Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa"

Transkriptio

1 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa sivu / 12 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 TAVAROIDEN KAUPALLINEN VIENTI JA TUONTI 2.1 Vienti 2.2 Tuonti 2.3 Helpotettu menettely Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä 2.4 Eräitä Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisen tavaraverotuksen erityistilanteita Kaupalliset postilähetykset Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä Korjattavana olleen tavaran veron peruste Verottomat palautustavarat 3 VEROTON MATKAILIJAMYYNTI 3.1 Myynti matkailijalle, jonka kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa, muualla Suomessa, Norjassa Ruotsissa tai Tanskassa 3.2. Myynti Ahvenanmaan maakunnassa matkailijalle, jonka kotipaikka on muulla kuin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa 4 YKSITYISHENKILÖIDEN JA MUIDEN EI-VEROVELVOLLISTEN TUONTI 4.1 Verottomat matkustajatuomiset 4.2 Kulkuneuvojen henkilökunnan veroton tuontioikeus 4.3 Yksityishenkilöiden väliset postilähetykset 4.4 Muut yksityishenkilöiden tavarasiirrot 5 PALVELUT 5.1 Yleistä 5.2 Henkilökuljetuspalvelu 5.3 Tavarakuljetukset ja niihin liittyvät palvelut 5.4 Irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat palvelut 5.5 Kuljetusvälineen pitkäaikainen vuokrauspalvelu 5.6 Immateriaalipalvelut 5.7 Radio- ja televisiolähetyspalvelut, sähköiset palvelut sekä telepalvelut 5.8 Matkatoimistopalvelut 5.9 Kansainväliseen kauppaan liittyvien tavaroiden ja palveluiden verottomat välityspalvelut 6 ERÄITÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ 6.1 Varastointimenettelyihin, vapaa-alueisiin ym. liittyvät verottomuudet 6.2 Käytetyt tavarat sekä taide- keräily- ja antiikkiesineet 6.3 Postimerkkien vähennyskielto 6.4 Veron palauttaminen rahoitus- ja vakuutustoiminnan harjoittajille 7 MUONITUS SEKÄ ALUKSILLA JA LENTOASEMILLA TAPAHTUVA MYYNTI 7.1 Alusten muonitus 7.2 Myynti laivoilla ja lentokoneissa 7.3 Myynti lentokentällä sijaitsevasta myymälästä LIITE

2 1 YLEISTÄ Suomen EU-liittymissopimuksen mukaan Ahvenanmaan maakunta ei kuulu Euroopan yhteisön arvonlisävero- eikä valmisteveroalueeseen. Maakunta kuuluu kuitenkin osana Suomea yhteisön tullialueeseen ja tulliunioniin. Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen sekä maakunnan ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välillä on veroraja, joka merkitsee sitä, että EU:n veroalueen ja Ahvenanmaan maakunnan välisiin tavaroiden myynteihin ja siirtoihin sovelletaan kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevia maahantuonti- ja vientisäännöksiä. Myös yksityishenkilöiden ja muiden eiverovelvollisten maahantuonnit Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja päinvastoin ovat pääsääntöisesti verollisia. Ahvenanmaan maakunnan erityisasemalla ei ole vaikutusta valtion verotusoikeuteen. Ahvenanmaan maakunnassa sovelletaan yleistä arvonlisäverolainsäädäntöä (arvonlisäverolaki 1501/93 ja arvonlisäveroasetus 50/94), ellei Ahvenanmaan maakuntaa koskevassa erityislaissa (laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisä- ja valmisteverolainsääntöön 1266/96) toisin säädetä. Ahvenanmaan maakunnan sisällä myytävät tavarat ja palvelut ovat arvonlisäverollisia arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaan. Yhteisökaupan säännöksiä ei sovelleta sellaisiin tavaramyynteihin, joissa tavara lähtee Ahvenanmaan maakunnan alueelta johonkin jäsenvaltioon, eikä sellaisiin ostoihin, joissa tavara saapuu jäsenvaltiosta Ahvenanmaan maakuntaan. Tällaisia myyntejä Ahvenanmaan maakunnasta EU:n alueelle ei ilmoiteta yhteenvetoilmoituksissa yhteisömyynteinä, vaikka myyjä olisi merkitty Suomessa harjoittamastaan toiminnasta arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Yhteisökauppatilanteissa käytettäväksi tarkoitettua FI-alkuista arvonlisäverotunnistetta ei saa käyttää myytäessä tavaraa Ahvenanmaan maakunnasta yhteisöalueelle eikä ostettaessa tavaraa yhteisöalueelta Ahvenanmaan maakuntaan. Ahvenanmaan maakuntaan sijoittautunut Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity elinkeinonharjoittaja voi suorittaa yhteisömyyntejä ja -hankintoja EU-alueella, mutta näissä tilanteissa tavara ei saa lähteä Ahvenanmaan maakunnan alueelta eikä saapua ostajalle maakunnan alueelle. Jos ahvenanmaalainen arvonlisäverovelvollinen yritys myy tai ostaa tavaraa siten, että tavara kuljetetaan jostakin jäsenvaltiosta muualle Suomeen tai muualta Suomesta jäsenvaltioon, kysymys on yhteisökaupasta. Yhteisökaupasta on kysymys myös silloin kun tavara kuljetetaan kahden jäsenvaltion välillä. Tarkempia ohjeita yhteisökaupasta löytyy Verohallituksen julkaisusta nro 175, Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa. Ahvenanmaan erityisasema vaikuttaa eräissä tapauksissa myös maakunnan sekä muun Suomen ja EU:n jäsenvaltioi-den välisen palvelukaupan arvonlisäverokohteluun. Ahvenanmaalainen elinkeinonharjoittaja ei voi käyttää FI alkuista arvonlisäverotunnistetta hankkiessaan palveluita, jotka luovutetaan Ahvenanmaan maakuntaan tai myydessään palve-luita Ahvenanmaan maakunnasta. Ahvenanmaalaisella yrityksellä ei tällaisessa tilanteessa ole kausiveroilmoituksen kohdassa 314 ilmoitettavia palveluostoja muista EU-maista tai kohdassa 312 ilmoitettavia palvelumyyntejä toisiin EU-maihin. Nämä myynnit ja ostot ilmoitetaan kausiveroilmoituksessa samalla tavalla kuin ilmoitetaan palveluostot ja -myynnit EU:n ulkopuolisiin maihin. Verovelvollinen, joka harjoittaa verollista toimintaa sekä Ahvenanmaan maakunnassa että muualla Suomessa, rekisteröidään koko toiminnasta yhtenä verovelvollisena arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Pelkästään Ahvenanmaan maakunnassa toimivat arvonlisäverovelvolliset yritykset rekisteröidään myös samaan rekisteriin muiden arvonlisäverovelvollisten kanssa. Ahvenanmaan maakunnan erityisasemalla ei ole vaikutusta verovelvollisten vähennysoikeuteen. Maakunnan ja muun Suomen välisessä arvonlisäverollisessa kaupassa verovelvollisella ostajalla on normaalit vähennysoikeudet. Verovelvollisella on myös oikeus vähennykseen ja palautukseen erityislain nojalla verottomaksi säädettyjen tavaroiden ja palveluiden myyntiin liittyvistä kustannuksista. 2 TAVAROIDEN KAUPALLINEN VIENTI JA TUONTI 2.1 Vienti Veroraja Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä merkitsee sitä, että Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta maakuntaan kuljetettavien tavaroiden ja niihin liittyvien palveluiden myynti on verotonta. sivu 2 /12

3 Tavaran myynti on verotonta, kun 1) myyjä tai joku hänen nimissään kuljettaa tavaran muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan tai maakunnasta muualle Suomeen; 2) itsenäinen kuljetusliike kuljettaa tavaran ostajan toimeksiannosta suoraan muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan tai maakunnasta muualle Suomeen; 3) ostajana oleva elinkeinonharjoittaja noutaa tavaran viedäkseen sen välittömästi muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan tai maakunnasta muualle Suomeen. Tätä tavaraa ei saa käyttää ennen kuljetuksen alkamista; 4) tavara toimitetaan ostajan toimeksiannosta ja häntä veloittaen elinkeinonharjoittajalle työsuorituksen tekemistä varten ja edelleen toimitettavaksi muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan tai maakunnasta muualle Suomeen. Vientiin Ahvenanmaan maakunnasta muihin valtioihin sovelletaan arvonlisäverolain vientiä koskevia yleisiä säännöksiä. Vientimyynnin arvonlisäverotusta on selvitetty tarkemmin Verohallituksen julkaisussa nro 174, Vientikaupan arvonlisäverotus. 2.2 Tuonti Koska vienti Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta maakuntaan on verovapaata, verotetaan tuonti vastaavasti määränpäässä tulliviranomaisten toimesta. Näissä tilanteissa sovelletaan tavaran maahantuontia koskevia arvonlisäverolain säännöksiä. Velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa tavaran maahantuonnista on tavaranhaltija eli se, joka tekee tulli-ilmoituksen omissa nimissään tai jonka nimissä ilmoitus tehdään. Veronsuorittamisvelvollisuus koskee kaikkia, eikä siten merkitystä ole esimerkiksi sillä, harjoittaako maahantuoja elinkeinotoimintaa vai ei. Arvonlisäverovelvollinen voi vähentää itse maahantuomistaan vähennyskelpoisista hyödykkeistä maahantuonnin yhteydessä kannetun veron, jos vähennysoikeuden edellytykset ovat olemassa. Maahantuontimenettelyä sovelletaan myös niissä tilanteissa, joissa yritys siirtää omaa vaihto- tai käyttöomaisuuttaan Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja päinvastoin. Tavaran tuontiin Ahvenanmaan maakuntaan toisesta valtiosta sovelletaan samoja tuontisäännöksiä. Tullilaitoksen rekisteröity asiakas, joka on tullilainsäädännön mukaan oikeutettu jaksotullaukseen, ilmoittaa ja maksaa kalenterikuukauden aikana Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen taikka muualta Suomesta maakuntaan tuoduista tavaroista veron viimeistään kalenterikuukautta seuraavan toisen kuukauden 15. päivänä. Sama koskee toisista jäsenvaltioista maakuntaan tuotavia tavaroita. Käytettyjen tavaroiden maahantuojalle voidaan myöntää eräin edellytyksin tuontihuojennus tavaran hankintahintaan sisältyvän piilevän veron perusteella. Kaksinkertainen verotus voidaan poistaa silloin, kun käytetty tavara maahantuodaan muualta Suomesta tai muista EU:n jäsenvaltioista Ahvenanmaan maakuntaan tai maakunnasta Suomeen. Asiasta on enemmän kohdassa Helpotettu verotusmenettely Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisen tavarakaupan vienti- ja tuontimenettelyyn voidaan soveltaa yksinkertaistettuja menettelyjä. Lisätietoa Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen väliseen tavarakauppaan sovellettavasta ns. helpotetusta rajaverotusmenettelystä on Tullihallituksen tiedotuksia -lehdissä nro 324/1996 Ahvenanmaan verorajasta johtuvat ilmoitus- ja tuontiverotusmenettelyt, nro 80/1997 Ahvenanmaan verorajasta johtuvat ilmoitus- ja tuontiverotusmenettelyt sekä niihin liittyvät eräät erityistilanteet ja nro 151/ 1997 Eräitä täydentäviä ohjeita Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisestä rajaverotusmenettelystä. Tavaran viejä tai tuoja voi toimia kauppakumppaninsa asiamiehenä. Tällöin tulliviranomainen hyväksyy vienti-ilmoituksen myös tuonti-ilmoitukseksi. Asiamiehenä toimivalta osapuolelta ei vaadita kirjallista valtuutusta, vaan kauppalaskun, tilauksen tai muun sopimusasiakirjan katsotaan osoittavan valtuutuksen olemassaolon. Viennin verottomuuden edellytysten olemassaolo on voitava todentaa myyjän kirjanpidossa olevalla aineistolla. Käytännössä selkeä ja yksiselitteinen näyttö verottomasta viennistä on joko tullin sähköisesti poistumisvahvistettu luovutuspäätös tavaran viennistä tai tullin verotuspäätös. Riittävänä selvityksenä voidaan pitää myös esim. rahtikirjaa ja tositetta maksun saamisesta. sivu 3 /12

4 Mikäli yritys saa laskun, jossa on myös kotimaan vero, kaksinkertainen verotus voidaan oikaista pyytämällä myyjältä uutta laskua. Maahan tuodusta tavarasta suoritettavan veron vähennysoikeuden edellytyksenä ovat tullauspäätös ja siihen liittyvät asiakirjat. Tässä tapauksessa tullauspäätöksenä pidetään joko tullin vahvistamaa veroilmoitusta tai verotuspäätöstä. Vähennys kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana maahantuotu tavara on tullattu. Jaksotullaukseen oikeutetulla tullilaitoksen rekisteröidyllä asiakkaalla on kuitenkin oikeus vähentää maahantuonnin vero sinä kalenterikuukautena, jonka aikana maahan tuodusta tavarasta on syntynyt veronsuorittamisvelvollisuus. Tämä oikeus koskee tuonteja Ahvenanmaan maakunnasta Suomeen sekä tuonteja Suomesta ja muista EU:n jäsenvaltioista maakuntaan. 2.4 Eräitä Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisen tavaraverotuksen erityistilanteita Kaupalliset postilähetykset Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä Verorajasta johtuen tavaran toimitus postitse (esimerkiksi postimyynti) Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta maakuntaan on verotonta. Vastaavasti niiden maahantuonti verotetaan. Kirje- ja pakettilähetyksen maahantuonti on verotonta, jos postilähetyksen arvo on alle 22 euroa. Verottomuus ei koske alkoholi- ja tupakkatuotteita eikä hajuvesiä. Verollisten postilähetysten verotuksessa sovellettavasta ns. helpotetusta rajaverotusmenettelystä on tarkemmin Tullihallituksen tiedotuksia -lehdessä nro 152/1997 Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisen verorajamenettelyn soveltaminen postilähetyksiin. Mikäli myyjä on soveltanut helpotettua rajamenettelyä, kirjanpitoaineistoon liitetään myynnin verottomuutta koskeva selvitys. Jos ostaja on verovelvollinen, vähennysoikeus on osoitettava kuten kohdassa 2.3 on selvitetty. Helpotettua rajaverotusmenettelyä ei voida soveltaa Ahvenmaan maakunnan ja muiden valtioiden välisiin postimyynteihin Korjattavana olleen tavaran veron peruste Ahvenanmaan maakuntaan tuotavan, maakunnan alueen ulkopuolella valmistettavana tai muutoin käsiteltävänä olleen tavaran samoin kuin maakunnan ulkopuolelle korjattavaksi viedyn tilalle tuodun samanlaatuisen tavaran veron peruste on korjaus-, käsittely- tai niitä vastaavien muiden kustannusten ja lähetyskulujen määrä sekä tavaraan lisättyjen osien arvo. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos tavara on myyty verotta muualle Suomeen tai ulkomaille. Säännöstä ei myöskään sovelleta, jos Ahvenanmaan maakunnassa vähennykseen oikeuttavassa käytössä ollut tavara on myyty muualla Suomessa tai ulkomailla. Mitä edellä on todettu muualle Suomeen korjattavaksi viedyn tavaran tilalle tuodun samanlaatuisen tavaran veron perusteesta, sovelletaan myös silloin, kun viallinen tavara on viety muualle Suomeen, hävitetty viranomaisen valvonnassa tai luovutettu valtiolle tälle kuluja aiheuttamatta ennen sen tilalle tuotua tavaraa koskevien tullien tileihin kirjaamista Verottomat palautustavarat Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisestä verorajasta johtuen verotonta on tullikoodeksin artiklan mukaan tullittomien tavaroiden maahantuonti muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan edellyttäen, ettei tavaroita ole myyty verotta maakunnan ulkopuolelle tai maakunnassa vähennykseen oikeuttavassa käytössä olleita tavaroita maakunnan ulkopuolella. Edellä mainittua menettelyä sovelletaan vastaavasti myös tuontiin Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen sekä tuontiin EU-maista ja kolmansista maista Ahvenanmaan maakuntaan. Sääntely vastaa arvonlisäverolain 94 :n 18 kohdan mukaista verotonta maahantuontia EU:n ulkopuolelta. 3 VEROTON MATKAILIJAMYYNTI 3.1 Myynti matkailijalle, jonka kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa, muualla Suomessa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa Myynti Ahvenanmaan maakunnassa matkailijalle, jonka kotipaikka on muualla Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa ja myynti Suomessa henkilölle, jonka kotipaikka on Ahvenanmaalla, on seuraavilla edellytyksillä verotonta: 1) tavaroiden myyntihinta ilman veroa on vähintään 170 euroa sivu 4 /12

5 2) matkailija vie tavarat matkatavarana välittömästi myyntiin liittyen siihen maahan, jossa hänen kotipaikkansa on (jos matkailijan kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa maakuntaan) ja 3) maksaa arvonlisäveron tavaroiden maahantuonnin yhteydessä. Myyjän kirjanpitoon on liitettävä selvitys siitä, että tavarasta on maksettu vero edellä mainittuun paikkaan maahantuonnin yhteydessä. Ostajan kotipaikka on varmistettava passista tai muista asiakirjoista, jotka selvittävät kotipaikan luotettavasti. Mikäli myyjä on tullin rekisteröity veroraja-asiakas on mahdollista soveltaa Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä myynneissä edellä esitetyn menettelyn sijasta yksinkertaistettua menettelyä, jossa myyjä voi toimia ostajan asiamiehenä ja ottaa vastatakseen ostajan maahantuonnista suoritettavan arvonlisäveron maksamisen tullille. Tullihallitus on antanut asiassa tarkempia ohjeita. Yksinkertaistetussa menettelyssä myynnistä on liitettävä myyjän kirjanpitoon selvitys siitä, että myyjä on maksanut ostajan puolesta arvonlisäveron tullille. Tämä vero ei ole myyjälle vähennyskelpoinen. 3.2 Myynti Ahvenanmaan maakunnassa matkailijalle, jonka kotipaikka on muulla kuin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa Veroa ei suoriteta matkatavaroissa mukaan otettavien tavaroiden myynnistä Ahvenanmaan maakunnassa matkustajalle, jonka kotipaikka ei ole Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa, jos hän vie tavarat käyttämättöminä myyntikuukautta seuraavien kolmen kuukauden kuluessa ja jos tavarasta peritty vastike on vähintään 40 euroa. Myyntiä koskevassa laskussa tai muussa tositteessa on aina oltava seuraavat tiedot ainakin suomen tai ruotsin kielellä: 1) ostajan nimi, kotipaikka, passin numero, vakinainen osoite ja allekirjoitus 2) myyjän nimi, postiosoite sekä Y-tunnus 3) tavaroiden määrä ja luonne, veronperuste verokannoittain, verokanta, suoritettavan veron määrä euroissa, ostajalta mahdollisesti perittävät kulut, ostajalle palautettava määrä 4) tavaroiden toimituspäivä. Poistuessaan maakunnasta asiakas leimauttaa kauppalaskun poistumistullitoimipaikassa. Asiakkaan palauttaman leimatun laskun perusteella myyjä voi kirjata myynnin verottomaan myyntiinsä. Vastaavaa verottomuutta sovelletaan Manner-Suomessa tapahtuvaan myyntiin EU:n ulkopuolelta oleville matkailijoille. Myyjä voi harjoittaa tax-free-myyntiä myös kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämän toimiluvan saaneen palautusliikkeen välityksellä. Tarkempia ohjeita verottoman matkailijamyynnin arvonlisäverokohtelusta on Verohallituksen julkaisussa nro 171, Veroton matkailijamyynti. 4 YKSITYISHENKILÖIDEN JA MUIDEN EI-VEROVELVOLLISTEN TUONTI 4.1 Verottomat matkustajatuomiset Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen tuleva matkustaja sekä muualta Suomesta maakuntaan tuleva matkustaja saa tuoda verotta henkilökohtaisissa matkatavaroissaan muita tavaroita kuin alkoholia, alkoholijuomia, tupakkatuotteita ja moottorikulkuneuvojen polttoainetta enintään 300 euron arvosta. Jos matkustaja saapuu ilma- tai meriteitse muulla kuin huvikäytössä olevalla ilma- tai vesialuksella verottoman tuonnin enimmäisarvo on 430 euroa. Edellä mainittuihin arvoihin ei sisällytetä matkustajan väliaikaisesti tuomia henkilökohtaisia matkatavaroita, matkustajan väliaikaisen poisviennin jälkeen uudelleen tuomia matkatavaroita ja matkustajan henkilökohtaisesti tarvitsemia lääkkeitä. Lisäksi matkustaja saa tuoda verotta rajoitetun määrän alkoholia, tupakkatuotteita (ks. liite) ja moottoriajoneuvojen polttoainetta. Verottomuuden edellytyksenä on, ettei tuonti ole luonteeltaan kaupallista. sivu 5 /12

6 4.2 Kulkuneuvojen henkilökunnan veroton tuontioikeus Suomen ja kolmannen maan välisessä ammattimaisessa liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluva henkilö saa tuoda työmatkoiltaan verotta tavaroita kalenterikuukaudessa sen määrän, joka matkustajalla on oikeus tuoda henkilökohtaisissa matkatavaroissaan kerralla verotta. Verottomuuden edellytyksenä on lisäksi, että tuoja merkitsee tavarat ne tuodessaan tullauskirjaan, siten kuin tullihallitus on asiasta määrännyt. Säännöstä sovelletaan myös 1) Ahvenanmaan maakunnan ja muun jäsenvaltion kuin Suomen välisessä liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan. 2) Suomen ja muun jäsenvaltion välisessä liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan, silloin kun kulkuneuvo pysähtyy Ahvenanmaan maakunnassa. 3) Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisessä ammattimaisessa liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan ja maantieliikenteessä olevan kulkuneuvon, joka saapuu verottomaan myyntiin oikeutetulla vesialuksella, henkilökuntaan. 4.3 Yksityishenkilöiden väliset postilähetykset Yksityishenkilöiden väliset postitse lähetetyt lahjat Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta maakuntaan on vapautettu maahantuonnista suoritettavasta arvonlisäverosta, jos lähetyksen arvo ei ylitä 45 euroa. Alkoholi- ja tupakkatuotteille, hajuvesille, kahville ja teelle on arvon lisäksi määrää koskevia rajoituksia. 4.4 Muut yksityishenkilöiden tavarasiirrot Yksityishenkilöiden tavarasiirrot Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvat pääsääntöisesti maahantuontiverotuksen piiriin. Ellei erityistä verovapaussäännöstä ole, nämä tavarasiirrot verotetaan tavaran maahantuonnin yhteydessä. Käytettyjen tavaroiden maahantuojalle voidaan myöntää eräin edellytyksin tuontihuojennus tavaran hankintahintaan sisältyvän piilevän veron perusteella. Kaksinkertainen verotus voidaan poistaa silloin, kun tavara maahantuodaan muualta Suomesta tai muista EU:n jäsenvaltioista Ahvenanmaan maakuntaan tai maakunnasta Suomeen. Asiasta on enemmän kohdassa 6.2. Kolmansista maista Suomeen tuotavia tavaroita koskevat verottomuussäännökset koskevat myös tuonteja Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan. Verotonta voi siten olla mm. muuttotavaroiden, häälahjojen ja perintötavaroiden maahantuonti. 5 PALVELUT 5.1 Yleistä Palveluiden myynnin verotuspaikka määräytyy arvonlisäverolain myyntimaasäännösten perusteella. Palvelujen myyntimaasäännöksiä on selvitetty tarkemmin Verohallituksen julkaisussa nro 201, Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus. Jäljempänä on selostettu niitä palvelujen myyntiä koskevia säännöksiä, jotka johtuvat Ahvenanmaan maakunnan erityisasemasta. Koska Ahvenanmaan maakunta on osa Suomea, muihin kuin jäljempänä mainittuihin maakunnan ja Suomen sekä maakunnan ja muiden valtioiden välisiin palvelujen myynteihin sovelletaan yleisiä palvelukaupan säännöksiä. Ahvenanmaalainen elinkeinonharjoittaja voi arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaan vähentää muualla Suomessa toimivalta elinkeinonharjoittajalta ostamiensa palvelujen arvonlisäveron. Vastaava oikeus on muualla Suomessa toimivalla elinkeinonharjoittajalla Ahvenanmaalta ostettujen palvelujen osalta. 5.2 Henkilökuljetuspalvelu Henkilökuljetuspalvelut on myyty Suomessa, jos palvelu suoritetaan täällä. Henkilökuljetuspalvelu, joka tapahtuu suoraan ulkomaille tai ulkomailta, on veroton. Henkilökuljetuspalvelut maakunnan ja muun Suomen välillä ovat arvonlisäverollisia. Maakunnan ja muiden valtioiden väliset henkilökuljetukset ovat verottomia. sivu 6 /12

7 5.3 Tavarakuljetukset ja niihin liittyvät palvelut EU-alueen ulkopuolelle kuljetettavaa tavaraa koskevien kuljetuspalvelujen ja niihin välittömästi liittyvien lastaus- ja purkupalvelujen sekä muiden sellaisten palvelujen myynti on verotonta. Verottomia ovat myös ulkoisessa passitusmenettelyssä olevaa tavaraa tai sisäisessä passitusmenettelyssä olevaa maahantuotavaa tavaraa koskevat edellä mainitut palvelut. Tavaraa maahantuotaessa veron perusteeseen sisällytetään kuljetus-, purku- ja lastauskustannukset sekä muut tavaran maahantuontiin liittyvät kustannukset ensimmäiseen kuljetussopimuksen mukaiseen määräpaikkaan asti. Jos veron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä on tiedossa, että tavara kuljetetaan toiseen EU:n alueella sijaitsevaan määräpaikkaan, veron perusteeseen sisällytetään edellä mainitut kustannukset tähän määräpaikkaan saakka. Tavarankuljetuspalvelut ja niiden liitännäispalvelut ovat Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä verottomia, koska ne verotetaan maahantuonnin yhteydessä. Myös Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen väliset postilähetykset ovat verottomia. Ahvenanmaan maakunnan ja muiden valtioiden väliset tavarankuljetuspalvelut ja niiden liitännäispalvelut ovat myös verottomia. 5.4 Tavaraan kohdistuvat työsuoritukset Suomessa tehtyjen irtaimeen esineeseen kohdistuvien työsuoritusten myynti on verotonta, jos tavara viedään välittömästi sitä täällä käyttämättä EU:n ulkopuolelle. Tavaran maastaviejänä voi olla myyjä tai asiamies. Palvelun ostaja voi olla viejänä ainoastaan silloin, jos ostaja on ulkomainen elinkeinonharjoittaja, joka ei ole Suomessa verovelvollinen. Tätä verottomuutta sovelletaan myös Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen sekä maakunnan ja muiden valtioiden väliseen kauppaan. Maakunnan ja muun Suomen välisessä kaupassa viejänä voi olla kuitenkin myös Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity työsuorituksen ostaja. 5.5 Kuljetusvälineen pitkäaikainen vuokrauspalvelu Myyntimaasäännöstä sovellettaessa kuljetusvälineellä tarkoitetaan kulkuneuvoja sekä muita ihmisten tai tavaroiden kuljettamiseen suunniteltuja ja käytettäviä välineitä ja laitteita, joita voidaan vetää tai työntää kulkuneuvoilla. Kontit eivät ole kuljetusvälineitä. Kuljetusvälineen vuokrauspalvelun verotuspaikkaan vaikuttaa se onko kysymyksessä lyhyt- vai pitkäaikainen vuokraus. Lyhytaikaista vuokrausta on kuljetusvälineen jatkuva hallinta tai käyttö, joka kestää enintään 30 päivää. Vesialuksien osalta raja on enintään 90 päivää. Nämä rajat ylittävä vuokraus on pitkäaikaista vuokrausta. Kuljetusvälineen pitkäaikaisen vuokrauspalvelun myynti Ahvenanmaan maakunnan ja Suomen välillässä on arvonlisäverollista. Kuluttajalle myytyyn kuljetusvälineen pitkäaikaiseen vuokraukseen ajalla sovellettavat säännökset Kuluttajalle myydyn kuljetusvälineen pitkäaikaisen vuokrauspalvelun myyntimaa määräytyy kuluttajalle tapahtuvan myynnin yleissäännön mukaan. Palvelu on myyty Suomessa, jos se luovutetaan myyjän täällä olevasta kiinteästä toimipaikasta tai jos palvelua ei luovuteta kiinteästä toimipaikasta, jos myyjän kotipaikka on täällä. Jos pitkäaikainen vuokrauspalvelu on yleissäännön mukaan myyty EU:n ulkopuolella, mutta se tosiasiassa kulutetaan yksinomaan Suomessa, myynti tapahtuu täällä. Jos pitkäaikainen vuokrauspalvelu yleissäännön mukaan tapahtuu Suomessa, mutta se tosiasiallisesti kulutetaan yksinomaan EU:n ulkopuolella, myynti ei tapahdu täällä Kuluttajalle myyty kuljetusvälineen pitkäaikainen vuokrauspalvelu, joka yleissäännön mukaan olisi myyty ulkomailla, on myyty Suomessa, jos palvelu tosiasiallisesti kulutetaan maakunnassa. Kuluttajalle myyty kuljetusvälineen pitkäaikainen vuokrauspalvelu, joka yleissäännön mukaan olisi myyty Ahvenanmaan maakunnassa, katsotaan myydyn ulkomailla, jos palvelu tosiasiallisesti kulutetaan yksinomaan muussa jäsenvaltiossa tai EU:n ulkopuolella. Kuluttajalle myytyyn kuljetusvälineen pitkäaikaiseen vuokraukseen sovellettavat säännökset alkaen sivu 7 /12

8 Vuoden 2013 alusta kuluttajalle myytyyn kuljetusvälineen pitkäaikaiseen vuokrauspalveluun sovelletaan Ahvenanmaan maakunnassa samoja säännöksiä kuin muualla Suomessa. 5.6 Immateriaalipalvelut Elinkeinonharjoittajille myydyt immateriaalipalvelut verotetaan ostajan maassa. Ostajan maassa verotetaan myös ne immateriaalipalvelut, jotka luovutetaan kuluttajille, jos ostajan kotipaikka on EU:n ulkopuolisessa maassa. Jos immateriaalipalvelu myydään kuluttajalle, jonka kotipaikka on Suomessa tai muussa EU-maassa, palvelu verotetaan Suomessa, jos palvelu luovutetaan myyjän täällä olevasta kiinteästä toimipaikasta. Jollei palvelua luovuteta kiinteästä toimipaikasta, palvelu verotetaan Suomessa, jos myyjällä on täällä kotipaikka. Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä tapahtuvat immateriaalipalvelujen myynnit ovat normaalisti verollisia. Elinkeinonharjoittajien väliset immateriaalipalvelujen myynnit verotetaan aina ostajan maassa. Merkitystä ei ole sillä onko myyjä tai ostaja Ahvenanmaan maakunnasta. Myös EU:n ulkopuolisissa maissa oleville kuluttajille Ahvenanmaan maakunnasta myydyt immateriaalipalvelut ovat verottomia. Vastaavasti EU:n ulkopuolista maista kuluttajille Ahvenanmaan maakuntaan luovutetut immateriaalipalvelut ovat verottomia. Suomessa verotetaan ahvenanmaalaisen elinkeinonharjoittajan immateriaalipalvelujen myynnit EU-maissa oleville kuluttajille. Myös EU-maasta olevan elinkeinonharjoittajan immateriaalipalvelun myynti ahvenanmaalaiselle kuluttajalle verotetaan täällä. EU:n alueelle sijoittautunut elinkeinonharjoittaja joutuu rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi Suomeen, jos hän myy immateriaalipalvelun ahvenanmaalaiselle kuluttajalle. 5.7 Radio- ja televisiolähetyspalvelut, sähköiset palvelut sekä telepalvelut Radio- ja televisiolähetyspalvelut, sähköiset palvelut sekä telepalvelut verotetaan pääsääntöisesti samalla tavalla kuin immateriaalipalvelut. Kuluttajille myydyt em. palvelut katsotaan kuitenkin myydyn Suomessa myös silloin, kun kiinteä toimipaikka, josta palvelu luovutetaan, tai jollei palvelua luovuteta kiinteästä toimipaikasta, myyjän kotipaikka on yhteisön ulkopuolella. Lisäksi edellytetään, että palvelu luovutetaan ostajan Suomessa olevaan pysyvään toimipaikkaan, tai jollei palvelua luovuteta pysyvään toimipaikkaan, että ostajan kotipaikka on Suomessa. Radio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja telepalvelujen myynnit Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja päinvastoin ovat verollisia. Ahvenanmaan maakunnan ja muiden maiden väliset radio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen sekä telepalvelujen myynnit verotetaan aina ostajan maassa eli siinä maassa, missä olevaan kiinteään toimipaikkaan ne luovutetaan, tai jos niitä ei luovuteta kiinteään toimipaikkaan, siinä maassa, missä ostajalla on kotipaikka. Suomeen sijoittautumaton elinkeinonharjoittaja joutuu rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi Suomeen, jos hän myy radio- ja televisiolähetyspalvelun, sähköisen palvelun tai telepalvelun ahvenanmaalaiselle kuluttajalle. Sähköisiä palveluja koskevat erityissäännökset Yhteisön ulkopuolelle sijoittautunut sähköisten palvelujen myyjä voi halutessaan soveltaa sähköisten palvelujen myynnin erityisjärjestelmää kuluttajille ja muille ei-elinkeinonharjoittajille tapahtuviin myynteihin. Tätä erityisjärjestelmää on selvitetty Verohallituksen ohjeessa Sähköisten palvelujen myynnin erityisjärjestelmä (Dnro 1508/40/2003). Maakuntaan sijoittautunut elinkeinonharjoittaja voi soveltaa erityisjärjestelmää sähköisten palvelujen myynteihin yhteisön alueelle sijoittautuneille kuluttajille ja muille ei-elinkeinonharjoittajille, jos hän ei harjoita Manner-Suomessa tai toisissa jäsenvaltioissa sellaista toimintaa, josta hänen olisi rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi. Tällaista toimintaa on mm. sellainen tavaroiden ja palvelujen myynti, johon ei sovelleta käännettyä verovelvollisuutta sekä yhteisöhankintojen tekeminen toisessa jäsenvaltiossa tai Manner-Suomen alueella. Sellainen maakuntaan sijoittautunut elinkeinonharjoittaja, joka on oikeutettu erityisjärjestelmän käyttöön, voi valita tunnistamisjäsenvaltioksi minkä tahansa EU:n jäsenmaan. Rekisteröitymisilmoi- sivu 8 /12

9 tuksessa myyjän tulee vakuuttaa, että häntä ei ole merkitty minkään jäsenvaltioon arvonlisäverorekisteriin. Erityisjärjestelmän käyttöön oikeutettu maakuntaan sijoittautunut myyjä on vain käytännön syistä merkitty Suomessa samaan rekisteriin muiden arvonlisäverovelvollisten kanssa. Jos tunnistamisjäsenvaltioksi valitaan Suomi, elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille sekä Manner Suomeen ja Ahvenanmaalle sijoittautuneille muille kuin elinkeinonharjoittajille tapahtuneet sähköisten palvelujen myynnit ja maksettava verot erityisjärjestelmän mukaisesti Suomeen. Muut myynnit sekä kaikkiin sähköisten palveluiden myynteihin liittyvät vähennykset ilmoitetaan kausiveroilmoituksella. Jos maakuntaan sijoittautunut sähköisten palvelujen myyjä valitsee tunnistamisjäsenvaltioksi muun jäsenvaltion kuin Suomen, hän ilmoittaa ja maksaa toisiin jäsenvaltioihin ja Manner-Suomeen tapahtuvat myynnit erityisjärjestelmän mukaisesti tunnistamisjäsenvaltioon. Maakuntaan sijoittautuneille kuluttajille tapahtuneet sähköisten palvelujen myynnit myyjä ilmoittaa ja maksaa yleisen menettelyn mukaan eli kausiveroilmoituksessaan. Kaikkien sähköisten palvelujen myynteihin liittyvät vähennykset hän ilmoittaa kausiveroilmoituksessa. 5.8 Matkatoimistopalvelut Matkatoimistopalvelujen myynti on säädetty verottomaksi siltä osin kuin kysymys on toisten elinkeinonharjoittajien EU:n ulkopuolella välittömästi matkustajan hyväksi luovuttamista palveluista ja tavaroista. Tätä säännöstä ei kuitenkaan sovelleta Ahvenanmaan ja muun Suomen välisiin myynteihin. Nämä myynnit ovat normaalisti verollisia. Ahvenanmaalla myytyihin matkatoimistopalveluihin sovelletaan samoja säännöksiä kuin muualla Suomessa myytyihin matkatoimistopalveluihin. 5.9 Kansainväliseen kauppaan liittyvien verottomien tavaroiden ja palvelujen välityspalvelut Välityspalvelut ovat pääsääntöisesti verollisia palveluja. Verottomia ne ovat vain silloin, kun ne on erikseen säädetty verottomiksi. Muun muassa seuraavat Suomessa suoritetut välityspalvelut ovat verottomia: verotonta tavaran vientiä yhteisön ulkopuolelle koskevat välityspalvelut verotonta tavarankuljetuspalvelua ja tällaiseen kuljetuspalveluun välittömästi liittyvää lastaus- ja purkupalvelua sekä muuta sellaista palvelua koskeva välitys ja edellä kohdassa 5.4 tarkoitettuun verottomaan tavaraan kohdistuvan työsuorituksen myynnin välitys. Edellä mainitut välityspalvelut ovat verottomia myös Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisessä tavarakaupassa. Lisäksi verotonta on Ahvenanmaan maakunnasta tai maakuntaan liikennöivillä aluksilla tapahtuvaan verovapaaseen myyntiin liittyvä välitys, Ahvenanmaan lentoihin liittyvään verovapaaseen myyntiin liittyvä välitys ja Ahvenanmaan maakunnan verottomaan matkailijamyyntiin liittyvä välitys. 6 ERÄITÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ 6.1 Varastointimenettelyihin, vapaa-alueisiin ym. liittyvät verottomuudet Arvonlisäverolain 72h-72n :n varastointimenettelyihin, vapaa-alueisiin ja vapaavarastoihin liittyviä verottomuuksia sovelletaan myös sekä Ahvenanmaan maakunnassa että muualla Suomessa tapahtuviin menettelyihin. Arvonlisäverolain verovarastointimenettelyä voidaan soveltaa myös Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä tapahtuvaan verovapaaseen myyntiin käytettäviin tavaroihin ja Ahvenanmaan lentoihin liittyvässä verovapaassa lentoasemamyynnissä käytettäviin tavaroihin. Arvonlisäverolain 72 1 :n 2 momentin 4 kohdan mukaan veroa ei suoriteta tavaran siirrosta tulli- tai verovarastointimenettelystä, vapaa-alueelta tai vapaavarastosta, jos tavara siirretään EU:n ulkopuolelle. Verorajasta johtuen verottomia ovat myös vastaavat tavarasiirrot Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä. Verovapaus koskee myös tavarasiirtoja Ahvenanmaan maakunnasta toisiin valtioihin. 6.2 Käytetyt tavarat sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineet Verovelvollinen jälleenmyyjä voi tietyin edellytyksin soveltaa marginaaliveromenettelyä verollista jälleenmyyntiä varten arvonlisäverotta ostamiinsa käytettyihin tavaroihin sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineisiin. Marginaaliverotusmenettelyä on selvitetty tarkemmin Verohallituksen julkaisussa 184, Arvonlisäve- sivu 9 /12

10 rotuksessa sovellettava käytettyjen tavaroiden, taide-, keräily- ja antiikkiesineiden marginaaliverotus. Koska marginaaliverojärjestelmää ei voida soveltaa EU:n ulkopuolelle myytäviin ja sieltä ostettuihin tavaroihin (poikkeuksena itse maahantuodut taide-, keräily- ja antiikkiesineet), marginaaliverotusta ei voida myöskään soveltaa verorajan yli tapahtuviin myynteihin. Marginaaliverotusmenettelyä voidaan soveltaa kaikkien sellaisten tavaroiden myyntiin, jotka arvonlisäverovelvollinen jälleenmyyjä on 1) ostanut Ahvenanmaan maakunnassa ja maahantuonut muualle Suomeen 2) ostanut muualta Suomesta tai toisesta EU:n jäsenvaltiosta ja maahantuonut Ahvenanmaan maakuntaan ja joihin on sovellettu tuontihuojennusmenettelyä. Marginaaliverotusmenettelyä voidaan soveltaa edellä mainituissa tilanteissa vaikka jälleenmyyjän osto olisi ollut verollinen. Tuontihuojennusmenettelyä voidaan soveltaa muualta Suomesta tai toisesta jäsenvaltiosta Ahvenanmaan maakuntaan tai maakunnasta muualle Suomeen tuotaviin tavaroihin, joiden hankintahintaan sisältyy piilevää veroa. Tavaran hankintahintaan sisältyvällä piilevällä verolla tarkoitetaan liikevaihto- tai arvonlisäveroa, joka tavarasta on ollut suoritettava Suomessa tai toisessa jäsenvaltiossa sen verollisen hankinnan yhteydessä ja jota ei ole voitu vähentää ja joka edelleen sisältyy tavaran arvoon tuontihetkellä. Jotta tuontihuojennusmenettelyä voidaan soveltaa, maahantuojan on esitettävä selvitys piilevän veron määrästä. Tuontihuojennusta on selvitetty tarkemmin Tullihallituksen tiedotuksia -lehdessä nro 273/199 Ahvenanmaan verorajasta aiheutuvan käytettyjen tavaroiden kaksinkertaisen verotuksen poistuminen lukien. Käytetyn tavaran maahantuonut jälleenmyyjä saa marginaaliverolaskelmassa lukea ostohintaan myös tuontihuojennuksen jälkeen maahantuonnista mahdollisesti suoritettavan veron. Marginaaliverotusmenettelyä voidaan edellä mainituin edellytyksin soveltaa myös Ahvenanmaan maakuntaan tai muualle Suomeen tapahtuvaan maahantuontiin alueelta, johon Euroopan yhteisön tulli- ja verolainsäädännössä sovelletaan samoja periaatteita kuin Ahvenanmaan maakuntaan. Lisäksi marginaaliverotusmenettelyä voidaan soveltaa verorajan yli hankittuihin taide-, keräily- ja antiikkiesineisiin. Näiden esineiden Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan välisen verorajan yli tapahtuvaan maahantuontiin sovelletaan alennettua kahdeksan prosentin verokantaa. Ahvenanmaan maakunnan sisällä tapahtuviin myynteihin voidaan soveltaa normaalisti marginaaliverotusmenettelyä. Ahvenanmaalainen elinkeinonharjoittaja voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä esimerkiksi ahvenanmaalaiselta yksityishenkilöltä verotta ostamaansa tavaraan. Mikäli tavara myydään maakunnasta muualle Suomeen, marginaaliverotusmenettely on purettava. 6.3 Postimerkkien vähennyskielto Postimerkkien hankintaan sisältyvää arvonlisäveroa ei saa vähentää, jos kuljetuspalvelun myynnistä ei ole suoritettava veroa sillä perusteella, että se tapahtuu ulkomailla. Koska tavarakuljetuspalvelut Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä ovat verottomia, koskee vähennyskielto myös maakunnan ja muun Suomen välisiä postilähetyksiä. 6.4 Veron palauttaminen rahoitus- ja vakuutustoiminnan harjoittajille Elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada palautuksena tavaran tai palvelun hankintaan liittyvä vero, jos hankinta liittyy verottoman rahoituspalvelun tai vakuutuspalvelun myyntiin ja ostajana on elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa yhteisössä, tai jos myynti liittyy välittömästi EU:n alueen ulkopuolelle vietäväksi tarkoitettuihin tavaroihin. Säännöstä sovelletaan Ahvenanmaan maakunnasta ja muualta Suomesta EU:n ulkopuolelle suuntautuviin myynteihin. Edellä mainittu palautusoikeus koskee myös rahoitus- ja vakuutuspalvelun hankintaan liittyvää veroa silloin, kun palvelut liittyvät Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen väliseen tavaravientiin. Lisäksi palautukseen oikeuttavat Ahvenanmaalta muihin EU:n jäsenvaltioihin tapahtuvaan tavaravientiin liittyvät em. palvelut. Oikeutta palautukseen ei ole silloin, kun rahoitus- tai vakuutuspalvelun ostajana on elinkeinonharjoittaja, jolla on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka Ahvenanmaan maakunnassa tai muualla Suomessa, eikä myynti liity verottomaan tavaravientiin. sivu 10 /12

11 7 MUONITUS SEKÄ ALUKSILLA JA LENTOASEMILLA TAPAHTUVA MYYNTI 7.1 Alusten muonitus Muonituksella tarkoitetaan kulkuneuvojen varustamista tavaroilla, jotka on tarkoitettu henkilökunnan, matkustajien tai kulkuneuvojen käyttöön yhden tai useamman matkan aikana. Tavaran myynti ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla vesi- tai ilma-aluksella tapahtuvaa myyntiä varten eli alusten muonitus on vapautettu arvonlisäverosta. Verotonta on myös ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesi- tai ilma-aluksen tavanomaiseen muonitukseen tarkoitettujen tavaroiden maahantuonti. Ulkomaan liikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain (397/69), jäljempänä muonitusverolaki, mukaan veroa suoritetaan matkustajille myytävistä tavaroista, jotka luovutetaan yksinomaan Suomen ja Ruotsin tai Tanskan välillä liikennöivään matkustajaalukseen, joka mainitulla välillä pysähtyy Ahvenanmaan maakunnassa tai jonka lähtöpaikka on Ahvenanmaan maakunnassa. Lakia sovelletaan myös Suomen ja Norjan välillä liikennöiviin matkustaja-aluksiin. Muonitusverolain mukaan arvonlisäveroa ei suoriteta muonitussopimuksessa mainituista alkoholi-, tupakka-, makeis- ja kosmetiikkatuotteista eikä muista tavaroista, joiden yksikköhinta alukselle toimitettaessa ei ylitä 65 euroa. Muonitusverolain perusteella kannettu vero ei ole arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoinen. Muonitusverolain perusteella määrättävän veron panee maksuun tulliviranomainen. Muonitusverolakia ei sovelleta Manner-Suomen ja Ruotsin tai Tanskan välisessä suorassa liikenteessä. Muonitusverolain 3 :n (L 1267/96) mukaan velvollinen suorittamaan muonitusverolain nojalla kannettavat verot ja maksut on se, joka ottaa tavaran alukseen siinä matkustajille myytäväksi. 7.2 Myynti laivoilla ja lentokoneissa Myynti matkustajille matkan aikana Suomen ja jonkin muun valtion välillä liikennöivällä vesi- tai ilma-aluksella, joka pysähtyy myös Ahvenanmaalla sekä pelkästään Ahvenanmaan ja Suomen välillä liikennöivällä ilma-aluksella, on tietyin edellytyksin verotonta. Matkustajalle voidaan myydä verotta liitteessä mainittuja tavaroita enintään siinä mainitut määrät. Olutta voidaan kuitenkin myydä enintään 2 litraa. Lisäksi matkustajalle voidaan myydä verotta muita kuin liitteessä mainittuja tupakkatuotteita, kahvia, teetä sekä kosmetiikka-, suklaa- ja makeistuotteita. Pelkästään Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä liikennöivillä vesialuksilla tapahtuva tavaroiden ja palvelujen myynti on aina arvonlisäverollista. Myyntiin jäsenvaltioiden välillä liikennöivillä vesi- ja ilma-aluksilla, jotka eivät pysähdy Ahvenanmaalla, sovelletaan seuraavia säännöksiä: Arvonlisäveroa ei suoriteta palvelujen sekä matkan aikana kulutettavien tavaroiden myynnistä. Arvonlisäveroa suoritetaan matkatavaroissa mukaan otettavien tavaroiden myynnistä. Tavaroiden ja palveluiden myynti Suomesta muualle EU-alueen ulkopuolelle kuin Ahvenanmaalle liikennöivillä vesi- ja ilma-aluksilla on verotonta. 7.3 Myynti lentokentällä sijaitsevasta myymälästä Lentokentällä sijaitsevasta tulli- tai verovarastosta (lentokenttämyymälästä) voidaan myydä matkustajille tietyin edellytyksin tavaroita verotta. Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen tai päinvastoin matkustavalle voidaan lentokenttämyymälästä myydä verotta liitteessä mainittuja tavaroita enintään siinä mainitut määrät. Tämän lisäksi verotta voidaan myydä olutta enintään kaksi litraa, suklaa- ja makeistuotteita sekä muita kuin liitteessä mainittuja tupakka- ja kosmetiikkatuotteita. Henkilölle, jonka kotipaikka on Norjassa, saadaan myydä ilman arvonlisäveroa ainoastaan alkoholijuomia, tupakkavalmisteita, suklaa- ja makeistuotteita, hajusteita, kosmeettisia aineita ja toalettivalmisteita. Tämä koskee sekä Ahvenanmaalla että muualla Suomessa sijaitsevia lentokenttämyymälöitä. Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevasta lentokenttämyymälästä tapahtuva matkatavaroissa mukaan otettavien tavaroiden myynti matkustajalle, joka matkustaa muualle kuin Suomeen tai jonka kotipaikka on Norjassa, on verotonta. sivu 11 /12

12 LIITE Arvonlisäverolain 95 a ja 95 b Tupakkatuotteiden enimmäismäärä 1) 200 savuketta; 2) 100 pikkusikaria; 3) 50 sikaria; tai 4) 250 grammaa piippu- ja savuketupakkaa. Verotta saa tuoda useampaa kuin yhtä tupakkatuotetta, jos niiden prosentuaaliset osuudet verottomista enimmäismääristä ovat yhteensä enintään 100 prosenttia. Pikkusikareina pidetään sikareita, jotka painavat enintään 3 grammaa kappale. Alkoholijuomien enimmäismäärä Hiilihapotonta viiniä 4 litraa ja olutta 16 litraa. Lisäksi 1) litra alkoholia tai alkoholijuomaa, jonka alkoholipitoisuus on yli 22 tilavuusprosenttia; tai 2) 2 litraa alkoholia tai alkoholijuomaa, jonka alkoholipitoisuus on enintään 22 tilavuusprosenttia. Verotta saa tuoda sekä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua tuotetta, jos niiden prosentuaaliset osuudet verottomista yhteismääristä ovat yhteensä enintään 100 prosenttia. Prosentuaalinen osuus lasketaan seuraavasti. Ensin kunkin tuodun tupakka- tai alkoholilajin osalta lasketaan tuodun määrän prosenttiosuus sille lajille säädetystä verottomuuden enimmäismäärästä. Sen jälkeen näin saadut prosenttisosuudet lasketaan yhteen ja verottomuus koskee vain enintään 100 prosenttia. Esimerkki 1: Matkustaja tuo 100 kappaletta savukkeita ja 50 kappaletta pikkusikareita. Kummankin osalta tuotu määrä on puolet säädetystä enimmäismäärästä. Prosenttiosuuksien summa on 100 prosenttia eli tuonti on veroton. Esimerkki 2: Matkustaja tuo puoli litraa yli 22 tilavuusprosentin alkoholijuomaa ja litran enintään 22 tilavuusprosentin juomaa. Kummankin osalta tuotu määrä on puolet säädetystä enimmäismäärästä. Prosenttiosuuksien summa on 100 prosenttia eli tuonti on veroton. sivu 12 /12

ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 1.3.1997 ALKAEN

ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 1.3.1997 ALKAEN ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 131997 ALKAEN Sisältö: 1 Yhteisökaupan verojärjestelmä 2 Verorajasta johtuvat poikkeukset arvonlisäverotukseen 3 Vienti ja tuonti 31 Tavaroiden ja niihin liittyvien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2 Esimerkki Liite1 Jälleenmyyjä ostaa verotta käytetyn auton (6 000 euroa), jonka hän puhdistaa ja kunnostaa sekä asentaa korjaustyön yhteydessä autoon verollisena ostamiaan uusia osia (1 220 euroa) ja verottomasti

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 30.8.2017 Executive Director Maritta Virtanen Kansainvälinen palvelukauppa arvonlisäverotuksessa Myyntimaasäännökset määrittävät,

Lisätiedot

Varatuomari Joachim Reimers

Varatuomari Joachim Reimers Tavaran myynti asennettuna tai koottuna Varatuomari Joachim Reimers Maaliskuu 2013 Suomessa kansainvälinen kauppa muodostaa vuosi vuodelta merkittävän osan kansantuotteesta. Vaikka sitä on harjoitettu

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ 2. VIENTIÄ KOSKEVA NÄYTTÖ 3. VIENNIN TILANTEET 3.1. Myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta 3.2. Kuljetus ostajan toimeksiannosta 3.3. Myynti ex-works -ehdoin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1262. Laki varainsiirtoverolain 64 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1262. Laki varainsiirtoverolain 64 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1262 1268 SISÄLLYS N:o Sivu 1262 Laki varainsiirtoverolain 64 :n muuttamisesta... 3681 1263 Laki verohallintolain 14 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen www.vero.fi sivu / 16 1 YLEISTÄ 2 PALVELUN KÄSITE 3 ELINKEINONHARJOITTAJA 4 KIINTEÄ TOIMIPAIKKA 5 KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 6 MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

OAV veroilmoitus 2018

OAV veroilmoitus 2018 OAV veroilmoitus 2018 Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Ylitarkastaja Anne Kaleva 23.11.2017 Verohallinto/ Yritysverotusyksikkö / Ohjaus- ja kehittämisyksikkö OAV veroilmoitus 2018 - mikä

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus Ahvenanmaan veroraja Valmisteverotus www.tulli.fi Syyskuu 2012 Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus 1 Ahvenanmaan erityisasema Tämä ohje korvaa Ahvenanmaan valmisteverotusta koskevasta verorajaverotuksesta

Lisätiedot

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp- HE 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että 1 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

Uusi yritys Arvonlisäverotus

Uusi yritys Arvonlisäverotus Uusi yritys Arvonlisäverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Arvonlisävero kulutusvero, joka on tarkoitettu hyödykkeen lopullisen kuluttajan maksettavaksi yritykset toimivat veron kantajina yritysten

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1763. Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 1763. Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1763 1770 SISÄLLYS N:o Sivu 1763 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015 Kansainvälinen kauppa 1 ALV JA KANSAINVÄLISET TILANTEET LÄHTÖKOHDAT Kulutusverotuksessa yleensä pyritään varmistamaan verotus kulutuspaikan (markkinapaikan) verosäännösten

Lisätiedot

Tervetuloa verkkoseminaariin: Maahantuonnin arvonlisäverotus

Tervetuloa verkkoseminaariin: Maahantuonnin arvonlisäverotus Tervetuloa verkkoseminaariin: Maahantuonnin arvonlisäverotus 15.12.2017 Esityksen sisältö Mitä on maahantuonnin arvonlisäverotus? Miksi menettely muuttuu? Mitkä ovat keskeisimmät muutokset? Toimivallan

Lisätiedot

29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen

29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen www.pwc.com Aalto-yliopisto Elinkeinoverotus; Arvonlisäverotus kv-toiminnassa - - ulkomaalaisen rekisteröinti - tavarat 29.1.-5.2.2016 Ritva Nyrhinen Sisällys Ulkomaalaisen verovelvollisuus Tavaroiden

Lisätiedot

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Uudet säännökset astuvat voimaan 1.4.2011 Uudistus koskee myös muita yhtiöitä kuin perinteisiä rakennusyhtiöitä. 2 Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Lisätiedot

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus Päivitetty: Huhtikuu 2013 Varatuomari Joachim Reimers Suomessa työaikaisella ruokailulla on perinteisesti suuri käytännön merkitys. Kautta maan toistatuhatta henkilöstöravintolaa

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Myyntimaan määräytymisestä, yleissäännökset Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

HE 102/1999 vp YLEISPERUSTELUT

HE 102/1999 vp YLEISPERUSTELUT HE 102/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa

Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa www.vero.fi sivu 1 / 15 1. PALVELUN KÄSITE 2. YLEISTÄ MYYNTIMAASÄÄNNÖKSISTÄ 3. KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 4. MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET 4.1 Yleissääntö 4.2 Kuljetuskaluston

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ PALVELUKAUPASSA SISÄLTÖ

ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ PALVELUKAUPASSA SISÄLTÖ ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ PALVELUKAUPASSA SISÄLTÖ 1. PALVELUN KÄSITE 2. YLEISTÄ MYYNTIMAASÄÄNNÖK- SISTÄ 3. KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 4. MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET 4.1 Yleissääntö 4.2 Kuljetuskaluston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

HE 136/2009 vp. yhteenvetoilmoituksessa muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille elinkeinonharjoittajille

HE 136/2009 vp. yhteenvetoilmoituksessa muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille elinkeinonharjoittajille Hallituksen esitys Eduskunnalle arvonlisäverotuksessa sovellettavien myyntimaasäännösten ja eräiden muiden säännösten muuttamiseksi ja väliaikaiseksi muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

Miten estää nuuskan laiton kauppa?

Miten estää nuuskan laiton kauppa? Miten estää nuuskan laiton kauppa? Seuraamukset nuuskan laittomasta maahantuonnista ja myynnistä Seppo Raitolahti Tulliylitarkastaja Valmisteverotus Ulkomaankauppa- ja verotusosasto 1 Veroseuraamukset

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 737 744. Laki. N:o 737. arvonlisäverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 737 744. Laki. N:o 737. arvonlisäverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 737 744 SISÄLLYS N:o Sivu 737 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta... 2301 738 Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista

Lisätiedot

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN 21.11.2003 Nro 38/2003 1 (3) Sisältää: 1. Arvonlisäverolakiin tulevat muutokset 1.1.2004 alkaen 2. Tilinpäätöksen valmistusaikataulun määrääminen Kirkkojärjestyksessä 1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO Merja Mattila ALV ALV tavaroissa ja palveluissa Välillinen voi olla - lain mukaan - hakeutumalla itse (vapaaehtoinen

Lisätiedot

Invoice-kauppa: asiakkuuden hallinnan keino, käytäntö, verottajan ja Tullin näkökulma.

Invoice-kauppa: asiakkuuden hallinnan keino, käytäntö, verottajan ja Tullin näkökulma. Invoice -kaupan käynnistäminen TaxFreen rinnalle. Invoice-kauppa: asiakkuuden hallinnan keino, käytäntö, verottajan ja Tullin näkökulma. 26.3.2014 Alexandra Bogolyubova Sisä-Savon seutuyhtymä Tiedon lähte:

Lisätiedot

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan.

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan. Rakennusalan muuttunut arvonlisäverotus Varatuomari Joachim Reimers Suomessa otettiin käyttöön rakennusalalla 1.4.2011 lukien käännetty verovelvollisuus, minkä seurauksena rakentamispalvelujen myyntitilanteissa

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 30.3.2011 1 Käännetyn alv:n käsittely...1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISISSÄ HANKINTATILANTEISSA

ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISISSÄ HANKINTATILANTEISSA SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous, Kuopio ARVONLISÄVEROTUS KANSAINVÄLISISSÄ HANKINTATILANTEISSA Outi Väätäinen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Oikeustradenomi Toukokuu 2009 SAVONIA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 399/2012 Laki. arvonlisäverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 399/2012 Laki. arvonlisäverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012 399/2012 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan liikevaihtoverolakia muutettavaksi siten, että vuonna 1992

Lisätiedot

Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013

Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013 Uusi laskutusdirektiivi & uudet verokannat Lakimuutos 1.1.2013 1 1 Millainen on lasku? Laskun sisältövaatimukset - Päiväys (ei tarkemmin määritelty; tulostus, lähetys ym.) - Juokseva tunniste - Myyjän

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

lyhenneluettelo... 18 Lukijalle... 19

lyhenneluettelo... 18 Lukijalle... 19 lyhenneluettelo... 18 Lukijalle... 19 1 Luku Yleinen soveltamisala... 21 1.1 Arvonlisäverolain yleinen aineellinen ja alueellinen soveltamisala... 21 1.2 Suomen ja Yhteisön arvonlisäveroalue... 39 2 Luku

Lisätiedot

Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa

Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa Tuonnin asiakasohje 35/2015 Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa tulli.fi voimassa 1.1.2018 alkaen Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa Alv-rekisteröityjen maahantuojien maahantuonnin alv siirtyy

Lisätiedot

HE 171/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin

HE 171/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin tehtäisiin toisiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin

Lisätiedot

Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa

Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa tulli.fi Tuonnin asiakasohje 35/2015 Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa 1.5.2016 Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa Joidenkin tavaroiden maahantuonti on säädetty verottomaksi sen vuoksi,

Lisätiedot

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015 1. Vientitullauspaikka ja viejä... 2 Suomalainen yritys on ostanut tavaraa saksalaiselta yritykseltä ja tavarat viedään suoraan Saksasta EU:n ulkopuolelle. Voidaanko vientitullaus tehdä Suomessa ja tarvitaanko

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti

Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti Valmisteverotuksen ohje 6 Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti www.tulli.fi Huhtikuu 2014 Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Menestystä yrittämiseen!

Menestystä yrittämiseen! Tähän vihkoseen on koottu vastauksia yrittäjäksi aikovan tai vasta toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuviin yleisimpiin arvonlisäverotusta koskeviin kysymyksiin. Toivomme oppaamme hel pottavan

Lisätiedot

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen

Lisätiedot

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I _I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

HE 53/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 53/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että vähäarvoisia tavaralähetyksiä

Lisätiedot

Lääkäri- ja hammaslääkärikeskusten yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain nojalla

Lääkäri- ja hammaslääkärikeskusten yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain nojalla HE 168/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäväksi jäsenvaltioiden välisen kaupan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia. Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero-

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia. Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- HE 64/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi www.vero.fi sivu / 6 1. Liiketoiminnan lopettaminen 1.1 Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen Arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä, elinkeinonharjoittajan

Lisätiedot

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvonlisäverolain (1501/1993) 13 c :n 4 momentti, 129 b :n edellä oleva väliotsikko, 134 m :n 2 momentti, 134 o :n 2 momentti,

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROKYSYMYKSET

KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROKYSYMYKSET OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROKYSYMYKSET Case Yritys X T EKIJÄ: Kirsi Rissanen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kansalliskirjasto Yliopistouudistus ja arvonlisäverotus 4.11.2009

Kansalliskirjasto Yliopistouudistus ja arvonlisäverotus 4.11.2009 Helsingin yliopisto Kansalliskirjasto Yliopistouudistus ja arvonlisäverotus Ritva Nyrhinen PwC Helsingin yliopisto - Kansalliskirjasto Yliopistouudistus ja arvonlisäverotus Sisältö 1 Slide 3 Valtion verovelvollisuus

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (palvelujen suorituspaikka) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan yhteisöjen komission 23

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET 3178 N:o 1193 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että valmisteverotuslakiin, arvonlisäverolakiin, tullilakiin ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista

Esityksessä ehdotetaan, että valmisteverotuslakiin, arvonlisäverolakiin, tullilakiin ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista HE 6/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain, arvonlisäverolain, tullilain 9 :n sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön

Lisätiedot

MAAKAASUN VEROTUS. Ajankohtaista 17.11.2010. Energiainsinööri Antti Saastamoinen

MAAKAASUN VEROTUS. Ajankohtaista 17.11.2010. Energiainsinööri Antti Saastamoinen VEROTUS Ajankohtaista 17.11.2010 Energiainsinööri Antti Saastamoinen VEROTUKSEN NYKYTILA Maakaasun valmistevero kannetaan kaikesta maakaasusta maahantuonnin yhteydessä. Kaikille käyttäjille maakaasu siirretään

Lisätiedot

Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit

Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit Vuosikirjanumero KHO:2008:57 Antopäivä 13.8.2008 Taltionumero 1868 Diaarinumero 2662/2/07 Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit A Oy:n venäläinen tytäryhtiö

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia sikarin ja pikkusikarin määritelmän osalta. Esitys liittyy

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen

ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen ARVONLISÄVEROTUS KÄYTÄNNÖSSÄ Leena Äärilä Ritva Nyrhinen Pekka Hyttinen TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Tärkeimmät muutokset Luovutaan kantamasta autoverolle arvonlisäveroa (ns. elv) ajoneuvojen verotus ei kuitenkaan kevene, koska autoveroa korotetaan autoverolle

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen toiminnan lopettaminen 1.1 Liiketoiminnasta verovelvolliset 1.2 Hakeutujat 1.3 Lopettamisilmoitus

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa www.vero.fi sivu /7 Sisältö: 1 YLEISTÄ 2 ULKOMAinen ELINKEINONHARJOITTAJA 3 TOIMIVALTAINEN VEROVIRASTO 4 KIINTEÄSTÄ TOIMIPAIKASTA TOIMIVA

Lisätiedot

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n ja eräistä vakuutusmaksuista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä

Lisätiedot

HE 56/2014 vp. sijoittautumisvaltion asemesta ostajan sijoittautumisvaltio. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia

HE 56/2014 vp. sijoittautumisvaltion asemesta ostajan sijoittautumisvaltio. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 208/1998 vp. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta

HE 208/1998 vp. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta EV 179/1998 vp - HE 208/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 208/1998 vp laiksi valmisteverotuslain

Lisätiedot

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN VEROTUS Maakaasusta suoritetaan valmisteveroa, kun sitä luovutetaan kulutukseen Suomessa. Maakaasun verovelvollisia

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROTUS Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Taloushallinto 2015 Pauliina Tujula KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROTUS ohjeistus Fläkt Woods Oy:lle OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous

Lisätiedot

Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle

Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle 5.12.2017 Tervetuloa! Mikä on arvonlisävero? Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä sisällyttää tavaran tai palvelun hintaan. Arvonlisävero on kulutusvero

Lisätiedot

LYHENNELUETTELO LUKIJALLE... 19

LYHENNELUETTELO LUKIJALLE... 19 LYHENNELUETTELO... 18 LUKIJALLE... 19 1 LUKU YLEINEN SOVELTAMISALA... 21 1.1 Arvonlisäverolain yleinen aineellinen ja alueellinen soveltamisala... 21 1.2 Suomen ja Yhteisön arvonlisäveroalue... 40 2 LUKU

Lisätiedot

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Viennin asiakasohje 33 www.tulli.fi versio 1.1, 27.2.2014 korvaa version 1.0 14.12.2010 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Asiakasohjeen 33 versio 1.0 on kokonaisuudessaan päivitetty. 1 Alustoimituksesta

Lisätiedot