Bestämmelser angående luftbefordran. Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bestämmelser angående luftbefordran. Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52"

Transkriptio

1 POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS K IE R T O K IR J E. K O K O E L M A C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52 Sisällys N:o52. Kiertokirje Haagin postikonferenssissa 10 päivänä syyskuuta 1927 hyväksyttyjen kirjepostin ilmakuljetusta ja postipakettien ilmakuljetusta koskevien kansainvälisten määräysten voimaansaattamisesta. Innehåll N:o 52. Cirkulär om bringande i verkställighet av de vid postkonferensen i Haag den 10 september 1927 godkända internationella bestämmelserna angående luftbefordran av brevpost och fuftbefordran av pöstpaket. Nro 52. Kiertokirje Haagin postikonferenssissa 10 päivänä syyskuuta 1927 hyväksyttyjen kirjepostin iimakuljetusta ja postipakettien ilm akuljetusta koskevien kansainvälisten määräysten voimaansaattamisesta. Asetuksella 30 päivältä maaliskuuta 1928 on säädetty, että ne määräykset, jotta erinäiset maat Haagissa pitämässään konferenssissa, nojautuen 28 päivänä elokuuta 1924 allekirjoitetun maailmanpostisopimuksen 5 artiklaan, 10 päivänä syyskuuta 1927 ovat hyväksyneet, tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta 1928 kuten seuraa: Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. I LUKU. Yleiset määräykset. N:o 52. Cirkulär om bringande i verkställighet av de vid postkonferensen i H aag den 10 september 1927 godkända internationella bestämmelserna angående luftbefordran av brevpost och luftberfordran av postpaket. Genom förordning av den 30 mars 1928 har stadgats, att de bestämmelser, som särskilda länder den 10 september 1927 vid en konferens i Haag, stödjande sig på artikel 5 i världspostkonventionen den 28 augusti 1.924, godkänt, skola träda i kraft den 1 maj 1928 såsom följer: Bestämmelser angående luftbefordran av brevpost. KAPITEL I. Allmänna bestämmelser. 1 Artikla. Kirjeldhetykset, jotka vastaanotetaan ilmapostissa kuljetettaviksi. 1. Ilmateitse kuljetettaviksi koko matkan tai osan siitä vastaanotetaan kaikki maailmanpostisopimuksen 33 artiklassa mainitut lähetykset, nimittäin: kirjeet, yksinkertaiset postikortit (tai maksetuin vas- Artikel 1. Brevförsändelser, som emottagas till luftbefordran. 1. Till luftbefordran å hel eller en del av en sträcka emottagas alla i artikel 33 av världspostkonventionen omnämnda försändelser, nämligen brev, enkla postkort (eller med betalt svar), affärshandlingar, varu

2 tauksin), asiakirjat, tavaranäytteet, kaikenlaatuiset painotuotteet, niihin luettuina sokeiden käytettäviksi tarkoitetut kohokirjoituspainotuotteet, kuin myöskin postiosoitukset. 2. Postisopimuksen 33 artiklassa mainitut lähetykset voidaan kirjata. 3. Vakuutetut lähetykset kirjeet ja rasiat voidaan niinikään vastaanottaa ilmateitse kuljetettaviksi niiden maiden keskinäisissä yhteyksissä, jotka ovat sopineet tällaisten lähetysten vaihtamisesta ilmateitse. 2 Artikla. Kauttakulkuoikeus. Maailmanpostisopimuksen 25 artiklan 1 :ssä säädetty kauttakulkuoikeus taataan ilmakirjepostille liiton koko alueella riippumatta siitä, ottavatko välittävät hallinnot osaa sellaisten kirjelähetysten edelleenkuljettamiseen tahi eivät. 3 Artikla. llmakirjelähetysten maksut ja yleiset vastaanottamis ehdot. 1. Ilmateitse kuljetettavista lähetyksistä on suoritettava vahvistettujen postimaksujen lisäksi erityinen lisämaksu ilmakuljetuksesta, minkä maksun suuruuden postiinjättömaan hallinnon tulee määrätä. Tämä lisämaksu ei saa olla 25 kultasen tiimiä suurempi kultakin 20 grammalta ja 1000 kilometrin ilmamatkalta. 2. Lisämaksu postikorteista ja postiosoituksista on enintään 25 kultasentiimiä kappaleelta ja 1000 kilometrin ilmamatkalta. 3. Postikorteista maksetuin vastauksin kannetaan lisämaksu erikseen kumpaiseltakin osalta postiinjättötoimistossa. 4. Lisämaksu ilmakirjelähetyksistä, mitkä kuljetetaan ylimääräisillä vuoroilla (11 art. 11 ), voidaan koroittaa niiden ylimääräisprov, tryckalster av varje slag, omfattande jämväl tryckalster i upphöjt arbete till bruk för de blinda, liksom även postanvisningar. 2. De i artikel 33 av konventionen omnämnda försändelserna kunna rekommenderas. 3. Assurerade försändelser brev och askar kunna likaledes emottagas till luftbefordran i förbindelser emellan länder, som överenskommit om utväxling luftledes av dylika försändelser. Artikel 2. Transiträtt. Den i artikel 25 1 av världspostkonventionen stadgade transiträtten tillförsäkras luftbrevpost inom föreningens hela område, oberoende av om de förmedlande förvaltningarna taga del i vidarebefordran av sådana brevförsändelser eller icke. Artikel 3. Avgifter och allmänna villkor för emottagning av luftbrevförsändelser. 1. För de försändelser, som skola befordras luftledes, erlägges, utöver de fastställda postavgifterna, en för luftbefordran utgående särskild tilläggsavgift, vars belopp det tillkommer inlämningslandets förvaltning att bestämma. Denna tilläggsavgift får icke överstiga 25 guldcentimes per 20 gram och en luftsträcka av 1,000 kilometer. 2. Beträffande postkort och postanvisningar, är maximi tilläggsavgiften 25 guldcentimes per styck och en luftsträcka av 1,000 kilometer. 3. Tilläggsavgiften för postkort med svar uppbäres å inlämningspostanstalten skilt för båda delarna. 4. Tilläggsavgiften för luftbrevförsändelser, vilka befordras med extra lägenheter (artikel 11 11), kan höjas i enlighet med

3 3 ten kustannusten mukaan, jotka tämän kuljetuksen käyttäminen aiheuttaa. 5. Sen tulee olla sama kullekin hallinnolle ja ehdottomasti lähetettäessä suoritettava. Tätä lisämaksua, 6 artiklassa edellytettyjä poikkeuksia lukuunottamatta, ei voida kantaa vastaanottajalta. de extra kostnader, som användandet av denna befordran medför. 5. Den bör vara lika för varje adressland och ovillkorligen erläggas vid avsändandet. Med undantag av de fall, som förutsättas i artikel 6, må denna tilläggsavgift icke uppbäras av adressaten. 4 Artikla. Frankkeeraamattomat tai vaillinaisesti frankkeeratut ilmakirjelähetykset. 1. Jos ilmakirjelähetykset ovat kokonaan frankkeeraamattomat, käsitellään niitä maailmanpostisopimuksen 35 ja 36 art. määräysten mukaisesti. Ne lähetykset, joiden postifrankkeeraus lähetettäessä ei ole pakollinen, kuljetetaan tavallisia teitä. 2. Jos ilmakirjelähetykset ovat vaillinaisesti frankkeeratut, kuljetetaan ne ilmatietä, kun suoritetut maksut vastaavat ainakin ilmakuljetuksesta menevän lisämaksun määrää. Maailmanpostisopimuksen 36 artiklan määräyksiä sovelletaan niitä postimaksuja kannettaessa, joita lähetettäessä ei ole suoritettu. 3. Kun nämä lähetykset kuljetetaan tavallista tietä, tulee lähtö- tahi vaihtopostitoimiston yliviivata kaikki ilma-kuljetusta tarkoittavat merkinnät. 5 Artikla. llmakirjelähetysten jakelu. 1. Ilmakirjelähetykset jaellaan mahdollisimman nopeasti ja tulee niiden ainakin sisältyä ensimmäiseen jakeluun, joka seuraa jakelupostitoimistoon saapumisen jälkeen. 2. Lähettäjillä on oikeus pyytää, että erityinen lähetti kotiinkantaa lähetykset heti niiden saavuttua, jos he maksavat maailmanpostisopimuksen 40 artiklassa säädetyn erityisen pikamaksun. Tämä oikeus on ainoastaan niiden maiden välisessä yhteydessä, jotka molemmin puolin ovat järjestäneet pikalähetysten kuljetuksen.. Artikel 4. Ofrankerade eller ofullständigt frankerade luftbrev försändelser. 1. I händelse luftbrevförsändelser äro helt ofrankerade, behandlas desamma jämlikt bestämmelserna i artiklarna 35 och 36 i världspostkonventionen. De försändelser, vilkas postfrankering vid avsändandet icke är obligatorisk, befordras å vanlig väg. 2. I händelse luftbrevförsändelser äro otillräckligt frankerade, befordras desamma luftledes, då de erlagda avgifterna motsvara åtminstone beloppet av tilläggsavgiften för luftbefordran. Bestämmelserna i artikel 36 av världspostkonventionen tillämpas vid uppbärandet av postavgifter, som icke erlagts vid avsändandet. 3. Då dessa försändelser befordras på vanlig väg, bör inlämnings- eller utväxlingspostanstalten överstryka varje anteckning angående luftbefordran. Artikel 5. Utdelning av luftbrevförsändelser. 1. Luftbrevförsändelser utdelas snabbast möjligt och böra åtminstone ingå i den första utdelningen, som följer efter framkomsten till utdelningspostanstalten. 2. Avsändarena äga rätt att begära avlämnande i bostad genom ett särskilt budr omedelbart efter framkomsten, i fall de betala den särskilda expressavgift, varom stadgas i artikel 40 av världspostkonventionen. Denna rätt förekommer endast i förbindelserna mellan länder, som i sina ömsesidiga förbindelser ordnat befordran av expressförsändelser.

4 4 3. Lisämaksusta hallinnot voivat, keskenään 3. Mot en tilläggsgottgörelse kunna förvaltningarna, sovittuaan, järjestää kotiintoimittami- sen erityisten laitteiden avulla, kuten.esim. putkipostia käyttäen. efter gemensam överenskomsen melse, anordna beställning genom speciella anordningar, såsom t. ex. genom användande av rörpost. 6 Artikla. Ilmakirjelähetysten jälkeenlähettäminen ja palauttaminen. 1. Asuinpaikkaa muuttaneille henkilöille osoitetut ilmakirjelähetykset jälkeenlähetetään uuteen määräpaikkaan tavallisilla kuljetusvälineillä, ellei vastaanottaja erityisesti ole pyytänyt jälkeenlähettämistä ilmateitse ja jälkeenlähettävälle postitoimistolle etukäteen suorittanut ilmakuljetuksesta uudelta matkalta menevää lisämaksua. Perillesaamattomat kirjelähetykset palautetaan tavallista tietä lähtöpaikkaan. 2. Jos jälkeenlähettäminen tai palauttaminen tapahtuu postin tavallisilla kuljetusvälineillä, on Par avion (Lentokoneella) lipuke sekä kaikki muut ilmakuljetusta tarkoittavat merkinnät viran puolesta kahdella selvällä poikkiviivalla yliviivattavat. Artikel 6. Efter- och återsändning av lufthrevförsändelser. 1. Luftbrevförsändelser, adresserade till personer, som ändrat vistelseort, eftersändas med vanliga transportmedel till den nya bestämmelseorten, så vida adressaten icke särskilt anhållit om eftersändning luftledes och på förhand å den eftersändande postanstalten erlagt tilläggsavgiften för luftbefordran på den nya sträckan. Obeställbara brevförsändelser återsändas på vanlig väg till inlämningsorten. 2. Om efter- eller återsändningen äger rum med postens vanliga befordrinsmedel, bör etiketten Par avion (Med flygplan) samt varje anteckning angående befordran luftledes överstrykas i tjänsteväg med två kraftiga tvärstreck. II LUKU. Kirjatut ja vakuutetut lähetykset. I. Kirjatut lähetykset. 7 Artikla. Kirjatut lähetykset. Kirjatuista lähetyksistä kannetaan maailmanpostisopimuksessa vahvistetut postimaksut ja niihin sovelletaan siinä säädettyjä yleisiä vastaanottamisehtoja. Niistä muutoin suoritetaan samat lisämaksut ilmakuljetuksesta kuin tavallisista lähetyksistä. 8 Artikla. V astuunalaisuus. Postihallinnot ovat vastuussa ilmateitse kuljetettavista kirjatuista lähetyksistä sa- KAPITEL II. Rekommenderade och assurerade försändelser. I. Rekommenderade försändelser. Artikel 7. Rekommenderade försändelser. Å rekommenderade försändelser tillämpas de i världspost.konventionen fastställda postavgifterna och allmänna villkoren för emottagning. För desamma erläggas för övrigt samma tilläggsavgifter för luftbefordran som för vanliga försändelser. Artikel 8. Ansvarighet. Postförvaltningarna äro ansvariga för de rekommenderade försändelser, som befordras

5 moilla ehdoilla kuin muista kirjatuista lähetyksistä. luftledes, på samma villkor som för andra rekommenderade försändelser. I I. Vakuutetut lähetykset. II. Assurerade försändelser. 9 Artikla. Vakuutetut lähetykset. 1. Hallinnot, jotka keskinäisissä yhteyksissään ovat päättäneet hyväksyä vakuutettujen lähetysten ilmakuljetuksen, ovat oikeutetut näistä lähetyksistä kantamaan erityisen vakuutusmaksun, jonka suuruuden ne itse määräävät. Tavallisen ja erityisen vakuutusmaksun yhteisen määrän tulee pysyä vakuutettuja kirjeitä ja rasioita koskevan sopimuksen 3 artiklan c-kohdassa vahvistetuissa rajoissa. 2. Niihin vakuutettuihin lähetyksiin nähden, jotka suljetuissa posteissa kuljetetaan sellaisten maiden alueiden kautta, jotka eivät ole yhtyneet tämänlaatuisia lähetyksiä koskevaan sopimukseen, tai niihin nähden, mitkä ilmapostissa kuljetetaan maiden kautta, jotka eivät vastaa arvolähetyksistä, on näiden maiden vastuunalaisuus rajoitettu siihen määrään, mikä kirjatuista lähetyksistä on säädetty. III LUKU. Oikeus ilmakuljetuksesta kannettuihin lisämaksuihin. Kuljetuskustannukset. 10 Artikla. Oikeus lisämaksuihin. Kukin hallinto pitää kokonaan ne määrät, mitkä se kaikenlaatuisina lisämaksuina ilmakuljetuksesta on kantanut. Artikel 9. Assurerade försändelser. 1. De förvaltningar, som i sina ömsesidiga förbindelser beslutit godkänna luftbefordran av assurerade försändelser, äro berättigade att för dessa försändelser uppbära en särskild assuransavgift, vars belopp de själva bestämma. Summan av den vanliga assuransavgiften och den speciella avgiften bör stanna inom de gränser, som fastställas i artikel 3 moment c) i avtalet angående assurerade brev och askar. 2. Vad beträffar de assurerade försändelser, som i slutna poster befordras över områden av sådana länder, som icke anslutit sig till avtalet angående försändelser av detta slag, eller som i luftpost befordras över länder, vilka icke ansvara för värdeförsändelser, är dessa länders ansvarighet begränsad till den för rekommenderade försändelser stadgade ansvarigheten. KAPITEL III. Rätt till tilläggsavgifter för luftbefordran. Befordringskostnader. Artikel 10. Rätt till tilläggsavgifter. Varje förvaltning behåller i sin helhet de belopp den uppburit i tilläggsavgifter av alla slag för luftbefordran. 11 Artikla. Ilmakuljetuskustannukset suljetuista kirjeposteista. Artikel 11. Luftbefordringskostnader för slutna brevposter. 1. Maailmanpostisopimuksen 70 artiklassa 1. Transitavgifter, varom stadgas i artikel säädettyjä kauttakulkumaksuja ei so velleta ilmakuljetukseen. 70 av världspostkonventionen, tillämpas icke på luftbefordran.

6 G 2. Postisopimuksen määräyksistä poiketen on niillä osoit la, jotka ovat ottaneet ilmateitse edelleenkuljettaakseen ilmakirjelähetyksiä kotimaisilla ilmalin joillaan, oikeus korvaukseen kuljetuskustannuksista maassaan. Tämän korvauksen tulee olla yhtä suuri saman maan kaikilla linjoilla. 3. Ne kuljetusmaksut, jotka lasketaan saman ilmamatkan osalle, ovat yhtäsuuret kaikille hallinnoille, jotka kuljetuskustannuksiin osaa ottamatta tätä kuljetusta hyväkseen käyttävät. 4. Ottamatta lukuun jälempänä 5 ja 6 kohdissa säädettyjä poikkeuksia ovat maksut ilmakuljetuksesta suoritettavat sen maan postihallinnolle, jossa se lentosatama on, missä kirjelähetykset ilmakuljetusta varten ovat lentokoneeseen lastatut. 5. Se hallinto, joka ilmakuljetusyhtiölle antaa posteja, mitkä ovat tarkoitetut kuljetettaviksi toisiaan seuraavia useampia eri ilmalinjoja pitkin, voi välittävien postilaitosten kanssa sovittuaan suoraan tämän yhtiön kanssa järjestää kuljetuskustannukset koko kuljetuksesta. Välittävillä postilaitoksilla on puolestaan oikeus pyytää 4 :n määräysten yksinkertaista soveltamista. 6. Poikkeuksena edellisten 4 ja 5 kohtien määräyksistä on kullakin hallinnolla, jonka alaisena ilmalinja on, oikeus suoraan kultakin hallinnolta, joka hyväkseen käyttää kuljetusta linjalla, kantaa kuljetusmaksut koko matkalta. 7. Kuljetusmaksut suljetuissa posteissa lähetetyistä ilmakirjelähetyksistä on lähtömaan hallinnon suoritettava; ilmakuljetusmaksujen suorittaminen avopostein kuljetettavista kirjelähetyksistä on sen hallinnon asia, joka kappaleittain antaa lähetykset toiselle hallinnolle. 8. Ellei asianomaisten hallintojen kesken ole toisin sovittu, on useilla toisiaan välittömästi seuraavilla ilmalinjoilla kuljetettavien postien uudelleen lastaus samassa lentosatamassa matkan varrella sen maan postihallinnon velvollisuus, missä uudestilas- 2. Med avvikelse från konventionens bestämmelser, hava de adressländer, som åtagit sig vidaresändningen luftledes av luftbrevförsändelser å deras inrikes luftlinjer, rätt till ersättning för befordringskostnaderna inom landet. Denna ersättning bör vara lika å alla linjer inom samma land. 3. De befordringsavgifter, som belöpa å en och samma luftsträcka, äro lika för alla förvaltningar, som använda sig av denna befordran, utan att deltaga i befordringskostnaderna. 4. Utom de undantag, varom stadgas i momenten 5 och 6 här nedan, böra avgifterna för luftbefordran erläggas till postförvaltningen i det land, där den flyghamn befinner sig, varest brevförsändelserna blivit för luftbefordran inlastade. 5. Den förvaltning, som åt ett lufttransportbolag överlämnar poster, avsedda att befordras å flere särskilda efter varandra följande luftlinjer kan, efter överenskommelse med de förmedlande postverken, direkte med detta bolag reglera befordringskostnadema för hela befordringen. De förmedlande postverken hava å sin sida rätt att begära en enkel tillämpning av bestämmelserna i Med avvikelse från bestämmelserna i momenten 4 och 5 här ovan, äger varje förvaltning, under vilken en luftlinje lyder, rätt att direkte av varje förvaltning, som använder sig av befordran å linjen, uppbära befordringsavgifter för hela sträckan. 7. Befordringsavgifterna för luftbrevförsändelser, vilka sändas i slutna poster, skola erläggas av inlämningslandets förvaltning, erläggandet av avgifterna för luftbefordran av brevförsändelser i öppen transit, åligger den förvaltning, som överlämnar försändelserna styckevis åt en annan förvaltning. 8. Därest ej mellan vederbörande postförvaltningar annorlunda överenskommits, utföres i en och samma lufthamn omlast ningen under vägen av de poster, som befordras med flere särskilda luftlinjer efter varandra, obligatoriskt genom förmedling

7 taus tapahtuu. Tätä määräystä ei sovelleta uudelleen lastaukseen lentokoneitten välillä, jotka kulkevat toisiaan seuraavia välimatkoja samalla linjalla. 9. Varastoonpanomaksuja ei ilmapostista kanneta. Siinä tapauksessa kuitenkin, kun erityisten asianhaarojen vuoksi varastoonpanosta on aiheutunut huomattavia kustannuksia, postihallinnot ovat oikeutetut varastoonpannuista posteista kantamaan postisopimuksen 71 artiklassa edellytetyt varastoonpanomaksut. 10. Tilapäisenä toimenpiteenä on perustakaa, jota on sovellettava ilmakuljetusta. koskevia tilityksiä hallintojen välillä järjestettäessä, määrätty 6 V 2 kultasentiimiksi kultakin 100 gramman nettopainoerältä ja 100 kilometriltä. Kukin 100 gramman ja 100 kilometrin osa tasoitetaan koroittamalla 100 grammaksi tai 100 kilometriksi. Tätä laskutapaa sovelletaan samoin maan rajojen sisällä kuljetettavaan ilmapostiin. 11. Edellä lueteltuja kuljetusmaksuja ei kanneta pitkämatkaisista kuljetuksista, joita ylläpidetään sellaisilla vuoroilla, joiden järjestäminen ja ylläpito vaativat erityisiä kustannuksia. Ehdot tällaisen kuljetuksen käyttämisestä järjestetään vähitellen asianomaisten hallintojen kesken; niiden pitää olla samat kaikille näitä vuoroja käyttäville hallinnoille. 12. Edellämainitut kuljetusmaksut ovat suoritettavat myös kauttakulkumaksuista vapautetusta kirjepostista sekä myöskin väärinohjatuista posteista tai kirjelähetyksistä siinä tapauksessa, että ne kuljetetaan ilmateitse. 12 Artikla. Kuljetusmaksut ilmakirjelähetyksistä avoimissa posteissa. 1. Ilmakirjelähetyksiä voidaan vaihtaa kahden hallinnon välillä ilmateitse avoimin postein. 2. Maksut ilmakuljetuksesta suoritetaan kokonaan sen maan postihallinnolle, johon av postförvaltningen i det land, där omlastningen sker. Denna regel tillämpas icke, då omlastningen äger rum mellan flygplan, som trafikera de på varandra följande sträckorna av en och samma linje. 9. Lagringsavgifter uppbäras icke för luftpost. I det fall likväl då, i anledning av utomordentliga omständigheter, ansenliga omkostnader måste vidkännas till följd av sådan lagring, äro postförvaltningama berättigade att för lagrade poster uppbära de lagringsavgifter, som förutses i artikel 71 i konventionen. 10. Såsom tillfällig åtgärd har grundtaxan, som skall tillämpas vid regleringen mellan förvaltningarna av räkenskaperna angående lufttransporterna, bestämts till 6 1/ 2 centimes i guld-francs per odelbar nettovikt av 100 gram och 100 kilometer. Varje del av 100 gram och 100 kilometer avrundas genom höjning till 100 gram respektive 100 kilometer. Detta uträkningssätt tillämpas likaledes på luftpost, som befordras inom landet. 11. De ovan specificerade befordringsavgifterna tillämpas icke på långväga befordringar, som utföras förmedels lägenheter, vilkas inrättande och underhåll erfordra särskilda kostnader. Villkoren för användande av sådan befordran bestämmas efter hand mellan de intresserade förvaltningarna; de böra vara lika för alla förvaltningar, som anlita dessa lägenheter. 12. De ovannämnda befordringsavgiftema böra erläggas även för brevpost, som är befriad från transitavgifter, ävensom för felsända poster eller brevförsändelser i det fall, då de befordras luftledes. Artikel 12. Befordringsavgifter för luftbrevförsändelser i öppen transit. 1. Luftbrevförsändelser kunna utväxlas mellan två förvaltningar luftledes i öppen transit. 2. Avgifterna för luftbefordran erläggas helt och hållet åt postförvaltningen i det

8 8 kirjeläihetykset niiden jälkeenlähettämistä varten ilmateitse kappaleittain ovat osoitetut. Tämä hallinto voi vaatia, että lähetykset pannaan niihin määräpaikkoihin osoitettuihin eri kimppuihin, jotka se ilmoittaa. 3. Kuljetusmaksujen määräämistä varten, ja kun postisopimuksessa lähetyksistä avoimissa posteissa määrättyä kauttakulkumaksua ei kanneta, koroitetaan niiden ilmakirjelähetysten nettopaino, jotka ovat jätetyt kappaleittain kuljetettaviksi, 25 % :11a lajittelutöiden aiheuttamien menojen peittämiseksi. 13 Artikla. Kahden sellaisen maan välimatkan määrääminen, joita yhdistää useampi ilmalinja. Jos kahta maata yhdistää useampi ilmalinja, lasketaan kuljetusmaksut näiden välimatkojen keskipituuden mukaan ja huomioon ottaen niiden merkityksen kansainväliselle liikenteelle. land, till vilket brevförsändelserna i och för deras vidarebefordran luftledes äro styckevis adresserade. Denna förvaltning kan fordra, att desamma inläggas i skilda buntar till de bestämmelseorter den anvisar. 3. För att bestämma befordringsavgifterna och då den i konventionen för försändelser i öppen transit bestämda transitavgiften icke uppbäres, höjes nettovikten för de luftbrevförsändelser, som till befordran överlämnats styckevis, med 25 %, för bestridande av utgifterna för sorteringsarbetena. Artikel 13. Beräkning av avstånden mellan tvänne medelst flere luftlinjer förbundna länder. Om två länder äro förbundna medelst flere luftlinjer, beräknas befordringsavgifterna enligt medellängden av dessa sträckor och med hänseende till deras betydelse för den internationella trafiken. IV LUKU. Kansainvälinen toimisto. 14 Artikla. Kansainväliselle toimistolle lähetettävät tiedot. 1. Hallintojen tulee kansainvälisen toimiston välityksellä lähettää toisilleen: a) ilmoitus niistä ilmakuljetuksesta suoritettavista lisämaksuista, jotka ne kantavat sekä oman maan paikkoihin että muihin maihin osoitetuista kirjelähetyksistä; b) ilmoitus siitä, ottavatko ne vastaan vai eivätkö vakuutettuja kirjeitä ja rasioita ilmakuljetukseen; e) luettelo kaikista kotimaisista tai ulkomaisista ilmalinjoista, joita ne käyttävät ilmakirjelähetysten kuljetukseen, olkootpa nämä linjat toiminnassa kotimaassa tai sen lentosatamista muihin maihin meneviä. Luettelossa tulee näistä viimemainituista linjoista ilmoittaa koko se kuljetusmatka, KAPITEL IV. Internationella Byrån. Artikel 14. Uppgifter, som skola tillställas Internationella byrån. 1. Förvaltningarna skola meddela varandra genom Internationella byråns förmedling: a) uppgift å de tilläggsavgifter för luftbefordran, som de uppbära för luftbrevförsändelser, adresserade såväl till orter inom landet, som även till andra länder; b) uppgift om, huruvida de emottaga assurerade brev och askar för luftbefordran eller icke; c) förteckning å alla inhemska eller utländska luftlinjer, som de använda för transport av luftbrevförsändelser, vare sig dessa linjer äro i verksamhet inom landet, eller gå från dess lufthamnar till främmande länder. Dessa sistnämnda linjer böra förekomma i förteckningen med hela be-

9 9.johon nähden linjoja käyttävä hallinto sitoutuu vastaamaan niistä kirjelähetyksistä, jotka se niille antaa. Luettelossa on erikseen kustakin linjasta ilmoitettava: matkan pituus ja kulkuaika lähtösatamasta niihin eri satamiin, joihin poiketaan, vuorojen lukumäärä, se maa, jolle ilmakuljetusmaksut linjalla ovat suoritettavat, ja ne erityiset ehdot ja rajoitukset, joiden alainen tämän linjan käyttö on. Kotimaisia linjoja koskevien ilmoitusten lopussa on kunkin hallinnon ilmoitettava keskimääräinen välimatka, jonka se on hyväksynyt maan sisäosiin osoitetuista ilmakirjelähetyksistä suoritettavaa ilmakuljetuskorvausta varten; fordringssträckan beträffande vilken den förvaltning, som använder linjerna, ikläder sig ansvar för de brevförsändelser, som den överlämnar åt dem. Förteckningen skall särskilt för varje linje angiva: sträckans längd och fartid från avgångshamnen till de olika hamnar, som anlöpas, antal turer, det land, till vilket luftbefordringsavgifterna på linjen böra erläggas och de speciella villkor eller inskränkningar, vilka användandet av denna linje är underkastat. I slutet av uppgifterna angående de inre linjerna, bör varje förvaltning angiva medelavståndet, som den har antagit för beräkningen av ersättningen för luftbefordran av de luftbrevförsändelser, som äro adresserade till det inre av landet; d) luettelo niistä osoitemaista, joihin ne d) förteckning å de adressländer, till ottavat edelleenkuljettaakseen ilmakirjelähetyksiä joko koko matkan tai osan siitä ilmateitse, ilmoittamalla ne tiet, joita myöten edelleenkuljetus tapahtuu, ilmamatkan pituuden ja tästä aiheutuvat kuljetuskustannukset. vilka de åtaga sig att vidarebefordra luftledes luftbrevförsändelser å hela eller en del av sträckan med angivande av de vägar, å vilka vidarebefordran äger rum, längden av luftsträckan och de befordringsavgifter, som därmed äro förknippade. 2. C- ja d-köhdissa mainitut ilmoitukset 2. Meddelandena under c) och b) böra on lähetettävä säännöllisesti kahdesti vuodessa kuukautta ennen kesäliikenteen ja kuukautta ennen talviliikenteen alkamista. Jokainen sändas regelbundet två gånger om året, en månad före öppnandet av sommartrafiken och en månad före öppnandet av vinterpymättä jälkeenpäin tehty muutos pitää viitrafiken. Yarje ytterligare gjord föränd ilmoittaa. ring bör ofördröjligen tillkännagivas. 3. Kansainvälinen toimisto täydentää 3. Internationella byrån kompletterar, sille saapuneiden ilmoitusten mukaan merkinnät julkaisussa Recueil de renseignements d interet general, concernamt 1 execution de la Convention postale universelle et de l Arrangement relatif ä 1 echange des lettres et boites avec valeur declaree : (K o koelma yleisesti tärkeitä tiedonantoja, jotka koskevat maailmanpostisopimuksen ja vakuutettujen enligt de till densamma anlända meddelandena, anteckningarna i Recueil de renseignaments d intérét général concernant l exécution de la convention postale universelle et de 1 Arrangement relatif å 1 échange des letters et boites avec valeur déclarée (Samling av upplysningar av allmänt intresse, beträffande verkställandet av världspostkoskevan kirjeiden ja rasiain vaihtoa konventionen och avtalet angående utväxlin- sopimuksen täytäntöönpanoa.) gen av assurerade brev och askar). Den Sen tulee sitäpaitsi tehdä yleinen luettelo ilmapostilinjoista ja yleinen luettelo maista, jotka käyttävät ilmalinjoja, mitkä luettelot skall dessutom uppgöra en allmän förteckning över luftpostlinjer och en allmän förteckning över de länder, som betjänas av on viipymättä jaettava hallinnoille. Näiden luftlinjer, vilka förteckningar ofördröjligen luetteloiden, mitkä hallintojen tulee lä- böra utdelas till förvaltningarna. De för

10 10 hettää, ja kansainvälisen toimiston laatimain yleisten luetteloiden tulee vastata ohellista Y- tai Z-kaavaa. Kansainvälisen toimiston velvollisuus on niinikään laatia maailmankartta, josta käy selville kansainvälisen ilmaliikenteen postilinjat, sekä lisäkarttoja, jotka näyttävät sisäiset linjat kussakin maanosassa. 4. Väliaikaisena tiedonantona tulee kunkin hallinnon antaa c- ja d-kohdan ilmoituksista jäljennös suoraan kaikille muille hallinnoille, jotka sitä pyytävät. 5. Hallinnot ilmoittavat sitäpaitsi säännöllisesti kaikille postilaitoksille, jotka sitä pyytävät, ilmalinjojen aikataulut niiden kotimaisessa ja kansainvälisessä liikenteessä, ilmoittamalla kunkin sataman, johon poiketaan, sekä lentokoneiden tulo- ja lähtöajat. V LUKU. Tilitys. 15 Artikla. Tilitystilasto. 1. Ilmakuljetuskustannusten yleinen tilitys tehdään niiden tilastollisten yhdistelmien mukaan, jotka ovat tehdyt marraskuun toisen viikon ja kesäkuun toisen viikon aikana. Kesäkuun tilaston ilmoitukset ovat kesäliikenteestä suoritettavien korvausten perustana ja marraskuun ilmoitukset kuuluvat talviliikenteeseen. 2. Tilasto siitä liikenteestä, jota ei ylläpidetä kesä- ja marraskuussa, on tehtävä sopimuksen mukaan asianomaisten hallintojen välillä.. 3. Väliaikaisena toimenpiteenä on kullakin postilaitoksella oikeus pyytää, että tilit ovat tehtävät vuosineljänneksittäin edellisen neljänneksen aikana todella kuljetettujen lähetysten kokonaispainon nojalla. teckningar, vilka förvaltningarna äga insända, och de allmänna förteckningar, som upprättas av Internationella hyrån, höra motsvara bilagda formulär Y, resp. Z. Internationella byrån är likaledes ålagd att upprätta en världskarta, som angiver de internationella luftkommunikationernas postlinjer, samt supplementkartor, angivande de mre linjerna i varje världsdel. 4. Såsom provisorisk upplysning, bör en kopia av meddelandena under c) och d) överlämnas direkt av varje förvaltning till alla andra postverk, som uttrycka önskan därom. 5. Förvaltningarna delgiva dessutom regelbundet alla postverk, som anhålla därom, tidtabeller å luftlinjerna i deras inre och internationella trafik med angivande av varje hamn som anlöpes samt flygplanens ankomst- och avgångstider. KAPITEL V. Avräkning. Artikel 15. Avräkning sstatistik. 1. Den allmänna avräkningen för luftbefordringskostnaderna äger rum enligt de statistiska sammandrag, som uppgjorts i andra veckan av november och i andra veckan av juni varje år. Uppgifterna i junistatistiken utgöra grunden för de ersättningar, som böra erläggas för sommartrafiken, och uppgifterna i november hänföras till vintertrafiken. 2. Statistiken beträffande sådan trafik, som icke upprätthålles under juni och november månader, bör upprättas efter överenskommelse mellan de intresserade förvaltningarna. 3. Såsom övergångsåtgärd äger varje postverk rätt att anhålla, att avräkningarna skola äga rum varje kvartal på grund av bruttovikten av de under det föregående kvartalet i verklighet befordrade försändel-

11 IL Tässä tapauksessa asianomaiset postilaitokset söpivat keskenään menettelytavasta. 16 Artikla. Tavallisten tai ilmapostien päällystäminen ilmakuljetusknstannusten tilastokausina. Maailmanpostisopimuksen toimitusohjesäännön 54 artiklan määräyksiä ei sovelleta puolivuositilastoon ilmakuljetuskustannusten laskemista varten. Kuitenkin tulee kirjepostien lipukkeissa tai osoitekirjoituksissa tämän tilaston aikana olla silmäänpistävät sanat: Statistique-avion (Ilmapostitilasto). 17 Artikla. llmakirjelähetysten painon toteaminen. 1. Ilmakirjetilaston aikana ilmakirjeposteja lähettävä vaihtopostitoimisto merkitsee vastaanottavaan vaihtopostitoimistoon menevälle kartalle postiin kuuluvien ilmakirjelähetysten nettopainon. 2. Postin sisällön koko nettopaino ilmoitetaan sitäpaitsi lipukkeella tai karttapäätöksen osoitekirjoituksen vieressä. Ilmapostin sulkeminen samanlaatuiseen muuhun postiin tilastoaikana on kielletty. 3. Siinä tapauksessa, että avoimin postein kuljetettuja kirjelähetyksiä, jotka ovat aijotut ilmateitse edelleenlähetettäviksi, suljettaisiin tavalliseen tai ilmapostiin, pitää paino ilmoittaa kirjekar,talla erikseen kuhunkin maahan nähden, johon ilmakirjelähetykset ovat osoitetut. Tarpeen vaatiessa voidaan painoilmoitukset merkitä ohellisen V-kaavan mukaiseen luetteloon, joka liitetään kirjekarttaan. 4. Viidenkymmenen gramman painoosia ja sitä pienempiä ei oteta huomioon, jota vastoin 50 grammaa suuremmat painoosat tasoitetaan 100 grammaksi. serna. I detta fall träffas en överenskommelse mellan de intresserade postverken angående förfaringssättet. Artikel 16. Inslagning av vanliga eller luftposter under statistikperioderna över lufttransportkostnaderna. Bestämmelserna i artikel 54 av expeditionsreglementet till världspostkonventionen tillämpas icke å halvårsstatistiken för beräkning av luftbefordringskostnadema. Likväl skola etiketterna eller påskrifterna å de brevposter, som innehålla luftbrevsförsändelser, under tiden för denna statistiks uppgörande, på ett iögonfallande sätt bära orden: Statistique-avion (Luftpoststatistik). Artikel 17. Konstatering av luftbrevförsändelsernas vikt. 1. Under perioden för luftbrevstatistikens uppgörande antecknar den utväxlingspostanstalt, som avsänder luftbrevposter, å brevkartan till den mottagande utväxlingspostanstalten nettovikten av de luftbrevförsändelser, som ingå i posten. 2. Den totala nettovdkten av postens innehåll angives dessutom på etiketten eller invid postens yttre påskrift. Inneslutandet av luftpost i en annan post av samma art är under statistikperioden förbjudet. 3. I den händelse att i öppen transit befordrade brevförsändelser, vilka äro avsedda att vidarebefordras luftledes, skulle inneslutas i en vanlig eller luftpost, bör vikten särskilt angivas å brevkartan för varje land, till vilket luftbrevförsändelserna äro adresserade. I fall av behov kunna uppgifterna om vikten antecknas å en särskild förteckning, motsvarande här bilagda formulär V, vilken bilägges brevkartan. 4. Viktdelar om 50 gram och därunder tagas icke i betraktande, varemot viktdelar överstigande 50 gram avrundas till 100 gram.

12 12 0. Nämä ilmoitukset tarkastaa vastaanottava vailitopostitoimisto. Jos tämä postitoimisto toteaa, että kirjelähetysten todellinen paino enemmän kuin 60 grammaa poikkeaa kirjekartalla ilmoitetusta painosta, postitoimisto oikaisee kartan ja ilmoittaa oikaisuilmoituksella viipymättä lähettävälle vaihtopostitoimistolle virheellisyydestä. Jos todettu painoerotus ei ylitä mainittua rajaa, ovat lähettävän postitoimiston ilmoitukset pätevät. 18 Artikla. Luettelo suljetuista ilmakirjeposteista. Mahdollisimman pian ja joka tapauksessa kahden viikon kuluessa kunkin ilmapostitilastoajan päätyttyä lähettävät ne hallinnot, jotka ovat lähettäneet suljettuja ilmakirjeposteja, näistä posteista luettelon niille eri hallinnoille, joiden ilmakuljetusta ne ovat käyttäneet, osoit emään hallinto sattuvissa tapauksissa mukaan luettuna. Jos tässä luettelossa on posteja, jotka eivät aiheuta korvausta ilmakuljetuksesta, kirjoitetaan luetteloon selventävä huomautus kuten: Poids ne depasse pas 59 gr. etc. (Paino ei nouse yli 59 gramman j.n.e.) 19 Artikla. W - ja X-yhdistelmien laatiminen ilmakirjeposteista. 1. Tilastoaikoina merkitsevät välittävät hallinnot tähän liitetyn W-kaavan mukaiseen yhdistelmään ilmakirjepostin nettopainon, joka on merkittynä niiden ilmakirjepostien lipulkkeihin tai päällykseen kirjoitettujen osoitteiden viereen, mitkä ne ovat ilmateitse edelleen lähettäneet maittensa rajojen ulkopuolelle. Kutakin ilmakirjeposteja lähettävää vaihtopostitoimistoa varten laaditaan yksi luettelo. 2. Ilmakirjeposteja vastaanottavat hallinnot, jotka ottavat edelleen lähettääkseen ilmateitse postiin kuuluvat ilmakirjelähe- 5. Dessa uppgifter granskas av den mottagande utväxlingspostanstalten. Om denna postanstalt konstaterar, att den verkliga vikten av brevförsändelserna med mera än 60 gram avviker från den å brevkartan angivna vikten, rättar postanstalten kartan och underrättar ofördröjligen den avsändande utväxlingspostanstalten om felaktigheten medelst besvaring. Om den konstaterade skillnaden i vikt icke överskrider nämnda gräns, äga den avsändande post anstaltens uppgifter giltighet. Artikel 18. Förteckning över slutna luftbrevposter. Snarast möjligt och i varje fall inom en tid av två veckor efter varje luftstatistikperiod sända de förvaltningar, som avsänt slutna luftbrevposter, en förteckning över dessa poster till de olika förvaltningar, vilkas luftbefordran de tagit i anspråk, även adresslandet i förekommande fall däri inbegripet. Om denna förteckning upptager poster, som icke föranleda ersättning för lufttransport, skrives å förteckningen en förklarande anmärkning såsom: Le poids ne dépasse pas 50 gr. etc. (Vikten överskrider icke 50 gram o. s. v.). Artikel 19. Upprättande av W- och X-sammandragen över luftbrevposterna. 1. Under statistikperioderna anteckna förmedlingsförvaltningama å ett sammandrag, lika med här bifogade formulär W, luftbrevpostens nettovikt, som antecknats å etiketterna eller invid de yttre påskrifterna å luftbrevposterna, vilka de hava vidaresänt luftledes utom gränserna för sina land. Ett sammandrag upprättas för varje utväxlingspostanstalt, som avsänder luftbrevposter. 2. De luftbrevposter emottagande förvaltningar, vilka åtaga sig vidaresändning luftledes av de luftbrevförsändelser, som

13 13 tykset joko maittensa rajojen sisällä tai ulkomaille, laativat ohellisen X-kaavan mukaisen yhdistelmän kirjekartoissa olevien ilmoitusten mukaan. Samaa menettelytapaa noudatetaan, kun on kysymyksessä tavallisiin posteihin sisältyvät ilmakirjelähetykset. 3. Mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluessa tilastollisten töiden päätyttyä lähetetään W- ja X-yihdistelmät lähettäville vaihtopostitoimistoille hyväksyttäviksi. Nämä postitoimistot vuorostaan lähettävät yhdistelmät, hyväksyttyään ne, sille keskushallinnolle, jonka alaisia ne ovat, ja tämä lähettää ne velkovan postilaitoksen keskushallinnolle. 4. Ellei velkova postilaitos ole saanut oikaisumuistutusta kolmen kuukauden aikana lähettämisestä lukien, pidetään yhdistelmät ehdottomasti hyväksyttyinä. Erityisten asianhaarain vallitessa (pitkä välimatka j.n.e.) voidaan näitä aikoja yhteisestä sopimuksesta asianomaisten postilaitosten kesken pidentää. 20 Artikla. llmakuljetuskustannusten tilitys. 1. W - ja X-yhdistelmiin merkittyjen ilmakirjelähetysten nettopaino kerrotaan luvulla, joka on laskettu vuorojen lukumäärän mukaan kesä- ja talviliikenteen aikana, ja täten saatu tulos pannaan perustaksi erityisille laskelmille, joiden kautta vahvistetaan frangeissa ja sentiimeissä ne kuljetushyvitykset, jotka kuluvalta puolelta vuodelta kuuluvat kullekin postilaitokselle. 2. Näiden tilien laatiminen on velkovan postilaitoksen tehtävä, ja tämä lähettää ne maksuvelvolliselle postilaitokselle. 3. Pussien ja päällyksen painoa ei lasketa mukaan tileissä. posterna innehålla, inom eller utom gränserna för sina länder, upprätta ett sammandrag i enlighet med bilagda formulär X, enligt de i brevkartorna förekommande uppgifterna. Samma förfaringssätt tillämpas, när det gäller luftbrevförsändelser, som ingå i de vanliga posterna. 3. Snarast möjligt och senast en månad efter de statistiska arbetenas slut, översändas W- och X-sammandragen till de avsändande utväxlingspostanstalterna för att förses med deras godkännande. Dessa postanstalter sända i sin tur sammandragen, efter att hava godkänt dem, till den centralförvaltning, under vilken de lyda, och denna avsänder dem till det fordringsägande postverkets centralförvaltning. 4. Om det fordringsägande postverket icke erhållit någon beriktigande anmärkning inom en tid av tre månader, räknat från avsändningen, anses sammandragen såsom ovillkorligen godkända. I händelse av utomordentliga omständigheter (långt avstånd o. s. v.), kunna dessa tider genom gemensam överenskommelse mellan vederbörande postverk förlängas. Artikel 20. Avräkning över kostnaderna för luftbefordran. 1. Nettovikterna av luftbrevförsändelserna som förekomma i W- och X-sammandragen multipliceras med ett tal, som uppställts enligt antalet turer under sommar- och vintertrafiken och det resultat man därvid erhållit lägges till grund för särskilda uträkningar, genom vilka fastställas i francs och centimes de befordringsersättningar, som för det löpande halvåret tillkomma varje postverk. 2. Bestyret med dessa räkningars upprättande åligger det fordringsägande postverket, som översänder dem till det betalningsskyldiga postverket. 3. Påsarnas och emballagets vikt ingå ieke i avräkningen.

14 H 4. Eri tilit laaditaan kahtena kappaleena 4. De särskilda räkningarna upprättas i ja toimitetaan mahdollisimman pian två exemplar och tillställas det betalnings- maksuvelvolliselle postilaitokselle. Ellei skyldiga postverket snarast möjligt. Om det velkova postilaitos ole saanut oikaisumuistutusta kolmen kuukauden aikana lähettämisestä lukien, pidetään tämä tili ehdottomasti hyväksyttynä. fordringsägande postverket icke erhållit någon beriktigande anmärkning inom en tid av tre månader, räknat från avsändningen, anses denna räkning såsom ovillkorligen godkänd. 21 Artikla. Päätili. Elleivät asianosaiset hallinnot ole toisin sopineet, laatii kansainvälinen toimisto kahdesti vuodessa ilmakuljetuskustannuksista päätilin kauttakulkumaksujen tilityksestä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Maailman postisopirn uksen 75 artiklan 3 m määräystä ei kuitenkaan sovelleta ilmakuljetuskustannusten tilitykseen. VI LUKU. Erinäisiä määräyksiä. 22 Artikla. Yleinen tilasto. Kansainvälisen toimiston laatima yleinen tilasto on täydennettävä niitä ilmalähetyksiä koskevilla tiedoilla, jotka ovat tilastotaulukko R:n III osastossa ja tilastotaulukossa S mainittujen lähetyslaatujen joukossa. Niiden kuljetuskustannusten, mitkä ovat tilastotaulukko R:n V osastossa N:o 146 kohdalla, tulee käsittää myös kuljetuskustannukset ilmateitse. 23 Artikla. IImakirjelähetysten tuntomerkki. Ilmakirjelähetyksiin on lähetettäessä kiinnitettävä erityinen sininen lipuke, jossa on sanat Par avion (Lentokoneella) ja sanojen käännös lähtömaan kielelle. Artikel 21. Generdlavräkning. Därest icke annorlunda överenskommits. mellan de intresserade förvaltningarna, upprättas generalavräkning över kostnaderna för lufttransporten två gånger om året av Internationella byrån, jämlikt de regler, som äro fastställda för avräkningen över transitavgifterna. Likväl tillämpas bestämmelsen i artikel 75 3 i världspostkonventionen icke på avräkningen av kostnaderna för luftbefordran. KAPITEL VI. Särskilda bestämmelser. Artikel 22. Allmän statistik. Den allmänna statistiken, som upprättas av Internationella byrån, skall kompletteras med uppgifter om de luftförsändelser, som finnas bland de å avdelning III av statistiska tabellen R och å statistiska tabellen S angivna slagen av försändelserna. De transportkostnader, som förekomma under N :o 146 i avdelning V av statistiska tabellen R böra även omfatta befordringskostnaderna luftledes. Artikel 23. Kännetecken för luftbrevförsändelser. Luftbrevförsändelser skola vid avsändandet åsättas en särskild blå etikett med orden: Par avion (Med flygplan) och översättning av orden till inlämningslandets. språk.

15 24 Artikla. Artikel 24. Ilmakuljetus ainoastaan osalla matkaa. Jos lähettäjä haluaa, että hänen kirjelähetyksensä on lähetettävä ilmateitse, ainoastaan osan ilmamatkaa, on hänen siitä tehtävä merkintä. Näiden kirjelähetysten ilmakuljetuksen päätepaikassa on merkintä ja lipuke Par avion, samoin kuin erikoinen merkintä viran puolesta yliviivattava kahdella selvällä poikkiviivalla. 25 Artikla. Ilmakirjelähetysten lähettämistapa tavallisissa posteissa. Maailmanpostisopimuksen toimitusohjesäännön 48 artiklassa säädettyä pikalähetysten lähettämistapaa sovelletaan samoin tavalliseen postiin suljettuihin ilmakirjelähetyksiin sillä poikkeuksella, että Expres sanan asemasta kimppujen osoitelipukkeissa ja kirjekarttojen Observations (Huomautuksia) sarekkeessa käytetään sanoja Par avion. 26 Artikla. Kirje- ja arvokirjekartoille sekä ilmakirjelähetyksiä sisältävien kirjepostien osoitelipukkeille tehtävät merkinnät. 1. Jos tavallisessa kirjepostissa on ilmakirjelähetyksiä, merkitään sanat Par avion kirje- ja arvokirjekartan I osastoon, joiden painettu teksti on tämän mukaan muutettava. 2. Ilmakirjepostia seuraavien kirjekarttojen yläreunaan on kiinnitettävä Par avion -lipuke. Sama Par avion -lipuke on pantava näiden kirjepostien osoitelipukkehin tai niiden osoitekirjoituksen viereen. Luftbefordran på endast en del av sträckan. Om avsändaren önskar, att hans brevförsändelse skall sändas luftledes endast å en del av luftsträckan, bör han göra anteckning därom. Yid ändpunkten för luftbefordran av dessa brevförsändelser böra anteckningen oeh etiketten Par avion, liksom den speciella anteckningen överstrykas i tjänsteväg med två kraftiga tvärstreck. Artikel 25. För sändnings sätt för luftbrev försändelser i vanliga poster. Det försändningssätt, som förreskrives i artikel 48 av expeditionsreglementet till världspostkonventionen för expressförsändelser, tillämpas likaledes på de i vanlig post inneslutna luftbrevförsändelsema med det undantag, att ordet Exprés i buntarnas etiketter och i kolumnen Observations (Anmärkningar) på brevkartorna bör ersättas med orden Par avion. Artikel 26. Anteckningar, som böra göras på brev- och värdekartorna samt på etiketterna av den brevpost, som innehåller luftbrevsförsändelser. 1. Förekomsten av luftbrevförsändelser i vanlig brevpost betecknas med orden Par avion å avdelning I av brevkartan och värdekartan, vilkas tryckta text i enlighet härmed ändras. 2. Brevkartorna, som åtfölja luftbrevposten, skola förses med etiketten Par avion överst på sidan. Samma etikett Par avion anbringas på dessa brevposters etiketter eller invid desammas påskrifter. 27 Artikla. Ilmakirjelähetysten ohjaus. 1. Ne liittohallinnot, jotka käyttävät ilmayhteyksiä oman postinsa kuljetukseen, Artikel 27. Dirigering av luftbrevförsändelser. 1. De föreningsförvaltningar, som betjäna sig av luftförbindelser för befordran

16 16 ovat velvolliset näillä samoilla kuljetusvälineillä edelleen kuljettamaan ne ilmakirjelähetykset, jotka toisilta hallinnoilta niille saapuvat. 2. Ne hallinnot, joilla ei ole ilmalinjoja käytettävänä, kuljettavat ilmakirjelähetykset postin käyttämiä nopeimpia teitä. Samoin menetellään, jos kuljetus näitä toisia teitä syystä tai toisesta tarjoaa parempia etuja kuin käytettävänä oleva ilmatie. av sin egen brevpost, äro pliktiga att med dessa samma befordringsmedel fortskaffa de luftbrevförsändelser, som anlända till dem från de övriga förvaltningarna. 2. De förvaltningar, som icke förfoga över luftlinjer, befordra luftbrevförsändelserna å de av posten anlitade snabbaste vägarna. Samma är förhållandet om befordringen å dessa andra vägar av en eller annan orsak erbjuder fördelar framom en förefintlig luftväg. 28 Artikla. Tullinalaisten kirjelähetysten tullaus. Hallinnot ryhtyvät toimenpiteisiin jouduttaakseen mahdollisuuden mukaan tullinalaisten ilmakirjelähetysten tullausta. 29 Artikla. Maailmanpostisopimulcsen määräysten soveltaminen. Maailmanpostisopimuksen ja sen toimitusohjesäännön määräyksiä sovelletaan kaikkeen nähden, mitä edellisissä artikloissa ei nimenomaan ole määrätty. 30 Artikla. Hyväksyttyjen määräysten voimaantulo ja voimassaoloaika. Edelläolevat määräykset tulevat voimaan, mikäli mahdollista, 1 päivänä tammikuuta 1928 ja pysyvät voimassa, siksi kunnes Lontoon postisopimus on tullut niiden tilalle. Artikel 28. Förtullning av tullpliktiga brevförsändelser. Förvaltningarna vidtaga åtgärder för att i möjligaste mån påskynda förtullningen av tullpliktiga luftbrevförsändelser. Artikel 29. Tillämpning av världspostkonventionens bestämmelser. Bestämmelserna i världspostkonventionen och dess expeditionsreglemente tillämpas beträffande allt vad som icke uttryckligen är reglerat genom föregående artiklar. Artikel 30. De antagna bestämmelsernas ikraftträdande och giltighetstid. Ovanstående bestämmelser skola träda i kraft så vitt möjligt, den 1 januari 1928 och förbliva gällande tills de blivit ersatta med Londonkonventionen.

17 17 Postin lähettävä hallinto KIRJEPOSTI - KAAVAT V Postin vastaanottava hallinto LUETTELO niiden ilmakirjelähetysten painoista, jotka sisältyvät tavalliseen postiin vaihtopostitoimistosta... vaihtopostitoimistoon lähetetty... päivänä kuuta 19 k:lo saapunut... päivänä...kuuta lei o Järjestysnumerot Ilmakirjelähetysten osoitemaiden nimet Nettopaino gr- Huomautuksia

18 18 BREVPOST - FORMULÄR Avsändande förvaltning av post V Emottagande förvaltning av post vilka ingå i FÖRTECKNING över vikten av de lnftbrevförsändelser, vanlig post från utväxlingspostanstalten... till utväxlingspostanstalten... avsänd den kl. anländ den kl. Ordningsnummer Luftbrevförsändelsemas adressländer Netto vikt gr. Anmärkningar i

19 Postin lähetettävä hallinto KIRJEPOSTI - KAAVAT w SULJETTUJEN ILMAPOSTIEN KULJETUS Postin edelleenlähettävä hallinto Yhdistelmä niiden ilmakirjelähetysten nettopainoista, jotka ovat sisältyneet edelleenlähetettyikin ilmaposteihin vaihto- postitoimistosta... tilastokautena ajasta... aikaan Järjestys- j Päivänumerot : määrä Postin lähtöpostitoimisto osoitepostitoimisto Posti on edelleenlähetetty ilmatietä sta Postiin sisältyvien ilmakirjelähetysten nettopainot grammaa Välimatka kilometreissä Postin ilmakuljetuksesta menevät maksut Fr. C. Huomautuksia Yhteensä

20 Förvaltning, som avsänder posten BREVPOST-FORMULÄR w Förvaltning, som vidarebefordrar posten BEFORDRAN AV SLUTNA BREVPOSTER Sammandrag över de luftbrevförsändelsers nettovikter, vilka ingått i luftposter, som vidarebefordrats från utväxlingsp o sta n sta lte n under statistikperioden fr. o. m.... t. o. m... Datum; avsändningspostanstalt Postens Ordningsnummer adresspostanstalt Posten har vidarebefordrats luftledes från... till... Nettovikterna av j luftbrevförsändelser, vilka ingå i posten gram Avståndet i kilometer För postens luftbefordran utgående avgifter Fr. C. Anmärkningar i 2 I k. Summa

21 Postin lähettävä hallinto KIRJEPOSTI - KAAVAT X ILMAKIRJELÄHETYSTEN KULJETUS ILMATEITSE. Postin vastaanottava hallinto Yhdistelmä niiden ilmakirjelähetysten nettopainoista, jotka ovat sisältyneet j.a\: p isiin posteihin vaihtopostitoimistosta... vaihtopostitoimistoon..., lähetetyt tilastokautena ajasta... aikaan.... Postin vastaanottavaan maahan osoitet Muihin maihin osoitettujen ilmakirjelähetysten nettopainot tujen ilmakirjelähetysten painotx) Välittävät ilmalin jät, Osoitemaan ilmalin jojen keskimääräinen Järjestysnumeromäärä (kotimaisten ilmalin- i Päivä joilla taksa on koroitettu joilla taksa on koroittam. pituus1) 2) jojen keskimääräinen km. km. km. km. km. I km. km. km. j km. km. pituus km.1); gr gr. gr. gr. gr. gr., gr. gr. gr. gr. gr. I Yhteensä ') Ilmakirjelähetykset, jotka ovat osoitetut ilmapostin vastaanottavaan lentosatamaan, eivät sisälly painolaskelmaan.!) Sarekkeet 3 ja 9 13 täytetään vain siinä tapauksessa, että ilmakirjeiähetykset vastaanottava maa ottaa ne ilmateitse edelieenkuljettaakseen maan sisäosiin.

22 Förvaltning, som avsänder posten BREVPOST - FORMULÄR X BEFORDRAN AV LUFTBREVFÖRSÄNDELSER LUFTLEDES. Förvaltning, som emottager posten Sammandrag över nettovikten av sådana luftbrevförsändelser, som ingått i poster från utväxlingspostanstalten... till utväxlingspostanstalten......, avsända under statistikperioden fr. o. m. den.... t. o. m. den... Ordningsnummer Vikterna av luftbrevförsändelser, vilka äro adresserade till det land. IWSÄWS** ' <** inländska luftlinjerna km. km. km. km.1) gr gr- gr- gr. Nettovikterna av till andra länder adresserade luftbrevförsändelser Förmedlande luftlinjer, &vilka taxan icke är förh. km. gr- km. gr. Medellängden av adresslandets luftlinjer1) 2) km. gr. km. I grkm. gr. km. grkm. gr- Summorna ) Luftbrevförsändelser, vilka äro adresserade till flyghamn, som emottager flygposten, ingå icke i viktberäkningeu. 2) Kolumnerna 3 och 9 13 ifyllas endast i det fall, att det land, som emottager luftbrevförs&ndelsema, åtager sig att vidarebefordra desamma 1111 landets inre delar.

23 23 KIRJEPOSTI - K A A V A T Y LUETTELO ILMALINJOISTA, jotka ovat liiton hallintojen käytettävissä ja joista on ilmoitettu linjan pituus ja kulkuaika lähtösatamasta niihin eri satamiin, joihin poiketaan, vuorojen lukumäärä, se maa, jolle ilmakuljetusmaksut ovat suoritettavat ja ne erityiset ehdot tai rajoitukset, joiden alainen linjan käyttö on. Ilmalinjan nimi Matka Järjestysnumerot Välimatka lähtösatamasta km. Kulkuaika tunneissa Vuorojen lukumäärä Maa, jolle ilmakuljetusmaksut on suoritettava Huomautuksia. (Rajoitukset linjan käytössä y. m.)

24 24 BREVPOST - FO RM U LÄR Y FÖRTECKNING ÖVER LUFTLINJER, vilka världspostföreningens förvaltningar förfoga över ock beträffande vilka lämnats uppgift angående linjens längd och fartid från avgångshamnen till de skilda hamnar, vilka anlöpas, antal turer, det land, åt vilket luftbefordringsavgifterna böra erläggas och de särskilda villkor eller begränsningar, som begagnandet av linjen är underkastat. Ordningsnummer Luftlinjens namn Sträckan Avståndet från avgångshamnen Fartid i timmar Antal turer Landet, åt Anmärkningar (begräns vilket luftbefordringsavgifterna av linjen ningar vid begagnandet böra erläggas m. m.) l

25 25 KIRJEPOSTI - K A A V A T z LUETTELO MAISTA, joihin osoitetut ilmakirjelähetykset voidaan ilmateitse edelleen kuljettaa joko koko matkan tai osan siitä ja joihin nähden on ilmoitettu ne tiet, joita myöten edelleenkuljetus tapahtuu, ilmamatkojen pituudet ja tästä aiheutuvat kuljetuskustannukset. Järjestys numerot Niiden maiden nimet, joihin edelleenkuljetus ilmateitse voi tapahtua Tiet, joita myöten edelleenkuljetus tapahtuu Ilmamatkan pituus osoitemaahan saakka Kuljetuski istannukset ilmami itkalta osoitemaahan saakka osoitemaassa Huomautuksia l

26 -26 BREVPOST - FORM ULÄR z FÖRTECKNING ÖVER LÄNDER, dit adresserade luftbrevförsändelser kunna luftledes vidarebefordras antingen hela vägen eller en del därav och beträffande vilka uppgift lämnats angående de vägar, å vilka vidarebefordran sker, längderna av luftvägarna och härav föranledda befordringsavgifter. Ordningsnummer Namnen å de länder, till vilka vidarebefordran luftledes kan ske Vägar, å vilka vidarebefordran sker Luftvägens längd till adresslandet Befordringsavgiftema för luftvägen till adresslandet i själva adresslandet Anmärkningar i

27 27 Määräyksiä postipakettien ilmakuljetuksesta. 1 Artikla. Ilmateitse kuljetettaviksi vastaanotettavat paketit. 1. Yhteyksissä maiden kesken, joiden postihallinnot siitä ovat sopineet, vastaanotetaan tavallisia ja vakuutettuja paketteja, sekä postiennakoin että ilman, ilmateitse kuljetettaviksi, jos pakettien kuljetustienä joko kokonaan tai osaksi käytetään sellaista ilmalinjaa, jolla postipaketteja kuljetetaan. Sellaisissa 'tapauksissa postipaketteja nimitetään Colis postaux-avion (Ilmapostipaketit. 2. Postihallinnot voivat myöskin kuljetettaviksi vastaanottaa ilmapostipaketteja, jotka lähettäjän pyynnöstä on kuljetettava ainoastaan osa ilmatietä. 2 Artikla. Ilmapostipakettien k a u ttakul k um k e us. 1. Kauttakulkucikeus taataan ilmapostipaketeille liiton koko alueella. 2. Kuitenkaan eivät hallinnot sitoudu mihinkään vastuuseen kuljetusmahdollisuuksista niillä ilmalinjoilla, joilla ilmapostipakettien kuljetus on sallittu. Myöskään ei voida hallintoa, joka ei vaihda tavallisia postipaketteja, velvoittaa ottamaan osaa ilmapostipakettien kuljetukseen tavallisilla kuljetusteillä. 3 Artikla. Ilmapostipakettien lähettämistapa. Mikäli toisin ei ole sovittu, vaihdetaan ilmapostipaketit avoposteihin. Asianomaiset hallinnot voivat keskenään sopia siitä, että tässä vaihdossa käytetään säkkejä, koreja tai muuta suljettua päällystää suorien paketti- Bestämmelser angående luftbefordran av postpaket. Artikel 1. Paket, vilka mottagas till luftbefordran. 1. I förbindelser mellan länder, vilkas postförvaltningar härom överenskommit, mottagas vanliga och assurerade paket, såväl med som utan postförskott, till luftbefordran, ifall för hela eller en del av paketens befordringsväg anlitas en luftlinje, å vilken postpaket befordras. I dylika fall benämnas postpaketen Colis postaux-avion (Luftpostpaket). 2. Postförvaltningarna kunna även till befordran mottaga luftpaket, vilka pä avsändarens anhållan, skola befordras endast å en del av luftsträckan. Artikel 2. Transiträtt för luftpostpaket. 1. Transiträtt tillförsäkras luftpostpaket inom föreningens hela område. 2. Likväl påtaga sig förvaltningarna inga förpliktelser med avseende å de för luftpostpaket tillgängliga luftlinjernas befordringsmöjligheter. Ej heller kan en förvaltning, som icke utväxlar vanliga postpaket, förpliktas att deltaga i befordran av luftpostpaket å vanliga befordringsvägar. Artikel 3. Försändningssätt för luftpostpaket. Ifall ej annorlunda härom överenskommits, sker utväxlingen av luftpostpaket i öppen transit. Vederbörande förvaltningar kunna överenskomma sinsemellan om att för denna utväxling begagna säckar, korgar

28 28 karttojen seuraamina. Suljetut postit ovat pakolliset, jos joku välittävä postihallinto ilmoittaa, että avopostein lähettäminen vaikuttaa häiritsevästi sen työhön. 4 Artikla. llmapostipakettien ohjaaminen. Jokainen postipakettien vaihtoon osaaottava hallinto on velvollinen 2 art. 2 kohdassa mainituin ehdoin niillä ilmalinjoilla ja, sattuvissa tapauksissa, niillä maa- tai merikuljetuslinjoilla, joita se käyttää omien pakettilähetyksiensä kuljettamiseen, kuljettamaan ne ilmapostipaketit, jotka toinen hallinto sille jättää. 5 Artikla. llmapostipakettien ulkoasu ja niihin kuuluvat osoitekortit. 1. Ilmapostipaketit ja niihin kuuluvat osoitekortit varustetaan lähetettäessä erikoisella sinisellä lipukkeella, jossa on sanat Par avion sekä niiden käännös lähtömaan kielelle. Lähettäjällä on oikeus siihen lisätä se tie, jota on käytettävä. 2. Kun lähettäjä pyytää, että paketti on kuljetettava ainoastaan osa ilmatietä, on hänen siitä tehtävä merkintä sekä pakettiin että siihen kuuluvaan osoitekorttiin. Ilmakuljetuksen päätepaikassa ovat merkinnät ja lipukkeet Par avion, samoinkuin erikoismerkinnät, viran puolesta pyyhittävät yli kahdella selvällä poikkiviivalla. 3. Lähtöpostitoimiston on merkittävä jokaisen ilmapostipaketin paino kilogrammoissa tarkoitusta varten määrättyyn paikkaan pakettiosoitekorttiin. Kilogrammojen osat tasoitetaan koroittamalla ne kokonaiseksi kilogrammaksi. 6 Artikla. llmapostipakettien mitat. Yleisenä sääntönä on, ettei ilmapostipakettien mitat saa olla suuremmat kuin 100 eller annat slutet emballage, åtföljda av direkta paketkartor. Slutna poster äro obligatoriska, ifall någon förmedlande postförvaltning förklarar, att försändandet i öppen transit verkar hindrande på dennas arbete. Artikel 4. Dirigering av luftpostpaket. Varje förvaltning som deltager i utväxlingen av postpaket, är skyldig att, på de i art. 2, punkt 2 angivna villkoren, å de luftlinjer oeh, i förekommande fall, land- eller sjöbefordringslinjer, av vilka den betjänar sig för befordran av sina egna paketförsändelser, befordra de luftpostpaket, som överlämnas till densamma från annan förvaltning. Artikel 5. Luftpostpaketens yttre beskaffenhet och till dem hörande adresskort. 1. Luftpostpaketen och till dem hörande adresskort förses vid expedieringen med en särskild etikett av blå färg med orden Par avion jämte översättning till avsändningslandets språk. Avsändaren har rätt att därtill foga den väg, som skall anlitas. 2. Då avsändaren anhåller, att paketet skall befordras endast delvis luftledes, bör han göra anteckning därom såväl å paketet som å tillhörande adresskort. Vid ändpunkten av luftbefordringen böra anteckningarna och etiketterna Par avion, ävensom specialanteckningarna överstrykas i tjänsteväg med tvenne kraftiga tvärstreck. 3. Varje luftpostpakets vikt i kilogram bör av inlämningspostanstalten angivas å paketadresskortet på den därför avsedda platsen. Delar av kilogram avrundas genom höjning till helt kilogram. Artikel 6. Luftpostpaketens dimensioner. Som allmän regel gäller, att luftpostpaketens dimensioner icke få överstiga 100 centi-

29 29 senttimetriä pituussuuntaan sekä 50 senttimetriä molempiin toisiin suuntiin. Sovittuaan ilmakuljetusyhtiöiden kanssa hallinnot ilmoittavat toisilleen vahvistetut mitat. 7 Artikla. Maa-, meri- ja muut kuljetusmaksut. 1. Ilmapostipaketeista kannetaan lähtöjä osoitemaalle kuuluvat maakuljetusmaksut. Mitä välillä olevien maiden tai hallintojen maa- ja merikuljetusmaksuihin tulee, sovelletaan niitä ainoastaan niihin tapauksiin, jolloin ilmapaketit matkan varrella kuljetetaan näiden maiden maa- tai merikuljetusvälineillä. Niiden maiden hallinnoilla, joiden yli lennetään, ei ole oikeutta mihinkään korvaukseen ilmapostipaketeista, jotka ilmateitse kuljetetaan niiden alueiden yli. 2. Ainoastaan tavalliset taksat otetaan perustaksi laskettaessa lisämaksuja tilaaottavista ja pikapaketeista; lisämaksua ilmakuljetuksesta ei tässä tapauksessa koroiteta. 8 Artikla. Lisämaksu ilmakuljetuksesta. Ilmapostipaketeista kannetaan lisämaksu, joka kokoonpannaan jokaiselle ilmakuljetukseen osaaottavalle postilaitokselle kuuluvista maksuista. 9 Artikla. llmakuljetukseen osaaottaville maille tulevat maksut. 1. Hallinnot sitoutuvat mahdollisuuden mukaan ryhtymään toimenpiteisiin yhtenäisten, painosta ja välimatkasta riippuvien kulj etusmaksuj en aikaansaamiseksi. 2. Jos kahden maan välillä on useampia lentolinjoja, lasketaan kuljetusmaksut lentoasemien keskimääräisen välimatkan mukaan sekä huomioon ottaen niiden merkityksen kansainvälisessä liikenteessä. meter i längd samt 50 centimeter i vardera övriga riktningarna. Förvaltningarna meddela efter överenskommelse med sina lufttransportbolag varandra de fastställda dimensionerna. Artikel 7. \ Land-, sjö- och andra befordringsavgifter. 1. Luftpostpaket äro underkastade avgångs- och adresslandets landbefordringsavgifter. Vad de mellanliggande ländernas eller förvaltningarnas land- och sjöbefordringsavgifter vidkommer, tillämpas dessa endast i de fall, då luftpaketen under vägen befordras med dessa länders landeller sjöbefordringsmedel. Förvaltningarna i de länder, över vilka flygningen sker, hava ieke rätt till någon som hälst ersättning för luftpostpaket, vilka luftledes befordras över deras territorium. 2. Endast de vanliga taxorna tagas till grund för beräkningen av tilläggsavgifterna för skrymmande och ilpaket; tilläggsavgiften för luftbefordran är icke underkastad denna förhöjning. Artikel 8. Tilläggsavgift för luftbefordran. För luftpostpaket uppbäres en tilläggsavgift, som sammansättes av de avgifter, som tillkomma vart och ett av de i luftbefordran deltagande postverken. Artikel 9. Avgifter, som tillkomma de i luftbefordran deltagande länderna. 1. Förvaltningarna förbinda sig att, i mån av möjlighet, vidtaga åtgärder för åstadkommande av enhetliga befordringsavgifter, beroende av vikten och avstånden. 2. Ifall två länder äro förbundna medelst flere luftlinjer, beräknas befordringsavgifterna enligt medelavståndet mellan respektive lufthamnar samt dessas betydelse för den internationella trafiken.

30 30 3. Se lähtömaa, joka ottaa kuljettaakseen ilmateitse ilmapostipaketteja alueellaan joko koko matkan lähtöpaikasta johonkin ulkomaiden kanssa yhteydessä olevaan lentosatamaansa tai osan matkasta, on oikeutettu saamaan erityisen korvauksen tästä kuljetuksesta. Osoitemaa, joka ottaa kuljettaakseen ilmapostipaketteja maan sisäosiin, kokonaan tai osaksi ilmateitse jonkun ulkomaiden kanssa yhteydessä olevan lentosataman ja osoitepaikan välillä, on oikeutettu saamaan erityisen hyvityksen tästä kuljetuksesta. 4. Yllämainittujen maksujen tulee olla yhtäsuuret kaikilla saman maan linjoilla ja lasketaan ne kirjepostin kuljetukseen käytettyjen linjojen keskipituuden mukaan. Huomattava on, ettei näitä maksuja kanneta: l: o niissä tapauksissa, jolloin paketin lähtö- tai osotepaikka on sama kuin joku lentoasema sillä ulkomaan linjalla, jolla paketti on kuljetettu; 2:o kun ilmapostipaketin kuljetus koko edellisessä kohdassa mainitulla linjalla tapahtuu lähtö- tai osoitemaan tavallisilla kuljetusvälineillä. 5. Yllämainitut maksut kannetaan myöskin postipaketeista, jotka postipakettisopimuksen 15 art. mukaan ovat vapaat kaikista maksuista. 3. Det inlämningsland, som åtager sig befordran luftledes av luftpostpaket inom sitt område å hela eller en del av sträckan mellan inlämningsorten och en av sina lufthamnar för utrikesförbindelse, har rätt till särskild ersättning för denna befordran. Adresslandet, som åtager sig befordran av luftpostpaket till landets inre delar, helt eller delvis luftledes, mellan någon av sina lufthamnar som stå i förbindelse med utlandet och adressorten, har rätt till särskild gottgörelse för denna befordran. 4. Ovannämnda avgifter böra vara lika för alla linjer inom samma land och beräknas enligt medellängden av de för befordran av brevpost benyttjade linjerna. Observeras bör att dessa avgifter icke uppbäras: 1 :o i de fall, då paketets inlämnings- resp. adressort sammanfaller med en av lufthamnarna för den utlänska linje, å vilken paketet befordrats; 2 :o då befordringen av luftpostpaket äger rum å hela den i föregående punkt omnämnda linjen, med inlämnings- eller adresslandets vanliga transportmedel. 5. De ovannämnda avgifterna uppbäras också för postpaket, som i enlighet med art. 15 i avtalet angående postpaket, äro fritagna från alla avgifter. 10 Artikla. V akuutusmaksut. Artikel 10. Assuransavgifter. 1. Vakuutetuista ilmapostipaketeista voidaan 1. För assurerade luftpostpaket kan uppbäras kantaa vakuutusmaksua kultakin 300 frangin vakuutusmäärältä tai sen osalta, paitsi mahdollisia maksuja pakettien osittaisesta maa- tai merikuljetuksesta, 10 sentiimiä kultakin käytetyltä lentolinjalta. Tämä maksu sisältyy, sattuvissa tapauksissa, niihin 50 sentiimiin kultakin 300 frangin vakuutusmäärältä tai sen osalta, jotka lähettävä postilaitos voi kantaa yhtenäisenä vakuutusmaksuna. i assuransavgift för varje assurans- belopp av 300 francs eller del därav, förutom eventuella avgifter för delar av landeller sjöbefordran av paketen, 10 centimes för varje anlitad luftlinje. Denna avgift ingår, i förekommande fall, uti de 50 centimes för varje assuransbelopp av 300 francs eller del därav, vilka det avsändande postverket kan uppbära såsom enhetlig assuransavgift.

31 31 2. Poikkeustilassa voi asianomainen postilaitos 2. Undantagsvis kan assuransavgiften beträffande kussakin yksityistapauksessa määrätä vakuutusmaksun kysymyksen ollessa määrätyistä, erittäin vaaranalaisista linjoista; sellaisissa tapauksissa voidaan maksujen kokonaissummaa vissa, särskilt riskfyllda linjer, bestämmas i varje enskilt fall av vederbö.- rande postverk; i sådana fall kan totalsumman av avgifterna förhållandevis höjas. suhteellisesti koroittaa. 11 Artikla. Pikajakelu. Lähettäjällä on oikeus pyytää erityistä lähettiä kotiinkantamaan lähetyksen heti sen perille tultua, suorittamalla Tukholman sopimuksen 13 artiklassa määrätyn erityisen maksun ja edellytyksin että osoitemaan postilaitos on ilmoittanut voivansa toimittaa sellaisen jakelun. Osoitemaan postilaitos voi kuitenkin vaatia, että pikamaksu määrätään alhaisemman taksan mukaan. 12 Artikla. Ilmapostipakettien jälkeenlähettäminen ja palauttaminen. 1. Ilmapostipakettien jälkeenlähettäminen toiselle paikkakunnalle, lähettäjän tai vastaanottajan pyynnöstä, mikäli postipakettien vaihtoa koskevan sopimuksen yleiset määräykset sen sallivat, voi tapahtua ilmateitse, jos ilmateitse uudelleen lähettämisestä menevien maksujen suoritus on taattu. Samaa menettelytapaa sovelletaan, kun lähettäjä pyytää ilmapostipäketin palauttamista. Maksun voi mahdollisesti suorittaa takaisin se postilaitos, joka on pyytänyt jälkeenlähettämistä tai palauttamista. 2. Kun jälkeenlähettäminen tai palauttaminen tapahtuu postin tavallisilla kuljetusvälineillä, on lipuke Par avion sekä kaikki muut ilmakuljetusta koskevat merkinnät pyyhittävät yli kahdella selvällä poikkiviivalla. Väärinlähetetyt ilmapostipaketit ovat ohjattavat osoitepaikkaan lyhintä ilmatietä; jolleivät edelleemlähettävälle postilaitokselle hyvitetyt kuljetusmaksut riittäisi peittämään uudesta il- Artikel 11. Expressutdelning. Avsändaren har rätt att begära hembäring genom särskilt bud, omedelbart efter försändelsens framkomst, mot erläggande av den i art. 13 uti Stockholmsavtalet bestämda särskilda avgiften, förutsatt att adresslandets postverk förklarat sig kunna verkställa sådan utdelning. Adresslandets postverk kan emellertid fordra, att expressavgiften bestämmes enligt en lägre taxa. Artikel 12. Efter- och återsändning av luftpostpaket. 1. Vidarebefordran av ett luftpostpaket till en ny adressort, på avsändarens eller adressatens anhållan, för så vitt de allmänna bestämmelserna uti avtalet angående utväxling av postpaket sådant tillåta, kan ske luftledes, ifall erläggandet av avgifterna för luftbefordran vid den nya expedieringen är säkerställt. Samma förfaringssätt tillämpas då avsändaren begär återsändning av luftpostpaket. Avgiften kan eventuellt återbäras av det postverk, som avlåtit anhållan om eftersändningen eller returneringen. 2. Då efter- eller återsändningen verkställes medelst postens vanliga befordringsmedel, skola etiketten Par avion jämte alla andra anteckningar, beträffande lufttransporten, överkorsas i tjänsteväg med tvenne kraftiga tvärstreck. Felsända luftpostpaket böra dirigeras till adressorten på kortaste luftväg; i händelse de till det vidaresändande postverket tillkarterade befordringsavgifterna icke förslå till täckande

32 32 mapostikuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia, peritään eroitus siltä postilaitokselta, joka on syypää väärinohjaamiseen. 3. Hätälaskun tapahtuessa tai yhteyden puuttuessa edelleenlähettävät postilaitokset saavat osuutensa lähettävältä postilaitokselta. av kostnaderna för den nya luftbefordringen, utkräves skillnaden av det postverk, vilket bär skulden till feldirigeringen. 3. I händelse av nödlandning eller felande anslutning, utbekomma de vidaresändande postverken sina andelar av det avsändande postverket. 13 Artikla. Pakettikartat. 1. Ilmapostipaketit merkitsee lähettävä vaihtopostitoianisto erityiselle ohellisen Q- kaavakkeen mukaiselle pakettikartalle, kaikkine niine ilmoituksineen, joihin tämä kaavake antaa aihetta. Ylinnä pakettikarttaan on kiinnitettävä Par aumm -lipuke. 2. Ellei toisin ole sovittu, on lähettävien vaihtopostitoimistojen merkittävä numerot näiden pakettikarttojen vasempaan yläkulmaan yhden vuoden jatkuvassa sarjassa erikseen kutakin lähettävää ja vastaanottavaa postitoimistoa varten, jolloin numeron yläpuolelle merkitään se ilmalinja, jota myöten lähettäminen on tapahtunut. Lähinnä edellisen vuoden viimeinen numero on merkittävä seuraavan vuoden ensimmäiseen pakettikarttaan. 3. Jos ilmapostipaketteja kuljetetaan maasta toiseen tavallisia teitä ja yhdessä tavallisten postipakettien kanssa on pääpakettikarttaan tehtävä sopiva merkintä ilmapostipakettien ja erityisen pakettikartan postiin kuulumisesta. Artikel 13. Paketkartor. 1. Luftpostpaketen uppföras av avsändande utväxlingspostanstalt å en särskild paketkarta, lika med bifogade formulär Q, med alla de uppgifter, till vilka denna blankett föranleder. Överst å paketkartan bör vara anbragt etiketten Par avion. 2. Ifall annan överenskommelse icke blivit träffad, skola de avsändande utväxlingspostanstaltema numrera dessa paketkartor i övre vänstra hörnet, i en för ett år fortlöpande serie för varje avsändande och för varje mottagande postanstalt, varvid ovanom nummern angives den luftlinje, å vilken avsändningen ägt rum. Sista numret för det närmast föregående året skall antecknas å den första paketkartan för nästpåföljande år. 3. Därest transporten av luftpostpaketen från ett land till ett annat sker å vanliga vägar och samtidigt med vanliga postpaket, bör befintligheten av luftpostpaket jämte specialpaketkarta i försändningen vara angiven medelst en lämplig anteckning å huvudpaketkartan. 14 Artikla. Suljettu päällystä. Milloin ilmapostipaketteja kuljetetaan käyttämällä niitä varten suljettua päällystää, on päällystän lipukkeeseen tai postiosoitteen viereen kiinnitettävä Par avion - lipuke. Artikel 14. Slutet emballage. Då expedieringen av luftpostpaket sker i slutet emballage, böra emballagets etiketter eller påskriften förses med etiketten Par avion.

33 33 15 Artikla. Ilmapostipakettien tullikäsittely. Hallinnot ryhtyvät toimenpiteisiin ilmapostipakettien tullaamisen jouduttamiseksi mahdollisuuden mukaan. 16 Artikla. V astutin ai aisuus. Mikäli ei toisin ilmoiteta, sitoutuvat postihallinnot ilmateitse kuljetettavista postipaketeista samaan vastuunalaisuuteen kuin tavallisessa postissa kuljetetuista. 17 Artikla. Hyvitys maa-, meri- ja ilmakuljetuksesta. Jokaisesta ilmapostipaketista hyvittää lähettävä postilaitos osoitemaan ja välittävien maiden postilaitoksia niillä maksuilla, jotka niille tulevat edelläolevien määräysten ja 21 artiklassa mainitun P-taulukon ilmoituksen mukaan. 18 Artikla. Hyvitys vakuutusmaksuista. Vakuutetusta ilmapostipaketista on lähettävä postilaitos velvollinen jokaiselle postilaitokselle, joka kuljetuttaa pakettia ilmateitse oman maansa rajojen ulkopuolella, suorittamaan osaltaan vakuutusmaksua 10 senttiimiä 300 frangilta tai 300 frangin osalta, lukuunottamatta niitä tapauksia, jolloin kuljetus on erittäin vaaranalaista. Sama osuus on suoritettava osoitemaan hallinnolle vakuutettujen ilmapostipakettien kuljetuksesta ilmateitse osoitemaan sisäosiin. 19 Artikla. Uudestilastaus. Ellei asianomaisten hallintojen kesken ole toisin sovittu, on useilla toisiaan seuraavilla ilmalinjoilla kuljetettavien ilmapostipaikettien uudestilastaus samassa lentosatamassa pakollisesti sen maan postihallinnon suori- Artikel 15. Luftpostpaketens tullbehandling. Förvaltningarna vidtaga åtgärder för att i möjligaste mån påskynda förtullningen av luftpostpaket. Artikel 16. Ansvarighet. Ifall ej annorlunda tillkännagives, ikläda sig postförvaltningama samma ansvarighet vid befordran av postpaket luftledes, som vid vanlig postbefordran. Artikel 17. Gottgörelse för land-, sjö- och luftbefordran. För varje luftpostpaket gottgör avsändande postverket adresslandets och de förmedlande ländernas postverk de avgifter, vilka på grund av de föregående bestämmelserna och uppgifterna i den i art. 21 omnämnda tabellen P tillkomma dem. Artikel 18. Gottgörelse i assuransavgifter. För assurerat luftpostpaket är det avsändande postverket skyldigt att till varje postverk, som verkställer paketets luftbefordran utom sitt lands gränser, utbetala såsom dess andel i assuransavgiften, 10 centimes per 300 francs eller del av 300 francs, med undantag av de fall, då befordran är förenad med särskilda risker. Samma andel bör erläggas till adresslandets förvaltning för befordran luftledes av assurerade luftpostpaket till det inre av adresslandet. Artikel 19. Omlastning. Såvida icke mellan vederbörande förvaltningar annorlunda överenskommits, verkställes omlastningen i samma flyghamn av luftpostpaket, för vilkas befordran flere skilda luftlinjer efter varandra anlitas, obli

34 34 tettava, missä uudestilastaus tapahtuu. Tätä määräystä ei sovelleta uudestilastaukseen lentokoneiden välillä, jotka kulkevat toisiaan seuraavia välimatkoja samalla linjalla. gatoriskt genom försorg av postförvaltningen i det land, där omlastningen sker. Denna bestämmelse är icke tillämplig vid omlastning mellan flygplan som trafikera på varandra följande sträckor av en och samma linje. 20 Artikla. Maksuosuuksien tilitys. Tilitys ilmapostipakettien ilmakuljetuksesta y. m. kannettavista maksuista toimitetaan samojen ohjeiden mukaisesti, jotka on annettu maksuosuuksien tilittämisestä tavallisista paketeista. Artikel 20. Avräkning över av gift sandelar. Avräkning över avgifter för luftbefordran m. m. av luftpostpaket upprättas i enlighet med de föreskrifter, vilka äro antagna för avräkning över avgiftsandelar för vanliga paket. 21 Artikla. Hallinnoille annettavat tiedot. 1. Hallintojen tulee Kansainvälisen toimiston välityksellä lähettää toisilleen: a) ilmoitus siitä, ottavatko ne vai eivät edelleenkuljettaakseen ilmapostipaketteja maittensa sisäosiin kokonaan tai vain osaksi ilmakuljetusteitse sekä, sattuvissa tapauksissa, mille paikkakunnille, kuin myös ilmoitus siitä, voidaanko toisille paikkakunnille osoitetut ilmapostipaketit lähettäjän pyynnöstä kuljettaa näille paikkakunnille; ja b) ilmoitus siitä, vastaanottavatko ne vai eivät vakuutettuja ilmapostipaketteja. 2. Ne hallinnot, joiden käytettävissä on ilmalinjoja ilmapostipakettien kuljetusta varten, ilmoittavat toisilleen ohellisen P- kaavan mukaan laadituilla taulukoilla: a) ne maksuosuudet, jotka ne kantavat ilma- tai muusta kuljetuksesta, maassaan, sekä ne mitat, jotka ovat sallitut niiden maahan osoitettuihin ilmapostipaketteihin nähden; b) luettelon niistä maista, joihin ilmapostipaketteja vastaanotetaan kauttakuljetettaviksi ilmateitse joko koko kuljetusmatkan tai osan siitä; Artikel 21. Uppgifter, som skola tillställas förvaltningarna. 1. Förvaltningarna skola, genom Internationella byråns förmedling meddela varandra : a) uppgift huruvida de åtaga sig eller icke vidarebefordran av luftpostpaket till det inre av sina länder, helt eller endast till en del luftledes av befordringsvägen samt, i förekommande fall, till vilka orter, jämte uppgift huruvida till andra orter adresserade luftpostpaket, på avsändarens anhållan, kunna befordras till dessa orter; b) uppgift huruvida de mottaga eller icke assurerade luftpostpaket. 2. De förvaltningar, som förfoga över luftlinjer för befordran av luftpostpaket, meddela varandra medelst i enlighet med bifogade modell P upprättade tabeller: a) de avgiftsandelar, som de uppbära för luft- eller annan befordran inom landet, samt de dimensioner de medgiva för till deras land adresserade luftpostpaket; b) förteckning över de länder, till vilka luftpostpaket mottagas för transitbefordran luftledes å hela eller en del av befordringssträckan;

35 35 c) ulkomaiden kanssa yhteydessä olevat ilmalinjat, joilla ilmapostipaketteja voidaan kuljettaa, sekä luettelon linjoista ja välimatkoista. kilometreissä; d) ne maksut ilmakuljetuksesta y. m., jotka on suoritettava niille kuljetuksesta osoite maalian ja mahdollisesti sen rajojen sisällä; ja e) pikaimaksun, siinä tapauksessa että se on alennettu 11 art. 2 kohdan mukaisesti. 3. Jokaisen hallinnon tulee sitäpaitsi suoraan niille hallinnoille, joiden kanssa se on suorassa yhteydessä, ilmoittaa ne maat, joihin se ottaa välittääkseen ilmapostipaketteja. c) i förbindelse med utlandet stående luftlinjer å vilka luftpostpaket kunna befordras, jämte förteckning över linjerna och avstånden i kilometer; d) de avgifter för luftbefordran m. m.r som böra erläggas till dem för befordran till adresslandet och eventuellt inom detsamma;. e) expressavgiften, i händelse denna är nedsatt i enlighet med punkt 2 av art Varje förvaltning bör dessutom direkte till de förvaltningar, med vilka den står i omedelbar förbindelse, meddela uppgift över de länder, till vilka den åtager sig förmedling av luftpostpaket. 22 Artikla. Postipaketteja koskevan sopimuksen määräysten soveltaminen. Postipaketteja koskevan sopimuksen ja sen toimitusohjesäännön määräyksiä sovelletaan kaikkeen siihen, mitä edelläolevissa artikloissa ei nimenomaan ole järjestetty. 23 Artikla. Hyväksyttyjen määräysten voimaantuleminen ja voimassaoloaika. Edelläolevat määräykset tulevat voimaan, mikäli mahdollista, 1 päivänä tammikuuta 1928 ja pysyvät voimassa, siksi kunnes Lontoon sopimus on tullut niiden tilalle. Artikel 22. Tillämpning av bestämmelserna uti avtalet, angående postpaket. Bestämmelserna i avtalet angående postpaket och därtill hörande expeditionsreglemente tillämpas beträffande allt vad som icke uttryckligen är reglerat genom föregående artiklar. Artikel 23. Be godkända bestämmelsernas ikraftträdande och giltighetstid. Ovanstående bestämmelser skola träda i kraft, så vitt möjligt, den 1 januari 1928 och förbliva gällande tills de blivit ersatta med Londonavtalet.

36 POSTIPAKETIT - KAAVAT P Tämän taulun lähettävä hallinto TAULU, jossa ilmoitetaan ne maat, joihin n postihallinto vastaanottaa ilmapostipaketteja kuljetettavaksi omalle alueelleen ja niihin maihin, joihin nähden se voi toimia välittäjänä.

37 38 M A K SU T MAA* JA M ERIKULJETUKSESTA. Maksujen koko määrä, joka Osoitemaa Kulj etustie Ilmoitus käytettävistä välittävistä maista ja merikuljetaksista tettävä... n hallinnolle Maksu painon mukaan Vakuutus* maksu 300 * Huomautuksia 1. (Maan nimi) kotimaan liikenne. 2. Liikenne muihin maihin. i

38 3(1 M AKSUT ILMAKULJETUKSESTA. Osoitemaa Kuljetustie Ilmoitus käytettävistä ilmakuljetuksista Matka kilometreissä Ilmakuljetusmaksujen koko määrä, joka on hyvitettävä...n hallinnolle osoi han osoitemaan alueella *» :TS 3 r» s ; tvs r Huomautuksia (Maan nimi) kotim aan liikenne. Sr.! Liikenn e muihin maihin.....!

39 Lähtömaa POSTIPAKETIT - KAAVAT Q,,Par Avion" lipukkeelle varattu paikka. Osoitemaa Pakettikartan järjestysnumero PAKETTIKARTTA ilmapostipaketeille, jotka on lähettänyt vaihtopostitoimisto vaihtopostitoimistoon Lähetetty (... n lähetys) päivänä...kuuta k:lo. Saapunut päivänä... kuuta 19 k:lo Numerot Toimistot Hyvitykset Järjes- Rekistys- j terinunumero mero Postipakettien lukumäärä Lähtöpostitoimisto Osoitepostitoimisto ') Kunkin vakuutetun paketin paino Ilmoitettu arvo lähettä vältä hallinnolta vastaanottavalle hallinnolle Maksut ilmakuljetuksesta Tavalliset taksat ja maksut (maa- ja merikuljetuksesta) Postiennä- Huomau- kon tuksia määrä o vastaanottavalta hallinnolta lähettävälle hallinnolle lähettävältä hallinnolta vastaanottavalle hallinnolle vastaanottavalta hallinnolta lähettävälle hallinnolle Kultafrangia Fr. c. Fr. c. Fr. c. Fr. c. Fr. c. Yht. Lähettävän toimiston virkamies: *) Vastaanottavan toimiston virkamies: *) Ei täytetä, jos paketit ovat osoitetut samaan toimistoon kuin pakettikartta.

40 41 POSTPAKET - FORM ULÄR P Förvaltning, som avsänder denna tabell TABELL med uppgift å de länder, till vilka postför* «valtningen i emottager luftpost* paket för att befordras till eget område och till de länder, beträffande vilka den kan fun? gera såsom förmedlare

41 42 AFG IFTERNA FOR L A N D, OCH SJÖBEFORDRAN. Adressland Befordringsväg 1 2 Uppgift om förmedlande länder och sjöbefordringar som stå till förfogande? Totalbeloppet av avgifter, som förvaltningen i.... äger gottgöra förvaltningen 1... Anmärkningar Avgiften enligt vikt! Assuransavj giften per! 300 francs l. (L an d ets n am n ) t r a f i k e n i n o m la n r ie t Trafiken till andi a länder..

42 J3 Adressland AVGIFTERNA FOR LUFTBEFORDRAN. Befordringsväg Uppgifter å luftbefordringar som användas Sträckan i kilometer Luftbefordringsavgiftemas totalbelopp, varmed... förvaltning skall gottgöras till adresslandet { i 5 6 inom adresslandet Assurans-, iassurans- Ä avgifterna; avgifterna k? vlkt Per 300 francs vlkt P «300 francs 7 > Anmärkningar i 8 9 I. (Landets namn) trafiken inom.... i : i landet. i i 1 ' 2. Trafiken till andra lände r.! t 1

43 44 Avgångslandet POSTPAKET - FORM ULÄR Q Plats för etiketten Par Avion Adresslandet Paketkartans ordningsnummer PAKETKARTA för luftpostpaket, vilka avsänts från utväxlingspostanstalten Tjänsteman vid avsändande anstalten Tjänsteman vid mottagande anstalten l) Ifylles ej i händelse paketen äro adresserade till samma anstalt som paketkartorna.

44 45 Edelläoleva ilmoitetaan täten posti- ja lennätintoimipaikoille tiedoksi ja noudatettavaksi. Helsingissä, huhtikuun 27 päivänä Det förestående varder post- och telegrafanstalterna till kännedom och iakttagande härigenom meddelat. Helsingfors, den april G. E. F. A lb re c h t. T. Kouvo. SW S T I - U LBNNATlNM V srct o K 5. 33

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland.

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1929 KIERTOKIRJE. KOKOELM A POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR. SA M LIN G N:o 1 Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik

Lisätiedot

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella.

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. SUOMEN POSTINEUVOSTON 1918. Kiertokirje. N:o 6. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi saatetaan täten Suomen Kansanvaltuuskunnan.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING N:o 77 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. No 77. No 77. Cirkulär.

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING N:o 77 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. No 77. No 77. Cirkulär. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMA 1930 Sisällys; N;o 77. Kiertokirje Lontoossa tehtyjen kansainvälisten postisopimusten voimaansaattamisesta. POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR, SAMLING

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS KIERTOKIRJEET CIRKULÄR» 1925 N:o 43 i. 1. Maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä. Asetuksella joulukuun 18 päivältä 1925, samalla kun kumotaan asetus maksuista

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 28 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 28 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1924 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o 28 Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltani Liiton välillä. Asetuksella elokuun 16 päivältä 1934 on vahvistettu seuraava

Lisätiedot

2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on:

2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on: KIERTOKIRJEET 1924 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o 34 1. Fostinvaihdosta toiselta puolen isuomen ja toiselta puolen Ruotsin ja Tanskan välillä. Kali del la eri asetuksella 5 päivältä -syyskuuta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA 1930. Sisällys: Ji:o 133. suorasta postinkuljetuksesta Helsingin ja Tukholman välillä. N:o 134. tullinalaisten esineiden lähettämisestä kirjeissä. >':o

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1982 Nro 6 9-7 1 Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 772/82

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 19-22 N: o 19. ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta annetun valtiovarainministeriön

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1988 Nro 48 49 Kiertokirje nro 48 Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 837/88

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. ÉitinUt. 1900. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XI. 1 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. Från och med den 14 innevarande Oktober tillsvidare komma löljande

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 140. N :o 140.

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 140. N :o 140. / POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 Sisällys: N:o 140. Kiertokirje postipakettien vaihdosta Innehåll: N:o 140. Cirkulär angående

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o 18-19 N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 33

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 33 P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1925 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR Nro 33 1. Uusien kansainvälisten postisopimusten soveltamisesta. Asetuksella 14 päivältä syyskuuta 1925 on määrätty, että seuraavat Maailmanpostiliiton

Lisätiedot

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007 FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.07 31.12.07 ÅBO TURKU ST KARINS KAARINA PARGAS/ PARAINEN NAGU/ HOUTSKÄR HOUTSKARI Olofsnäs Kittuis min. Galtby KORPO min. 7 km ~8

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / *

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / * Kiertokirje. Koska Suomen Senaatin kulkulaitosten ja yleisten töiden Toimituskunta on kirjelmässä 'tdlivan huhtikuun 11 päivältä, mikä saapui Väliaikaiselle Pcstihallituksclle saman kuun 15 päivänä, ilmoittanut

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81 MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 6.4.1981 Helsinki No 15/81. Asetus kauppa-alusten päällystöstä (522/64) määritellessään alukseen vaadittavan konepäällystön jättää mainitsernatta mitä ja missä tämän

Lisätiedot

K IE R T O K IR J E E T C IR K U L Ä R POSTIHALLITÖKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 13. Avtal. Sopimus

K IE R T O K IR J E E T C IR K U L Ä R POSTIHALLITÖKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 13. Avtal. Sopimus POSTIHALLITÖKSEN K IE R T O K IR J E E T 1925 POSTSTYRELSENS C IR K U L Ä R Nro 13 i. Postiosoitusten vaihdosta Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä. Asetuksella 21 päivältä (kuluvaa

Lisätiedot

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931.

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. 1922. Taksoitusmääräyksiä y. m. N:o 3. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. Siv. 3,»Laajuus ja tilavuus», ensimmäinen kappale»postipaketin

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 1 51-152 N:o 151. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Avtal. Sopimus K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS.

Avtal. Sopimus K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING 1932 N:o 99 Sisällys: N:o 99. K iertokirje p o stip ak ettien vaihdosta Suom en ja A m erikan Y hdysvaltain

Lisätiedot

POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET JA YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS CIRKULÄR OCH ALLMÄNNA SKRIVELSER. y - i. 5 n i & - ILiaAik i gee-/,

POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET JA YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS CIRKULÄR OCH ALLMÄNNA SKRIVELSER. y - i. 5 n i & - ILiaAik i gee-/, POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET JA YLEISET KIRJELMÄT 1921 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR OCH ALLMÄNNA SKRIVELSER 1921 y - i 5 n i & - ILiaAik i gee-/, Posti- ja telemuseo Kirjasto fp

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

1921. Kiertokirje N:o 43.

1921. Kiertokirje N:o 43. Postiha! litu ksen 1921. Kiertokirje N:o 43. i. Koskeva lähetysten uusia etikettejä kotimaisessa postiliikenteessä. Postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten, että kotim aisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 Päivähoitojaosto/ Dagvårdssektionen 11 31.01.2011 Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 PHJAOSTO 11 Päivähoitojaosto / Dagvårdssektionen 31.1.2011 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

M2. Kiertokirje n:o25.

M2. Kiertokirje n:o25. Postihallituksen M2. Kiertokirje n:o25. l. Koskeva pakettien vaihtoa Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välillä. Asetuksella 1 -päivältä syyskuuta 1922 on säädetty, että allaoleva, Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING N:o 113 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 113. N :o 113.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING N:o 113 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 113. N :o 113. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR* SAMLING 1931 N:o 113 Sisällys: N:o 113. Kiertokirje maksuista posti- Innehåll: N:o 113. Cirkulär angående avgifter'

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

N:o 7. n artikla. Suomen ja Suurbritannian välillä tapamuu säännöllinen) postiosoitusten vaihto. 1 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Sopimus.

N:o 7. n artikla. Suomen ja Suurbritannian välillä tapamuu säännöllinen) postiosoitusten vaihto. 1 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Sopimus. K IE R T O K IR J E E T 1925 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS C IR K U L Ä R N:o 7 1. Postiosoitusten vaihdosta Suomen sekä Snurbritannian ja Pohjois-Irlaunin välillä. Asetuksella 21 päivältä helmikuuta

Lisätiedot

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 1.8.2015 alkaen

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 1.8.2015 alkaen Kronoby kommun Kruunupyyn kunta e-bokning s-varaus Hyra och priser Vuokra ja hinnasto f.r.om. 1.8.2015 alkaen Med reservation för ändringar Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Idrottshallen Urheiluhalli

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin.

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Kiertokirje. 1912. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta. N:o Yli. 8. Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Postihallituksen 24 helmikuuta

Lisätiedot

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 15.8.1981 Helsinki No 22/81 S TYYPPIHYVÄKSYTYT MERKKILYHDYT (KULKUVALOT) Kansainvälisten sääntöjen yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 1972 (Meriteiden säännöt

Lisätiedot

CIRKULÄR. KIERTOKIRJE N:o 155 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N :o 155. N:o 155.

CIRKULÄR. KIERTOKIRJE N:o 155 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N :o 155. N:o 155. POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS KIERTOKIRJE. CIRKULÄR. KOKOELMA SAMLING 1933 N:o 155 Sisällys: Nro 155. Kiertokirje viran- ja toimenhaltijani palkkausten vähentämisestä vuoden

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Postipaketti Postpaket

Postipaketti Postpaket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare Paino Vikt kg Lisätiedot

Lisätiedot

Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen

Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen Viranomaistapaaminen 19-20.1.2012 Myndighetssammanträde 19-20.1.2012 Torne Älv Total area 40 157 km 2 From alpine to coastal areas climate gradient Sensitive environment

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet 2 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet Med föranledande af att förändrad tidtabell för Finska Statsjernvägarne träder i gällande kraft frun.och med d m

Lisätiedot

CIRKULÄR KIERTOKIRJEET. N:o 5 POSTSTYRELSENS POSTIHALLITUKSEN SOPIMUS KONVENTION

CIRKULÄR KIERTOKIRJEET. N:o 5 POSTSTYRELSENS POSTIHALLITUKSEN SOPIMUS KONVENTION KIERTOKIRJEET 1926 POSTIHALLITUKSEN l. Postiosoitusten vaihdosta Suomen ja Kanadan välillä. Asetuksella 29 päivältä tammikuuta 1926 on määrätty, että alempana oleva Suomen ja Kanadan välillä postiosoitusten

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Tiedot taulukkomuodossa ovat seuraavilla sivuilla. - Sifferuppgifterna finns på följande sidor.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Sid. 3. Uppgifterna angående tidsbe korvataan eripainoksella N :o 1.

Sid. 3. Uppgifterna angående tidsbe korvataan eripainoksella N :o 1. LIITE A POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE. KOKOELMAAN BIHANG A TILL POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING 1929 N:o 14 Muutoksia kansainvälisten puhelujen taksaan. (Tammikuu 1929.) Ändringar

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Kuljetusehtojen liite 11.3

Kuljetusehtojen liite 11.3 Kuljetusehtojen liite 11.3 Tavaroiden kuljetusmääräykset Suomesta Venäjän kautta maihin, joiden rautatiet eivät sovella Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen määräyksiä ja ehtoja eivätkä Sopimusta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip Itä-Suomen aluetoimipiste Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Östra Finlands regionalbyrå Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 990/2012 vp Ruotsinkieliset tv-ohjelmat Lapissa Eduskunnan puhemiehelle Lapissa on herättänyt laajaa hämmästystä se, että maakunnassa Yleisradion ruotsinkielinen kanava YLE Fem lähettää

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot