1930 N:o N :o 69. N :o 69. Cirkulär. Kiertokirje. angående ändring i poststadgan. muutoksesta postisääntöön.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1930 N:o N :o 69. N :o 69. Cirkulär. Kiertokirje. angående ändring i poststadgan. muutoksesta postisääntöön."

Transkriptio

1 P O STI* J A L E N N Ä T IN IIA L L IT U K S E N P O ST* O C H T E L E G R A F S T Y R E L S E N S KIERTOKIRJE. CIRKULÄR. KOKOELMA SAMLING 1930 N:o Sisällys N:o 69. Kiertokirje muutoksesta postisääntöön. lito 70. Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin. K:o 71. Kiertokirje muutoksesta asetukseen maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä. Innehåll: K:o 69. Cirkulär angående ändring i poststadgan. N:o 70. Cirkulär angående ändringar i tillämpningsbestämningarna till poststadgan. N:o 71. Cirkulär om ändring av förordningen angående avgifter i Finlands inrikes posttrafik. N :o 69. N :o 69. Kiertokirje muutoksesta postisääntöön. Cirkulär angående ändring i poststadgan. Kuluvan kesäkuun 27 päivänä annetulla asetuksella on postisäännöstä huhtikuun 26 päivänä 1924 annetun asetuksen heinäkuun 1 päivästä 1930 lukien muutettu näin kuuluviksi: Genom förordning av den 27 innevarande juni har stadgats att i förordningen den 26 april 1924 angående poststadga skola, räknat från och med den 1 juli 1930, erhålla följande ändrade lydelse: X I Luku. Rahainperimiset. X I Kap. Inkasseringar Yleiset määräykset. 1. Posti- ja lennätinlaitos ottaa perittäväksi kuitteja, tavaraluetteloja, juoksevia velfcasiitoiimufcsia, vekseleitä, koriko- ja osinkolippuja niin myös lunastettaviksi erääntyneitä arvopapereita sekä yleensä kaikkia kustannuksitta mafcsukelpoisia kauppa- tai muita arvoja. Posti- ja lennätinlaitos ei sitävastoin ota toimekseen vekselin protestoittamista eikä saatavien perimistä laillisin toimenpitein. Allmänna bestämmelser. 1. Till inkassering mottager post- och telegrafverket kvittenser, fakturor, löpande skuldförbindelser, växlar, ränte- och utdelningskuponger ävensom till inlösen förfallna värdepapper samt i allmänhet alla utan omkostnader betalbara handels- eller andra valutor. Post- och telegrafverket åtager sig däremot icke att låta protestera växlar och vidtaga laga åtgärder för fordringars indrivande

2 2 2. Perimisasiakirjan tulee sattuvissa tapauksissa olla lähettäjän kuittaama. 3. Kun perimisasiakirja on leimaveron alainen, tulee lähettäjän kiinnittää asiakirjaan leimamerkkejä veroa vastaavaan määrään. 4. Perimisasiakirjaan saa liittää todisteita (tavaraluetteloita, konnossementteja, luottoilmoituksia, protestiasi alkirj oja y. m. s.), jotka on tarkoitettu annettaviksi velalliselle perimisasiakirjaa lunastettaessa, mutta sitävastoin ei kirjeitä eikä merkintöjä, joita voidaan pitää lähettäjän ja velallisen välisenä kirjeenvaihtona.. Liitteet on kiinnitettävä siihen perimisasiakirjaan, johon ne kuuluvat. 5. Posti- ja lennätinhallitus määrää, mitkä posti- sekä posti- ja lennätintoimipaikat ottavat osaa rahainperimisliikenteeseen. 83. Perimisasiakirjain enimmyysmäärä. Yhteenlaskettu perittävä määrä lähetykseltä ei saa nousta postiinmaksettavan postiosoituksen enimmyysmäärää suuremmaksi. 84. Perimisasiakirjan postiin jättäminen. 1. Lähettäjän tulee merkitä samaan lähetykseen kuuluvat perimisasiakirjat luetteloon, jota varten tposti- ja lennätinlaitos pitää saatavana erityistä lomaketta säädetystä maksusta. Jos lähettäjä haluaa, että asiakirja, joka kerran on turhaan esitetty velalliselle maksettavaksi, on heti palautettava tai tarjottava lunastettavaksi toiselle paikkakunnalla asuvalle henkilölle, on tätä tarkoittava pyyntö merkittävä luetteloon. Luettelolomakkeeseen ei saa tehdä muita merkintöjä, kuin sellaisia, joihin lomakkeen painettu teksti atriaa aihetta. 2. Inkasseringshandling skall i [förekommande fall vara av avsändaren kvitterad. 3. Är inkasseringshandling underkastad stämpelskatt, skall avsändaren belägga handlingen med stämpelmärken till belopp, som motsvarar skatten. 4. Till inkasseringshandling få bifogas verifikationer (fakturor, konnossement, kreditnotor, protesthandlingar o. d.), avsedda att till gäldenären överlämnas vid inkasseringshandlingens inlösande, men däremot icke brev eller anteckningar, som kunna ersätta skriftväxling mellan avsändaren och gäldenären. Bilagorna skola vidfästas den inkasseringsbandling, de avse. 5. Post- och telegrafstyrelsen bestämmer vilka post- samt post- och telegrafanstalter skola deltaga uti inkasseringsrörelsen. 83. Högsta belopp för inkassering. Det isammanlagda imkasserimgslbeloppet per försändelse får icke överstiga det för inbetalning av postanvisning bestämda maximibeloppet. 84. Inkasseringshandlings inlämnande till postbefordran. 1. Inkasseringshandlmgar, tillhörande en och samma försändelse, skola av avsändaren uppföras å en förteckning med användande av en särskild därför avsedd blankett, som post- och telegrafverket för ändamålet tillhandahåller mot stadgad avgift. Önskar avsändare, att handling, som för betalning en gång förgäves blivit för gäldenären företedd, genast skall återsändas eller för inlösen he-mibjudas annan å orten bosatt person, skall begäran därom antecknas å förteckningen. Å förteckninigsblanketten få icke göras andra meddelanden än sådana, till vilka blankettens tryckta text giver anledning.

3 3 ' 2. Perimisasiakirjat ynnä luettelo on jätettävä postikäsittelyyn kirjeessä, joka on lähettäjän suljettava ja osoitettava siilien posti- tai posti- ja lennätintoimipaiikkaan, jonka tulee toimittaa periminen. Perimiskirjeeseen tulee olla merkittynä lähettäjän nimi ja täydellinen osoite sekä sana Rahainperiminen. Kirje on lähetettävä kirjattuna tai vakuutettuna ja jätettävä rähainperimisiä välittävään posti- tai posti- ja lennätintoimipaikkaan. 3. Samaan kirjeeseen saa panna useita asiakirjoja, jotka on tarkoitettu saman posti- tai posti- ja lennätintoimipaikan perittäviksi eri velallisilta saman henkilön laskuun. Nämä asiakirjat eivät kuitenkaan saa tarkoittaa useampaa kuin viittä eri velallista, eivätkä myöskään saa erääntyä perittäviksi eri päivinä. 4. Korko- ja osinkoliput, jotka kuuluvat samanlaatuisiin perimisasiakir joihin ja jotka on perittävä samalta velalliselta, on sitä ennen merkittävä erityiseen luetteloon; niitä pidetään silloin yhtenä ainoana asiakirjana, 85. Perimisen aika. 1. Jos lähettäjä haluaa, että arvopaperin periminen on toimitettava määrättynä päivänä, on hänen tehtävä siitä merkintä luetteloon; silloin ei perimiskirjettä saa jättää postiin aikaisemmin kuin kuukautta ennen määräpäivää. 2. Kun perimisen määräpäivää ei ole ilmoitettu, toimitetaan periminen niin pian kuin suinkin asiakirjain perille saavuttua, ei kuitenkaan sunnuntaina tai juhlapäivänä. 2. Inkasseringshandlingarna jämte förteckningen skola avlämnas till postbehandling i ibrev, som iskall av avsändaren tillslutas och adresseras till den post- eller postoch telegrafanstalt, som har att verkställa inkasseringen. Imkasseringsbrevet skall vara försett med uppgift om avsändarens namn och fullständiga adress samt med anteckningen Inkassering. Brevet skall avsändas under rekommendation eller assurans och inlämnas till posteller post- och telegrafanstalt, som äger förmedla inkasseringar. 3. I ett och samma brev få inneslutas flere handlingar, avsedda att inkasseras av en och samma post- eller post- och telegrafanstalt hos skilda gäldenärer för en och samma persons räkning. Dessa handlingar få dock icke avse flere än fem olika gäidenärer, ej heller få de förfalla till inkassering å olika dagar. 4. Ränte- och utdelningskuponger, som hänföra sig till inikasseringshandlingar av ett och samma slag och skola inkasseras hos en och samma gäldenär, skola därförinnan upptagas å en särskild lista; de anses då utgöra blott en enda handling. 85. Tiden för inkassering. 1. Önskar avsändaren att inkasseringen av värdehandling skall äga rum å viss dag, bör han angiva detta å förteckningen; och får i sådant fall inkasseringslbrevet icke inlämnas till postbefordran tidigare än en månad före den angivna dagen. 2. När viss dag för inkasseringen ej angivits, skall denna äga rum så snart som möjligt efter handlingarnas framkomst och i förekommande fall å förfallodagen, doek ej å sön-, eller helgdag.

4 4 86. Periminen. Säilytysaika. Lunastamattoman perimisasiakirjan palauttaminen. 1. Jokainen perimisasiakirja on lunastettava täysin määrin ja samalla kertaa; vastakkaista tapausta pidetään kieltäytymisenä. 2. Perimisasiakirjat, joita ei ole lunastettu esitettäessä ja joita velallinen henkilökohtaisesti ei ole kieltäytynyt maksamasta, ovat asianomaisen käytettävissä seitsemän päivää asiakirjain esittämisen jälkeisestä päivästä lukien. Velalliselle on ilmoitettava, että hän mainitun ajan kuluessa voi tulla posti- tai posti- ja lennätintoimipaikkaan suorittamaan perittävän määrän. Lähettäjä voi kuitenkin, tekemällä sitä tarkoittavan merkinnän luetteloon, pyytää, että asiakirjat yhden turhan esittämisen jälkeen heti palautetaan hänelle tai että ne tarjotaan lunastettaviksi toiselle paikkakunnalla asuvalle henkilölle. 3. Perimisasiakirja, jota ei ole lunastettu, palautetaan kirjatussa tai arvopostiasiakirjeessä, riippuen siitä, onko pe.rimiskirje ollut kirjattu tai vakuutettu. 87. Perityn määrän lähettäminen. Perityt rahamäärät, jotka kuuluvat samaan lähetykseen, lähetetään lähettäjälle postiosoituksella, sittenkuin niistä on vähennetty säädetyt maksut. 88. Maksut. Rahainperimisistä suoritettavista maksuista on voimassa, mitä niistä erikseen on säädetty. 89. Vastuunalaisuus perimisasiakirjasta. 1. Jos asiakirja, joka perimistä varten on jätetty posti- ja lennätinlaitokselle, joutuu hukkaan, ennenkuin posti- ja lennätinlaitos on antanut tilityksen perimistoimen- 86. Inkassering. Liggetid. Återsändande av oinlöst inkasseringshandling. 1. Varje inkasseringshandling skall inlösas till hela sitt helopp och på en gång; i motsatt fall anses den såsom vägrad. 2. Inkaisseringshandlingar, som icke blivit inlösta vid företeendet och vilkas betalning icke uttryckligen vägrats av gäldenären personligen, stå till vederbörandes förfogande under sju dagar, räknat från och med dagen efter handlingarnas företeende. Gäldanären skall underrättas om att han inom nämnda tid kan inställa sig å post- eller post- och telegrafanstalten för likvids erläggande. Avsändaren kan emellertid genom anteckning å förteckningen begära att handlingarna, efter att en gång förgäves hava iblivit företedda, skola omedelbart återsändas till honom eller för inlösen hemibjudas annan å orten boende person. 3. Inkasseringshandling, som ej blivit inlöst, återsändes uti rekommenderat eller värdepostsaksbrev, allt efter som inkasseringsbrevet varit rekommenderat eller assurerat. 87. Översändande av inkasserat belopp. Inkasserade belopp, som hänföra sig till samma försändelse, översändas till avsändaren medelst postanvisning efter avdrag av stadgade avgifter. 88. Avgifter. Angående avgifter för inkasseringar gäller vad därom är särskilt stadgat. 89. Ansvarighet för inkasseringshandling. 1. Därest handling, som lämnats till postoch telegrafverket för inkassering, går förlorad, innan post- och telegrafverket avgivit redovisning för inkasseringsuppdraget,

5 5 annosta, on perimislähetyksen lähettäjällä oikeus, riippuen siitä, onko tämä lähetys ollut kirjattu tai vakuutettu kirje, saada vahingonkorvausta samojen perusteiden mukaan, jotka ovat voimassa lähettäjän oikeudesta saada korvausta kirjatusta tai vakuutetusta kirjeestä, joka on hukkaantunut ollessaan posti- ja lennätinlaitoksen hallussa. 2. Jos perimisasiakirja on annettu velalliselle rahamäärää perimättä tai perimällä pienempi määrä kuin se, jolle asiakirja on asetettu, on lähettäjällä, mikäli tämän seikan ei voida katsoa johtuneen virheestä tai laiminlyönnistä, johon hän on tehnyt itsensä syypääksi, oikeus saada kärsimäänsä vahinkoa vastaava vahingonkorvaus, ei kuitenkaan missään tapauksessa perittävää määrää suurempaan määrään. 3. Posti- ja lennätinlaitos ei sitoudu minkäänlaiseen vastuunalaisuuteen myöhästymisestä, joka voi sattua perimisasiakirja in kuljettamisessa tai lunastettaviksi esittämisessä taikka perittyjen rahamäärien tilittämisessä; posti- ja lennätinlaitos ei liioin sitoudu muutoin mihinkään vastuunalaisuuteen 1 ja 2 momentissa mainittujen tapausten lisäksi. N :o 70. Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin. Posti- ja lennätinhallitus on tänään yleisistunnossa tapahtuneessa esittelyssä määrännyt että postisäännön soveltamismääräysten 73 (siv ) muutetaan heinäkuun 1 päivästä 1930 näin kuuluvaksi: 73. Rahainperimiset. Postisäännön :n säännösten soveltamisesta ovat voimassa seuraavat määräykset : är avsändaren äv inkasserinigsförsäindelsen berättigad att,* allt efter som denna försändelse utgjorts av rekommenderat eller assurerat hrev, erhålla skadestånd efter enahanda -grunder, som gälla beträffande avsändares rätt till ersättning för rekommenderat eller assurerat brev, som förkommit, medan detsamma varit i post- och telegrafverkets vård. 2. Har inkasseringshandling blivit utlämnad till gäldenären utan inkassering av beloppet eller mot inkasserande av ett lägre belopp än det, varå handlingen lyder, är avsändaren, såvida förhållandet icke är att tillskriva fel eller försummelse från dennes sida, berättigad till skadestånd, motsvarande den l-idna skadan, doek icke i något fall till högre belopp än inkasseringsbeloppet. 3. Post- och telegrafverket ikläder sig icke någon som helst ansvarighet för försening, som kan uppstå i befordringen eller uppvisandet av inkasseringkhandlingar eller vid redovisningen av inkasserade belopp; ej heller åtager sig post- och telegrafverket 1 övrigt någon ansvarighet utöver de i 1 och 2 mom. nämnda fall. N:o 70. Cirkulär angående ändringar i tillämpningsbestämningama till poststadgan. Vid denna dag i plenum skedd föredragning har post- öch telegrafstyrelsen förordnat att 73 i tillämpningsbestämningama till poststadgan (sid ) skall, räknat Ifrån och med den 1 juli 1930, erhålla följande ändrade lydelse: 73. Inkasseringar. Med avseende å tillämpningen av de i poststadgans ingående stadgandena gälla följande ibestämningar:

6 6 1. Rahainper ilmaliikenteeseen ottavat osaa kaikki postikonttorit sekä posti- ja iennätinkonttorit ynnä niiden haaraosastot I, postitoimistot niin myös posti- ja lennätintoimistot. 2. Kun perimisasiakirjat jätetään postiin, tulee niiden olla lähettäjän toimesta merkittyinä perimisluetteloon (lom. N :o 183). Perimisluettelon, joka on täytettävä lomakkeeseen painettujen ohjeiden mukaan, tulee olla suljettuna perimiskirjeeseen. 3. Osoitetoimipaikassa on perimisasiakirjat verrattava mukana seuraavaan perimisluetteloon sekä sen jälkeen merkittävä perimistoimenantokirjaan (lom. N:o 181). Perimisluetteloon on painettava toimipaikan päivämääräleima. Kotiinkantoa varten ovat perimisasiakirjat merkittävät postiljoonin kirjeenkantokirjaan, ja annetaan ne vastaanottajalle ainoastaan perittävän määrän suorittamista vastaan, minkä ohessa vastaanottajan on kuitattava asiakirjat vastaanotetuiksi kirjeenkantokirjaan. Jollei vastaanottajaa tavata ensimä.isellä kotiinkantoyrityksellä, tulee postiljoonin jättää lomakkeelle N:o 184 kirjoitettu ilmoitus perimistoimenannosta. Ellei periimisasiäkirjoja ole lunastettu, on niitä uudelleen yritettävä esittää velalliselle päivää ennen niiden palauttamista. 4. Perityt rahamäärät, jotka kuuluvat samaan lähetykseen, lähetetään lähettäjälle perimispostiosoituksella (lom. N :o 180), sittenkuin niistä on vähennetty: a) perimismaksu jokaisesta peritystä asiakirjasta, h) leimamaksu, jollei lähettäjä ole asianmukaisesti varustanut asiakirjoja leimamerkeillä, 1. Samtliga postkontor samt post- och telegrafkontor jämte deras filialer I, postexpeditioner ävensom post- och telegrafexpeditioner skola deltaga i inkasseringsrörelsen. 2. Då inkasseringshandlingar inlämnas till postbefordran böra de av avsändaren vara uppförda å inkasseringsförteckning (blank. N :o 183). Förteckningen, som bör upprättas i enlighet med å blanketten förefintliga anvisningar, skall vara. innesluten i inkasseringsb revet. 3. Å adressanstalten skola inkasseringshandlingama jämföras med den åtföljande inkasseringsförtedkningen och därefter införas i journalen över inkasseringsuppdrag (blank. N:oi 181). Inkasseringsförtecfcningen skall förses med avtryck av anstaltens datumstämpel. Inkasseringshandlingarna skola vid hembärning vara införda i postiljonens ibrevbäringsbok och utlämnas endast emot inkasseringsbeloppets erläggande, varjämte handlingarnas emottagande skall av adressaten kvitteras i brevbäringsboken. Anträffas adressaten ej vid första försök till hemibäming, skall postiljonen å blankett N :o 184 lämna skriftligt meddelande om inkasseringsuppdraget. Hava inkasseringshandlingama ej blivit inlösta, skall försök att förete desamma gäldenären ånyo göras dagen före tiden för deras retumering. 4. Inkasserade belopp, som hänföra sig till samma försändelse, översändas till avsändaren medelst inkasseringspostanvisning (blank. N :o 180) efter avdrag a v: a) inkasseringsavgift för varje inkasserad handling, b) stämpelavgift, om avsändaren icke verkställt vederbörlig stämpelbeläggning, c) sattuvissa tapauksissa pidätetty valtionvero, c) i förekommande fall innehållen statsskatt,

7 7 d ) esittämisin aksu, jos perimisasiakirja on esitetty velalliselle, mutta sitä ei ole lunastettu, sekä e) postiosoitusmaksu, joka lasketaan siitä määrästä, joka jää jäljelle, sittenkuin a), b), c) ja d) kohdissa mainitut maksut on vähennetty. Perimispostiosoitukseen kiinnitetään postimerkkejä perimis- ja postiosoitusmaksu ja vastaavaan määrään. Jos korko- ja osinkolippuja perittäessä on pidätetty valtionveroa, on kuitti pidätetystä valtionverosta liitettävä osoitukseen. 5. Perimispostiosoitus merkitään B- kassakirjaan (lom. N :o 170), ja käsitellään muuten postiennakko-osoituksista voimassaolevien määräysten mukaan. Perimisluettelon toinen osa on, asianmukaisesti täytettynä ja. luettelon ensimmäisestä osasta ilmoitettuna, liitettävä perimisosoitukseen. 6. Perimisasiakirja, jota ei ole lunastettu, palautetaan lähettäjälle suoraan tai, kun toimipaikan on velottava etukäteen maksettua leimaveroa tai kun esittämismaksu on perittävä vastaanottajalta, postiinjättötoimipaiikan välityksellä. Palauttaminen tapahtuu kirjatussa tai arvopostiasiakirjeessä, riippuen siitä, onko asiakirja alkujaan saapunut osoitetoimipaikkaan kirjattuna tai vakuutettuna. Kun lunastamaton perimisasiakirja palautetaan, on sen Oheen liitettävä lyhyt ilmoitus palauttamisen syystä, jolloin, jos velallinen on kieltäytynyt lunastamasta asiakirjaa, ne syyt, joilla hän on tätä kieltoansa perustellut, ovat ilmoitettavat. Ilmoitus, jota ei saa merkitä perimisasiakirjoihin, on kirjoitettava sitä varten tarkoitetulle lomakkeelle (lom. N:o 182). Jos posti- ja lennätinlaitoksella on perimisasiakirjan lähettäjältä saatavaa 18 momentin mukaan etukäteen maksettua leimaveroa, on postiinjättötoimipaikkaa kehoitetd) uppvisningsavgift, i händelse inkasseringshandling blivit gäldenären företedd, men ej inlösts, samt e) postanvisningsavgift, som beräknas å det belopp, som återstår, sedan de i a), b), c) och d) omnämnda avgifterna avdragits. Inkasseringspostanvisningen frimärkes till belopp, motsvarande inkaisserings- oeh anvisningsavgifterna. Har vid inkassering av ränte- eller utdelninigskuponger innehållits statsskatt, skall kvitto över den innehållna statsskatten biläggas anvisningen. 5. Inkasseringspostanvisning införes i B- kassäboken (blank. N :o 170') och behandlas i övrigt i enlighet med för postförskottsanvisningar gällande bestämningar. Den andra delen av inkasseringsförteckningen skall, behörigen iifylld oeh frånskild förteckningens första del, bifogas inkasseri n gsan vi sningen. 6. Inkasseringshandling, som icke blivit inlöst, återsändes till avsändaren direkt eller, när anstalten har fordran för förskjuten stämpelavgift, eller då uppvisningsavgift skall avfordras adressaten, genom inlämningsanstalten. Återsändandet sker uti rekommenderat eller värdepostsaksforev, allt efter som handlingen ursprungligen ankommit till adressanstalten under rekommendation eller assurans. Då oinlöst. inkasseringshandling återsändes, bifogas ett kortfattat meddelande om anledningen därtill, varvid, om gäldenären vägrat inlösen, de skäl han därför anfört böra angivas. Meddelandet, som icke får antecknas å inkasseringshandlingarna, skall skrivas å därför avsedd blankett (blank. N :o 182). Har post- och telegrafverket hos inkasseringshandlingens avsändare fordran för enligt 13 mom. förskjuten stämpelavgift, skall inlämningsanstalten anmodas att uttaga be-

8 8 tava perimään veromäärä ja lähettämään se siihen toimipaikkaan, joka on varustanut asiakirjan leimamerkeillä, tai, jollei leimaveroa ole voitu periä, siitä ilmoittamaan viimeksi mainitulle toimipaikalle myötäliittäen perimisasiakirjat. Se maksu, joka on suoritettava, kun perimisasiakirja on esitetty velalliselle, mutta kun sitä ei ole lunastettu (esittämismaksu), on, jos toimipaikassa samaan aikaan, on saman lähettäjän lähettämä lunastettu perimisasiakirja, vähennettävä peritystä rahamäärästä sekä tilitettävä postimerkein, jotka kiinnitetään 7 momentissa mainittuun tulleen perimisasiakirjan tiliin ja tehdään mitättömiksi. Jollei mitään rahamäärää ole peritty, tulee postiinjättötoimipaikan periä esittämismaksu lähettäjältä ja tilittää se äsken mainituin tavoin. 7. Milloin perimisasiakirja, jota ei ole lunastettu, 6 momentin mukaan palautetaan lähettäjälle postiinjättötoimipaikan välityksellä, tulee asiakirjaa seurata perimisluettelon toiseen osaan kirjoitettu tulleen perimisasiakirjan tili. 8. Tulleen perimisluettelon ensimmäinen osa säilytetään perimislähetyksen osoitetoimipaikassa. Lähetyksen postiinjättötoimip aitokaan takaisin tullut perimisluettelon toinen osa, säilytetään tässä toimipaikassa. 9. Perimisasiakirja voidaan jälkeenlähettää ainoastaan kotimaassa. Jälkeeni ähetettäessä kuljetetaan perimisasiakirjat uuteen osoitetoimipaikkaan kirjatussa tai arvopostiasiakirjeessä riippuen siitä, ovatko asiakirjat tulleet kirjattuina tai vakuutettuina. Uusi osoitetoimipaikka tekee tilin suoraan lähettäjälle tai postiinjättötoimipaikalle 6 momentissa määrätyin tavoin. 10. Perillesaamaton perimisasiakirja käsitellään samalla tavoin kuin lunastamaton. loppet och översända detsamma till den anstalt, som verkställt stämpeibeläiggninigen, eller att, om stämpelavgiften icke kunnat uttagas, därom underrätta sistnämnda anstalt med biläggande av inkasseningshandlingama. Den avgift, som utgår, när inkasseringshandling företetts för gäldenären men icke inlösts (uppvisningsavgiift), skall, om samtidigt finnes inlöst inkasseringshandling från samma avsändare, fråndragas det inkasserade beloppet samt redovisas medelst frimärken, som åsättas i 7 mom. omnämnda redovisning för ankommen inkasseringshandling och makuleras. Har något belopp icke inkasserats, har imläimningspostanstalten att hos avsändaren utkräva uppvisningsavgiften, för vilken redovisas på nyssnämnt sätt. 7. I de fall, då inkasseringshandling, som icke blivit inlöst, enligt 6 mom. återsändes till avsändaren genom inlämningsanstaltens förmedling, skall handlingen åtföljas av redovisning för ankommen inkasseringshandling, avfattad å den andra delen av inkasseringsförtecfcningen. 8. Den första delen av ankommen infcasseringsförteckning skall förvaras å inkasseringsförsändelsens adressanstalt. Den andra delen av inkasseringsförteckning, som återkommit till försändelsens inlämmingsanstalt, förvaras å denna.anstalt. 9. Ihkasiseringshandling kan eftersändas endast inom landet. Yid eiftersändndng befordras inkasseringshandlingama till den nya adressamstalten i rekommenderat eller värdeposts ak sbrev, allt efter som handlingarna ankommit under rekommendation eller assurans. Den nya adressanstalten avgiver redovisning direkt till avsändaren eller inlämningsanstalten, på sätt i 6 mom föreskrives. 10. Obeställbar inkasseringshandling behandlas på enahanda sätt som oinlöst.

9 9 11. Perimisasiakirjaa tiedusteltaessa on perimisluettelon kaksoiskappale myötäliitettävä. 12. Kirjelaatikosta otettu, asianmukaisesti frankkeerattu kirjattu perimiskirje (käsitellään samalla tavoin fcuiin jos se olisi jätetty toimipaikkaan. Jos lähetys on vakuutettu, frankkeeraamaton tai vaillinaisesti frankkeerattu, ei sitä kuljeteta. Periminen toimitetaan silloinkin kun lähettäjän nimeä ja osoitetta ei ole merkitty kirjekuoreen eikä perimisluetteloon tai itse perimisasiakirjoihin. Tieto lähettäjästä on kuitenkin, mikäli mahdollista, hankittava velalliselta. Jollei tietoa lähettäjästä voida saada, on asiasta ilmoitettava posti- ja lennätinhallituksen tilitoimistolle. Luetteloon tai perimisasiakirjoihin tehtyihin luvattomiin merkintöihin ei kiinnitetä mitään huomiota. Irrallisilla lehdillä esiintyvät merkinnät tai kirjeet käsitellään samoin kuin frankkeeraamattomat kirjelähetykset ja toimitetaan vastaanottajille säädetyn lunastuksen suoritusta vastaan; jos kieltäydytään lunastamasta, pidetään ilmoitukset tai kirjeet perillesaamafttomina. 13. Jollei velkoja ole varustanut leimamerkillä perimdsasialkirjaa, joka leimaverolain mukaan on leimamerkillä varustettava, tai jos hän on varustanut sen leimamerkillä pienempään määrään kuin olisi pitänyt, ei tämä seikka estä perimisen toimittamista, mutta on asiakirja, ennenkuin se esitetään maksettavaksi, toimipaikan toimesta varustettava leimamerkeillä säädettyyn määrään ja leimamerkit tehtävä kelpaamattomiksi sillä tavoin kuin leimaverolain 23 :ssä säädetään. 14. Jos joku perimisasiakirja puuttuu tai jos asiakirjan määrä on merkitty väärin luetteloon taikka jos se on niin virheellinen, ettei sitä voida, periä, toimitetaan kuitenkin muiden asiakirjojen periminen. Puuttuvasta tai virheellisestä asiakirjasta tehdään merkintä luetteloon. 11. Vid reklamation av inkasseringshandlinjg, skall duplett av infcasseringsiförteckningen bifogais. 12. Rekommenderat inkasseringsbrev, som, vederbörligen frankerat, upphämtas ur brevlåda, behandlas såsom hade det blivit inlämnat å anstalten. Är försändelsen assurerad, ofrankerad eller otillräckligt frankerad, befordras den ieke. Inkassering verkställes även om avsändarens namn och adress icke äro angivna vare sig å ibrevet eller å inkasseringsförteckningen eller å själva värdehandlingarna. Upplysning om avsändaren bör emellertid om möjligt inhämtas ifrån gäldenären. Kan sådan upplysning icke vinnas, anmäles förhållandet hos post- och telegrafstyrelsens räkenskapsbyrå. Vid otillåtna anteckningar och meddelanden å förteckning eller inkasseringshandlingar fästes intet avseende. Meddelanden på lösa Iblad eller ibrev behandlas såisom ofrankerade ibrevförsändelser och tillställas adressaterna mot erläggande av stadgad lösen; vägras lösen, anses meddelandena eller breven som obeställibara. 13. Om inkasseringshandling, vilken enligt lagen angående stämpelskatt skall beläggas med stämpel, antingen icke blivit av fordringsägaren belagd med stämpel eller av honom stämpelbelagts till lägre belopp än som vederbort, utgör detta icke hinder för inkasseringens verkställande, men handlingen skall, innan den till betalning företes, genom anstaltens försorg beläggas med stämpel till föreskrivet belopp samt stämpelmärkena makuleras på sätt i 23 i lagen angående stämpelskatt stadgas. 14. Om någon inkasseringshandling saknas eller å förteckningen upptagits med orätt belopp eller är felaktig, så att den ej kan inkasseras, verkställes likväl inkasseringen av övriga handlingar. Angående handlings obefintlighet eller felaktighet verkställes anteckning å förtedkningen

10 1 0 Jos perimisasiakirja puuttuu, on siitä viipymättä ilmoitettava lähettäjälle postiinjättötoimipaikan välityksellä. Puuttunut asiakirja lähetetään uudessa perimiskirjeessä. Asiakirja, jota virheellisyyden tähden ei voida periä, palautetaan viipymättä postiinjättötoimipaibkaan ilmoittamalla samalla palauttamisen syy. Saknas inkasseringshandling, skall avsändaren omedelbart därom underrättas genom inlämmingsanstaltens förmedling. Felande handling sändes i nytt inkasseringsbrev. Handling, som på grund av felaktighet ieke kan inkasseras, återsändes omedelbart till inlämningsanstalten jämte meddelande om orsaken till återsändandet. N :o 71. Kiertokirje muutoksesta asetukseen maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä. Kuluvan kesäkuun 27 päivänä annetulla asetuksella on maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä joulukuun 18 päivänä 1925 annetun asetuksen 1 :n 8 momentti heinäkuun 1 päivästä 1930 muutettu näin kuuluvaksi: 1 N:o 71. Cirkulär om ändring av förordningen angående avgifter i Finlands inrikes posttrafik. Genom förordning av den 27 innevarande juni har stadgats, att 1 8 mom. i förordningen den 18 december 1925 angående avgifter i Finlands inrikes posttrafik skall, räknat från den 1 juli 1930, erhålla följande ändrade lydelse: 1 Maksut rahainperimisistä. 8. Rahainperimisasiakirjoja sisältävästä lähetyksestä on lähetystä postiin jätettäessä suoritettava Samat postimaksut kuin kirjatusta tai vakuutetusta kirjeestä, riippuen siitä kirjataanko vai vakuutetaanko lähetys. 1 $. A vgifter för inkasseringar. 8. För iförsändelse, innehållande inkasseringshandlingar, skall vid försändelsens avlämnande till postbefordran erläggas samma postavgifter som' för ett rekommenderat eller assurerat brev, beroende därpå om försändelsen rekommenderas eller assureras. Sitäpaitsi suoritetaan: a) perimismaksu jokaisesta peritystä asiakirjasta 2 markkaa, ib) esittämismaksu jokaisesta perimisasiakirjasta, joka on esitetty velalliselle lunastettavaksi, mutta jota ei ole lunastettu, 2 markkaa, c) tavallinen postiosoitusmaksu perityn määrän lähettämisestä lähettäjälle. Dessutom utgår: a) inkasseringsavgift för varje inkasserad handling 2 mark, b) uppvisningsavgift för varje inkasseringshandling, isom företetts gäldenären för inlösen men ej inlösts, 2 mark, c) vanlig postanvisningsavgift för inkasseringsbeloppets översändande till avsändaren.

11 11 Postiosoitusmaksu suoritetaan siitä määrästä, joka jää jälelle peritystä määrästä, sittenkuin siitä on vähennetty a) ja b) kohdissa mainitut sekä sattuvissa tapauksissa muut valtiolle menevät maksut. Edelläoleva ilmoitetaan täten posti- ja lennätintoimipaikoille tiedoksi ja noudatettavaksi. Helsingissä, kesäkuun 27 päivänä Postanvisningsavgiften beräknas å det belopp, som av det inkasserade beloppet återstår efter det de under a) och b) angivna samt i förekommande fall andra till staten utgående avgifter avdragits. Det ovanstående varder ipost- och telegrafanstalterna till kännedom oeh iakttagande härigenom meddelat. Helsingfors, den 27 juni G. E. P. A lb r e c h t. John Palmgren.

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS KIERTOKIRJEET CIRKULÄR» 1925 N:o 43 i. 1. Maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä. Asetuksella joulukuun 18 päivältä 1925, samalla kun kumotaan asetus maksuista

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING N:o 113 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 113. N :o 113.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING N:o 113 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 113. N :o 113. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR* SAMLING 1931 N:o 113 Sisällys: N:o 113. Kiertokirje maksuista posti- Innehåll: N:o 113. Cirkulär angående avgifter'

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella.

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. SUOMEN POSTINEUVOSTON 1918. Kiertokirje. N:o 6. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi saatetaan täten Suomen Kansanvaltuuskunnan.

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o 18-19 N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

CIRKULÄR. KIERTOKIRJE N:o 155 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N :o 155. N:o 155.

CIRKULÄR. KIERTOKIRJE N:o 155 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N :o 155. N:o 155. POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS KIERTOKIRJE. CIRKULÄR. KOKOELMA SAMLING 1933 N:o 155 Sisällys: Nro 155. Kiertokirje viran- ja toimenhaltijani palkkausten vähentämisestä vuoden

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1967 No 58 N :o 58. Kiertokirje ylimääräisten toimien viranhoitojen julistamisesta haettaviksi. Posti- lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland.

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1929 KIERTOKIRJE. KOKOELM A POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR. SA M LIN G N:o 1 Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1 9 2 9 KIERTOKIRJE* KOKOELMA Sisällys: N:o 67. Kiertokirje postilähetysten frankkeeraam isesta frankkeerauskoneilla. N:o 6S. Kiertokirje postilähetysten frankkeeraam isesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

1921. Kiertokirje N:o 43.

1921. Kiertokirje N:o 43. Postiha! litu ksen 1921. Kiertokirje N:o 43. i. Koskeva lähetysten uusia etikettejä kotimaisessa postiliikenteessä. Postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten, että kotim aisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

CIRK ULÄR* KIERTOKIRJE* KOKOELM A N:o POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 15. N :o 15.

CIRK ULÄR* KIERTOKIRJE* KOKOELM A N:o POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 15. N :o 15. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELM A POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRK ULÄR* SA M L IN G 1933 N:o 1 5-1 9 Sisällys: N:o 15. K iertokirje virkam atkoista ja virkapuheluista sekä valtiolle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE. KOKOELMA

KIERTOKIRJE. KOKOELMA POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE. KOKOELMA POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR. SAMLING 1934 N:o 1-2 Sisällys: N:o 1. Kiertokirje posti- ja lennätintoimi- Innehåll: N:o 1. Cirkulär om ändring

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. ÉitinUt. 1900. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XI. 1 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. Från och med den 14 innevarande Oktober tillsvidare komma löljande

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 149-150 N :0 149. Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. Kesäkuun 6 päivänä 1947 annetulia asetuksella on lennätinsäännöstä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 19-22 N: o 19. ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta annetun valtiovarainministeriön

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N o 36-42 N:o 36. mainosjulisteesta. Posti- ja lennätinhallitus on suostunut sii- 1956 mainosjuliste. Juliste sijoitetaan paikalhen, että postitoimipaikkojen

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

KIERTOKIR3EKOKOELMA N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N: o 160. Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin.

KIERTOKIR3EKOKOELMA N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N: o 160. Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIR3EKOKOELMA 1964 N:o 160-161 N: o 160. Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa.

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Kiertokirje. 1909. Suomen P ostih allitu ksesta. N:oXIT. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Suuresti enentyneen postiosotusliikkeen

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81 MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 6.4.1981 Helsinki No 15/81. Asetus kauppa-alusten päällystöstä (522/64) määritellessään alukseen vaadittavan konepäällystön jättää mainitsernatta mitä ja missä tämän

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 1 51-152 N:o 151. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1988 Nro 48 49 Kiertokirje nro 48 Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 837/88

Lisätiedot

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin.

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Kiertokirje. 1912. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta. N:o Yli. 8. Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Postihallituksen 24 helmikuuta

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 159 N:o 159. Kiertokir j e muutoksista kansaneläkeosoitusten maksamisesta annettuihin ohjeisiin. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 27-28 N :o 27. Kiertokirje vapaakirjeoikeuden myöntämisestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä myiintänvt

Lisätiedot

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland.

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. 1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. f t II. Q. Angående utställande a f telegrampostanvisningar. Med upphäfvande af bestämmelserna i Poststyrelsens cirkulär N:o XXI af den 15 oktober 1892 meddelas vederbörande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA 1930. Sisällys: Ji:o 133. suorasta postinkuljetuksesta Helsingin ja Tukholman välillä. N:o 134. tullinalaisten esineiden lähettämisestä kirjeissä. >':o

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING BIHANG B TILL POST, OCH TELEGRAFSTYRELSENS LIITE B POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN

KIERTOKIRJE* KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING BIHANG B TILL POST, OCH TELEGRAFSTYRELSENS LIITE B POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN LIITE B POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMAAN BIHANG B TILL POST, OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING 1 9 3 0 M a r r a s k u u. N o v e m b e r. N:o 11 Eronneet: (8/11) Köyliön postitoimiston

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Vapauspassi. Fripass

Vapauspassi. Fripass ... v N:o Vapauspassi. joka on I ehdonalaiseen vapauteen päästetty kuritushuoneesta v. 19 Fripass för vilkorligeri frigifven från tukthuset i år 19 Tämä passi sisältää Detta pass innehåller lehteä. blad.

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 140. N :o 140.

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 140. N :o 140. / POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 Sisällys: N:o 140. Kiertokirje postipakettien vaihdosta Innehåll: N:o 140. Cirkulär angående

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 140/2007 vp Konkurssipesään peräytettävät velat Eduskunnan puhemiehelle Takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 10 :ssä säädetään velan maksun peräytymisestä seuraavasti:

Lisätiedot

KIERTOKIRJE. CIRK ULÄR. KOKOELMA SA M LIN G

KIERTOKIRJE. CIRK ULÄR. KOKOELMA SA M LIN G POSTI» J A LEN N A T I NTI A L L IT UKS EN POST» O C H T E L E G R A FSTY R E L SE N S KIERTOKIRJE. CIRKULÄR. KOKOELMA SAM LING 1929 73 Sisällys N:o 73. K iertokirje pohjoism aisesta m atkakortista. Innehåll

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931.

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. 1922. Taksoitusmääräyksiä y. m. N:o 3. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. Siv. 3,»Laajuus ja tilavuus», ensimmäinen kappale»postipaketin

Lisätiedot

2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on:

2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on: KIERTOKIRJEET 1924 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o 34 1. Fostinvaihdosta toiselta puolen isuomen ja toiselta puolen Ruotsin ja Tanskan välillä. Kali del la eri asetuksella 5 päivältä -syyskuuta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o 6. N:o 6. Kiertokirje radiolupavarojen tilityksestä.

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o 6. N:o 6. Kiertokirje radiolupavarojen tilityksestä. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 6 N:o 6. Kiertokirje radiolupavarojen tilityksestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa esittelyssä määrännyt, että postikonttorin,

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

1.Person som ansökan gäller / Hakija (henkilö, joka haluaa uskotun miehen tai edunvalvojan)

1.Person som ansökan gäller / Hakija (henkilö, joka haluaa uskotun miehen tai edunvalvojan) Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kapitlet 4 respektive 7 får göras av den person som ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

Postipaketti Postpaket

Postipaketti Postpaket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare Paino Vikt kg Lisätiedot

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA

KIERTOKIRJE* KOKOELMA POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR* SAMLING 1934 N:o 11 Sisällys: N :o 11. Kiertokirje lenn-ätinsäännön Innehåll: N :o 11. Cirkulär angående ändring

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät 12-20

Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät 12-20 Muutoksenhakuohjeet Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä 17.2.2016 Pykälät 12-20 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta koska päätös

Lisätiedot

Avtal. Sopimus K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS.

Avtal. Sopimus K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING 1932 N:o 99 Sisällys: N:o 99. K iertokirje p o stip ak ettien vaihdosta Suom en ja A m erikan Y hdysvaltain

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

4 Päätös tutkimuslupahakemukseen HEL Päätös

4 Päätös tutkimuslupahakemukseen HEL Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 4 Päätös tutkimuslupahakemukseen HEL 2017 002253 HEL 2017-002253 T 13 02 01 Päätös Päätöksen perustelut Tutkimusluvan ehdot Etelän palvelualuejohtajta päätti myöntää

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / *

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / * Kiertokirje. Koska Suomen Senaatin kulkulaitosten ja yleisten töiden Toimituskunta on kirjelmässä 'tdlivan huhtikuun 11 päivältä, mikä saapui Väliaikaiselle Pcstihallituksclle saman kuun 15 päivänä, ilmoittanut

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 649/2003 vp Ulosmitatun omaisuuden realisointiajankohta Eduskunnan puhemiehelle Yksityisen henkilön tai yrityksen joutuessa maksuvaikeuksiin velkoja hakee usein saatavalleen tuomion,

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1975 No 12 No 12 Kiertokirje m uutoksista postisäännön soveltamism ääräyksiin Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 580/2009 vp Eläkkeen karttuminen työsuhteen päättävän tukipaketin aikana Eduskunnan puhemiehelle Monissa yrityksissä tarjotaan YT-neuvotteluissa työsuhteensa päättäville työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 33

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 33 P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1925 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR Nro 33 1. Uusien kansainvälisten postisopimusten soveltamisesta. Asetuksella 14 päivältä syyskuuta 1925 on määrätty, että seuraavat Maailmanpostiliiton

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet 2 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet Med föranledande af att förändrad tidtabell för Finska Statsjernvägarne träder i gällande kraft frun.och med d m

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA No POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. Kohta on muutettu näin kuuluvaksi:

KIERTOKIRJEKOKOELMA No POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. Kohta on muutettu näin kuuluvaksi: POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1979 No 4 5-4 7 No 45 Kiertokirje muutoksista sanomalehtiasetuksen soveltamismääräyksiin Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 1 7-1 9 N:o 17. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen lähettämisestä

Lisätiedot

CIRKULÄR* KIERTOKIRJE* KOKOELM A. N:o 8 4 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 84. Cirkulär

CIRKULÄR* KIERTOKIRJE* KOKOELM A. N:o 8 4 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 84. Cirkulär POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1 9 2 8 KIERTOKIRJE* KOKOELM A POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR* S A M L I N G N:o 8 4 Sisällys N:o 84. Kiertokirje ammattioppikurs- Innehåll >T:o 84. Cirkulär angående

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 261/2002 vp Sukunimen vaihtamisen maksuperusteiden muuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Nimilain mukaan sukunimen vaihtaminen puolison kuoleman tai avioeron jälkeen on maksutonta vain

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING L IIT E A POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS N:o 14. V asta-arvotaulukkoon,

KIERTOKIRJE* KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING L IIT E A POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS N:o 14. V asta-arvotaulukkoon, L IIT E A POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMAAN B IH A N G A T I L L POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING 1928 N:o 14 V asta-arvotaulukkoon, joka seurasi posti- ja lennätinhallituksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 468/2004 vp Kuntalain mukainen valitusoikeus Eduskunnan puhemiehelle Kuntalain mukaan kunnan päätökseen voivat hakea muutosta muun muassa kunnan jäsen ja sellainen henkilö, joka omistaa

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 8.3.2013 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot