2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on:"

Transkriptio

1 KIERTOKIRJEET 1924 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o Fostinvaihdosta toiselta puolen isuomen ja toiselta puolen Ruotsin ja Tanskan välillä. Kali del la eri asetuksella 5 päivältä -syyskuuta 1924 ou määrätty, että seuraavat toiselta puolen Suomen ja toiselta puolen Ruotsin ja Tanskan välillä tehdyt poistisopim ukset tulevat voimaan kuten sopimuksessa on sanottu, eli 1 päivänä elokuuta 1924, 1) Tukholmassa 26 päivänä heinäkuulta 1924 allekirjoitettu sopimus Suomen ja Ruotsin välistä postin vaihtoa koskevan sopimuksen erinäisten artiklain muuttamisesta, ja 2) Tukholmassa. 31 päivänä heinäkuuta 1924 allekirjoitettu sopimus Suomen ja Tanskan välistä postinvaihtoa koskevan sopimuksen erinäisten artiklain muuttamisesta. 1. Angående postutväxling mellan Finland å ena, samt Sverige och Danmark å andra sidan. Genom tvänne särskilda förordningar av den 5 septemiber 1924 har föreskrivits, att följande mellan Finland å ena samt Sverige och Danmark å andra sidan avslutade postavtal skola träda i kraft såsom uti avtalen öve ren.sk ommi t s, eller den 1 augusti 1924, 1) avtal, undertecknat i Stockholm den 26 juli 1924, om ändring av särskilda artiklar i avtalet angående postu t växlingen mellan Finland och Sverige, och 2) avtal, undeulteeknait i Stockholm den 31 juli 1924, om ändring av särskilda artiklar i avtalet angående postutväxlingen mellan Finland och Danmark. SOPIMUS Suomen ja Ruotsin välistä postinvaihtoa koskevan sopimuksen erinäisten artiklain muuttamisesta. Suomen ja Ruotsin postihallinnot ovat niille annettujen valtuutusten nojalla sopineet siitä, että mainittujen maiden välistä postinvaihtoa koskevan, Helsingissä 19 ja Tukholmassa 22 päivänä toukokuuta 1922 allekirjoitetun sopimuksen 2, 3, 4 ja 5 artiklat saavat seuraavan muutetun sanamuodon. AVTAL om ändring av särskilda artiklar i avtalet angående postutväxlingen mellan Finland och Sverige. Postförvaltningarna i Finland och Sverige hava i kraft av dem meddelade bemyndiganden överenskommit att artiklarna 2, 3, 4 och 5 i avtalet angående postutväxlingen mellan nämnda länder, undertecknat i Helsingfors den 19 och i Stockholm den 22 maj 1922 skola erhålla följande ändrade lydelse

2 2 2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; kirjaamismaksu. 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on: Suomessa Ruotsissa jos kirjeen paino ei ole yli 20 gramman...1 mk. 50 p. 15 äyr., jos paino on yli 20* mutta ei yli 125 gramman...8 mk. 30 äyr., jos paino on yli 125, mutta ei yli 250 gramman.. 4 mk. 50 p. 45 äyr., jos paino on yli 250, mutta ei yli 500 gramman.. 6 mk. 60 äyr., Kirje, jonka paino on yli 500 gramman, mutta ei yli 2 kilogramman (kansainvälinen enimmyyspaino), tak soitetaan kokonaisuudessaan maailmaopostisopimuksein mukaan. Postiasiatähetykset, joita vaihdetaan molempien maiden välillä, eivät ole minkään painorajoituksen alaiset. Suomessa Ruotsissa 2. Yksinkertaisen postikortin (brevkort) kuljetusmaksu on... 1 markka 10 äyriä sekä postikortin (brevkort) makset-i tuine vastauksineen 2 markkaa 20 äyriä 3. Alin maksu asiakirjoja sisältävästä ristisidelälhetyksestä on yhtä suuri kuin tässä artiklassa määrätty kuljetusmaksu tavallisesta kirjeestä, joka ei paina yli 20 gramman. 4. F ra n kk e e naamaittoa nasta tai vaillinaisesti f ra n k k e erä tus ta kirjeestä tai postikortista (brevkort) sekä muusta vaillinaisesti frankkeeratusita kirjelähetyksestä otetaan puuttuvan kuljetusmaksun kaksinkertainen määrä. Artikel 2. Befordringsavgifter för brev och postkart (brevkort); rekommendationsavgift. 1. Befordringsavgilften för brev, som sändes från det ena landet till det. andra, utgör: i Finland om brevets vikt icke överstiger 20 gram 1 mk. 50 p. i Sverige 15 öre, om vikten överstiger 20, men icke 125 gram... 3 mk. 30 öre, om vikten överstiger 125, men icke 250 gram... 4 onlk. 50 p. 45 öre, om vikten överstiger 250, men icke 500 gram... 6 mk. 60 öre. Brev, i vikt överstiganda 500 gram, men icke 2 kilogram (den internationella maximivikten), taxeras i sin helhet enligt v ärldspostkonve ntionen. Postsaksförsändelser, som utväxlas mellan de bägge länderna, äro icke underkastade någon begränsning med avseende å vikten. 2. B ef ordr ingsavgiften för enkelt postkart (brevkort) u tg ö r... samt för postkort (brevkort) med betalt svar... i Finland i Sverige 1 mark 10 öre, 2 mark 20 öre. 3. Lägsta avgiften för en korsibandsförsändelse, innehållande affärshandlingar, är lika med den i denna artikel bestämda befordringsavgiften för eftt Vanligt brev, gom i vikt icke överstiger 20 gram. 4. För ofrankerat eller ofullständigt frankerat brev eller postkort (brevkort) samt för annan ofullständigt frankerad brevförsändelse upptages dubbla beloppet av den felande betord ringsavgi f ten.

3 3 5. Kirjaamismaksu on: Suomiessa 1 markka 50 penniä ja Ruotsissa 30 äyriä. 6. Jos jommassakutrn massa maassa kotimaisten kirjeiden kuljetusmaksu tai painioerät tai postikorttien (brevkort) kuljetusmaksu muuttuisivat tahi muutoksia tapahtuisi kirjeiden kansainvälisiin kuljetusmaksuiliin tai painoeriin taikka postikorttien (brevkort) kuljetusmaksuun nähden, tulee postihallintojen tehdä siitä aiheutuvat muutokset tässä artiklassa vahvistettuihin maksuihin tai painoeriin; kuitenkin ovat postihallintojen päätökset tässä suhteessa alistettavat haliituksien hyväfcsyittävifcsi. 3 Artikla. Määräarvoiset kirjeet. Määräarvoisesta kirjeestä, joka lähetetään toisesta maasta toiseen, on, paitsi kuljetus- ja kirjaamismaksuja 2 artiklan 1 ja 5 :n mukaan, suoritettava vakuutusmaksu, joka on: Suomessa 40 penniä kultakin 1,000 markan määrältä tai sen osalta, Ruotsissa 10 äyriä kultakin 300 kruunulta tai sen osalta. Vakuutusmaksun pitää kokonaisuudessaan se maa, joka sen on kantanut. 5, Rekommendationsavgilten utgör: i Finland 1 mark 50 penni och i Sverige 30 öre. 6. Skulle i någotdera landet befordringsavgiften eller vikit satserna för inrikes Jbrev eller befordringsavgiften för postkort (brevkort) ändras, eller ändring ske beträffande de internationella bef o r dringisa vgi f te rna eller viktsatserna för brev eller bofordrinjgsiavgiften för posltkort (brevkort), äga postförvaltningarna vidtaga därav föranledda ändringar uti de i denna artikel fastställda avgifterna eller vikitsatserna; dock böra postförvaltnm.garnais beslut i sådant hänseende underställas regeringarnas godkännande. Artikel 3. Brev med angivet värde. För brev med angivet värde, som sändes från det ena landet till delfc andra, skall, förutom befordrings- och rekommendationsavgifter enligt artikel 2 1 och 5, erläggas en assuransavgiflt, som utgör: i Finland 40 penni för varje belopp av 1,000 mark eller del därav, i Sverige 10 öre för varje belopp av 300 kronor eller del därav. Assu ransav gif ten behålles oavkortad av det land, som uppburit densamma. 4 Artikla. Tilatut sanomalehdet ja aikakauskirjat. 1. Sanomalehti tai aikakauskirja, jota julkaisitaan toisessa maassa, on pidettävä tilaajan saatavana toisessa maassa samasta maksusta kuin postitilaaja julkadsumaassa suorittaa, kuitenkin huomioonottaen, ettei postimaksu missään tapauksessa saa olla pienempi kuin 1 markka 50 penniä Suomessa ja 20 äyriä Ruotsissa tilauskaudelta. Artikel 4. Abonnerade tidningar och tidskrifter. 1. Tidning eller tidskrift, som utgives i det ena landet, skall tillhandahållas abonnent i det andra landet mot samma betalning, sam erlägges av postabonnent i utgivnmgslandet, dock med iakttagande av att postavgiften i intet fall må utgå med mindre belopp än 1 mark 50 penni i Finland och 20 öre i Sverige för abomiemangstermin.

4 4 Postimaksu, jaetaan tasan julkaisu- ja osoitemaan kesken. 2. Riippumatta kansainvälisessä samoin alehtisopimubsessa mainitusta, menettelystä sanomalehtitiiausta siirrettäessä, voidaan postin kautta toisessa maassa tilatun, Suomessa tai Ruotsissa ilmestyvän sanomalehden tai aikakauskirjan jakelu etukäteen suoritetusta maksusta, joka Suomessa on 3 markkaa 75 penniä ja Ruotisissa 50 äyriä, siirtää toisessa maassa sijaitsevasta paikasta paikkaan toisessa mauissa. Maksu lankeaa sille postilaitokselle, joka sen on kantanut. Samat määräykset ovat voimassa tanskalaisen ja norjalaisen sanomalehden siirrosta toisessa maassa sijaitsevasta paikasta paikkaan toisessa maassa. Siirrettäessä sanomalehteä toisesta paikasta toiseen saman maan post laineella ovat tämän maan kotimaiset määräykset voimassa. Postavgiften delas lika mellan utgivnings- och a dr essländerna, 2. Oavsett det i det internationella tidningsavtalet omförmälda tiilvägagäendet vid överflyttning av tidningsahonnemanig, kan utdelning av i Finland eller Sverige utkommande tidning eller tidskrift, på vilken postabonnerats i ettdera av länderna, mot en avgift i förskott av 3 mark 75 penni i Finland och 50 öre i Sverige, överflyttas från ort i det ena landet till ort i det andra landet. A v giften tillfaller det postverk, som uppburit densamma. Samma bestämmelser gälla för överflyttning från ort i det ena landet till ort i det andra landet av dansk eller norsk tidning. I fråga om överflyttning av tidning från en ort till en annan inom samma lands postområde gälla detta lands inrikes bestämmelser. 5 Artikla. K auttakulkuposti. 1. Kirjeistä ja postikorteista (brevkort), jotka erityisten sopimusten perusteella vaihdetaan Suomien ja Tanskan sekä Suomen ja Norjan välillä Ruotsin kautta, suoritetaan korvausta kauttakuljetuksesta puolet siitä määrästä, mikä olisi suoritettava yleisten kansainvälisten perusteiden mukaan. Määräarvoisesta lähetyksestä ei Ruotsille tule mitään osaa vakuutusmaksusta. K ir jel ä he ty ksis t ä, jotka vaihdetaan toisen maan postitoimistojen välillä ja jotka kuljetetaan toisen maan alueen kautta tai tämän maan meripostilinjoilta, ei lasketa mitään kauttakulkumaksua eikä myöskään korvausta merikuljetuksesta. 2. Sanomalehdistä ja aikakauskirjoista, joita julkaistaan Suomessa tai Tanskassa tai Norjassa ja joita säännöl- Artikel 5. Transiterande post. 1. För brev och postkart (brevkort), som på grund av särskilda avtal utväxlas mellan Finland och Dammark eller mellan Finland och Norge i transit genom Sverige, erlägges ersättning för transitbe.fordringen med hälften av det belopp, som skulle utgå enligt allmänt internationella grunder. För försändelse med angivet värde tillkommer icke Sverige någon andel i assuransavgiften. För brevförsändelser, som utväxlas mellan post anstalter i det ena landet och som befordras över det andra landets område eller ined deltta lands sjöpostlinjer, beräknas icke någon transitavgift och icke heller sjötransitei-sättning. 2. För tidningar och. tidskrifter, som utgivas i Finland eller i Danmark eller Norge och som regelbundet försändas

5 o lisesti lähetetään molempien viimemainittujen maiden ja Suomen välillä Ruotsin kautta, on Ruotsin postilaitokselle suoritettava korvausta kauttakuljetuksesta 12 äyriä vuosineljännekseltä tai neljänneksen osalta sanomalehdestä tai aikakauskirjasta, joka ilmestyy useammin kuin kerran viikossa, muussa tapauksessa 6 V4 äyriä neljännekseltä tai neljänneksen osalta. Tarkemmat määräykset tämän korvauksen laskemisesta vahvistavat postihallinnot. Edellämainitun sopimuksen 2, 3, 4 ja 5 artiklain yllä sovitut muutokset tulevat voimaan 1 päivänä elokuuta 1924 ja ovat voimassa niin kauan kuin itse sopimuskin on voimassa. melllan sistnämnda båda länder och Finland i transit genom Sverige, skall till svenska postverket, erläggas en transitersättuing av 121/2 öre per kvartal eller del av kvartal för tidning eller tidskrift, som utkommer oftare än en gång i veckan, i annat fall av 6 x/4 öre per kvartal eller del av kvartail. De närmare reglerna för denna ersättnings beräknande fastställas av postförvaltningarna. Ovan överenskomna ändringar av artiklarna 2, 3, 4 och 5 i förenänmda avtal träda i kraft den 1 augusti 1924 och gälla så länge själva avtalet gäller. Tehty kahtena kappaleena, kumpikin suomen ja ruotsin kielellä, joista toisen kappaleen pitää Suomen PostihaUitus ja toisen Ruotsin Pä äp ostihal li tu s. Tukholmassa, 26 päivänä heinäkuuta G. E. F. Albrecht. (L. S.) Upprättat i två exemplar, vartdera i finsk och svensk text, att behållas det ena exemplaret av Finlands Poststyrelse och det andra av Svenska Generalpoststyrelsen. Sitockholm den 26 juli Julius Juhlin. (L. S.) SOPIMUS Suomen ja Ruotsin välistä postinvaihtoa koskevaan sopimukseen kuuluvan toirnitusohjesäännön erinäisten pykälien muuttamisesta. Suomen ja Ruotsin postihallinnot ovat keskenään sopineet, että mainittujen maiden välistä postinvaihtoa koskevaan, Helsingissä 19 ja Tukholmassa' 22 päivänä toukokuuta 1922 allekirjoitettuun sopimukseen kuuluvan toimitusohjesäännön 1 ja 2 pykälä saavat seuraavan muu teini n «a namu odon: ÖVERENSKOMMELSE om ändring av särskilda paragrafer i expeditionsreglementet till avtalet angående postutväxlingen mellan Finland och Sverige. Finska och svenska postförvaltningarna hava överenskommit, att paragraferna 1 och 2 i expediiionsreglementet till avtalet angående positutväxlingen mellan nämnda länder, undertecknat i Helsingfors den 19 och i Stockholm den 22 maj 1922, skola erhålla följande ändrade lydelse:

6 6 1. Hyväntekeväisyysmerkit. N. s. hyväntekeväisyysmierkkejä voidaan lähtömaan kotimaisten määräysten mukaisesti kiinnittää kirjelähetyksiin. 2. Vastaanottotodistus- ja tiedustelumaksut. Maksu kirjattua kirjeläbetystä, määräarvoista kirjettä, pakettia taikka postinnoitusta koskevasta vasitaanottotodistuksesta on yhtä suuri kuin se maksu, joka sopimuksen mukaan suoritetaan alimman painoerän kirjeestä, jos todistus pyydetään samalla kuin lähetys jätetään postiin. Kyseenalainen maksu suoritetaan kaksinkertaisena vastaanottotodistuksesta, joka pyydetään lähetyksen postiinjättämisen jälkeen sekä myös tällaisten lähetysten taikka tavallisen kirjelähetykeen tiedustelusta. 1. Välgörenhetsmärken. S. k. väigöreinhetismärken kunna i enlighet med avsändningslaindets inrikes bestämmelser anbringas å brevförsändelser. 2 $. Avgift för mottagningsbevis och reklamation. Avgiften för mottagningsbevis rörande en rekommenderad brevförsändelse, ett brev med angivet värde, etit pakeit eller en poetanvisning är lika med den avgift, som enligt avtalet utgår för brev i den lägsta viktsatsen, därest beviset begäres samtidigt med försändelsens inlämnande. Dubbla beloppet av ifrågavarande avgift utgår för mottagningsbevis, som begäres efter försändelsens inlämnande ävensom för reklamation av dylika försändelser eller av vanlig brevförsändelse. Edellämainitun toimitusohjesäännön 1 ja 2 pykälien yllä sovitut muutokset sovelletaan 1 päivästä elokuuta Tehty kahtena kappaleena kumpikin suomen ja ruotsin kielellä, joista toisen kappaleen pitää Suomen Postihallitus ja toisen Ruotsin Pääpositihallitus. Tukholmassa, 26 päivänä heinäkuuta 1924-, Ovan överenskomna ändringar av paragraferna 1 oeh 2 i förenämnda expeditionsregleinente skola tillämpas från oeh med den 1 augusti Upprättat i två exemplar, vartdera i finsk och svensk text, att behållas det ena exemplaret av Finlands Poststyrelse och det andra av Svenska Generalpoststyrelsen. Stockholm, den 26 juli G. E. F. Albrecht. Julius Juhlin.

7 7 SOPIMUS Suomen ja Tanskan välistä postinvaihtoa koskevan sopimuksen erinäisten artiklain muuttamisesta. Suomen ja Tanskan postilla]lumot ovat niille annettujen, valtuutusten nojalla sopineet siitä että, mainittujen maiden välistä postinvaihtoa koskevan Helsingissä 19 ja Köpenhaminassa 22 päivänä toukokuuta 1922 allekirjoitetun sopimuksen 2, 3, 4 ja 5 artiklat saavat seuraa van muutetun sanamuodon: AVTAL oin ändring av särskilda artiklar i avtalet angående postutväxlingen mellan Finland och Danmark. Pos t f örval tniingarna i Finland och Danmark hava i kraft av dem meddelade bemyndiganden överenskommit att artiklarna 2, 3, 4 och 5 i avtalet angående postutväxlingen mellan nämnda länder, undertecknat i Helsingfors den 19 och i Köpenhamn den 22 ma j 1922 skola erhålla följande ändrade lydelse: 2 Artikla. Artikel 2. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; kirjaamismaksu. 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on: Suomessa Tanskassa jos kirjeen paino ei ole yli 20 gramman... 1 mk. 50 p. 20 äyr. jos paino on yli 20, mutta ei yli 125 gramman... 3 mk. 40 äyr. jos paino on yli 125, mutta ei yli 250 gramman... 4 mk. 50 p. 60 äyr. jos paino on yli 250, mutta ei yli 500 gramman... 6 mk. 80 äyr. Befordringsavgifter för brev och postkort (brevkort); rekommendationsavgift. 1. Befordringsavgiiflten för brev, som sändes från det ena landet till det andra, utgör: i Finland i Danmark om brevets vikt icke överstiger 20 gram 1 n å. 50 p. 20 ör«om vikten överstiger 20, men icke 125 gram mk. 40 öre om vikten överstiger 125, men icke 250 gram... 4 mk. 50 p. 60 öre om vikten överstiger. 250, men icke 500 gram...6 mk. 80 öre Kirje, jonka paino on yli 500 gramman mutta ei yli 2 kilogramman (kansainvälinen enimmyyspaino), ta ksoi telaan kokonaisuudessaan miaailmanpostisopimuksen mukaan. Post i asia 1äh et ykse t, joita vaihdetaan molempien maiden välillä, eivät ole minkään painorajoituksen alaiset. Brev, i vikt överstigande 500 gram, men icke 2 kilogram (den internationella maximivikten), taxeras i sin helhet enligt värmspostkonventionen. Postsaksförsändelser, som utväxlas mellan de bägge länderna, äro icke underkastade någon begränsning med avseende å vikten.

8 8 Suomessa Tanskassa 2. Yksinkertaisen postikortin (brevn kort) kuljetusmaksu on... 1 markka 15 äyriä sekä postikortin' (brevkorit) mäkiset s tuin vastauksineen 2 markkaa 30 äyriä 3. Alin maksu asiakirjoja sisältävästä r is tisi deläh etyksestä on ylitä suuri kuin tässä artiklassa määrätty kuljetusmaksu tavallisesta kirjeestä, joka ei paina yli 20 gramman. 4. Friankkeeraaimattomasita tai vaillinaisesti frankkeeratusta kirjeestä tai postikortista (brevkort) sekä muusta vaillinaisesti frankkeeratusta kirjelähet ylisestä otetaan puuttuvan kuljetusmaksun kaksinkertainen määrä. 5. Kirjaamismaksu on: Suomessa 1 markka 50 penniä ja Tanskassa 30 äyriä. 6. Jos joimmasisakummassa maassa kotimaisten kirjeiden kuljetusmaksu tai painoerät tai postikorttien (brevkort) kuljetusmaksu muuttuisivat tahi muutoksia 'tapahtuisi kirjeiden kansainvälisiin kuljetusmaksuihin tai paiuoeriin taikka postikorttien (brevkort) kuljetusmaksuun nähden, tulee postihallintojen tehdä siitä aiheutuvat muutokset tässä artiklassa vahvistettuihin maksuihin tai painoeriin; kuitenkin ovat postihallintojen päätökset tässä suhteessa alistettavat hallituksien hyväksyttäviksi. i Finland i Danmark 2. Befordringsav giften. för enkelt postkort (brevkort) utgör... 1 mark 15 öre samt för postkart (brevkort) med betalt svar... 2 mark 30 öre 3. Lägsta avgiften iför en korsbandsförsändelse, innehållande affärshandlingar är lika med den i denna artikel bestämda befordringsavgiften för ett vanligt brev, som i vikt icke överstiger 20 gram. 4. För ofrankerat eller ofullständigt frahkerat brev eller postkort (brevkort) samt för annan ofullständigt frankerad brevförsändelse upplages dubbla beloppet av den felande befordringsavgiften. 5. Rekomimendatioinsavgiften utgör: i Finland 1 mark 50 penni och i Danmark 30 öre. 6. Skulle i någotdera landet befordringsavgiften eller vifctsatserna för inrikes. brev eller befordringsavgiften för postkort (brevkort) ändras, eller ändring ske beträffande de internationella belordringisnvgiifterna eller vifctsatserna för brev eller befordringsavgiften för postkort (brevkort), äga postförvallningarna vidtaga därav föranledda ändringar uti de i denna artikel fastställda avgifterna. eller viktsatserna; dock böra posltförvaitningarnas beslut i sådant hänseende underställas regeringarnas god kännande- 3 Artikla. Määräarvolset kirjeet. M ä är äa r v o is estä kirjeestä, joka lähetetään toisesta maasta toiseen, on, paitsi kuljetus- ja kirjaamismafcsuja 2 artiklan 1 ja 5 ) :n mukaan, suoritettava vakuutusmaksu, joika on: Artikel 3. Brev med angivet värde. För brev med angivet värde, som sändes från det ena landet till det andra, skall, förutom befordrings- och rekommendatiousavgiifter enligt artikel 2 1 och 5, erläggas en asswransavgift, som utgör:

9 9 Suomassa 40 penni ii kultakin 1,000 markan määrältä tai sein osalta, Tanskassa 10 äyriä kultakin 300 kruunulta tai sen osalta. Vakuutusmaksun pitää kokonaisuudessaan se maa, joka sen* on kantanut. i Finland 40 penmi för varje belopp av 1,000 mark eller del därav, i Danmark 10 öre för varje belopp av 300 kronor eller del därav. Assu r an savgif ten behålles oavkortad av det land, som uppburit densamma. '4 Artikla. Tilatut sanomalehdet ia aikakauskirjat. 1. Sanomalehti tai aikakauskirja, jota julkaistaan toisessa maassa, on pidettävä tilaajan saatavana toisessa maassa samasta maksusta kuin p ostit ilaa ja julfcaisumaassa suorittaa, kuitenkin huomioon ottaen, ettei postimaksu missään tapauksessa saa olla pienempi kuin 1 markka 50 penniä Suomessa ja 20 äyriä Tanskassa tilauskaudelfa, lisäämällä tähän sattuvissa tapauksissa Ruotsille tulevan k a uttaku lkumäksun. Postimaksu jaetaan tasan julkaisu- ja osoiteimaan kesken. 2. Riippumatta kansainvälisessä sanoma lehtisopimuksessa mainitusta menettelyistä sanomalehtitilausta siirrettäessä, voidaan postin kautta toisessa maassa tilatun, Suomiessa tai Tanskassa ilmestyvän sanomalehden tai aikakauskirjan jakelu etukäteen suoritetusta maksusta, joka Suom*essa on 3 markkaa* 75 penniä ja Tanskassa 50 äyriä, siirtää toisessa maassa sijaitsevasta paikasta paikkaan toisessa maassa. Maksu lankeaa sille postilaitokselle, joka sen on kantanut. Samat määräykset ovat voimassa* norjalaisen tai ruotsalaisen san oma lehden siirrosta toisessa maassa sijaitsevasta paikasta paikkaan toisessa maassa. Siirrettäessä isanomalehteä toisesta paikasta toiseen saman maan positialueella ovat tämän maan kotimaiset määräykset voimaissa. Artikel 4. Abonnerade tidningar och tidskrifter. 1. Tidning eller tidskrift, som utgives i det ena landet, skall tillhandahållas abonnent i det andra landet mot samma betalning, som erlägges av posta,bonment i utgivningslandet, doek med iakttagande av att post,avgiften i intet fall må utgå med mindre belopp än 1 mark 50 penni i Finland odh 20 öre i Danmark för a b an nemanigs termin, med itillägg, i förekommande fall, av svensk transitavgiift. Postavgiften delas lika mellan utgivnings- oeh adressländerna. 2. Oavsett det i det internationella tidningsavtaleit om,förmälda tililvägagåendet vid överflyttning av tidningsabonnemang, kan utdelning av i Finland eller Dammark utkommande tidning eller tidskrift, på vilken postabonnerats i ettdera av länderna, mot en avgift i förskott av 3 mark 75 penmi i Finland oeh 50 öre i Dammark överflyttas från ort i det ena landet till ort i det andra landet. Avgiften tillfaller det postverk, som uppburit densamma. Samma bestämmelser gälla för överflyttning från ort i det ena landet till ort i det andra landet av norsk eller svensk tidning. I fråga om överflyttning av tidning från en ort till en annan inom samma lands postområde gälla detta lamds inrikes bestämmelser

10 1 0 5 Artikla. Kauttakulkuposti. 1. Kirjeistä ja postikorteista (brevkort), jotka vaihdetaan Suomen ja Tanskan välillä Ruotsin kautta, maksetaan Suomien ja Ruotsin välillä voimassa olevan erityisen sopimuksen mukaan korvausta kauttakuljetuksesta puolet siitä määrästä, mikä olisi suoritettava yleisten kansainvälisten perusteiden mukaan. Määräarvoisista ikirjelähetyksistä ei Ruotsille mainitun sopimuksen mukaan tule mitään osaa vakuutusmaksusta. Kirjelälietyksistä, jotka vaihdetaan toisen maan postitoimistojen välillä, ja jotka kuljetetaan toisen maan alueen kautta tai tämän maan meripostilmjoilla, ei lasketa mitään kauttakulkumaksua eikä myöskään korvausta merikuljetuksesta. 2. Sa n oma lehdistä ja aikakauskirjoista, joita julkaistaan Suomessa tai Tanskassa tai Norjassa ja joita säännöllisesti lähetetään molempien viimemainittujen maiden ja Suomen välillä Ruotsin kautta, on yllämainitun Suomen ja Ruotsin välillä voimassa olevan erityisen sopimuksen mukaan Ruoitein postilaitokselle, suoritettava korvausta kauttakuljetuksesta 12 x/2 äyriä vuosineljännekseltä tai neljänneksen osalta sanomalehdestä tai aikakauskirjasta, joka ilmestyy useammin kuin kerran viikossa, muussa tapauksessa 6 V4 äyriä neljännekseltä tai neljänneksen osalta. Tarkemmat määräykset tämän korvauksen laskemisesta vahvistavat postihallinnot. Artikel 5. Transiterande post. 1. För brev och postkort (brevkort), som utväxlas mellan Finland och Danmark i transit genom Sverige, erlägges på grund av mellan Finland och Sverige gällande särskilt avtal ersättning för t ransitbefordri ngen med hälften, av det belopp, som skulle utgå enligt allmänt internationella girunder. För brevförsändelser med angivet värde tillkommer icke Sverige enligt sagda avtal någon andel i assuramsavgiften. För brevförsändelseir, som utväxlas mellan postanstalter i det ena, landet och som befordras över det andra landets område eller med detta lands sjöpostlinjer, beräknas ieke någon transitavgifit och icke heller sjötransitersättning. 2. För tidningar och tidskrifter, som utgivas i Finland eller i Danmark eller Norge och som regelbundet försändas mellan sistnämnda båda länder och Finland i transit genom Sverige, skall enligt ovannämnda mellan Finland och Sverige gällande särskilda avtal till Svenska post verket erläggas en transitersättning av 12 x/2 öre per kvartal eller del av kvartal iför tidning eller tidskrift, som nl kominer oftare än en gång i veckan i annat fall av 6 x/4 öre per kvartal eller del av kvartal. De närmare reglerna för denna ersättnings beräknande fastställas av postiförvaltningarna. Edellämainitun sopimuksen 2, 3, 4 ja 5 artiklan ylläsovitut muutokset tulevat voimaan 1 päivänä elokuuta 1924 ja ovat voimassa niin kauan kuin itse sopimuskin on voimassa. Ovan överenskomna ändringar av artiklarna 2, 3, 4 och 5 i förenämnda avtal träda i kraft den 1 augusti 1924 och gälla så länge själva avtalet galler.

11 11 Tehty kahtena kappaleena, kumpikin suomen, ruotsin ja tanskan kielellä, joista toisen kappaleen pitää Suomen Postihiallitus ja loisen Tanskan postilaitoksen Päähiallinto. Tukholmassa 31 päivänä heinäkuulta G. E. F. Albrecht. (L. S.) Upprättat i två exemplar, vartdera i finsk, svensk oeh dansk text att behållas det ena exemplaret av Finlands Poststyrelse oeh det andra av Gener aldirektoratet för postväsendet i Danmark. Stockholm den 31 juli C. Mondrup. (L. S.) SOPIMUS Suomen ja Tanskan välistä postinvaihtoa koskevaan sopimukseen kuuluvan toimitusohjesäännön erinäisten pykälien muuttamisesta. Suomen ja Tanskan postihallinnot ovat keskenään sopinee!, että mainittujen maiden välistä postinvaibtoa koskevaan, Helsingissä 19 ja Köpenhaminassa 22 päivänä toukokuuta 1922 allekirjoitettuun sopimukseen kuuluvan toimitusohjesäännön 1 ja 2 pykälä saavat seuraavan munitetun sanamuodon: ÖVERENSKOMMELSE om ändring av särskilda paragrafer i expeditionsreglementet till avtalet angående postutväxlingen mellan Finland och Danmark. Finska och danska postförvaltningarna hava överenskommit, att paragraferna 1 oeh 2 i expeditionsreglemenitet till avtalet angående postutväxlingen mellan nämnda länder, undertecknat i Helsingfors iden 19 oeh i Köpenhamn den 22 maj 1922, skola erhålla följande ändrade lydelse: 1 Hyvän tekeväisyysmerkit. N. s. hyväntekeväisyys-merkkejä voidaan lähtömaan kotimaisten määräysten mukaisesti kiinnittää kirjelähetyksiin. 2. Maksu kirjattua kirjelähetystä, imäärkarvoista kirjettä, pakettia taikka posti osoitusta koskevasta vastaanattotodistuksesta on yhtä suuri kuin se maksu, joka sopimuksen mukaan suoritetaan alimman painoerän kirjeestä, jos todistus pyydetään samalla kuin lähetys jätetään postiin. 1. V älgörenhetsmärken. S. k. välgörenhetsmärfcen kunna i enlighet med avsändningslandets inrikes bestämmelser anbringas å brevförsändelser. 2. Avgiften för mottagningsbevis, rörande en rekommenderad brevförsändelse, ett brev med angivet värde, ett paket eller en postiamvisning är lika med den avgift, soan enligt avtalet utgår för hrev i den lägista viiktsatsen, därest beviset begäres samtidigt med försändelsens inlämnande.

12 1 2 Kyseenalainen maksu suoritetaan kaksinkertaisena vastaanottotodistuksesta, joka pyydettään lähetyksen posftiinjättäinisen jälkeen sekä myös tällaisten lähetysten taikka tavallisten kirjelähetysten tiedustelusta. Edellämainitun toimitusohjemännön 1 ja 2 pykälien yllä sovitut muutokset sovelletaan 1 päivästä elokuuta DubMa beloppet av ifrågavarande avgift utgår för mottagningsbevis, som begäres efter försändelsens inlämnande ävensom för reklamation av dylika försändelser eller av vanlig brevförsändelse. Ovan överenskomna ändringar av paragraferna 1 och 2 i förenämnda expeditiomsreglemente skola tillämpas från och med den 1 augusti Tehty kahtena kappaleena, kumpikin suomen-, ruotsin- ja tanskankielellä joista toisen kappaleen pitää Suomen Postihallitus ja toisen Tanskan postilaitoksen Päähallinto. Tukholmassa 81 päivänä heinäkuulta G. E. F. Albrecht. 2. Postiosoitusten vaihdosta Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välillä. Asetuksella 12 päivältä syyskuuta 1924 on määrätty, että alempana oleva Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä postiisoitusten vaihdosta tehty sopimus on tuleva voimaan lokakuun 1 päivänä Upprättat i två exemplar, vartdera i finsk, svensk och dansk text, att behållas döt ena exemplaret av Finlands1Poststyrelse och det andra av Generaldirektoratet för postväsendet i Danmark. Stockholm den 31 juli C. Mondrup. 2. Angående utväxling av postanvisningar mellan Finland och Amerikas Förenta Stater. Genom förordning av den 12 september 1924 har föreskrivits, att nedanstående mellan Finland och Amerika Förenta stater avslutade konvention angående utväxling av postanvisningar skall träda i kraft den 1 oktober SOPIMUS (Suomennos.) postiosoitusten vaihdosta Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välillä. Postiosoitusten vaihdon aikaansaamista varten molempien maiden välille ovat allekirjoittaneet, Suomen postilai- KONVENTION ( Översättning.) angående utväxling av postanvisningar mellan Republiken Finland och Amerikas Förenta stater. I syfte att åstadkomma en utväxling av postanvisningar mellan de båda länderna hava undertecknade, G. E. F. Al-

13 13 töksen pääjohtaja G. E. F. Albrecht ja Yhdysvaltain pääpostijohtaja Harry S. New, tähän tarkoitukseen asianmukaisesti valtuutettuina, tehneet seuraavan sopimuksen: I ARTIKLA. Postiosoitusten vaihto. 1. Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain ynnä sen alusmaiden välillä, lukuunottamatta Panaman kanavaaluetta ja Filippiinejä, tapahtuu säännöllinen postiosoitusten vaihto. 2. Kummankin maan tulee lähettää toiselle luettelo postitoimistoistaan vastaanottajien osoitteitten toteamista varten, sellaisina kuin lähettäjät ovat ne ilmoittaneet. Osoituksen asettamismaan ei kuitenkaan ole koetettava määritellä, mikä postitoimisto on suorittanut postistamaksamisen, vaan jättäköön se tämän tehtävän sille maalle, johon osoitus on asetettu ja jonka tulee uudelleen laatia osoitus IX artiklan määräysten mukaisesti. II ARTIKLA. V aihtopostitoimistot. Osoitusten vaihto tapahtuu vaihtopostitoimistojen Välityksellä. Yhdysvaltain puolelta on vaihtopostitoimistona New York ja Suomen puolelta Helsinki. III ARTIKLA. Ylin määrä. 1. Kunkin osoituksen ylin määrä vahvistetaan sadaksi dollariksi. 2. Osoitus ei saa sisältää sentin inurto- osia. brecht, generaldirektör för postverket i Finland, och Harry S. New, generalpostdirektör i Förenta Staterna, vederbörligen befullmäktigade för detta ändamål, avslutat följande överenskommelse: ARTIKEL I. V tväxling av postanvisningar. 1. Mellan Republiken Finland och Amerikas Förenta Stater jämte dess besittningar, med undantag av Panamakanalzonen och Filippinerna, skall en regelbunden utväxling av postanvisningar äga rum. 2. Vartdera landet skall till det andra översända en förteckning över sina postanstalter att tjäna till ledning vid granskningen av mottagarenas adresser, sådana desamma uppgivits av avsändarena. Det land, som utfärdat en anvisning, må emellertid icke söka fastställa vilken postanstalt kommer att verkställa utbetalningen, utan överlämna detta åliggande åt landet på vilket anvisningen är ställd, och som äger att ånyo utfärda densamma i enlighet med bestämmelserna i artikel IX. ARTIKEL II. U tväxling spostanstalter. Utväxlingen av anvisningar skall ske genom förmedling av utväxlingspostanstalter. I fråga om Förenta Staterna tjänar New York och i fråga om Finland Helsingfors såsom utväxlingspostanstalt. ARTIKEL III. M aximibelopp. 1. Det högsta beloppet för varje anvisning är fastställt till ett hundra dollars. 2. Anvisning må icke innehålla bråkdel av en cent.

14 14 IV ARTIKLA. Määrien ilmoittaminen Yhdysvaltain rahassa. Molempiin suuntiin meneväin osoitusten määrät on ilmoitettava Yhdysvaltain rahassa (dollareissa ja senteissä). Ottamalla huomioon kurssivaihtelut sovitaan, että Helsingin vadhtopostitoimiston on muunnettava kukin määrä sen todelliseksi arvoksi, toisin sanoen ne määrät, jotka maksetaan postiin Suomessa asetetuista ja Yhdysvalloissa maksettavista osoituksista, on muunnettava dollareiksi ja senteiksi V III artiklassa mainitun luettelon lähettämispäivää lähinnä edellisenä päivänä noteeratun vaihtokurssin mukaan, ja niiden osoitusten määrät, jotka Yhdysvalloissa on asetettu Suomessa maksettaviksi, on muunnettava maksuinaan rahaksi sinä päivänä noteeratun vaihtokurssin mukaan, jolloin luettelo saapuu New Yorkista. Vaihtokurssin määrää Suomen postihallitus, V ARTIKLA. Kurssimääräykset. Osoitusten määrä on lähettäjän maksettava, ja suoritetaan se vastaanottajalle kullassa tai sen lähimmällä, laillisella vasta-arvolla. Siinä tapauksessa kuitenkin, että maassa on laillisesti käytännössä arvoltaan kultaa alempi raha, on kummallakin postilaitoksella oikeus toimissaan yleisön kanssa vastaanottaa ja käyttää sellaista rahaa, ottamalla huomioon arvonerotus. ARTIKEL IV. Beloppen angivas i Förenta Staternas mynt. Beloppen av anvisningar i vardera riktningen skola angivas i Förenta Staternas mynt (dollars och cents). I betraktande av kursfluktuationerna överenskommes, att varje belopp skall av utväxlingspostanstalten i Helsingfors omräknas till dess verkliga värde, d. v. s. belopp, som inbetalas för i Finland utställda anvisningar och som utbetalas i Förenta Staterna skola omräknas till dollars och cents i enlighet med den dagen före avsändandet av den i art. V III omnämnda förteckningen noterade växelkursen och beloppen av de anvisningar, vilka utställts i Förenta Staterna för utbetalning i Finland, skola omräknas i utbetalningslandets mynt efter den växelkurs, som noteras den dag, då förteckningen anländer från New York. Växelkursen fastställes av poststyrelsen i Finland. ARTIKEL V. Kursbestämmelser. Anvisningarnas belopp skall av avsändaren inbetalas och till adressaten utbetalas i guld eller i dess närmaste lagliga ekvivalent. Dock skall vartdera postverket, därest i landet lagligen är i omlopp mynt av lägre värde än guld, äga rätt att i sina transaktioner med allmänheten emottaga och nyttja sådant mynt, varvid skillnaden i värde bör beaktas. VI ARTIKLA. Maksut. 1. Suomen postihallituksella on oikeus määrätä ne maksut, mitkä yleisön on suoritettava sen postitoimistojen asettamista ARTIKEL VI. Avgifter. 1. Poststyrelsen i Finland skall äga rätt att fastställa de avgifter allmänheten har att erlägga för anvisningar vilka

15 15 osoituksista. Yhdysvaltain postilaitoksella on sama oikeus niiden osoitusten suhteen, jotka se on asettanut, 2. Näistä maksuista on Yhdysvaltain postidepartementin maksettava Suomen postilaitokselle rahamäärä, joka vastaa neljä,nnesprosenttia niiden postiosoitusten, summasta, jotka Yhdysvalloissa on asetettu Suomessa maksettaviksi, ja Suomen postilaitoksen on Yhdysvaltain postilaitokselle suoritettava yhtä suuri maksu niiden postiosoitusten summasta, jotka Suomessa on asetettu Yhdysvalloissa maksettaviksi. Tämä prosentti lasketaan niiden luetteloiden loppusummista, jotka kunakin vuosineljänneksenä vaihdetaan molempien maiden välillä. 3. Kummankin maan tulee lähettää toiselle luettelo niistä maksuista, jotka se kantaa ja jotka yleisön on välityksestä suoritettava. Nämä maksut on edeltäkäsin suoritettava siihen postitoimistoon, joka asettaa osoituksen, eikä niitä makseta takaisin. 4. Mitään muuta maksua ei saa vaatia eikä muulla menolla rasittaa kumpaakaan postilaitosta niistä toimista, joihin postiosoitusten vaihdon yhteydessä on ryhdytty. utställas av dess postanstalter, och postverket i Förenta Staterna skall äga samma rätt i avseende å av detsamma utställda anvisningar. 2. Av dessa avgifter skall Post Office Department i Förenta Staterna till postverket i Finland utbetala en summa, motsvarande en fjärdedels procent å sammanlagda beloppet av de postanvisningar, som i Förenta Staterna utställts till betalning i Finland, och postverket i Finland till postverket i Förenta Staterna erlägga enahanda utbetalning å beloppet av de postanvisningar, vilka i Finland utställts till betalning i Förenta Staterna. Denna procent beräknas å slutsummorna i de förteckningar, som för vart kvartal utväxlas mellan de båda länderna. 3. Vartdera landet skall till det andra översända en förteckning över de avgifter det uppbär och som allmänheten äger erlägga för förmedlingen. A vgifterna skola i förskott inbetalas å den postanstalt, som utställer anvisningen, och återbetalas icke. 4. Ingen annan avgift må avfordras eller annan utgift påföras någotdera postverket för åtgärder, som vidtagits i samband med utväxlingen av postanvisningar. VII ARTIKLA. Lähettäjän annettavat tiedot. Sen, joka haluaa lähettää positiosoituksen, on, jos mahdollista, ilmoitettava sekä lähettäjän että vastaanottajan täydelliset sukunimet ja etunimet (tai ainakin jonkun etunimen alkukirjain) tahi sen liikkeen tai yhtiön nimi, joka on lähettäjänä tai vastaanottajana, sekä lähettäjän ja vastaanottajan osoite. ARTIKEL VII. Uppgifter, vilka böra lämnas av avsändaren. Den, som önskar avsända en postanvisning, bör, om möjligt, uppgiva såväl avsändarens som adressatens fullständiga till- och förnamn (eller åtminstone begynnelsebokstaven till något av förnamnen) eller namnet p å, den firma eller det bolag, som är avsändare eller emottagare, samt avsändarens och emottagarens adress.

16 16 VIII ARTIKLA. Postiosoitusluettelot. ARTIKEL VIII. Förteckningar över postanvisningar. 1. Jokaista Yhdysvalloista Suomeen asetettua osoitusta koskevat ilmoitukset on New Yorkin vaihtopostitoimiston, New Yorkin valtiossa, merkittävä A - kaavan (siten merkitty liitteessä) mukaiseen luetteloon, jossa osoituksen määrä on. ilmoitettava Yhdysvaltain rahassa. Sittenkun tähän luetteloon on painettu New Yorkin postitoimiston päiväysleima, on se lähetettävä Helsingin vaihtopostitoimisitoon, jossa se leimataan samalla tavalla (ilmaisemalla saapumispäivä) ja jossa on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin os o i t u ksen m aks a m i soksi. 2. Samalla tavalla on Suomessa Yhdysvaltoihin asetettuja osoituksia koskevat ilmoitukset Helsingin vaihtopostitoimistossa merkittävä B -kaavan (siten merkitty liitteessä) mukaiseen luetteloon, jossa kunkin osoituksen määrä on ilmoitettava Yhdysvaltain rahassa. Sittenkun tähän luetteloon on painettu vaihtopostitoimiston päiväysleima, on se lähetettävä New Yorkin vaihtopostitoimistoon, New YTorkin valtiossa, jossa luettelo samalla tavalla leimataan ilmaisemalla saapumispäivä ja jossa on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin osoitusten maksamiseksi. 1. Uppgifter angående varje i Förenta Staterna på Finland utställd anvisning, skall av utväxlingspostanstalten i New York, i staten New York, införas i en med formuläret A (sålunda betecknat i bilagan), överensstämmande förteckning, i vilken anvisningens belopp skall uppgivas i Förenta Staternas mynt. Sedan denna förteckning försetts med postanstaltens i New York datumstämpel, skall densamma översändas till utväxlingspostanstalten i Helsingfors, där förteckningen avstämplas på enahanda sätt (med angivande av ankomstdagen) och varest nödiga åtgärder skola vidtagas i och för utbetalning av anvisningen. 2. På samma sätt skola uppgifter, vilka hänföra sig till i Finland på Förenta Staterna utställda anvisningar, av utväxlingspostanstalten i Helsingfors införas i en med formuläret B (sålunda betecknat i bilagan), överensstämmande förteckning, i vilken beloppet av varje anvisning skall uppgivas i Förenta Staternas mynt. Sedan denna förteckning försetts med utväxlingspostanstaltens datumstämpel, skall densamma översändas till utväxlingspostanstalten i New York, i staten New York, där förteckningen på enahanda sätt avstämplas med angivande av ankomstdagen och varest nödiga åtgärder skola vidtagas i och för utbetalning av anvisningarna. 3. Jokainen luettelo sekä jokainen luetteloon 3. Varje förteckning, ävensom varje merkitty osoitus on numeroitava yhtäjaksoisesti 1, 2, 3, 4, 5 j. n. e., siinä järjestyksessä kuin ne lähetetään, alkaen 1 päivästä heinäkuuta kunakin vuonna, ja kummankin sopimuspuolen tulee tunnustaa vastaanotto, tekemällä merkintä lähinnä seuraavaan luetteloon, joka on lähetetty toiseen maahan. förtecknad anvisning, skall numreras i följd 1, 2, 3, 4, 5 o. s. v., i den ordning den avsändes, begynnande med den 1 juli vart år, och skall vardera fördragsslutande parten erkänna emottagandet å den första av de efterföljande förteckningarna, som tillställts det andra landet.

17 17 4. Luettelo on lähetettävä toiselle maalle jokaisessa postissa, joka lähtee Helsingistä New Yorkiin ja päinvastoin, ja jokaisen luettelon kaksoiskappale on samoin lähetettävä lähinnä seuraavassa postissa. 5. Jos luetteloa lähetettäessä havaitaan ettei ole mitään osoituksia lähetettävänä, on luettelo kuitenkin lähetettävä, jolloin siihen merkitään poikittain seuraavat sanat: No orders (Ei mitään osoituksia). 6. Ellei alkuperäinen luettelo tai sen kaksoiskappale saavu ajoissa perille, tulee lähettävän vaihtopostitoimiston, saatuaan tiedon tästä asiantilasta, asianmukaisesti lähettää oikeaksi todistettu toinen tai kolmas kappale puuttuvaa luetteloa. 7. Alkuperäiset osoitukset, jotka Yhdysvalloissa on asetettu Suomen Tasavallassa maksettaviksi, säilytetään New Yorkin vaihtopostitoimiston arkistossa, ja osoitukset, jotka Suomessa on asetettu Yhdysvalloissa maksettaviksi, Helsingin vaihtopostitoimistossa, jotta ne olisivat saatavissa kyseellisiä osoituksia koskevaa kirjevaihtoa varten. Kuitenkin on Yhdysvalloissa asetetuista osoituksista lähetettävä Helsingin postitoimistolle ilmoitus niine luetteloineen, joihin osoitukset on merkitty. 4. En förteckning skall tillställas det andra landet med varje post, som avgår från Helsingfors till New York och vice versa, likaså skall en duplett av varje förteckning avsändas med första därpåföljande post. 5. Befinnes det vid tidpunkten för förteckningens avsändande att någon anvisning icke finnes att expediera, skall en förteckning, försedd med följande tvärsöver densamma anbragta anteckning: No orders (Inga anvisningar), likväl avsändas. 6. Skulle den originala förteckningen eller duplett av densamma icke anlända inom behörig tid, skall den expedierande utväxlingspostanstalten, efter härom erhållen kännedom, i vederbörlig ordning avsända en bestyrkt duplett eller triplett av den saknade förteckningen. 7. De i Förenta Staterna till utbetalning i Republiken Finland utställda originala anvisningarna skola förvaras i utväxlingspostanstaltens i New York arkiv, och de i Finland till utbetalning i Förenta Staterna utställda anvisningarna å utväxlingspostanstalten i Helsingfors, för att vara tillgängliga vid skriftväxling beträffande ifrågavarande anvisningar. Emellertid skall avis rörande de i Förenta Staterna utställda anvisningarna, jämte de förteckningar, i vilka de registrerats, tillställas postanstalten i Helsingfors. IX ARTIKLA. Miten postistamaksu tapahtuu. ARTIKEL IX. Huru utbetalningen verkställes. 1. Niin pian kuin osoitemaan vaihto- 1. Så snart adresslandets utväxlingspostitoimisto on vastaanottanut luettelon, postanstalt emottagit en förteckning, sen tulee asettaa vastaanottajille luettelossa mainittujen määrien mukaiset osoitukset ja postiosoitusten suorittamisesta kummassakin maassa voimassaolevien määräysten mukaisesti lähettää skall densamma utställa till adressaterna anvisningar lydande å de i förteckningen angivna beloppen samt i enlighet med i vartdera landet gällande bestämmelser för utbetalning av postanvisnin

18 18 ne maksuvapaasti asianomaisille vastaanottajille tai osoitemaan postitoimistoiihin. 2. Jos luettelossa on virheellisyyksiä, joita ei voida oikaista vastaanottavassa vaihtopostitoimistossa, tulee tämän postitoimiston, niin pian kuin mahdollista, pyytää selitystä asiasta. Kuitenkin on, kunnes selitys on saapunut, niiden kotimaisten postiosoitusten asettaminen keskeytettävä, jotka kohdistuvat näihin luettelon merkintöihin. 3. Yksi kappale jokaista vaihtoluetteloa tulee vastaanottavan vaihtopostitoimiston palauttaa lähettävälle postitoimistolle. Vastaanottavan toimiston on kuitenkin ennen sellaisen kappaleen palauttamista merkittävä siihen luettelossa mainittujen osoitusten asianomaisten maksupostitoimistojen nimet sekä Yhdysvalloista lähetettyihin ja Helsingin vaihtopostitoimiston palauttamiin luetteloihin on viimemainitun postitoimiston merkittävä jokaisen osoituksen määrä suomen rahassa toimittamansa muuntamisen mukaan. X ARTIKLA. Postistamaksu on sen maan määräysten alainen, jossa suoritus tapahtuu. 1. Kummankin maan toiselleen asettamat osoitukset ovat suorituksen suhteen niiden määräysten alaiset, jotka ovat voimassa kotimaisten postiosoitusten maksamisesta siinä maassa, johon ne on asetettu. Väärän suorituksen tapahtuessa tulee kuitenkin, jos valitus tehdään kahden vuoden kuluessa postiosoituksen asettamisesta, maksavan postilaitoksen hyvittää oikeaa vastaanottajaa tai maksaa määrä takaisin lähettäjälle, ellei voida näyttää toteen, että väärin maksaminen on johtunut lähettäjän gar avgiftsfritt tillställa anvisningarna respektive adressater eller postanstalter i adresslandet. 2. Ingå i en förteckning felaktigheter,, vilka icke kunna rättas vid den emottagande utväxlingspostanstalten, skall denna postanstalt så snart ske kan, anhålla om förklaring i saken. Emellertid skall intill dess förklaring ingått, utfärdandet av inrikespostanvisningar. som hänföra sig till dessa anteckningar i förteckningen inställas. 3. Ett exemplar av varje utväxlingsförteckning skall av den emottagande utväxlingspostanstalten återsändas till den avsändande. Innan den emottagande postanstalten återsänder ett sådant exemplar skall den likväl i detsamma införa namnen på respektive utbetalnimgspostanstalter för de i förteckningen uppräknade anvisningarna, och i de från Förenta Staterna översända och från utväxlingspostanstalten i Helsingfors återsända förteckningarna skall sistnämnda postanstalt införa beloppet arv varje anvisning i finskt mynt i enlighet med den av densamma gjorda omräkningen. ARTIKEL X. Utbetalningen är underkastad bestämmelserna i det land, där utbetalningen skall ske. 1. Av det ena landet på det andra utställda anvisningar skola beträffande utbetalning vara underkastade de bestämmelser, vilka gälla för utbetalning av inrikespostanvisningar i det land, på vilket de äro utställda. I fall oriktig utbetalning skett, skall emellertid, ifall klagan anföres inom två år, räknat från postanvisningens utställande, det utbetalande postverket gottgöra rätte adressaten eller återbetala beloppet till avsändaren, såvida icke visas kan, att den oriktiga utbetalningen berott därpå, att emot-

19 tai lähettävän postilaitoksen ilmoittamasta vastaanottajan osoitteen epätäydellisyydestä. Tässä tapauksessa ja edellyttäen, että rahamäärää on mahdotonta saada takaisin, jää edesvastuu asianhaarain mukaan lähettäjälle tai sille postilaitokselle, joka on asettanut osoituksen. 2. Lunastetut osoitukset jäävät maksaneen maan liuostaan. 19 tagarens adress, sådan den uppgivits av avsändaren eller av det avsändande postverket, varit ofullständig. I detta fall, och förutsatt att det är omöjligt att återfå beloppet, vilar ansvarigheten allt efter omständigheterna på avsändaren eller på det postverk som utställt anvisningen. 2. Inlösta anvisningar förbliva i utbetalningslandets ägo. X I ARTIKLA. Oikaisut ja takaisinmaksut. 1. Erehdyksen oikaisemista tai postiosoitusten takaisinmaksamista koskeva Pyyntö on lähettäjän osoitettava sen maan postilaitokselle, joka on asettanut osoituksen. 2. Takaisinmaksamisen suorittakoon, saatuaan siihen ensin osoitemaan valtuuden, se maa, joka on asettanut osoituksen. Takaisinmaksetulla määrällä on hyvitettävä ensiksimainittua maata vuosineljännestilissä (X Y artikla). 3. Kummankin postilaitoksen tulee määrätä se järjestys, jota on noudatettava lähettäjälle takaisin maksamiseen nähden. X II ARTIKLA. Osoitusten kaksoiskappaleet. Osoitusten kaksoiskappaleita saa asettaa ainoastaan sen maan postilaitos, jossa osoitukset maksetaan postista, ja niiden määräysten mukaisesti, jotka tässä suhteessa ovat maassa voimassa. X III ARTIKLA. Kelpaamattomat osoitukset. Osoitukset, joita ei ole maksettu postista kahdentoista kalenterikuukauden kuluessa, asettamiskuukaudesta lukien, on pidettävä kelpaamattomina, ja niiden ARTIKEL XI. Rättelser och återbetalningar. 1. Anhållan om rättelse av misstag eller om återbetalning av postanvisning skall av avsändaren adresseras till postverket i det land, som utställt anvisningen. 2. Återbetalning må först efter erhållet bemyndigande av adresslandet verkställas av det land, som utställt anvisningen. Det återbetalade beloppet skall krediteras det förstnämnda landet i kvartalsavräkningen (-Artikel X Y ), 3. Yartdera postverket äger bestämma den ordning, som skall iakttagas vid återbetalning till avsändaren. ARTIKEL X II. Duplettanvisningar. Duplettanvisningar må utställas endast av postverket i det land, där anvisningarna utbetalas samt i överensstämmelse med därstädes i sådant avseende gällande bestämmelser. ARTIKEL X III. Ogiltiga anvisningar. Anvisningar, vilka icke blivit utbetalade inom förloppet av tolv kalendermånader, räknat från den månad under vilken de utställts, skola anses för ogil-

20 2 0 määrät joutuvat sille maalle, joka ne on asettanut ja annetaan sen käytettäväksi. X IV ARTIKLA. Luettelo kelpaamattomista osoituksista; miten luettelo lähetetään. 1. Kunkin vuosineljänneksen lopussa tulee Suomen postilaitoksen pääjohtajan laatia ja Washingtonin postiosoitusosaston kolmannelle pääpostimestarinapulaiselle lähettää yksityiskohtainen luettelo kaikista Yhdysvalloissa asetetuista osoituksista, jotka edellisen artiklan määräysten mukaan ovat kelpaamattomat ja jotka on palautettu siihen maahan, missä ne on asetettu. 2. Toisaalta tulee Yhdysvaltain Post Office Departmenfin jokaisen vuosineljänneksen lopussa Suomen postilaitoksen pääjohtajalle lähettää luettelo sanotussa maassa asetetuista Yhdysvalloissa maksettavista postiosoituksista, jotka ovat tulleet kelpaamattomiksi. 3. Kaikki kelpaamattomat osoitukset hyvitetään vuosineljännestilissä sille maalle,'joka ne on asettanut, X V ARTIKLA. Tilitykset. 1. Kunkin vuosineljänneksen lopussa tulee Suomen postilaitoksen pääjohtajan laatia tili, johon on yksityiskohtaisesti merkittävä luetteloiden loppusummat, osoittaen sanotun vuosineljänneksen aikana kummassakin maassa asetettujen osoitusten määrät, sekä sen saldon, joka näissä toimissa, syntyy. 2. Tätä tiliä lähetetään kaksi kappaletta Yhdysvaltain Post Office Departmenfille Washingtoniin. Jos saldo, joka aina on ilmoitettava Yhdysvaltain rahassa, asianmukaisen tarkastuksen jäl- tiga, och skola de uppburna beloppen tillfalla det land där de utställts samt ställas till dess disposition. ARTIKEL XIV. Förteckning över ogiltiga anvisningar; huru en sådan expedieras. 1. Vid varje kvartals utgång skall Generaldirektören för postverket i Finland upprätta och till tredje Generalpostmästaradjointen vid avdelningen för postanvisningar i Washington, översända en detaljerad förteckning över alla i Förenta Staterna utställda anvisningar, vilka på grund av bestämmelserna i föregående artikel äro ogiltiga och återsänts till det land där de utställts. 2. Å andra sidan skall Post Office Department i Förenta Staterna vid utgången av vart kvartal till Generaldirektören för postverket i Finland översända en förteckning över i sagda land iiil. betalning i Förenta Staterna utställda postanvisningar som blivit ogiltiga. 3. Alla ogiltiga anvisningar skola i kvartalsavräkningen krediteras det land, som utställt desamma. ARTIKEL XV. Avräkningar. 1. Vid utgången av vart kvartal skall Generaldirektören för postverket i Finland upprätta en avräkning, i vilken skola d detalj införas förteckningarnas slutsummor, utvisande beloppen av de anvisningar, vilka under förloppet av sagda kvartal utställts i vartdera landet ävensom det saldo, som uppstår vid dylika. transaktioner. 2. Av denna avräkning skola tvänne exemplar tillställas Förenta Staternas Post Office Department i Washington. Därest saldot, som alltid bör angivas i Förenta Staternas mynt, efter vederbör-

21 2 1 keen havaitaan osoittavan Suomen postilaitoksen olevan velkaa, on se suoritettava New Yorkissa Yhdysvaltain rahassa, näytettäessä maksettavalla vekselillä. Jos saldo havaitaan osoittavan Yhdysvaltain olevan velkaa, on se maksettava Yhdysvaltain rahassa, New Yorkissa maksettavaksi asetetulla näytettäessä maksettavalla vekselillä, jonka Post Office Department Washingtonissa lähettää Helsinkiin; tahi on määrä Suomen postihallituksen laskuun talletettava johonkin määrättyyn pankkiin New Yorkissa. 3. Molempien postilaitosten keskinäisestä sopimuksesta voitakoon maksu myös suorittaa rahassa tahi muilla paikkakunnilla kuin New Yorkissa maksettaviksi asetetuilla vekseleillä. lig verificering befinnas hava utfallit postverket i Finland till nackdel, skall detsamma utjämnas i New York, i Förenta Staternas mynt, förmedelst en vid anfordran betalbar växel. Befinnes saldot hava utfallit Förenta Staterna till nackdel, skall detsamma utjämnas i Förenta Staternas mynt, förmedelst en på New York dragen, vid anfordran betalbar växel, som av Post Office Departmemf i Washington översändes till Helsingfors; eller ock skall summan för poststyrelsens i Finland räkning deponeras i någon angiven bank i New York. 3. Betalning må även enligt emellan de båda postverken träffad ömsesidig överenskommelse kunna erläggas kontant eller förmedelst på andra orter än New York dragna växlar. X V I ARTIKLA. Tilien lyhennysmaksut. Ennen vuosineijännestilitystä tulee Post Office Department in Washingtonissa toistaiseksi, sillä tavalla kuin edellisessä artiklassa on mainittu, suorittaa Suomen postilaitoksen pääjohtajalle viikottaisia lyhennysmaksuja noin kolmeenneljännekseen siitä määrästä, jonka New Yorkin vaihtopostitoimisto on merkinnyt Helsinkiin lähetettyihin postiosoituksia koskeviin luetteloihin. Tilien lyhennysmaksuja koskevat tilitykset ja kirjeet on laadittava tähän sopimukseen liitettyjen C, D, E, F, ja G kaavojen mukaisesti. X V II ARTIKLA. Lisämääräykset. 1. Kummankin maan postihallituksella on oikeus antaa lisämääräyksiä, jotka eivät ole ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa ja joiden tarkoituksena ARTIKEL XVI. Avbetalningar på avräkningarna. Innan kvartalsavräkning sker, skall Post Office Department i Washington tillsvidare, på sätt i föregående artikel angivits, till Generaldirektören för postverket i Finland erlägga veekoavbetalningar uppgående till cirka tre fjärdedelar av det av utväxlingspostanstalten i New York i de till Helsingfors översända förteckningarna över postanvisningar uppgivna beloppet. Avräkningar och brev, som hänföra sig till avbetalningarna på avräkningarna, skola vara uppgjorda i överensstämmelse med de denna konvention bifogade formulären C, D, E,. F och G. ARTIKEL XVII. Tilläggsbestämmelser. 1. Vartdera landets poststyrelse äger rätt att utfärda ytterligare bestämmelser, som icke stå i strid med denna konvention och som avse skydd mot bedrä-

22 2 2 on suojella -petoksilta tai lielpoittaa postihallituksen käytäntöön ottaman järjestelmän soveltamista. 2. Kaikki uudet lisämääräykset on viipymättä. saatettava toisen maan postihallituksen tietoon. X V III ARTIKLA. Vaihdan keskeyttäminen. Poikkeuksellisten asianhaarain vaatiessa on kummallakin posti hallituksella oikeus väliaikaisesti keskeyttää postiosoitusten vaihto kokonaan tai osaksi, ehdolla että siitä viipymättä ilmoitetaan toiselle maalle, tarpeen tullen sähköteitse. X IX ARTIKLA. V oimaantuleminen. Sitten k un tämä sopimus on allekirjoitettu, tulee se voimaan 1 päivänä lokakuuta 1924 ja pysyy voimassa kaksitoista kuukautta sen jälkeen kuin jompikumpi postihallitus on toiselle ilmoittanut haluavansa sopimuksen lakkaamista. Laadittiin kahtena kappaleena ja 4 Rekirjoitettiin Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 1924 ja Washingtonissa 17 päivänä maaliskuuta G. E. F. Albrecht. Suomen Tasavallan postilaitoksen pääjohtaja. Harry S. New. Amerikan Yhdysvaltain pääpostijohtaja. geri eller ett underlättande av tillämpningen av det av densamma införda systemet. 2. Alla nytillkomna stadganden skola utan dröjsmål delgivas poststyrelsen i det andra landet. ARTIKEL XVIII. Inställande av utväxlingen. Skulle extraordinära omständigheter sådant påkalla -skall vardera postförvaltningen äga rätt att temporärt helt och hållet eller delvis inställa -postanvisningsutväxlingen, förutsatt att underrättelse härom omedelbart, om så erfordras telegrafiskt, lämnas det andra landet. ARTIKEL X IX. Ikraftträdande. Efter det -denna konvention blivit undertecknad, skall- densamma träda i kraft den- 1 oktober 1921 och förbliva gällande intill utgången av tolfte månaden efter det någondera poststyrelsen tilläventyrs meddelat den andra om dess önskan att konventionen måtte upphöra. Upprättat i tvänne exemplar samt undertecknat 1 Helsingfors den 26 juni 1924 och i Washington den- 17 mars G. E. F. Albrecht. Generaldirektör för postverket i Republiken Finland. Harry S. New. Generalpostdirektör i Amerikas Förenta Stater.

23 2 3 Luettelo N:o List N:o Lehti N:o Sheet N:o New Yorkin postitoimiston leima. Stamp of New York Office. A. Luettelo Amerikan Yhdysvalloissa asetetuista, Suomen Tasavallassa maksettavista postiosoituksista. List of postal money orders issued in the United States of America, payable in the Republic of Finland. o 5 5 l O i, r ^ P. 3 ; oss: S-g B I 3 p o & P crq3 p OoS 5 5o M* O &g _ r m. p?r crq p" O fc. ft CD Ö Muuntamiskurssi. Conversion rate. Määrä Yhdysvaltain rahassa. Arnoant in U. S. Money. $ Ic Vastaava arvo Suomen rahassa. Equivalent in Finnish Money. h3 >T)0 O M. S- M. rcog p' p B» to a?? 0» h OhJ wo p. CD m. r*s*5. ÖP C/5 CT9 c+- SzJ O og " P Ito' I MB s p B Ct- e.j. pop 0^3 o. t;* *TJP. g i-s fo *^ 2.0 0=lo HP*h.b s Hj - p po t-0 c S <! 3 O' B! H I os5 2-= o B p p o -g m i p Huomautuksia. Remarks. A. (Takasivu. Reverse) Luettelo N:o List N:o New Yorkin postitoimiston leima. Stamp of New York Office. Yhdysvaltain Post Office, New York, N. Y., Postiosoitusten vaihtotoimisto. United States Post Office, New York, N. Y., Money Order Exchange Office. Olen vastaanottanut Teidän luettelonne päivätty I have received your list... ;... dated numerot sta n, määrä -, vastaava arvo Nos. to, amount, equivalent ja se on havaittu oikeaksi allamainituin poikkeuksin: and this bps been found to be correct, except as noted below: Tämä luettelo käsittää kaikki osoitukset, jotka on vastaanotettu luettelon N:o... lähettämisen jälkeen. The List herewith represents all orders received since the dispatch of List N:o... Pyydän hyväntahtoisesti vahvistamaan tämän luettelon vastaanoton. Please acknowledge the receipt of the present list. Kunnioituksella Respectfully Postinhoitajalle, H elsinki, Suomi. T o the Postm aster, H elsingfors, Finland. Postimestari. Postmaster.

24 21 A. (Takasivu. Reverse.) Helsinki. Helsingfors Olen vastaanottanut tämän luettelon jja havainnut sen oikeaksi lukuunottamatta niitä virheellisyyksiä, jotka tässä alla luetellaan: I have examined this List, and found it correct except for the errors noted below: Kunnioituksella Respectfully Postimestarille. New York, N. Y. Postmaster, New York, N. Y. Postinhoitaja. Postmaster. Luettelo N:o List N:o Lehti N;o Sheet N:o Helsingin postitoimiston leima. Stamp of Helsingfors Office. B. Luettelo Suomen Tasavallassa asetetuista, Amerikan Yhdysvalloissa maksettavista postiosoituksista. List of postal money orders issued in the Republic of Finland, payable in the United States of America.?3 Bg o g p-2 BS gsss 3 ET S 3 gw 3.S.1 g?o3s t* ö & w ow V 3.5 a? ö 3 P pi O fc n *so: O o' $ Muuntamiskurssi. Conversion Rate. Määrä Yhdysvaltain rahassa. Amount in U. S. Money. $ c Vastaava arvo Suomen rahassa. Equivalent in Finnish Mony. ltjo o w o p; Sen SL V fd«ohs 3.» 2. g g.b szi o B O CD P* 13; CD m.1 tr s ' O B P - fo t p o " g-o s 3. a <. Isgop w * r$ > pj 3 t B g C ' O' E CD t KhS Op ' h 3 t 0$c p o «P c p \ *<Oi B ; Huomautuksia. Remarks.

25 2 5 B. (Takasivu. Reverse.) Luettelo N:o List N:o Helsingin leima. Stamp of Helsingfors. Suomi, Helsingin Postitoimisto, Postiosoitusten vaihtopostitoimisto. Finland Post Office, Helsingfors, Money Order Exchange Office. Olen vastaanottanut Teidän luettelonne päivätty I have received your list... dated numerot sta n, määrä, vastaava arvo Nos to, amount, equivalent ja se on havaittu oikeaksi allamainituin poikkeuksin: and this has been found to be correct, except as noted below: Tämä luettelo käsittää kaikki osoitukset., jotka on vastaanotettu luettelon N:o... lähettämisen jälkeen. The list herewith represents all orders received since the dispatch of List N:o... Pyydän hyväntahtoisesti vahvistamaan tämän luettelon vastaanoton. Please acknowledge the receipt of the present List. Kunnioituksella Respectfully Postimestarille, New York, N. Y. To the Postmaster, New York, N. Y. Postin hoitaja. Postmaster. B. (Takasivu. Reverse). New York, N. Y Olen tarkastanut tämän luettelon ja havainnut sen oikeaksi, lukuunottamatta niitä virheellisyyksiä, jotka tässä alla luetellaan: I have examined this List, and found it correct except for the errors noted below: Kunnioituksella Respectfully Postinhoitajalle, H elsinki, Suomi. T o the P ostm aster, H elsingfors, Finland. Postimestari. Postmaster

26 26 C. Yksityiskohtaiset ilmoitukset luetteloista. Detailed statement of lists. Suomen Tasavallassa asetetut osoitukset. Orders issued in ftepublic of Finland. Yhdysvalloissa asetetut osoitukset. Orders issued in the United States. Luettelon numero. Number of List. Luettelon päivämäärä. Date of List. Osoitusten kansainväliset numerot, luetteloissa. International numbers of orders contained in each list. Luetteloj en loppusumm at. Total amount of each list Luettelon numero. Number of List. Luettelon päivämäärä. Date of List. Osoitusten kansainväliset numerot, luetteloissa. International numbers of orders contained in each list. Luettelojen loppusummat. Total amount of each list. $ c $ c D. Postihallitus. Post Office Department. Kolmannen Pääpostimestarinapulaisen kanslia, Postiosoitusosasto. Office of Third Assistant Postmaster General, Division of Money Orders! Washington, D. C Postihallitus saa kunnioittaen täten lähettää XT, ^ This Department has the honor to transmit herewith a... N' määrältään # jonka on... p:nä... kuuta 1Q asettanut for *... drawn by New York, N. Y., Pääpostimestarin määräämälle ja jonka of New York, N. Y.f to the order of the Postmaster hänen siirtomerkintänsä nojalla suorittaa Teidän määräämällenne General, and by his indorsement made payable to your order by ssa. at Pyydän hyväntahtoisesti asianmukaisessa järjestyksessä vahvistuttamaan mainitun... Be pleased to cause the receipt of the said vastaanoton, tilityttämään sen maksu ja merkityttämään säästö tämän osaston to be duly acknowledged, its payment to be reported and the proceeds vastaaviin - meidän maittemme välistä posti placed to the credits of this Department... on account of the exchange osoitusten vaihtoa koskevassa tilityksessä siltä vuosineljännekseltä, joka päättyy Money Orders between our respective countries during the quarter end Kunnioituksella Respectfully Pääpostijohtajalle, H elsinki, Suomi. T o the P ostm aster G eneral, H elsingfors, Finland. Kolmas Pääpostimestarinapulainen. Third Assistant Postmaster General.

27 27 E. Postihallitus. Post Office Department. Postiosoitusten vaihto-osasto. Money Order Exchange Office. Helsinki, Suomi Helsingfors, Finland Postihallitus saa kunnioittaen täten lähettää This Department has the honor to transmit herewith määrältään * jonka o n...p:nä... for *... drawn kuuta 1Q asettanut... h... by ssa pääpostijohtajan määrää-, to the order of the Post- of mälle ja jonka hänen siirtomerkintänsä nojalla suorittaa Teidän määräämällenne master' General, and by his indorsement made payable to your order by of N:o... Pyydän hyväntahtoisesti asianmukaisessa järjestyksessä vahvistuttamaan yllämainitun Be pleased to cause the receipt of the said vastaanoton, jonka maksusta tilitetään ja säästö siirretään tämän hallituksen... to be duly acknowledged, its payment to be reported and the proceeds plan vastaaviin meidän maittemme välistä postiosoiced to the credit of this Department... on account of the exchange of Money tusten vaihtoa koskevassa tilityksessä siltä vuosineljännekseltä, joka päättyy Orders between our respective countries during the quarter end 19 ssa. Kunnioituksella Respectfully Pääpostijohtaja. Postmaster General. Kolmannelle Pääpostimestarinapulaiselle, Postiosoitusosasto, Washington, D. C. The Third Assistant Postmaster General, Division of Money Orders, Washington, D. 0.

28 Päätilitys General Account postiosoitusliikkeestä Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välillä siltä vuosineljännekseltä, joka päättyy of money order transactions between the Republic of Finland and the United States of America during the quarter ended F..19. to oo Suomen Tasavallan vastaava. Credit of the JELepublic of Finland. Yhdysvalloissa asetettuja, Suomen Tasavallassa maksettavia osoi- Orders issued in the United States for payment in the Republic tuksia (C luettelon mukaanj of Finland (as per statement C) Hyvitystä 1/ i sadalta Commission of */4 per cent Vähennyksiä: "j"t To be deducted O i Yhdysvaltain asettamia, takaisinmaksettuja osoituksia Repaid orders of United States issue Yhdysvaltain asettamia kelpaamattomia osoituksia, Void orders of United States issue Suomen Tasavallan vastaava Credit of Republic of Finland Vähennys: Yhdysvaltain vastaava c, muun- Deduct credit of United States issue * nettuna vuosineljänneksen keskikurssin mukaan _ converted at the average rate for the quarter, of yhtä kuin... equals Vajaus Balance Yhdysvaltain lähettämät määrät laskun mukaan Paid on account by the United States Saldo Suomen Tasavallan hyväksi Balance in favour of the Republic of Finland Helsinki, Suomi Helsingfors, Finland jg (Allekirjoitus Signature) $!c Amerikan Yhdysvaltain vastaava. Credit of the United States. Suomen Tasavallassa asetettuja, Yhdysvalloissa maksettavia osoi- Orders issued in the Republic of Finland for payment in the itnited tuksia (C luettelon mukaan) States (as per statement C) Hyvitystä 1/ i sadalta Commission of y4 per cent Vähennyksiä: To be deducted Suomessa asetettuja, takaisinmaksettuja osoituksia Repaid orders of Finnish issue Suomessa asetettuja kelpaamattomia osoituksia Void orders of Finnish issue Yhdysvaltain vastaava Credit of the United States Vähennys: Suomen Tasavallan vastaava Deduct credit of Republic of Finland, nettuna vuosineljänneksen keskikurssin mukaan converted at the average rate for the quarter, of yhtä kuin «equals 1 v- Vajaus Balance Suomen Tasavallan lähettämät määrät laskun mukaan Paid on account by the Republic of Finland Saldo Yhdysvaltain hyväksi Balance in favour of the United States $!jc Hyväksytty Washingtonissa Accepted at Washington, 19 (Allekirjoitus Signature) $ C Arvonimi. Title Arvonimi Title

29 29 G. Luettelo List takaisinmaksetuista ja kelpaamattomista osoituksista, of Repaid and void orders. Yhdysvalloissa asetetut osoitukset. Orders issued in the United States. Suomen Tasavallassa asetetut osoitukset. Orders issued in Republic of Finland. Luettelon numero. Number of the List. Luettelon päivämäärä. Date of the List. Kansainvälinen numero. International number. Osoituksen alkuperäinen numero. Original number of money order. Osoituksen Kansainvälinen alkuperäinen määrä. Osoituksen Osoituksen Luettelon määrä. Luettelon päivämäärä. Amount of numero. numero. numero. Amount of Order. Number Internationaber of money Original num Order. Date of of the List. the List. number. order. $ o $ c

30 30 Förteckning N:o List Blad N:o Sheet N:o "" New Yorks postanstalts stämpel. Stamp of New York Office. A. Förteckning över i Amerikas Förenta Stater till betalning i Republiken Finland utställda postanvisningar. List of postal money orders issued in the United States of America, payable in the Republic of Finland. IzjOo > o e o ö *c & c 3 S> P 3 B g H^0: m o O_ PCD h ^ Og.P W7 P SB 2.c* S C+- B B c+ r, m a&is JQ P P p <j ^ o ^ S'B* P 2 M. P 0 ' 2.2 g - O ^ P r+ - i 5 CfQ 4 o a = k, 3 p f* E.S f Omräkningskurs. Conversion rate. >p p<l ba co^ g S 's g r; s-s- 5 V! B ' 7 S Ö5 > p <1 3 p: O P 3 l_ B-t 2:h 'jp PS' 5*2.P i±>«' 3 pi) 5. o P'5 P- <*P 3 w f O (j O h P 'J?rS P-cc >-scc ö P C O s.ygs CD B ^ 2 S3 p p ^ H<«C+- S3 < P i -'S ; CP? P P CtP B >-c- 3Jl_e3 p02 ^ B p ' B5 2 _ C+ p H P 03 s Q j O - &B It O h* p ^ en B Cf<5 ct-cnoq p F" rs ^ P O ct- p w HPPm 0* 2 < 3 ; p! b! S Si a0 5: p O a» p3 <<rc B 1 Anmärkningar. Remarks. Förteckning N:o List 'N:o A. (Frånsida. Reverse.) Postanstalrens i New York stämpel. Stamp of New York Office. Förenta Staternas postanstalt i New York, N. Y., Utväxlingspostanstalt för postanvisningar. United States Post Office, New York, N. Y., Money Order Exchange Office. Har emottagit Eder förteckning yy.^ daterad I have received your list... dated nurnris till belopp av, motsvarande i värde Nos. to amount, equivalent och har denna befunnits riktig med undantag av det nedanangivna: and this has been found to be correct, except as noted below: Förteckningen omfattar alla, efter avsändandet av förteckningen N:o emottagna anvisningar. The List herewith represents all orders received since the dispatch of List N:o... Bekräfta godhetsfullt emottagandet av föreliggande förteckning. Please acknowledge the receipt of the present list. Högaktningsfullt Respectfully T ill P ostförvaltaren i H elsin gfors, Finland. T o the Postm aster, H elsingfors, Finland. P o s t m ä s t a r e. P o s t m a s t e r.

31 31 A. (Frånsida. Reverse.) Helsingfors Har granskat denna förteckning och funnit den riktig frånsett nedanangivna felaktigheter: I have examined this List, and found it chrrect except for the errors noted below: Högaktningsfullt Respectfully Till Postmästaren i New York, N. Y. Postmaster, New Yox-k. N. Y. Postförvaltare. Postmaster. Förteckning,N:o List N:o Blad N:o Sheet N:o Helsingfors postanstalts stämpel. Stamp of Helsingfors Office. B. Förteckning över i Republiken Finland till betalning i Amerikas Förenta Stater utställda postanvisningar. List of postal money orders issued in the Republic of Finland, Payable in the United States of America. o > c P 3 JzS 5. 3 C*s 2 t 0 2 c * *5-3 E-OBS D H M. O rf C B rt P o 3 2 **5 p >3 <2. S P CT5 ö o 0 -S 2.S-S0 CT9 C P o 5' Omräkningskurs. Conversion Rate. Belopp i Förenta Staternas mynt. Amount in U. S. Money. % c Motsvarande värde i finskt mynt. Equivalent in Finnish Money.?H3 ' < *s. ; CP5 5 i O cd Ms M 3. t ; rt.0 Tl-teCTQI P P^P; < fcd ' fel S S- g g &, S M b & t? s«. * B 3. 3 < p 0 *< 3 p y o* B B n m 3 p E.3 P 2 M p ^ 2. ^ 3 o CT3 BCDCT? <} P<2 CD 'P Anmärkningar. Remarks.

32 3 2 B. (Frånsida. Reverse.) Helsingfors stämpel. Förteckning N:o List N:o Stamp of Helsingfors. Finland, Postanstalten i Helsingfors, Utväxlingspostanstalt för postanvisningar. Finland, Post Office Helsingfors, Money Order Exchange Office. Har. emottagit Eder förteckning daterad, I have received your list L ' dated, numris till belopp, motsvarande i värde Hos to amount, equivalent och har denna befunnits riktig med undantag av det nedanangivna. and this has been found to be correct, except as noted below; Föreliggande förteckning omfattar alla efter avsändandet av förteckningen N:o... meottagna anvisningar. The List herewith represents all orders received since the dispatch of List N:o... Bekräfta godhetsfullt emottagandet av föreliggande förteckning. Please acknowledge the receipt of the present List. Högaktningsfullt Respectfully Till Postmästaren i New York, N. Y. To the Postmaster, New York, N. Y. Postförvaltare. Postmaster. B. (Frånsida. Reverse,) New York, N. Y. 192 Har granskat denna förteckning och funnit den riktig frånsett nedanangivna felaktigheter: I have examined this List, and found it correct except for the errors noted below: Högaktningsfullt Respectfully Till Postförvaltaren i Helsingfors, Finland. To the Postmaster, Helsingfors, Finland. P o s t m ä s t a r e. P o s t m a s t e r.

33 3 3 C. Detaljerade uppgifter över förteckningarna. Detailed statement of lists. I Republiken Finland utställda anvisningar. Orders issued in Republic of Finland. I Förenta Staterna utställda anvisningar. Orders issued in the United States. Förteckningens nummer. Number of List. Förteckningens datum. Date of List. Anvisningarnas internationella numror i förteckningarna. International numbers of orders contained in each list. Förteckningarnas slutsummor. Total amount of each list. Förteckningens nummer. Number of List. Förteckningens datum. Date of List. Anvisningarnas internationella numror i förteckningarna. International numbers o f orders contained in each list. Förteckningarnas s utsummor. Total amount of each list. $ c $ c D. Poststyrelsen. Post Office Department. Tredje Generalpostmästaradjointeris kansli, Avdelningen för postanvisningar. Office of Tfiird Assistant Postmaster General, Division of Money Orders. Washington, D. C Poststyrelsen har härmed äran översända en This Department has the honor to transmit herewith a lydande å # utställd den av New York, N. Y. till order av Generalpostmästaren och... of New York, N. Y., to the order of the Postmaster på grund av dennes endossement betalbar till Eder order av General, and by his indorsement made payable to your order by at Bekräfta godhetsfullt i behörig ordning emottagandet av ovannämnda; Be pleased to cause the receipt of the said redogör för dess betalning, och kreditera behållningen detta to be duly acknowledged, its payment to be reported and the proceeds Department i avräkning för utväxlingen av postanvisplaced to the credits of this Departement... on account of the exchange of Money ningar mellan våra respektive länder under det kvartal, som utgår den - Q Orders between our respective countries during the quarter end Högaktningsfullt Respectfully Till Generalpostdirektören, Helsingfors, Finland. To the Postmaster General, Helsingfors, Finland. Tredje G-eneralpostmästaradjointen. Third Assistant Postmaster General

34 3 4 E. Poststyrelsen. Post Office Department. Utväxlingsbyrån för postanvisningar. Money Order Exchange Office. Helsingfors, Finland Poststyrelsen har härmed äran översända en This Department has the honor to transmit herewith a lydande å utställd den ' 1n av for *... drawn to i till order av Generalpost-... of..., to the order of the Postdirektören och på grund av dennes endossement betalbar till Eder order av master General, and by his indorsement made pa3^able to your order by i... o f Bekräfta godhetsfullt i behörig ordning emottagandet av ovannämda Be pleased to cause the receipt of the said redogör för dess betalning och kreditera behållningen denna styrelse to be duly acknowledged, its payment to be reported and the proceeds placed to the credit of this Departi avräkning för utväxlingen av postanvisningar ment... on account of the exchange of Money Orders mellan våra respektive länder under det kvartal, som utgår den between our respective countries during the quarter end Högaktningsfullt Respectfully Generaldirektören. Postmaster General. Till tredje Generalpostmästaradjointen, Avdelningen för postanvisningar, Washington D. C. The Third Assistant Postmaster General, Division of Money Orders, Washington, D. C.

35 Generalavräkning General Account över utväxlingen av postanvisningar mellan Amerikas.Förenta Stater och Republiken Finland för det kvartal som utgår den of money order transactions between the Republic of Finland and the United States of America during the quarter ended F. 19 Kredit Republiken Finland tillgodo. Credit of the Repnblic of Finland. I Förenta Staterna utställda och i Republiken Finland betalbara Orders issued in the United States for payment in the Republic anvisningar (enligt förteckning 0) of Finland (as per statement C) Arvode 1 / i % Commission of 1/ i per cent Avdrag: «i n To be deducted: I Förenta Staterna utställda återbetalade anvisningar Repaid orders of United States issue I Förenta Staterna utställda ogiltiga anvisningar Void orders of United States issue Republiken Finland tillgodo Credit of Republic of Finland Avdrag: Tillgodohavande hos Förenta Staterna ^ omräknat Deduct credit of United States issue enligt för kvartalet gällande medelkurs converted at the average rate for the quarter, of * Balans Balance Av Förenta Staterna remitterade belopp enligt räkning Paid on account by the United States Saldo Republiken Finland tillgodo Balance in favour of the Republic of Finland Kredit Förenta Staterna tillgodo. Credit of the United States. $ C $ c I Republiken Finland utställda och i Förenta Staterna betalbara Orders issued in the Republic of Finland for payment in the United anvisningar (enligt förteckning C) States (as per statement C) Arvode V, % Commission of 1/ i per cent Avdrag; To be deducted 1 <T ""vii ^ I Finland utställda återbetalade anvisningar Repaid orders of Finnish issue I Finland utställda ogiltiga anvisningar Void orders of Finnish issue Förenta Staterna tillgodo Credit of the United States Avdrag: Republiken Finland tillgodo Deduct credit of Republik of Finland omräknat enligt för kvartalet gällande medelkurs converted at the average rate for the quarter, of Balans Balance Av Republiken Finland remitterade belopp enligt räkning Paid on account by the Republik of Finland Saldo Förenta Staterna tillgodo Balance in favour of the United States Helsingfors, Finland 19- (Underskrift Signature) Godkänd i Washington Accepted at Washington 19 Underskrift Signature Titel. Title. Titel. Title. 05 Ql

36 3 6 G. Förteckning List över återbetalade och ogiltiga anvisningar. < of repaid and void orders. I Förenta Staterna utställda anvisningar. Orders issued in the United States. I Republiken Finland utställda anvisningar Orders issued in Republic of Finland Förteckningens nummc-e. Number of the List. Förteckningens datum. Date of the List. Internationellt nummer. International number. Anvisningens originala nummer. Original number of money order. Anvisningens belopp. Amount of Order. ~ $...[c Förteckningens nummer. Number of the List. Förteckningens datum. Date of the List. Internationellt nummer. International number. Anvisningens originala nummer. Original number of money order. Anvisningens belopp. Amount of Order. $ ';c

37 37 3. Amerikan Yhdysvaltoihin menevien postiosoitusten maksusta. Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välisen, p osti osoitusten va ihtoa k oskevan sopimuksen maaliskuun 17/kesäkuun 26 päivältä 1924 VI artiklan nojalla on Post ihailit us määrännyt sen maksun, mikä lähettäjän Suomessa tulee suorittaa mainittuun maahan menevistä postiosoituksista, yhtä suureksi kuin»e maksu, joka postiosoitusliiketltä koskevan Madridin sopimuksen mukaan suoritetaan postiosoituksesta yleisessä kansainvälisessä vaihdossa. Edelläoleva ilmoitetaan täten postitoimistoille tiedoiksi ja noudatettavaksi. Helsingissä, Postihallituksessa, lokakuun 20 päivänä Angående avgift för postanvisningar till Amerikas Förenta Stater. På grund av art. VI i konventionen, angående utväxling av postanvisningar mellan Finland och Amerikas Förenta Stater av den 17 mars/26 juni 1924 har Poststyrelsen fastställt den avgift, som avsändaren i Finland har att erlägga för postanvisningar till nämnda land, till samma belopp som enligt art. 3 i Madridavtalet angående postanvisningsrörelsen utgår för postanvisning i den allmänna internationella utväxlingen. Det förestående meddelas härigenom postamsltalternia till kännedom och iakttagande. Helsingfors, å Poststyrelsen, den 20 oktober G. E. F. Albrecht. John Wirkberg. Toivo Järvinen.

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland.

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1929 KIERTOKIRJE. KOKOELM A POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR. SA M LIN G N:o 1 Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik

Lisätiedot

CIRKULÄR KIERTOKIRJEET. N:o 5 POSTSTYRELSENS POSTIHALLITUKSEN SOPIMUS KONVENTION

CIRKULÄR KIERTOKIRJEET. N:o 5 POSTSTYRELSENS POSTIHALLITUKSEN SOPIMUS KONVENTION KIERTOKIRJEET 1926 POSTIHALLITUKSEN l. Postiosoitusten vaihdosta Suomen ja Kanadan välillä. Asetuksella 29 päivältä tammikuuta 1926 on määrätty, että alempana oleva Suomen ja Kanadan välillä postiosoitusten

Lisätiedot

N:o 7. n artikla. Suomen ja Suurbritannian välillä tapamuu säännöllinen) postiosoitusten vaihto. 1 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Sopimus.

N:o 7. n artikla. Suomen ja Suurbritannian välillä tapamuu säännöllinen) postiosoitusten vaihto. 1 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Sopimus. K IE R T O K IR J E E T 1925 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS C IR K U L Ä R N:o 7 1. Postiosoitusten vaihdosta Suomen sekä Snurbritannian ja Pohjois-Irlaunin välillä. Asetuksella 21 päivältä helmikuuta

Lisätiedot

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella.

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. SUOMEN POSTINEUVOSTON 1918. Kiertokirje. N:o 6. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi saatetaan täten Suomen Kansanvaltuuskunnan.

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS KIERTOKIRJEET CIRKULÄR» 1925 N:o 43 i. 1. Maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä. Asetuksella joulukuun 18 päivältä 1925, samalla kun kumotaan asetus maksuista

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1982 Nro 6 9-7 1 Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 772/82

Lisätiedot

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland.

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. 1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. f t II. Q. Angående utställande a f telegrampostanvisningar. Med upphäfvande af bestämmelserna i Poststyrelsens cirkulär N:o XXI af den 15 oktober 1892 meddelas vederbörande

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1988 Nro 48 49 Kiertokirje nro 48 Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 837/88

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 28 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 28 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1924 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o 28 Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltani Liiton välillä. Asetuksella elokuun 16 päivältä 1934 on vahvistettu seuraava

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. ÉitinUt. 1900. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XI. 1 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. Från och med den 14 innevarande Oktober tillsvidare komma löljande

Lisätiedot

1921. Kiertokirje N:o 43.

1921. Kiertokirje N:o 43. Postiha! litu ksen 1921. Kiertokirje N:o 43. i. Koskeva lähetysten uusia etikettejä kotimaisessa postiliikenteessä. Postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten, että kotim aisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING N:o 113 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 113. N :o 113.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING N:o 113 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 113. N :o 113. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR* SAMLING 1931 N:o 113 Sisällys: N:o 113. Kiertokirje maksuista posti- Innehåll: N:o 113. Cirkulär angående avgifter'

Lisätiedot

M2. Kiertokirje n:o25.

M2. Kiertokirje n:o25. Postihallituksen M2. Kiertokirje n:o25. l. Koskeva pakettien vaihtoa Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välillä. Asetuksella 1 -päivältä syyskuuta 1922 on säädetty, että allaoleva, Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain

Lisätiedot

K IE R T O K IR J E E T C IR K U L Ä R POSTIHALLITÖKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 13. Avtal. Sopimus

K IE R T O K IR J E E T C IR K U L Ä R POSTIHALLITÖKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 13. Avtal. Sopimus POSTIHALLITÖKSEN K IE R T O K IR J E E T 1925 POSTSTYRELSENS C IR K U L Ä R Nro 13 i. Postiosoitusten vaihdosta Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä. Asetuksella 21 päivältä (kuluvaa

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA 1930. Sisällys: Ji:o 133. suorasta postinkuljetuksesta Helsingin ja Tukholman välillä. N:o 134. tullinalaisten esineiden lähettämisestä kirjeissä. >':o

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931.

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. 1922. Taksoitusmääräyksiä y. m. N:o 3. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. Siv. 3,»Laajuus ja tilavuus», ensimmäinen kappale»postipaketin

Lisätiedot

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin.

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Kiertokirje. 1912. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta. N:o Yli. 8. Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Postihallituksen 24 helmikuuta

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81 MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 6.4.1981 Helsinki No 15/81. Asetus kauppa-alusten päällystöstä (522/64) määritellessään alukseen vaadittavan konepäällystön jättää mainitsernatta mitä ja missä tämän

Lisätiedot

ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. 11.

ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. 11. 1901. ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. N:o Vill. 11. Angående förbud att inom Finland postbefordra korrespondens, med märken eller afbildningar af politisk betydelse. Sedan Ministern för Inrikesärendena,

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet 2 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet Med föranledande af att förändrad tidtabell för Finska Statsjernvägarne träder i gällande kraft frun.och med d m

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Bestämmelser angående luftbefordran. Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52

Bestämmelser angående luftbefordran. Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52 POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS K IE R T O K IR J E. K O K O E L M A C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52 Sisällys N:o52. Kiertokirje Haagin postikonferenssissa 10 päivänä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Avtal. Sopimus K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS.

Avtal. Sopimus K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING 1932 N:o 99 Sisällys: N:o 99. K iertokirje p o stip ak ettien vaihdosta Suom en ja A m erikan Y hdysvaltain

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 140. N :o 140.

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 140. N :o 140. / POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 Sisällys: N:o 140. Kiertokirje postipakettien vaihdosta Innehåll: N:o 140. Cirkulär angående

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa.

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Kiertokirje. 1909. Suomen P ostih allitu ksesta. N:oXIT. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Suuresti enentyneen postiosotusliikkeen

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o 18-19 N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING N:o 77 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. No 77. No 77. Cirkulär.

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING N:o 77 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. No 77. No 77. Cirkulär. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMA 1930 Sisällys; N;o 77. Kiertokirje Lontoossa tehtyjen kansainvälisten postisopimusten voimaansaattamisesta. POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR, SAMLING

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / *

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / * Kiertokirje. Koska Suomen Senaatin kulkulaitosten ja yleisten töiden Toimituskunta on kirjelmässä 'tdlivan huhtikuun 11 päivältä, mikä saapui Väliaikaiselle Pcstihallituksclle saman kuun 15 päivänä, ilmoittanut

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 19-22 N: o 19. ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta annetun valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2010 vp Maksuhäiriömerkintöjen vaikutus puhelin- ja nettiliittymien hankintaan Eduskunnan puhemiehelle Saunalahti ja DNA solmivat Internet-laajakaistasopimuksia melko edullisella

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 33

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 33 P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1925 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR Nro 33 1. Uusien kansainvälisten postisopimusten soveltamisesta. Asetuksella 14 päivältä syyskuuta 1925 on määrätty, että seuraavat Maailmanpostiliiton

Lisätiedot

Citl samtliga postanstalter.

Citl samtliga postanstalter. POSTSTYRELSEN i FINLAND. HELSINGFORS, den 5 November 1902. Citl samtliga postanstalter. ---- 3 0----- JK 6241. i. Beträffande ångbåtspostföringen under vinterkommunikationen 1902 1903 meddelas till

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2010 vp Risteilyalusten jätevedet Eduskunnan puhemiehelle Itämerellä vierailee vuosittain 350 risteilyalusta, jotka poikkeavat yli 2 100 kertaa Itämeren satamissa. Näiden alusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Sid. 3. Uppgifterna angående tidsbe korvataan eripainoksella N :o 1.

Sid. 3. Uppgifterna angående tidsbe korvataan eripainoksella N :o 1. LIITE A POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE. KOKOELMAAN BIHANG A TILL POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING 1929 N:o 14 Muutoksia kansainvälisten puhelujen taksaan. (Tammikuu 1929.) Ändringar

Lisätiedot

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä.

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. 1925 POSTIHALLITUKSEN YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS ALLMÄNNA SKRIVELSER N:o 7 1. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 5 päivästä tulee postinkuljetus posti- ja postiljoonivaunuissa

Lisätiedot

1918 Kiertokirje n't. Postihallituksen

1918 Kiertokirje n't. Postihallituksen Postihallituksen 1918 Kiertokirje n't Senaatin Helsingissä tänä päivänä tekemän päätöksen ja Vaasassa olevan Senaatin määräysten mukaisesti, jotka tähän asti ovat tulleet Postihallituksen tietoon, ilmoitetaan

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 136/2011 vp Takuueläkkeen mukaisen vähimmäiseläkkeen turvaaminen varhennettua eläkettä saaville Eduskunnan puhemiehelle Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva takuueläkelain muutos

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

CIRKULÄR. KIERTOKIRJE N:o 155 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N :o 155. N:o 155.

CIRKULÄR. KIERTOKIRJE N:o 155 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N :o 155. N:o 155. POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS KIERTOKIRJE. CIRKULÄR. KOKOELMA SAMLING 1933 N:o 155 Sisällys: Nro 155. Kiertokirje viran- ja toimenhaltijani palkkausten vähentämisestä vuoden

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 17/76 VILJAN KULJETUS. on rnerenkulkuhallitus. 1. Määraykset

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 17/76 VILJAN KULJETUS. on rnerenkulkuhallitus. 1. Määraykset muodossa MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 21.9.1976 Helsinki No 17/76 I VILJAN KULJETUS Koska on esiintynyt epätietoisuutta viljan kuljetusta koskevista säännöistä, todennut aiheelliseksi antaa seuraavan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RAJA-ALUEILLA 1 ARTIKLA

SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RAJA-ALUEILLA 1 ARTIKLA SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RAJA-ALUEILLA 1 ARTIKLA Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Gränsälvsöverenskommelsen. Rajajokisopimus ja Espoon sopimus asioiden koordinointi. Esbokonventionen samordning av ärenden

Gränsälvsöverenskommelsen. Rajajokisopimus ja Espoon sopimus asioiden koordinointi. Esbokonventionen samordning av ärenden YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Lagstiftningsrådet Tuire Taina Rajajokisopimus ja Espoon sopimus asioiden koordinointi Gränsälvsöverenskommelsen och Esbokonventionen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 580/2009 vp Eläkkeen karttuminen työsuhteen päättävän tukipaketin aikana Eduskunnan puhemiehelle Monissa yrityksissä tarjotaan YT-neuvotteluissa työsuhteensa päättäville työntekijöille

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 180 181 N: o 180. Kiertokirje muutoksista puhelinohjesääntöön Suomen sisäistä liikennettä varten. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät 12-20

Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät 12-20 Muutoksenhakuohjeet Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä 17.2.2016 Pykälät 12-20 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta koska päätös

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 412/2009 Valtionyhtiöiden ylimitoitettujen eläke-etujen kohtuullistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime viikkoina on ilmennyt, että monilla eläkkeelle siirtyneillä valtionyhtiön johtajilla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 140/2007 vp Konkurssipesään peräytettävät velat Eduskunnan puhemiehelle Takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 10 :ssä säädetään velan maksun peräytymisestä seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot