalainen myyjä saattaa esimerkiksi toimia toisen ulkomaisen yrityksen alihankkijana, joka puolestaan suorittaa kokonaistoimituksen paikalliselle yritykselle. Tässä tilanteessa myyjä joutuu usein rekisteröitymään verovelvolliseksi. Jos asennustyö kuitenkin täyttää samalla myös rakentamispalvelun myynnin tunnusmerkit, päätoimittaja saattaa olla velvollinen rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi. Suomalaisen myyjän kannattaa joka tapauksessa selvittää jo etukäteen myynnin maakohtaiset ehdot ja edellytykset. Toimitus yhteisön ulkopuolelle AVL 63 :n 3 momentin erityissäännöstä ei sovelleta yhteisön ulkopuolelle suuntautuvaan asennus- tai kokoonpanotyöhön. Tavaran toimitusta asennettuna tai koottuna ei kohdella yhtenäisenä tapahtumana. Tavaran osalta toimitus on yleensä veroton vienti. Työsuoritusten (asennus- /kokoonpanotyö) osalta kyseessä on Suomen ulkopuolella tapahtuva palvelun myynti, josta ei tilitetä veroa Suomessa. Kausiveroilmoituksessa myynti merkitään kotaan verokannan alainen liikevaihto. Yhteisön ulkopuolella on kyseessä oleville toimituksille hyvin vaihtelevat maakohtaiset erot ja veroseuraamukset, jotka saattavat poiketa merkittävästi yhteisön sisällä sovellettavaksi tulevasta sääntelystä. Tästä syystä suomalaisen myyjän on syytä selvittää toimituksen verokohtelun määränpäämaassa huolellisesti jo ennen kaupantekoa. 4/5

5 Toimitus Ahvenanmaalle Kuten edellä jo todettiin, on Ahvenanmaan maakunnan ja Manner-Suomen välillä veroraja, koska Ahvenanmaan maakunta ei kuulu Euroopan yhteisön arvonlisäveroalueeseen. ALV 63 :n 3 momentin erityissäännöstä ei sovelleta Manner-Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan suuntautuvaan asennus- tai kokoonpanotyöhön. Tavaran osalta mannersuomalainen myyjä laskuttaa myyntinsä sen takia verottomana. Vero maksetaan tullille tuonnin yhteydessä. Velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa tavaran maahantuonnista on tavaranhaltija. Palvelukaupassa sovelletaan Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan välisiin palvelujen myynteihin pääsääntöisesti arvonlisäverolain yleisiä palvelukaupan säännöksiä. Tavaraan kohdistuvan työsuorituksen mannersuomalainen yritys laskuttaa sen takia verollisena. Jos työsuoritus täyttää samalla myös rakentamispalvelun tunnusmerkit ja ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti myy kyseisiä rakentamispalveluja, sovelletaan rakentamispalvelun käänteistä verovelvollisuutta ja ahvenanmaalainen ostaja tilittää veron mannersuomalaisen myyjän puolesta. Huomautus Tekijänoikeudet näillä sivuilla esitettyyn aineistoon kuuluvat Joachim Reimersille. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivuilta löytyvät tiedot eivät ole oikeudellisia tai muitakaan neuvoja. En vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai jätetty ryhtymättä näiden sivujen tietojen nojalla. Pyrin varmistamaan tietojen paikkansapitävyyden niin hyvin kuin mahdollista mutta en takaa, että esitetty tieto on virheetöntä, täydellistä tai ajantasaista. 5/5

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen www.vero.fi sivu / 16 1 YLEISTÄ 2 PALVELUN KÄSITE 3 ELINKEINONHARJOITTAJA 4 KIINTEÄ TOIMIPAIKKA 5 KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 6 MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Kiinteän toimipaikan muodostuminen tuloverotuksessa

Kiinteän toimipaikan muodostuminen tuloverotuksessa Kiinteän toimipaikan muodostuminen tuloverotuksessa Varatuomari Joachim Reimers 1. Kiinteän toimipaikan merkitys Yritykset harjoittavat ulkomailla tapahtuvaa liiketoimintaansa eri tavalla ja eri muodossa.

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 Voimassaolo Vastaanottaja Toistaiseksi Verovirastot Korvaa normin (nro, pvm) Dnro 1731/40/2003 Asia Laskua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ 2. VIENTIÄ KOSKEVA NÄYTTÖ 3. VIENNIN TILANTEET 3.1. Myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta 3.2. Kuljetus ostajan toimeksiannosta 3.3. Myynti ex-works -ehdoin

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa www.vero.fi sivu /7 Sisältö: 1 YLEISTÄ 2 ULKOMAinen ELINKEINONHARJOITTAJA 3 TOIMIVALTAINEN VEROVIRASTO 4 KIINTEÄSTÄ TOIMIPAIKASTA TOIMIVA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus - syventävät ohjeet

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus - syventävät ohjeet Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus - syventävät ohjeet Rakentamispalvelujen arvonlisäverotukseen on sovellettu käännettyä menettelyä 1.4.2011 lähtien. Milloin sitä sovelletaan ja milloin

Lisätiedot

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt. Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.fi Jussi Heiskala, ekonomi Asiamies, Rakennusteollisuus RT ry jussi heiskala@rakennusteollisuusrt.fi

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA

LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Matkailualan vuosikirja Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, 00043 EDITA, LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Myynti omissa nimissä Marginaaliverotuksen soveltamisedellytyksenä

Lisätiedot

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun 1 täyttäminen 4 Perustamis-

Lisätiedot

SUOMEN JA AHVENANMAAN VÄLINEN VERORAJA MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA

SUOMEN JA AHVENANMAAN VÄLINEN VERORAJA MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA SUOMEN JA AHVENANMAAN VÄLINEN VERORAJA MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case: Yritys X LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Opinnäytetyö Syksy 2011 Teemu Tiljander

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan HE 267/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat Ernst & Young Oy Puh. 09-172 771 Elielinaukio 5 B Fax 09-1727 7707 Partner, Leena Äärilä 00100 Helsinki etunimi.sukunimi@fi.ey.com Tax Advisor, Maaria Koski www.ey.com/fi 18.2.2007 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS SIJOITUSPALVELUISSA

ARVONLISÄVEROTUS SIJOITUSPALVELUISSA ARVONLISÄVEROTUS SIJOITUSPALVELUISSA Rajanveto verottoman rahoituspalvelun ja verollisen palvelun välillä Yritysjuridiikan pro gradu -tutkielma Tekijä: Aino Michael Ohjaajat: Professori OTT Raimo Immonen

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) SISÄLTÖ sivu 1 Johdanto... 2 Asianajajan tulon jaksottaminen...2 2.1 Yleistä...2 2.2 Asianajotoimiston suorite...3 2.3 Kertapalvelut eli itsenäiset

Lisätiedot

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi www.vero.fi sivu / 6 1. Liiketoiminnan lopettaminen 1.1 Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen Arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä, elinkeinonharjoittajan

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2006 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN 21.11.2003 Nro 38/2003 1 (3) Sisältää: 1. Arvonlisäverolakiin tulevat muutokset 1.1.2004 alkaen 2. Tilinpäätöksen valmistusaikataulun määrääminen Kirkkojärjestyksessä 1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot