Avtal. Sopimus K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avtal. Sopimus K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS."

Transkriptio

1 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING 1932 N:o 99 Sisällys: N:o 99. K iertokirje p o stip ak ettien vaihdosta Suom en ja A m erikan Y hdysvaltain välillä. Inneh åll: N:o 99. C irkulär angående utv äx lin g av postp ak et m ellan F inland och A m erikas F ö renta S tater. N :o 99. N:o 99. Kiertokirje postipakettien vaihdosta Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välillä. Asetuksella 14 päivältä lokakuuta 1932 on määrätty, että seuraava Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välillä postipakettien vaihdosta solmittu sopimus, jonka määräyksiä on osittain sovellettu heinäkuun 1 päivästä 1932 alkaen, on tuleva voimaan Suomessa 17 päivänä kuluvaa lokakuuta. Cirkulär angående utväxling av postpaket mellan Finland och Amerikas Förenta Stater. Genom förordning av den 14 oktober 1932 har föreskrivits, att nedanstående, mellan Finland och Amerikas Förenta Stater avslutade avtal, angående utväxling av postpaket, vilket avtals bestämmelser delvis tillämpats från och med den 1 juli 1932, skall träda i kraft i Finland den 17 innevarande oktober. Suomennos. Sopimus postipakettien vaihdosta Amerikan Yhdysvaltain ja Suomen välillä. Postipakettien vaihtoa koskevan sopimuksen solmimiseksi Amerikan Yhdysvaltain (niihin luettuina Alaska, Hawajisaaret, Porto Rico, Guam, Samoa ja Arnerikan -Neitsytsaaret) ja Suomen välillä ovat Amerikan Yhdysvaltain pääpostimestari ja Suomen posti- ja lennätinlaitoksen pääjohtaja, kummallekin annetun valtuuden nojalla, sopineet seuraavista artikloista: Översättning. Avtal angående utväxling av postpaket mellan Amerikas Förenta Stater och Finland. I och för avslutande av ett avtal angående utväxling av postpaket mellan Amerikas Förenta Stater (däri inbegripna Alaska, Hawaiiöarna, Porto Rico, Guam, Samoa och Amerikanska Jungfruöarna) och Finland, hava. generalpostmästaren i Amerikas Förenta Stater och generaldirektören för post- och telegrafverket i Finland, i kraft av envar meddelat bemyndigande, överenskommit om följande artiklar:

2 2 A. Tavalliset ja vakuutetut paketit. 1 Artikla. Paino- ja m itta r ajoitukset. 1. Raketti ei saa painaa enempää kuin 20 kilogrammaa. (44 naulaa) eikä myöskään ylittää seuraavia mittoja: Pituus 120 senttimetriä (4 jalkaa) edellytyksin, että paketti, jonka, pituus on yli 105 senttimetriä (42 tuumaa), mutta ei yli 110 senttimetriä (44 tuumaa), ei ole ympärykseltään yli 60 senttimetriä (24 tuumaa) ; että 110 senttimetriä (44 tuumaa), mutta ei 115 senttimetriä (46 tuumaa) pitempi paketti ei ole ympärykseltään yli 50 senttimetriä (20 tuumaa.) ; että 115 senttimetriä (46 tuumaa), mutta ei yli 120 senttimetriä (4 jalkaa) pitempi paketti ei ole ympärykseltään yli 40 senttimetriä (16 tuumaa). Pituus ja ympärys (ympärys ei mitattuna pituussuuntaan) 200 senttimetriä (6 jalkaa 7 tuumaa) edellytyksin, että paketti, jonka pituus ja ympärys yhteensä ylittää 180 senttimetriä (6 jalkaa), ei ole 75 senttimetriä (30 tuumaa) pitempi. 2. Kysymyksen ollessa paketin painon ja mittojen tarkasta laskemisesta on lähtöpostitoimipaikan käsitystä pidettävä pätevänä, ellei ilmeistä erehdystä ole sattunut. 2 Artikla. K uljetu s- ja m u u t m aksut. 1. Lähtömaan hallinnolla on oikeus kantaa paketin lähettäjältä kuljetusmaksu*) ja maksu tiedustelusta, joka on tehty paketin postiin jättämisen jälkeen, kuin myös, mikäli koskee vakuutettua pakettia, vakuutusmaksu 1) sekä maksu saantitodistuksesta *) postiinjättömaassa kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaan. *) N äitä.maksuja vastaavat postiuierikit kiinnitetään pakettiin.. ^ ^ v,, A. Vanliga och assurerade paket. Artikel 1. Vikt- och m åttbegränsning. 1. Paket får icke hava högre vikt än 20 kilogram (44 skålpund) ej heller överstiga följande dimensioner: Längd 120 centimeter (4 fot) under förutsättning att paket, som i längd överstiger 105 centimeter (42 tum), men icke 110 centimeter (44 tum), icke överstiger 60 centimeter (24 tum) i omkrets; att paket i längd över 110 centimeter (44 tum), men icke över 115 centimeter (46 tum), icke överstiger 50 centimeter (20 tum) i omkrets; att paket i längd över 115 centimeter (46 tum), men icke över 120 centimeter (4 fot), icke överstiger 40 centimeter (16 tum) i omkrets; Längd och omkrets (omkretsen ej mätt i längdriktningen) 200 centimeter (6 fot 7 tum), under förutsättning att paket, som i längd och omkrets tillsammans överstiger 180 centimeter (6 fot), i längd icke överstiger 75 centimeter (30 tum). 2. I fråga om den exakta beräkningen av pakets vikt och mått har avsändningspostanstaltens uppfattning vitsord, såvida ej uppenbalt misstag föreligger. Artikel 2. B e fo r drings- och andra avg ifter. 1. Inlämningslandets förvaltning är berättigad att av paketavsändaren uppbära befordringsavgift.1) och avgift för reklamation, som verkställts efter paketets avlämnande till postbefordran, ävensom, beträffande assurerat paket, assuransavgift *) samt avgift för mottagningsbevis1) enligt de i inlämningslandet för tiden gällande bestämmelserna. *) Dessa avgifter motsvarande frim ärken fästas på ipaketet.

3 3 2. Kuljetusmaksut, ja sattuvissa tapauksissa 2. Befordringsavgifter oeh i förekommande muut edellisessä kohdassa mainitut maksut ovat, mikäli koskee muita kuin jälkeenlähetettyjä tai palautettuja paketteja, suoritettavat paketteja postin kuljetettavaksgivna fall övriga i föregående moment an avgifter skola, vad angår andra paket än efter- eller återsända, erläggas vid paketens avlämnande till postbefordran. jätettäessä. 3 Artikla, Artikel 3. P akettien päällystys. 1. Vastaanottajan samoinkuin lähettäjän nimi ja osoite ovat selvästi ja oikein ilmoiteltava), mikäli mahdollista paketin päällystässä tai siihen liimatussa lipukkeessa. Jos osoite paketin muodon tai suuruuden vuoksi on voitu ilmoittaa ainoastaan oheenliitetyssä osoitelipukkeessa, on se sitäpaitsi merkittävä erityiselle liuskalle, joka suljetaan pakettiin. Toivottavaa on, että sellainen osoiteilmoitus pannaan kaikkiin paketteihin.. Kuljetettavaksi ei oteta pakettia, johon vastaanottajan tai lähettäjän nimi on merkitty alkukirjaimin, mikäli alkukirjaimet eivät ole vastaanottajan ta i lähettäjän hyväksytty toiminimimerkintä, Lyijykynällä kirjoitettua osoitetta ei sallita; kuitenkin vastaanotetaan paketti, jonka osoite on kirjoitettu jäljennösmusteella tai aniliinikynällä edeltäpäin kostutetulle pinnalle. 2. Lähettäjän on kummasta maasta hyvänsä lähetettävää pakettia varten kirjoitettava tulliluettelo siihen tarkoitukseen erityisesti varatulle lomakkeelle. *) Tulllluettelon, joka on varmasti kiinnisidottava pakettiin, pitää sisältää yleisselitys paketista^'tarkka, eritelty ilmoitus sen sisällöstä ja arvosta, ilmoitukset postiinjättöpäivästä ja painosta, samoinkuin vastaanottajan ja lähettäjän nimet ja osoitteet. Vakuutetun paketin tulliluettelossa tulee ofta sana,,lnsured kirjoitettuna, lipukkeessa tai ieimapainanteena. ) Lomake N :o 86 a. ') Blankett N :o 816 a. Inslagning av paket. 1. Adressatens ävensom avsändarens namn oeh adress skola vara tydligt och riktigt angivna, om möjligt på själva paketet eller på en å detsamma fastklistrad etikett. Har adressen i anledning av paketets form eller storlek kunnat angivas endast å en vidhängande adresslapp, skall den dessutom återgivas på en särskild lapp, som lägges inuti paketet. Det är önskvärt, att dylik adressuppgift inlägges i alla paket. Till befordran mottages ej paket, å vilket adressatens eller avsändarens namn angivits medelst initialer, såvida ej initialerna utgöra adressatens eller avsändarens godkända firmabeteekning. Adress, skriven med blyerts, tillätes icke; emellertid mottages paket, vars adress skrivits med kopiebläck eller anilinpenna på en i förväg fuktad yta, 2. Avsändare skall för varje paket, avsänt från det ena eller det andra landet, utskriva en tulldeklaration å en för detta ändamål särskilt avsedd blankett.1) Tulldeklarationen, som skall vara säkert fastbunden vid paketet, skall innehålla allmän beskrivning över paketet, noggrann, specificerad uppgift å dess innehåll och värde, uppgifter om inlämningsdatum oeh vikt, ävensom om adressatens och avsändarens namn och adresser. Tulldeklaration till assurerat paket skall vara försedd med påteokningen In sur ed, verkställd för hand, med etikett eller stämpel.

4 4 3.. Hallinnot eivät vastaa siitä, että tulliluettelot ovat oikeat. 4. Jokainen paketti on päällystettävä kuljetuksen kestämisajan mukaan sovitetulla tavalla ja niin että sisällys on varmasti suojattu. Tavalliset paketit voidaan sulkea lakkasinetillä, lyijykkeillä tai muulla tavalla. Vakuutetut paketit ovat suljettavat ja huolellisesti sinetöitävät lakalla tai muulla tavalla. Osoitemaalla on kuitenkin oikeus avata sekä tällaiset että tavalliset paketit (myöskin murtaa sinetit) sisällön tarkastamista varten. Siten avatut paketit ovat uudelleen suljettavat ja sinetöitävät virkatoimin, mikäli ei ole kysymys tavallisista paketeista, joita ei tarvitse sinetöidä, ellei lähettäjä niitä alkujaan ole sinetöinyt, Paketin sisällön paremmin suojelemiseksi kumpikin hallinto voi, mikäli koskee vakuutettuja paketteja, jotka postiinjätetään sen toimipaikkaan, vaatia, että lähettäjä sinetöidessään käyttää erityistä sinettiä tai erityistä merkkiä, 5. Jokaiseen vakuutettuun pakettiin on osoitepuolelle joko kiinnitettävä lipuke, jossa on sana Insured taikka joko käsin tai leimalla merkittävä tämä sana paketin numeron viereen, kuin myös latinalaisin kirjaimin täydellisesti ja selvästi merkittävä vakuutusmäärä postiin jättömaan rahassa. Tämä määrä on lähettäjän tai pshf tiinjättötoimipaikan muunnettava kultafrangeiksi ja määrä kultafrangeissa merkittävä alkujaan ilmoitetun määrän alapuolelle. 6. Lipukkeet tai merkit vakuutettuihin paketteihin ovat kiinnitettävät siten, etteivät ne voi peittää vioittumisia päällystässä, Niitä ei saa taittaa kahdelle sivulle siten, että ne peittävät paketin reunan. 7. Nesteet sekä helposti sulavat aineet ovat lähetettävät kaksinkertaisissa astioissa. Sisäpuolisen astian (pullo, tölkki, laatikko 3. Förvaltningarna ikläda sig icke någon ansvarighet för tulldeklarationernas riktighet. 4. Varje paket skall vara inslaget på ett sätt, som är avpassat efter befordringens långvarighet oeh som erbjuder betryggande skydd åt innehållet. Vanliga paket kunna tillslutas medelst lacksigill, plomber eller annorledes. Assur er ade paket skola vara tillslutna och omsorgsfullt förseglade medelst lack eller anorledes. Adresslandet äger emellertid rätt att öppna såväl dylika som vanliga paket (jämväl att bryta sigillen) för att granska innehållet. Sålunda öppnade paket skola ånyo tillslutas och förseglas i tjänsteväg, såvida icke fråga är om vanliga paket, vilka icke behöva förseglas, om de icke ursprungligen blivit av avsändaren förseglade. I syfte att åvägabringa bättre skydd åt paketinnehållet kan envar förvaltning, beträffande assurerade paket, som inlämnas inom dess posttjänst, fordra, att avsändaren vid förseglingen använder ett särskilt sigill eller ett särskilt märke. 5. Varje assurerat paket skall på adressidan dels åsättas en etikett med ordet Insured, eller ock för hand eller med stämpel påtecknas detta ord invid uppgiften om paketets nummer, dels ock bära med latinska bokstäver avfattad fullständig och tydlig påteckning om assuransbe- loppet i inlämningslandets mynt. Detta belopp skall omföras till guldfrancs av avsändaren eller inlämningspostanstalten och beloppet i guldfrancs anteeknas under det ursprungligen angivna beloppet. 6. Etiketter eller märken på assurerade paket skola anbringas på sådant sätt, att de icke kunna tjäna till att dölja skador å omslaget. De få icke vikas över två sidor, så att de tähka paketets kant. 7. Vätskor samt ämnen, som lätt smälta, skola försändas i dubbla kärl. Mellan det inre höljet (butelj, flaska, burk, låda

5 j. n. e.) ja ulkopuolisen (vahva puu- tai metallilaatikko, päällys lujaa poimupahvia, lujaa pahvia tai samanvahvuista ainetta) väliin on jätettävä tilaa, joka täytetään sahajauhoilla, liisillä tahi jollain muulla nestettä imevällä aineella, joka riittää imemään nesteen siinä tapauksessa, että sisäpuolinen astia rikkoutuisi. 8. Jauheet ja jauhemaiset värit ovat pakattavat metalliastioihin, jotka ovat suljettavat lujaan ulkopuoliseen päällystään niin, että muut postilähetykset ovat mahdollisimman hyvin suojatut. o. s. v.) och det yttre (låda av metall eller starkt trä, omslag av starkt wellpapp, stark kartong eller material av därmed jämförlig hållbarhet) skall lämnas ett mellanrum, vilket fylles med sågspån, kli eller något annat vätskeupptagande ämne i tillräcklig mängd för att uppsuga vätskan, i händelse det inre kärlet skulle gå sönder. 8. Pulver och färger i pulverform skola förpackas i metallbehållare, vilka skola inneslutas i yttre omslag av hållbar beskaffenhet, så att största möjliga säkerhet vinnes för övriga postförsändelser. 4 Artikla. K iellot. 1. Seuraavia esineitä ei saa lähettää paketeissa: a) kirjeitä tai tiedonantoja, joilla on todellisen ja henkilökohtaisen kirjeenvaihdon luonne. ' Kuitenkin sallitaan pakettiin sulkea avonainen tavaraluettelo, jossa on ainoastaan tällaista asiakirjaa koskevat varsinaiset ilmoitukset, samoinkuin jäljennös paketin osoitteesta lähettäjän osoite siihen lisättynä; h) kaikenlaatuisia esineitä^ jotka ovat osoitetut muulle kuin paketin vastaanottajalle tai hänen luonaan asuvalle henkilölle ; e) eläviä eläimiä (iilimatoja lukuunottamatta) ; d) esineitä, jotka jommassakummassa maassa voimassaolevien tulliasetusten tai muiden lakien tahi ohjesääntöjen mukaan eivät ole sallitttu ja ; *2 e) räjähtäviä tai helposti syttyviä aineita sekä yleensä esineitä, joiden kuljettaminen on vaarallista. 2. Jos toinen hallinto on antanut toiselle paketin, joka vastoin jotakuta näistä määräyksistä on otettu kuljetettavaksi, menettelee vastaanottanut hallinto paketin suhteen lakiensa ja kotimaisten määräystensä mukaan. Artikel 4. F örhud. 1. Följande föremål få icke försändas i paket: a) brev eller meddelande, som har karaktären av verklig och personlig skriftväxling. Det är emellertid medgivet att i paket innesluta en öppen faktura, inskränkt till sådan handlings vänsentliga uppgifter, liksom ock en avskrift av paketets adress med tillägg av avsändarens adress; b) föremål av varje slag, adresserade till annan än paketets adressat eller hos honom boende person; c) levande djur (med undantag av blodiglar); d) föremål, vilka på grund av i ettdera landet gällande tullförfattningar eller andra lagar eller reglementen icke äro tilllåtna; e) explosiva eller lättantändliga ämnen samt i allmänhet föremål, vilkas befordran är förenad med fara. 2. Har ett paket, som i strid mot något av dessa förbud mottagits, av den ena förvaltningen överlämnats till den adra, förfar denna senare förvaltning med paketet i enlighet med sina lagar och inrikesbestämmelser.

6 3. Molempien postihallintojen on toimitettava 3. Båda postförvaltningarna skola tillställa toisilleen luettelo kielletyistä esi neistä; tämän kautta ne eivät kuitenkaan sitoudu mihinkään vastuuseen asianomaisia poliisiviranomaisia, tulliviranomaisia tai paketin lähettäjää kohtaan. varandra förteckning över förbjudna föremål; därigenom ikläda de sig dock icke någon ansvarighet gentemot vederbörande polismyndigheter, tullmyndigheter eller paketavsändare. 5 Artikla. T ullim aksut. Pakettien tulee osoitemaassa olla kaikkien niiden tullimaksujen ja tullimääräysten alaiset, jotka tullitulojen suojaamiseksi ovat voimassa tässä maassa. Ne tullimaksut, jotka asianmukaisesti on pantu paketista maksettavaksi, ovat perittävät osoitemaan tullimääräysten mukaan. 6 Artikla. L ähettäm istapa. 1. Paketit ovat asianmukaisesti suljetuissa ja sinetöidyissä säkeissä vaihdettavat niiden postitoimipaikkojen kautta, jotka molemmat hallinnot keskenään sovittuaan ovat määränneet.1) P aketit ovat posti in jättöinään kustannuksella ja niillä vuoroilla, jotka tämä maa määrää, kuljetettavat osoitemaahan. 2. Vakuutetut paketit ja tavalliset paketit ovat pakattavat eri pusseihin. Vakuutettuja paketteja sisältävien säkkien osoitelipukkeissa tulee olla sellaiset tuntomerkit, joista hallinnot aika-ajoin sopivat. Artikel 5. T ullavgifter. Paketen skola i adresslandet vara underkastade alla de tullavgifter och tullbestämmelser, som gälla i detta land till skydd för tullinkomsterna. De tullavgifter, som behörigen pålagts paketen, skola inkasseras i enlighet med adresslandets tullbestämmelser. Artikel 6. F örsändningssätt. 1. Paketen skola i vederbörligen tillslutna och förseglade säckar utväxlas genom de postanstalter, som de båda förvaltningarna efter överenskommelse bestämt.*) Paketen skola på inlämningslandets bekostnad och med de lägenheter, som detta land bestämmer, befordras till adresslandet. 2. Assurerade paket och vanliga paket skola förpackas i skilda säckar. Adressetiketterna till säckar, innehållande assurerade paket, skola förses med sådana igenkänningstecken, varom förvaltningarna tid efter annan överenskomma. 7 Artikla. P a ke ttien kartoittam inen. P aketkartering. 1. Vakuutetut paketit ja tavalliset paketit 1. Assurerade paket och vanliga paket ovat merkittävät eri pakettikartoille. skola uppföras å skilda paketkartor. Paket Pakettikarttaa kirjoitetaan kaksi kappaletta. kartorna utfärdas i två exemplar. Originalet Alkuperäinen kartta lähetetään takartorna vallisessa kirjepostissa, samalla kuin kaksoiskappale sändes med vanlig brevpost, under det att dupletten inneslutes i en av paketpaket- suljetaan johonkin pakettisäk- säckarna. Den säck, som innehåller ') Helsingin ja New Yorkin kantta. Artikel 7. *) Genom H elsingfors och New Yorh.

7 7 kiin. Se säkki, joka sisältää pakettikartan, ilmaistaan F -kirjaimella, joka selvästi merkitään osoitelipukkeeseen. 2. Niistä tavallisista paketeista, jotka kuuluvat kuhunkin karttapäätökseen, merkitään pakettikartalle ainoastaan yhteinen lukumäärä, ia yhteinen nettopaino.1) Vakuutetut paketit merkitään yksitellen pakettikartalle. Jokaisen paketin postiinjättönumero ja postiinjättötoimipaikka on ( ilmoitettava (sattuvissa tapauksissa myöskin valtio tai maa). Vakuutettujen pakettien yhteinen nettopaino1) on myöskin ilmoitettava. 3. P alautettavat tai jälkeenlähetettävät paketit ovat yksitellen merkittävät pakettikartalle. Sana Returned tai Redirected merkitään jokaisen sellaisen pa-, ketin kohdalle. Ilmoitus niistä maksuista, jotka sattuvissa tapauksissa rasittavat näitä paketteja, tehdään huomautussarekkeeseen. 4. Niiden säkkien lukumäärä, jotka kuuluvat kuhunkin karttapäätökseen, on myöskin merkittävä pakettikartalle. 5. Paketit, jotka lähetetään avopostein, ovat merkittävät yksitellen pakettikartalle. 6. Lähettävän vaihtopostitoimipaikan tu lee pakettikarttojen ylempään vasempaan kulmaan kirjoittaa numero kutakin vastaanottavaa vaihtotoimipaikkaa varten läpi vuoden jatkuvassa sarjassa. Vuoden viimeinen numero on mainittava seuraavan vuoden ensimäisessä pakettikartassa. 7. Yksityiskohtaisemmasta menettelystä kauttakulkevien pakettien ja säkkien kartoittamisessa samoinkuin sellaisista yksityiskohdista pakettien ja pakettisäkkien vaihdossa, joista tässä sopimuksessa ei ole määräyksiä, molemmat hallinnot sopivat kirjeenvaihdon avulla, 3) Kirjeenvaihdon kautta on sovittu, että nettopainon asemesta pakettikartalle merkitään säkkien yhteenlaskettu paino. M itään hyvitystä. ei_ kartalle^ kirjoiteta. kartan, betecknas med bokstaven F, angiven på tydligt sätt å adressetiketten. '2. De vanliga paket, som tillhöra varje kartslut, uppföras å paketkartan allenast till sammanlagt antal och sammanlagd nettovikt.1) Assurerade paket specificeras å paketkartan. För varje paket skall angivas inlämningsnummer och inlämningspostanstalt (i förekommande fall även stat eller land). De assurerade paketens sammanlagda nettovikt 1) skall även angivas. 3. Åter- eller eftersända paket skola specificeras å paketkartan. Ordet Retumed eller Redirected antecknas för varje sådant paket. Uppgift om de avgifter, som i förekommande fall åvila dessa paket, skall lämnas i anmärkningskolumnen. 4. Antalet säckar, varav varje kartslut består, skall även angivas å paketkartan. 5. Paket, som sändas i öppen transit, skola specificeras å paketkartan. 6. Den avsändande utväxlingspostanstalten skall i övre vänstra hörnet av paketkartorna anbringa ett nummer i en för år fortlöpande serie för varje mottagande utväxlingspostanstalt. Sista numret för året skall omnämnas på första paketkartan för nästföljande år. 7. Angående det närmare förfarandet vid kartering av transitpaket och transiterande paketsäckar ävensom beträffande sådana detaljer i utväxlingen av paket och paketsäckar, varom bestämmelser icke finnas i detta avtal, träffa de båda förvaltningarna överenskommelse genom skriftväxling. J) Genom skriftväxling har överenskommits, att å paketkartan uppföres, i stället för nettovikt, sammanlagda bruttovikten av säckarna. Någon gottgörelse antecknas ieke å kartan.

8 8 8 Artikla. P ostiin jättötodistus. Jättäessään postiin tavallisen (vakuuttamattoman) paketin lähettäjä, voi pyynnöstä saada postiinjättötoimipaikalta postiin jättötodistuksen tähän tarkoitukseen varatulla lomakkeella. Kumpikin maa on oikeutettu vahvistamaan tästä kohtuullisen maksun.1) Muuta postiin jättötodistusta, kuin vakuutetusta lähetyksestä annettavaa, ei vakuutetun paketin lähettäjä saa. 9 Artikla. V astuunalaisuus tavallisista paketeista. Tavallisesta (vakuuttamattomasta) paketista, joka. on hukkaantunut tai jonka sisältö on anastettu tai vahingoittunut, ep lähettäjä eikä vastaanottaja ole oikeutettu saamaan vahingonkorvausta. Artikel 8. Inläm ning sbevis. Avsändare kan på begäran vid inlämnandet av ett vanligt (oassurerat) paket av inlämningspostanstalten erhålla ett inlämningsbevis å för ändamålet avsedd blankett. Vartdera landet är berättigat att härför fastställa en skälig avgift.*) Intet annat inlämningsbevis än sådant för assurerad försändelse lämnas avsändaren av ett assurerat paket. Artikel 9. A nsvarighet fö r vanliga paket. Beträffande ett vanligt (oassurerat) paket är varken avsändaren eller adressaten berättigad till skadestånd vid förlust av paketet eller vid tillgrepp av eller skada å dess innehåll. 10 Artikla. V akuutus. 1. Paketin lähettäjä voi vakuuttaa paketin suorittamalla postiinjättömaan siitä vahvistaman erityisen lisämaksun. Jos vakuutettu paketti., hukkaantuu, anastetaan tahi vahingoittuu, on vahingonkorvaukseksi maksettava hukkaantumisen, anastuksen tai vahingon todellista arvoa postiinjättöpai- kassa ja aikana vastaava määrä. Vahingonkorvaus ei saa nousta Amerikan Yhdysvalloista lähetetystä paketista yli 100 dollarin eikä Suomesta lähetetystä yli 5,000 markan. Vahingonkorvaus vakuutetusta paketista ei missään tapauksessa voi nousta sisällön todellista arvoa vastaavaa määrää suuremmaksi. Molemmat hallinnot pidättävät itselleen oikeuden kirjeenvaihdon kautta molemmin puolin sopia korkeammasta tai alemmasta vahingonkorvausr ajasta kuin tässä sopimuksessa mainitusta korkeimmasta vahingonkorvauksesta. Artikel 10. A ssurans. 1. Avsändaren av ett paket kan mot erläggande av i inlämningslandet därför fastställd särskild tilläggsavgift få detsamma assurerat. I händelse av förlust, tillgrepp eller skada beträffande assurerat paket skall skadestånd betalas med belopp, motsvarande verkliga värdet av förlusten, tillgreppet eller skadan vid tiden och å orten för paketets inlämnande. Skadeståndet får icke överstiga, beträffande paket från Amerikas Förenta Stater, 100 dollars och från Finland 5,000 mark. Skadestånd för assurerat paket kan icke i något fall överstiga det belopp, som motsvarar innehållets verkliga värde. Båda förvaltningarna förbehålla sig rätt att genom skriftväxling träffa ömsesidig överenskommelse angående en högre eller lägre skadeståndsgräns än det i föreliggande avtal angivna högsta skadeståndet. ) Tällaista maksua ei Suomessa kanneta. *) Dylik avgift uppbäres icke i Finland.

9 9 2. Sellaiset molempien hallintojen välillä vaihdettavat paketit, jotka sisältävät kovaa rahaa, setelirahaa, rahaksilyömätöntä kultaa tai hopeaa, jalokiviä tai muita kalleuksia, ovat vakuutuspakon alaiset. Jos kovaa rahaa, setelirahaa, rahaksilyömätöntä kultaa tai hopeaa, jalokiviä tai muita kalleuksia sisältävä paketti on otettu kuljetettavaksi vakuuttamattomana, on sen postitoimipaikan, joka ensiksi tämän huomaa, käsiteltävä ja edelleenlähetettävä paketti vakuutettuna maansa määräysten mukaisesti. 3. Postiinjättömaan hallinnolla on oikeus vahvistaa maksunsa rajoitetuilta eri arvomääriltä korkeimman määrätyn vahingonkorvausmäärän rajoissa. 11 Artikla. Saantitodistus ja tiedustelu. 1. Vakuutetun paketin lähettäjä voi saada saantitodistuksen suorittamalla, sattuvissa tapauksissa, sen lisämaksun, jonka postiinjättömaan hallinto katsoo sopivaksi määrätä.*) 2. Postiinjättömaan määräyksen mukaan voidaan sekä tavallisen että vakuutetun paketin postiin jättämisen jälkeen tehdystä tiedustelusta kantaa maksu, ellei lähettäjä jo ole suorittanut erityistä maksua saantitodistuksesta. *) Postiinjättömaa voi myöskin kantaa maksun tutkimuksen toimittamispyynnöstä, joka koskee sellaista epäsäännöllisyyttä, mikä todennäköisesti ei ole postilaitosten aiheuttama. 2) 3. Kun saantitodistusta pyydetään, on lähettäjän tai postiinjättötoimipaikan käsin kirjoittamalla tai leimaa käyttäen, silmäänpistävällä tavalla merkittävä pakettiin ja tulliluetteloon sanat Return receipt re- J) Nämä maksut kannetaan samansuuruisina kuin yleiskansainvälisessä vaihdossa. 2) M ainittu maksu on samansuuruinen kuin tiedustelumaksu. 2. I fråga om sådana mellan de båda förvaltningarna utväxlade paket, som innehålla myntstycken, sedelmynt, omyntat guld eller silver, ädelstenar eller andra dyrbarheter, är assur ans obligatorisk. H ar paket, innehållande myntstycken, sedelmynt, omyntat guld eller silver, ädelstenar eller andra dyrbarheter, mottagits till befordran oassurerat, skall det av den postanstalt, som först iakttager förhållandet, behandlas och vidaresändas såsom assurerat paket i överensstämmelse med landets bestämmelser. 3. Inlämningslandets förvaltning är berättigad att fastställa sina avgifter för olika, avgränsade värdesatser inom det bestämda högsta skadeståndsbeloppet. Artikel 11. M ottagningsbevis och reklam ation. 1. Avsändare av assurerat paket kan erhålla mottagningsbevis mot erläggande, i förekommande fall, av sådan tilläggsavgift, som inlämningslandets förvaltning kan finna lämpligt bestämma.*1) 2. Avgift kan, efter inlämningslandets bestämmande, upptagas för efter inlämnandet verkställd reklamation beträffande såväl vanligt som assurerat paket, såvida avsändaren icke redan erlagt den särskilda avgiften för mottagningsbevis.1) Inlämningslandet kan även upptaga en avgift för begäran om undersökning i anledning av sådan oregelbundenhet, som sannolikt icke beror på postverkens förvållande. 2) 3. Då mottagningsbevis begäres, skall avsändaren eller inlämningspostanstalten, för hand eller med stämpel, på iögonenfallande sätt påteckna paketet och tulldeklarationen orden Return receipt requested, J) Dessa avgifter utgå med enahanda belopp, som i den allmänt internationella utväxlingen. 2) Nämnda avgift utgår med enahanda belopp som avgiften fö r reklamation

10 10 quested, Advice of delivery requested tai kirjaimet A. R. 12 Artikla. V ahingonkorvaus. 1. Ellei ole kysymyksessä ylivoim aisen tapahtum an (force majeure) aiheuttama hukkaantuminen tai vahinko, siten kuin tämä käsite tulkitaan sen maan lakimääräyksissä tai säännöksissä, jonka postitoimessa hukkaantuminen tai vahinko on tapahtunut, on lähettäjä tai muu oikeudenomistaja, hukkaantumisen, anastuksen tai vahingon sattuessa ellfiljiul^aantuminen, anastus tahi vahinko ole aiheutunut lähettäjän, vastaanottajan tai jonkun heidän asiamiehensä tekemästä virheestä tai laiminlyönnistä tai lähetyksen laadusta oikeutettu saamaan hukkaantumisen, anastuksen tai vahingon todellista arvoa vastaavan vahingonkorvauksen. Vahingonkorvaus lasketaan hukkaantuneen, anastetun tahi vahingoittuneen osan todellisen arvon mukaan sinä aikana ja sillä paikkakunnalla, jossa paketti otettiin postin kuljetettavaksi. Vahingonkorvaus ei voi nousta yli sen määrän, josta vakuutusmaksu postiin jättömaassa on suoritettu. Vaikkakaan postihallinnot eivät, kuten edellisessä kappaleessa on määrätty, ole velvollisia suorittamaan vahingonkorvausta hukkaantumisesta tai vahingosta ylivoimaisen tapahtuman sattuessa, voi kumpikin hallinto, tekemättä kuitenkaan vahingonkorvausvaatimusta toiselle hallinnolle, suorittaa korvauksen hukkaantumisesta tai vahingosta ylivoimaisen tapahtuman johdosta myös siinä tapauksessa, että sen maan postihallinto, jonka postitoimessa hukkaantuminen tai vahinko on tapahtunut, on selittänyt, että ylivoimainen tapahtuma on ollut syynä hukkaantumiseen tai vahinkoon. 2. Sellaisten ka u ttakulkevien kirjattujen tai vakuutettujen pakettien hukkaantumisesta, anastuksesta tai vahingosta, jotka lä- Advice of delivery requested eller bokstäverna A. R. Artikel 12. Skadestånd. 1. När fråga ej är om förlust eller skada på grund av force m ajeure, såsom detta begrepp tolkas i det lands lagbestämmelser eller stadganden, inom vars posttjänst förlusten eller skadan ägt rum, är avsändaren eller annan rättsinnehavare, vid förlust, tillgrepp eller skada, beträffande assurerat paket såframt ej förlust, tillgrepp eller skada förorsakats genom avsändarens, adressatens eller något deras ombuds fel eller försumlighet eller äro en följd av försändelsens beskaffenhet berättigad till ett skadestånd, motsvarande verkliga värdet av förlusten, tillgreppet eller skadan. Skadeståndet beräknas efter det verkliga värdet av det förlorade, tillgripna eller skadade vid tiden och å orten för paketets mottagande till postbefordran. Skadeståndet kan icke överstiga det belopp, för vilket assuransavgift erlagts i inlämningslandet. Ehuru postförvaltningarna, såsom stadgats i föregående stycke, icke äro skyldiga betala skadestånd i händelse av förlust eller skada på grund av force majeure, kan dock varje förvaltning, likväl utan att göra skadeståndsanspråk gällande mot den andra förvaltningen, betala ersättning för förlust eller skada på grund av force majeure även i det fall att förvaltningen i det land, i vars posttjänst förlusten eller skadan skett, förklarat, att force majeure varit orsaken till förlusten eller skadan. 2. För förlust, tillgrepp eller kkada beträffande transiterande registrerade eller assurerade paket från ett av de båda för-

11 11 hetetään j ommastakummasta sopimuksentehneestä maasta sellaiseen maalian, joka ei ole yhtynyt tähän sopimukseen, tai sellais sesta maasta jompaankumpaan sopimuksentehneeseen maahan, ei kumpikaan maa suorita vahingonkorvausta, elleivät asianomaiset maat kirjeenvaihdon kautta tästä ole toisin sopineet. 3. Milloin vakuutettu paketti, joka on lähetetty toisesta maasta ja osoitettu toi- 1 seen, jälkeenlähetetään alkuperäisestä osoitemaasta kolmanteen maahan, on oikeudenomistaja hukkaantumisesta, anastuksesta tai vahingosta, joka on taphtunut senjälkeen kun paketti on edelleenkuljetettu alkuperäisen osoitemaan kautta, oikeutettu saamaan sen vahingonkorvauksen, minkä se maa, jossa hukkaantuminen, anastus tai vahinko on tapahtunut, on suostuvainen tai jonka se jonkun kuljetukseen osaaottaneen maan välillä tehdyn sopimuksen^ nojalla on velvollinen maksamaan. Jos jompikumpi sopimuksentehneistä maista jälkeenlähettää väärin vakuutetun paketin kolmanteen maahan, on jälkeenlähettänyt maa vastuussa. lähettäjälle samoin määrin kuin postiinjättömaa ja siihen enimmyysmäärään asti, joka tässsä sopimuksessa on vahvistettu. 4. Vahingonkorvauspyyntöä ei oteta harkittavaksi, ellei hakija tai hänen asiamiehensä ole ilmoittanut vaatimusta tai esittänyt suullista tai kirjallista tiedustelua yhden vuoden kuluessa vakuutetun paketin postiin jättöpäivää, seuraayasta päivästä hikien. ~"!T Vahingonkorvausta ei suoriteta sellaisen tämän sopimuksen mukaan vaihdettavan vakuutetun paketin hukkaantumisesta, arvon vähennyksestä tai vahingosta, joka välillisesti johtuu hukkaantumisesta, perille - saamattomuudesta, vahingosta, väärästä postistaluovuttamisesta tai myöhästymisestä eikä myöskään paketista, jonka tullilaitos takavarikoi sisällön väärän ilmoittamisen johdosta. dragsslutande länderna till ett land, som icke tillträtt detta avtal, eller från ett sådant land till ett av de båda fördragsslutande länderna, utbetalas icke skadestånd av någotdera landet, såvida icke vederbörande länder genom skriftväxling härom annorlunda överenskommit. 3. Därest ett assurerat paket, härrörande från det ena landet och adresserat till det andra, eftersändes från det u r sprungliga adresslandet till ett tredje land, ä.r rättsinnehavaren berättigad att för förlust, tillgrepp eller skada, som skett efter det paketet vidarebefordrats genom det u r sprungliga adresslandet, endast erhålla det skadestånd, som det land, i vilket förlusten, tillgreppet eller skadan skett, är villigt eller som det på grund av något mellan de i befordringen deltagande länderna träffat avtal är skyldigt att betala. Eftersänder något av de båda fördragsslutande länderna oriktigt ett assurerat paket till tredje land, är det eftersändande landet gentemot avsändaren ansvarigt för paketet i samma omfattning som inlämningslandet och till det maximibelopp, som fastställts i detta avtal. 4. Framställning om skadestånd upptages ej till prövning, med mindre sökanden eller dennes ombud anmält anspråk eller inkommit med en muntlig eller skriftlig reklamation inom ett år, räknat från och med dagen efter det assurerade paketets inlämning. 5. Skadestånd utbetalas icke för förlust, värdeminskning eller skada, som indirekt härrör av förlust, obeställbarhet, skada, felutlämning eller försening av assurerat paket, som utväxlas enligt detta avtal, ej heller för paket, som beslagtages av tullverket på grund av oriktig uppgift om innehållet.

12 12 6. Vahingonkorvausta ei makseta vakuutetusta paketista, joka sisältää todella, arvottoman, helposti turmeltuvan tai sellaisen esineen, jota on kielletty kuljettamasta paketissa molempien sopimuksentehneiden hallintojen välillä; vahingonkorvausta ei myöskään suoriteta vakuutetusta paketista, joka ei täytä tämän sopimuksen määräyksiä tai jota ei ole jätetty postin kuljetettavaksi säädetyllä tavalla. Se hallinto, joka on vastuussa hukkaantumisesta, anastuksesta tai vahingosta, voi kuitenkin maksaa vahingonkorvausta sellaisesta paketista olematta kuitenkaan oikeutettu vaatimaan vahingonkorvausta toiselta hallinnolta. 7. Kummallakin hallinnolla on oikeus, milloin vakuutettu paketti on hukkaantunut, mennyt rikki tai sen sisältö kokonaan anastettu, pyynnöstä suorittaa takaisin kuljetusmaksut ja muut erityiset maksut sille7 joka on oikeutettu saamaan vahingonkorvausta. Vakuutusmaksua ei missään tapauksessa makseta takaisin. 8. Hallinnot eivät ota vastatakseen millään tavalla, kun selvitystä vakuutetusta paketista ei voida toimittaa siitä syystä, että asianmukaiset virka-asiakirjat ovat hävinneet ylivoimaisen tapahtuman kautta. 9. Jos vakuutetun paketin lähettäjä, vastaanottaja, omistaja tai näiden asiamies vilpillisesti on ilmoittanut, sisällön arvon todellista korkeammaksi tahi muuten tahallaan ja tietoisesti petollisessa tarkoituksessa on antanut vääriä ilmoituksia, voi vastuunalainen hallinto pidättää itselleen oikeuden joko kieltäytyä maksamasta vahingonkorvausta samoinkuin maksamasta takaisin kuljetus- ja muita maksuja tahi myöskin maksamasta sitä vahingonkorvausta, joka sen harkinnan mukaan, huomioonottaen esiintyvät erityiset asianhaarat, olisi katsottava kohtuulliseksi. Tämä ei vapauta oikeudellisesta seuraamuksesta sitä, jonka viaksi tässsä yhteydessä mainittu vilpillinen menettely jääpi. 6. Skadestånd utbetalas icke för assurerat paket innehållande föremål, som är utan verkligt värde, som lätt förstöres eller som är förbjudet till befordran i paket mellan de båda fördragsslutande förvaltningarna; skadestånd betalas icke heller för assurerat paket, som icke uppfyller bestämmelserna i detta avtal eller som icke avlämnats till postbefordran på föreskrivet sätt. Den förvaltning, som är ansvarig för förlusten, tillgreppet eller skadan, kan emellertid utbetala skadestånd för sådant paket, utan rätt till ersättningsanspråk gentemot den andra förvaltningen. 7. Det står vardera förvaltningen fritt att, i händelse assurerat paket förkommit, förstörts eller helt och hållet berövats sitt innehåll, på begäran återbetala befordringsavgifterna och övriga särskilda avgifter till den skadeståndsberättigade. Assuransavgiften återbetalas icke i något fall. 8. Förvaltningarna åtaga sig ingen ansvarighet, då utredning beträffande assurerat paket icke kan verkställas av det skäl, att vederbörande tjänstehandlingar förstörts genom force majeure. 9. Om avsändaren, adressaten, ägaren eller ombud för dessa beträffande assurerat paket avsiktligt angivit innehållets värde högre än det verkliga eller eljest avsiktligt och medvetet i svikligt syfte meddelat oriktiga uppgifter, kan den ansvariga förvaltningen förbehålla sig rätt antingen att vägra skadeståndsutbetalning ävensom återbetalning av befordrings- och andra avgifter eller ock att utbetala det skadestånd, som efter dess beprövande med hänsyn till föreliggande särskilda omständigheter må finnas skäligt. Detta utesluter icke rättslig påföljd för den, som låtit i detta sammanhang omnämnt svikligt förfarande komma sig till last.

13 Jos vakuutettu paketti on hukkaantunut, sen sisältö anastettu tai vahingoittunut, on postiin jättömaan hallinnon maksettava vahingonkorvaus 'oikeudenomistajalle niin pian kuin mahdollista ja viimeistään vuoden kuluessa tiedustelun jättämisen_jälkeisestä päivästä lukien. Jos osoitemaan hallinto on vastuussa hukkaantumisesta, anastuksesta tai vahingosta, toimitetaan suoritus tämän laskuun, sittenkuin mainitulle hallinnolle asianmukaisessa järjestyksessä on ilmoitettu asiasta. 11. Postiin jättömaan hallinto voi kuitenkin, mikäli koskee edellisessä kohdassa mainittuja tapauksia, poikkeuksellisesti lykätä vahingonkorvauksen maksamisen yli vahvistetun ajan, ellei tämän ajan umpeenkuluessa ole ollut mahdollista saada selvyyttä lähetyksen kohtalosta tai ratkaista kysymystä vastuunalaisuudesta. 12. Lukuunottamatta sitä tapausta, että suoritus poikkeuksellisesti on lykätty siten kuin edellisessä kohdassa on säädetty, on postiin jättömaa oikeutettu osoitemaan laskuun maksamaan vahingonkorvauksen, ellei osoitemaa yhdeksän kuukauden kuluessa, sittenkuin vahingonkorvausvaatimus on asianmukaisessa järjestyksessä esitetty, ole lopullisesti järjestänyt asiaa. 13. Vahingonkorvauksen suorittaminen kuuluu sille maalle, jonka alainen lähtöpostitoimipaikka on. Sanottu maa voi esittää korvausvaatimuksen vastuunalaiselle maalle, t. s. sille hallinnolle, jonka alueella tai jonka postitoimessa hukkaantuminen, anastus tai vahinko on tapahtunut. 14. Se maa, joka on vastuunalainen hukkaantumisesta, anastuksesta tai vahingosta ja jonka laskuun suoritus on tapahtunut, on velvollinen viipymättä ja viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa vaatimuksen tapahduttua hyvittämään sitä maata, joka vahingonkorvausmäärän on suorittanut. 10. Har ett assurerat paket gått förlorat, tillgripits eller skadats, skall inlämningslandets förvaltning betala skadestånd till rättsinnehavaren så snart som möjligt och senast inom ett år räknat från och med dagen efter den, då reklamation avlåtits. Om adresslandets förvaltning är ansvarig för förlusten, tillgreppet eller skadan, verkställes betalningen för dennas räkning, sedan nämnda förvaltning i behörig ordning underrättats. 11. Inlämningslandets förvaltning kan likväl beträffande i föregående moment omnämnda fall undantagsvis uppskjuta betalningen av skadeståndet utöver den fastställda tiden, om det icke vid utgången av denna tid varit möjligt att utröna försändelsens öde eller avgöra frågan om ansvarigheten. 12. Frånsett det fall, att betalningen undantagsvis uppskjutits på sätt i föregående moment stadgas, är inlämningslandet berättigat att för adresslandets räkning utbetala skadeståndet, därest adresslandet icke inom nio månader, sedan skadeståndsanspråket blivit i behörig ordning framställt, slutgiltigt ordnat saken. 13. Skyldigheten att utbetala skadeståndet åligger det land, under vilket avsändningspostanstalten lyder. Sagda land kan framställa ersättningsanspråk mot det ansvariga landet, d. v. s. mot den förvaltning, på vars område eller inom vars posttjänst förlusten, tillgreppet eller skadan ägt rum. 14. Det land, å vilket ansvarighet för förlust, tillgrepp eller skada vilar och för vars räkning betalning verkställts, är skyldigt att utan dröjsmål och senast inom nio månader efter anfordran gottgöra det land, som utbetalat skadeståndsbeloppet.

14 Vahingonkorvauksen suoritus maasta toiseen tapahtuu kultakannan mukaan. 16. Suoritus on velkovalle maalle kustannuksia tuottamatta toimitettava joko postiosoituksella tai vekselillä tai velkovassa maassa käyvällä rahalla tai myös muulla sellaisella tavalla, josta hallinnot kirjeenvaihdon avulla voivat molemmin puolin sopia. 17. Kunnes toisin on näytetty, on vakuutetusta paketista vastuunalainen se maa, joka muistutusta tekemättä on vastaanottanut paketin ja joka saatuaan kaiken tarpeellisen aineiston tutkimusta varten, ei voi todistaa, että pakettia on asianmukaisesti käsitelty. Jos hukkaantuminen, anastus tai vahinko on tapahtunut kuljetuksen kestäessä, eikä ole mahdollista ratkaista, minkä maan postitoimessa tämä on tapahtunut, tulee asianomaisten postihallintojen suorittaa vahingonkorvaus yhtä suurin osin. 18. Vakuutetun paketin hukkaantumisesta, sisällön anastuksesta tai vahingoittumisesta, jonka vastaanottava vaihtopostitoimipaikka postia avattaessa toteaa ja josta oikaisuilmoitukselila. on lähettävälle vaihtopostitoimipaikalle asianmukaisesti ilmoitettu, on se hallinto vastuussa, jonka alainen lähettävä vaihtopostitoimipaikka on, mikäli ei voida toteennäyttää, että hukkaantuminen, anastus tai vahingonteko on tapahtunut vastaanottavan hallinnon postitoimessa. 19. Lähettäjä on vastuussa siitä, että vakuutettu paketti on asianmukaisessa järjestyksessä päällystetty, pakattu ja sinetöity. Kumpikaan hallinto ei ota vastatakseen hukkaantumisesta, anastuksesta tai vahingosta milloin tämä johtuu puutteellisuudesta, jota ei ole huomattu pakettia kuljetettavaksi jätettäessä. 15. Betalning av skadeståndsbelopp från det ena landet till det andra skall verkställas på guldbasis. 16. Betalning skall utan kostnad för det fordringsägande landet verkställas antingen medelst postanvisning eller växel eller med i det fordringsägande landet gångbart mynt eller ock på sådant annat sätt, varom förvaltningarna genom skriftväxling kunna ömsesidigt överenskomma. 17. Intill dess annorlunda blivit visat, vilar ansvarigheten för ett assurerat paket på det land, som utan anmärkning mottagit paketet och som, efter att hava erhållit alltnödvändigt material för en undersökning, icke kan påvisa paketets behöriga behandling. Har förlusten, tillgreppet eller skadan ägt rum under befordringen, utan att det är möjligt att avgöra, i vilken posttjänst detta skett, skola vederbörande postförvaltningar vidkännas skadeståndet till lika delar. 18. Ansvarigheten för förlust, tillgrepp eller skada, som av mottagande utväxlingspostanstalten konstateras beträffande ett assurerat paket vid öppnandet av posten och som genom besvaring vederbörligen meddelats avsändande utväxlingspostanstalten, åvilar den förvaltning, under vilken avsändande utväxlingspostanstalten lyder, såvida det icke kan bevisas, att förlusten, tillgreppet eller skadegörelsen ägt rum inom den mottagande förvaltningens posttjänst. 19. Ansvarigheten för att ett assurerat paket är i behörig ordning inslaget, förpackat och förseglat påvilar avsändaren. Ingendera förvaltningen åtager sig ansvarighet för förlust, tillgrepp eller skada till följd av bristfällighet, som icke iakttagits vid paketets inlämning.

15 15 13 Artikla. K a u tta kulkeva t paketit. 1. Kumpikin hallinto sitoutuu sellaisesta maasta tai sellaiseen maahan, jonka kanssa se vaihtaa postipaketteja, kuljetuttamaan alueensa kautta paketteja, jotka ovat lähtöisin jommankumman sopimuksentehneen maan hallinnon alueelta tai sinne osoitetut. 2. Kummankin hallinnon tulee ilmoittaa toiselle, mihin maihin paketteja voidaan lähettää sen välityksellä. 3. Jotta paketteja voitaisiin kauttakuljettaa, tulee niiden pakettien, jotka on kuljetettava toisen sopimuksentehneen hallinnon alueelta toisen alueen kautta, täyttää ne lähettämisehdot, jotka välittävä hallinto aika-ajoin määrää. 14 Artikla. T arkastus vaihtopostitoim ipaikassa. 1. Vastaanottavan vaihtopostitoimipaikan tulee, saadessaan pakettikarttapäätöksen, tarkastaa se. Vakuutetut paketit ovat tarkoin verrattavat niitä seuraavien pakettikarttojen kanssa. Kaikki huomatut eroavaisuudet ja epäsäännöllisyydet ovat oikaisuilmoituksella viipymättä saatettavat lähettävän vaihtopostitoimipaikan tietoon. Ellei huomautusta heti tehdä, katsotaan karttapäätöksen ja liiteasiakirjojen joka suhteessa olleen asianmukaisessa kunnossa. 2. Jos karttapäätöksessä havaitaan eroavaisuutta tai epäsäännöllisyyttä, or^ tehtävä sellaiset merkinnät, että niistä voidaan saada asiaan valaistusta, jos perästäpäin mahdollisesti toimitetaan tutkimus tai tehdään vahingonkorvausvaatimus Jos pakettikartta puuttuu, on kirjoitettava kaksoiskappale ja jäljennös siitä toimitettava sille vaihtopostitoimipaikalle, josta karttapäätös on saatu. 4. Vakuutettuun pakettiin, jossa on selviä väkivallan tai vahingon jälkiä, on Artikel 13. T ransitpaket. 1. Vardera förvaltningen utfäster sig att genom sitt område, från eller till land, med vilket den underhåller postpaketutväxling, transitbefordra paket, vilka härröra från eller äro adresserade till den andra fördragsslutande förvaltningens område. 2. Vardera förvaltningen skall meddela den andra, till vilka länder paket kunna försändas genom dess förmedling. 3. För att vinna transitbefordran måste de paket, vilka skola befordras från den ena av de fördragsslutande förvaltningarna genom den andras område, uppfylla de försändningsvillkor, som den förmedlande förvaltningen tid efter annan föreskriver. Artikel 14. G ranskning v id utväxlingspostanstalt. 1. Vid mottagandet av ett paketkartslut skall detta granskas av mottagande utväxlingspostanstalten. Assurerade paket skola noggrant jämföras med åtföljande paketkartor. Alla iakttagna skiljaktigheter och oregelbundenheter skola ofördröjligen meddelas avsändande utväxlingspostanstalten genom besvaring. Göres anmärkning icke omedelbart, anses, att kartslutet och följehandlingarna i alla avseenden varit i behörigt skick. 2. Föreligger skiljaktighet eller oregelbundenhet beträffande ett kartslut, skola sådana anteckningar göras, att av desamma upplysningar i ärendet kunna inhämtas, i händelse efteråt möjligen föranstaltas om undersökning eller framställes anspråk på skadestånd. 3. Saknas paketkarta, skall duplett u t skrivas och en avskrift därav tillställas den utväxlingspostanstalt, från vilken kartslutet mottagits. 4. Assurerat paket, som bär tydliga spår av åverkan eller skada, skall förses med

16 16 tehtävä asianlaidasta merkintä ja tulee merkinnän tehneen postitoimipaikan leimata paketti, tai myös lähetetään paketin mukana erityinen asiakirja, joka kiinnittää huomion vahingontekoon tai vahinkoon. 15 Artikla. Tullaam is- ja kotiinkuljetusm aksu, makasiinim aksu. 1. Osoitemaan postilaitos voi vastaanottajalta tullauttamisesta kantaa korkeintaan 5 markan (10 sentin) maksun paketilta. 1) 2. Kotiinkuljetuksesta vastaanottajalle voi osoitemaan postilaitos tältä kantaa korkeintaan 5 markan (10 sentin) maksun paketilta. Sama maksu voidaan vaatia joka. kerralta, jolloin pakettia ensimäisen tuloksettoman kotiin viennin jälkeen tarjotaan vastaanottajalle hänen asunnossaan.t) 3. Kumpikin postilaitos on oikeutettu kantamaan paketeista, joita vastaanottaja ei ole noutanut osoitemaan postilaitoksen määräämän ajan kuluessa, kohtuullisen makasiinimaksun.2 3) 4. Jos paketti palautetaan postiinjättömaahan, peruutetaan yllämainitut maksut. 16 Artikla. J älkeenlähettäm inen. 1. Jos paketti jälkeenlähetetään osoitemaassa tai annetaan toiselle vastaanottajalle alkuperäisessä osoitepaikassa, voidaan tästä kantaa lisämaksu, jonka määrää osoitemaan postilaitos.3) 2. Paketista, joka jälkeenlähetetään jompaankumpaan maahan, voidaan pakettia postista annettaessa kantaa uusi kuljetusmaksu J) Nämä maksut kannetaan samansuuruisin m äärin kuin m uista m aista saapuneista paketeista. 2) Makasiinimaiksua ei Suomessa k anneta. ' ') Jälkeenlähottäm isestä kotimaassa kannetaan uusi kuljetusm aksu kotimaan paketritaksau. mukaan Antamisesta toiselle vastaanottajalle alkuperäisessä osoitepaikassa ei maksua oteta. anteckning om förhållandet och av den postanstalt, som gjort anteckningen, åsättas datumstämpel, eller ock sändes med paketet en särskild handling, som fäster uppmärksamheten på åverkan eller skadan. Artikel 15. F örtullnings- och hem forslingsavgift, m agasinsavgift. 1. Adresslandets postverk kan av adressaten för förtullning upptaga en avgift av högst 5 mark (10 cents), per paket.1) 2. För hemforsling till adressat kan adresslandets postverk av denne upptaga en avgift av högst 5 mark (10 cents) per paket. Samma avgift kan utkrävas för varje gång paketet hembjudes adressaten i hans bostad efter det första resultatlösa. hembjudandet.x) 3. Vartdera postverket äger rätt att för paket, vilka icke avhämtas av adressaten inom den av adresslandets postverk föreskrivna tiden, upptaga, en skälig magasinsavgift. 2) 4. Därest paket återsändes till inlämning-siandet, annulleras förestående avgifter. Artikel 16. E ftersä n d n in g. 1. Om ett paket eftersändes inom adresslandet eller utlämnas till annan adressat å den ursprungliga adressorten, kan härför upptagas en tilläggsavgift, vilken bestämmes av adresslandets postverk.3) 2. För paket, som eftersändes till någotdera landet, kaai vid utlämnandet upptagas ny befordringsavgift och, i förekom- ) Dessa avgifter uppbäras med enahanda belopp som för paket från andra länder. 2) M agasinsavgift uppbäres ieke i Finland. 3) F ör eftersändning inom landet uppbäres ny befordringsavgift enligt inrikes pakettaxa. För u t lämnande till annan adressat å iden ursprungliga adressorten utgår ingen avgift.

17 ja sattuvissa tapauksissa uusi vakuutusmaksu, mikäli mainittuja maksuja ei ole etukäteen suoritettu. (Vakuutettua pakettia on tällä tavoin jälkeenlähetettäessä käsiteltävä vakuutettuna). Maksut pitää se hallinto, joka ne on perinyt. Se hallinto, joka antaa postista paketin, on oikeutettu määräämään näiden maksujen määrän, kun niitä ei ole etukäteen suoritettu.1) 3. Vakuutettu paketti voidaan jälkeenlähettää tai palauttaa toiseen maahan ainoastaan milloin se voidaan lähettää sinne vakuutettuna. Lähettäjä on oikeutettu tekemään vakuutettuun pakettiin merkinnän Do not forward to a third country, missä tapauksessa pakettia ei saa edelleenlähettää toiseen maahan. Ellei vakuutettuun pakettiin ole tehty merkintää siitä, että lähettäjä ainoastaan sallii palauttamisen postiinjättömaahan tai jälkeenlähettämisen alkuperäisestä osoitemaasta, saadaan se vakuutettuna jälkeenlähettää kolmanteen maahan. Vakuutettu paketti saadaan palauttaa lähettäjälle kolmanteen maahan paketissa ilmoitetun palauttamisosoitteen mukaan, jos paketti voidaan lähettää sinne vakuutettuna.2) Vakuutetun paketin hukkaantumisen, anastuksen tai vahingoittumisen sattuessa maksetaan, milloin paketti on jälkeenlähetetty tai palautettu kolmanteen maahan, vahingonkorvausta tämän sopimuksen 12 art. 3 kohdan määräysten mukaan. 17 mande fall, ny assuransavgift, för såvitt ieke nämnda avgifter i förväg erlagts. (Assurerat paket måste vid sådan eftersändning behandlas såsom assurerat). Avgifterna behållas av den förvaltning, som utkrävt desamma. Den förvaltning, som utlämnar paketet, äger 'bestämma beloppet av dessa avgifter, när de ej blivit i förväg erlagda.1) 3. Assurerat paket kan efter- eller återsändas till annat land endast för såvitt det kan försändas dit såsom assurerat. Avsändare äger rätt förse assurerat paket med anteckningen Do not forward to a third country, i vilket fall paketet icke får vidaresändas till annat land. Är assurerat paket icke försett med anteckning om att avsändaren endast medgiver återsändning till inlämningslandet eller eftersändning inom det ursprungliga adresslandet, får det under assurans eftersändas till ett tredje land. Assurerat paket får återställas till avsändaren i ett tredje land, i enlighet med å paketet angiven returadress, om paketet kan försändas dit såsom assurerat. 2) Vid förlust, tillgrepp eller skada beträffande ett assurerat paket, som eftereller återsänts till ett tredje land, betalas skadestånd enligt föreskrifterna i art. 12, mom. 3, av detta avtal. 17 Artikla. K ielto kantam asta sopim uksenvastaisia m aksuja. Paketeista, joihin tätä sopimusta sovelletaan, ei saa panna maksettavaksi muita kuin sopimuksen eri artikloissa mainittuja postimaksuja. *) Nämä maksut kannetaan samoin m äärin kuin sellaisesta paketista Suomesta Amerikan Yhdysvaltoihin. 2) Jälkeenlähetettäessä tai palautettaessa toiseen maahan hyvitetään Suomen posti- ja lennätinlaitosta yleiskansainvälisten perusteiden mukaan. Artikel 17. F örbud m ot upptagande av icke avtalsenliga avgifter. Paket, varå detta avtal äger tillämpning, få icke beläggas med andra, postavgifter än de, som äro omnämnda i de olika artiklarna av avtalet. ) Dessa avgifter uppbäras med enahanda belopp som för e tt dylikt paket från Finland till Amerikas Förenta Stater. a) Vid efter- eller återsändning till annat land gottskrives finska post- och telegrafverket enligt allm änt internationella grunder

18 18 18 Artikla. T akaisinottam inen ja osoitteen m uutos. Paketin lähettäjä voi ottaa sen takaisin postinkuljetuksesta tai muuttaa sen osoitteen niin kauan kuin pakettia ei ole annettu vastaanottajalle. Takaisinottamis- tai osoitteen muutospyyntö, jonka tulee olla yhtäpitävä sopimuksentehneiden hallintojen kotimaisten määräysten kanssa, on kysymyksen ollessa Amerikan Yhdysvaltoihin osoitetusta paketista, lähetettävä keskushallinnolle Washingtoniin1) ja kysymyksen ollessa Suomeen osoitetusta paketista, (posti- ja lennätinlaitoksen pääjohtajalle) Tiedustelukonttorille Helsinkiin. 19 Artikla. Perillesaam attom uus. 1. Ellei lähettäjä toisin ole määrännyt, on perillesaamaton paketti edeltäkäsin ilmoittamatta palautettava lähettäjälle. Uusi kuljetusmaksu ja sattuvissa tapauksissa uusi vakuutusmaksu (vakuutettu paketti on tällöin palautettava vakuutettuna) voidaan kantaa lähettäjältä ja pitää maksun se hallinto, joka sen on kantanut.2) 2. Paketin lähettäjä voi pakettia postiinjättäessään pyytää, että paketti, mikäli sitäei voida perilletoimittaa osoitteen mukaan, on a) joko käsiteltävä postilaitokselle luovutettuna tai myös b) tarjottava toiselle vastaanottajalle osoitemaassa. Muuta vaihtoehtoa ei sallita. Jos lähettäjä käyttää hyväkseen tätä myönnytystä, on pyyntö merkittävä pakettiin sekä pakettiin kiinnisidoltuun tulliluetteloon ja laaditaan suunnilleen seuraavalla tavalla: If not deliverable as addressed, abandon, tai *) Pyyntö (lom. 68) lähetetään posti- ja lennätinliallituksen tiedustelukonttoriin. Maksu on sama kuin sellaisesta pyynnöstä muihin maihin. 2) Maksut kannetaan Suomessa. Jos lähettäjä kieltäytyy maksamasta, on asiasta ilmoitettava postija lennätinhallituksen kansliaosastolle. Artikel 18. Å tertagande och adressförändring. Avsändare av paket kan återtaga detsamma från postbefordran eller ändra adressen därå, så länge paketet icke blivit utlämnat till adressaten. Begäran om återtagande eller adressförändring, som måste överensstämma med de fördragsslutande förvaltningarnas inrikes bestämmelser, skall, i fråga om paket till Amerikas Förenta Stater, sändas till centralförvaltningen i Washington1) och, i fråga om paket till Finland, till Generaldirektören för postoch telegrafverket, Reklamationskontoret i Helsingfors. Artikel 19. Obeställbarhet. 1. Om avsändaren icke meddelat annan föreskrift, skall obeställbart paket utan föregående anmälan återsändas till avsändaren. Ny befordringsavgift och, i förekommande fall, ny assuransavgift (assurerat paket måste återsändas under assurans) kan upptagas hos avsändaren och behållas av den förvaltning, som upptagit densamma.2) 2. Avsändare av paket kan vid inlämnandet begära, att paketet, därest detsamma icke kan beställas efter adressen, skall a) antingen behandlas såsom avstått till postverket eller ock b) hembjudas annan adressat i adresslandet. Annat alternativ medgives icke. Om avsändaren begagnar sig av detta medgivande, skall begäran tecknas å paketet samt å den vid paketet fastbundna tulldeklarationen och avfattas på ungefär följande sätt: If not deliverable as addressed, abandon, eller 0 Begäran (bl. 68) insändes till post- och telegtafstyrelsens reklamationskontor. A vgift utgår såsom fö r dylik anhållan till andra länder. 2) A vgifterna uppbäras i Finland. V ägrar avsändaren a tt betala, skall saken anmälas till postoch telegrafstyrelsens kansliavdelning.

19 19 If not deliverable as addressed, deliver to... :t 3. Perillesaamaton paketti, josta ei toisin ole määrätty, on palautettava lähettäjälle! 30 päivän kuluttua luettuna siitä päivästä, I jolloin paketti on saapunut osoitepostitoimij p a i k k a a n Paketti, jota on kieltäydytty vastaanottamasta, on kuitenkin viipymättä palautettava. Molemmissa näissä tapauksissa on paketteihin merkittävä perillesaamattomuuden syy. 4. Pahentumiselle tai pilaantumiselle alttiit esineet, mutta vain sellaiset, voidaan asianomaisen hyväksi heti myydä, vieläpä meno- tahi 'paluumatkalla, ilman edelläkäypää ilmoitusta ja laillisia muodollisuuksia huomioonottamatta. Ellei myyminen jostain syystä käy päinsä, on pilaantuneet tai arvottomat esineet hävitettävä. Myymisestä tahi hävittämisestä on laadittava pöytäkirja ja ilmoitettava postiinjättömaan hallinnolle.1) 5. Perillesaamaton paketti, johon lähettäjä on merkinnyt..abandon. voidaan 30 päivän kuluttua myydä huutokaupalla. Jos siten on menetelty vakuutetun paketin suhteen, on pöytäkirja asianmukaisessa järjestyksessä laadittava ja postiinjättömaan hallinnolle ilmoitettava, miten paketin suhteen on menetelty.1) Postiinjättömaan hallinnolle on myöskin ilmoitettava, ellei perillesaamatonta vakuutettua pakettia jostain muusta syystä palauteta postiinjättömaahan. If not deliverable as addressed, deliver to Obeställbart paket, över vilket annorlunda icke förfogats, skall från vartdera landet återsändas till avsändaren efter u t gången av 30 dagar, räknat från den dag, då paketet ankommit till adresspostanstalten. Paket, vars mottagande blivit vägrat, skall dock omedelbart återsändas. I båda dessa fall skola paketen förses med anteckning om orsaken till obeställbarheten. 4. Föremål, som äro utsatta för försämring eller skämning, men endast sådana, kunna till förmån för den som vederbör omedelbart säljas, till och med under vägen fram eller åter, utan föregående anmälan och utan iakttagande av laga formaliteter. Kan av någon anledning försäljning ej äga rum, skola, de förskämda eller värdelösa föremålen förstöras. Över försäljningen eller förstörandet skall upprättas protokoll och anmälan göras till inlämningslandets förvaltning.a) 5. Obeställbart paket, som avsändaren påtecknat Abandon, kan, efter förloppet av 30 dagar försäljas på auktion. Har sålunda förfarits beträffande assurerat paket, skall protokoll i behörig ordning upprättas och inlämningslandets förvaltning.underrättas om, huru med paketet förfarits. 1) Inlämningslandets förvaltning skall även underrättas, därest obeställbart assurerat paket av någon annan anledning icke återsändes till inlämningslandet. 20 Artikla. T u llim aksujen peruuttam inen. Jos asianmukaiset tullimuodollisuudet jo ovat täytetyt, ovat varsinaiset tullimaksut, jotka tulliviranomainen on pannut paketista maksettavaksi, sekä Suomessa että Amerikan *) *) Pöytäkirja lähetetään posti- ja lennä.tinhallituksen tiedustelukonftörlin. Artikel 20. A n n u llerin g av tu lla vgifter. Om vederbörliga tullformaliteter redan fullgjorts, skola tullavgifter i egentlig mening, som av vederbörande tullmyndighet påförts ett paket, såväl i Amerikas Förenta ) Protokollet insändes till post- ooh telegrafstyrelsens reklamationskontor.

20 2 0 Yhdysvalloissa peruutettavat, jos paketti palautetaan lähtömaahan tahi jälkeenlähete- [tään toiseen maahan. 21 Artikla. E delleenlähettäm inen. 1. Väärinohjatut tavalliset paketit ovat edelleenlähetettävät osoitepaikkaan lyhintä tietä, joka on edelleenlähettävän hallinnon käytettävissä. Sellaisista paketeista ei edelleenlähettävä hallinto saa panna maksettavaksi tulli- tahi muita maksuja. Väärinohjatut vakuutetut paketit ovat edelleenlähetettävät osoitepaikkaan ainoastaan mikäli ne voidaan lähettää sinne vakuutettuina. Ellei niitä voida lähettää vakuutettuinu, ovat ne palautettavat lähtömaahan. 2. Jos edelleenlähettäminen käsittää paketin palauttamisen postiin jättötoimipaikkaan, tulee edelleenlähettävän vaihtopostitoimipaikan palauttaa vastaanotettu hyvitys postiinjättötoimipaikalle sekä ilmoittaa ^virheestä oikaisuilmoituksella. Vastakkaisessa tapauksessa ja jos lähettävän postitoimipaikan edelleenlähettävän e postitoimipaikalle hyvittämä määrä on riittämätön peittämään esiintyviä jälkeenlähettämismaksuja, hyvittää edelleenlähettävä toimipaikka itseään erotuksella tekemällä, lähettävän vaihtotoimipaikan pakettikartalle asianmukaisen muutoksen. Syy muutokseen ilmoitetaan asianomaiselle vaihtopostitoimipaikalle oikaisuilmoituksella Jos paketti postitoimen syyksi luettavasta erehdyksestä vastoin voimassaolevia määräyksiä on otettu postin kuljetettavaksi ja senvuoksi on palautettava postiinjättömaahan, on samaa menettelytapaa sovellettava kuin jos paketti väärinohjäämisen tähden olisi palautettu lähtöpostitoimipaikkaan. 4. Jälkeenlähetettävää pakettia tulee.seurata postiin jättötoimipaikassa laadittu Stater som i Finland annulleras, om paketet återsändes till avgång-siandet eller eftersändes till annat land. Artikel 21. V idar e sändning. 1. Vanliga paket, som blivit feldirigerade, skola vidaresändas till adressorten på den kortaste väg, som står den vidaresändande förvaltningen till buds. Dylika paket få icke av den vidaresändande förvaltningen beläggas med tull- eller andra avgifter. Assurerade paket, som blivit feldirigerade, skola vidaresändas till adressorten endast för såvitt de kunna försändas dit såsom assurerade. Kunna desamma icke vidaresändas under assurans, skola de återsändas till inlämningslandet. 2. Innebär vidaresändningen, att paketet återsändes till i nlämn in gsp ost anstalt en, skall den vidaresändande utväxlingspostanstalten restituera till inlänmingsp ostanstalten mottagen gottgörelse samt anmärka felet genom besvaring. I motsatt fall och därest det avgiftsbelopp, som blivit av avsändningspostanstalten gottgjort den vidaresändande postanstalten, är otillräckligt för att täcka uppkommande eftersändningsavgifter, tillgodoför sig den vidaresändande postanstalten skillnaden genom behörig ändring å paketkartan från avsändande utväxlingspostanstal- ten. Anledningen till ändringen meddelas vederbörande utväxlingsp ostanstalt genom besvaring. 3. Har ett paket av misstag, som är att tillskriva posttjänsten, i strid mot gällande bestämmelser blivit mottaget till postbefordran och på grund härav skall återsändas till inlämningslandet, skall samma förfaringssätt tillämpas som om paketet återsänts till avsändningspostanstalten på grund av feldirigering. 4. Eftersänt paket skall åtföljas av den vid inlämningspostanstalten utfärdade tull-

21 1 tulliluettelo. Jos paketti jostain syystä on uudelleen päällystettävä tai jos alkuperäinen tulliluettelo on korvattava kaksoiskappaleella, on pakettiin ehdottomasti merkittävä sekä postiinjättötoimipaikan nimi että alkuperäinen postiinjättönumero sekä tulliluetteloon alkuperäisen postiinjättötoimipaikan nimi,. 22 Artikla. Sä kit. Kummankin hallinnon on hankittava ne säkit, jotka tarvitaan sen pakettien lähettämiseen. Säkit ovat ensimäisellä vuorolla palautettavat tyhjinä lähtömaahan. Tyhjät säkit ovat pakattavat kymmenen kappaletta käsittäviksi nipuiksi (yhdeksän säkkiä suljettuina yhteen) ja sellaisten säkkien yhteinen lukumäärä on merkittävä pakettikartalle. 23 Artikla. H y vity kset. 1. Toisen maan toiseen maahan lähettämistä paketeista on lähettävän postihallinnon suoritettava vastaanottavalle hallinnolle päätemaksu seuraavien perusteiden mukaan: a) Suomessa postiin jätetyistä ja Amerikan Yhdysvaltoihin osoitetuista paketeista 70 sentiimiä kilogrammalta laskettuna kunkin karttapäätöksen yhteenlasketun nettopainon mukaan.!b) Amerikan Yhdysvalloissa postiin jätetyistä ja Suomeen osoitetuista paketeista 40.. sentiimiä kilogrammalta laskettuna kunkin karttapäätöksen yhteenlasketun nettopainon mukaan. Nämä päätemaksut voidaan alentaa tai koroittaa jommankumman maan kolme kuukautta aikaisemmin tekemän ilmoituksen perusteella. Tällaisen alennuksen tai koroituksen tulee olla voimassa vähintään yksi vuosi. 2. Ne maksut, jotka ovat hyvitettävät paketeista, jotka toinen hallinto luovuttaa deklarationen. Om paket av någon anledning måste slås in på nytt eller den u r sprungliga tulldeklarationen ersättas med duplett, skall å paketet ovillkorligen angivas såväl namnet å den postanstalt, där paketet inlämnats, som det ursprungliga inlämningsnumret samt å tulldeklarationen den u r sprungliga inlämningspostanstaltens namn. Artikel 22. Säckar. Yardera förvaltningen skall tillhandahålla de säckar, som erfordras för försändningen av dess paket. Säckarna skola med första lägenhet återsändas tomma till avgånglandet. De tomma säckarna skola läggas i buntar om tio stycken (nio säckar inneslutna i en) och sammanlagda antalet av dylika säckar skall antecknas på paketkartan. Artikel 23. Gottgörelser. 1. För paket, avsända av det ena landet till det andra, skall den avsändande postförvaltningen betala till den mottagande förvaltningen en terminalavgift enligt följande grunder: a) För paket, inlämnade i Finland och adresserade till Amerikas Förenta Stater, 70 centimes per kilogram, beräknat å sammanlagda nettovikten av varje k artslu t; b) För paket, inlämnade i Amerikas Förenta Stater och adresserade till Finland, 40 centimes per kilogram, beräknat å sammanlagda nettovikten av varje kartslut. Dessa terminalavgifter kunna sänkas eller höjas efter tre månaders föregående anmälan från det ena landet till det andra. Sådan sänkning eller höjning skall gälla under minst ett år. 2. De avgifter, som skola gottgöras för paket, vilka av den ena förvaltningen över-

22 22 toiselle edelleenkuljetusta varten johonkin sen alusmaahan tai kolmanteen maahan, tulee välittävän hallinnon vahvistaa. 3. Jokaisesta paketista, jonka jompikumpi hallinnoista palauttaa tai jälkeenlähettää toiselle ja josta palauttamia- tai jälkeenlähettämismaksua ei ole suoritettu, on palauttaneella tai jälkeenlähettäneellä hallinnolla oikeus periä toiselta hallinnolta: a) edellä 1 moni. määrätty maksu; ib) maksu jä-lkeenlähettämisestä tai palauttamisesta. Jälkeenlähettämisen tai palauttamisen tapahtuessa kolmanteen maahan tulee kyseellisten maksujen rasittaa pakettia. Jos kolmas maa kieltäytyy ottamasta vastuulleen maksuja sillä perusteella, ettei niitä voida periä vastaanottajalta eikä lähettäjältä tai muusta syystä, lankeavat ne takaisin postiinjättömaalle. Paketista, joka palautetaan tai jälkeenlähetetään kauttakulkevana toisen hallinnon alueen kautta jommastakummasta toiseen ilman että palauttamis- tai jälkeenlähettämismaksua on suoritettu, voi välittävä postilaitos sitäpaitsi kantaa sille tulevan maksun huolehditusta' maa- tai merikuljetuksesta sekä ne maksuosuudet, jotka sattuvissa tapauksissa lankeavat toiselle tai toisille hallinnoille. lämnas till den andra för vidarebofordran till någon dess besittning eller till tredje land, skola fastställas av den förmedlande förvaltningen. 3. För varje ipaket, som en av de två förvaltningarna åter- eller eftersänder till den andra utan att åter- eller eftersändningsavgift blivit erlagd, äger den åter- eller eftersändande förvaltningen rätt utkräva hos den andra förvaltningen: a) den avgift, som bestämmes i mom. 1 här ovan, b) avgift för vidaresändningen eller återsändningen. I händelse av vidaresändning eller återsä.ndning till ett tredje land skola ifrågavarande avgifter åvila paketet. Vägrar det tredje landet att åtaga sig avgifterna på grund av att de icke kunna utkrävas hos adressaten resp. avsändaren eller av annan orsak, skola de återfalla på inlämningslandet. För paket, som åter- eller eftersändes i transit genom den ena förvaltningens område från eller till den andra utan att återeller eftersäpdningsavgift erlagts, kan det förmedlande postverket därjämte upptaga sig tillkommande avgift för ombesörjd landeller sjöbefordran jämte de avgiftsandelar, som, i förekommande fall, tillkomma annan eller andra förvaltningar. 24 Artikla. T ilitys. 1. P äätepaketit. Velkova maa laatii kunkin n e l j änneksen kuluttua tilin saatavastaan saapuneista paketeista vähennettyään velan lähetetyistä paketeista. 2. K a u tta kulkupaketit. Kummankin hallinnon tulee sitäpaitsi neljänneksittäin J) T ilejä tehtäessä lasketaan Suomen pakettisäkin paino l,7i50 grammaksi ja Amerikan saikin 4 naulaksi. Artikel.24. A v rä k n in g. 1) 1. Term inalpaket. Det fordringsägande landet upprättar efter utgången av varje kvartal en räkning över sitt tillgodohavande för mottagna paket, efter avdrag av skuld för avsända paket. 2. T ransitpaket. Varje förvaltning skall därjämte kvartalsvis upprätta en räkning, ') Vid upprättandet av avräkningar beräknas vikten av en finsk paketeäck till 1,750 gr. och av en aunerikaniäk sädk till 4 tsk&tpund.

23 23 laatia, tili, joka osoittaa ne määrät, jotka sille tulevat paketeista, jotka toinen hallinto on jättänyt edelleenkuljetusta varten. 3. Tilit ovat tarkastamista varten toimitettavat asianomaiselle hallinnolle mikäli mahdollista kuukauden kuluessa lähinnä sen neljänneksen jälkeen, jota tilit tarkoittavat. Loppusummia ei saa korjata. Mahdollisesti esiintyvät virheet on merkittävä eri luetteloihin. 4. Tilien laatimisen, lähettämisen, tarkastamisen ja hyväksymisen tulee tapahtua mahdollisimman pian. Yelkaerän tilittämisen tulee tapahtua ennen seuraavan neljänneksen umpeenkulumista. 5. Velkaerien maksamisen molempien hallintojen kesken tulee tapahtua vekselillä, joka määrätään maksettavaksi New Yorkissa, tai muulla tavalla, josta kummatkin hallinnot saattavat kirjeenvaihdon kautta molemmin puolin sopia. Maksusta johtuvat kulut suorittaa maksuvelvollinen hallinto. utvisande de belopp, som tillkomma densamma för paket, vilka av den andra förvaltningen överlämnats för vidarebefordran. 3. Räkningarna skola för granskning tillställas vederbörande förvaltning om möjligt inom loppet av månaden näst efter det kvartal, som räkningarna avse. Slutsummorna få icke rättas. Möjligen förefintliga fel skola uipptagas å särskilda förteckningar. 4. Räkningarnas uppställande, översändande, granskning och godkännande skall ske snarast möjligt. Likvidering av skuldsaldot skall verkställas senast före utgången av nästföljande kvartal. 5. Betalningen av skuldsaldona mellan de båda förvaltningarna skall ske medelst växel, som dragés på New York, eller på annat sätt, varom de båda förvaltningarna genom skriftväxling kunna ömsesidigt överenskomma. Med betalningen förenade omkostnader bestridas av den betalningsskyldiga förvaltningen. B. Postiennakkoliike. 25 Artikla. L iik en teen laajuus. 1. Postipaketteja, joista on pantu maksettavaksi postiennakko, vastaanotetaan kaikissa niissä Amerikan Yhdysvaltain ja Suomen postitoimipaikoissa, jotka ottavat osaa postiosoitusten vaihtoon. 2. Posti ennä kk o p a Lettejä vastaanotetaan ainoastaan vakuutettuina. 3. Tämän sopimuksen art. määräykset eivät koske kauttakulkevia postiennakkopaketteja. 26 Artikla. B. Postförskottsrörelse. Artikel 25. Rörelsens o m fattning. 1. Postpaket, belagda med postförskott, mottagas till alla de postanstalter i Amerikas Förenta Stater och Finland, som deltaga i utväxlingen av postanvisningar. 2. Postförskottspaket mottagas endast under assurans. 3. Föreskrifterna i art i detta avtal avse icke transiterande postförskottspaket. Artikel 26. K uljetu s- ja m u u t m aksut. 1. Postiennakkopaketit ovat niiden maksujen, ehtojen ja muodollisuuksien alaiset, jotka ovat voimassa sellaisista vakuutetuista B efordrings- och andra avgifter. 1. Postförskottspaket äro underkastade de avgifter, villkor och formaliteter, som gälla för med postförskott icke belagda assu-

24 24 paketeista, joista ei ole pantu maksettavaksi postiennakkoa. Postiinjättömaan postilaitoksella on oikeus kunkin postiennakkopaketin lähettäjältä kantaa kuljetus- ja muiden maksujen lisäksi postiennakkomaksu, minkä tämä maa saa vahvistaa. 2. Maksut lankeavat, kokonaisuudessaan sille, maalle, joka ne on kantanut. Mitään erityistä tiliä ei laadita hallintojen kesken näistä maksuista, lukuunottamatta 23 artiklassa määrättyä. rerade paket. Inlämningslandets postverk äger rätt att av avsändaren till varje postförskottspaket, utöver befordrings- och övriga avgifter upptaga en postförskottsavgift, som detta land äger fastställa. 2. Avgifterna tillfalla i sin helhet det land, som uppburit dem. Någon särskild avräkning mellan de två förvaltningarna skall icke ske beträffande dessa avgifter, med undantag av vad som stadgas i art Artikla. Postiennakkom äärä. 1. Korkein postiennakkomäärä on 100 dollaria. Tämä määrä voidaan milloin ta *12 hansa koroittaa tai alentaa molemminpuolisesta sopimuksesta, mikä aikaansaadaan kirjeenvaihdon kautta molempien hallintojen välillä. Postiennakkomäärä on aina ilmoitettava dollareissa ja senteissä. 2. Milloin lähettäjä pyytää postiennakkomäärän peruuttamista tai sen alentamista, on samojen vaihtopostitoimipaikkojen, jotka ovat käsitelleet pakettia, käsiteltävä tämä pyyntö, ellei kirjeenvaihdon kautta ole toisin sovittu. 28 Artikla. T ilitys. 1. Koko postiennakkomäärä, vähentämättä postiosoitus- tai perimismaksua, on toimitettava lähettäjälle kansainvälisellä postiosoituksella (luettelopostiosoituksella). Sen postitoimipaikan, joka postista antaa postiennakkopaketin, on vastaanottajalta kannettava koko postiennakkomäärä ynnä säädetty jostiosoit.usmaksu postiennakkomäärän lähettämisestä lähettäjälle postiinjättömaahan. 2. Se maa, joka postista antaa postiennakkopaketin, voi vastaanottajalta kantaa itse määräämänsä kohtuullisen perimismaksun, joka. ei ole 2 markkaa 50 penniä' Artikel 27. P ostförskottsbelopp. 1. Högsta postförskottsbeloppet skall utgöra 100 dollars. Detta belopp kan när som helst höjas eller sänkas efter ömsesidig överenskommelse genom skriftväxling mellan de båda förvaltningarna. Postförskottsbeloppet skall alltid angivas i dollars och cents. 2. När en avsändare gör framställning om annullering eller nedsättning av postförskottsbeloppet, skall denna framställning handläggas av samma utväxlingspostanstalter, som behandlat paketet, såvida icke annorlunda överenskommits genom skriftväxling. Artikel 28. R edovisning. 1. Hela postförskottsbeloppet, utan avdrag av postanvisnings- eller inkasseringsavgift, skall tillställas, avsändaren genom internationell postanvisning (listpostanvisning). Den postanstalt, som utlämnar postförskottspaketet, skall av adressaten utkräva hela postförskottsbeloppet jämte belöpande postanvisningsavgift för postförskottsbeloppets översändande till avsändaren i inlämningslandet. 2. Det land, som verkställer utlämnandet av ett postförskottspaket, kan efter eget bestämmande såsom inkasseringsavgift upptaga av adressaten skäligt belopp ej över-

25 25 (5 senttiä) suurempi. Maksua ei saa vähentää siitä postiennakkomäärästä, joka on lähetettävä lähettäjälle. 3. Vastaanottaja ei saa tarkastaa postiennakkopaketin sisältöä, ennenkuin postiennakkomäärä ja muut maksut, jotka sitä saattavat rasittaa, ovat suoritetut, vaikkakin lähettäjä tai vastaanottaja pyytää, että sellainen tarkastus sallittaisiin. stigande 2 mark 50 penni (5 cents). Avgiften får icke avdragas från postförskottsbeloppet, som skall översändas till avsändaren. 3. Innehållet i ett postförskottspaket får icke undersökas av adressaten, förrän postförskottsbeloppet och övriga avgifter, som kunna vila därå, hava erlagts, även om avsändare eller adressat gör framställning om, att sådan undersökning måtte medgivas. 29 Artikla. P ostiennakko-osoitukset. 1. Postiennakko-osoituksessa, joka laaditaan jommassakummassa maassa postiennakkopaketin tilitystä varten, on selvästi ilmoitettava paketin numero sekä tulee siinä olla silmäänpistävä merkintä,,c. O. D. tai Remboursement. *) 2. Postiennakko-osoitusten postiosoitusluetteloissa tulee, paitsi tavallisia ilmoituksia, olla myöskin paketin numero. Postiennakko-osoitusta ei saa merkitä luetteloon merkitsemättä myöskin lähettäjän nimeä sekä vastaanottajan nimeä, ja täydellistä osoitetta. 30 Artikla. Artikel 29. P ostförskottsanvisningar. 1. Postförskottsanvisning, som utfärdas i ettdera landet för redovisning av postförskottspaket, skall innehålla tydlig uppgift om paketets nummer samt på ett iögonenfallande sätt bära beteckningen C. O. D. eller,,remboursement. 1) 2. Postanvisningslistorna över postförskottsanvisningar skola, förutom de vanliga uppgifterna, innehålla uppgift även om paketets nummer. Postförskottsanvisning får icke uppföras på listan, utan att avsändarens namn samt adressatens namn och fullständiga adress även upptagas. Artikel 30. P ostiennakkopakettien lähettäm istapa ja kartoittam inen. F ör sändning ssätt och ka rtering av postfö rskottspaket. 1. Postiennakkopaketit ovat vaihdettavat 1. Postförskottspaket skola utväxlas mellan samojen vaihtopostitoimipaikkojen välillä, jotka ovat määrätyt vaihtamaan sellaisia vakuutettuja samma utväxlingspostanstalter, som äro utsedda för utväxlingen av med postförskott paketteja, joista ei ole pantu icke belagda assurerade paket. Utväxlin maksettavaksi postiennakkoa. Vaihdon tulee gen skall ske i direkta säckar, innehållande tapahtua suoraan osoitetuissa säkeissä, jotka endast postförskottspaket. Beteckningen sisältävät ainoastaan postiennakkopaketteja. Merkintä C. O. UT on tehtävä tai sana Remboursement kirjoitettava hyvin huomattavalla C. O. D. eller ordet Remboursement skall på mycket framträdande sätt angivas på såväl åtföljande handlingar som på tavalla sekä ohellaseuraaviin säckarnas adressetiketter. Paketen skola asiakirjoihin että säkkien osoitelipukkeisiin. uppföras på särskilda kartor, upptagande!) Pe-osoituksen (lom. 818) 'laatii Helsingin postikonttori. Kuun paketti ;on lunastettu^ lähetetään osoitus Helsingin ulk. osoit. toimistoon. *) Pf-amvisnimgem (bl. 88) utfärdas av postkontoret i Helsingfors. öedan jpaiketet utlösts, sändes anvisningen till Helsingfors utr. anv. expedition P1 S h -C

26 26 Paketit on merkittävä erityisille kartoille, joihin kirjoitetaan kunkin ipaketin numero, postiinjättötoimipaikka ja valtio sekä postiennakkomäärä. 2. Vastaanottaessaan postiennakkopaketteja sisältävän karttapäätöksen, tulee osoitemaan vaihtopostitoimipaikan huolellisesti tarkastaa se ja muuten käsitellä sitä 14 art. määräysten mukaan. för varje paket nummer, inlämningspostanstalt och stat samt postförskottsbelopp. 2. Vid mottagandet av ett kartslut med postförskottspaket skall adresslandets utväxlingspostanstalt omsorgsfullt granska och i övrigt behandla kartslutet i enlighet med föreskrifterna i art Artikla. Postiennakko-osoitusluettelot. Postiennakko-osoitusluetteloita vaihtavat keskenään ainoastaan New Yorkin ja Helsingin postikonttorit. Postiennakko-osoitukset merkitään erilleen tavallisista postiosoituksista, ja luetteloihin merkitään Collect on Delivery tai Remboursement. 32 Artikla. P erillesaam attom at postiennakko-osoitukset. 1. Ne postiennakko-osoitukset, joita jostain syystä ei ole maksettu vastaanottajalle, kuuluvat sen maan hallinnolle, jossa niihin kuuluvat paketit ovat postiinjätetyt. 2. Jos havaittaisiin, että postiennakkoliikennettä on käytetty petollisessa tarkoituksessa, on kyseellisten postiennakko-osoitusten maksaminen mikäli mahdollista ehkäistävä ja osoituksia käsiteltävä kussakin eri tapauksessa niiden lakien ja asetusten mukaan, jotka ovat voimassa siinä maassa, jossa kyseelliset paketit ovat postiin jätetyt. 3. Muihin muodollisuuksiin nähden ovat postiennakko-osoitukset niiden ehtojen alaiset, jotka postiosoitusten vaihdosta ovat voimassa molempien maiden välillä. 33 Artikla. V astuunalaisuus postiennakkopaketeista. 1. Vakuutetusta postiennakkopaketista, joka on hukkaantunut, anastettu tai vahingoittunut, postilaitokset ovat vastuunalaisia Artikel 31. P ostförskottsanvisningslistor. Listor över postförskottsanvisningar skola utväxlas allenast mellan postkontoren i New York och Helsingfors. Postförskottsanvisningarna skola uppföras skilda från vanliga postanvisningar, och listorna skola betecknas Collect on Delivery eller Remboursement. Artikel 32. Obeställbara postförskottsanvisningar. 1. Över postförskottsanvisningar, som av någon anledning ej blivit utbetalade till adressaten, förfogar förvaltningen i det land, där tillhörande paket inlämnats. 2. Därest det skulle befinnas, att postförskottsrörelsen anlitats i bedrägligt syfte, skall utbetalningen av postförskottsanvisningarna i fråga om möjligt hejdas och anvisningarna behandlas efter förhållandena i varje särskilt fall, enligt de lagar och förordningar, som gälla i det land, där de omhandlade paketen inlämnats. 3. Vad beträffar övriga formaliteter skola postförskottsanvisningar vara underkastade de villkor, som gälla för postanvisningsutväxlingen mellan de båda länderna. Artikel 33. A nsvarighet fö r postförskottspaket. 1. För assurerat postförskottspaket, som gått förlorat, tillgripits eller skadats, äro postverken ansvariga såsom för assurerade

27 27 kuten vakuutetusta paketista 12 artiklan määräysten mukaan. 2. Jos postiennakkopaketti on postista annettu vastaanottajalle postiennakkomäärää tilittämättä, on lähettäjä tahi muu oikeudenomistaja, jos tiedustelu on tehty määrätyn alan kuluessa, oikeutettu saamaan vahingonkorvauksen, joka vastaa tilittämättä jätettyä postiennakkomäärää, ejlei paketin postista antaminen määrää perimättä ole johtunut lähettäjän tekemästä virheestä tai hänen laiminlyönnistään tahi paketti ole ollut voimassa olevien kieltomääräysten alainen. Sama määräys on voimassa, jos vastaanottajalta on peritty alempi määrä kuin ilmoitettu postiennakkomäärä. Tässä kohdassa säädetty vahingonkorvausmäärää ei missään tapauksessa voi ylittää postiennakkomäärää. 3. Kysymyksen ollessa vastuunalaisuuden vahvistamisesta ja vahingonkorvauksen maksamisesta ovat muutoin voimassa ne määräykset, jotka on säädetty vakuutetuista paketeista ilman postiennakkoa. 4. Jos postiennakkopaketti, josta on maksettu vahingonkorvausta, on löytynyt, tulee osoitopostitoimipaikan antaa paketti postista ja periä postiennakkomäärä. joka säilytetään odotettaessa menettelyohjeita, joita pyydetään toimipaikan ylihallinnolta. Jos kuitenkin vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta löydettyä pakettia ja maksamasta postiennakkomäärää, säilytetään paketti ja ohjeet sen käsittelystä hankitaan. Jälkimäisessä tapauksessa tulee sen hallinnon, joka on vastuunalainen vahingonkorvauksesta, määrätä kyseessäolevan paketin käsittelystä. 34 Artikla, P ostiennakkopakettiin teh tä vä t 'm erkinnät. 1. Jokaisen postiennakkopaketin ja siihen kuuluvan tulliluettelon osoitepuolella tulee olla. silmäänpistavä leima tahi lipuke, jossa ovat sanat Collect on Deliverv tai paket enligt de i art. 12 meddelade bestämmelserna. 2. Har postförskottspaket utlämnats till adressaten utan att postförskottsbeloppet redovisats, är avsändaren eller annan rättsinnehavare, därest reklamation framställts inom föreskriven tid, berättigad till skadestånd motsvarande det icke redovisade postförskottsbeloppet, såvida icke paketets u t lämnande utan inkassering av beloppet varit beroende på fel eller försummelse från avsändarens sida eller paketet varit hemfallet under gällande förbudsbestämmelser. Samma bstämmelse gäller, om hos adressaten inkasserats ett lägre belopp än det angivna postförskottsbeloppet. Det skadestånd, varom stadgats i detta moment, kan icke i något fall överstiga postförskottsbeloppet. 3. I fråga om fastställande av ansvarigheten och utbetalning av skadestånd gälla i övrigt de bestämmelser, som stadgats beträffande assurerat paket utan postförskott. 4. Har ett postförskottspaket, för vilket skadestånd utbetalats, kommit till rätta, skall adresspostanstalten utlämna paketet och utkräva postförskottsbeloppet, vilket behålles i avvaktan på förhållningsorder, som begäras från den överordnade förvaltningen. Skulle emellertid adressaten vägra att mottaga det återfunna paketet och att erlägga postförskottsbeloppet, skall paketet kvarligga och föreskrifter angående dess behandling inhämtas. I senare fallet äger den förvaltning, som är ansvarig för skadeståndet, att bestämma om behandlingen av paketet i fråga. Artikel 34. A n teckningar å postförskottspaket. 1. Yarje postförskottspaket och tillhörande tulldeklaration skall å adressidan vara försett med en iögonenfallande stämpel eller en etikett innehållande orden

28 28 C. O. D. tai Remboursement. Heti tämän vieressä on ilmoitettava paketin postiinjättönumero (ainoastaan yksi alkuperäinen numero) ja sen alapuolella latinalaisin kirjaimin ja arapialaisin numeroin tarkka postiennakkomäärä. Tähän määrään ei saa sisältyä ne osoitusmaksut, jotka määrän lähettämistä varten lähettäjälle postiinjättömaahan ovat perittävät siinä maassa, joka toimittaa paketin postista antamisen. 2. Paitsi 1 mom. määräysten mukaista leimaa tai lipuketta voidaan jokaiseen pakettiin kiinnittää postiennakkolipuke, jonka muodosta on sovittu. 35 Artikla. Jälkeenlähettäm inen, T akaisinottam inen. 1. Mikäli toisin ei ole sovittu, ei postiennakkopaketteja saa jälkeenlähettää kolmanteen maahan. 2. Postiennakkopaketin lähettäjä voi pyytää takaisin paketin täytettyään ne ehdot, jotka siinä suhteessa voivat olla postiinjättömaassa määrätyt. 36 Artikla. P erillesaam attom uus. Lähettäjä voi siinä tapauksessa, että postiennakkopaketti on tullut perillesaamattomaksi alkuperäisen osoitteen mukaan, antaa muita ohjeita paketin käsittelyn suhteen sen mukaisesti kuin 19 art. on määrätty paketeista, joista ei ole pantu maksettavaksi postiennakkoa. Collect on Delivery eller C. O. D. eller Remboursement. Omedelbart därinvid skall paketets inlämningsnummer (endast en enda original nummer) finnas angivet. oeh under detta med latinsk stil och arabiska siffror det exakta postförskottsbeloppet. Detta belopp.får icke innefatta de anvisningsavgifter, som i och för beloppets översändande till avsändaren i inlämningslandet skola utkrävas i det land, som verkställer paketets utlämnande. 2. Förutom stämpel eller etikett enligt bestämmelserna i mom. 1 kan varje paket vara åsatt en postförskottsetikett av överenskommet utseende. Artikel 35. E f ter sändning. Å tertagande. 1. Såvida ej annorlunda överenskommits, få postförskottspaket ej eftersändas till tredje land. 2. Avsändaren av ett postförskottspaket kan begära att återfå paketet efter uppfyllande av de villkor, som i sådant hänseende må vara föreskrivna i inlämningslandet. Artikel 36. O beställbarhet. Avsändare kan, för den händelse postförskottspaket blivit obeställbart efter den ursprungliga adressen, lämna andra föreskrifter beträffande paketets behandling i enlighet med vad som i art. 19 bestämts i fråga om paket, som ej belagts med postförskott. C. Loppumääräykset. 37 Artikla. K ysym ykset, joita sopim uksen kautta ei.ole jä rjestetty. 1. Kysymykset, jotka koskevat pakettien vaihtoa, vakuutetun paketin takaisinottamis- tai palauttamispyyntöä, saantitodistuk- C. Slutbestämmelser. Artikel 37. Genom avtalet icke reglerade frågor. 1. Frågor angående paketutväxlingen, begäran om återtagande eller återsändande av assurerat paket, utfärdande och behand-

29 29 sen laatimista ja käsittelyä samoinkuin vahingonkorvausvaatimusta, ovat kaikissa niissä kohdin, joista, tämä sopimus ei sisällä määräyksiä, Maailmanpostisopimuksen ynnä siihen kuuluvan toimitusohjesäännön ja molempien maiden välisen voimassa olevan postiosoitussopimuksen määräysten alaiset, siinä määrin kuin nämä määräykset ovat soveltuvat eivätkä ole vastoin tämän sopimuksen määräyksiä. Muutoin ovat, mikäli muuta sopimusta ei ole tehty, Amerikan Yhdysvalloissa ja Suomessa voimassa kummankin maan kotimaiset lait, ohjesäännöt ja määräykset. 2. Amerikan Yhdysvaltain pääpostimestari ja Suomen posti- ja lennätinlaitoksen pääjohtaja ovat oikeutetut kirjeenvaihdon kautta yhteisesti tekemään sellaisia muutoksia ja antamaan sellaisia tarkempia yksityiskohtaisia määräyksiä, jotka sopimuksessa mainitun liikenteen helpottamiseksi aikaa myöten saattavat osoittautua tarpeellisiksi. 3. Hallintojen tulee kulloinkin ilmoittaa toisilleen ne määräykset, joita niiden lakien ja määräysten mukaisesti sovelletaan pakettipostin kuljetukseen. 38 Artikla. Vaihdon tilapäinen keskeyttäm inen. Kumpikin hallinto voi, kun erikoisia syitä siihen on, joksikin aikaa kokonaan tai osaksi keskeyttää vakuutettujen pakettien tahi postiennakkopakettien vaihdon tahi rajoittaa sen määrättyihin postitoimipaikkoihin. Sellaisesta toimenpiteestä on kuitenkin etukäteen asianmukaisesti ilmoitettava toiselle hallinnolle, sattuvissa tapauksissa nopeimmalla mahdollisella tavalla. 39 Artikla. S o pim uksen voimassaoloaika. 1. Tämä sopimus, joka korvaa ja kumoaa sen sopimuksen, joka solmittiin ling av mottagningsbevis ävensom beträffande skadeståndsanspråk skola, i alla de avseenden, varuti detta avtal ieke innehåller föreskrifter, vara underkastade bestämmelserna i Yärldspostkonventionen med tillhörande expeditionsreglemente och i gällande postanvisningsavtal mellan de båda länderna, i den mån dessa bestämmelser äro tillämpliga och icke stridande mot bestämmelserna i detta avtal. I övrigt skola, såvida annan överenskommelse ej träffats, inom Amerikas Förenta Stater och Finland vederbörande länders inrikes lagar, reglementen och föreskrifter gälla. 2. Generalpostmästaren i Amerikas Förenta Stater och generaldirektören för postoch telegrafverket i Finland skola äga befogenhet att genom skriftväxling gemensamt vidtaga sådana ändringar och utfärda sådana ytterligare detaljbestämmelser, som för underlättande av den i avtalet omnämnda rörelsen efter hand kunna visa sig vara erforderliga. 3. Förvaltningarna skola efter hand meddela varandra de bestämmelser, som i enlighet med deras lagar eller bestämmelser äro tillämpliga å befordran av paketpost. Artikel 38. T illfä llig t inställande av utväxlingen. Envar förvaltning kan, då särskilda skäl därför föreligga, för en tid helt eller delvis inställa utväxlingen av assurerade paket och av postförskottspaket eller inskränka den till vissa postanstalter. Sådan åtgärd skall dock i förväg behörigen meddelas den andra förvaltningen, i förekommande fall på snabbast möjliga sätt. Artikel 39. A vta lets giltighetstid. 1. Detta avtal, som ersätter och upphäver det avtal, vilket avslöts i Washing-

30 30 Washingtonissa 21 päivänä heinäkuuta 1922 ja Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1922, tulee voimaan ja liikenne alkaa kummankin maan hallinnon vahvistamana päivänä. 2. Sopimus pysyy voimassa, kunnes jompikumpi sopimuksentehneistä hallinnoista kuusi kuukautta etukäteen ilmoittaa toiselle hallinnolle aikovansa irtisanoa sen. 3. Tehty kaksi kappaletta ja allekirjoitettu Washingtonissa 23 päivänä syyskuuta 1932 ja Helsingissä 1 päivänä syyskuuta G. E. F. A lbrecht. Suomen posti- ja lennätinlaitoksen pää- -johtaja. ton den 21 juli 1922 och i Helsingfors den 12 januari 1922, skall träda i kraft och rörelsen vidtaga å dag, som av de båda ländernas förvaltningar fastställes. 2. Avtalet skall förbliva gällande, intill dess den ena av de båda fördragsslutande förvaltningarna, sex månader i förväg underrättar den andra förvaltningen om sin avsikt att upphäva detsamma. 3. Utfärdat i två exemplar och undertecknat i Washington den 23 september 1932 och i Helsingfors den 1 september G. E. F. A lbrecht. Generaldirektör för post- och telegrafverket i Finland. W alter F. Brow n. Amerikan Yhdysvaltain pääpostimestari. Helsingissä 15 päivänä lokakuuta W alter F. Brow n. Generalpostmästare i Amerikas Förenta Stater. Helsingfors, den 15 oktober Pääjohtaja: Generaldirektör: ' *' E. F. A lbrecht. T. Kouvo.

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland.

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1929 KIERTOKIRJE. KOKOELM A POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR. SA M LIN G N:o 1 Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik

Lisätiedot

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 140. N :o 140.

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 140. N :o 140. / POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 Sisällys: N:o 140. Kiertokirje postipakettien vaihdosta Innehåll: N:o 140. Cirkulär angående

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 28 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 28 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1924 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o 28 Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltani Liiton välillä. Asetuksella elokuun 16 päivältä 1934 on vahvistettu seuraava

Lisätiedot

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella.

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. SUOMEN POSTINEUVOSTON 1918. Kiertokirje. N:o 6. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi saatetaan täten Suomen Kansanvaltuuskunnan.

Lisätiedot

M2. Kiertokirje n:o25.

M2. Kiertokirje n:o25. Postihallituksen M2. Kiertokirje n:o25. l. Koskeva pakettien vaihtoa Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välillä. Asetuksella 1 -päivältä syyskuuta 1922 on säädetty, että allaoleva, Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain

Lisätiedot

2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on:

2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on: KIERTOKIRJEET 1924 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o 34 1. Fostinvaihdosta toiselta puolen isuomen ja toiselta puolen Ruotsin ja Tanskan välillä. Kali del la eri asetuksella 5 päivältä -syyskuuta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS KIERTOKIRJEET CIRKULÄR» 1925 N:o 43 i. 1. Maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä. Asetuksella joulukuun 18 päivältä 1925, samalla kun kumotaan asetus maksuista

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o 18-19 N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA 1930. Sisällys: Ji:o 133. suorasta postinkuljetuksesta Helsingin ja Tukholman välillä. N:o 134. tullinalaisten esineiden lähettämisestä kirjeissä. >':o

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Postipaketti Postpaket

Postipaketti Postpaket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare Paino Vikt kg Lisätiedot

Lisätiedot

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING N:o 77 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. No 77. No 77. Cirkulär.

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING N:o 77 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. No 77. No 77. Cirkulär. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMA 1930 Sisällys; N;o 77. Kiertokirje Lontoossa tehtyjen kansainvälisten postisopimusten voimaansaattamisesta. POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR, SAMLING

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931.

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. 1922. Taksoitusmääräyksiä y. m. N:o 3. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. Siv. 3,»Laajuus ja tilavuus», ensimmäinen kappale»postipaketin

Lisätiedot

1921. Kiertokirje N:o 43.

1921. Kiertokirje N:o 43. Postiha! litu ksen 1921. Kiertokirje N:o 43. i. Koskeva lähetysten uusia etikettejä kotimaisessa postiliikenteessä. Postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten, että kotim aisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

N:o 7. n artikla. Suomen ja Suurbritannian välillä tapamuu säännöllinen) postiosoitusten vaihto. 1 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Sopimus.

N:o 7. n artikla. Suomen ja Suurbritannian välillä tapamuu säännöllinen) postiosoitusten vaihto. 1 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Sopimus. K IE R T O K IR J E E T 1925 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS C IR K U L Ä R N:o 7 1. Postiosoitusten vaihdosta Suomen sekä Snurbritannian ja Pohjois-Irlaunin välillä. Asetuksella 21 päivältä helmikuuta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1988 Nro 48 49 Kiertokirje nro 48 Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 837/88

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Bestämmelser angående luftbefordran. Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52

Bestämmelser angående luftbefordran. Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52 POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS K IE R T O K IR J E. K O K O E L M A C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52 Sisällys N:o52. Kiertokirje Haagin postikonferenssissa 10 päivänä

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 33

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 33 P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1925 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR Nro 33 1. Uusien kansainvälisten postisopimusten soveltamisesta. Asetuksella 14 päivältä syyskuuta 1925 on määrätty, että seuraavat Maailmanpostiliiton

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING N:o 113 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 113. N :o 113.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING N:o 113 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 113. N :o 113. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR* SAMLING 1931 N:o 113 Sisällys: N:o 113. Kiertokirje maksuista posti- Innehåll: N:o 113. Cirkulär angående avgifter'

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81 MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 6.4.1981 Helsinki No 15/81. Asetus kauppa-alusten päällystöstä (522/64) määritellessään alukseen vaadittavan konepäällystön jättää mainitsernatta mitä ja missä tämän

Lisätiedot

1.Person som ansökan gäller / Hakija (henkilö, joka haluaa uskotun miehen tai edunvalvojan)

1.Person som ansökan gäller / Hakija (henkilö, joka haluaa uskotun miehen tai edunvalvojan) Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kapitlet 4 respektive 7 får göras av den person som ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. ÉitinUt. 1900. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XI. 1 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. Från och med den 14 innevarande Oktober tillsvidare komma löljande

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA

KIERTOKIRJE* KOKOELMA POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR* SAMLING 1934 N:o 11 Sisällys: N :o 11. Kiertokirje lenn-ätinsäännön Innehåll: N :o 11. Cirkulär angående ändring

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 8 1. < Postipakettien vaihtamisesta Suomen ja Suur-Britannian välillä.

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 8 1. < Postipakettien vaihtamisesta Suomen ja Suur-Britannian välillä. POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1924 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o 8 1. Postipakettien vaihtamisesta Suomen ja Suur-Britannian välillä. Postiha lliitius on asianmukaisesti valtuutettuna, sopinut Suur-tBritaninian

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin.

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Kiertokirje. 1912. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta. N:o Yli. 8. Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Postihallituksen 24 helmikuuta

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 159 N:o 159. Kiertokir j e muutoksista kansaneläkeosoitusten maksamisesta annettuihin ohjeisiin. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1368/2010 vp Perheen yrittäjyyden vaikutus kotona asuvan aikuisen lapsen työmarkkinatukeen Eduskunnan puhemiehelle Nykyisin elämänvaiheiden muutoskohdissa nuoret aikuiset saattavat

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1982 Nro 6 9-7 1 Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 772/82

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2010 vp Maksuhäiriömerkintöjen vaikutus puhelin- ja nettiliittymien hankintaan Eduskunnan puhemiehelle Saunalahti ja DNA solmivat Internet-laajakaistasopimuksia melko edullisella

Lisätiedot

1930 N:o N :o 69. N :o 69. Cirkulär. Kiertokirje. angående ändring i poststadgan. muutoksesta postisääntöön.

1930 N:o N :o 69. N :o 69. Cirkulär. Kiertokirje. angående ändring i poststadgan. muutoksesta postisääntöön. P O STI* J A L E N N Ä T IN IIA L L IT U K S E N P O ST* O C H T E L E G R A F S T Y R E L S E N S KIERTOKIRJE. CIRKULÄR. KOKOELMA SAMLING 1930 N:o 69-71 Sisällys N:o 69. Kiertokirje muutoksesta postisääntöön.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 580/2009 vp Eläkkeen karttuminen työsuhteen päättävän tukipaketin aikana Eduskunnan puhemiehelle Monissa yrityksissä tarjotaan YT-neuvotteluissa työsuhteensa päättäville työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 149-150 N :0 149. Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. Kesäkuun 6 päivänä 1947 annetulia asetuksella on lennätinsäännöstä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 19-22 N: o 19. ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta annetun valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman HTKK, TTKK, LTKK, OY, ÅA/Insinööriosastot alintauulustelujen matematiian oe 900 Sarja A A Lase äyrien y, (Tara vastaus) y, ja rajaaman äärellisen alueen inta-ala A Miä on sen ymyräsetorin säde, jona ymärysmitta

Lisätiedot

CIRKULÄR KIERTOKIRJEET. N:o 5 POSTSTYRELSENS POSTIHALLITUKSEN SOPIMUS KONVENTION

CIRKULÄR KIERTOKIRJEET. N:o 5 POSTSTYRELSENS POSTIHALLITUKSEN SOPIMUS KONVENTION KIERTOKIRJEET 1926 POSTIHALLITUKSEN l. Postiosoitusten vaihdosta Suomen ja Kanadan välillä. Asetuksella 29 päivältä tammikuuta 1926 on määrätty, että alempana oleva Suomen ja Kanadan välillä postiosoitusten

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 737/2001 vp Pankkien noudattama pankkipäiväkäytäntö Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisissa pankeissa käytetään tällä hetkellä atk-järjestelmiä, joiden ansiosta pankkien sisäinen ja välinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland.

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. 1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. f t II. Q. Angående utställande a f telegrampostanvisningar. Med upphäfvande af bestämmelserna i Poststyrelsens cirkulär N:o XXI af den 15 oktober 1892 meddelas vederbörande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2009 vp Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen aravan rajoituksista vapautuminen Eduskunnan puhemiehelle Hiljattain julkisuudessa kerrottiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 140/2007 vp Konkurssipesään peräytettävät velat Eduskunnan puhemiehelle Takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 10 :ssä säädetään velan maksun peräytymisestä seuraavasti:

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 649/2003 vp Ulosmitatun omaisuuden realisointiajankohta Eduskunnan puhemiehelle Yksityisen henkilön tai yrityksen joutuessa maksuvaikeuksiin velkoja hakee usein saatavalleen tuomion,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg Ulkomaanliikenteen palkat 1.4.2013 Utrikesfartens löner 1.4.2013 DWT/ IHV Vahtivapaa konepääll. I-konemestari II/III-konemest. DWT/ IHK Vaktfri maskinchef I-maskinmästare II/III-maskinmästare Alle 12999

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation Taiteen edistämiskeskus Pohjanmaan aluetoimipiste Wolffintie 35 C, 65200 Vaasa Saapumispäivämäärä Ankomstdatum 1. Hakijan tiedot Uppgifter om sökanden Yhteisön virallinen (rekisteröity) nimi Sammanslutningens

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 1 51-152 N:o 151. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa

Lisätiedot

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis Perinteinen kyläjalkapallosarja pelataan myös tänä vuonna. Säännöt ovat ennallaan, eli pelataan kahdessa luokassa: nappulat syntyneet 2004 ja myöhemmin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 4/2002 vp Suomesta saadun eläkkeen määrän vaikutus ulkomaan eläkkeen sairausvakuutusmaksuun Eduskunnan puhemiehelle Suomen sosiaaliturva perustuu ansiotyön lisäksi asumiseen. Suomessa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 442/2003 vp Oikeus irtisanomisajan palkkaan konkurssitilanteissa Eduskunnan puhemiehelle Konkurssitapauksissa irtisanomisajan palkkamääräykset jäävät kuolleeksi kirjaimeksi. Useimmissa

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

MALLI MODELL. Postipaketti Postpaket. Itella Green. Toimitetaan luovutuspisteeseen noudettavaksi Levereras till utlämningsstället för avhämtning

MALLI MODELL. Postipaketti Postpaket. Itella Green. Toimitetaan luovutuspisteeseen noudettavaksi Levereras till utlämningsstället för avhämtning Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare Lisäpalvelut Valitse

Lisätiedot

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början.

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Materiaalina umpipuu sekä takorautaiset metalliosat. Råmaterial massivt trä och metallbeslag av smidesjärn. Rustiina- tuotesarjassa ruokaryhmät, penkit

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip Itä-Suomen aluetoimipiste Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Östra Finlands regionalbyrå Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista

Lisätiedot

Cirkulär. särskildt åreversal samt jemte reversalet ombindas och, såframt brefvens. med: Kartamedföljer".

Cirkulär. särskildt åreversal samt jemte reversalet ombindas och, såframt brefvens. med: Kartamedföljer. I./f Cirkulär. 1) Till undvikande af särskilda olägenheter, som för postbehandlingen å Helsingfors postkontor härflyta deraf, att dit ankommande fribref och andra kartering underkastade försändelser äro

Lisätiedot

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / *

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / * Kiertokirje. Koska Suomen Senaatin kulkulaitosten ja yleisten töiden Toimituskunta on kirjelmässä 'tdlivan huhtikuun 11 päivältä, mikä saapui Väliaikaiselle Pcstihallituksclle saman kuun 15 päivänä, ilmoittanut

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum. kg m 3. Sisältö Innehåll. Lisäpalvelut (rastita) Tilläggstjänster (kryssa för) Erilliskäsiteltävä Specialhantering

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum. kg m 3. Sisältö Innehåll. Lisäpalvelut (rastita) Tilläggstjänster (kryssa för) Erilliskäsiteltävä Specialhantering Pakettiosoitekortti Paketadresskort Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare From

Lisätiedot