KIERTOKIRJEET CIRKULÄR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERTOKIRJEET CIRKULÄR"

Transkriptio

1 POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS KIERTOKIRJEET CIRKULÄR» 1925 N:o 43 i. 1. Maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä. Asetuksella joulukuun 18 päivältä 1925, samalla kun kumotaan asetus maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä 11 päivältä tammikuuta 1921, asetus muutoksesta samaan asetukseen 21 päivältä joulukuuta 1921 ja asetus eräistä maksuista Suomen sisäisessä postiliikenteessä 13 päivältä kesäkuuta 1924, on määrätty, että maksut Suomen kotimaisessa postiliikenteessä ovat tammikuun 15 päivästä 1926 lukien suoritettavat seuraavin määrin: Angående avgifter i Finlands inrikes posttrafik. Genom förordning av den 18 december 1925 har, med upphävande av förordningen den 11 januari 1921 angående avgifter i Finlands inrikes posttrafik, förordningen den 21 december 1921 om ändring av samma förordning och förordningen den 13 juni 1924 om vissa avgifter i Finlands inrikes posttrafik, föreskrivits, att avgifter i Finlands inrikes posttrafik skola, från och med den 15 januari 1926, utgå med följande belopp: ' 1 1 i Kuljetusmaksut. Smk 1. Kirjeistä: kun paino on enintään 20 grammaa 1:50 yli 20, mutta ei yli 125 gram m aa... 3 : kun paino on yli 125, mutta ei yli 250 grammaa... 4:50 kun paino on yli 250, mutta ei yli 500 gram m aa... 6: Painon ollessa yli 500 grammaa kannetaan kirjeen ensimmäiseltä 20 gramman painolta 1 markka 50 penniä sekä kultakin seuraavalta 20 gramman painolta tai sen osalta 1 markka. Paikallisista kirjeistä: kun paino on enintään 20 grammaa 1: yli 20, mutta ei yli 125 grammaa... 2: Porto. 1. För brev: då vikten utgör högst 20 gram... 1:50 då vikten utgör över 20, men icke över 125 gram... 3 : då vikten utgör över 125, men icke över 250 gram i... 4:50 då vikten utgör över 250, men icke över 500 gram... 6: Då vikten överstiger 500 gram, uppbäres för de första 20 grammen av vikten 1 mark 50 penni samt för varje följande 20 gram av vikten eller del därav 1 mark. För lokala brev: då vikten utgör högst 20 gram... 1 : då vikten utgör över 20, men icke över 125 gram... 2 : 4 26

2 2 Smk kun paino on yli 125, mutta ei yli 250 grammaa... 3: kun paino on yli 250, mutta ei yli 500 grammaa... 4: Yli 500 gramman painoisesta paikallisesta kirjeestä kannetaan maksu ylläolevan tavallisen taksan mukaan. då vikten utgör över 125, men icke över 250 gram... 3: då vikten utgör över 250, men icke över 500 gram... 4: För lokalt brev av över 500 gräms vikt uppbäres avgift enligt ovanstående vanliga taxa. 2. Postikorteista: " yksinkertaiset... 1: maksettuina vastauksineen... 2: 3. Ristisiteistä: painotuotteista, asiakirjoista ja tavaranäytteistä, kultakin 50 grammalta tai sen o salta... : 40 väliin maksu asiakirjoja sisältävästä ristisiteestä on... 1:50 vähin maksu tavaranäytteitä sisältävästä ristisiteestä o n... : 80 Ristisiteistä, jotka sisältävät erikoisesti sokeiden käytettäväksi tarkoitettua kirjoitusta, on kuljetusmaksu 40 penniä kultakin 1,000 grammalta tai sen osalta. 4. Frankkeeraamattomasta tai vaillinaisesti 4. För ofrankerat eller otillräckligt frantista frankkeeratusta kirjeestä tai postikor sekä muusta vaillinaisesti frankkeeratusta kirjelähetyksestä otetaan puuttuvan kuljetusmaksun kaksinkertainen määrä. kerat brev eller postkort samt för annan otillräckligt frankerad brevförsändelse uppbäres dubbla beloppet av det bristande portot. 5. Paketeista: painon ollessa enintään 1 kg... 5: painon ollessa yli 1 kg., mutta ei yli 3 kg... 7: painon ollessa yli 3 kg., mutta ei yli 5 kg... 9: painon ollessa yli 5 kg., mutta ei yli 6 kg... 12: painon ollessa yli 6 kg., mutta ei yli 7 kg... 15: j. n. e. 3 markkaa kultakin seuraavalta kilogrammalta tai sen osalta; tilaaottavasta paketista kannetaan tavallisen paketin kuljetusmaksu, korotettuna 50 % :11a; 2. För postkort: enkla... 1: med betalt s v a r... 2: 3. För korsband: tryckalster, handlingar och varuprov, för varje 50 gram eller del därav...,... : 40 minsta avgift för korsband, innehållande handlingar, ä r... 1:50 minsta avgift för korsband, innehållande varuprov, är... : 80 För korsband, som innehålla speciellt för blinda avsedd skrift, utgör portot 40 penni för varje 1,000 gram eller del därav. 5. För paket: då vikten utgör högst 1 kilogram.. 5: då vikten utgör över 1 och högst 3 kilogram... 7: då vikten utgör över 3 och högst 5 kilogram... 9: då vikten utgör över 5 och högst 6 kilogram... 12: då vikten utgör över 6 och högst 7 kilogram... 15: o. s. v. 3 mark för varje följande kilogram eller del därav. För skrymmande paket uppbäres den för vanliga paket utgående befordringsavgiften, förhöjd med 50 %;

3 3 kiireisestä paketista kannetaan asianhaarain mukaan joko tavallisen paketin tahi tilaa ottavan paketin kuljetusmaksu, korotettuna 100 % :11a. Postiosoitus- ja postiennakkomaksut. 6. Postiosoitusmaksu: Smk enintään 100 markan määrältä.. 1:50 yli 100, mutta ei yli -500 markan määrältä... 2:50 yli 500, mutta ei yli 1,000 markan määrältä... 3:50 kultakin seuraavalta 1,000 markalta tai sen osalta... 1: Sähköpostiosoituksesta on sitäpaitsi suoritettava : a) sähkösanoma maksu sähkösanoma taksan mukaan; h) alempana 11 momm kohdalla säädetty pikamaksu. 7. Postiennakkomaksu: tavallisten postimaksujen lisäksi maksu, joka on saman määräinen kuin postiosoitusmaksu. Maksut postitoimenannoista. 8. Maksu postitoimenantokirjeestä: taksanmukainen kirjaamis- tai vakuutusmaksu sekä sen lisäksi... 3: Sitäpaitsi maksetaan postitoimenannon suorittamisesta: a) kun postitoimenanto sisältää kassomispyynnön: kassottujen rahain lähettämisestä toimenantajalle taksanmukainen postiosoitusmaksu, joka vähennetään kassotusta määrästä; b) kun postitoimenanto sisältää vekselin hyväksyttäväksi esittämispyynnön: hyväksytyn vekselin takaisin lähettämisestä taksanmukainen kirjaamis- tai vakuutusmaksu, jonka toimenantaja suorittaa saadessaan hyväksytyn vekselin postitoimistosta; för ilpaket uppbäres efter omständigheterna för vanligt paket eller för skrymmande paket gällande befordringsavgift, förhöjd med 100 %. Postanvisnings- och postförskottsavgifter. 6. Postanvisningsavgift: Pmk för ett belopp av högst 100 mark.. 1:50 över 100, men icke över 500 mark.. 2:50 över 500, men icke över 1,000 mark 3:50 för varje följande 1,000 mark eller del d ä ra v... 1: För telegrampostanvisning erlägges dessutom: a) telegramavgift enligt telegramtaxan; b) nedan under 11 mom. stadgad expressavgift. 7. Postförskottsavgift: utöver sedvanliga postavgifter en avgift till samma belopp som postanvisningsavgift. Avgifter för postuppdrag. 8. Avgift för brev med postuppdrag : rekommendations- eller assuransavgift enligt taxa samt därutöver... 3: Dessutom erlägges för utförande av postuppdrag : a) vid postuppdrag, innefattande anhållan om inkassering: för översändande av inkasserade medel till uppdragsgivaren tariffenlig postanvisningsavgift, som avdrages från det inkasserade beloppet; b) vid postuppdrag, innefattande anhållan om presentering av växel till accept: för återsändande av accepterad växel tariff - enlig rekommendations- eller assuransavgift, vilken av uppdragsgivaren erlägges vid emottagandet av den accepterade växeln å postanstalten;

4 4 c) kun postitoimenanto sisältää pyynnön c) vid postuppdrag, innefattande anhållan vekselin protesteeraamisesta: asetuksenmukainen maksu protestista ja om protestering av växel: författningsenlig avgift för protest och protestipöytäkirjasta; Smk protestprotokoll; lisämaksu... 4:50 tilläggsavgift... 4:50 Nämä määrät kannetaan toimenantokirjettä postiin jätettäessä. Dessa belopp uppbäras, då brevet med postuppdraget inlämnas till postbefordran. Muut maksut. 9. Kirjaamismaksu... 1:50 Sitäpaitsi kannetaan lähetyksestä kuljetusmaksua lähetyksen laadun mukaan, kuten edellä on määrätty. 10. Vakuutusmaksu: kultakin 1,000 markalta, tai sen osalta : 40 *' Sitäpaitsi kannetaan lähetyksestä ylempänä säädetty kirjaamismaksu kuin myös lähetyksen laadun mukainen kuljetusmaksu. 11. Avonaisena postiin jätetyn vakuutetun kirjeen sisällyksen tarkastamisesta ja kirjeen sinetöimisestä kultakin lähetykseltä... 1: Pikajakelumaksu: tavallisten postimaksujen lisäksi.. 4: 13. Kotiinkantomaksu: postisäännön 39 3 momentin nojalla kotiinkannettavien pakettien ja vakuutettujen kirjeiden sekä postiosoitus- ja postiennakkomäärien kotiinkantamisesta... 3: 14. Maksu henkilöllisyyskortista 4: 15. Maksu saantitodistuksesta: jos todistusta pyydetään lähetystä postiin jätettäessä... 1: 50 pyydettäessä myöhemmin... 3: 16. Tiedustelumaksu... 2: 17. Lähetyksen osoitteenmuutosta, jälkeenlähettämistä, takaisinottamista, postiennakkomäärän vähentämistä Övriga avgifter. 9. Rekommendationsavgift... 1:50 Dessutom uppbäres för varje försändelse porto enligt försändelsens beskaffenhet, såsom ovan är stadgat. 10. Assuransavgift: för varje 1,000 mark eller del därav.. : 40 Dessutom uppbäres för varje försändelse ovan stadgad rekommendationsavgift ävensom porto enligt försändelsens beskaffenhet. 11. För kontrollering av å posten öppet inlämnat assurerat brevs innehåll och brevets försegling, för varje försändelse.. 1: Avgift för expressutdelning: utöver vanliga postavgifter... 4: 13. Hembärningsavgift: för hembärning iav paket och assurerade brev samt postanvisningsoch postförskottsbelopp, vilka på grund av 39 3 mom. av poststadgan böra hembäras... 3: 14. Avgift för identitetskort... 4: 15. Avgift för mottagningsbevis: varom anhållan göres vid försändelsens inlämnande på p o sten... 1:50 vid senare gjord anhållan... 3: 16. Reklamation... 2: 17. För anhållan om adressförändring, eftersändning, återtagande av försändelse, postförskottsbelopps minskning

5 5 Smk tai peruuttamista sekä uuden voimassaoloajan myöntämistä posti- ja postiennakko-osoitukselle tarkoittavasta pyynnöstä suoritetaan postisäännön 61 :ssä säädettyjen perusteiden mukainen maksu... 3: 18. Maksu luettelosta, joka vastaanottajalle annetaan saapuneista ja postitoimistosta hänelle annetuista kirjatuista ja vakuutetuista lähetyksistä sekä postiosoituksista, kun luetteloon on merkitty: a) enintään 300 lähetystä kuukaudessa markkaa b) 301 tai enintään 1,000 lähetystä kuukaudessa ja e) enemmän kuin 1,000 lähetystä kuukaudessa markkaa. 19. Maksut erinäisistä todistuksista: a) todistus kirjattuun tai vakuutettuun lähetykseen suljetusta kirjoituksesta tai asiakirjasta: jäljennöksen tai otteen ensimäiseltä arkilta... 6: kultakin seuraavalta arkilta... 3: b) todistus vakuutetussa lähetyksessä olevista arvoesineistä: vakuutetun arvomäärän kultakin 1,000 markalta tai sen osalta.. : 50 alin maksu... 3: c) todistus tulleen lähetyksen ulkoasusta ja sisällyksestä postista annettaessa: kultakin lähetykseltä... 3: Mitään maksua ei kanneta, jos lähetyksen päällys tai sinetit ovat vahingoittuneet. 2 Kotimaisten sanomalehtien ja muiden aikakautisten julkaisujen tilaamisesta sekä kuljettamisesta postilaitokseh välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä suoritettavista maksuista on voimassa mitä siitä on erikseen säädetty. eller annullering samt beviljande av ny giltighetstid för post- och postförskottsanvisning erlägges enligt i 61 av poststadgan fastställda grunder... 3: 18. -Avgift för förteckning, som utgives åt adressat över ankomna och å postanstalt till honom utgivna rekommenderade och assurerade försändelser samt postanvisningar, då förteckningen upptar: a) högst 300 försändelser i m ånaden mark; b) 301 eller högst 1,000 försändelser i månaden ; och c) utöver 1,000 försändelser i m ånaden mark. 19. Avgift för särskilda intyg: a) intyg över i rekommenderad eller assurerad försändelse innesluten skrivelse eller handling: kopia eller utdrag, för första arket 6: för varje följande a r k... 3: b) intyg över i assurerad försändelse förekommande värdeföremål: för varje 1,000 mark eller del därav av det assurerade värdebeloppet.. : 50 lägsta avgift... 3: c) intyg över ankommen försändelses yttre skick och över dess innehåll vid utgivning : för varje försändelse... 3: Ingen avgift uppbäres, därest försändelsens omslag eller sigillen å densamma skadats. 2 Beträffande rekvisition av inhemska tidningar och andra periodiska publikationer samt avgifter för befordran av dylika genom postverkets förmedling uti inrikes posttrafik gäller vad därom är särskilt stadgat.

6 \ 6 3 Valtion viranomaiset vapautetaan 1 :n 18 momentissa * mainitun luettelomaksun suorittamisesta. Edellä oleva ilmoitetaan täten postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi. Helsingissä, Postihallitusessa, joulukuun 31 päivänä Statens myndigheter äro befriade från erläggande av i 1 18 mom. nämnd avgift för förteckningar. Det förestående meddelas härigenom postanstalterna till kännedom oeh iakttagande. Helsingfors, å Poststyrelsen, den 31 december G. E. F. Albrecht. John W irkberg. T. Kouvo. / )

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella.

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. SUOMEN POSTINEUVOSTON 1918. Kiertokirje. N:o 6. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi saatetaan täten Suomen Kansanvaltuuskunnan.

Lisätiedot

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland.

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1929 KIERTOKIRJE. KOKOELM A POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR. SA M LIN G N:o 1 Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING N:o 113 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 113. N :o 113.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING N:o 113 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 113. N :o 113. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR* SAMLING 1931 N:o 113 Sisällys: N:o 113. Kiertokirje maksuista posti- Innehåll: N:o 113. Cirkulär angående avgifter'

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1988 Nro 48 49 Kiertokirje nro 48 Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 837/88

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1982 Nro 6 9-7 1 Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 772/82

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1975 No 8 1-83 No 81 Kiertokirje maksuista kotimaisessa postiliikenteessä Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava asetus (779/75): Asetus maksuista

Lisätiedot

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland.

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. 1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. f t II. Q. Angående utställande a f telegrampostanvisningar. Med upphäfvande af bestämmelserna i Poststyrelsens cirkulär N:o XXI af den 15 oktober 1892 meddelas vederbörande

Lisätiedot

2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on:

2 Artikla. Kirjeiden ja postikorttien (brevkort) kuljetusmaksut; 1. Toisesta maasta toiseen lähetettävän kirjeen kuljetusmaksu on: KIERTOKIRJEET 1924 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o 34 1. Fostinvaihdosta toiselta puolen isuomen ja toiselta puolen Ruotsin ja Tanskan välillä. Kali del la eri asetuksella 5 päivältä -syyskuuta

Lisätiedot

1921. Kiertokirje N:o 43.

1921. Kiertokirje N:o 43. Postiha! litu ksen 1921. Kiertokirje N:o 43. i. Koskeva lähetysten uusia etikettejä kotimaisessa postiliikenteessä. Postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten, että kotim aisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

1930 N:o N :o 69. N :o 69. Cirkulär. Kiertokirje. angående ändring i poststadgan. muutoksesta postisääntöön.

1930 N:o N :o 69. N :o 69. Cirkulär. Kiertokirje. angående ändring i poststadgan. muutoksesta postisääntöön. P O STI* J A L E N N Ä T IN IIA L L IT U K S E N P O ST* O C H T E L E G R A F S T Y R E L S E N S KIERTOKIRJE. CIRKULÄR. KOKOELMA SAMLING 1930 N:o 69-71 Sisällys N:o 69. Kiertokirje muutoksesta postisääntöön.

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKO KO ELM A

KIERTO KIRJEKO KO ELM A POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKO KO ELM A 1988 Nro 46-47 Kiertokirje nro 46 Kotimaan postimaksut Asetuskokoelmassa on julkaistu 30.9.1988 annettu asetus maksuista kotimaan postiliikenteessä (837/88).

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 79-86 N:o 79. Kiertokirje maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä. Toukokuun 4 päivänä 1956 annetulla! asetuksella (279/56) maksuista

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. ÉitinUt. 1900. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XI. 1 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. Från och med den 14 innevarande Oktober tillsvidare komma löljande

Lisätiedot

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä.

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. 1925 POSTIHALLITUKSEN YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS ALLMÄNNA SKRIVELSER N:o 7 1. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 5 päivästä tulee postinkuljetus posti- ja postiljoonivaunuissa

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 33

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Nro 33 P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1925 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR Nro 33 1. Uusien kansainvälisten postisopimusten soveltamisesta. Asetuksella 14 päivältä syyskuuta 1925 on määrätty, että seuraavat Maailmanpostiliiton

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1967 No 58 N :o 58. Kiertokirje ylimääräisten toimien viranhoitojen julistamisesta haettaviksi. Posti- lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N :o 2 2-2 4 N :o 22. kansainvälisessä postiliikenteessä perittävistä maksuista. Helmikuun 13 päivänä 1959 annetulla asetuksella on kansainvälisessä

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. 11.

ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. 11. 1901. ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. N:o Vill. 11. Angående förbud att inom Finland postbefordra korrespondens, med märken eller afbildningar af politisk betydelse. Sedan Ministern för Inrikesärendena,

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. 1. Pisteli irj asinkonekir j oituksesta postiliikenteessä. N:o 25 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. 1. Pisteli irj asinkonekir j oituksesta postiliikenteessä. N:o 25 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 926. Pisteli irj asinkonekir j oituksesta postiliikenteessä. Kirjelmänsä mukaan viime toukokuun 9 päivältä on Kulkulaitosten ja yleisten töiden Ministeriö, katsoen että pistekirjasinkonekirjoitus

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA 1930. Sisällys: Ji:o 133. suorasta postinkuljetuksesta Helsingin ja Tukholman välillä. N:o 134. tullinalaisten esineiden lähettämisestä kirjeissä. >':o

Lisätiedot

CIRKULÄR KIERTOKIRJEET. N:o 8 POSTSTYRELSENS P05TIHALLITUKSEN

CIRKULÄR KIERTOKIRJEET. N:o 8 POSTSTYRELSENS P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1927 P05TIHALLITUKSEN 1. M u u to k s is ta p o s tis ä ä n tö ö n. Asetuksella 25 päivältä helmikuuta 1927 on postisäännöstä 26 päivänä huhtikuuta 1924 annetun asetuksen 5, 8, 9, 10, 11,

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N o 36-42 N:o 36. mainosjulisteesta. Posti- ja lennätinhallitus on suostunut sii- 1956 mainosjuliste. Juliste sijoitetaan paikalhen, että postitoimipaikkojen

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o 18-19 N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING N:o 77 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. No 77. No 77. Cirkulär.

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING N:o 77 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. No 77. No 77. Cirkulär. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMA 1930 Sisällys; N;o 77. Kiertokirje Lontoossa tehtyjen kansainvälisten postisopimusten voimaansaattamisesta. POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR, SAMLING

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 19-22 N: o 19. ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta annetun valtiovarainministeriön

Lisätiedot

CIRKULÄR. KIERTOKIRJE N:o 155 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N :o 155. N:o 155.

CIRKULÄR. KIERTOKIRJE N:o 155 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N :o 155. N:o 155. POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS KIERTOKIRJE. CIRKULÄR. KOKOELMA SAMLING 1933 N:o 155 Sisällys: Nro 155. Kiertokirje viran- ja toimenhaltijani palkkausten vähentämisestä vuoden

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 81. Kiertokirje. kotimaan postimaksuista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 81. Kiertokirje. kotimaan postimaksuista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA Nro 81 Kiertokirje kotimaan postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 9. 11.1984 annettu asetus maksuista kotimaan postiliikenteessä (753/84). Tämän asetuksen,

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N N:o N:o 252. Kiertokirj e. Maksut Suomen kotimaisessa postiliikenteessä

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N N:o N:o 252. Kiertokirj e. Maksut Suomen kotimaisessa postiliikenteessä POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 252-255 \ N:o 252. Kiertokirj e maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä. Marraskuun 21 päivänä 1947 annetulla asetuksella on

Lisätiedot

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa.

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Kiertokirje. 1909. Suomen P ostih allitu ksesta. N:oXIT. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Suuresti enentyneen postiosotusliikkeen

Lisätiedot

Kiertokirje. 40. Koskeva väliaikaisia toimenpiteitä postinkuljetuksessa rautateillä.

Kiertokirje. 40. Koskeva väliaikaisia toimenpiteitä postinkuljetuksessa rautateillä. Kiertokirje. 1914. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta, N:o XXXIV. 40. Koskeva väliaikaisia toimenpiteitä postinkuljetuksessa rautateillä. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten,

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Postipaketti Postpaket

Postipaketti Postpaket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare Paino Vikt kg Lisätiedot

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet 2 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet Med föranledande af att förändrad tidtabell för Finska Statsjernvägarne träder i gällande kraft frun.och med d m

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN. Nro 75 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN. Nro 75 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA Nro 75 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 25-9-1981 annettu asetus maksuista kotimaisessa postiliikenteessä (658/81). Tämän

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 1 51-152 N:o 151. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO ELMA

KIERTO KIRJE KOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO ELMA 1955 N:o 32-33 Joulukuun. 17 päivänä 1954 annetulla asetuksella on syyskuun 22 päivänä 1944 annetun postisäännön 7 : än lisätty uusi 4 momentti ja 10

Lisätiedot

SISÄLLYS SAATTEEKSI. itsenäistymisineen ja olejen vakiintumisineen sekä uusine sotineen hyvin merkittävä ja sitä se on myös postihistoriallisesti.

SISÄLLYS SAATTEEKSI. itsenäistymisineen ja olejen vakiintumisineen sekä uusine sotineen hyvin merkittävä ja sitä se on myös postihistoriallisesti. SISÄLLYS SAATTEEKSI Saatteeksi... 5 1. Kirje... 6 2. Paikallislähetys... 7 3. Postikortti... 8 4. Paluukortti... 11 5. Pikkupaketti... 11 6. Painotuote... 12 7. Paketti... 14 8. Sanomalehdet ja aikakauskirjat...

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / *

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / * Kiertokirje. Koska Suomen Senaatin kulkulaitosten ja yleisten töiden Toimituskunta on kirjelmässä 'tdlivan huhtikuun 11 päivältä, mikä saapui Väliaikaiselle Pcstihallituksclle saman kuun 15 päivänä, ilmoittanut

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 113-114 Heinäkuun 28 päivänä 1951 annetulla asetuksella on syyskuun 22 päivänä 1944 annetun postisäännön 10 :n 6 momentti, 14 :n 7 momentti, 15

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin.

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Kiertokirje. 1912. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta. N:o Yli. 8. Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Postihallituksen 24 helmikuuta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Bestämmelser angående luftbefordran. Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52

Bestämmelser angående luftbefordran. Määräyksiä kirjepostin ilmakuljetuksesta. C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52 POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS K IE R T O K IR J E. K O K O E L M A C I R K U L Ä R. S A M L I N G 1928 Nro 52 Sisällys N:o52. Kiertokirje Haagin postikonferenssissa 10 päivänä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 28 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. N:o 28 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS. Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 1924 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR N:o 28 Postinvaihdosta Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltani Liiton välillä. Asetuksella elokuun 16 päivältä 1934 on vahvistettu seuraava

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

Citl samtliga postanstalter.

Citl samtliga postanstalter. POSTSTYRELSEN i FINLAND. HELSINGFORS, den 5 November 1902. Citl samtliga postanstalter. ---- 3 0----- JK 6241. i. Beträffande ångbåtspostföringen under vinterkommunikationen 1902 1903 meddelas till

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Kiertokirje. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä.

Kiertokirje. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä. Kiertokirje. 1917. Suomen P o stih a llitu k se sta. N:o XIV. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä. Kun postilaitoksen vanhemmat tarpeettomat asiakirjat ja muu

Lisätiedot

POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET JA YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS CIRKULÄR OCH ALLMÄNNA SKRIVELSER. y - i. 5 n i & - ILiaAik i gee-/,

POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET JA YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS CIRKULÄR OCH ALLMÄNNA SKRIVELSER. y - i. 5 n i & - ILiaAik i gee-/, POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET JA YLEISET KIRJELMÄT 1921 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR OCH ALLMÄNNA SKRIVELSER 1921 y - i 5 n i & - ILiaAik i gee-/, Posti- ja telemuseo Kirjasto fp

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1 9 2 9 KIERTOKIRJE* KOKOELMA Sisällys: N:o 67. Kiertokirje postilähetysten frankkeeraam isesta frankkeerauskoneilla. N:o 6S. Kiertokirje postilähetysten frankkeeraam isesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

CIRK ULÄR* KIERTOKIRJE* KOKOELM A N:o POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 15. N :o 15.

CIRK ULÄR* KIERTOKIRJE* KOKOELM A N:o POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 15. N :o 15. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELM A POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRK ULÄR* SA M L IN G 1933 N:o 1 5-1 9 Sisällys: N:o 15. K iertokirje virkam atkoista ja virkapuheluista sekä valtiolle

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN POSTI- JA TELEHALLITUKSEN K IE R T O K IR J E K O K O E L M A 1988 Nro 58 Nro 58 Kiertokirje Kotimaisten lehtien postimaksut Asetuskokoelmassa on julkaistu 21.10.1988 annettu asetus lehtien postimaksuista

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum. kg m 3. Sisältö Innehåll. Lisäpalvelut (rastita) Tilläggstjänster (kryssa för) Erilliskäsiteltävä Specialhantering

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum. kg m 3. Sisältö Innehåll. Lisäpalvelut (rastita) Tilläggstjänster (kryssa för) Erilliskäsiteltävä Specialhantering Pakettiosoitekortti Paketadresskort Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare From

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA Nro 76 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 22.10.1982 annettu asetus maksuista kotimaisessa postiliikenteessä (772/82).

Lisätiedot

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis Perinteinen kyläjalkapallosarja pelataan myös tänä vuonna. Säännöt ovat ennallaan, eli pelataan kahdessa luokassa: nappulat syntyneet 2004 ja myöhemmin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1975 No 12 No 12 Kiertokirje m uutoksista postisäännön soveltamism ääräyksiin Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

ÄMaluettelo. Suomen Postihallituksen kiertokirjeiden liitteistä. vuodelta 1905.

ÄMaluettelo. Suomen Postihallituksen kiertokirjeiden liitteistä. vuodelta 1905. ÄMaluettelo Suomen Postihallituksen kiertokirjeiden liitteistä vuodelta 1905. Aikataulut: uusiin aikatauluehdotuksiin on liitettävä viimeksi voimassa oleva taulu, liit. 7 s. 57 (12). Apurahoja myönnetty

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931.

LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. LIITE A POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEIS IIN. 1922. Taksoitusmääräyksiä y. m. N:o 3. Muutoksia postipakettien (colis postaux) taksaan, kesäkuu 1931. Siv. 3,»Laajuus ja tilavuus», ensimmäinen kappale»postipaketin

Lisätiedot

1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9!

1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9! 1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9! 21. Angående inrättande af särskilda nya och ombildning af en de! förut befintliga postanstalter. Med dertill meddeladt nådigt tillstånd komma från den 1 instundande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

MALLI MODELL. Express Flex. kuljetusyksikkö. Kuljetusyksikköosoitekortti Lastbäraradresskort .. 20. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

MALLI MODELL. Express Flex. kuljetusyksikkö. Kuljetusyksikköosoitekortti Lastbäraradresskort .. 20. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Kuljetusyksikköosoitekortti Lastbäraradresskort Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare

Lisätiedot

18%, Från P o ststy relsen i Finland. J\s VIII.

18%, Från P o ststy relsen i Finland. J\s VIII. 18%, Från P o ststy relsen i Finland. J\s VIII. 14. Angående indragning a f en del nuvarande samt anordnande a f nya och omställning a f förutbefntliga postgångar. Följande anordningar komma från den 1

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 23. 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 23. 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 24 2/2016 20 Sivistyslautakunta TID - AIKA 02.03.2016 kl./klo 16:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Skanssi 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 23 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 24

Lisätiedot

M2. Kiertokirje n:o25.

M2. Kiertokirje n:o25. Postihallituksen M2. Kiertokirje n:o25. l. Koskeva pakettien vaihtoa Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välillä. Asetuksella 1 -päivältä syyskuuta 1922 on säädetty, että allaoleva, Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain

Lisätiedot

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 140. N :o 140.

KIERTOKIRJE, KOKOELMA. CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o 140. N :o 140. / POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR, SAMLING 1933 N:o 140 Sisällys: N:o 140. Kiertokirje postipakettien vaihdosta Innehåll: N:o 140. Cirkulär angående

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81 MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 6.4.1981 Helsinki No 15/81. Asetus kauppa-alusten päällystöstä (522/64) määritellessään alukseen vaadittavan konepäällystön jättää mainitsernatta mitä ja missä tämän

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELM A

KIERTOKIRJEKOKOELM A POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELM A 1986 Nro 78 Nro 78 Kiertokirje kotimaisten sanoma- aikakauslehtien postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 23.9.1986 annettu asetus sanoma- aikakauslehtien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1026/2010 vp Matkailuautojen hiilidioksidipäästöihin perustuva todistus Eduskunnan puhemiehelle Ajoneuvovero jakaantuu perusveroon ja käyttövoimaveroon. Ajoneuvoveron perusvero muuttuu

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Kiertokirje. 43. Koskeva erinäisten postitoimistojen korottamista korkeampaan palkkausluokkaan.

Kiertokirje. 43. Koskeva erinäisten postitoimistojen korottamista korkeampaan palkkausluokkaan. Kiertokirje. 1917. Suomen P o stih a llitu k se sta. N:o XXXIY. 43. Koskeva erinäisten postitoimistojen korottamista korkeampaan palkkausluokkaan. Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmän mukaan tämän lokakuun

Lisätiedot

till Bihang A Liite A Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens cirkulär Taksoitusmääräyksiä y. m. Taxeringsbestämmelser m. m.

till Bihang A Liite A Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens cirkulär Taksoitusmääräyksiä y. m. Taxeringsbestämmelser m. m. Liite A Postihallituksen kiertokirjeisiin Bihang A till Poststyrelsens cirkulär Taksoitusmääräyksiä y. m. Taxeringsbestämmelser m. m. 1927 No 3 Muutoksia postipakettitaksaan. Joulukuu 1926. Ändringar uti

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Cirkulär J W 31/1,

Cirkulär J W 31/1, Cirkulär Under den del af året, då regelbunden sommarångbåtsfart eger rum emellan finska hamnorter oeh Stockholm, kunna paketförsändelser från Finland till T y s k la n d postbefordras öfver Sverige mot

Lisätiedot

U r M i f j v. Suomen Postihallituksesta. N :o IX. 10.

U r M i f j v. Suomen Postihallituksesta. N :o IX. 10. U r M i f j v 1903. Suomen Postihallituksesta. N :o IX. 10. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista ja erityisten ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Annetun myöntymyksen nojalla tulevat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot