KIERTOKIRJE KOKOELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERTOKIRJE KOKOELMA"

Transkriptio

1 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o N:o 151. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä annetun asetuksen muuttamisesta. Lokakuun 9 päivänä 1959 annetulla asetuksella on kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä 28 päivänä helmikuuta 1947 annetun asetuksen (193/47) 2 :n 2 momentti, 4 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on 5 päivänä tammikuuta 1956 annetussa asetuksessa (29/56), ja 7 :n 2 momentti muutettu sekä lisätty 7 :ään uusi 3 momentti ja siirretty nykyinen 3 momentti momentiksi 4 seuraavasti: 2 vastaan sanomalehtenä paikalliskirjeenkannon yhteydessä postitse jaettavaksi lehden il 2. asuvalle tai oleske Eri hintaisina taikka eri numeromääräi mestymispaikkakunnallsinä painoksina ilmestyvän sanomalehden jo kainen painos on erikseen merkittävä sanomalehtihinnastoon. Jos sanomalehden julkaisija levalle vastaanottajalle. Posti- ja lennätinhallituksella on kuitenkin oikeus myöntää poikkeuksia tästä säännöksestä ehdolla, että sarätystä on määrännyt lehdestä taikka sen määnomalehden julkaisija suorittaa posti- ja painoksesta suoritettavaksi varsinaista tilaushintaa korkeamman tilaushinnan silloin, kun lehden tai sen asianomaisen painoksen lennätinlaitokselle posti- ja lennätinhallituksen erikseen vahvistaman korvauksen jakelun aiheuttamista kustannuksista. toimittaminen ilmestymispaikkakunnalla asuvalle tai oleskelevalle vastaanottajalle tapahtuu julkaisijan toimesta, voidaan sanomalehtihinnastoon julkaisijan pyynnöstä erikseen 7. merkitä myös kysymyksessä oleva koro tettu tilaushinta. Jollei julkaisija ole mainittua pyyntöä tehnyt, peritään posti- ja lennätinlaitoksen vastaanottamista tilauksista sanomalehden tai sen asianomaisen painoksen sanomalehtihinnastoon merkitty tilaushinta siitä riippumatta, kenen toimesta lehti toimitetaan vastaanottajalle. Julkaisijalla ei tällöin ole oikeutta jälkeenpäin saada postija lennätinlaitokselta hyvitystä lehden tai sen asianomaisen painoksen varsinaisen tilaushinnan ja korotetun tilaushinnan erotuksesta Sanomalehteä, jota ilmestyy enemmän kuin 104 numeroa kalenterivuodessa, ei oteta 2. Jokaisessa sanomalehdessä tulee, mikäli jäljempänä tässä momentissa ei toisin säädetä taikka posti- ja lennätinhallitus ei ole erikseen myöntänyt 3 momentissa tarkoitettua poikkeusta, olla selvä osoite, jossa ylinnä on mainittu osoitetoimipaikan nimi ja sen alla vastaanottajan tarkempi osoite ja alinna vastaanottajan nimi. Osoite on painettava tai koneella kirjoitettava, kuitenkin niin, että erikoistapauksessa osoite saadaan kirjoittaa käsin. Lähetettäessä samalle vastaanottajalle useampia lehtiä yhteen sidottuina taikka sisäkkäin, on osoitteen merkitseminen ainoastaan päällimmäiseen lehteen pakollinen. Kaikkien samaan postitoimipaikkaan osoitettujen lehtien tulee olla sidottu postikäsitte- lyä varten sopivan painoisiksi kimpuiksi /5 Postiasemille jakelu N :o 27.

2 2 3. Sanomalehden julkaisijan pyynnöstä posti- ja lennätinhallitus voi myöntää julkaisijalle poikkeustapauksessa oikeuden jättää määrätyt sanomalehdet postin kuljetettaviksi osoitteettomina. Posti- ja lennätinhallitus vahvistaa tällöin jokaisessa tapauksessa erikseen ne ehdot, joilla mainittu oikeus myönnetään, sekä sen lisäkorvauksen suuruuden, joka julkaisijan on suoritettava posti- ja lennätinlaitokselle sanomalehtien kuljettamisesta ja jakelusta osoitteettomina aiheutuvasta lisätyöstä. Helsingissä 30 päivänä lokakuuta Edelläolevan posti- ja lennätinhallitus täten ilmoittaa toimipaikoille tiedoksi ja noudatettavaksi. Eripainos edelläolevista muutoksista oheenliitetään kiinnitettäväksi sanomalehtiohjesäännön Liitteen A asianomaisiin kohtiin, minkä lisäksi asianomaisia kehoitetaan muuttamaan kysymyksessä olevan asetuksen 7 :n nykyisen 3. momentin järjestysnumero numeroksi 4. N: o 152. Kiertokir j e sanomalehtiohjesäännön muuttamisesta. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt tehdä annettuun sanomalehtiohj e sääntöön seuraavat muutokset: 2 :n 1. kohta muutetaan näin kuuluvaksi: 2. S anomalehtihinnasto. 1. Sanomalehtihinnastolla tässä ohjesäännössä tarkoitetaan luetteloa, johon on merkitty ne sanomalehdet, jotka voidaan tilata ja kuljettaa posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä, sekä sanomalehtien tilauskaudet ja -hinnat. Sanomalehden hyväksyy merkittäväksi sanomalehtihinnastoon sanomalehtipostikonttori. Ilmoituksessa, joka on laadittava postista tarkoitusta varten saatavissa olevalle lomakkeelle (lom. N :o 35) ja jätettävä lehden ilmestymispaikkakunnalla olevaan posti- tai posti- ja lennätintoimipaikkaan, Helsingissä sanomalehtipostikonttoriin, julkaisijan tulee mainita: sanomalehden nimi sekä sanomalehteä säännöllisesti seuraavat liitteet, sanomalehden ilmestymispaikkakunta, sanomalehden julkaisijan nimi ja asuinpaikka, kuinka usein sanomalehti ilmestyy, sanomalehden tilauskaudet, sanomalehden tilaushinnat, sekä sanomalehden yhden vuosikerran arvioitu paino, joka saadaan siten, että sanomalehden yhden vuosikerran numerokappaleiden lukumäärä ja yhden numerokappaleen ynnä siihen kuuluvien liitteiden, joista ei suoriteta eri kuljetusmaksua, arvioitu paino kerrotaan keskenään. Eri hintaisina taikka eri numeromääräisinä painoksina ilmestyvän sanomalehden jokainen painos on erikseen merkittävä sauomalehtihinnastoon. Jos sanomalehden julkaisija on määrännyt lehdestä taikka sen määrätystä painoksesta suoritettavaksi varsinaista tilaushintaa korkeamman tilaushinnan silloin, kun lehden tai sen asianomaisen painoksen toimittaminen ilmestymispaikkakunnalla asuvalle tai oleskelevalle vastaanottajalle tapahtuu julkaisijan toimesta, voidaan sanomalehtihinnastoon julkaisijan pyynnöstä erikseen merkitä myös kysymyksessä oleva korotettu tilaushinta. Ellei julkaisija ole mainittua pyyntöä tehnyt, peritään posti- ja lennätinlaitoksen vastaanottamista tilauksista sanomalehden tai sen asianomaisen painoksen sanomalehtihinnastoon merkitty tilaushinta siitä riippumatta, kenen toimesta lehti toimitetaan vastaanottajalle. Julkaisijalla ei tällöin ole oikeutta jälkeenpäin saada postija lennätinlaitokselta hyvitystä lehden tai sen asianomaisen painoksen varsinaisen tilaushinnan ja korotetun tilaushinnan erotuksesta. Sanomalehden ilmestymispaikkakuntana pidetään sitä paikkakuntaa, missä lehti jätetään postissa kuljetettavaksi, ellei posti- ja

3 3 lennätinhallitus jossakin erikoistapauksessa toisin määrää. 4 :n 4. kohta, sellaisena kuin se on kiertokirjeessä No 19/56, kumotaan. työstä. jakelusta osoitteettomina aiheutuvasta lisä 5. Lehti on ennen postiin tuomista lajiteltava ja kimputettava toimipaikoittain ja ja- 6 : n 1. ja 5. kohdat, sellaisina kuin ne ovat kiertokirjeessä No 19/56, ja 4. kohta kelupaikoittain sekä kunkin rataosan ja posmuutetaan näin kuuluviksi: 6 Sanomalehtien post iin jättäminen. 1. Sanomalehteä, jota ilmestyy enemmän kuin 104 numeroa kalenterivuodessa, ei oteta vastaan sanomalehtenä postitse jaettavaksi lehden ilmestymispaikkakunnan paikallisella kirjeenkantoalueella asuvalle tai oleskelevalle vastaanottajalle. Posti- ja lennätinhallitus on kuitenkin oikeutettu myöntämään poikkeuksia tästä määräyksestä ehdolla, että sanomalehden julkaisija suorittaa posti- ja lennätinlaitokselle posti- ja lennätinhallituksen erikseen vahvistaman korvauksen jakelun aiheuttamista kustannuksista. 4. Jokaisessa sanomalehdessä tulee, mikäli jäljempänä tässä kappaleessa ei toisin määrätä taikka posti- ja lennätinhallitus ei ole erikseen myöntänyt tämän kohdan toisessa kappaleessa tarkoitettua poikkeusta, olla selvä osoite, jossa ylinnä on osoitetoimipaikan nimi ja sen alla vastaanottajan lähempi osoite ja alinna vastaanottajan nimi. Lähetettäessä useampia lehtiä yhteen sidottuina taikka sisäkkäin samalle vastaanottajalle, on osoitteen merkitseminen ainoastaan päällimmäiseen lehteen pakollinen. Osoitteen on oltava jokaisessa lehdessä samalla kohtaa ja samassa asennossa siten, että osoite voidaan helposti havaita ja lukea. Osoite on joko lehteen tai lehteen kiinnitettyyn osoitelipukkeeseen painettava tai koneella kirjoitettava, kuitenkin niin, että osoite voidaan erikoistapauksessa käsin kirjoittaa musteella tai lyijykynällä. Jos osoite painetaan lehteen, on osoitteen painamiseen käytettävä muuta väriä kuin sitä, jota on käytetty sanomalehden painamiseen. Sanomalehden julkaisijan pyynnöstä posti - ja lennätinhallitus voi myöntää julkaisijalle poikkeustapauksessa oikeuden jättää määrätyt sanomalehdet postin kuljetettaviksi osoitteettomina. Posti- ja lennätinhallitus vahvistaa tällöin jokaisessa tapauksessa erikseen ne ehdot, joilla mainittu oikeus myönnetään, sekä sen lisäkorvauksen suuruuden, joka julkaisijan on suoritettava posti- ja lennätinlaitokselle sanomalehtien kuljettamisesta ja tinkulkulinjan kimput yhdistettävä. Mikäli samaan toimipaikkaan tai jakelupaikkaan lähetetään vähintään viisi sanomalehteä, on ne kimputettava sopivan painoiseksi helposti käsiteltäväksi kimpuksi. Sanomalehtikimppu ei yleensä saa painaa yli 15 kiloa. Sellaiset useammin kuin 52 kertaa, mutta enintään 104 kertaa kalenterivuodessa ilmestyvät sanomalehdet, jotka on tarkoitettu sanomalehtinä postitse jaettaviksi lehden ilmestymispaikkakunnan asuville tai oleskeleville vastaanottajille, on kimputettava erikseen. Nämä sanomalehtikimput, joiden päällykseen julkaisijan on selvästi merkittävä sana Paikallisjakeluun ja joihin ei saa sulkea muita kuin edellä tässä kappaleessa mainittuja sanomalehtiä, on jätettävä ilmestymispaikkakunnan toimipaikkaan erillään muista samaa lehteä sisältävistä kimpuista. Samoin on meneteltävä myös, milloin posti- ja lennätinhallitus on myöntänyt julkaisijalle tämän pykälän 1. kohdassa tarkoitetun oikeuden jättää sanomalehti, joka ilmestyy useammin kuin 104 kertaa kalenterivuodessa, postitse sanomalehtenä jaettavaksi lehden ilmestymispaikkakunnan asuvalle tai oleskelevalle vastaanottajalle. Sanomalehden ilmestymispaikkakunnan toimipaikka voi lisäksi lehden julkaisijalle antaa yksityiskohtaisia lisäohjeita sanomalehtien lajittelemisesta ja kimputtamisesta. Osoitetoimipaikka voi postin jakelun jouduttamiseksi sitäpaitsi pyytää sanomalehden julkaisijaa järjestämään sanomalehtien kimputtamisen kirjeenkantopiireittäin. 8 :n 1. kohta ja 2. kohdan, sellaisena kuin se on kiertokirjeessä No 19/56, ensimmäinen kappale muutetaan näin kuuluvaksi: 8 Sanomalehden ja sen liitteiden punnitseminen. 1. Julkaisijan tulee joka kerta, kun sanomalehti jätetään postitse kuljetettavaksi,

4 4 antaa lehden ilmestymispaikkakunnan toimipaikkaan lehden punnitsemista ja tarkastamista varten irtonaisina toimipaikan tarvitsema määrä sanomalehden numerokappaleita niihin kuuluvine liitteineen ja jos sanomalehteä seuraa liite, toimipaikalle siitä erikseen samalla ilmoittaa, olipa liitteestä suoritettava eri maksu tai ei. Milloin julkaisija aikoo jättää painotuotteen kuljetettavaksi postissa määrätyn sanomalehtinumeron liitteenä ilman eri kuljetusmaksua, on julkaisijan hyvissä ajoin ennen asianomaisen sanomalehtinumeron ja sen liitteeksi tarkoitetun painotuotteen lähettämistä jätettävä ilmestymispaikkakunnan toimipaikalle kysymyksessä olevan painotuotteen oikovedos, olipa painotuote merkitty sanomalehden liitteenä sanomalehtihinnastoon tai ei. Ilmestymispaikkakunnan toimipaikka antaa tällöin julkaisijalle tiedon siitä, kuljetetaanko kysymyksessä oleva painotuote sanomalehden liitteenä ilman eri kuljetusmaksua vai ei. Jos liite on sen laatuinen, että siitä on suoritettava eri kuljetusmaksu, on julkaisijan lisäksi viimeistään päivää ennen liitteen lähettämistä ilmestymispaikkakunnan toimipaikkaan punnitsemista ja maksun määräämistä varten jätettävä kappale liitettä sekä ilmoitus painoksen suuruudesta. 2. Toimipaikan tulee, ottamalla lisäksi huomioon jäljempänä tässä kohdassa annetut määräykset, sanomalehteä postiin jätettäessä punnitsemalla todeta postiin tuodun kunkin sanomalehtilähetyksen kokonaispaino ja yhden numerokappaleen paino liitteineen, riippumatta siitä, onko liitteistä suoritettava eri maksu tai ei, sekä antaa sanomalehden postiin tuojalle punnitustodistus (lom. N :o 21), johon on merkittävä sanomalehden nimi ja järjestysnumero, sanomalehtilähetyksen kokonaispaino ja yhden numerokappaleen paino kaikkine liitteineen, sekä lisäksi, jos lehteä seuraa yksi tai useampia tämän pykälän 1. kohdan kolmannessa kappaleessa mainitunlaisia liitteitä, erikseen punnita ja punnitustodistukseen merkitä yhtä numerokappaletta seuraavan kunkin tällaisen liitteen paino. Punnitustodistuksen kalkioimalla otettu jäljennös säilytetään toimipaikassa. 9 :n 1. kohta muutetaan näin kuuluvaksi: 9. Saapuneiden sanomalehtien jakelu. 1. Saapuneet sanomalehdet jaetaan osoitetoimipaikasta tai kannetaan tilaajalle samassa järjestyksessä kuin tavalliset kirjelähetykset. Jos toimipaikasta kannettava posti on niin suuri, ettei sitä kokonaan voida jakaa ensimmäisellä kirjeenkantovuorolla, voidaan ensisijassa korkeintaan kahdesti viikossa ilmestyvät sanomalehdet jättää jaettaviksi seuraavalla kirjeenkantovuorolla. Osoitteettomina postin kuljetettaviksi jätettyjen sanomalehtien jakelusta osoitetoimipaikasta ja kotiinkannosta tilaajille antaa posti- ja lennätinhallitus asianomaiselle toimipaikalle jokaisessa tapauksessa erikseen tarpeelliset lisäohjeet. Paikkakunnalla, jossa postiljoonit suorittavat lähetysten kotiinkannon, ei kotiinkanneta lehteä lähetyksenä, joka painaa enemmän kuin 500 grammaa, vaan jätetään siitä vastaanottajalle tiedoksianto (lom. no 50 ja 50/1). 12 :n 2. kohta, sellaisena kuin se on kiertokirjeessä No 19/56, muutetaan näin kuuluvaksi. 2. Numerokappaleiden yhteisen painon mukaan suoritettava kuljetusmaksun osa määrätään ja lasketaan kalenterikuukauden aikana postiin kuljetettaviksi jätettyjen sanomalehtilähetysten yhteenlasketun kokonaispainon perusteella. Numerokappaleiden lukumäärän mukaan suoritettava kuljetusmaksun osa määrätään ja lasketaan kalenterikuukauden aikana postiin kuljetettaviksi jätettyjen numerokappaleiden yhteenlasketun lukumäärän perusteella. Numerokappaleiden lukumäärä saadaan siten, että kalenterikuukauden aikana kuljetetun jokaisen eri sanomalehtilähetyksen kokonaispaino jaetaan saman lähetyksen yhden numerokappaleen ja sitä seuraavien liitteiden painolla ja saadut osamäärät lasketaan yhteen, kuitenkin niin, että 8 :n 2. kohdan 3 kappaleessa mainittujen sanomalehtien numerokappaleiden lukumäärää osoittavat osamäärät on erikseen laskettava yhteen.

5 5 Kuljetusmaksu sellaisesta liitteestä, josta on suoritettava eri kuljetusmaksu, määrätään ja lasketaan siten, että jokaisesta tällaisesta liitteestä suoritettava kuljetusmaksu kerrotaan sanotun liitteen kappalemäärällä. Tämä kappalemäärä on sama kuin sen sanomalehtilähetyksen numerokappaleiden lukumäärä, jota liite seurasi. Useammin kuin 104 kertaa kalenterivuodessa ilmestyvän sanomalehden jakamisesta sanomalehtenä lehden ilmestymispaikkakunnan asuvalle tai oleskelevalle vastaanottajalle, niin myös sanomalehtien kuljettamisesta ja jakelusta osoitteettomina posti- ja lennätinlaitokselle tulevan, posti- ja lennätinhallituksen vahvistaman korvauksen tai lisäkorvauksen perimisestä julkaisijalta ja tulouttamisesta antaa posti- ja lennätinhallitus asianomaiselle toimipaikalle jokaisessa tapauksessa erikseen tarpeelliset ohjeet. tus sanomalehden tai jonkin sen numeron saapumatta jäämisestä koskee osoitteettomana postin kuljetettavaksi jätettävää sanomalehteä, ei jakelutoimipaikka tiedustele sanomalehteä julkaisijalta nimeltä mainitulle vastaanottajalle tarkoitettuna sanomalehtenä. Jakelutoimipaikan tulee mahdollisuuksien mukaan kuitenkin, milloin jonkun tai jo i denkin vastaanottajien jääminen ilman heille tilattua sanomalehteä johtuu toimipaikkaan osoitteettomina toimitettujen sanomalehtien kappalemäärän riittämättömyydestä, ilmoittaa asiasta julkaisijalle. Ulkomailla ilmestyvää posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä tilattua sanomalehteä on toimipaikan ilman tilaajan ilmoitusta tiedusteltava oikaisuilmoituksella 10 :n 4 kohdan mukaisesti. Julkaisijalta suoraan tilattua sanomalehteä ei tiedustella posti- ja lennätinlaitoksen toimesta. 18 :n 1. ja 7. kohdat muutetaan näin kuuluviksi: 18. i) Tiedustelu, osoitteenmuutos ja jälkeenlähettäminen. 1. Jos tilaaja ilmoittaa, että hänen postija lennätinlaitoksen välityksellä tilaamansa kotimainen sanomalehti tai jokin sen numero on jäänyt saapumatta, on toimipaikan tiedusteltava sitä viipymättä asianomaisen lehden julkaisijalta käyttämällä sanomalehden tiedustelulomaketta (lom. no 12). Tiedustelu on maksuton. Jos sanomalehden vastaanottajan asianomaiselle jakelutoimipaikalle tekemä ilmoi- Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1959 i) Kts. alaviittaa 2) 14 : n 6 kohdan 2 kappaleen kohdalla. 7. Tämän pykälän määräykset eivät estä osoitteella varustetun sanomalehden jälkeenlähettämistä postisäännön 28 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Jälkeenlähettäminen on maksuton. Jälkeenlähetettävään sanomalehteen on painettava jälkeenlähettämispäivää osoittava leima. Osoitteettomina postin kuljetettaviksi jätettyjä sanomalehtiä ei jälkeenlähetetä. Eripainos edelläolevista muutoksista oheenliitetään kiinnitettäväksi sanomalehtiohjesäännön asianomaisiin kohtiin. Pääjohtaja S. J. Ahola. Johtaja Matti Aspio. H e ls i n k i V a l t i o n e u v o s t o n k i r ja p a in o

6 Eripainos posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeistä N :o /59. Lokakuun 9 päivänä 1959 annetulla asetuksella on kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä 28 päivänä helmikuuta 1947 annetun asetuksen (193/47) 2 :n 2 momentti, 4 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on 5 päivänä tammikuuta 1956 annetussa asetuksessa (29/56), ja 7 :n 2 momentti muutettu sekä lisätty 7 :ään uusi 3 momentti ja siirretty nykyinen 3 momentti momentiksi 4 seuraavasti: 2 2. Eri hintaisina taikka eri numeromääräisinä painoksina ilmestyvän sanomalehden jo kainen painos on erikseen merkittävä sanomalehtihinnastoon. Jos sanomalehden julkaisija on määrännyt lehdestä taikka sen määrätystä painoksesta suoritettavaksi varsinaista tilaushintaa korkeamman tilaushinnan silloin, kun lehden tai sen asianomaisen painoksen toimittaminen ilmestymispaikkakunnalla asuvalle tai oleskelevalle vastaanottajalle tapahtuu julkaisijan toimesta, voidaan sanomalehtihinnastoon julkaisijan pyynnöstä erikseen merkitä myös kysymyksessä oleva korotettu tilaushinta. Jollei julkaisija ole mainittua pyyntöä tehnyt, peritään posti- ja lennätinlaitoksen vastaanottamista tilauksista sanomalehden tai sen asianomaisen painoksen sanomalehtihinnastoon merkitty tilaushinta siitä riippumatta, kenen toimesta lehti toimitetaan vastaanottajalle. Julkaisijalla ei tällöin ole oikeutta jälkeenpäin saada postija lennätinlaitokselta hyvitystä lehden tai sen asianomaisen painoksen varsinaisen tilaushinnan ja korotetun tilaushinnan erotuksesta. (A ) Sanomalehteä, jota ilmestyy enemmän kuin 104 numeroa kalenterivuodessa, ei oteta vastaan sanomalehtenä paikalliskirjeenkannon yhteydessä postitse jaettavaksi lehden ilmestymispaikkakunnalla asuvalle tai oleskelevalle vastaanottajalle. Posti- ja lennätinhallituksella on kuitenkin oikeus myöntää poikkeuksia tästä säännöksestä ehdolla, että sanomalehden julkaisija suorittaa posti- ja lennätinlaitokselle posti- ja lennätinhallituksen erikseen vahvistaman korvauksen jakelun aiheuttamista kustannuksista. (A ) 7 2. Jokaisessa sanomalehdessä tulee, mikäli jäljempänä tässä momentissa ei toisin säädetä taikka posti- ja lennätinhallitus ei ole erikseen myöntänyt 3 momentissa tarkoitettua poikkeusta, olla selvä osoite, jossa ylinnä on mainittu osoitetoimipaikan nimi ja sen alla vastaanottajan tarkempi osoite ja alinna vastaanottajan nimi. Osoite on painettava tai koneella kirjoitettava, kuitenkin niin, että erikoistapauksessa osoite saadaan kirjoittaa käsin. Lähetettäessä samalle vastaanottajalle useampia lehtiä yhteen sidottuina taikka sisäkkäin, on osoitteen merkitseminen ainoastaan päällimmäiseen lehteen pakollinen. Kaikkien samaan postitoimipaikkaan osoitettujen lehtien tulee olla sidottu postikäsittelyä varten sopivan painoisiksi kimpuiksi. 3. Sanomalehden julkaisijan pyynnöstä posti- ja lennätinhallitus voi myöntää julkaisijalle poikkeustapauksessa oikeuden jättää määrätyt sanomalehdet postin kuljetettaviksi osoitteettomina. Posti- ja lennätinhallitus vahvistaa tällöin jokaisessa tapauksessa erikseen ne ehdot, joilla mainittu oikeus myönnetään, sekä sen lisäkorvauksen suuruuden, joka julkaisijan on suoritettava posti- ja lennätinlaitokselle sanomalehtien kuljettamisesta ja jakelusta osoitteettomina aiheutuvasta lisätyöstä. (A ) Kysymyksessä olevan asetuksen 7 :n nykyisen 3. momentin järjestysnumero on muutettava numeroksi 4.

7 annettuun sanomalehtiohjesääntöön on tehty seuraavat muutokset: 2 :n 1. kohta muutetaan näin kuuluvaksi: 2 S anomalehtihinnasto. 1. Sanomalehtihinnastolla tässä ohjesäännössä tarkoitetaan luetteloa, johon on merkitty ne sanomalehdet, jotka voidaan tilata ja kuljettaa posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä, sekä sanomalehtien tilauskaudet ja -hinnat. Sanomalehden hyväksyy merkittäväksi sanomalehtihinnastoon sanomalehtipostikonttori. Ilmoituksessa, joka on laadittava postista tarkoitusta varten saatavissa olevalle lomakkeelle (lom. N :o 35) ja jätettävä lehden ilmestymispaikkakunnalla olevaan posti- tai posti- ja lennätintoimipaikkaan, Helsingissä sanomalehtipostikonttoriin, julkaisijan tulee mainita: sanomalehden nimi sekä sanomalehteä säännöllisesti seuraavat liitteet, sanomalehden ilmestymispaikkakunta, sanomalehden julkaisijan nimi ja asuinpaikka, kuinka usein sanomalehti ilmestyy, sanomalehden tilauskaudet, sanomalehden tilaushinnat, sekä sanomalehden yhden vuosikerran arvioitu paino, joka saadaan siten, että sanomalehden yhden vuosikerran numerokappaleiden lukumäärä ja yhden numerokappaleen ynnä siihen kuuluvien liitteiden, joista ei suoriteta eri kuljetusmaksua, arvioitu paino kerrotaan keskenään. Eri hintaisina taikka eri numeromääräisinä painoksina ilmestyvän sanomalehden jokainen painos on erikseen merkittävä sanomalehtihinnastoon. Jos sanomalehden julkaisija on määrännyt lehdestä taikka sen määrätystä painoksesta suoritettavaksi varsinaista tilaushintaa korkeamman tilaushinnan silloin, kun lehden tai sen asianomaisen painoksen toimittaminen ilmestymispaikkakunnalla asuvalle tai oleskelevalle vastaanottajalle tapahtuu julkaisijan toimesta, voidaan sanomalehtihinnastoon julkaisijan pyynnöstä erikseen merkitä myös kysymyksessä oleva korotettu tilaushinta. Ellei julkaisija ole mainittua pyyntöä tehnyt, peritään posti- ja lennätinlaitoksen vastaanottamista tilauksista sanomalehden tai sen asianomaisen painoksen sanomalehtihinnastoon merkitty tilaushinta siitä riippumatta, kenen toimesta lehti toimitetaan vastaanottajalle. Julkaisijalla ei tällöin ole oikeutta jälkeenpäin saada postija lennätinlaitokselta hyvitystä lehden tai sen asianomaisen painoksen varsinaisen tilaushinnan ja korotetun tilaushinnan erotuksesta. Sanomalehden ilmestymispaikkakuntana pidetään sitä paikkakuntaa, missä lehti jätetään postissa kuljetettavaksi, ellei posti- ja lennätinhallitus jossakin erikoistapauksessa toisin määrää. (Kiertokirje No 152/59.) 4 :n 4. kohta, sellaisena kuin se on kiertokirjeessä No 19/56, kumotaan. 6 :n 1. ja 5. kohdat, sellaisina kuin ne ovat kiertokirjeessä No 19/56, ja 4. kohta muutetaan näin kuuluviksi: 6 Sanomalehtien postiinjättäminen. 1. Sanomalehteä, jota ilmestyy enemmän kuin 104 numeroa kalenterivuodessa, ei oteta vastaan sanomalehtenä postitse jaettavaksi lehden ilmestymispaikkakunnan paikallisella kirjeenkantoalueella asuvalle tai oleskelevalle vastaanottajalle. Posti- ja lennätinhallitus on kuitenkin oikeutettu myöntämään poikkeuksia tästä määräyksestä ehdolla, että sanomalehden julkaisija suorittaa posti- ja lennätinlaitokselle posti- ja lennätinhallituksen erikseen vahvistaman korvauksen jakelun aiheuttamista kustannuksista. (Kiertokirje No 152/59.) 4. Jokaisessa sanomalehdessä tulee, mikäli jäljempänä tässä kappaleessa ei toisin määrätä taikka posti- ja lennätinhallitus ei ole erikseen myöntänyt tämän kohdan toisessa kappaleessa tarkoitettua poikkeusta, olla selvä osoite, jossa ylinnä on osoitetoimipaikan nimi ja sen alla vastaanottajan lähempi osoite ja alinna vastaanottajan nimi. Lähetettäessä useampia lehtiä yhteen sidottuina taikka sisäkkäin samalle vastaanottajalle, on

8 osoitteen merkitseminen ainoastaan päällimmäiseen lehteen pakollinen. Osoitteen on oltava jokaisessa lehdessä samalla kohtaa ja samassa asennossa siten, että osoite voidaan helposti havaita ja lukea. Osoite on joko lehteen tai lehteen kiinnitettyyn osoitelipukkeeseen painettava tai koneella kirjoitettava, kuitenkin niin, että osoite voidaan erikoistapauksessa käsin kirjoittaa musteella tai lyijykynällä. Jos osoite painetaan lehteen, on osoitteen painamiseen käytettävä muuta väriä kuin sitä, jota on käytetty sanomalehden painamiseen. Sanomalehden julkaisijan pyynnöstä postija lennätinhallitus voi myöntää julkaisijalle poikkeustapauksessa oikeuden jättää määrätyt sanomalehdet postin kuljetettaviksi osoitteettomina. Posti- ja lennätinhallitus vahvistaa tällöin jokaisessa tapauksessa erikseen ne ehdot, joilla mainittu oikeus myönnetään, sekä sen lisäkorvauksen suuruuden, joka julkaisijan on suoritettava posti- ja lennätinlaitokselle sanomalehtien kuljettamisesta ja jakelusta osoitteettomina aiheutuvasta lisätyöstä. (Kiertokirje No 152/59.) 5. Lehti on ennen postiin tuomista lajiteltava ja kimputettava toimipaikoittani ja jakelupaikoittain sekä kunkin rataosan ja pos- tinkulkulinjan kimput yhdistettävä. Mikäli samaan toimipaikkaan tai jakelupaikkaan lähetetään vähintään viisi sanomalehteä, on ne kimputettava sopivan painoiseksi helposti käsiteltäväksi kimpuksi. Sanomalehtikimppu ei yleensä saa painaa yli 15 kiloa. Sellaiset useammin kuin 52 kertaa, mutta enintään 104 kertaa kalenterivuodessa ilmestyvät sanomalehdet, jotka on tarkoitettu sanomalehtinä postitse jaettaviksi lehden ilmestymispaikkakunnan asuville tai oleskeleville vastaanottajille, on kimputettava erikseen. Nämä sanomalehtikimput, joiden päällykseen julkaisijan on selvästi merkittävä sana Paikallisjakeluun ja joihin ei saa sulkea muita kuin edellä tässä kappaleessa mainittuja sanomalehtiä, on jätettävä ilmestymispaikkakunnan toimipaikkaan erillään muista samaa lehteä sisältävistä kimpuista. Samoin on meneteltävä myös, milloin posti- ja lennätinhallitus on myöntänyt julkaisijalle tämän pykälän 1. kohdassa tarkoitetun oikeuden jättää sanomalehti, joka ilmestyy useammin kuin 104 kertaa kalenterivuodessa, postitse sanomalehtenä jaettavaksi lehden ilmestymispaikkakunnan asuvalle tai oleskelevalle vastaanottajalle. Sanomalehden ilmestymispaikkakunnan toimipaikka voi lisäksi lehden julkaisijalle antaa yksityiskohtaisia lisäohjeita sanomalehtien lajittelemisesta ja kimputtamisesta. Osoitetoimipaikka voi postin jakelun jouduttamiseksi sitäpaitsi pyytää sanomalehden julkaisijaa järjestämään sanomalehtien kimputtamisen kirjeenkantopiireittäin. (Kiertokirje No 152/59.) 8 :n 1. kohta ja 2. kohdan, sellaisena kuin se on kiertokirjeessä No 19/56, ensimmäinen kappale muutetaan näin kuuluvaksi: 8 Sanomalehden ja sen liitteiden punnitseminen. 1. Julkaisijan tulee joka kerta, kun sanomalehti jätetään postitse kuljetettavaksi, antaa lehden ilmestymispaikkakunnan toimipaikkaan lehden punnitsemista ja tarkastamista varten irtonaisina toimipaikan tarvitsema määrä sanomalehden numerokappaleita niihin kuuluvine liitteineen ja jos sanomalehteä seuraa liite, toimipaikalle siitä erikseen samalla ilmoittaa, olipa liitteestä suoritettava eri maksu tai ei. Milloin julkaisija aikoo jättää painotuotteen kuljetettavaksi postissa määrätyn sanomalehtinumeron liitteenä ilman eri kuljetusmaksua, on julkaisijan hyvissä ajoin ennen asianomaisen sanomalehtinumeron ja sen liitteeksi tarkoitetun painotuotteen lähettämistä jätettävä ilmestymispaikkakunnan toimipaikalle kysymyksessä olevan painotuotteen oikovedos, olipa painotuote merkitty sanomalehden liitteenä sanomalehtihinnastoon tai ei. Ilmestymispaikkakunnan toimipaikka antaa tällöin julkaisijalle tiedon siitä, kuljetetaanko kysymyksessä oleva painotuote sanomalehden liitteenä ilman eri kuljetusmaksua vai ei. Jos liite on sen laatuinen, että siitä on suoritettava eri kuljetusmaksu, on julkaisijan lisäksi viimeistään päivää ennen liitteen lähettämistä ilmestymispaikkakunnan toimipaikkaan punnitsemista ja maksun määräämistä varten jätettävä kappale liitettä sekä ilmoitus painoksen suuruudesta. (Kiertokirje No 152/59.)

9 4 2. Toimipaikan tulee, ottamalla lisäksi huomioon jäljempänä tässä kohdassa annetut määräykset, sanomalehteä postiin jätettäessä punnitsemalla todeta postiin tuodun kunkin sanomalehtilähetyksen kokonaispaino ja yhden numerokappaleen paino liitteineen, riippumatta siitä, onko liitteistä suoritettava eri maksu tai ei, sekä antaa sanomalehden postiin tuojalle punnitustodistus (lom. N :o 21), johon on merkittävä sanomalehden nimi ja järjestysnumero, sanomalehtilähetyksen kokonaispaino ja yhden numerokappaleen paino kaikkine liitteineen, sekä lisäksi, jos lehteä seuraa yksi tai useampia tämän pykälän 1. kohdan kolmannessa kappaleessa mainitunlaisia liitteitä, erikseen punnita ja punnitustodistukseen merkitä yhtä numerokappaletta seuraavan kunkin tällaisen liitteen paino. Punnitustodistuksen kalkioimalla otettu jäljennös säilytetään toimipaikassa. (Kiertokirje No 152/59.) 9 :n 1. kohta muutetaan näin kuuluvaksi: 9 Saapuneiden sanomalehtien jakelu. 1. Saapuneet sanomalehdet jaetaan osoitetoimipaikasta tai kannetaan tilaajalle samassa järjestyksessä kuin tavalliset kirjelähetykset. Jos toimipaikasta kannettava posti on niin suuri, ettei sitä kokonaan voida jakaa ensimmäisellä kirjeenkantovuorolla, voidaan ensisijassa korkeintaan kahdesti viikossa ilmestyvät sanomalehdet jättää jaettaviksi seuraavalla kirjeenkantovuorolla. Osoitteettomina postin kuljetettaviksi jätettyjen sanomalehtien jakelusta osoitetoimipaikasta ja kotiinkannosta tilaajille antaa posti- ja lennätinhallitus asianomaiselle toimipaikalle jokaisessa tapauksessa erikseen tarpeelliset lisäohjeet. Paikkakunnalla, jossa postiljoonit suorittavat lähetysten kotiinkannon, ei kotiinkanneta lehteä lähetyksenä, joka painaa enemmän kuin 500 grammaa, vaan jätetään siitä vastaanottajalle tiedoksianto (lom. no 50 ja 50/1). (Kiertokirje No 152/59.) 12 :n 2. kohta, sellaisena kuin se on kiertokirjeessä No 19/56, muutetaan näin kuuluvaksi. 2. Numerokappaleiden yhteisen painon mukaan suoritettava kuljetusmaksun osa määrätään ja lasketaan kalenterikuukauden aikana postiin kuljetettaviksi jätettyjen sanomalehtilähetysten yhteenlasketun kokonaispainon perusteella. Numerokappaleiden lukumäärän mukaan suoritettava kuljetusmaksun osa määrätään ja lasketaan kalenterikuukauden aikana postiin kuljetettaviksi jätettyjen numerokappaleiden yhteenlasketun lukumäärän perusteella. Numerokappaleiden lukumäärä saadaan siten, että kalenterikuukauden aikana kuljetetun jokaisen eri sanomalehtilähetyksen kokonaispaino jaetaan saman lähetyksen yhden numerokappaleen ja sitä seuraavien liitteiden painolla ja saadut osamäärät lasketaan yhteen, kuitenkin niin, että 8 :n 2. kohdan 3 kappaleessa mainittujen sanomalehtien numerokappaleiden lukumäärää osoittavat osamäärät on erikseen laskettava yhteen. Kuljetusmaksu sellaisesta liitteestä, josta on suoritettava eri kuljetusmaksu, määrätään ja lasketaan siten, että jokaisesta tällaisesta liitteestä suoritettava kuljetusmaksu kerrotaan sanotun liitteen kappalemäärällä. Tämä kappalemäärä on sama kuin sen sanomalehtilähetyksen numerokappaleiden lukumäärä, jota liite seurasi. Useammin kuin 104 kertaa kalenterivuodessa ilmestyvän sanomalehden jakamisesta sanomalehtenä lehden ilmestymispaikkakunnan asuvalle tai oleskelevalle vastaanottajalle, niin myös sanomalehtien kuljettamisesta ja jakelusta osoitteettomina posti- ja lennätinlaitokselle tulevan, posti- ja lennätinhallituksen vahvistaman korvauksen tai lisäkorvauksen perimisestä julkaisijalta ja tulouttamisesta antaa posti- ja lennätinhallitus asianomaiselle toimipaikalle jokaisessa tapauksessa erikseen tarpeelliset ohjeet. (Kiertokirje No 152/59.) 18 : n 1. ja 7. kohdat' muutetaan näin kuuluviksi: 18. i) Tiedustelu, osoitteenmuutos ja jälkeenlähettäminen. 1. Jos tilaaja ilmoittaa, että hänen postija lennätinlaitoksen välityksellä tilaamansa

10 5 kotimainen sanomalehti tai jokin sen numero on jäänyt saapumatta, on toimipaikan tiedusteltava sitä viipymättä asianomaisen lehden julkaisijalta käyttämällä sanomalehden tiedustelulomaketta (lom. no 12). Tiedustelu on maksuton. Jos sanomalehden vastaanottajan asianomaiselle jakelutoimipaikalle tekemä ilmoitus sanomalehden tai jonkin sen numeron saapumatta jäämisestä koskee osoitteettomana postin kuljetettavaksi jätettävää sanomalehteä, ei jakelutoimipaikka tiedustele sanomalehteä julkaisijalta nimeltä mainitulle vastaanottajalle tarkoitettuna sanomalehtenä. Jakelutoimipaikan tulee mahdollisuuksien mukaan kuitenkin, milloin jonkun tai joidenkin vastaanottajien jääminen ilman heille tilattua sanomalehteä johtuu toimipaikkaan osoitteettomina toimitettujen sanomalehtien kappalemäärän riittämättömyydestä, ilmoittaa asiasta julkaisijalle. Ulkomailla ilmestyvää posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä tilattua sanomalehteä on toimipaikan ilman tilaajan ilmoitusta tiedusteltava oikaisuilmoituksella 10 : n 4 kohdan mukaisesti. Julkaisijalta suoraan tilattua sanomalehteä ei tiedustella posti- ja lennätinlaitoksen toimesta. (Kiertokirje No 152/59.) *7 l) Kts. alaviittaa 2) 14 :n 6 kohdan 2 kappaleen kohdalla. (K iertokirje No 152/59.) 7. Tämän pykälän määräykset eivät estä osoitteella varustetun sanomalehden jälkeenlähettämistä postisäännön 28 :ssä säädetyssä järjestyksessä. Jälkeenlähettäminen on maksuton. Jälkeenlähetettävään sanomalehteen on painettava jälkeenlähettämispäivää osoittava leima. Osoitteettomina postin kuljetettaviksi jätettyjä sanomalehtiä ei jälkeenlähetetä. (Kiertokirje No 152/59.) Helsinki Valtioneuvoston kirjapaino

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o 18-19 N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 19-22 N: o 19. ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta annetun valtiovarainministeriön

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA No POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. Kohta on muutettu näin kuuluvaksi:

KIERTOKIRJEKOKOELMA No POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. Kohta on muutettu näin kuuluvaksi: POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1979 No 4 5-4 7 No 45 Kiertokirje muutoksista sanomalehtiasetuksen soveltamismääräyksiin Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELM A

KIERTOKIRJEKOKOELM A POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELM A 1986 Nro 78 Nro 78 Kiertokirje kotimaisten sanoma- aikakauslehtien postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 23.9.1986 annettu asetus sanoma- aikakauslehtien

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N o 36-42 N:o 36. mainosjulisteesta. Posti- ja lennätinhallitus on suostunut sii- 1956 mainosjuliste. Juliste sijoitetaan paikalhen, että postitoimipaikkojen

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 159 N:o 159. Kiertokir j e muutoksista kansaneläkeosoitusten maksamisesta annettuihin ohjeisiin. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 149-150 N :0 149. Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. Kesäkuun 6 päivänä 1947 annetulia asetuksella on lennätinsäännöstä

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN POSTI- JA TELEHALLITUKSEN K IE R T O K IR J E K O K O E L M A 1988 Nro 58 Nro 58 Kiertokirje Kotimaisten lehtien postimaksut Asetuskokoelmassa on julkaistu 21.10.1988 annettu asetus lehtien postimaksuista

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA 1971 No 130

KIERTO KIRJEKOKOELMA 1971 No 130 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1971 No 130 Posti- ja lennätinhallitus on tänään sanoma- ja aikakauslehdistä postiliikenteessä 5 päivänä elokuuta 1971 annetun asetuksen (624/71) 12 :n

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 180 181 N: o 180. Kiertokirje muutoksista puhelinohjesääntöön Suomen sisäistä liikennettä varten. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1952 No 152-157 N:o 152. puhelinval vo jakurssin pitämisestä posti- ja lennätinlaitoksessa vuonna 1953. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa.

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 1 7-1 9 N:o 17. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen lähettämisestä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 8 3-8 5 N :o 83. Kiertokirje muutoksista posti-, lennätin- ja puhelintoimipaikkojen virantoimitusohjesääntöön. Posti- ja lennätinhallitus on tänään

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1988 Nro 48 49 Kiertokirje nro 48 Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 837/88

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 27-28 N :o 27. Kiertokirje vapaakirjeoikeuden myöntämisestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä myiintänvt

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1967 No 58 N :o 58. Kiertokirje ylimääräisten toimien viranhoitojen julistamisesta haettaviksi. Posti- lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 162 N: o 162. Kiertokirje muutoksista ja lisäyksistä tiliohjesääntöön. Posti- ja lennätinhallitus on tehnyt Suomen Pankin ja yksityisten rahalaitosten

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1975 No 8 1-83 No 81 Kiertokirje maksuista kotimaisessa postiliikenteessä Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava asetus (779/75): Asetus maksuista

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1955 28-31 N :o 28. ennakon pidättämisestä ennakkoperintälain 4 :n 4 momentin tarkoittamasta edustusja matkakustannuksesta tai muusta sellaisesta hyvityksestä.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 98 N :o 98. Kiertokirje virka- tai työpalkan maksamisesta reservin kertausharjoituksissa oleville valtion virkamiehille tai työntekijöille. Virka-

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1952 N:o 3-8 N :o 3. puhelinaseman aukioloajasta. Kuluvan tammikuun 16 päivästä lukien on Liperin puhelin asema avoinpa joka päivä klo 7 22. Helsingissä,

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKO KO ELM A

KIERTO KIRJEKO KO ELM A POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKO KO ELM A 1988 Nro 46-47 Kiertokirje nro 46 Kotimaan postimaksut Asetuskokoelmassa on julkaistu 30.9.1988 annettu asetus maksuista kotimaan postiliikenteessä (837/88).

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKO ELMA

KIERTOKIRJE KOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKO ELMA 1952 N:o 1 8 0-1 8 7 N: o 180. muutoksesta postisäännön soveltamismääräyksiin. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1982 Nro 6 9-7 1 Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 772/82

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1970 No 13 N:o 13 Kiertokirje tammikuun 1 päivästä 1970 suoritettavista virkamiespalkkauksista Tammikuun 1 päivästä 1970 alkaen suoritettavista virkamiespalkkauksista

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1962 N:o 113-115 N: o 113. Kiertokirje kansaneläkeosoitusten maksamisesta annetuista uusista ohjeista. Posti- ja lennätinhallitus on, nojautuen Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1975 No 12 No 12 Kiertokirje m uutoksista postisäännön soveltamism ääräyksiin Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 155-158 N: O 155. Kiertokir j e koskien uusia määräyksiä suomalaisten alusten radioasemista ja -laitteista. Nojautuen alusten radioasemista joulukuun

Lisätiedot

PO STI- JA L E N N Ä TIN H A L L IT U K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 139. Kiertokirje

PO STI- JA L E N N Ä TIN H A L L IT U K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 139. Kiertokirje PO STI- JA L E N N Ä TIN H A L L IT U K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. 1945 N:o 139 N: o 139. Kiertokirje maksuista, joita on suoritettava posti- ja lennätinlaitoksen harjoittamassa Suomen sisäisessä puhelinliikenteessä.

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 81. Kiertokirje. kotimaan postimaksuista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 81. Kiertokirje. kotimaan postimaksuista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA Nro 81 Kiertokirje kotimaan postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 9. 11.1984 annettu asetus maksuista kotimaan postiliikenteessä (753/84). Tämän asetuksen,

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO E LM A

KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1973 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO E LM A No 94 No 94 Kiertokirje m uutoksista postimiesten ohjesääntöön Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A PO S TL JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A 1937 N:o 60-65 Sisällys: N :o 60. Viran ja toimen haltijain palkkaeduista virkaloman aikana.- N :o 61. Postisäännön soveltamismääräysten 62 :n 6 moi»,

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 113-114 Heinäkuun 28 päivänä 1951 annetulla asetuksella on syyskuun 22 päivänä 1944 annetun postisäännön 10 :n 6 momentti, 14 :n 7 momentti, 15

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA Nro 76 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 22.10.1982 annettu asetus maksuista kotimaisessa postiliikenteessä (772/82).

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN. Nro 75 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN. Nro 75 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA Nro 75 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 25-9-1981 annettu asetus maksuista kotimaisessa postiliikenteessä (658/81). Tämän

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o 6. N:o 6. Kiertokirje radiolupavarojen tilityksestä.

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o 6. N:o 6. Kiertokirje radiolupavarojen tilityksestä. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 6 N:o 6. Kiertokirje radiolupavarojen tilityksestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa esittelyssä määrännyt, että postikonttorin,

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1960 N:o 74 N:o 74. Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja tointen sekä ylimääräisten tointen perustamisesta, muuttamisesta

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

KIERTOKIR3EKOKOELMA N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N: o 160. Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin.

KIERTOKIR3EKOKOELMA N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N: o 160. Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIR3EKOKOELMA 1964 N:o 160-161 N: o 160. Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO ELMA

KIERTO KIRJE KOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO ELMA 1955 N:o 32-33 Joulukuun. 17 päivänä 1954 annetulla asetuksella on syyskuun 22 päivänä 1944 annetun postisäännön 7 : än lisätty uusi 4 momentti ja 10

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp." - HE n:o 126 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että arpajaisvero suoritettaisiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

tor luodon vastuulla ilmestyneen "Savon Kansa" nimisen sanomalehden

tor luodon vastuulla ilmestyneen Savon Kansa nimisen sanomalehden Savon Kansan lakkauttaminen. Asian aikasemmat vaiheet. Sittenkun Kuopion kaupungin raastuvanoikeus helmikuun 28 päivänä 1919 oli m.m. tuominnut "Savon kansan kirjapainoosakeyhtiön"kustantaman sanotussa

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua EDUSKUNNAN VASTAUS 84/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO E LM A

KIERTO KIRJE KO KO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1958 N o 162-163 N :o 162. Kiertokir j e muutoksesta posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskeviin ohjeisiin.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 19S5 N:o 59 N:o 59. Kiertokirje työaikalain muuttamisesta ja sen soveltamisesta työnjohtaja-asemassa oleviin virkamiehiin. Työaikalain muuttamisesta ja

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKO ELMA

KIERTO KIRJEKOKO ELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKO ELMA 1983 HELSINKI 1984 3 Luettelo posti- ja telehallituksen kiertokirjeistä vuodelta 1983 Nro Postiasemille jakelu nro Päivämäärä l l i / i 2 2 5/1 3 3 5/1 4

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKO E LM A

KIERTOKIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKO E LM A 1953 N o 69-75 N :o 69 Kiertokir j e muutoksista posti-, lennätin- ja puhelintoimipaikkojen virantoimitusohjesääntöön. Posti- ja lennätinhallitus on

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1982

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1982 POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1981 HELSINKI 1982 Nro Posti- Päiväasemil- määrä le jakelu nro Luettelo posti- ja telehallituksen kiertokirjeistä vuodelta 1981 Sisällys 1 i 1/1 Pääjohtaja

Lisätiedot

1970 No 158 KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN 4 S. No 158 Kiertokirje,

1970 No 158 KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN 4 S. No 158 Kiertokirje, POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1970 No 158 No 158 Kiertokirje, talonmiesten työaikalaista Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (284/70): Talonmiesten työaikalaki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Lehden peittojakelun tilaaminen. Kotisuora Premium palvelu

Lehden peittojakelun tilaaminen. Kotisuora Premium palvelu Lehden peittojakelun tilaaminen Kotisuora Premium palvelu Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Tilaamisen edellytykset sivu 3 Aloita lehden peittojakelun tilaaminen sivu 4 Lehden

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1868 No 165 166 N :0 165. Kiertokirje virkalähetysoikeuden myöntämisestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä myöntänyt

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 10-14 N:o 10. posti- ja lennätinlaitoksen palvelukseen otettavien henkilöiden terveydentilasta vaadittavasta erinäisestä selvityksestä. Posti-

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 79-86 N:o 79. Kiertokirje maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä. Toukokuun 4 päivänä 1956 annetulla! asetuksella (279/56) maksuista

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 251.

POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 251. POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o 251 N :o 251. Kiertokirje muutoksista ja lisäyksistä puhelinohjesääntöön Suomen sisäistä liikennettä varten. Posti- ja lennätinhallitus

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELM A

KIERTOKIRJEKOKOELM A POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELM A 1986 Nro 56 Nro 56 Kiertokirje matkapuhelinmaksuista Posti- ja telehallituksen vahvistamat matkapuhelinmaksut Posti- ja telehallitus on puhelinmaksuista annetun

Lisätiedot

VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT. ORSI-Ilmoitukset@vero.fi

VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT. ORSI-Ilmoitukset@vero.fi VEROHALLINTO PL 325 00052 VERO 24.10.2014 Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Diaarinumero 00530 HELSINKI A7/31000/2014 VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT Verohallinto pyytää huomioimaan,

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1976 No 32

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1976 No 32 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1976 No 32 No 32 Kiertokirje henkilöautoista valtiolle vuonna 1976 suoritettavasta käy t töma ksusta Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava laki

Lisätiedot

1984 vp. -HE n:o 140

1984 vp. -HE n:o 140 1984 vp. -HE n:o 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi kiinnityksen tai maksun saamiseksi oikeuteen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1957 No 168 N :o 168. Kiertokirje eräiden lääkintäalan viranomaisten virkalähetysoikeuksien myöntämisestä, muuttamisesta ja lakkauttamisesta. Posti- ja

Lisätiedot

Dnro 344/03/2004

Dnro 344/03/2004 VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1(3) 23.11.2004 Dnro 344/03/2004 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1983

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1983 POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1982 HELSINKI 1983 L u e tte lo posti- ja telehallituksen kiertokirjeistä vuodelta 1982 3 Nro Postiasemille jakelu nro Päivämäärä Sisällys 1 1 1/1 Pääjohtaja

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia niin, että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N:o 22. Kiertokirj e Tampereen postikonttorin paikallistaksa-alueen vahvistamisesta.

POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA. N:o 22. Kiertokirj e Tampereen postikonttorin paikallistaksa-alueen vahvistamisesta. POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 22-25 N:o 22. Kiertokirj e Tampereen postikonttorin paikallistaksa-alueen vahvistamisesta. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

VUODEN 2018 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT.

VUODEN 2018 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT. VEROHALLINTO PL 325 00052 VERO 18.10.2017 Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Diaarinumero 00530 HELSINKI A1/31000/2017 VUODEN 2018 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT Verohallinto pyytää huomioimaan,

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N:o 162

POSTI- JA LENNÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N:o 162 POSTI- JA LENNÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1943 N:o 162 Sisällys: N :o 162. Ulkomailta saapuneiden tai ulkomaille osoitettujen postilähetysten tullivalvonnasta. N :o 162. Kiertokirje ulkomailta

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1978

POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1978 &0. -too ' ~?t3 POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1977 HELSINKI 1978 3 Luettelo Posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeistä vuodelta 1977. N o P o stiase m ille ja k e lu no P ä iv ä

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Venäjän ja Suomen tasavaltain välinen sopimus.

Venäjän ja Suomen tasavaltain välinen sopimus. Venäjän ja Suomen tasavaltain välinen sopimus. Venäjän Tasavallan Kansankomisaarien Neuvosto ja Suomen Tasavallan Kansanvaltuuskunta ovat näiden vapaitten tasavaltain keskinäisen ystävyyden ja veljeyden

Lisätiedot

TRRVIKEJRKELUOHJEET Itä-Savon. hankintapiirissä hankintakautena

TRRVIKEJRKELUOHJEET Itä-Savon. hankintapiirissä hankintakautena TRRVIKEJRKELUOHJEET Itä-Savon hankintapiirissä hankintakautena 1946 47. '. 1

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1983 Nro 8 Nro 8 Kiertokirje virkapukineiden tilaaminen ja hinnat vuonna 1983 Posti- ja telehallitus on tehnyt Valtion Pukutehtaan ja Kestilä Production Oy:

Lisätiedot

POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA HELSINKI 1968

POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA HELSINKI 1968 POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1967 HELSINKI 1968 Luettelo Posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeistä vuodelta 1967. o a -2 o D «2 S cö 1 0> : Sisällys: o t

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt. Yhdistysrekisterinumero

Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt. Yhdistysrekisterinumero Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt Yhdistysrekisterinumero 138.725 Sääntömuutos rek. 17.5.2017 Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt 2(6) Nimi: Myllyhoitoyhdistys ry Kotipaikka: Helsinki Osoite: Oksasenkatu 10

Lisätiedot