KIERTOKIRJEET CIRKULÄR P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERTOKIRJEET CIRKULÄR P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 33"

Transkriptio

1 P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1925 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR Nro Uusien kansainvälisten postisopimusten soveltamisesta. Asetuksella 14 päivältä syyskuuta 1925 on määrätty, että seuraavat Maailmanpostiliiton Y III kongressissa Tukholmassa, elokuun 28 päivänä 1924 tehdyt postisopimukset tulevat voimaan Suomessa 1 päivänä lokakuuta 1925, nimittäin: 1) maailmanpostisopimus, 2) vakuutettuja kirjeitä ja rasioita koskeva sopimus, 3) postipakettisopimus, 4) postiosoitussopimus, ja 5) sanomalehtien ja muiden aikakautisten julkaisujen tilaamista koskeva sopimus. Tämän johdosta lähetetään edellämainitut sopimukset niihin kuuluvine toimitusohjesääntöineen tilaamatta postitarkastajille, postikonttoreille, määrätyille postikonttorien haaraosastoille, postitoimituksille ja postivaunuille. Samalla ja koska mainitut sopimukset sekä asioihin että muotoon nähden eroavat nyt voimassa olevista sopimuksista, Postihallitus on pitänyt tarpeellisena kiinnittää asianomaisten huomiota sanottujen postisopimusta jälempänä mainittuihin säädöksiin, jotka ovat yleisemmin kiintoisia postitoimessa. Maailmanpostisopimus. 32 art. Henkilöllisyyskortti on voimassa kolme vuotta siitä päivästä lukien, jona se on annettu. 34 art. Postikortin suurimmat mitat ovat laajennetut 10.5 X 1 cm, tavaranäytteen suurin pituus on lisätty 45 em. ja sokeakir- Angående tillämpning av nya internationella postlördrag. Genom förordning av den 14 september 1925 har föreskrivits, att följande vid Världspostföreningens V III kongress i Stockholm den 28 augusti 1924 avslutade postfördrag skola träda i kraft i Finland den 1 oktober 1925, nämligen: 1) världspostkonventionen, 2) avtalet angående assurerade brev och askar, 8) avtalet angående postpaket, 4) avtalet angående postanvisningar, och 5) avtalet angående abonnemang å tidningar och andra periodiska skrifter. Med anledning härav komma förenämnda fördrag jämte tillhörande expeditionsreglementen att utan rekvisition tillsändas postinspektörerna, postkontoren, vissa postkontorsfilialer, poätexpeditionema ooh postkupéema. Tillika och emedan nämnda fördrag, såväl i sakligt som i formellt hänseende, skilja sig från de nu gällande fördragen, har Poststyrelsen aktat nödigt fästa vederbörandes uppmärksamhet å nedan angivna i ännämnda postfördrag ingående av mera allmänt intresse för posttjänsten varande stadganden. Världspostkonventionen. Art. 32. Identitetskort gäller under tre år, räknat från och med den dag, då detsamma utfärdats. Art. 34. Maximimåtten för postkort hava utsträckts till 10.5 X 15 om, maximilängden för varuprov har ökats till 45 cm. och vikt

2 2 joituslähetysten painoerä on koroitettu 1000 gr. Kirjeeseen ei saa sulkea kirjettä, merkintöjä eikä asiakirjoja, jotka on osoitettu muulle kuin vastaanottajalle tai jollekulle hänen perheensä jäsenelle. Sellaisesta lähetyksestä, joka on vastaanotetettu postikäsittelyyn vastoin voimassa olevia määräyksiä, on vastaanottajalta sattuvissa tapauksissa otettava ne maksut, jotka on vahvistettu sille lähetyslajille, mihin lähetys oikeastaan olisi kuulunut. Kirjeenä frankkeerattuun lähetykseen voidaan sulkea tullinalaisia esineitä, kun tällaisten esineiden kirjeissä tuonti osoitemaahan on sallittu. Mitä Suomeen tulee ei sellaisten esineiden tuonti kirjeissä ole sallittu. 35 art. Ristisiteiden ja postikorttien maksettuine vastauksineen (molempien osien) tulee olla täysin frankkeeratut. 39 art. Sellaisen kirjeen, jonka sisältö on tullinalaista, tullauttamisesta määrätty maksu ei tule kysymykseen Suomessa. 41 art. On kielletty lähettämästä tavallisessa kirjeessä rahakappaleita, setelirahaa, kulta- tai hopeaesineitä, jalokiviä sekä koristeita ja muita kalleuksia. Muutoin on huomattava että, jos lähetyksessä on art. a), b) tai c) kohdissa mainittua sisältöä, pöytäkirja on laadittava ja lähetettävä se Postihallitukselle, joka määrää, miten lähetyksen suhteen on meneteltävä. Lähetys, jossa on art. d) kohdassa mainittua sisältöä, on palautettava merkinnöin: Les correspondances ne doivent pas contenir des objets passibles de douane ( = kirjelähetykset eivät saa sisältää tullinalaisia esineitä). Jos lähetys sisältää art. e) tai f) kohdassa lueteltuja aineita tai esineitä, ovat ne virkakirjelmän seuraamina lähetettävät Postihallitukselle. Lähetys, jonka sisällys on tuonti- tai levittämiskiellon alainen Suomessa, palautetaan merkinnöin: Importation defendue ( = kielletty maahan tuomasta). satsen för blindskriftsförsändelser har höjts till 1000 gr. I brev få icke inneslutas brev, anteckningar eller handlingar adresserade-till annan än adressaten eller någon medlem av hans familj. För sådan försändelse, som blivit mottagen till postbehandling i strid mot gällande bestämmelser, skall av adressaten, i förekommande fall, uttagas de avgifter, som äro fastställde för det försändelseslag, till vilket försändelsen rätteligen skulle hava hänförts. I försändelse, som frankeras såsom brev, kunna inneslutas tullpliktiga föremål, då införsel i brev av sådana föremål är medgiven i adresslandet. Beträffande Finland är införsel av dylika föremål i brev icke tillåten. Art. 35. Korsband och postkort med betalt svar (båda delarna) skola vara fullt frankerade. Art. 39. Den för förtullndng av brev med tullpliktigt innehåll bestämda avgiften ifrågakommer icke i Finland. Art. 41. Det är förbjudet att i vanliga brev sända myntsstycken, sedélmynt, föremål av guld och silver, ädelstenar samt smycken och andra dyrbarheter. För övrigt bör iakttagas, att, i händelse försändelse med i artikeln under litt. a), b) eller e) omnämnt innehåll påträffas, protokoll bör upprättas och insändas till Poststyrelsen, som bestämmer, huru med försändelsen skall förfaras. Försändelse med i artikeln under litt. d) omnämnt innehåll, skall återsändas med anteckning: Les correspondances ne doivent pas contenir des objets passibles de douane ( = brevförsändelser få icke innehålla tullpliktiga föremål). Innehåller försändelse de i artikeln under litt. e) eller f) upptagna ämnen eller föremål, skola desamma jämte tjänsteskrivelse insändas till Poststyrelsen. Försändelse med innehåll, vars införsel eller spridning är förbjuden i Finland, återsändes med anteckning: Importation défendue ( = förbjudet till införsel).

3 Ellei lähetystä, joka vastoin voimassa olevia määräyksiä on vastaanotettu postin kuljetettavaksi, palauteta eikä anneta vastaanottajalle, on lähtömaan postilaitokselle tästä ilmoitettava. 44 art. Vastan,skuponki on vaihdettava postimerkkeihin ennen kuudennen kuukauden loppua sen kuukauden jälkeen, jolloin kuponki on annettu. 58 art. (toim. ohj. 27 art.). Postiennakkomäärä kirjelähetyksistä on ilmoitettava postiin jättöinään rahassa. Lähettäjän on postiin jättäessään suoritettava kaikki maksut, siis myöskin maksu postiennakko-osoituksesta. Vastaanottajalta peritty määrä on vähentämättä toimitettava lähettäjälle maksutta laadittavalla postiennakko-osoituksella. Tähän osoitukseen kuuluva lomake on täytettävä postiinjättömaassa ja tulee sen lähetykseen kiinnitettynä seurata sitä osoitemaahan. Lomake on väriltään vaaleanvihreä. Sopimuksen toimitusohjesääntö. 6 art. Postiin kuulumattomia merkkejä kuten kuvakoristeita hyväntekeväisyystarkoitusta varten tai muita senkaltaisia merkkejä, jotka voidaan sekoittaa postimerkkeihin, ei saa kiinnittää lähetyksen osoitepuolelle. 8 art. Ikkunakoteloa, jonka läpikuultava osa keinotekoisessa valaistuksessa heijastaa, ei postissa kuljeteta. 9 art. Tullinalaisen esineen sisältävän kirjeen etusivulle on kiinnitettävä vihreä lipuke. 10 art. Postissa ei kuljeteta postikorttia, jonka etusivu kokonaan tai osaksi on jaettu useampaan ruutuun toisiaan seuraavia. osoitteita varten. Postikortin etusivun oikeaan osaan ei saa kiinnittää muuta kuin osoiteliuskoja ja osoitelipukkeita. Tällaiset liuskat ja lipukkeet saavat myös täyttää koko etusivun. ' 12 art. Asiakirjoihin saa liittää kortteja tai listoja seuraavin tai niihin verrattavin Om försändelse, som i strid mot gällande bestämmelser blivit mottagen till postbefordran, icke återsändes ej heller utlämnas till adressaten, skall avsändningslandets postverk underrättas härom. Art. 44. Svarskupong, skall utbytas mot frimärken före utgången av sjätte månaden efter den, då kupongen utlämnats. Art. 58 (art, 27 exp. regi.). Postförskottsbeloppet för brevförsändelser skall angivas i inlämningslandets mynt, Avsändaren skall vid inlämnandet erlägga alla avgifter, således jämväl avgiften för postförskottsanvisningen. Det hos adressaten inkasserade beloppet skall tillställas avsändaren oavkortat medelst en avgiftsfritt utfärdad postför- skottsanvisning. Blanketten 'till denna anvisning skall ifyllas i inlämningslandet och, fästad vid försändelsen, åtfölja denna till adresslandet. Blankettens färg är ljusgrön. 8 Expeditionsreglementet till konventionen. Art. 6. Icke postala märken liksom vinjetter för välgörande ändamål eller andra dylika märken, som kunna förväxlas med frimärken, få icke anbringas å försändelsens adressida. Art. 8. Fönsterkuvert, vars genomskinliga del framkallar reflexer vid artificiell belysning, postbefordras icke. Art. 9. Brev, innehållande tullpliiktigt föremål, skall å framsiden förses med en grön etikett. Art. 10. Postkort, vars framsida helt eller delvis indelats i flera rutor, vilka äro avsedda att ifyllas med efter varandra följande adresser, postbefordras icke. Å högra delen. a.v postkorts framsida får icke fästas annat än adressremsor och adressetiketter. Sådana remsor och etiketter få även upptaga hela framsidan. Art. 12. Affärshandlingar få åtföljas av kort eller listor, försedda med följande eller

4 4 merkinnöin: lähetykseen suljettujen asiakirjain luetteleminen, viittaus lähettäjän ja vastaanottajan väliseen kirjeenvaihtoon kuten Liite kirjeeseemme... päivältä Herra... Ile. Suosituksemme... Asiakkaan suositukset art. Tavanäytteisiin, joita kauppatavan mukaan tavallisesti ei päällystetä, osoite on merkittävä ei ainoastaan siihen kiinnitettyyn lipukkeeseen, vaan myös itse esineeseen. Ellei tätä ehtoa noudateta, voidaan vaatia esineen sulkemista päällystään. 17 art. Automaattisia soittokoneita varten tarkoitettuja reijästettyjä paperilehtiä sekä leimalla, tehtyjä jäljennöksiä ei pidetä painotuotteina. Paperitavaroita varsinaisessa merkityksessä ei saa kuljettaa painotuotteille vahvistetusta kuljetusmaksusta. 18 art. Kirjoituksesta kynällä tai kirjoituskoneella laadittuihin jäljennöksiin, jotka on tehty koneellisesti poly graf iällä t. m. s., saa tehdä samat merkinnät, mitkä painotuotteisiin nähden ovat sallitut. 19 art. Painotuotteisiin käsin tai koneella tehtäviin sallittuihin merkintöihin nähden on tullut lisäksi seuraavat uudet määräykset: viivoilla kehystää painetun tekstin määrättyjä sanoja tai osia, laivan lähtö- ja tuloilmoituksissa saa ilmoittaa myös ne satamat, joissa poiketaan, kirjatilauksiin saa kirjoittaa myös hinnan, kuvallisiin kortteihin saa tehdä, samat merkinnät kuin aikaisemmin on ollut sallittu käynti-, joulu- ja uudenvuodenkorteissa, oikaisuihin saa tehdä sellaisetkin merkinnät kuin Painetaan, Tarkastettu. Painetaan, tai muita senkaltaisia tiedonantoja. hintaluetteloihin j. m. s. saa lisätä kaikenlaatuisia tiedonantoja, jotka katsotaan kuuluvan tavaran hintailmoituksiin. därmed jämförliga anteckningar: uppräknande av de i f örsändelsen inneslutna handlingarna, hänvisning till mellan avsändaren och adressaten förd skriftväxling, såsom Bilaga till vårt brev av d e n... till H e r r... Yår referens... Kundens referens.... Art. 13. Å varuprov, vilka enligt vedertaget handelsbruk ieke förses med omslag, skall adressen angivas ej endast å den vidfästade etiketten, utan även å själva föremålet. Iakttages ej detta villkor, kan föremålets inslagning påfordras. Art. 17. Perforerade pappersblad, avsedda för automatiska musikinstrument samt avtryck, som verkställts medelst stämpel, betraktas icke såsom tryckalster. Pappersvaror i egentlig mening få ej befordras mot det för tryckalster fastställda portot. Art. 18. Å avtryck av skrift med penna eller skrivmaskin, vilka framställts på mekanisk väg medelst polygrafi e. d., få göras de anteckningar, som ä.ro medgivna beträffande tryckalster. Art. 19. Beträffande å tryckalster medgivna anteckningar för hand eller på mekanisk väg hava tillkommit följande nya bestämmelser :. medelst streck inrama vissa ord eller delar av den tryckta texten, i tillkännagivanden om fartygs avgång och ankomst, få angivas även de hamnar, som anlöpas, på bokrekvisitioner får jämväl priset utsättas, å illustrerade kort få göras de anteckningar, som tidigare medgivits å visitkort samt jul- och nyårskort, å korrektur få göras även sådana meddelanden som Tryckes, Granskat. Tryckes eller andra liknande meddelanden, å priskuranter o. d. få införas alla slags meddelanden, som äro att hänföra till uppgifter om varans pris.

5 o 20 art. Reklaamikortteja j. m. s. saa määrätyillä ehdoilla lähettää päällyksettä taitettunakin. 21 art. Sokeakirjoitusteoksia ei saa sulkea n. s. sekalähetyksiin. 22 art. Kirjattua kirjettä, jossa näkyy avaamisen ja uudelleen sulkemisen jälkiä, ei saa ottaa postin kuljetettavaksi. Kauttakulkupostilaitokset eiyät saa kirjatun lähetyksen etusivulle kirjoittaa mitään järjestystai kauttakulkunumeroa t. m. s. 28 art. Postiennakkomäärä on osoitemaassa muunnettava sen maan rahaksi kurssin mukaan, jota käytetään muunnettaessa postiosoituksia lähetyksen postiinjättömaahan art. sisältävät useita uusia määräyksiä, jotka aiheutuvat postiennakon muutetusta lähettämistavasta. 37 art. Pikajakeluilipukkeen asemasta voivat hallinnot käyttää leimaa tai erityistä postdmaksumerkkiä, jossa on sana Expres. Frankkeeraamattomasta tai vaillinaisesti frankkeeratusta pikalähetyksestä pannaan maksettavaksi lunastus kuten muistakin lähetyksistä. 39 art. Kirjeet ja postikortit, jotka jälkeenlähetetään, ovat leimattavat etusivulle. 40 art. Perillesaamattomat kirjeet ja postikortit ovat palautettaessa leimattavat, kirjeet takasivulle ja postikortit etusivulle. 44 art. Ellei osoitepostitoimisto heti voi saada selkoa lähetyksen kohtalosta, merkitsee postitoimisto tämän seikan tiedustelulomakkeeseen vastaanottajan selityksin, ettei hän ole saanut lähetystä. 46, 47, 49, 50, 51 ja 52 art. sisältävät vaihtopostitoimistoja koskevia tärkeitä uusia määräyksiä. Vakuutettuja kirjeitä ja rasioita koskeva sopimus. Suomi ei ole liittynyt tähän sopimukseen mikäli se koskee vakuutettujen rasiain vaih- Art. 20. Reklamkort o. d. få på vissa villkor försändas utan omslag även om de äro vikna. Art. 21. Blindskriftsarheten få icke inneslutas i s. k. blandade försändelser. Art. 22. Rekommenderat brev, som företer spår av att hava öppnats och åter tillslutats, får icke mottagas till postbefordran. Transitpostverk få icke å framsidan av rekommenderad försändelse tillskriva något ordningsnummer, transitnummer e. d. Art. 28. Postförskottsbeloppet skall i adresslandet omföras till detta lands mynt enligt den kurs, som användes för omföring av postanvisningar till försändelsens inlämningsland. Art innehålla åtskilliga av det förändrade expeditionssättet för postförskott betingade nya bestämmelser. Art. 37. I stället för expressetikett kunna förvaltningarna använda en stämpel eller ett särskilt frimärke med ordet Exprés. Ofrankerad eller otillräckligt frankerad expressförsändelse lösenbelägges i likhet med andra försändelser. Art. 39. Brev och postkort, som eftersändas, skola stämplas å framsidan. Art. 40. Obeställbara brev och postkort skola vid återsändandet stämplas, brev å baksidan samt postkort å framsidan. Art. 44. Kan försändelsens öde icke omedelbart utrönas av adresspostanstalten, meddelar denna förhållandet å reklamatdonsblanketten och återsänder den till inlämningspostanstalten, försedd med adressatens förklaring, att han icke mottagit försändelsen. Art. 46, 47, 49, 50, 51 och 52 innehålla viktiga nya bestämmelser rörande utväxlingspostanstaltema. Avtalet angående assurerade brev och askar. Finland har ej biträtt avtalet för såvitt detta gäller utväxling av assurerade askar.

6 6 toa. Sellaisia lähetyksiä voidaan lähettää Dylika försändelser kunna befordras till och Suomesta ja Suomeen ainoastaan kansainvälisistä paketeista voimassa olevien määräysten ja taksojen mukaan. Jos Suomeen saapuu vakuutettuja rasioita, ovat ne viipymättä palautettavat varustettuina merkinnällä: L echange des boites avec valeur declaree n existe pas (== vakuutettuja rasioita ei vaihdeta)..9 art. On sallittu vakuuttaa kirje vain osasta sen arvoa. Asiakirjoja, joiden arvo johtuu niiden valmistamiskustannuksista ei saa vakuuttaa korkeammasta arvosta kuin mikä vastaa uusien hankkimisesta mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia. från Finland endast enligt de för internationella paket gällande föreskrifterna och taxorna. Ankomma till Finland assureradc askar, böra de per omgående återsändas med påteckning: I/échange des boites avec valeur déclarée n existe pas ( = utväxling av assurerade askar äger ej rum). Art. 9. Det är medgivet att assurera ett brev endast för en del av dess värde. Handlingar, vilkas värde härröra sig av kostnaderna för deras framställning, få icke assureras för högre belopp, än vad motsvarar kostnaderna för deras eventuella ersättande. 10 art. On tullut lisäksi seikkaperäisempiä Art. 10. Utförligare bestämmelser hava määräyksiä siihen nähden, mitä on kielletty panemasta vakuutettuun kirjeeseen. tillkommit, beträffande vad som är förbjudet att innesluta i assurerade brev. 23 art. Postiennakolla varustettuihin vakuutettuihin Art. 23. För med postförskott belagda kirjeisiin on sovellettava pää sopimuksen 58 art. määräyksiä. assurerade försändelser skall tillämpas vad som bestämts i art. 58 av konventionen. Vakuutettuja kirjeitä ja rasioita koskevan sopimuksen toimitusohjesääntö. 4 art. Vakuutetun kirjeen päällyksen tulee olla luja, yhdestä kappaleesta ja senlaatuinen, että. sinetit kiinnittyvät täydellisesti. 5 art. Kultafrangeissa ilmoitettu määrä on värikynällä selvästi alleviivattava. 8 art. Vakuutettuja kirjeitä sisältävät paketit (kimput) tai pussit ovat pantavat kirjattuja lähetyksiä sisältäviin paketteihin (kimppuihin) tai pusseihin. 9 art. Kikkinäisen kirjeen päällystämisestä on annettu yksityiskohtaisempia määräyksiä. Frankkeeraamaton tai vaillinaisesti frankkeerattu vakuutettu kirje annetaan postista lunastuksetta. Expeditionsreglementet till avtalet angående assurerade brev och askar. Art. 4. Omslaget till assurerat brev skall vara starkt, bestå av ett enda stycke samt vara så beskaffat, att sigillen fullständigt fastna. Art. 5. Det i guldfrancs angivna beloppet skall medelst färgpenna understrykas med ett kraftigt streck. Art. 8. Paket (buntar) eller påsar, innehållande assurerade brev, skola nedläggas i de. paket (buntar) eller påsar, som innehålla rekommenderade försändelser. Art. 9. Mer detaljerade bestämmelser hava utfärdats i fråga om inslagning av söndrigt brev. Ofrankerat eller otillräckligt frankerat assurerat brev utlämnas utan lösen. Postipakettisopimus. Avtalet angående postpaket. 14 art. Jos paketti sisältää jotakin art. a) Art. 14. I händelse paket innehåller något kohdassa mainittua ainetta, laaditaan pöytä- i artikeln under litt. a) omnämnt ämne,

7 7 kirja ja lähetetään se Postihallitukselle, joka määrää, miten lähetyksen suhteen on meneteltävä. Paketti, joka sisältää muita kiellettyjä tavaroita, palautetaan edeltäpäin ilmoittamatta. 19 art. Ellei lähettäjä ole säädetyllä tavalla ilmoittanut, miten paketin kera on meneteltävä, jos sitä ei voida perille toimittaa, on paketti, jos se joutuu perillesaamattomaksi, säädetyn säilytysajan kuluttua palautettava ilman edeltäpäin tapahtuvaa ilmoitusta perillesaamattomuudesta. Jos lähettäjä on pyytänyt yleisesti voimassa olevaa säilytysaikaa lyhempää aikaa, on sellaista pyyntöä noudatettava. 34 art. Paketti sallitaan vakuuttaa ainoastaan osasta sen arvoa. 35 art. Vakuutettujakin paketteja voidaan kuljettaa kiireisinä. upprättas protokoll oeh insändes till Poststyrelsen, som bestämmer, huru med försändelsen skall förfaras. Paket, innehållande andra förbjudna varor, återsändes utan föregående anmälan. Art. 19. H ar avsändaren icke på föreskrivet sätt angivit, huru med ett paket skall förfaras, i fall detsamma ieke'kan beställas, skall paketet, om det blir obeställbart, återsändas till inlämningspostanstalten efter den föreskrivna liggetidens utgång utan föregående obeställbarhetsanmälan. H ar avsändaren begärt kortare liggetid än den i allmänhet gällande, skall dylik begäran efterkommas. Art. 34. Assurans för endast en del av paketets värde medgives. Art. 35. Jämväl assurerade paket kunna bliva föremål för ilbefordran. Postipakettisopimuksen toimitusohjesääntö. 2 art, Erityisiä määräyksiä on annettu tyhjien säkkien palauttamisesta ja pakettikartalle merkitsemisestä. Säkeille j. m. s. on vahvistettu enimmyyspaino. 6 art. Määräykset siitä., mitkä paketit ovat pidettävät tilaaottavina, ovat muutetut. 8 art. Sellaisten aineiden, joista lähtee väriä, sekä kuivien jauheiden päällystämisestä on tullut lisämääräyksiä. 23 art. Kultafrangeissa ilmoitettu vakuutusmäärä on värikynällä selvästi alleviivattava. 30 art. Postiinjättötoimiston tulee osoitekortissa ilmoittaa, mihin painoryhmään paketti kuuluu tai sen paino kilogrammoissa art. Pakettien palauttamista koskevat muutetut määräykset ovat tarkoin huomattavat. Lähettäjän huomiota on kiinnitettävä siihen, että hänen oma etunsa vaatii pakettia postiin jätettäessä ilmoittamaan, kuinka hän haluaa sen suhteen meneteltävän, jos se joutuu perillesaamattomaksi. Expeöitionsreglementet till avtalet angående postpaket. Art. 2. Särskilda bestämmelser hava utfärdats angående återsändandet och förtecknandet av.tomsäckar å paketkarta. Maximivikt har fastställts för säckar o. d. Art. 6. Bestämmelserna om vilka paket skola anses såsom skrymmande hava ändrats.. Art. 8. Bestämmelser hava tillkommit beträffande inslagning av ämnen, som färga ifrån sig, samt av torra pulver. Art. 23. Det i guldfrancs angivna assuransbeloppet skall medelst färgpenna understrykas med ett kraftigt streck. Art. 30. Inlämningspostanstalten skall å adresskortet angiva, till vilken viktgrupp paketet hör eller dess vikt i kilogram. Art De förändrade föreskrifterna angående återsändande av paket, skola noggrant observeras. Avsändarens uppmärksamhet bör fästas därå, att det ligger i hans eget intresse att vid inlämnandet av paketet angiva, huru.han önskar att med detsamma, skall förfaras, i fall det blir obeställbart.

8 8 39 art. Ellei osoitepostilaitos voi saada selkoa paketista tai postiennakko-osoituksesta, palautetaan tiedustelulomake postiinjättömaan postilaitokselle siilien merkityin vastaanottajan selityksin, ettei hän ole vastaanottanut lähetystä. Art. 39. Kan adresspostverket icke spåra paketet eller postförskottsanvisningen, återsändes reklamationsblanketten till inlämningspostverket, försedd med adressatens förklaring, att han ieke mottagit försändelsen. 41 ja 42 art. sisältävät seikkaperäisempiä Art. 41 och 42 innehålla mer utförliga määräyksiä menettelytavasta saapuneita pakettikarttapäätöksiä tarkastettaessa. bestämmelser om förfarandet vid granskning av ingångna paketkartslut. Fostiosoitussopimus. Avtalet angående postanvisningar. 4 art. Postiasiaosoitukset saavat ylittää kunkin hallinnon vahvistaman enimmyysmäärän. 19 art. Postiosoituksen jälkeenlähettäminen voi tapahtua postitse tai sähköteitse sellaiseenkin maahan, joka ei ole vaihdossa postiinjättömaan kanssa. 21 art. Se yhden vuoden aika, jonka kuluessa tiedustelu on tehtävä, lasketaan osoituksen postiinmaksamisen jälkeisestä päivästä, 22 art. Postilaitokset sitoutuvat vastaamaan postiinjättömaan rahassa postiinmaksetusta määrästä. 24 art. Aika, minkä kuluessa tiedustelijan tule saada hyvitys, on lyhennetty ja on kuusi kuukautta luettuna sitä päivää seuraavasta päivästä, jona tiedustelu on lähetetty. Art. 4. Postsakspostanvisningar kunna få överstiga det av varje förvaltning fastställda maximibeloppet. Art. 19. Eftersändning av postanvisning kan ske per post eller på telegrafisk väg jämväl till land, som icke står i utväxling med inlämningslandet. Art. 21. Den tid av ett år, inom vilken reklamation skall ske, räknas från och med dagen efter anvisningens inbetalning. Art. 22. Postverken ikläda sig ansvarighet för det i inlämningslandet mynt inbetalade beloppet. Art. 24. Den tid, inom vilken reklaman- ten -skall erhålla gottgörelse, har förkortats och utgör sex månader, räknat fr. o. m. dagen efter den, då reklamation avlåtits. Postiosoitussopimuksen toimitusohjesääntö. Expeditionsreglementet till avtalet angående postanvisningar. 5 art. Saantitodistukseksi postiosoituksista on käytettävä samaa lomaketta kuin kirjelähetyksistä. 8 art. Maksuvaltuudesta ei mene uutta maksua. 11 ja 12 art. Uusia määräyksiä on tullut lisäksi sopimuksen 19 art. laajennetun jälkeenlähettämisoikeuden johdosta. Art. 5. Till mottagningsbevis för postanvisningar skall användas samma blankett som för brevförsändelser. Art. 8. För be t alningsbe myn di gande utgår icke ny avgift. Art. 11 och 12. Nya bestämmelser hava tillkommit med anledning av den i art. 19 av avtalet utvidgade rätten till eftersändning.

9 9 Sanomalehtien ja muiden aikakautisten julkaisujen tilaamista koskeva sopimus. 9 art. On tullut määräyksiä suoraan julkaisijalta tilaamisesta. Näitä määräyksiä ei Suomeen nähden toistaiseksi sovelleta. 10 art. Sanomalehti, joka on tilattu julkaisumaassa, saadaan siirtää toiseen maahan. Sen johdosta ettei Suomi ole liittynyt rahojenperdmistä koskevaan sopimukseen, ovat ulkomailta saapuneet kirjeet, joissa on merkintä: Recouvrement, Valeurs ä recouvrer, Postauftrag, Einzugsmandat, Collection of bills and drafts, Collection order, Inkasseringshandling, Riscossione, Effetti da riscuotere, Cobro de efeetos, Yalores a cobrar, viipymättä palautettavat merkinnöin: L echange des lettres de valeurs ä recouvrer n existe pas ( = perimisasiakirjoja sisältäviä kirjeitä ei vaihdeta). Edellä oleva ilmoitetaan täten asianomaisten tiedoksi ja noudatettavaksi. Helsingissä, Postihallituksessa, 23 päivänä syyskuuta Avtalet angående abonnemang å tidningar och andra periodiska skrifter Art. 9. Bestämmelser hava tillkommit beträffande abonnemang direkte hos utgivare. Dessa bestämmelser skola tillsvidare icke äga tillämpning för Finlands vidkommande. Art. 10. Tidning, för vilken abonnemang verkställts i utgivningslandet, får överflyttas till annat land. I anledning därav, att Finland ieke tillträtt avtalet angående inkasseringar, skola från utlandet ankomna brev med anteckning: Recouvrement, Valeurs å recouvrer, Postäuftrag, Einzugsmandat, Collection of bills and drafts, Collection order, Inkasseringshandling, Risoossione, Effetti de riscuotere, Cobro de efectos, Yalores a cobrar, omedelbart återsändas med påteckning: Ldéchange des lettres de valeurs å recouvrer n existe pas ( = utväxling av brev med inkasseringshandlingar äger ej rum). Det förestående varder vederbörande till kännedom och iakttagande härigenom meddelat. Helsingfors, å Poststyrelsen, den 23 september G. E. F. Albrecht. John W irkberg. T. Kouvo.

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella.

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. SUOMEN POSTINEUVOSTON 1918. Kiertokirje. N:o 6. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi saatetaan täten Suomen Kansanvaltuuskunnan.

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS KIERTOKIRJEET CIRKULÄR» 1925 N:o 43 i. 1. Maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä. Asetuksella joulukuun 18 päivältä 1925, samalla kun kumotaan asetus maksuista

Lisätiedot

1921. Kiertokirje N:o 43.

1921. Kiertokirje N:o 43. Postiha! litu ksen 1921. Kiertokirje N:o 43. i. Koskeva lähetysten uusia etikettejä kotimaisessa postiliikenteessä. Postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten, että kotim aisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING N:o 77 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. No 77. No 77. Cirkulär.

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING N:o 77 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. No 77. No 77. Cirkulär. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMA 1930 Sisällys; N;o 77. Kiertokirje Lontoossa tehtyjen kansainvälisten postisopimusten voimaansaattamisesta. POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR, SAMLING

Lisätiedot

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland.

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1929 KIERTOKIRJE. KOKOELM A POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR. SA M LIN G N:o 1 Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING N:o 113 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 113. N :o 113.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING N:o 113 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 113. N :o 113. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR* SAMLING 1931 N:o 113 Sisällys: N:o 113. Kiertokirje maksuista posti- Innehåll: N:o 113. Cirkulär angående avgifter'

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA 1930. Sisällys: Ji:o 133. suorasta postinkuljetuksesta Helsingin ja Tukholman välillä. N:o 134. tullinalaisten esineiden lähettämisestä kirjeissä. >':o

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1988 Nro 48 49 Kiertokirje nro 48 Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 837/88

Lisätiedot

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland.

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. 1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. f t II. Q. Angående utställande a f telegrampostanvisningar. Med upphäfvande af bestämmelserna i Poststyrelsens cirkulär N:o XXI af den 15 oktober 1892 meddelas vederbörande

Lisätiedot

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin.

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Kiertokirje. 1912. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta. N:o Yli. 8. Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Postihallituksen 24 helmikuuta

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1982 Nro 6 9-7 1 Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 772/82

Lisätiedot

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 140. N :o 140.

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 140. N :o 140. / POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 Sisällys: N:o 140. Kiertokirje postipakettien vaihdosta Innehåll: N:o 140. Cirkulär angående

Lisätiedot

CIRKULÄR KIERTOKIRJEET. N:o 8 POSTSTYRELSENS P05TIHALLITUKSEN

CIRKULÄR KIERTOKIRJEET. N:o 8 POSTSTYRELSENS P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1927 P05TIHALLITUKSEN 1. M u u to k s is ta p o s tis ä ä n tö ö n. Asetuksella 25 päivältä helmikuuta 1927 on postisäännöstä 26 päivänä huhtikuuta 1924 annetun asetuksen 5, 8, 9, 10, 11,

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. ÉitinUt. 1900. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XI. 1 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. Från och med den 14 innevarande Oktober tillsvidare komma löljande

Lisätiedot

2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on:

2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on: KIERTOKIRJEET 1924 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o 34 1. Fostinvaihdosta toiselta puolen isuomen ja toiselta puolen Ruotsin ja Tanskan välillä. Kali del la eri asetuksella 5 päivältä -syyskuuta

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 28 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 28 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1924 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o 28 Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltani Liiton välillä. Asetuksella elokuun 16 päivältä 1934 on vahvistettu seuraava

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Avtal. Sopimus K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS.

Avtal. Sopimus K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING 1932 N:o 99 Sisällys: N:o 99. K iertokirje p o stip ak ettien vaihdosta Suom en ja A m erikan Y hdysvaltain

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931.

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. 1922. Taksoitusmääräyksiä y. m. N:o 3. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. Siv. 3,»Laajuus ja tilavuus», ensimmäinen kappale»postipaketin

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Postipaketti Postpaket

Postipaketti Postpaket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare Paino Vikt kg Lisätiedot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

1930 N:o N :o 69. N :o 69. Cirkulär. Kiertokirje. angående ändring i poststadgan. muutoksesta postisääntöön.

1930 N:o N :o 69. N :o 69. Cirkulär. Kiertokirje. angående ändring i poststadgan. muutoksesta postisääntöön. P O STI* J A L E N N Ä T IN IIA L L IT U K S E N P O ST* O C H T E L E G R A F S T Y R E L S E N S KIERTOKIRJE. CIRKULÄR. KOKOELMA SAMLING 1930 N:o 69-71 Sisällys N:o 69. Kiertokirje muutoksesta postisääntöön.

Lisätiedot

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa.

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Kiertokirje. 1909. Suomen P ostih allitu ksesta. N:oXIT. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Suuresti enentyneen postiosotusliikkeen

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

ietulitie Suomen P o stih a llitu k sesta. N :o XI.

ietulitie Suomen P o stih a llitu k sesta. N :o XI. ietulitie. 1 9 0 7. Suomen P o stih a llitu k sesta. N :o XI. 20. Koskeva lisäyksiä ja muutoksia määräyksiin kansainvälisen kirjeenvaihdon käsittelystä Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ensitulevan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet 2 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet Med föranledande af att förändrad tidtabell för Finska Statsjernvägarne träder i gällande kraft frun.och med d m

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1967 No 58 N :o 58. Kiertokirje ylimääräisten toimien viranhoitojen julistamisesta haettaviksi. Posti- lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Bestämmelser angående luftbefordran. Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52

Bestämmelser angående luftbefordran. Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52 POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS K IE R T O K IR J E. K O K O E L M A C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52 Sisällys N:o52. Kiertokirje Haagin postikonferenssissa 10 päivänä

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

Kiertokirje. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä.

Kiertokirje. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä. Kiertokirje. 1917. Suomen P o stih a llitu k se sta. N:o XIV. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä. Kun postilaitoksen vanhemmat tarpeettomat asiakirjat ja muu

Lisätiedot

1907. Suomen P o stih a llitu k s e s ta. N:o X.

1907. Suomen P o stih a llitu k s e s ta. N:o X. 1907. Suomen P o stih a llitu k s e s ta. N:o X. 17. Koskeva ulkomailta tulevien ja sinne menevien kirjeiden postimaksua. Kansainvälisen, Roomassa v. 1906 tehdyn postisopimuksen pääliittokirjan 5 Artiklan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 19-22 N: o 19. ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta annetun valtiovarainministeriön

Lisätiedot

MALLI MODELL. Postipaketti Postpaket. Itella Green. Toimitetaan luovutuspisteeseen noudettavaksi Levereras till utlämningsstället för avhämtning

MALLI MODELL. Postipaketti Postpaket. Itella Green. Toimitetaan luovutuspisteeseen noudettavaksi Levereras till utlämningsstället för avhämtning Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare Lisäpalvelut Valitse

Lisätiedot

M2. Kiertokirje n:o25.

M2. Kiertokirje n:o25. Postihallituksen M2. Kiertokirje n:o25. l. Koskeva pakettien vaihtoa Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välillä. Asetuksella 1 -päivältä syyskuuta 1922 on säädetty, että allaoleva, Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o 18-19 N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum. kg m 3. Sisältö Innehåll. Lisäpalvelut (rastita) Tilläggstjänster (kryssa för) Erilliskäsiteltävä Specialhantering

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum. kg m 3. Sisältö Innehåll. Lisäpalvelut (rastita) Tilläggstjänster (kryssa för) Erilliskäsiteltävä Specialhantering Pakettiosoitekortti Paketadresskort Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare From

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81 MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 6.4.1981 Helsinki No 15/81. Asetus kauppa-alusten päällystöstä (522/64) määritellessään alukseen vaadittavan konepäällystön jättää mainitsernatta mitä ja missä tämän

Lisätiedot

MALLI MODELL. Express Flex. kuljetusyksikkö. Kuljetusyksikköosoitekortti Lastbäraradresskort .. 20. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

MALLI MODELL. Express Flex. kuljetusyksikkö. Kuljetusyksikköosoitekortti Lastbäraradresskort .. 20. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Kuljetusyksikköosoitekortti Lastbäraradresskort Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare

Lisätiedot

SISÄLLYS SAATTEEKSI. itsenäistymisineen ja olejen vakiintumisineen sekä uusine sotineen hyvin merkittävä ja sitä se on myös postihistoriallisesti.

SISÄLLYS SAATTEEKSI. itsenäistymisineen ja olejen vakiintumisineen sekä uusine sotineen hyvin merkittävä ja sitä se on myös postihistoriallisesti. SISÄLLYS SAATTEEKSI Saatteeksi... 5 1. Kirje... 6 2. Paikallislähetys... 7 3. Postikortti... 8 4. Paluukortti... 11 5. Pikkupaketti... 11 6. Painotuote... 12 7. Paketti... 14 8. Sanomalehdet ja aikakauskirjat...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

1918 Kiertokirje n't. Postihallituksen

1918 Kiertokirje n't. Postihallituksen Postihallituksen 1918 Kiertokirje n't Senaatin Helsingissä tänä päivänä tekemän päätöksen ja Vaasassa olevan Senaatin määräysten mukaisesti, jotka tähän asti ovat tulleet Postihallituksen tietoon, ilmoitetaan

Lisätiedot

ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. 11.

ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. 11. 1901. ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. N:o Vill. 11. Angående förbud att inom Finland postbefordra korrespondens, med märken eller afbildningar af politisk betydelse. Sedan Ministern för Inrikesärendena,

Lisätiedot

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / *

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / * Kiertokirje. Koska Suomen Senaatin kulkulaitosten ja yleisten töiden Toimituskunta on kirjelmässä 'tdlivan huhtikuun 11 päivältä, mikä saapui Väliaikaiselle Pcstihallituksclle saman kuun 15 päivänä, ilmoittanut

Lisätiedot

Citl samtliga postanstalter.

Citl samtliga postanstalter. POSTSTYRELSEN i FINLAND. HELSINGFORS, den 5 November 1902. Citl samtliga postanstalter. ---- 3 0----- JK 6241. i. Beträffande ångbåtspostföringen under vinterkommunikationen 1902 1903 meddelas till

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KO KO ELMA

KIERTOKIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KO KO ELMA 965 No 153 N: o 153. Kiertokirje uusien yleisten kansainvälisten postisopimusten soveltamisesta ja jakamisesta toimipaikoille. Wienin Maailmanpostikongressissa

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 113-114 Heinäkuun 28 päivänä 1951 annetulla asetuksella on syyskuun 22 päivänä 1944 annetun postisäännön 10 :n 6 momentti, 14 :n 7 momentti, 15

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Katalog. J. Petanders. vilocipeder. Reparationsverkstad. Velocipedaffär & Wasa, Wasaesplanaden N:o 9. öfver

Katalog. J. Petanders. vilocipeder. Reparationsverkstad. Velocipedaffär & Wasa, Wasaesplanaden N:o 9. öfver J. Petanders Velocipedaffär & Reparationsverkstad Katalog i öfver vilocipeder. Wasa, Wasaesplanaden N:o 9 Telefon 429 ===== Telegrafadress; Petander. Pethmans tryckeri, Wasa försäljningsvillkor. Priserna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä.

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. 1925 POSTIHALLITUKSEN YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS ALLMÄNNA SKRIVELSER N:o 7 1. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 5 päivästä tulee postinkuljetus posti- ja postiljoonivaunuissa

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1975 No 12 No 12 Kiertokirje m uutoksista postisäännön soveltamism ääräyksiin Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

CIRKULÄR KIERTOKIRJEET. N:o 5 POSTSTYRELSENS POSTIHALLITUKSEN SOPIMUS KONVENTION

CIRKULÄR KIERTOKIRJEET. N:o 5 POSTSTYRELSENS POSTIHALLITUKSEN SOPIMUS KONVENTION KIERTOKIRJEET 1926 POSTIHALLITUKSEN l. Postiosoitusten vaihdosta Suomen ja Kanadan välillä. Asetuksella 29 päivältä tammikuuta 1926 on määrätty, että alempana oleva Suomen ja Kanadan välillä postiosoitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Cirkulär. särskildt åreversal samt jemte reversalet ombindas och, såframt brefvens. med: Kartamedföljer".

Cirkulär. särskildt åreversal samt jemte reversalet ombindas och, såframt brefvens. med: Kartamedföljer. I./f Cirkulär. 1) Till undvikande af särskilda olägenheter, som för postbehandlingen å Helsingfors postkontor härflyta deraf, att dit ankommande fribref och andra kartering underkastade försändelser äro

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007 FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.07 31.12.07 ÅBO TURKU ST KARINS KAARINA PARGAS/ PARAINEN NAGU/ HOUTSKÄR HOUTSKARI Olofsnäs Kittuis min. Galtby KORPO min. 7 km ~8

Lisätiedot

POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET JA YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS CIRKULÄR OCH ALLMÄNNA SKRIVELSER. y - i. 5 n i & - ILiaAik i gee-/,

POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET JA YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS CIRKULÄR OCH ALLMÄNNA SKRIVELSER. y - i. 5 n i & - ILiaAik i gee-/, POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET JA YLEISET KIRJELMÄT 1921 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR OCH ALLMÄNNA SKRIVELSER 1921 y - i 5 n i & - ILiaAik i gee-/, Posti- ja telemuseo Kirjasto fp

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N :o 2 2-2 4 N :o 22. kansainvälisessä postiliikenteessä perittävistä maksuista. Helmikuun 13 päivänä 1959 annetulla asetuksella on kansainvälisessä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

N:o 7. n artikla. Suomen ja Suurbritannian välillä tapamuu säännöllinen) postiosoitusten vaihto. 1 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Sopimus.

N:o 7. n artikla. Suomen ja Suurbritannian välillä tapamuu säännöllinen) postiosoitusten vaihto. 1 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Sopimus. K IE R T O K IR J E E T 1925 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS C IR K U L Ä R N:o 7 1. Postiosoitusten vaihdosta Suomen sekä Snurbritannian ja Pohjois-Irlaunin välillä. Asetuksella 21 päivältä helmikuuta

Lisätiedot

m K ie rto kirje. nioxyiii.

m K ie rto kirje. nioxyiii. Postihallituksen m K ie rto kirje. nioxyiii. 40. Koskeva pika lähetysten vaihtoa Suomen ja muiden maiden välillä. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan, että Suomi nyttemmin ottaa osaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Vapauspassi. Fripass

Vapauspassi. Fripass ... v N:o Vapauspassi. joka on I ehdonalaiseen vapauteen päästetty kuritushuoneesta v. 19 Fripass för vilkorligeri frigifven från tukthuset i år 19 Tämä passi sisältää Detta pass innehåller lehteä. blad.

Lisätiedot

Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori

Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori Yleiskatsaus... 2 Ilmoita projektisi yksityiskohdat... 2 Valitse lisäpalvelut... 3 Tallenna projekti... 4 Vahvista tilaus... 5 Käytettyjä lyhennyksiä... 6 Yhteenveto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 140/2007 vp Konkurssipesään peräytettävät velat Eduskunnan puhemiehelle Takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 10 :ssä säädetään velan maksun peräytymisestä seuraavasti:

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 1 51-152 N:o 151. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N o 36-42 N:o 36. mainosjulisteesta. Posti- ja lennätinhallitus on suostunut sii- 1956 mainosjuliste. Juliste sijoitetaan paikalhen, että postitoimipaikkojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot