Arvonlisäverolaki 1 1 momentti 1 kohta, 2 1 momentti, 9 1 momentti sekä momentti 1 kohta ja 2 momentti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvonlisäverolaki 1 1 momentti 1 kohta, 2 1 momentti, 9 1 momentti sekä momentti 1 kohta ja 2 momentti"

Transkriptio

1 Vuosikirjanumero KHO:2013:107 Antopäivä Taltionumero 1970 Diaarinumero 4337/2/10 Arvonlisävero Vähennettävä vero Kulujen kohdistaminen Suora ja välitön yhteys Yleiskulut Konsernin emoyhtiö Konsernin tytäryhtiö Ostokohteen due diligence - tarkastuspalvelut A Oy oli konsernin emoyhtiönä maksanut sille osoitetun laskun saksalaiselle konsultointialan yritykselle D, jolla ei ollut Suomessa kiinteää toimipaikkaa ja joka ei ollut hakeutunut täällä verovelvolliseksi. Lasku oli aiheutunut D:n suorittamasta due diligence -tarkastuksesta. Tarkastus oli kohdistunut saksalaiseen yhtiöön C, jonka osakkeet A Oy:n saksalainen tytäryhtiö B oli ostanut. A Oy oli toimitetussa jälkiverotuksessa määrätty konsultointipalvelujen ostajana suorittamaan niistä arvonlisäveroa arvonlisäverolain 9 :n käännettyä verovelvollisuutta koskevan säännöksen nojalla. A Oy oli ilmoituksensa mukaan suorittanut tytäryhtiöilleen arvonlisäverolaissa tarkoitettuja palveluja ja veloittanut niistä tytäryhtiöitään. Asiassa ei ollut ilmennyt, että kysymyksessä olevat konsultointipalvelut olisi hankittu A Oy:n omaa arvonlisäverollista ja vähennykseen oikeuttavaa liiketoimintaa varten eikä A Oy ollut tällaisten liiketoimien yhteydessä laskuttanut konsultointipalveluista aiheutuneita kuluja edelleen tytäryhtiöltään. Ostetuilla palveluilla ja niistä aiheutuneilla kuluilla ei ollut suoraa ja välitöntä yhteyttä A Oy:n omaan arvonlisäverolliseen liiketoimintaan, vaan kysymys oli A Oy:n tytäryhtiön B toimintaan suoraan ja välittömästi liittyneistä konsultointipalveluista ja niistä aiheutuneista kuluista. Kuluja ei tämän vuoksi voitu myöskään pitää A Oy:n omaan arvonlisäverolliseen liiketoimintaan liittyvinä vähennyskelpoisina yleiskuluina. A Oy:llä ei näin ollut arvonlisäverolain 102 :n nojalla oikeutta vähentää kuluista käännetyn verovelvollisuuden perusteella suoritettavaa arvonlisäveroa. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitus hyväksyttiin ja asia palautettiin Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi. Jälkiverotus ja sen oikaisu tilikaudelta Arvonlisäverolaki 1 1 momentti 1 kohta, 2 1 momentti, 9 1 momentti sekä momentti 1 kohta ja 2 momentti Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudes arvonlisäverodirektiivi 77/388/ETY 2 artikla 1 kohta, 4 artikla 1 ja 2 kohta sekä 17 artikla 1 kohta ja 2 kohta a alakohta Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-496/11, Portugal Telecom Vrt. KHO:2007:56. Päätös, josta valitetaan Helsingin hallinto-oikeus nro 10/0888/4 Asian aikaisempi käsittely

2 Konserniverokeskus on tekemällään päätöksellä oikaissut tekemäänsä A Oy:n arvonlisäveron jälkiverotuspäätöstä tilikaudelta A Oy:n saksalaiseen tytäryhtiöön B liittyneen menon osalta. Konserniverokeskus on perustellut oikaisupäätöstään seuraavasti: A Oy:n saksalainen tytäryhtiö B on hankkinut vuonna 2003 omistukseensa saksalaisen yhtiön C. Hankintaan liittyen saksalainen konsultointialan yritys D on suorittanut yhtiön C due diligence - tarkastuksen. Tarkastukseen liittyvän konsultointipalkkion D on laskuttanut A Oy:ltä. A Oy on maksanut palvelun ja kirjannut sen kulukseen, mutta A Oy ei ole käsitellyt palvelua arvonlisäverolain 68 :n mukaisena immateriaalipalveluna eikä suorittanut sen ostosta arvonlisäveroa arvonlisäverolain 9 :n käännettyä verovelvollisuutta koskevan säännöksen perusteella. Verotarkastuskertomuksessa konsultointipalvelu on esitetty jälkiverotettavaksi. Verotarkastuskertomuksessa on katsottu, että koska ostettu yhtiö C on tullut A Oy:n saksalaisen tytäryhtiön B omistukseen, due diligence -tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset eivät ole emoyhtiön A Oy:n arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoisia. Tarkastuskertomuksessa on viitattu muun muassa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 7 :ään. Jälkiverotuspäätös on tehty verotarkastuskertomuksen perusteella. A Oy on Konserniverokeskukselle tekemässään oikaisuvaatimuksessa esittänyt, että jälkiverotetuissa due diligence -kuluissa on ollut kyse verollista liiketoimintaa varten tehdystä hankinnasta, joten kulut ovat arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoisia. Lisäksi A Oy on todennut, että arvonlisäverotuksessa ei ole vastaavaa kulujen kohdentamistarvetta kuin elinkeinotulon verotuksessa. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen KHO 2007:56 mukaan konsernin emoyhtiöllä oli oikeus vähentää arvonlisävero maksamistaan konsernin verollista liiketoimintaa kokonaisuudessaan palvelevista yleiskulun luonteisista hankinnoista. Päätöksen mukaan konsernin liiketoiminnan myyntiä koskevassa yritysjärjestelyssä emoyhtiöllä oli oikeus vähentää kaikkiin järjestelyyn liittyviin hankintoihin sisältyvä arvonlisävero, vaikka myynnistä saatu vastike jakautui emoyhtiön ja ulkomaisen tytäryhtiön kesken. Konsernin emoyhtiö oli vastannut uudelleenjärjestelyn ja liiketoiminnan myynnin suunnittelusta ja toteutuksesta sekä ostanut ja maksanut kaikki kyseiset hankinnat ja kirjannut ne kuluiksi kirjanpidossaan. Konserniverokeskus on katsonut, että A Oy:n maksamaa konsultointipalkkiota on pidettävä koko konsernin arvonlisäverollista liiketoimintaa palvelevana yleiskulun luontoisena hankintana. Näin ollen konsernin emoyhtiöllä A Oy:llä on ollut arvonlisäverolain 102 :n 1 momentin 1 kohdan nojalla oikeus vähentää kyseisiin kuluihin sisältyvä arvonlisävero. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on valituksessaan hallinto-oikeudelle vaatinut, että Konserniverokeskuksen arvonlisäveron jälkiverotusta koskeva oikaisupäätös kumotaan ja asia palautetaan Konserniverokeskukselle uudelleen käsiteltäväksi. Hankittuun yhtiöön C kohdistuva due diligence -tarkastus palvelee suoraan A Oy:n saksalaista tytäryhtiötä B. Due diligence -tarkastusta koskevat kulut ovat näin ollen suoraan tytäryhtiön B liiketoiminnan kuluja. Se, että hankinta sinänsä palvelee konsernin liiketoimintaa kokonaisuudessaan, ei muuta sitä tosiasiaa, että due diligence -tarkastuskulut ovat suoraan kohdistettavia kuluja. Verovelvolliset lähtökohtaisesti suorittavat hankintoja omaa liiketoimintaansa varten. Siitä, että nämä hankinnat sinällään edistävät konsernin liiketoimintaa, ei seuraa, että hankintoihin sisältyvien arvonlisäverojen vähennysoikeus olisi muulla yhtiöllä kuin sillä, jonka

3 liiketoiminnan kuluista on kysymys. Sekä arvonlisäverolain että arvonlisäverodirektiivin mukaan vähennysoikeus koskee verovelvollisen liiketoimintaansa varten tekemiä hankintoja. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on valituksessaan viitannut Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (nykyisin unionin tuomioistuin, EUT) asiassa C-210/04, FCE Bank, antamaan tuomioon. Tällä tuomiolla on merkitystä sen johdosta, että veron suorittamisvelvollisuuden lisäksi käsite verovelvollinen liittyy myös vähennysoikeuteen. Vähennysoikeus on tietyllä verovelvollisella. Koska konserni ei ole verovelvollinen, ei konserniyhtiö voi tehdä arvonlisäveron vähennystä toisen konserniyhtiön liiketoiminnan kuluista. Verovelvollisten arvonlisäveron vähennysoikeus koskee sellaisia vähennykseen oikeuttavia hankintoja, jotka kohdistuvat verovelvollisena pidettävän oikeushenkilön omiin vähennykseen oikeuttaviin liiketoimiin. Kun konserni ei ole verovelvollinen, ei arvonlisäverotuksen näkökulmasta voi olla olemassa hankintoja, jotka kohdistuisivat konsernin liiketoimiin. Arvonlisäverolakia ei tule lain esitöiden mukaan tulkita siten, että vähennysoikeus konsernisuhteessa olisi laajempi kuin muutoin itsenäisten oikeushenkilöiden ollessa kyseessä. Kun konserniyhtiöistä on päätetty olla ottamatta erillisiä säännöksiä arvonlisäverolakiin, konserniyhtiöt ovat vastaavalla tavalla itsenäisiä oikeussubjekteja kuin muutkin oikeushenkilöt. Korkein hallintooikeus on vuosikirjapäätöksessään KHO 2007:56 katsonut, ettei sillä, mikä konserniyhtiö vähentää verot, ole merkitystä veronsaajalle. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön mielestä tämä ei pidä paikkaansa. Sillä, mikä konserniyhtiö vähentää verot on merkitystä veronsaajalle, koska arvonlisäveron vähennysoikeus vaikuttaa veronsaajalle tilitettävän arvonlisäveron määrään. A Oy on nyt esillä olevassa asiassa saanut hyväkseen arvonlisäveron vähennyksen hankinnasta, joka kohdistuu suoraan toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen yhtiön B liiketoimintaan. D:n suorittaman yhtiön C due diligence -tarkastuksen kulut ovat suoraan A Oy:n tytäryhtiön B kuluja. A Oy:llä ei ole arvonlisäveron vähennysoikeutta arvonlisäverolain eikä arvonlisäverodirektiivin perusteella kulusta, joka kohdistuu suoraan tytäryhtiön B liiketoimeen. A Oy on antamassaan vastineessa esittänyt muun ohella, että A Oy on muille konserniyhtiöille palveluja tuottava yhtiö. A Oy:n liiketoimintaan kuuluu kulujen hallinnointi, edelleen veloittaminen ja management fee -laskutus useilta konserniyhtiöiltä liittyen tuotettaviin palveluihin, kustannusten jakoon tai edelleen veloitukseen. A Oy on veloittanut tytäryhtiöltään B management feetä ja muita veloituksia kaikkina niinä vuosina kun B on ollut konserniyhtiö. A Oy:n liiketoiminnan osana on tytäryhtiön B laskujen, kulujen ja hallinnon hoitaminen. A Oy on perinyt laskuja tytäryhtiöltään B tähän liiketoimintaan liittyen. Alihankkijoiden laskut kuuluvat siten A Oy:n liiketoimintaan ja ovat sen hallinnointitoimintaan liittyen yleiskuluja. Konserniverokeskus on antanut asiassa lausunnon. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on antanut vastaselityksen. Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu Hallinto-oikeus on hylännyt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen. Perustelut Arvonlisäverolain 1 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Lain 9 :n 1 momentin mukaan, jos ulkomaalaisella ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa eikä hän ole lain 12 :n 2 momentin nojalla hakeutunut verovelvolliseksi, verovelvollinen ulkomaalaisen Suomessa myymistä tavaroista

4 ja palveluista on ostaja. Lain 68 :n 1 momentin mukaan tässä pykälässä tarkoitetut immateriaalipalvelut on myyty Suomessa, jos ostajalla on täällä kiinteä toimipaikka, johon palvelu luovutetaan. Jos palvelua ei luovuteta Suomessa tai ulkomailla olevaan kiinteään toimipaikkaan, palvelu on myyty Suomessa, jos ostajan kotipaikka on täällä. Arvonlisäverolain 102 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan verovelvollinen saa vähentää verollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta ostamastaan tavarasta tai palvelusta suoritettavan veron taikka ostosta 8 a tai 9 :n perusteella suoritettavan veron. Verollisella liiketoiminnalla tarkoitetaan pykälän 2 momentin mukaan toimintaa, joka arvonlisäverolain mukaan aiheuttaa tavaran tai palvelun myyjälle verovelvollisuuden. Verotarkastuskertomuksen mukaan A Oy:n saksalainen tytäryhtiö B on hankkinut vuonna 2003 omistukseensa saksalaisen yhtiön C. Yhtiön C hankintaan liittyen on A Oy:n kirjanpitoon kirjattu kuluksi saksalaisen konsultointialan yrityksen D laskuttama palkkio due diligence - tarkastuksesta. Koska ostettu yhtiö C on tarkastushavaintojen mukaan tullut A Oy:n saksalaisen tytäryhtiön B omistukseen, eivät due diligence -tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset ole suomalaisen emoyhtiön A Oy:n verotuksessa vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan menoja. A Oy on jättänyt näin ollen tilittämättä arvonlisäveron edellä mainitusta palvelusta. A Oy on tilannut, maksanut ja kirjannut kulukseen immateriaalipalvelun, josta on maksettava Suomessa arvonlisäveroa. A Oy:n suoritettaviin veroihin on jälkiverotuksin lisätty due diligence - tarkastukseen liittyvän konsultointipalkkion sisältämä arvonlisävero tilikaudella Konserniverokeskus on oikaissut jälkiverotuspäätöstään valituksenalaisella päätöksellään, jonka perusteluissa se on lausunut, että A Oy:n maksamaa konsultointipalkkiota on pidettävä koko konsernin arvonlisäverollista liiketoimintaa palvelevana yleiskulun luontoisena hankintana. Konsernin emoyhtiönä A Oy:llä on ollut arvonlisäverolain 102 :n 1 momentin 1 kohdan perusteella oikeus vähentää arvonlisävero kyseessä olevien kulujen osalta. Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä 77/388/ETY (jäljempänä myös kuudes arvonlisäverodirektiivi) vähennysoikeuden syntymisestä ja laajuudesta säädetään 17 artiklassa. Artiklan 2 kohdan a alakohtaan sisältyvän pääsäännön mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää siitä verosta, jonka maksamiseen hän on velvollinen, arvonlisävero, joka on maksettava tai maksettu tavaroista tai palveluista, jotka verovelvolliselle on luovuttanut taikka suorittanut tai luovuttaa taikka suorittaa toinen verovelvollinen, jos tavarat ja palvelut käytetään verovelvollisen arvonlisäverollisiin liiketoimiin. EUT:n asiassa C-4/94, BLP Group, antaman tuomion perustelujen mukaan kuudennen arvonlisäverodirektiivin 17 artiklan 2 kohdassa säädetyn vähennysoikeuden syntymiseksi kyseessä olevilla tavaroilla ja palveluilla on oltava suora ja välitön yhteys verotettaviin liiketoimiin. Sama tulkinta ilmenee myös EUT:n asiassa C-98/98, Midland Bank, antamasta tuomiosta. Tuomion perustelujen mukaan verovelvollisen koko liiketoimintaa palvelevat yleiskustannukset ovat kuitenkin vähennyskelpoisia kuudennen arvonlisäverodirektiivin 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti siltä osin kuin ne palvelevat verollista liiketoimintaa. Konsernissa suoritettavien hankintojen hintoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus on sillä konserniyhtiöllä, jonka verollista liiketoimintaa varten hankinta on suoritettu. Vähennykseen oikeuttava hankinta voi liittyä suoraan ja välittömästi tiettyyn liiketoimeen tai olla konserniyhtiön verollisen liiketoiminnan yleiskulu. Konsernissa suoritetaan kuitenkin myös hankintoja, joita ei voida tällä tavoin kohdentaa tietylle tai tietyille konserniyhtiöille, vaan hankinnat palvelevat esimerkiksi konsernin verollista liiketoimintaa kokonaisuutena. Tällaiset hankinnat liittyvät usein

5 konsernin liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn tai vastaaviin koko konsernia koskeviin toimiin. Kun kysymys on laadultaan sellaisesta hankinnasta, jonka hintaan sisältyvä vero sinänsä on arvonlisäverolain ja kuudennen arvonlisäverodirektiivin yleisten säännösten perusteella vähennyskelpoinen, ja kun hankinta liittyy konsernin verolliseen liiketoimintaan, on arvonlisäverolain ja kuudennen arvonlisäverodirektiivin yleisten vähennysoikeutta koskevien säännösten perusteella ratkaistava vain, millä konserniyhtiöllä tai -yhtiöillä on oikeus veron vähentämiseen. Vähennysoikeuden osittainenkin epääminen tällaisessa tilanteessa merkitsisi arvonlisäverolain ja kuudennen arvonlisäverodirektiivin mukaisen järjestelmän vastaista veron kertaantumista. A Oy on konsernin emoyhtiönä tilannut ja maksanut kysymyksessä olevat yhtiön C osakkeiden hankintaan liittyvät due diligence -tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset. A Oy on näin ollen ollut muodollisesti noiden palvelujen ostaja. A Oy on myös saanut palvelujen ostoista laskut, jotka ovat arvonlisäverolain 102 a :n mukaan vähennysoikeuden edellytyksenä. A Oy on ostanut konsultointipalvelun ulkomaalaiselta D:ltä, jolla ei ole ollut Suomessa kiinteää toimipaikkaa ja joka ei ole hakeutunut täällä verovelvolliseksi. Puheena olevat kustannukset ovat aiheutuneet yhtiöön C kohdistuneesta due diligence - tarkastuksesta. A Oy on harjoittanut arvonlisäverollista liiketoimintaa, kun se on hankkinut yhtiön C osakkeiden hankintaan liittyvät due diligence -tarkastuspalvelut vastaten konsernin emoyhtiönä osakkeiden oston suunnittelusta. Yhtiön C osakekannan hankkimisesta aiheutuneet kustannukset ovat A Oy:n verolliseen liiketoimintaan liittyviä yleiskuluja. Hallinto-oikeus on katsonut, että A Oy:llä on konsernin emoyhtiönä vähennysoikeus myös koko konsernin tai sen osan puolesta tehtyjen ostojen osalta. Asiassa ilmenneissä olosuhteissa A Oy:llä on ollut arvonlisäverolain 102 :n mukainen vähennysoikeus nyt puheena olevia palveluja koskevien laskujen osalta, kun kulut liittyvät välittömästi A Oy:n verolliseen liiketoimintaan. Konserniverokeskuksen päätöstä ei ole syytä muuttaa. Sovelletut oikeusohjeet Perusteluissa mainitut ja Unionin tuomioistuimen antama tuomio asiassa C-29/98, SKF Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Mikko Rossi, Helena Gummerus-Kalliola ja Marja Nyström. Esittelijä Marianne Lastikka. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Valituksessaan Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on uudistanut hallinto-oikeudessa esittämänsä ja vaatinut, että hallinto-oikeuden ja Konserniverokeskuksen päätökset kumotaan ja asia palautetaan Konserniverokeskukselle uudelleen käsiteltäväksi. Asiassa on kysymys verosubjektista ja vähennysoikeudesta eli siitä, onko konserni arvonlisäverolain mukaan verovelvollinen ja onko konsernilla vähennysoikeus tytäryhtiön toiminnan yleis- ja muista vastaavista kuluista. Arvonlisäveron vähennysoikeus ei voi perustua siihen, että hankinnan katsotaan palvelevan konsernin verollista liiketoimintaa kokonaisuutena, koska vähennysoikeus on vain verovelvollisella eikä konserni ole verovelvollinen. Verotarkastuskertomuksen mukaan A Oy ei ole laskuttanut due

6 diligence -tarkastuksesta aiheutuneita kuluja edelleen saksalaiselta tytäryhtiöltään B. Hankinta ei ole kohdistunut suoraan ja välittömästi kulut maksaneen emoyhtiön eli A Oy:n omaan liiketoimintaan. Saksalaisen tytäryhtiön osakehankintaan liittyvä due diligence -tarkastusta koskeva kulu ei ole A Oy:n liiketoimintaan liittyvä vähennyskelpoinen kulu. Tämän vuoksi neuvontapalkkioiden kulut eivät ole suomalaisen emoyhtiön yleiskuluja. Sillä, mikä merkitys osakehankinnalla on ollut koko konsernin harjoittaman toiminnan kannalta, ei ole asiassa merkitystä. A Oy:n konkurssipesän hoitajalle on varattu tilaisuus antaa vastine. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu Korkein hallinto-oikeus myöntää Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle valitusluvan ja tutkii asian. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitus hyväksytään. Hallinto-oikeuden ja Konserniverokeskuksen päätökset kumotaan ja asia palautetaan Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi. Perustelut 1. Sovellettavat säännökset ja oikeuskäytäntö Kansalliset arvonlisäverosäännökset Arvonlisäverolain 1 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Lain 2 :n 1 momentin (940/1999) mukaan velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa (verovelvollinen) 1 :ssä tarkoitetusta myynnistä on tavaran tai palvelun myyjä, ellei 2 a, 8 a tai 9 :ssä toisin säädetä. Arvonlisäverolain 9 :n 1 momentin (1486/1994) mukaan, jos ulkomaalaisella ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa eikä hän ole lain 12 :n 2 momentin nojalla hakeutunut verovelvolliseksi, verovelvollinen ulkomaalaisen Suomessa myymistä tavaroista ja palveluista on ostaja. Lain 68 :n 1 momentin (1486/1994) mukaan tässä pykälässä tarkoitetut immateriaalipalvelut on myyty Suomessa, jos ostajalla on täällä kiinteä toimipaikka, johon palvelu luovutetaan. Jos palvelua ei luovuteta Suomessa tai ulkomailla olevaan kiinteään toimipaikkaan, palvelu on myyty Suomessa, jos ostajan kotipaikka on täällä. Tällaisia palveluja ovat muun muassa konsultointi- ja tilintarkastuspalvelut sekä oikeudelliset palvelut ja muut sellaiset palvelut. Arvonlisäverolain 102 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan verovelvollinen saa vähentää verollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta ostamastaan tavarasta tai palvelusta suoritettavan veron taikka ostosta 8 a tai 9 :n perusteella suoritettavan veron. Verollisella liiketoiminnalla tarkoitetaan pykälän 2 momentin mukaan toimintaa, joka arvonlisäverolain mukaan aiheuttaa tavaran tai palvelun myyjälle verovelvollisuuden. Unionin oikeuden merkitykselliset arvonlisäverosäännökset Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 77/388/ETY 2 artiklan 1 kohdan mukaan arvonlisäveroa on kannettava verovelvollisen tässä ominaisuudessaan maan alueella suorittamasta vastikkeellisesta tavaroiden luovutuksesta ja palvelujen suorituksesta.

7 Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaan verovelvollisella tarkoitetaan jokaista, joka itsenäisesti harjoittaa missä tahansa jotakin 2 kohdassa tarkoitettua taloudellista toimintaa, riippumatta tämän toiminnan tarkoituksesta tai tuloksesta. Artiklan 2 kohdan mukaan edellä 1 kohdassa tarkoitettua taloudellista toimintaa on kaikki tuottajan, kauppiaan tai palvelujen suorittajan harjoittama toiminta, mukaan lukien kaivostoiminta, maataloustoiminta ja vapaa ammattitoiminta tai vastaava. Taloudellisena toimintana on pidettävä myös liiketoimintaa, joka käsittää aineellisen tai aineettoman omaisuuden hyödyntämistä jatkuvaluonteisessa tulonsaantitarkoituksessa. Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 17 artikla koskee vähennysoikeuden syntymistä ja laajuutta. Artiklan 1 kohdan mukaan vähennysoikeus syntyy, kun vähennyskelpoista veroa koskeva verosaatava syntyy. Artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan, jos tavaroita ja palveluja käytetään verovelvollisen verollisiin liiketoimiin, verovelvollinen saa vähentää verosta, jonka on velvollinen maksamaan arvonlisäveron, joka on maan alueella maksettu tai maksettava tavaroista tai palveluista, jotka toinen verovelvollinen on toimittanut tai toimittaa hänelle. Artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan sellaisten tavaroiden ja palvelujen osalta, joita verovelvollinen käyttää sekä 2 ja 3 kohdan mukaan vähennykseen oikeuttaviin liiketoimiin että vähennykseen oikeuttamattomiin liiketoimiin, vähennys voidaan myöntää vain siitä arvonlisäveron osasta, joka vastaa ensin mainittujen liiketoimien suhteellista osuutta. Vastaavat säännökset sisältyvät voimaan tulleen yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 2 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaan, 9 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen ja toiseen alakohtaan, 167 artiklaan, 168 artiklan a alakohtaan ja 173 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan. Unionin tuomioistuimen arvonlisäveron vähennysoikeutta koskeva oikeuskäytäntö EUT:n asiassa C-496/11, Portugal Telecom, antama tuomio koskee muun ohella kuudennen arvonlisäverodirektiivin 17 artiklan 2 kohdan tulkintaa. Portugal Telecom oli holdingyhtiö, joka tarjosi teknisiä hallinnointi- ja johtamispalveluja yhtiöille, joiden yhtiöpääomasta se omisti osuuden (tuomion 15 kohta). Näiden liiketoimien yhteydessä Portugal Telecom oli hankkinut arvonlisäverojärjestelmän soveltamisalaan kuuluvia tiettyjä konsulttipalveluja. Se oli laskuttanut nämä palvelut tytäryhtiöiltään samaan hintaan kuin se itse oli hankkinut ne, arvonlisäverolla lisättynä (tuomion 16 kohta). Tuomion 35 kohdan mukaan kuudennen arvonlisäverodirektiivin 17 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa säädetty vähennysoikeus kuuluu erottamattomasti arvonlisäverojärjestelmään eikä sitä lähtökohtaisesti voida rajoittaa. Sitä sovelletaan välittömästi kaikkeen arvonlisäveroon, joka on tullut maksettavaksi aikaisemmassa vaihdannan vaiheessa suoritettujen liiketoimien yhteydessä (muun muassa asia C-62/93, BP Soupergaz, tuomion 18 kohta, yhdistetyt asiat C-110/98 - C- 147/98, Gabalfrisa ym., tuomion 43 kohta, asia C-437/06, Securenta, tuomion 24 kohta ja asia C- 102/08, SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft, tuomion 70 kohta). Kaikenlainen vähennysoikeuden rajoittaminen vaikuttaa verorasituksen suuruuteen, ja rajoituksia on sovellettava samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Tästä syystä poikkeuksia sallitaan ainoastaan kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä nimenomaisesti säädetyissä tapauksissa (asia C-97/90, Lennartz, tuomion 27 kohta ja edellä mainittu asia BP Soupergaz, tuomion 18 kohta). Jotta arvonlisävero voitaisiin vähentää, aikaisemmassa vaihdannan vaiheessa toteutetuilla liiketoimilla on tuomion 36 kohdan mukaan oltava suora ja välitön yhteys myöhemmässä vaihdannan vaiheessa toteutettuihin vähennykseen oikeuttaviin liiketoimiin. Aikaisemmassa

8 vaihdannan vaiheessa hankituista tavaroista tai palveluista maksetun arvonlisäveron vähennysoikeus edellyttää siis, että näiden tavaroiden tai palveluiden hankintakulut kuuluvat niihin osiin, joista myöhemmässä vaihdannan vaiheessa suoritettujen verollisten ja vähennykseen oikeuttavien liiketoimien hinta muodostuu (edellä mainittu asia Cibo Participations, tuomion 31 kohta, asia C-465/03, Kretztechnik, tuomion 35 kohta, asia C-435/05, Investrand, tuomion 23 kohta, edellä mainittu asia Securenta, tuomion 27 kohta ja edellä mainittu asia SKF, tuomion 57 kohta). Tuomion 37 kohdan mukaan verovelvolliselle myönnetään kuitenkin vähennysoikeus myös, vaikka tietyn aikaisemmassa vaihdannan vaiheessa toteutetun liiketoimen ja yhden tai useamman myöhemmässä vaihdannan vaiheessa toteutetun vähennykseen oikeuttavan liiketoimen välillä ei ole suoraa ja välitöntä yhteyttä, kun kyseessä olevien palvelujen kustannukset ovat osa verovelvollisen yleiskuluja ja sellaisinaan osia, joista verovelvollisen tarjoamien tavaroiden tai palvelujen hinta muodostuu. Tällaisilla kustannuksilla nimittäin on suora ja välitön yhteys verovelvollisen koko taloudelliseen toimintaan (muun muassa edellä mainittu asia Kretztechnik, tuomion 36 kohta, edellä mainittu asia Investrand, tuomion 24 kohta ja edellä mainittu asia SKF, tuomion 58 kohta). Tuomion 38 kohdan mukaan vähennysoikeuteen sovellettavassa järjestelmässä kuudennen arvonlisäverodirektiivin 17 artiklan 2 kohdassa säädetty vähennysoikeus syntyy vain, jos hankituilla tavaroilla ja palveluilla on suora ja välitön yhteys myyntitoimiin, joiden perusteella vähennysoikeus syntyy. Tässä suhteessa verovelvollisen toiminnan lopullisella päämäärällä ei ole merkitystä (asia C-98/98, Midland Bank, tuomion 20 kohta, asia C-408/98, Abbey National, tuomion 25 kohta ja edellä mainittu asia Cibo Participations, tuomion 28 kohta). EUT on tuomionsa 49 kohdassa katsonut, että kuudennen arvonlisäverodirektiivin 17 artiklan 2 ja 5 kohtaa on tulkittava niin, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen holdingyhtiö, joka joko kokonaan tai osittain omistamiensa yhtiöiden osuuksien hallinnoinnista muodostuvan pääasiallisen toimintansa liitännäistoimintana hankkii tavaroita ja palveluja, jotka se laskuttaa tämän jälkeen mainituilta yhtiöiltä, saa vähentää ostoihin sisältyvän arvonlisäveron sillä edellytyksellä, että hankituilla palveluilla on suora ja välitön yhteys vähennykseen oikeuttaviin myyntitoimiin. EUT:n edellä mainitussa asiassa Abbey National antaman tuomion mukaan kuudennen arvonlisäverodirektiivin 17 artiklan 2 kohdasta ilmenee, että verovelvollinen voi vähentää ainoastaan sen arvonlisäveron, joka rasittaa sen omiin arvonlisäverollisiin liiketoimiin käytettyjä tavaroita ja palveluja (tuomion 32 kohta). 2. Tosiseikat A Oy:n saksalainen tytäryhtiö B on hankkinut vuonna 2003 omistukseensa saksalaisen yhtiön C. Yhtiön C hankintaan liittyen saksalainen konsultointialan yritys D on suorittanut yhtiön C eli ostokohteen due diligence -tarkastuksen. Tarkastukseen liittyvän konsultointipalkkion D on laskuttanut A Oy:ltä. A Oy on maksanut palkkion ja kirjannut sen kulukseen. A Oy ei ole käsitellyt palvelua arvonlisäverolain 68 :ssä tarkoitettuna immateriaalipalveluna eikä suorittanut sen ostosta arvonlisäveroa arvonlisäverolain 9 :n käännettyä verovelvollisuutta koskevan säännöksen mukaisesti. Verotarkastuskertomuksessa konsultointipalkkio on esitetty jälkiverotettavaksi. Koska ostettu yhtiö C on tullut A Oy:n saksalaisen tytäryhtiön B omistukseen, tarkastuskertomuksen mukaan due diligence -tarkastuksesta aiheutuneet kulut eivät ole emoyhtiön eli A Oy:n arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoisia. Konserniverokeskus on tekemällään päätöksellä toimittanut A Oy:n

9 jälkiverotuksen kysymyksessä olevilta osin verotarkastuskertomuksessa esitetyllä tavalla siten, että yhtiön verolliseen myyntiin on lisätty konsultointipalkkiosta suoritettava arvonlisävero. Konserniverokeskus on tekemällään päätöksellä oikaissut tekemäänsä jälkiverotuspäätöstä. Koska A Oy:n maksamaa konsultointipalkkiota on pidettävä koko konsernin arvonlisäverollista liiketoimintaa palvelevana yleiskulun luonteisena kuluna, konsernin emoyhtiönä A Oy:llä on ollut arvonlisäverolain 102 :n 1 momentin 1 kohdan nojalla oikeus vähentää edellä mainittu arvonlisävero. 3. Asian oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset Asiassa on kysymys siitä, onko A Oy:llä konsernin emoyhtiönä oikeus vähentää saksalaisen tytäryhtiönsä B omistukseen tulleen yhtiön C osakekannan hankkimisesta aiheutuneisiin kuluihin sisältyvä arvonlisävero. Toisin sanoen ovatko kysymyksessä olevat ostokohteen due diligence - tarkastuksesta aiheutuneet kulut konsernin emoyhtiön omaan arvonlisäverolliseen liiketoimintaan liittyviä vähennyskelpoisia kuluja vai sellaisia emoyhtiön saksalaisen tytäryhtiön liiketoimintaan suoraan kohdistettavia kuluja, joista emoyhtiöllä ei ole arvonlisäveron vähennysoikeutta. Arvonlisäverolaissa tai kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä 77/388/ETY ei ole nimenomaisia säännöksiä konsernin ja sen konserniyhtiöiden verovelvollisuudesta tai muusta verokohtelusta, lukuunottamatta verovelvollisuusryhmää koskevia säännöksiä, joista nyt ei ole kysymys. Konserniyhtiöiden arvonlisäverotus määräytyy siten arvonlisäverolain ja kuudennen arvonlisäverodirektiivin yleisten säännösten mukaisesti. Tämän vuoksi sekä konsernin emoyhtiön että sen tytäryhtiöiden verovelvollisuus, myynnin verollisuus ja hankintoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus ratkaistaan erikseen ja itsenäisesti kunkin konserniyhtiön kohdalla. Lähtökohtana on, että konsernissa suoritettaviin hankintoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus on sillä konserniyhtiöllä, jonka verollista liiketoimintaa varten hankinta on suoritettu. Vähennykseen oikeuttava hankinta voi liittyä suoraan ja välittömästi tiettyyn liiketoimeen tai olla konserniyhtiön verollisen liiketoiminnan yleiskulu. Asiakirjojen mukaan A Oy on ollut konsernin emoyhtiö, joka ilmoituksensa mukaan on muun ohella suorittanut tytäryhtiöilleen arvonlisäverolaissa tarkoitettuja palveluja ja veloittanut niistä tytäryhtiöitään. A Oy on siten voinut näiden palvelujen osalta suorittaa arvonlisäverotettavia liiketoimia ja käyttää näiden palvelujen suorittamiseen vähennykseen oikeuttavia hankintoja. Nyt kyseessä olevassa asiassa A Oy on maksanut sille osoitetun laskun, joka ei ole sisältänyt arvonlisäveroa, saksalaiselle konsultointialan yritykselle D, jolla ei ole ollut Suomessa kiinteää toimipaikkaa ja joka ei ollut hakeutunut täällä verovelvolliseksi. Lasku on aiheutunut yhtiön C due diligence -tarkastuksesta, joka on liittynyt tämän yhtiön osakkeiden hankintaan. A Oy on siten ollut näiden konsultointipalvelujen ostaja. Koska A Oy ei ollut suorittanut näistä arvonlisäverolain 68 :ssä tarkoitetuista konsultointipalveluista arvonlisäveroa käännettyä verovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti, Konserniverokeskus on tekemällään jälkiverotuspäätöksellä arvonlisäverolain 9 :n käännettyä verovelvollisuutta koskevan säännöksen nojalla määrännyt A Oy:n konsultointipalvelujen ostajana suorittamaan näistä palveluista arvonlisäveroa. A Oy:llä on oikeus vähentää konsultointipalveluista edellä olevan mukaisesti käännettyä verovelvollisuutta koskevien säännösten perusteella maksettavaksi määrätty arvonlisävero edellyttäen, että konsultointipalvelut on hankittu sen verollisia ja vähennykseen oikeuttavia liiketoimia varten. Kulut ovat kuitenkin aiheutuneet yhtiön C due diligence -tarkastuksesta, joka on liittynyt siihen, että A Oy:n saksalainen tytäryhtiö B on ostanut yhtiön C osakkeet. Asiassa ei ole

10 myöskään ilmennyt, että nämä palvelut olisi hankittu A Oy:n omaa verollista ja vähennykseen oikeuttavaa liiketoimintaa varten eikä A Oy ollut tällaisten liiketoimien yhteydessä laskuttanut näitä kuluja edelleen tytäryhtiöltään. A Oy:n due diligence -tarkastuksesta maksama lasku ovat jäänyt A Oy:n kuluksi. Konsultointipalveluilla ja niistä aiheutuneilla kuluilla ei ole ollut suoraa ja välitöntä yhteyttä A Oy:n omaan arvonlisäverolliseen liiketoimintaan, vaan kysymys on ollut A Oy:n saksalaisen tytäryhtiön B toimintaan suoraan ja välittömästi liittyneistä konsultointipalveluista ja niistä aiheutuneista kuluista. Konsultointipalveluista aiheutuneita kuluja ei tämän vuoksi voida myöskään pitää A Oy:n omaan arvonlisäverolliseen liiketoimintaan liittyvinä vähennyskelpoisina yleiskuluina. Edellä esitetyillä perusteilla korkein hallinto-oikeus katsoo, että kysymyksessä olevat due diligence -tarkastuksesta aiheutuneet kulut eivät ole konsernin emoyhtiön omaan arvonlisäverolliseen liiketoimintaan liittyviä vähennyskelpoisia kuluja vaan sellaisia emoyhtiön saksalaisen tytäryhtiön liiketoimintaan suoraan kohdistettavia kuluja, joista emoyhtiöllä ei ole arvonlisäveron vähennysoikeutta. A Oy:llä ei näin ollen ole arvonlisäverolain 102 :n nojalla oikeutta vähentää näistä kuluista käännetyn verovelvollisuuden perusteella suoritettavaa arvonlisäveroa. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätös ja Konserniverokeskuksen tekemä oikaisupäätös on kumottava ja asia palautettava Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi. Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Vapaavuori, Matti Halén, Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila ja Leena Äärilä. Asian esittelijä Marita Eeva.

Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit

Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit Vuosikirjanumero KHO:2008:57 Antopäivä 13.8.2008 Taltionumero 1868 Diaarinumero 2662/2/07 Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit A Oy:n venäläinen tytäryhtiö

Lisätiedot

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 16 artikla 1 kohta

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 16 artikla 1 kohta Vuosikirjanumero KHO:2013:89 Antopäivä 10.5.2013 Taltionumero 1643 Diaarinumero 406/2/12 Tietoliikennealalla toimiva A Oy oli vuonna 2007 järjestämänsä kampanjan yhteydessä luovuttanut 12 kuukauden määräaikaisen

Lisätiedot

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 30.8.2017 Executive Director Maritta Virtanen Kansainvälinen palvelukauppa arvonlisäverotuksessa Myyntimaasäännökset määrittävät,

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus Vuosikirjanumero KHO:2009:84 Antopäivä 30.9.2009 Taltionumero 2390 Diaarinumero 1687/2/07 Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Myyntimaan määräytymisestä, yleissäännökset Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun

Lisätiedot

Arvonlisävero - Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle - Verollinen myynti - Alennettu verokanta - Ääni- ja e-kirja

Arvonlisävero - Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle - Verollinen myynti - Alennettu verokanta - Ääni- ja e-kirja Vuosikirjanumero KHO:2013:77 Antopäivä 22.4.2013 Taltionumero 1350 Diaarinumero 2088/2/11 Arvonlisävero - Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle - Verollinen myynti - Alennettu verokanta - Ääni-

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12

Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12 Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä 5.5.2014 Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12 Arvonlisävero - Verollinen myynti - Liikkeen tai sen osan luovutus - Kuntayhtymän liikelaitoksen yhtiöittäminen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp- HE 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että 1 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen

Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen Arvonlisäverolaki (1993/1501) tuli voimaan 1.6.1994 Laaja veropohja ja laaja vähennysoikeus Lähes kaikki myynti on verollista ja lähes kaikkien kulujen verot

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus Päivitetty: Huhtikuu 2013 Varatuomari Joachim Reimers Suomessa työaikaisella ruokailulla on perinteisesti suuri käytännön merkitys. Kautta maan toistatuhatta henkilöstöravintolaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi, ruotsiksi Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön

Lisätiedot

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan.

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan. Rakennusalan muuttunut arvonlisäverotus Varatuomari Joachim Reimers Suomessa otettiin käyttöön rakennusalalla 1.4.2011 lukien käännetty verovelvollisuus, minkä seurauksena rakentamispalvelujen myyntitilanteissa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879 Diaarinumero 1729/2/07 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Valitus arvonlisäverotusta koskevasta ennakkoratkaisusta A

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.8.2017 COM(2017) 451 final 2017/0205 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Puolalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 30.3.2011 1 Käännetyn alv:n käsittely...1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus - KHO:2013:67

Korkein hallinto-oikeus - KHO:2013:67 Page 1 of 9 Etusivu - Päätöksiä - KHO:2013:67 KHO:2013:67 Etusivu Päätöksiä Ajankohtaista Tehtävät Organisaatio Vuosikertomus Yhteystiedot Hallintotuomioistuimet Kansainvälinen yhteistyö Tietoja kotisivuista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Varatuomari Joachim Reimers

Varatuomari Joachim Reimers Tavaran myynti asennettuna tai koottuna Varatuomari Joachim Reimers Maaliskuu 2013 Suomessa kansainvälinen kauppa muodostaa vuosi vuodelta merkittävän osan kansantuotteesta. Vaikka sitä on harjoitettu

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Latvialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.5.2015 Taltionumero 1249 Diaarinumero 4087/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Saksalle ja Itävallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.9.2017 COM(2017) 543 final 2017/0233 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4420 Diaarinumero 3865/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2 Esimerkki Liite1 Jälleenmyyjä ostaa verotta käytetyn auton (6 000 euroa), jonka hän puhdistaa ja kunnostaa sekä asentaa korjaustyön yhteydessä autoon verollisena ostamiaan uusia osia (1 220 euroa) ja verottomasti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0243 (NLE) 12968/17 SC 217 ECON 798 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 17/0698/1 Finlex. Pysäköintivirhemaksun korotusta koskeva perustevalitus

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 17/0698/1 Finlex. Pysäköintivirhemaksun korotusta koskeva perustevalitus ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 17/0698/1 Finlex Antopäivä Diaarinumero 7.7.2017 01736/16/7512 ASIA Pysäköintivirhemaksun korotusta koskeva perustevalitus Valittaja Maksu, jota perustevalitus koskee

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM Kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b on vastattava eri arkeille, joihin on merkittävä nimi, opiskelijanumero ja kysymyksen numero. Kysymyksiin 5 a-c on vastattava kysymyspaperissa annettuun vastaustilaan.

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Uudet säännökset astuvat voimaan 1.4.2011 Uudistus koskee myös muita yhtiöitä kuin perinteisiä rakennusyhtiöitä. 2 Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 363/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia

HE 363/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia HE 363/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a :n sekä kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Italian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

HE 108/2013 vp. luovuttaminen hengellisen avun antamista

HE 108/2013 vp. luovuttaminen hengellisen avun antamista HE 108/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että tietyt yhteenliittymän

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

HE 110/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta YLEISPERUSTELUT. 1 Nykytila. 1.1 Suomen lainsäädäntö

HE 110/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta YLEISPERUSTELUT. 1 Nykytila. 1.1 Suomen lainsäädäntö HE 110/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi yhteisöoikeuden mukaiseksi siten, että huomattavasti

Lisätiedot

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 11 artikla

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 11 artikla Vuosikirjanumero KHO:2014:31 Antopäivä 17.2.2014 Taltionumero 473 Diaarinumero 2174/2/10 Arvonlisävero - Verovelvollisuus - Verovelvollisuusryhmä - Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritykset - Arvonlisäveroryhmäjärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.11.2015 COM(2015) 558 final 2015/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Liettuan tasavallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Anl. `VERO. Saap -7-05- 2014. AI.p - 7-05- 2014 SKATT. K a u n i a i n e n K v & K h. DNo. G r a n k u l l a S t f & S t s

Anl. `VERO. Saap -7-05- 2014. AI.p - 7-05- 2014 SKATT. K a u n i a i n e n K v & K h. DNo. G r a n k u l l a S t f & S t s `VERO SKATT Verohallinto PL 1094 70111 KUOPIO Kauniaisten kaupunki PL 52 02701 KAUNIAINEN K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Saap -7-05- 2014 Anl. DNo PÄÄTÖS 30.4.2014 Diaarinumero

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8333/16 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 326 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Varatuomari Roger Lehtonen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ROGER LEHTONEN 2011 Sähköinfo Oy Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus 1.4.2011

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

u a UØ Taltionumero 3682/3/14

u a UØ Taltionumero 3682/3/14 KORKEIMMAN HALLINT O-OIKEUDEN PÄÄTUS Ant opäivä 1 (5} 4.2.2015 Taltionumero 265 Diaarinumero 3682/3/14 u a UØ Kiryaamo 05. 02. 2015 Asia Kunnallisvalitus i3 Valittaja Matti Vattulainen, Joutseno Päätös,

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Verotukseen liittyviä näkökohtia Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Muutosesitys tuloverolakiin ja arvonlisäverolakiin Säädökset vastaavat

Lisätiedot

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Berger sekä tuomarit A. Borg Barthet (esittelevä tuomari) ja E. Levits,

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Berger sekä tuomarit A. Borg Barthet (esittelevä tuomari) ja E. Levits, Downloaded via the EU tax law app / web UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 16 päivänä toukokuuta 2013 (*) Arvonlisävero Direktiivi 2006/112/EY 66 artiklan a c alakohta Kuljetus- ja huolintapalvelut

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 LAUSUNTO EU -TUKIEN ARVONLISÄVERON KIRJAAMISESTA Lausuntopyyntö Lausunnon perustelut Suomen Kuntaliitto on pyytänyt kirjanpitolautakunnan kuntajaostoa

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1 Antopäivä Diaarinumero 21.1.2015 00248/13/KO/8101 ASIA Henkilökohtaisen tulon verotusta koskeva valitus Verovelvollinen ( ), Valittaja Verovelvollinen Päätös,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012 875/2012 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Arvonlisävero Verollinen myynti Tavaran vai palvelun myynti Alennettu verokanta Kirjan painotyön myynti

Arvonlisävero Verollinen myynti Tavaran vai palvelun myynti Alennettu verokanta Kirjan painotyön myynti Vuosikirjanumero KHO:2013:125 Antopäivä 5.7.2013 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3646/2/12 Arvonlisävero Verollinen myynti Tavaran vai palvelun myynti Alennettu verokanta Kirjan painotyön myynti A Oy harjoitti

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua EDUSKUNNAN VASTAUS 84/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 19 päivänä maaliskuuta 2009 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 19 päivänä maaliskuuta 2009 * YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 19 päivänä maaliskuuta 2009 * Muista jäsenvaltioista tuotujen käytettyjen ajoneuvojen verotus Suomessa Kansallisen säännöstön yhteensoveltuvuus EY

Lisätiedot

HE 171/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin

HE 171/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin tehtäisiin toisiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin

Lisätiedot

HE 44/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia

HE 44/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että yhteisön lainsäädännössä tarkoitettu

Lisätiedot

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I _I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 6 päivänä helmikuuta 2003 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 6 päivänä helmikuuta 2003 * YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 6 päivänä helmikuuta 2003 * Asiassa C-185/01, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 8076/17 LIMITE PUBLIC FISC 76 ECOFIN 272 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005 ARVONLISÄVERON MAKSAMINEN KIINTEISTÖHALLINTAPALVELUJEN OMASTA KÄYTÖSTÄ Arvonlisäverolaissa tarkoitettuja kiinteistöhallintapalveluita ovat rakentamispalvelut,

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot