M2. Kiertokirje n:o25.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M2. Kiertokirje n:o25."

Transkriptio

1 Postihallituksen M2. Kiertokirje n:o25. l. Koskeva pakettien vaihtoa Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välillä. Asetuksella 1 -päivältä syyskuuta 1922 on säädetty, että allaoleva, Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välillä tehty pakettipositisio-pimus, jonka määräyksiä osittain on sovellettu 216 päivästä helmikuuta 1921, on oleva voimassa Suomessa niinkuin siitä -on sovittu. Allekirjoittaneet, G. E. F. Albrecht, Suomen Tasavallan, postilaitoksen Pääjohtaja ja Hubert Work. Amerikan Yhdysvaltain Paäpostitirehtööri, ovat heille annetun valtuuden nojalla pakettipostin vaihdon parantamiseksi yllämainittujen maiden välillä sopineet seuraavista artikloista: I Artikla. Tämän sopimuksen määräykset koskevat ainoastaan paketteja, jotka vaihdetaan tässä määrätyn järjestelmän mukaan, eivätkä tuota mitään muutosta maailmanpostisopimuksen voimassa oleviin määräyksiin. jotka edelleen ovat voimaissa:, kuten tähän asti; kaikki seuraavaan sisältyvät määräykset koskevat yksinomaan niitä posteja, jotka vaihdetaan näiden artiklain mukaisesti. I II Artikla. Niissä posteissa, jotka vaihdetaan tämän sopimuksen mukaisesti, voidaan kuljettaa kaikenlaatuisia tavaroita ja postilähetyksiä i (paitsi kirjeitä, postikortteja ja kirjallisia ilmoituksia), mikäli näitä lähetyksiä ylimalkaan voidaan postissa kuljettaa postiinjättömaan kotimaisessa postinvaihdossa. Kuitenkaan ei mikään paketti saa -olla 10 kilogrammaa (22 naulaa) painavampi -eikä myöskään ylittää seura-a-via mittoja: -suurin pituus mihin suuntaan tahansa 105 senttimetriä (3 jalkaa 6 tuumaa); sekä pituus ja ympäryys yhteensä 180 senttimetriä (6 jalkaa) jä tulee pakettien olla siten päällystetyt tai pakatut, että postivirkailijat ja tullivirkamiehet helposti voivat tarkastaa niiden sisällyksen. Poikkeuksena tästä ovat ainoastaan sellaiiselt esineet, joiden maahantuonti tällä -tavoin o-r kielletty osoitemaan laeiis-sa. 'Suomen ja Yhdysvaltain postiviranomaisten- tulee toisilleen ilmoittaa, mitkä nämä esineet ovat. -Seuraavia esineitä ei saa kuljettaa: julkaisut, jotka ioulkkaavat osoitemaan lakeja kirjailijain omistusoikeudesta; myrkyt ja räjähtävät tai helposti syttyvät aineet, elävät tai kuolleet eläimet, paitsi täysin 'kuivatussa tilassa olevia kuolleita hyönteisiä ja matelijoita; hedelmät ja vihannekset, jotka helposti mätänevät; sekä aineet, jotka levittävät pahaa hajua; arpaliput, tiedonannot arpajaisista sekä arpajaiskiertoki-rjeet, säädyttömät tai epäsiveelliset esineet; -sellaiset esineet, jotka jollakin tavoin saattavat vahingoittaa tai turmella postilähetyksiä tahi tuottaa vaaraa henkilöille, joiden on niitä käsiteltävä. Kaikkia luvallisia tavaroita, jotka postitse on lähetetty toisesta maasta toiseen

2 2 tahi toisessa maassa vastaanotettu toisesta, ei saa pidättää tai mattaa minkäänlaisen tarkastukseni alaisiksi, sellaista lukuunottamatta, joka on tarpeellinen tullimaksujen kantamista varten, vaan -ovat ne lähetettävät nopeimmiha kuljetusnieuvoilla osoitepaikkaan, mutta ovat kuitenkin kuljetettaessa asianomaisen maan lakien ja määräysten alaiset. II I Artikla. 1. Kirjettä tai ilmoitusta, jolla on henkilökohtaisen kirjevaihdon ominaisuus, älköön suljettako tai liitettäkö pakettiin. 2. Jos tällainen ilmoitus tavataan, on se, jos se voidaan erottaa paketista, lähetettävä tavallisessa postissa, mutta ellei ilmoitusta voida paketista erottaa, on koko lähetyksen postissa kuljettaminen kiellettävä. Jos kuitenkin tällainen lähetys epähuomiossa on tullut kuljetetuksi, voi osoitemaa vaatia kirjeestä tahi kirjeistä kaksinkertaisen kuljetusmaksun maaiilmanpostisopim uksen määräysten mukaisesti. 3. Mikään paketti älköön sisältäkö muulla osoitemierkininiällä varustettuja lähetyksiä kuin 'mikä itse paketissa on. Jos havaitaan senlaatuisia paketteja toiseen suljettuina, ovat ne kuljetettavat kukin erikseen, ja on mäille määrättävä uudet, erityiset päketihkuljetusmaksut. IY Artikla. Seuraavat kuljetusmäksuerät ovat edeltäkäsin täysin suoritettavat lähtömaan postimerkeissä, nimittäin: Yhdysvalloissa: Paketista, joka ei paina enempää kuin yhden naulan (4l56 grammaa), 12 sentiä, ja kultakin lisän,aulalta (455 grammalta) talhi sen osalta, 1)2 sentiä. Paketit ovat viipymättä oisoitemaam osoitepastiitoimistosta jätettävät vastaanottajille maksutta, mutta on osoitemaalla oikeus kantaa vastaanottajalta) paketin perille toimittamisesta maksu, joka ei saa ylittää 3 markkaa Suomessa eikä 5 sentiä yhdysvalloissa kultakin eri paketilta, sen painosta riippumatta. Y Artikla. 1. Postitoimistoin, johon paketti jätetään postissa kuljetettavaksi, tulee paketin lähettäjälle antaa postiinjättötodistus, joka laaditaan postiinjättömaan määräysten mukaisesti. '2. Paketin lähettäjä voi saada paketin kirjatuksi, suorittamalla, paitsi kuljetusmaksua, postiinjättömaassa säädetyn kirjaamismaksun. 3. Vastaanottotodistus kirjatun paketin antamisesta vastaanottajalle on toimitettava lähettäjälle, jos tämä sitä haluaa, mutta kumpikin maa saattaa siitä lähettäjältä kantaa etukäteen maksun, mikä ei saa olla 3 markkaa (5 sentiä) suurempi. 4. Kirjatun paketin vastaanottajan tulee osoitepostitoimistosta saada ilmoitus paketin saapumisesta. Suomessa: Paketista, jonka paino ei ole yhtä kiloa suurempi, 10 markkaa. Paketista, joka painaa yli yhden, mutta ei yli 3 kilon, 18 markkaa. Paketista, joka painaa yli 3, mutta ei yli 5 kilon, 20 markkaa. Paketista, joka painaa y li 5 kilon, 26 markkaa ensimmäisiltä 5 kilolta sekä 8 markkaa kultakin lisäkilolta tahi sen osalta. V I Artikla. 4. Kullekin paketille tulee lähettäjän laatia pakettiin liitettävä tulliluettelo tätä varten tarkoitetulle erityiselle lomakkeelle (tähän liitetty kaava l), jonka tulee sisältää yleinen selonteko paketista, yksityiskohtainen ilmoitus,sen sisällyksestä ja arvosta, päivä, jolloin se on jätetty postissa kuljetettavaksi, sekä lähettäjän allekirjoitus ja asuntopaikka.

3 fi. Kysymyksessä olevat paketit ovat osoitemaassa kaikkien tässä maassa voimassa olevien tullimaksujen ja tullimääräysten alaiset; ja kannetaan niistä asianmukaiset tullimaksut vastaanottajalta paketteja. hänelle annettaessa osoitemaan lakien ja määräysten mukaisesti. V II Artikla. Yhdysvaltain Post Office Department in tulee Suomen Postihallitukselle suorittaa 10 sentiä kustakin paketista, joka on kuljetettu.sen postitoimistoista Suomeen, ja Suomen Postihallitukseri on suoritettava vastaava määrä Yhdysvaltain Post Office Departmenfille kustakin paketista, joka on kuljetettu sen postitoimistoista Yhdysvaltoihin. Tilitys on tehtävä vuosineljänneksittä in, ja tällaisten neljännestilien päätilityksen tulee tapahtua vuosittain, jolloin saldon maksaa maksuvelvollisen maan postihallinto. VI V III Artikla. 1. Paketit ovat pidettävät niiden postien osana, jotka vaihdetaan suoraan Suomen ja Yhdysvaltain välillä, ja tulee postiinjättömaan omalla kustannuksellaan ja sen käytettävissä olevilla vuoroilla kuljettaa ne osoitemaahan; paketit ovat lähetettävät lähettävän postitoimiston valinnan mukaan joko tätä tarkoitusta varten erittäin valmistetuissa laatikoissa tahi myös tavallisissa postisäkeissä, joissa on merkintä parcel post ( päkettipostia) ja joiden tulee olla asianmukaisesti sinetöidyt lakalla tai muulla tavoin, josta keskinäisesti on sovittava.. Kaikki tällaiset laatikot tahi säkit tulee kummankin maan ensi postissa tyhjinä palauttaa lähtöpostitoimistoon. 3. Vaikkakin tämän sopimuksen mukaan sallitut paketit ovat kuljetettavat kummankin maan vaihtopostitoimistojen välillä edellämainitulla tavalla, tulee pakettien kuitenkin olla niin huolellisesti pakatut, että ne huoletta voidaan lähettää sökä postiinjättömaan v aih t op o s tito i m is toon että osoitemaan vastaanottopostitoimistoon. 4. (Kutakin lähetettävää pakettipostia pitää seurata kaksin kappalein laadittu kartta, johon on merkitty kaikki lähetetyt lähetykset; tässä kartassa on kustakin paketista ilmoitettava sen juokseva numero., lähettäjän nimi, vastaanottajan nimi ja osoitepaikka, Tavallisiin paketteihin nähden voidaan kuitenkin ilmoittaa ainoastaan lähetyksessä (kar.ttapäätoksen mukaan) kuljetettavien pakettien kokonaismäärä. Tämä^ kartta on suljettava johonkin postiin kuuluvista laatikosta tai säkeistä (myötäseuraava kaava 2). IX Artikla. Tämän sopimuksen mukaisen postinvaihdon jostakin paikasta jommassakummassa sopimusmaassa paikkaan toisessa näistä maista tulee tapahtua Helsingin ja New Yorkin postitoimistojen kautta, taikka sellaisten toisten postitoimistojen kautta, jotka vastedes voidaan tähän määrätä, niiden tarkempien vaihtoa koskevien määräysten mukaan, jotka molempien asianosaisten puolelta voidaan katsoa tarpeellisiksi postin turvallisuutta ja kuljetusta varten sekä tullimaksujen suorittamisen turvaamiseksi. X Artikla. 1. Niinpiankuin posti on saapunut osoitemaan vaihtopostitoimistoon, tulee tämän tarkastaa postin sisällys. 2. Ellei pakettifcairtta seuraa, on varapakettikartta heti laadittava. 3. Jos pakettikartassa huomataan virheellisyyksiä, ovat ne, vielä yhden virkamiehen ne todettua, korjattavat, ja on niistä ilmoitettava lähtöpostitoimistolle oikaisuilmoituksella, joka lähetetään eri kuoressa. 4. Jos joku kartalle merkitty paketti puuttuu, on, vielä yhden virkamiehen todettua seikan, lähetyksestä kartalle tehty

4 4 merkintä ylipyyliittävä ja asiasta viipymättä lähetettävä oikaisuilmoitus edellämailnitulla tavalla. Jos joku paketti vastaanotetaan vahingoittuneessa tai puutteellisessa kunnoissa, on siitä samalla tapaa oikaisuilmoitus lähetettävä, ilmoittamalla kaikki lähemmät asiaa koskevat seikat. 5. Ellei lähettävä postitoimisto ole saanut mitään odkaisuilmoitusta tai ilmoitusta virheellisyydestä, on katsottava, että pakettiposti on asianmukaisesti otettu vastaan ja että se kaikissa suhteissa on huomattu oikeaksi. X I Artikla. Jos pakettia ei ole voitu antaa postista osoitteen imukaan tahi sitä on kieltäydytty vastaanottamasta, on paketti JO päivän kuluttua sen vastaanottamisesta osoitepostitoimistossa, kummastakin maasta maksutta palautettava suoraan lähettävään vailhtopostitoimistoon; postiinjättöirnaa kantakoon lähettäjältä paketin palauttamisesta alkuperäistä kuljetusmaksua vastaavan määrän. Po s tiinj ättömaalha n ei kuitenkaan, palauteta I I artiklan mukaan kiellettyjä paketteja eikä sellaisia,, jotka eivät täytä sanotussa artiklassa määrättyjä ehtoja suuruuteen ja painoon nähden, vaan menetettäköön sellaisten pakettien suhteeni lopullisesti osoitemaan tullilakien ja, -määräysten mukaan. Jios perillesaamaton paketti sisältää esineitä, jotka helposti voivat pahentua- tai 'pilaantua, voidaan ne tarpeen vaatiessa heti hävittää tahi myös, jos niin katsotaan sopivaksi, ilman edelläkäypää tiedoksiantoa ja laillisia imuotoja noudattamatta myydä asianomaisen hyväksi; myyntiä koskevista tarkemmista seikoista tulee toisen postitoimiston ilmoittaa toiselle. Jos kirjattu paketti on hukkaantunut, vahingoittunut tai jotakin, sen sisällyksestä kuljetettaessa anastettu, on ylivoimaista tapahtumaa lukuunottamatta, sen maan postihallinto, jonka alueella vahinko on 'sattunut, jos on olemassa todistuksia hukkaantumisesta, vahingosta tai anastuksesta, velvollinen maksamaan paketin -lähettäjälle korvauksen, joka. vastaa (hukkaantumisen, vahingon tai anastuksen todellista arvoa, kuitenkin niin-, ettei korvaus saa- olla viittäkymmentä frangia suurempi kustakin 'kirjatusta paketista. Vastuunalaisuuden määräälmistapaan nähden hukkaantumisen, vahingon tai anastuksen tapahtuessa sekä maksun ja korvausvaatimuksen järjestelyn suhteen on noudatettava Roomassa tehdyn maailmanpastiliittokirjan 8 artiklan seka sen toimitusohjesäännön X III artiklan määräyksiä kirjattujen lähetysten korvaamisesta. Maailmanipostiliiton alueella. Korvausvaatimus älköön, olko pätevä, ellei sitä esitetä vuoden 'kuluessa siitä päivästä lukien, jolloin kirjattu -paketti on jätetty postissa kuljetettavaksi. X III Artikla. Kummankin sopimusmaan postihallinnolle pidätetään oikeus, ilmoitettuaan siitä edeltäkäsin toisen maan postihallinnolle, koroiltaa, tahi alentaa, niitä.postimaksuja, jotka se tämän, sopimuksen IV, V ja X I artiklan perusteella kantaa hyväkseen. X IV Artikla. Suomen postihahitus ja Yhdysvaltain Pääpostitirehtööri ovat -oikeutetut yhteisesti antamaan lisäksi järjestys- ja yksityiskohtaisia. määräyksiä, jotka -aikaa myöten voivat näyttäytyä tarpeellisiksi tämän sopimuksen täytäntöönpanemista varten, ja voivat ihe yhteisestä sopimuksesta määrätä, millä ehdoilla sallitaan postissa lähettää esineitä, joiden kuljetus tämän sopimuksen I I artiklan.minkään on kielletty. X II Artikla. X V Artikla. Tätä sopimusta on sovellettava helmikuun 2ö päivästä 19i21 alkaen, ja tulee sen olla voimassa siihen asti, kunnes se molem

5 5 minpuolisesta sopimuksesta 'kumotaan; (kuitenkin voidaan se jommankumman postihallinnon toivomuksesta kumota 6 kuukautta edeltäpäin toiselle hallinnolle tehdyn irtisanomisen jälkeen. Laadittu kaksin kappalein ja allekirjoitettu Helsingissä tammikuun 12 päivänä 1922 ja Wa9hingtonissa heinäkuun 2J päivänä (Allekirjoitukset) Kaava N:o 1. A. Pakettiposti Suomen ja Yhdysvaltain välillä. Ainoastaan postilaitosta varten, vaihto- postitoimisto täyttää: Pakettikartta N:o... Edeltäpäin maksettujen kuljetusmaksuerien luku... Juokseva numero... Pakettiposti B....sta (postiinjättömaa) suoritettava, ennenkuin paketti... annetaan vastaanottajalle. Tullivirkamiehen vahvistama tulli-... Paivamaksu tämän paketin sisällyksestä määräleima. on..., mikä määrä on Päivämääräleima. Paketin osoitepaikka. Tullivirkamies. Tulliluettelokaava. Selostus paketista: laatikko, säkki, vasu ym. Sisäl- j ^ r v o! Pro- Yhteensä lys. sentti, tullimaksuja. Pakettiposti... sta (postiinjättömaa) Tämä paketti on tullivirkamiehen..... r Paivatull aama maksutta. ja annetaan tullista määräleima, Tullivirkamies. % Y h teensä. Postiinjättöpäivä... Lähettäjän allekirjoitus ja osoite Kaava Nro 2. Lähettävän Paketti (postiinjättö- Vastaan. i q vaihtoposti- (mis a ottavan toimiston m aa)... (osoitemaa)vaihtopostipäivämää- (niihin) toimiston räieima. p akettikarfcta N ;0 päivä Lehti *) N:o... päivämääraleima. laivalla

6 6 3!>r CD CD hj CD o <» ^0 SD d. p?r 3 S PI5 tr s»: 3 3* m. CD 3 S ro* 3 ö b hd S *. a CS o a B ö w Paketteja yhteensä lähe- Postin kokonaispaino tetty postissa...,......(osoitemaa) Yhteensä laatikoita tai Vähenee pakkauksen muita pakkauksia, jotka paino... posti käsittää Pakettien nettopaino Lähettävän vaihtopostitoimiston asianomaisen postivirkamiehen allekirjoitus: Vastaanottavan vaihtopostitoimiston asianomaisen postivirkamiehen allekirjoitus: Y h teensä.! *) Kun enemmän kuin yksi lehti tarvitaan postissa (karttapäätös) lähetettyjen pakettien merkitsemiseen, tarvitsee alla olevat merkinnät tehdä ainoastaan pakettikartan viimeiselle lehdelle. Lähempi ilmoitus ajasta, jolloin tässä sopimuksessa. mainittu pakettien kuljetus Suomesta Amerikan Yhdysvaltoihin alkaa, julkaistaan Liitteessä A P osti h at 1 ituksen kiertokirjeisiin. 2. Koskeva lunastuksen merkitsemistä kirjeisiin ja postikortteihin postinvaihdossa toiselta puolen Suomen ja toiselta puolen Ruotsin, Norjan ja Tanskan välillä. Suomen ja Ruotsin, Suomen ja Norjan sekä1suomen ja Tanskan välistä postinvaihtoa. koskevien sopimuksien 9:nnen artiklan nojalla ovat asianomaiset postihallinnot lähemmin sopineet yllämainittujen sopimuksien 2 art. 3 :ssä määrätyn lunastuksen merkitsemisestä f rankkeeraam attom ie n tai riittämättömästi frankkeerattuihin kirjeisiin ja postikortteihin. Tämän sopimuksen mukaan, joka astuu voimaan tulevan lokakuun 16 päivänä, painaa lähtömaa lähetykseen T'-leiman ja merkitsee puuttuvan kuljetusmaksun lähtömaan rahassa. Osoitemaa muuntaa merkityn 1 unastusmäärän oman maansa rahaksi kurssin mukaan 1 markka = 18 1L äyriä tahi 1 kruunu = 7 markkaa 50 penniä sekä pyöristää määrän ylöspäin 5 :llä tasanjaollisekisi luvuksi. Lunastusmäärä, joka kannetaan vastaanottajalta Suomessa, saadaan siten, että edellämainitun a tavalla saatuun määrään lisätään 1 markka, 50 penniä kysymyksen ollessa kirjeistä ja 1 mankka postikorteista, ei kuitenkaan yhteensä enempää kuin puuttuvan kuljetusmaksun kaksinkertainen määrä. Vaihtopostitoimistoja keinutetaan yllämainittujen ohjeiden mukaisesti merkitsemään tuleviin lähetyksiin ne lunastusmäärät, jotka vastaanottajilta ovat kannettavat, sekä samalla valvomaan, että postiinjättötoiimistiot ovat oikein merkinneet puuttuvan kuljetusmaksun Suomen rahassa Ruot

7 7 siin, Norjaan ja Tanskaan osoitettuihin lunastufcsenalaisiin kirjeisiin ja postikortteihin; mikä postitoimistoille tiedoksi ja nou- datettavaksi täten ilmoitetaan. Helsingissä. Posti hallituksessa, syyskuun 30 päivänä G. E. F. A lbrecht. J. E. Wienola. v. t. T. Konvo.

8 Poststyrelsens Cirkulär N:o Angående paketutväxling mellan Finland och Amerikas Förenta Stater. Genom förordning av den 1 september 1922 bar föreskrivits, att nedanstående, mellan Finland och Amerikas Förenta Stater avslutade paketpostko nvention, vars bestämmelser delvis tillämpats från den 26 februari 192.1, skall vara gällande i Finland såsom därom överenskommits. Undertecknade, G. E. F. Albrecht, Generaldirektör för postverket i Republiken Finland och Hubert W ork, Generalpostdirektör i Amerikas Förenta Stater, hava, i kraft av dem meddelat bemyndigande, i och för förbättrande av utväxling av paketpost mellan ovannämnda länder, överenskommit om följande artiklar: Artikel I. Bestämmelserna i denna konvention gälla endast paket, som utväxlas enligt det häri föreskrivna system, och medföra ingen ändring i gällande bestämmelser uti världspostkonventionen, vilka fortfarande gälla såsom hittills; alla i det följande innefattade bestämmelser gälla uteslutande de poster, vilka utväxlas i>enlighet med dessa artiklar. Artikel II. I de poster, vilka utväxlas i enlighet med denina konvention, kunna befordras varor och postförsändeteer av varje slag (imed undantag av brev, postkort ocb skriftliga imeddelanden), såvida försändelserna över huvud teget (kunna befordras med post i den inrikes postot växlingen i inlämningslamdet. Dock må icke något paket överstiga i vikt 10 kilogram (22 skålpund) ocb ej heller överskrida följande måt-t: största längd i vilken som helst riktning 105 centimeter (3 fot 6 tum ); och i längd och omfång tillsammans 180 centimeter (6 fo t); och skola paketen vara å emballerade eller inslagna, att derais innehåll lätt kan undersökas av postfunktionärer och tulltjänstemän. Undantag härifrån utgöra endast sådana föremål, vilkas införsel på detta sätt är förbjuden genom lagar i adresslandet. Uppgift om, vilka dessa föremål äro, skall ömsesidigt meddelas av respektiva postmyndigheter i Finland och Förenta Staterna. Följande föremål få ieke befordras: publikationer, vilka kränlka adresslandets lagar aingående den litterära äganderätten; gifter och explosiva eller lätt antändliga ämnen; levande eller döda djur med undantag av döda insekter och reptilier i fullständigt torkat tillstånd; frukter och grönsaker, som lätt övergå till förruttnelse; samt ämnen, vilka utsprida dålig lukt; lottsedlar, tillkännagivanden angående lotteri, sannt lottericirkulär; föremål av oanständig eller omoralisk art; sådana föremål, vilka på något isätt kunna skada eller förstöra postfönsähdeiser eller medföra fara för de personer, som hava att behandla desamma. 'Alba tillåtna varor, som med post avsänts från det ena landet till det andra eller som i det ena. landet mottagits från det andra, få icke kvarhållas eller under-

9 9 'kastas undersökning, av vad slag det vara må, med undantag av sådan, som är nödvändig för uppbärande av tullavgifter, utan skola sändas med de snabbaste fortskaffningsmedel till adressorten, men äro likväl under beforidmin underkastade lagarna oöh bestämmelserna i raspektiva land. Artikel III. 1. Brev eller meddelande, som bar karaktär av personlig skriftväxling, må icke vara inneslutet i paketet dier vara vidfogat detsamma. 2. Anträffas sådant meddelande, skall detsamma, om det kan skiljas från paketet, sändas med den allmänna posten, men om meddelan-det icke kan skiljas från paketet, skall postbefordran vägras hela försändelsen. Skulle likväl en dlykk försändelse blivit på grund av förbiseende befordrad, kan aidressiandet för brevet eller breven utkräva dubbelt porto i enlighet med världspostkonventionems bestämmelser. 3. Intet paket må innehålla försändelser med annan adrassbeteckninig än den, som paketet självt bär. Upptäckas så beskaffade paket, inneslutna i ett annat, skola de befordras vart och ett för sig och beläggas med nya, särskilda paketporton. Artikel IV. Följande portosatser skola i förväg till fullo erläggas medels avsändningslandets frimärken, nämligen: I Finland: För ett paket, som i vikt icke överstiger ett kilogram, 10 mark. För ett paket, som i vikt överstiger ett, men ieke 3 kilogram, 18 mark. För ett paket, som i vikt överstiger 3, men icke 5 kilogram, 26 mark. För ett paket, som väger över 5 kilogram. 26 mark för de första 5 kilogrammen, samt 8 mark för varje ytterligare kilogram eller del därav. I I Förenta Staterna: För ett paket, siom icke väger mer än ett skålpund (455 gram), 12 cents, och för varje ytterligare skålpund (455 gram) eller del därav, 12 oeuits. Paketen skola lomedclbartt utlämnas till adressaterna å adnesspostiamstaiten i adresslandet utan avgift, men står det adresslandet fritt att av adressaten för tillställandet uppbära en avgift, som icke får överstiga 3 mark i Finland ock 5 oents i Förenta, Staterna för varje särskilt paket, oberoende av dess vikt. Artikel V. 1. Postanstalten, där ett paket inlämnas till postbefordran, skall åt avsändaren av paketet utgiva ett inlämningsbevis, som utfärdas i enlighet med bestämmelserna i inlämningslandet. 2. Avsändaren av ett paket kan få detsamma rekommenderat mot erläggande av, förutom postportot, den i inlämningslandet bestämda rekommendationsavgiften. 3. Mottagningsbevis över utlämnandet av ett rekommenderat paket skall tillställas avsändaren, om denne så önskar, men kan vartdera landet för detsamma1av avsändaren upptaga i förväg en avgift icke överstigande 3 mark (5 cents). 4. Adressaten till rekommenderat paket skall av adresspostanstalten erhålla tillkännagivande om paketets ankomst. Artikel Y l. I. För varje paket skall avsändaren avgiva en tulldeklaration, vilken skall vidfogas paketet oah avfattas å en härför avsedd särskild blan/kett (bifogade formulär l), upptagande en allmän beskrivning över paketet, en detaljerad uppgift om dess innehåll och värde, dagen för dess inlämnande

10 10 till 'postbefordran samt avsändarens underskrift oeh bostadsort. 2. Ifrågavarande paket skola i adresslandet vara underkastade alla i detta land gällande tullavgifter ocb tullbestämmelser; oeh skola behörigen pålagda tullavgifter för desamma uttagas av adressaten vid utlämnandet av paketen i enlighet med lagarna och' bestämmelserna i adresslandet. Artikel V II. Post O ffice Department i Förenta Staterna skall erlägga till Poststyrelsen i Finland 10 cents för varje paket, som befordrats från dess postanstalter till Finland, oeh Poststyrelsen i Finland skall erlägga ett motsvarande belopp till Post Office Department. i Förenta Staterna för varje paket, som befordrats från dess postanstalter till Förenta Staterna. Avräkning skall äga rum varje kvartal, och en generalavräkning av sådana kvartalsuppgörelser skall ske varje år, varvid saldot skall betalas av postförvaltningen i det betalningsskyldiga landet. Artikel V III. 11. Paketen skola betraktas såsom en del av de poster, som direkte utväxlas mellan Finland och Förenta Staterna, och skola av inlämningslandet på dess bekostnad och med lägenheter, isom stå till dess löf fogande, befordras till adresslandet; paketen skola försändas, efter den avsändande postanstaltens val, antingen i för ändamålet särskilt förfärdigade lådor eller ock i vanliga postsäckar, märkta parcel post ( = paketpost) och behörigen förseglade med lack eller på annat sätt, varom bör ömsesidigt överenskommas. 12. Alla dylika lådor eller säckar skola av vartdera landet med första post tomma återsändas till avsänd n i ngspo stan stalten. 3. Ehuru de enligt denna konvention tilliåtna paketen skota befordras mellan utväxlingspostanstalterna i de båda länderna. på sätt, söm ovan nlämntis, skola paketen dock vara så Sorgfälligt packade, att de tryggt kunna försändas såväl till inliämningslandets ubväxlingspostanstalt.som till adresslandets mottagningspostanstalt. 4. Varje paketpost, som avsändes, skall åtföljas av en i två exemplar upprättad karta, upptagandö samtliga, avsända försändelser; denna karta skall upptaga för varje paket dess lö.pande nummer, aivtsändarens namn samt adressatens namn ocb adressort. I fråga,om vanliga paket må dock. endast totalantalet a.v de paket angivas, So(m befordras i sändningen (kartslutet). Denna karta skall inneslutas i en av de till posten Ihörande lådorna eller säckarna (bifogade formulär 2). Artikel IX. Utväxling av post i enlighet med dtenna konvention från.en ort i någofdera av de komtraiberande länderna till en ort i det andra landet, äkaill äga rum genom postanstalterna i Helsingfors och i New York, eller genom sådana, andra postanstalter, vilka iframdeles härtill ikunna bestämmas, i enlighet,med de närmare föreskrifter för utväxlingen, som från båda parternas sida kunna anses nödiga för polstens säkerhet och befordran ävensom för säkerställande av tullavgifternas erläggande. Artikeil X. 1. Så snart posten ankommit till adresslandets utväxlingspiostansta 11, Skall denna granska postens innéihåll. 2. Medföljer icke paketkarta, skall en nödlpaketkarta genast upprättas. 3. Uppdagas felaktigheter i paketikartan, skola 'dessa, efter att hava konstaterats av ännu en tjänsteman, rättas, och skall anmälan om des a mim a göras till av.sändningspostanstajten medels en ibesvaring, Som Skall avsändas i särskilt ikuvert.

11 11 4. I fall något å kartan uppfört paket saknas, skall, efter det förhållandet konstaterats a.v ännu en tjänsteman., den å kartan angående försändelsen gjorda anteckningen överkorsas och em saken besvaring avlåtas omedelbart på sätt ovan angivits. Om ett paket etaottages i skadat eller bristfälligt skick, skall bänoto på enahanda. sätt besvaring avlåtas, med angivande av alla närmare omständigheter. 5. Har till den avsändande postanstalten idke ingått någon besvaring eliler animälan oim felaktighet, skall paketposten anses såsom behörigen mottagen 'odh befunnen, riktig i alla avseenden. Artikel XI. Har ett paket icke kunnat utlämnas enligt adress, eller möttagning vägrats, skall paketet, efter utgången av 30 dagar efter dess mottagande å adress/ptostanstalten, från vartdera landet.återsändas avgiftsfritt direkte till den.avsändande utväxlingspostaristälten; inlämningslandet må av avsändaren för paketets återsändande uppbära ett belopp, miot-sva rande den ursprungliga portoavgiften. Dock skofa paket, sam ära förbjudna enligt artikel II, och sådana, vilka icke uppfylla de i sagda artikel förekkrivna villkor, beträffande storlek och vikt, icke återsändas till inilämningslandet, utan må med sådana paket slutgiltigt förfaras i enlighet med adresslandets lagar och bestämmelser angående tull. Om innehållet i ett obeställbart paket utgöres av föremål, sam lätt kunna försämras eller s k ä m m a s, kunrna dessa, om sådant är av nöden, omedelbart förstöras eller ock, om så synes lämpligt, utan /föregående tillkännagivande och utan iakttagande av laga formaliteter, försäljas till förmån för den som vederbör; de närmare ounständigheterna vid försäljningen skolai -av den ena postanstalten meddelas den andra. Artikel X II. Har ett rekommenderat paket, gått förlorat, skadats eller heåövats något av sitt innehåll under beflordringen, skall, med undantag i händelse av.force ma.jeure, postförvaltningen i det land, inämi vars område förlusten ägt rum, därest bevis över förlusten, skadan eller tillgreppet'föreligger, vara pliktig att 'betala åt avsändaren av paketet en ersättning, motsvarande det verkliga värdet av förlusten, skadan eller tillgreppet, likväl så, att ersättningen icke :må överstiga: femtio francs för varje rekommenderat paket. Vidkommande sättet för fastställande av ansvarigheten för förlusten, skadan eller tillgreppet samt för betalningen och regleringen av ersättningskravet, skall iakttagas bestämmelserna i artikel 8 i den i Rom avslutade världspostkonventionen och i artikel X III av dess exipeditionsregleimente om ersättning för r e k o m menderade försändelser inom Världspostföreningens område. Anspråk på ersättning vare icke giltigt, så vida detsamma ej framiställes inom ett år från. den dag, då det rekommenderade paketet inlämnats till postbefordran. Artikel X III. Vartdera fördragslandets postförvaltning förbehålles rätt att, efter därom till postiförvaltningen i det andira landet avlåten notifikation, höja eller sänlka de postavgifter, slom densamma på grund av artiklarna IV, V odh X I i denna konvention sig till godo uppbär. Artikel X IV. Poststyrelsen i Finland och GeneralpostdSrektören i Förenta. Staterna äflo berättigade att gemensamt utfärda ytterligare ordnings- och detaljbestämmelser, som efter hand kunna, visa sig varai av nöden för utförande av denna konvention, ävensom att,

12 12 etfter överenskommelse, föreskriva, på villka villkor må per post försändas föremål, som äno förbjudna till befordran enligt artikel II av denna konvention. Artikel XY. Denna konvention skall tiillämipas från den 26 februari l/9'21 oeb vara gällande intill dess den igenom ömsesidig överenskommelse ivarder upphävd; likväl kan densamma enligt endera ipostförvaltningens öndkan träda ur kraft- efter 6 månader i förväg bos den andra, förvaltningen gjord uppslagning. Upprättad i tvenne exemplar odh undertecknad i Helsingfors den 12 januari 1922 ock i Washington den 21 juli Dag för inlämnande till postbefordran Avsändarens underskrift ocb adress Endast avsett för postverket ocb ifylles av utväxlingspostanstalten: Paketkarta N :o... Antal förut erlagda portosatser... Löpande nummer... (U nderskrifter) Formulär N:o 1. A. Paketpost mellan Finland och Förenta Staterna. Datumstäm- Paketets pel. adressort* B. Paketpost frå n... (inlämningslandet) Den av en tulltjänsteman fastställda tullavgiften å innehållet P atum_ stämpel. i detta paket utgör......, vilket belopp skall erläggas, innan '... paketet utlämnas. Formulär till tulldeklaration. T ull t] än s t e m an. t / C. Paketpost från. (inlämningslandet) Detta paket har tullbehandlats av en tulltjänsteman och skall utlämnas avgiftsfritt. Tulltjän ste m an.

13 13 Formulär N:o 2. Paket från... (inläm- Avsändande Mottagande utväxlings- ningslandet) till... utväxlmgspostanstal- postanstaltens datum-... (adresslandet) tensdatumstämpel. stämpel. Paketkarta N :o datum per fartyget Blad *) N:o *) Då flera än ett blad erfordras för införandet av de med posten (kartslutet) sända paketen, behöva anteckningarna här nedan införas allenast å sista bladet av paketkartan. Summa antal paket sända med posten till Postens totalvikt... (adresslandet) Antal lådor eller afidra Avgår vikten av emballagen... emballage, av vilka posten består... Paketens nettovikt... Löpande nummer. Paketets inlämningsort. Avsändarens namn. Paketets adress. Angivet innehåll. Angivet värde. Antal förut erlagda portosatser. Anmärkningar. Underskrift av vederbörande posttjänsteman vid avsändande utväxlingspostans tälten: Underskrift av vederbörande posttjänsteman vid mottagande utväxlingspostans tälten: H Summa Närmare underrättelse angående tiden för vidtagande av i denna konvention omförmälda paketbefordran från Finland till Amerikas Förenta -Stater kommer att meddelas igenom B ib ang A till Poststyrelsens cirkulär. 2. Angående lösenbeläggning av brev och postkort i utväxlingen mellan Finland å ena samt Sverige, Norge och Danmark å andra sidan. På grund av art. 9 i avtalen angående postutväxlingen mellan Finland och Sverige, Finland och Norge samt Finland och Dammark hava vederbörande postförvaltningar träffat närmare överenskommelse rörande sättet för verkställande a.v den i art. 2 ' 3 av ovannämnda avtal föreskrivna lösenbeläggningen av ofrankerade eller ofullständigt frankerade brev och postkart. Enligt denna överenskommelse som träder i kraft den 16 instundande oktober, T- stämpl-ar avgång^fan-det försändelsen och angiver felande porto i av gång slandets mynt. Adresslandet omför det antecknade lösenbeloppet till sitt eget lands mynt efter eni kurs -a-v 1 m-ark = 1 3 1/3 öre eller 1 krona = 7 mark 50 penni samt avrundar beloppet uppåt-, så att detsamma blir jämnt delbart m-e-d 5. Det lösenbelopp, som uttages av adressaten i Finland, samman-sättes a.v det sålunda erhållna beloppet och tilläggsavgiften 1 mark 50 penni för brev och 1 mark för postkort, sammanlagt dock icke mer än dubbla felande portot. Utväklingspostanstalterna anmodas att, i enlighet med ovannämnda föreskrifter,

14 14 åtedkna de ankommande försändelserna de lösenbelopp, vilka skola upptagas av adressaterna, samt tillika övervaka, att inlärnningspostanstalterna rätt anteckna felande portot i finskt mynt på de till Sverige. Norge och Danmark adresserade lösenbelagda breven- och post-k orten; vilket postanstalterna till kännedom och iakttagande härigenom meddelas. Helsingfors, å Poststyrelsen, den 30 september G. E. F. A lbrecht. J. E. W ien ola. t. f. T. Kouvo. s Helsinki 1922 Valticmeu vaston. kirjapaino.

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland.

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1929 KIERTOKIRJE. KOKOELM A POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR. SA M LIN G N:o 1 Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik

Lisätiedot

2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on:

2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on: KIERTOKIRJEET 1924 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o 34 1. Fostinvaihdosta toiselta puolen isuomen ja toiselta puolen Ruotsin ja Tanskan välillä. Kali del la eri asetuksella 5 päivältä -syyskuuta

Lisätiedot

Avtal. Sopimus K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS.

Avtal. Sopimus K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS K IERTOKIRJE. CIRKULÄ R. KOKOELM A SA M LING 1932 N:o 99 Sisällys: N:o 99. K iertokirje p o stip ak ettien vaihdosta Suom en ja A m erikan Y hdysvaltain

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. ÉitinUt. 1900. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XI. 1 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. Från och med den 14 innevarande Oktober tillsvidare komma löljande

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 140. N :o 140.

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 140. N :o 140. / POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 Sisällys: N:o 140. Kiertokirje postipakettien vaihdosta Innehåll: N:o 140. Cirkulär angående

Lisätiedot

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella.

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. SUOMEN POSTINEUVOSTON 1918. Kiertokirje. N:o 6. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi saatetaan täten Suomen Kansanvaltuuskunnan.

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 28 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 28 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1924 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o 28 Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltani Liiton välillä. Asetuksella elokuun 16 päivältä 1934 on vahvistettu seuraava

Lisätiedot

1921. Kiertokirje N:o 43.

1921. Kiertokirje N:o 43. Postiha! litu ksen 1921. Kiertokirje N:o 43. i. Koskeva lähetysten uusia etikettejä kotimaisessa postiliikenteessä. Postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten, että kotim aisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet 2 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet Med föranledande af att förändrad tidtabell för Finska Statsjernvägarne träder i gällande kraft frun.och med d m

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA 1930. Sisällys: Ji:o 133. suorasta postinkuljetuksesta Helsingin ja Tukholman välillä. N:o 134. tullinalaisten esineiden lähettämisestä kirjeissä. >':o

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS KIERTOKIRJEET CIRKULÄR» 1925 N:o 43 i. 1. Maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä. Asetuksella joulukuun 18 päivältä 1925, samalla kun kumotaan asetus maksuista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931.

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. 1922. Taksoitusmääräyksiä y. m. N:o 3. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. Siv. 3,»Laajuus ja tilavuus», ensimmäinen kappale»postipaketin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä.

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. 1925 POSTIHALLITUKSEN YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS ALLMÄNNA SKRIVELSER N:o 7 1. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 5 päivästä tulee postinkuljetus posti- ja postiljoonivaunuissa

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

CIRKULÄR KIERTOKIRJEET. N:o 5 POSTSTYRELSENS POSTIHALLITUKSEN SOPIMUS KONVENTION

CIRKULÄR KIERTOKIRJEET. N:o 5 POSTSTYRELSENS POSTIHALLITUKSEN SOPIMUS KONVENTION KIERTOKIRJEET 1926 POSTIHALLITUKSEN l. Postiosoitusten vaihdosta Suomen ja Kanadan välillä. Asetuksella 29 päivältä tammikuuta 1926 on määrätty, että alempana oleva Suomen ja Kanadan välillä postiosoitusten

Lisätiedot

N:o 7. n artikla. Suomen ja Suurbritannian välillä tapamuu säännöllinen) postiosoitusten vaihto. 1 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Sopimus.

N:o 7. n artikla. Suomen ja Suurbritannian välillä tapamuu säännöllinen) postiosoitusten vaihto. 1 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Sopimus. K IE R T O K IR J E E T 1925 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS C IR K U L Ä R N:o 7 1. Postiosoitusten vaihdosta Suomen sekä Snurbritannian ja Pohjois-Irlaunin välillä. Asetuksella 21 päivältä helmikuuta

Lisätiedot

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland.

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. 1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. f t II. Q. Angående utställande a f telegrampostanvisningar. Med upphäfvande af bestämmelserna i Poststyrelsens cirkulär N:o XXI af den 15 oktober 1892 meddelas vederbörande

Lisätiedot

ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. 11.

ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. 11. 1901. ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. N:o Vill. 11. Angående förbud att inom Finland postbefordra korrespondens, med märken eller afbildningar af politisk betydelse. Sedan Ministern för Inrikesärendena,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o 18-19 N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81 MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 6.4.1981 Helsinki No 15/81. Asetus kauppa-alusten päällystöstä (522/64) määritellessään alukseen vaadittavan konepäällystön jättää mainitsernatta mitä ja missä tämän

Lisätiedot

Bestämmelser angående luftbefordran. Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52

Bestämmelser angående luftbefordran. Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52 POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS K IE R T O K IR J E. K O K O E L M A C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52 Sisällys N:o52. Kiertokirje Haagin postikonferenssissa 10 päivänä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin.

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Kiertokirje. 1912. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta. N:o Yli. 8. Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Postihallituksen 24 helmikuuta

Lisätiedot

Postipaketti Postpaket

Postipaketti Postpaket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare Paino Vikt kg Lisätiedot

Lisätiedot

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING N:o 77 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. No 77. No 77. Cirkulär.

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING N:o 77 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. No 77. No 77. Cirkulär. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMA 1930 Sisällys; N;o 77. Kiertokirje Lontoossa tehtyjen kansainvälisten postisopimusten voimaansaattamisesta. POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR, SAMLING

Lisätiedot

18%, Från P o ststy relsen i Finland. J\s VIII.

18%, Från P o ststy relsen i Finland. J\s VIII. 18%, Från P o ststy relsen i Finland. J\s VIII. 14. Angående indragning a f en del nuvarande samt anordnande a f nya och omställning a f förutbefntliga postgångar. Följande anordningar komma från den 1

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa.

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Kiertokirje. 1909. Suomen P ostih allitu ksesta. N:oXIT. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Suuresti enentyneen postiosotusliikkeen

Lisätiedot

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / *

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / * Kiertokirje. Koska Suomen Senaatin kulkulaitosten ja yleisten töiden Toimituskunta on kirjelmässä 'tdlivan huhtikuun 11 päivältä, mikä saapui Väliaikaiselle Pcstihallituksclle saman kuun 15 päivänä, ilmoittanut

Lisätiedot

Katalog. J. Petanders. vilocipeder. Reparationsverkstad. Velocipedaffär & Wasa, Wasaesplanaden N:o 9. öfver

Katalog. J. Petanders. vilocipeder. Reparationsverkstad. Velocipedaffär & Wasa, Wasaesplanaden N:o 9. öfver J. Petanders Velocipedaffär & Reparationsverkstad Katalog i öfver vilocipeder. Wasa, Wasaesplanaden N:o 9 Telefon 429 ===== Telegrafadress; Petander. Pethmans tryckeri, Wasa försäljningsvillkor. Priserna

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA

KIERTOKIRJE* KOKOELMA POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR* SAMLING 1934 N:o 11 Sisällys: N :o 11. Kiertokirje lenn-ätinsäännön Innehåll: N :o 11. Cirkulär angående ändring

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1988 Nro 48 49 Kiertokirje nro 48 Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 837/88

Lisätiedot

K IE R T O K IR J E E T C IR K U L Ä R POSTIHALLITÖKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 13. Avtal. Sopimus

K IE R T O K IR J E E T C IR K U L Ä R POSTIHALLITÖKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 13. Avtal. Sopimus POSTIHALLITÖKSEN K IE R T O K IR J E E T 1925 POSTSTYRELSENS C IR K U L Ä R Nro 13 i. Postiosoitusten vaihdosta Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä. Asetuksella 21 päivältä (kuluvaa

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 19-22 N: o 19. ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta annetun valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

1918 Kiertokirje n't. Postihallituksen

1918 Kiertokirje n't. Postihallituksen Postihallituksen 1918 Kiertokirje n't Senaatin Helsingissä tänä päivänä tekemän päätöksen ja Vaasassa olevan Senaatin määräysten mukaisesti, jotka tähän asti ovat tulleet Postihallituksen tietoon, ilmoitetaan

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 33

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 33 P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1925 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR Nro 33 1. Uusien kansainvälisten postisopimusten soveltamisesta. Asetuksella 14 päivältä syyskuuta 1925 on määrätty, että seuraavat Maailmanpostiliiton

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Kiertokirje. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä.

Kiertokirje. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä. Kiertokirje. 1917. Suomen P o stih a llitu k se sta. N:o XIV. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä. Kun postilaitoksen vanhemmat tarpeettomat asiakirjat ja muu

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip Itä-Suomen aluetoimipiste Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Östra Finlands regionalbyrå Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

1.Person som ansökan gäller / Hakija (henkilö, joka haluaa uskotun miehen tai edunvalvojan)

1.Person som ansökan gäller / Hakija (henkilö, joka haluaa uskotun miehen tai edunvalvojan) Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kapitlet 4 respektive 7 får göras av den person som ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RAJA-ALUEILLA 1 ARTIKLA

SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RAJA-ALUEILLA 1 ARTIKLA SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RAJA-ALUEILLA 1 ARTIKLA Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Kuljetusehtojen liite 11.3

Kuljetusehtojen liite 11.3 Kuljetusehtojen liite 11.3 Tavaroiden kuljetusmääräykset Suomesta Venäjän kautta maihin, joiden rautatiet eivät sovella Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen määräyksiä ja ehtoja eivätkä Sopimusta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 649/2003 vp Ulosmitatun omaisuuden realisointiajankohta Eduskunnan puhemiehelle Yksityisen henkilön tai yrityksen joutuessa maksuvaikeuksiin velkoja hakee usein saatavalleen tuomion,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 442/2003 vp Oikeus irtisanomisajan palkkaan konkurssitilanteissa Eduskunnan puhemiehelle Konkurssitapauksissa irtisanomisajan palkkamääräykset jäävät kuolleeksi kirjaimeksi. Useimmissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 136/2011 vp Takuueläkkeen mukaisen vähimmäiseläkkeen turvaaminen varhennettua eläkettä saaville Eduskunnan puhemiehelle Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva takuueläkelain muutos

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

1907. Suomen P o stih a llitu k s e s ta. N:o X.

1907. Suomen P o stih a llitu k s e s ta. N:o X. 1907. Suomen P o stih a llitu k s e s ta. N:o X. 17. Koskeva ulkomailta tulevien ja sinne menevien kirjeiden postimaksua. Kansainvälisen, Roomassa v. 1906 tehdyn postisopimuksen pääliittokirjan 5 Artiklan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 678/2001 vp Ansiosidonnaisen työttömyysturvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Maan suurin ammattijärjestö SAK ehdotti maanantaina 14.5.2001, että ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot