KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING N:o 77 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. No 77. No 77. Cirkulär.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING N:o 77 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. No 77. No 77. Cirkulär."

Transkriptio

1 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMA 1930 Sisällys; N;o 77. Kiertokirje Lontoossa tehtyjen kansainvälisten postisopimusten voimaansaattamisesta. POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR, SAMLING N:o 77 Innehåll N: o 77. Cirkulär angående ikraftträdande av de i London avslutade internationella postfördragen. No 77. Kiertokirje Lontoossa tehtyjen kansainvälisten postisopimusten voimaansaattamisesta. Asetuksella 27 päivältä kesäkuuta 1930 on määrätty että seuraavat maailmanpostiliiton IX kongressissa Lontoossa kesäkuun 28 päivänä 1929 allekirjoitetut postisopimukset tulevat voimaan Suomessa 1 päivänä heinäkuuta 1930, nimittäin: 1) maailmanpostisopimus, 2) vakuutettuja kirjeitä ja rasioita koskeva sopimus, 3) postipakettisopimus, 4) postiosoitussopimus, 5) rahainperimistä koskeva sopimus, 6) sanomalehtien ja muiden aikakautisten julkaisujen tilaamista koskeva sopimus. Tämän johdosta lähetetään lähiaikoina mainitut sopimukset niihin kuuluvine toimitusohjesääntöineen postitarkastajille, postikonttoreille, posti- ja lennätinkonttoreille, erinäisille postikonttorien, posti- ja lennätinkomttorien haaraosastoille, postitoimistoille, posti- ja lennätintoimistoille ja postivaunuille. Koska mainitut postisopimukset sekä sisältöön että muotoon nähden eroavat nyt voimassa olevista sopimuksista posti- ja leimätinhallitus on katsonut tarpeelliseksi kiinnittää asianomaisten virkailijoiden huomiota No 77. Cirkulär Angående ikraftträdande av de i London avslutade internationella postfördragen. Genom förordning av den 27 juni 1930 har föreskrivits att följande vid världspostföreningens IX kongress i London den 28 juni 1929 undertecknade postavtalen skola träda i kraft i Finland den 1 juli 1930, nämligen : 1) världspostkonventionen, 2) avtalet angående assurerade hrev och askar, 3) avtalet angående postpaket, 4) avtalet angående postanvisningar, 5) avtalet angående inkasseringar, 6) avtalet angående abonnemang å tidningar odh andra periodiska skrifter. Med anledning härav komma, fören ämnda fördrag jämte tillhörande expeditionsreglementen att i närmaste framtid tillsändas positimspektörerma, postkontoren, post- och telegrafkontoren, särskilda postkontors-, postoch telegrafkontorsfilialer, postexpeditionen, post- och telegrafexpeditionerna samt postkupéerna. Emedan nämnda fördrag såväl i sakligt som i formellt hänseende skilja sig från de nu gällande fördragen, har post- och telegrafstyrelsen ansett nödigt fästa vederbörande befattningshavares uppmärksamhet

2 2 puheena Uisten sopimusten seuraaviin kohtiin, jotka ovat erikoisemmin tärkeitä postitoimessa. Maailmanpostisopimus.. 32 art. Uusi laji kirjelähetyksiä, nimeltään pikkupaketit on otettu käytäntöön. Pikkupakett-ien vaihto on kuitenkin rajoitettu koskevaksi vain niitä maita, jotka tällaisesta vaihdosta sopivat, joko molemmin puolin tai ainoastaan yhteen suuntaan. Suomi ei ota osaa pikkupakettien vaihtoon. 33 art. Taulukossa ilmoitettuihin maksuihin nähden olevista eri lähetyslajeista ei ole tehty -mitään muutoksia. Korkein paino sokeakirjoituslähetyksistä on koroitettu 5 kg. Niihin painotuotteisiin nähden, jotka lähetetään ilman päällystää ja jotka ovat taitetun tai taittamattoman kortin muotoiset ovat voimassa samat pienimmät rajat kuin postikorteista. Tämänlaatuiset painotuotteet eivät niin ollen saa olla pienemmät kuin 10 X 7 cm. 38 art. Pifckupaketteihin voidaan panna tullinalaisia esineitä. 42 art. Sen mukaisesti mikä -on jo voimassa vakuutetuista rasioista ja paketeista voi lähettäjä nyt annettujen määräysten mukaan myöskin kysymyksen -ollessa fcirjelähetyksisitä ottaa vastatakseen kaikista posti- ja muistakin maksuista, jotka rasittavat lähetystä sitä postiin jätettäessä. Sellaisessa tapauksessa noudatetaan samaa menettelytapaa jota jo nyt sovelletaan sellaisiin vakuutettuihin rasioihin ja paketteihin, jotka on annettava postista maksuitta. Uusien määräysten mukaan on lähettäjän kuitenkin vastattava kaikista lähetystä rasittavista maksuista. Niinpä hän ei voi kuten tähän saakka on ollut voimassa vakuutetuista rasioista ja. paketeista ottaa vastatakseen ainoast a an tullimaksuista. å nedan angivna ställen av ifrågavarande fördrag, vilka äro av särskilt intresse för posttjänsten. V ärlcbspostkonventionen. Art. 32. Ett nytt slag av hrevförsändelser, benämnt småpaket, har införts. Utväxlingen av småpaket är emellertid begränsad till de länder, som överenskomma om sådan utväxling, antingen ömsesidigt eller endast i ena riktningen. Finland deltager icke i utväxling av småpaket. Art. 33. Beträffande de i tabellen angivna avgifterna för redan befintliga försändelseslag hava icke vidtagits några ändringar. Maximivikten för blindskriftsförsändelser är höjd till 5 kg. För tryckalster, som sändas utan omslag och som hava formen av ett vikt eller ovikt kort, skola gälla samma minimidimensioner som för postkort. Tryckalster av nu nämnt slag få sålunda, icke vara -mindre än 10 X 7 cm. Art. 38. I småpaket kunna inneslutas tullpliktiga föremål. Art. 42. Liksom redan gäller beträffande assurerad ask och beträffande paket kan avsändaren enligt nu införda 'bestämmelser jämväl beträffande brevförsändelser påtaga sig samtliga de- postala och icke postala avgifter, som åvila försändelsen vid inlämnandet. Det förfarande, som i sådant fall skall tillämpas, blir detsamma som redan nu gäller för assurerade askar och paket, som. skola utlämnas fria från avgifter. Enligt de nya bestämmelserna skall avsändaren emellertid påtaga sig alla å försändelsen vilande avgifter. Han kan sålunda ieke, som hittills gällt beträffande assurerade askar och paket, påtaga sig endast tullavgifterna.

3 3 45 art. Kielto lähettämästä tullinalaisia esineitä kirjelähetyksissä ei koske tullinalaisia painotuotteita. Kielto lähettämästä kirjaamattomissa lähetyksissä määrätynlaisia arvoesineitä on poistettu. 46 art. Painotuotteiden frankkeeraus voidaan toimittaa myöskin leimoilla, jotka saadaan joko painokoneella tai muuten menetellen, milloin sanotunlainen painamismenettelytapa on sallittu postiinjättömaan kotimaisten määräysten mukaan. 51 art. Jokainen postilaitos on velvollinen vastaanottamaan toisen maan postialueella postiin jätettyä lähetystä koskevan tiedustelun. Art. 45. Förbudet att sända 'tullpliktiga föremål i brevförsändelser gäller icke tullpliktiga trycksaker. Förbudet att i försändelser, som icke äro rekommenderade, försända vissa värdeföremål har utsträckts. Art. 46. Frankering kan ske, vad beträffar trycksaker, jämväl medelst stämplar, framställda genom tryckpress eller annan metod, då ett sådant tryckningsförfarande är medgivet enligt inlämningslandets inrikes bestämmelser. Art. 51. Varje postverk är skyldigt att mottaga reklamation angående försändelse, som är inlämnad inom annat postverks område. Postisopimuksen t oimituso hj es ään t ö. 4 art. Siinä ilmoitetaan, mitkä maat Art. 4. Här meddelas, vilka länder skola luetaan kuuluviksi postisopimuksiin otettuun merkintään»kaukaiset maat. innefattas under den nu i postfördragen införda beteckningen»avlägsna länder. 6 art. Painotuotteisiin, jotka on frankkeerattu painokoneella painetuilla leimoilla, voidaan merkinnät postiin jättömaasta ja frankkeerausarvosta korvata postiinjättötoimiston nimellä sekä sanoilla Taxe per ue, Pont paye (^M aksut suoritettu) tai samantapaisilla merkinnöillä. 41 art. Päivämäärän leimaaminen ei ole pakollinen sellaisiin painotuotteisiin,. jotka on frankkeerattu painokoneella painamalla tai muulla sopimuksen 46 artiklassa mainitulla menettelyllä. Postimaksumerkit, joita joko erehdyksessä tai epähuomiossa ei ole tehty mitättömiksi postiinjättömaassa, on huomion tehneen postitoimipaikan ylipyyhittävä paksulla viivalla tai tehtävä mitättömiksi muulla tavalla, mutta niihin ei saa painaa päivämääräleimaa. 43 art. T-leima on painettava etupuolelle lähetyksen yläpuoliseen oikeaan kulmaan. Tämän leiman viereen merkitään lunastusmäärä frangeissa ja sentiimeissä. Expeditionsreglenwntet till konventionen. Art. 6. Å trycksalster som frankerats medelst stämplar, framställda medelst tryckpress, kunna beteckningarna för inlämningsland och frankeringsvärde ersättas med inlämningspostanstaltens namn jämte orden Taxe peiyue, Port payé ( = Porto erlagt) eller liknande uttryck. Art. 41. Datumstämpling är icke obligatorisk beträffande tryckalster, som frankerats medelst stämplar, framställda genom tryckpress eller medelst annat i art. 46 av konventionen omnämnt förfarande. Frankotecken, som av misstag eller förbiseende icke blivit makulerade inom inlämningslandet, skola överstrykas med ett kraftigt streck eller makuleras på annat sätt av den postanstalt, som iakttager förhållandet, men de få icke datumstämplas. Art. 43. T-stämpeln skall anbringas i övre högra hörnet av försändelsens framsida. Bredvid denna stämpel angives uppgift om lösenbeloppet i francs och centimes.

4 4 Kun lähetys on fraukkeerattu belpaa,- mattoimilla postimaksumerkeillä merkitään numero nolla (0) kelpaamattomien postiinafcsumerkkien viereen, jotka on lyijykynämerkinnällä eroitettavat. 45 art. Tullimaksut ja muut postille kuulumattomat maksut, joita lähetystä jälkeenlähetettäessä tai palautettaessa postiinjättömaahan ei ole peruutettu, peritään uuden osoitemaan postilaitokselle asetetulla postiennakolla. 46 art. Postihallintojen välisissä, yhteyksissä voidaan sopimuksen perusteella tavalliset, samalle henkilölle osoitetut kirjelähetykset jälkeenlähetettäessä. sulkea erityisiin postihallintojen varaamiin koteloihin. Artikkelissa on lähemmät yksityiskohtaiset määräykset sellaista menettelyä varten. 53 art. Kirjekartalle on merkittävä vakuutettuja lähetyksiä varten tarkoitettujen arvokirjekarttojen luku. Vastaava lisäys on tehty kirjekartan lomakkeeseen. Yksinomaan lisäkarttojen käyttäminen on pakollinen, jos osoitemaan postilaitos sitä vaatii. Tyhjä kirjekartta on kansainvälisessä vaihdossa tästä lähtien laadittava ainoastaan siinä tapauksessa että postilaitokset ovat keskenään sopineet olemaan numeroimatta kirjekarttoja. 55 art. Pifealähetysiten läheltä mistä pa a i i karttapäätöksissä vaihtopostitoimistojen kesken on tullut erinäisiä muutettuja määräyksiä. 56 art. Määräykset postien sulkemisesta, lipukkeilla merkitsemisestä y. m. ovat nyt suuresti muuttuneet. 57 art. Myöskin tämän artiklan määräykset postien luovuttamisesta ovat muutetut. 58 art. Tämän artikkelin määräykset, jotka koskevat pussin y. m. liittämistä oikaisuilmoitukseen ovat muutetut. Muu- Vid frankering med ej giltiga frimärken anbringas siffran noll (0) bredvid de icke giltiga frimärkena, vilka Iböra inramas med blyerts. Art. 45. Tullavgifter och andra icke postala avgifter, vilkas annullering icke kunnat utverkas vid försändelses eftersändning eller återsändande till inlämningslandet, inkasseras genom postförskott ställt till det nya adresslandets postverk. Art. 46. I förbindelsen mellan de postförvaltningar, som överenskommit därom, kunna vanliga brevförsändelser, adresserade till en och samma person, vid eftersändning inslås i särskilda, av postförvaltningarna tillhandahållna kuvert. Artikeln innehåller de närmare detaljbestämmelserna för dylikt förfarande. Art. 53. Å brevkartan skall angivas antalet värdekartor för assurerade försändelser. Motsvarande tillägg har gjorts å blanketten till brevkarta. Användandet uteslutande av tilläggskartor är obligatoriskt, om adresslandets postverk så påfordrar. Vakatkarta skall i den internationella utväxlingen hädanefter utfärdas endast i det fall att postverken överenskommit att ieke numrera brevkartorna. Art. 55. Beträffande försändningssättet för expressförsänddser i kartslut mellan utväxlingspostanstalterna hava tillkommit vissa ändrade bestämmelser. Art. 56. Bestämmelserna om posternas inslagning, märkning med etiketter m. m. äro nu i stor utsträckning ändrade. Art. 57. Jämväl bestämmelserna i denna artikel om posternas överlämnande äro ändrade. Art. 58. Bestämmelserna i denna artikel beträffande bifogande av påsen m. m. till besvaring äro ändrade. Även i övrigt

5 tenkin on artikkelissa erinäisiä uusia määräyksiä. 59 art. Tyhjät pussit ovat nyt palautettavat suorin karttapäätöksin lähtömaahan art. Nämä artiklat sisältävät kokonaan uusia määräyksiä menettelystä kauttakulkutilaston aikana. 79 art. Sisältää uusia määräyksiä sähköteitse hallintojen kesken annettujen ilmoitusten sähköosoitteista. Tukholman sopimuksen toimitusohjesääntöön otettuja määräyksiä siitä, miten on meneteltävä niiden lähetysten suhteen, joihin on kiinnitetty väärennettyjä postimaksumerkkejä, ei ole otettu uuteen toimitusohjesääntöön. Jokaisen postilaitoksen on mainitussa suhteessa tästä lähtien sovellettava kotimaista lainsäädäntöään. Päätöspöytäkirja. II art. on Amerikan Yhdysvalloille myönnetty oikeus erinäisissä suhteissa poiketa toimitusohjesääntöön otetuista postien sulkemista koskevista määräyksistä. innehåller artikeln några nya bestämmelser. Art. 59. Tompåsarna skola nu återsändas i direkt kartslut till avgångslandet. Art Dessa artiklar innehålla vad angår förfarandet vid transitstatistiken helt nya bestämmelser. Art. 79. Innehåller nya, bestämmelser om telegramadress för telegrafiska meddelanden mellan förvaltningarna. De i expeditionsreglementet till Stoekholmskonventionen intagna bestämmelserna om hur skulle förfaras med försändelser, som åsatts förfalskade frankotecken, finnas ej upptagna i det nya expeditionsreglementet. Yarje postverk skall i nämnda hänseende hädanefter tillämpa sin inrikes lagstiftning. Slutprotokollet. I art. II har medgivits visst undantag för postförvaltningen i Amerikas förenta stater från de i reglementet intagna bestämmelserna om posternas inslagning. Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. Sopimukseen liitetyt Lontoon kongressissa hyväksytyt määräykset kirjepostin ilmakuljetuksesta ovat pääasiallisesti samansisältöiset kuin Haagin ilmapostikonferenssissa 1927 hyväksytyt vastaavat määräykset. 1 art. Ilmapostissa voidaan nyt kuljettaa kirjeitä, postikortteja, ristisiteitä ja postiosoituksia sekä postin kautta tilattuja sanomalehtiä. Bestämmelser angående luftbefordmn av brevpost. De till konventionen fogade, vid Londonkongressen antagna bestämmelserna angående luftbefordran av brevpost äro av i stort sett samma innehåll som de vid luftpostkonferensen i Haag år 1927 antagna motsvarande bestämmelser. Art. 1. Med luftpost kunna nu befordras brev, postkort, korsband oeh postanvisningar samt postabonnerade tidningar. 3 art. Lähetettässä postikortteja makset- Art. 3. Vid avsändande av postkort med tuine vastauksineen on erityinen lisämaksu betalt svar skall erläggas särskild tilläggsavgift (ilmamaksu) suoritettava ainoastaan itse (luftporto) endast för själva post- postikortista. Jos vastauskortti sittemmin kortet. Därest svarskortet sedermera ensamt kuljetetaan ilmapostissa, on siitä kannettava ilmakuljetusmaksu. för sig befordras med luftpost, skall då för detta utgå luftporto.

6 6 Vakuutettuja kirjeitä ja rasioita koskeva sopimus. Avtalet angående assurerade brev och askar. 4 art. Vakuutettuun rasiaan on sallittua sulkea avoin faktuura sekä jäljennös rasian osoitteesta ilmoituksin lähettäjän osoitteesta. Art. 4. Det är medgivet att i assurerad ask innesluta en öppen faktura ä.vensom en avskrift av askens adress med angivande av avsändarens adress. Vakuutettuja kirjeitä ja rasioita koskevan sopimuksen toimitusohjesääntö. 7 art. Tähänastisten määräysten mukaisesti on vakuutettuun lähetykseen kiinnitettävä lipuke, joka ilmoittaa postiin jättötoimipaikan nimen ja postiinjättönumeron, niin myös punainen lipuke, jossa on sanat Valeur declaree. Nämä määräykset ovat edelleen voimassa. Postilaitokset ovat kuitenkin oikeutetut kahden lipukkeen asemasta käyttämään yhtä punaista lipuketta, jossa on V-kirjain, postiinjättötoimipaikan nimi sekä postiinjättönumero. 8 art. Erinäisiä muutettuja määräyksiä, joita vaihtopostitoimipaikkojen on noudatettava, on otettu tähän mikäli koskee vakuutettujen lähetysten sijoittamista karttapäätöksiin. 9 art. Pöstiinjättötoimipaikalle on oikaisuilmoituksin ilmoitettava, jos frankkeeraamaton tai vaillinaisesti frankkeerattu lähetys saapuu. 10 art. Tähän on lisätty määräyksiä siitä, miten menetellään tulli- ja muihin maksuihin nähden, joiden peruuttamiseen ei ole suostuttu jälkeenlähetettäessä tai palautettaessa. Expeditionsreglementet till avtalet angående assurerade brev och askar. Art. 7. Enligt hittillsvarande bestämmelser skall assurerad försändelse förses med en etikett angivande inläminingspostansitaltens namn och inlämningsnummer ävensom med en röd etikett innehållande orden Valeur déclarée. Dessa bestämmelser skola fortfarande gälla. Postverken äga likväl rätt att i stallet för två etiketter använda en röd etikett innehållande ordet Y, inlämningspostanstaltens namn samt inlämningsnummer. Art. 8. Vissa ändrade föreskrifter att iakttagas av utväxlingspostanstalterna hava här intagits beträffande de assurerade försändelsernas inläggning i kartsluten. Art. 9. Inlämningspostanstalten skall underrättas medelst besvaring, därest of rankerad eller otillräckligt assurerad försändelse ingår. Art. 10. Här hava tillkommit bestämmelser om, hur skall förfaras beträffande tullavgifter, och andra avgifter, vilkas annullering icke kunnat utverkas vid eftereller återsändning. Postipaketteja koskeva sopimus. 1 art. Tähän saakka voimassa oleva sopimus on sisältänyt määräyksiä ainoastaan korkeintaan 10 kg. painavista paketeista. Uusi sopimus sisältää määräyksiä myöskin yli 10 kg. ja enintään 20 kg. painavista paketeista. Avtalet angående postpaket. Art. 1. Hittills gällande avtal har innehållit bestämmelser endast för paket i vikt till och med 10 kg. Det nya avtalet upptager bestämmelser även för paket över 10 kg. till och med 20 kg.

7 Tähänastinen määräys siitä, että kukin maa on oikeutettu olemaan sallimatta suurempia, kuin 5 kg. painavia paketteja, on edelleen voimassa. 3 art. Tähän on otettu määräyksiä yli 10 kg. painavien pakettien maakuljetusmaksuista. Näitä uusia määräyksiä sovelletaan kuitenkin ainoastaan kauttakuljetusmaksuina maakuljetuksessa. Ne maksut, jotka sanotunlaisista paketeista tulevat postiinjättömaan ja osoitetmaan postilaitoksille, vahvistetaan «mainittujen postilaitosten välillä tehdyn sopimuksen mukaan. 4 art. Määräykset merikuljetuksesta yli 10 ja korkeintaan 20 kg. painavista paketeista on otettu tähän artiklaan. 9 art. Osoitemaan postilaitos voi kantaa tullausmaksun myöskin siinä tapauksessa, että postilaitos ei toimituta tullausta vaan ainoastaan jättää paketin tullilaitokselle. 10 art. Tähän on otettu uusia määräyksiä erityisestä pakettien kotiinkuljetusmaksusta. 12 art. Lähettäjä voi ottaa suorittaakseen kaikki ne postimaksut ja postille kuulumattomat maksut, mitkä pakettia postista annettaessa rasittavat sitä. Uusien määräysten mukaan ei lähettäjä sitävastoin voi, kuten tähän asti, ottaa suorittaakseen ainoastaan tullimaksut. 25 art. Jos lähettäjä «merkitsee osoitteeksi postista noudettava tai hotellin, voi postiinjättötoimisto vaatia määrätyn rahamäärän tallettamista niiden kustannusten peittämiseksi, jotka paketin perillesaamattomuudesta voivat aiheutua. 36 art. Määräykset siitä, milloin tavallisista paketeista kannettavat maksut ovat kannettavat kolminkertaisina laskettaessa kiireisten pakettien kuljetusmaksua ovat muutetut. Täten tulevat kiireisten pakettien maksut jonkun verran alenemaan. Den hittillsvarande bestämmelsen att varje land äger rätt att ieke medgiva utväxling av paket vägande mer än 5 kg. skall fortfarande gälla. Art. 3. Häir hava tillkommit bestämmelser om 1andbefordringsavgifter för paket över 10 kg. D-e nya avgifterna tillämpas emellertid endast såsom tramsiita vgifter vid landbefordran. De avgifter, som för dylika paket skola tillkomma postverken i inlämnings- odh adressi änderna, fastställas efter överenskommelse mellan nämnda postverk. Art. 4. Bestämmelser om avgifter vid sjöbefordran av paket över 10 «kg. till och med 20 «kg. hava tillkommit i denna artikel. Art. 9. Förtulilningsavgift kan upptagas av adresslandets postverk även i det fall att postverket ej verkställer förtullningen utan endast överlämnar paketet till tullverket. Art. 10. Nya bestämmelser hava här tillkommit om en särskild hemforslingsavgift för paket. Art. 12. Avsändaren kan påtaga sig samtliga de postala och icke postala avgifter, som åvila «paketet vid utlämnande. Enligt de nya bestämmelserna kan avsändaren «däremot icke, såsom hittills gällt, påtaga sig endast tullavgifterna. Art. 25. Angiver avsändaren «pöste res- tante eller hotell såsom adress, fca«n inlämningspostanstalten påfordra deponerande av visst belopp till täckande av «de kostnader, som kunna uppstå genom att paketet blir bbeställbart. Art. 36. Bestäimtmelserna beträffande vilka av de för vanliga pa«ket utgående avgifterna skola tredubblas vid beräknande av avgiften för ilpaket hava ändrats. Befordringsavgifterna för ilipaket komma härigenom att något sänkas.

8 8 Määräys siitä, että pikamaksu aina on kannettava kiireisistä paketeista on muutettu. Sanottu maksu on nyttemmin kannettava ainoastaan silloin, kun lähettäjä on pyytänyt pikajakelua. 37 art. Tähän ovat otetut lisämääräykset, mikäli koskee vahingonkorvausmäärää yli 10 kg. enintään 20 kg. painavista paketeista. Förskirften att expressavgift alltid skali upptagas för ilpaket har ändrats. Sådan avgift skall nu utgå endast om avsändaren begär expressutdelning. Art. 37. Bestämmelser hava här tillkommit om skadeståndsbelopp för paket över 10 kg. till och med 20 kg. Postipakettisopimuksen toimitusohjesääntö. 2 art. Päällyksessä tulee olla selvä lähtö- Art. 2. Emballage skall vara tydligt postitoimipaikan tai lähtömaan nimi. Säkkien märkt med avgångspostanstaltens eller avja paino on alennettu 50 kg :aan ja. korien samanlaatuisten paino 70 kg. gångslandets namn. Vikten för säckar är 8 art. Osoitekortin tulee olla väriltään valkoinen. 25 art. Uusia määräyksiä on tähän artiklaan sekä 31 artiklaan otettu vakuutettujenja tavallisten pakettien lipukkeista. 45 art. Tähän on otettu sitä pöytäkirjaa koskevia määräyksiä, joka postitoimipaikan on laadittava, milloin vastaanottaja tekee hänen saamaansa pakettia koskevan huomautuksen. Expeditionsreglenientet till avtalet angående postpaket. sänkt till 50 kg. och för korgar och dylikt till 70 kg. Art. 8. Adresskort sikall hava vit färg. Art. 25. Nya bestämmelser hava i denna artikel samt i artikel 31 tillkommit om etiketter till assurerade resp. vanliga paket. Art. 45. Bestämmelser hava här tillkommit om det protokoll, som postanstalt har att upprätta, därest adressaten framställer anmärkning beträffande av honom mottaget paket. Määräyksiä postipakettien ilmakuljetuksesta. Sopimukseen liittyvät, Lontoon kongressissa tehdyt määräykset pakettipostin ilmakuljetuksesta ovat pääasiassa samansisältöiset kuin Haagin ilmapostikonferenssissa 1927 tehdyt vastaavat määräykset. Postiosoituksia koskeva sopimus. 7 art. Sähköosoituksia voidaan lähettää myöskin langatonta lennätintietä niiden postilaitosten kesken, jotka ovat siitä sopineet. Bestämmelser angående luftbefordran av postpaket. De till avtalet fogade, vid Londonkongressen antagna bestämmelserna angående luftbefordran av paketpost äro av i stort sett samma innehåll som de vid luftpostkonferensen i Haag 1927 antagna motsvarande bestämmelser. Avtalet angående postanvisningar. Art. 7. Telegramanvisningar kunna jämväl befordras per trådlös telegraf mellan de postverk, vilka förklarat sig ense därom. Postiosoitussopimuksen toimitusohjesääntö. Expeditionsreglenientet till avtalet angående postanvisningar. 5 art. Määräykset postiosoituksen saantitodistuksesta ovat muutetut pääasiassa ta gningslbevis för postanvisning äro Art. 5. Bestämmelserna angående mot änd-

9 9 yhtäpitäviksi sopimuksen vastaavien määräysten kanssa. Sanomalehtien ja muiden aikakautisten julkaisujen tilaamista koskeva sopimus. 7 art. Tähän on otettu yksityiskohtaisempia määräyksiä tilauskausien pituudesta. 8 art. Määräykset sanomalehden siirrosta ovat muutetut. Myöskin sanomalehden siirrosta menevä maksu on muuttunut. rade till huvudsaklig överensstämmelse med motsvarande, i konventionen meddelade föreskrifter. Avtalet angående abonnemang å tidningar och andra periodiska skrifter. Art. 7. Mer detaljerade bestämmelser hava här införts om abonnemangsterminernas längd. Art. 8. Bestämmelserna om tidningsöverflyttning äro ändrade. Jämväl avgiften för tidningsöverflyttning är ändrad. Sanomalehtien ja muiden aikakautisten julkaisujen tilaamista koskevan sopimuksen toimitusohj esäänt ö. 8 art. Tähän on otettu yksityiskohtaisempia sanomalehden tiedustelua koskevia määräyksiä. 11 art. Sisältää kokonaan uusia määräyk- siä menettelystä sanomalehteä siirrettäessä. Edelläoleva ilmoitetaan täten posti- ja lennätintoimipaikkojen tiedoksi ja noudatettavaksi. Helsingissä kesäkuun 27 päivänä Expeditionsreglementet till avtalet angående abonnemang å tidningar och andra periodiska skrifter. Art. 8. Mer detaljerade bestämmelser hava här tillkommit beträffande förfarandet vid tidningsreklamation. Art. 11. Innehåller helt nya bestämmelser om ' förfarandet vid tidningsöverflyttning. Det förestående varder vederbörande post- och telegrafanstalter till kännedom och iakttagande härigenom meddelat. Helsingfors den 27 juni G. E. F. A lb r e c h t. T. Ko u vo.

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland.

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1929 KIERTOKIRJE. KOKOELM A POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR. SA M LIN G N:o 1 Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik

Lisätiedot

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella.

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. SUOMEN POSTINEUVOSTON 1918. Kiertokirje. N:o 6. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi saatetaan täten Suomen Kansanvaltuuskunnan.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA 1930. Sisällys: Ji:o 133. suorasta postinkuljetuksesta Helsingin ja Tukholman välillä. N:o 134. tullinalaisten esineiden lähettämisestä kirjeissä. >':o

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 33

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 33 P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1925 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR Nro 33 1. Uusien kansainvälisten postisopimusten soveltamisesta. Asetuksella 14 päivältä syyskuuta 1925 on määrätty, että seuraavat Maailmanpostiliiton

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS KIERTOKIRJEET CIRKULÄR» 1925 N:o 43 i. 1. Maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä. Asetuksella joulukuun 18 päivältä 1925, samalla kun kumotaan asetus maksuista

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING N:o 113 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 113. N :o 113.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING N:o 113 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 113. N :o 113. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR* SAMLING 1931 N:o 113 Sisällys: N:o 113. Kiertokirje maksuista posti- Innehåll: N:o 113. Cirkulär angående avgifter'

Lisätiedot

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 140. N :o 140.

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 140. N :o 140. / POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 Sisällys: N:o 140. Kiertokirje postipakettien vaihdosta Innehåll: N:o 140. Cirkulär angående

Lisätiedot

Bestämmelser angående luftbefordran. Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52

Bestämmelser angående luftbefordran. Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52 POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS K IE R T O K IR J E. K O K O E L M A C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52 Sisällys N:o52. Kiertokirje Haagin postikonferenssissa 10 päivänä

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1988 Nro 48 49 Kiertokirje nro 48 Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 837/88

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. ÉitinUt. 1900. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XI. 1 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. Från och med den 14 innevarande Oktober tillsvidare komma löljande

Lisätiedot

Postipaketti Postpaket

Postipaketti Postpaket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare Paino Vikt kg Lisätiedot

Lisätiedot

2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on:

2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on: KIERTOKIRJEET 1924 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o 34 1. Fostinvaihdosta toiselta puolen isuomen ja toiselta puolen Ruotsin ja Tanskan välillä. Kali del la eri asetuksella 5 päivältä -syyskuuta

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931.

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. 1922. Taksoitusmääräyksiä y. m. N:o 3. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. Siv. 3,»Laajuus ja tilavuus», ensimmäinen kappale»postipaketin

Lisätiedot

Avtal. Sopimus K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS.

Avtal. Sopimus K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING 1932 N:o 99 Sisällys: N:o 99. K iertokirje p o stip ak ettien vaihdosta Suom en ja A m erikan Y hdysvaltain

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1982 Nro 6 9-7 1 Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 772/82

Lisätiedot

M2. Kiertokirje n:o25.

M2. Kiertokirje n:o25. Postihallituksen M2. Kiertokirje n:o25. l. Koskeva pakettien vaihtoa Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välillä. Asetuksella 1 -päivältä syyskuuta 1922 on säädetty, että allaoleva, Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 28 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 28 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1924 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o 28 Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltani Liiton välillä. Asetuksella elokuun 16 päivältä 1934 on vahvistettu seuraava

Lisätiedot

1921. Kiertokirje N:o 43.

1921. Kiertokirje N:o 43. Postiha! litu ksen 1921. Kiertokirje N:o 43. i. Koskeva lähetysten uusia etikettejä kotimaisessa postiliikenteessä. Postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten, että kotim aisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet 2 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet Med föranledande af att förändrad tidtabell för Finska Statsjernvägarne träder i gällande kraft frun.och med d m

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o 18-19 N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1967 No 58 N :o 58. Kiertokirje ylimääräisten toimien viranhoitojen julistamisesta haettaviksi. Posti- lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat

Lisätiedot

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland.

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. 1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. f t II. Q. Angående utställande a f telegrampostanvisningar. Med upphäfvande af bestämmelserna i Poststyrelsens cirkulär N:o XXI af den 15 oktober 1892 meddelas vederbörande

Lisätiedot

MALLI MODELL. Postipaketti Postpaket. Itella Green. Toimitetaan luovutuspisteeseen noudettavaksi Levereras till utlämningsstället för avhämtning

MALLI MODELL. Postipaketti Postpaket. Itella Green. Toimitetaan luovutuspisteeseen noudettavaksi Levereras till utlämningsstället för avhämtning Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare Lisäpalvelut Valitse

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 19-22 N: o 19. ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta annetun valtiovarainministeriön

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81 MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 6.4.1981 Helsinki No 15/81. Asetus kauppa-alusten päällystöstä (522/64) määritellessään alukseen vaadittavan konepäällystön jättää mainitsernatta mitä ja missä tämän

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum. kg m 3. Sisältö Innehåll. Lisäpalvelut (rastita) Tilläggstjänster (kryssa för) Erilliskäsiteltävä Specialhantering

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum. kg m 3. Sisältö Innehåll. Lisäpalvelut (rastita) Tilläggstjänster (kryssa för) Erilliskäsiteltävä Specialhantering Pakettiosoitekortti Paketadresskort Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare From

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

CIRKULÄR. KIERTOKIRJE N:o 155 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N :o 155. N:o 155.

CIRKULÄR. KIERTOKIRJE N:o 155 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N :o 155. N:o 155. POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS KIERTOKIRJE. CIRKULÄR. KOKOELMA SAMLING 1933 N:o 155 Sisällys: Nro 155. Kiertokirje viran- ja toimenhaltijani palkkausten vähentämisestä vuoden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA

KIERTOKIRJE* KOKOELMA POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR* SAMLING 1934 N:o 11 Sisällys: N :o 11. Kiertokirje lenn-ätinsäännön Innehåll: N :o 11. Cirkulär angående ändring

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2010 vp Maksuhäiriömerkintöjen vaikutus puhelin- ja nettiliittymien hankintaan Eduskunnan puhemiehelle Saunalahti ja DNA solmivat Internet-laajakaistasopimuksia melko edullisella

Lisätiedot

CIRKULÄR, SAMLING KIERTOKIRJE, KOKOELMA N:o POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS

CIRKULÄR, SAMLING KIERTOKIRJE, KOKOELMA N:o POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMA 1929 Sisällys: N:o 121. eräiden posti- ja lennätintoimipaikkojen nimien sekoittamisesta. X:o 122. postitoimipaikan muodostamisesta. N:o 128. postitoimipaikkojen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N o 36-42 N:o 36. mainosjulisteesta. Posti- ja lennätinhallitus on suostunut sii- 1956 mainosjuliste. Juliste sijoitetaan paikalhen, että postitoimipaikkojen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. 11.

ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. 11. 1901. ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. N:o Vill. 11. Angående förbud att inom Finland postbefordra korrespondens, med märken eller afbildningar af politisk betydelse. Sedan Ministern för Inrikesärendena,

Lisätiedot

Cirkulär. särskildt åreversal samt jemte reversalet ombindas och, såframt brefvens. med: Kartamedföljer".

Cirkulär. särskildt åreversal samt jemte reversalet ombindas och, såframt brefvens. med: Kartamedföljer. I./f Cirkulär. 1) Till undvikande af särskilda olägenheter, som för postbehandlingen å Helsingfors postkontor härflyta deraf, att dit ankommande fribref och andra kartering underkastade försändelser äro

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N :o 2 2-2 4 N :o 22. kansainvälisessä postiliikenteessä perittävistä maksuista. Helmikuun 13 päivänä 1959 annetulla asetuksella on kansainvälisessä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

N:o 7. n artikla. Suomen ja Suurbritannian välillä tapamuu säännöllinen) postiosoitusten vaihto. 1 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Sopimus.

N:o 7. n artikla. Suomen ja Suurbritannian välillä tapamuu säännöllinen) postiosoitusten vaihto. 1 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Sopimus. K IE R T O K IR J E E T 1925 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS C IR K U L Ä R N:o 7 1. Postiosoitusten vaihdosta Suomen sekä Snurbritannian ja Pohjois-Irlaunin välillä. Asetuksella 21 päivältä helmikuuta

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KO KO ELMA

KIERTOKIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KO KO ELMA 965 No 153 N: o 153. Kiertokirje uusien yleisten kansainvälisten postisopimusten soveltamisesta ja jakamisesta toimipaikoille. Wienin Maailmanpostikongressissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee VAASAN KO R KEAKO U LU KONSO RTIO - VASA HöGSKO LE KO NSO RTI U M Tämä dokumentti on vaasalaisten korkeakoulujen 1.1.2009 voimaan astuneen joustavaa opinto-oikeutta koskevan sopimuksen (myöh. JOO-sopimus)

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9!

1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9! 1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9! 21. Angående inrättande af särskilda nya och ombildning af en de! förut befintliga postanstalter. Med dertill meddeladt nådigt tillstånd komma från den 1 instundande

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 113-114 Heinäkuun 28 päivänä 1951 annetulla asetuksella on syyskuun 22 päivänä 1944 annetun postisäännön 10 :n 6 momentti, 14 :n 7 momentti, 15

Lisätiedot

MALLI MODELL. Express Flex. kuljetusyksikkö. Kuljetusyksikköosoitekortti Lastbäraradresskort .. 20. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

MALLI MODELL. Express Flex. kuljetusyksikkö. Kuljetusyksikköosoitekortti Lastbäraradresskort .. 20. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Kuljetusyksikköosoitekortti Lastbäraradresskort Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä.

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. 1925 POSTIHALLITUKSEN YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS ALLMÄNNA SKRIVELSER N:o 7 1. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 5 päivästä tulee postinkuljetus posti- ja postiljoonivaunuissa

Lisätiedot

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin.

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Kiertokirje. 1912. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta. N:o Yli. 8. Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Postihallituksen 24 helmikuuta

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1 9 2 9 KIERTOKIRJE* KOKOELMA Sisällys: N:o 67. Kiertokirje postilähetysten frankkeeraam isesta frankkeerauskoneilla. N:o 6S. Kiertokirje postilähetysten frankkeeraam isesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

SISÄLLYS SAATTEEKSI. itsenäistymisineen ja olejen vakiintumisineen sekä uusine sotineen hyvin merkittävä ja sitä se on myös postihistoriallisesti.

SISÄLLYS SAATTEEKSI. itsenäistymisineen ja olejen vakiintumisineen sekä uusine sotineen hyvin merkittävä ja sitä se on myös postihistoriallisesti. SISÄLLYS SAATTEEKSI Saatteeksi... 5 1. Kirje... 6 2. Paikallislähetys... 7 3. Postikortti... 8 4. Paluukortti... 11 5. Pikkupaketti... 11 6. Painotuote... 12 7. Paketti... 14 8. Sanomalehdet ja aikakauskirjat...

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET JA YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS CIRKULÄR OCH ALLMÄNNA SKRIVELSER. y - i. 5 n i & - ILiaAik i gee-/,

POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET JA YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS CIRKULÄR OCH ALLMÄNNA SKRIVELSER. y - i. 5 n i & - ILiaAik i gee-/, POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET JA YLEISET KIRJELMÄT 1921 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR OCH ALLMÄNNA SKRIVELSER 1921 y - i 5 n i & - ILiaAik i gee-/, Posti- ja telemuseo Kirjasto fp

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 875/2001 vp Maatilan luovutusvoiton syntyminen avioeroon liittyvässä osituksessa Eduskunnan puhemiehelle Voimassa olevan lainsäädännön mukaan perinnönjako ja avioeroon liittyvä omaisuuden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

1930 N:o N :o 69. N :o 69. Cirkulär. Kiertokirje. angående ändring i poststadgan. muutoksesta postisääntöön.

1930 N:o N :o 69. N :o 69. Cirkulär. Kiertokirje. angående ändring i poststadgan. muutoksesta postisääntöön. P O STI* J A L E N N Ä T IN IIA L L IT U K S E N P O ST* O C H T E L E G R A F S T Y R E L S E N S KIERTOKIRJE. CIRKULÄR. KOKOELMA SAMLING 1930 N:o 69-71 Sisällys N:o 69. Kiertokirje muutoksesta postisääntöön.

Lisätiedot

Kiertokirje. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä.

Kiertokirje. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä. Kiertokirje. 1917. Suomen P o stih a llitu k se sta. N:o XIV. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä. Kun postilaitoksen vanhemmat tarpeettomat asiakirjat ja muu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

CIRKULÄR SAMLING KIERTOKIRJE- KOKOELMA. N :o POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS

CIRKULÄR SAMLING KIERTOKIRJE- KOKOELMA. N :o POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE- KOKOELMA 1 9 3 5 Sisällys: N:o 126. Puheluasemien perustamisesta. N:o 127. Muutoksista ja lisäyksistä yhdvspuhelutaksaan. POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 8 1. < Postipakettien vaihtamisesta Suomen ja Suur-Britannian välillä.

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 8 1. < Postipakettien vaihtamisesta Suomen ja Suur-Britannian välillä. POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1924 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o 8 1. Postipakettien vaihtamisesta Suomen ja Suur-Britannian välillä. Postiha lliitius on asianmukaisesti valtuutettuna, sopinut Suur-tBritaninian

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät 12-20

Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät 12-20 Muutoksenhakuohjeet Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä 17.2.2016 Pykälät 12-20 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta koska päätös

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1975 No 12 No 12 Kiertokirje m uutoksista postisäännön soveltamism ääräyksiin Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman HTKK, TTKK, LTKK, OY, ÅA/Insinööriosastot alintauulustelujen matematiian oe 900 Sarja A A Lase äyrien y, (Tara vastaus) y, ja rajaaman äärellisen alueen inta-ala A Miä on sen ymyräsetorin säde, jona ymärysmitta

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 15.8.1981 Helsinki No 22/81 S TYYPPIHYVÄKSYTYT MERKKILYHDYT (KULKUVALOT) Kansainvälisten sääntöjen yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 1972 (Meriteiden säännöt

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 1 51-152 N:o 151. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa

Lisätiedot

CIRKULÄR KIERTOKIRJEET. N:o 8 POSTSTYRELSENS P05TIHALLITUKSEN

CIRKULÄR KIERTOKIRJEET. N:o 8 POSTSTYRELSENS P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1927 P05TIHALLITUKSEN 1. M u u to k s is ta p o s tis ä ä n tö ö n. Asetuksella 25 päivältä helmikuuta 1927 on postisäännöstä 26 päivänä huhtikuuta 1924 annetun asetuksen 5, 8, 9, 10, 11,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

ietulitie Suomen P o stih a llitu k sesta. N :o XI.

ietulitie Suomen P o stih a llitu k sesta. N :o XI. ietulitie. 1 9 0 7. Suomen P o stih a llitu k sesta. N :o XI. 20. Koskeva lisäyksiä ja muutoksia määräyksiin kansainvälisen kirjeenvaihdon käsittelystä Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ensitulevan

Lisätiedot